Woningborg Waarborgregeling Nieuwbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woningborg Waarborgregeling Nieuwbouw"

Transcriptie

1 Woningborg Waarborgregeling Nieuwbouw 2012 Voor zakelijke opdrachtgevers

2 Definities Artikel I In deze Waarborgregeling wordt verstaan onder: 1.1. Afbouwwaarborg: De waarborg zoals omschreven in de artikelen 2 t / m 7 van deze Waarborgregeling Akte van Splitsing: De notariële akte(n) van hoofd(- en onder)splitsing waarin de splitsing in Appartementsrechten is vastgelegd Appartementsrecht: Een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het Object die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt en voor zover ter zake van het Appartementsrecht een Certificaat is verstrekt. Het aandeel kan mede omvatten de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van de bij het Object behorende grond Begunstigde: Degene die als zodanig op het Certificaat is vermeld Certificaat: Een door Woningborg afgegeven certificaat, op basis waarvan de Begunstigde jegens Woningborg aanspraak kan maken op de waarborgen zoals omschreven in deze Waarborgregeling Gebrek: Het niet voldoen aan de in artikel 8 van deze Waarborgregeling omschreven waarborgnormen en de in artikel 10 omschreven waarborgtermijnen, voor zover niet uitgesloten onder de in artikel 11 omschreven waarborguitsluitingen Gemeenschappelijke gedeelten en zaken: Die gedeelten en zaken van het Object die blijkens de Akte van Splitsing niet bestemd zijn of worden om als Privé-gedeelte te worden gebruikt Herstelwaarborg: De waarborg zoals omschreven in de artikelen 8 t / m 14 van deze Waarborgregeling Insolventie: Faillissement of al dan niet voorlopige surséance van betaling van de Ondernemer (Koop-/)Aanneemsom: De ingevolge de in 1.14 genoemde overeenkomst verschuldigde (koop-/)aanneemsom Object: Het op het certificaat aangeduide gewaarborgde Object Oplevering: De oplevering van het Object zoals omschreven in de Overeenkomst Ondernemer: De contractspartij van de Begunstigde Overeenkomst: De tussen de Ondernemer en de Begunstigde gesloten overeenkomst Privé-gedeelte: Een gedeelte van het Object dat blijkens de Akte van Splitsing bestemd is of wordt om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt Waarborgregeling: De Woningborg Waarborgregeling Nieuwbouw Woningborg: De te Gouda gevestigde Woningborg N.V.. Afbouwwaarborg Normen Afbouwwaarborg Artikel Het Object voldoet aan de eisen gesteld in het Bouwbesluit 1 behoudens eventuele uitsluitingen in de voor het Object verleende vergunning(en) en / of eventuele uitsluitingen op het individuele Certificaat en / of het tussen de Ondernemer en de Begunstigde overeengekomen minderwerk De Overeenkomst vormt de grondslag voor de Afbouwwaarborg. Reikwijdte Afbouwwaarborg Artikel Onder de Afbouwwaarborg zijn de ten gevolge van Insolventie van Ondernemer ontstane extra kosten van afbouw en Oplevering, ten opzichte van de in de Overeenkomst overeengekomen (Koop-/)Aanneemsom, gewaarborgd De Afbouwwaarborg is beperkt tot het bedrag zoals vermeld op het Certificaat Een beroep op de Afbouwwaarborg is niet mogelijk vóórdat de Begunstigde in het bezit is van het Certificaat en vóórdat de Begunstigde de eigendom van de grond, waarop het Object gebouwd wordt, verworven heeft De Afbouwwaarborg eindigt op het moment van de Oplevering, dan wel bij ingang van de Herstelwaarborg. Noot 1) Bedoeld wordt de versie van het Bouwbesluit die van toepassing is op de op het Huis c.q. Gebouw verkregen vergunning(en). Het Bouwbesluit is te raadplegen via de website van de Rijksoverheid.

3 3 Woningborg Garantie- en waarborgregeling Transformatie 2012 Uitsluitingen Afbouwwaarborg Artikel 4 Van de Afbouwwaarborg zijn uitgesloten: a. Het bouw- en woonrijp maken van het / de terrein(en) waarop het Object zal worden / is gerealiseerd dan wel dat / die ten dienste staat / staan van het Object; b. Het slopen van de opstal(len) die zich op het / de terrein(en) bevindt / bevinden, waarop het Object zal worden / is gerealiseerd dan wel dat / die ten dienste staat / staan van het Object; c. Het saneren van het / de terrein(en) waarop het Object zal worden / is gerealiseerd dan wel dat / die ten dienste staat / staan van het Object; d. De aanleg en kwaliteit van groenvoorzieningen; e. De aanleg en kwaliteit van infrastructurele voorzieningen; f. De aanleg en kwaliteit van alle overige voorzieningen buiten het Object; g. Vertragingsschade, al dan niet verrekend, tenzij expliciet gewaarborgd middels het certificaat en / of bijbehorend aanhangsel; h. Meerwerk voor zover niet voor Oplevering bij Woningborg aangemeld. Meldingsplicht Afbouwwaarborg Artikel De Begunstigde dient Woningborg op de hoogte te stellen van staking(en) en / of andere feiten en omstandigheden waardoor vertraging van de bouw van het Object optreedt Ingeval van Insolventie van de Ondernemer voor de Oplevering dient de Begunstigde daarvan zo spoedig mogelijk aan Woningborg melding te doen. Woningborg zal, namens de Begunstigde, de bewindvoerder respectievelijk curator bij schriftelijke sommatie op de voet van artikel 236 lid 1 respectievelijk artikel 37 lid 1 Faillissementswet bevestiging verzoeken van de afbouw van het Object onder verzending van een afschrift van dat verzoek aan de Begunstigde. Bij gebreke van een bevestiging binnen de termijn genoemd in de sommatie, dan wel ingeval van een schriftelijke melding van de bewindvoerder / curator dat hij de Overeenkomst niet gestand doet, geldt de schaderegeling van artikel 6 en wordt de Begunstigde geacht een beroep te hebben gedaan op de Afbouwwaarborg. Uitvoering Afbouwwaarborg Artikel In geval van Insolventie van de Ondernemer voor de Oplevering zal Woningborg, na een beroep op de Waarborgregeling door de Begunstigde conform artikel 5.2., naar haar uitsluitende keuze ofwel een derde opdragen het Object te voltooien en op te leveren conform de Overeenkomst; ofwel aan de Begunstigde een bedrag uitkeren gelijk aan de extra kosten van afbouw, die zijn ontstaan als gevolg van de Insolventie, tot maximaal het gewaarborgde bedrag zoals vermeld op het Certificaat. De verplichtingen van Woningborg ten aanzien van de Gemeenschappelijke gedeelten en zaken zijn beperkt tot het restantbedrag dat resteert van het saldo van de gewaarborgde bedragen zoals vermeld op de individuele Certificaten na aftrek van het saldo van de afbouwkosten dan wel de uitkeringen ter zake van de Privé-gedeelten. Dit restantbedrag is voorts gemaximeerd tot het saldo van de bijdragen van de certificaathouders in de afbouw van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken, gebaseerd op de breukdelen zoals bepaald in de Akte van Splitsing in Appartementsrechten. In geval van afbouw of uitkering dient de Begunstigde finale kwijting te verlenen aan Woningborg In geval van uitkering door Woningborg van een bedrag, valt onder deze waarborg niet een door de Begunstigde eventueel reeds onverschuldigd betaald deel van de (Koop-/)Aanneemsom, in het bijzonder niet een betaling die onverplicht was gelet op de stand van het werk en de overeengekomen betalingstermijnen Uitgesloten van de Afbouwwaarborg zijn gevolgen van tussen partijen overeengekomen wijzigingen van de Overeenkomst, tenzij die wijzigingen van tevoren schriftelijk aan Woningborg zijn gemeld en Woningborg schriftelijk heeft bevestigd dat deze wijzigingen volledig onder de waarborg vallen Indien Woningborg een beroep op de Afbouwwaarborg schriftelijk heeft afgewezen en de Begunstigde niet binnen 12 maanden na de datum van die afwijzing Woningborg in rechte heeft betrokken, is ieder recht op schadeloosstelling vervallen. Overgang van rechten Afbouwwaarborg Artikel Bij eigendomsoverdracht van het Object krachtens een overeenkomst eindigt de Afbouwwaarborg op de dag waarop, ingevolge bedoelde overeenkomst, de eigendom van het Object is overgegaan blijkens notariële akte Wanneer de nieuwe Begunstigde dekking onder de Afbouwwaarborg wenst, dient zij dit binnen 3 maanden na notarieel transport schriftelijk bij Woningborg aan te vragen. Woningborg behoudt zich echter het recht voor overschrijving van het Certificaat niet goed te keuren. Herstelwaarborg Normen Herstelwaarborg Artikel Het Object voldoet aan de eisen gesteld in het Bouwbesluit behoudens eventuele uitsluitingen in de voor het Object verleende vergunning(en) en / of eventuele uitsluitingen op het individuele Certificaat en / of het tussen de Ondernemer en de Begunstigde overeengekomen minderwerk Het Object voldoet, onder redelijkerwijs te voorziene omstandigheden, aan de eisen van goed en deugde-

4 lijk werk. Eén en ander voor zover in deze Waarborgregeling geen beperkingen zijn opgenomen De Herstelwaarborg waarborgt de herstelverplichtingen van de Ondernemer jegens de Begunstigde op basis van de tussen partijen gesloten Overeenkomst, voor zover deze verplichtingen binnen de in artikel 10 vermelde waarborgtermijnen vallen, niet zijn uitgesloten in artikel 11 en behoudens eventuele uitsluitingen op het individuele Certificaat. Reikwijdte Herstelwaarborg Artikel Onder de Herstelwaarborg is herstel van Gebreken gewaarborgd indien de Ondernemer nalatig blijft om na schriftelijke aangetekende ingebrekestelling door of namens de Begunstigde binnen zes weken Gebreken aan het Object te herstellen De Herstelwaarborg is beperkt tot het bedrag zoals vermeld op het Certificaat met inachtneming van het op het Certificaat vermelde eigen risico bedrag De Herstelwaarborg vangt aan bij de Oplevering. Indien de Ondernemer verzuimt om de Oplevering te melden aan Woningborg, dan wel de melding onvolledig is of niet in overeenstemming met de waarheid, dan stelt Woningborg bindend vast of, en zo ja op welke datum, de waarborgtermijn(en) op het Object is / zijn ingegaan dan wel in zal / zullen gaan voor het Object. Woningborg zal haar beslissing per aangetekende brief aan de Ondernemer en de Begunstigde ter kennis brengen. De meldingen van de Ondernemer, respectievelijk de beslissing van Woningborg, dienen uitsluitend ter vaststelling van de dag van aanvang van de waarborgtermijnen, hetgeen impliceert dat de Ondernemer noch tegenover de Begunstigde noch tegenover Woningborg door die meldingen of beslissing zal zijn gedechargeerd voor de staat waarin het Object zich bevindt. 9.4 Wanneer de waarborg betrekking heeft op Appartementsrechten berusten de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Herstelwaarborg met betrekking tot de Gemeenschappelijke gedeelten en zaken uitsluitend bij de Vereniging van Eigenaars. Woningborg zal op schriftelijk verzoek van de Vereniging van Eigenaars aan haar een Certificaat zenden ter bevestiging van deze waarborg met betrekking tot deze Gemeenschappelijke gedeelten en zaken De Herstelwaarborg eindigt door het verstrijken van de in artikel 10 genoemde waarborgtermijnen. Na het verstrijken van deze termijnen kunnen geen aanspraken, die voordien niet waren gemeld, jegens Woningborg geldend worden gemaakt, ongeacht het tijdstip van ontstaan van gebreken. Termijnen Herstelwaarborg Artikel Met uitzondering van de in dit artikel onder vermelde kortere termijnen, bedraagt de waarborgtermijn zes (6) jaar In het geval er zich ernstige gebreken voordoen, geldt er een waarborgtermijn van tien (10) jaar. Een ernstig gebrek is slechts als ernstig aan te merken, indien het de hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar brengt, hetzij het Object ongeschikt maakt voor zijn bestemming De duur van de Herstelwaarborg is voor de onderstaande onderdelen beperkt: a. Tegen het kromtrekken van beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen voor zover er van meer dan tien (10) mm verschil ten opzichte van de loodlijn sprake is, tot één (1) jaar, welke termijn ingaat één (1) jaar na ingang van de Herstelwaarborg; b. Voor het schilderwerk tot één (1) jaar na ingang van de Herstelwaarborg c.q. één (1) jaar na voltooiing van het schilderwerk; c. Voor hang- en sluitwerk, brievenbussen, ventilatieroosters en soortgelijke materialen in het Object, tot één (1) jaar; d. Voor de buitenriolering (in de regel vanaf vijftig (50) cm buiten de gevel; bepalend is de NEN 3215), tot twee (2) jaar; e. Voor liften, tot twee (2) jaar; f. Voor de huistelefoon annex videofooninstallatie, belinstallatie, deuropener en alarminstallatie, tot zes (6) maanden; g. Voor hydrofoorinstallaties, tot twee (2) jaar; h. Voor aanrechtbladen, tot één (1) jaar; i. Voor de verwarmingsinstallatie, tot twee (2) jaar; j. Voor tapwaterinstallaties, tot twee (2) jaar; k. Voor de voorziening(en) voor mechanische luchtverversing, tot twee (2) jaar; l. Voor gas-, water- en elektra-installaties, tot twee (2) jaar; m. Voor de isolerende werking van dubbelglas tot drie (3) jaar; n. Voor sanitair, tot één (1) jaar; o. Voor wand-, vloer-, trap- en plafondafwerkingen welke geen constructieve functie hebben en behoren tot de Gemeenschappelijke gedeelten en zaken, tot twee (2) jaar, indien en voor zover niet uitgezonderd in artikel 11, dan wel zoveel korter als geldt ingevolge artikel 10.3.sub b. van dit artikel; p. Voor garagedeuren, garage-afsluitbomen en -hekken, trap-, balkon- en galerijhekken en soortgelijke materialen behorend tot de Gemeenschappelijke gedeelten en zaken, tot twee (2) jaar Schade die rechtstreeks en onvermijdbaar het gevolg is van een onder de Herstelwaarborg vallend Gebrek (of het herstel daarvan) valt eveneens onder de Herstelwaarborg. Uitsluitingen Herstelwaarborg Artikel 11 Van de Herstelwaarborg zijn uitgesloten: a. Gemeenschappelijke- en centrale antenne-inrichtingen; b. Niet aangebouwde bijgebouwen bij het Object, welke bijgebouwen niet op het erf van het Object zijn gesitueerd; c. Krasbestendigheid, hittebestendigheid en bestendigheid

5 tegen agressieve stoffen van aanrechtbladen. d. Scheurvorming die het gevolg - of mede het gevolg - is van droog- of verhardingskrimp van het materiaal, dan wel van normale zetting van het Object, tenzij deze scheurvorming een scheurwijdte heeft van meer dan een halve millimeter (0,5 mm); e. Alle voorzieningen buiten het Object, met uitzondering van die tuinmuren en gemetselde windschermen die met het Object één geheel vormen; f. Inventaris, legplanken, stoffering en meubilering en keukenapparatuur voor zover deze apparatuur niet ingevolge de waarborgnormen is vereist en / of voor zover niet in de waarborgnormen ter zake een waarborg wordt vereist; g. Scheurvorming in het vuurvast materiaal van open haarden; h. Behangwerk; i. Normale verkleuring, oppervlakteverwering en vlekvorming van materialen; j. Tocht welke uitsluitend het gevolg is van technisch vereiste ventilatie; k. Condensvorming en de schadelijke gevolgen ervan, voor zover niet veroorzaakt door een technisch onjuiste constructie; l. Kromtrekken van beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen voor zover er van tien (10) mm of minder verschil ten opzichte van de loodlijn sprake is, echter onverminderd het herstel van hinderlijke gevolgen van dit kromtrekken; m. Breuk aan enkel- en isolatieglas, tenzij veroorzaakt door een technisch onjuiste constructie en voor zover niet anders bepaald; n. Aanrechtbladen, hang- en sluitwerk, brievenbussen en soortgelijke materialen in de Gemeenschappelijke gedeelten en zaken; o. Schaden die het gevolg zijn van: - brand, als omschreven in de beurs-brandpolis, waarmede is gelijkgesteld blikseminslag, ontploffing, brand en ontploffing door eigen gebrek en zogenaamde koude vliegtuigschade; - atoomkernreacties; - overstroming en / of voor de ondernemer redelijkerwijs niet te voorziene veranderingen in de grondwaterstand; - molest 2 ; - aardbeving of vulkanische uitbarsting; - stuifsneeuw; - storm 3 ; - asbest; p. Gebreken en schade, die het gevolg zijn van het niet op de juiste wijze onderhouden van het Object en / of de Gemeenschappelijke gedeelten en zaken; q. Gebreken en schade ontstaan ten gevolge van het feit, dat het Object en / of de Gemeenschappelijke gedeelten en zaken niet normaal of niet overeenkomstig de bestemming is / zijn gebruikt; r. Gebreken aan materialen, constructies en indeling van het Object en / of de Gemeenschappelijke gedeelten en zaken die niet onder de verantwoordelijkheid van de Ondernemer zijn toegepast, alsmede gebreken en / of schaden die daarvan, en / of van werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de Ondernemer zijn verricht, het gevolg zijn, met uitzondering echter van door de Begunstigde aan de Ondernemer ter beschikking gestelde materialen ter zake waarvan de Ondernemer niet tijdig voor de aanwending schriftelijk aan de Begunstigde heeft meegedeeld, dat de Herstelwaarborg daarop niet van toepassing zal zijn; s. Esthetische kwesties; t. Geschillen op grond van de Overeenkomst (zoals bijvoorbeeld geschillen met betrekking tot perceelsgrootte, termijnregeling, betalingsverplichtingen, verzoeken om wijziging, bouwtijd en leveringsgeschillen); u. (Mechanische) beschadigingen die niet op het proces-verbaal van oplevering zijn vermeld. Meldingsplicht Herstelwaarborg Artikel De Ondernemer dient binnen veertien dagen na de Oplevering aan Woningborg kopie van het procesverbaal van Oplevering van het Object te zenden Wanneer de Ondernemer na de Oplevering verzuimt door de Begunstigde geconstateerde Gebreken te herstellen, dient de Begunstigde de Ondernemer schriftelijk middels aangetekend schrijven of telefaxbericht met verzendbevestiging te sommeren deze Gebreken binnen zes weken te herstellen. Bij gebreke van herstel door de Ondernemer binnen deze termijn dient de Begunstigde binnen twee weken na het verstrijken van deze termijn daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Woningborg onder bijvoeging van de hiervoor bedoelde sommatie en wordt de Begunstigde geacht beroep te hebben gedaan op de Herstelwaarborg. Noot 2) Onder molest wordt verstaan de omschrijving gegeven in de tekst die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Rechtbank s-gravenhage is gedeponeerd. Indien deze tekst gewijzigd wordt, is de gewijzigde tekst van toepassing op gevallen waarvoor het Certificaat is afgegeven op of na de datum waarop die tekst van kracht is geworden. 3) Onder storm wordt verstaan wind met een gemiddelde uurlijkse snelheid van meer dan 14 m / sec.

6 Uitvoering Herstelwaarborg Artikel Wanneer de Ondernemer na de Oplevering nalatig blijft Gebreken te herstellen zal Woningborg, na een tijdig beroep op de Herstelwaarborg door de Begunstigde conform artikel 12.2., oorzaak en omvang van deze Gebreken bindend vaststellen Woningborg zal de Ondernemer vervolgens schriftelijk sommeren om de Gebreken conform deze vaststelling te herstellen. Wanneer de Ondernemer de Gebreken niet binnen de in de vaststelling gestelde termijn hersteld heeft, zal Woningborg vervolgens naar haar uitsluitende keuze ofwel een derde opdragen de Gebreken op basis van de vaststelling te herstellen ofwel aan de Begunstigde een bedrag uitkeren ter grootte van de herstelkosten van de Gebreken op basis van de vaststelling tot maximaal de gewaarborgde bedragen zoals vermeld op het Certificaat met inachtneming van het eigen risico. De verplichtingen van Woningborg ten aanzien van de Gemeenschappelijke gedeelten en zaken zijn beperkt tot het restantbedrag dat resteert van het saldo van de gewaarborgde bedragen zoals vermeld op de individuele Certificaten na aftrek van het saldo van eerdere uitkeringen op basis van het Certificaat van de Vereniging van Eigenaars en de individuele Certificaten. Dit restantbedrag is voorts gemaximeerd tot het saldo van de bijdragen van de certificaathouders in de kosten van herstel van het Gebrek van de Gemeenschappelijke gedeelten en zaken, gebaseerd op de breukdelen zoals bepaald in de Akte van Splitsing in Appartementsrechten. In geval van herstel van het Gebrek of uitkering dient de Begunstigde finale kwijting aan Woningborg te verlenen en vervalt de waarborg voor de onderdelen van het Object, waarop het Gebrek betrekking heeft Uitgesloten van de Herstelwaarborg zijn gevolgen van tussen partijen overeengekomen wijzigingen van de Overeenkomst, tenzij die wijzigingen van tevoren schriftelijk aan Woningborg zijn gemeld en Woningborg schriftelijk heeft bevestigd dat deze wijzigingen volledig onder de waarborg vallen Indien Woningborg een beroep op de Waarborgregeling schriftelijk heeft afgewezen en de Begunstigde niet binnen 12 maanden na de datum van die afwijzing Woningborg in rechte heeft betrokken, is ieder recht op schadeloosstelling vervallen. Overgang van rechten Herstelwaarborg Artikel De onder de Herstelwaarborg bedoelde waarborgen worden aangemerkt als kwalitatieve rechten als bedoeld in artikel 6:251 lid 1 B.W.. Dit houdt in dat bij notariële levering van het Object de waarborgrechten uit de Herstelwaarborg van rechtswege overgaan op de opvolgend Begunstigde Indien de Begunstigde van het Object een regeling met de Ondernemer heeft getroffen waarbij de Ondernemer onder de Herstelwaarborg vallende Gebreken aan het Object niet heeft hersteld maar tegen betaling van een geldbedrag heeft afgekocht, dan is de opvolgend Begunstigde aan deze afspraken en financiële afwikkeling gebonden. Dit impliceert dat de opvolgend Begunstigde geen aanspraak meer kan maken op herstel van deze Gebreken door de Ondernemer of Woningborg, noch hiervoor een beroep kan doen op de Herstelwaarborg. Betaling certificaatkosten Artikel De certificaatkosten worden, na verzending van een factuur door Woningborg aan de Ondernemer, afgedragen door de Ondernemer Bij het uitblijven van tijdige betaling door de Ondernemer zal Woningborg de Ondernemer schriftelijk in gebreke stellen. Wanneer de Ondernemer niet binnen twee weken na die schriftelijke ingebrekestelling is overgegaan tot betaling van de certificaatkosten, zal Woningborg gerechtigd zijn om na twee weken de waarborgverplichtingen op te schorten. Woningborg doet van deze opschorting een schriftelijke aankondiging aan de Ondernemer en de Begunstigde middels aangetekend schrijven, waarin zowel de Ondernemer als de Begunstigde twee weken de tijd krijgen om alsnog tot betaling over te gaan om daarmee opschorting te voorkomen. Indien de Begunstigde betaalt, krijgt de Begunstigde ter zake van deze betaling een vordering op de Ondernemer Wanneer de betaling van de certificaatkosten door de Ondernemer en / of de Begunstigde uitblijft, is Woningborg onverminderd haar overige rechten gerechtigd de waarborg onmiddellijk te beëindigen waarvan zij de Ondernemer en de Begunstigde schriftelijk op de hoogte stelt.

7 15.4. De Ondernemer en / of de Begunstigde kunnen onder geen omstandigheid teruggave of vermindering van de certificaatkosten vorderen. Subrogatie en regres Artikel 16 Na beroep door de Begunstigde op deze Waarborgregeling en nadat Woningborg uitvoer heeft gegeven aan de desbetreffende waarborg, treedt Woningborg door subrogatie in de rechten van de Begunstigde jegens de Ondernemer. Voor zover nodig zal de Begunstigde meewerken aan cessie van haar aanspraken op de Ondernemer aan Woningborg. Andere waarborgen en / of verzekeringen Artikel Indien blijkt dat het onder deze Waarborgregeling gewaarborgde risico eveneens op (een) andere wijze, al dan niet van eerdere datum, gewaarborgd en / of verzekerd zijn of daarop zou zijn gewaarborgd en / of verzekerd indien de onderhavige Waarborgregeling niet zou hebben bestaan, loopt de onderhavige waarborg als excedent op die andere waarborgen en / of verzekeringen respectievelijk als verschil in condities Indien onder de in lid 1 van dit artikel bedoelde andere waarborgen en / of verzekeringen geen uitkering kan worden verkregen, zal Woningborg, indien en voor zover schade onder de Waarborgregeling verhaalbaar is, tegen cessie van de rechten van de Begunstigde jegens de waarborgverstrekker en / of verzekeraar uitkeren, al dan niet bij als renteloos voorschot dat niet behoeft te worden terugbetaald indien geen verhaal mogelijk blijkt te zijn onder die andere waarborgen en / of verzekeringen. Geschillenbeslechting Artikel 18 Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van deze Waarborgregeling tussen de Begunstigde en Woningborg mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de Statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals deze drie maanden voor de datum waarop het Certificaat is afgegeven luidden.

GARANTIETERMIJNEN EN GARANTIE-UITSLUITINGEN

GARANTIETERMIJNEN EN GARANTIE-UITSLUITINGEN G MODULE I E pag 1 GARANTIETERMIJNEN EN GARANTIE-UITSLUITINGEN Als bedoeld in artikel 6.5 van de SWK Garantie- en waarborgregeling. Voor de definitie van huis, gebouw, gemeenschappelijke gedeelten en privégedeelten

Nadere informatie

Bijlage A als bedoeld in artikel 6.5. van de Garantie- en waarborgregeling A. 2003

Bijlage A als bedoeld in artikel 6.5. van de Garantie- en waarborgregeling A. 2003 Bijlage A als bedoeld in artikel 6.5. van de Garantie- en waarborgregeling A. 2003 Versie 01-01-2003 Garantietermijnen Artikel 1 1.1 Met uitzondering van de in deze bijlage vermelde kortere termijnen,

Nadere informatie

Bijlage A als bedoeld in artikel 6 van de GIW Garantie- en waarborgregeling

Bijlage A als bedoeld in artikel 6 van de GIW Garantie- en waarborgregeling Bijlage A als bedoeld in artikel 6 van de GIW Garantie- en waarborgregeling Versie 01-01-2007 Garantietermijnen Voor de definitie van huis, gebouw, gemeenschappelijke gedeelten en privé-gedeelte verwijzen

Nadere informatie

d. onverminderd de aansprakelijkheid ingevolge de garantievoorwaarden.

d. onverminderd de aansprakelijkheid ingevolge de garantievoorwaarden. Garantiebepalingen en onderhoudsverplichtingen Toekanweg 7 2035 LC Haarlem Postbus 2232 3500 GE Utrecht T 088 797 4502 www.rijkswaterstaat.nl gevelisolatie@rws.nl Deze garantiebepalingen en onderhoudsverplichtingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding blz 5. Woningborg Waarborgregeling Zakelijk 2015 (officiële tekst) blz 7. Bijlage 1 blz 18. Privacy Statement blz 20

Inhoudsopgave. Inleiding blz 5. Woningborg Waarborgregeling Zakelijk 2015 (officiële tekst) blz 7. Bijlage 1 blz 18. Privacy Statement blz 20 Woningborg Waarborgregeling Zakelijk 2015 Inhoudsopgave Inleiding blz 5 Woningborg Waarborgregeling Zakelijk 2015 (officiële tekst) blz 7 Bijlage 1 blz 18 Privacy Statement blz 20 Colofon blz 22 3 Inleiding

Nadere informatie

SWK waarborgregeling afbouw 20 15

SWK waarborgregeling afbouw 20 15 SWK waarborgregeling afbouw 20 15 SWK Waarborgregeling afbouw 2015 pag 1 ASWK waarborgregeling Afbouw 2015 Definities overeenkomst. Aanneemsom Het afgesproken bedrag voor de uitvoering van het aannemingswerk

Nadere informatie

Criteria voor het gebruik van het Keurmerk GarantieWoning

Criteria voor het gebruik van het Keurmerk GarantieWoning Criteria voor het gebruik van het Keurmerk GarantieWoning Inleiding Dit keurmerk geeft op basis van een aantal criteria/voorwaarden een minimum niveau aan, waaraan een volwaardig waarborgcertificaat moet

Nadere informatie

BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Eengezinswoning 2013 Versie 17 juli 2013

BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Eengezinswoning 2013 Versie 17 juli 2013 BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Eengezinswoning 2013 Versie 17 juli 2013 Algemeen 1. Grondslag van de verzekering 2. Definities Garantie van de ondernemer 3. Garantie Omvang van de dekking BouwGarant

Nadere informatie

Bijlage A als bedoeld in artikel 6 van de GIW- Garantie- en waarborgregeling. Versie 01-08-2008. Garantietermijnen

Bijlage A als bedoeld in artikel 6 van de GIW- Garantie- en waarborgregeling. Versie 01-08-2008. Garantietermijnen blad 1 Bijlage A als bedoeld in artikel 6 van de GIW- Garantie- en waarborgregeling Versie 01-08-2008 Garantietermijnen Voor de definitie van huis, gebouw, gemeenschappelijke gedeelten en privé-gedeelte

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding blz 5. Woningborg Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen in algemene zin blz 7

Inhoudsopgave. Inleiding blz 5. Woningborg Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen in algemene zin blz 7 Woningborg Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen 2015 Inhoudsopgave Inleiding blz 5 Woningborg Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen in algemene zin blz 7 Woningborg Garantie- en waarborgregeling

Nadere informatie

Woningborg Garantie- en waarborgregeling

Woningborg Garantie- en waarborgregeling Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010 WONINGBORG GARANTIE- EN WAARBORGREGELING 2010 3 Inhoudsopgave Inleiding Woningborg Garantie- en waarborgregeling in algemene zin Woningborg Garantie- en waarborgregeling

Nadere informatie

BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Appartementsrechten 2013 Versie 17 juli 2013

BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Appartementsrechten 2013 Versie 17 juli 2013 BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Appartementsrechten 2013 Versie 17 juli 2013 Algemeen 1. Grondslag van de verzekering 2. Definities Waarborgcertificaat 3. Toepasselijkheid regeling 4. Verstrekking

Nadere informatie

Woningborg Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen Inhoudsopgave

Woningborg Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen Inhoudsopgave Woningborg Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen 2015 Inhoudsopgave Inleiding Woningborg Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen in algemene zin Woningborg Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Wijnhoven Vloeren B.V.

Leveringsvoorwaarden Wijnhoven Vloeren B.V. Leveringsvoorwaarden Wijnhoven Vloeren B.V. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 - Definities - Werkingssfeer - Totstandkoming

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Puurbeton B.V. te Schoonhoven

Leveringsvoorwaarden Puurbeton B.V. te Schoonhoven Leveringsvoorwaarden Puurbeton B.V. te Schoonhoven Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Werkingssfeer Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst Artikel 4 - Verplichtingen Puurbeton B.V. Artikel 5 - Verplichtingen

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. Algemene Voorwaarden van H & A bouw- en onderhoudsbedrijf BV. Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen gooischrecherchebureau.nl contact@grebu.nl +31 (0)6 429 125 37 Postbus 1072, 1270 BB Huizen Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor het verlenen van diensten van het 'Gooisch Recherchebureau', gevestigd

Nadere informatie

SWK Garantie- en WaarborGreGelinG renovatie 20 15

SWK Garantie- en WaarborGreGelinG renovatie 20 15 SWK Garantie- en waarborgregeling RENOVATIE 20 15 SWK garantie- en Waarborgregeling RENOVATIE 2015 pag 1 RSWK Garantie- en waarborgregeling RENOVATIE 2015 Definities Aanneemsom Het afgesproken bedrag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Flat, Kleiburg d.d. 03- april 2014 inzake de renovatie van de klushuizen De Flat, Kleiburg te Amsterdam

Algemene voorwaarden De Flat, Kleiburg d.d. 03- april 2014 inzake de renovatie van de klushuizen De Flat, Kleiburg te Amsterdam Algemene voorwaarden De Flat, Kleiburg d.d. 03- april 2014 inzake de renovatie van de klushuizen De Flat, Kleiburg te Amsterdam Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden dient te worden verstaan

Nadere informatie

2.De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2.De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen 1998 opgesteld door de Vereniging Eigen Huis en het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB). Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen

Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van de woning waaraan het

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERBOUWINGEN Te gebruiken bij bouwbegeleiding door Landgut GmbH Artikel 1 Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VijftigKLUS Klusbedrijf VijftigKLUS 3315 MP Dordrecht KvK: 12345667 opdrachtgever: de wederpartij van VijftigKLUS Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Renovatie en verbouwingsbedrijf Mooibouw

Algemene Voorwaarden Renovatie en verbouwingsbedrijf Mooibouw Algemene Voorwaarden Renovatie en verbouwingsbedrijf Mooibouw Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Renovatie en verbouwingbedrijf: Renovatie en verbouwingsbedrijf Mooibouw,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pijnzorg Actief

Algemene Voorwaarden Pijnzorg Actief Algemene Voorwaarden Pijnzorg Actief Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Pijnzorg Actief die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene aannemingsvoorwaarden van Haarlemmerland

Algemene aannemingsvoorwaarden van Haarlemmerland Algemene aannemingsvoorwaarden van Haarlemmerland Gevestigd en kantoorhoudende aan de Eksterlaan 25 te Haarlem Inschrijving Kamer van Koophandel nr: 34.25.46.56 te Amsterdam Onderstaande voorwaarden zijn

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Omvang aannemingsovereenkomst Artikel 1 Alle delen van de woning worden geacht ingevolge de aannemingsovereenkomst tot stand te zijn gekomen.

Omvang aannemingsovereenkomst Artikel 1 Alle delen van de woning worden geacht ingevolge de aannemingsovereenkomst tot stand te zijn gekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN Definities 1. Onder aannemingsovereenkomst wordt in deze voorwaarden verstaan de schriftelijke aannemingsovereenkomst, ingevolge welke deze voorwaarden van toepassing zijn. 2. Onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

2.4 De!toepasselijkheid!van!voorwaarden!van!wederpartij!wordt!uitdrukkelijk!uitgesloten;!

2.4 De!toepasselijkheid!van!voorwaarden!van!wederpartij!wordt!uitdrukkelijk!uitgesloten;! ALGEMENE'VOORWAARDEN' Artikel'1'Definities' Indezevoorwaardenwordendehiernavolgendetermenindenavolgendebetekenisgebruikt,tenzijuitdrukkelijkanders isaangegeven: Gebruiker :EV?BoxB.V.,degebruikervandealgemenevoorwaarden,opdrachtnemer,verkoper;

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS ASBESTSANERING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS ASBESTSANERING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS ASBESTSANERING B.V. Hendriks Asbestsanering B.V., hierna te noemen Hendriks, is een onderneming, die zich bezig houdt met het in opdracht van natuurlijke en rechtspersonen

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman treden in werking per 1 januari 2019.

Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman treden in werking per 1 januari 2019. Algemene Voorwaarden Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman treden in werking per 1 januari 2019. I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor levering diensten

Leveringsvoorwaarden voor levering diensten Leveringsvoorwaarden voor levering diensten Van: Expertisecentrum Bescherming & Veiligheid gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Tesselschadestraat 2. Hierna te noemen: EC B&V. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de Opdrachtnemer waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven,

Nadere informatie

Garantieregeling Woningstichting Dinteloord WSD GARANTIE

Garantieregeling Woningstichting Dinteloord WSD GARANTIE Garantieregeling Woningstichting Dinteloord WSD GARANTIE Versie september 2009 Deel 1 Introductie De Garantieregeling Woningstichting Dinteloord (WSD Garantie) is een initiatief van Woningstichting Dinteloord

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderhoudsbedrijf Baksteen

Algemene voorwaarden Onderhoudsbedrijf Baksteen Dossiernummer: 27295323 Gedeponeerd bij: KvK Amsterdam Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Onderhoudsbedrijf Baksteen : Onderhoudsbedrijf Baksteen, de opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Klussenbedrijf G.C. van der Wielen gewijzigd op 12 juli 2012

Algemene Voorwaarden Klussenbedrijf G.C. van der Wielen gewijzigd op 12 juli 2012 Algemene Voorwaarden Klussenbedrijf G.C. van der Wielen gewijzigd op 12 juli 2012 Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Klussenbedrijf: Klussenbedrijf G.C. van der Wielen,

Nadere informatie

DakExpres franchisenemer-uitvoeringsvoorwaarden

DakExpres franchisenemer-uitvoeringsvoorwaarden DakExpres franchisenemer-uitvoeringsvoorwaarden 26 februari 2008 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Werkingssfeer 2 II. AFSPRAKEN Artikel 3 Afspraken 2 III. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Het tuinonderhoud en huis renovatie bedrijf:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Het tuinonderhoud en huis renovatie bedrijf: Algemene Voorwaarden JS Huisrenovatie en Tuinonderhoud Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Het tuinonderhoud en huis renovatie bedrijf: JS Huisrenovatie en Tuinonderhoud,

Nadere informatie

NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen

NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen

Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: (i) Het Vertaalcollectief: de besloten vennootschap onder firma HET VERTAALCOLLECTIEF, gevestigd te

Nadere informatie

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier.

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier. Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Sander Stromeier Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en staan gepubliceerd op de website van Klusbedrijf Sander Stromeier: www.sanderstromeier.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

2.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie.

2.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie. CONSUMENTENVOORWAARDEN METAALUNIE Algemene Consumentenvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HANDS-ON COMPANY

ALGEMENE VOORWAARDEN HANDS-ON COMPANY ALGEMENE VOORWAARDEN HANDS-ON COMPANY I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Artikel 2 Werkingssfeer II. AFSPRAKEN Artikel 3 - Sluiten van de overeenkomst III. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST Artikel

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusservice Arents

Algemene voorwaarden Klusservice Arents Algemene voorwaarden Klusservice Arents Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusservice Mark Arents Klusservice Arents Heuvelstraat 12 9673 BC Winschoten KvK: 66466989

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Mark Poiesz

Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Mark Poiesz Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Mark Poiesz Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf: Klusbedrijf Mark Poiesz, de opdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden

Nadere informatie

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Reinsmabouw Reinsmabouw Lentegaarde 5 3436ZB Nieuwegein kvk: 58761330 opdrachtgever: de wederpartij van Reinsmabouw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten en opdrachten, waarbij HR Financials Riskmanagement B.V., handelend onder de naam:,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Definities Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de Tekstschrijver waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten of onderwerpen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ROWEPO SERVICES

ALGEMENE VOORWAARDEN ROWEPO SERVICES ALGEMENE VOORWAARDEN ROWEPO SERVICES Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt onder Rowepo verstaan: Rowepo Services Adenauerhof 26 4463 GR Goes KvK: 62833812 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Werktperfect Re-integratie- & Outplacementspecialisten

Algemene leveringsvoorwaarden Werktperfect Re-integratie- & Outplacementspecialisten Algemene leveringsvoorwaarden Werktperfect Re-integratie- & Outplacementspecialisten Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen

Nadere informatie

b. Reisovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in artikel 7:500 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

b. Reisovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in artikel 7:500 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Doel Artikel 1 1. De Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk, hierna te noemen: SGRZ, heeft zich overeenkomstig en binnen de grenzen van haar hieronder te vermelden statutaire doelstellingen ten opzichte

Nadere informatie

Dangodoo, april 2018 KvK ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Dangodoo, april 2018 KvK ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TOEPASSING. Artikel 1. 1. Op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met Dangodoo hierna te noemen de opdrachtnemer zijn de hiernavolgende algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Dirks Schilder & Bouwbedrijf

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Dirks Schilder & Bouwbedrijf Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Dirks Schilder & Bouwbedrijf Dirks Schilder & Bouwbedrijf Dovenetellaan 26 6841 EJ Arnhem Kvk nr: 65108726

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot verhoging of verlaging van de overeengekomen prijs.

Algemene voorwaarden. verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot verhoging of verlaging van de overeengekomen prijs. Artikel 1. Definities a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door:, Bosboom Toussaintlaan 78B, 2103 SN Heemstede, hierna te noemen Opdrachtnemer en

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Ulehake Montage & Installatie

Ulehake Montage & Installatie Ulehake Montage & Installatie Algemene Voorwaarden: Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Bedrijf: Ulehake Montage & Installatie, de opdrachtnemer, die bedrijfsmatig

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding blz 5. Woningborg N.V. blz 7. Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw in algemene zin blz 9

Inhoudsopgave. Inleiding blz 5. Woningborg N.V. blz 7. Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw in algemene zin blz 9 Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2016 Inhoudsopgave Inleiding blz 5 Woningborg N.V. blz 7 Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw in algemene zin blz 9 Woningborg Garantie-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Garantiecontract. voor. meermalig schilderwerk

Garantiecontract. voor. meermalig schilderwerk Garantiecontract voor meermalig schilderwerk Dit contract is opgesteld door: KV FOSAG : Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf VVVF : Vereniging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Van Campen Bouw/Zelhem B.V. (Van Campen)

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Van Campen Bouw/Zelhem B.V. (Van Campen) Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Van Campen Bouw/Zelhem B.V. (Van Campen) Gevestigd te (7021 CL) Zelhem aan de Dr. Grashuisstraat 28-30 Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Antwoordnummer 6155 1320 WB Almere Telefoon 06-17853802 ABN AMRO 438.586.921

Antwoordnummer 6155 1320 WB Almere Telefoon 06-17853802 ABN AMRO 438.586.921 ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Algemeen 1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: De ondernemer die deze voorwaarden hanteert, en die lid is van FNV Zelfstandigen. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Contactpersoon: Sven Versluijs

Contactpersoon: Sven Versluijs Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer 243.84.285 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer : de gebruiker van de algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: FiTKOP LCVE gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam aan de Akkerdistel 23. hierna te noemen: FiTKOP Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN Bart Jansen Advies: Bart Jansen Advies, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN Bart Jansen Advies: Bart Jansen Advies, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN Bart Jansen Advies: Bart Jansen Advies, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 74414860 Offerte: een aanbieding (schriftelijk of per mail) van Bart Jansen Advies

Nadere informatie

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1. Definities Opdrachtnemer: Oerkracht Advies, Trainings- en coachingsbureau, gevestigd te Breda, in deze Algemene Voorwaarden verder aangeduid als Oerkracht Advies. Overeenkomst: De overeenkomst waarvan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Werkingssfeer Artikel 3 - Aanbod Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 5 - Uitbesteding aan derden Artikel 6 - Verplichtingen van Fred

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie