vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht, voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: / KG ZA MH/EB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht, voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: 461554 / KG ZA 10-1140 MH/EB"

Transcriptie

1 vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht, voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: / KG ZA MH/EB Vonnis in kort geding van 6 augustus 2010 in de zaak van 1. [eiser sub 1], 2. [eiser sub 2], beiden wonende te [woonplaats], eisers bij dagvaarding van 16 juni 2010, advocaat mr. R.A. Kronenberg te Amsterdam, tegen 1. [gedaagde sub 1], 2. [gedaagde sub 2], 3. de maatschap [gedaagde sub 3], allen gevestigd te [vestigingsplaats], gedaagden, advocaat mr. P. Wanders te Amsterdam. Eisers zullen hierna gezamenlijk [eisers] (vrouwelijk in enkelvoud) en afzonderlijk [eiser sub 2] en [eiser sub 1] worden genoemd. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als de notaris en afzonderlijk als [gedaagde sub 1], [gedaagde sub 2] en de maatschap. 1. De procedure 1.1. Ter terechtzitting van 12 juli 2010 heeft [eisers] gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding en akte vermeerdering eis. De notaris heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota s in het geding gebracht. Na verder debat is de behandeling van de

2 zaak pro forma aangehouden teneinde de mogelijkheid van een schikkingsoverleg te beproeven. Bij brief van 16 juli 2010 heeft [eisers] haar vordering verminderd in die zin dat zij het aanvankelijk onder 3(c) en 3(d) gevorderde intrekt. Bij brief van 19 juli 2010 heeft de notaris verzocht om vonnis te wijzen. Op 20 juli 2010 heeft ook [eisers] verzocht vonnis te wijzen Aan de zijde van [eisers] waren ter zitting aanwezig [eiser sub 2] en [eiser sub 1], bijgestaan door mr. Kronenberg. Aan de zijde van de notaris waren aanwezig [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2], bijgestaan door mr. Wanders. 2. De feiten 2.1. Op [datum] 2009 is [erflaatster] (hierna: erflaatster) overleden. Zij was weduwe van [echtgenoot], op zijn beurt overleden op [datum] [echtgenoot erflaatster] heeft drie dochters uit zijn eerste huwelijk (hierna gezamenlijk: de dochters [echtgenoot erflaatster]) Op 8 mei 1973 heeft erflaatster een eerste testament opgemaakt. Dit testament is herroepen bij testament van 16 juni 1993, waarbij zij (onder bepaling B.1) kort gezegd aan [broer eiser sub 2], de broer van [eiser sub 2], onder meer een schilderij van Piet van der Hem, voorstellende een Spaanse danser (hierna: het schilderij) heeft gelegateerd. Ook heeft zij hem benoemd tot executeur-testamentair. Voor het overige heeft zij, voor zover hier van belang, aan een vijftal andere personen goederen gelegateerd en [broer eiser sub 2], [eiser sub 2] en een andere neef en nicht tot haar enige erfgenamen benoemd, tezamen en voor gelijke delen Op 9 september 2009 heeft erflaatster ten overstaan van [gedaagde sub 1] een aanvullend testament opgemaakt. Dit testament bevat, voor zover hier van belang, de volgende bepalingen: ( ) Het testament de dato acht mei negentienhonderd drie en zeventig wordt als volgt gewijzigd: Ik herroep de in gemeld testament opgenomen executeursbenoeming en vervang deze bepaling door: Executele Benoeming executeur Ik benoem tot executeur de heer [eiser sub 1] [eisers] ( ) ( )

3 Voorts herroep ik het legaat onder 4.b en legateer het schilderij (Spaanse danser, geschilderd door Van der Hem) aan mijn nicht [eiser sub 2] met de opdracht het schilderij binnen de familie in Nederland te houden. ( ) 2.4. Tijdens een bespreking met de erfgenamen en legatarissen op 29 september 2009 heeft [gedaagde sub 1] de erfgenamen meegedeeld dat uitgegaan moet worden van het testament van 16 juni Hij heeft hen wel verteld dat er een aanvullend testament was opgemaakt, maar zich op het standpunt gesteld dat dit aanvullende testament geen effect heeft omdat dit verwijst naar een herroepen testament. In diezelfde bespreking heeft [gedaagde sub 1] de erfgenamen voorgesteld om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden, omdat deze volgens hem formeel/technisch negatief is. Meerdere erfgenamen hebben het advies van [gedaagde sub 1] opgevolgd en de nalatenschap beneficiair aanvaard In de herfst van 2009 heeft [broer eiser sub 2] het bij testament van 16 juni 1993 aan hem gelegateerde schilderij voor ,00 verkocht aan Kunsthandel [kunsthandel] (hierna: [kunsthandel]). [kunsthandel] heeft aan [gedaagde sub 1] tot en met 13 augustus 2010 een onherroepelijk en exclusief recht verleend om het schilderij te kopen op nader overeen te komen voorwaarden. De brief van 3 juli 2010 waarin het kooprecht is vervat, bevat, voor zover hier van belang, de volgende passage: De vraagprijs voor het Schilderij bedraagt ,00. Mocht u het initiatief nemen mij over de voorwaarden van de koop te willen spreken, kan ik mij voorstellen dat ik alsdan bereid zal blijken een koopprijs voor het Schilderij te overwegen die (enigszins) lager is dan de huidige vraagprijs Omdat bij [eisers] twijfel bestond over de afhandeling door de notaris van de nalatenschap onder meer over de vraag of het aanvullend testament wel ongeldig is heeft zij een andere notaris, [notaris], gevraagd of hij het standpunt van [gedaagde sub 1] deelt. Op 14 mei 2010 heeft [notaris] een notitie geschreven waarin hij uitlegt samengevat dat en waarom naar zijn mening het aanvullend testament geldig is, dat [gedaagde sub 1] een fout of vergissing heeft gemaakt en dat hij aansprakelijk is voor de schade die daarvan het gevolg is. [eisers] heeft nadien nog een andere notaris, [notaris 2], om advies gevraagd. Bij brief van 7 juli 2010 heeft [notaris 2] (de advocaat van) [eisers] bericht kort gezegd dat hij de zienswijze van [notaris] deelt Bij brief van 25 mei 2010 heeft [eisers] de notaris aansprakelijk gesteld voor de schade, inclusief de kosten voor juridische bijstand, die de boedel en

4 [eiser sub 2] lijden ten gevolge van de fouten die [gedaagde sub 1] bij de afwikkeling van de nalatenschap van erflaatster heeft gemaakt In zijn schriftelijke reactie van 4 juni 2010 heeft de notaris iedere aansprakelijkheid van de hand gewezen [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] vormen tezamen de maatschap [gedaagde sub 3]. 3. Het geschil 3.1. [eisers] vordert na vermeerdering en wijziging van eis, kort gezegd, primair i) [gedaagde sub 1] op straffe van een dwangsom te gelasten rechtsgeldig de eigendom van het schilderij aan [eiser sub 2] te verschaffen; ii) de notaris, althans [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2], hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan [eiser sub 2] van een voorschot op de schadevergoeding van 6.038,66; iii) [gedaagde sub 1] op straffe van een dwangsom te gelasten om aan [eisers] ter beschikking te stellen: (a) een notarieel afschrift van het aanvullend testament; (b) een kopie van de getekende koopovereenkomst terzake van de verkoop van het huis van erflaatster; (e) een kopie van de declaratie met specificatie van de maatschap terzake van de betaling van 5.950,00 op 12 oktober 2010 (de vrzr. leest: 2009) aan de maatschap ten laste van bankrekening [nr] ten name van [echtgenoot erflaatster]; (f) een opgave van het bedrag terzake van de nalatenschap van erflaatster dat zich per 12 juli 2010 op de kwaliteitsrekening van de maatschap bevindt; subsidiair de notaris, althans [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan [eiser sub 2] van een voorschot op de schadevergoeding van ,00; primair en subsidiair de notaris te veroordelen in de proceskosten Aan haar vordering legt [eisers] ten grondslag, samengevat, dat het schilderij door een fout van [gedaagde sub 1] niet aan [eiser sub 2] is afgegeven maar aan haar broer. Hij dient deze fout te herstellen en haar

5 alsnog de eigendom van het schilderij te verschaffen. Als dat niet (meer) mogelijk mocht zijn, dient de notaris aan haar de waarde van het schilderij te vergoeden. [eisers] gaat uit van een waarde van ,00, omdat [kunsthandel] het tegen die prijs in de verkoop heeft staan. [eisers] stelt verder dat zij juridische kosten heeft moeten maken om de fouten van [gedaagde sub 1] recht te zetten. Zij is van mening dat de notaris deze kosten, ten bedrage van 6.038,66, dient te dragen. Tot slot stelt [eisers] dat [gedaagde sub 1] ten onrechte weigert om aan haar bepaalde informatie en stukken te verstrekken waarop zij recht heeft De notaris voert verweer, waarop voor zover van belang hierna zal worden ingegaan. 4. De beoordeling 4.1. Als eerste verweer voert de notaris aan dat [eisers] niet-ontvankelijk is omdat de vorderingen vereisen dat de voorzieningenrechter zich uitspreekt over de geldigheid van het aanvullende testament, hetgeen zou neerkomen op een declaratoire uitspraak. De voorzieningenrechter kan een dergelijke uitspraak niet doen, aldus de notaris. Dit verweer wordt verworpen. De voorzieningenrechter betrekt bij haar beslissing de kans van slagen van de ingestelde vordering in een bodemprocedure en beoordeelt daarbij voor zover nodig de (on)geldigheid van relevante documenten. Dit voorlopige oordeel levert geen declaratoir vonnis op. Uitsluitend indien voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter de vordering zal toewijzen, neemt de voorzieningenrechter daarop een voorschot Een tweede reden waarom [eisers] volgens de notaris niet-ontvankelijk is, is dat het rechtens noodzakelijk is dat de beslissing op de vordering ten aanzien van alle bij de rechtsverhouding betrokkenen in dezelfde zin luidt. De overige erfgenamen en legatarissen zijn niet in dit geding betrokken, waardoor aldus nog steeds de notaris het gevaar van uiteenlopende beslissingen dreigt. Dit verweer wordt eveneens verworpen. In het aanvullend testament is uitsluitend een andere executeur-testamentair benoemd en bepaald dat het schilderij aan [eiser sub 2] in plaats van aan [broer eiser sub 2] toekomt. Met betrekking tot de executele heeft de notaris terecht aangevoerd dat meerdere erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard en dat de taak van de executeur daarmee is geëindigd, omdat de nalatenschap door de beneficiaire aanvaarding dient te worden vereffend overeenkomstig de derde

6 afdeling van de zesde titel van boek vier van het Burgerlijk Wetboek. De executeursbenoeming uit het aanvullende testament heeft derhalve geen gevolgen voor de overige erfgenamen en legatarissen. Bij de bepaling over het schilderij is naast [eiser sub 2] uitsluitend haar broer [broer eiser sub 2] betrokken, omdat het schilderij aan hem is afgegeven. Hij heeft het schilderij inmiddels verkocht en aangezien [eiser sub 2] [gedaagde sub 1] voor de gevolgen daarvan aansprakelijk houdt, en niet haar broer, dreigt er geen gevaar van tegenstrijdige beslissingen De notaris heeft daarnaast nog aangevoerd dat [eisers] de verkeerde rechter heeft aangezocht, omdat geschillen tussen erfgenamen en de executeur over de uitzondering van artikel 4:202 lid 1 sub a BW door de kantonrechter in hoogste instantie worden beslist. Hier doet zich echter geen geschil voor tussen de erfgenamen en de executeur, zodat dit verweer reeds daarop strandt De door [eisers] ingestelde vordering strekt ten eerste tot verschaffing van de eigendom van het schilderij aan [eiser sub 2]. Voor deze vordering dient eerst te worden beoordeeld of aannemelijk is dat de bodemrechter zal oordelen dat [gedaagde sub 1] niet heeft gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot te werk zou zijn gegaan door zich op het standpunt te stellen dat het aanvullende testament nietig is. De notaris heeft tegen de stelling van [eisers] van die strekking behalve de eerder besproken formele verweren slechts ingebracht dat in ieder geval geen sprake is geweest van een vergissing aan de zijde van [gedaagde sub 1]. Dat het standpunt van [gedaagde sub 1] niet houdbaar is, heeft de notaris echter niet bestreden. Deze stelling wordt bovendien ondersteund door [notaris] en [notaris 2], van wie gesteld noch gebleken is dat zij partijdig of niet deskundig zijn. Dat de bodemrechter zal oordelen dat [gedaagde sub 1] een beroepsfout heeft gemaakt, is daarmee vooralsnog voldoende aannemelijk geworden. Door deze beroepsfout heeft [eiser sub 2] schade geleden, omdat het schilderij krachtens het aanvullend testament aan haar had moeten worden afgegeven in plaats van aan haar broer [broer eiser sub 2]. Dat [gedaagde sub 1] het schilderij niet in persoon aan [broer eiser sub 2] heeft afgegeven, maakt dit niet anders. De erven hebben de inboedel immers overeenkomstig het advies van [gedaagde sub 1] verdeeld. Derhalve is eveneens voldoende aannemelijk geworden dat de bodemrechter [gedaagde sub 1] zal veroordelen tot het vergoeden van deze schade.

7 4.5. De vordering tot levering van het schilderij aan [eiser sub 2] stuit echter op het probleem dat [gedaagde sub 1] geen eigenaar van het schilderij is. Gesteld noch gebleken is dat [kunsthandel] niet te goeder trouw zou zijn geweest bij de aanschaf van het schilderij van [broer eiser sub 2], zodat moet worden aangenomen dat de eigendom thans bij [kunsthandel] berust. [eisers] stelt zich op het standpunt dat [gedaagde sub 1] zo nodig dient te worden veroordeeld om het schilderij van [kunsthandel] terug te kopen en daartoe de koopoptie uit te oefenen die [kunsthandel] aan hem heeft verstrekt. De notaris is van mening dat van [gedaagde sub 1] in dit kort geding in redelijkheid niet kan worden gevraagd dat hij het schilderij van [kunsthandel] koopt voor een bedrag van circa ,00, terwijl de waarde ervan door een door de erven ingeschakelde erkende taxateur op 29 september 2009 is vastgesteld op 3.000,00 en [broer eiser sub 2] het aan [kunsthandel] heeft verkocht voor ,00. In dit verband wordt het volgende overwogen. Zoals hiervoor overwogen is voldoende aannemelijk dat de bodemrechter [gedaagde sub 1] zal veroordelen tot het vergoeden van de door [eiser sub 2] geleden schade. Deze schadevergoeding kan ook bestaan uit het opleggen aan [gedaagde sub 1] van de verplichting tot het terugkopen van het schilderij en het overdragen van de eigendom aan [eiser sub 2] (zie het bepaalde in artikel 6:103 BW). [gedaagde sub 1] voert terecht aan dat het verschil tussen de prijs waarvoor het aan [kunsthandel] is verkocht en de prijs waarvoor [kunsthandel] het thans te koop aanbiedt erg groot is, maar dat neemt niet weg dat in de gegeven omstandigheden deze vorm van schadevergoeding passend is. Door een fout van [gedaagde sub 1] is het schilderij immers niet bij de juiste persoon terechtgekomen. [eiser sub 2] heeft ter zitting onweersproken verklaard dat het schilderij al in de familie is sinds haar opa het van de schilder kocht en dat zij de wensen van erflaatster om het schilderij binnen de familie in Nederland te houden, wil respecteren. Dat het schilderij niet alsnog aan de juiste persoon kan worden afgegeven zonder er een aanzienlijk hoger bedrag voor te betalen dan waarvoor het is verkocht, komt voor risico van [gedaagde sub 1]. Indien zou worden volstaan met het opleggen van een schadevergoeding in geld, zouden de gevolgen van de fout van [gedaagde sub 1] worden afgewenteld op [eiser sub 2] doordat zij het schilderij niet in eigendom ontvangt, hetgeen onbillijk voorkomt. De vordering zal daarom worden toegewezen, voor zover deze door [eiser sub 2] is ingesteld. Daarbij wordt de na te noemen termijn voor afgifte redelijk geacht. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden. Voor zover de vordering tot eigendomsoverdracht van het schilderij door [eiser sub 1] is ingesteld, zal deze worden afgewezen, nu hij geen aanspraak kan

8 maken op het schilderij en hij derhalve geen schade heeft geleden door de fout van [gedaagde sub 1] De gevorderde voorziening strekt mede tot betaling van een geldsom. Voor toewijzing van een dergelijke vordering is in kort geding slechts plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering voldoende aannemelijk zijn en uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is. Bij de afweging van de belangen van partijen wordt mede betrokken het risico dat niet kan worden terugbetaald, in het geval de veroordeling in kort geding geen stand houdt [eisers] vordert een voorschot van 6.038,66 op de door haar gemaakte juridische kosten. Blijkens de in het geding gebrachte declaratie en specificatie zien deze kosten niet uitsluitend op de door de advocaat van [eisers] verrichte werkzaamheden met betrekking tot het schilderij, maar ook op werkzaamheden ten aanzien van andere geschilpunten rond de nalatenschap (met name rond het huis aan de [straatnaam], dat geheel of gedeeltelijk daarover gaat het geschil aan de dochters [echtgenoot erflaatster] is gelegateerd) welke geschilpunten geen onderdeel uitmaken van de onderhavige procedure. Daarmee bestaat onduidelijkheid over het concrete bedrag aan kosten dat ten behoeve van het schilderij is gemaakt. Daarnaast heeft de notaris terecht aangevoerd dat onduidelijk is in hoeverre de gedeclareerde werkzaamheden hebben gediend ter voorbereiding van de processtukken en ter instructie van de zaak, voor welke kosten de in de artikelen 237 tot en met 240 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde kosten een vergoeding plegen in te sluiten. Om deze redenen zal de geldvordering worden afgewezen [eisers] vordert tot slot afgifte van een aantal bescheiden. Zij grondt deze vordering, anders dan de notaris veronderstelt, op de artikelen 21 lid 1, 49 lid 1 en 55 lid 1 van de Wet op het notarisambt (Wna). Uit deze bepalingen volgt dat [gedaagde sub 1] gehouden is om aan [eiser sub 2] en [eiser sub 1] uittreksels uit te geven van dat gedeelte van het aanvullende testament waaraan zij rechten ontlenen, [eiser sub 2] als legataris en [eiser sub 1] als executeur-testamentair. Als productie 2 heeft [eisers] echter een kopie van het aanvullend testament in het geding gebracht, waaruit blijkt dat zij reeds over dit stuk beschikt. Zij heeft onvoldoende gesteld om tot het oordeel te kunnen komen dat zij nog een belang heeft bij afgifte van het aanvullend testament.

9 4.9. [eisers] vordert tevens afgifte van een kopie van de getekende koopovereenkomst terzake van de verkoop van het huis van erflaatster. [eiser sub 1] komt echter geen kopie van deze koopovereenkomst toe, omdat hij geen erfgenaam van erflaatster is. Het verweer van de notaris houdt niet in dat [eiser sub 2] geen aanspraak op de koopovereenkomst toekomt op grond van genoemde artikelen uit de Wna, of dat [gedaagde sub 1] niet over dit stuk beschikt. Zijn verweer komt erop neer dat [gedaagde sub 1] niet heeft geweigerd om de gevraagde stukken af te geven, maar dat hij eerst de uitkomst van dit kort geding wil afwachten. Nu [gedaagde sub 1] zich niet verzet tegen afgifte van een kopie van de gevraagde koopovereenkomst, zal hij worden veroordeeld tot afgifte daarvan Op grond van artikel 55 Wna is [gedaagde sub 1] gehouden om op verzoek van zijn cliënt een declaratie voor zijn kosten op te maken, waaruit duidelijk blijkt op welke wijze het in rekening gebrachte bedrag is berekend. [eiser sub 2] behoort als mede-erfgename tot de cliënten van [gedaagde sub 1]. Voor [eiser sub 1] geldt dat niet. Derhalve is [gedaagde sub 1] gehouden om de gevraagde declaratie en specificatie terzake van de op 12 oktober 2009 aan de maatschap ten laste van bankrekening [nr] ten name van [echtgenoot erflaatster] verrichte betaling van 5.950,00 aan [eiser sub 2] te verstrekken Tot slot geldt voor de gevorderde opgave van het bedrag terzake van de nalatenschap van erflaatster dat zich per 12 juli 2010 op de kwaliteitsrekening van het notariskantoor bevindt, dat de notaris tegen deze vordering geen verweer heeft gevoerd, anders dan dat hij de uitkomst van het kort geding wil afwachten alvorens deze informatie te verstrekken. Ook hier geldt dat [eiser sub 1] geen recht heeft op deze informatie omdat hij geen erfgenaam is. [gedaagde sub 1] zal, gelet op het door de notaris gevoerde verweer, worden veroordeeld de gevraagde informatie aan [eiser sub 2] te verschaffen Nu er vanuit kan worden gegaan dat [gedaagde sub 1] aan de veroordelingen onder 4.9 tot en met 4.11 zal voldoen, zullen de gevorderde dwangsommen worden afgewezen [gedaagde sub 1] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van [eiser sub 2] worden veroordeeld, met dien verstande dat het redelijk voorkomt hem niet tot betaling van alle door [eiser sub 2] voor vastrecht gemaakte kosten te veroordelen, omdat de subsidiaire vordering op basis waarvan het vastrecht is berekend niet wordt toegewezen. Deze post zal worden uitgesplitst, waarbij een bedrag van 685,00 (vastrecht

10 berekend over ,66) door [gedaagde sub 1] dient te worden gedragen en een bedrag van 1.405,00 (het meerdere tot het totaal in rekening gebrachte vastrecht van 2.090,00) voor rekening van [eiser sub 2] blijft. De totale kosten aan de zijde van [eiser sub 2] waarin [gedaagde sub 1] wordt veroordeeld worden begroot op: - dagvaarding 87,93 - vast recht 685,00 - salaris advocaat 816,00 Totaal 1.588, [eisers] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van [gedaagde sub 2] en de maatschap. Deze kosten worden begroot op nihil, nu [gedaagde sub 2] en de maatschap samen met [gedaagde sub 1] zijn opgetreden De door [eiser sub 1] gemaakte proceskosten dienen door hemzelf te worden gedragen, nu geen van de door hem ingestelde vorderingen wordt toegewezen. 5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. veroordeelt [gedaagde sub 1] om binnen een week na betekening van dit vonnis aan [eiser sub 2] de eigendom van het schilderij (Spaanse danser, geschilderd door Van der Hem) te verschaffen, 5.2. bepaalt dat [gedaagde sub 1] aan [eiser sub 2] een dwangsom verbeurt van ,00 ineens en 1.000,00 voor iedere opvolgende dag dat hij nalaat aan de veroordeling onder 5.1 te voldoen, tot een maximum van totaal ,00, 5.3. veroordeelt [gedaagde sub 1] om binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis aan [eiser sub 2] ter beschikking te stellen: - een kopie van de getekende koopovereenkomst terzake van de verkoop van het huis van erflaatster aan de [adres], - een kopie van de declaratie met specificatie van de maatschap terzake van de betaling van 5.950,00 op 12 oktober 2009 aan de maatschap ten laste van bankrekening nr. [nr] ten name van [echtgenoot erflaatster],

11 - een opgave van het bedrag terzake van de nalatenschap van erflaatster dat zich per 12 juli 2010 op de kwaliteitsrekening van de maatschap bevindt, 5.4. veroordeelt [gedaagde sub 1] in de proceskosten, aan de zijde van [eiser sub 2] tot op heden begroot op 1.588,93, 5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 5.6. veroordeelt [eisers] in de proceskosten van [gedaagde sub 2] en de maatschap, welke kosten worden begroot op nihil, 5.7. bepaalt dat [eiser sub 1] zijn eigen proceskosten draagt, 5.8. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Hees, bijgestaan door mr. E. van Bennekom, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 6 augustus 2010.

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam.

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/458213 / HA ZA 14-90 Vonnis in incident van in de zaak van: de rechtspersoon naar vreemd recht RITM OKB ZOA, gevestigd

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden.

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/464103 / KG ZA 14-449 Vonnis in kort geding van in de zaak van [X], wonend te [A], eiser, advocaat: mr. G.H. Thasing

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 Vonnis in kort geding van 17 november 2010 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma DIGI-D, gevestigd

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 Vonnis in kort geding van in de zaak van JOSEPHUS JOHANNUS MARTINUS BAX, wonende te Bergeijk, eiser, procureur

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RACE HARDWARE

Nadere informatie

In naam van de Koning

In naam van de Koning 26. OKT. 2015 16:13 TEAM KORT GEDING RECHTBANK A'DAM In naam van de Koning 0 vonnis NR. 5896 P. 2/6 RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel 2aakmtmmer I rolnummer: Cl13/592744/

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/465127 / KG ZA 14-521

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/465127 / KG ZA 14-521 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/465127 / KG ZA 14-521 Vonnis in kort geding van (bij vervroeging) in de zaak van [X], tevens handelend onder de

Nadere informatie

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/559151 / KG ZA 14-207 CB/JWR Datum: 2 april 2014 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Eiser in conventie zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [A] en [B] worden genoemd en gezamenlijk [A] en [B].

Eiser in conventie zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [A] en [B] worden genoemd en gezamenlijk [A] en [B]. Eiser - Gedaagden DomJur 2009-485 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 433147 / KG ZA 09-1503 P/EB Datum: 03-09-2009 Vonnis in kort geding van 3 september 2009 in de zaak van [eiser], wonende en zaak doende

Nadere informatie

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010 Datum uitspraak: 16-07-2010 Datum publicatie: 09-11-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Geschil over voor buitenschoolse dan wel tussenschools opvang gehuurde

Nadere informatie

Uitspraak Rechtbank Arnhem Sector civiel recht. Zaak-/rolnummer: 111855 / KG ZA 04-217 Datum vonnis: 19 mei 2004. Vonnis.

Uitspraak Rechtbank Arnhem Sector civiel recht. Zaak-/rolnummer: 111855 / KG ZA 04-217 Datum vonnis: 19 mei 2004. Vonnis. Uitspraak Rechtbank Arnhem Sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 111855 / KG ZA 04-217 Datum vonnis: 19 mei 2004 Vonnis in kort geding in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden.

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden. Rechtbank Amsterdam, 06 juni 2012; de hondenbezitter is aansprakelijk voor de letselschade van een vrouw die tijdens het uitlaten van de hond ten valt komt doordat de hond plotseling hard aan de lijn trok.

Nadere informatie

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 Vonnis van 25 februari 2015 in de zaak van maatschap [naam maatschap], gevestigd

Nadere informatie

» Samenvatting. Eigenrichting, Vervangen van sloten, Telefonische beëindiging duurovereenkomst, Gebruik woning

» Samenvatting. Eigenrichting, Vervangen van sloten, Telefonische beëindiging duurovereenkomst, Gebruik woning JHV 2014/116 Rechtbank Limburg, 17-05-2014, C-04-122550-KG ZA 13-82, ECLI:NL:RBLIM:2014:4767 Eigenrichting, Vervangen van sloten, Telefonische beëindiging duurovereenkomst, Gebruik woning Publicatie JHV

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 319584 / KG ZA 08-1168

zaaknummer / rolnummer: 319584 / KG ZA 08-1168 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 319584 / KG ZA 08-1168 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vereniging KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ

Nadere informatie

vonnis In naam van de Koning 12. AGG. 20' 5 '5: 44 NR.489 0 P. 2; 6

vonnis In naam van de Koning 12. AGG. 20' 5 '5: 44 NR.489 0 P. 2; 6 12. AGG. 20' 5 '5: 44 In naam van de Koning vonnis NR.489 0 P. 2; 6 RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht~ voomeningenrechter civiel zaaknummer I rolnummer: Cl13/589920 I KG ZA 15-825 MvW IJWR Vonnis

Nadere informatie

"In naam des Konings!" vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67

In naam des Konings! vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 vonnis "In naam des Konings!" RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten

Nadere informatie

Coöperatieve Rabobank Dommelstreek U.A., gevestigd te Geldrop, hierna te noemen Aangeslotene.

Coöperatieve Rabobank Dommelstreek U.A., gevestigd te Geldrop, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-364 d.d. 3 oktober 2014 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. M.C.M. van Dijk en mr. E.L.A. van Emden, leden en mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 12/32 KG De fungerend voorzitter van het Scheidsgerecht mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, bijgestaan door mr. J.A.I. Wendt, griffier, heeft op 23 oktober

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 Vonnis in kort geding van in de zaak van [EISERES] H.O.D.N. GORDIJNATELIER MEUBELSTOFFEERDERIJ

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht BJÖRN BORG BRANDS AB, gevestigd

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Vonnis in incident van in de zaak van de stichting STICHTING DE THUISKOPIE, gevestigd te

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 347299 / KG ZA 09-1209

zaaknummer / rolnummer: 347299 / KG ZA 09-1209 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 347299 / KG ZA 09-1209 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid CUVO COÖPERATIEVE

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Een jongetje van 4 jaar oud wordt door een pitbull terriër in het gezicht en in de arm gebeten. Zijn

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

[Eiseres] Image Media & Televisie DomJur 2011-751. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 407097 / KG ZA 08-1710 Datum: 16 oktober 2008

[Eiseres] Image Media & Televisie DomJur 2011-751. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 407097 / KG ZA 08-1710 Datum: 16 oktober 2008 [Eiseres] Image Media & Televisie DomJur 2011-751 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 407097 / KG ZA 08-1710 Datum: 16 oktober 2008 Vonnis in kort geding van 16 oktober 2008 in de zaak van de besloten

Nadere informatie

1. Procedure. De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken, waaruit tevens het procesverloop blijkt:

1. Procedure. De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken, waaruit tevens het procesverloop blijkt: vonnis IN NAAM DES KONINGS RECHTBANK DEN HAAG Team kanton Den Haag es Rolnummer: 3539017/14-~2233 11 juni 2015 Vonnis in de zaak van: de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA), gevestigd

Nadere informatie

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURA<;AO. Vonnis in kort geding in de zaak van:

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURA<;AO. Vonnis in kort geding in de zaak van: Zaaknurnmer: AR 20121 58853KG Vonnisd tum: 16 november 2012 GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURA

Nadere informatie

LJN: CA1235,Sector kanton Rechtbank Alkmaar, 422005 CV EXPL 12-2965

LJN: CA1235,Sector kanton Rechtbank Alkmaar, 422005 CV EXPL 12-2965 LJN: CA1235,Sector kanton Rechtbank Alkmaar, 422005 CV EXPL 12-2965 Datum uitspraak: 11-04-2013 Datum publicatie: 28-05-2013 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden [Eiser] TCMN DomJur 2015-1154 Rechtbank Midden-Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/396430 / KG ZA 15-520 ECLI:NL:RBMNE:2015:6242 Datum: 24 augustus 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiser], h.o.d.n.

Nadere informatie

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 Datum uitspraak: 23-07-2009 Datum publicatie: 10-08-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg enkelvoudig

Nadere informatie

Eiseres zal hierna als [X] worden aangeduid, gedaagde zal worden aangeduid als [Y] Helmond.

Eiseres zal hierna als [X] worden aangeduid, gedaagde zal worden aangeduid als [Y] Helmond. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/480907 / KG ZA 15-41 Vonnis in kort geding van in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] FASHION TRADE

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

De Taartenkamer De Taartenmaker DomJur 2011-708. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 491443 / KG ZA 11-840 MW/LO Datum: 13-07-2011

De Taartenkamer De Taartenmaker DomJur 2011-708. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 491443 / KG ZA 11-840 MW/LO Datum: 13-07-2011 De Taartenkamer De Taartenmaker DomJur 2011-708 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 491443 / KG ZA 11-840 MW/LO Datum: 13-07-2011 Vonnis in kort geding van 13 juli 2011 in de zaak van [eiseres], wonende

Nadere informatie

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter.

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter. Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 261015 11:10 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBMNE:2013:3231 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 19072013

Nadere informatie

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst ECLI:NL:RBNNE:2013:6766 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 12-11-2013 Datum publicatie 13-11-2013 Zaaknummer KG-2442504 - CV EXPL 13-8338-L Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl... 1 of 5 31-01-16 21:27 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:GHARL:2013:5729 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 30-07-2013 Datum publicatie 01-08-2013

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2014:564

ECLI:NL:RBAMS:2014:564 ECLI:NL:RBAMS:2014:564 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 04-02-2014 Datum publicatie 13-02-2014 Zaaknummer 2672942 \ KK EXPL 14-17 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

[Eiser] Autobedrijf [Gedaagde] DomJur 2015-1099

[Eiser] Autobedrijf [Gedaagde] DomJur 2015-1099 [Eiser] Autobedrijf [Gedaagde] DomJur 2015-1099 Rechtbank Gelderland Zaak-/rolnummer: C/05/273172 / KG ZA 14-574 ECLI:NL:RBGEL:2014:8163 Datum: 8 december 2014 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiser]

Nadere informatie

1. de naamloze vennootschap Amsterdam Exchanges N.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres bij dagvaarding van 7 oktober 1999, verweerster in reconventie,

1. de naamloze vennootschap Amsterdam Exchanges N.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres bij dagvaarding van 7 oktober 1999, verweerster in reconventie, Tijd Beursmedia - Blue Seven DomJur 2000-4 Pres Rechtbank Amsterdam Zaak/ rolnummer: KG 99/2553VB Datum: 04-11-1999 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: 1. de naamloze vennootschap Amsterdam Exchanges

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 516552 / KG ZA 12-631 HJ/PV en 516644 / KG ZA 12-637 HJ/PV Datum: 14 juni 2012

Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 516552 / KG ZA 12-631 HJ/PV en 516644 / KG ZA 12-637 HJ/PV Datum: 14 juni 2012 [A] / [B] Stichting Kofoe DomJur 2012-877 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 516552 / KG ZA 12-631 HJ/PV en 516644 / KG ZA 12-637 HJ/PV Datum: 14 juni 2012 Vonnis in kort geding van 14 juni 2012 in de

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/493028 / KG ZA 15-1100 Vonnis in verzet in kort geding van 8 oktober 2015

zaaknummer / rolnummer: C/09/493028 / KG ZA 15-1100 Vonnis in verzet in kort geding van 8 oktober 2015 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/493028 / KG ZA 15-1100 Vonnis in verzet in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIGLIGHT

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 336687 / HA ZA 09-1523

zaaknummer / rolnummer: 336687 / HA ZA 09-1523 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 336687 / HA ZA 09-1523 Vonnis in het incident van in de zaak van tegen 1. de vennootschap naar buitenlands recht CISCO TECHNOLOGY,

Nadere informatie

Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813. Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012

Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813. Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012 Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012 Vonnis in kort geding van 18 januari 2012 in de zaak van

Nadere informatie

Partijen zullen hierna de curator en de gemeente genoemd worden.

Partijen zullen hierna de curator en de gemeente genoemd worden. 6 FAX +31302233198 RECHTBANK UTRECHT ROLADM vonnis RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht zitting houdend te Utrecht zaaknummer/rolnummer: C/16/324379 / HA ZA 12-764 Vonnis van 3 april 2013 in

Nadere informatie

vonnis in de zaak van Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer I rolmammer: C/09/483889 I KG ZA 15-280 Vou.nfs in Jcort geding van 22 mei l015

vonnis in de zaak van Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer I rolmammer: C/09/483889 I KG ZA 15-280 Vou.nfs in Jcort geding van 22 mei l015 22/05 2015 11: B8 l~x 0703813091 RB Den Haag Temt Handel 1410001/ 0005 vonnis RECHTBANK OEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer I rolmammer: C/09/483889 I KG ZA 15-280 Vou.nfs in Jcort geding

Nadere informatie

1 van 5 3-11-2011 12:30

1 van 5 3-11-2011 12:30 1 van 5 3-11-2011 12:30 LJN: BT8389, Rechtbank Amsterdam, 500359 / KG ZA 11-1490 MvW/BB Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 18-10-2011 18-10-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding

Nadere informatie

1.3. Op 16 januari 20 15 is mondeling vonnis gewezen. Het onderstaande vormt hiervan de schriftelijke uitwerking en is op 30 januari 2015 opgemaakt.

1.3. Op 16 januari 20 15 is mondeling vonnis gewezen. Het onderstaande vormt hiervan de schriftelijke uitwerking en is op 30 januari 2015 opgemaakt. ls Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Lelystad zaaknummer I rolnummer: C/161384710 I KL ZA 15-11 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. KARL NOTEN, wonende te IJsselstein, 2. de besloten vennootschap

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken Page 1 of 5 LJN: BO2916, Rechtbank Alkmaar, 123493 Datum uitspraak: 04-11-2010 Datum publicatie: 04-11-2010 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Gedaagde moet internetprovider

Nadere informatie

1.2. Tijdens de zitting zijn partijen en hun advocaten verschenen. De advocaten hebben het woord gevoerd aan de hand van pleitnotities.

1.2. Tijdens de zitting zijn partijen en hun advocaten verschenen. De advocaten hebben het woord gevoerd aan de hand van pleitnotities. vonnis RECHTBANK NOORD-NEDERLAND Afdeling Privaatrecht Locatie Leeuwarden Kort-gedingnummer: [... ] vonnis van de voorzieningenrechter in het kort-geding d.d. 16 juli 2014 inzake [DE MAN], wonende te [Plaatsnaam

Nadere informatie

LJN: BL5725, Rechtbank Zutphen, 109691 / KG ZA 10-10 Print uitspraak

LJN: BL5725, Rechtbank Zutphen, 109691 / KG ZA 10-10 Print uitspraak LJN: BL5725, Rechtbank Zutphen, 109691 / KG ZA 10-10 Print uitspraak Datum uitspraak: 18-02-2010 Datum publicatie: 26-02-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Onder

Nadere informatie

MAGroep Qaboos c.s. DomJur 2014-1076

MAGroep Qaboos c.s. DomJur 2014-1076 MAGroep Qaboos c.s. DomJur 2014-1076 Rechtbank Rotterdam Zaak-/rolnummer: C/10/450716/ KG ZA 14-434 Datum: 2 juni 2014 Vonnis in kort geding in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Uitspraak. RECHTBANK ZUTPHEN Sector Kanton Locatie Zutphen

Uitspraak. RECHTBANK ZUTPHEN Sector Kanton Locatie Zutphen Vordering tot instelling ondernemingsraad vóór afronding lopende reorganisatie bij notariskantoor met 60 werknemers. Veroordeling tot houden van personeelsvergadering. De kantonrechter verbiedt de werkgever

Nadere informatie

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Inzake de klacht van [Klaagster BV], gevestigd te [gemeente] aan de [adres], hierna te noemen klaagster,

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK AMSTERDAM VERLOOP VAN DE PROCEDURE

vonnis RECHTBANK AMSTERDAM VERLOOP VAN DE PROCEDURE vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht zaaknummer: 2338114 \ CV EXPL 13-23007 vonnis van: 3 juni 2014 fno.: 639 vonnis van de kantonrechter Inzake de vennootschap naar het recht van de Verenigde

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbgel...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbgel... 1 of 7 091115 11:51 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBGEL:2013:1808 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 16072013 Datum

Nadere informatie

Vonnis in kort geding van de kantonrechter d.d. 7 oktober 2013 (bij vervroeging)

Vonnis in kort geding van de kantonrechter d.d. 7 oktober 2013 (bij vervroeging) vonnis RECHTBANK LIMBURG Zittingsplaats Roermond Burgerlijk recht Zaaknummer:' Vonnis in kort geding van de kantonrechter d.d. 7 oktober 2013 (bij vervroeging) in de zaak van: eiser, wonende te aan het

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/440897 / KG ZA 13-395

zaaknummer / rolnummer: C/09/440897 / KG ZA 13-395 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/440897 / KG ZA 13-395 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515

Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515 Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 351643 / KG ZA 09-1525 Datum: 10-12-2009 Vonnis in kort geding van 10 december 2009 in de

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 396214 / KG ZA 11-691

zaaknummer / rolnummer: 396214 / KG ZA 11-691 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 396214 / KG ZA 11-691 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KAMERNET

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 315283 / KG ZA 08-902

zaaknummer / rolnummer: 315283 / KG ZA 08-902 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 315283 / KG ZA 08-902 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de vennootschap onder firma V.I.O.B., handelende onder de namen

Nadere informatie

2.4. Op 21 augustus 2008 heeft [gedaagde] zich onder de naam 'Chip4Power' als eenmanszaak geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amersfoort.

2.4. Op 21 augustus 2008 heeft [gedaagde] zich onder de naam 'Chip4Power' als eenmanszaak geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amersfoort. Chip4power DomJur 2011-783 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaak-/rolnummer: 184178 / KG ZA 11-172 Datum: 1 juni 2011 Vonnis in kort geding van 1 juni 2011 in de zaak van [eiser], wonende te [woonplaats], eiser,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:2890

ECLI:NL:RBNHO:2014:2890 1 van 5 29-4-2015 17:05 ECLI:NL:RBNHO:2014:2890 Instantie Datum uitspraak 02-04-2014 Datum publicatie 10-11-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 2274912 - CV EXPL 13-3338 Rechtsgebieden Civiel recht

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BF7448, Rechtbank Amsterdam, 407872 / KG ZA 08-1772 MH/RV Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 09-10-2008 09-10-2008 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Google

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding Inhoudsindicatie

RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding Inhoudsindicatie EJEA 16041 ECLI:NL:RBZWB:2016:1623 Rechtbank ZeelandWestBrabant Datum uitspraak21032016 Datum publicatie24032016 ZaaknummerC/02/311776 / KG ZA 16108 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/438486 / HA ZA 13-239 1. de stichting STICHTING TER EXPLOITATIE VAN NABURIGE RECHTEN, gevestigd te Hilversum,

zaaknummer / rolnummer: C/09/438486 / HA ZA 13-239 1. de stichting STICHTING TER EXPLOITATIE VAN NABURIGE RECHTEN, gevestigd te Hilversum, vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/438486 / HA ZA 13-239 Vonnis van in de zaak van 1. de stichting STICHTING TER EXPLOITATIE VAN NABURIGE RECHTEN, gevestigd te Hilversum,

Nadere informatie

LJN: CA0023, Rechtbank Amsterdam, C/13/539629 / KG ZA 13-436 MW/MV

LJN: CA0023, Rechtbank Amsterdam, C/13/539629 / KG ZA 13-436 MW/MV LJN: CA0023, Rechtbank Amsterdam, C/13/539629 / KG ZA 13-436 MW/MV Datum uitspraak: 08-05-2013 Datum publicatie: Rechtsgebied: 14-05-2013 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Angry

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van: Eiseres - [W] Montage DomJur 2011-670 Rechtbank Almelo Zaak-/rolnummer: 118234 / KG ZA 11-31 Datum: 16-03-2011 Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 410582 / HA ZA 12-55 Vonnis in incident van 1 augustus 2012 in de zaak van

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 410582 / HA ZA 12-55 Vonnis in incident van 1 augustus 2012 in de zaak van vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 410582 / HA ZA 12-55 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de naamloze vennootschap KONINKLIJKE DSM N.V., gevestigd te Heerlen,

Nadere informatie

Oefening 1.12 B bij Met recht begrepen!

Oefening 1.12 B bij Met recht begrepen! 1.12 samenvatten B Lees het onderstaande vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht van 28 mei 2010 1 over de zaak Quick 20 - KNVB. Op de internetsite www.uitzendinggemist.nl kun je aflevering

Nadere informatie

Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62

Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62 Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62 Pres. Rb. 's-gravenhage 4 augustus 2000 Rolnummer KG 00/741 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vennootschap naar Duits

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:983. Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-10-2013 Datum publicatie

ECLI:NL:HR:2013:983. Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-10-2013 Datum publicatie ECLI:NL:HR:2013:983 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-10-2013 Datum publicatie 18-10-2013 Zaaknummer 12/03380 Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:52, Gevolgd In cassatie op : ECLI:NL:GHSGR:2012:BW8529,

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bx5433

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bx5433 pagina 1 van 5 LJN: BX5433, Rechtbank Utrecht, 320331 / HA ZA 12-317 Datum uitspraak:22-08-2012 Datum 04-09-2012 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:Merkenrecht;

Nadere informatie

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht.

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht. Keukenfactory Mandemakersgroep DomJur 2005-215 Rechtbank Breda Zaak-/rolnummer: 138934 / KG ZA 04-570 Datum: 25 november 2004 Vonnis in kort geding in de zaak van: 1. de besloten vennootschap DE KEUKENFACTORY

Nadere informatie

LJN: BM4205,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 215695 KG ZA 10-119

LJN: BM4205,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 215695 KG ZA 10-119 LJN: BM4205,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 215695 KG ZA 10-119 Print uitspraak Datum uitspraak: 12-05-2010 Datum publicatie: 12-05-2010 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Voorlopige voorziening

Nadere informatie

Partijen worden aangeduid als 'SNCU' enerzijds en 'Euro Packing' en '[Bestuurder]', gezamenlijk 'gedaagden' anderzijds.

Partijen worden aangeduid als 'SNCU' enerzijds en 'Euro Packing' en '[Bestuurder]', gezamenlijk 'gedaagden' anderzijds. VONNIS RECHTBANK DEN HAAG Team kanton Den Haag EMF Rolnr.: 3220546 /14-21116 9 december 2014 Vonnis in de zaak van: de stichting Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten, gevestigd te Barendrecht, eisende

Nadere informatie

Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar.

Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar. Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar. In het kader van het uit elkaar gaan van klager en zijn partner moet de gemeenschappelijke woning getaxeerd

Nadere informatie

vonnis Sector handel - en familierecht zaaknummer / rolnummer: 2757541 KG ZA 09- (090 Vonnis in kort geding van 6 november 2009 in de zaak van

vonnis Sector handel - en familierecht zaaknummer / rolnummer: 2757541 KG ZA 09- (090 Vonnis in kort geding van 6 november 2009 in de zaak van vonnis RECHTBANK UTRECHT Sector handel - en familierecht zaaknummer / rolnummer: 2757541 KG ZA 09- (090 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap ATOOMSTROOM B.V., gevestigd te

Nadere informatie

HENRY SCHEIN MEDICAL B.V.

HENRY SCHEIN MEDICAL B.V. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/479022 / KG ZA 14-1497 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht HENRY SCHEIN

Nadere informatie

Vordering, verweer en standpunten ter zitting

Vordering, verweer en standpunten ter zitting RECHTBANK AMSTERDAM SECTOR KANTON - LOCATIE AMSTERDAM Datum : 20 juli 2009 Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam in de zaak van: Eiser X, t e g e n: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid RAAD

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

LJN: BW1041,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 245969 / KG ZA 12-89

LJN: BW1041,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 245969 / KG ZA 12-89 LJN: BW1041,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 245969 / KG ZA 12-89 Datum uitspraak: 04-04-2012 Datum publicatie: 05-04-2012 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Vindplaats(en): Uitspraak

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Beslissing Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-133 d.d. 18 maart 2014 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heren R.H.G. Mijné en H. Mik RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes secretaris) Samenvatting

Nadere informatie