JAARREKENING Bedrijfsraad 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARREKENING Bedrijfsraad 2013"

Transcriptie

1 JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 STICHTING BEDRIJFSRAAD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste 1A 3992 DB Houten Postbus GG Houten telefoon Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie BOVAG

2 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Inhoud Pag. Voorwoord 2 Verslag van het bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 7 Staat van baten en lasten 8 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 9 Toelichting op de balans 12 Toelichting op de staat van baten en lasten 16 Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum 19 Verwerking exploitatiesaldo 19 Bijlagen Verklaring van de externe accountant 20

3 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 2 Voorwoord Stichting Bedrijfsraad Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf is in 2010 opgericht ten gevolge van de nieuwe cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf. In artikel 6 van de cao is vastgelegd dat er een Bedrijfsraad wordt ingesteld. In de Bedrijfsraad werken werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties samen met het doel het bevorderen van goede sociale verhoudingen in het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf. Doelstellingen In artikel 3 van de statuten van de Bedrijfsraad zijn de volgende doelstellingen benoemd: a. samenwerking tussen de organisaties van werkgevers en werknemers, welke medewerken aan de stichting; b. overleg over onderwerpen welke betrekking hebben op de sociale verhoudingen in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche; c. het geven van advies, desgevraagd of uit eigen beweging, aan de organen en instellingen op het gebied van de motorvoertuigen- en tweewielerbranche, alsmede aan de overheid, overheidsorganen en de Stichting van den Arbeid inzake alle onderwerpen welke betrekking hebben op de sociale verhoudingen in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche; d. het voldoen aan haar bij statuten en/of reglementen, van andere organen of instellingen op het gebied van de motorvoertuigen- en tweewielerbranche opgelegde verplichtingen; e. het uitvoeren van werkzaamheden: 1. volgende uit en verband houdende met de in dit lid sub a. tot en met d. omschreven middelen; 2. ten dienste van de medewerkende werkgevers- en werknemersorganisaties, met dien verstande dat secretariaatswerkzaamheden ook voor andere werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen worden verricht; 3. ten dienste van de gezamenlijke werkgevers- en werknemersorganisaties welke partij zijn bij een collectieve arbeidsovereenkomst in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche, zulks op hun schriftelijk verzoek; f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Bestuur De werkgevers- en werknemersbestuursleden zijn respectievelijk door de werkgevers- en werknemersorganisaties in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche voor een zittingsperiode van drie jaar benoemd. Bestuurssamenstelling per 31 december 2013: Leden van werkgeverszijde: de heer H. Everts, voorzitter de heer A.F.G.J. van Eldijk de heer G.B. van Dijk de heer R.C. Clement Leden van werknemerszijde: mevrouw J. van Stigt, vice-voorzitter de heer J.P.M. Brocken de heer M.H. Hietkamp de heer J.G. Kruithof benoemd door: BOVAG BOVAG BOVAG BOVAG benoemd door: FNV Bondgenoten FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie De dagelijkse leiding ten behoeve van het uitvoeren van de stichtingsdoelstellingen is door het bestuur opgedragen aan de directeur, zijnde mevrouw drs. B.C.M. Berndsen - Van der Geugten.

4 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 3 Verslag van het bestuur De Bedrijfsraad heeft zich in 2013 beziggehouden met de uitvoering van cao-afspraken die voortvloeien uit het caoakkoord Dit akkoord is doorvertaald naar een werkplan , waarin de volgende beleidsprioriteiten zijn benoemd: - Bevorderen duurzame inzetbaarheid (middels een vitaliteitsloket, benutten van inzetbaarheidsdagen, instroom van medewerkers met een Wajong-achtergrond en stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen); - Intensivering arbobeleid; - Bevorderen opleiding en ontwikkeling (middels OOMT en specifiek via het loopbaancoach-, en het voucherproject); - Beleid inzake leerlingen, leerlingmeesters stagiaires (middels OOMT en via communicatie door partijen); - Uitvoering werkgelegenheidsbeleid middels het inzetten van Blijfmobiel; - Voorlichting over cao-afspraken via cao-boekje en cao-krant; - Monitoring van brancheontwikkelingen en strategieontwikkeling inzake toekomstige ontwikkelingen; - Vereenvoudiging en verbetering cao-regelingen (werktijden); - Bevorderen re-integratie (middels toekennen re-integratiesubsidies); - Evaluatie van de cao-afspraak inzake werkgelegenheidsdagen; - Bevorderen toepassing handboek functie-indeling; Dit heeft geleid tot de volgende activiteiten: Voorlichting en informatie In het cao-akkoord is afgesproken om het arbo-beleid ook in deze cao-looptijd te intensiveren. De afgelopen jaren heeft de branche duidelijk stappen naar voren gezet. Dat concludeerde de Inspectie SZW naar aanleiding van de controle in Maar blijvende aandacht voor arbo is nodig om de arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak structureel op een hoger niveau te krijgen. De aandacht voor arbo in de branche piekte in 2012 door de controle van de Inspectie SZW. Maar na de controle nam de aandacht ook weer duidelijk af. Nu de Inspectie heeft aangegeven minder frequent te gaan controleren en daarnaast minder grote controles uit te voeren, moet de aandacht voor arbo op peil worden gehouden zonder de periodieke controles. Communicatie heeft daarom een belangrijke rol in in het arbo-beleid. In 2013 is de verandering ingezet door meer thematisch en mensgericht te communiceren. Er zijn thema s centraal gesteld die gedurende een periode van een aantal maanden veel aandacht krijgen. Daarmee wordt gericht ingezet op de belangrijke aandachtspunten in de branche. Door de informatie meer vanuit het perspectief van medewerkers, werkgevers en experts te brengen dan vanuit de producten en wetenswaardigheden, wordt een meer mensgerichte boodschap gezonden, die beter aankomt bij de ontvangers. Een aantal activiteiten uit 2013 is voortgezet en geïntensiveerd. De ArboAttentieCoach heeft het afgelopen jaar weer een aantal gebieden bezocht om daar laagdrempelig informatie in de bedrijven te geven. De frequentie van verschijnen van de arbo-nieuwsbrief is in 2013 verder verhoogd en het lezersbestand verder vergroot. Arbomobiel is een belangrijke basis gebleven als dé centrale portal voor arbozaken in de mobiliteitsbranche.

5 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 4 Ten slotte is samenwerking met experts en voorlopers in de branche belangrijk om het beleid te vormen en de best practices te kunnen tonen aan de branche. Om hier optimaal gebruik van te maken zijn de bijeenkomsten Ontbijten met experts en Sparren met vakgenoten gehouden. Door met elkaar over arbo in gesprek te gaan, levert dit deze partijen ook weer nieuwe informatie op. En daarmee snijdt het mes aan 2 kanten. Naast communicatie over veilig en gezond werken is er, in het kader van de voorlichtings- en informatietaak van de Bedrijfsraad, regulier onderhoud gepleegd aan de website Als gevolg van de nieuwe cao zijn het cao-boekje en cao-krant opgeleverd. Arbeidsverhoudingen In 2013 is er een workshop georganiseerd, om de toepassing van het Handboek Functie-indeling in de bedrijfstak te bevorderen. Arbo en medezeggenschap Afgelopen jaren hebben sociale partners een breed pakket aan ondersteunende middelen opgezet op het gebied van veilig en gezond werken. De belangrijkste daarvan zijn de branche-ri&e en de arbocatalogus. Deze zijn ook afgelopen jaar weer geactualiseerd en aangevuld. Daarnaast is in 2013 gestart met het ontwikkelen van een arbocatalogus voor tweewieler- en verhuurbedrijven. De oplevering wordt halverwege 2014 verwacht, waarna voor alle deelbranches in de mobiliteitsbranche een arbocatalogus beschikbaar is. Ten slotte laat de Bedrijfsraad een aantal trainingen voor verschillende doelgroepen uitvoeren: (gevorderde) preventiemedewerkers, in company voor bedrijven, maar ook trainingen voor mbo-leerlingen. Onderzoek De branchenorm Veilig werken aan elektrische en hybride voertuigen is in 2013 goedgekeurd door de Inspectie SZW. Elektrische voertuigen zijn inmiddels een vast onderdeel van het wagenpark geworden, maar brengen nieuwe risico s met zich mee waar medewerkers mee om moeten gaan. De branchenorm geeft hiervoor de kaders aan. De cao biedt werkgevers de mogelijkheid van het inzetten van werkgelegenheidsdagen in 2013 en Hiermee is een keuzemogelijkheid geboden om medewerkers een eenmalige uitkering te geven, extra vrije dagen of een combinatie van beide. Sociale partners willen weten hoe deze regeling in de branche is ingezet. Daartoe is eind 2013 een evaluatie van de regeling uitgevoerd. De rapportage wordt in 2014 opgeleverd. Re-integratie Om re-integratie van zieke werknemers te bevorderen, hebben sociale partners in artikel 95 van de cao afgesproken om subsidiemogelijkheden te bieden voor werkgevers en werknemers. Het gaat om de volgende regelingen met de daarvoor in 2013 geldende subsidiebedragen: Tot 1 maart 2013: - De bekostiging (tegen standaardtarief) van de uitvoering van een re-integratietoets; - Een individueel re-integratiebudget voor re-integratie eerste spoor, van maximaal 2.000,-; - Een subsidie voor de kosten van de inschakeling van een re-integratiebedrijf bij re-integratie tweede spoor (ter hoogte van 50% van de kosten met een maximum van 2.500),-; - Een subsidie voor het hebben gevonden van passend werk na een re-integratietraject tweede spoor: 2.500,- waarvan 1.500,-voor de werkgever en 1.000,- voor de werknemer.

6 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 5 Vanaf 1 maart 2013: - Een subsidie voor de uitvoering van een re-integratietoets, van 550,-; - Een individueel re-integratiebudget voor re-integratie eerste spoor, van maximaal 1.000,-; - Een subsidie voor de kosten van de inschakeling van een re-integratiebedrijf bij re-integratie tweede spoor (ter hoogte van 25% van de kosten met een maximum van 1.250); - Een subsidie voor het hebben gevonden van passend werk na een re-integratietraject tweede spoor: 750,- voor de werkgever en 500,- voor de werknemer. Er is een werkgroep geformeerd die de oprichting van het vitaliteitsloket gaat vormgeven. Hierin komen de onderwerpen preventie, re-integratie en WIA samen. De cao-afspraak inzake het bevorderen van instroom van medewerkers met een Wajong-achtergrond is in 2013 voortgezet. Medio 2012 is een project gestart in samenwerking met Innovam. De Bedrijfsraad helpt tevens de stichting Werkartaal, die jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunt. Maximaal 15 jongeren zullen in een traject gedurende maximaal 9 maanden worden ondersteund. De kosten per traject zijn maximaal 3.500,-.

7 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 6 Overige projecten Sociale partners zijn betrokken geweest bij de inrichting van de personeelsparagraaf in het certificaat Erkend Duurzaam. Daartoe is de inhoudelijk verbinding gelegd met ISO , de internationale MVO-richtlijn. In 2013 is een MVO-nulmeting uitgevoerd onder werkgevers, waarmee inzichtelijk is gemaakt hoe bedrijven kijken naar maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bedrijfstak. Dit onderzoek zal in 2014 worden opgeleverd. Sectorplan In het sociaal akkoord is met de overheid afgesproken dat sociale partners een sectorplan kunnen ontwikkelen. Doel van het sectorplan is het samenbrengen en versterken van arbeidsmarktinitiatieven, om hiermee de werkgelegenheid op korte termijn te ondersteunen en tegelijkertijd te zorgen voor een solide arbeidsmarkt op de lange termijn. In het sectorplan zetten sociale partners in op lijnen: Leerlingen: aantallen en (vooral) niveau Duurzame inzetbaarheid Van werk naar werk, techniek breed. Het sectorplan is eind 2013 ter goedkeuring ingediend bij het SZW. Verwacht wordt dat in het 2e kwartaal van 2014 een definitief oordeel vanuit het SZW wordt ontvangen. Resultaat 2013 Het uitgavenpatroon is in 2013 lager dan begroot. De uitvoering van een aantal projecten is namelijk pas gestart na afsluiten van het cao-akkoord en uitwerking van de cao-afspraken door sociale partners. Dit leidt tot lagere projectuitgaven in 2013 en uitloop van activiteiten in Het lagere uitgavenpatroon leidt tot een lagere onttrekking aan de voorzieningen MVO en re-integratie. Ook de bijdrage van stichting MET aan de Bedrijfsraad is hierdoor in 2013 lager dan begroot. Voorzieningen Per ultimo 2013 kent de Bedrijfsraad een voorziening re-integratie ter hoogte van ,-. Deze voorziening is geoormerkt voor uitgaven ter bevordering van re-integratie van medewerkers in de bedrijfstak. Deze voorziening is bestemd voor de re-integratieregelingen art. 95 cao MVT en voor de cao-afspraak inzake integratie van Wajongmedewerkers. De Bedrijfsraad heeft ook een voorziening MVO, die ultimo ,- bedraagt. Deze voorziening is volledig geoormerkt voor de uitvoering van cao-afspraken inzake MVO uit de cao en Vooruitblik naar 2014 In september starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao MVT, aangezien deze in oktober 2014 afloopt. Als gevolg van een nieuw cao-akkoord zal een meerjarig werkplan voor de nieuwe cao worden opgesteld, dat ten grondslag zal liggen aan activiteiten en kosten. Namens het bestuur van de Bedrijfsraad H. Everts voorzitter Houten, 23 juni 2014

8 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 7 Balans per 31 december (na bestemming resultaat) ACTIVA Pag Materiële vaste activa Vlottende activa Kortlopende vorderingen en overlopende activa: Vorderingen Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde kosten Liquide middelen: Rekening-Courant PASSIVA Voorzieningen Vooruitontvangen inzake Reintegratie Vooruitontvangen inzake MVO Vlottende passiva Kortlopende schulden en overlopende passiva: Crediteuren Nog te betalen kosten inzake projecten Nog te betalen kosten inzake vaste lasten Vooruitontvangen bedragen

9 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 8 Staat van baten en lasten BATEN Pag Realisatie Begroting Realisatie Bijdrage Stichting MET Interest Baten Re-integratie Baten MVO Baten Arbo en Medezeggenschap LASTEN Administratiekosten Accountantskosten Boekhouding & salarisadministratie Bestuurskosten Bestuurs- en vergaderkosten Overigen Lonen en salarissen Pensioenlasten Sociale lasten Secretariaat Diversen Totaal vaste lasten Uitgaven activiteiten Voorlichting en informatie Arbeidsverhoudingen Arbo en medezeggenschap Onderzoek Re-integratie Overige projecten (MVO) TOTAAL LASTEN Exploitatiesaldo - - -

10 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 9 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro s. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Vergelijking met voorgaand jaar De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening De vergelijkende cijfers zijn, voor zover noodzakelijk, alleen voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. Personeel Gedurende het jaar 2013 waren gemiddeld 6 werknemers in dienst (2012: 6). De kosten van personeel worden voor 78% doorbelast aan de gelieerde stichtingen OOMT en MET, waarmee het secretariaat gedeeld wordt. Grondslagen voor waardering van activa en passiva De activa en passiva zijn, voor zover niet anders is vermeld, gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Materiële vaste activa Materiële vaste activa wordt, vanaf het moment van ingebruikneming, gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur, rekeninghoudend met een eventuele restwaarde. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. De looptijd van alle vorderingen is korter dan 1 jaar. Onder de vorderingen wordt vanaf 2014 het nog te ontvangen vakantiegeld opgenomen. Het vakantiegeld wordt conform voorgaande jaren voor een heel jaar vooruitbetaald. Voor 2013 bedraagt dit ,-. Tot nu toe is de post nog te ontvangen vakantiegeld nooit verwerkt in de jaarrekening. Vanaf 2014 zal dit wel opgenomen worden. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

11 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 10 Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen. Kortlopende schulden en overlopende passiva worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Grondslagen voor bepaling van het resultaat De indeling van de staat van baten en lasten voldoet aan de vereisten van het toetsingskader AVV. Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s). Een onttrekking aan bestemmingsreserve wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. Indien aan bestemmingsreserve(s) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen. Ontvangen subsidies Subsidies worden in het resultaat van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. Lasten De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

12 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 11 Personeelskosten Lonen, pensioenen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Er zijn geen werknemers werkzaam in het buitenland. Pensioenen Stichting Bedrijfsraad heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Stichting Bedrijfsraad hanteert de verplichtingenbenadering en betaalt op contractuele basis premies aan het pensioenfonds. Behalve de betaling van de premies heeft Stichting Bedrijfsraad geen verdere verplichtingen voor deze pensioenregeling. De premies worden verantwoord als pensioenkosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Operational leasing Er is een leasecontract en een huurcontract afgesloten. Beiden zijn geen eigendom en er zijn geen risico's voor de stichting. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

13 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 12 Toelichting op de balans ACTIVA Materiële vaste activa Verloopoverzicht materiële vaste activa: Verbouwing / ICT-inrichting Totaal inrichting Boekwaarde per Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Boekwaarde per Overzicht aanschafwaarde: Verbouwing / ICT-inrichting Totaal inrichting Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per De afschrijvingskosten worden vermeld onder de kostensoort waarop de kosten betrekking hebben, namelijk inrichtingskosten en kosten van interne automatisering. Deze kosten zijn in de staat van baten en lasten te vinden onder de post secretariaat, onder de vaste lasten. Het jaarlijks afschrijvingspercentage bedraagt 20% voor Verbouwing en inrichting, 33% tot 50% voor ICT-inrichting. Vlottende activa Kortlopende vorderingen en overlopende activa Vorderingen: Stichting OOMT Stichting MET Deze vorderingen hebben betrekking op de verrekening van de kosten voor gedeelde rekening, die door de Stichting Bedrijfsraad worden doorbelast aan Stichting OOMT en Stichting MET.

14 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 13 Nog te ontvangen bedragen: Nog te ontvangen rente Vooruit ontvangen facturen: Vooruitbetaling Humatix Vooruitbetaalde accountantskosten Vooruitbetaald overig De vooruit ontvangen facturen betreffen diverse vaste lasten met betrekking op 2014, waarvoor al in 2013 een factuur ontvangen is. De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van korter dan 1 jaar. Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit het tegoed op de rekening courant bij ING. Het volledige saldo is beschikbaar. PASSIVA Voorzieningen Vooruitontvangen inzake Re-integratie Saldo 1 januari Bij: Ontvangen i.v.m. vaststellingsovereenkomst - - Af: Besteed aan projecten Saldo 31 december Vooruitontvangen inzake Maatsch. Verantw. Ondernemen Saldo 1 januari Af: Besteed aan projecten Saldo 31 december Per ultimo 2013 kent de Bedrijfsraad een voorziening re-integratie ter hoogte van ,-. Deze voorziening is geoormerkt voor uitgaven ter bevordering van re-integratie van medewerkers in de bedrijfstak. Deze voorziening is bestemd voor de re-integratieregelingen art. 95 cao MVT en voor de cao-afspraak inzake integratie van Wajongmedewerkers. De Bedrijfsraad heeft ook een voorziening MVO, die ultimo ,- bedraagt. Deze voorziening is volledig geoormerkt voor de uitvoering van cao-afspraken inzake MVO uit de cao en De looptijd van de voorzieningen is langer dan 1 jaar.

15 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 14 Vlottende passiva Kortlopende schulden en overlopende passiva Nog te betalen kosten inzake projecten: Arbo- en Medezeggenschap Re-integratieregeling Diverse projecten Nog te betalen kosten inzake vaste lasten: Pensioenen Vakantiedagen Accountantskosten Diversen Vooruitontvangen bedragen: Voorschot bijdrage Stichting MET De post "Voorschot bijdrage Stichting MET" is ontstaan doordat de realisatie van de door Stichting MET gefinancierde projecten achterbleef in Het voorschot dat is uitbetaald in 2013 ten behoeve van de bijdrage 2013, is in eerste instantie 90% van het begrote bedrag. In verband met de verwachte onderrealisatie eind 2013 is een kleiner voorschot uitgekeerd. Na afloop van het boekjaar bleek de realisatie nog lager en is een overschot ontstaan. Alle vlottende passiva hebben een looptijd korter dan 1 jaar. Niet in de balans opgenomen verplichtingen Voor de algemene kosten is tussen Stichting Bedrijfsraad, Stichting MET en Stichting OOMT een zogenoemde overeenkomst kosten gemene rekening gesloten. Dit houdt in dat alle kosten die voor rekening van de drie stichtingen worden gemaakt middels een verdeelsleutel over de stichtingen verdeeld worden. De verdeelsleutel die wordt gehanteerd: - Stichting Bedrijfsraad 22% - Stichting MET 2% - Stichting OOMT 76%

16 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 15 Leasecontract auto met een looptijd van nog 20 maanden, jaarbedrag circa ,-. Hiervan wordt in totaal circa 9.204,- per jaar doorbelast aan Stichting OOMT voor 8.698,- en Stichting MET voor 236,-. De doorbelastingen langer dan 1 jaar (hier 8 maanden) bedragen voor Stichting OOMT en voor Stichting MET 29,50. Huurcontract kantoorruimte, opzegbaar na 19 maanden, circa 4.300,- per maand. Hiervan wordt in totaal 3.300,- per jaar aan Stichting OOMT voor 3.268,- en Stichting MET voor 408,50. De doorbelastingen langer dan 1 jaar (resterende 7 maanden) bedragen voor Stichting OOMT 466,86 en voor Stichting MET 12,29. Contract met Stichting MN inzake uitvoering heffingsadministratie met een looptijd van 1 jaar, getekend medio maart 2013, jaarbedrag circa ,- per stichting voor de Stichtingen OOMT en MET, waarbij Stichting Bedrijfsraad is opgenomen in de raamovereenkomst.

17 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 16 Toelichting op de staat van baten en lasten BATEN Bijdrage Stichting MET De bijdrage van Stichting MET betreft het totaal van de lasten van Stichting Bedrijfsraad minus de overige baten van Stichting Bedrijfsraad. Jaarlijks dient de Stichting een bijdrageverzoek in voorafgaand aan het boekjaar. Na afloop van het boekjaar dient de stichting een eindafrekening met een accountantsverklaring in. Interest De interest betreft het saldo van de bankrente en bankkosten met betrekking tot het boekjaar. Baten Re-integratie In 2010 is een bedrag ontvangen dat (geoormerkt) besteed kan worden aan projecten binnen het kader van reintegratie, of een ander doel indien daartoe een bestuursbesluit wordt genomen. Het hier vermelde bedrag is besteed binnen dit kader in het boekjaar. Baten MVO In 2010 is een bedrag ontvangen dat (geoormerkt) besteed kan worden aan projecten binnen het kader van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Het hier vermelde bedrag is besteed binnen dit kader in het boekjaar. Baten Arbo en Medezeggenschap Deze baten betreffen een financiering vanuit het verleden door Stichting MET voor het project Arbo en Medezeggenschap. Het project is niet meer uitgevoerd. Dit resulteert in een vrijval van het project Arbo en Medezeggenschap en een terugbetaling aan Stichting MET.

18 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 17 LASTEN Toelichting uitgaven vaste lasten Stichting Bedrijfsraad heeft een overeenkomst voor kosten gemene rekening met Stichting OOMT en Stichting MET. Dit houdt in dat alle kosten die voor rekening komen van alle stichtingen, naar rato van een bij oprichting vastgesteld percentage worden verdeeld. De vaste lasten zoals opgenomen in de staat van baten en lasten betreffen de kosten die zijn toe te rekenen aan Stichting Bedrijfsraad. De vaste lasten zijn in totaal lager dan begroot, dit verschil zit met name in de bestuurs- en vergaderkosten. Er is minder vergaderd en met minder deelnemers. Kosten die niet via de overeenkomst kosten gemene rekening worden verrekend zijn de accountantskosten, bestuurs- en vergaderkosten in de vorm van vacatiegelden, reiskosten en de diverse kosten. Deze kosten zijn, op de bestuurs- en vergaderkosten na, conform begroting en in lijn met voorgaand jaar. Specificatie uitgaven activiteiten Realisatie Begroot Artikel/project Wijze van financiering Voorlichting en Informatie Arbo-communicatie Bijdrage van Stichting MET art 3B Communicatie Bedrijfsraad (incl. DPW) Bijdrage van Stichting MET art 3B cao-boekje en krant Bijdrage van Stichting MET art 3B Intensivering arbo cf cao-afspraak Baten Re-integratie Arbeidsverhoudingen Handboek functie-indeling Bijdrage van Stichting MET art 3C Arbo en Medezeggenschap Onderhoud bestaande producten Bijdrage van Stichting MET art 3B Stimulering 'Goed Bezig' Baten Re-integratie Arbocatalogus Tank/was Bijdrage van Stichting MET art 3B Arbocatalogus Tweewielers en Verhuur Bijdrage van Stichting MET art 3B Onderzoek Onderzoek toepassing werkgelegenheidsdagen Bijdrage van Stichting MET art 3C Opstellen branchenorm elektrische voertuigen Bijdrage van Stichting MET art 3C Schrijven sectorplan Bijdrage van Stichting MET art 3C

19 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 18 Realisatie Begroot Artikel/project Wijze van financiering Re-integratie Re-integratiesubsidies - 1e spoor Baten Re-integratie Re-integratiesubsidies: spoor 1 - individueel budget Baten Re-integratie Re-integratiesubsidies - 2e spoor Baten Re-integratie Re-integratiesubsidies: spoor 2 - geslaagde re-integratie Baten Re-integratie Administratie Re-integratie-subsidies Baten Re-integratie Opstart vitaliteitsloket Baten Re-integratie Wajong Baten Re-integratie Werkartaal Baten Re-integratie Overige activiteiten MVO-project cao : onderzoek Baten MVO MVO-project cao : opleiding en commuicatie Baten MVO MVO cao Baten MVO MVO cao Stg MVO automotive/bovag Baten MVO MVO cao FNV - - Baten MVO MVO cao CNV Baten MVO MVO cao de Unie Baten MVO Totaal

20 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 19 Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden welke hieronder vermeld moeten worden. Verwerking exploitatiesaldo Conform de staat van baten en lasten bedraagt het exploitatiesaldo 0,-. Conform de balans en de toelichting hierop zijn er geen mutaties in het eigen vermogen. Namens het bestuur van de Bedrijfsraad H. Everts voorzitter Houten, 23 juni 2014

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder!

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder! Reiswerk Opleidingen Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2011 Reiswerk helpt de reisprofessional verder! administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10,

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2013 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, die op 25 april 2001 is opgericht. De organisatiestructuur bestaat uit een Bestuur en een managementteam.

Nadere informatie

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Bijlage 1 Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Pagina 2 1.Jaarrekening 1.1 Balans 1.1 Balans Per 30 juni 2013 (na resultaatbestemming) Activa Materiële vaste activa 4 Toelichting 30 Juni 2013 30 Juni

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 Jaarrekening Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. JAARVERSLAG... 3 3. FINANCIËLE UITKOMSTEN... 4 4. BEGROTING 2014... 6 5. BALANS PER

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarrekening Voorwoord De jaarstukken 2014 bestaan uit een tweetal boekwerken: Deel 1: het Jaarverslag Deel 2: de Jaarrekening Voor u ligt de jaarrekening 2014. Dit onderdeel bevat de

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie