Gemeenteraad 13 januari 2009 Gemeenteblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraad 13 januari 2009 Gemeenteblad"

Transcriptie

1 6 Jaar: 2009 Nummer: Besluit: Gemeenteraad 13 januari 2009 Gemeenteblad MONUMENTENVERORDENING HELMOND 2009 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2008 gelet op de bepalingen van de Wet op de archeologische monumentenzorg en de Gemeentewet; besluit: 1. het beleidsplan Archeologie Eindhoven-Helmond en de Archeologische Waarden-kaart Helmond vast te stellen; 2. onder verwijzing naar artikel 8 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) in te stemmen met het aangaan van een samenwerkingsoverkomst Eindhoven en Helmond inzake archeologie voor de in de overeenkomst genoemde taken, voor een bedrag van ,-- (prijspeil 2008); 3. de Monumentenverordening Helmond 2009 vast te stellen. Monumentenverordening Helmond 2009 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. monument: 1. zaak, die van algemeen belang is vanwege zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. 2. terrein, dat van algemeen belang is vanwege een aanwezige zaak als bedoeld onder 1. b. archeologisch monument: monument zoals bedoeld in lid a, onder 2. c. rijksmonument: onroerend monument dat is inschreven in het ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde monumentenregister. d. gemeentelijk monument: onroerend of roerend monument dat overeenkomstig de bepalingen van deze verordening als beschermd gemeentelijk monument is aangewezen. e. gemeentelijk archeologisch monument: Gemeenteblad van Helmond blz. 1

2 een gebied dat overeenkomstig de bepalingen van deze verordening als beschermd gemeentelijk archeologisch monument is aangewezen. f. gemeentelijke monumentenlijst: de lijst waarop zijn geregistreerd de overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk monument of beschermd gemeentelijk archeologisch monument aangewezen zaken en terreinen. g. archeologische waardenkaart Helmond: kaart waarop de overeenkomstig deze verordening aangewezen gebieden met archeologische waarden en verwachtingen zijn geregistreerd. h. kerkelijk monument: onroerend monument, dat eigendom is van een parochie, een kerkgenootschap, een kerkelijke gemeente, of van een kerkelijke instelling en dat uitsluitend of voor een overwegend deel wordt gebruikt voor de uitoefening van de eredienst. i. monumentencommissie: de door burgemeester en wethouders ingestelde commissie of aangewezen instantie, die als taak heeft burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, over de werking van de gemeentelijke monumentenverordening en over het gemeentelijk monumentenbeleid. j. bouwhistorisch onderzoek: onderzoek, in een schriftelijke rapportage vastgelegd, naar de bouwgeschiedenis en de bouwhistorische kwaliteit van een monument. k. archeologisch onderzoek: onderzoek, in een schriftelijke rapportage vastgelegd, naar het bodemarchief middels opgravingen. Artikel 2 Het gebruik van het monument Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument. Hoofdstuk 2 Beschermde gemeentelijke monumenten Artikel 3 De aanwijzing tot beschermd gemeentelijk monument 1. Burgemeester en wethouders kunnen, al dan niet op aanvraag van een belanghebbende, een monument aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument. Een besluit tot aanwijzing dient gebaseerd te zijn op een redengevende monumentbeschrijving. 2a. Voordat burgemeester en wethouders over de aanwijzing een besluit nemen, vragen zij advies aan de gemeentelijke Monumentencommissie en stellen zij de door hen als zodanig aangewezen instellingen, die zich inzetten op het terrein van de monumentenzorg, in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen. 2b. Met ingang van de datum waarop de eigenaar van een monument de kennisgeving van het voornemen tot aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument ontvangt tot het moment dat de registratie als bedoeld in artikel 6 lid 1 plaatsheeft of vaststaat dat het monument niet wordt aangewezen, zijn de artikelen 9 tot en met 13 van overeenkomstige toepassing. Gemeenteblad van Helmond blz. 2

3 3. Burgemeester en wethouders kunnen bepalen, dat ten behoeve van de aanwijzing van een monument als beschermd gemeentelijk monument een bouwhistorisch-- en/of archeologisch onderzoek wordt verricht. 4. Voordat burgemeester en wethouders een kerkelijk monument aanwijzen, voeren zij overleg met de eigenaar. 5. De aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument kan geen object betreffen dat onherroepelijk is aangewezen op grond van artikel 3 van de Monumentenwet Artikel 4 Termijn advies en aanwijzingsbesluit 1. De Monumentencommissie adviseert schriftelijk binnen acht weken na ontvangst van het verzoek van burgemeester en wethouders. 2. Burgemeester en wethouders beslissen binnen 12 weken na ontvangst van het advies van de Monumentencommissie, maar in ieder geval binnen 20 weken na de adviesaanvraag. Artikel 5 Mededeling De aanwijzing als bedoeld in artikel 3, lid 1 wordt medegedeeld aan degenen die in de kadastrale registratie als eigenaar en beperkt gerechtigde staan vermeld, aan de ingeschreven hypothecaire schuldeisers en, indien om aanwijzing is verzocht, aan de verzoeker. Middels publicatie in een of meerdere dag-, nieuws- of huis-aan-huis-bladen of op een andere geschikte wijze wordt hieromtrent kennisgeving gedaan. Artikel 6 Registratie op de gemeentelijke monumentenlijst 1. Burgemeester en wethouders registreren het aangewezen beschermde gemeentelijke monument op de gemeentelijke monumentenlijst. 2. De gemeentelijke monumentenlijst bevat: a. de plaatselijke aanduiding; b. de datum van de aanwijzing; c. de kadastrale aanduiding; d. de tenaamstelling en e. een beschrijving van het beschermde gemeentelijke monument. Artikel 7 Wijzigen van de aanwijzing 1. Burgemeester en wethouders kunnen de aanwijzing ambtshalve of op aanvraag van een belanghebbende wijzigen. 2. Artikel 3, lid 2a, 3 en 4 alsmede artikel 4 zijn van overeenkomstige toepassing op de wijziging. 3. Indien de wijziging naar het oordeel van burgemeester en wethouders van ondergeschikte betekenis is, blijft overeenkomstige toepassing van artikel 3, lid 2a, 3 en 4, alsmede artikel 4 achterwege. 4. De inhoud en datum van wijziging worden op de gemeentelijke monumentenlijst aangetekend. 5. De wijziging van de aanwijzing wordt medegedeeld aan degenen die in de kadastrale registratie als eigenaar en beperkt gerechtigde staan vermeld en aan de ingeschreven hypothecaire schuldeisers. Gemeenteblad van Helmond blz. 3

4 Artikel 8 Intrekken van de aanwijzing 1. Burgemeester en wethouders kunnen de aanwijzing intrekken. 2. Artikel 3, lid 2 en 3 en artikel 4 zijn van toepassing op de intrekking. 3. De aanwijzing wordt ingetrokken als onherroepelijk is beslist tot aanwijzing krachtens artikel 3 van de Monumentenwet. 4. Intrekking wordt op de gemeentelijke monumentenlijst aangetekend. 5. De wijziging van de aanwijzing wordt medegedeeld aan degenen die in de kadastrale registratie als eigenaar en beperkt gerechtigde staan vermeld en aan de ingeschreven hypothecaire schuldeisers. Artikel 9 Verbodsbepalingen gemeentelijke monumenten 1. Het is verboden een beschermd gemeentelijk monument te beschadigen of te vernielen. 2. Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders of in strijd met bij zodanige vergunning gestelde voorschriften: a. een beschermd gemeentelijk monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen, in enig opzicht te wijzigen; b. een beschermd gemeentelijk monument te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een dusdanige wijze, dat het wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht. Artikel 10 De vergunningaanvraag Uit de aanvraag om een vergunning, als bedoeld in artikel 9, lid 2, die wordt ingediend bij burgemeester en wethouders moet overduidelijk blijken wat de bestaande en de door de aanvrager gewenste situatie zijn. De aanvrager dient - in drievoud - de volgende gegevens te overleggen: 1. aanvraagformulier Monumentenvergunning; 2. tekeningen van de bestaande situatie, te weten: a. een situering van het pand t.o.v. de omgeving incl. de wijze van ontsluiting van het pand; b. gevelaanzichten van het pand; c. doorsneden en plattegronden; d. foto s bestaande situatie pand en omgeving; 3. tekeningen van de beoogde situatie te weten: a. de situering van het pand in de nieuwe situatie; b. gevelaanzichten van het pand; c. doorsneden en plattegronden; d. principedetails (bestaand en nieuw) van de wijzigingen (schaal 1:1 of 1:5); e. toelichting op het plan en motivering van de noodzaak van de wijzigingen die betrekking hebben op de monumentale onderdelen. Burgemeester en wethouders kunnen ter beoordeling van de aanvraag nadere gegevens vragen over toe te passen materialen, de kleurstelling en de wijze waarop werkzaamheden worden uitgevoerd. Tevens kunnen zij een bouwhistorisch onderzoek vragen. Gemeenteblad van Helmond blz. 4

5 Artikel 11 Advies van de Monumentencommissie en beslissing op de aanvraag 1. Burgemeester en wethouders leggen de aanvraag voor vergunning die in behandeling is genomen voor een ieder ter inzage. Middels publicatie in een of meerdere dag- nieuws- of huis-aan-huis-bladen of op een andere geschikte wijze wordt hieromtrent kennisgeving gedaan. 2. Burgemeester en wethouders stellen de door hen als zodanig aangewezen instellingen, die zich inzetten op het terrein van de monumentenzorg in de gelegenheid hun zienswijzen naar voren te brengen binnen een termijn van twee weken. 3. Burgemeester en wethouders vragen advies aan de Monumentencommissie voordat zij beslissen op de aanvraag als bedoeld in artikel 9 en 10. Na de ter inzage legging wordt de adviesaanvraag voorgelegd aan de Monumentencommissie. De Monumentencommissie brengt binnen een termijn van acht weken na de adviesaanvraag schriftelijk advies uit aan burgemeester en wethouders en betrekt de beschrijving van het monument als bedoeld in artikel 6 bij haar advies. 4. Bij overschrijding van de in lid 3 genoemde termijnen wordt de Monumentencommissie geacht te hebben geadviseerd. 5. Burgemeester en wethouders beslissen in ieder geval binnen 16 weken na ontvangst van de aanvraag van de vergunning. 6. Burgemeester en wethouders kunnen de in lid 4 genoemde termijn van 16 weken met ten hoogste 10 weken verlengen, mits zij de aanvrager daarvan kennis geven binnen de in lid 5 genoemde termijn. 7. Indien burgemeester en wethouders niet voldoen aan artikel 11 lid 4 of 5, wordt de vergunning geacht te zijn geweigerd. 8. Burgemeester en wethouders kunnen aan een vergunning voorschriften verbinden in het belang van de monumentenzorg. 9. Burgemeester en wethouders zenden een afschrift van de monumentenvergunning aan de Monumentencommissie en belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend en publiceren de vergunning in een of meerdere dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen. 10. Een vergunning ingevolge deze verordening blijft buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop zij is verleend of van rechtswege is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht, blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. Artikel 12 Kerkelijk monument Burgemeester en wethouders geven voor een beschermd kerkelijk monument geen beschikking af ingevolge de bepalingen van artikel 9, lid 2 dan nadat overeenstemming met de eigenaar is bereikt, indien en voor zover het een beschikking betreft, waarbij wezenlijke belangen van het belijden van de godsdienst of de levensovertuiging in het beschermde gemeentelijk monument in het geding zijn. Artikel 13 Intrekken van de vergunning 1. De vergunning kan door burgemeester en wethouders worden ingetrokken als: a. blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend; b. blijkt dat de vergunninghouder de voorschriften als bedoeld in artikel 9 lid 2 niet naleeft; Gemeenteblad van Helmond blz. 5

6 c. de omstandigheden aan de kant van de vergunninghouder zich zodanig hebben gewijzigd, dat het belang van het beschermde gemeentelijk monument zwaarder dient te wegen; 2 Van de beschikking tot intrekking wordt een kopie aan de Monumentencommissie gezonden. Hoofdstuk 3 Beschermde rijksmonumenten Artikel 14 Vergunning voor beschermd rijksmonument 1. Burgemeester en wethouders leggen, na ontvangst van de vergunningaanvraag voor een rijksmonument voor zover deze betrekking heeft op afbraak, reconstructie of herbestemming, het verzoek onmiddellijk ter advisering voor aan de directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en, indien het beschermde monument ligt buiten de krachtens de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde bebouwde kom, aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. 2. Burgemeester en wethouders stellen een ontwerpbesluit op en leggen dit voor eenieder ter inzage waarbij de mogelijkheid wordt geboden om binnen een termijn van zes weken zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. 3. Burgemeester en wethouders stellen de door hen als zodanig aangewezen instellingen, die zich inzetten op het terrein van de monumentenzorg in de gelegenheid hun zienswijzen naar voren te brengen binnen een termijn van zes weken. 4. Na de ter inzage legging en de ontvangst van onder lid 1 geduide adviezen worden, de adviesaanvraag, de adviezen en de ingediende zienswijzen voorgelegd aan de Monumentencommissie. 5. De Monumentencommissie adviseert schriftelijk over de aanvraag om vergunning binnen acht weken na de datum van verzending van de bescheiden, zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel. 6. Bij overschrijding van de in lid 5 genoemde termijnen wordt de Monumentencommissie geacht geadviseerd te hebben. 7. Burgemeester en wethouders beslissen in ieder geval binnen zes maanden na de datum van de indiening van de aanvraag. 8. Burgemeester en wethouders zenden een afschrift van de monumentenvergunning aan de Monumentencommissie en belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend en publiceren de vergunning in een huis-aan-huisblad. 9. Indien burgemeester en wethouders niet voldoen aan het 7e lid, wordt de vergunning geacht te zijn verleend. Hoofdstuk 4 Beschermde gemeentelijke archeologische monumenten Artikel 15 Aanwijzing tot beschermd archeologische monument Burgemeester en wethouders kunnen, al dan niet op aanvraag van belanghebbenden, een monument aanwijzen als beschermd gemeentelijk archeologisch monument. Een besluit tot aanwijzing dient gebaseerd te zijn op een redengevende monumentbeschrijving. Artikel 3, lid 2a t/m 5 zijn van overeenkomstige toepassing. Gemeenteblad van Helmond blz. 6

7 Artikel 16 Termijn advies en aanwijzingsbesluit Artikel 4 lid 1 t/m 2 is van overeenkomstige toepassing Artikel 17 Mededeling Artikel 5 is van overeenkomstige toepassing Artikel 18 Registratie op de gemeentelijke monumentenlijst Artikel 6 lid 1 t/m 2 is van overeenkomstige toepassing. Artikel 19 Wijzigen van de aanwijzing Artikel 7 lid 1 t/m 5 is van overeenkomstige toepassing Artikel 20 Intrekken van de aanwijzing Artikel 8 lid 1 t/m 5 is van overeenkomstige toepassing Artikel 21 Verbodsbepalingen archeologische monumenten Artikel 9 lid 1 t/m 2 zijn van overeenkomstige toepassing. Artikel 22 De vergunningaanvraag Uit de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 9, lid 2, die wordt ingediend bij burgemeester en wethouders moet overduidelijk blijken wat de bestaande en de door de aanvrager gewenste situatie zijn. De aanvrager dient in drievoud de volgende gegevens te overleggen: a. aanvraagformulier Monumentenvergunning; b. tekeningen van de bestaande situatie; c. tekeningen van de beoogde situatie waaruit blijkt in welke mate verstoring van de grond plaats vindt. Artikel 23 Advies van de Monumentencommissie en beslissing op de aanvraag. 1. Burgemeester en wethouders leggen de aanvraag voor vergunning die in behandeling is genomen voor een ieder ter inzage. Middels publicatie in een of meerdere dag- nieuws- of huis-aan-huis-bladen of op een andere geschikte wijze wordt hieromtrent kennisgeving gedaan. 2. Burgemeester en wethouders stellen de door hen als zodanig aangewezen instellingen, die zich inzetten op het terrein van de monumentenzorg in de gelegenheid hun zienswijzen naar voren te brengen binnen een termijn van twee weken. 3. Burgemeester en wethouders vragen advies aan de Monumentencommissie voordat zij beslissen op de aanvraag als bedoeld in artikel 9 en 22. Na de ter inzage legging wordt de adviesaanvraag voorgelegd aan de Monumentencommissie. De Monumentencommissie brengt binnen een termijn van acht weken na de adviesaanvraag schriftelijk advies uit aan burgemeester en wethouders en betrekt de beschrijving van het monument als bedoeld in artikel 6 bij haar advies. 4. Bij overschrijding van de in lid 3 genoemde termijnen wordt de Monumentencommissie geacht te Gemeenteblad van Helmond blz. 7

8 hebben geadviseerd. 5. Burgemeester en wethouders beslissen in ieder geval binnen 16 weken na ontvangst van de aanvraag van de vergunning. 6. Burgemeester en wethouders kunnen de in lid 4 genoemde termijn van 16 weken met ten hoogste 10 weken verlengen, mits zij de aanvrager daarvan kennis geven binnen de in lid 5 genoemde termijn. 7. Indien burgemeester en wethouders niet voldoen aan artikel 23 lid 4 of 5, wordt de vergunning geacht te zijn geweigerd. 8. Burgemeester en wethouders kunnen aan een vergunning voorschriften verbinden in het belang van de monumentenzorg. 9. Burgemeester en wethouders zenden een afschrift van de monumentenvergunning aan de Monumentencommissie en belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend en publiceren de vergunning in een of meerdere dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen. 10. Een vergunning ingevolge deze verordening blijft buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop zij is verleend of van rechtswege is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht, blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. Artikel 24 Intrekken van de vergunning 1. De vergunning kan door burgemeester en wethouders worden ingetrokken als: a. blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend; b. blijkt dat de vergunninghouder de voorschriften als bedoeld in artikel 9 lid 2 niet naleeft; c. de omstandigheden aan de kant van de vergunninghouder zich zodanig hebben gewijzigd, dat het belang van het beschermde gemeentelijk monument zwaarder dient te wegen; 2. Van de beschikking tot intrekking wordt een kopie aan de Monumentencommissie gezonden. Hoofdstuk 5 Archeologisch waardenkaart Helmond Artikel 25 Aanwijzing en registratie van gebieden met archeologische waarde of verwachting 1. De gemeenteraad kan gebieden, waarvan het algemeen belang wegens hun betekenis voor de archeologische monumentenzorg vermoed wordt op grond van historische gegevens en/of door archeologische vondsten en onderzoek, aanwijzen als gebied. 2. Voordat de gemeenteraad over de aanwijzing een besluit nemen, vraagt hij advies aan de Monumentencommissie. Artikel 26 Mededeling De aanwijzing als bedoeld in artikel 3, lid 1 wordt medegedeeld aan degenen die in de kadastrale registratie als eigenaar en beperkt gerechtigde staan vermeld, aan de ingeschreven hypothecaire schuldeisers en, indien om aanwijzing is verzocht, aan de verzoeker. Middels publicatie in een of meerdere dag-, nieuws- of huis-aan-huis-bladen of op een andere geschikte wijze wordt hieromtrent kennisgeving gedaan. Gemeenteblad van Helmond blz. 8

9 Artikel 27 Registratie Burgemeester en wethouders registreren de gebieden met archeologische waarde of verwachting op de gemeentelijke archeologische waardenkaart. Deze kaart bevat: a. de plaatselijke aanduiding; b. de datum van aanwijzing; c. de op een kaart aangegeven gebiedsbegrenzing, en d. een beschrijving van het gebied met daarin begrepen cultuurhistorische waarden. Artikel 28 Verbodsbepalingen Het is verboden zonder vergunning ter plaatse van een gebied met archeologisch waarde graafwerk te verrichten indien de ruimtelijke ingreep groter is dan 100 m2 en dieper gaat dan 0,50 m. Ditzelfde geldt voor ruimtelijke ingrepen ter plaatse van een gebied met een hoge archeologische verwachting. Voor gebieden met een middelhoge archeologische verwachting is het verbod van toepassing op ruimtelijke ingrepen van groter dan m2 en dieper dan 0,50 m. Artikel 29 De vergunningaanvraag Uit de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 9, lid 2, die wordt ingediend bij burgemeester en wethouders moet overduidelijk blijken wat de bestaande en de door de aanvrager gewenste situatie zijn. De aanvrager dient in drievoud de volgende gegevens te overleggen: a. aanvraagformulier Monumentenvergunning; b. tekeningen van de bestaande situatie; c. tekeningen van de beoogde situatie waaruit blijkt in welke mate verstoring van de grond plaats vindt. Artikel 30 Advies van de Monumentencommissie en beslissing op de aanvraag. 1. Burgemeester en wethouders leggen de aanvraag voor vergunning die in behandeling is genomen voor een ieder ter inzage. Middels publicatie in een of meerdere dag- nieuws- of huis-aan-huis-bladen of op een andere geschikte wijze wordt hieromtrent kennisgeving gedaan. 2. Burgemeester en wethouders stellen de door hen als zodanig aangewezen instellingen, die zich inzetten op het terrein van de monumentenzorg in de gelegenheid hun zienswijzen naar voren te brengen binnen een termijn van twee weken. 3. Burgemeester en wethouders vragen advies aan de Monumentencommissie voordat zij beslissen op de aanvraag als bedoeld in artikel 29. Na de ter inzage legging wordt de adviesaanvraag voorgelegd aan de Monumentencommissie. De Monumentencommissie brengt binnen een termijn van acht weken na de adviesaanvraag schriftelijk advies uit aan burgemeester en wethouders en betrekt de beschrijving van het monument als bedoeld in artikel 6 bij haar advies. 4. Bij overschrijding van de in lid 3 genoemde termijnen wordt de Monumentencommissie geacht te hebben geadviseerd. Gemeenteblad van Helmond blz. 9

10 5. Burgemeester en wethouders beslissen in ieder geval binnen 16 weken na ontvangst van de aanvraag van de vergunning. 6. Burgemeester en wethouders kunnen de in lid 4 genoemde termijn van 16 weken met ten hoogste 10 weken verlengen, mits zij de aanvrager daarvan kennis geven binnen de in lid 5 genoemde termijn. 7. Indien burgemeester en wethouders niet voldoen aan artikel 30 lid 4 of 5, wordt de vergunning geacht te zijn geweigerd. 8. Burgemeester en wethouders kunnen aan een vergunning voorschriften verbinden in het belang van de monumentenzorg. 9. Burgemeester en wethouders zenden een afschrift van de monumentenvergunning aan de Monumentencommissie en belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend en publiceren de vergunning in een of meerdere dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen. 10. Een vergunning ingevolge deze verordening blijft buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop zij is verleend of van rechtswege is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht, blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. Artikel 31 Intrekken van de vergunning. 1. De vergunning kan door burgemeester en wethouders worden ingetrokken als: a. blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend; b. blijkt dat de vergunninghouder de voorschriften als verwoord in de vergunning niet naleeft; c. de omstandigheden aan de kant van de vergunninghouder zich zodanig hebben gewijzigd, dat het belang van het beschermde gemeentelijk monument zwaarder dient te wegen; 2. Van de beschikking tot intrekking wordt een kopie aan de Monumentencommissie gezonden. Hoofdstuk 6 Schadevergoeding Artikel 32 Schadevergoeding Indien en voor zover blijkt dat een belanghebbende ten gevolge van: a. de weigering van burgemeester en wethouders een vergunning als bedoeld in de artikelen 11, 14, 22 en 27 van deze verordening te verlenen; b. voorschriften door burgemeester en wethouders verbonden aan een vergunning als bedoeld in de artikelen 11, 14, 22 en 27; c. schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijze niet of geheel te zijnen laste behoort te blijven, kennen burgemeester en wethouders hem op zijn aanvraag een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe. Gemeenteblad van Helmond blz. 10

11 Hoofdstuk 7 Slot- en overgangsbepalingen Artikel 33 Strafbepaling Hij, die handelt in strijd met de artikelen 9, 21 en 26 van deze verordening, wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie als bedoeld in artikel 23 van het Wetboek van Strafrecht. Artikel 34 Toezichthouders 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn (op grond van artikel 58, eerste lid, Monumentenwet 1988) belast: de politieambtenaren van de Regiopolitie Brabant- Zuidoost en de Koninklijke marechaussee Noord-Brabant/ Limburg, voor zover zij werkzaam zijn binnen een territoriaal onderdeel dat een deel van de gemeente Helmond omvat, alsmede de ambtenaren van de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stedelijke ontwikkeling en beheer en de ambtenaren van de afdeling preventie van de gemeentelijke brandweer. 2. Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de bij besluit van burgemeester en wethouders aan te wijzen personen. Artikel 35 Binnentreden woningen 1. Zo dikwijls de zorg voor de naleving van deze verordening dit vereist, wordt hierbij aan hen die door het bevoegd gezag met het toezicht op de naleving van deze verordening zijn belast, de last verstrekt als dan niet besloten ruimten en plaatsen, met uitzondering van woningen, desnoods tegen de wil van de rechthebbende bewoner of gebruiker te betreden. 2. Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften welke strekken tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner. Artikel 36 Inwerkingtreding 1. Voor zover deze verordening betrekking heeft op gemeentelijke monumenten treedt zij in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. 2. De monumentenverordening 2005 van de gemeente Helmond, vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van 1 november 2005, treedt buiten werking op de datum als bedoeld onder het eerste lid van dit artikel. 3. Voor zover deze verordening betrekking heeft op beschermde rijksmonumenten,treedt zij in werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 van de Monumentenwet De beschermde gemeentelijke monumenten, aangewezen en geregistreerd op de monumentenlijst van de ingevolge lid 2 genoemde vervallen verordening, worden geacht aangewezen en geregistreerd te zijn overeenkomstig de bepalingen van deze verordening. 5. Aanvragen om vergunning die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze verordening, worden afgehandeld met inachtneming van de in het tweede lid ingetrokken verordening. Gemeenteblad van Helmond blz. 11

12 Artikel 37 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Monumentenverordening Helmond Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 13 januari De raad voornoemd, De voorzitter, Drs. A.A.M. Jacobs de griffier, Mr. J.P.T.M. Jaspers Bekend gemaakt op: 30 januari 2009 De gemeentesecretaris, Mr. A.C.J.M. de Kroon Gemeenteblad van Helmond blz. 12

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ; De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr. 2004-04-16; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr.

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. Gelet op artikel 149 Gemeentewet en de artikel 12, 14 en 15 van de Monumentenwet

Nadere informatie

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 RB 2004/11-A MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: 1 monument: a zaak die van algemeen belang is

Nadere informatie

H E E R H U G O W >\ /\ R D

H E E R H U G O W >\ /\ R D Raadsvergadoring :' ing 2 2 APRJQQB Besluii: ^f Voorstalnurroiner: PR nr*>6>qx± I 9 H E E R H U G O W >\ /\ R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 7 2008-033 Monumentverordening Aan de Raad, Heerhugowaard,

Nadere informatie

Erfgoedverordening Boxtel 2010

Erfgoedverordening Boxtel 2010 Pagina 1 van 5 Erfgoedverordening Boxtel 2010 gezien het voorstel van het college van 18 mei 2010; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de artikelen 12 en 15 van de Monumentenwet 1988 en de artikelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk monument aangewezen: 1. zaak,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen Erfgoedverordening gemeente Geldermalsen 2013 De raad van de gemeente Geldermalsen, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012, nummer 9, gelet op artikel

Nadere informatie

Gemeente Tilburg Monumentenverordening gemeente Tilburg Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

Gemeente Tilburg Monumentenverordening gemeente Tilburg Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Tilburg Monumentenverordening gemeente Tilburg Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTE LOPIK Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik 2010 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2010; gelet op artikel 149

Nadere informatie

VERORDENING. De raad van de gemeente Terneuzen; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

VERORDENING. De raad van de gemeente Terneuzen; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Lijst agendapunten nummer: 8b Kenmerk: 11150 Afdeling: Vergunningen en Handhaving VERORDENING Datum: 9 oktober 2008 Onderwerp: Erfgoedverordening Terneuzen 2008 De raad van de gemeente Terneuzen; gelezen

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 november 2010, Nr. SO/2010/482366;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 november 2010, Nr. SO/2010/482366; CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR75288_1 23 februari 2016 Erfgoedverordening Dordrecht De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Artikel 2. Het gebruik van het monument Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument.

Artikel 2. Het gebruik van het monument Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument. ERFGOEDVERORDENING HEERENVEEN 2010 HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk

Nadere informatie

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 18715 3 april 2014 Erfgoedverordening Stadsdeel Zuidoost 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat

Nadere informatie

Erfgoedverordening Tynaarlo 2010

Erfgoedverordening Tynaarlo 2010 Raadsbesluit nr.7 Betreft: Erfgoedverordening Tynaarlo 2010 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het collegeadvies Erfgoedverordening Tynaarlo 2010 van 14 september 2010; overwegende dat hiermee de

Nadere informatie

Erfgoedverordening Roosendaal 2017

Erfgoedverordening Roosendaal 2017 Erfgoedverordening Roosendaal 2017 De raad van de gemeente Roosendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.; gelet op de artikelen 3.16 en 9.1 van de Erfgoedwet, gelezen in samenhang

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2008 ;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2008 ; Pagina 1 van 10 Versie 1 Agendapunt 2008 BESLUITEN Nr. De raad der gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2008 ; gezien het advies van commissie Ruimte

Nadere informatie

De raad van de gemeente Grave

De raad van de gemeente Grave ** Documentnr 28070.: zaaknr.: Z/G/16/36278 De raad van de gemeente Grave gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2016. gelet op de artikelen 3.16 en 9.1 van de Erfgoedwet, in

Nadere informatie

Gemeenteblad van Utrecht 2010, nr... CONCEPT

Gemeenteblad van Utrecht 2010, nr... CONCEPT Gemeenteblad van Utrecht 2010, nr... CONCEPT Monumentenverordening Utrecht 2010 (raadsbesluit van 2010) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d..2010. Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Erfgoedverordening 2009 Gemeente Roosendaal

Erfgoedverordening 2009 Gemeente Roosendaal Erfgoedverordening 2009 Gemeente Roosendaal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Hoofdstuk II Beschermde monumenten. Monumentenlijst en plaatsing. Provinciale Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Hoofdstuk II Beschermde monumenten. Monumentenlijst en plaatsing. Provinciale Staten van Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 31 augustus 2010, nr. 2010-48110 tot bekendmaking van de Monumentenverordening Noord- Holland 2010. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; maken overeenkomstig

Nadere informatie

gezien artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

gezien artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Raadsbesluit De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 april 2017; gezien artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 580 Beschikking van de Minister van Justitie van 21 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Monumentenwet BES, zoals

Nadere informatie

De Provinciale Monumentenverordening Noord-Holland 2010 wordt als volgt aangepast:

De Provinciale Monumentenverordening Noord-Holland 2010 wordt als volgt aangepast: Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 28 september 2015, nr. 651194/703346 tot bekendmaking van de Monumentenverordening Noord-Holland 2010. Provinciale Staten van Noord-Holland; Gelet op

Nadere informatie

Erfgoedbeleid Ridderkerk. Archeologieverordening Ridderkerk 2013

Erfgoedbeleid Ridderkerk. Archeologieverordening Ridderkerk 2013 Erfgoedbeleid Ridderkerk Archeologieverordening Ridderkerk 2013 TOELICHTING OP DE ARCHEOLOGIEVERORDENING RIDDERKERK 2013 Gemeentestukken: 2013-267 TOELICHTING OP DE ARCHEOLOGIEVERORDENING RIDDERKERK 2013

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 Vastgesteld in de raad van 20 december 2005 Inwerkingtreding: 1 januari 2006 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Toepassing

Nadere informatie

Nr Houten, 1 november 2005

Nr Houten, 1 november 2005 Nr. 2005-185 Houten, 1 november 2005 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Aanpassing Monumentenverordening Beslispunten: 1. Vast te stellen de Monumentenverordening 2006. Inleiding: In de nota Gekoesterd Erfgoed

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 88 van de Huisvestingswet;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 88 van de Huisvestingswet; De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 7 december 2010, nummer B010.0630; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 88 van de Huisvestingswet; overwegende

Nadere informatie

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer Verordening op de kans- en de behendigheidsspelen vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 19 december 2006 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten goedgekeurd door de Kroon medegedeeld aan

Nadere informatie

gelet op het advies van de raadscommissie Grondgebiedszaken; ERFGOEDVERORDENING GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN 2013

gelet op het advies van de raadscommissie Grondgebiedszaken; ERFGOEDVERORDENING GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN 2013 DE RAAD VAN DE GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN Gezien het voorstel van het college van 20 november 2012; gelet op het advies van de raadscommissie Grondgebiedszaken; BESLUIT vast te stellen de: ERFGOEDVERORDENING

Nadere informatie

ERFGOEDVERORDENING GEMEENTE VALKENSWAARD 2012

ERFGOEDVERORDENING GEMEENTE VALKENSWAARD 2012 Bijlage 3 ERFGOEDVERORDENING GEMEENTE VALKENSWAARD 2012 De raad van de gemeente Valkenswaard; gezien het voorstel van het College van 22 mei; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen 12,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN VENLO

GEMEENTEBLAD VAN VENLO GEMEENTEBLAD VAN VENLO -1.853.3 Monumentenverordening Venlo Vastgesteld bij besluit d.d. 2 januari 2001 van de Raad Afgekondigd d.d. 3 januari 2001 In werking d.d. 4 januari 2001 Gelet op de Wet tot samenvoeging

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE MONUMENTENVERORDENING HILVERSUM Hoofdstuk 2 De bescherming van gemeentelijke monumenten 4

INHOUDSOPGAVE MONUMENTENVERORDENING HILVERSUM Hoofdstuk 2 De bescherming van gemeentelijke monumenten 4 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hilversum. Nr. 87720 30 juni 2016 Monumentenverordening Hilversum 2016 INHOUDSOPGAVE MONUMENTENVERORDENING HILVERSUM 2016 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Archeologisch terrein of vindplaats: Een terrein waarvan bekend is dat er in het verleden archeologische vondsten zijn gedaan.

Archeologisch terrein of vindplaats: Een terrein waarvan bekend is dat er in het verleden archeologische vondsten zijn gedaan. MONUMENTEN- EN ARCHEOLOGIEVERORDENING 2011 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities Deze verordening verstaat onder: Archeologisch terrein of vindplaats: Een terrein waarvan bekend is dat

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; De raad van de gemeente Etten-Leur; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; Gelet op titel Va van de Wet op de kansspelen (Stb.

Nadere informatie

MONUMENTEN- & ARCHEOLOGIEVERORDENING 2007

MONUMENTEN- & ARCHEOLOGIEVERORDENING 2007 MONUMENTEN- & ARCHEOLOGIEVERORDENING 2007 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities Deze verordening verstaat onder: Archeologisch terrein of vindplaats: Een terrein waarvan bekend is dat

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008.

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008. R AAD S B E S L U I T 2 00 8/45 74 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het desbetreffende voorstel van het college; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5269 Inboeknummer 13bst00467 Beslisdatum B&W 15 januari 2013 Dossiernummer 13.02.451 RaadsvoorstelWijziging Erfgoedverordening Inleiding Op 10 april jl. heeft de Raad

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 20 april 2010, No. B10.000482

gelezen het voorstel van het college van 20 april 2010, No. B10.000482 De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 20 april 2010, No. B10.000482 gelet op artikel 149 Gemeentewet, de artikelen 12, 14, 15 en 38 Monumentenwet 1988 en de artikelen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0088 Rv. nr.: 10.0088 B&W-besluit d.d.: 31-08-2010 B&W-besluit nr.: 10.0871 Naam programma +onderdeel: Sport, Cultuur en Recreatie, cultureel erfgoed Onderwerp: Vaststellen van Verordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016; Nummer: 118-57 Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Onderwerp: Vaststellen Parkeerverordening Waterland 2017 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

PROVINCIALE MONUMENTENVERORDENING 2008 HOOFDSTUK I, ALGEMENE BEPALINGEN

PROVINCIALE MONUMENTENVERORDENING 2008 HOOFDSTUK I, ALGEMENE BEPALINGEN PROVINCIALE MONUMENTENVERORDENING 2008 HOOFDSTUK I, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1, Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. de wet: de Monumentenwet 1988 (Staatsblad 1988, nummer 638); b.

Nadere informatie

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer Rsl van 6 september 2016

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer Rsl van 6 september 2016 r GEMEENTE VELSEN gemeenteraad Raadsbesluit Datum raadsvergadering Datum carrousel Raadsbesluitnummer Registratienummer 27 oktober 2016 n.v.t. R16.57 Rsl 6.00612 V Onderwerp: Erfgoedverordening Velsen

Nadere informatie

VERORDENING OP DE ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG

VERORDENING OP DE ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG VERORDENING OP DE ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG 2 Verordening op de archeologische monumentenzorg Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: 1. Archeologisch onderzoek: Onderzoek verricht

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 27 oktober 2015, No. B15.001443;

gelezen het voorstel van het college van 27 oktober 2015, No. B15.001443; De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 27 oktober 2015, No. B15.001443; gelet op artikel 149 Gemeentewet, de artikelen 3.16 en 9.1 Erfgoedwet en de artikelen 2.1 en 2.2

Nadere informatie

overwegende dat het actualiseren van de archeologische basiskaart noodzaakt tot het wijzigen van de Verordening inzake monumenten en archeologie;

overwegende dat het actualiseren van de archeologische basiskaart noodzaakt tot het wijzigen van de Verordening inzake monumenten en archeologie; Besluit van de gemeenteraad voorstelnummer div-nummer 670336 30 onderwerp wijziging van de verordening inzake monumenten en archeologie de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de gemeentelijke warenmarkten;

Overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de gemeentelijke warenmarkten; De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 mei 2017; gezien het advies van de commissie Ruimte van 22 juni 2017; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Overwegende

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012; DE R AAD V AN D E G E MEE N T E HAREN, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de artikelen 12, 15 en 38 van de Monumentenwet 1988 en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Marktverordening gemeente Goirle Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr Marktverordening gemeente Goirle Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goirle. Nr. 182216 28 december 2016 Marktverordening gemeente Goirle 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied Deze verordening is van

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13

Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13 Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen 2010 Status In werking Algemene informatie Deze verordening stelt regels ten aanzien

Nadere informatie

Reclameverordening gemeente Utrecht 2017

Reclameverordening gemeente Utrecht 2017 Reclameverordening gemeente Utrecht 2017 (raadsbesluit van p.m.). De raad van de gemeente Utrecht, gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 11 april 2017 Besluit vast te stellen de volgende RECLAMEVERORDENING

Nadere informatie

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten

Nadere informatie

verordening inzake monumenten en archeologie

verordening inzake monumenten en archeologie regeling nummer 7.2.6 verordening inzake monumenten en archeologie vastgesteld 23 maart 1998 bekendgemaakt - inwerkingtreding - laatste wijziging 12 december 2005 pagina 2 nr. 7.2.6 de raad van de gemeente

Nadere informatie

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten

Nadere informatie

Erfgoedverordening 2011 gemeente Werkendam. Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 september 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Erfgoedverordening 2011 gemeente Werkendam. Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 september 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Erfgoedverordening 2011 gemeente Werkendam Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 september 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: 1. Monument:

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2026458/2827646 op de op 3 mei 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Autosloperij W. Broeren, om vergunning krachtens

Nadere informatie

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Herziening Erfgoedverordening Agendering 0 Commissie Bestuur x Gemeenteraad x Commissie Ruimte 0 Lijst ingekomen stukken 0 Commissie Sociaal 0 Informerende Commissie Behandelwijze

Nadere informatie

De raad van de gemeente Waalwijk Gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 30 november 2010 nummer XXX;

De raad van de gemeente Waalwijk Gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 30 november 2010 nummer XXX; De raad van de gemeente Waalwijk Gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 30 november 2010 nummer XXX; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen 12, 14, 15 en 38 van de Monumentenwet

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nr. 14A De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2013, nr. 13.09.14; gelet op de artikelen 149 en 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; Sector : III Nr. : 90.30 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op artikel 31, tweede lid van de Wet op Woonwagens

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; Gemeentebestuur Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Splitsingsverordening

Splitsingsverordening Splitsingsverordening PARTIELE HUISVESTINGSVERORDENING/ONDERDEEL WONINGSPLITSING Gemeente Schiedam Gemeente Schiedam Vastgesteld bij raadsbesluit : 26 november 1993 (nr. 251) Gewijzigd bij raadsbesluit

Nadere informatie

Parkeerverordening. C!! emborg

Parkeerverordening. C!! emborg Parkeerverordening 202 C!! emborg De raad van de gemeente Culemborg gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni 2012, registratienummer 1207821/4134; gelet op artikel

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007; STZ 07/24389; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007; STZ 07/24389; raadsstuk ; Marktverordening Rotterdam 2008 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007; STZ 07/24389; raadsstuk 2008-200; gelet op de artikelen 147,

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Papendrecht 2005

Huisvestingsverordening Papendrecht 2005 Huisvestingsverordening Papendrecht 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Papendrecht Officiële naam regeling Huisvestingsverordening Papendrecht 2005 Citeertitel

Nadere informatie

Wabo en de Monumentenwet. R Rodenburg

Wabo en de Monumentenwet. R Rodenburg Wabo en de Monumentenwet R Rodenburg Monument en Wabo artikel 1.1 van de Wabo stelt: een beschermd monument is een monument als bedoeld in artikel 1 onder d van de Monumentenwet 1988! op grond van artikel

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 107405 16 november 2015 Speelautomatenhalverordening Leusden 2015 De raad van de gemeente Leusden; gezien het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 onderwerp x X behandeld door/e-mail x bouwvergunning (nummer 20090060) tijdelijk plaatsen Romneyloods voor 3 jaar Groenedijk

Nadere informatie

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website:

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: Omgevingsvergunning Zaaknummer 1034185 1. Inleiding Op 1 oktober 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van het dak en gedeeltelijk vervangen van de kozijnen

Nadere informatie

RIS PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015)

RIS PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) RIS 2014-650 PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 2 december 2014 (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) Inhoud Colofon... 2 Parkeerverordening Boxmeer 2015... 3 AFDELING I...

Nadere informatie

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Artikel 1 - Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 1. Monument: a. Alle vóór tenminste vijftig

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2007

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2007 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN CULEMBORG 2007 Vastgesteld in de vergadering van de raad op 5 juli 2007 Inwerkingtreding: 1 augustus 2007 De raad van de gemeente Culemborg, Gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Marktverordening gemeente Terneuzen 2011

Marktverordening gemeente Terneuzen 2011 Lijst agendapunten nummer: Kenmerk: 25160 Afdeling: Omgeving en Economie VERORDENING 21b Datum: 3 november 2011 Onderwerp: Vaststellen Marktverordening gemeente Terneuzen 2011 De raad van de gemeente Terneuzen;

Nadere informatie

Stichting Stedelijk Museum Amsterdam De heer G.H. Wissink Postbus AB Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

Stichting Stedelijk Museum Amsterdam De heer G.H. Wissink Postbus AB Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Stichting Stedelijk Museum Amsterdam De heer G.H. Wissink Postbus 75082 1070 AB Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Archeologieverordening 2010

Archeologieverordening 2010 Archeologieverordening 2010 Archeologieverordening 2010 1 van 9 De raad van de gemeente Roerdalen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 oktober 2010; gelet op artikel 149 van de

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN. DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen,

IN NAAM DER KONINGIN. DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, Landsverordening van 4 december 1989 houdende regelen met betrekking tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten: tekst in P.B. 1989, no 73; gewijzigd bij: 1. Landsverordening van de 11de september

Nadere informatie

Onderhoud en vergunningplicht

Onderhoud en vergunningplicht Onderhoud en vergunningplicht MONUMENTENRECHT 1. Wat wordt er beschermd? 2. Door wie wordt er beschermd? 3. Hoe wordt er beschermd? a) Aanwijzing b) Reikwijdte bescherming c) Vergunningplicht d) Vergunningvrij

Nadere informatie

huisvestingsverordening kamerbewoning Lith Dienst/afdeling SLWE

huisvestingsverordening kamerbewoning Lith Dienst/afdeling SLWE meenteraad Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer huisvestingsverordening kamerbewoning Lith Dienst/afdeling SLWE De raad van de gemeente Lith; overwegende dat het noodzakelijk is om met het oog op het behoud

Nadere informatie

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015 Raadsbesluit Nr: 2014-79 De raad van de gemeente Drechterland Overwegende dat, het stimuleren van onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten van belang is voor het behoud van cultureel erfgoed

Nadere informatie

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 124681 28 december 2015 Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 485964 1. Inleiding Op 28 mei 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Sandtlaan 6

Nadere informatie

VERORDENING RUIMTE- EN INRICHTINGSEISEN PEUTERSPEELZALEN HELMOND 2012

VERORDENING RUIMTE- EN INRICHTINGSEISEN PEUTERSPEELZALEN HELMOND 2012 Jaar: 2012 Nummer: 13 Besluit: Gemeenteraad 6 maart 2012 Gemeenteblad VERORDENING RUIMTE- EN INRICHTINGSEISEN PEUTERSPEELZALEN HELMOND 2012 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe

Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor 1940 Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe De provincie

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994; besluit van de gemeenteraad voorstelnummer onderwerp Parkeerregulering en parkeertarieven div-nummer 676764 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei

Nadere informatie

Marktverordening Westvoorne 2012

Marktverordening Westvoorne 2012 Marktverordening Westvoorne 2012 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. college; het college van Burgemeester en Wethouders; b. markt:

Nadere informatie

[aanvrager] Geachte [aanvrager],

[aanvrager] Geachte [aanvrager], [aanvrager] uw kenmerk: verzonden op: 1 februari 2013 ons kenmerk: 2012-015575 Lochem, 1 februari 2013 onderwerp: omgevingsvergunning 1 e fase behandeld door: G. Ekkel telefoonnummer: (0573) 28 92 22 Geachte

Nadere informatie

Raadsbesluit. vast te stellen de volgende. Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2006. Hoofdstuk 1. Algemeen. 1. Begripsbepalingen.

Raadsbesluit. vast te stellen de volgende. Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2006. Hoofdstuk 1. Algemeen. 1. Begripsbepalingen. Gemeenteblad Jaar 2006 Afdeling 3A Publicatiedatum 8 maart 2006 Onderwerp Intrekking van de Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 1998 en vaststelling van de Verordening op de woning- en

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gesloten gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en het gebruik van de gesloten gemeentelijke begraafplaatsen Nr. GRIFFIE / Beheersverordening gesloten begraafplaatsen De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 2 maart 2009, nr...., gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning vervangen van het balkonhek en de trapleuning (handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten) vervangen van het balkonhek en de trapleuning (handelingen met gevolgen voor beschermde

Nadere informatie

b Wettelijke taak Zie inleiding. a Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college a Onvermijdelijk

b Wettelijke taak Zie inleiding. a Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college a Onvermijdelijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4351 Inboeknummer 11bst00811 Beslisdatum B&W 10 mei 2011 Dossiernummer 11.19.256 RaadsvoorstelVaststellen verordening naamgeving en nummering gemeente Eindhoven Inleiding

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

* *

* * ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruiken van een school brandveilig gebruiken van een school Beschikking 265718 *16.151899* 16.151899 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 265718 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

Een omgevingsvergunning. ontvangen

Een omgevingsvergunning. ontvangen Een omgevingsvergunning ontvangen 1 Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft geleid tot een vergunning. In deze brochure wordt kort ingegaan op wat dit betekent. Bekendmaking De vergunning, het besluit,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 De raad der gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 juli 2000; bijlage nr. 6.6; gelet op het bepaalde in artikel 30, 31

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk ; Verordening peuterspeelzaalwerk Rotterdam 2007 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk 2007-592;

Nadere informatie

Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011

Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011 De raad van de gemeente Helmond; het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Middelen Gelet op het gegeven dat er geen sprake is van een inhoudelijke beleidswijziging zijn er geen financiële consequenties.

Middelen Gelet op het gegeven dat er geen sprake is van een inhoudelijke beleidswijziging zijn er geen financiële consequenties. Raadsvoorstel 89 Vergadering 2 oktober 2012 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening inkomensondersteunende maatregelen minima Helmond 2012 B&W vergadering : 21 augustus 2012 Dienst / afdeling : SE/Zorgpoort

Nadere informatie