Jaarverslag. Delfluent Annual report

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report"

Transcriptie

1 Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report

2 Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een consortium van vijf nationale en internationale, gespecialiseerde bedrijven aan het ontwerpen, bouwen, financieren en beheren van de afvalwatervoorzieningen van de regio Den Haag voor een periode van 30 jaar. In dit jaarverslag komen de belangrijkste ontwikkelingen tijdens het jaar 2005 aan de orde, inclusief de financiële verantwoording van het bedrijf. Voorwoord 2 Publiek-private samenwerking 4 Verslag van de directie 5 Duurzaam bouwen: het proces 10 BAHR 11 Duurzaam gebruik van energie, water en materialen 13 Delfluent Services 15 Asset management 18 Vooruitzichten voor Duurzame relaties 21 Project Afvalwater Haagse regio 22 Landschap en natuur 24 Over Delfluent 26 Archeologie 28 Financieel verslag 30 Het jaar 2005 is het tweede bedrijfsjaar voor Delfluent. Een jaar dat volop in het teken heeft gestaan van de nieuwbouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Harnaschpolder (Midden-Delfland) en het verbeteren van het afvalwatermanagement in de bestaande installatie Houtrust (Den Haag). Ook de voorbereidingen voor de renovatie van de AWZI Houtrust zijn gestart. Hiermee wordt een goede basis gelegd voor de taken die Delfluent tot december 2033 zal uitvoeren: het beheer en onderhoud van de beide AWZI s, inclusief het bijbehorende transportsysteem en pompstations. Een belangrijk aandachtspunt voor het ontwerp en de (ver)bouw van de AWZI s is duurzame ontwikkeling. Duurzaamheid staat niet alleen centraal in de operationele en onderhoudsactiviteiten die Delfluent Services B.V., onze onderaannemer, tot aan het eind van het contract zal uitvoeren. Ook bij het opbouwen van een relatie met de omgeving waarin we onze wateractiviteiten ontwikkelen, is duurzaamheid het sleutelwoord. Bovendien werken we mee aan de duurzaamheid van de samenleving om ons heen dankzij het zuiveren van het afvalwater. In dit jaarverslag komt een aantal belangrijke thema s aan de orde. Thema s rondom duurzaamheid bij het ontwerpen en bouwen en binnen de operationele activiteiten. Allemaal dienen ze hetzelfde doel: het op een duurzame manier zuiveren van afvalwater om de kwaliteit van ons milieu op de langere termijn te verbeteren. You are reading the Delfluent 2005 annual report. We a consortium of five national and international specialised companies have been charged by the Delfland Water Board (Hoogheemraadschap van Delfland) to Design, Build, Finance and Operate the waste water facilities of the Hague Region for a total period of 30 years. This annual report covers the most important developments during the year 2005 and includes the company s financial statements. The year 2005 is the second year of operations for Delfluent. This year has been dominated by the construction of a new waste water treatment plant in Harnaschpolder (Middle Delfland) and the improvement of the waste water quality management in the existing Houtrust plant (The Hague). In addition, preparation works for the refurbishment of the Houtrust waste water treatment plant have started. All of the above has created a sound basis for the duties that Delfluent will have to perform until December 2033: the operation and maintenance of both waste water treatment plants, including the associated transport system and pumping stations. An important point of focus for the design, build and refurbishment of the waste water treatment plants is sustainable development. Sustainability plays a central role, not only in the operational and maintenance activities that Delfluent Services B.V., our subcontractor, will perform until the end of the contract. Sustainability is also the keyword in building a relationship with the environment in which we develop our water-related activities. And finally, with the treatment of waste water, we also contribute to the sustainability of the society in which we operate. This annual report covers a number of important issues related to sustainability, regarding the process of design and build and within the various operational activities. For all issues, the final goal is the same: the sustainable treatment of waste water to improve the long-term quality of our environment. Contents Foreword 2 Public-private partnership 4 Report of the management board 5 Sustainable building: the process 10 BAHR 11 Sustainable use of energy, water and materials 13 Delfluent Services 15 Asset management 18 Outlook for Sustainable relations 21 Project Afvalwater Haagse regio 22 Landscape and nature 24 About Delfluent 26 Archaeology 28 Financial statements 0 Delfluent BV Delfluent BV Bruno d Artagnan (L), Dick Spinder (R) Dick Spinder Bruno d Artagnan Dick Spinder Bruno d Artagnan Algemeen directeur Secretaris-Generaal Managing director Secretary General 2

3 Hoogheemraadschap van Delfland Verslag van de directie Delfland Water board Report of the management board Verslag van de directie In 2005 heeft Delfluent B.V., contractant in het DBFO (design, build, finance & operate)-contract, Ir. Th. A. Fransen, hoogheemraad van Delfland: Deze publiek-private samenwerking combineert het beste van de twee werelden Droge voeten, schoon water en veiligheid, dat zijn onze kerntaken. Als overheid richten wij ons op het behartigen van de belangen van burger en bedrijfsleven. Daarom is het zeer belangrijk dat we onze publieke taken zo transparant mogelijk uitvoeren en tegen de laagst mogelijk maatschappelijke kosten. Wij opereren in een dichtbevolkt gebied met 1,4 miljoen inwoners dan mag je geen risico s lopen. In onze situatie is een publiek-private samenwerking voor het zuiveren van afvalwater op dit moment de beste oplossing. We hebben met de bouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder gekozen This public-private partnership unites the best of both worlds Dry feet, clean water and safety, these are our core activities. As a government body, we focus on protecting the interests of both citizens and business ir. Th. A. Fransen Ir. Th. A. Fransen, daily board member of Delfland: community. It is therefore very important that we perform our public duties as transparently as possible and for the lowest possible social costs. We operate in a densely populated area with 1.4 million inhabitants so you mustn t nauw samengewerkt met opdrachtgever Hoogheemraadschap van Delfland, de onderaannemer BAHR Consortium en operator Delfluent Services, en een uitgebreid internationaal netwerk van aandeelhouders, banken, verzekeringsmaatschappijen en adviseurs. Hierdoor verliep de bouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder sneller dan gepland en liggen de voorbereidingen voor de renovatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust op schema. Nu de bouwwerkzaamheden van Harnaschpolder voor het grootste deel achter ons liggen, kunnen we ons gaan richten op de operationele en onderhoudsactiviteiten. Gedurende dit jaar konden we ons vertrouwen in de mogelijkheden van duurzaam ondernemen in de praktijk brengen en laten zien dat het combineren van ontwerp en constructie tot duurzame bouwresultaten leidt. Dit bleek niet alleen uit onze fysieke bouwactiviteiten, maar ook uit het versterken van de relatie met de belanghebbenden en het vergroten van onze kennis en expertise, waarvan alle deelnemers ook in de toekomst gebruik zullen kunnen maken. Report of the management board 2005 was another year of close cooperation between Delfluent B.V., contractor in the DBFO (design, build, finance & operate) contract, the employer, Delfland Water Board (Hoogheemraadschap van Delfland), subcontractor BAHR Consortium and operator Delfluent Services, and an extensive voor een grootschalig project, dat veel expertise en ervaring vereist. Die ervaring hebben we bij het Hoogheemraadschap niet in huis. Daar moeten we ook niet naar streven. Wij houden ons bezig met beleid, de uitvoering hiervan, en met toezicht en handhaving. De realisatie van de nieuwe zuiveringsinstallatie laten we graag over aan de professionals. Dat samenspel is voortreffelijk. Juist door de scheiding take any risks. In our situation, a public-private partnership for the treatment of waste water is currently the best solution. With the construction of the Harnaschpolder waste water treatment plant, we have opted for a large-scale project, which requires a lot of expertise and experience. We do not have this experience at the Hoogheemraadschap (Water Board). Nor should we strive for this. We are concerned with policy, supervision, implementation and enforcement we prefer to leave the development of the Harnaschpolder Jaar van investeringen 2005 was een jaar met aanzienlijke investeringen voor Delfluent B.V. Aan het einde van het jaar was de bouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder voor meer dan 80% voltooid, waarmee in één jaar ongeveer 50% van de totale bouwwerkzaamheden werd gerealiseerd. De international network of shareholders, banks, insurance companies and advisors. As a result of this, better than expected progress was made in the construction of Harnaschpolder plant and in the preparations for refurbishing the Houtrust plant. With the major part of the Harnaschpolder construction work behind us, we are in the process of moving from construction to van publiek en privaat houden we elkaar scherp, kunnen project to the professionals. This teamwork is excellent. By separating public investeringen in 2005 bedroegen 92 miljoen, voor een groot operations and maintenance activities in Harnaschpolder and we innovatief zijn en profiteren we van het beste van de twee werelden. Zelf steken we heel wat tijd en energie in and private we keep one another on our toes, can be innovative and benefit from the best of both worlds. We spend a lot of time and energy in the relationship deel bestaand uit investeringen in de bouw van de nieuwe AWZI-Harnaschpolder. Er is boven verwachting gepresteerd, starting construction activities in Houtrust in de relatie en in het proces. Dat is nodig, want wij zijn nog and the process. This is essential because we always bear final administrative waarmee een nettowinst van 2,2 miljoen gerapporteerd kon steeds bestuurlijk eindverantwoordelijk. Er wordt naar ons responsibility. We are held accountable if anything goes wrong. But this worden. During the year, we have been able to put our firm belief in sustainability gewezen als er iets mis gaat. Maar die investering is absoluut investment is certainly worth the effort. We are very satisfied with the results into practice, demonstrating that the combination of design and construct de moeite waard. We zijn erg tevreden met de resultaten die that have been achieved in 2005 in the area of the construction. We are now leverages sustainable building. Not only physically, but also in building strong in 2005 op het gebied van de bouw bereikt zijn. Nu komen we faced with an exciting period: the transition to the management of the both relationships with our stakeholders and accumulating knowledge and expertise, in een spannende periode: de overgang naar het beheer van waste water treatment plants, the actual treatment of waste water. This is a which can be reapplied by all participants in the future. beide installaties, het daadwerkelijke zuiveren van afvalwater. Dat is een grote stap, maar op de manier zoals het nu gaat, major step, but the way things are going now, it should go well. What is needed for this? Lots of consultation and confidence. Year of investments moet dat zeker lukken. Wat daar voor nodig is? Veel overleg 2005 was a year of substantial investments for Delfluent B.V. At the end of the en vertrouwen. year, more than 80% of the construction works of the Harnaschpolder waste 4 water treatment plant were completed, representing impressive progress of around 50% in one single year. Investments in 2005 amounted to 92 5

4 Verslag van de directie Report of the management board Er werden kwaliteitscontroles uitgevoerd om te zorgen voor Quality Management in 2005 entailed the continuous improvement of the een goede afstemming van de activiteiten op het gebied van effectiveness and efficiency of Delfluent s activities through communication, kwaliteitsmanagement met en tussen de opdrachtgever en audits and management reviews. onderaannemers. De controles van het afgelopen jaar richtten Quality assurance audits were carried out to align quality management zich vooral op BAHR bij de aanleg van de electromechanische activities with and between the employer and subcontractors. Last year s audits installaties en op Delfluent Services bij het testen, analyseren focused on BAHR commencing its electromechanical installations and on en rapporteren en het assetmanagement. Alle controles Delfluent Services executing both its sampling, analysis and reporting activities werden samen met de opdrachtgever uitgevoerd en hadden and its asset management actions. All audits were carried out jointly with the een bevredigende uitkomst. employer and were satisfactory. Risicomanagement Risk Management Delfluent is een bedrijf dat speciaal is opgericht voor de Delfluent is a special purpose company, established to finance and manage the financiering en het management van dit project. In principe project. In principle, the back-to-back contract structure ensures that all project zorgt de toegepaste back-to-back contractstructuur ervoor risks are transferred and monitored by Delfluent s subcontractor and operator. dat de onderaannemer en operator van Delfluent de risico s However, in the overall interest of the project s stakeholders and of the general Het financieel jaarverslag van 2005 is opgesteld volgens million, for a large part due to the investment in the construction of the new van het project dragen en bewaken. public in particular, a joint risk management scheme for the Houtrust plant and het Nederlandse GAAP-systeem. Aangezien de meeste Harnaschpolder plant. Performing better than forecasted, a net profit of 2.2 Vanwege het algemeen belang van de betrokkenen bij for the start-up phase of the Harnaschpolder plant was initiated. aandeelhouders van Delfluent B.V. rapporteren volgens IFRS, million was reported. het project en in het bijzonder het publieke belang, is een The implementation of this risk management scheme is planned for 2006 onderzoekt Delfluent de mogelijkheid om de cijfers van 2006 gezamelijk risicomanagementplan opgesteld voor Houtrust and concerns the establishment of common risk registers which, by means of ook volgens IFRS te rapporteren en daarmee te voldoen aan The 2005 financial statements are prepared in accordance with Dutch GAAP. en voor de opstartfase van Harnaschpolder. regular risk review meetings attended by all public private partners, should de standaarden. However, most of the Delfluent B.V. shareholders report in IFRS, as a result of De invoering van dit risicomanagementplan staat voor raise awareness of the risks and should thus result in adequate and effective Kwaliteitsmanagement Kwaliteitsmanagement is voor Delfluent essentieel voor een succesvolle realisatie van het project. Delfluent heeft which Delfluent is investigating the possibility of also reporting in IFRS in 2006 in order to comply with the developing standards. Quality management 2006 op de agenda. Het betreft het aanleggen van gemeenschappelijke risicoregisters, die in regelmatige bijeenkomsten van alle PPS-partners besproken worden, en moeten leiden tot een groter risicobewustzijn en een mitigating actions. Stakeholders Delfluent Services introduced itself to the people living in the neighbourhood of een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem For Delfluent, quality management is a cornerstone for the successful adequaat en effectief optreden. the Harnaschpolder plant. The quarterly meetings enjoy an increasing number ontwikkeld en ingevoerd en zorgt ervoor dat ook onderaannemer BAHR Consortium en operator Delfluent realisation of the project. Delfluent developed and implemented an ISO 9001 certified Quality Management System and ensures that subcontractor BAHR and Belanghebbenden of participants. Services dergelijke kwaliteitssystemen hebben. operator Delfluent Services apply compatible quality management systems. Delfluent Services heeft zich voorgesteld aan zijn buren in de Harnaschpolder. De driemaandelijkse bijeenkomsten worden Op het gebied van kwaliteitsmanagement heeft Delfluent steeds drukker bezocht. in 2005 voortdurend gewerkt aan de verbetering van de effectiviteit en efficiency van zijn activiteiten via communicatie, kwaliteitscontroles en managementevaluaties. 6

5 8 9

6 xxxxxxxxx BAHR xxxxxxxxx BAHR BAHR In 2005 werd grote vooruitgang geboekt; in dit jaar is 50% van de bouw van de AWZI-Harnaschpolder gerealiseerd. Aan het einde van 2005 was daarmee meer dan 80% van het totale werk voltooid, waarmee de activiteiten van BAHR twee maanden vooruitlopen op het schema. In 2005 werden ook de ontwerpactiviteiten voor Harnaschpolder afgerond. En vanaf 2005 was alle aandacht gericht op de bouwactiviteiten. Duurzaam bouwen: het proces Sustainable building: the process Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft voor een publiekprivate samenwerking gekozen om de kennis en ervaring van marktpartijen optimaal te kunnen benutten én om aanzienlijke besparingen te kunnen bereiken. Aan Delfluent de opdracht en de uitdaging om over een periode van dertig jaar gestalte te geven aan niet alleen duurzaam bouwen maar ook duurzaam beheer en onderhoud. De motivatie van Delfluent om de investeringen terug te verdienen is bij dit alles een succesfactor. Dit langetermijn- PPS-contract geeft een nieuwe dimensie aan het begrip duurzaam bouwen in de afvalwaterzuivering. Frank Hoekemeijer, projectcoördinator Duurzaam Bouwen bij de bouw van de AWZI Harnaschpolder: De keuze voor marktwerking maakt duurzaam bouwen bovendien een stuk concreter. Die maakt duidelijk dat duurzaamheid hand in hand gaat met kostenbesparing en praktische oplossingen in de bouw en de exploitatie van een gebouw. Duurzaam bouwen ontwikkelt zich zo meer en meer tot integraal Delfland Water Board has chosen a public-private partnership to optimally utilise the knowledge and experience of market players, as well as to achieve substantial savings. Delfluent has been given the task and the challenge to give shape not only to sustainable building, but also to sustainable management and maintenance over a period of thirty years. In all this, the motivation for Delfluent to recoup the investments is a success factor. This long-term PPP contract gives a new dimension to the concept of sustainable building in the field of waste water treatment. Frank Hoekemeijer, Sustainable Building project coordinator during the construction of the Harnaschpolder waste water treatment plant: Giving market forces more scope also makes sustainable building much more tangible. It makes clear that sustainability goes hand in hand with costs savings and practical solutions in the construction and operation of a building. Sustainable building thus increasingly develops into integrated design: from the very start examine the entire life-cycle of a building, the ontwerpen: van begin af aan kijken naar de hele levenscyclus van een gebouw, naar de voordelen en besparingen die in die hele cyclus te behalen zijn. Frank Hoekemeijer advantages and savings that can be achieved in that entire cycle. Sustainable building is an outstanding example of multidisciplinary Duurzaam bouwen is bij uitstek ook multidisciplinair bouwen. In een groot en complex project als de AWZI Harnaschpolder werken mensen afkomstig uit zeer uiteenlopende vakgebieden samen. Zij werken aan een zo duurzaam mogelijk geheel van gebouwen en installaties in een omgeving die nog volop in ontwikkeling is. De pagina s over duurzaam bouwen in dit jaarverslag geven een indruk van die veelzijdigheid in de betrokken deskundigheden. building. In a large and complex project like the Harnaschpolder waste water treatment plant, people from very divergent specialisations work together to produce a maximum sustainable composite of plant and buildings occupying a sustainable position in a continually developing environment. The pages on sustainable building in this annual report give an impression of this versatility in the expertise involved. Harnaschpolder In 2005 werd het bouwkundige werk aan de tanks en distributiekamers van Harnaschpolder, waaronder het testen op waterdichtheid, voltooid. Het werk aan de pijpleidingen is dit jaar gestart, en aan het einde van het jaar was het werk hieraan voor 50% voltooid. Ook werd gewerkt aan de bouw van het administratiegebouw dat onderdak zal gaan bieden aan Delfluent Services. Het gebouw is in oktober/november 2006 klaar. Een hoogtepunt was de plaatsing in september van de schoorsteen, die met een hoogte van 40 meter het hoogste punt van de installatie vormt. Alle belangrijke elektromechanische apparatuur, zoals de biogasgenerators en ruimers, is eind 2005 geleverd en geïnstalleerd. Ook werd begonnen met de elektriciteitsvoorziening en met de aanleg van 300 kilometer elektriciteitskabel. In het verslagjaar is ook het ontwerp voor de groenzone rond de installatie in de Harnaschpolder afgerond. Het uiteindelijke ontwerp is in januari 2006 aan de gemeente, het Hoogheemraadschap van Delfland, de omliggende bedrijven en overige belangstellenden gepresenteerd. In 2005 waren dagelijks gemiddeld meer dan 300 mensen aan het werk op de Harnaschpolder, met als hoogste aantal 365 mensen. BAHR With 50% of the construction work performed during 2005, it was a year of major progress for the Harnaschpolder plant. At the end of 2005, the realisation of more than 80% of the total work was reported, bringing BAHR s activities two months ahead of schedule was also the year in which all design activities for the Harnaschpolder plant were completed. As from 2005, all attention will be focused on the building activities. Harnaschpolder In 2005, the Harnaschpolder plant civil engineering work on tanks and distribution chambers, including water tightness tests, was completed. All pipe construction was started, with 50% being completed by the end of the year. Construction started on the administration building, which is scheduled for completion in October/November 2006 when the Delfluent Services team will move in. A real highlight, in September, was the erection of the 40-metre chimney, the highest point of the plant. All major electromechanical equipment, such as the biogas generators and scraper bridges, is delivered and installed at the end of All electrical works commenced and a start was made with the installation of over 300 kilometres of electrical cable. In the reporting year, the design of the green zone surrounding the Harnaschpolder plant was completed. The final design is presented to the municipality, Delfland Water Board and companies and people in the neighbourhood in January In 2005, a total of more than 300 people worked at the Harnaschpolder plant on a daily basis with a peak of

7 BAHR BAHR Olivier Caumartin (L), Edwin Bach (R) Duurzaam gebruik van energie, water en materialen Sustainable use of energy, water and materials Bij de aanleg van de nieuwe AWZI, de renovatie van de bestaande Considerable attention is being paid to sustainability during the AWZI en tijdens het beheer wordt veel aandacht geschonken aan construction of the new waster water treatment plant, the renovation of duurzaamheid. Toepassing van energiezuinige installaties, maar ook the existing plant and during the management. It all revolves around the besparen en hergebruik van energie, water en materialen, dat is waar use of energy-efficient equipment, but also saving and re-using energy, het om draait. water and materials. De grootste bijdrage aan de energieduurzaamheid komt voort uit het The greatest contribution towards the energy sustainability derives hergebruik van biogas uit slibafval. Dit gas zorgt voor een aanzienlijk from the recycling of biogas from sludge waste. This gas provides a deel, zo n 30%, van de totale energiebehoefte van Harnaschpolder, significant part (about 30%) of the total amount of energy needed to begint Olivier Caumartin, algemeen projectmanager van Bouw- run the complete Harnaschpolder plant, says Olivier Caumartin, General combinatie Afvalwater Haagse Regio (BAHR). Daarnaast is zoveel Project Manager for Bouwcombinatie Afvalwater Haagse Regio (BAHR). mogelijk gekozen voor energiezuinige installaties. Olivier Caumartin: In addition, the energy-efficiency of all the equipment is systematically Het zit ook in kleine dingen, zoals de zonnepanelen. Of het taken into consideration in the selection process. Olivier Caumartin: It hergebruik van de warmte die machines afgeven, zodat er minder is also found in small things, such as the solar panels installed on top energie nodig is voor de verwarming van dienstruimtes. Om de of two buildings or the re-use of the heat produced by machinery so machines op warme dagen niet oververhit te laten raken, is er een that less energy is required for the heating network. Everything is well goede ventilatie. ventilated to ensure that the machinery does not become overheated on warm days. Edwin Bach, projectmanager civieltechnische werken, legt uit op welke manier er tijdens het bouwproces aan duurzaamheid wordt Edwin Bach, Project Manager for civil engineering works, explains how Houtrust Houtrust gedacht. Zo is ervoor gekozen om het waterkerende scherm te laten vervallen, wanneer de bouw van Harnaschpolder is voltooid. sustainability is considered during the construction process. It has, for example, been decided to remove the damming wall when the Een belangrijke mijlpaal voor Houtrust was het begin van het A major milestone for the Houtrust plant was the start of the design and De peilen op het terrein worden dan aangesloten op die van de construction of Harnaschpolder has been completed. The on-site levels ontwerp en voorbereiding voor de elektromechanische en preparation for the electromechanical and civil engineering works, which will omliggende polders. Zo wordt obstructie van de grondwaterstroming will then be linked to those of the surrounding polders. This will prevent bouwkundige werkzaamheden, die in 2007 zullen starten. commence in A risk analysis was performed to ensure the feasibility of voorkomen, en automatische stuwen zorgen voor een verbetering the groundwater flow from being obstructed, and automatic damming Er werd een risicoanalyse uitgevoerd om zeker te zijn van de the design and to anticipate potential interference of the works on day-to-day van de waterberging legt Edwin Bach uit. Verder wordt tijdens will improve water storage, explains Edwin Bach. Furthermore, deugdelijkheid van het ontwerp en om vooruit te lopen op de operations. het bouwproces zoveel mogelijk gebruik gemaakt van grondwater during the construction process as much use as possible will be made mogelijke invloed van de werkzaamheden op de dagelijkse in plaats van drinkwater, niet alleen voor het sproeien van of groundwater instead of drinking water, not only for spraying the gang van zaken. bouwwegen, maar ook tijdens het uitvoeren van bijvoorbeeld de construction traffic roads, but also during the performance of, for waterdichtheidstesten. example, the water tightness tests

8 Delfluent Services Delfluent Services Delfluent Services Alle operationele en onderhoudsactiviteiten voor Houtrust, Harnaschpolder en het aan- en afvoersysteem (inclusief de pompstations) zijn uitbesteed aan Delfluent Services B.V. Omdat de inbedrijfstelling van het eerste gedeelte van de AWZI Harnaschpolder is gepland voor eind 2006, spitsten de activiteiten zich in 2005 vooral toe op Houtrust. In 2005 zijn de voorbereidingen getroffen voor de renovatie van Houtrust, die in 2007 moet beginnen. Delfluent Services droeg bij aan de voorbereidende werkzaamheden voor de verbinding met de AWZI Harnaschpolder en aan de installatie van een derde effluentpomp. Deze pomp is de eerste in een nieuwe serie en completeert het effluent pompsysteem. Vanwege striktere Europese regelgeving is er een Sharonreactor gebouwd voor de verdere verwijdering van stikstof. De Sharon-reactor werd in februari 2005 operationeel. Er werd een opstartteam voor Harnaschpolder gevormd en getraind, dat in het eerste kwartaal van 2006 operationeel wordt. Een teamleider en vijf operators zullen verantwoordelijk zijn voor de apparatuur en de operationele tests op AWZI Harnaschpolder. Voor het ISO 9001-certificaat werd in november 2004 een kwaliteitstoets gehouden en alle betrokkenen is gevraagd, naar aanleiding van de aanbevelingen, te komen met suggesties voor verbeteringen. In maart 2005 werd een lang proces, dat in 2003 begon, afgesloten met een laatste toets, waarmee Delfluent Services uiteindelijk het ISO 9001-certificaat verkreeg. Het certificaat is een aanvulling op de certificaten die eerder zijn verleend aan Delfluent B.V. voor projectmanagement. Ook BAHR kreeg eerder al een certificaat voor ontwerp en constructie. In 2005 is in samenwerking met Delfland door middel van een simulatie het calamiteitenplan getest. Het belangrijkste onderdeel van deze simulatie was de communicatie tussen Delfluent Services en Delfland. De conclusie in de evaluatie was dat de communicatie tussen beide organisaties goed verloopt. Delfluent Services All operating and maintenance activities for the Houtrust and Harnaschpolder plants and mains (including pumping stations) have been subcontracted to Delfluent Services B.V. As the start of the operation of the first part of the Harnaschpolder plant is anticipated for the end of 2006, the main focus in 2005 is on Houtrust. The year 2005 was characterised by preparations for the refurbishment of the Houtrust plant, starting in Delfluent Services assisted in the preparation of the connection with the Harnaschpolder plant and the installation of a third effluent pump. This pump is the first in a new series and completes the pumping effluent system. As a result of stricter European regulations, a Sharon reactor was constructed for the additional removal of nitrogen and became operational in February The start-up team for the Harnaschpolder plant was established and received training. It will become operational in the first quarter of One team leader and five operators will be responsible for equipment and operational tests on the Harnaschpolder plant. A pre-audit for the ISO 9001 certificate was performed in November 2004 and all those involved were invited to brainstorm on potential improvements in line with the recommendations. In March 2005, a long process, which had started in 2003, was finalised and resulted in a final audit and the ISO 9001 certification of Delfluent Services, complementing the certification of Delfluent B.V. for project management and BAHR for design and construction

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Eindhoven, leading in technology

Eindhoven, leading in technology Casestudy Eindhoven, leading in technology On the fibre-optic networking of a city Patrick van Eekeren Robert Elbrink IT MANAGEMENT SELECT volume 11, number 3, 2005 Authors Patrick van Eekeren and Robert

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN our invitation, your challenge inhoud Content In Rotterdam s case I have concluded that there are great assets that should be treasured on the one hand

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM Beheren 2.0 Beheren van bouwwerken met BIM Een onderzoek naar het informatiemanagement in de beheerfase en de mogelijke rol van BIM in de beheerfase bij organisaties in de publieke sector. A.M.J.M. (Arnold)

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

Bijgaand presenteren wij u het booklet Strategic Sourcing Visions 2010, waarin EquaTerra niet alleen nieuwe cijfers over de Europese outsourcing

Bijgaand presenteren wij u het booklet Strategic Sourcing Visions 2010, waarin EquaTerra niet alleen nieuwe cijfers over de Europese outsourcing Bijgaand presenteren wij u het booklet Strategic Sourcing Visions 2010, waarin EquaTerra niet alleen nieuwe cijfers over de Europese outsourcing markt presenteert, maar ook analyses heeft opgenomen over

Nadere informatie

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 Jaarverslag 2010 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website:

Nadere informatie

Renovatie in Graz, Oostenrijk: Voordelen van infraroodfotografie en luchtdichtheidstest

Renovatie in Graz, Oostenrijk: Voordelen van infraroodfotografie en luchtdichtheidstest Inhoud Een waardevolle uitwisseling van internationale kennis Renovatieproject Kopenhagen, Denemarken: Plug-in kosteneffectieve warmteterugwinunit voor renovaties Deens prototype: Prefab lichtgewicht en

Nadere informatie

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press ROMANIA supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud / Content Ambassador of in Belgium 3 Trade & Industry Delegate Minister of Commerce 6 Imsat 7 Silvarom 10 Dan International/ASCO

Nadere informatie

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces Ketenintegratie Lean BIM Afstudeerrapport Jan Fokke Post,

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam January 0 WTC News Ambities voor 0 Voorop Voor 0 koesteren we verschillende ambities. Buiten kijf staat dat we voorop willen blijven lopen als internationaal zakencentrum, met onze bereikbaarheid, voorzieningen

Nadere informatie

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen ICC-GUIDANCE EN ICC-RICHTLIJN VERANTWOORD INKOPEN 4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen 4.1 Beschrijving en toelichting Wat is de Internationale Kamer van Koophandel? De International Chamber

Nadere informatie