JAARREKENING Bedrijfsraad 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARREKENING Bedrijfsraad 2013"

Transcriptie

1 JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 STICHTING BEDRIJFSRAAD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste 1A 3992 DB Houten Postbus GG Houten telefoon Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie BOVAG

2 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Inhoud Pag. Voorwoord 2 Verslag van het bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 7 Staat van baten en lasten 8 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 9 Toelichting op de balans 12 Toelichting op de staat van baten en lasten 16 Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum 19 Verwerking exploitatiesaldo 19 Bijlagen Verklaring van de externe accountant 20

3 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 2 Voorwoord Stichting Bedrijfsraad Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf is in 2010 opgericht ten gevolge van de nieuwe cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf. In artikel 6 van de cao is vastgelegd dat er een Bedrijfsraad wordt ingesteld. In de Bedrijfsraad werken werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties samen met het doel het bevorderen van goede sociale verhoudingen in het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf. Doelstellingen In artikel 3 van de statuten van de Bedrijfsraad zijn de volgende doelstellingen benoemd: a. samenwerking tussen de organisaties van werkgevers en werknemers, welke medewerken aan de stichting; b. overleg over onderwerpen welke betrekking hebben op de sociale verhoudingen in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche; c. het geven van advies, desgevraagd of uit eigen beweging, aan de organen en instellingen op het gebied van de motorvoertuigen- en tweewielerbranche, alsmede aan de overheid, overheidsorganen en de Stichting van den Arbeid inzake alle onderwerpen welke betrekking hebben op de sociale verhoudingen in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche; d. het voldoen aan haar bij statuten en/of reglementen, van andere organen of instellingen op het gebied van de motorvoertuigen- en tweewielerbranche opgelegde verplichtingen; e. het uitvoeren van werkzaamheden: 1. volgende uit en verband houdende met de in dit lid sub a. tot en met d. omschreven middelen; 2. ten dienste van de medewerkende werkgevers- en werknemersorganisaties, met dien verstande dat secretariaatswerkzaamheden ook voor andere werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen worden verricht; 3. ten dienste van de gezamenlijke werkgevers- en werknemersorganisaties welke partij zijn bij een collectieve arbeidsovereenkomst in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche, zulks op hun schriftelijk verzoek; f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Bestuur De werkgevers- en werknemersbestuursleden zijn respectievelijk door de werkgevers- en werknemersorganisaties in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche voor een zittingsperiode van drie jaar benoemd. Bestuurssamenstelling per 31 december 2013: Leden van werkgeverszijde: de heer H. Everts, voorzitter de heer A.F.G.J. van Eldijk de heer G.B. van Dijk de heer R.C. Clement Leden van werknemerszijde: mevrouw J. van Stigt, vice-voorzitter de heer J.P.M. Brocken de heer M.H. Hietkamp de heer J.G. Kruithof benoemd door: BOVAG BOVAG BOVAG BOVAG benoemd door: FNV Bondgenoten FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie De dagelijkse leiding ten behoeve van het uitvoeren van de stichtingsdoelstellingen is door het bestuur opgedragen aan de directeur, zijnde mevrouw drs. B.C.M. Berndsen - Van der Geugten.

4 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 3 Verslag van het bestuur De Bedrijfsraad heeft zich in 2013 beziggehouden met de uitvoering van cao-afspraken die voortvloeien uit het caoakkoord Dit akkoord is doorvertaald naar een werkplan , waarin de volgende beleidsprioriteiten zijn benoemd: - Bevorderen duurzame inzetbaarheid (middels een vitaliteitsloket, benutten van inzetbaarheidsdagen, instroom van medewerkers met een Wajong-achtergrond en stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen); - Intensivering arbobeleid; - Bevorderen opleiding en ontwikkeling (middels OOMT en specifiek via het loopbaancoach-, en het voucherproject); - Beleid inzake leerlingen, leerlingmeesters stagiaires (middels OOMT en via communicatie door partijen); - Uitvoering werkgelegenheidsbeleid middels het inzetten van Blijfmobiel; - Voorlichting over cao-afspraken via cao-boekje en cao-krant; - Monitoring van brancheontwikkelingen en strategieontwikkeling inzake toekomstige ontwikkelingen; - Vereenvoudiging en verbetering cao-regelingen (werktijden); - Bevorderen re-integratie (middels toekennen re-integratiesubsidies); - Evaluatie van de cao-afspraak inzake werkgelegenheidsdagen; - Bevorderen toepassing handboek functie-indeling; Dit heeft geleid tot de volgende activiteiten: Voorlichting en informatie In het cao-akkoord is afgesproken om het arbo-beleid ook in deze cao-looptijd te intensiveren. De afgelopen jaren heeft de branche duidelijk stappen naar voren gezet. Dat concludeerde de Inspectie SZW naar aanleiding van de controle in Maar blijvende aandacht voor arbo is nodig om de arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak structureel op een hoger niveau te krijgen. De aandacht voor arbo in de branche piekte in 2012 door de controle van de Inspectie SZW. Maar na de controle nam de aandacht ook weer duidelijk af. Nu de Inspectie heeft aangegeven minder frequent te gaan controleren en daarnaast minder grote controles uit te voeren, moet de aandacht voor arbo op peil worden gehouden zonder de periodieke controles. Communicatie heeft daarom een belangrijke rol in in het arbo-beleid. In 2013 is de verandering ingezet door meer thematisch en mensgericht te communiceren. Er zijn thema s centraal gesteld die gedurende een periode van een aantal maanden veel aandacht krijgen. Daarmee wordt gericht ingezet op de belangrijke aandachtspunten in de branche. Door de informatie meer vanuit het perspectief van medewerkers, werkgevers en experts te brengen dan vanuit de producten en wetenswaardigheden, wordt een meer mensgerichte boodschap gezonden, die beter aankomt bij de ontvangers. Een aantal activiteiten uit 2013 is voortgezet en geïntensiveerd. De ArboAttentieCoach heeft het afgelopen jaar weer een aantal gebieden bezocht om daar laagdrempelig informatie in de bedrijven te geven. De frequentie van verschijnen van de arbo-nieuwsbrief is in 2013 verder verhoogd en het lezersbestand verder vergroot. Arbomobiel is een belangrijke basis gebleven als dé centrale portal voor arbozaken in de mobiliteitsbranche.

5 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 4 Ten slotte is samenwerking met experts en voorlopers in de branche belangrijk om het beleid te vormen en de best practices te kunnen tonen aan de branche. Om hier optimaal gebruik van te maken zijn de bijeenkomsten Ontbijten met experts en Sparren met vakgenoten gehouden. Door met elkaar over arbo in gesprek te gaan, levert dit deze partijen ook weer nieuwe informatie op. En daarmee snijdt het mes aan 2 kanten. Naast communicatie over veilig en gezond werken is er, in het kader van de voorlichtings- en informatietaak van de Bedrijfsraad, regulier onderhoud gepleegd aan de website Als gevolg van de nieuwe cao zijn het cao-boekje en cao-krant opgeleverd. Arbeidsverhoudingen In 2013 is er een workshop georganiseerd, om de toepassing van het Handboek Functie-indeling in de bedrijfstak te bevorderen. Arbo en medezeggenschap Afgelopen jaren hebben sociale partners een breed pakket aan ondersteunende middelen opgezet op het gebied van veilig en gezond werken. De belangrijkste daarvan zijn de branche-ri&e en de arbocatalogus. Deze zijn ook afgelopen jaar weer geactualiseerd en aangevuld. Daarnaast is in 2013 gestart met het ontwikkelen van een arbocatalogus voor tweewieler- en verhuurbedrijven. De oplevering wordt halverwege 2014 verwacht, waarna voor alle deelbranches in de mobiliteitsbranche een arbocatalogus beschikbaar is. Ten slotte laat de Bedrijfsraad een aantal trainingen voor verschillende doelgroepen uitvoeren: (gevorderde) preventiemedewerkers, in company voor bedrijven, maar ook trainingen voor mbo-leerlingen. Onderzoek De branchenorm Veilig werken aan elektrische en hybride voertuigen is in 2013 goedgekeurd door de Inspectie SZW. Elektrische voertuigen zijn inmiddels een vast onderdeel van het wagenpark geworden, maar brengen nieuwe risico s met zich mee waar medewerkers mee om moeten gaan. De branchenorm geeft hiervoor de kaders aan. De cao biedt werkgevers de mogelijkheid van het inzetten van werkgelegenheidsdagen in 2013 en Hiermee is een keuzemogelijkheid geboden om medewerkers een eenmalige uitkering te geven, extra vrije dagen of een combinatie van beide. Sociale partners willen weten hoe deze regeling in de branche is ingezet. Daartoe is eind 2013 een evaluatie van de regeling uitgevoerd. De rapportage wordt in 2014 opgeleverd. Re-integratie Om re-integratie van zieke werknemers te bevorderen, hebben sociale partners in artikel 95 van de cao afgesproken om subsidiemogelijkheden te bieden voor werkgevers en werknemers. Het gaat om de volgende regelingen met de daarvoor in 2013 geldende subsidiebedragen: Tot 1 maart 2013: - De bekostiging (tegen standaardtarief) van de uitvoering van een re-integratietoets; - Een individueel re-integratiebudget voor re-integratie eerste spoor, van maximaal 2.000,-; - Een subsidie voor de kosten van de inschakeling van een re-integratiebedrijf bij re-integratie tweede spoor (ter hoogte van 50% van de kosten met een maximum van 2.500),-; - Een subsidie voor het hebben gevonden van passend werk na een re-integratietraject tweede spoor: 2.500,- waarvan 1.500,-voor de werkgever en 1.000,- voor de werknemer.

6 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 5 Vanaf 1 maart 2013: - Een subsidie voor de uitvoering van een re-integratietoets, van 550,-; - Een individueel re-integratiebudget voor re-integratie eerste spoor, van maximaal 1.000,-; - Een subsidie voor de kosten van de inschakeling van een re-integratiebedrijf bij re-integratie tweede spoor (ter hoogte van 25% van de kosten met een maximum van 1.250); - Een subsidie voor het hebben gevonden van passend werk na een re-integratietraject tweede spoor: 750,- voor de werkgever en 500,- voor de werknemer. Er is een werkgroep geformeerd die de oprichting van het vitaliteitsloket gaat vormgeven. Hierin komen de onderwerpen preventie, re-integratie en WIA samen. De cao-afspraak inzake het bevorderen van instroom van medewerkers met een Wajong-achtergrond is in 2013 voortgezet. Medio 2012 is een project gestart in samenwerking met Innovam. De Bedrijfsraad helpt tevens de stichting Werkartaal, die jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunt. Maximaal 15 jongeren zullen in een traject gedurende maximaal 9 maanden worden ondersteund. De kosten per traject zijn maximaal 3.500,-.

7 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 6 Overige projecten Sociale partners zijn betrokken geweest bij de inrichting van de personeelsparagraaf in het certificaat Erkend Duurzaam. Daartoe is de inhoudelijk verbinding gelegd met ISO , de internationale MVO-richtlijn. In 2013 is een MVO-nulmeting uitgevoerd onder werkgevers, waarmee inzichtelijk is gemaakt hoe bedrijven kijken naar maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bedrijfstak. Dit onderzoek zal in 2014 worden opgeleverd. Sectorplan In het sociaal akkoord is met de overheid afgesproken dat sociale partners een sectorplan kunnen ontwikkelen. Doel van het sectorplan is het samenbrengen en versterken van arbeidsmarktinitiatieven, om hiermee de werkgelegenheid op korte termijn te ondersteunen en tegelijkertijd te zorgen voor een solide arbeidsmarkt op de lange termijn. In het sectorplan zetten sociale partners in op lijnen: Leerlingen: aantallen en (vooral) niveau Duurzame inzetbaarheid Van werk naar werk, techniek breed. Het sectorplan is eind 2013 ter goedkeuring ingediend bij het SZW. Verwacht wordt dat in het 2e kwartaal van 2014 een definitief oordeel vanuit het SZW wordt ontvangen. Resultaat 2013 Het uitgavenpatroon is in 2013 lager dan begroot. De uitvoering van een aantal projecten is namelijk pas gestart na afsluiten van het cao-akkoord en uitwerking van de cao-afspraken door sociale partners. Dit leidt tot lagere projectuitgaven in 2013 en uitloop van activiteiten in Het lagere uitgavenpatroon leidt tot een lagere onttrekking aan de voorzieningen MVO en re-integratie. Ook de bijdrage van stichting MET aan de Bedrijfsraad is hierdoor in 2013 lager dan begroot. Voorzieningen Per ultimo 2013 kent de Bedrijfsraad een voorziening re-integratie ter hoogte van ,-. Deze voorziening is geoormerkt voor uitgaven ter bevordering van re-integratie van medewerkers in de bedrijfstak. Deze voorziening is bestemd voor de re-integratieregelingen art. 95 cao MVT en voor de cao-afspraak inzake integratie van Wajongmedewerkers. De Bedrijfsraad heeft ook een voorziening MVO, die ultimo ,- bedraagt. Deze voorziening is volledig geoormerkt voor de uitvoering van cao-afspraken inzake MVO uit de cao en Vooruitblik naar 2014 In september starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao MVT, aangezien deze in oktober 2014 afloopt. Als gevolg van een nieuw cao-akkoord zal een meerjarig werkplan voor de nieuwe cao worden opgesteld, dat ten grondslag zal liggen aan activiteiten en kosten. Namens het bestuur van de Bedrijfsraad H. Everts voorzitter Houten, 23 juni 2014

8 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 7 Balans per 31 december (na bestemming resultaat) ACTIVA Pag Materiële vaste activa Vlottende activa Kortlopende vorderingen en overlopende activa: Vorderingen Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde kosten Liquide middelen: Rekening-Courant PASSIVA Voorzieningen Vooruitontvangen inzake Reintegratie Vooruitontvangen inzake MVO Vlottende passiva Kortlopende schulden en overlopende passiva: Crediteuren Nog te betalen kosten inzake projecten Nog te betalen kosten inzake vaste lasten Vooruitontvangen bedragen

9 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 8 Staat van baten en lasten BATEN Pag Realisatie Begroting Realisatie Bijdrage Stichting MET Interest Baten Re-integratie Baten MVO Baten Arbo en Medezeggenschap LASTEN Administratiekosten Accountantskosten Boekhouding & salarisadministratie Bestuurskosten Bestuurs- en vergaderkosten Overigen Lonen en salarissen Pensioenlasten Sociale lasten Secretariaat Diversen Totaal vaste lasten Uitgaven activiteiten Voorlichting en informatie Arbeidsverhoudingen Arbo en medezeggenschap Onderzoek Re-integratie Overige projecten (MVO) TOTAAL LASTEN Exploitatiesaldo - - -

10 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 9 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro s. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Vergelijking met voorgaand jaar De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening De vergelijkende cijfers zijn, voor zover noodzakelijk, alleen voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. Personeel Gedurende het jaar 2013 waren gemiddeld 6 werknemers in dienst (2012: 6). De kosten van personeel worden voor 78% doorbelast aan de gelieerde stichtingen OOMT en MET, waarmee het secretariaat gedeeld wordt. Grondslagen voor waardering van activa en passiva De activa en passiva zijn, voor zover niet anders is vermeld, gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Materiële vaste activa Materiële vaste activa wordt, vanaf het moment van ingebruikneming, gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur, rekeninghoudend met een eventuele restwaarde. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. De looptijd van alle vorderingen is korter dan 1 jaar. Onder de vorderingen wordt vanaf 2014 het nog te ontvangen vakantiegeld opgenomen. Het vakantiegeld wordt conform voorgaande jaren voor een heel jaar vooruitbetaald. Voor 2013 bedraagt dit ,-. Tot nu toe is de post nog te ontvangen vakantiegeld nooit verwerkt in de jaarrekening. Vanaf 2014 zal dit wel opgenomen worden. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

11 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 10 Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen. Kortlopende schulden en overlopende passiva worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Grondslagen voor bepaling van het resultaat De indeling van de staat van baten en lasten voldoet aan de vereisten van het toetsingskader AVV. Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s). Een onttrekking aan bestemmingsreserve wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. Indien aan bestemmingsreserve(s) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen. Ontvangen subsidies Subsidies worden in het resultaat van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. Lasten De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

12 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 11 Personeelskosten Lonen, pensioenen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Er zijn geen werknemers werkzaam in het buitenland. Pensioenen Stichting Bedrijfsraad heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Stichting Bedrijfsraad hanteert de verplichtingenbenadering en betaalt op contractuele basis premies aan het pensioenfonds. Behalve de betaling van de premies heeft Stichting Bedrijfsraad geen verdere verplichtingen voor deze pensioenregeling. De premies worden verantwoord als pensioenkosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Operational leasing Er is een leasecontract en een huurcontract afgesloten. Beiden zijn geen eigendom en er zijn geen risico's voor de stichting. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

13 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 12 Toelichting op de balans ACTIVA Materiële vaste activa Verloopoverzicht materiële vaste activa: Verbouwing / ICT-inrichting Totaal inrichting Boekwaarde per Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Boekwaarde per Overzicht aanschafwaarde: Verbouwing / ICT-inrichting Totaal inrichting Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per De afschrijvingskosten worden vermeld onder de kostensoort waarop de kosten betrekking hebben, namelijk inrichtingskosten en kosten van interne automatisering. Deze kosten zijn in de staat van baten en lasten te vinden onder de post secretariaat, onder de vaste lasten. Het jaarlijks afschrijvingspercentage bedraagt 20% voor Verbouwing en inrichting, 33% tot 50% voor ICT-inrichting. Vlottende activa Kortlopende vorderingen en overlopende activa Vorderingen: Stichting OOMT Stichting MET Deze vorderingen hebben betrekking op de verrekening van de kosten voor gedeelde rekening, die door de Stichting Bedrijfsraad worden doorbelast aan Stichting OOMT en Stichting MET.

14 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 13 Nog te ontvangen bedragen: Nog te ontvangen rente Vooruit ontvangen facturen: Vooruitbetaling Humatix Vooruitbetaalde accountantskosten Vooruitbetaald overig De vooruit ontvangen facturen betreffen diverse vaste lasten met betrekking op 2014, waarvoor al in 2013 een factuur ontvangen is. De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van korter dan 1 jaar. Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit het tegoed op de rekening courant bij ING. Het volledige saldo is beschikbaar. PASSIVA Voorzieningen Vooruitontvangen inzake Re-integratie Saldo 1 januari Bij: Ontvangen i.v.m. vaststellingsovereenkomst - - Af: Besteed aan projecten Saldo 31 december Vooruitontvangen inzake Maatsch. Verantw. Ondernemen Saldo 1 januari Af: Besteed aan projecten Saldo 31 december Per ultimo 2013 kent de Bedrijfsraad een voorziening re-integratie ter hoogte van ,-. Deze voorziening is geoormerkt voor uitgaven ter bevordering van re-integratie van medewerkers in de bedrijfstak. Deze voorziening is bestemd voor de re-integratieregelingen art. 95 cao MVT en voor de cao-afspraak inzake integratie van Wajongmedewerkers. De Bedrijfsraad heeft ook een voorziening MVO, die ultimo ,- bedraagt. Deze voorziening is volledig geoormerkt voor de uitvoering van cao-afspraken inzake MVO uit de cao en De looptijd van de voorzieningen is langer dan 1 jaar.

15 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 14 Vlottende passiva Kortlopende schulden en overlopende passiva Nog te betalen kosten inzake projecten: Arbo- en Medezeggenschap Re-integratieregeling Diverse projecten Nog te betalen kosten inzake vaste lasten: Pensioenen Vakantiedagen Accountantskosten Diversen Vooruitontvangen bedragen: Voorschot bijdrage Stichting MET De post "Voorschot bijdrage Stichting MET" is ontstaan doordat de realisatie van de door Stichting MET gefinancierde projecten achterbleef in Het voorschot dat is uitbetaald in 2013 ten behoeve van de bijdrage 2013, is in eerste instantie 90% van het begrote bedrag. In verband met de verwachte onderrealisatie eind 2013 is een kleiner voorschot uitgekeerd. Na afloop van het boekjaar bleek de realisatie nog lager en is een overschot ontstaan. Alle vlottende passiva hebben een looptijd korter dan 1 jaar. Niet in de balans opgenomen verplichtingen Voor de algemene kosten is tussen Stichting Bedrijfsraad, Stichting MET en Stichting OOMT een zogenoemde overeenkomst kosten gemene rekening gesloten. Dit houdt in dat alle kosten die voor rekening van de drie stichtingen worden gemaakt middels een verdeelsleutel over de stichtingen verdeeld worden. De verdeelsleutel die wordt gehanteerd: - Stichting Bedrijfsraad 22% - Stichting MET 2% - Stichting OOMT 76%

16 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 15 Leasecontract auto met een looptijd van nog 20 maanden, jaarbedrag circa ,-. Hiervan wordt in totaal circa 9.204,- per jaar doorbelast aan Stichting OOMT voor 8.698,- en Stichting MET voor 236,-. De doorbelastingen langer dan 1 jaar (hier 8 maanden) bedragen voor Stichting OOMT en voor Stichting MET 29,50. Huurcontract kantoorruimte, opzegbaar na 19 maanden, circa 4.300,- per maand. Hiervan wordt in totaal 3.300,- per jaar aan Stichting OOMT voor 3.268,- en Stichting MET voor 408,50. De doorbelastingen langer dan 1 jaar (resterende 7 maanden) bedragen voor Stichting OOMT 466,86 en voor Stichting MET 12,29. Contract met Stichting MN inzake uitvoering heffingsadministratie met een looptijd van 1 jaar, getekend medio maart 2013, jaarbedrag circa ,- per stichting voor de Stichtingen OOMT en MET, waarbij Stichting Bedrijfsraad is opgenomen in de raamovereenkomst.

17 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 16 Toelichting op de staat van baten en lasten BATEN Bijdrage Stichting MET De bijdrage van Stichting MET betreft het totaal van de lasten van Stichting Bedrijfsraad minus de overige baten van Stichting Bedrijfsraad. Jaarlijks dient de Stichting een bijdrageverzoek in voorafgaand aan het boekjaar. Na afloop van het boekjaar dient de stichting een eindafrekening met een accountantsverklaring in. Interest De interest betreft het saldo van de bankrente en bankkosten met betrekking tot het boekjaar. Baten Re-integratie In 2010 is een bedrag ontvangen dat (geoormerkt) besteed kan worden aan projecten binnen het kader van reintegratie, of een ander doel indien daartoe een bestuursbesluit wordt genomen. Het hier vermelde bedrag is besteed binnen dit kader in het boekjaar. Baten MVO In 2010 is een bedrag ontvangen dat (geoormerkt) besteed kan worden aan projecten binnen het kader van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Het hier vermelde bedrag is besteed binnen dit kader in het boekjaar. Baten Arbo en Medezeggenschap Deze baten betreffen een financiering vanuit het verleden door Stichting MET voor het project Arbo en Medezeggenschap. Het project is niet meer uitgevoerd. Dit resulteert in een vrijval van het project Arbo en Medezeggenschap en een terugbetaling aan Stichting MET.

18 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 17 LASTEN Toelichting uitgaven vaste lasten Stichting Bedrijfsraad heeft een overeenkomst voor kosten gemene rekening met Stichting OOMT en Stichting MET. Dit houdt in dat alle kosten die voor rekening komen van alle stichtingen, naar rato van een bij oprichting vastgesteld percentage worden verdeeld. De vaste lasten zoals opgenomen in de staat van baten en lasten betreffen de kosten die zijn toe te rekenen aan Stichting Bedrijfsraad. De vaste lasten zijn in totaal lager dan begroot, dit verschil zit met name in de bestuurs- en vergaderkosten. Er is minder vergaderd en met minder deelnemers. Kosten die niet via de overeenkomst kosten gemene rekening worden verrekend zijn de accountantskosten, bestuurs- en vergaderkosten in de vorm van vacatiegelden, reiskosten en de diverse kosten. Deze kosten zijn, op de bestuurs- en vergaderkosten na, conform begroting en in lijn met voorgaand jaar. Specificatie uitgaven activiteiten Realisatie Begroot Artikel/project Wijze van financiering Voorlichting en Informatie Arbo-communicatie Bijdrage van Stichting MET art 3B Communicatie Bedrijfsraad (incl. DPW) Bijdrage van Stichting MET art 3B cao-boekje en krant Bijdrage van Stichting MET art 3B Intensivering arbo cf cao-afspraak Baten Re-integratie Arbeidsverhoudingen Handboek functie-indeling Bijdrage van Stichting MET art 3C Arbo en Medezeggenschap Onderhoud bestaande producten Bijdrage van Stichting MET art 3B Stimulering 'Goed Bezig' Baten Re-integratie Arbocatalogus Tank/was Bijdrage van Stichting MET art 3B Arbocatalogus Tweewielers en Verhuur Bijdrage van Stichting MET art 3B Onderzoek Onderzoek toepassing werkgelegenheidsdagen Bijdrage van Stichting MET art 3C Opstellen branchenorm elektrische voertuigen Bijdrage van Stichting MET art 3C Schrijven sectorplan Bijdrage van Stichting MET art 3C

19 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 18 Realisatie Begroot Artikel/project Wijze van financiering Re-integratie Re-integratiesubsidies - 1e spoor Baten Re-integratie Re-integratiesubsidies: spoor 1 - individueel budget Baten Re-integratie Re-integratiesubsidies - 2e spoor Baten Re-integratie Re-integratiesubsidies: spoor 2 - geslaagde re-integratie Baten Re-integratie Administratie Re-integratie-subsidies Baten Re-integratie Opstart vitaliteitsloket Baten Re-integratie Wajong Baten Re-integratie Werkartaal Baten Re-integratie Overige activiteiten MVO-project cao : onderzoek Baten MVO MVO-project cao : opleiding en commuicatie Baten MVO MVO cao Baten MVO MVO cao Stg MVO automotive/bovag Baten MVO MVO cao FNV - - Baten MVO MVO cao CNV Baten MVO MVO cao de Unie Baten MVO Totaal

20 Jaarrekening Bedrijfsraad 2013 Pagina 19 Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden welke hieronder vermeld moeten worden. Verwerking exploitatiesaldo Conform de staat van baten en lasten bedraagt het exploitatiesaldo 0,-. Conform de balans en de toelichting hierop zijn er geen mutaties in het eigen vermogen. Namens het bestuur van de Bedrijfsraad H. Everts voorzitter Houten, 23 juni 2014

JAARREKENING Bedrijfsraad 2014

JAARREKENING Bedrijfsraad 2014 Jaarrekening 2014 JAARREKENING Bedrijfsraad 2014 STICHTING BEDRIJFSRAAD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste 1A 3992 DB Houten Postbus 491 3990 GG Houten telefoon 030-6354010 www.bedrijfsraad.nl

Nadere informatie

Financiële informatie 2016 Stichting Museum Beelden aan Zee Den Haag

Financiële informatie 2016 Stichting Museum Beelden aan Zee Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Museum Beelden aan Zee Den Haag Missie Beelden aan Zee is het enige museum in Nederland dat zich exclusief richt op de moderne en hedendaagse, internationale beeldhouwkunst.

Nadere informatie

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Datum: 11 mei 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over de periode 17-11-2014

Nadere informatie

Datum: 24 junl 2013 Telefoonnummer: 030-6354010 Betreft: Jaarrekening stichting MET 2012

Datum: 24 junl 2013 Telefoonnummer: 030-6354010 Betreft: Jaarrekening stichting MET 2012 BEDRIJFSRAAD VOOR HET MOTORVOERTUIGEN- EN TWEEWIELERBEDRIJF Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW, afd. CAV Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Datum: 24 junl 2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam

Financieel verslag 2012. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam Financieel verslag 2012 Stichting Malumba NU Theater Rotterdam Inhoud Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en

Nadere informatie

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016 Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam Financieel publicatieverslag 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.2 Staat van baten en laten over 2016 3 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan 3 2288 EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Inhoudsopgave Blz. Algemeen 2 Jaarrekening Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Deze publicatiestukken zijn ontleend aan de jaarrekening van 19 november 2014 t/m 31 december 2015, welke is vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011

Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011 Stichting Sluyterman van Loo VERKORTE JAARREKENING 2012 Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011 Materiele vaste activa Gebouwen en terreinen 12.422.001 12.623.001 Vlottende activa Vorderingen 547.455 394.428

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Opgemaakt d.d. 30 juni 2015

Opgemaakt d.d. 30 juni 2015 JAARREKENING 2014 Opgemaakt d.d. 30 juni 2015 JAARREKENING 2014 STICHTING TWARNE GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de wettelijke

Nadere informatie

Financiële Verantwoording 2014. Stichting OOK- OC!

Financiële Verantwoording 2014. Stichting OOK- OC! Financiële Verantwoording 2014 Stichting OOK- OC! Onderzoek en Ontwikkeling voor het verbeteren van de Kwaliteit van Ondersteunde Communicatie voor mensen met beperkingen en hun omgeving 1 P agina Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Mei 2017 (vaststelling jaarrekening) Stichting Piloot met Missie, Gouda Pagina 1 van 6 Inhoud Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag Balans op 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 Vlottende activa Vorderingen 1 33.410

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

JAARREKENING SFTW 2014

JAARREKENING SFTW 2014 JAARREKENING SFTW 2014 STICHTING BIJDRAGEFONDS TANKSTATIONS EN WASBEDRIJVEN Statutaire vestigingsplaats Bunnik Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Inhoud Pag Verslag

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Financieel verslag 2011. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam

Financieel verslag 2011. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam Financieel verslag 2011 Stichting Malumba NU Theater Rotterdam Inhoud Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Staat van baten en lasten over 2011 Toelichting op de balans en

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Schoonhoven, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Oud Beijerland, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa . B A L A N S P E R 31 D E C E M B E R 2 0 1 5 ACTIVA 2015 2014 Vaste activa 14.032 21.762 Vlottende activa 4.367.004 4.950.815 ---- Totaal activa 4.381.036 4.972.577 ======== ======== PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, april 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Oostland Bleiswijk, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door

Nadere informatie

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro Jaarverslag 2014 Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2 Metalektro INHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Playing for Success Nederland. 5 juni 2014

Jaarrekening 2013 Stichting Playing for Success Nederland. 5 juni 2014 Jaarrekening 2013 Stichting Playing for Success Nederland 5 juni 2014 2013 Netto omzet en subsidies 76.625 INHOUD Directe projectkosten 70.416 Toegevoegde waarde 6.209 JAARREKENING 2013 Overige bedrijfskosten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2015 Veenendaal Datum: 15 maart 2016 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2014 Stichting De Bibliotheek Weesp, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving Inhoudsopgave Naam... 2 RSIN / Fiscaal nummer... 2 Contactgegevens... 2 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Heiloo, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA Jaarrekening 2015 inhoud Samenstellingsverklaring Bedrijfsgegevens en grondslagen Balans Winst- en verliesrekening Samenstellingsverklaring: Rotterdam,2 november

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH

Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring van de accountant 3 Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Totaal vaste activa p.m. p.m. Vlottende activa Voorraden

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn 1 INHOUD 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Exploitatierekening 2015 4 3. Toelichting bij de balans en exploitatierekening 5-11 4. Controleverklaring 12 2 BALANS 2015

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2015 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2015 2. Staat van baten en lasten over 2015 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 3 2 Staat van baten en lasten over 2011 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht

Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht Het ondernemende netwerk met hart en ambitie voor de stad Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Staat van baten en lasten over 2016 5 Toelichting

Nadere informatie

STrCHTrNG FONDS VOOR HET MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN HET TWEEWIELERBEDRIJF

STrCHTrNG FONDS VOOR HET MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN HET TWEEWIELERBEDRIJF A STrCHTrNG FONDS VOOR HET MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN HET TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste IA 3992 DB Houten Postbus 491 3990 GG Houten telefoon 030-6354011 www.stichtingnnet.nl Sociale partners: FNV

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten over 2012 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda Financieel jaarverslag 2015 Stichting Steunfonds Safegroup Breda Inhoud Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2010 3 2 Staat van baten en lasten over 2010 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Sterker Samen Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Financiële jaarstukken 2015

Financiële jaarstukken 2015 Financiële jaarstukken 2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 april 2016 Stichting Vredenburgh te Amsterdam datum 18 april 2016 kenmerk 16-371/SR Inhoudsopgave Pagina Rapportage inzake de jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden

Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2013 31 december 2012 Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 4. Bedrijfsmiddelen 11.155

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Joeri Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Stichting Mute Sounds Jaarrekening 2014. inhoud. Samenstellingsverklaring. Bedrijfsgegevens en grondslagen. Balans. Staat van Baten en Lasten

Stichting Mute Sounds Jaarrekening 2014. inhoud. Samenstellingsverklaring. Bedrijfsgegevens en grondslagen. Balans. Staat van Baten en Lasten Jaarrekening 2014 inhoud Samenstellingsverklaring Bedrijfsgegevens en grondslagen Balans Staat van Baten en Lasten Resultaatsbestemming Samenstellingsverklaring: Rotterdam, 24 februari 2015 Aan: Stichting

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 1. Vaste activa 1.1 inventaris 0 0 1.2 automatisering 3.431 4.468 3.431 4.468 2. Vlottende

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie