Jaarverslag. Delfluent Annual report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report"

Transcriptie

1 Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report

2 Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een consortium van vijf nationale en internationale, gespecialiseerde bedrijven aan het ontwerpen, bouwen, financieren en beheren van de afvalwatervoorzieningen van de regio Den Haag voor een periode van 30 jaar. In dit jaarverslag komen de belangrijkste ontwikkelingen tijdens het jaar 2005 aan de orde, inclusief de financiële verantwoording van het bedrijf. Voorwoord 2 Publiek-private samenwerking 4 Verslag van de directie 5 Duurzaam bouwen: het proces 10 BAHR 11 Duurzaam gebruik van energie, water en materialen 13 Delfluent Services 15 Asset management 18 Vooruitzichten voor Duurzame relaties 21 Project Afvalwater Haagse regio 22 Landschap en natuur 24 Over Delfluent 26 Archeologie 28 Financieel verslag 30 Het jaar 2005 is het tweede bedrijfsjaar voor Delfluent. Een jaar dat volop in het teken heeft gestaan van de nieuwbouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Harnaschpolder (Midden-Delfland) en het verbeteren van het afvalwatermanagement in de bestaande installatie Houtrust (Den Haag). Ook de voorbereidingen voor de renovatie van de AWZI Houtrust zijn gestart. Hiermee wordt een goede basis gelegd voor de taken die Delfluent tot december 2033 zal uitvoeren: het beheer en onderhoud van de beide AWZI s, inclusief het bijbehorende transportsysteem en pompstations. Een belangrijk aandachtspunt voor het ontwerp en de (ver)bouw van de AWZI s is duurzame ontwikkeling. Duurzaamheid staat niet alleen centraal in de operationele en onderhoudsactiviteiten die Delfluent Services B.V., onze onderaannemer, tot aan het eind van het contract zal uitvoeren. Ook bij het opbouwen van een relatie met de omgeving waarin we onze wateractiviteiten ontwikkelen, is duurzaamheid het sleutelwoord. Bovendien werken we mee aan de duurzaamheid van de samenleving om ons heen dankzij het zuiveren van het afvalwater. In dit jaarverslag komt een aantal belangrijke thema s aan de orde. Thema s rondom duurzaamheid bij het ontwerpen en bouwen en binnen de operationele activiteiten. Allemaal dienen ze hetzelfde doel: het op een duurzame manier zuiveren van afvalwater om de kwaliteit van ons milieu op de langere termijn te verbeteren. You are reading the Delfluent 2005 annual report. We a consortium of five national and international specialised companies have been charged by the Delfland Water Board (Hoogheemraadschap van Delfland) to Design, Build, Finance and Operate the waste water facilities of the Hague Region for a total period of 30 years. This annual report covers the most important developments during the year 2005 and includes the company s financial statements. The year 2005 is the second year of operations for Delfluent. This year has been dominated by the construction of a new waste water treatment plant in Harnaschpolder (Middle Delfland) and the improvement of the waste water quality management in the existing Houtrust plant (The Hague). In addition, preparation works for the refurbishment of the Houtrust waste water treatment plant have started. All of the above has created a sound basis for the duties that Delfluent will have to perform until December 2033: the operation and maintenance of both waste water treatment plants, including the associated transport system and pumping stations. An important point of focus for the design, build and refurbishment of the waste water treatment plants is sustainable development. Sustainability plays a central role, not only in the operational and maintenance activities that Delfluent Services B.V., our subcontractor, will perform until the end of the contract. Sustainability is also the keyword in building a relationship with the environment in which we develop our water-related activities. And finally, with the treatment of waste water, we also contribute to the sustainability of the society in which we operate. This annual report covers a number of important issues related to sustainability, regarding the process of design and build and within the various operational activities. For all issues, the final goal is the same: the sustainable treatment of waste water to improve the long-term quality of our environment. Contents Foreword 2 Public-private partnership 4 Report of the management board 5 Sustainable building: the process 10 BAHR 11 Sustainable use of energy, water and materials 13 Delfluent Services 15 Asset management 18 Outlook for Sustainable relations 21 Project Afvalwater Haagse regio 22 Landscape and nature 24 About Delfluent 26 Archaeology 28 Financial statements 0 Delfluent BV Delfluent BV Bruno d Artagnan (L), Dick Spinder (R) Dick Spinder Bruno d Artagnan Dick Spinder Bruno d Artagnan Algemeen directeur Secretaris-Generaal Managing director Secretary General 2

3 Hoogheemraadschap van Delfland Verslag van de directie Delfland Water board Report of the management board Verslag van de directie In 2005 heeft Delfluent B.V., contractant in het DBFO (design, build, finance & operate)-contract, Ir. Th. A. Fransen, hoogheemraad van Delfland: Deze publiek-private samenwerking combineert het beste van de twee werelden Droge voeten, schoon water en veiligheid, dat zijn onze kerntaken. Als overheid richten wij ons op het behartigen van de belangen van burger en bedrijfsleven. Daarom is het zeer belangrijk dat we onze publieke taken zo transparant mogelijk uitvoeren en tegen de laagst mogelijk maatschappelijke kosten. Wij opereren in een dichtbevolkt gebied met 1,4 miljoen inwoners dan mag je geen risico s lopen. In onze situatie is een publiek-private samenwerking voor het zuiveren van afvalwater op dit moment de beste oplossing. We hebben met de bouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder gekozen This public-private partnership unites the best of both worlds Dry feet, clean water and safety, these are our core activities. As a government body, we focus on protecting the interests of both citizens and business ir. Th. A. Fransen Ir. Th. A. Fransen, daily board member of Delfland: community. It is therefore very important that we perform our public duties as transparently as possible and for the lowest possible social costs. We operate in a densely populated area with 1.4 million inhabitants so you mustn t nauw samengewerkt met opdrachtgever Hoogheemraadschap van Delfland, de onderaannemer BAHR Consortium en operator Delfluent Services, en een uitgebreid internationaal netwerk van aandeelhouders, banken, verzekeringsmaatschappijen en adviseurs. Hierdoor verliep de bouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder sneller dan gepland en liggen de voorbereidingen voor de renovatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust op schema. Nu de bouwwerkzaamheden van Harnaschpolder voor het grootste deel achter ons liggen, kunnen we ons gaan richten op de operationele en onderhoudsactiviteiten. Gedurende dit jaar konden we ons vertrouwen in de mogelijkheden van duurzaam ondernemen in de praktijk brengen en laten zien dat het combineren van ontwerp en constructie tot duurzame bouwresultaten leidt. Dit bleek niet alleen uit onze fysieke bouwactiviteiten, maar ook uit het versterken van de relatie met de belanghebbenden en het vergroten van onze kennis en expertise, waarvan alle deelnemers ook in de toekomst gebruik zullen kunnen maken. Report of the management board 2005 was another year of close cooperation between Delfluent B.V., contractor in the DBFO (design, build, finance & operate) contract, the employer, Delfland Water Board (Hoogheemraadschap van Delfland), subcontractor BAHR Consortium and operator Delfluent Services, and an extensive voor een grootschalig project, dat veel expertise en ervaring vereist. Die ervaring hebben we bij het Hoogheemraadschap niet in huis. Daar moeten we ook niet naar streven. Wij houden ons bezig met beleid, de uitvoering hiervan, en met toezicht en handhaving. De realisatie van de nieuwe zuiveringsinstallatie laten we graag over aan de professionals. Dat samenspel is voortreffelijk. Juist door de scheiding take any risks. In our situation, a public-private partnership for the treatment of waste water is currently the best solution. With the construction of the Harnaschpolder waste water treatment plant, we have opted for a large-scale project, which requires a lot of expertise and experience. We do not have this experience at the Hoogheemraadschap (Water Board). Nor should we strive for this. We are concerned with policy, supervision, implementation and enforcement we prefer to leave the development of the Harnaschpolder Jaar van investeringen 2005 was een jaar met aanzienlijke investeringen voor Delfluent B.V. Aan het einde van het jaar was de bouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder voor meer dan 80% voltooid, waarmee in één jaar ongeveer 50% van de totale bouwwerkzaamheden werd gerealiseerd. De international network of shareholders, banks, insurance companies and advisors. As a result of this, better than expected progress was made in the construction of Harnaschpolder plant and in the preparations for refurbishing the Houtrust plant. With the major part of the Harnaschpolder construction work behind us, we are in the process of moving from construction to van publiek en privaat houden we elkaar scherp, kunnen project to the professionals. This teamwork is excellent. By separating public investeringen in 2005 bedroegen 92 miljoen, voor een groot operations and maintenance activities in Harnaschpolder and we innovatief zijn en profiteren we van het beste van de twee werelden. Zelf steken we heel wat tijd en energie in and private we keep one another on our toes, can be innovative and benefit from the best of both worlds. We spend a lot of time and energy in the relationship deel bestaand uit investeringen in de bouw van de nieuwe AWZI-Harnaschpolder. Er is boven verwachting gepresteerd, starting construction activities in Houtrust in de relatie en in het proces. Dat is nodig, want wij zijn nog and the process. This is essential because we always bear final administrative waarmee een nettowinst van 2,2 miljoen gerapporteerd kon steeds bestuurlijk eindverantwoordelijk. Er wordt naar ons responsibility. We are held accountable if anything goes wrong. But this worden. During the year, we have been able to put our firm belief in sustainability gewezen als er iets mis gaat. Maar die investering is absoluut investment is certainly worth the effort. We are very satisfied with the results into practice, demonstrating that the combination of design and construct de moeite waard. We zijn erg tevreden met de resultaten die that have been achieved in 2005 in the area of the construction. We are now leverages sustainable building. Not only physically, but also in building strong in 2005 op het gebied van de bouw bereikt zijn. Nu komen we faced with an exciting period: the transition to the management of the both relationships with our stakeholders and accumulating knowledge and expertise, in een spannende periode: de overgang naar het beheer van waste water treatment plants, the actual treatment of waste water. This is a which can be reapplied by all participants in the future. beide installaties, het daadwerkelijke zuiveren van afvalwater. Dat is een grote stap, maar op de manier zoals het nu gaat, major step, but the way things are going now, it should go well. What is needed for this? Lots of consultation and confidence. Year of investments moet dat zeker lukken. Wat daar voor nodig is? Veel overleg 2005 was a year of substantial investments for Delfluent B.V. At the end of the en vertrouwen. year, more than 80% of the construction works of the Harnaschpolder waste 4 water treatment plant were completed, representing impressive progress of around 50% in one single year. Investments in 2005 amounted to 92 5

4 Verslag van de directie Report of the management board Er werden kwaliteitscontroles uitgevoerd om te zorgen voor Quality Management in 2005 entailed the continuous improvement of the een goede afstemming van de activiteiten op het gebied van effectiveness and efficiency of Delfluent s activities through communication, kwaliteitsmanagement met en tussen de opdrachtgever en audits and management reviews. onderaannemers. De controles van het afgelopen jaar richtten Quality assurance audits were carried out to align quality management zich vooral op BAHR bij de aanleg van de electromechanische activities with and between the employer and subcontractors. Last year s audits installaties en op Delfluent Services bij het testen, analyseren focused on BAHR commencing its electromechanical installations and on en rapporteren en het assetmanagement. Alle controles Delfluent Services executing both its sampling, analysis and reporting activities werden samen met de opdrachtgever uitgevoerd en hadden and its asset management actions. All audits were carried out jointly with the een bevredigende uitkomst. employer and were satisfactory. Risicomanagement Risk Management Delfluent is een bedrijf dat speciaal is opgericht voor de Delfluent is a special purpose company, established to finance and manage the financiering en het management van dit project. In principe project. In principle, the back-to-back contract structure ensures that all project zorgt de toegepaste back-to-back contractstructuur ervoor risks are transferred and monitored by Delfluent s subcontractor and operator. dat de onderaannemer en operator van Delfluent de risico s However, in the overall interest of the project s stakeholders and of the general Het financieel jaarverslag van 2005 is opgesteld volgens million, for a large part due to the investment in the construction of the new van het project dragen en bewaken. public in particular, a joint risk management scheme for the Houtrust plant and het Nederlandse GAAP-systeem. Aangezien de meeste Harnaschpolder plant. Performing better than forecasted, a net profit of 2.2 Vanwege het algemeen belang van de betrokkenen bij for the start-up phase of the Harnaschpolder plant was initiated. aandeelhouders van Delfluent B.V. rapporteren volgens IFRS, million was reported. het project en in het bijzonder het publieke belang, is een The implementation of this risk management scheme is planned for 2006 onderzoekt Delfluent de mogelijkheid om de cijfers van 2006 gezamelijk risicomanagementplan opgesteld voor Houtrust and concerns the establishment of common risk registers which, by means of ook volgens IFRS te rapporteren en daarmee te voldoen aan The 2005 financial statements are prepared in accordance with Dutch GAAP. en voor de opstartfase van Harnaschpolder. regular risk review meetings attended by all public private partners, should de standaarden. However, most of the Delfluent B.V. shareholders report in IFRS, as a result of De invoering van dit risicomanagementplan staat voor raise awareness of the risks and should thus result in adequate and effective Kwaliteitsmanagement Kwaliteitsmanagement is voor Delfluent essentieel voor een succesvolle realisatie van het project. Delfluent heeft which Delfluent is investigating the possibility of also reporting in IFRS in 2006 in order to comply with the developing standards. Quality management 2006 op de agenda. Het betreft het aanleggen van gemeenschappelijke risicoregisters, die in regelmatige bijeenkomsten van alle PPS-partners besproken worden, en moeten leiden tot een groter risicobewustzijn en een mitigating actions. Stakeholders Delfluent Services introduced itself to the people living in the neighbourhood of een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem For Delfluent, quality management is a cornerstone for the successful adequaat en effectief optreden. the Harnaschpolder plant. The quarterly meetings enjoy an increasing number ontwikkeld en ingevoerd en zorgt ervoor dat ook onderaannemer BAHR Consortium en operator Delfluent realisation of the project. Delfluent developed and implemented an ISO 9001 certified Quality Management System and ensures that subcontractor BAHR and Belanghebbenden of participants. Services dergelijke kwaliteitssystemen hebben. operator Delfluent Services apply compatible quality management systems. Delfluent Services heeft zich voorgesteld aan zijn buren in de Harnaschpolder. De driemaandelijkse bijeenkomsten worden Op het gebied van kwaliteitsmanagement heeft Delfluent steeds drukker bezocht. in 2005 voortdurend gewerkt aan de verbetering van de effectiviteit en efficiency van zijn activiteiten via communicatie, kwaliteitscontroles en managementevaluaties. 6

5 8 9

6 xxxxxxxxx BAHR xxxxxxxxx BAHR BAHR In 2005 werd grote vooruitgang geboekt; in dit jaar is 50% van de bouw van de AWZI-Harnaschpolder gerealiseerd. Aan het einde van 2005 was daarmee meer dan 80% van het totale werk voltooid, waarmee de activiteiten van BAHR twee maanden vooruitlopen op het schema. In 2005 werden ook de ontwerpactiviteiten voor Harnaschpolder afgerond. En vanaf 2005 was alle aandacht gericht op de bouwactiviteiten. Duurzaam bouwen: het proces Sustainable building: the process Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft voor een publiekprivate samenwerking gekozen om de kennis en ervaring van marktpartijen optimaal te kunnen benutten én om aanzienlijke besparingen te kunnen bereiken. Aan Delfluent de opdracht en de uitdaging om over een periode van dertig jaar gestalte te geven aan niet alleen duurzaam bouwen maar ook duurzaam beheer en onderhoud. De motivatie van Delfluent om de investeringen terug te verdienen is bij dit alles een succesfactor. Dit langetermijn- PPS-contract geeft een nieuwe dimensie aan het begrip duurzaam bouwen in de afvalwaterzuivering. Frank Hoekemeijer, projectcoördinator Duurzaam Bouwen bij de bouw van de AWZI Harnaschpolder: De keuze voor marktwerking maakt duurzaam bouwen bovendien een stuk concreter. Die maakt duidelijk dat duurzaamheid hand in hand gaat met kostenbesparing en praktische oplossingen in de bouw en de exploitatie van een gebouw. Duurzaam bouwen ontwikkelt zich zo meer en meer tot integraal Delfland Water Board has chosen a public-private partnership to optimally utilise the knowledge and experience of market players, as well as to achieve substantial savings. Delfluent has been given the task and the challenge to give shape not only to sustainable building, but also to sustainable management and maintenance over a period of thirty years. In all this, the motivation for Delfluent to recoup the investments is a success factor. This long-term PPP contract gives a new dimension to the concept of sustainable building in the field of waste water treatment. Frank Hoekemeijer, Sustainable Building project coordinator during the construction of the Harnaschpolder waste water treatment plant: Giving market forces more scope also makes sustainable building much more tangible. It makes clear that sustainability goes hand in hand with costs savings and practical solutions in the construction and operation of a building. Sustainable building thus increasingly develops into integrated design: from the very start examine the entire life-cycle of a building, the ontwerpen: van begin af aan kijken naar de hele levenscyclus van een gebouw, naar de voordelen en besparingen die in die hele cyclus te behalen zijn. Frank Hoekemeijer advantages and savings that can be achieved in that entire cycle. Sustainable building is an outstanding example of multidisciplinary Duurzaam bouwen is bij uitstek ook multidisciplinair bouwen. In een groot en complex project als de AWZI Harnaschpolder werken mensen afkomstig uit zeer uiteenlopende vakgebieden samen. Zij werken aan een zo duurzaam mogelijk geheel van gebouwen en installaties in een omgeving die nog volop in ontwikkeling is. De pagina s over duurzaam bouwen in dit jaarverslag geven een indruk van die veelzijdigheid in de betrokken deskundigheden. building. In a large and complex project like the Harnaschpolder waste water treatment plant, people from very divergent specialisations work together to produce a maximum sustainable composite of plant and buildings occupying a sustainable position in a continually developing environment. The pages on sustainable building in this annual report give an impression of this versatility in the expertise involved. Harnaschpolder In 2005 werd het bouwkundige werk aan de tanks en distributiekamers van Harnaschpolder, waaronder het testen op waterdichtheid, voltooid. Het werk aan de pijpleidingen is dit jaar gestart, en aan het einde van het jaar was het werk hieraan voor 50% voltooid. Ook werd gewerkt aan de bouw van het administratiegebouw dat onderdak zal gaan bieden aan Delfluent Services. Het gebouw is in oktober/november 2006 klaar. Een hoogtepunt was de plaatsing in september van de schoorsteen, die met een hoogte van 40 meter het hoogste punt van de installatie vormt. Alle belangrijke elektromechanische apparatuur, zoals de biogasgenerators en ruimers, is eind 2005 geleverd en geïnstalleerd. Ook werd begonnen met de elektriciteitsvoorziening en met de aanleg van 300 kilometer elektriciteitskabel. In het verslagjaar is ook het ontwerp voor de groenzone rond de installatie in de Harnaschpolder afgerond. Het uiteindelijke ontwerp is in januari 2006 aan de gemeente, het Hoogheemraadschap van Delfland, de omliggende bedrijven en overige belangstellenden gepresenteerd. In 2005 waren dagelijks gemiddeld meer dan 300 mensen aan het werk op de Harnaschpolder, met als hoogste aantal 365 mensen. BAHR With 50% of the construction work performed during 2005, it was a year of major progress for the Harnaschpolder plant. At the end of 2005, the realisation of more than 80% of the total work was reported, bringing BAHR s activities two months ahead of schedule was also the year in which all design activities for the Harnaschpolder plant were completed. As from 2005, all attention will be focused on the building activities. Harnaschpolder In 2005, the Harnaschpolder plant civil engineering work on tanks and distribution chambers, including water tightness tests, was completed. All pipe construction was started, with 50% being completed by the end of the year. Construction started on the administration building, which is scheduled for completion in October/November 2006 when the Delfluent Services team will move in. A real highlight, in September, was the erection of the 40-metre chimney, the highest point of the plant. All major electromechanical equipment, such as the biogas generators and scraper bridges, is delivered and installed at the end of All electrical works commenced and a start was made with the installation of over 300 kilometres of electrical cable. In the reporting year, the design of the green zone surrounding the Harnaschpolder plant was completed. The final design is presented to the municipality, Delfland Water Board and companies and people in the neighbourhood in January In 2005, a total of more than 300 people worked at the Harnaschpolder plant on a daily basis with a peak of

7 BAHR BAHR Olivier Caumartin (L), Edwin Bach (R) Duurzaam gebruik van energie, water en materialen Sustainable use of energy, water and materials Bij de aanleg van de nieuwe AWZI, de renovatie van de bestaande Considerable attention is being paid to sustainability during the AWZI en tijdens het beheer wordt veel aandacht geschonken aan construction of the new waster water treatment plant, the renovation of duurzaamheid. Toepassing van energiezuinige installaties, maar ook the existing plant and during the management. It all revolves around the besparen en hergebruik van energie, water en materialen, dat is waar use of energy-efficient equipment, but also saving and re-using energy, het om draait. water and materials. De grootste bijdrage aan de energieduurzaamheid komt voort uit het The greatest contribution towards the energy sustainability derives hergebruik van biogas uit slibafval. Dit gas zorgt voor een aanzienlijk from the recycling of biogas from sludge waste. This gas provides a deel, zo n 30%, van de totale energiebehoefte van Harnaschpolder, significant part (about 30%) of the total amount of energy needed to begint Olivier Caumartin, algemeen projectmanager van Bouw- run the complete Harnaschpolder plant, says Olivier Caumartin, General combinatie Afvalwater Haagse Regio (BAHR). Daarnaast is zoveel Project Manager for Bouwcombinatie Afvalwater Haagse Regio (BAHR). mogelijk gekozen voor energiezuinige installaties. Olivier Caumartin: In addition, the energy-efficiency of all the equipment is systematically Het zit ook in kleine dingen, zoals de zonnepanelen. Of het taken into consideration in the selection process. Olivier Caumartin: It hergebruik van de warmte die machines afgeven, zodat er minder is also found in small things, such as the solar panels installed on top energie nodig is voor de verwarming van dienstruimtes. Om de of two buildings or the re-use of the heat produced by machinery so machines op warme dagen niet oververhit te laten raken, is er een that less energy is required for the heating network. Everything is well goede ventilatie. ventilated to ensure that the machinery does not become overheated on warm days. Edwin Bach, projectmanager civieltechnische werken, legt uit op welke manier er tijdens het bouwproces aan duurzaamheid wordt Edwin Bach, Project Manager for civil engineering works, explains how Houtrust Houtrust gedacht. Zo is ervoor gekozen om het waterkerende scherm te laten vervallen, wanneer de bouw van Harnaschpolder is voltooid. sustainability is considered during the construction process. It has, for example, been decided to remove the damming wall when the Een belangrijke mijlpaal voor Houtrust was het begin van het A major milestone for the Houtrust plant was the start of the design and De peilen op het terrein worden dan aangesloten op die van de construction of Harnaschpolder has been completed. The on-site levels ontwerp en voorbereiding voor de elektromechanische en preparation for the electromechanical and civil engineering works, which will omliggende polders. Zo wordt obstructie van de grondwaterstroming will then be linked to those of the surrounding polders. This will prevent bouwkundige werkzaamheden, die in 2007 zullen starten. commence in A risk analysis was performed to ensure the feasibility of voorkomen, en automatische stuwen zorgen voor een verbetering the groundwater flow from being obstructed, and automatic damming Er werd een risicoanalyse uitgevoerd om zeker te zijn van de the design and to anticipate potential interference of the works on day-to-day van de waterberging legt Edwin Bach uit. Verder wordt tijdens will improve water storage, explains Edwin Bach. Furthermore, deugdelijkheid van het ontwerp en om vooruit te lopen op de operations. het bouwproces zoveel mogelijk gebruik gemaakt van grondwater during the construction process as much use as possible will be made mogelijke invloed van de werkzaamheden op de dagelijkse in plaats van drinkwater, niet alleen voor het sproeien van of groundwater instead of drinking water, not only for spraying the gang van zaken. bouwwegen, maar ook tijdens het uitvoeren van bijvoorbeeld de construction traffic roads, but also during the performance of, for waterdichtheidstesten. example, the water tightness tests

8 Delfluent Services Delfluent Services Delfluent Services Alle operationele en onderhoudsactiviteiten voor Houtrust, Harnaschpolder en het aan- en afvoersysteem (inclusief de pompstations) zijn uitbesteed aan Delfluent Services B.V. Omdat de inbedrijfstelling van het eerste gedeelte van de AWZI Harnaschpolder is gepland voor eind 2006, spitsten de activiteiten zich in 2005 vooral toe op Houtrust. In 2005 zijn de voorbereidingen getroffen voor de renovatie van Houtrust, die in 2007 moet beginnen. Delfluent Services droeg bij aan de voorbereidende werkzaamheden voor de verbinding met de AWZI Harnaschpolder en aan de installatie van een derde effluentpomp. Deze pomp is de eerste in een nieuwe serie en completeert het effluent pompsysteem. Vanwege striktere Europese regelgeving is er een Sharonreactor gebouwd voor de verdere verwijdering van stikstof. De Sharon-reactor werd in februari 2005 operationeel. Er werd een opstartteam voor Harnaschpolder gevormd en getraind, dat in het eerste kwartaal van 2006 operationeel wordt. Een teamleider en vijf operators zullen verantwoordelijk zijn voor de apparatuur en de operationele tests op AWZI Harnaschpolder. Voor het ISO 9001-certificaat werd in november 2004 een kwaliteitstoets gehouden en alle betrokkenen is gevraagd, naar aanleiding van de aanbevelingen, te komen met suggesties voor verbeteringen. In maart 2005 werd een lang proces, dat in 2003 begon, afgesloten met een laatste toets, waarmee Delfluent Services uiteindelijk het ISO 9001-certificaat verkreeg. Het certificaat is een aanvulling op de certificaten die eerder zijn verleend aan Delfluent B.V. voor projectmanagement. Ook BAHR kreeg eerder al een certificaat voor ontwerp en constructie. In 2005 is in samenwerking met Delfland door middel van een simulatie het calamiteitenplan getest. Het belangrijkste onderdeel van deze simulatie was de communicatie tussen Delfluent Services en Delfland. De conclusie in de evaluatie was dat de communicatie tussen beide organisaties goed verloopt. Delfluent Services All operating and maintenance activities for the Houtrust and Harnaschpolder plants and mains (including pumping stations) have been subcontracted to Delfluent Services B.V. As the start of the operation of the first part of the Harnaschpolder plant is anticipated for the end of 2006, the main focus in 2005 is on Houtrust. The year 2005 was characterised by preparations for the refurbishment of the Houtrust plant, starting in Delfluent Services assisted in the preparation of the connection with the Harnaschpolder plant and the installation of a third effluent pump. This pump is the first in a new series and completes the pumping effluent system. As a result of stricter European regulations, a Sharon reactor was constructed for the additional removal of nitrogen and became operational in February The start-up team for the Harnaschpolder plant was established and received training. It will become operational in the first quarter of One team leader and five operators will be responsible for equipment and operational tests on the Harnaschpolder plant. A pre-audit for the ISO 9001 certificate was performed in November 2004 and all those involved were invited to brainstorm on potential improvements in line with the recommendations. In March 2005, a long process, which had started in 2003, was finalised and resulted in a final audit and the ISO 9001 certification of Delfluent Services, complementing the certification of Delfluent B.V. for project management and BAHR for design and construction

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN Make a smart move+ STRATEGISCHE LOCATIE,, A326 AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER 25.500 m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR WIJCHEN LOGISTICS CENTRE MODERNE LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Instruction project completion report

Instruction project completion report Instruction project completion report The project completion report is in fact a final progress report providing a comparison between the start of the project and the situation at the end of the project.

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling India

Stedelijke Ontwikkeling India Stedelijke Ontwikkeling India An Urban Challenge Leon van Velzen 23 april 2015 2 3 Urban Challenge Circular City Water Resilience Public Space Governance and Finance Data City Urban Challenge 4 Royal HaskoningDHV

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Statistische steekproeven in juist perspectief

Statistische steekproeven in juist perspectief Statistische steekproeven in juist perspectief Inhoudsopgave Naheffingsaanslag in eerste aanleg en eindresultaat Een praktijkvoorbeeld Omkering van de bewijslast Onze werkwijze Streekproef als vast onderdeel

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres . VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (Danish and Belgian info) Nationale identificatie:

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Madam, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Sir, Dear Madam, Dear Sir / Madam, Dear Sir / Madam, Formeel, naam

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Welcome in the Ferraris Building!

Welcome in the Ferraris Building! Welkom Welcome in the Ferraris Building! Paul van Snick Algemeen directeur Departement Leefmilieu, Natuur en Energie General Director Environment, Nature and Energy Department Vlaamse overheid / Flemish

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0 Discussie en vragen Ambition Document 1.0 2.0 Potention Research Parkstad Limburg Energy Transition (PALET 3.0) Basic principles PALET

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland Windows Server 2003 EoS GGZ Nederland Inleiding Inleiding Op 14 juli 2015 gaat Windows Server 2003 uit Extended Support. Dat betekent dat er geen nieuwe updates, patches of security releases worden uitgebracht.

Nadere informatie

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) 1 Wie ben ik? 2 Enschede plant 150 Acre facility located in the East part of the Netherlands, close to the German border Capacity: PCR:

Nadere informatie

EPC ESCO VME. Sven Wuyts Factor4

EPC ESCO VME. Sven Wuyts Factor4 EPC ESCO VME Sven Wuyts Factor4 Energie Prestatie Contract Energy Service COmpany Vereniging van MedeEigenaars Sven Wuyts Factor4 Factor4: Antwerpen en Amsterdam Ingenieurs en financieel experts Energiebesparingsprojecten

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Cycling in The Netherlands & The Hague

Cycling in The Netherlands & The Hague Cycling in The Netherlands & The Hague Inge Molenaar program manager for cycling City of The Hague Ottawa, december 2009 A few words about me Facts and points of interest about the municipality of the

Nadere informatie

Modern Land Consolidation in the Netherlands

Modern Land Consolidation in the Netherlands Modern Land Consolidation in the Netherlands Adri van den Brink Government Service for Land and Water Management Wageningen University, Land Use Planning Group Volvic, 10 September 2004 Contents Introduction

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

380 kv cabling - Randstad North Ring

380 kv cabling - Randstad North Ring Sjouke Pieter Bootsma Senior manager Large Projects NL Randstad 380 kv: closing the ring Connection between: Maasvlakte (Rotterdam-area) and Beverwijk (Amsterdam area) Total investment 220 M + 650 M South-ring

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

HBFF Training & Consultancy

HBFF Training & Consultancy HBFF Training & Consultancy Business English, level A Business English, Level B Business English, Level C Business Writing Skills One-to-one trainings GENERAL COURSES HBFF Training & Consultancy Verwersstraat

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik makend van GPS- en Versnellingsmeterdata The relationship Between the Physical Environment and Physical Activity in Children

Nadere informatie

HOU-NLD3 Energy Performance Coefficient (Energie Prestatie Coëfficiënt, EPC)

HOU-NLD3 Energy Performance Coefficient (Energie Prestatie Coëfficiënt, EPC) Title of the measure: HOU-NLD3 Energy Performance Coefficient (Energie Prestatie Coëfficiënt, EPC) General description The Building Decree from 1992 already contained requirements for thermal insulation

Nadere informatie

right place, right time

right place, right time right place, right time PND: constructie èn industriële verhuizingen Combinatie van twee disciplines maakt PND tot de ideale partner Het verhaal achter de succesformule van PND is eenvoudig. Van oorsprong

Nadere informatie