Voorwaarden Calculus VIPLive (2011-1) Aard van de dienstverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Calculus VIPLive (2011-1) Aard van de dienstverlening"

Transcriptie

1 Voorwaarden Calculus VIPLive (2011-1) Aard van de dienstverlening Krachtens de zorgverzekeringswet kan voor het leveren van (huisartsen)zorg een vergoeding worden verkregen voor de werkzaamheden en beschikbaarheid, in de vorm van zogenaamde inschrijftarieven, (bijzondere) verrichtingen, modules en DBC s. De huisarts, huisartsenpost, instelling en/of zorggroep moet om deze vergoeding te kunnen ontvangen de juiste gegevens over zijn patiënten vastleggen, zijn verrichtingen vastleggen en contracten sluiten met verzekeraars. De vergoeding wordt middels een elektronisch declaratieproces geïncasseerd of bij onverzekerde patiënten middels een papieren factuur. Dit proces en de (contractuele, technische of wettelijke) voorwaarden die bij dit proces gelden en de daarbij beschikbare externe faciliteiten (Vecozo, ION database) kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De aard van de dienstverlening van Calculus VIPLive (www.viplive.nl), hierna ook VIPLive te noemen, is er op gericht om de Klant, bijvoorbeeld de huisarts, huisartsenpost, instelling of zorggroep, online (dus via Internet) middels software en services te ondersteunen bij het declaratieproces. De Klant van VIPLive huurt op afstand ruimte en software op een centrale server om het declaratieproces daar uit te voeren. Dit biedt de Klant voordelen zoals het niet meer hoeven te doen van updates, toegang vanaf meerdere plaatsen en het maken van backups. Tevens biedt het de mogelijkheid dat Calculus Software B.V. (hierna ook te noemen Calculus) deelprocessen handmatig of geautomatiseerd voor de Klant kan uitvoeren en het bieden van spiegelinformatie. VIPLive werkt met het eigen Vecozo certificaat van de Klant en de vergoedingen die de zorgverzekeraars uitbetalen naar aanleiding van de declaraties komen binnen op de bankrekening van de Klant. Alhoewel Calculus er veel aan doet om haar software en diensten zo te maken dat de declaraties geïnd worden neemt Calculus nooit de verantwoordelijkheid voor de juistheid van een declaratie van de Klant over. Calculus doet ook geen factoring (het kopen van de vorderingen), geeft geen voorschotten, handelt geen patiëntvragen over nota s af en controleert geen terugvorderingen van verzekeraars Toepasselijkheid en wijziging van deze voorwaarden 1 / 8

2 Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing wanneer een (rechts-)persoon die een huisartspraktijk, huisartsenpost, instelling, zorggroep of andere organisatie (hierna te noemen: Klant ) uitoefent een rechtsbetrekking aangaat met Calculus Software BV ter zake VIPLive en/of VIPLive gebruikt. De Klant en Calculus kunnen met betrekking tot de door Calculus geleverde software en diensten ook bijzondere voorwaarden overeenkomen. Deze kunnen slechts worden bewezen door een schriftelijk stuk. Daar waar dergelijke bijzondere voorwaarden niet overeenstemmen met deze voorwaarden, prevaleren de bijzondere voorwaarden. Calculus kan deze voorwaarden wijzigen mits de wijziging ten minste drie maanden voor het moment van beoogde ingang aan de Klant kenbaar is gemaakt. Als de wijziging nadelig is voor de Klant, kan deze de Overeenkomst beëindigen door die tegen de dag van de beoogde wijziging schriftelijk te beëindigen met een opzegtermijn van ten minste twee maanden. De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van de Klant, hoe dan ook genaamd, wordt door Calculus uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt door een bevoegde instantie, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Calculus en de Klant zullen de (ver)nietig(d)e bepaling dan vervangen door een bepaling die het door de getroffen bepaling beoogde economisch resultaat zo goed mogelijk bereikt zonder nietig of vernietigbaar te zijn Toegang tot en uitvoering van de Dienstverlening 1. Calculus verstrekt de Klant een code (user-id en wachtwoord) om toegang te krijgen tot de diensten van Calculus middels haar VIPLive webportaal. Klant zal die code niet aan derden ter beschikking stellen en niet voor derden gebruiken. Klant is verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn toegangscode wordt gemaakt. Zodra de Klant reden heeft om aan te nemen dat derden zijn toegangscode gebruiken, zal de Klant dit telefonisch aan Calculus melden en deze melding zo spoedig mogelijk schriftelijk of per fax bevestigen; Calculus zal de toegangscode dan blokkeren en de Klant een nieuwe verstrekken. Ook indien Calculus misbruik constateert en/of vermoedt mag zij de toegangscode blokkeren en vervangen. 2. De Klant die gebruikmaakt van het VIPLive webportaal zorgt zelf en is verantwoordelijk voor de apparatuur, programmatuur en telecommunicatieverbindingen die hij nodig heeft om 2 / 8

3 vanuit zijn praktijk toegang te verkrijgen tot VIPLive. 3. Calculus zal zich inspannen om een via het internet bereikbare faciliteit optimaal beschikbaar te houden opdat de Klant die gebruikmaakt van het VIP Live webportaal met behulp van software-applicaties declaraties en andere vereiste gegevens kan toesturen aan Calculus. Calculus mag ook zonder voorafgaande bekendmaking aan de Klant: (a) wijzigingen of verbeteringen aanbrengen in de internet site, inbelpunten of interfaces; en (b) de beschikbaarheid van de internet site onderbreken of het gebruik ervan beperken ten behoeve van onderhoud of wijzigingen. Calculus zal zich inspannen om Klant zo mogelijk vooraf over dergelijke interrupties te informeren. Calculus is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van dergelijke, noch voor andere tijdelijke niet-beschikbaarheid van de internet site. 4. De Klant zal alle informatie, nodig voor de goede werking van de software en uitvoering van de diensten van Calculus, in de aangegeven vorm aan Calculus ter beschikking stellen. De Klant zal zelf een kopie van de beschikbaar gestelde informatie bewaren. 5. Door indiening van declaratiegegevens bij VIPLive geeft de Klant opdracht en volmacht aan Calculus om de betreffende declaraties bij de betreffende debiteuren namens de Klant in te dienen. 6. Calculus zal zich inspannen om alle correct door de Klant aan Calculus geleverde declaratiegegevens binnen twee werkdagen na ontvangst te verwerken en door te zenden aan de zorgverzekeraars. 7. Calculus zal de Klant via de internet site VIP Live waarvan het voor de Klant bestemde deel is ontworpen om alleen voor de Klant toegankelijk te zijn met de hem verstrekte toegangscode informatie verstrekken over de van de Klant in behandeling zijnde declaraties. 8. Iedere partij staat er tegenover de andere partij voor in, dat hij (de eerste partij) gerechtigd is de door hem aan de andere partij verstrekte gegevens, bestanden en gegevensdragers aan die andere partij ter beschikking te stellen en dat de andere partij gerechtigd is de ten aanzien daarvan overeengekomen diensten te verrichten en gebruik te maken. De eerste partij zal de andere partij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ter zake. 9. De Klant en Calculus zullen ieder aan de eigen zijde zodanige technische en organisatorische maatregelen treffen dat de vereiste integriteit en vertrouwelijkheid van de wederzijds door partijen verstrekte informatie en gegevensverwerking zoveel mogelijk wordt gewaarborgd en de persoonsgegevens worden beveiligd tegen verlies en onrechtmatige verwerking, waaronder onnodige verzameling of verdere verwerking. Deze maatregelen beogen, rekening houdend met de stand van de techniek en kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich brengen. 10. De door de Klant aangeleverde data die nodig is om de software te gebruiken en de diensten te kunnen uitvoeren (en daarvoor opgeslagen is in het centrale systeem), is en blijft te allen tijde eigendom van de Klant. Calculus zal op verzoek van Klant meewerken aan het op een dusdanige wijze veiligstellen van de data zodat de Klant het vertrouwen en bewijs heeft dat in geval van een calamiteit of faillissement de Klant de data in handen heeft. Calculus verklaart verder de data uitsluitend te gebruiken waarvoor het bedoeld is en zoals beschreven in deze voorwaarden. 3 / 8

4 11. Ondersteuning door Calculus 1. Calculus zal de Klant ondersteunen. Tenzij anders bepaald kan de Klant daartoe schriftelijk, telefonisch of per contact opnemen met de helpdesk van Calculus. 2. Calculus zal zich inspannen om in het kader van de ondersteuning problemen op te lossen die de Klant ondervindt bij het gebruik van de software en diensten van Calculus. Calculus garandeert echter niet dat ieder probleem wordt opgelost. Voor ondersteuning op het adres van de Klant of enige andere door de Klant aangewezen locatie gelden de door Calculus daarvoor in rekening te brengen tarieven en vergoedingen, welke aan tussentijdse wijzigingen onderhevig kunnen zijn. 3. Calculus hanteert ter zake de ondersteuning een fair use policy. Indien de Klant herhaald kennelijk ongerechtvaardigd gebruik maakt van de geboden ondersteuning heeft Calculus het recht de ondersteuning stop te zetten en/of een aanvullende vergoeding te vragen. 4. Wijziging en meerwerk 1. Indien Calculus op verzoek en/of met instemming van de Klant diensten heeft verleend die buiten de inhoud en/of omvang van de overeenkomst vallen, bijvoorbeeld het terugdraaien van declaraties, zal de Klant deze diensten aan Calculus vergoeden volgens de gebruikelijke tarieven van Calculus. Calculus is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten. 2. Het risico voor vertragingen als gevolg van wijzigingen in de opdracht en aanvullende werkzaamheden liggen bij de Klant en kunnen het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeengekomen leveringen en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen beïnvloeden. 3. Verplichtingen van partijen 1. Calculus verleent aan Klant het niet exclusieve, niet overdraagbare gebruiksrecht op VIPLive, welk gebruiksrecht is onderworpen aan de beperkingen, bepalingen en voorwaarden van deze voorwaarden. Door het gebruik van VIP stemt u ermee in dat u: 1. i. VIPLive niet zult verhuren, leasen, verkopen, sublicentiëren of op enigerlei andere wijze aan derden ter beschikking zult stellen; 2. ii. VIPLive niet zult onderwerpen aan reverse-engineering, decompilatie of disassemblage dan wel anderen niet in staat zult stellen zulks te doen; 3. iii. U erkent, aanvaardt en stemt ermee in dat alle rechten (inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten zoals het auteursrecht), aanspraken en belangen in en met betrekking tot VIPLive toekomen en blijven toekomen aan Calculus Software BV of enige door haar gemachtigde licentiehouder. 4. Partijen zullen in verband met de levering c.q. het gebruik van de Software en Dienstverlening geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de wet, goede zeden en/of openbare orde gedragen en geen schade aan derden toebrengen. 4 / 8

5 5. Onvolkomenheden in de software of aanpassingen benodigd door wijzigingen bij derden (verzekeraars, Vecozo, ION, NZA,..) worden door middel van gratis updates gerepareerd. Een en ander ter beoordeling door Calculus Software BV. 6. Hoewel Calculus zich naar beste kunnen zal inspannen de in deze overeenkomst genoemde dienstverleningstermijnen te halen, zijn ze niet fataal; overschrijding ervan geeft niet als zodanig recht op schadevergoeding of ontbinding. Calculus garandeert niet dat de door haar te leveren diensten foutloos zullen zijn of een bepaald resultaat zullen bewerkstelligen. Calculus zal eventuele onvolkomenheden naar beste vermogen herstellen als de daarvoor benodigde gegevens beschikbaar zijn. 7. Als een partij door overmacht deze overeenkomst niet geheel kan uitvoeren, worden de betreffende verplichtingen opgeschort totdat de toestand van overmacht is opgehouden te bestaan. De door overmacht getroffen partij zal de ander over de overmachtsituatie informeren en over haar verwachte duur en gevolgen. Duurt een situatie van overmacht met betrekking tot wezenlijke verplichtingen meer dan 30 dagen, dan kan de andere partij de overeenkomst ontbinden met terugwerkende kracht tot het begin van de situatie van overmacht. Als een leverancier van Calculus of een zorgverzekeraar of patiënt niet conform haar verplichtingen handelt, vormt dit overmacht voor Calculus. 8. Wanneer Calculus in verband met de Overeenkomst auteursrechtelijk beschermde werken (software, bijvoorbeeld) aan de Klant ter beschikking stelt, verkrijgt de Klant slechts een gebruiksrecht voor zover vereist om van de software en Diensten gebruik te maken. 9. Voor de goede werking van de software en de diensten is Calculus afhankelijk van diensten van derden, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend voor een Controle Op Verzekeringsrecht (COV) van Vecozo en de ION controle bij de Stichting Inschrijving Op Naam. In dat geval sluit de Klant verschillende overeenkomsten, één met Calculus en één met de derde partij(en). Calculus is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door diensten of netwerken van derden. 10. Vergoedingen 1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst zal de Klant Calculus de vergoedingen betalen zoals die jaarlijks door Calculus worden vastgesteld. 2. De jaarlijkse vergoedingen worden aan de Klant toegezonden per en gepubliceerd op de website van Calculus. 3. Calculus is gerechtigd jaarlijks haar tarieven aan te passen. Slechts indien de verhoging meer is dan indexatie op basis van het CBS indexcijfer voor alle huishoudens heeft de Klant het recht de overeenkomst met Calculus op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden. 4. Alle vergoedingen zijn in euro s en exclusief omzetbelasting en eventuele heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Wijzigingen als gevolg hiervan geven de Klant geen recht op beëindiging van de overeenkomst. 5. De overeengekomen vergoedingen gelden per declarerende praktijk. Met meerdere praktijken samen op een overeenkomst kan alleen als er op één praktijk AGB en één 5 / 8

6 bankrekening wordt gedeclareerd. De overzichten in het kader van de Dienstverlening worden zonder meerkosten niet uitgesplitst op de deelpraktijken. 6. Indien de Klant van mening is dat de volgens Calculus verschuldigde vergoeding onjuist is, kan de Klant zijn bezwaren binnen zeven (7) dagen schriftelijk kenbaar maken aan Calculus. Calculus zal een onderzoek instellen en de Klant op de hoogte stellen van de resultaten. 7. De Klant zal Calculus machtigen de aan Calculus toekomende vergoedingen te incasseren door middel van automatische incasso's. De Klant dient zorg te dragen voor een toereikend saldo op de desbetreffende rekening. 8. Bij te late betaling en/of het niet kunnen uitvoeren van de automatische incasso is de Klant in verzuim. Zonder nadere ingebrekestelling zal de Klant vanaf die datum een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend. Alle kosten van incasso zijn voor rekening van de Klant, waarbij de buitengerechtelijke kosten van Calculus worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom van de vordering. 9. Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen partijen elkaar zijn verschuldigd zullen de administratieve gegevens van Calculus bepalend zijn, tenzij de Klant schriftelijk tegenbewijs levert. 10. Aansprakelijkheid 1. Calculus neemt met deze Overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de Dienstverlening. Calculus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade veroorzaakt door het uitvoeren van deze Overeenkomst, zoals gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en kosten van herstel van gegevens die geheel of gedeeltelijk verloren zijn gegaan, tenzij die schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Calculus. 2. Indien de Klant van oordeel is dat Calculus de Overeenkomst niet naar behoren is nagekomen, zal hij Calculus daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 14 dagen nadat hij het betreffende gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan hij zich niet langer op het gebrek kan beroepen. De Klant wordt, bijzondere door hem aan te tonen omstandigheden uitgezonderd, geacht een gebrek redelijkerwijze te kunnen ontdekken wanneer hij de door Calculus geleverde prestatie heeft ontvangen of op andere wijze met de inhoud van de prestatie bekend is geworden. 3. De omvang van de aansprakelijkheid van Calculus is per kalenderjaar, waarin de schadeveroorzakende feiten zich hebben voorgedaan, beperkt tot de aan Calculus in dat jaar door de Klant voor de door Calculus geleverde diensten betaalde vergoeding. 4. De Klant vrijwaart Calculus tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door Calculus ten behoeve van de Klant verrichte werkzaamheden. 5. Persoonsgegevens en privacy 1. Calculus en de Klant zullen zich bij de uitvoering van de overeenkomst houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder 6 / 8

7 het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens ("Wbp"). 2. Calculus zal de persoonsgegevens betreffende patiënten of zorgverzekeraars/debiteurs ("Persoonsgegevens") of betreffende de Klant uitsluitend verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Calculus zal die persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, of indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat. 3. De Klant zal de patiënt of debiteur vóór het moment van de verkrijging van de Persoonsgegevens die informatie verschaffen die, gelet op de aard van de Persoonsgegevens, de omstandigheden waaronder zijn worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt, nodig is om tegenover de patiënt of debiteur een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen. Dit houdt onder meer in dat de Klant de patiënt of debiteur informeert over de (doeleinden van) de verstrekking van de Persoonsgegevens aan Calculus. 4. De Klant is verantwoordelijk voor het voldoen aan zijn informatieplichten op grond van de Wbp en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. 5. De Klant garandeert dat de patiënt of Debiteur zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend voor de verstrekking van de Persoonsgegevens aan Calculus en vrijwaart Calculus voor iedere aansprakelijkheid van derden ter zake Persoonsgegevens en Privacy. 6. Beëindiging van de overeenkomst 1. De overeenkomst treedt in werking op de tussen partijen expliciet overeengekomen datum of (anders) op de datum dat zij tot stand is gekomen en loopt tot aan het einde van het kalenderjaar waarin de overeenkomst in werking treedt. De overeenkomst wordt vervolgens automatisch verlengd met telkens één jaar tenzij zij bij aangetekende brief is opgezegd met een opzegtermijn van ten minste twee maanden tegen het einde van het dan lopende contractsjaar. 2. Een partij heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van (voorlopige) surséance van betaling, een (aanvraag tot) faillissement of ontbinding of overlijden van de andere partij. 3. Iedere partij heeft het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen en/of te ontbinden indien de andere partij wezenlijk tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en niet, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen 30 werkdagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt. 4. Calculus heeft het recht de diensten geheel of gedeeltelijk te staken indien de Klant in strijd met de overeenkomst handelt. Dan zijn de in deze overeenkomst genoemde vergoedingen onverminderd verschuldigd en heeft de Klant geen recht op vergoeding van eventueel door de staking geleden schade. 5. Indien de overeenkomst eindigt zal Calculus de gegevens van Klant die aanwezig zijn op de systemen van Calculus binnen twee weken aan Klant ter beschikking stellen in een door Calculus te kiezen elektronische vorm, tenzij Calculus gerechtigd is deze ter beschikkingstelling op te schorten. 7 / 8

8 10. Toepasselijk recht en geschillen 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, deze voorwaarden of de bijzondere voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement s-gravenhage, dan wel door Calculus aan te wijzen andere rechter 3. Calculus kan de in de overeenkomst omschreven rechten en verplichtingen aan een derde overdragen. De Klant kan geen recht of verplichting uit de overeenkomst aan enige derde overdragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Calculus. 8 / 8

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden.

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Rumbold: Het kennisdelingsplatform Rumbold, waar organisaties samen

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman.

Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman. Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor

Nadere informatie

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten.

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden Improve Training & Coaching Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Improve Training & Coaching, hierna

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat;

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat; Algemene voorwaarden Artikel 1. Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat;

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V.

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. 1 Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. Artikel 1 - Definities In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft 2 Opdrachtnemer: Ex Mach!na

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mybd

Gebruikersvoorwaarden mybd Gebruikersvoorwaarden mybd Artikel 1 - Definities bd accountancy Maatschap bd accountancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20145506 en de leverancier van de dienst. Klant De natuurlijke

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden van Virtual Skillslab (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: A. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Zorgadvies van de Plas Kapelstraat 22, 5741CE Beek en Donk, vertegenwoordigd door Corien van de Plas.

Algemene voorwaarden van Zorgadvies van de Plas Kapelstraat 22, 5741CE Beek en Donk, vertegenwoordigd door Corien van de Plas. Algemene voorwaarden van Zorgadvies van de Plas Kapelstraat 22, 5741CE Beek en Donk, vertegenwoordigd door Corien van de Plas. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam. Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Jasnante Holding B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Tekstbureau Kiki Koning Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Kiki Koning en haar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Actief Rijnwoude

Algemene Voorwaarden Actief Rijnwoude Algemene Voorwaarden Actief Rijnwoude Artikel 1- Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van Actief Rijnwoude en zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap De Combinatie van Factoren, hierna: DCVF, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. Algemeen 1.1. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

(hierna: Algemene Voorwaarden )

(hierna: Algemene Voorwaarden ) (hierna: Algemene Voorwaarden ) 1 1. Algemene Voorwaarden 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes, leveringen en overeenkomsten) tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Mantelzorgpraktijk, Annie M.G. Schmidtweg 56, 1321 JH Almere, vertegenwoordigd door Magda van Gestel MA.

Algemene voorwaarden van De Mantelzorgpraktijk, Annie M.G. Schmidtweg 56, 1321 JH Almere, vertegenwoordigd door Magda van Gestel MA. Algemene voorwaarden van De Mantelzorgpraktijk, Annie M.G. Schmidtweg 56, 1321 JH Almere, vertegenwoordigd door Magda van Gestel MA. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Artikel 4 Opdracht en uitvoering Artikel 5 Wijziging overeenkomst Artikel 6 Opschorting, ontbinding en opzegging

Artikel 4 Opdracht en uitvoering Artikel 5 Wijziging overeenkomst Artikel 6 Opschorting, ontbinding en opzegging Algemene voorwaarden van de maatschap Zeeuwse Mantelzorgmakelaars, Lindemansweg 14, 4474NJ Kattendijke, vertegenwoordigd door Hellen Slager, Jolanda Bogaert en Ilona Vermare. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie en Personal Training FoodFitness (hierna: FoodFitness), gevestigd te Veenendaal en geregistreerd bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 06-27838174 info@voedingiskracht.nl www.voedingiskracht.nl Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van Voeding is Kracht Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie Voeding is Kracht

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 123GESLAAGD V.O.F., gevestigd te s-gravenhage, hierna te noemen: Tussenpersoon. De wederpartij van Tussenpersoon is een rechtspersoon of natuurlijk persoon

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Guncorp Studio. Datum laatste versie: 3 februari 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op overeenkomsten tot dienstverlening (gedeponeerd op 16 april 2014, onder nummer )

Algemene Voorwaarden van toepassing op overeenkomsten tot dienstverlening (gedeponeerd op 16 april 2014, onder nummer ) Algemene Voorwaarden van toepassing op overeenkomsten tot dienstverlening (gedeponeerd op 16 april 2014, onder nummer 33272848) Artikel 1 1. Alle door Mercer (Nederland) B.V. ("Mercer") verleende diensten

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan SNEL THEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Opdrachtgever gaat onverminderd akkoord met de door Dynamic Webservice gestelde voorwaarden, hierbij eventueel eigen voorwaarden laten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Powerrental

Algemene voorwaarden Powerrental Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Algemene voorwaarden Powerrental 1.1 Powerrental: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F & L Powerrental B.V., statutair gevestigd te Waddinxveen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie