EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : M.A.R. TRAILER B.V. Curator : Mr M.M.E. Bowmer Rechter-Commissaris : Mr J.P.G. Poell Datum Faillissement : 23 maart 2004 Datum Verslag : 13 april 2004 Faillissement nr. : 04/179 F I. FORMELE GEGEVENS VENNOOTSCHAP 1. Statutaire en feitelijke vestigingen Curanda is statutair gevestigd te Poortugaal en houdt kantoor te Rotterdam aan de Geyssendorfferweg 66. Feitelijk worden sinds enige tijd de activiteiten van curanda gedreven vanuit een stallingsplaats aan de Anthony Fokkerweg 45 te Rotterdam. 2. Datum oprichting vennootschap Curanda is op 2 november 1992 opgericht. 3. Geplaatst en gestort kapitaal Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt blijkens het handelsregister , Aandelenvolstorting Onderzocht wordt of aan de volstortingsplicht is voldaan. De bankverklaring is inmiddels bij de destijds behandelende notaris opgevraagd. 5. Bestuurders Sinds 1 augustus 2001 staat er geen bestuurder meer in het handelsregister ingeschreven. Laatstelijk stond ingeschreven de heer A.C. Heijstek, wonende te Hogerheide. De onderneming wordt volgens eigen zeggen sindsdien gedreven door twee werknemers, K. Benningshof en P. Gielen. 6. Aandeelhouders Enig aandeelhouder van curanda is de heer C. Totty wonende te Dublin, Ierland. 7. Commissarissen Niet van toepassing 1

2 8. Bijzonderheden (gelieerde vennootschappen) Curanda is nauw betrokken geweest bij een ander vennootschap P&R Rentals B.V. De vader van K. Benningshof was bestuurder van P&R Rentals. P&R Rentals is in 2002 failliet verklaard met aanstelling van mr W.E. Merens tot curator. II. BEDRIJFSACTIVITEITEN EN PERSONEEL 1. Omschrijving van de (bedrijfseconomische) activiteiten van failliet en oorzaken van het faillissement Curanda is een verhuurbedrijf voor vrachtwagenonderstellen (containerchassis). Tot 2002 hield curanda zich voornamelijk bezig met internationale bevrachting. P&R Rentals B.V. verhuurde haar trailers aan curanda ten behoeve van de bevrachtingsdiensten. Curanda had echter ook zelf trailers in eigendom. De trailers van beide bedrijven bevonden zich voornamelijk op hetzelfde stallingsterrein. In 2001 heeft een schuldeiser van P&R Rentals, D. van de Wetering B.V., beslag (met sequestratie) gelegd op alle zich op dat terrein bevindende trailers. Het beslag trof tevens 18 trailers van curanda. Om vooralsnog onbekende redenen heeft het 16 maanden geduurd voordat het beslag werd opgeheven. Pas na twee kort geding procedures en een verklaring van de curator van de inmiddels gefailleerde P&R Rentals dat de trailers aan curanda toebehoorden, is het beslag opgeheven. Op 10 oktober 2002 is uiteindelijk opheffing van het beslag bevolen. Curanda verkeerde echter inmiddels in serieuze financiële problemen. Doordat circa twee derde van de aan haar toebehorende trailers niet gebruikt konden worden en ook de trailers van P&R niet meer tot haar beschikking stonden, kon zij niet meer aan haar contractuele verplichtingen voldoen. De schulden liepen op en besloten is de bevrachtingsactiviteiten te staken. De meeste schulden van curanda dateren van deze periode. Een tweede belangrijke oorzaak van het faillissement is gelegen in het feit dat curanda sinds 2001 geen bestuurder meer heeft. Er was derhalve niemand vertegenwoordigingsbevoegd. Alhoewel de twee overgebleven werknemers er het beste van gemaakt hebben, bleek dit zeer lastig, omdat niet in rechte kon worden opgetreden, geen nieuwe kredietlimieten konden worden overeengekomen enz. De onderneming hinkte zonder bestuur enige tijd voort. De omzet van curanda was goed te noemen, maar de oude schulden bleven de onderneming achtervolgen. De omvang hiervan bleek, aldus de werknemers, te groot. Uiteindelijk hebben de werknemers, K. Benningshof en P. Gielen, het faillissement van curanda aangevraagd. 2. Aantal werknemers Per datum faillissement waren er nog twee werknemers bij curanda in dienst, K. Benningshof en P. Gielen. 2

3 3. Ontslagaanzeggingen De werknemers zijn, met toestemming van de Rechter-commissaris, op 25 maart 2004 ontslagen. 4. Afwikkeling loonaanspraken bedrijfsvereniging De werknemers zijn verwezen naar het UWV voor uitbetaling van het achterstalling loon over de maanden februari en maart 2004 en de opzegtermijn. III. ACTIVA 1. Registergoederen Er staan geen registergoederen op naam van curanda. 2. Inventaris De inventaris van curanda bestaat slechts uit enige kantoormeubels (bureaus, stoelen, oude metalen dossierkasten), een verouderde computer en een bijna antieke matrixprinter. De gehele inventaris is verder oud en smerig. Sinds enige tijd wordt de onderneming vanuit een portocabine op een trailer gedreven. De portocabine is in eigendom van curanda. 3. Voorraden/ Onderhanden werk Tot 2 april 2004 heeft curanda nog enige trailers verhuurd. Het ging hierbij om lopende contracten, die zonder kosten voor de boedel konden worden uitgediend. Per 2 april 2004 zijn alle activiteiten gestaakt. 4. Orderportefeuille en goodwill Curanda beschikte over een kleine verhuurportefeuille met circa 10 vaste klanten. De verhuurportefeuille is tezamen met de andere activa verkocht (zie punt III-7). 5. Debiteuren/Overige vorderingen Uit de administratie blijkt dat er tot datum faillissement ,50 aan debiteuren uitstonden. Hiervan is volgens opgave van de heer Benningshof circa ,-- oninbaar. Alle debiteuren zijn inmiddels aangeschreven en een deel van de vorderingen zijn reeds voldaan. Tevens is er inmiddels voor circa 5.008,68 gefactureerd voor verhuur in de maand maart. Ten gevolge van het onrechtmatig beslag op haar trailers heeft curanda onder meer omzetschade geleden. Curanda was reeds in onderhandeling over een minnelijke regeling met de beslaglegger, maar partijen konden niet tot een vergelijk komen. Curanda had vervolgens geen geld meer om een procedure aan te vangen. De totale vordering bedraagt circa ,--. 3

4 6. Rekening courant vordering directie In onderzoek. 7. Auto s/ Rijdend materiaal Curanda had een 29 tal containerchassis in eigendom. Daarnaast stond op het terrein een volkswagen bestelbusje, die al jaren niet meer op de weg gereden heeft. De opleggers zijn met toestemming van de rechter-commissaris tezamen met alle overige activa onderhands verkocht voor ,-- ex. B.T.W. Verkoop vond plaats bij inschrijving aan de hoogste bieder. Er zijn mij geen pandrechten of eigendomsvoorbehouden op de activa gebleken. Wel heeft de verhuurder van het stallingsterrein waar de chassis zich bevonden, AVIM-TMO, zich op een retentierecht beroepen. Gelet op het belang van de boedel bij verkoop van de chassis is, met toestemming van de Rechtercommissaris, ex artikel 60 lid 1 toegezegd de vordering, voor zover er een retentierecht kan worden uitgeoefend, uit de opbrengst van de verkoop te voldoen. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre de vordering van AVIM-TMO bevoorrecht is. Naar verwachting bedraagt de vordering waarvoor een retentierecht kan worden uitgeoefend circa 7.000, Polissen Geen. 9. Overige Geen. IV. PASSIVA 1. Boedelschulden Nog niet bekend. 2. Superpreferente vorderingen fiscus Mondeling is mij door de fiscus medegedeeld dat de belastingschulden tussen de ,-- en ,-- bedragen. 3. Superpreferente vorderingen bedrijfsvereniging Het UWV heeft inmiddels een vordering van ,10 ingediend. 4. Voorlopig erkende preferente schulden Nog niet bekend. 4

5 5. Voorlopig erkende concurrente schulden De concurrente schuldenlast bedraagt volgens de boekhouding van curanda circa ,--. De mij bekende schuldeisers zijn inmiddels aangeschreven. 6. Bankschulden Geen. De bankrekeningen van curanda vertoonden op datum faillissement zelfs een bescheiden positief saldo. 7. Voorlopig betwiste schulden, met summiere opgave van betwisting Geen. V. ADMINISTRATIE 1. Vaststelling en publicatie van de jaarrekeningen over de drie jaren voor faillissementsdatum De jaarrekening van 2000 is op 23 januari 2002 gedeponeerd. Sindsdien zijn geen jaarrekeningen meer gedeponeerd. 2. Mate van volledigheid en kwalitatief gehalte van de aangetroffen administratie De boekhouding is basaal te noemen. De administratie wordt sinds 2002 door K. Benningshof gevoerd. 3. Eventuele vraagpunten naar aanleiding van de administratie Nog niet bekend. VI. DUUROVEREENKOMSTEN Curanda huurde kantoorruimte aan de Geyssendorfferweg 66 te Rotterdam. De huur bedroeg laatstelijk 1.805,27 per maand. Er is een aanzienlijke huurachterstand van circa ,-- opgebouwd. De verhuurder, H. Groenenboom, heeft reeds een ontruimingsvonnis verkregen en heeft de huurovereenkomst reeds opgezegd. Hierop kan in mindering worden gebracht een bankgarantie van 5.129,99, die de verhuurder inmiddels heeft uitgewonnen. Het pand was reeds feitelijk door curanda ontruimd. Zij deed reeds enige tijd zaken vanuit de portocabine aan de Anthony Fokkerweg 45. Curanda huurde tevens een terrein aan de Anthony Fokkerweg 45 te Rotterdam van AVIM-TMO voor 950,-- per maand. De huurovereenkomst is inmiddels opgezegd en het terrein door de koper van de activa ontruimd. Curanda had nog een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De verzekering is inmiddels opgezegd. VII. ACTIVATRANSACTIES In onderzoek. 5

6 VIII. LOPENDE PROCEDURES In onderzoek. Waarschijnlijk lopen nog enige incassoprocedures tegen curanda. IX. PAULIANEUZE TRANSACTIES/ ONRECHTMATIGE DAAD In onderzoek. X. BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID In onderzoek. Aan de boekhoudverplichting is in ieder geval niet voldaan. XI. VOORUITZICHTEN CREDITEUREN Er bestaat uitzicht op een bescheiden uitkering aan de concurrente crediteuren. XII. GLOBALE VERWACHTING WERKZAAMHEDEN EN DUUR FAILLISSEMENT De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan in onderzoek naar de feitelijke leidinggevenden, administratie en onderzoek naar de punten VII tot en met X. Daarnaast zullen werkzaamheden moeten worden verricht om de claim op D. Van de Wetering B.V. te gelde te kunnen maken. XIII. GEWERKTE UREN Tot op heden zijn door mij en mr M.M.E. Oudenaarden circa 75 uur in dit faillissement gewerkt. XIV. BOEDELACTIEF 1. Overzicht boedelinkomsten en uitgaven Door verkoop van de gehele activa is na afdracht van B.T.W. een boedelactief van ,-- gegenereerd. Inmiddels is voor een bedrag ad ,22 aan debiteuren op de geblokkeerde bankrekening van curanda binnengekomen. Deze gelden zullen ten spoedigste naar de faillissementsrekening worden overgeboekt. 2. Saldo faillissementsrekening Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans ,51. 6

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/168020 / KG ZA 15-58 ECLI:NL:RBOVE:2015:1553 Datum: 17 maart 2015 Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank

Nadere informatie

Wat betekent het faillissement voor u?

Wat betekent het faillissement voor u? 1 Wat betekent het faillissement voor u? U bent persoonlijk failliet verklaard. In dit informatie-vel kunt u algemene informatie vinden over: 1. Wat houdt een faillissement in; 2. Hoger beroep of verzet

Nadere informatie

Wie gaat dat betalen?

Wie gaat dat betalen? Wie gaat dat betalen? Inleiding Het enquêterecht biedt aan de daartoe gerechtigden een breed inzetbaar en effectief middel om een onderzoek te doen instellen naar het beleid en de gang van zaken van een

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Ontbinding rechtspersonen

Ontbinding rechtspersonen Factsheet Ontbinding rechtspersonen Niet-rechterlijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen (artikel 19 t/m 24 boek 2 BW) Mei 2014 Ontbinding Deze factsheet gaat over het ontbinden van rechtspersonen

Nadere informatie

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht?

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? Auteur: Michelle Maaijen a r b e i d s r e c h t Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? De onderneming die uitzendkrachten inleent (inlener), kan op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Wanneer een onderneming in financiële. Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement

Wanneer een onderneming in financiële. Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement Op het moment dat een ondernemer in zwaar weer terecht komt of dreigt te komen, is het van groot belang dat er een goede check plaatsvindt van diens

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

CORPORATE OPPORTUNITY: (NOG STEEDS) WACHTEN OP DE DOORBRAAK

CORPORATE OPPORTUNITY: (NOG STEEDS) WACHTEN OP DE DOORBRAAK Mr. Ph.W. Schreurs en Mr. L.A. van Driel * CORPORATE OPPORTUNITY: (NOG STEEDS) WACHTEN OP DE DOORBRAAK 1 Inleiding Het leerstuk van de corporate opportunity lijkt in het Nederlandse recht nog altijd geen

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Indachtig de behoefte te waarborgen dat de zakelijke rechten op dit materieel wereldwijd worden erkend en beschermd,

Indachtig de behoefte te waarborgen dat de zakelijke rechten op dit materieel wereldwijd worden erkend en beschermd, Verdrag inzake internationale zakelijke rechten op mobiel materieel De Partijen bij dit Verdrag, Zich bewust van de behoefte mobiel materieel met een hoge waarde of van bijzonder economisch belang te verwerven

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

171. Enkele kanttekeningen bij ontbinding zonder vereffening

171. Enkele kanttekeningen bij ontbinding zonder vereffening HET T-WOORD 171. Enkele kanttekeningen bij ontbinding zonder vereffening MR. P.H.N. QUIST Als de tijd daar is, komt ook aan het leven van rechtspersonen een einde. Een rechtspersoon kan ophouden te bestaan

Nadere informatie

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 Payrolling, Geen overgang naar payrollbedrijf zonder uitdrukkelijke instemming werknemer Publicatie JAR 2012 afl.16

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 Vonnis in incident van in de zaak van: 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht FKP SOJUZPLODOIMPORT, 2. de rechtspersoon

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie