Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden."

Transcriptie

1 Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een groep beleggers om de steun van beleggers te onderzoeken voor een doorstart door middel van omzetting van de vorderingen (van deze beleggers) naar aandelen. 1.1 Hoe breed is deze mailing verspreid? Naar alle beleggers of alleen de grootste beleggers? De mailing is verzonden naar alle beleggers, die een vordering hebben van meer dan In totaal zijn dit 101 beleggers. Iedere klant die in Ecodirect (door middel van een houtbelegging, ecogarantieplan, of direct opeisbare vordering) of via Cosas Verdes Finance (door middel van een obligatielening) heeft geïnvesteerd is aangemerkt als een belegger. Dit betekent dat elk klantnummer meetelt als een individuele belegger. Dit betekent dat beleggers met een privé investering en een investering via bijvoorbeeld een BV als twee aparte beleggers worden aangemerkt. Voor de berekening van de omvang van het investeringsbedrag per belegger zijn alle investeringen in obligaties, houtbeleggingen, ecogarantieplannen en direct opeisbare vorderingen per klantnummer bij elkaar opgeteld 1.2 Waarom hebben wij als investeerders in Eco Direct de brief omtrent "doorstart eco direct" niet gekregen? Wij vernemen via via de inhoud van dit schrijven. Kunt u daar iets aan doen? De mailing is zoals aangegeven onder 1.1 verzonden naar de 100 grootste beleggers. Dit is niet omdat wij beleggers willen uitsluiten, maar om de belangstelling te toetsen alvorens kosten te maken. Mensen die via via informatie ontvangen en ons laten weten dat ze informatie willen hebben zullen wij natuurlijk wel informeren. Zodra de Stichting Beleggers Eco Direct kan worden opgericht zullen ook alle andere beleggers worden benaderd. 1.3 Wij hebben een schrijven van de curator ontvangen waarin wordt verwezen naar de website van Ecodirect. Deze is niet meer in de lucht. Hoe zit dit en wat staat er op de website? Op de website van Ecodirect waren alle mededelingen aan de beleggers van de afgelopen twee jaar te lezen. Kort na het faillissement heeft het bedrijf Hostnet de site geblokkeerd. De curator is hierop al in april gewezen en heeft aangegeven hierop actie te zullen ondernemen. Om onbekend redenen heeft dit iets langer geduurd. Inmiddels is de website weer in de lucht

2 De curator heeft de openbare verslagen van zijn werkzaamheden op deze site geplaatst alsmede een toelichting op zijn activiteiten. De eerdere mededelingen inclusief de persoonlijke pagina s zijn blijkbaar van de site verwijderd. Het beheer van de website ligt in handen van de curator hier heeft de Stichting geen invloed op. 1.4 Hoe gaat de Stichting in het vervolg communiceren?. Is een bijeenkomst met een voorlichting aan alle beleggers een optie? Zodra de Stichting kan worden opgericht (afhankelijk van de volledige response van de 100 grootste beleggers en de financiële bijdrage) zal de Stichting via de de contacten leggen met de beleggers. Daarnaast zal een opzet gemaakt worden voor een eigen website via welke informatie kan worden uitgewisseld. In ieder geval zullen gestelde vragen en antwoorden worden gecommuniceerd en zal periodiek de voortgang met het akkoord worden vermeld. Voor een algemene bijeenkomst zal naar verwachting veel belangstelling bestaan. Gelet op de kosten wordt hier op dit moment nog geen gebruik van gemaakt. In een later stadium kan dit wel worden overwogen.

3 2. De organisatie. Toelichting : Stichting Beleggers Eco Direct i.o. heeft tot doel de belangen van de beleggers te behartigen en te streven naar een zo hoog mogelijke opbrengst voor de beleggers. De Stichting is in het leven geroepen omdat de leden van mening zijn dat een verkoopactie van de activa vanuit een faillisement per definitie minder op zal brengen dan verkopen vanuit een going concern gedachte (lees : operationele onderneming) Niet duidelijk is gemaakt dat het bij de "Stichting Beleggers Cosas Verdes Groep" om een betrouwbare partij gaat. Dat gebeurt normaal via verificatie door een gerechtelijke instelling. Graag ontvang ik daarover geldige informatie. Antwoord : De Stichting Beleggers Cosas Verdes io zal worden omgedoopt tot Stichting beleggers Eco Direct i.o.. Deze Stichting bestaat op dit moment nog niet. Het is een initiatief van de voormalige directeur van Cosas Verdes BV (onder persoonlijke titel) samen met een aantal beleggers of belanghebbenden van beleggers. Zodra er voldoende financiële middelen kunnen worden gevonden om een doorstart door middel van een aandelenconversie (debt equity swap) te kunnen uitwerken zal de Stichting via een notariële akte worden opgericht. Zodra de juridische oprichting een feit is zullen alle beleggers hierover worden geïnformeerd. 2.2 Zijn de leden van het bestuur van de Stichting eveneens beleggers in de nu failliete ondernemingen? De Voorzitter van de Stichting, de heer Huiskamp, is geen belegger in Cosas Verdes en of Ecodirect. Hij is door de curator ontslagen als directeur van Cosas Verdes, maar heeft op basis van niet/ te laat betaalde salarissen en nog terug te vorderen vooruitbetaalde kosten nog wel een vordering op de boedel. De heer Huiskamp heeft een financieel/economische achtergrond. De heer de Hoog is geen investeerder, maar vertegenwoordigt enkele investeerders. De heer de Hoog is jurist. De heer Smit is investeerder in Ecodirect en vertegenwoordigt daarnaast enkele andere investeerders. Hij heeft op Ecodirect nog een vordering vanwege in het verleden verrichte werkzaamheden voor Ecodirect in Costa Rica. De heer Smit is bosbouwkundige en heeft zijn eigen onderneming op dit terrein. De drie bestuursleden hebben een vergelijkbaar belang als andere beleggers. 2.3 Hoe wordt voorkomen dat beleggers met onderling, strijdige belangen de onderneming laten ontsporen of verlammen. Voorzien de statuten van de Stichting daar in voldoende mate in, en moeten die Statuten door ieder van de 50% ja-stemmers voor een doorstart worden goedgekeurd? Beleggers en handelscrediteuren worden aandeelhouders van een nieuwe onderneming genaamd Ecodirect. Elke aandeelhouder heeft gelijke rechten. Door deze opzet zijn er dus

4 geen strijdige belangen meer. De statuten van de Stichting zijn inmiddels beschikbaar. Goedkeuring van die staturen door Beleggers is niet nodig. De statuten zijn voor alle Beleggers beschikbaar. 2.4 Het vertrouwen dat we in het verleden in de onderneming hebben gehad is flink beschadigd. In uw schrijven en voorstellen is onvoldoende openheid van zaken zichtbaar rond de opzet en de uitvoering van de nieuwe onderneming. Om dit vertrouwen en de steun van ons als beleggers te krijgen vragen wij meer informatie. Wij stellen daarom voor dat u in de opzet van de nieuwe onderneming een begeleidingscommissie van beleggers instelt die de voortgang van de onderneming bewaakt en de ontwikkelingen communiceert met de overige beleggers/aandeelhouders. De opzet voor de toekomst zal worden vastgelegd in het ondernemingsplan (zie Hoofdstuk 7) dat moet worden opgesteld zodra de inventarisarie op de plantages in Costa Rica is afgerond. Tot het aanbieden van akkoord zal een klankbordgroep de leden van de stichting ondersteunen. Deze klankbordgroep wordt op dit moment gevormd en zal uit 7 personen bestaan.

5 3. Het voorstel van de aandelen conversie. (Debt Equity swap) Toelichting : De Stichting stelt voor om de vorderingen van beleggers en handelscrediteuren op basis van de ingelegde bedragen te converteren naar aandelen. Er zijn ongeveer beleggers. Een conversie naar aandelen heet ook wel een debt-to-equity swap. Dit kan uitsluitend door middel van een aan te bieden akkoord. De Stichting wil dit akkoord, ondersteund door een ervaren insolventie advocaat, voorleggen aan de rechtbank, om op die wijze het faillissement te beëindigen. De Stichting is van mening dat op deze wijze hogere bedragen kunnen worden geincasseerd dan hetgeen nu is gebeurd bij de verkoop van de plantage Javillos en bij de verkoop van de zagerij. 3.1 Hoe werkt het voorstel van een akkoord? Er zijn in Nederland geen crediteuren die een zakelijk recht hebben (bedoeld worden recht van hypotheek, pandrecht, etc). Meestal zijn het de banken die dit soort zekerheden vragen als garantie voor een lening of een krediet. Dit soort zekerheden worden dan bij een faillissement door de houders van deze rechten ingevorderd, waardoor er veelal niets in de boedel overblijft. Bij Cosas Verdes of Ecodirect is dit niet van toepassing. Er wordt in de eerste plaats een inventarisatie gemaakt van de boedelcrediteuren. Dit zijn de kosten die zijn gemaakt tijdens de periode van de surseance van betaling en het faillissement. Hieronder vallen o.a. de kosten van de bewindvoerder/curator, de huisvesting en eventueel nog geleverde diensten, zoals telefoon, etc. Vervolgens worden (hoog) preferente crediteuren geïnventariseerd zoals oa de belastingdienst, het UWV, pensioenfonds en de laag preferente crediteuren. Tot deze laatste groep behoren de oud personeelsleden die nog iets te vorderen zouden hebben van hun werkgever. Als laatste worden de vorderingen van beleggers, (handels) crediteuren, banken (zonder zekerheden) en overige schuldeisers geinventariseerd en getotaliseerd. Deze gehele groep wordt crediteuren genoemd, omdat zij allemaal gelijke rechten hebben. De boedelcrediteuren en de preferente crediteuren zullen bij voorkeur via een contant bedrag moeten worden betaald, waarna uitsluitend de hierboven genoemde crediteuren overblijven. Na de inventarisatie van alle crediteuren zal de waarde van de onderneming door een onafhankelijke derde moeten worden vastgesteld. In het akkoord dat aan de rechtbank zal worden aangeboden, zullen alle vorderingen van de crediteuren (circa ) naar evenredigheid van hun vordering omgezet worden in een belang in de onderneming. Elke crediteur krijgt dan een evenredig aandeel in de waarde van de onderneming.

6 Om de debt equity swap succesvol te kunnen uitvoeren zal minimaal 50% van het aantal crediteuren (dus beleggers + overige schuldeisers), maar ook 50% van het ingelegde kapitaal in bedragen moeten instemmen met de conversie naar aandelen. Bij voldoende steun zal dit zgn akkoord worden aangeboden aan de rechtbank voor acceptatie. Bij de hierboven genoemde bedragen ligt het voor de hand om op de markt te brengen aandelen met een nominale waarde van 100. In het akkoord zullen de aandelen moeten zijn volgestort. De aandelen worden (voorlopig) niet geplaatst bij personen buiten de kring van de bestaande crediteuren. 3.2 Worden er aandelen uitgegeven met een vaste waarde? Antwoord : Een aandeel zal een lage nominale waarde gaan krijgen van 100, 500 of Het bedrag van de nominale waarde is op dit moment nog niet bekend. De voorkeur gaat uit naar een nominale waarde van 100,-- Een lage nominale waarde geeft een betere verhandelbaarheid en doet recht aan zowel grote als kleine beleggers. Een nominale waarde betekent niet dat deze waarde een gegarandeerd bedrag is. De echte waarde van een aandeel wordt bepaald door de onderliggende waarde van de activa van de onderneming alsmede door de toekomstverwachting en door vraag en aanbod. 3.3 Wat is de waarde van de aandelen op het moment van conversie? De waarde van de aandelen wordt bepaald door de waarde van de activa van de onderneming. Deze activa bestaan uit de ondergronden in Costa Rica en de bomen die hierop staan. In 2009 heeft Diego Perez, een onafhankelijke taxateur uit Costa rica, een schatting gemaakt van de waarde tegen liquidatiewaarde van circa US$ , de waarde op basis van een going concern was berekend op circa US$ Inmiddels is door de curator de plantage Javillos verkocht en is er vastgesteld door de curator (lees: de heer Tromp), dat er illegaal hout is gekapt welk verwerkt is in andere zagerijen. De waarde zal daardoor lager uitvallen. Op dit moment is niet bekend om hoeveel hout het gaat en hoeveel lager de waarde zal uitvallen. De waarde van de onderneming zal aan het begin van de conversie moeten worden bepaald door middel van een algehele voorraadopname van de nog aanwezige plantages en met behulp van een accountant worden vastgesteld. (In de begroting die is meegeleverd zijn de kosten voor beide acties individueel vermeld.) 3.4 Welke waarde wordt er gebuikt bij de conversie, de liquidatiewaarde of de going concern waarde? Het voorstel van de Stichting is om de liquidatiewaarde toe te passen. Deze waarde bestaat uit de waarde van het onroerend goed, op basis van taxaties uitgevoerd door onafhankelijke

7 taxateurs, plus de waarde van de bomen in de vrije markt als deze op dit moment, dus met de huidige diameter en hoogte zouden worden gekapt en verkocht als ronde boomstam. Het gevolg is dat een lagere waarde zal resulteren, dan hetgeen is ingelegd door beleggers. Het verlies zal op het moment van conversie door beleggers moeten worden geaccepteerd. Bij een succesvolle doorstart zullen waardestijgingen in de toekomst ontstaan doordat de bomen blijven groeien en daardoor meer hout op zullen leveren. Deze waarde stijging kan bij verkoop van de aandelen via een hogere waarde van het aandeel worden geincasseerd. 3.5 Hoeveel nieuwe aandelen worden er uitgegeven bij de conversie. Bij een aandelenconversie moeten er nieuwe aandelen worden uitgegeven, die bovendien moeten worden volgestort. Indien de onderneming is gewaardeerd op US$ dan zal bij een usd /euro koers van 1,25 de waarde van de onderneming bedragen Bij een nominale waarde van 100 per aandeel zullen er dan aandelen worden uitgegeven. 3.6 Ik geloof nooit dat de crediteuren zullen kiezen voor een aandeelhouderschap. De crediteuren krijgen in de huidige situatie immers altijd hun geld, Eco Direct zal altijd wel genoeg opbrengen om de uitstaande crediteuren te betalen. Dus waarom zou een crediteur voor onzekerheid kiezen? Bovendien zal een groot bedrag bestaan uit de niet betaalde salarissen van de laatste maanden en het UWV gaat echt niet in aandelen. Het woord crediteuren wordt hier onjuist gebruikt. In deze vraagstelling worden handelscrediteuren bedoeld. Door het faillissement is er van rechtswege een rangorde van alle crediteuren ontstaan. Naast de boedelcrediteuren en de preferente crediteuren, vormen alle beleggers en overige crediteuren een groep waarin een iedereen de zelfde rechten heeft. Op deze laatste groep is het akkoord van toepassing. Een handelscrediteur krijgt dus zeker niet altijd zijn geld. 3.7 Wie worden er zoal aandeelhouder bij een geslaagde conversie. Als er aan de criteria van 50% in aantal beleggers en 50% in verschuldigd kapitaal wordt voldaan dan wordt iedere schuldeiser, pro rata parte aandeelhouder. Dit ongeacht zijn herkomst. Het is dus van toepassing op de obligatiehouder, zowel als de houtbelegger of de leverancier van diensten of goederen. 3.8 Wij staan zowel op de lijst van direct opeisbare vorderingen, als op de lijst met participanten in bomen. Begrijpen we het goed dat beide soorten investeringen volgens het nieuwe plan omgezet worden in aandelen?

8 Alle vorderingen aangemerkt als crediteuren worden aandeelhouders bij een succesvol akkoord. (zie ook 3.5) 3.9 Hoe werkt de genoemde interne verkoop van de aandelen? Allereerst moet de waarde van de onderneming worden vastgesteld. Hoe dit gebeurt is beschreven onder 3.3 door middel van een inventarisatie van de bomen en een beoordeling door een accountant. Wij veronderstellen dat dit per 1 oktober 2010 (start van het nieuwe boekjaar van de onderneming) kan zijn afgerond. Op basis van de beschikbare cijfers zal er naar worden gestreefd om voor de kerst van 2010 een vraag en aanbod markt te hebben gecreëerd. Dat wil zeggen dat aandeelhouders hun aandelen of een deel daarvan te koop kunnen aanbieden aan andere aandeelhouders. De waardebepaling door de accountant is daarbij alleen richtinggevend. Een aanbieder kan zijn aandeel aanbieden tegen een door hem vastgestelde prijs. Deze kan hoger of lager liggen dan de waarde van de accountant. De wens tot verkoop kan worden gemeld bij de Stichting, die zal zorgen voor een verspreiding onder alle beleggers. Ook kopers kunnen zich op vergelijkbare wijze melden. Er heeft dus geen verhandeling plaats buiten de kring van de bestaande belegers. Nadere richtlijnen en regels zullen worden uitgebracht na een succesvolle conversie. Het voornemen bestaat om deze aandelenmarkt vooralsnog twee maal per jaar te laten plaats vinden. Op basis van de einde jaar cijfers (in december) en op basis van de half jaar cijfers (in juni) Hoe groot is de kans van slagen van het aandelen akkoord? Om omzetting van de participaties naar aandelen mogelijk te maken is een rechtsgeldig akkoord noodzakelijk waarbij minimaal 50% van alle crediteuren (beleggers en overige crediteuren samen), vertegenwoordigende minimaal 50% van de vorderingen hun schriftelijke goedkeuring geven. Om geen onnodige kosten te maken is nu een onderzoek gestart bij de 100 grootste beleggers. Tot op heden is er slechts één negatieve reactie ontvangen op deze mailing. Dit is naar onze mening een goed resultaat maar garandeert nog niet dat het akkoord zal worden gerealiseerd. Wel hadden wij meer reactie verwacht. Het aantal mensen dat heeft gereageerd tot op dit moment is 45 %. Van 55% is dus nog geen reactie retour ontvangen. Het ingelgede bedrag is al wel overschreden. Gelet op de reacties op bijeenkomsten in 2009 gehouden in Arnhem is echter een positieve houding van beleggers voor een aandelen akkoord realistisch. Dit is echter geen garantie op succes Bij aandelenbezit is het de bedoeling van de belegger om rendement te behalen. Kan dit bij een positief bedrijfsresultaat in de vorm van dividend worden uitgekeerd? Bij een ongestoorde voortgang van de onderneming is er voor de aandeelhouder inderdaad alleen rendement te behalen via een dividend toekenning. Bij een positief resultaat zal de

9 Stichting in principe voorstellen dit dividend uit te keren. Indien er wordt besloten om geen dividend uit te keren zal de winst worden toegevoegd aan de reserves en verhogen deze reserves de waarde van de onderneming. Bij verkoop van de aandelen door de belegger kan rendement worden gerealiseerd, indien de waarde van het aandeel hoger is dan de nominale waarde Wat is de rol en de positie van dhr Ipema in NL en CR nu en na een swap? Door het faillissement heeft de heer Ipema geen rol meer in de organisatie. Cosas Verdes heeft nog een vordering op de heer Ipema. De Curator heeft medegedeeld dat hij een onderzoek is gestart naar de rol van de heer Ipema in het verleden. Hij bezit hiertoe een machtiging van de rechter commissaris. Zoals uit de beantwoording van vraag 4.3 blijkt, heeft de crediteuren commissie als taak er op toe te zien dat onbehoorlijke bestuur door (ex) directeuren van Ecodirect wordt onderzocht. De heer Ipema is aandeelhouder van een handelsonderneming in hout in Costa Rica maar hiermee heeft Eco direct geen banden. Binnen de organisatie in Costa Rica heeft de heer Ipema geen bevoegdheden Gaat de curator, die zich in heel duidelijke bewoordingen heeft uitgesproken tegen een doorstart, op welke wijze dan ook, hiermee akkoord? De curator is geen voorstander van een doorstart via een aandelenconversie. Hij noemt dit trekken aan een dood paard. De curator heeft aangegeven dat het faillissement nog wel 3 tot 5 jaar kan duren. Hij verwacht niet dat de grote hoeveelheid onroerend goed als geheel op korte termijn kan worden verkocht. Beleggers zullen dan moeten wachten tot het einde van het faillissement. Gedurende die periode moeten de plantages in Costa Rica worden onderhouden en zullen de inkomsten moeten komen uit dunningen en eindkap van bomen op de plantages of de verkoop van bepaalde plantages. Het beheer van de plantages in Costa Rica zal op vergelijkbare wijze worden gevoerd. (zie ook Hoofdstuk 7 van de vragen en antwoorden). Volgens de leden van de Stichting is dit voorstel van de curator ook een doorstart en is de opzet niet afwijkend van hetgeen de Stichting voor ogen heeft. Het verschil met de aanpak van de curator is dat er door de Stichting in Nederland volledig schoon schip wordt gemaakt. Beleggers worden aandeelhouders en deze aandeelhouders krijgen de kans via een interne markt en bij voldoende belangstelling hun aandelen op korte termijn te verkopen. De prijs zal dan een kwestie van vraag en aanbod zijn. Bij een aanhouden van een faillissement zullen de beleggers lijdzaam moetenm toe zien. Verwacht wordt dat de kosten van het beheer in Nederland lager zullen zijn dan de kosten van de curator gedurende die periode. Vermeld moet worden dat het akkoord buiten de curator om tot stand komt. De toestemming van de curator voor een akkoord is niet nodig. Het is uitsluitend een zaak van de crediteuren.

10 3.14 Wat is volgens u de reden dat de debt to equity swap een kans van slagen heeft? De curator ziet dat om juridisch en financieel technische redenen als niet haalbaar. Indien voldoende beleggers (>50%) de plannen van de Stichting ondersteunen dan zal de rechter commissaris het voorstel serieus in overweging moeten nemen. Het aan te bieden akkoord wordt op dit moment juridisch uitgewerkt. De curator voert als bezwaar aan dat er 3 failliete partijen zijn, te weten Cosas Verdes, Cosas Verdes Finance en Eco Direct. Het akkoord voorziet in een nieuwe onderneming waarin de drie faillissementen moeten worden opgeheven. Dit is juridisch lastig, maar naar onze mening haalbaar, omdat er intercompany relaties zijn. In het bijzonder omdat de belangen van de crediteuren voorop worden gesteld. Om financiële redenen verdient de opzet van het akkoord voordelen. Een succesvolle debt equity swap levert een onderneming die uitsluitend aandeelhouders kent (=eigen vermogen) en geen schuldeisers meer heeft. Ook de problemen met de belastingdienst uit het verleden zijn dan verleden tijd Ik wil u adviseren om dit voorstel toch te laten lopen via de curator of op z n minst te laten beoordelen door de crediteurencommissie. De Stichting zou niets liever willen dan in contact te treden met de crediteurencommissie. Beide partijen streven immers hetzelfde doel na. De Stichting heeft hiertoe een verzoek gedaan aan de voorzitter van de crediteurencommissie, maar hierop is (nog) niet gereageerd. De curator is op de hoogte van de plannen, maar is om niet duidelijke redenen van mening dat het akkoord niet kan. De Stichting streeft een goede samenwerking met de curator en de crediteuren commissie na.

11 4. De rol van de curator en de crediteurencommissie Toelichting : Als curator is aangesteld de Heer Aerts van Hekkelman advocaten in Nijmegen, Hij was ook benoemd als bewindvoerder ten tijde van de periode van surseance van betaling, De heer Aerts wordt bijgestaan door Mw Mr. J.Schröder en Mr. C.Diks, zijn kantoorgenoten. Voor Costa Rica worden de honeurs waargenomen door de Heer Tromp. De rechtbank Arnhem heeft als adviesorgaan voor de curator een crediteurencommissie geïnstalleerd. Voorzitter is de Heer Gerritsen. 4.1 Wat is de rol van de curator? De curator heeft tot taak om de boedel te beheren en de waarde van de activa zo goed mogelijk te realiseren. Hierbij kan hij zich laten adviseren door de crediteurencommissie die eind mei is geïnstalleerd door de rechtbank te Arnhem en bestaat uit 3 personen. 4.2 Ik heb gehoord dat de plantage Javillos door de curator is verkocht. Is dit juist en wat heeft het opgebracht? De bewindvoerder heeft de heer Huiskamp laten weten, dat de plantage Javillos is verkocht voor US $ Deze overeenstemming tussen koper en bewindvoerder heeft al plaats gevonden voordat het faillissement was uitgesproken. De waarde van de ondergrond van de plantage en de boomopstanden was door de Heer Perez in 2009 nog geschat op US $ In maart was Ecodirect begonnen met de eerste kap van de bomen, maar door gebrek aan containers voor het vervoer per schip naar India en omdat zich een koper voor grond en boomopstanden had gemeld, is de kap stil gelegd. De opbrengst van de verkoop is niet naar Nederland gekomen. 4.3 Kan het benodigde geld voor de doorstart niet uit de kap van Javillos verworven worden, of eventueel uit een andere kap of verkoop van een plantage? De plantage Javillos is door de curator verkocht (zie antwoord 4.2). De Stichting heeft geen bevoegdheden om over beschikbare gelden of andere plantages te beschikken. Eind januari 2010 waren er 3 plantages geselecteerd om te worden gekapt, indien de omzetting naar aandelen, waar ook toen al over werd gesproken, mogelijk was. De groei van de bomen op deze 3 plantages bleef achter bij de verwachtingen. Op deze plantages rustten destijds evenwel economische eigendomsrechten van ruim 700 houtinvesteerders. Deze rechten konden juridisch niet worden aangetast zonder een goedkeuring van deze investeerders, hetgeen tijdrovend zou zijn. Het faillissement heeft deze situatie veranderd. Met de kap van deze plantages kan worden gestart indien er een akkoord voor omzetting naar aandelen is bereikt. Het hout kan worden gekapt en verkocht, waardoor er cash beschikbaar komt.

12 4.4 Er is nu een crediteurencommissie. Wat is haar taak? Geciteerd wordt hier een deel van het verslag van de crediteurencommissie. Voor een volledig verslag verwijzen wij naar de website: De Rechtbank te Arnhem heeft op 27 mei 2010 een crediteurencommissie benoemd in het faillissement van Eco Direct Nederland BV (EDN). De crediteurencommissie bestaat uit: - Kees Gerritsen, financieel-economisch deskundige - Elly Kwakkelstein, uit de voormalige beleggerscommissie - Ineke Wijkamp, deskundige met betrekking tot bosbouw De wet bepaalt dat de crediteurencommissie: - de curator van advies dient; - te allen tijde de boeken, bescheiden en andere informatiedragers die op het faillissement betrekking hebben kan vorderen: - in bepaalde gevallen door de curator verplicht dient te worden geraadpleegd. De crediteurencommissie voor EDN (die gezien de verwevenheid met Cosas Verdes BV en Cosas Verdes Finance BV impliciet ook voor de belangen van de schuldeisers in deze vennootschappen optreedt) ziet het binnen dit kader vooral als haar taak: Te beoordelen of de curator een maximale opbrengst voor de beleggers nastreeft bij zijn handelen. Hierbij dient een goede afweging te worden gemaakt van de opbrengstmogelijkheden op korte en op langere termijn en de hiermee gepaard gaande kosten. Na te gaan of er zaken zijn die de curator (nog) niet heeft opgepakt en of de commissie hierbij een rol kan spelen. In het bijzonder dient te worden nagegaan of de bestuurders van de vennootschappen bij hun handelen tekort zijn geschoten en zo ja of dit verwijtbaar gedrag betreft dat kan worden gekwalificeerd als onbehoorlijk bestuur met alle juridische consequenties daarvan. De crediteurencommissie ontvangt voor haar werkzaamheden, buiten een vergoeding voor eventueel door haar gemaakte kosten, geen bezoldiging. 4.4 Wat is de rol van de beleggerscommissie? De voormalige beleggerscommissie heeft geen rol meer. De beleggerscommissie bestond uit 5 leden die op persoonlijke titel en zonder mandaat hebben geprobeerd de belangen van de beleggers zo goed mogelijk te behartigen. Daarnaast was er een klankbordgroep van 12 personen, die werden geïnformeerd. Bijna een jaar lang heeft de beleggerscommissie samen met de stille curator, de heer Brandse, het reilen en zeilen binnen de onderneming kunnen volgen. In februari 2010 groeide er tussen de leden van de commissie een verschil van inzicht over de te volgen koers. In maart hebben twee leden van de commissie nog geprobeerd de faillissementsaanvraag in te laten trekken, maar zonder succes. Het faillissementsverzoek heeft geleid tot een aanvraag voor een surseance van betaling en vervolgens faillissement. Mw Kwakkelstein was lid van de voormalige beleggerscommissie en maakt thans deel uit van de crediteurencommissie. 4.5 Is het juist dat de heer Smit ook deel uit maakt van de crediteurencommissie? De heer Smit was aanvankelijk voorgedragen en aangesteld door de rechtbank als lid van de crediteurencommissie. Hij heeft bedankt voor deze positie, omdat hij ook deel uitmaakt van

13 de Stichting Beleggers Eco Direct i.o. Als Stichting zijn wij van mening zijn dat er geen belangenconflicten mogen ontstaan. 4.6 Via de curator worden gegevens rond gestuurd naar investeerders, waar wij ook geen weet van hebben. De curator reageert op de mail, dat deze in behandeling is en daarna stopt het verhaal. Bij de Stichting is bekend dat de curator op basis van een concept lijst informatie naar beleggers heeft gestuurd, maar niet naar welke beleggers en welke informatie precies is verzonden. Het is ons niet bekend of alle obligatiehouders, alle houtbeleggers, alle garantieplanhouders en alle beleggers met een direct opeisbare vordering zijn geïnformeerd door de curator. De Stichting heeft hier geen invloed op. Van meerdere kanten bereiken ons berichten dat de afwerking/reactie te wensen over laat. Ook wordt er blijkbaar geen reactie retour gezonden door de curator. De Stichting adviseert hierover in de eerste plaats contact op te nemen met de crediteurencommissie of met de curator zelf. De crediteurencommissie zal, volgens onze informatie, gaan communiceren via de website van de voormalige beleggerscommissie 4.7 De curator is op bezoek geweest in Costa Rica, wat is daar gedaan en is er daarna nog contact geweest met de curator? Direct na het faillissement heeft de curator de heer Tromp aangesteld als manager in Costa Rica. Niemand van de Stichting kent de heer Tromp of heeft hem gesproken. De heer Tromp heeft ook geen informatie verstrekt. De curator moest zijn reis naar Costa Rica noodgedwongen enige tijd uitstellen vanwege de aswolk in IJsland. Medio mei heeft de curator aan de heer Huiskamp mondeling verslag uitgebracht. Daarna is er geen contact meer geweest. 4.8 Welk standpunt neemt de heer Tromp in t.a.v. de doorstart? Niemand van de leden van de Stichting kent de heer Tromp of heeft hem gesproken. We kunnen hierover dan ook geen oordeel geven. De heer Tromp is aangesteld door de curator. De curator ondersteunt de doorstart in deze door de Stichting gekozen vorm niet.

14 5. De Begroting Toelichting : Onderscheid moet worden gemaakt tussen een begroting van kosten tot de datum van het akkoord (begroting op korte termijn) en een begroting voor de komende maanden/jaren. (begroting op lange termijn). Aan de 100 grootste beleggers is in de brief een begroting op korte termijn opgenomen. Deze begroting voorziet in enkele schattingen. Doelstelling was bovendien om vast te stellen in hoeverre beleggers bereid zijn om steun te verlenen aan een akkoord als er ook een financiële bijdrage wordt gevraagd. De begroting voor de lange termijn is nog niet gemaakt. Zie hiervoor onder ondernemingsplan Hoofdstuk De bijdrage die u vraagt van de gedupeerden is fors en komt neer op ca ,--, bij volledige deelname van de gestelde 50%. Zie ook de toelichting op de begroting. De bijdrage is geen verplichting ook niet als een belegger wel de doorstart van de Stichting ondersteunt. De relatie met het percentage van 50% is dan ook niet juist. Wel zullen beleggers moeten realiseren dat er kosten zullen moeten worden gemaakt. De Stichting beschikt op dit moment nog niet over middelen. Juristen en andere adviseurs werken niet voor niets. De Stichting wil wel graag de kosten gedekt hebben en niet meer dan dat. Daarnaast is de Stichting van mening dat een algehele inventarisatie (voorraadopname) en een accountantscontrole in het belang van alle beleggers is en ook voor de curator en de crediteurencommissie een uitgangspunt zou moeten zijn voor een nieuwe start. 5.2 Uit mijn uitleg over mijn financiële positie blijkt dat ik feitelijk geen cent meer kan missen. Helaas heeft de Stichting meer van deze reacties ontvangen. Er is geen verplichting tot een bijdrage. U kunt ook uw steun voor een doorstart uitspreken zonder een bijdrage te kunnen of willen storten. De achtergestelde lening is bedoeld om beleggers die wel een bijdrage willen storten en dus een extra risico lopen (dit risico is dat het akkoord er niet komt en de kosten zijn wel gemaakt) te beschermen. Wij willen deze beleggers niet in de situatie brengen waarin zij een gift doen die uiteindelijk onder alle beleggers verdeeld wordt. De beleggers die nu een bijdrage storten, financieren de doorstart. Daarom zullen zij als dat kan eerst terugbetaald moeten worden voordat de winst die aan de aandeelhouders gezamenlijk toekomt, kan worden betaald. Op deze wijze delen alle aandeelhouders op gelijke wijze in de winst. De Stichting vindt het derhalve ook normaal dat zodra er een uitkering komt eerst deze bijdrage zal worden terugbetaald. Pas daarna komen alle aandeelhouders aan de beurt. 5.3 Het lijkt dat de bijdrage van de beleggers wederom in een bodemloze put zal verdwijnen. N.a.v. de bijeenkomst in Arnhem van de grootste 100 beleggers heb ik 300 gestort. Dit geld ben ik kwijt.

15 Het geld dat u destijds heeft gestort is gestort aan de beleggerscommissie (zie vraag 4.4). Hiermee heeft deze commissie de kosten van een advocaat betaald en de website opgezet. Deze site is nu het communicatiekanaal van de crediteurencommissie geworden. Daarna is het faillissement uitgesproken. De Stichting heeft geen invloed gehad op de besteding van de gelden door de beleggerscommissie. Wel is vernomen dat er mogelijk nog een klein bedrag op de rekening staat. Navraag is te doen bij de beleggerscommissie. Bij een bijdrage aan de Stichting krijgt u een achtergestelde lening die prioriteit krijgt bij de uitbetaling boven de aandelen. Dit maakt deel uit van het plan van aanpak. (zie ook 5.2) 5.4 Als beleggers hebben we de afgelopen jaren in vertrouwen veel geld beschikbaar gesteld en dat is naar onze mening niet goed beheerd. In uw schrijven zijn de lonen van de directie zeer goed veilig gesteld. Dit is prima want goed werk moet goed beloond worden. We missen echter een goede onderbouwing en slagingskans van uw plannen. Indien u de toelichting op de begroting leest dan ziet u dat de directie haar beloning deels afhankelijk stelt van het resultaat. Geen akkoord geen salaris. Daarnaast moet worden gerealiseerd dat voor de inventarisatie van de boomopstanden de bosbouwmedewerker naar verwachting zo n 3 weken in Costa Rica zal verblijven. Ook aan juridische zijde zullen deze weken vele uren moeten worden besteed om een goed onderbouwd juridisch akkoord te kunnen aanbieden. De bestuursleden zijn tot veel bereid om het akkoord te laten slagen ook als het streefbedrag niet wordt gehaald. De post beloningen directie is de speelruimte die de Stichting heeft. De overige kosten zullen linksom danwel rechtsom moeten worden betaald. Hiervoor is de bijdrage die we vragen. De slagingskansen voor de plannen zijn door ons weergegeven in vraag % van de inleg lijkt mij een reëele vergoeding, maar zal iedereen dat betalen? Met de 1% hebben wij geprobeerd een spreiding aan te geven in de bijdrage aan kosten. Wij verwachten niet dat alle beleggers willen/kunnen betalen. De betaling is ook geen verplichting. Niet iedereen zal betalen, maar dat is ook niet nodig als de kosten maar kunnen worden betaald. 5.6 Ik neem aan dat in de begroting van de personele kosten al rekening is gehouden met secundaire lasten als sociale premies, loonbelasting, onkostenvergoedingen en pensioenpremies. Kun je dat bevestigen? De salariskosten zijn bruto. Er is alleen geen rekening gehouden met pensioenpremies. Onkostenvergoedingen worden niet gegeven. De echte geschatte onkosten staan vermeld onder overige kosten. Bovendien zal de omvang van de werkzaamheden bij een doorstart nog moeten worden vastgesteld. Hierop bestaat op dit moment geen zicht, evenmin als dat er zicht

16 bestaat op de te maken kosten. Bij de Stichting is weing bekend over wat er allemaal precies is gebeurd in Costa Rica sinds de datum van surseance van betaling. 5.7 Er wordt door de Stichting wel inzicht gegeven in de kosten maar niets over de (te verwachten) opbrengsten. De begroting is opgesteld voor de korte termijn. De belangstelling voor een bijdrage door de 100 grootste beleggers is moeilijk te peilen. Op basis van de ingelegde som van ruim zou bij een volledige deelname van 1% een saldo van ontstaan om de kosten te dekken. Voor een inschatting van de opbrengsten op de lange termijn is een inventarisatie noodzakelijk. Het beste houvast inzake de inkomsten binnen een jaar is dat er 8000 m3 teak geoogst kan worden van 3 al eerder aangewezen plantages. 5.8 Het lijkt me dat de opgevoerde kosten in de begroting op korte termijn erg hoog zijn ingeschat, vooral de salarissen en personele kosten. In ieder geval bij aanvang zouden de salarissen veel lager moeten liggen. Om te betogen dat de curator zoveel kost, terwijl die fors in de uitgaven heeft gesneden en de bestuursleden zichzelf riante salarissen toebedeelt is zeer ongepast. De genoemde salariskosten zijn bruto salarissen (zie vraag 5.6). Deze salarissen zijn gebaseerd op maandsalarissen bij een volledige werkweek van 40 uur en meer. Niet wordt verwacht dat er ook 40 uur zal worden gewerkt. Voor de begroting wordt hier wel van uitgegaan zodat er een reserve ontstaat. De taakinvulling van de directie van de Stichting kan pas gestalte krijgen nadat de inventarisatie in Costa Rica en de huidige situatie in kaart is gebracht. De Stichting heeft geen inzicht in de kosten van de curator. Een uurtarief van 350 per uur lijkt echter geen ongepaste vergoeding. Wij laten aan u over om de vergelijking te maken. Om aan te geven dat de curator fors in de uitgaven heeft gesneden is naar onze mening een verkeerde voorstelling van zaken. Er is sinds eind 2007 al fors gesneden in de kosten van de onderneming. De curator heeft, gebruik makend van de faillissementswet, de kosten verder kunnen verlagen door het personeel te ontslaan en de huur op te zeggen. Hierdoor konden ontslagvergoedingen en afkoopsommen worden voorkomen. Wij zijn de curator hiervoor enerzijds dankbaar, maar willen wel benadrukken dat het personeel er tot het laatste toe alles aan heeft gedaan om de zaken op orde te krijgen en een faillissement te voorkomen in het belang van de beleggers. 5.9 Naar onze informatie is er reeds een inventarisatie en kostenbepaling in gang gezet door de curator. Indien de contacten tussen U en de curator goed zijn, zou het mogelijk moeten zijn van zijn expertise gebruik te maken. Uiteindelijk is het de bedoeling (neem ik aan) de beleggers een zo goed mogelijk alternatief te bieden. Wij delen deze mening en zullen aandringen op een beschikbaarstelling van de resultaten. Tot op heden is deze informatie door de curator niet aan ons verstrekt.

17

18 6. Het tijdschema Toelichting : Met het tijdschema wordt bedoeld de planning van de acties tot het moment dat de rechtbank Arnhem haar oordeel uitspreekt over de voorstellen van de Stichting. De planning ziet er in grote lijnen als volgt uit. 1 juli inventariseren van de eerste resultaten van het onderzoek bij de 100 grootste beleggers. 9 juli afronden van de gehele inventarisatie nav de aanvullende mail. 10 juli oprichten Stichting Beleggers Eco Direct. 25 juli afronden juridisch voorstel voor het akkoord 15 juli tot 15 augustus inventarisatie van alle boomopstanden in Costa Rica. 31 juli tot 10 september inventarisatie van de steun van alle beleggers. 15 september aanbieden van het akkoord aan de Rechtbank. 6.1 Wanneer is jullie streven om het akkoord aan de rechter commissaris aan te bieden? In hoeverre is het lastig dat juli/augustus vakantiemaanden zijn? Antwoord : Zoals uit het tijdspad blijkt is ons voorstel half september. Dit zal best enkele problemen geven, maar gelet op de vakantiespreiding lijkt dit ons overkoombaar. Om die reden willen we de vraag en antwoorden bijlage op korte termijn al aan ieder belegger beschikbaar stellen, zodat er op een steunbetuiging kan woren geanticipeerd. 7. Het ondernemingsplan na het akkoord. Toelichting : Doel van de Stichting na het akkoord is om de activa in Costa Rica te beheren en de belangen van de aandeelhouders te behartigen. Indien er zich mogelijkheden voordoen voor verkoop van activa (plantages) dan zullen deze opbrengsten terugvloeien naar de beleggers. Indien een mogelijkheid tot verkoop van de onderneming als geheel zich voordoet, dan zal dit serieus worden beoordeeld. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de groei van de bomen op de plantages de voorkeur heeft. Bij elke aangroei neemt de hoeveelheid hout en de waarde immers toe. Om dit te bereiken zal er een beperkte inzet in Nederland nodig zijn. De kern van de activiteiten ligt in Costa Rica. Hier zal een manager moeten worden aangesteld die het dagelijkse beheer uitvoert. Nederland houdt enkel toezicht en onderhoudt de contacten met de Aandeelhouders. In Costa Rica wordt gewerkt met enkele bewakers van de plantage en een klein personeelsbestand. Dit bestand bestaat uit zgn. Voormannen, die tot taak hebben het adviseren van noodzakelijke werkzaamheden en deze werkzaamheden aan te sturen en te beoordelen. Voor uit te voeren werkzaamheden, zoals onderhoud en eindkap worden aannemers ingehuurd die worden betaald op basis van geleverde prestatie. De verkoop van hout zal gebeuren op basis van ronde boomstammen of als verzaagd hout. Voor de verzaging zal, nu de zagerij is verkocht, zaagcapaciteit worden ingehuurd. Omdat er bij de Stichting geen inzicht bestaat in de acties die de curator op de plantages in Costa Rica heeft ondernomen en wat de status is op de plantages. De inventarisatie ter plaatse zal meer duidelijkheid op moeten leveren. Ook is niet bekend wat er is gebeurd met de

19 opbrengsten van de verkoop van de plantage Javillos en van de zagerij; welk onderhoud inmiddels is uitgevoerd; of er personeel is ontslagen; welke regelingen er zijn getroffen en welke andere afspraken er zijn gemaakt. Een begroting voor de langere termijn zou op dit moment geen enkele reeele onderbouwing kennen. 7.1 Wat is uw plan van aanpak nadat u een faillissementsakkoord heeft gerealiseerd? Antwoord : In grote lijnen is dit beschreven in de toelichting onder hoofdstuk 7. Echter er zal nu eerst moeten worden vastgesteld wat de huidige status van de plantages is alvorens het plan met cijfers onderbouwd op te stellen en er een cash flow aan toe kan worden toegevoegd. 7.2 Door wie en op welke wijze zal de onderneming in Costa Rica aangestuurd worden? Deze functie is nog niet bezet. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Randall, de bosbouwer deze functie zou gaan uitvoeren. Op dit moment voert de Heer Tromp de toezichthoudende rol in, waarbij Randall aan hem verantwoording aflegt. De Stichting kent de heer Tromp niet, maar wil nagaan of hij zijn functie kan continueren na het bereiken van een akkoord. Voor de aansturing verwijzen wij naar de toelichting. 7.3 Er zit geen cash flow analyse bij voor de komende jaren. U gaat er van uit dat de onderneming direct zichzelf kan bedruipen, inclusief de salarissen in Costa Rica. Is dit reeel? Zoals genoemd in de toelichting is er de afgelopen maanden veel gebeurd, waardoor een inventarisatie noodzakelijk is voordat een goede cash flow kan worden gepresenteerd. De eerder besproken kap van 8000 m3 hout kan voldoende inkomsten genereren om de kosten in de komende periode te betalen. Het is ons niet bekend hoe het geld van de verkoop van de plantage Javillos en de zagerij is aangewend. 7.4 Wanneer zal de FSC op orde kunnen zijn en het onderhoud ingehaald zijn. Antwoord : De FSC licentie was op orde, echter niet afgegeven omdat de rekening niet is betaald. Op korte termijn zal het nieuwe jaarlijkse onderzoek moeten woren ingesteld door de beoordelingscommissie van Smartwood. Het achterstallig onderhoud verdient een nadere inventarisatie alsmede definiering van de doelstellingen. Bij de Stichting is niet bekend wat er inmiddels aan onderhoud is gedaan. Wel zou het aan te bevelen zijn wanneer de heer Smit van de Stichting en mevrouw Wijkamp uit de crediteurencommissie gezamelijk de onderhoudsnorm zouden kunnen bepalen. Beiden zijn deskundig op hun vakgebied en moeten derhalve in staat zijn om de definitie van

20 achterstallig onderhoud op te stellen. FSC had in 2009 geen zwaarwegende bezwaren anders dan dat de nota niet was voldaan. 7.5 Voor een juiste beslissing is een goed ondernemersplan van groot belang, hier kan men toch mee naar een bank met het verzoek om een lening? Deze gedacht is logisch, maar aan de ontvangst van een lening kleven meerder voorwaarden. Een groot probleem voor Nederlandse banken is daarbij dat de activa in Costa Rica liggen. Daarnaast hebben Banken weinig op met teakfondsen, omdat hier in het verleden veel negatieve ervaringen zijn opgedaan. Tot slot eisen banken een accountantsverklaring wanneer zij een onderneming willen financieren. 7.6 Welke onderdelen van het bedrijf neemt u mee en welke onderdelen van het bedrijf gaat u saneren? Deze vraag kan pas worden beantwoord na de algehele inventarisatie. Er resteren nog 21 of 22 plantages. Plantages die niet groeien zullen moeten worden afgestoten of worden herplant. Door de curator is de zagerij verkocht. Indien gewenst zal er derhalve zaagcapaciteit moeten worden ingehuurd bij derden. Dit kan ook bij de verkochte zagerij. De locatie van deze zagerij is immers zeer gunstig, Er is relatief veel natuurbos in eigendom waarmee niets gebeurt. Een verkoop zou voor de hand liggen maar de kopers zijn zeer beperkt. Veel natuurbos kan ook niet worden verkocht omdat zij onderdeel zijn van commerciele plantages, die niet op te splitsen zijn. In grote lijnen zou het gebied rond Concho de kern van de bosbouw onderneming moeten vormen. 7.7 Om de huidige schulden te kunnen voldoen van zo n 700k. zou er een plantage worden gekapt, Javilos (???) Heeft dit reeds plaatsgevonden en zijn de bomen inmiddels gezaagd en verkocht en kunnen de oude crediteuren wel betaald, dan heeft uw plan wel een goede kans van slagen. Deze vraag vermengt de positie in Costa Rica en Nederland met elkaar. Het doel was inderdaad om de bomen op Javillos te kappen, de bomen te verzagen en de grond te verkopen. Dit is achterhaald. De opbrengsten zouden dan worden gebruikt om lopende kosten te betalen en de conversie naar aandelen te financieren. De plantage Javillos is verkocht voor US $ Dit geld is echter in Costa Rica gebleven. Het is ons niet bekend hoe de besteding heeft plaats gevonden. De betaling van crediteuren waar in de vraag op wordt gedoeld, lijkt te slaan op de crediteuren in Nederland. Deze crediteuren vallen onder de gewone crediteuren en zullen in het voor te stellen akkoord worden benoemd.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden (geactualiseerde versie).

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden (geactualiseerde versie). Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden (geactualiseerde versie). 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Cosas Verdes Groep (toen nog in

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000074:F001 03-02-2015 Mr. Ineke Grijpma mr. Jakob Smit 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming De besloten vennootschap D.A. Wesseloo Beheer

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : City Cargo Amsterdam B.V. Faillissementsnummer : 08.618 F Datum uitspraak : 22 december 2008 Curator : mr J. Lensink Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Gegevens onderneming : STICHTING BEHEER DERDENGELDEN ADVOCATENKANTOOR HEUTINK

Gegevens onderneming : STICHTING BEHEER DERDENGELDEN ADVOCATENKANTOOR HEUTINK 14 e OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : STICHTING BEHEER DERDENGELDEN ADVOCATENKANTOOR HEUTINK Faillissementsnummer : C/06/11/182 F Datum uitspraak : 17

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: Eindverslag Datum: 15 augustus 2013 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 4 december 2012 Curator: mr S. van Gessel (sinds 12 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juli 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juli 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juli 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/676 NL:TZ:0000008868:F001 01-11-2016 Mr. F. Daemen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap met

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN KEUKENCENTRUM CORNELISSEN BV d.d. 26 februari 2009

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN KEUKENCENTRUM CORNELISSEN BV d.d. 26 februari 2009 EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN KEUKENCENTRUM CORNELISSEN BV d.d. 26 februari 2009 Gegevens onderneming : Keukencentrum Cornelissen BV Faillissementsnummer : 09/53 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 Gegevens onderneming : Symbision B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3821 AD) Amersfoort aan de Printerweg

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN P.C. LAP BEHEER B.V.

VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN P.C. LAP BEHEER B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN P.C. LAP BEHEER B.V. inzake : De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/335 NL:TZ:0000014760:F001 25-07-2017 mr. T.F. Quaars mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming Engofor B.V. Haanderink 64 3401

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 maart 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 maart 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 maart 2016 Gegevens onderneming : Essor Automatiserings Consultancy B.V. Faillissementsnummer : C. 09/14/152 F Datum uitspraak : 18 februari 2014 Curator : mr.

Nadere informatie

Nummer: 002 Datum: 27 maart 2017

Nummer: 002 Datum: 27 maart 2017 Gegevens onderneming: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: AMORF KUNSTSTOFFEN B.V. vestigingsadres tot 16 oktober 2016: Duikerweg 6a, 5145 NV Waalwijk. Vestigingsadres per 17 oktober

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum: 31 maart 2014 Nummer: 16 Gegevens gefailleerden : De besloten vennootschappen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/133 NL:TZ:0000011718:F001 14-03-2017 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Hosting activiteiten en het ontwikkelen en produceren van maatwerk software

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Hosting activiteiten en het ontwikkelen en produceren van maatwerk software Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/471 NL:TZ:0000007905:F001 13-09-2016 mr. S.A.H.J. Warringa mr. JCAM Los Algemeen Gegevens onderneming C.S.R. Sloopwerken B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 28 mei 2014 Gefailleerde De besloten vennootschap Vitreum Almere B.V. in liquidatie Faillissementsnummer F.08/13/708 Datum uitspraak 20 augustus 2013 Curator mr.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 31 januari 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/16/109 NL:TZ:0000006721:F001 14-06-2016 Mr. R. Bremer mr. H.H. Kielman Algemeen Gegevens onderneming Bouw-Plan B.V. De Wissel

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruit Lounge Studio s B.V. Faillissementsnummer : 08/94 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 31 maart 2008 Curator

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEM COMFORT MEUBELEN, statutair gevestigd te Culemborg, kantoorhoudende te (4104 AB) Culemborg

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: RC: F.18/17/55 NL:TZ:0000011376:F001 28022017 mr. P.T. Bakker mr. P Molema Algemeen Gegevens onderneming Autobedrijf F. Hummel Leek B.V.,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/14/56 NL:TZ:0000000356:F001 25-02-2014 mr. H.C. Lunter mr. J. Smit Algemeen Gegevens onderneming Gegevens onderneming : Jobs Search

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Silger B.V., statutair gevestigd te Almere en aldaar kantoorhoudende, aan de Kantjilstraat

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/13/649 NL:TZ:0000002632:F001 09-07-2013 mr. H.K. Folkerts mr. CTM Luijks Algemeen Gegevens onderneming Roelen-Rops B.V. Activiteiten

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 mei 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BV NEDERLANDSE AUTOMATEN ONTWIKKELING (N.A.O.), statutair gevestigd te Dedemsvaart,

Nadere informatie

Verslagperiode : 13 september 2012 t/m 11 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 13 september 2012 t/m 11 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 december 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 opgesteld op 4 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 opgesteld op 4 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 opgesteld op 4 april 2014 Gefailleerden Faillissementsnummers JDR Bouwregie B.V. JDR Kozijnen B.V. C/14/13/434 F (JDR Bouwregie B.V.) C/08/13/852 F (JDR Kozijnen B.V.) Datum

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Anyforum B.V. Nummer: 2 Datum: 21 september 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Anyforum B.V. Nummer: 2 Datum: 21 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Anyforum B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Almere aan het adres (1339 KL) Almere aan de Curacaostraat 7, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006 Gegevens onderneming : De naamloze vennootschap Digipay Nederland N.V., alsmede de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Digipay Merchants

Nadere informatie

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder.

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Selim Onroerend Goed B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012 Gegevens onderneming: : de naamloze vennootschap Avalon Holdings N.V. kantoorhoudende aan de Delftweg 96

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow Holding B.V. statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1339 BJ) Almere aan de

Nadere informatie

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven. De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden. VERSLAG 2 Datum: 7 februari 2014 Gegevens onderneming : Kop Electro vof Faillissementsnummer : F.01/13/550

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015 Gegevens onderneming: : Thurlings Management Beheer Holding B.V., gevestigd te Rotterdam (3059 VH)

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : Bouwbedrijf Doornbos Beheer B.V.;

Gegevens gefailleerde : Bouwbedrijf Doornbos Beheer B.V.; Datum : 23 november 2015; TWAALFDE VERSLAG (TEVENS EINDVERSLAG) FAILLISSEMENT BOUWBEDRIJF DOORNBOS BEHEER B.V. (actuele aangelegenheden, alsmede wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag, zijn vetgedrukt

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/321 NL:TZ:0000014507:F001 11-07-2017 mr. W. Ploeg mr. Schoevaars Algemeen Gegevens onderneming Plaza Retail Lelystad B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 (eind) Datum: 3 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 (eind) Datum: 3 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 (eind) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exquis B.V., statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 3 d.d. 3 februari 2010 Gegevens onderneming : Quality Planning B.V. Faillissementsnummer : 09/30 Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris : 20 januari

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap ESMÉ INTERIEURBOUW B.V. (hierna: de vennootschap )

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap ESMÉ INTERIEURBOUW B.V. (hierna: de vennootschap ) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 27 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 15 september 2009 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 15 september 2009 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Hobat Praktijk B.V. Faillissementsnummer : 09/716 F Datum uitspraak : 15 september 2009 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eurobouwwarmte Rotterdam

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/509 NL:TZ:0000015926:F001 24-10-2017 Mr. R. Klein mr. JSW Lucassen Algemeen Gegevens onderneming Marco Taxi Apeldoorn BV Kraaienweg

Nadere informatie

Volgens opgave van de bestuurders is er vanaf 2008 tot en met 2014 geen omzet gerealiseerd.

Volgens opgave van de bestuurders is er vanaf 2008 tot en met 2014 geen omzet gerealiseerd. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Belastingvriendin B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage en kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/17/299 NL:TZ:0000015122:F001 22-08-2017 mr. N.F. Barthel mr. R. Cats Algemeen Gegevens onderneming Faillissement Op 22 augustus

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 21 mei 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming :

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van AlleKleur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1013 CP) Amsterdam, aan de Van Diemenstraat 170,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/193 NL:TZ:0000005218:F001 05-04-2016 Mr.drs. M. Hoogendoorn mr. W.J. Geurts - de Veld Algemeen Gegevens onderneming De besloten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/14/56 NL:TZ:0000000356:F001 25-02-2014 mr. H.C. Lunter mr. HH Kielman Algemeen Gegevens onderneming Gegevens onderneming : Jobs

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/16/459 NL:TZ:0000009112:F001 08-11-2016 mr. J.M.L.C. Huisman - de Jong mr. J.M. Marsman Algemeen Gegevens onderneming Kwh Energy

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN MSHOL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN MSHOL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN MSHOL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MSHOL B.V., voorheen handelend

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/283 NL:TZ:0000013891:F001 09-06-2017 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 4 d.d. 9 augustus 2010 Gegevens onderneming : Quality Planning B.V. Faillissementsnummer : 09/30 Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris : 20 januari

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/581 NL:TZ:0000008902:F001 01-11-2016 mr. H.M. Eijking mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming Kliniek Kop & Lijf B.V.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Heidehof Diervoerders BV INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 09059811 FAILLISSEMENTSNUMMER : 12/76 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Easthouse Business Solutions B.V. (hierna: de vennootschap )

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Easthouse Business Solutions B.V. (hierna: de vennootschap ) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 13 maart tot en met 09 juni 2010 Bestede uren in verslagperiode : 6,24 Bestede uren Totaal : 343,04

Verslagperiode : 13 maart tot en met 09 juni 2010 Bestede uren in verslagperiode : 6,24 Bestede uren Totaal : 343,04 Bijlage 1 Faillissementsverslag Nummer: 19 Datum: 10 juni 2010 Gegevens onderneming : LasUnie Made B.V. Faillissementsnummer : 05/486 F Datum uitspraak : 16 augustus 2005 Curator : mr. T.M. Schraven R-C

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van : de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid DE PROM-BAARN HOLDING B.V. en DE PROM-BAARN B.V., beide

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.03/15/258 NL:TZ:0000000530:F001 10-07-2015 mr. M.J.A.M. Muijres mr. M.J.A.G. Baal Algemeen Gegevens onderneming Besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/16/123 NL:TZ:0000006394:F001 31-05-2016 mr. J.H. Mastenbroek mr. P Molema Algemeen Gegevens onderneming Zorg Office Nederland

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 5 maart 2012 Gegevens: Datum uitspraak: 14 juni 2011 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. C.P. Bleeker Activiteiten onderneming: Bemiddeling bij de inkoop

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 29 november 2012 Gegevens onderneming: Eco Systems B.V. Faillissementsnummer: F/12.517 Datum uitspraak: 22 mei 2012 Curator:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/16/498 NL:TZ:0000009645:F001 30-11-2016 mr. J.A. Holsbrink mr. J.M. Marsman Algemeen Gegevens onderneming Stichting Kringloopbedrijf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kahraman B.V., statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te 6827

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : 1514/310 F Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 15 juli 2014 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen Rechter Commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/665 NL:TZ:0000009980:F001 13-12-2016 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Verslagperiode : 10 juni tot en met 09 september 2010 Bestede uren in verslagperiode : 2,18 Bestede uren Totaal : 345,22

Verslagperiode : 10 juni tot en met 09 september 2010 Bestede uren in verslagperiode : 2,18 Bestede uren Totaal : 345,22 Bijlage 1 Faillissementsverslag Nummer: 20 Datum: 10 september 2010 Gegevens onderneming : LasUnie Made B.V. Faillissementsnummer : 05/486 F Datum uitspraak : 16 augustus 2005 Curator : mr. T.M. Schraven

Nadere informatie

Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts

Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts Ook zorginstellingen ondervinden last van de economische crisis en de bezuinigingsmaatregelen die daarvan het gevolg zijn. Van belang is daarom dat zij

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/16/155 NL:TZ:0000007192:F001 12-07-2016 mr. E. Eshuis mr. P Molema Algemeen Gegevens onderneming Sterenborg Mode B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 19 oktober 2015 Gegevens gefailleerde : ERSA Transport B.V., statutair gevestigd te Hengelo laatstelijk gevestigd te (2404 HA) Alphen aan den Rijn aan de Prinses

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 1 augustus 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap LAS- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF POLAND B.V., statutair gevestigd te IJmuiden,

Nadere informatie

Rechtbank Almelo Sector civiel t.a.v. mr. A.E. Zweers Rechter-commissaris Postbus 323 7600 AH ALMELO. Enschede, 6 september 2013. Edelachtbare Heer,

Rechtbank Almelo Sector civiel t.a.v. mr. A.E. Zweers Rechter-commissaris Postbus 323 7600 AH ALMELO. Enschede, 6 september 2013. Edelachtbare Heer, Rechtbank Almelo Sector civiel t.a.v. mr. A.E. Zweers Rechter-commissaris Postbus 323 7600 AH ALMELO Postbus 126 7500 AC Enschede Hengelosestraat 571 7521 AG Enschede T 053-484 00 00 F 053-484 00 99 www.damste.nl

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 oktober 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 oktober 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 september 2015 Gegevens onderneming: Van Kralingen Apeldoorn Beheer B.V. gevestigd te Apeldoorn aan de Laan van het Omniversum 20 Faillissementsnummer : C/05/15/605

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 november 2011 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder:

Nadere informatie

DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE BEHEER B.V.

DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE BEHEER B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE BEHEER B.V. inzake de besloten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 3 d.d. 14 januari 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

Tevens per

Tevens per Rechtbank Amsterdam Team Handel, afdeling Insolventie De Edelachtbare Heer mr. M.L.D. Akkaya, Rechter-commissaris Postbus 84500 1080 BN AMSTERDAM mr. J.P. Davids Curator De Ruyterkade 142 1011 AC AMSTERDAM

Nadere informatie

Groothandel gespecialiseerd in benodigdheden voor de brandstoftoevoeging Ad Blue en overige zakelijke dienstverlening

Groothandel gespecialiseerd in benodigdheden voor de brandstoftoevoeging Ad Blue en overige zakelijke dienstverlening FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 9 juli 2012 Gegevens onderneming Createchnics BV (kvk:20121568) Faillissementsnummer 12/567 F Datum uitspraak 18 juni 2012 Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/307 NL:TZ:0000014202:F001 20-06-2017 Mr. C.F.H. Donners mr. JSW Lucassen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2014 Gegevens onderneming: De besloten vennootschap All-in Badkamers B.V., gevestigd te (7418 CJ) Deventer aan de Staverenstraat 11. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Triple Star Media

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 6 april 2017. Gegevens onderneming: TheFoodCompanie B.V. Faillissementsnummer: C/01/16/115 F Datum uitspraak: 8 maart 2016

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 02

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 02 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 02 opgesteld op 10 maart 2015 Gefailleerde 1. Vreebos Tours B.V. 2. Vreebos Personenvervoer B.V. 3. Holding J.L. Sleebos B.V. Faillissementsnummer C/08/14/871-872-873 F Datum uitspraak

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Working Kuppens Communicatie B.V., statutair gevestigd te (1185

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/120 NL:TZ:0000003994:F001 23-02-2016 mr. W. Ploeg mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming P.J.TH. Brouwer Holding B.V.

Nadere informatie

,-- : *** , ***

,-- : *** , *** OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2016 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KRIJN KROEZE BEHEER B.V. Faillissementsnummer Datum uitspraak

Nadere informatie

IN HET FAILLISSEMENT VAN SPINA BV EN FLITE REPS BV DE DATO

IN HET FAILLISSEMENT VAN SPINA BV EN FLITE REPS BV DE DATO 1 e OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN SPINA BV EN FLITE REPS BV DE DATO 18 NOVEMBER 2013 Gegevens curandus/ onderneming Statutaire naam : Spina BV en Flite Reps

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 oktober 2013 Onderneming : Monpak

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 7 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap AAA Bouw B.V., statutair gevestigd te Dronten, kantoorhoudende te (1058

Nadere informatie

ZEVENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET

ZEVENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET ZEVENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de volgende besloten vennootschap Deinum Schoon B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (2031 DD) Haarlem

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/15/580 NL:TZ:0000001361:F001 17-11-2015 mr. D. Meulenberg mr. M.C. Bosch Algemeen Gegevens onderneming Naam gefailleerde: Vloerencentrum

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 4 Datum : 31 januari 2013 Gegevens onderneming : Harp Financiële Diensten B.V. statutair gevestigd te Enkhuizen, kantoorhoudende aan de Alkmaarseweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 maart 2015 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie