OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad"

Transcriptie

1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Naam van het product : Productidentificatie REACH Registratie Aantekeningen Dit product is een mengsel. Alle componenten zijn geregistreerd onder REACH door de fabrikant of leverancier. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geïdentificeerde toepassingen Gebruik van de stof of het preparaat: Antivriesmiddel Leverancier : Alarmnummer : Oie- en brandstoffenhandel OK Nederland Postbus AD Staphorst NEDERLAND Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0) (0) /NVIC (Nationaal vergiftiging- en informatiecentrum voor artsen) 2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Bestanddelen CAS Nr. / EG-nr. Conc. in % Indeling (67/548/EEG) Mono Ethylene Glycol / % Xn; R22 Indeling (EG 1272/2008) Acute Tox. 4 - H302 STOT Rep. 2 - H373 De volledige tekst voor alle R-zinnen en gevarenzinnen wordt weergegeven in Sectie 16 REACH Registratienummer: REACH Registratie Aantekeningen Dit product is een mengsel. Alle componenten zijn geregistreerd onder REACH door de fabrikant of leverancier. Opmerkingen over samenstelling 3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN Indeling van de stof of het mengsel Indeling (EG 1272/2008) Fysische en chemische gevaren Niet geclassificeerd. Gezondheid voor de mens Acute Tox. 4 - H302; STOT Rep. 2 - H373 Milieu Niet geclassificeerd. Indeling (1999/45/EEG) Xn;R22. Etiketteringselementen Bevat Mono Ethylene Glycol Etiket Overeenkomstig (EC) No. 1272/2008

2 Signaalwoord Gevarenaanduidingen Waarschuwing H302 Schadelijk bij inslikken. H373 Kan schade aan organen nieren veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inslikken. Veiligheidsaanbevelingen P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen. P501a Product afvoeren door een geregistreerd afvalverwerkingsbedrijf. Aanvullende Waarschuwingen Andere gevaren P330 De mond spoelen. 4. EERSTE HULP MAATREGELEN Beschrijving van de eerstehulp maatregelen Algemene informatie Slachtoffer van de besmettingsbron verwijderen. Algemene eerste hulp, rust, warmte en frisse lucht. Bewusteloos slachtoffer in de stabiele zijligging leggen en zorgen dat het slachtoffer vrij kan ademen. VOORZICHTIG! EHBO-personeel moet tijdens de redding rekening houden met het eigen risico. Inademing Slachtoffer onmiddellijk van de blootstellingsbron verwijderen. Bewusteloos slachtoffer in de stabiele zijligging leggen en zorgen dat het slachtoffer vrij kan ademen. Medische hulp inschakelen. Inslikken NIET LATEN BRAKEN! Slachtoffer bij de kans op bewustzijnsverlies in de stabiele zijligging leggen en vervoeren. Veel water drinken. Bewusteloos slachtoffer nooit iets te drinken geven. Onmiddellijk medische hulp inschakelen! Contact met de huid Besmette kleding verwijderen. Huid onmiddellijk met water en zeep wassen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen. Contact met de ogen Ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en bij spoelen oogleden optillen. Voor het spoelen contactlenzen uit de ogen halen. Minimaal 15 minuten blijven spoelen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Inademing specifieke symptomen vermeld. Inslikken Schadelijk bij inslikken Contact met de huid specifieke symptomen vermeld. Contact met de ogen specifieke symptomen vermeld. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling ` Behandeling bij blootstelling aan het product moet worden gericht op de controle van de symptomen en de klinische toestand van de patiënt. 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN Blusmiddelen Blusmiddelen De stroom van materiaal naar de brand stoppen. Geschikte blusmiddelen Waterspray of nevel. Alcoholbestendig schuim. Kooldioxide (C02). Droge chemicaliën, zand, dolomiet enz. Ongeschikte blusmiddelen Onbekend

3 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Uitzonderlijke brand- en ontploffingsgevaren Hitte van een brand kan resulteren in gebarsten vaten Specifieke gevaren Vuur of hoge temperaturen veroorzakend: Vergiftige gassen/rook/dampen van: Koolmonoxide (CO) Kooldioxide (CO2). Advies voor brandweerlieden Speciale brandbestrijdingsprocedures Inademing van branddampen vermijden. Aan vuur blootgestelde houders met water koelen en dampen verspreiden. Afvloeiend water uit riolen en waterbronnen houden. Indammen. Beschermende uitrusting voor brandweerlieden Draag aparte ademhalingsapparatuur en volledig beschermende kleding in geval van brand. 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Draag beschermende kleding, zoals beschreven in paragraaf 8 van dit veiligheidsblad. Vermijd persoonlijke risico s en onderneem geen maatregelen zonder passende training. Vermijd gemorst product (aanraken en door heen lopen). Vermijd inademen van dampen en spuitnevel. Zorg voor voldoende ventilatie. Milieuvoorzorgsmaatregelen Vermijd weglekken van het gemorste product in het riool. Niet naar riool, grond of aquatisch milieu afvoeren. Insluitings- en reinigingsmethoden en materiaal Lek indien mogelijk zonder risico dichten. Alle ontstekingsbronnen doven/neutraliseren. Vonken, vlammen en warmte vermijden en niet roken. Ventileren. De vereiste beschermende uitrusting dragen. Absorberen in vermiculiet, droog zand of aarde en in houders deponeren. Gemorste hoeveelheid in houders doen, veilig afsluiten en conform plaatselijke reguleringen ter vernietiging afvoeren. Verwijzing naar andere rubrieken Voor informatie over persoonlijke bescherming zie punt 8. Zie paragraaf 13 voor informatie over verwijdering. 7. HANTERING EN OPSLAG Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Niet in besloten ruimtes gebruiken zonder voldoende ventilatie en/of respirator. Alle ontstekingsbronnen elimineren. Uit de buurt van hitte, vonken en open vuur houden. Zuren, vocht en brandbaar materiaal vermijden. Vermijd inademing van dampen en spuitnevel en contact met de huid en ogen. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten In koele, droge, geventileerde opslagplaats en gesloten houders bewaren. Weghouden van hitte, vonken en open vuur. 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING Controleparameters Naam STD TGG-8 uur TGG 15 min Opmerkingen Mono Ethylene Glycol WEL 20 ppm (D) 52 mg/m3 (D) 40 ppm (D) 104 mg/m3 (D)

4 WEL = Workplace Exposure Limit. Opmerkingen over bestanddelen WEL = Workplace Exposure Limits DNEL beschikbaar PNEC beschikbaar Maatregelen ter beheersing van blootstelling Beschermende uitrusting Technische maatregelen Mag zonder afdoende ventilatie niet in besloten ruimten gehanteerd worden. Voor afdoende algemene en plaatselijk afzuigventilatie zorgen. Bescherming van de ademhalingsorganen Indien ventilatie onvoldoende is, dient geschikte ademhalingsbescherming gebruikt te worden. Bescherming van de handen Tegen chemische stoffen bestendige handschoenen vereist voor langdurig of herhaald contact. Veiligheidshandschoenen gebruiken, gemaakt van ondoorlatend materiaal. Kies de meest geschikte handschoen in overleg met de betreffende leverancier die u informatie kan geven over de doorbraaktijd van het materiaal van de handschoen. Bescherming van de ogen Goedgekeurde veiligheidsstofbril dragen. Andere beschermingsmiddelen Geschikte beschermende kleding dragen om spatten of besmetting te voorkomen. Oogspoelstation en veiligheidsdouche verschaffen. Hygiënische maatregelen Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten, roken en gebruiken van het toilet. Direct wassen met water en zeep bij huidbesmetting. NIET ROKEN IN WERKGEBIED! Beheersing van milieublootstelling Emissies van ventilatie of werk procesapparatuur moeten worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat zij in overeenstemming zijn met de eisen van de wetgeving inzake milieubescherming. Gebruik het product in een goed geventileerde omgeving. Indien in een gesloten ruimte wordt gewerkt zal een goede ventilatie nodig zijn, of een geschikt ademhalingsbeschermings-middel dragen. 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Voorkomen Vloeistof. Hygroscopisch. Visceus. Kleur fluorescerend oranje Geur Reukvrij. Oplosbaarheid Mengbaar met water. Mengbaar met: Aceton. Alcohol. Beginkookpunt en kooktraject: mm Hg Smeltpunt ( C) -12 Relatieve Dichtheid 20 c Dampspanning c ph-waarde, Geconc. Oplossing approx % solution Viscositeit cps Vlampunt ( C) 111 CC (Gesloten kop).

5 Zelfontstekings Temperatuur ( C) 400 Verdelingscoëfficiënt (N-Octanol/Water) Overige informatie Niet bekend. 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT Reactiviteit Er zijn geen bekende reactiviteitsgevaren verbonden met dit product. Chemische stabiliteit bijzondere zorgen over stabiliteit. Vermijd: hitte, vonken, vlammen, vocht. Mogelijke gevaarlijke reacties Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden. Te vermijden omstandigheden Hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen vermijden. Chemisch op elkaar inwerkende materialen Te vermijden materialen Gevaarlijke ontledingsproducten Zuren, oxiderend. Sterk oxiderende stoffen. Sulphuric Acid, Oleum, Phosphorous Pentasulphide, Chlorosulphonic acid onder normale omstandigheden 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Informatie over toxicologische effecten Toxische conc. - LC 50 Toxicologische informatie alleen van het hoofdbestanddeel als Ethanediol Acute toxiciteit (Orale LD50) 7712 mg/kg Rat Acute toxiciteit (LD50 via de huid) > 3500 mg/kg Muis Acute toxiciteit (Inhalatie LC50) > 2.5 mg/l (dampen) Rat 6 hrs Negatief. Carcinogenicity Niet bekend. Reproductieve toxiciteit Vruchtbaarheid: Dosisniveau: >1000 mg/kg Oraal Rat P Reproductieve toxiciteit is niet waarschijnlijk. Reproductieve toxiciteit ontwikkeling Niet bekend. STOT - Single Exposure Niet bekend. Doel organen Nieren Inademing Niet relevant bij een normale werktemperatuur. Bij verhitting kunnen irriterende dampen ontstaan. Inslikken Schadelijk bij opname door de mond. Contact met de huid Bij normaal gebruik is geen huidirritatie te verwachten. Contact met de ogen Kan tijdelijke irritatie van de ogen veroorzaken. Wijze van opname Inslikken. 12. MILIEU-INFORMATIE Ecotoxiciteit Toxiciteit LC 50, 96 Uur, Vis, mg/l EC 50, 48 Uur, Daphnia, mg/l Acute Toxiciteit - Waterplanten Chronic Toxicity - Fish Early Life Stage Persistentie en afbreekbaarheid Afbreekbaarheid Bioaccumulatie Potentieel Bioaccumulerend Beschouwd als niet schadelijk voor het milieu. Ecotoxicologische gegevens alleen van het hoofdbestanddeel LC50 96 uren mg/l Pimephales promelas (Modderkruiper) EC50 48 uren > 100 mg/l Daphnia magna EC50 96 uren > 6500 mg/l Selenastrum capricornutum NOEC mg/l Pimephales promelas (Modderkruiper) 7 days biologisch afbreekbaar Laag potentieel bioconcentratie.

6 Verdelingscoëfficiënt Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Mobiliteit in de bodem Mobiliteit Dit materiaal heeft een lage volatiliteit en is oplosbaar in water. Vandaar dat het potentieel voor mobiliteit is hoog is. Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling Dit product bevat geen PBT of vpvb bestanddelen. Andere schadelijke effecten Niet bekend. 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Algemeen Afvalstoffen worden als gevaarlijk afval geclassificeerd. Naar een bevoegde afvalverzamelplaats brengen, volgens de eisen van de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten. Afvalverwerkingsmethoden Dit materiaal moet verwijderd worden door een goedgekeurd bedrijf voor afvalverwijdering volgens het plaatselijke en/of nationale Reglement voor Afvalverwijdering. Afvalklasse Afvalcode: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER Algemeen Internationale of EU-voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen gelden niet voor dit product (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID). VN-nummer UN-NR. (ADR/RID/ADN) Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN Transportgevarenklasse(n) ADR/RID/ADN Klasse Niet geclassificeerd voor vervoer. IMDG Klasse ICAO Klasse/Divisie Etiket Voor Vervoer transportwaarschuwingsteken verplicht Verpakkingsgroep ADR/RID/ADN Verpakkingsgroep Milieugevaren Milieugevaarlijke Stof/Mariene Verontreiniging Nee. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker EMS Gevaarsnr. (ADR) Niet van toepassing. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EU-Wetgeving Chemische veiligheidsbeoordeling Richtlijn 67/548/EEG betreffende gevaarlijke stoffen. Richtlijn 1999/45/EG betreffende gevaarlijke preparaten. Regulation (EC) No 1272/2008 CLP Regulation (EC) No 1907/2006 REACH Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

7 16. OVERIGE INFORMATIE Herzieningscommentaar Classificatie in lijn met CLP Minor wijzigingen in samenstelling - Sectie 2 Risico Zinnen (Volledige Tekst) Gevarenaanduidingen Volledig R22 Schadelijk bij opname door de mond. H302 Schadelijk bij inslikken. H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Exoneratieclausule De informatie in dit document werd verzameld op basis van de best beschikbare kennis in overeenstemming met de vereisten van de Reglementering betreffende gevaarlijke chemische stoffen, informatie en verpakking van 1994 (aangepast 1999). Dit betekent echter niet dat de informatie in alle gevallen volledig of nauwkeurig is. Het is de verantwoordelijkheid van de consument zich ervan te vergewissen dat de informatie en/of de gegeven aanbevelingen van toepassing zijn op zijn gebruik. Datum juni 2013 Dit blad is een aanvulling op de technische specificaties, maar vervangt deze niet. De informatie op dit blad is gebaseerd op onze kennis van het desbetreffende product zoals ons dit op gemelde datum bekend is en wordt te goeder trouw verstrekt. De gebruiker wordt evenwel gewezen op mogelijke risico's, indien het product wordt gebruikt voor andere doeleinden dan waartoe het werd vervaardigd. Deze informatie ontheft de gebruiker daarom in geen geval van zijn verplichting kennis te nemen van de toepassings-voorschriften en hij is derhalve zelf verantwoordelijk voor het nemen van eventuele voorzorgsmaatregelen, die voor het gebruik zijn voorgeschreven. De vermelding van de wettelijke voorschriften is uitsluitend bedoeld om de gebruiker te wijzen op zijn verplichting de noodzakelijke maatregelen te nemen en hem te helpen aan deze verplichting te voldoen, zonder dat hiermee de opsomming als volledig mag worden aangemerkt. De gebruiker dient zich er zelf van te overtuigen dat buiten de hierbij genoemde verplichtingen geen andere voor hem van toepassing zijn. Geadresseerde moet zich ervan vergewissen dat er geen andere verplichtingen op hem rusten voortvloeiend uit andere teksten dan de genoemde.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5185-5979 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD [overeenkomstig de criteria van verordening 1907/2006 (REACH) en 453/2010] Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Chemische

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30.05.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1516

Nadere informatie

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van: UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal Datum herziening: donderdag 29 januari 2015 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam EG nummer 215-691-6 CAS nummer 12522-88-2 Product-

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie.

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. RUBRIEK 1: Identificatie van de

Nadere informatie

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 KONGCRETE DEEL A RUBRIEK 1: Identificatie van de stof / het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1 Product Identificatie Productnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD STYCCOBOND F74

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD STYCCOBOND F74 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam Product nummer Interne identificatie F3720 SBF74/14

Nadere informatie

: Petromark Engine Flush

: Petromark Engine Flush Datum van uitgave: 07-03-2013 Datum herziening: 04-03-2014 Vervangt: 07-03-2013 Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-20

: Vloeiend Pigment RC-20 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 453/2010 België VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-25

: Vloeiend Pigment RC-25 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 4305 CAS-nummer: 7646-78-8 EC-nummer: 231-588-9 Catalogusnummer: 050-001-00-5

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming TETRAKALIUMDIFOSFAAT; TETRAKALIUMPYROFOSFAAT;

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming TETRAKALIUMDIFOSFAAT; TETRAKALIUMPYROFOSFAAT; 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Productnaam: Handelsnamen: HI-M-291; HI-M-292; TKPP Synoniemen: TETRAKALIUMDIFOSFAAT; ; Aard: Zuivere

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. Fix All High Tack New

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. Fix All High Tack New VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING PRODUCTINFORMATIE Productbenaming : Design Code Gebruik : A9584C : Insecticide Firma : Syngenta Crop Protection B.V. Jacob Obrechtlaan

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: Data Sheet Nummer: 568873-r2 3. 0. 0 Produktcode: 568873

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SECTION 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: BIOCONTROL MAR 71 Produktcode: 571257 (25 liter)

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 01-mei-2007 MSDS PN: 4321396 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401936, 300570 Product benaming

Nadere informatie