Dienstverleningsdocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Hierbij vindt u ons Dienstverleningsdocument zoals die geldt vanaf Onderwerp: A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten. C1 Algemeen. C2 Schadeverzekeringen. C3 Levensverzekeringen en bankspaarproducten. C4 Hypotheken en Financiële Planning. C5 Sparen (bancaire producten). D. Wat verwachten wij van u? E. Onze bereikbaarheid. F. De rente, premie, inleg, factuur of abonnement. F1 Incasso door Fidiom, bank en/of verzekeraar. F2 Afspraken rondom betaling. G. Onze relatie met banken en verzekeraars. H. Beloning. H1 Beloning op basis van provisie, facturering en abonnementen. H2 Waarom ontvangen wij provisie? H3 Hoeveel factureren wij, hoeveel provisie ontvangen wij en wat zijn onze abonnementskosten? H4 Beloning op basis van vaste tarieven. H5 Beloning op basis van uurtarieven. I. Onze kwaliteit. J. Beëindiging relatie. K. Klachten?

2 A. Inleiding. Financiële dienstverleners hechten veel aan goede voorlichting op het gebied van complexe financiële producten. Dit wordt gewaarborgd door de Wet op de Financieel Toezicht (WFT) en bewaakt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze wet schrijft voor aan welke punten minimaal aandacht besteedt moet worden in de voorlichting aan en advisering van consumenten. Ons kantoor valt onder deze wet en in onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te houden aan de eisen van de WFT. De complete tekst van deze wet kunt u vinden op de website B. Wie zijn wij? Wij zijn adviseurs op het gebied van hypotheken, beleggingen, verzekeringen en andere financiële diensten waaronder makelaardij. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van uw huidige financiële situatie en uw financiële risico s. Vervolgens gaan wij met u na welke risico s verzekerd zouden kunnen worden of welke financiële producten mogelijk zijn. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel goed aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de banken en verzekeringsmaatschappijen waarbij de gekozen financiële producten worden ondergebracht. C. Onze diensten. C1. Algemeen. Wij kunnen u o.a. adviseren op het gebied van: Schadeverzekeringen. Met dit soort verzekeringen kunt u binnen het kader van de verzekeringsvoorwaarden schade vergoedt krijgen die u lijdt voor het geval dat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. U kunt hierbij denken aan autoverzekeringen, ziektekostenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, reisverzekeringen, brandverzekeringen et cetera. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Levensverzekeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart of belegt voor een aanvullend pensioen, de aflossing van een schuld of andere toekomstige zaken. Voorbeelden hiervan zijn: een koopsompolis, lijfrenten of een gemengde verzekering soms in combinatie met een hypotheek of financiering. Bankspaarproducten. Sinds begin 2008 is het ook mogelijk om op bankspaarrekening en/of beleggingsrekeningen vermogen op te bouwen voor uw pensioen of hypotheekaflossing. Indien deze producten het beste aansluit aan uw situatie, kunnen wij u hierin bijstaan. Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop of verbouwing van uw woning of oversluiting van uw hypotheek goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden. Spaarrekeningen. Heeft u een spaarrekening nodig, dan begeleiden wij u in uw keuze.

3 Beleggingen. Hierbij gaat het om u bij te staan in het maken van een beleggingsprofiel en uw keuze voor een passend (combinatie van) beleggingsfonds/en of een vermogensbeheerder. Financiële planning. Dit houdt in dat wij u inzage geven in uw financiële situatie nu en in de toekomst. In de mate waarin u dat wenselijk acht, kunnen wij u vervolgens adviseren over financiële producten om uw inkomsten en/of vermogen veilig te stellen dan wel te doen toenemen (vermogensplanning). Denk hierbij ook aan successieplanning. Fiscale administratie. Wij verzorgen de IB aangiften van particulieren tegen betaling van een fee. Uit hoofde van onze werkzaamheden beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld. C2. Schadeverzekeringen. Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten: Wij maken op basis van de door u verstrekte gegevens een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico s u zou kunnen verzekeren en welke risico s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen. Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen. Wij geven u adviezen en preventietips zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen. Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig, verzekert. Wij lopen met u, mits u dat op prijs stelt, de belangrijkste verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden, zodat deze goed aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden. Wij vragen de verzekering bij de gekozen verzekeraar elektronisch voor u aan. Wij controleren met u of de getekende papieren aanvraag van de verzekering correct en volledig is opgesteld en of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is. Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Soms kan de acceptatie op zich laten wachten. Soms moet eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien in de periode van de voorlopige dekking een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen. Wij archiveren alle stukken die op u betrekking hebben in een persoonlijk elektronisch dossier. Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen door bijvoorbeeld indien van toepassing, in contact te treden met de verzekeringsmaatschappij. Zodra wij van overlijden, blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid op de hoogte worden gesteld, zullen wij namens u die maatregelen treffen, die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering.

4 C3. Levensverzekeringen en bankspaarproducten. Indien u ons op het gebied van levensverzekeringen of bankspaarproducten inschakelt, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten: Wij inventariseren op basis van door u verstrekte gegevens uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al heeft. Tevens onderzoeken wij welke voorzieningen u al hebt getroffen voor uw pensioen. Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico s u kunt verzekeren en welke risico s u zelf kunt dragen. Wij geven u indien gewenst, informatie over de belangrijkste verschillen in producten en voorwaarden. Wij vragen de verzekering bij de gekozen verzekeraar elektronisch voor u aan. Wij controleren met u indien van toepassing of de papieren aanvraag van de verzekering correct en volledig is opgesteld en of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is. Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring. Net als bij schadeverzekeringen besteden wij voor zover noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen. Wij archiveren alle stukken die op u betrekking hebben in een persoonlijk elektronisch dossier. Indien relaties van ons kantoor wijzigingen willen aanbrengen in de wijze waarop premies namens onze relaties door verzekeringsmaatschappijen worden belegd, begeleiden wij de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling. Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wil beëindigen of wijzigingen in willen aanbrengen. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop, verhogen, verlagen of het premievrij maken van de levensverzekering en de gevolgen hiervan. Ook kunnen wij u bijstaan met het regelen van waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen bij echtscheiding of veranderen van baan. Voor de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden. Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij zodra wij daarover geïnformeerd zijn, namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten. C4. Hypotheken en Financiële Planning. Indien u ons op het gebied van hypotheken en/of financiële planning inschakelt, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten: Wij inventariseren uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al heeft.

5 Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico s u kunt verzekeren en welke risico s u zelf kunt dragen. In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden. Wij geven u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geven wij u ook informatie over de kosten en het te verwachten rendement en daarbij behorende mogelijke risico s. Deze informatie wordt door de financiële instelling verstrekt en door ons aan u doorgegeven. Wij vragen de hypotheek bij de gekozen bank of verzekeraar elektronisch voor u aan en controleren of de hypotheekofferte conform de aanvraag is. Wij archiveren alle stukken die op u betrekking hebben in een persoonlijk elektronisch dossier. Bij de aankoop van een nieuwe woning begeleiden wij u in uw contacten met makelaars en notarissen en indien van toepassing met het Waarborgfonds Eigen Woning (NHG). Indien een bankgarantie of overbrugging nodig is, verzorgen wij deze aanvraag voor u bij de Nationale Waarborg of bank of verzekeraar waar uw hypotheek is aangevraagd. Wanneer de sociale of fiscale wetgeving verandert en deze verandering voor u relevant kan zijn, informeren wij klanten met een abonnement waar mogelijk per hierover. Een hypotheek sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u de hypotheek wil veranderen of beëindigen. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financiële consequenties hiervan. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld oversluiten, verhogen of verlagen van uw hypotheek. Indien u dat wenst, kunnen wij u bijstaan in het maken van een financieel plan, vermogensplan en/of successieplan. In gevallen waar specialisten nodig zijn, bijvoorbeeld een notaris voor testamenten of schenkingen of een vermogensbeheerder voor uw vermogensplan, zullen wij u in contact brengen met de benodigde specialisten. C5. Sparen (bancaire producten). Indien u ons op het gebied van bancaire producten inschakelt, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten: Wij inventariseren en onderzoeken welke bancaire producten u al heeft. Tevens onderzoeken wij op welke wijze u uw vermogen heeft opgebouwd. Wij onderzoeken vervolgens welke risico s hieraan verbonden zijn en welke risico s u wilt lopen. In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden. Wij informeren u over de condities van spaarrekeningen en de garantieregelingen hiervan. Wij geven u informatie over de verschillen in voorwaarden van de verschillende bancaire producten. Wij vragen de rekening elektronisch voor u aan en controleren of deze correct en volledig is opgemaakt. Wij archiveren alle stukken die op u betrekking hebben in een persoonlijk elektronisch dossier. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in de wijze waarop u met uw spaargelden omgaat, dan begeleiden wij de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling. Indien recht op uitkering ontstaat door overlijden zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de bank in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten.

6 D. Wat verwachten wij van u? U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een aantal zaken van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat de verzekeraar - op grond van de verzekeringsvoorwaarden - gerechtigd is deze schade niet of niet geheel te vergoeden. Heeft u elders verzekeringen, vermogenstegoeden en/of leningen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om bijvoorbeeld te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat bijvoorbeeld belangrijke risico s onverzekerd blijven. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing, wijziging of beëindiging van lopende verzekeringen. Wij onderhouden alle contacten met de banken en/of verzekeraars. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de bank en/of verzekeraar. Wij verwachten dat u de ontvangen stukken waaronder contracten, polissen en voorwaarden goed controleert. Bent u niet tevreden met het afgesloten product, dan kan u dit tijdig aan ons of de bank/verzekeraar melden zodat het ongedaan gemaakt kan worden. Ook bij telefonisch doorgeven van wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden voor komen. Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan direct zodat wij het kunnen laten corrigeren. E. Onze bereikbaarheid. Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen: Bezoekadres: Fidiom, Augustus 17, 3962 LR Wijk bij Duurstede. Postadres: Postbus 170, 3960 BD Wijk bij Duurstede. U kunt ook mailen naar of faxen naar Wij zijn op werkdagen geopend van tot uur en op zaterdag van tot uur. Voor afspraken buiten kantooruren kunt u ons bellen. Telefoon tijdens kantooruren: Buiten kantooruren of bij spoed zoals ongeval, overlijden of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via telefoonnummer: Gezien het feit dat het om een mobiele nummer gaat, kunnen wij niet altijd garanderen dat opgenomen wordt. Wij verzoeken u dan ook, om op de eerstvolgende werkdag, ook te bellen indien u nog geen reactie via het mobiele nummer heeft ontvangen. F. De rente, premie, inleg, factuur of abonnement. Betalingen voor financiële producten kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Bij elke financieel product wordt aangegeven welke incassomethode gevolgd zal worden.

7 F1. Incasso door Fidiom, BackOffice bedrijf, bank en/of verzekeraar. U kunt de bank en/of verzekeraar machtigen om de rente en/of premie en/of inleg via automatisch incasso van uw bankrekening te laten afschrijven. Incasso van abonnementen zullen vooraf met u worden afgesproken en op de afgesproken data van uw rekening worden afgeschreven. Afschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u bekendgemaakt is. U moet zorg dragen voor voldoende saldo op de desbetreffende rekening. Soms kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen per jaar, half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke betaling, dan wordt u daarover ingelicht. Als u vragen heeft over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan. F2. Afspraken rondom betaling. Het is belangrijk dat u de rente, premie, inleg of abonnement tijdig betaalt. Indien u niet tijdig betaald kan een bank of verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht heeft op gehele of gedeeltelijke premierestitutie, zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen. G. Onze relatie met banken en verzekeraars. Wij zijn ongebonden bemiddelaars. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid de producten van een aantal banken en verzekeraars kunnen adviseren. Wij geven op uw verzoek graag aan met welke banken en verzekeraars wij op dat moment samenwerken. H. Beloning. H1. Beloning op basis van provisie, facturering en abonnementen. Na zullen wij voor complexe financiële producten van banken en verzekeraars geen provisie meer ontvangen. Voor niet complexe producten zullen wij doorlopende provisie van de desbetreffende bank en/of verzekeraar ontvangen. Onze inkomsten bestaan uit directe inkomsten bij het afsluiten van het product en/of dienst en wanneer van toepassing, de doorlopende inkomsten. Wij zullen alle inkomsten tijdig aan u bekend maken. Wij ontvangen voor onze advisering in niet complexe producten een provisie van banken en/of verzekeringsmaatschappijen waar uw product gesloten is. Dit maakt onderdeel uit van de premie of inleg die bij u in rekening wordt gebracht.

8 Voor complexe producten zoals hypotheken, levensverzekeringen, bankspaarproducten en beleggingen factureren wij de kosten die afgeleid zijn van de hoogte van het product. Dit wordt wanneer van toepassing, door de notaris aan ons overgemaakt en indien u niet via de notaris passeert, wordt aan u direct gefactureerd. Voor de doorlopende ondersteuning kunnen onze klanten kiezen voor een abonnementsfee. De hoogte van deze fee is afhankelijk van het product (zie H3 hieronder). Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover vooraf. Onder H4 kunt u een aantal van onze diensten zien met de daarbij horende vaste tarieven. Jaarlijks zullen wij deze tarieven herzien. H2. Waarom ontvangen wij provisie? Wij ontvangen van de bank en/of verzekeraar voor niet complexe producten zoals schade verzekeringen rondom de woning, motorrijtuigen en spaarrekeningen provisie in de vorm van doorloopprovisie. De doorloopprovisie is bedoeld om ons te vergoeden voor zowel het afsluiten van het product als voor de doorlopende ondersteuning die u van ons krijgt. H3. Hoeveel factureren wij, hoeveel provisie ontvangen wij en wat zijn onze abonnementskosten? Wij geven u graag inzicht in de beloning die wij ontvangen voor de werkzaamheden die wij voor u doen. In eerste instantie laten wij hieronder de bandbreedte van de mogelijke inkomsten per producttype zien. Bij het uitbrengen van specifieke adviezen voor complexe producten zoals hypotheken, beleggingen en levensverzekeringen, wordt de exacte beloning en kosten behorend bij het geadviseerde product tijdig aan u bekend gemaakt. Schadeverzekeringen: Ziektekostenverzekeringen tussen 0% en 2,5% van uw premie als afsluitprovisie en tussen 2,5% en 8% van uw premie als doorloopprovisie; Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (lopende contracten) tussen 0% en 17,5% van uw premie als abonnement; Recreatieverzekeringen (reis- en annuleringsverzekeringen) tussen 0% en 25% van uw premie als doorloopprovisie; Motorrijtuigenverzekeringen tussen de 10% en 20% van uw premie als doorloopprovisie; Brandverzekeringen (inboedel en opstal) tussen 15% en 27,5% van uw premie als doorloopprovisie; Aansprakelijkheidsverzekering tussen de 20% en 25% van uw premie als doorloopprovisie; Pakketverzekeringen tussen de 0% en 27,5% van uw premie als doorloopprovisie; Ongevallenverzekering tussen 20% en 25% van uw premie als doorloopprovisie; Uitvaartverzekeringen tussen 0% en 5% van uw premie als abonnement. Overlijdensrisicoverzekering: 225,- (indien los van een hypotheek gesloten); Levensverzekeringen/bankspaar producten: 225,- (indien los van een hypotheek gesloten);

9 Hypotheken: annuïtaire, lineaire en aflosvrije hypotheken: Factuur met minimum van 1.500,-. Vooraf zullen wij gezamenlijk met u inventariseren hoeveel uren wij aan de advisering en bemiddeling kwijt zullen zijn en een vaste prijs met u afspreken. Spaarrekeningen: tussen 0,2% en 0,25% per jaar van het gemiddelde gespaarde vermogen als doorloopprovisie. H4. Beloning op basis van vaste tarieven. Over de jaren hebben wij ons bewezen als ideale partners om goed werk voor onze klanten te verrichten buiten het adviseren van financiële producten om. Een aantal van deze diensten zijn onderhevig aan BTW heffing. Dit zal altijd op uw factuur duidelijk aangegeven worden. Voorbeelden van werkzaamheden waar u ons voor kan inhuren en voorbeelden van onze huidige tarieven exclusief BTW zijn: Verzorgen van inkomstenbelasting (IB) aangiften voor niet zelfstandigen 50,- alleenstaande. Verzorgen van inkomstenbelasting (IB) aangiften voor niet zelfstandigen 75,- bij 2 personen. Een jaarlijks onderhoudsgesprek voor de hypotheek 150,- per gesprek. Vermogensscheiding bij beëindiging samenleving of echtscheiding 500,- per persoon. Hoofdelijk ontslag van schuldenaren voor hypotheken 750,- per ontslag. Toevoeging van schuldenaren voor hypotheken 750,- per persoon. Onderhandeling voor lager hypotheek rentetarieven bij verlengingen 100,- per leningdeel. Advisering en bemiddeling bij (gedeeltelijke) aflossing van een hypotheek 100,- per leningdeel. Financiële en hypotheek adviezen zonder afsluiten van hypotheken 750,- per advies. Begeleiding nabestaande bij overlijden 750,-. Pensioen analyse 500,- per scenario. Verlagingen, beëindiging en/of aanpassingen van levensverzekeringen 125,- per polis. Analyse van kapitaalverzekeringen met eventuele doorstortingen 125,- per polis. Overbruggingskredieten 0,5% van het krediet met een minimum van 250,-. H5. Beloning op basis van uurtarieven. Indien er wordt gekozen om geen abonnement af te nemen en er is geen relevant vast tarief maar u wilt nog steeds gebruik maken van onze dienstverlening, dan kan dit ook op basis van een uurtarief. Afhankelijk van het type medewerker, zal het tarief variëren. Voordat wij beginnen met de dienstverlening, zullen wij een inschatting geven van hoeveel uur wij denken bezig te zijn en door welk type medewerker de werkzaamheden uitgevoerd zullen worden. Nadat u per mail heeft bevestigd dat u eens ben met de uurtarieven en het aantal geschatte uren, zullen wij onze werkzaamheden starten. Afhankelijk van de soort werkzaamheden zal er wel of geen BTW verschuldigd zijn. Dit zal duidelijk van tevoren kenbaar gemaakt worden. Voor werkzaamheden uitgevoerd door een binnendienst medewerker: 75,- per uur. Voor werkzaamheden uitgevoerd door de binnendienst adviseur: 95,- per uur. Voor werkzaamheden uitgevoerd door een buitendienst adviseur: 125,- per uur.

10 I. Onze kwaliteit. Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft ons kantoor een vergunning gegeven op de volgende gebieden: hypothecair krediet, consumptief krediet, spaarrekeningen, levensverzekeringen en schadeverzekeringen. Deze vergunningen zijn verleend op het niveau van bemiddeling. Ons kantoor is bekend bij de AFM onder nummer: waar het ingeschreven is onder dit nummer in het WFT register. (zie ook Kifid: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, registratienummer: SEH: Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs onder registratienummer: Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij een of meer organisaties die van haar (hun) leden een bepaalde kwaliteit eisen. Deze norm geldt zowel voor het advies, de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden. Wij zijn in het bezit van alle relevante diploma s en certificaten die benodigd zijn om te mogen adviseren en bemiddelen in genoemde producten. Onze adviseurs bekwamen zich jaarlijks in hun vak via permanente educatie. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis, dekking voor de aanspraken die verband houden met beroepsfouten. J. Beëindiging relatie. U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons te beëindigen. U kunt uw bank en/of verzekeringsmaatschappij verzoeken uw producten over te dragen aan de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande contracten in stand blijven. De zorgplicht van uw financiële producten ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt. In de situatie dat u een niet optioneel abonnement met ons heeft afgesloten, bent u verplicht om de abonnementsfee te blijven betalen tot de afgesproken einddatum ongeacht of u de relatie met ons heeft beëindigd of niet. Bij optionele abonnementen kunt u maandelijks de dienstverlening opzeggen en de maandelijkse incasso stopzetten. K. Klachten? Als u een klacht heeft over een afhandeling, onze werkwijze, over gebrekkige informatie of over onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daarover te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Wilt u nader informatie over onze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij onder genoemd onafhankelijk centraal klachteninstituut. Dit geldt voor klachten betreffende schade- en levensverzekeringen: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag tel: (070) website: U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.

Geachte cliënt, A. Inleiding

Geachte cliënt, A. Inleiding Fiën Adviesgroep Rijsenburg B.V. Hoofdstraat 118-120 3972 LD Driebergen-Rijsenburg www.fien.nl Tel: 0343-518561 Fax: 0343-518669 info@fien.nl Geachte cliënt, A. Inleiding 1. Financiële dienstverleners

Nadere informatie

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V.

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Drieheer Verzekeringen B.V. DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Bezoekadres : Industrieweg 11, 8444 AS Heerenveen Postadressen : Postbus 108, 8440 AC Heerenveen Homepage : www.drieheer.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. 1. DIENSTENWIJZER Verzekerings-adviesburo Jan Burgers. Bezoekadres: Tilburgseweg 2E 5081 XJ te Hilvarenbeek Postadres: Postbus 200 5080 AE te Hilvarenbeek : 013 505 0091 : 013 505 00 92 K.v.K.: 18063043

Nadere informatie

advieswijzer Geachte relatie,

advieswijzer Geachte relatie, advieswijzer Geachte relatie, U heeft ervoor gekozen, of overweegt dit te doen, één of een aantal van uw belangen te laten behartigen door Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. Een goede beslissing: voor uw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Bovensmilde, maart 2012 Onderwerp: Dienstenwijzer Combivé Verzekeringen en www.hondengeleiderspolis.nl A. Inleiding Via dit document geven wij weer op welke manier wij werken. Wij geven hierin bij u aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance!

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance! Dienstenwijzer All Finance BV Ons kenmerk: Dienstenwijzer Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 E-mail: info@all-finance.nl Versie: 01 april 2015 / 2015.01 Onderwerp: Dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

HMIGeurts bv. s h. s y. n h. a t. a & u p. t i ë e k e. Hartelijkwelkom bijassurantiën H.M.Geurts B.V.! Ons kantoor. De diensten die wij u leveren (])

HMIGeurts bv. s h. s y. n h. a t. a & u p. t i ë e k e. Hartelijkwelkom bijassurantiën H.M.Geurts B.V.! Ons kantoor. De diensten die wij u leveren (]) ;> Nieuwstraat 22-24 - 6431 KT postbus 129-6430 AC Hoensbroek tel.: 045 5211668-5221090 fax: 0455630275 E-mail: info@geurts-bv.nl a & HMIGeurts bv s h s y u p r 0 a t n h t i ë e k e n n postrekening 101

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 2. Wie zijn wij? 3. Onze kwaliteit 3. Onze financiële dienstverlening 4. Onze relatie met verzekeraars 4

DIENSTENWIJZER. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 2. Wie zijn wij? 3. Onze kwaliteit 3. Onze financiële dienstverlening 4. Onze relatie met verzekeraars 4 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Wie zijn wij? 3 Onze kwaliteit 3 Onze financiële dienstverlening 4 Onze relatie met verzekeraars 4 Wat verwachten wij van u? 5 De premie 6 Verplichtingen bij schade 7 Wat

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor de cliënten van:

Dienstenwijzer voor de cliënten van: Dienstenwijzer voor de cliënten van: Naam kantoor: Assurantiekantoor Van Wijk Adres: Hofstraat 2-A Postcode /woonplaats: 3401 DE IJsselstein Website: www.vanwijkadvies.nl Telefoon: 030-6883941 E-mail:

Nadere informatie

Dienstenwijzer FA van Dijk & Partners FA van Dijk & Partners is de handelsnaam van Financieel Adviesburo Maasgouw BV te Maasbracht

Dienstenwijzer FA van Dijk & Partners FA van Dijk & Partners is de handelsnaam van Financieel Adviesburo Maasgouw BV te Maasbracht !"! Wij vinden het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van alle adviezen en diensten die wij u kunnen aanbieden. In deze dienstenwijzer kunt u de gewenste informatie terugvinden. Mocht u desondanks

Nadere informatie

Advieswijzer FAC Hypotheken

Advieswijzer FAC Hypotheken Advieswijzer FAC Hypotheken Inhoudsopgave Inhoudsopgave......1 1. WIE ZIJN WIJ? 2 2. ADVIESWIJZER.. 2 A. Inventarisatiefase...2 B. Analysefase... 3 C. Adviesfase.. 3 D. Uitvoeringsfase.. 3 E. Nazorgfase...

Nadere informatie

Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies

Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies FB Adrem pensioenadvies Larenseweg 66 7451 EN Holten Telefoon: (0548) 368 008 Fax: (0548) 367 400 herman.deijk@fbadrem.nl AFM-vergunningnummer 12002771 Inleiding

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën

Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën Versie: 01 oktober 2014 Dienstenwijzer Verberkmoes In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn onze leidraad. In deze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp

DIENSTENWIJZER. Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp 2 UITLEG OVER ONZE DIENSTVERLENING In deze Dienstenwijzer geven wij u de belangrijkste informatie over de dienstverlening van ons kantoor.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT INSURISK B.V.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT INSURISK B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT INSURISK B.V. Oude Pastoriestraat 5 5398 JR blad 1 van 11 Geachte relatie, Met dit voorliggende document willen wij u voor zover nodig graag informeren over ons kantoor, onze dienstverlening

Nadere informatie

Wat kunt u van ons verwachten?

Wat kunt u van ons verwachten? Advieswijzer Financiering en Verzekering Doel en inhoud Volkswagen Bank is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In die werkwijze staat u als klant

Nadere informatie