Geachte cliënt, A. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte cliënt, A. Inleiding"

Transcriptie

1 Fiën Adviesgroep Rijsenburg B.V. Hoofdstraat LD Driebergen-Rijsenburg Tel: Fax: Geachte cliënt, A. Inleiding 1. Financiële dienstverleners hechten veel aan goede voorlichting op het gebied van complexe financiële producten. Dit wordt gewaarborgd door de Wet op de Financieel Toezicht (WFT) en bewaakt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze wet schrijft voor aan welke punten minimaal aandacht besteedt moet worden in de voorlichting aan en advisering van consumenten. 2. Ons kantoor valt onder deze wet en in onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de WFT. 3. De complete tekst van deze wet kunt u vinden op de website B. Wie zijn wij? 1. Wij zijn adviseurs op het gebied van hypotheken, beleggingen, verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van uw huidige financiële situatie en de risico s waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico s verzekerd zouden kunnen worden of welke andere financiële producten mogelijk zijn. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel goed aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. 2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de banken en verzekeringsmaatschappijen waarbij de gekozen financiële producten worden ondergebracht. C. Onze diensten C 1 Algemeen Wij kunnen u adviseren op het gebied van: 1. schadeverzekeringen. Met dit soort verzekeringen kunt u binnen het kader van de verzekeringsvoorwaarden schade vergoedt krijgen die u lijdt voor het geval dat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. U kunt hierbij denken aan ziektekostenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, reisverzekeringen, autoverzekeringen, brandverzekeringen et cetera. 2. verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. 3. levensverzekeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, de aflossing van een schuld of andere toekomstige zaken. Voorbeelden hiervan zijn: een koopsompolis, lijfrenten of een gemengde verzekering soms in combinatie met een hypotheek of financiering. 4. bankspaar producten. Sinds begin 2008 is het ook mogelijk om op bankspaar/beleggingsrekeningen vermogen op te bouwen voor uw pensioen of hypotheek aflossing. Indien deze producten het beste aansluit aan uw situatie, kunnen wij u hierin bijstaan. 5. hypotheken. Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de oversluiting van uw hypotheek of de financiering voor de aankoop of verbouwing van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden.

2 6. spaarrekeningen. Heeft u een spaarrekening nodig, dan begeleiden wij u in uw keuze. 7. beleggingen. Hierbij gaat het om u bij te staan in het maken van een beleggingsprofiel en uw keuze voor een passend (combinatie van) beleggingsfonds/en of een vermogensbeheerder. 8. financiële planning. Dit houdt in dat wij u inzage geven in uw financiële situatie nu en in de toekomst. In de mate waarin u dat wenselijk acht, kunnen wij u vervolgens adviseren over financiële producten om uw inkomsten en/of vermogen veilig te stellen dan wel te doen toenemen (vermogensplanning). Denk hierbij ook aan successieplanning. 9. woningen zelf verkopen. Wilt u uw woning verkopen, dan kunnen wij u voor een vaste fee op professionele wijze alle benodigde diensten verzorgen zodat u zonder inschakeling van een makelaar uw woning zelf kan verkopen. 10. fiscale administratie. Wij verzorgen op verzoek, de fiscale administratie van particulieren tegen betaling van een fee. Uit hoofde van onze werkzaamheden beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld. C 2 Schadeverzekeringen Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten: 1. Wij maken op basis van de door u verstrekte gegevens een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico s u zou kunnen verzekeren en welke risico s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen. 2. Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen. 3. Wij geven u adviezen en preventietips zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen. 4. Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig, verzekert. 5. Wij lopen met u, mits u dat op prijs stelt, de belangrijkste verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden, zodat deze goed aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden. 6. Wij vragen de verzekering bij de gekozen verzekeraar elektronisch voor u aan. 7. Wij controleren met u of de getekende papieren aanvraag van de verzekering correct en volledig is opgesteld en of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is. 8. Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Soms kan de acceptatie op zich laten wachten. Soms moet eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien in de periode van de voorlopige dekking een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen. 9. In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen. 10. Wij archiveren alle stukken die op u betrekking hebben in een persoonlijk elektronisch dossier. 11. Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen door bijvoorbeeld indien van toepassing, in contact te treden met de verzekeringsmaatschappij. 12. Zodra wij van overlijden, blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid op de hoogte worden gesteld, zullen wij namens u die maatregelen treffen, die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering

3 C 3 Levensverzekeringen en bankspaarproducten Indien u ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten: 1. Wij inventariseren op basis van door u verstrekte gegevens uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al heeft. Tevens onderzoeken wij welke voorzieningen u al hebt getroffen voor uw pensioen. 2. Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico s u kunt verzekeren en welke risico s u zelf kunt dragen. 3. Wij geven u informatie over de belangrijkste verschillen in producten en voorwaarden. 4. Wij vragen de verzekering bij de gekozen verzekeraar elektronisch voor u aan. 5. Wij controleren met u of de papieren aanvraag van de verzekering correct en volledig is opgesteld en of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is. 6. Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring. 7. Net als bij schadeverzekeringen besteden wij voor zover noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen. 8. Wij archiveren alle stukken die op u betrekking hebben in een persoonlijk elektronisch dossier 9. Indien relaties van ons kantoor wijzigingen willen aanbrengen in de wijze waarop spaarpremies namens onze relaties door verzekeringsmaatschappijen worden belegd, begeleiden wij de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling. 10. Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wil beëindigen. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering en de gevolgen hiervan. 11. Ook kunnen wij u bijstaan met het regelen van waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen bij echtscheiding of veranderen van baan. 12. Voor de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden. 13. Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij zodra wij daarover geïnformeerd zijn, namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten. C 4 Hypotheken en Financiële Planning Indien u ons op het gebied van hypotheken en/of financiële planning inschakelt, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten: 1. Wij inventariseren uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al heeft. 2. Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico s u kunt verzekeren en welke risico s u zelf kunt dragen. 3. In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden. 4. Wij geven u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geven wij u ook informatie over de kosten en het te verwachten rendement en daarbij behorende mogelijke risico s. Deze informatie wordt door de financiële instelling verstrekt en door ons aan u doorgegeven. 5. Wij vragen de hypotheek bij de gekozen bank of verzekeraar elektronisch voor u aan en controleren of de hypotheekofferte conform de aanvraag is. 6. Wij archiveren alle stukken die op u betrekking hebben in een persoonlijk elektronisch dossier. 7. Bij de aankoop van een nieuwe woning begeleiden wij u in uw contacten met makelaars en notarissen en indien van toepassing met het Waarborgfonds Eigen Woning (NHG). 8. Indien een bankgarantie of overbrugging nodig is, verzorgen wij deze aanvraag voor u bij de Nationale Waarborg of bank of verzekeraar waar uw hypotheek is aangevraagd. 9. Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw hypotheek zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden.

4 10. Wanneer de sociale of fiscale wetgeving veranderd en deze verandering voor u relevant kan zijn, informeren wij u waar mogelijk hierover. 11. Een hypotheek sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u de hypotheek wil veranderen of beëindigen. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financiële consequenties hiervan. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld oversluiten, verhogen of verlagen van uw hypotheek. 12. Indien u dat wenst, kunnen wij u bijstaan in het maken van een financieel plan, vermogensplan en/of successieplan. Jaarlijks zullen wij samen met u het plan evalueren en waar nodig, aanpassen. In gevallen waar specialisten nodig zijn, bijvoorbeeld een notaris voor testamenten of schenkingen of een vermogensbeheerder voor uw vermogensplan, zullen wij het proces voor u begeleiden. C 5 Sparen (bancaire producten) Indien u ons op het gebied van bancaire producten inschakelt, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten: 1. Wij inventariseren en onderzoeken welke bancaire producten u al heeft. Tevens onderzoeken wij op welke wijze u uw vermogen heeft opgebouwd. 2. Wij onderzoeken vervolgens welke risico s hieraan verbonden zijn en welke risico s u wilt lopen. 3. In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden. 4. Wij informeren u over de condities van spaarrekeningen en de garantieregelingen hiervan. 5. Wij geven u informatie over de verschillen in voorwaarden van de verschillende bancaire producten. 6. Wij vragen de rekening elektronisch voor u aan en controleren of deze correct en volledig is opgemaakt. 7. Wij archiveren alle stukken die op u betrekking hebben in een persoonlijk elektronisch dossier. 8. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in de wijze waarop u met uw spaargelden omgaat, dan begeleiden wij de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling. 9. Wij controleren of de hoogte van de uitkering correct is, gelet op de voor u geldende voorwaarden. 10. Indien recht op uitkering ontstaat door overlijden zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de bank in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten. C 6 Beleggingen Indien u ons op het gebied van beleggingsproducten inschakelt, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten: 1. Wij inventariseren en onderzoeken welke beleggingsproducten u al heeft. Tevens onderzoeken wij op welke wijze u uw vermogen heeft opgebouwd en wat uw inkomenspositie is. 2. Wij onderzoeken vervolgens welke risico s hieraan verbonden zijn en welke risico s u wilt lopen. 3. In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden. 4. Wij zorgen ervoor dat u een beleggingsprofiel maakt alvorens een keuze te maken voor een beleggingsfonds. 5. Indien u advies vraagt over verschillende beleggingsrekeningen, informeren wij u over de condities van deze rekeningen en geven u informatie over de verschillen in voorwaarden. 6. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een beleggingsrekening en controleren met u of de aanvraag correct en volledig is opgesteld. 7. Wij archiveren alle stukken die op u betrekking hebben in een persoonlijk elektronisch dossier. 8. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in de wijze waarop uw beleggingen worden belegd, dan moet u dit zelf communiceren met de betreffende financiële instelling. 9. Koop- of verkooporders moet u zelf doorgeven aan de betreffende financiële instelling. C 7 Woningen zelf verkopen Indien u ons inschakelt om u te helpen uw woning te verkopen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten: 1. Wij inventariseren wat u doelstellingen zijn betreffende het verkopen van uw woning.

5 2. Wij begeleiden u in het aanmelden van uw woning bij MijnhuisZelfverkopen.nl. en regelen een afspraak met een professionele woning fotograaf en assisteren u in het bepalen van de juiste vraagprijs. 3. Nadat de verkoopbrochure is gemaakt, zullen wij de raampresentatie op ons kantoor op de Hoofdstraat verzorgen en indien gewenst, een bord in uw tuin plaatsen of V-bord voor uw raam verzorgen. 4. Eventuele kopers ontvangen via ons de verkoopbrochure en een aantal dagen later zullen wij informeren of een bezichtiging mogelijk is. 5. Bezichtigingen en eventuele biedingen worden door ons gecoördineerd. D. Wat verwachten wij van u? 1. U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een aantal dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat de verzekeraar - op grond van de verzekeringsvoorwaarden - gerechtigd is deze schade niet of niet geheel te vergoeden. 2. Heeft u elders verzekeringen, vermogenstegoeden en/of leningen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om bijvoorbeeld te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering. 3. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat bijvoorbeeld belangrijke risico s onverzekerd blijven. 4. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing, wijziging of beëindiging van lopende verzekeringen. 5. Wij onderhouden alle contacten met de bank en/of verzekeraar. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de bank en/of verzekeraar. 6. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgeven van wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden voor komen. Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan direct zodat wij het kunnen laten corrigeren. E. Onze bereikbaarheid 1. Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen: 2. Bezoekadressen: Fiën Adviesgroep Rijsenburg, Hoofdstraat , 3972 LD Driebergen-Rijsenburg. 3. Postadres: Hoofdstraat , 3972 LD Driebergen-Rijsenburg. 4. U kunt ook mailen naar of faxen naar Wij zijn op werkdagen geopend van tot en met uur. 6. Voor afspraken buiten kantooruren kunt u ons bellen. 7. Telefoon tijdens kantooruren: Buiten kantooruren of bij spoed zoals ongeval, overlijden of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via telefoonnummer: F. De premie Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode gevolgd zal worden. F 1 Incasso door bank en/of verzekeraar 1. U kunt de bank en/of verzekeraar machtigen om de rente en/of premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten afschrijven. 2. Afschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt.

6 3. U moet zorg dragen voor voldoende saldo op de desbetreffende rekening. 4. Soms kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro. 5. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per jaar, half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen. 6. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover ingelicht. 7. Als u vragen heeft over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan. F 2 Afspraken rondom rente of premiebetaling 1. Het is belangrijk dat u de rente en/of premies tijdig betaalt. Indien u niet tijdig betaald kan een bank of verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. 2. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. 3. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht heeft op gehele of gedeeltelijke premierestitutie, zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen. G. Onze relatie met banken en verzekeraars 1. Wij zijn ongebonden bemiddelaars. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid de producten van een aantal banken en verzekeraars kunnen adviseren. Wij geven op uw verzoek graag aan met welke banken en verzekeraars wij samenwerken. H. Beloning H 1 Beloning op basis van provisie 1. Wij ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. 2. Wij ontvangen van de bank(en) waar uw hypotheek en/of beleggingen ondergebracht zijn een kostenvergoeding die afgeleid is van de afsluitprovisie en instapprovisie die bij u in rekening wordt gebracht. De afsluitprovisie voor hypotheken wordt door de notaris aan ons overgemaakt. 3. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover vooraf. H 2 Waarom ontvangen wij provisie Wij ontvangen provisie in verschillende vormen. Afsluitprovisie, doorloopprovisie en segmentprovisie. 1. Afsluitprovisie is bedoeld om de werkzaamheden die wij voor u in het adviestraject doen, te vergoeden. 2. Doorloopprovisie ontvangen wij voornamelijk voor beleggingen en schadeverzekeringen maar in de afgelopen jaren in toenemende mate ook voor levensverzekeringen en hypotheken. Dit is vooral bedoeld om de doorlopende ondersteuning door het jaar heen te financieren. 3. Segmentprovisie ontvangen wij omdat erkent is dat wij voldoen aan de hoogste kwaliteitscriteria zoals gesteld door baken en verzekeraars. Hierdoor hebben zij minder werk en dus kosten aan de klanten die wij bij hun onderbrengen. H 3 Hoeveel provisie ontvangen wij Sinds januari 2009 zijn wij verplicht u inzicht te geven in de beloning die wij ontvangen voor de werkzaamheden die wij voor u doen. In eerste instantie laten wij hieronder de bandbreedte van de mogelijke provisies per producttype zien. Bij het uitbrengen van specifieke adviezen wordt de exacte beloning behorend bij het geadviseerde product aan u bekend gemaakt.

7 1. Schadeverzekeringen: ziektekostenverzekeringen tussen 0% en 2,5% van uw premie als afsluitprovisie en tussen 2,5% en 8% van uw premie als doorloopprovisie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen tussen 0% en 15% van uw premie als afsluitprovisie en tussen 5% en 17,5% van uw premie als doorloopprovisie recreatieverzekeringen (reis- en annuleringsverzekeringen) tussen de 0% en 25% van uw premie als afsluitprovisie en tussen 0% en 25% van uw premie als doorloopprovisie motorrijtuigenverzekeringen tussen de 10% en 20% van uw premie als doorloopprovisie brandverzekeringen (inboedel en opstal) tussen 0% en 27,5% van uw premie als afsluitprovisie en tussen 15% en 27,5% van uw premie als doorloopprovisie aansprakelijkheidsverzekering tussen de 0% en 30% van uw premie als afsluitprovisie en tussen de 20% en 25% van uw premie als doorloopprovisie pakketverzekeringen tussen de 0% en 10% van uw premie als afsluitprovisie en tussen de 0% en 27,5% van uw premie als doorloopprovisie ongevallenverzekering tussen 5% en 30% van uw premie als afsluitprovisie en tussen 20% en 25% van uw premie als doorloopprovisie uitvaartverzekeringen tussen 3% en 4% van uw verzekerd bedrag als afsluitprovisie en tussen 0% en 5% van uw premie als doorloopprovisie Segmentprovisie bij schadeverzekeringen is tussen 0% en 5% van de betaalde premie. 2. overlijdensrisicoverzekeringen: tussen 0% en 170% van uw eerste jaarpremie als afsluitprovisie en tussen 0% en 12% van uw premie als doorloopprovisie. Segmentprovisie is tussen 0% en 0,45% als afsluit en tussen 0% en 0,6% als doorloopprovisie. 3. levensverzekeringen: tussen 0% en 3% van uw totale premie als afsluitprovisie en tussen 0% en 9% van uw premie als doorloopprovisie. Segmentprovisie is tussen 0% en 0,45% als afsluit en tussen 0% en 0,6% als doorloopprovisie. 4. koopsom verzekeringen: tussen 0% en 7% van uw totale premie als afsluitprovisie en geen doorloopprovisie. Segmentprovisie is tussen 0% en 0,45% als afsluitprovisie. 5. hypotheken: aflosvrije hypotheken tussen 0% en 1,25% van het leningdeel als afsluitprovisie en tussen 0% en 0,03% per jaar van het leningdeel gedurende 10 jaar als doorloopprovisie. Segmentprovisie is tussen 0% en 0,154% afsluit en tussen 0% en 0,0066% als doorloopprovisie. spaar-, beleggings-, en leven hypotheken tussen 0% en 1,946% van het leningdeel als afsluitprovisie en tussen 0% en 0,0834% per jaar van het leningdeel gedurende 10 jaar als doorloopprovisie. Segmentprovisie is tussen 0% en 0,154% afsluit en tussen 0% en 0,0066% als doorloopprovisie. bankspaarhypotheken tussen 0% en 1,169% van het leningdeel als afsluitprovisie en tussen 0% en 0,0501% per jaar van het leningdeel gedurende 10 jaar als doorloopprovisie. Segmentprovisie is tussen 0% en 0,154% afsluit en tussen 0% en 0,0066% als doorloopprovisie. 6. spaarrekeningen: spaarrekeningen tussen 0% en 0,24% per jaar van het gespaarde vermogen als doorloopprovisie. beleggingen: execution-only beleggingen tussen 0% en 0,5% van de inleg als afsluitprovisie en tussen 0% en 0,48% per jaar van het belegde vermogen als doorloopprovisie vermogensadvies en beheer beleggingen tussen 0% en 3,57% van de inleg als afsluitprovisie en tussen 0% en 0,48% per jaar van het belegde vermogen als doorloopprovisie H 4 Beloning op basis van gewerkte uren 1. Voor sommige werkzaamheden zoals het doen van een belastingaangifte of de diensten voor woningen zelf verkopen, worden de kosten doorberekend op basis van een vast bedrag of op basis van de gewerkte uren. U wordt vooraf geïnformeerd over deze kosten. I. Onze kwaliteit 1. Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft ons kantoor een vergunning gegeven op de volgende gebieden: hypothecair krediet, bemiddeling in beleggingsfondsen of vermogensbeheerders, spaarrekeningen, levensverzekeringen en schadeverzekeringen. Deze vergunningen zijn verleent op het niveau van bemiddeling. Ons kantoor is bekend bij de AFM onder nummer: B. Ons kantoor is ingeschreven in het WFT-register onder nummer: Registratie is een wettelijke verplichting. Het WFT-register is te raadplegen op de website van de AFM

8 (www.afm.nl) 2. Ons kantoor is aangesloten bij: a. NVA (Nederlandse Vereniging van Assurantieadviseurs en financiële dienstverleners) b. StFD (Stichting Financiële Dienstverlening) onder nummer c. Klachteninstituut verzekeringen, registratienummer Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij een of meer organisaties die van haar (hun) leden een bepaalde kwaliteit eisen. Deze norm geldt zowel voor het advies, de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden. 4. Wij zijn in het bezit van de volgende relevante diploma s en certificaten: Assurantie B, Erkend Hypotheek Adviseur, WFT Schadeverkeringen (MKB & particulieren), Beleggen A en Pensioenpraktijk. 5. Onze adviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie. 6. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis, dekking voor de aanspraken die verband houden met beroepsfouten. J. Beëindiging relatie 1. U heeft het recht om op elk moment de relatie met ons te beëindigen. U kunt uw bank en/of verzekeringsmaatschappij verzoeken uw producten over te dragen aan de adviseur van uw keuze. 2. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande contracten in stand blijven. De zorgplicht van uw financiële producten ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt. K. Klachten? 1. Als u een klacht heeft over een afhandeling, onze werkwijze, over gebrekkige informatie of over onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daarover te informeren. 2. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. 3. Alle klachten worden door de directie behandeld. Wilt u nader informatie over onze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen. 4. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het ondergenoemd onafhankelijk centraal klachteninstituut. Dit geldt voor klachten betreffende schade- en levensverzekeringen: Stichting Klachteninstituut Verzekeringen Postbus 93560, 2509 AN, Den Haag tel: (070) fax: (070) , website: 5. U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden. (Bron: NVA)

9

10

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance!

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance! Dienstenwijzer All Finance BV Ons kenmerk: Dienstenwijzer Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 E-mail: info@all-finance.nl Versie: 01 april 2015 / 2015.01 Onderwerp: Dienstenwijzer

Nadere informatie

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Bovensmilde, maart 2012 Onderwerp: Dienstenwijzer Combivé Verzekeringen en www.hondengeleiderspolis.nl A. Inleiding Via dit document geven wij weer op welke manier wij werken. Wij geven hierin bij u aan

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

Wat kunt u van ons verwachten?

Wat kunt u van ons verwachten? Advieswijzer Financiering en Verzekering Doel en inhoud Volkswagen Bank is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In die werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Januari 2015 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag

Nadere informatie

SFZ Dienstverleningsdocument

SFZ Dienstverleningsdocument SFZ Dienstverleningsdocument Duidelijkheid over de dienstverlening SFZ, vindt het belangrijk dat u goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Deze dienstenwijzer richt zich met name op

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters.

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door te Heerlen. Middels deze Dienstenwijzer willen wij ons aan u voorstellen, u informeren over onze werkwijze en u laten zien wat u van ons kunt verwachten. Uiteraard

Nadere informatie

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Het team van de TDA groep is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. De persoonlijke situatie en wensen van u als klant staan in onze werkwijze centraal.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

HGS administratie- en assurantiekantoor

HGS administratie- en assurantiekantoor HGS administratie- en assurantiekantoor Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten Geachte relatie, Dit document geeft u een beeld waar ons kantoor voor staat, wat u van ons mag verwachten en andere zaken die van belang kunnen zijn. Het is een informatief document. Het verplicht u dus

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV Dienstverleningsdocument DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: Van Campen en Dijksra, Registermakelaars in Assurantiën

Nadere informatie