Kwartaalblad. sept no. 7. Kremboong

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwartaalblad. sept. 1995 no. 7. Kremboong"

Transcriptie

1 Kwartaalblad 7 sept no. 7 Kremboong

2 2 Kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap Inhoud ISSN Overname van artikelen met bronvermelding is toegestaan. De inhoud van de bijdragen van gastschrijvers weerspiegelt niet noodzakelijk de opvattingen van de Stichting Het Drentse Landschap Van de bestuurstafel bestuursberichten Kremboongbos terreinbeschrijving Hero Moorlag Week van het Landschap Ik hoef geen nieuwe nota s... interview Jan Wierenga De Kadernota beleidszaken Kortweg berichten Agenda Het Drentse Landschap is een uitgave van de Stichting Het Drentse Landschap. Het geeft informatie over de terreinbezittingen en activiteiten van de Stichting. Het blad verschijnt viermaal per jaar, bij het wisselen der seizoenen en wordt gratis toegezonden aan de Beschermers van het Landschap. Beschermer kan men worden door bijgevoegde kaart in te vullen en te verzenden. Minimale bijdrage ƒ. 30, per jaar. Als u Het Drentse Landschap extra wilt steunen dan kan dat op de volgende wijze: Lijfrente Dit betreft een vaste periodieke uitkering (minimaal 5 jaar) en moet worden geregeld door een notaris. Giften Voor minimaal 1% en maximaal 10% van uw onzuiver inkomen zijn giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Legaten of erfstellingen Tot een bedrag van ƒ , (1995) is Het Drentse Landschap geen successierechten verschuldigd. Daarboven geldt voor Het Drentse Landschap een tarief van 11%. Redactie E.W.G. van der Bilt J.N.H. Elerie B.R.W. Grevink J.D.D. Hofman J.G. Schenkenberg van Mierop R. H. van der Sleen Omslag: Kremboong (foto: Harry Cock)

3 Van de bestuurstafel 3 Elders in dit blad zult u een bericht tegenkomen over de provinciale Kadernota Dat is een nota waarin de Provincie alvast aangeeft hoe ze de begroting voor 1996 denkt op te zetten. Bezuinigingen bepalen al enige jaren de trend en het leek er even op dat Het Drentse Landschap een gevoelige tik zou krijgen door subsidievermindering. Er werd gelukkig anders besloten, maar het signaal is er toch dat ons werk niet boven alles verheven is. Vervelend elk jaar weer vol spanning te moeten afwachten of we ons werk wel op een verantwoorde wijze zullen kunnen voortzetten. Waar wij al jarenlang een steeds omvangrijker opdracht met stijgende kosten en verminderende middelen moeten uitvoeren, lijkt de grens van wat met maximale inzet en creativiteit van de medewerkers haalbaar is zo langzamerhand echt bereikt. Bewust hebben we dan ook contact gezocht met de nieuwe provinciale bestuurderen, te weten de Commissaris van de Koningin, gedeputeerden en leden van Provinciale Staten, om hen ervan te doordringen dat Het Drentse Landschap eraan bijdraagt natuur en landschap in Drenthe in stand te houden en daarmee een belangrijke economische en maatschappelijke rol vervult. We zijn er best trots op dat we de boel nog steeds financieel rond weten te krijgen. Dat bleek weer uit de jaarrekening 1994 die de penningmeester en de financiële mensen van het rentambt in mei aan het Algemeen Bestuur voorlegden. Een post met een duidelijk negatieve uitkomst waarvoor we onze reserves moesten aanspreken was natuurlijk het jubileumjaar. Maar daar malen we niet om. Dat was nodig om Het Drentse Landschap nadrukkelijker dan voorheen voor het voetlicht te brengen en meer Drenten bij hun natuur en landschap te betrekken. Draagvlakvergroting heet dat. Met het nieuwe kwartaalblad, excursies, scholenproject, exposities van Drentse landschapsschilders, spaaralbum en de vogelkijkhut hebben we veel nieuwe mensen bereikt die met ons de zorg voor de Archief HDL toekomst van natuur en landschap delen en begunstiger zijn geworden. En zo is er dan toch een positieve uitkomst. Al kijkt het bestuur met genoegen op het jubileumjaar terug, de medewerkers die er vele overuren voor gedraaid hebben, zullen er wat genuanceerder over denken. Hulde en respect voor hun geweldige inzet! In het streven naar kostenbewaking past de collectieve brandverzekering voor de gebouwen die via de Unie van Landschappen is aangegaan. De UvL is een 5 jaar geleden in het leven geroepen overkoepelend orgaan van alle provinciale Landschappen. Het doel was enerzijds de Landschappen op landelijk niveau via één kanaal te vertegenwoordigen bij bestuurlijk overleg en belangenbehartiging, anderzijds de samenwerking en informatie-uitwisseling op technisch en financieel gebied te verbeteren. En dat dat vruchten kan afwerpen, blijkt nu bij die verzekering. Het Drentse Ingemetseld ornament in de boerderij Rheebruggen 8, afkomstig uit het in ca gesloopte huis Rheebruggen

4 4 Bestuursberichten Landschap heeft zo n 40 gebouwen, variërend van woningen en boerderijen tot schaapskooien en een havezathe. Een waarde van vele miljoenen. Met alle Landschappen bij elkaar een veelvoud daarvan. Door nu alle gebouwen van alle Landschappen bij één verzekering onder te brengen, kon een soort kwantumkorting worden bedongen. Het scheelt ons vele tienduizenden guldens aan premie en dat geeft een beetje lucht bij al die stijgende kosten. Bij het opmaken van de balans over 1994 bleek dat ons bezit aan reservaatsgrond met 133 ha was toegenomen, waardoor we thans op ca 4800 ha zitten. Met de uitbreiding konden we vele reservaten versterken. Maar na de A van aankoop komen de B van beheer en de C van centen. In dit ABC-tje ligt de essentie van de Stichting besloten. Als één facet tekort schiet, dan komt het functioneren van de Stichting en daarmee behoud van natuur en landschap in Drenthe op de tocht te staan. Het bestuur vraagt uw medewerking om een nieuwe voorzitter te vinden. Als u het zou willen doen of als u iemand anders ervoor geschikt vindt, dan wil het bestuur dat graag vernemen. Dat kunt u telefonisch laten weten aan de secretaris, Mr.O.W.E.Berg, privé tel , of schriftelijk p/a Kloosterstraat 5, 9401 KD Assen met vertrouwelijk op de envelop. Uw suggesties worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld. Nadere inlichtingen over wat het precies voorstelt, kunt u desgewenst krijgen bij de voorzitster: mw. Hollema, tel Van de kandidaten wordt wel verlangd, dat zij in Drenthe wonen of daar werkzaam zijn; achter de doelstellingen van Het Drentse Landschap staan; flexibel zijn in beschikbaarheid overdag; ervaring hebben in het besturen/leidinggeven. In de vergadering van het Algemeen Bestuur is de heer D.H. Keuning te Borger tot bestuurslid benoemd. U kunt hem toevoegen aan de lijst van bestuursleden die in kwartaalblad nr. 4 is gepubliceerd. Statutair zou de voorzitster, mw. Hollema, haar bestuurslidmaatschap dit jaar moeten beëindigen. Aangezien zij echter tevens vice-voorzitter van de Unie van Landschappen is en haar benoeming daar pas over enige tijd afloopt, heeft het Algemeen Bestuur tot dispensatie besloten zodat zij haar bestuursperiode bij de Unie kan afmaken. Het Drentse Landschap zal in elk geval volgend jaar een nieuwe voorzitter moeten hebben. foto: Harry Cock

5 Het Kremboongbos cultuur en natuur nauw verweven Hero Moorlag* Het parklandschap ten noordoosten van Hoogeveen is de laatste honderd jaar nauwelijks veranderd. Aan de Pesserdijk, ter hoogte van het fabriekscomplex Fokker, liggen in de gemeente Ruinen Klein van Begin met Tonckensbos en verder naar het oosten de Wijken van Eleveld. Bij het streekje Siberië gaat de Pesserdijk over in de Bottersdijk, een door oude eiken gemarkeerd zandpad naar Tiendeveen. Haaks op deze overgang loopt de Pesserraai, in de Franse Tijd Limite de Drijberde et de Pesse genoemd. Links van deze weg ligt het Pesserveld met Zwartschaap en Stuifzand, rechts het Drijberseveld met het Kremboongbos in de uiterste zuidhoek van de gemeente Beilen. Hier, aan de rand van de Tiendevenen, veranderde het landschap wel ingrijpend. Van heideveld in Kremboongbos (ca. 1860) en van bos in cultuurland (1938). Het restant van het Kremboongbos, ruim 31 hectare, kwam op 14 mei 1980 in handen van de Stichting Het Drentse Landschap.

6 6 Het Oude Diep Pabrik Gula Kremboong De naam Kremboong is niet Drents. In diverse oude stukken staat het woord geschreven als Krembong, Kremboong, Krembung, Kremboeng en zelfs als Crembong. In 1980 vroeg ik op aanwijzing van de gemeentearchivarissen van Rotterdam en Elspeet het Handboek voor Cultuur- en Handelsondernemingen in Nederlandsch-Indië(1891) aan bij de Koninklijke Bibliotheek. Onder het hoofd Cultures vond ik: Kremboong, suikeronderneming, werkende op contract met het Nederlandsch-Indisch Gouvernement, in de residentie Soerabaja, afdeling Sidoardjo, district Rawapoeloe I en Rawapoeloe II, zevenenhalve paal westnoordwest van de spoorweghalte Porong. Het Algemeen Rijksarchief in Den Haag vertelde dat de suikerfabriek Kremboong in 1847 was opgericht door Frederik s Jacob, een gewezen zee-officier. s Jacob (met komma achter de s) was adjudant van Gouverneur-Generaal Rochussen en had zich op 37-jarige leeftijd als suikerplanter bij de dessa Kremboeng gevestigd. Ter bevestiging van de aanwezigheid van de suikeronderneming Kremboong gaf ik alle gegevens aan de Hoogeveense persfotograaf Julius Pangkey. In 1988 liet Pangkey namelijk zijn gezin zijn geboorteland Indonesië zien. Na een reis over Java rustten ze drie dagen in Malang. Pangkey maakte van de gelegenheid gebruik, bestelde een taxi en gaf de chauffeur opdracht de dessa Krembung te zoeken binnen de driehoek Surabaja, Porong en Sidoarjo. Krembung bleek de grootste van zeven dessa s in de landstreek Krembung. Overal waren uitgestrekte suikerrietvelden waarop men bezig was met het binnenhalen van de oogst. Pangkey vond de suikerfabriek vlot. Op afstand las hij het jaartal 1847 op de fabrieksschoorsteen. Hoofdgebouw en bijgebouwen, opgetrokken in oud-hollandse stijl, maakten de gegevens compleet. Op het bord bij de ingang stond: Pabrik Gula Kremboong (suikerfabriek Kremboong, met twee o s). Na enige aarzeling van de directie mocht hij een fotoserie maken op het terrein van de staatsonderneming. Dennenplantage Kremboong Frederik s Jacob maakte op zijn suikeronderneming fortuin. In 1857 keerde hij naar Nederland terug, vestigde zich in Rotterdam en vervulde o.a. de functie van commissaris van de Staatsspoorwegen. In hetzelfde jaar ging de Amsterdamse wijnkoper Johan Coenraad Rahder een burgerlijk vennootschap aan met den oud-suikerplanter F. s Jacob tot verveening van de Tiender- en Drieveenen, groot 700 Hectaren in de zuidpunt van de gemeente Beilen. s Jacob bracht de helft van het kapitaal in. Tevens kocht hij in etappes 350 hectare van het Drijbersche Heideveld van Mr. Albertus Hermannus Witsenborg te Kampen. Zijn kleinzoon, H.Th. s Jacob, vertelde in 1929 aan journalist M.J. Brusse van de N.R.C.: Mijn grootvader F. s Jacob is, toen hij in 1857 uit Indië in Nederland teruggekeerd was, een van de eerste ontginners geweest. Hij heeft in Drenthe een heivlakte van 350 bunder laten bebosschen en met kanalen laten doorgraven. Het landgoed Kremboong met merendeels dennen en heel mooie eiken.(...) Er gaat nu een rentmeester over, maar de leiding van den boschbouw houd ik toch in handen. Rentmeesters op het Kremboong waren Herbert en Jan Rahder uit Noordscheschut. Vervener J.C. Rahder liet ook uitgestrekte bossen aanleggen, naast het Kremboong. Hij gaf de wijken die hij liet graven namen van de Amsterdamse grachten waar hij had gewoond, zoals Kattenburgswijk, Binnenkantswijk, Buitenkantswijk, Herengrachtwijk en Keizersgrachtwijk. s Jacob liet het Drijbersche Heideveld bebossen en gaf zijn wijken namen van rivieren: Vechtwijk, Maaswijk, Amstelwijk, IJsselwijk en Geynwijk. De heide veranderde hier in een dennenplantage doorsneden met wijken, sloten en greppels. Over de Drijbersche Hoofdvaart, een brede wijk op de zuidgrens van het Kremboong, liet hij een brug bouwen met in de bovenligger de naam KREMBOONG. In het Handboek voor Cultuur- en Handelsondernemingen in Nederlandsch-Indië heb ik de hoogste opbrengst van de suikeronderneming Kremboong in de vorige eeuw opgezocht. Er staat: De totale opbrengst, buiten de stroop, was in pikols, gemiddeld 112 pikols per bouw. Op Java was een bouw 7096, 5 vierkante meter. Omgerekend had de suikeronderneming Kremboong een oppervlakte van ongeveer 350 hectare. Is het toeval dat F. s Jacob in hectare heideveld kocht, daarop een dennen-

7 Terreinbeschrijving 7 Links het dambordpatroon van de vroegere Kremboongbosschen op de topografische kaart van Rechts het huidige Kremboongbos (Top. kaart 1978). Archief HDL Archief HDL De Kremboongbosschen stonden bekend om hun uitgestrekte dennenaanplanten. Hier ontwikkelde zich een half natuurlijke naaldhout - vegetatie met Stekende wolfsklauw (rechts) en Linnaeusklokje (links). (Fotoreproductie Julius Pangkey) plantage aanlegde en die noemde naar zijn suikerplantage Kremboong op Java? s Jacob was een persoonlijke vriend van Koning Willem III. De koning bracht in 1873 per stoomtrein een bezoek aan Hoogeveen en bezichtigde de machinale veenderij van Rahder bij Nieuweroord. s Jacob had de hand gehad in de aanleg van de spoorlijn langs Hoogeveen en was grootaandeelhouder in de veenderij van Rahder. Op verzoek van de koning werd s Jacob in 1880 Gouverneur-Generaal van Nederlandsch- Indië. Hij maakte de uitbarsting van de Krakatau in de Straat van Soenda mee. Na zijn aftreden in 1884 trok hij zich terug op het landgoed Nieuweroord bij Utrecht en stierf in Het beheer van de Kremboongbosschen werd overgenomen door zijn zoon Frederik Bernard s Jacob, civiel ingenieur bij de Staatsspoorwegen in Nijmegen en later burgemeester van Rotterdam. In 1905 kocht F.B. s Jacob het landgoed Staverden bij Elspeet van R.J. Kemper, baron van Ittersum, ten behoeve van zijn zoon Herman Theodoor, landhuis-

8 8 Kremboong In 1938 werd het Kremboong op de schop genomen. De grond moest 90 cm worden omgespit. (Fotoreproductie Julius Pangkey). houdkundige. Later studeerde H.Th. s Jacob bosbouw in Duitsland. Hij paste op landgoed Staverden een beheer toe waarbij zaaibomen bleven staan na een kaalkap. Veel aandacht besteedde hij aan de ondergroei en onderzocht nauwgezet de ondergrond alvorens een bepaald boomtype te planten. Op het Kremboong ontstonden door zijn toedoen uitgestrekte sparrenbossen, gedeelten met Eiken, Beuken en meer natuurlijke stukken met spontane opslag van Berken. Samen met zijn vader bezocht hij Kremboong regelmatig per auto, bestuurd door een Zweedse chauffeur in livrei. Het was de eerste auto die over de Kremboongbrug reed. Wolfsklauwen en Linnaeusklokje Vermoedelijk is rond 1860 een begin gemaakt met de aanplant van de Kremboongbosschen. F. s Jacob maakte daartoe gebruik van de bosbaas van J.C. Rahder, Evert Kersten. Hij werd de eerste boswachter op het Kremboong. In 1880 kwam zijn zoon, Hendrik Jan Kersten, toen vijftien jaar, als hulpboswachter in dienst van de familie s Jacob. Aan de Drijbersche Hoofdvaart, dichtbij de Kremboongbrug, werd in 1887 een boswachterswoning gebouwd. De boswachter bezat verlof en pension. De woning werd eindpunt van menig dagtochtje vanuit Hoogeveen met bok, punter of Jan Plezier. Tiendeveners spraken niet over het Kremboongbos, maar over het Karstensbos, het bos van Kersten. Wim Kersten, zoon van H.J. Kersten, schreef mij in 1983: Na het overlijden van grootvader werd mijn vader Hendrik Jan boswachter. Hij is dat zestig jaar geweest. De bezitting ontwikkelde zich tot een prachtig landgoed. Na de ophaalbrug kreeg je een mooie oprijlaan met Kastanjes en aan weerszijden hoge Douglas- en Zilversparren. Veel Hoogeveners kwamen in de weekends Kremboong bezoeken en de drankjes en flensjes van mijn moeder vonden veel afnemers. De biologen W. Beijerinck en G.A. Brouwer zullen hiervan zeker gebruik hebben gemaakt tijdens hun bezoeken aan Kremboong vanaf Wie de eerste is geweest die de zeldzame naaldhoutvegetatie in het bos heeft ontdekt, is niet zeker. Vermoedelijk heeft L. Brandsma, leraar biologie en natuur-/scheikunde aan de Ambachtsschool in Hoogeveen, de biologen getipt. Zeker is dat Jac. P. Thijsse enkele keren bij Beijerinck in Wijster op bezoek is geweest om niet alleen over het behoud van het Geusingerveld (nu Dwingelderveld) te praten, maar ook over de planten van Kremboong. Beijerinck legde deze vegetatie vast in artikelen in het tijdschrift De Levende Natuur van 1923, 1929, 1931 en In 1921 vond Beijerinck de nu voor ons land door luchtvervuiling uiterst zeldzaam geworden baardmossen Usnea barbata en Alectoria jubata. Ze worden als relikwieën gedroogd bewaard in het Biologisch Station in Wijster, thans Beijerinckinstituut. Ook de combinatie van Truffelknotszwam in groepen groeiend op Stekelige hertetruffel acht hij vermeldenswaard. Hij beschrijft de smaragdgroene kraaiheidevelden, de Rode- en Blauwe bosbes en de rijke mosflora van de Kremboongbosschen. Beijerinck en Brouwer vinden op eerste kerstdag 1928 in een sterk bemost, blankstammig berkenbosch een grote plek van Stekende wolfsklauw. Later vinden ze Grote wolfsklauw, Dennewolfsklauw en Plompe wolfsklauw. Enthousiast vertelt Beijerinck over de vondst van Linnaea borealis, het Linnaeusklokje. Hij noemt de beide groeiplaatsen in het Kremboongbos Hoogeveen I en Hoogeveen II en vergelijkt ze met de groeiplaats in de naaldbossen bij Appelscha. In 1929 schrijft hij: Op 28 Mei jl. bezochten de Heer van S. (bedoeld wordt s Jacob van Staverden), mijn vrouw en ik de eerste plek bij Hoogeveen en groot was onze vreugde, toen we tal van bloemknoppen ontdekten, een enkele reeds eenigermate roze getint. 10 Juni daarop telde ik over de 800 bloemen en 14 Juni telde de Heer G.A. Brouwer 1030 bloemen. Beijerinck vermoedde dat deze boreale soort zich vanuit Scandinavië had verspreid via Kramsvogels en Koperwieken. De vruchtjes zouden zich met hun kleverige schutbladen aan de veren hebben gehecht. Verder vinden de biologen Dennenorchis, Rondbladig wintergroen, Hengel, Bosaardbei, Dalkruid, Moeraswederik, Eikvaren, Dubbelloof, Koningsvaren en in de resterende open heidegedeelten Wilgeroosje, Tormentil, Zonnedauw, Valkruid, Gewoon- en Schermhavikskruid en Liggend walstro. Het Kremboong gaat op de schop In het verslag van het boekjaar 1936/37 schrijft de Stichting Het Drentse Landschap : Met groote teleurstelling is ongetwijfeld in vele kringen het bericht ontvangen, dat de

9 Terreinbeschrijving 9 bezitting Kremboong bij Hoogeveen werd verkocht en de prachtige bosschen zouden worden gekapt. Aan de korte, maar hevige bloei van de Kremboongbosschen kwam abrupt een einde. Op 15 maart 1935 overlijdt Frederik Bernard s Jacob van Staverden. Zijn kinderen wensen Kremboong af te stoten en verkopen het kaprijpe bos aan J. Langeraap (koopman), B. van der Zee (aannemer) en L. Hof (houthandelaar). Dit driemanschap richt een vennootschap op onder de firmanaam Rondhouthandel Kremboong, gevestigd in Steenwijk. De Stichting Het Drentse Landschap heeft samen met het Staatbosbeheer te Assen in Den Haag gepleit voor het behoud van het bos, maar het mocht niet baten. In enkele jaren wordt een groot deel kaal geslagen en de stobben gerooid. Omdat Hof bang is met de ondergrond te blijven zitten, biedt hij die in de Hoogeveensche Courant te koop aan. In 1938 koopt de familie Ubbens uit Uithuizermeeden de ondergrond voor gulden. In het kader van de werkverschaffing kan Ubbens 90% rijkssubsidie krijgen. De Heidemij maakt als aannemer het ontginningsplan en onder leiding van H. Wijnbergen, Hoofd Ambtsgebied Assen, nemen werklozen uit Den Haag, Amsterdam, IJmuiden en later uit Vlagtwedde en Emmen het Kremboong letterlijk op de schop. Alles moet met de hand gebeuren, ook het uitgraven van de stobben, 1400 per hectare. De grond wordt 80 tot 90 cm omgegooid, bemest met 40 ton VAM-compost per bunder en ingepoot met Eigenheimers. De eerste bedrijfsleider op het Kremboong, R. Buikema, vertelt dat de opbrengsten enorm waren. Tijdens de oorlogsjaren ligt de ontginning zo goed als stil. Incidenteel werken joden uit Kamp Westerbork op de ontginning. Veel kaalslagen raken weer begroeid. In het opgroeiende bos aan de Nieuwe Wijk worden twee onderduikershutten gegraven. Bezembinders krijgen vergunning berketakken te snijden. Veel takkenbossen gaan als ovenhout naar bakkers in Hoogeveen. Houtskoolbrander Beekman uit Uddel brandt de stobben in meilers tot houtskool, een lonende bezigheid in de oorlogsjaren. Toen uiteindelijk de kaalkap tegen het einde van de oorlog de boswachterswoning naderde, vertrok H.J. Kersten naar Hoogeveen. Al in 1938 had H. Wijnbergen Ubbens voorgesteld het meest reliëfrijke deel van het bos, ruim 31 ha, niet te ontginnen. Wijnbergen vertelde mij in juni 1983: Het was slechte, hoge grond. Ubbens was het ermee eens dat te laten liggen. De bomen werden wel door Hof gekapt. Wat er nu staat, zijn de uit die tijd nog niet kaprijpe bomen en opslag van na Er ontwikkelde zich op deze 31 hectare ongeroerde grond een nieuw Kremboongbos dat in 1980 alsnog in handen kwam van de Stichting Het Drentse Landschap. Het Kremboongbos leeft Het Kremboong ligt op de rand van het Drents Plateau dat zich in dit deel van Drenthe uitstrekt tussen het Oude Diep en de dalgronden van de vroegere Tiende- en Drievenen. Door de geologisch gave ondergrond van dek- en stuifzandlagen in sterk reliëf liggend op leemlagen heeft het bos in potentie een hoge graad van natuurlijkheid. Linnaeusklokje en Dennenorchis zijn verdwenen. Vóór de kaalkap werden ze door L. Brandsma in fietstassen vervoerd naar het Spaarbankbos ten noorden van Hoogeveen, de bossen van Dwingeloo en een wal met dennen bij Kralo. Een vitale plek van tien vierkante meter met Stekende wolfsklauw bleef. Ieder jaar stuiven de aartjes hun sporen in het bos. De

10 10 Kremboong plek breidt zich gestaag uit. Langs de Nieuwe Wijk of Leemwijk en in het bos bloeien Cyperzegge, Moerasandoorn, Waterscheerling, Glidkruid, Koningsvaren, Poelruit, Heggewikke, de halfparasiet Hengel, Dalkruid in grote velden, Helmkruid, Breedbladige wespenorchis, Sint Janskruid en Stijf havikskruid. Grote delen van de bodem, met name op de rabatten in de laagten, zijn bedekt met Blauwe- en Rode bosbes. Het aantal soorten paddestoelen is enorm. Evenals Beijerinck in 1923 vond ik in 1974 de Truffelknotszwam, parasiterend op de Stekelige hertetruffel. De Groene glibberzwam en de Cantharel verdwenen midden zeventig. De laatste jaren groeien weer enkele Cantharellen langs het pad op de leemwal aan de Nieuwe Wijk. Op het vele dode hout staan massaal Echte tonderzwam en Berkezwam en sinds 1992 hier en daar de Vermiljoenhoutzwam. Berkeboleet, Peperboleet, Eekhoorntjesbrood, Kastanjeboleet en Fluweelboleet staan er bijna ieder jaar. Fraai zijn de zes soorten Russula s waaronder de Grofplaat- en de Groene russula, de ridderzwammen waaronder Koningsmantel en de Witte duifridderzwam, de zes Mycenasoorten waaronder Schijfsteelmycena en de vier soorten Amanieten. In 1993 vond ik een groep viltige bekerzwammetjes die door Bernard de Vries van het Biologisch Station in Wijster werden gedetermineerd als Leucoscypha leucotricha of Viltkogeltjes. Met het ouder worden van het bos nam het aantal vogelsoorten toe, hoewel Koekoek, Vliegenvanger, Ransuil en Houtsnip verdwenen. De eerste Grote bonte specht verscheen in Verder broeden in het bos Winterkoning, Roodborst, Fitis, Tjiftjaf, Tuinfluiter, Zwartkop, Vink, Houtduif, Koolmees, Pimpelmees, Matkopmees, Boompieper, Merel, Geelgors en Gekraagde roodstaart. Havik, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Kramsvogel en Koperwiek komen er op bezoek. Het beheer van de Stichting Het Drentse Landschap is erop gericht exoten te verwijderen. De opslag van Amerikaanse vogelkers wordt verwijderd en eind 1991 werden de sparren geringd. Inmiddels zijn de meeste omgewaaid, waardoor open plekken zijn ontstaan die in het voorjaar worden bezet door Boompiepers. Het bos heeft een vast bestand van vier Reeën en enkele Vossen. Door de uitbundige groei van Kamperfoelie en het vele stormhout krijgen grote delen een oerkarakter. Het Kremboongbos ligt als een oase in het omringende cultuurland. In de toekomst bestaan mogelijkheden tot uitbreiding vanwege braaklegging van akkers aan de westkant van het bos. Kremboong blijft een typisch voorbeeld van opkomst, bloei en teloorgang van een heidebebossing waarin de mens steeds nadrukkelijk heeft ingegrepen. In het huidige restant wordt nauwelijks ingegrepen, waardoor zich, zij het kleinschalig, een nieuwe bosgemeenschap kan ontwikkelen. foto: Harry Cock * De auteur is leraar biologie, natuur-/ scheikunde in Hoogeveen. Hij is parttime toezichthouder in de Boerenveense Plassen en het Kremboongbos en lid van het Algemeen Bestuur van de Stichting Het Drentse Landschap. Archief HDL

11 Week van het Landschap 1995 Zaterdag 16 t/m zondag 24 september 11 De Week van het Landschap in Drenthe Waar Natuurgebied Het Scharreveld. De start is vanaf de schaapskooi te Westerbork aan de Pieterbergweg 14. Het Scharreveld is gelegen op loopafstand van de schaapskooi. Ter plaatse zal één en ander herkenbaar zijn door middel van borden en spandoeken. De eventuele auto's graag op de aangegeven parkeermogelijkheden. Evenals in de voorgaande jaren organiseren de provinciale Landschappen weer de Week van het Landschap. Dit jaarlijks terugkerende evenement is bedoeld om de natuur dichter bij de mensen te brengen. Deze keer is gekozen voor het thema: Naar een grenzeloos mooi landschap. Omdat 1995 uitgeroepen is tot Europees Natuurbeschermingsjaar is besloten het thema hieraan aan te passen. Het thema is op meerdere manieren te vertalen: de landsgrens waar de natuur geen rekening mee houdt, de landschappelijke grens van bos naar hei bijvoorbeeld, het mooie landschap waar buitenlanders (vogels) kunnen verblijven, etc., etc. Openingstijden Zaterdagen en zondagen: Maandag t/m vrijdag: van tot uur van tot uur Wat Wandelexcursie dagelijks om uur en op de zondagen bovendien om uur Uitgezette wandelroute Fietsroute met beschrijving Dia-show Foto-expositie Woensdagmiddag-kindermiddag Zaterdag 23 september Lopen voor het Landschap Zondag 24 september uur vogelkijkexcursie Uitnodiging De officiële opening van de Week van het Landschap zal zijn op zaterdag 16 september om uur. Graag nodigen wij de Beschermers van het Landschap uit hierbij aanwezig te zijn. In ieder geval hopen wij u tijdens de week te mogen verwelkomen. Wanneer u in een andere provincie de Week van het Landschap wilt bezoeken dan kunt u bij de Unie van Provinciale Landschappen de speciale folder aanvragen. Telefoon: Het Drentse Landschap, dicht bij de mensen... dicht bij de natuur.

12 12 t Is een boeiende betrekking. Veelzijdig ook: zo loop je in de stromende regen tussen Schotse Hooglanders in een natuurreservaat, zo zit je voor het eerst van je leven heel officieel bij de TT. Vanuit de diepe stilte van het Drentse landschap naar het kabaal van huilende motoren. Gedeputeerde Ali Edelenbosch heeft het allemaal in portefeuille zoals dat heet. Natuur en landschap, landinrichting, herinrichting Veenkoloniën, plattelandsontwikkeling, welzijnsbeleid, emancipatie, sport. De 47-jarige gedeputeerde, dit jaar aangetreden in het hoogste bestuurscollege van Drenthe, is momenteel bezig zich in te leven in haar rijkgeschakeerde takenpakket. Letterlijk; en dat betekent dat ze als het maar even kan naar buiten gaat. Praten met de mensen, met eigen ogen zien wat er gebeurt. Dat is belangrijk, zeker als je een groene portefeuille hebt. Inmiddels heeft ook de Stichting Het Drentse Landschap op deze wijze kennis gemaakt met de nieuwe gedeputeerde. Dat was in juni, toen ze op uitnodiging van de Stichting de terreinen Landgoed Vossenberg en Scharreveld tussen Wijster en Westerbork bezocht. Daar is energiek aan natuurontwikkeling gedaan. Het mooie was, dat ik mij door al het verrichte graafwerk heen al heel goed een beeld kon vormen van hetgeen daar bezig is te ontstaan. Eén ding is zeker: het groene Drenthe heeft in gedeputeerde Edelenbosch een enthousiaste pleitbezorgster getroffen. Drenthe heeft zoveel spannende delen. Als we ook nog de weersomstandigheden in de hand hadden, dan hoefde niemand meer met vakantie naar het buitenland... Zelf houdt ze van open, gevarieerde landschappen. Van gebieden waar je tussen de stoffering door ook in de verte kunt kijken. Zoals het Drouwenerzand en het Balloërveld, Kampsheide. Ik kom ook graag in de bossen, maar niet voor al te lang. Daarvoor zijn ze me uiteindelijk te zwaar, te donker. De Veenkoloniën hebben voor haar hun eigen specifieke charme. Niet in de winter, Ik hoef geen nieuwe nota s. Ik wil a Jan Wierenga - interview

13 als alles grijs is en druipt en drupt van regen en mist. Men zegt ook dat het er kaal en vlak is en dat het er geweldig kan stuiven. t Is allemaal waar. Maar het landschap is óók zeer karakteristiek; het zegt wat over de mensen die er wonen. En bij zonsondergang kan de lucht hier soms zo mooi paars opkleuren tegen de bomenrijen aan de horizon. Dat heeft een heel aparte, zelfs wat mystieke sfeer. Ze woont zelf al zo n jaar of twintig in de Veenkoloniën. Eerst een paar jaar in Stadskanaal, daarna en tot op heden in Gasselternijveenschemond, op de grens van Drenthe en Groningen. Ze woont daar met haar levensgezel haar twee zonen zijn inmiddels het huis uit zeer landelijk. De tuin die de behuizing omringt, is met een oppervlakte van eenderde hectare flink aan de maat. Vroeger onderhield ze hier volgens biologisch-dynamische richtlijnen een moestuin, nauwgezet de aanwijzingen van de zaaikalender volgend; met inachtneming van de maanstanden. In weer en wind, hoor. Als het tijd was om de wortels te zaaien en het stroomde toevallig die dag van de regen, wel, dan werden ze gezaaid. En ik vond het heerlijk met m n handen in de modder. an t werk Gedeputeerde Edelenbosch beschouwt de Veenkoloniën als een gebied waar grote uitdagingen liggen te rijpen. In het kader van de herinrichting is er al heel veel gebeurd, en zonder dat daarbij het karakter van het gebied is aangetast. Maar er is nog veel meer mogelijk. Ontwikkeling van woningbouw. Nieuwe wegen in de akkerbouw met aandacht voor mindertraditionele gewassen. Veeteelt ook. De Stichting Het Drentse Landschap heeft mooie plannen klaar liggen voor het Hunzedal. De uitdaging ligt vooral hierin, dat alle betrokkenen elkaar weten te vinden. Boeren, burgers, beschermers, bestuurders. In het verleden telde bij landinrichtingsplannen het boerenbelang vaak meer dan dat van de natuur. De boeren hebben wat dat betreft altijd wel veel in de schoenen geschoven gekregen. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ook zij belang hebben bij een mooi landschap. Maar boeren houden niet van gezeur. Ze willen graag een duidelijke afbakening van gebieden: hier wij, daar jullie. Ik zou echter graag zien dat de boer, als landschapsstoffeerder van oudsher, zijn belangen vervlecht met die van de natuur. Ze is van huisuit een stadskind. Geboren in Den Haag, op 12-jarige leeftijd verhuisd naar Leeuwarden. In de Friese hoofdstad volgde ze het middelbaar onderwijs en daarna de kweekschool. Stond vervolgens enkele jaren voor de klas in het dorp Beetgum. Daarna kwam, met Stadskanaal als tussenstation, de ruimte van het Drentse platteland. Ze kwam foto: Harry Cock

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept a Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Colofon Deze samenvatting is een uitgave van de

Nadere informatie

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron:

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: www.eropuit.nl) Introductie Zuidlaren maakt deel uit van de Drentse gemeente Tynaarlo, en is daarvan met 10.000 inwoners de op een na grootste kern. Zuidlaren is gesitueerd

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST 3 EEN NIEUWE TOEKOMST Opgave en toekomstperspectief De aandacht die er binnen het huidige politieke en bestuurlijke klimaat is voor de verbetering van wijken als Transvaal, is een kans die met beide handen

Nadere informatie

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap.

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. NATUURVERBINDING HOORNEBOEG GOOIS NATUURRESERVAAT Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. PRODUCTIEBOS MAAKT PLAATS VOOR OORSPRONKELIJK HEIDELANDSCHAP TEN ZUIDEN VAN HILVERSUM LIGGEN

Nadere informatie

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT vzw Een onafhankelijke organisatie gedragen door vrijwilligers grootste natuurbeschermingsorganisate in Vlaanderen eind 2001 opgericht

Nadere informatie

REPORTAGE: HOPPER JEUGDVERBLIJF MERKENVELD, LOPPEM (ZEDELGEM)

REPORTAGE: HOPPER JEUGDVERBLIJF MERKENVELD, LOPPEM (ZEDELGEM) NOTA REPORTAGE: HOPPER JEUGDVERBLIJF MERKENVELD, LOPPEM (ZEDELGEM) Datum: 1 augustus 2007 REPORTAGE: HOPPER JEUGDVERBLIJF MERKENVELD, LOPPEM (ZEDELGEM) 1 augustus 2007 pagina 1 > 6 1 Hopper Jeugdverblijf

Nadere informatie

1.2 landschap, natuur en recreatie. Landschap

1.2 landschap, natuur en recreatie. Landschap 1.2 landschap, natuur en recreatie Landschap Radio Kootwijk vormt een belangrijke schakel in een aaneengesloten open tot halfopen droog tot vochtig stuifzand- en heidegebied dat zich uitstrekt van het

Nadere informatie

3.3 Zonering: natuurlijk en functioneel groen

3.3 Zonering: natuurlijk en functioneel groen 3.3 Zonering: natuurlijk en functioneel groen In dit bedrijfsnatuurplan wordt een hoofdzonering aangebracht tussen 'natuurlijk groen' en 'functioneel groen'. In het natuurlijke groen is de natuurwaarde

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN De Holendrechter- en Bullewijkerpolder als ontbrekende schakel

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:??????

voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:?????? Koning Willem Alexanderkanaal Een beleefroute voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:?????? Tekst: Bert Dijenborgh - Foto s: Dianne Dijenborgh 12 Drenthe MagazinE 1216-DM31_ ALEXANDERKANAAL.indd

Nadere informatie

Het College van B. en W. en leden van de Raad van de Gemeente Nederweert. Postbus 2728 6030 AA Nederweert.

Het College van B. en W. en leden van de Raad van de Gemeente Nederweert. Postbus 2728 6030 AA Nederweert. Aan: Het College van B. en W. en leden van de Raad van de Gemeente Nederweert. Postbus 2728 6030 AA Nederweert. Van: 1) J.H.G. Kunnen. Nobellaan 9 6006 NP Weert Contactpersoon van de Bomenstichting voor

Nadere informatie

Beknopte toelichting op het voorlopig ontwerp nieuwbouw recreatiewoningen op Landal Miggelenberg - mei 2013

Beknopte toelichting op het voorlopig ontwerp nieuwbouw recreatiewoningen op Landal Miggelenberg - mei 2013 Beknopte toelichting op het voorlopig ontwerp nieuwbouw recreatiewoningen op Landal Miggelenberg - mei 2013 Inleiding Het vakantiepark Miggelenberg is gelegen op de Veluwe. Het ligt in een bebost gebied

Nadere informatie

Foto s der natuur, biodiversiteit

Foto s der natuur, biodiversiteit Zoals u wellicht heeft gemerkt is 2010 het internationale jaar van de biodiversiteit. Met mijn fotoproject hoop ik het bewustzijn van biodiversiteit te verbeteren, want Biodiversiteit is leven Foto s der

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Panoramapad, vlak bij Bergeijk

Panoramapad, vlak bij Bergeijk Panoramapad, vlak bij Bergeijk 7.3 km wandelen De 'gele' route loopt langs de meeste hoogtepunten van De Plateaux - Hageven. Voor een deel steek je zelfs de grens over en wandel je in België. Je wandelt

Nadere informatie

Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW NALATENSCHAP. Geef het door. Leven is doorgeven

Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW NALATENSCHAP. Geef het door. Leven is doorgeven Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW NALATENSCHAP Geef het door Leven is doorgeven Bescherm de natuur voor later It Fryske Gea vereniging voor natuurbescherming in Fryslân It Fryske Gea is

Nadere informatie

Leven vanuit Overvloed of Tekort?

Leven vanuit Overvloed of Tekort? Leven vanuit Overvloed of Tekort? Dank allereerst aan de Dijken van Wijven. Zonder jullie vrouwenhadden we hier nu niet met elkaar gestaan. Wat een prachtige traditie: om in het Zeeuwse landschap natuur

Nadere informatie

routes Mooie natuur Nationale Parken Makkelijk fietsen via knooppunten NATIONALE PARKEN afstanden tussen 25 en 55 km FIETS LANGS EN DOOR 12

routes Mooie natuur Nationale Parken Makkelijk fietsen via knooppunten NATIONALE PARKEN afstanden tussen 25 en 55 km FIETS LANGS EN DOOR 12 NR. 03 / 2014 fiets routes afstanden tussen 25 en 55 km Makkelijk fietsen via knooppunten FIETS LANGS EN DOOR 12 Nationale Parken 12 NATIONALE PARKEN fietsroutes Mooie natuur Fietsen in Weerribben-Wieden,

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie Noorlaarderbos 2012 M.Wijnhold

Broedvogelinventarisatie Noorlaarderbos 2012 M.Wijnhold Broedvogelinventarisatie Noorlaarderbos 2012 M.Wijnhold Tellers: D.Schoppers, A. Vanderspoel, J. de Vries, W. Woudman, M. Werkman, J. De Bruin, M.Wijnhold Inhoud: 1. Samenvatting 2. Methode: territoria

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : Comm. : RZ Datum :

Commissienotitie Reg. nr : Comm. : RZ Datum : Onderwerp Kennisgeving van het beheerplan Sparrenrijk 2010-2019 en bijbehorende financiering. Status informerend Voorstel Kennis te nemen van het beheerplan Sparrenrijk 2010-2019 en de daarbij behorende

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Wandelroute Sprengenberg, op de Sallandse Heuvelrug

Wandelroute Sprengenberg, op de Sallandse Heuvelrug Wandelroute Sprengenberg, op de Sallandse Heuvelrug 5.6 km wandelen Wandel op de heuvelachtige Sprengenberg en laat je verrassen door de uitgestrekte bossen, glooiende heidevelden en vele planten en dieren.

Nadere informatie

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 IN NAVOLGING VAN CLARA Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 januari jl. hield Marieke drent, studente TheoloGie (fhtl, utrecht) een boeiende voordracht

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR In 2012 stond het eerste drieluik Van Eesterengesprekken, met bijbehorende excursies, in het teken van openbaar groen,

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Planten in bossen: beheer en biodiversiteit

Planten in bossen: beheer en biodiversiteit Planten in bossen: beheer en biodiversiteit Arnout-Jan Rossenaar Foto s: Heukels CD-ROM Opzet lezing Bos in Nederland Bosplanten Bostypen Ontwikkeling bos voedselarme grond Beheer en biodiversiteit (Edese(

Nadere informatie

Drie aardkundige monumenten

Drie aardkundige monumenten 10 Drie aardkundige monumenten Aardkundige monumenten geven iets weer van de ontstaansgeschiedenis van ons landschap. Een geschiedenis die ons honderden, duizenden of zelfs miljoenen jaren terugvoert in

Nadere informatie

(nestkastenproject) Golfbaan Welschap

(nestkastenproject) Golfbaan Welschap (nestkastenproject) Golfbaan Welschap 4 Nestkastenverslag Golfbaan Welschap, 27 Wil de Veer In het voorjaar werd samen met diverse vrijwilligers begonnen met de noodzakelijke schoonmaak van de nestkasten.

Nadere informatie

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars SI--ART Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars Voorwoord zoeken die in aanmerking komen voor stimulering vanuit st-art. Wij voelen ons erg betrokken bij kunst en willen via stichting st-art

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Jaarrekening 214 STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Varikstraat 29 536 SR TILBURG STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG 1 Jaarrekening 214 INHOUDSOPGAVE Algemeen Verantwoording van het bestuur

Nadere informatie

De schaapskudde Een educatief programma voor groep 5 en 6 Handleiding Deel 3 Locatie Hoog-Buurlo

De schaapskudde Een educatief programma voor groep 5 en 6 Handleiding Deel 3 Locatie Hoog-Buurlo De schaapskudde Een educatief programma voor groep 5 en 6 Handleiding Deel 3 Locatie Hoog-Buurlo Inhoudsopgave Deel 3: De schaapskudde van Hoog-Buurlo 1. Aanmeldgegevens 2. Achtergrondinformatie Hoog-Buurlo

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Overzicht broedperiode 1) en voorkeur broedgebied (bos)vogels.

Overzicht broedperiode 1) en voorkeur broedgebied (bos)vogels. Overzicht broed 1) en voorkeur broedgebied (bos)vogels. Voorkeur bos Vogelsoorten van Bijlage 1 vogelrichtlijn Gemengd bos Zwarte specht #1 1500-2500 2300-2900 1100-1600 - Naald- en loofbos Wespendief

Nadere informatie

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde,

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde, College van gedeputeerde Staten Provincie Overijssel Postbus 10078, 8000 GB Zwolle Geachte gedeputeerde, Graag willen wij als inwoners en belangenorganisaties van Giethoorn middels deze brief reageren

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Schriftelijke vragen inzake afhandeling statenvragen van de fractie van de PVV aangaande het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur Bijlage(n)

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Gouwebos. midmaandwintertellingen van vogels trends samengesteld door Cok Scheewe. Foto (Huig Bouter)

Gouwebos. midmaandwintertellingen van vogels trends samengesteld door Cok Scheewe. Foto (Huig Bouter) Gouwebos midmaandwintertellingen van vogels trends 1994-2014 samengesteld door Cok Scheewe Foto (Huig Bouter) Inleiding Al meer dan 20 jaar worden in de winterperiode in het Gouwebos door de vogelwerkgroep

Nadere informatie

Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland

Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland Wegen_paden.indd 1 04-05-2006 17:22:48 Wandelen, genieten en verwonderen Wandelen, hardlopen en fietsen. Of gewoon tot rust komen en vol verwondering

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Toetsing en begrenzing Ecologische HoofdStructuur binnen het plangebied Zeven Geitjes en omgeving te Tilburg

Toetsing en begrenzing Ecologische HoofdStructuur binnen het plangebied Zeven Geitjes en omgeving te Tilburg Toetsing en begrenzing Ecologische HoofdStructuur binnen het plangebied Zeven Geitjes en omgeving te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Oktober 2011 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237

Nadere informatie

De Weg. Heb je je wel eens afgevraagd wat Jesjoea eigenlijk bedoelde toen Hij ons vertelde dat Hij de weg is, in Johannes 14:6?

De Weg. Heb je je wel eens afgevraagd wat Jesjoea eigenlijk bedoelde toen Hij ons vertelde dat Hij de weg is, in Johannes 14:6? Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom

Nadere informatie

S C H E N K I N G, G I F T O F N A L A T E N S C H A P

S C H E N K I N G, G I F T O F N A L A T E N S C H A P V o o r h e t b e h o u d v a n h e t D r e n t s e c u l t u r e l e e r f g o e d S C H E N K I N G, G I F T O F N A L A T E N S C H A P S t i c h t i n g O u d e D r e n t s e K e r k e n Dwalen door

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is.

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Goedendag! Als ik even de aandacht mag, ja! Dank u. Dan geef ik nu het woord aan mezelf. Als ik mij eerst eens even mag introduceren.

Nadere informatie

Bijlage 2 Uitvoeringsprojecten biodiversiteit en leefgebieden. Voorbeeld 1 Leefgebieden gladde slang in De Kempen (binnen EHS)

Bijlage 2 Uitvoeringsprojecten biodiversiteit en leefgebieden. Voorbeeld 1 Leefgebieden gladde slang in De Kempen (binnen EHS) Bijlage 2 Uitvoeringsprojecten biodiversiteit en leefgebieden Voorbeeld 1 Leefgebieden gladde slang in De Kempen (binnen EHS) Inleiding In 2006 heeft RAVON in opdracht van de Provincie Noord-Brabant het

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen 1 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE!... 3 Algemeen!... 3 Doelstelling!... 3 Juridische structuur!...

Nadere informatie

genieten in een groen buitengebied

genieten in een groen buitengebied Broekstraat Oirschot genieten in een groen buitengebied 2 riante bouwkavels in Oirschot ruime bouwkavels in landelijk Brabant De gemeente Oirschot telt maar liefst 320 Rijks- en gemeentelijke monumenten

Nadere informatie

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Samenvatting van het beheerplan 2012-2017 een bijdrage aan het Europese programma Natura 2000 Het beheerplan is

Nadere informatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 31920 Vergunningverlening natuur- en milieuwetgeving Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 13 maart 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Standpunt ontwikkeling windpark Markermeer. Toelichting: Door

Nadere informatie

Woudhaven aankoop. Investering PM Mogelijke kosten koop Woudhaven Structurele lasten Incidentele lasten Structurele baten Incidentele baten

Woudhaven aankoop. Investering PM Mogelijke kosten koop Woudhaven Structurele lasten Incidentele lasten Structurele baten Incidentele baten RECREATIESCHAP ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER Adviescommissie 9 oktober 2012 agendapunt 8 Dagelijks bestuur 18 oktober 2012 Algemeen bestuur 15 november 2012 Aantal bijlagen - Onderwerp Besluit Korte toelichting

Nadere informatie

Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart

Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart Slapende Reus Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart WAAROM LANDSCHAPSVISIE De Kempense Heuvelrug in Kasterlee heeft

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, Viering Bevrijdingsdag, 5 mei 2013, Ter Apel, gemeente Vlagtwedde.

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, Viering Bevrijdingsdag, 5 mei 2013, Ter Apel, gemeente Vlagtwedde. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, Viering Bevrijdingsdag, 5 mei 2013, Ter Apel, gemeente Vlagtwedde. Dames en heren, Het is een mooie gewoonte om een boom te planten om een ingrijpende

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave Collegevoorstel Inleiding 25 maart 2014 is het voorstel onderzoek sportbedrijf (00383372) in het college behandeld. In het onderzoek is ingegaan op de kosten en opbrengsten van het sportbedrijf voor de

Nadere informatie

Natuur en landschap van Witharen in 2008

Natuur en landschap van Witharen in 2008 Natuur en landschap van Witharen in 2008 C. Zoon Versie 5 8 augustus 2008 Inleiding Witharen is een buurtschap in het noorden van de gemeente Ommen. In het zuidwesten wordt het begrensd door het Varsenerveld

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

1. Uitgebreide onderbouwing van het voorstel 2. Bestuursbesluit

1. Uitgebreide onderbouwing van het voorstel 2. Bestuursbesluit BESTUUR Onderwerp: Verwerving en beheer Landgoed Nieuw Cruysbergen Vergaderdatum 22 juni 2017 Agendapunt nr. 5 Kenmerk 17-9187-7.04.11 Bijlagen: 1. Uitgebreide onderbouwing van het voorstel 2. Bestuursbesluit

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Beeldverslag werkbijeenkomst Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek

Beeldverslag werkbijeenkomst Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek Beeldverslag werkbijeenkomst Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek 3 november 2015 Context Op 3 november vond een werkbijeenkomst plaats in Buitencentrum de Poort in Ruinen. Op deze bijeenkomst

Nadere informatie

Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015

Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015 Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015 Martin Heinen Vogelwerkgroep Oost-Veluwe, Apeldoorn 1 1. Inleiding De gemeente Apeldoorn heeft Vogelwerkgroep Oost-Veluwe gevraagd een inventarisatie

Nadere informatie

Steun Het Drentse Landschap

Steun Het Drentse Landschap Steun Het Drentse Landschap In Drenthe vind je nog échte stilte en kostbare natuur. Je vindt er plekjes om even weg te dromen, uitzichten om nooit te vergeten en alle ruimte voor stevige wandelingen met

Nadere informatie

Opening van zondag 19 april 2009. Gerda van Leeuwen Thea Peters Carla de Kievid

Opening van zondag 19 april 2009. Gerda van Leeuwen Thea Peters Carla de Kievid Opening van zondag 19 april 2009 Gerda van Leeuwen Thea Peters Carla de Kievid De opening Hans Siegmund oud-docent van de exposanten begon de openingstoespraak met te zeggen dat hij wel eerst wat glaasjes

Nadere informatie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie 1 NATUUR 1.1 Natuurwetgeving & Planologie De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwerking

Nadere informatie

Artikel uit het Verenigingsblad 39 januari 2009

Artikel uit het Verenigingsblad 39 januari 2009 Artikel uit het Verenigingsblad 39 januari 2009 Verkade albums Marjan Pelle- van Ooijen Bij ons in een kast liggen enkele Verkade albums. De boeken zien er oud uit en ook aan de binnenkant is te zien dat

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

Verkavelingspatroon Regelmatige blokverkaveling (door houtwallen omgeven)

Verkavelingspatroon Regelmatige blokverkaveling (door houtwallen omgeven) 4.5 Landduinen Landschapskenmerken Reliëfvorm Mozaïek van hogere zandduinen meestal bebost en lager en vlakker gelegen vennen en schrale graslanden Water Lage grondwaterstanden Bodem Zandgronden Wegenpatroon

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording. Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Werk mee aan het herstel van biodiversiteit en cultuurhistorie in uw eigen streek. Start uw eigen project voor de terugkeer van de vlechtheg.

Werk mee aan het herstel van biodiversiteit en cultuurhistorie in uw eigen streek. Start uw eigen project voor de terugkeer van de vlechtheg. Werk mee aan het herstel van biodiversiteit en cultuurhistorie in uw eigen streek. Start uw eigen project voor de terugkeer van de vlechtheg. Rond 1900 lag er rond akkers en weilanden in Oost- en Zuid-Nederland

Nadere informatie

Daarnaast zijn er subsidies voor het versterken van de landschapskwaliteit binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Nationale Landschappen.

Daarnaast zijn er subsidies voor het versterken van de landschapskwaliteit binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Nationale Landschappen. Informatie subsidies particulier natuurbeheer Natuurbeheer wordt in Nederland uitgevoerd door terreinbeherende organisaties en particulieren. De overheid wil het beheer van natuur door particulieren, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

1. Het oplossen van juridische knelpunten in het bomenbeleidsplan; 2. Het oplossen van praktische knelpunten in het bomenbeleidsplan;

1. Het oplossen van juridische knelpunten in het bomenbeleidsplan; 2. Het oplossen van praktische knelpunten in het bomenbeleidsplan; Datum: 23-4-13 Onderwerp Aanpassing bomenbeleidsplan 2013 Status Besluitvormend Voorstel Het bomenbeleidsplan gewijzigd vast te stellen door het document aanpassingen bomenbeleidsplan 2013 (inclusief toelichting)

Nadere informatie

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 3 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 5 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 7 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 8 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 9 25-03-10

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing t.b.v. uitbreiding loonwerkbedrijf te Eldersloo

Landschappelijke inpassing t.b.v. uitbreiding loonwerkbedrijf te Eldersloo Landschappelijke inpassing t.b.v. uitbreiding loonwerkbedrijf te Eldersloo Landschapsbeheer Drenthe Landschapsbeheer Drenthe maakt deel uit van een samenwerkingsverband van twaalf provinciale organisa

Nadere informatie

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi!

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi! De Stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel De stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel is opgericht door Landschap Overijssel en Natuurlijk Platteland Oost (de koepelorganisatie van Agrarische

Nadere informatie

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen.

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen. Outback Australië Voor mij is Australië een heel bijzondere plek. Waarom? Dat zal ik uitleggen. Het begon al toen ik voor het eerst in Australië kwam. Ik stapte uit het vliegtuig. Meteen merkte ik dat

Nadere informatie

Staatsbosbeheer Regio Noord Trompsingel 1 9724 CX Groningen T 050-7074444 www.staatsbosbeheer.nl. Oer 't veld-route. Wandelroute Orvelte

Staatsbosbeheer Regio Noord Trompsingel 1 9724 CX Groningen T 050-7074444 www.staatsbosbeheer.nl. Oer 't veld-route. Wandelroute Orvelte Staatsbosbeheer Regio Noord Trompsingel 1 9724 CX Groningen T 050-7074444 www.staatsbosbeheer.nl Oer 't veld-route Wandelroute Orvelte Het oude landschap van Drenthe Een bezoek aan Orvelte is niet compleet

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Maken dat natuur tegen een stootje kan Natuur combineren met

Maken dat natuur tegen een stootje kan Natuur combineren met Vooruit met natuur Stelt u zich voor een sterke, fitte, sprankelende natuur, waarvan je volop kunt genieten. Natuur dichtbij, die ontspant en die maakt dat je je prettig voelt op de plek waar je woont.

Nadere informatie

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks uur.

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks uur. Avondexcursie Oostvaardersplassen, 23 mei 2017 Gids: Pim Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks 18.00 uur. We maakten eerst een wandeling naar

Nadere informatie

Ecologische tuin campus Wageningen UR. Ontwikkeld door Alterra en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

Ecologische tuin campus Wageningen UR. Ontwikkeld door Alterra en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Ecologische tuin campus Wageningen UR Ontwikkeld door Alterra en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Campus Wageningen UR De natuurtuin >kijkrichting foto > Ontstaansgeschiedenis natuurtuin Nieuwbouw Instituut

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg?

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? 1 Inhoud 3 Waarom bouwen op Sprokkelenburg? 4 Ligging van Sprokkelenburg 6 Het plan Sprokkelenburg 8 Kies uw kavel 8 Zelf bouwen op Sprokkelenburg 9 Stappenplan 11 Kavelpaspoort

Nadere informatie