Convenant inzake verdere ontwikkeling makelaarsfunctie t.b.v. maatschappelijke stage, en stimulering vrijwilligerswerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Convenant inzake verdere ontwikkeling makelaarsfunctie t.b.v. maatschappelijke stage, en stimulering vrijwilligerswerk"

Transcriptie

1 VWS, OCW, VNG Convenant inzake verdere ontwikkeling makelaarsfunctie t.b.v. maatschappelijke stage, en stimulering vrijwilligerswerk Convenant tussen de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten inzake de verdere ontwikkeling van een makelaarsfunctie ten behoeve van maatschappelijke stage, en de stimulering van vrijwilligerswerk Partijen: De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), mw. dr. J. Bussemaker, handelende als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), mw. J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, handelende mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, handelende als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in deze vertegenwoordigd door dhr. W.Kuiper, hierna te noemen: VNG. Overwegende: dat partijen willen dat het aantal vrijwilligers toeneemt en dat er goede en voldoende begeleiding beschikbaar is voor vrijwilligersorganisaties ( Samen werken, samen leven. Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV , juni 2007). dat partijen willen dat alle leerlingen die vanaf schooljaar instromen in het voortgezet onderwijs op een bepaald moment in hun opleiding een maatschappelijke stage volgen ( Samen werken, samen leven. Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV , juni 2007), dat in het Beleidsprogramma van het kabinet ( Samen werken, samen leven ) is vastgelegd dat via de zgn. participatie-enveloppe middelen beschikbaar zijn gesteld voor vrijwillige inzet en maatschappelijke stage; dat de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport overeenstemming bereikt hebben over de inzet van deze middelen. Het totaal beschikbare bedrag loopt op tot 30 miljoen vanaf 2011 en wel volgens de volgende reeks: 5 miljoen in 2008, 15 miljoen in 2009, 20 miljoen in 2010 en vanaf miljoen. Vanaf 2009 is de oploop van deze middelen op de aanvullende post bij het ministerie van Financiën gereserveerd. De bedragen vanaf 2009 zijn indicatief; er geldt een begrotingsvoorbehoud. Gedurende de periode zal van de beschikbare middelen een bedrag van in totaal voor landelijke ondersteuning worden ingezet via VWS en OCW. Besluitvorming hierover vindt jaarlijks bij voorjaarsnota plaats. dat bij de invoering van de maatschappelijke stage ruimte voor eigen initiatief voorop staat. Het Rijk stelt heldere kaders en biedt ruimte voor de uitvoering. Er wordt ruim baan gegeven voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief van leerlingen, scholen en stagebieders. dat het voor de hand ligt om, nu het kabinet wil dat alle leerlingen in het VO de MaS zullen gaan volgen, de gemeenten te vragen hun inspanningen te intensiveren om deze doelstellingen naderbij te brengen; het kabinet stelt daarvoor de genoemde gelden beschikbaar. dat de gemeenten deze middelen de komende jaren zullen ontvangen om een effectieve lokale of regionale bemiddelingsinfrastructuur voor vrijwilligerswerk, mede gericht op de ontwikkeling van de maatschappelijke stage, tot stand te brengen. Hierbij zal worden aangesloten bij reeds bestaande lokale initiatieven. dat gemeenten een rol hebben bij de ontwikkeling van een effectieve lokale of regionale bemiddelingsinfrastructuur voor vrijwilligerswerk, maar dat gemeenten geen rol hebben bij de begeleiding van leerlingen. Van de scholen wordt verwacht dat zij de begeleiding goed regelen met de stagebieders en leerlingen. dat dit convenant tot doel heeft afspraken te maken over de inzet van gelden voor de makelaarsfunctie uit de Participatie-enveloppe. Komen overeen als volgt: Artikel 1. Begripsbepalingen In dit convenant wordt verstaan onder: a. VWS: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; b. OCW: het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; c. VNG: de Vereniging van Nederlandse Gemeenten; d. Pilot-gemeenten: pilot-gemeenten zoals bedoeld in plan van aanpak maatschappelijke stage; e. Vrijwilligersorganisatie: een met naam en adres genoemd, formeel of informeel georganiseerd verband van mensen dat met enige regelmaat activiteiten organiseert in het algemeen belang, zonder winstoogmerk, waarbij de uitvoering van het primaire proces door vrijwilligers wordt gedaan en er geen verband bestaat tussen de verrichte werkzaamheden en de verdiensten van de vrijwilliger; f. Vrijwilligerssteunpunt of -centrale: een steunpunt of centrale stimuleert de toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk voor iedere burger en ondersteunt maatschappelijke organisaties bij het vinden van vrijwilligers; g. Regionale samenwerking: samenwerking tussen twee of meer gemeenten; h. VO-scholen: de scholen voor voortgezet onderwijs; i. MaS: Maatschappelijke Stage, zoals omschreven in het plan van aanpak Maatschappelijke Stage Samen leven kun je leren ; j. Directeur: OCW: directeur directie voortgezet onderwijs (VO) VWS: directeur directie maatschappelijke ondersteuning (DMO) VNG: lid directieraad k. Contactpersonen: OCW: afdelingshoofd directie VO, afdeling School&Omgeving VWS: afdelingshoofd directie DMO, afdeling Sociale Samenhang en Opvang VNG: afdelingshoofd Onderwijs, Zorg en Welzijn Uit: Staatscourant 18 januari 2008, nr. 13 / pag. 13 1

2 Artikel 2. Afspraken tussen partijen 1. Gemeenten met VO-scholen ontvangen de komende jaren geld om bij te dragen aan het ontstaan van een effectieve bemiddelings- en ondersteuningsinfrastructuur op lokaal of regionaal niveau voor maatschappelijke stage en vrijwilligerswerk. Daarnaast ontvangen alle gemeenten middelen om de lokale of regionale ondersteuningstructuur voor vrijwilligerswerk gericht op het behoud en de werving van vrijwilligers te versterken. Dit omdat ook in gemeenten zonder VO-scholen vrijwilligersorganisaties bestaan waarvoor werving en behoud van maatschappelijke stagiairs en vrijwilligers van belang is. 2. De realisatie van een effectieve bemiddelingsinfrastructuur op lokaal of regionaal niveau ontstaat door zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij partijen die lokaal of regionaal al actief zijn in het vrijwilligerswerk of de maatschappelijke stage. 3. De gemeenten werken hierbij in goed overleg samen met scholen, bemiddelaars en stagebiedende partijen. Onder de stagebiedende partijen worden met name vrijwilligersorganisaties begrepen. 4. Voor wat betreft de maatschappelijke stage is bemiddeling in alle gevallen bedoeld als een aanvulling op het eigen initiatief van de leerling en scholen. 5. In de toelichting bij dit convenant is beschreven hoe partijen de makelaarsfunctie zien. Artikel 3. Resultaten en evaluatie Het kabinet vindt de maatschappelijke stage een succes als alle leerlingen die vanaf schooljaar 2007/2008 in het voortgezet onderwijs instromen tijdens hun opleiding een goede maatschappelijke stage afronden. Daarnaast wil het kabinet dat het aantal vrijwilligers toeneemt en dat er goede en voldoende begeleiding beschikbaar is voor vrijwilligersorganisaties ( Samen werken, samen leven, beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV , juni 2007). Om te bepalen of de doelen van dit convenant in het bijzonder zoals beschreven in artikel 2 worden bereikt, zal halverwege 2009 een tussentijdse evaluatie worden uitgevoerd door VWS en OCW. Daarbij wordt gekeken naar de ontwikkeling van het aantal stageplekken, het aantal leerlingen dat een stage volgt, de manier waarop deze leerlingen aan de stage zijn gekomen, het aantal stages bij vrijwilligersorganisaties en (de toename van) het aantal mensen dat via de gemeentelijke infrastructuur vrijwilligerswerk vindt. Op grond van deze evaluatie kunnen nadere afspraken worden gemaakt over de (wijze van) toevoegen van de tranches 2010 en Bij genoemde evaluatie zullen de ervaringen van de vrijwilligersorganisaties expliciet worden meegenomen. Hierbij zullen ook de resultaten worden betrokken van de pilots die in het kader van het plan van aanpak maatschappelijke stage in een aantal regio s worden uitgevoerd. In 2011 zal wederom een evaluatie plaatsvinden. Bovendien zullen de staatssecretarissen van VWS en OCW succes- en faalfactoren laten onderzoeken; dat wil zeggen good practices en knelpunten waar leerlingen, scholen, vrijwilligersorganisaties en overige betrokken partijen tegenaan lopen. Artikel 4. Financiële afspraken 1. Van de beschikbare middelen (zie pagina 1 onder de overwegingen, oplopend van 5 miljoen in 2008 tot 30 miljoen vanaf 2011, een en ander onder begrotingsvoorbehoud) gaat jaarlijks de helft naar de gemeenten met VO-scholen (225), waarbij het aantal VO-leerlingen per gemeente als verdeelsleutel wordt gehanteerd. De andere helft wordt verdeeld over álle 443 gemeenten, waarbij het aantal inwoners per gemeente als verdeelsleutel wordt gehanteerd. Deze sleutel brengt tot uitdrukking dat alle gemeenten een taak hebben bij het vrijwilligerswerk (waaronder de MaS), maar dat een VO-school binnen de gemeentegrenzen extra uitgaven met zich meebrengt 1. De middelen zullen via het gemeentefonds aan de gemeenten worden uitgekeerd. 2. Van de beschikbare middelen als bedoeld in het eerste lid wordt een deel door OCW en VWS ingezet voor landelijke ondersteuning. Het gaat hierbij om een bedrag van ,- over de gehele periode Dit bedrag is bestemd voor landelijke ondersteuning in de vorm van een landelijke helpdesk, adviseurs die makelaars op lokaal dan wel regionaal niveau kunnen bijstaan, het organiseren van bijeenkomsten m.b.t. kennisuitwisseling en monitoring en evaluatie. Artikel 5. Bevordering van naleving Partijen treden in overleg binnen een maand nadat een partij de wens daartoe aan de andere partij (of partijen) schriftelijk met redenen omkleed heeft meegedeeld. Artikel 6. Geschilbeslechting Geschillen over de uitvoering van dit convenant komen in eerste instantie aan de orde in het overleg tussen de contactpersonen. Indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt, komt het geschil aan de orde in een overleg van partijen op directeursniveau. Indien het niet mogelijk is gebleken het geschil in een dergelijk directeurenoverleg op te lossen, wordt het geschil beslecht door een overleg van partijen, eventueel met bijstand van deskundigen, voorgezeten door een door partijen gezamenlijk te benoemen voorzitter. Artikel 7. Looptijd 1. Dit convenant treedt in werking de derde dag na ondertekening en eindigt op 31 december Elke partij mag dit convenant met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden tussentijds schriftelijk opzeggen, indien een zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden dat het billijkheidshalve behoort te worden beëindigd. Wanneer een partij opzegt, beraden de overige partijen zich over de gevolgen daarvan voor het convenant. Artikel 8. Publicatie in Staatscourant Binnen vier weken na ondertekening publiceren de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het convenant in de Staatscourant. Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend. Den Haag, december De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. Bussemaker. De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart. De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, voor deze, W. Kuiper. Uit: Staatscourant 18 januari 2008, nr. 13 / pag. 13 2

3 Toelichting bij convenant tussen de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten inzake de verdere ontwikkeling van een makelaarsfunctie ten behoeve van maatschappelijke stage, en de stimulering van vrijwilligerswerk Het is essentieel dat de gemeenten een makelaarsfunctie gaan opzetten die tegemoet komt aan de volgende drie uitgangspunten: versterking van het vrijwilligerswerk in den brede en passend aanbod aan de maatschappelijke stagiair/leerling die niet gemakkelijk zelf een match weet te realiseren; raad en daad voor vrijwilligersorganisaties (vooral de kleinere) bij het effectief plaatsen van stagiairs en vrijwilligers in het algemeen; bevorderen dat de maatschappelijke stagiair van nu, de vrijwilliger van de toekomst wordt. Vanuit de participatie-enveloppe (pijler IV) is vanaf 2011 een bedrag van in totaal 30 miljoen beschikbaar gesteld voor vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage. VWS en OCW hebben gezamenlijk een plan opgesteld voor de besteding van deze middelen. Met dit plan kunnen twee belangrijke kabinetsdoelstellingen gerealiseerd worden die zijn verwoord in het beleidsprogramma van het kabinet Balkenende-IV, Samen werken, samen leven. Hierin is opgenomen dat: het kabinet wil dat het aantal vrijwilligers toeneemt en dat er goede en voldoende begeleiding beschikbaar is voor vrijwilligersorganisaties; het kabinet wil dat alle leerlingen die vanaf het schooljaar instromen in het VO op een bepaald moment in hun opleiding een maatschappelijke stage volgen. De gemeenten gaan hiervoor menskracht regelen bij gemeenten of via gemeenten bij andere organisaties (fte s) die in nauw overleg met de school en betrokken vrijwilligersorganisaties de bemiddeling van stageplaatsen en de ondersteuning van de vrijwilligersorganisaties hierbij verzorgen. Niet door zelf een nieuwe (infra)structuur te bouwen, maar door aan te sluiten bij partijen die lokaal of regionaal al actief zijn in het vrijwilligerswerk of de maatschappelijke stage. Denk hierbij aan stagecoördinatoren op scholen of vrijwilligerscentrales. Het rijk heeft over deze uitgangspunten overeenstemming bereikt met de VNG. De uitgangspunten en de hoofdlijnen van de invulling van de taak door de gemeenten zijn vastgelegd in dit convenant. De te creëren makelaarsfunctie voor maatschappelijke stage is complementair aan de rol van de scholen. Bij de bemiddeling staat het initiatief van de leerling centraal. Die moet aan de slag om in eigen dorp, stad of buurt een stageplek te vinden. De leerling krijgt daarbij alle ruimte om zelf een stage te verzinnen, contacten te leggen en afspraken te maken met bijvoorbeeld de voetbalvereniging, de kerk, eigen basisschool of buurtvereniging. De school staat klaar voor leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Ook communicatief minder sterke leerlingen moeten de kans krijgen een leuke en leerzame stage te lopen op een populaire stageplek; de school (mentor, klassenleraar, coördinator) kan daarbij helpen. De door de gemeente te realiseren bemiddelingsfunctie voor maatschappelijke stage is het sluitstuk van de matching. Deze bemiddelingsfunctie wordt ook breder ingezet voor het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties bij het werven en behouden van vrijwilligers. Dit sluit aan bij de ambities van het Kabinet en de opdracht van gemeenten in het kader van prestatieveld vier van de Wmo. Bij de school ligt de verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke stage, het stagecontract 2, het opstellen van het stageplan 3 en de begeleiding op zowel school als stageplaats. Ook verzekeringen en reis- en overige kosten zijn het terrein van de school. Van de gemeenten wordt verwacht de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor een totaal overzicht van aanbod van stageplaatsen en voor een actieve bemiddeling (aanbod en vraag bijeen brengen) op zowel het terrein van de maatschappelijke stage als vrijwilligerswerk in het algemeen. De actieve bemiddeling kan door een combinatie van bijvoorbeeld virtuele bemiddeling, schriftelijk, schoolbezoek, netwerken, werving en informatie & advies. Waarom is gekozen voor uitvoering van de makelaarsfunctie via gemeenten? Door de gezamenlijke aanpak van OCW en VWS wordt synergie bereikt. De middelen worden ingezet voor een effectieve lokale of regionale bemiddelingsinfrastructuur voor stageplaatsen bij vrijwilligersorganisaties en voor ondersteuning van vrijwilligersorganisaties bij het werven en behouden van stagiairs en vrijwilligers in het algemeen. De huidige maatschappelijke stages vinden plaats op vrijwillige basis. De meeste leerlingen vinden daarbij op eigen kracht of met hulp van hun reguliere school voor VO een plaats. Een groot aantal scholen heeft in samenwerking met voornamelijk vrijwilligersorganisaties activiteiten ondernomen op het gebied van maatschappelijke stage, maar daarbij was sprake van een grote diversiteit voor wat betreft aard en invulling van de stage. De komende jaren zal er, gezien de kabinetsambitie dat álle VO-leerlingen op een zeker moment een maatschappelijke stage vervullen, een grote toename zijn van het aantal leerlingen dat jaarlijks een stageplaats zoekt. Bovendien zal de stageplaats een herkenbaar maatschappelijk karakter (de maatschappij centraal) moeten hebben en zich moeten onderscheiden van de beroepsstage (het beroepsperspectief centraal). In totaal zal het jaarlijks gaan om ongeveer leerlingen. Ook de duur van de stage zal toenemen tot circa twee weken (het merendeel van de huidige stages duurt één of hoogstens enkele dagdelen). Deze ambitie wordt gekoppeld aan de verhoging van het aantal vrijwilligers. Deze ambities kunnen alleen worden gerealiseerd bij voortzetting van de inspanningen van de scholen en de vrijwilligersorganisaties, maar daarnaast zal er behoefte zijn aan een vangnet. Voor de organisatie hiervan is de gemeente de aangewezen partij. De gemeente heeft een netwerk met zowel de VO-scholen als met de organisaties (vrijwilligersorganisaties, sportclubs, zorginstellingen, etc.) Uit: Staatscourant 18 januari 2008, nr. 13 / pag. 13 3

4 waar de maatschappelijke stages vervuld zouden kunnen worden. Daarbij financieren vele gemeenten (zelf of via een regionale samenwerking) al een infrastructuur voor vrijwilligers (zoals vrijwilligerscentrales) waarbij kan worden aangesloten. De gemeente is de spin in het web van maatschappelijke ondersteuning en heeft kennis van, regie over en financiële relaties met het desbetreffende veld. Gemeenten zijn gemotiveerd om deze nieuwe taak op te pakken, omdat dit goede kansen biedt om meer sociale samenhang te bewerkstelligen en om een duidelijke relatie te leggen tussen prestatieveld vier van de Wmo (vrijwilligerswerk en mantelzorg) en andere prestatievelden, zoals leefbaarheid. In het kader van het plan van aanpak maatschappelijke stage worden in een aantal gemeenten pilots uitgevoerd. Deze pilots zijn mede gericht op samenwerking en zullen belangrijke informatie opleveren voor de effectmeting. Financiën Van het beschikbarebedrag 4 gaat de helft naar de gemeenten met VOscholen (225), waarbij het aantal VOleerlingen als verdeelsleutel wordt gehanteerd. De andere helft wordt verdeeld over álle 443 gemeenten, waarbij het aantal inwoners per gemeente als verdeelsleutel wordt gehanteerd. Deze sleutel brengt tot uitdrukking dat alle gemeenten een taak hebben bij het vrijwilligerswerk (waaronder de MaS), maar dat een VO-school binnen de gemeentegrenzen extra uitgaven met zich meebrengt. Doordat een deel van de middelen naar de gemeenten met VO-scholen gaat, is de relatie met de maatschappelijke stage en vrijwilligers goed gewaarborgd. Tegelijkertijd krijgen bij deze verdeling ook kleinere gemeenten zonder VO-scholen een aandeel, omdat van hen een extra inspanning wordt gevraagd bij werving en behoud van vrijwilligers en de plaatsing van stagiairs bij vrijwilligersorganisaties. Voorts wonen in deze gemeenten scholieren die in de eigen woonplaats een maatschappelijke stage willen lopen. Naar verwachting kan waar gemeenten dit nodig vinden het rendement van de relatief geringe middelen voor kleinere gemeenten worden vergroot via regionale samenwerkingsverbanden of inkoop bij een grotere buurgemeente. Op grond van het aantal leerlingen dat ingeschreven staat bij de hoofdvestiging van de VO-school, ontvangt de gemeente waar deze hoofdvestiging staat een bedrag waarmee de makelaarsfunctie kan worden versterkt. Deze middelen dienen ten goede te komen aan álle leerlingen die ingeschreven staan bij de hoofdvestiging (dus ook de leerlingen die onderwijs volgen op een vestiging van de school buiten de gemeente). Het totale bedrag loopt op volgens de volgende reeks: 5 miljoen in 2008, 15 miljoen in 2009, 20 miljoen in 2010 en vanaf 2011 is er sprake van 30 miljoen. Dat wil zeggen exclusief een bedrag van maximaal (verdeeld over de gehele periode ) Dit bedrag zal via OCW/VWS ingezet worden voor ondersteuningstaken e tranche e tranche* e tranche* 5 5 4e tranche* 10 Totaal * Deze bedragen zijn indicatief, zie pagina 1. Wijze waarop de middelen aan gemeenten zullen worden uitgekeerd Voor de bekostiging zal gebruik worden gemaakt van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In de eerste aanloopjaren kunnen gemeenten de middelen inzetten voor de ontwikkeling van hun nieuwe taak. Bekostiging via de algemene uitkering past bij de aard van de taakuitbreiding. Een doelmatige uitvoering is gebaat bij een maximale eigen ruimte om te kunnen inspelen op de lokale situatie. Om het maatschappelijk karakter van de stages te bevorderen zal in overleg met de VNG een verzameling voorbeeldstages worden ontwikkeld. De gewenste verdeling is eenvoudig in het verdeelmodel voor het gemeentefonds in te passen. De gemeenten verantwoorden zich voor de besteding van de middelen aan de Gemeenteraad. Het rijk zal de ontwikkeling van het aantal maatschappelijke stageplaatsen volgen en daarvoor ook aansluiten bij de monitoring zoals beschreven in het Plan van aanpak maatschappelijke stages Samen leven kun je leren. 1 Zie voor de exacte opbouw en de verdeling van de middelen per jaar de bijlagen 1 en 2. 2 Hierin staat hoe de begeleiding op de stageplek geregeld is en welke afspraken er zijn gemaakt rond de veiligheid van de leerling. 3 Hierin wordt vastgelegd wat de leerling gaat doen op de stageplek en op welke manier er teruggekeken gaat worden. 4 Minus een bedrag van ,- voor landelijke ondersteuning. Uit: Staatscourant 18 januari 2008, nr. 13 / pag. 13 4

5 Bijlagen bij het convenant Bijlage 1. Financieel overzicht van de opbouw en de verdeling van de 15 miljoen aan de gemeenten met VO-scholen op basis van het aantal leerlingen per gemeente t/m 2011 Totaal te verdelen budget: => Kalenderjaar => Kalenderjaar => Kalenderjaar => Kalenderjaar => Kalenderjaar 2012 Gemeente Leerlingen Kaljr.2008 Kaljr.2009 Kaljr.2010 Kaljr.2011 Kaljr.2012 AALTEN , , , , ,88 ACHTKARSPELEN , , , , ,13 ALKMAAR , , , , ,31 ALMELO , , , , ,85 ALMERE , , , , ,94 ALPHEN A.D. RIJN , , , , ,36 AMELAND , , , , ,52 AMERSFOORT , , , , ,75 AMSTELVEEN , , , , ,91 AMSTERDAM , , , , ,73 APELDOORN , , , , ,85 APPINGEDAM , , , , ,25 ARNHEM , , , , ,37 ASSEN , , , , ,48 ASTEN , , , , ,73 BAARN , , , , ,67 BARNEVELD , , , , ,78 BERGEN NH , , , , ,74 BERGEN OP ZOOM , , , , ,76 BERKELLAND , , , , ,09 BERNHEZE , , , , ,20 BEST , , , , ,82 BEVERWIJK , , , , ,96 BLADEL , , , , ,31 BLOEMENDAAL , , , , ,64 BOLSWARD , , , , ,71 BOXMEER , , , , ,66 BOXTEL , , , , ,08 BREDA , , , , ,47 BREUKELEN , , , , ,65 BRIELLE , , , , ,08 BRUNSSUM , , , , ,81 BUSSUM , , , , ,71 CAPELLE A.D. IJSSEL , , , , ,61 CASTRICUM , , , , ,20 COEVORDEN , , , , ,66 CUIJK , , , , ,90 CULEMBORG , , , , ,73 DANTUMADEEL , , , , ,66 DE BILT , , , , ,17 DE RONDE VENEN , , , , ,04 DELFT , , , , ,67 DELFZIJL , , , , ,27 DEN HELDER , , , , ,23 DEURNE , , , , ,69 DEVENTER , , , , ,27 DOETINCHEM , , , , ,07 DONGEN , , , , ,72 DONGERADEEL , , , , ,04 DORDRECHT , , , , ,74 Uit: Staatscourant 18 januari 2008, nr. 13 / pag. 13 5

6 Gemeente Leerlingen Kaljr.2008 Kaljr.2009 Kaljr.2010 Kaljr.2011 Kaljr.2012 DRUTEN , , , , ,87 DUIVEN , , , , ,33 ECHT-SUSTEREN , , , , ,10 EDAM-VOLENDAM , , , , ,44 EDE , , , , ,86 EEMSMOND , , , , ,95 EERSEL , , , , ,26 EINDHOVEN , , , , ,17 ELBURG , , , , ,50 EMMEN , , , , ,08 ENKHUIZEN , , , , ,00 ENSCHEDE , , , , ,50 EPE , , , , ,61 ERMELO , , , , ,79 ETTEN-LEUR , , , , ,87 FRANEKERADEEL , , , , ,54 GAASTERLAN-SLEAT , , , , ,48 GEERTRUIDENBERG , , , , ,50 GELDERMALSEN , , , , ,01 GELDROP-MIERLO , , , , ,53 GEMERT-BAKEL , , , , ,53 GENNEP , , , , ,25 GOES , , , , ,03 GOIRLE , , , , ,27 GORINCHEM , , , , ,41 GOUDA , , , , ,79 GRONINGEN , , , , ,57 GULPEN-WITTEM , , , , ,85 HAAKSBERGEN , , , , ,75 HAARLEM , , , , ,02 HAARLEMMERMEER , , , , ,96 HALDERBERGE , , , , ,43 HARDENBERG , , , , ,54 HARDERWIJK , , , , ,40 HAREN , , , , ,99 HARLINGEN , , , , ,56 HEEMSKERK , , , , ,23 HEEMSTEDE , , , , ,10 HEERDE , , , , ,91 HEERENVEEN , , , , ,57 HEERHUGOWAARD , , , , ,96 HEERLEN , , , , ,18 HELDEN , , , , ,68 HELLENDOORN , , , , ,10 HELLEVOETSLUIS , , , , ,29 HELMOND , , , , ,13 HENGELO OV , , , , ,37 HET BILDT , , , , ,22 HILVERSUM , , , , ,50 HOOGEVEEN , , , , ,53 HOOGEZAND , , , , ,67 SAPPEMEER HOORN , , , , ,66 HORST AAN DE MAAS , , , , ,18 HOUTEN , , , , ,09 HUIZEN , , , , ,54 HULST , , , , ,76 IJSSELSTEIN , , , , ,73 KAMPEN , , , , ,56 KATWIJK , , , , ,20 Uit: Staatscourant 18 januari 2008, nr. 13 / pag. 13 6

7 Gemeente Leerlingen Kaljr.2008 Kaljr.2009 Kaljr.2010 Kaljr.2011 Kaljr.2012 KERKRADE , , , , ,69 KRIMPEN A.D. IJSSEL , , , , ,94 LANDGRAAF , , , , ,57 LEEK , , , , ,47 LEERDAM , , , , ,01 LEEUWARDEN , , , , ,85 LEIDEN , , , , ,32 LEIDSCHENDAM , , , , ,25 VOORBURG LELYSTAD , , , , ,43 LEUDAL , , , , ,66 LINGEWAARD , , , , ,97 LISSE , , , , ,95 LOCHEM , , , , ,44 MAARSSEN , , , , ,18 MAASTRICHT , , , , ,74 MEERSSEN , , , , ,37 MEPPEL , , , , ,11 MIDDELBURG , , , , ,23 MIDDELHARNIS , , , , ,31 MIDDEN-DRENTHE , , , , ,72 MONTFERLAND , , , , ,49 NIEUWEGEIN , , , , ,71 NIJKERK , , , , ,35 NIJMEGEN , , , , ,39 NOORDOOSTPOLDER , , , , ,01 NOORDWIJK , , , , ,52 OEGSTGEEST , , , , ,94 OISTERWIJK , , , , ,23 OLDENZAAL , , , , ,35 OMMEN , , , , ,53 OOSTGELRE , , , , ,34 OOSTERHOUT , , , , ,27 OOSTSTELLINGWERF , , , , ,63 OPSTERLAND , , , , ,26 OSS , , , , ,45 OUD-BEIJERLAND , , , , ,57 OUDE IJSSELSTREEK , , , , ,74 OVERBETUWE , , , , ,14 PAPENDRECHT , , , , ,93 PURMEREND , , , , ,02 RAALTE , , , , ,72 RENKUM , , , , ,25 RHEDEN ,08 696,18 931, , ,17 RIDDERKERK , , , , ,95 RIJSSEN-HOLTEN , , , , ,13 RIJSWIJK , , , , ,77 ROERMOND , , , , ,23 ROOSENDAAL , , , , ,62 ROTTERDAM , , , , ,31 ROZENDAAL , , , , ,04 S-GRAVENHAGE , , , , ,91 S-HERTOGENBOSCH , , , , ,22 SCHAGEN , , , , ,41 SCHIEDAM , , , , ,15 SCHIERMONNIKOOG 35 86,94 273,78 366,27 553,11 554,96 SCHIJNDEL , , , , ,28 SCHOONHOVEN , , , , ,90 SINT ANTHONIS , , , , ,11 SINT-MICHIELSGESTEL , , , , ,17 Uit: Staatscourant 18 januari 2008, nr. 13 / pag. 13 7

8 Gemeente Leerlingen Kaljr.2008 Kaljr.2009 Kaljr.2010 Kaljr.2011 Kaljr.2012 SITTARD-GELEEN , , , , ,15 SLIEDRECHT , , , , ,87 SLUIS , , , , ,43 SMALLINGERLAND , , , , ,21 SNEEK , , , , ,14 SOEST , , , , ,90 SPIJKENISSE , , , , ,22 STADSKANAAL , , , , ,91 STEDEBROEC , , , , ,08 STEENWIJKERLAND , , , , ,24 STEIN , , , , ,83 TERNEUZEN , , , , ,76 TERSCHELLING , , , , ,82 TEXEL , , , , ,83 TEYLINGEN , , , , ,64 TIEL , , , , ,30 TILBURG , , , , ,46 UBBERGEN , , , , ,42 UDEN , , , , ,43 UITHOORN , , , , ,02 URK , , , , ,66 UTRECHT , , , , ,69 UTRECHTSE , , , , ,03 HEUVELRUG VALKENSWAARD , , , , ,24 VEENDAM , , , , ,01 VEENENDAAL , , , , ,18 VEGHEL , , , , ,12 VELSEN , , , , ,46 VENLO , , , , ,96 VENRAY , , , , ,22 VLAARDINGEN , , , , ,38 VLAGTWEDDE , , , , ,02 VLIELAND ,17 406,76 544,17 821,76 824,51 VLISSINGEN , , , , ,34 VUGHT , , , , ,01 WAALWIJK , , , , ,99 WADDINXVEEN , , , , ,41 WAGENINGEN , , , , ,11 WASSENAAR , , , , ,45 WEERT , , , , ,86 WEESP , , , , ,32 WERKENDAM , , , , ,28 WESTLAND , , , , ,05 WESTSTELLINGWERF , , , , ,04 WIERINGERMEER , , , , ,08 WIJCHEN , , , , ,09 WINSCHOTEN , , , , ,61 WINTERSWIJK , , , , ,82 WOERDEN , , , , ,44 ZAANSTAD , , , , ,37 ZALTBOMMEL , , , , ,62 ZEIST , , , , ,23 ZEVENAAR , , , , ,34 ZOETERMEER , , , , ,10 ZUTPHEN , , , , ,13 ZWIJNDRECHT , , , , ,26 ZWOLLE , , , , , GEMEENTEN , , , , ,00 Uit: Staatscourant 18 januari 2008, nr. 13 / pag. 13 8

9 Bijlage 2. Financieel overzicht van de opbouw en de verdeling van de 15 miljoen aan alle gemeenten op basis van het aantal inwoners per gemeente t/m 2011 Bevolking Aantal inwoners op 1 januari Regio s Perioden absoluut Aa en Hunze Aalburg Aalsmeer Aalten Abcoude Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard Alkemade Alkmaar Almelo Almere Alphen a.d. Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Amsterdam Andijk Anna Paulowna Apeldoorn Appingedam Arcen en Velden Arnhem Assen Asten Baarle-Nassau Baarn Barendrecht Barneveld Bedum Beek Beemster Beesel Bellingwedde Bennebroek Bergambacht Bergeijk Bergen (L.) Bergen (NH.) Bergen op Zoom Berkelland Bernheze Bernisse Best Beuningen Beverwijk Binnenmaas Bladel Blaricum Bloemendaal Boarnsterhim Bodegraven Boekel Bolsward Borger-Odoorn Uit: Staatscourant 18 januari 2008, nr. 13 / pag. 13 9

10 Bevolking Aantal inwoners op 1 januari Regio s Perioden absoluut Borne Borsele Boskoop Boxmeer Boxtel Breda Breukelen Brielle Bronckhorst Brummen Brunssum Bunnik Bunschoten Buren Bussum Capelle a.d. IJssel Castricum Coevorden Cranendonck Cromstrijen Cuijk Culemborg Dalfsen Dantumadeel De Bilt De Marne De Ronde Venen De Wolden Delft Delfzijl Den Helder Deurne Deventer Diemen Dinkelland Dirksland Doesburg Doetinchem Dongen Dongeradeel Dordrecht Drechterland Drimmelen Dronten Druten Duiven Echt-Susteren Edam-Volendam Ede Eemnes Eemsmond Eersel Eijsden Eindhoven Elburg Emmen Enkhuizen Enschede Uit: Staatscourant 18 januari 2008, nr. 13 / pag

11 Bevolking Aantal inwoners op 1 januari Regio s Perioden absoluut Epe Ermelo Etten-Leur Ferwerderadiel Franekeradeel Gaasterlân-Sleat Geertruidenberg Geldermalsen Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Gennep Giessenlanden Gilze en Rijen Goedereede Goes Goirle Gorinchem Gouda Graafstroom Graft-De Rijp Grave Groesbeek Groningen Grootegast Gulpen-Wittem Haaksbergen Haaren Haarlem Haarlemmerliede en Spaarnwoude Haarlemmermeer Halderberge Hardenberg Harderwijk Hardinxveld-Giessendam Haren Harenkarspel Harlingen Hattem Heemskerk Heemstede Heerde Heerenveen Heerhugowaard Heerlen Heeze-Leende Heiloo Helden Hellendoorn Hellevoetsluis Helmond Hendrik-Ido-Ambacht Hengelo het Bildt Heumen Heusden Hillegom Hilvarenbeek Uit: Staatscourant 18 januari 2008, nr. 13 / pag

12 Bevolking Aantal inwoners op 1 januari Regio s Perioden absoluut Hilversum Hof van Twente Hoogeveen Hoogezand-Sappemeer Hoorn Horst aan de Maas Houten Huizen Hulst IJsselstein Jacobswoude Kampen Kapelle Katwijk Kerkrade Kessel Koggenland Kollumerland en Nieuwkruisland Korendijk Krimpen a.d. IJssel Laarbeek Landerd Landgraaf Landsmeer Langedijk Lansingerland Laren Leek Leerdam Leeuwarden Leeuwarderadeel Leiden Leiderdorp Leidschendam-Voorburg Lelystad Lemsterland Leudal Leusden Liesveld Lingewaal Lingewaard Lisse Lith Littenseradiel Lochem Loenen Loon op Zand Lopik Loppersum Losser Maarssen Maasbree Maasdonk Maasdriel Maasgouw Maassluis Maastricht Uit: Staatscourant 18 januari 2008, nr. 13 / pag

13 Bevolking Aantal inwoners op 1 januari Regio s Perioden absoluut Margraten Marum Medemblik Meerlo-Wanssum Meerssen Meijel Menaldumadeel Menterwolde Meppel Middelburg Middelharnis Midden-Delfland Midden-Drenthe Mill en Sint Hubert Millingen a.d. Rijn Moerdijk Montferland Montfoort Mook en Middelaar Moordrecht Muiden Naarden Neder-Betuwe Nederlek Nederweert Neerijnen Niedorp Nieuwegein Nieuwerkerk a.d. IJssel Nieuwkoop Nieuw-Lekkerland Nijefurd Nijkerk Nijmegen Noord-Beveland Noordenveld Noordoostpolder Noordwijk Noordwijkerhout Nuenen, Gerwen en Nederwetten Nunspeet Nuth Oegstgeest Oirschot Oisterwijk Oldebroek Oldenzaal Olst-Wijhe Ommen Onderbanken Oost Gelre Oosterhout Oostflakkee Ooststellingwerf Oostzaan Opmeer Opsterland Uit: Staatscourant 18 januari 2008, nr. 13 / pag

14 Bevolking Aantal inwoners op 1 januari Regio s Perioden absoluut Oss Oud-Beijerland Oude IJsselstreek Ouder-Amstel Ouderkerk Oudewater Overbetuwe Papendrecht Pekela Pijnacker-Nootdorp Purmerend Putten Raalte Reeuwijk Reiderland Reimerswaal Renkum Renswoude Reusel-De Mierden Rheden Rhenen Ridderkerk Rijnwaarden Rijnwoude Rijssen-Holten Rijswijk Roerdalen Roermond Roosendaal Rotterdam Rozenburg Rozendaal Rucphen Schagen Scheemda Schermer Scherpenzeel Schiedam Schiermonnikoog Schijndel Schinnen Schoonhoven Schouwen-Duiveland Sevenum s-gravenhage s-hertogenbosch Simpelveld Sint Anthonis Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Sittard-Geleen Skarsterlân Sliedrecht Slochteren Sluis Smallingerland Sneek Soest Uit: Staatscourant 18 januari 2008, nr. 13 / pag

15 Bevolking Aantal inwoners op 1 januari Regio s Perioden absoluut Someren Son en Breugel Spijkenisse Stadskanaal Staphorst Stede Broec Steenbergen Steenwijkerland Stein Strijen Ten Boer Terneuzen Terschelling Texel Teylingen Tholen Tiel Tilburg Tubbergen Twenterand Tynaarlo Tytsjerksteradiel Ubbergen Uden Uitgeest Uithoorn Urk Utrecht Utrechtse Heuvelrug Vaals Valkenburg aan de Geul Valkenswaard Veendam Veenendaal Veere Veghel Veldhoven Velsen Venlo Venray Vianen Vlaardingen Vlagtwedde Vlieland Vlissingen Vlist Voerendaal Voorschoten Voorst Vught Waalre Waalwijk Waddinxveen Wageningen Wassenaar Waterland Weert Weesp Uit: Staatscourant 18 januari 2008, nr. 13 / pag

16 Bevolking Aantal inwoners op 1 januari Regio s Perioden absoluut Werkendam Wervershoof West Maas en Waal Westerveld Westervoort Westland Weststellingwerf Westvoorne Wierden Wieringen Wieringermeer Wijchen Wijdemeren Wijk bij Duurstede Winschoten Winsum Winterswijk Woensdrecht Woerden Wormerland Woudenberg Woudrichem Wûnseradiel Wymbritseradiel Zaanstad Zaltbommel Zandvoort Zederik Zeevang Zeewolde Zeist Zevenaar Zevenhuizen- Moerkapelle Zijpe Zoetermeer Zoeterwoude Zuidhorn Zundert Zutphen Zwartewaterland Zwijndrecht Zwolle Uit: Staatscourant 18 januari 2008, nr. 13 / pag

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm NR Gemeentenaam Inwoners Prov Count Geslacht Partij Reden Jaar 1 Aa en Hunze 25322 D 1 m PvdA wethouder eigen gemeente 1998 1 Aa en Hunze 25322 D 2 m PvdA wethouder eigen gemeente 2006 1 Aa en Hunze 25322

Nadere informatie

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Amersfoort Gemeente Amstelveen Gemeente

Nadere informatie

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 onderwijssoort (Meerdere items) onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van arrangement2012 Kolomlabels

Nadere informatie

nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473

nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473 nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd - 473 Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473 Gemeente Achtkarspelen Limiet op naam - 478 Gemeente

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

Arrangementen afdelingen voortgezet onderwijs 1 september 2015

Arrangementen afdelingen voortgezet onderwijs 1 september 2015 Onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van Arrangement Kolomlabels Drenthe 77 5 82 Aa en Hunze 1 1 Assen 12 12 Borger-Odoorn 3 3 Coevorden 6 2 8 Emmen 19 1 20 Hoogeveen 8 2 10 Meppel 16 16 Midden-Drenthe

Nadere informatie

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

Aantal ontvangen klachten per gemeente

Aantal ontvangen klachten per gemeente -0-0 0 0 0 Aa en Hunze Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard 0 Alkmaar 0 Alle n Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Baarle-Nassau

Nadere informatie

OverheidslaCBS-coce Naam

OverheidslaCBS-coce Naam OverheidslaCBS-coce Naam Status (IV=plausibel) 06 0018 Gemeente Hoogezand-Sappemeer lv 06 0024 Gemeente Loppersum lv 06 0052 Gemeente Winschoten lv 06 0058 Gemeente Dongeradeel lv 06 0063 Gemeente Het

Nadere informatie

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6.

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. VNG Agenda 2014 72 0 Almelo 6. VNG Agenda 2014 75 0 Almere 6. VNG Agenda 2014 72 0 Alphen

Nadere informatie

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen Sommige gemeenten brengen leges in rekening

Nadere informatie

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011 Bijlage 3 Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 20 Aa en Hunze 3e 60% 43.560 Aalburg 4e 100% 43.800 Aalsmeer 3e 100% 73.400 Achtkarspelen 3e 100% 87.400 Alblasserdam 4e

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24261 11 augustus 2015 Wijziging Besluit werkgebieden UWV 2015 in verband met inwerkingtreding Wwz per 1 juli 2015 Het

Nadere informatie

Gemeente Krimpen aan den IJssel 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Krimpenerwaard 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Laarbeek 07.

Gemeente Krimpen aan den IJssel 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Krimpenerwaard 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Laarbeek 07. Gemeente Agendapunt Voor Tegen Gemeente Aa en Hunze 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Aalburg 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Aalsmeer 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Tarieven voor huishoudelijke hulp

Tarieven voor huishoudelijke hulp Tarieven voor huishoudelijke hulp Gegevens uit de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg, een FNV-onderzoek onder bijna 200 gemeenten Februari 2010 Het onderzoek Elke twee jaar verricht de FNV een vergelijkend

Nadere informatie

Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017

Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017 Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017 Gemeentenaam Inwoners Provincie Deelname in voorbereiding 1 Gemeente Aa en Hunze 25.243 Drenthe 2 Gemeente Aalburg 13.038 Noord-Brabant

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014)

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Ranglijst rioolheffing Gemeente Rioolheffing Meerpersoons 2014 Rioolheffing Meerpersoons 2015 Verandering Rioolheffing

Nadere informatie

Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011:

Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011: Gem.code Gemeentenaam Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011: 1680 Aa en Hunze 1 3.181,06 738 Aalburg 19 60.440,17 358 Aalsmeer 41 130.423,52 197 Aalten 45 143.147,76 59 Achtkarspelen 41 130.423,52

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

Concept. Wedstrijdprogramma. Wijzigingen voorbehouden

Concept. Wedstrijdprogramma. Wijzigingen voorbehouden Concept Wedstrijdprogramma 2015 Wijzigingen voorbehouden 28 Maart 2015 Amerongen Tijd Junioren LD Aspiranten LD 8:30 - - 9:00 Geldermalsen Veenendaal 9:30 Giessenlanden Neder-Betuwe 10:15 Veenendaal Gorinchem

Nadere informatie

Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215.

Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215. Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215.772 1157 186,49 (ligt aan lage inwonertal) Gemeente Amsterdam (NH)

Nadere informatie

ontwikkeling bijstand Gemiddelde ontwikkeling in: 2010 alle Nederlandse gemeenten 9%

ontwikkeling bijstand Gemiddelde ontwikkeling in: 2010 alle Nederlandse gemeenten 9% alle Nederlandse gemeenten 9% gemeenten groter dan 60.000 inwoners 9% gemeenten met 30.000-60.000 inwoners 11% gemeenten kleiner dan 30.000 inwoners 11% gemeenten kleiner dan 30.000 inwoners (Alleen gemeenten

Nadere informatie

GESCAND OP. 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan. Datum if B JUL 2014 Betreft Beveiiiging Suwinet door gemeenten

GESCAND OP. 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan. Datum if B JUL 2014 Betreft Beveiiiging Suwinet door gemeenten GESCAND OP 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend

Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend Gemeente Gemeentecode Aa en Hunze 1680 Aalburg 0738 Aalsmeer 0358 Aalten 0197 Achtkarspelen 0059 Alblasserdam 0482 Albrandswaard 0613 Alkmaar 0361 Almelo 0141 Almere

Nadere informatie

van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010

van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010 Betreft: Verslag gecombineerde aandeelhouders- en certificaathoudersvergadering DataLand B.V. en Bestuursvergadering van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010 Locatie: VNG ten

Nadere informatie

2012 In welke gemeente wordt een bepaald delict (relatief) het meest gepleegd?

2012 In welke gemeente wordt een bepaald delict (relatief) het meest gepleegd? Gerekend per 10.000 inwoners vinden in Tiel de meeste inbraken in/diefstal uit en plaats; nl 87,2. 2012 1. Tiel 87,2 Zundert 30,6 Muiden 162,4 Amsterdam 109,2 Pekela 56,7 Terschelling 67,4 Muiden 6,2 Ouder-Amstel

Nadere informatie

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard 28-02-15 Alkmaar 28-02-15 Almelo 28-02-15 Almere 28-02-15

Nadere informatie

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4 Puntensysteem voor : - huurovereenkomsten voor een woning met een energielabel (ongeacht wanneer de uurovereenkomst is ingegaan) - en voor alle huurovereenkomsten die op of na 1 januari 2008 zijn ingegaan

Nadere informatie

, l ll ļ, l l,, l, l,l /BW/RAAD

, l ll ļ, l l,, l, l,l /BW/RAAD NR. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 'GEMEENTE LANGECIJK 1 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier (adresgegevens) ING.

Nadere informatie

Almelo 0,00 Ook in 2017 zijn de leges 0,00.

Almelo 0,00 Ook in 2017 zijn de leges 0,00. Gemeente Aa en Hunze 0,00 Aalten 0,00 Albrandswaard 275,00 Alkmaar 0,00 Leges aanvraag registratie Bijzonderheden gastouderopvang Almelo 0,00 Ook in 2017 zijn de leges 0,00. Almere 348,75 Alphen 0,00 Alphen

Nadere informatie

Definitieve budgetten 2015 BBZ Bbz 2004

Definitieve budgetten 2015 BBZ Bbz 2004 Definitieve budgetten 2015 BBZ Bbz 2004 Code Gemeente 3 Appingedam 3.330 5 Bedum 4.205 7 Bellingwedde 5.804 9 Ten Boer 6.180 10 Delfzijl 5.087 14 Groningen 247.136 15 Grootegast 27.343 17 Haren 10.640

Nadere informatie

Totale woonlasten meerpersoons hh 2015. Afvalstoffen heffing meerpersoons hh 2014

Totale woonlasten meerpersoons hh 2015. Afvalstoffen heffing meerpersoons hh 2014 GEMEENTE OZB OZB Aa en Hunze 250,43 240,30 4,2% 223,15 232,70 190,00 192,00 217.575 225.000 663,58 665,00-0,2% Aalburg 293,46 287,10 2,2% 244,50 236,50 174,35 173,00 241.530 249.000 712,31 696,60 2,3%

Nadere informatie

Code Gemeentenaam Nader voorlopig budget Correctie Nader voorlopig budget 2015 plus bedrag correctie

Code Gemeentenaam Nader voorlopig budget Correctie Nader voorlopig budget 2015 plus bedrag correctie Code Gemeentenaam Nader voorlopig budget 2015 Correctie Nader voorlopig budget 2015 plus bedrag correctie Alleen de positieve correcties zijn in dit bedrag verwerkt omdat geen geld zal worden teruggevorderd

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 man vrouw totaal Ned in % van landelijk totaal (excl. niet geregistreerd) Geen Nederlandse postcode geregistreerd,

Nadere informatie

0141 Almelo 133.286 0147 Borne 13.030 0148 Dalfsen 8.458 0150 Deventer 126.100 1774 Dinkelland 7.309 0153 Enschede 323.000 0158 Haaksbergen 13.

0141 Almelo 133.286 0147 Borne 13.030 0148 Dalfsen 8.458 0150 Deventer 126.100 1774 Dinkelland 7.309 0153 Enschede 323.000 0158 Haaksbergen 13. Voorschot 2010 in 2010 2010 2.010 Gemcode Gemcodel 0003 Appingedam 19.210 0005 Bedum 7.023 0007 Bellingwedde 11.533 1663 De Marne 14.325 0010 Delfzijl 46.490 1651 Eemsmond 22.962 0014 Groningen 528.377

Nadere informatie

2007 2009 verschil Hendrik-Ido-Ambacht 2,716,195 1,438,025 1,278,170-47.1 Moerdijk 3998501 2,775,867 1,222,634-30.6 Goedereede 1,035,918 741,448

2007 2009 verschil Hendrik-Ido-Ambacht 2,716,195 1,438,025 1,278,170-47.1 Moerdijk 3998501 2,775,867 1,222,634-30.6 Goedereede 1,035,918 741,448 2007 2009 verschil Hendrik-Ido-Ambacht 2,716,195 1,438,025 1,278,170-47.1 Moerdijk 3998501 2,775,867 1,222,634-30.6 Goedereede 1,035,918 741,448 294,470-28.4 Oost Gelre 3377668 2,425,000 952,668-28.2 Schinnen

Nadere informatie

Aantal van Arrangement 1 sep 2015 Kolomlabels Rijlabels Basis Zeer zwak Zwak Eindtotaal Drenthe Flevoland Friesland

Aantal van Arrangement 1 sep 2015 Kolomlabels Rijlabels Basis Zeer zwak Zwak Eindtotaal Drenthe Flevoland Friesland Aantal van Arrangement 1 sep 2015 Kolomlabels Drenthe 259 1 13 273 Aa en Hunze 13 2 15 Assen 25 1 26 Borger-Odoorn 14 1 15 Coevorden 28 28 De Wolden 14 1 15 Emmen 58 3 61 Hoogeveen 28 1 3 32 Meppel 14

Nadere informatie

Gemiddelde WOZ-waarde 2014 (opgave gemeente)

Gemiddelde WOZ-waarde 2014 (opgave gemeente) Vereniging Eigen Huis onderzoek en. Volledig onderzoek (datum 21 maart ) ( ) (opgave h effing en Aa en Hunze 233,01 241,37 8,36 3,59% 248.142 226.000 232,70-4,77% 192,00 0,00% 666,07-0,5% Aalburg 279,49

Nadere informatie

INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012

INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012 INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012 GRONINGEN LEEUWARDEN EMMEN ASSEN ZWOLLE Appingedam Achtkarspelen Borger-Odoorn Aa en Hunze Hardenberg Bedum Ameland Coevorden Assen Kampen Bellingwedde

Nadere informatie

2010 2010 naam label O label O variabele 2010 variabele 2010 code code

2010 2010 naam label O label O variabele 2010 variabele 2010 code code Wogem variabele naam OViN 2010 variabele label OViN 2010 Woongemeente code OViN 2010 code label OViN 2010 3 Appingedam 5 Bedum 7 Bellingwedde 9 Ten Boer 10 Delfzijl 14 Groningen 15 Grootegast 17 Haren

Nadere informatie

Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3.

Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3. Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3.653 3.724 Sudwest-Fryslan 559 1.192 1.885 2.248 3.714 Amsterdam

Nadere informatie

Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente

Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente Gemeente Aantal brochures Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente Albrandswaard 20 Gemeente Alkmaar

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: 01-09-2015

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: 01-09-2015 Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze -1 21 8 12 23 35 10 0 0 0 0 0 10 25 25 Assen 22 56 51 27 59 86 0 8 0 0 0 0 8 78 78 Borger-Odoorn 0 21 11 10 23 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33 Coevorden 5 30

Nadere informatie

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 )

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Appingedam 93.227 Bedum 50.350 Bellingwedde 60.587 De Marne 64.264 Deifziji 173.796 Eemsmond

Nadere informatie

GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De

GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De Marne GM0053 Winsum 1 GM0024 Loppersum 1 GM1722 Ferwerderadiel

Nadere informatie

Gemeente Aa en Hunze. Gemeente Achtkarspelen. Gemeente Albrandswaard. Gemeente Almere. Gemeente Amersfoort. Gemeente Bernisse. Gemeente Barendrecht

Gemeente Aa en Hunze. Gemeente Achtkarspelen. Gemeente Albrandswaard. Gemeente Almere. Gemeente Amersfoort. Gemeente Bernisse. Gemeente Barendrecht Gemeente Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alblasserdam Gemeente Albrandswaard Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente

Nadere informatie

Het totaal aantal kinderen tot 18 jaar in huishoudens *) met een inkomen onder de 120% van het sociaal minimum per gemeente

Het totaal aantal kinderen tot 18 jaar in huishoudens *) met een inkomen onder de 120% van het sociaal minimum per gemeente Het totaal aantal kinderen tot 18 jaar in huishoudens *) met een inkomen onder de 120% van het sociaal minimum per gemeente gemeentenaam 2008 kinderen tot 18 jaar per 1-1-2006 Aa en Hunze 480 Aalburg 180

Nadere informatie

14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010

14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010 14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010 Albrandswaard 14 072 Alkmaar 14 0546 Almelo 14 036 Almere 14 0172

Nadere informatie

Analyse Marokkaanse daderpopulaties van gemeenten in Nederland

Analyse Marokkaanse daderpopulaties van gemeenten in Nederland Analyse Marokkaanse daderpopulaties van gemeenten in Nederland W.A.C. van Tilburg 13 januari 2009 1 Inleiding BZK heeft het KLPD, dienst IPOL verzocht om de problematiek ten aanzien van criminele Marokkanen

Nadere informatie

Voorschot 2011; 25 mln. Nieuw gem nr.

Voorschot 2011; 25 mln. Nieuw gem nr. Nieuw gem nr. (CBS_code) Voorschot 2011; 25 mln Nieuwe gemeentenaam 3 Appingedam 21.963 5 Bedum 8.439 7 Bellingwedde 13.343 1663 De Marne 17.611 10 Delfzijl 54.896 1651 Eemsmond 27.174 14 Groningen 643.175

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij

Nadere informatie

Groningen tarief rang tarief rang

Groningen tarief rang tarief rang Bouwleges 2016 en plaats op nationale ranglijst Omgevingsvergunning 10.000,- excl. btw, incl. welstand Omgevingsvergunning 130.000,- excl. btw, incl. welstand Groningen tarief rang tarief rang 1 Appingedam

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum:

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze 11 30 41 1 6 0 7 34 34 Assen 13 79 92 14 15 12 41 51 51 Borger-Odoorn 17 30 47 2 11 3 16 31 31 Coevorden 15 42 57 21 7 7 35 22 22 De Wolden 10 28 38

Nadere informatie

Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente

Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente 1. Budget nieuwe 2. Budget centrum- 3. Budget centrumtaken voor alle gemeenten taak gemeenten AWBZgemeenten beschermd wonen budget

Nadere informatie

AANDEELHOUDERS AANTAL AANDELEN UIT TE KEREN DIVIDEND A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19.

AANDEELHOUDERS AANTAL AANDELEN UIT TE KEREN DIVIDEND A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19. A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19.305 19.691,10 Achtkarspelen 87.711 89.465,22 Alblasserdam 9.477 9.666,54 Albrandswaard 3.510 3.580,20 Alkmaar

Nadere informatie

AANTAL AANDELEN AANDEELHOUDERS

AANTAL AANDELEN AANDEELHOUDERS Aa en Hunze 52.728 30.054,96 Aalburg 17.550 10.003,50 Aalsmeer 25.857 14.738,49 Aalten 19.305 11.003,85 Achtkarspelen 87.711 49.995,27 Alblasserdam 9.477 5.401,89 Albrandswaard 3.510 2.000,70 Alkmaar 189.930

Nadere informatie

Lokalisering van gemeenten naar RPA-gebied 2008 Gemeente RPA-code RPA-naam

Lokalisering van gemeenten naar RPA-gebied 2008 Gemeente RPA-code RPA-naam Lokalisering van gemeenten naar RPA-gebied 2008 Gemeente RPA-code RPA-naam Aa en Hunze Aalburg Aalsmeer Aalten Abcoude Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard Alkemade Alkmaar Almelo Almere Alphen aan

Nadere informatie

Totaal Nederland 3,4 3,1

Totaal Nederland 3,4 3,1 Friesland Groningen Drenthe De Friese Meren 11,3-12,1- Appingedam 7,3-3,4 Emmen 2,7-2,3 Ooststellingwerf 10,5-1,2- Winsum 2,1-3,6 Hoogeveen 1,7 2,3 Vlieland 1,5-4,8 Loppersum 0,9-0,6 Midden-Drenthe 2,7

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie

Prognose aantal mensen met dementie per gemeente 2010-2030

Prognose aantal mensen met dementie per gemeente 2010-2030 Prognose aantal mensen met dementie per gemeente 2010-2030 datum: 01-02-2010 www.alzheimer-nederland.nl Gemeente 2010 2020 2030 Stijging 2010-2030 Aa en Hunze 488 625 794 63% Aalburg 145 191 276 90% Aalsmeer

Nadere informatie

Toekenning 2010 spuk schuldhulpverlening

Toekenning 2010 spuk schuldhulpverlening Toekenning 2010 spuk schuldhulpverlening CBS_code Naam_gemeente Toekenning 2010 3 Appingedam 35.800 5 Bedum 13.756 7 Bellingwedde 21.748 9 Ten Boer 7.497 10 Delfzijl 89.481 14 Groningen 1.048.376 15 Grootegast

Nadere informatie

CBS-nr 2009 Gemeente 2009 taakstelling Uitkering 2010

CBS-nr 2009 Gemeente 2009 taakstelling Uitkering 2010 CBS-nr 2009 Gemeente 2009 taakstelling Uitkering 2010 796 s-hertogenbosch 1.002,66 26.953.251 1680 Aa en Hunze 144,97 3.897.047 738 Aalburg 28,35 762.097 358 Aalsmeer 47,90 1.287.636 197 Aalten 332,14

Nadere informatie

Bijlage I bij artikel 3 en 4 van de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009

Bijlage I bij artikel 3 en 4 van de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 Bijlage I bij artikel 3 en 4 van de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 Bevolking; burgerlijke staat, geslacht, leeftijd en regio, 1 januari 2008 code Regio's id_gem 0-20

Nadere informatie

GESCAND OP. 2 h JULI 20H. Gemeente Wormerland. Datum K 8 JUL 20Ï4 Betreft Beveiliging Suwinet door gemeenten

GESCAND OP. 2 h JULI 20H. Gemeente Wormerland. Datum K 8 JUL 20Ï4 Betreft Beveiliging Suwinet door gemeenten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier (adresgegevens) I GESCAND OP Postbus 90801 2509

Nadere informatie

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten 3 Titel brochure hier invullen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gemeenten in eerste ring rondom kerncentrale Personen tot en met

Nadere informatie

Overzicht aandeelhouders en dividend 2013

Overzicht aandeelhouders en dividend 2013 Overzicht aandeelhouders en dividend 2013 Aandeelhouder Aantal aandelen Bedrag in euro's Aa en Hunze 52.728 66.964,56 Aalburg 17.550 22.288,50 Aalsmeer 25.857 32.838,39 Aalten 19.305 24.517,35 Achtkarspelen

Nadere informatie

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%)

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%) Prognose dementie datum: 23-01-2013 www.alzheimer-nederland.nl Prognose aantal mensen met dementie in Nederland 2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141

Nadere informatie

Brede impuls combinatiefuncties

Brede impuls combinatiefuncties Bron: junicirculaire gemeentefonds 2012 Ministerie van BZK Brede impuls combinatiefuncties De Brede impuls combinatiefuncties richt zich op de realisatie van combinatiefuncties, inclusief buurtsportcoaches.

Nadere informatie

'iľii ll "ll"ih'i l ľl'i'hľ''il"ll"ll

'iľii ll llih'i l ľl'i'hľ''illlll Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 'iľii ll "ll"ih'i l ľl'i'hľ''il"ll"ll Postbus 90801

Nadere informatie

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten 3 Titel brochure hier invullen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gemeenten in eerste ring rondom kerncentrale Personen tot en met

Nadere informatie

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Wmo: Financiële gevolgen meicirculaire 2015 (bedragen in ) gemeente Budget per inwoner 2015 voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Ouder-Amstel 7-80 Schiermonnikoog 12-109 Oostzaan 57-10 Lansingerland

Nadere informatie

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict In Den Haag zijn er 50,5 inbraken per 10.000 inwoners. 1. 40. 37. 9. 26. 44. 35. 10. 30. 43. 13. 18. 17. 5. 33. 8. 14. 24. 4. 12 25. 16. 45. 2. 34. 41. 39. 15. 27. 42. 23. 29. 19. 21. 7. 36. 31. 28. 22.

Nadere informatie

25 Maart 2017 Papendrecht

25 Maart 2017 Papendrecht 25 Maart 2017 Papendrecht Wedstrijdleider Mark van Wijk Telefoonnummer 06-55706902 08.00 uur begin briefing Tijd Junioren LD Aspiranten LD 9:00 - Giessenlanden 9:30 Geldermalsen Zederik (Ameide) 10:15

Nadere informatie

herverdeeleffect aantal inwoners gemeente

herverdeeleffect aantal inwoners gemeente Tabel 1:Overzicht WMO (module Hulp bij Huishouden (HbH), inclusief uitvoeringslasten) met een positief van 10 of meer s Goedereede 11507 24 Woensdrecht 21717 20 Rucphen 22568 19 Halderberge 29277 19 Leeuwarderadeel

Nadere informatie

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS Groningen Appingedam 12.003 17 Bedum 10.430 15 Bellingwedde 9.145 13 De Marne 10.158 14 Delfzijl 25.440 35 Eemsmond 15.778 22 Groningen 200.453 272 Grootegast 12.122 17 Haren 18.913 26 Hoogezand-Sappemeer

Nadere informatie

Naam gemeente Waardering mantelzorgers 2016

Naam gemeente Waardering mantelzorgers 2016 Naam gemeente Waardering mantelzorgers 2016 Aa en Hunze 165.222 Aalburg 65.903 Aalsmeer 140.848 Aalten 188.829 Achtkarspelen 194.082 Alblasserdam 126.785 Albrandswaard 95.522 Alkmaar 619.334 Almelo 535.529

Nadere informatie

Klantnaam Optie Objecten Omzet Bijzonderheden Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Alblasserdam Gemeente

Klantnaam Optie Objecten Omzet Bijzonderheden Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Alblasserdam Gemeente Klantnaam Optie Objecten Omzet Bijzonderheden Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Alblasserdam Gemeente Albrandswaard Gemeente Alkmaar Gemeente Almere Gemeente

Nadere informatie

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS Bijlage A Gemeente 1) Inwoners Huisvestings- 1-1-2015 2) 1e helft 2016 Groningen Appingedam 12.003 15 Bedum 10.430 13 Bellingwedde 9.145 11 De Marne 10.158 12

Nadere informatie

Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel

Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel wijzigingen t.o.v. het historische verdeelmodel, per inwoner budget bij toegekend verschil in gemeente objectieve budget euro's verdeling verschil in

Nadere informatie

Atlas SV Regionale informatie sociale verzekeringen

Atlas SV Regionale informatie sociale verzekeringen Atlas SV 2008 Regionale informatie sociale verzekeringen Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen Afdeling Planning Control en Analyse Postadres Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Inlichtingen Kees

Nadere informatie

Atlas SV Regionale informatie sociale verzekeringen

Atlas SV Regionale informatie sociale verzekeringen Atlas SV 2009 Regionale informatie sociale verzekeringen Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen Afdeling Planning Control en Analyse Postadres Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Inlichtingen Kees

Nadere informatie

Amsterdam, 30 januari 2015

Amsterdam, 30 januari 2015 Amsterdam, 30 januari 2015 NSGK-collecte 2014, opbrengst per gemeente In deze lijst wordt de opbrengst van de NSGK-collecte per gemeente weergegeven. In totaal is in ruim 320 gemeenten gecollecteerd. Hoewel

Nadere informatie

OPEN BRIEF VAN WETHOUDERS FINANCIËN

OPEN BRIEF VAN WETHOUDERS FINANCIËN OPEN BRIEF VAN WETHOUDERS FINANCIËN Aan: Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer 10 november 2015 Geachte leden van de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

ontwikkeling bijstand Gemiddelde ontwikkeling in: 2008 alle Nederlandse gemeenten -5%

ontwikkeling bijstand Gemiddelde ontwikkeling in: 2008 alle Nederlandse gemeenten -5% alle Nederlandse gemeenten -5% gemeenten groter dan 60.000 inwoners -5% gemeenten met 30.000-60.000 inwoners -6% gemeenten kleiner dan 30.000 inwoners -5% gemeenten kleiner dan 30.000 inwoners (Alleen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24914 4 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 november 2012, nr.

Nadere informatie

Gemeente 1) Inwoners Huisvestingsper taakstelling ) 1e helft 2013

Gemeente 1) Inwoners Huisvestingsper taakstelling ) 1e helft 2013 Gemeente 1) Inwoners Huisvestingsper taakstelling 31-12-2012 2) 1e helft 2013 Groningen Appingedam 12.019 4 Bedum 10.550 3 Bellingwedde 8.996 3 De Marne 10.335 3 Delfzijl 26.029 7 Eemsmond 16.085 5 Groningen

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis onderzoek gemeentelijke woonlasten Volledig onderzoek (datum 27 februari 2014) Gemiddelde OZB2013

Vereniging Eigen Huis onderzoek gemeentelijke woonlasten Volledig onderzoek (datum 27 februari 2014) Gemiddelde OZB2013 Vereniging Eigen Huis onderzoek gemeentelijke woonlasten. Volledig onderzoek (datum 27 februari ) Gemeente OZB2013 OZB Verschil aanslag ( ) OZB 2013 (bron CBS) (opgave gemeente) ffing huishouden) ffing

Nadere informatie

Bjilage 1 bij de Regeling aanpassing sichtings- en opheffingsnormen basisonderwijs Gemeentenaam Gemeentecode Instandhoudingsnorm Stichtingsnorm

Bjilage 1 bij de Regeling aanpassing sichtings- en opheffingsnormen basisonderwijs Gemeentenaam Gemeentecode Instandhoudingsnorm Stichtingsnorm Bjilage 1 bij de Regeling aanpassing sichtings- en opheffingsnormen basisonderwijs 2008 Gemeentenaam Gemeentecode Instandhoudingsnorm Stichtingsnorm Aa en Hunze 1680 31 200 Aalburg 0738 79 200 Aalsmeer

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

Aalburg 16 0 Aalsmeer Aalten 98 5 Alblasserdam Albrandswaard 8 3 Alkmaar Almelo Almere Alphen aan den

Aalburg 16 0 Aalsmeer Aalten 98 5 Alblasserdam Albrandswaard 8 3 Alkmaar Almelo Almere Alphen aan den Gemeente Parkeren Overlast Aalburg 16 0 Aalsmeer 1.245 12 Aalten 98 5 Alblasserdam 400 3 Albrandswaard 8 3 Alkmaar 3.286 193 Almelo 2.286 1043 Almere 2.417 578 Alphen aan den Rijn 725 22 Alphen-Chaam 10

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Managementassistente Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse

Nadere informatie

Woningmarktcijfers.nl, bron: het Kadaster

Woningmarktcijfers.nl, bron: het Kadaster De gemiddelde is gebaseerd op alle door het Kadaster geregistreerde verkochte koopwoningen. De uitspraak 'de duurste 1 Bloemendaal 597.694 8,6% 347 20,9% Noord Holland 2 Laren 559.259 3,7% 165 12,2% Noord

Nadere informatie

Goedereede heeft inwoners. Zij scoort in het verfijnde verdeelmodel in 2009 circa 24 per inwoner hoger dan in het bestaande verdeelmodel.

Goedereede heeft inwoners. Zij scoort in het verfijnde verdeelmodel in 2009 circa 24 per inwoner hoger dan in het bestaande verdeelmodel. Tabel 1:Overzicht WMO (module Hulp bij Huishouden (HbH), inclusief uitvoeringslasten) met een positief van 10 of meer Goedereede 11507 24 Woensdrecht 21717 20 Rucphen 22568 19 Halderberge 29277 19 Leeuwarderadeel

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2010. Datum: 1 maart 2011 Bijlage(n):

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2010. Datum: 1 maart 2011 Bijlage(n): WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2010 Datum: 1 maart 2011 Bijlage(n): Tussen de waardepeildatum 1 januari 2009 en de waardepeildatum 1 januari

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie