vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht, voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: / KG ZA MH/EB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht, voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: 461554 / KG ZA 10-1140 MH/EB"

Transcriptie

1 vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht, voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: / KG ZA MH/EB Vonnis in kort geding van 6 augustus 2010 in de zaak van 1. [eiser sub 1], 2. [eiser sub 2], beiden wonende te [woonplaats], eisers bij dagvaarding van 16 juni 2010, advocaat mr. R.A. Kronenberg te Amsterdam, tegen 1. [gedaagde sub 1], 2. [gedaagde sub 2], 3. de maatschap [gedaagde sub 3], allen gevestigd te [vestigingsplaats], gedaagden, advocaat mr. P. Wanders te Amsterdam. Eisers zullen hierna gezamenlijk [eisers] (vrouwelijk in enkelvoud) en afzonderlijk [eiser sub 2] en [eiser sub 1] worden genoemd. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als de notaris en afzonderlijk als [gedaagde sub 1], [gedaagde sub 2] en de maatschap. 1. De procedure 1.1. Ter terechtzitting van 12 juli 2010 heeft [eisers] gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding en akte vermeerdering eis. De notaris heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota s in het geding gebracht. Na verder debat is de behandeling van de

2 zaak pro forma aangehouden teneinde de mogelijkheid van een schikkingsoverleg te beproeven. Bij brief van 16 juli 2010 heeft [eisers] haar vordering verminderd in die zin dat zij het aanvankelijk onder 3(c) en 3(d) gevorderde intrekt. Bij brief van 19 juli 2010 heeft de notaris verzocht om vonnis te wijzen. Op 20 juli 2010 heeft ook [eisers] verzocht vonnis te wijzen Aan de zijde van [eisers] waren ter zitting aanwezig [eiser sub 2] en [eiser sub 1], bijgestaan door mr. Kronenberg. Aan de zijde van de notaris waren aanwezig [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2], bijgestaan door mr. Wanders. 2. De feiten 2.1. Op [datum] 2009 is [erflaatster] (hierna: erflaatster) overleden. Zij was weduwe van [echtgenoot], op zijn beurt overleden op [datum] [echtgenoot erflaatster] heeft drie dochters uit zijn eerste huwelijk (hierna gezamenlijk: de dochters [echtgenoot erflaatster]) Op 8 mei 1973 heeft erflaatster een eerste testament opgemaakt. Dit testament is herroepen bij testament van 16 juni 1993, waarbij zij (onder bepaling B.1) kort gezegd aan [broer eiser sub 2], de broer van [eiser sub 2], onder meer een schilderij van Piet van der Hem, voorstellende een Spaanse danser (hierna: het schilderij) heeft gelegateerd. Ook heeft zij hem benoemd tot executeur-testamentair. Voor het overige heeft zij, voor zover hier van belang, aan een vijftal andere personen goederen gelegateerd en [broer eiser sub 2], [eiser sub 2] en een andere neef en nicht tot haar enige erfgenamen benoemd, tezamen en voor gelijke delen Op 9 september 2009 heeft erflaatster ten overstaan van [gedaagde sub 1] een aanvullend testament opgemaakt. Dit testament bevat, voor zover hier van belang, de volgende bepalingen: ( ) Het testament de dato acht mei negentienhonderd drie en zeventig wordt als volgt gewijzigd: Ik herroep de in gemeld testament opgenomen executeursbenoeming en vervang deze bepaling door: Executele Benoeming executeur Ik benoem tot executeur de heer [eiser sub 1] [eisers] ( ) ( )

3 Voorts herroep ik het legaat onder 4.b en legateer het schilderij (Spaanse danser, geschilderd door Van der Hem) aan mijn nicht [eiser sub 2] met de opdracht het schilderij binnen de familie in Nederland te houden. ( ) 2.4. Tijdens een bespreking met de erfgenamen en legatarissen op 29 september 2009 heeft [gedaagde sub 1] de erfgenamen meegedeeld dat uitgegaan moet worden van het testament van 16 juni Hij heeft hen wel verteld dat er een aanvullend testament was opgemaakt, maar zich op het standpunt gesteld dat dit aanvullende testament geen effect heeft omdat dit verwijst naar een herroepen testament. In diezelfde bespreking heeft [gedaagde sub 1] de erfgenamen voorgesteld om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden, omdat deze volgens hem formeel/technisch negatief is. Meerdere erfgenamen hebben het advies van [gedaagde sub 1] opgevolgd en de nalatenschap beneficiair aanvaard In de herfst van 2009 heeft [broer eiser sub 2] het bij testament van 16 juni 1993 aan hem gelegateerde schilderij voor ,00 verkocht aan Kunsthandel [kunsthandel] (hierna: [kunsthandel]). [kunsthandel] heeft aan [gedaagde sub 1] tot en met 13 augustus 2010 een onherroepelijk en exclusief recht verleend om het schilderij te kopen op nader overeen te komen voorwaarden. De brief van 3 juli 2010 waarin het kooprecht is vervat, bevat, voor zover hier van belang, de volgende passage: De vraagprijs voor het Schilderij bedraagt ,00. Mocht u het initiatief nemen mij over de voorwaarden van de koop te willen spreken, kan ik mij voorstellen dat ik alsdan bereid zal blijken een koopprijs voor het Schilderij te overwegen die (enigszins) lager is dan de huidige vraagprijs Omdat bij [eisers] twijfel bestond over de afhandeling door de notaris van de nalatenschap onder meer over de vraag of het aanvullend testament wel ongeldig is heeft zij een andere notaris, [notaris], gevraagd of hij het standpunt van [gedaagde sub 1] deelt. Op 14 mei 2010 heeft [notaris] een notitie geschreven waarin hij uitlegt samengevat dat en waarom naar zijn mening het aanvullend testament geldig is, dat [gedaagde sub 1] een fout of vergissing heeft gemaakt en dat hij aansprakelijk is voor de schade die daarvan het gevolg is. [eisers] heeft nadien nog een andere notaris, [notaris 2], om advies gevraagd. Bij brief van 7 juli 2010 heeft [notaris 2] (de advocaat van) [eisers] bericht kort gezegd dat hij de zienswijze van [notaris] deelt Bij brief van 25 mei 2010 heeft [eisers] de notaris aansprakelijk gesteld voor de schade, inclusief de kosten voor juridische bijstand, die de boedel en

4 [eiser sub 2] lijden ten gevolge van de fouten die [gedaagde sub 1] bij de afwikkeling van de nalatenschap van erflaatster heeft gemaakt In zijn schriftelijke reactie van 4 juni 2010 heeft de notaris iedere aansprakelijkheid van de hand gewezen [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] vormen tezamen de maatschap [gedaagde sub 3]. 3. Het geschil 3.1. [eisers] vordert na vermeerdering en wijziging van eis, kort gezegd, primair i) [gedaagde sub 1] op straffe van een dwangsom te gelasten rechtsgeldig de eigendom van het schilderij aan [eiser sub 2] te verschaffen; ii) de notaris, althans [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2], hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan [eiser sub 2] van een voorschot op de schadevergoeding van 6.038,66; iii) [gedaagde sub 1] op straffe van een dwangsom te gelasten om aan [eisers] ter beschikking te stellen: (a) een notarieel afschrift van het aanvullend testament; (b) een kopie van de getekende koopovereenkomst terzake van de verkoop van het huis van erflaatster; (e) een kopie van de declaratie met specificatie van de maatschap terzake van de betaling van 5.950,00 op 12 oktober 2010 (de vrzr. leest: 2009) aan de maatschap ten laste van bankrekening [nr] ten name van [echtgenoot erflaatster]; (f) een opgave van het bedrag terzake van de nalatenschap van erflaatster dat zich per 12 juli 2010 op de kwaliteitsrekening van de maatschap bevindt; subsidiair de notaris, althans [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan [eiser sub 2] van een voorschot op de schadevergoeding van ,00; primair en subsidiair de notaris te veroordelen in de proceskosten Aan haar vordering legt [eisers] ten grondslag, samengevat, dat het schilderij door een fout van [gedaagde sub 1] niet aan [eiser sub 2] is afgegeven maar aan haar broer. Hij dient deze fout te herstellen en haar

5 alsnog de eigendom van het schilderij te verschaffen. Als dat niet (meer) mogelijk mocht zijn, dient de notaris aan haar de waarde van het schilderij te vergoeden. [eisers] gaat uit van een waarde van ,00, omdat [kunsthandel] het tegen die prijs in de verkoop heeft staan. [eisers] stelt verder dat zij juridische kosten heeft moeten maken om de fouten van [gedaagde sub 1] recht te zetten. Zij is van mening dat de notaris deze kosten, ten bedrage van 6.038,66, dient te dragen. Tot slot stelt [eisers] dat [gedaagde sub 1] ten onrechte weigert om aan haar bepaalde informatie en stukken te verstrekken waarop zij recht heeft De notaris voert verweer, waarop voor zover van belang hierna zal worden ingegaan. 4. De beoordeling 4.1. Als eerste verweer voert de notaris aan dat [eisers] niet-ontvankelijk is omdat de vorderingen vereisen dat de voorzieningenrechter zich uitspreekt over de geldigheid van het aanvullende testament, hetgeen zou neerkomen op een declaratoire uitspraak. De voorzieningenrechter kan een dergelijke uitspraak niet doen, aldus de notaris. Dit verweer wordt verworpen. De voorzieningenrechter betrekt bij haar beslissing de kans van slagen van de ingestelde vordering in een bodemprocedure en beoordeelt daarbij voor zover nodig de (on)geldigheid van relevante documenten. Dit voorlopige oordeel levert geen declaratoir vonnis op. Uitsluitend indien voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter de vordering zal toewijzen, neemt de voorzieningenrechter daarop een voorschot Een tweede reden waarom [eisers] volgens de notaris niet-ontvankelijk is, is dat het rechtens noodzakelijk is dat de beslissing op de vordering ten aanzien van alle bij de rechtsverhouding betrokkenen in dezelfde zin luidt. De overige erfgenamen en legatarissen zijn niet in dit geding betrokken, waardoor aldus nog steeds de notaris het gevaar van uiteenlopende beslissingen dreigt. Dit verweer wordt eveneens verworpen. In het aanvullend testament is uitsluitend een andere executeur-testamentair benoemd en bepaald dat het schilderij aan [eiser sub 2] in plaats van aan [broer eiser sub 2] toekomt. Met betrekking tot de executele heeft de notaris terecht aangevoerd dat meerdere erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard en dat de taak van de executeur daarmee is geëindigd, omdat de nalatenschap door de beneficiaire aanvaarding dient te worden vereffend overeenkomstig de derde

6 afdeling van de zesde titel van boek vier van het Burgerlijk Wetboek. De executeursbenoeming uit het aanvullende testament heeft derhalve geen gevolgen voor de overige erfgenamen en legatarissen. Bij de bepaling over het schilderij is naast [eiser sub 2] uitsluitend haar broer [broer eiser sub 2] betrokken, omdat het schilderij aan hem is afgegeven. Hij heeft het schilderij inmiddels verkocht en aangezien [eiser sub 2] [gedaagde sub 1] voor de gevolgen daarvan aansprakelijk houdt, en niet haar broer, dreigt er geen gevaar van tegenstrijdige beslissingen De notaris heeft daarnaast nog aangevoerd dat [eisers] de verkeerde rechter heeft aangezocht, omdat geschillen tussen erfgenamen en de executeur over de uitzondering van artikel 4:202 lid 1 sub a BW door de kantonrechter in hoogste instantie worden beslist. Hier doet zich echter geen geschil voor tussen de erfgenamen en de executeur, zodat dit verweer reeds daarop strandt De door [eisers] ingestelde vordering strekt ten eerste tot verschaffing van de eigendom van het schilderij aan [eiser sub 2]. Voor deze vordering dient eerst te worden beoordeeld of aannemelijk is dat de bodemrechter zal oordelen dat [gedaagde sub 1] niet heeft gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot te werk zou zijn gegaan door zich op het standpunt te stellen dat het aanvullende testament nietig is. De notaris heeft tegen de stelling van [eisers] van die strekking behalve de eerder besproken formele verweren slechts ingebracht dat in ieder geval geen sprake is geweest van een vergissing aan de zijde van [gedaagde sub 1]. Dat het standpunt van [gedaagde sub 1] niet houdbaar is, heeft de notaris echter niet bestreden. Deze stelling wordt bovendien ondersteund door [notaris] en [notaris 2], van wie gesteld noch gebleken is dat zij partijdig of niet deskundig zijn. Dat de bodemrechter zal oordelen dat [gedaagde sub 1] een beroepsfout heeft gemaakt, is daarmee vooralsnog voldoende aannemelijk geworden. Door deze beroepsfout heeft [eiser sub 2] schade geleden, omdat het schilderij krachtens het aanvullend testament aan haar had moeten worden afgegeven in plaats van aan haar broer [broer eiser sub 2]. Dat [gedaagde sub 1] het schilderij niet in persoon aan [broer eiser sub 2] heeft afgegeven, maakt dit niet anders. De erven hebben de inboedel immers overeenkomstig het advies van [gedaagde sub 1] verdeeld. Derhalve is eveneens voldoende aannemelijk geworden dat de bodemrechter [gedaagde sub 1] zal veroordelen tot het vergoeden van deze schade.

7 4.5. De vordering tot levering van het schilderij aan [eiser sub 2] stuit echter op het probleem dat [gedaagde sub 1] geen eigenaar van het schilderij is. Gesteld noch gebleken is dat [kunsthandel] niet te goeder trouw zou zijn geweest bij de aanschaf van het schilderij van [broer eiser sub 2], zodat moet worden aangenomen dat de eigendom thans bij [kunsthandel] berust. [eisers] stelt zich op het standpunt dat [gedaagde sub 1] zo nodig dient te worden veroordeeld om het schilderij van [kunsthandel] terug te kopen en daartoe de koopoptie uit te oefenen die [kunsthandel] aan hem heeft verstrekt. De notaris is van mening dat van [gedaagde sub 1] in dit kort geding in redelijkheid niet kan worden gevraagd dat hij het schilderij van [kunsthandel] koopt voor een bedrag van circa ,00, terwijl de waarde ervan door een door de erven ingeschakelde erkende taxateur op 29 september 2009 is vastgesteld op 3.000,00 en [broer eiser sub 2] het aan [kunsthandel] heeft verkocht voor ,00. In dit verband wordt het volgende overwogen. Zoals hiervoor overwogen is voldoende aannemelijk dat de bodemrechter [gedaagde sub 1] zal veroordelen tot het vergoeden van de door [eiser sub 2] geleden schade. Deze schadevergoeding kan ook bestaan uit het opleggen aan [gedaagde sub 1] van de verplichting tot het terugkopen van het schilderij en het overdragen van de eigendom aan [eiser sub 2] (zie het bepaalde in artikel 6:103 BW). [gedaagde sub 1] voert terecht aan dat het verschil tussen de prijs waarvoor het aan [kunsthandel] is verkocht en de prijs waarvoor [kunsthandel] het thans te koop aanbiedt erg groot is, maar dat neemt niet weg dat in de gegeven omstandigheden deze vorm van schadevergoeding passend is. Door een fout van [gedaagde sub 1] is het schilderij immers niet bij de juiste persoon terechtgekomen. [eiser sub 2] heeft ter zitting onweersproken verklaard dat het schilderij al in de familie is sinds haar opa het van de schilder kocht en dat zij de wensen van erflaatster om het schilderij binnen de familie in Nederland te houden, wil respecteren. Dat het schilderij niet alsnog aan de juiste persoon kan worden afgegeven zonder er een aanzienlijk hoger bedrag voor te betalen dan waarvoor het is verkocht, komt voor risico van [gedaagde sub 1]. Indien zou worden volstaan met het opleggen van een schadevergoeding in geld, zouden de gevolgen van de fout van [gedaagde sub 1] worden afgewenteld op [eiser sub 2] doordat zij het schilderij niet in eigendom ontvangt, hetgeen onbillijk voorkomt. De vordering zal daarom worden toegewezen, voor zover deze door [eiser sub 2] is ingesteld. Daarbij wordt de na te noemen termijn voor afgifte redelijk geacht. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden. Voor zover de vordering tot eigendomsoverdracht van het schilderij door [eiser sub 1] is ingesteld, zal deze worden afgewezen, nu hij geen aanspraak kan

8 maken op het schilderij en hij derhalve geen schade heeft geleden door de fout van [gedaagde sub 1] De gevorderde voorziening strekt mede tot betaling van een geldsom. Voor toewijzing van een dergelijke vordering is in kort geding slechts plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering voldoende aannemelijk zijn en uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is. Bij de afweging van de belangen van partijen wordt mede betrokken het risico dat niet kan worden terugbetaald, in het geval de veroordeling in kort geding geen stand houdt [eisers] vordert een voorschot van 6.038,66 op de door haar gemaakte juridische kosten. Blijkens de in het geding gebrachte declaratie en specificatie zien deze kosten niet uitsluitend op de door de advocaat van [eisers] verrichte werkzaamheden met betrekking tot het schilderij, maar ook op werkzaamheden ten aanzien van andere geschilpunten rond de nalatenschap (met name rond het huis aan de [straatnaam], dat geheel of gedeeltelijk daarover gaat het geschil aan de dochters [echtgenoot erflaatster] is gelegateerd) welke geschilpunten geen onderdeel uitmaken van de onderhavige procedure. Daarmee bestaat onduidelijkheid over het concrete bedrag aan kosten dat ten behoeve van het schilderij is gemaakt. Daarnaast heeft de notaris terecht aangevoerd dat onduidelijk is in hoeverre de gedeclareerde werkzaamheden hebben gediend ter voorbereiding van de processtukken en ter instructie van de zaak, voor welke kosten de in de artikelen 237 tot en met 240 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde kosten een vergoeding plegen in te sluiten. Om deze redenen zal de geldvordering worden afgewezen [eisers] vordert tot slot afgifte van een aantal bescheiden. Zij grondt deze vordering, anders dan de notaris veronderstelt, op de artikelen 21 lid 1, 49 lid 1 en 55 lid 1 van de Wet op het notarisambt (Wna). Uit deze bepalingen volgt dat [gedaagde sub 1] gehouden is om aan [eiser sub 2] en [eiser sub 1] uittreksels uit te geven van dat gedeelte van het aanvullende testament waaraan zij rechten ontlenen, [eiser sub 2] als legataris en [eiser sub 1] als executeur-testamentair. Als productie 2 heeft [eisers] echter een kopie van het aanvullend testament in het geding gebracht, waaruit blijkt dat zij reeds over dit stuk beschikt. Zij heeft onvoldoende gesteld om tot het oordeel te kunnen komen dat zij nog een belang heeft bij afgifte van het aanvullend testament.

9 4.9. [eisers] vordert tevens afgifte van een kopie van de getekende koopovereenkomst terzake van de verkoop van het huis van erflaatster. [eiser sub 1] komt echter geen kopie van deze koopovereenkomst toe, omdat hij geen erfgenaam van erflaatster is. Het verweer van de notaris houdt niet in dat [eiser sub 2] geen aanspraak op de koopovereenkomst toekomt op grond van genoemde artikelen uit de Wna, of dat [gedaagde sub 1] niet over dit stuk beschikt. Zijn verweer komt erop neer dat [gedaagde sub 1] niet heeft geweigerd om de gevraagde stukken af te geven, maar dat hij eerst de uitkomst van dit kort geding wil afwachten. Nu [gedaagde sub 1] zich niet verzet tegen afgifte van een kopie van de gevraagde koopovereenkomst, zal hij worden veroordeeld tot afgifte daarvan Op grond van artikel 55 Wna is [gedaagde sub 1] gehouden om op verzoek van zijn cliënt een declaratie voor zijn kosten op te maken, waaruit duidelijk blijkt op welke wijze het in rekening gebrachte bedrag is berekend. [eiser sub 2] behoort als mede-erfgename tot de cliënten van [gedaagde sub 1]. Voor [eiser sub 1] geldt dat niet. Derhalve is [gedaagde sub 1] gehouden om de gevraagde declaratie en specificatie terzake van de op 12 oktober 2009 aan de maatschap ten laste van bankrekening [nr] ten name van [echtgenoot erflaatster] verrichte betaling van 5.950,00 aan [eiser sub 2] te verstrekken Tot slot geldt voor de gevorderde opgave van het bedrag terzake van de nalatenschap van erflaatster dat zich per 12 juli 2010 op de kwaliteitsrekening van het notariskantoor bevindt, dat de notaris tegen deze vordering geen verweer heeft gevoerd, anders dan dat hij de uitkomst van het kort geding wil afwachten alvorens deze informatie te verstrekken. Ook hier geldt dat [eiser sub 1] geen recht heeft op deze informatie omdat hij geen erfgenaam is. [gedaagde sub 1] zal, gelet op het door de notaris gevoerde verweer, worden veroordeeld de gevraagde informatie aan [eiser sub 2] te verschaffen Nu er vanuit kan worden gegaan dat [gedaagde sub 1] aan de veroordelingen onder 4.9 tot en met 4.11 zal voldoen, zullen de gevorderde dwangsommen worden afgewezen [gedaagde sub 1] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van [eiser sub 2] worden veroordeeld, met dien verstande dat het redelijk voorkomt hem niet tot betaling van alle door [eiser sub 2] voor vastrecht gemaakte kosten te veroordelen, omdat de subsidiaire vordering op basis waarvan het vastrecht is berekend niet wordt toegewezen. Deze post zal worden uitgesplitst, waarbij een bedrag van 685,00 (vastrecht

10 berekend over ,66) door [gedaagde sub 1] dient te worden gedragen en een bedrag van 1.405,00 (het meerdere tot het totaal in rekening gebrachte vastrecht van 2.090,00) voor rekening van [eiser sub 2] blijft. De totale kosten aan de zijde van [eiser sub 2] waarin [gedaagde sub 1] wordt veroordeeld worden begroot op: - dagvaarding 87,93 - vast recht 685,00 - salaris advocaat 816,00 Totaal 1.588, [eisers] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van [gedaagde sub 2] en de maatschap. Deze kosten worden begroot op nihil, nu [gedaagde sub 2] en de maatschap samen met [gedaagde sub 1] zijn opgetreden De door [eiser sub 1] gemaakte proceskosten dienen door hemzelf te worden gedragen, nu geen van de door hem ingestelde vorderingen wordt toegewezen. 5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. veroordeelt [gedaagde sub 1] om binnen een week na betekening van dit vonnis aan [eiser sub 2] de eigendom van het schilderij (Spaanse danser, geschilderd door Van der Hem) te verschaffen, 5.2. bepaalt dat [gedaagde sub 1] aan [eiser sub 2] een dwangsom verbeurt van ,00 ineens en 1.000,00 voor iedere opvolgende dag dat hij nalaat aan de veroordeling onder 5.1 te voldoen, tot een maximum van totaal ,00, 5.3. veroordeelt [gedaagde sub 1] om binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis aan [eiser sub 2] ter beschikking te stellen: - een kopie van de getekende koopovereenkomst terzake van de verkoop van het huis van erflaatster aan de [adres], - een kopie van de declaratie met specificatie van de maatschap terzake van de betaling van 5.950,00 op 12 oktober 2009 aan de maatschap ten laste van bankrekening nr. [nr] ten name van [echtgenoot erflaatster],

11 - een opgave van het bedrag terzake van de nalatenschap van erflaatster dat zich per 12 juli 2010 op de kwaliteitsrekening van de maatschap bevindt, 5.4. veroordeelt [gedaagde sub 1] in de proceskosten, aan de zijde van [eiser sub 2] tot op heden begroot op 1.588,93, 5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 5.6. veroordeelt [eisers] in de proceskosten van [gedaagde sub 2] en de maatschap, welke kosten worden begroot op nihil, 5.7. bepaalt dat [eiser sub 1] zijn eigen proceskosten draagt, 5.8. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Hees, bijgestaan door mr. E. van Bennekom, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 6 augustus 2010.

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920 ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 23-09-2010 Datum publicatie 08-10-2010 Zaaknummer 171924 / KG ZA 10-360 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 25-09-2006 Datum publicatie 26-09-2006 Zaaknummer 58445 - KG ZA 06-182 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-09-2011 Datum publicatie 14-09-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 497590 / KG ZA 11-1292 MvW/JWR

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2011:BR4675

ECLI:NL:RBALK:2011:BR4675 ECLI:NL:RBALK:2011:BR4675 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 20-07-2011 Datum publicatie 10-08-2011 Zaaknummer 119380 - HA ZA 10-390 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:886

ECLI:NL:RBROT:2017:886 ECLI:NL:RBROT:2017:886 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer C/10/518779 / KG ZA 17-53 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:286

ECLI:NL:RBOVE:2016:286 ECLI:NL:RBOVE:2016:286 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18012016 Datum publicatie 29012016 Zaaknummer C/08/179852 / KG ZA 15391 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:229

ECLI:NL:RBROT:2016:229 ECLI:NL:RBROT:2016:229 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 06-01-2016 Datum publicatie 07-01-2016 Zaaknummer C/10/475943 / HA ZA 15-510 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 14-04-2010 Datum publicatie 15-04-2010 Zaaknummer 198015 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 20-06-2007 Datum publicatie 25-06-2007 Zaaknummer 0600267 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

rolnummer: KK Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam op de vordering in kort geding in de zaak van: gevestigd te Amersfoort eiseres

rolnummer: KK Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam op de vordering in kort geding in de zaak van: gevestigd te Amersfoort eiseres Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam op de vordering in kort geding in de zaak van: 11 11 augustus2016 1. Tot uitgangspunt dient het volgende: Feiten GRONDEN VAN DE BESLISSING Vonnis is bepaald op

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 27-06-2007 Datum publicatie 13-08-2007 Zaaknummer 153406 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18-04-2014 Datum publicatie 07-05-2014 Zaaknummer C/08/154383 / KG-ZA 14-130 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:4468

ECLI:NL:RBROT:2015:4468 ECLI:NL:RBROT:2015:4468 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-06-2015 Datum publicatie 14-07-2015 Zaaknummer C-10-459512 - HA ZA 14-950 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2006:AY5851

ECLI:NL:RBMID:2006:AY5851 ECLI:NL:RBMID:2006:AY5851 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 19-07-2006 Datum publicatie 11-08-2006 Zaaknummer 47983 HA ZA 2005/256 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-03-2016 Datum publicatie 29-03-2016 Zaaknummer KK EXPL 16-200 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.174.828/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 13-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-174 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:199

ECLI:NL:RBAMS:2016:199 ECLI:NL:RBAMS:2016:199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 02-02-2016 Zaaknummer C/13/572226 / HA ZA 14-903 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:2065

ECLI:NL:RBAMS:2017:2065 ECLI:NL:RBAMS:2017:2065 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 21-03-2017 Datum publicatie 31-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-154 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:3340

ECLI:NL:RBROT:2016:3340 ECLI:NL:RBROT:2016:3340 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20042016 Datum publicatie 03052016 Zaaknummer 4878125 VV EXPL 1612 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12-05-2009 Datum publicatie 12-06-2009 Zaaknummer 156351 - KG ZA 09-197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 26042017 Datum publicatie 27042017 Zaaknummer 5494929 \ CV EXPL 1610633 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553

ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553 ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-02-2010 Datum publicatie 11-02-2010 Zaaknummer 345753/KG ZA 09-1372 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAA:2016:286

ECLI:NL:OGEAA:2016:286 ECLI:NL:OGEAA:2016:286 Instantie Datum uitspraak 13-04-2016 Datum publicatie 02-05-2016 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba Zaaknummer K.G. 482 van 2016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-06-2009 Datum publicatie 05-06-2009 Zaaknummer 256615 / HA ZA 08-21443 juni 2009 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 05062014 Datum publicatie 16062014 Zaaknummer C/08/156166 / KG ZA 14182 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 30-07-2008 Datum publicatie 13-08-2008 Zaaknummer 60993/HA ZA 08-23 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HA ZA

ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HA ZA ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 12-03-2014 Datum publicatie 20-03-2014 Zaaknummer C-17-129115- HA ZA 13-247 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:3627

ECLI:NL:RBNHO:2017:3627 ECLI:NL:RBNHO:2017:3627 Instantie Datum uitspraak 04-05-2017 Datum publicatie 08-05-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer C/15/258178 / KG ZA 17-309 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 15032017 Datum publicatie 16032017 Zaaknummer 5377597 cv 169148 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht Burgerlijk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 Instantie Datum uitspraak 15-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 385723 / KG ZA 11-78 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:1265

ECLI:NL:RBOVE:2014:1265 ECLI:NL:RBOVE:2014:1265 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 06-03-2014 Datum publicatie 14-03-2014 Zaaknummer C-08-152106 - KG ZA 14-59 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005 [eiser] - gedaagde DomJur 2006-251 Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: 115381 / KG ZA 05-419 Datum: 19 december 2005 Vonnis in kort geding van 19 december 2005 in de zaak van de vennootschap

Nadere informatie

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam.

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/458213 / HA ZA 14-90 Vonnis in incident van in de zaak van: de rechtspersoon naar vreemd recht RITM OKB ZOA, gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BR3795

ECLI:NL:RBALK:2010:BR3795 ECLI:NL:RBALK:2010:BR3795 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 16-12-2010 Datum publicatie 01-08-2011 Zaaknummer 124126 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY5052

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY5052 ECLI:NL:RBAMS:2012:BY5052 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 28-11-2012 Datum publicatie 05-12-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 528593 / KG ZA 12-1468 HJ/CGvB

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:7471

ECLI:NL:RBLIM:2017:7471 ECLI:NL:RBLIM:2017:7471 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 31072017 Datum publicatie 01082017 Zaaknummer C/03/238623 / KG ZA 17393 Rechtsgebieden Burgerlijk procesrecht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2005:AU4895

ECLI:NL:RBZUT:2005:AU4895 ECLI:NL:RBZUT:2005:AU4895 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 05-10-2005 Datum publicatie 25-10-2005 Zaaknummer 05/687 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321

ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321 ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 10-01-2007 Datum publicatie 17-01-2007 Zaaknummer 222545 / KG ZA 06-1184 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:4437 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHARL:2013:4437 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHARL:2013:4437 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 25-06-2013 Datum publicatie 23-07-2013 Zaaknummer 200.115.689 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 01-03-2011 Zaaknummer 186739 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 Instantie Datum uitspraak 02-09-2015 Datum publicatie 18-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3818581 UC EXPL 15-1353

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727 ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 12-01-2012 Datum publicatie 12-01-2012 Zaaknummer 133790 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer C/09/504538 / HA ZA 16112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ondernemingsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2009:BH2079

ECLI:NL:RBLEE:2009:BH2079 ECLI:NL:RBLEE:2009:BH2079 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 04-02-2009 Datum publicatie 05-02-2009 Zaaknummer 93461 / KG ZA 08-415 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBAMS:2017:1109 Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/13/ / KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBAMS:2017:1109 Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/13/ / KG ZA EJEA 17-034 ECLI:NL:RBAMS:2017:1109 Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 21-02-2017 Datum publicatie 02-03-2017 Zaaknummer C/13/621166 / KG ZA 16-1540 Rechtsgebieden Aanbestedingsrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:5435

ECLI:NL:RBOVE:2014:5435 ECLI:NL:RBOVE:2014:5435 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 26092014 Datum publicatie 13102014 Zaaknummer C/08/160601 / KG ZA 14280 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 Instantie Datum uitspraak 15-08-2017 Datum publicatie 16-08-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.216.119_01

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2009:BK9164

ECLI:NL:RBMID:2009:BK9164 ECLI:NL:RBMID:2009:BK9164 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 09-09-2009 Datum publicatie 14-01-2010 Zaaknummer 64517 / HA ZA 08-433 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414

ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414 ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 28-05-2008 Datum publicatie 09-06-2008 Zaaknummer 58024/HA ZA 07-265 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 16082017 Datum publicatie 23082017 Zaaknummer C/03/239274 / KG ZA 17423 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 15-07-2009 Datum publicatie 27-08-2009 Zaaknummer 259421 / HA ZA 08-2534 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2010 Datum publicatie 15-07-2010 Zaaknummer 268738 / HA ZA 09-1343 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:9371

ECLI:NL:RBNHO:2013:9371 ECLI:NL:RBNHO:2013:9371 Instantie Datum uitspraak 25-09-2013 Datum publicatie 11-10-2013 Zaaknummer 2113562 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4741

ECLI:NL:RBLIM:2017:4741 ECLI:NL:RBLIM:2017:4741 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 24052017 Datum publicatie 29052017 Zaaknummer 04 5426165/CV 169694 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:6222

ECLI:NL:RBMNE:2016:6222 ECLI:NL:RBMNE:2016:6222 Instantie Datum uitspraak 05102016 Datum publicatie 16122016 Rechtbank MiddenNederland Zaaknummer / HA ZA 5344803 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen en

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522

ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522 ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 17-09-2009 Datum publicatie 24-09-2009 Zaaknummer 99339 / KG ZA 09-274 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:647

ECLI:NL:GHDHA:2017:647 ECLI:NL:GHDHA:2017:647 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 07-02-2017 Datum publicatie 14-03-2017 Zaaknummer 200.207.571/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:8414

ECLI:NL:RBNHO:2014:8414 ECLI:NL:RBNHO:2014:8414 Instantie Datum uitspraak 16-06-2014 Datum publicatie 13-11-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 2896454 CV EXPL 14-830 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:7740

ECLI:NL:RBROT:2015:7740 ECLI:NL:RBROT:2015:7740 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15092015 Datum publicatie 02112015 Zaaknummer C/10/482640 / KG ZA 15882 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2005:AT7137

ECLI:NL:RBARN:2005:AT7137 ECLI:NL:RBARN:2005:AT7137 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 20-04-2005 Datum publicatie 09-06-2005 Zaaknummer 125734 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467

ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467 ECLI:NL:RBARN:2010:BO4467 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 01-11-2010 Datum publicatie 19-11-2010 Zaaknummer 710236 VV Expl. 10-8085 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2010:BL5606

ECLI:NL:RBMID:2010:BL5606 ECLI:NL:RBMID:2010:BL5606 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 26-01-2010 Datum publicatie 25-02-2010 Zaaknummer 71324 / KG ZA 10-927 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 Vonnis in kort geding van in de zaak van JOSEPHUS JOHANNUS MARTINUS BAX, wonende te Bergeijk, eiser, procureur

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:2151

ECLI:NL:RBOVE:2017:2151 ECLI:NL:RBOVE:2017:2151 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 26-05-2017 Zaaknummer C/08/200009 / KG ZA 17-96 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden.

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/464103 / KG ZA 14-449 Vonnis in kort geding van in de zaak van [X], wonend te [A], eiser, advocaat: mr. G.H. Thasing

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:5469

ECLI:NL:RBROT:2017:5469 ECLI:NL:RBROT:2017:5469 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 18042017 Datum publicatie 20072017 Zaaknummer C/10/520336 / KG ZA 17117 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd pagina 1 van 5 (http://stichtingpiv.nl/) Inloggen PIV-Kennisnet(http://stichtingpiv.nl/inloggen) JURISPRUDENTIE Bron: Hof Amsterdam 3 februari 2016 Publicatie nummer: (nog) niet gepubliceerd Zaaknummer:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2007:BA9024

ECLI:NL:RBSGR:2007:BA9024 ECLI:NL:RBSGR:2007:BA9024 Instantie Datum uitspraak 04-07-2007 Datum publicatie 06-07-2007 Zaaknummer KG 07/518 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-gravenhage Civiel recht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 Vonnis in kort geding van 17 november 2010 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma DIGI-D, gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 03-09-2014 Datum publicatie 20-11-2014 Zaaknummer 2502483 CV EXPL 13-4461 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 18-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer CV EXPL 17-2120 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351

ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351 ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-05-2007 Datum publicatie 03-05-2007 Zaaknummer 515624 AV EXPL 07-35 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17).

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17). SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Arbitraal vonnis in kort geding van 28 november 2014 Kenmerk: SG KG 14/28 De fungerend voorzitter van het Scheidsgerecht, mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, bijgestaan

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2005:AT3886

ECLI:NL:RBSGR:2005:AT3886 ECLI:NL:RBSGR:2005:AT3886 Instantie Datum uitspraak 14-04-2005 Datum publicatie 14-04-2005 Zaaknummer KG 05/243 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-gravenhage Civiel recht

Nadere informatie

King Cuisine [gedaagde] DomJur

King Cuisine [gedaagde] DomJur King Cuisine [gedaagde] DomJur 2014-1088 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/286367 / KG ZA 14-554 ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 Datum: 21 oktober 2014 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie