Garantieregeling Woningstichting Dinteloord WSD GARANTIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Garantieregeling Woningstichting Dinteloord WSD GARANTIE"

Transcriptie

1 Garantieregeling Woningstichting Dinteloord WSD GARANTIE Versie september 2009

2 Deel 1 Introductie De Garantieregeling Woningstichting Dinteloord (WSD Garantie) is een initiatief van Woningstichting Dinteloord en heeft als doel om de kwaliteit van nieuwbouw koopwoningen te garanderen en om het vertrouwen tussen kopers van nieuwbouwwoningen en WSD (Woningstichting Dinteloord) Projectontwikkeling BV en haar zorgvuldig geselecteerde bouwondernemers te bevorderen. De koper van een nieuwbouw koopwoning van WSD Projectontwikkeling BV, welke wordt gebouwd onder WSD Garantie, is verzekerd van de kwaliteit van het woningbouwplan en van een betrouwbare bouwondernemer. Mocht er onverhoopt toch iets misgaan, dan biedt de garantieregeling, uit hoofde van de WSD Garantie, bescherming. Dat betekent dat de koper aanspraak kan maken op de gebrekenwaarborg ingeval van geconstateerde gebreken binnen de geldende garantietermijnen. Inleiding De aankoop van een woning¹ is voor de meeste mensen de belangrijkste investering in hun leven. Het kan echter gebeuren dat er tijdens de bouw iets mis gaat. Denkbaar is bijvoorbeeld dat de bouwondernemer failliet gaat, waardoor de bouw stil komt te liggen en de woning niet zonder meerkosten valt af te bouwen. Ook kunnen bij en na de oplevering bouwkundige gebreken optreden aan de woning. Het is daarom belangrijk dat u een nieuwbouwwoning onder WSD Garantie koopt. In dat geval worden de belangrijkste risico s voor een koper afgedekt. In deze brochure maakt u kennis met de bescherming die het kopen van een woning onder WSD Garantie, verstrekt door Woningstichting Dinteloord, u biedt. Koopt u een appartementsrecht, dan wordt u geen eigenaar van een afzonderlijk huis, maar mede-eigenaar van het hele appartementengebouw. Bij een appartementengebouw zijn alle verkrijgers koper van het hele gebouw. Een appartementengebouw is of wordt gesplitst in zogeheten appartementsrechten. Juridisch gezien koopt u geen appartement, maar een appartementsrecht. De gedeelten die voor privé-gebruik bestemd zijn, heten de privé-gedeelten. Dus: de woonruimte, maar bijvoorbeeld ook de berging of garage. De overige gedeelten zijn de gemeenschappelijke gedeelten. Die zijn van iedereen. De meest gangbare voorbeelden hiervan zijn: de fundering, het casco van het gebouw, de trappenhuizen, liften, gangen, galerijen, het dak. Meestal is het overgrote deel gemeenschappelijk. De splitsingsakte is bepalend voor hetgeen privé of gemeenschappelijk is. De privé-gedeelten worden apart van de gemeenschappelijke gedeelten opgeleverd. Het privé-gedeelte wordt aan de verkrijger opgeleverd. De gemeenschappelijke gedeelten worden aan de gezamenlijke verkrijgers opgeleverd. Men noemt dit laatste de algemene oplevering. Alle eigenaren zijn automatisch lid van de zogeheten Vereniging van Eigenaren (VVE). Volgens de wet ontstaat die vereniging door het passeren van de splitsingsakte bij de notaris. Voor alle zaken, die de gemeenschappelijke gedeelten betreffen, treedt de Vereniging van Eigenaren op.

3 Iedere individuele appartementseigenaar kan aanspraak maken op de WSD Garantie voor zijn of haar privé-gedeelte. Omdat de Vereniging van Eigenaren de gemeenschappelijke gedeelten van het appartementengebouw beheert, krijgt zij garantie op de gemeenschappelijke gedeelten. ¹ Onder woning in de zin van deze garantieregeling wordt zowel een eengezinshuis als een appartementsrecht verstaan.

4 Deel 2 Garantieregeling Woningstichting Dinteloord (WSD Garantie) In dit deel wordt uiteengezet op welke wijze het systeem Garantieregeling Woningstichting Dinteloord (WSD Garantie) in de praktijk vorm heeft gekregen. WSD Projectontwikkeling BV staat in voor de kwaliteit van het door haar geleverd onroerend goed. Voor de bouw van koopwoningen en/of gebouwen met een appartementsrecht hanteert Woningstichting Dinteloord daarom een eigen garantieregeling, die verder gaat dan de meest gebruikelijke garantieregelingen voor nieuwbouwwoningen. De woning wordt gerealiseerd conform de ter beschikking gestelde bouwkundige tekeningen van plattegronden en gevelaanzichten en de technische omschrijving opgenomen in de verkoopdocumentatie. WSD Projectontwikkeling BV behoudt zich het recht voor om de omschrijvingen opgenomen in de verkoop-documentatie te wijzigen. Van substantiële wijzigingen zal de koper altijd in kennis worden gesteld. WSD Projectontwikkeling BV bouwt met, uit hoofde van de door Woningstichting Dinteloord geleverde WSD Garantie, zorgvuldig geselecteerde bouwondernemers waardoor de kans op ernstige calamiteiten beperkt is. Deze ondernemers moeten namelijk aan strenge financiële eisen voldoen en worden beoordeeld op hun bouwtechnische vakbekwaamheid. Tevens hebben zij in de praktijk hun sporen verdiend. Daarnaast moeten de uit te voeren bouwplannen aan van tevoren vastgestelde juridische en bouwtechnische normen voldoen.

5 Deel 3 Officiële tekst WSD Garantie Definities WSD Woningstichting Dinteloord gevestigd te Dinteloord WSD Projectontwikkeling BV WSD (Woningstichting Dinteloord) Projectontwikkeling BV Verkrijger a. De natuurlijke persoon of rechtpersoon, die met WSD Projectontwikkeling BV een overeenkomst is aangegaan tot de bouw of levering van een te bouwen of nieuw gebouwd huis met het oogmerk om dit huis zelf te gaan gebruiken. WSD Projectontwikkeling BV kan al dan niet onder het stellen van aanvullende voorwaarden vrijstelling van deze bepaling verlenen. b. De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met WSD Projectontwikkeling BV een overeenkomst is aangegaan tot levering van een appartements-recht in een te bouwen of nieuw gebouwd in appartementsrechten te splitsen c.q. gesplitst gebouw, waarin de appartementseigenaar als deelgerechtigde naast zijn aandeel in het gebouw tevens het uitsluitend gebruik verkrijgt van een privé-gedeelte. Die appartementseigenaar moet het oogmerk hebben om dit appartement zelf te gaan gebruiken. WSD Projectontwikkeling BV kan al dan niet onder het stellen van aanvullende voorwaarden vrijstelling van deze bepaling verlenen. Garantiegerechtigde De verkrijger in de zin van deze regeling, dan wel degene die anderszins ingevolge deze regeling de rechten van die verkrijger, welke uit deze regeling voortvloeien, kan uitoefenen, alsmede de Vereniging van Eigenaren voor het haar betreffende gedeelte. Huis - een eengezinshuis bestemd tot permanente bewoning of gebruik door de verkrijger, met inbegrip van eventueel aangebouwde of geïntegreerde werk-/praktijk- /bedrijfsruimte voorzover de waarde daarvan niet meer is dan 50% van de totale koopprijs (exclusief grondprijs) v.o.n.; dan wel - een eengezinshuis dat niet bestemd is voor permanente bewoning of gebruik door de verkrijger, maar wordt aangewend als vakantie-, recreatie- of tweede woning. WSD Projectontwikkeling BV kan al dan niet onder het stellen van voorwaarden vrijstelling van deze bepaling verlenen. Akte van splitsing De notariële akte waarin de splitsing in appartementsrechten is vastgelegd. Gebouw Een in appartementen gesplitst c.q. te splitsen gebouw of complex van gebouwen dat privé-gedeelten bevat, die bestemd zijn om als woning te worden gebruikt.

6 Appartementsrecht Een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt en voor zover terzake van het appartementsrecht een WSD Garantie is verstrekt. Het aandeel kan mede omvatten de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van de bij het gebouw behorende grond. Vereniging van Eigenaren De vereniging waarvan de verkrijger c.q. garantiegerechtigde door de levering van het appartementsrecht van rechtswege lid wordt. Privé-gedeelte Een gedeelte van een gebouw dat blijkens de akte van splitsing bestemd is of wordt om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt ( appartement ), vallende onder één van de volgende categorieën: a. appartementen, bestemd tot permanente bewoning of gebruik door de verkrijger met inbegrip van eventueel aangebouwde of geïntegreerde werk-, praktijk- of bedrijfsruimte voor zover de waarde daarvan niet meer is dan 50% van de totale koopprijs (exclusief grondprijs) v.o.n. b. een appartement als vorenbedoeld, dat niet bestemd is voor permanente bewoning of gebruik door de verkrijger, maar wordt aangewend als vakantie, recreatie- of tweede woning. WSD Projectontwikkeling BV kan al dan niet onder het stellen van voorwaarden vrijstelling van deze bepaling verlenen. Gemeenschappelijke gedeelten Die gedeelten van het gebouw die blijkens de akte van splitsing niet bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Algemene oplevering De oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Register Het door Woningstichting Dinteloord bijgehouden register waarin de huizen en gebouwen zijn ingeschreven, die onder deze regeling worden uitgevoerd en geleverd. Modelcontract De door WSD Projectontwikkeling BV vastgestelde en uitgegeven modelovereenkomsten voor de koop van een huis dan wel een appartementsrecht met de daarbij behorende algemene voorwaarden en toelichting. Overeenkomst De concrete overeenkomst zoals deze tussen WSD Projectontwikkeling BV en verkrijger is gesloten. WSD Garantie Een op het betreffende huis of appartementsrecht en/of gebouw afgegeven WSD Garantie, op basis waarvan de garantiegerechtigde jegens Woningstichting Dinteloord aanspraak kan maken op de gebrekenwaarborg als bedoeld in deze regeling.

7 Algemeen Artikel WSD Projectontwikkeling BV neemt op zich de huizen, dan wel de gebouwen, die zijn ingeschreven in het register van Woningstichting Dinteloord, te bouwen of te leveren en te garanderen en te doen waarborgen zoals hierna is bepaald. 1.2 De in de WSD Garantie genoemde Woningstichting Dinteloord draagt ten behoeve van de garantiegerechtigden zorg voor het verstrekken van de in deze regeling genoemde waarborgen. Artikel Deze regeling is van toepassing voor verkrijgers als gedefinieerd in deze regeling. In afwijking hiervan kan Woningstichting Dinteloord categorieën verkrijgers aanwijzen waarvoor deze regeling niet van toepassing is. Woningstichting Dinteloord kan voor huizen of appartementsrechten en/of gebouwen, te bouwen door WSD Projectontwikkeling BV, bepalen dat deze regeling niet van toepassing is indien het gaat om een huis met aangebouwde of geïntegreerde werk-, praktijk- of bedrijfsruimte en/of om een als vakantie-, recreatie- of tweede woning bestemd huis of appartement. Ingaan WSD garantietermijn huis of privé-gedeelte Artikel Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen nadat de ondernemer een huis of privé-gedeelte waarop deze regeling van toepassing is, heeft opgeleverd, zal hij daarvan opgave doen aan Woningstichting Dinteloord. 3.2 De WSD garantietermijn gaat in drie maanden na de oplevering. 3.3 Indien een huis of privé-gedeelte waarvoor nog geen verkrijger bekend is, gereed is gekomen voor oplevering stelt Woningstichting Dinteloord bindend vast of op de door WSD Projectontwikkeling BV opgegeven datum de WSD garantietermijn in de zin van deze regeling ingaat c.q. is ingegaan. WSD Projectontwikkeling BV zal, zodra het huis of privé-gedeelte naar haar mening gereed is gekomen voor oplevering, daarvan terstond opgave doen aan Woningstichting Dinteloord. Deze kan naar aanleiding van deze opgave het huis of privé-gedeelte inspecteren of doen inspecteren. Ingaan WSD garantietermijn gemeenschappelijke gedeelten Artikel Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen nadat de algemene oplevering van het gebouw, waarin de verkrijger krachtens zijn appartementsrecht deelgerechtigde is, heeft plaatsgevonden, zal WSD Projectontwikkeling BV daarvan met datumvermelding opgave doen aan Woningstichting Dinteloord. 4.2 Voor het ingaan van de aan de Vereniging van Eigenaren verleende WSD Garantie geldt overigens al hetgeen in artikel 3.2. en 3.3 is bepaald met dien verstande, dat voor huis of privé-gedeelte moet worden gelezen de gemeenschappelijke gedeelten en voor verkrijger de Vereniging van Eigenaars.

8 Garantie, garantienormen en garantietermijn Artikel WSD Projectontwikkeling BV garandeert aan de garantiegerechtigde, dat het huis of privé-gedeelte en de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw zullen voldoen aan de hierna genoemde WSD garantienormen. 5.2 Gegarandeerd wordt, dat de toegepaste constructies, materialen en onderdelen en de installaties, onder redelijkerwijs te voorziene externe omstandigheden deugdelijk zijn en bruikbaar voor het doel waarvoor ze zijn bestemd; een en ander voorzover in deze regeling terzake geen beperkingen zijn opgenomen. 5.3 Het huis of privé-gedeelte en het gebouw voldoen aan de toepasselijke eisen voor nieuwbouw gesteld in het Bouwbesluit. (Waar in deze regeling wordt gesproken van Bouwbesluit wordt bedoeld de versie van het Bouwbesluit met bijbehorende gebruiksfuncties die van toepassing is op de verkregen bouwvergunning). 5.4 Het Bouwbesluit ligt gedurende de gehele garantietermijn voor de garantiegerechtigde ter inzage bij WSD Projectontwikkeling BV en bij Woningstichting Dinteloord. 5.5 In deel 4, artikel 10 staan de WSD garantietermijnen voor verschillende onderdelen van het huis, privé-gedeelte c.q. de gemeenschappelijke gedeelten vermeld en in artikel 11 zijn de uitsluitingen van de WSD Garantie opgenomen. Aanvullend worden in artikel 12 de eisen waaraan een verwarmingsinstallatie c.q. een warmwaterinstallatie dient te voldoen, benoemd.woningstichting Dinteloord is bevoegd de inhoud van deze artikelen aan de eisen van de tijd en de stand der wetenschap aan te passen. Op de rechtsverhouding van partijen is van toepassing de bijlage, die gold ten tijde van de planaanmelding bij Woningstichting Dinteloord. 5.6 Het huis, het privé-gedeelte en de gemeenschappelijke gedeelten zullen de indeling hebben die tussen WSD Projectontwikkeling BV en de verkrijger is overeengekomen. De indeling, die onder verantwoordelijkheid van WSD Projectontwikkeling BV is of zal worden uitgevoerd, zal voldoen aan de daarvoor geldende eisen van het Bouwbesluit. WSD Garantie als aanvulling op de overeenkomst Artikel 6 De rechten en verplichtingen uit hoofde van deze WSD Garantie laten de overige rechten en verplichtingen, die WSD Projectontwikkeling BV en de verkrijger jegens elkaar hebben ingevolge de tussen hen gesloten overeenkomst onverlet. Verzoek tot herstel Artikel De garantiegerechtigde dient zo spoedig mogelijk na ontdekking van een (technisch) gebrek dat onder de WSD Garantie valt WSD Projectontwikkeling BV daarvan schriftelijk en binnen de toepasselijke WSD garantietermijn op de hoogte te stellen met het verzoek tot herstel over te gaan.

9 Binnen uiterlijk 4 weken na het verzoek tot herstel van de garantiegerechtigde deelt WSD Projectontwikkeling BV schriftelijk aan de garantiegerechtigde mede of deze het gebrek onder WSD Garantie erkent en welke herstelwerkzaamheden deze gaat verrichten. De garantie-gerechtigde zal WSD Projectontwikkeling BV toelaten om onderzoek naar de gesignaleerde gebreken te verrichten. Indien het gebrek onder garantie wordt erkend, worden de herstelwerkzaamheden vervolgens binnen vier weken na de schriftelijke mededeling uitgevoerd. 7.2 Indien achteraf blijkt, dat aan het verzoek tot herstel geen schending van een garantienorm of geen schending van de contractuele aansprakelijkheid uit de overeenkomst ten grondslag lag, is WSD Projectontwikkeling BV gerechtigd om aan de garantiegerechtigde een bedrag aan inspectiekosten ad. 70,- inclusief BTW (2009 = 100) in rekening te brengen. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast conform het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie voor alle huishoudens (CBS). Verlies aanspraken Artikel 8 Buiten de toepasselijke WSD garantietermijn kan de garantiegerechtigde geen beroep op de WSD Garantie meer doen. Inwerkingtreding Artikel 9 Deze regeling treedt in werking per 1 september 2009 en zal van toepassing zijn op huizen, appartementsrechten en gebouwen waarvoor het plan is aangemeld bij Woningstichting Dinteloord op of na 1 september Overige bepalingen 1. De door Woningstichting Dinteloord verstrekte WSD garantie geldt eveneens voor haar eventuele rechtsopvolgers. 2. De door Woningstichting Dinteloord verstrekte WSD Garantie geldt voor de eerste koper van het gegarandeerde goed en zal ook bij overdracht van het onroerend goed binnen de garantietermijn in stand blijven. 3. Herstellingen en/of vernieuwingen van gebreken aan gegarandeerde onderdelen leiden niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.

10 Deel 4 Garantietermijnen Voor de volgende onderdelen wordt garantie verstrekt die in beginsel ingaat drie maanden na oplevering van de woning en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Artikel Met uitzondering van de in deze WSD Garantie vermelde kortere termijnen, die gelden voor bepaalde onderdelen van het huis, bedraagt de garantietermijn 6 jaar Voor ernstige constructieve gebreken waardoor de bewoonbaarheid in het geding komt, geldt een garantietermijn van 10 jaar De duur van de garantie is voor de volgende punten beperkt tot de erbij genoemde termijn: 1. voor zowel dakbedekkingen als goten, indien niet aantoonbaar is dat het door de ondernemer voorgeschreven onderhoud is uitgevoerd, tot 3 jaar; 2. tegen het kromtrekken van beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen voor zover er van meer dan 10 mm verschil ten opzichte van de loodlijn sprake is tot 1 jaar welke termijn ingaat één jaar na ingang van de garantietermijn; 3. voor het schilderwerk tot 1 jaar na ingang van de garantietermijn c.q. 1 jaar na voltooiing van het schilderwerk; 4. voor hang- en sluitwerk, brievenbussen en soortgelijke materialen tot 1 jaar; 5. voor de buitenriolering (in de regel vanaf 50 cm buiten de gevel; bepalend is de NEN 3215) tot 2 jaar; 6. voor warmwatergeisers en boilers tot 2 jaar; 7. voor liften tot 2 jaar; 8. voor de huistelefoon en de belinstallatie tot 6 maanden; 9. voor hydrofoorinstallaties tot 2 jaar; 10. voor aanrechtbladen tot 1 jaar; 11. voor het (de) verwarmingselement(en) c.q. de verwarmings-installatie al dan niet gecombineerd met een warmwaterinstallatie tot 2 jaar; 12. voor de installatie voor mechanische luchtverversing tot 2 jaar; 13. voor gas- water en elektra-installaties tot 2 jaar; 14. voor de isolerende werking van dubbelglas, indien niet aantoonbaar is dat het door de ondernemer voorgeschreven onderhoud is uitgevoerd, tot 3 jaar; 15. voor de meer dan normale verkleuring van stukadoor- en spuitwerk tot 6 maanden; 16. voor sanitair tot 1 jaar; 17. voor de hechting van behang tot 1 jaar; 18. voor schuttingen tot 2 jaar; 19. voor keukenapparatuur tot 2 jaar.

11 Uitsluitingen van garantie Artikel 11 Buiten de garantie vallen: 11.1 gemeenschappelijke en centrale antenne-inrichtingen; 11.2 dakbedekking van niet aangebouwde bijgebouwen welke niet op het erf van het huis zijn gesitueerd; 11.3 krasbestendigheid, hittebestendigheid en bestendigheid tegen agressieve stoffen, van aanrechtbladen; 11.4 scheurvorming die het gevolg of mede het gevolg is van droog- of verhardingskrimp van het materiaal of van invloeden van buitenaf, tenzij deze scheurvorming afbreuk doet aan de degelijkheid van het huis; 11.5 alle voorzieningen buiten het huis, met uitzondering van die tuinmuren en gemetselde windschermen die met het huis één geheel vormen; 11.6 inventaris, legplanken, stoffering en meubilering en keukenapparatuur voor zover deze apparatuur niet ingevolge deze normen is vereist en/of voor zover niet elders in deze normen ter zake een garantie wordt vereist; 11.7 scheurvorming in het vuurvast materiaal van open haarden; 11.8 behangwerk, voor zover niet anders bepaald; 11.9 normale verkleuring, oppervlakteverwering en vlekvorming van materialen; tocht welke uitsluitend het gevolg is van technisch vereiste ventilatie; condensvorming en de schadelijke gevolgen ervan, voor zover niet veroorzaakt door een technisch onjuiste constructie; kromtrekken van beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen voor zover er van 10 mm of minder verschil ten opzichte van de loodlijn sprake is, echter onverminderd het herstel van hinderlijke gevolgen van dit kromtrekken; gebreken aan enkel- en isolatieglas, tenzij veroorzaakt door een technisch onjuiste constructie en voor zover niet anders bepaald; schaden die het gevolg zijn van: a. brand, als omschreven in de beurs-brandpolis, waarmee is gelijkgesteld blikseminslag, ontploffing, brand en ontploffing door eigen gebrek en zogenaamde koude vliegtuigschade; b. atoomkernreacties; c. overstroming en/of voor de ondernemer redelijkerwijs niet te voorziene veranderingen in de grondwaterstand; d. molest (1); e. aardbeving of vulkanische uitbarsting; f. stuifsneeuw; g. storm (2); gebreken en schade, die het gevolg zijn van het niet op de juiste wijze onderhouden van het huis; gebreken en schade ontstaan ten gevolge van het feit, dat het huis niet normaal of niet overeenkomstig de bestemming is gebruikt; gebreken aan materialen, constructies en huisindeling die niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede gebreken en/of schaden die daarvan en/of werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn verricht, het gevolg zijn, met uitzondering echter van door de verkrijger aan de ondernemer ter beschikking gestelde materialen ter zake waarvan de ondernemer niet tijdig voor de aanwending schriftelijk aan de verkrijger heeft meegedeeld, dat de garantieregeling daarop niet van toepassing zal zijn; esthetische kwesties.

12 Eisen verwarmingsinstallatie c.q. warmwaterinstallatie Artikel De verwarmingsinstallatie (3) al dan niet gecombineerd met een warmwaterinstallatie moet bij gelijktijdig functioneren van alle onder verantwoordelijkheid van de ondernemer geplaatste verwarmingselementen met gesloten ramen en deuren en in gebruik zijn van de minimaal vereiste ventilatievoorziening voldoen aan de navolgende voorwaarden: a. voor de volgende ruimten, voor zover daarin door de ondernemer een verwarmingselement is geplaatst (4), dient de te behalen en te handhaven temperatuur tenminste te zijn: verblijfsgebied in de zin van het Bouwbesluit dat niet is ingedeeld in verblijfs-, verkeers- en/of bergruimten: 20 C verblijfsruimten in de zin van het Bouwbesluit, zoals woonkamer, overige kamers en keuken: 20 C verkeersruimten in de zin van het Bouwbesluit, zoals gang, hal, trap en overloop: 15 C open zolder: 15 C toiletruimte: 15 C douche- en/of badruimte: 22 C inpandige bergruimte: 15 C b. ruimten waarin bevriezing kan optreden van aanwezige waterleidingen, wasapparatuur, c.v.-ketels, radiatoren, e.d. dienen onder ontwerpcondities vorstvrij te zijn; c. de berekening van het vermogen dient te geschieden overeenkomstig de ISSO-publicatie 51 Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen (5) (bepaling benodigd vermogen per vertrek en totaal (5a)). Gerekend dient te worden met een toeslag voor het opwarmen als bedoeld in de ISSO-publicatie 51, die is gebaseerd op een 8-urige nachtverlaging/bedrijfsbeperking en een opwarmtijd van 2 uur (5b) De warmwaterinstallatie (inclusief de kranen) dient per afzonderlijk tappunt, voor zover aangebracht, te voldoen aan het volgende, bij een gebruiksdruk van tenminste 100 kpa: warmwatertemperatuur (6): minimaal 58 C, te bereiken binnen 120 seconden; wachttijd tussen het opendraaien van de warmwaterkraan en het bereiken van een warmwatertemperatuur van 50 C: maximaal 30 seconden (voor meetmethode wachttijd zie hierna); de waarden voor de hoeveelheid te onttrekken warmwater in liter per minuut, alsmede voor het product van de hoeveelheid in liter per minuut en de temperatuur in graden Celsius van het aan het tappunt onttrokken warmwater, moeten bij afzonderlijk gebruik (7) van de tappunten tenminste zijn: liter / minuut product bad douche 2,5 175 wastafel 2,5 175 aanrecht 2, Meting wachttijd warm tapwater a. controleren huis en warmwaterinstallatie in bedrijf en op temperatuur (boiler in hoogste stand). Zo nodig in bedrijf stellen; gebruikersinstelling op boiler en/of combitoestel op maximaal stellen.

13 Noten b. metingen 1. allereerst metingen verrichten aan het tappunt, dat zich het dichtst bij het warmwatertoestel bevindt. 2. daarna meten aan het te bepalen tappunt c. volumestroom en warmwatertemperatuur 1. na verwijdering perlator, watersparende douchekop e.d. de maximale volumestroom warm tapwater en de maximaal te bereiken watertemperatuur van de betreffende tappunten (b.1 en b.2) vaststellen. 2. toetsen aan eisen uit artikel 12.2 (niet voor thermostatische mengkranen). d. vervolgmeting 1. na 30 minuten de wachttijd meten aan het tappunt door de warmwaterkraan geheel open te zetten, waarna de tijd ingaat. 2. met een thermometer direct onder het tappunt in het midden van de straal de temperatuur aflezen na 30, 40, 50 en 60 seconden. e. toetsen aan eis uit artikel 12.2 van 50 C na 30 seconden, waarna een min of meer vloeiend temperatuurverloop naar de maximaal te bereiken temperatuur. (1) Onder molest wordt verstaan de omschrijving gegeven in de tekst die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Rechtbank s-gravenhage is gedeponeerd. Indien deze tekst gewijzigd wordt, is de gewijzigde tekst van toepassing op gevallen waarvoor het garantiecertificaat is afgegeven op of na de datum waarop die tekst van kracht is geworden. (2) Onder storm wordt verstaan wind met een snelheid van meer dan 17 m/s. (3) Levering van warmte of warmwater door derden (bijvoorbeeld stadsverwarming en energiebedrijven) valt niet onder verantwoordelijkheid van de ondernemer. (4) Het wel of niet aanbrengen van een verwarmingselement in enige ruimte is een zaak tussen partijen en maakt geen onderdeel uit van de onderhavige garantieregeling. (5) Waar gesproken wordt van ISSO-publicatie 51 wordt gedoeld op de versie van deze norm zoals luidend op het tijdstip dat ligt drie maanden voor de datum van de aanvraag van de verkregen bouwvergunning. (5a) Zekerheidsklasse A toepassen tenzij aangetoond kan worden dat een andere zekerheidsklasse verantwoord is. (5b) De opwarmtoeslag per vertrek altijd baseren op regeling per vertrek, ook in het geval een centrale regeling met kamerthermostaat wordt toegepast. (6) Geldt niet voor thermostatische mengkranen. (7) In het geval dat sprake is van twee of meer badruimten gelden de genoemde waarden voor bad en douche ook bij gelijktijdig gebruik van maximaal twee tappunten voor de in afzonderlijke ruimten gelegen bad- en/of douchevoorzieningen, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten.

14 Aldus overeengekomen en getekend te Dinteloord op - - te op - - De ondernemer: De verkrijger(s): Woningstichting Dinteloord Verkrijger 1 De heer A.J. Smulders Directeur / bestuurder Verkrijger

Bijlage A als bedoeld in artikel 6.5. van de Garantie- en waarborgregeling A. 2003

Bijlage A als bedoeld in artikel 6.5. van de Garantie- en waarborgregeling A. 2003 Bijlage A als bedoeld in artikel 6.5. van de Garantie- en waarborgregeling A. 2003 Versie 01-01-2003 Garantietermijnen Artikel 1 1.1 Met uitzondering van de in deze bijlage vermelde kortere termijnen,

Nadere informatie

Bijlage A als bedoeld in artikel 6 van de GIW Garantie- en waarborgregeling

Bijlage A als bedoeld in artikel 6 van de GIW Garantie- en waarborgregeling Bijlage A als bedoeld in artikel 6 van de GIW Garantie- en waarborgregeling Versie 01-01-2007 Garantietermijnen Voor de definitie van huis, gebouw, gemeenschappelijke gedeelten en privé-gedeelte verwijzen

Nadere informatie

GARANTIETERMIJNEN EN GARANTIE-UITSLUITINGEN

GARANTIETERMIJNEN EN GARANTIE-UITSLUITINGEN G MODULE I E pag 1 GARANTIETERMIJNEN EN GARANTIE-UITSLUITINGEN Als bedoeld in artikel 6.5 van de SWK Garantie- en waarborgregeling. Voor de definitie van huis, gebouw, gemeenschappelijke gedeelten en privégedeelten

Nadere informatie

Bijlage A als bedoeld in artikel 6 van de GIW- Garantie- en waarborgregeling. Versie 01-08-2008. Garantietermijnen

Bijlage A als bedoeld in artikel 6 van de GIW- Garantie- en waarborgregeling. Versie 01-08-2008. Garantietermijnen blad 1 Bijlage A als bedoeld in artikel 6 van de GIW- Garantie- en waarborgregeling Versie 01-08-2008 Garantietermijnen Voor de definitie van huis, gebouw, gemeenschappelijke gedeelten en privé-gedeelte

Nadere informatie

d. onverminderd de aansprakelijkheid ingevolge de garantievoorwaarden.

d. onverminderd de aansprakelijkheid ingevolge de garantievoorwaarden. Garantiebepalingen en onderhoudsverplichtingen Toekanweg 7 2035 LC Haarlem Postbus 2232 3500 GE Utrecht T 088 797 4502 www.rijkswaterstaat.nl gevelisolatie@rws.nl Deze garantiebepalingen en onderhoudsverplichtingen

Nadere informatie

Criteria voor het gebruik van het Keurmerk GarantieWoning

Criteria voor het gebruik van het Keurmerk GarantieWoning Criteria voor het gebruik van het Keurmerk GarantieWoning Inleiding Dit keurmerk geeft op basis van een aantal criteria/voorwaarden een minimum niveau aan, waaraan een volwaardig waarborgcertificaat moet

Nadere informatie

Woningborg Waarborgregeling Nieuwbouw

Woningborg Waarborgregeling Nieuwbouw Woningborg Waarborgregeling Nieuwbouw 2012 Voor zakelijke opdrachtgevers Definities Artikel I In deze Waarborgregeling wordt verstaan onder: 1.1. Afbouwwaarborg: De waarborg zoals omschreven in de artikelen

Nadere informatie

Woningborg Garantie- en waarborgregeling

Woningborg Garantie- en waarborgregeling Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010 WONINGBORG GARANTIE- EN WAARBORGREGELING 2010 3 Inhoudsopgave Inleiding Woningborg Garantie- en waarborgregeling in algemene zin Woningborg Garantie- en waarborgregeling

Nadere informatie

GIW Garantie- en waarborgregeling 2007

GIW Garantie- en waarborgregeling 2007 GIW Garantie- en waarborgregeling 2007 GIW Garantie- en waarborgregeling 2007 Inhoud Deel I Inleiding 1. Het belang van een woning met GIW garantie 3 2. Doelstelling GIW 4 3. GIW Bestuur 4 Deel II Het

Nadere informatie

GIW-Garantie- en waarborgregeling Appartementen A.2003

GIW-Garantie- en waarborgregeling Appartementen A.2003 GIW-Garantie- en waarborgregeling Appartementen A.2003 2003 Stichting Garantie Instituut Woningbouw Herziene druk, januari 2003 Lay-out: Berkhout Grafische Ontwerpen, Harmelen Druk: Koninklijke De Swart,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Flat, Kleiburg d.d. 03- april 2014 inzake de renovatie van de klushuizen De Flat, Kleiburg te Amsterdam

Algemene voorwaarden De Flat, Kleiburg d.d. 03- april 2014 inzake de renovatie van de klushuizen De Flat, Kleiburg te Amsterdam Algemene voorwaarden De Flat, Kleiburg d.d. 03- april 2014 inzake de renovatie van de klushuizen De Flat, Kleiburg te Amsterdam Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden dient te worden verstaan

Nadere informatie

BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Eengezinswoning 2013 Versie 17 juli 2013

BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Eengezinswoning 2013 Versie 17 juli 2013 BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Eengezinswoning 2013 Versie 17 juli 2013 Algemeen 1. Grondslag van de verzekering 2. Definities Garantie van de ondernemer 3. Garantie Omvang van de dekking BouwGarant

Nadere informatie

SWK Garantie- en WaarborGreGelinG 20 14 l mail@swk.n l www.swk.n 77 77 404 010 F 74 16 411 010 T Rotterdam GD 3001 29160 Postbus 32 estblaak W SWK

SWK Garantie- en WaarborGreGelinG 20 14 l mail@swk.n l www.swk.n 77 77 404 010 F 74 16 411 010 T Rotterdam GD 3001 29160 Postbus 32 estblaak W SWK SWK Garantie- en waarborgregeling 20 14 Inhoud Inhoud pag 1 Deel 1 Inleiding 1. Het belang van een woning met SWK garantie pag 3 2. SWK pag 4 Deel 2 De SWK garantie 1. Inleiding pag 7 2. SWK ondernemers

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1. Deel 2. Introductie 3

Inhoud. Deel 1. Deel 2. Introductie 3 GIW-Garantie- en waarborgregeling Eengezinshuizen E.1999 Inhoud Introductie 3 Deel 1 Deel 2 Inleiding: doelstelling, organisatie en taakverdeling binnen het GIW 6 - Doelstelling van het GIW 6 - Taken

Nadere informatie

GIW-Garantie- en waarborgregeling Appartementen A.1999 Introductie. Deel 1

GIW-Garantie- en waarborgregeling Appartementen A.1999 Introductie. Deel 1 GIW-Garantie- en waarborgregeling Appartementen A.1999 Introductie Deel 1 Inleiding: doelstelling, organisatie en taakverdeling binnen het GIW - Doelstelling van het GIW - Taken van het GIW - Taken van

Nadere informatie

Garantiereglement De Vries Houtbewerking. Artikel 1 : Begripsomschrijvingen

Garantiereglement De Vries Houtbewerking. Artikel 1 : Begripsomschrijvingen Garantiereglement De Vries Houtbewerking Artikel 1 : Begripsomschrijvingen a. De Vries : De Vries Houtbewerking; b. Opdrachtgever : degene die de opdracht tot levering van de producten waarop de garantie

Nadere informatie

BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Appartementsrechten 2013 Versie 17 juli 2013

BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Appartementsrechten 2013 Versie 17 juli 2013 BouwGarant Nieuwbouwgarantieregeling Appartementsrechten 2013 Versie 17 juli 2013 Algemeen 1. Grondslag van de verzekering 2. Definities Waarborgcertificaat 3. Toepasselijkheid regeling 4. Verstrekking

Nadere informatie

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden: * hierna te noemen "de ondernemer", en Naam : Voornaam : Geboorteplaats: Geboortedatum: Straat : Woonplaats : Telefoon thuis : Telefoon werk : Faxnummer :

Nadere informatie

B., hierna te noemen onderneemster,

B., hierna te noemen onderneemster, Nr. 80497 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS ter zake van een geschil tussen A., hierna te noemen opdrachtgeefster, e i s e r e s, gemachtigden: mevrouw mr. L.C.M.C. Gels, advocaat te Rijswijk, later vervangen

Nadere informatie

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27ste april 2005 tot wijziging van de Boeken 5 en

Nadere informatie

Toepassing eisen tapwaterinstallaties

Toepassing eisen tapwaterinstallaties Toepassing eisen tapwaterinstallaties Gepresenteerd door Cas Hordijk Trijselaar Vermeer B.V. Numansdorp 3 april 2007 Tapwater algemeen Vernoemd in het Bouwbesluit in de artikelen 3.12 en 3.130, dient te

Nadere informatie

Woningborg Garantie- en waarborgregeling Transformatie

Woningborg Garantie- en waarborgregeling Transformatie Woningborg Garantie- en waarborgregeling Transformatie 2012 Woningborg Garantie- en waarborgregeling Transformatie 2012 Woningborg Garantie- en waarborgregeling Transformatie 2012 3 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

3 kamer appartement, ± 50 m2 + direct daarboven een zolder van 25 m2!!!! Vraagprijs: 174.500,- V.O.N.

3 kamer appartement, ± 50 m2 + direct daarboven een zolder van 25 m2!!!! Vraagprijs: 174.500,- V.O.N. VAN GENTSTRAAT 27-2 3 kamer appartement, ± 50 m2 + direct daarboven een zolder van 25 m2!!!! Vraagprijs: 174.500,- V.O.N. NU TIJDELIJK MET GRATIS KEUKEN TER WAARDE VAN 6.000,- OF EEN EENMALIGE KORTING

Nadere informatie

SWK Garantie- en WaarborGreGelinG 20 10

SWK Garantie- en WaarborGreGelinG 20 10 SWK Garantie- en waarborgregeling 20 10 Inhoud pag 1 Inhoud Deel 1 Inleiding 1. Het belang van een woning met SWK garantie pag 3 2. SWK pag 4 Deel 2 De SWK garantie 1. Inleiding pag 7 2. SWK ondernemers

Nadere informatie

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE BIJZONDER REGLEMENT. VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE ----------------- OPGENOMEN IN AKTE VAN SPLITSING d.d. 4 maart 1968 1 Bij akte op 17 april 1969

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bouwtechnische dienstverlening door :

Algemene Voorwaarden Bouwtechnische dienstverlening door : Algemene Voorwaarden Bouwtechnische dienstverlening door : SVI SCHUTTE VASTGOED INSPECTIE Artikel 1 : Begrippen en definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder : Opdrachtgever : degene

Nadere informatie

KLOOSPLANTSOEN - RIDDERKERK FLAT Nr. II,

KLOOSPLANTSOEN - RIDDERKERK FLAT Nr. II, KLOOSPLANTSOEN - RIDDERKERK FLAT Nr. II, Bij akte op 24 okt. 1969 voor Notaris L. SMELIK te Ridderkerk verleden (overgeschreven ten Hypotheekkantore te Rotterdam, 27 oktober 1969, In deel 4005 nummer 37.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

DakExpres franchisenemer-uitvoeringsvoorwaarden

DakExpres franchisenemer-uitvoeringsvoorwaarden DakExpres franchisenemer-uitvoeringsvoorwaarden 26 februari 2008 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Werkingssfeer 2 II. AFSPRAKEN Artikel 3 Afspraken 2 III. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding blz 5. Woningborg Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen in algemene zin blz 7

Inhoudsopgave. Inleiding blz 5. Woningborg Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen in algemene zin blz 7 Woningborg Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen 2015 Inhoudsopgave Inleiding blz 5 Woningborg Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen in algemene zin blz 7 Woningborg Garantie- en waarborgregeling

Nadere informatie

Een nieuwe koopwoning?

Een nieuwe koopwoning? Een nieuwe koopwoning? Woningborg N.V. geeft u meer zekerheid! Bij het kopen van een nieuwbouwwoning let u waarschijnlijk op veel zaken; bijvoorbeeld hoe de woning eruit ziet, de kwaliteit van de gebruikte

Nadere informatie

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T ONDERGETEKENDEN: De gemeente Velsen, ten deze krachtens de bepalingen van de gemeentewet vertegenwoordigd door de burgemeester van deze gemeente, die als zodanig

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De heer mr. Cornelis van de Meent q.q., kantoorhoudende te Amsterdam aan het adres Van Eeghenstraat 98 (1071 GL), te dezen handelend in zijn hoedanigheid van curator

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding blz 5. Woningborg N.V. blz 7. Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw in algemene zin blz 9

Inhoudsopgave. Inleiding blz 5. Woningborg N.V. blz 7. Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw in algemene zin blz 9 Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2016 Inhoudsopgave Inleiding blz 5 Woningborg N.V. blz 7 Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw in algemene zin blz 9 Woningborg Garantie-

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 1. Mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 reeds voor 1 oktober 2012 btw factureren naar

Nadere informatie

Garantiecontract. voor. meermalig schilderwerk

Garantiecontract. voor. meermalig schilderwerk Garantiecontract voor meermalig schilderwerk Dit contract is opgesteld door: KV FOSAG : Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf VVVF : Vereniging

Nadere informatie

Algemene aannemingsvoorwaarden van Haarlemmerland

Algemene aannemingsvoorwaarden van Haarlemmerland Algemene aannemingsvoorwaarden van Haarlemmerland Gevestigd en kantoorhoudende aan de Eksterlaan 25 te Haarlem Inschrijving Kamer van Koophandel nr: 34.25.46.56 te Amsterdam Onderstaande voorwaarden zijn

Nadere informatie

Kopersnotitie inzake de Handelskade

Kopersnotitie inzake de Handelskade Kopersnotitie inzake de Handelskade Aan de Waal in Nijmegen heeft BPD Ontwikkeling B.V. ( BPD ) het project de Handelskade ontwikkeld. Omdat de Handelskade bestaat uit 9 gebouwen, een stallingsgarage en

Nadere informatie

Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig?

Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig? Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig? Omschrijving aanpassing Toestemming noodzakelijk Mag blijven zitten (als technisch in orde) Verwijderen of plaatsen van

Nadere informatie

GIW-Garantie- en waarborgregeling Eengezinswoningen E.2003

GIW-Garantie- en waarborgregeling Eengezinswoningen E.2003 GIW-Garantie- en waarborgregeling Eengezinswoningen E.2003 2003 Stichting Garantie Instituut Woningbouw Herziene druk, januari 2003 Lay-out: Berkhout Grafische Ontwerpen, Harmelen Druk: Koninklijke De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

TE KOOP Van Vollenhovenlaan 108 te Utrecht

TE KOOP Van Vollenhovenlaan 108 te Utrecht VeldhuizenKoot Rijksstraatweg 26 3545 NA Utrecht 030-23 67 000 info@veldhuizenkoot.nl www.veldhuizenkoot.nl TE KOOP Van Vollenhovenlaan 108 te Utrecht Dit ruime, lichte, drie kamerappartement van ca. 67

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting.

Overdrachtsbelasting. Overdrachtsbelasting. Vanuit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zijn vragen gesteld over de tijdelijke verlaging van het tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen (zie het besluit

Nadere informatie

SWK Garantie- en WaarborGreGelinG renovatie 20 15

SWK Garantie- en WaarborGreGelinG renovatie 20 15 SWK Garantie- en waarborgregeling RENOVATIE 20 15 SWK garantie- en Waarborgregeling RENOVATIE 2015 pag 1 RSWK Garantie- en waarborgregeling RENOVATIE 2015 Definities Aanneemsom Het afgesproken bedrag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding blz 5. Woningborg N.V. blz 7. Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw in algemene zin blz 9

Inhoudsopgave. Inleiding blz 5. Woningborg N.V. blz 7. Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw in algemene zin blz 9 Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2016 Inhoudsopgave Inleiding blz 5 Woningborg N.V. blz 7 Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw in algemene zin blz 9 Woningborg Garantie-

Nadere informatie

4. Onder notaris wordt in deze bepalingen verstaan de in de koop-/aannemingsovereenkomst aangewezen notaris.

4. Onder notaris wordt in deze bepalingen verstaan de in de koop-/aannemingsovereenkomst aangewezen notaris. ALGEMENE VOORWAARDEN voor de koop-/aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten Definities 1. Onder koop-/aannemingsovereenkomst wordt in deze bepalingen verstaan de schriftelijke koop- /aannemingsovereenkomst,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 september 2005 Rapportnummer: 2005/294

Rapport. Datum: 28 september 2005 Rapportnummer: 2005/294 Rapport Datum: 28 september 2005 Rapportnummer: 2005/294 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website

Nadere informatie

Rapport Handleiding voor woningdefinities enquete omgevingsvergunningen met activiteit bouwen

Rapport Handleiding voor woningdefinities enquete omgevingsvergunningen met activiteit bouwen w Rapport Handleiding voor woningdefinities enquete omgevingsvergunningen met activiteit bouwen Team SVW CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S20-36 Datum uitspraak: datum uitspraak Plaats uitspraak: Zaandam in het geschil tussen: S. Boujemaoui te Amsterdam, verder te noemen: Boujemaoui, tegen: Bindend Advies

Nadere informatie

Garantie GARANTIEREGLEMENT RIETGARANTIEVERZEKERING 2012

Garantie GARANTIEREGLEMENT RIETGARANTIEVERZEKERING 2012 Garantie RietGarantPlan Reglement GARANTIEREGLEMENT RIETGARANTIEVERZEKERING 2012 Artikel 1 Definities Tussenpersoon: Aon Nederland C.V., Postbus 518, 3000 AM Rotterdam. Verzekeraar: XL Insurance Company

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit Rgd Bouwbesluit, begripsbepalingen 8.1 Begripsbepalingen Bouwbesluit Artikel 1 lid 1: Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit

Nadere informatie

KATWIJK ZH. Parnassia 251. Vraagprijs 217.500 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met:

KATWIJK ZH. Parnassia 251. Vraagprijs 217.500 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: De Leeuw Makelaardij B.V. Andreasplein 14 2225 GR Katwijk Tel: 071-407 61 44 E-mail: katwijk@deleeuw.nl KATWIJK ZH Vraagprijs 217.500 k.k.

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Algemene Verkoopvoorwaarden LET OP! Bij het uitbrengen van een bod op één van onderstaande woningen wordt u geacht met onderstaande voorwaarden bekend te zijn en daarmee akkoord te zijn. Bij eventuele

Nadere informatie

Omvang aannemingsovereenkomst Artikel 1 Alle delen van de woning worden geacht ingevolge de aannemingsovereenkomst tot stand te zijn gekomen.

Omvang aannemingsovereenkomst Artikel 1 Alle delen van de woning worden geacht ingevolge de aannemingsovereenkomst tot stand te zijn gekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN Definities 1. Onder aannemingsovereenkomst wordt in deze voorwaarden verstaan de schriftelijke aannemingsovereenkomst, ingevolge welke deze voorwaarden van toepassing zijn. 2. Onder

Nadere informatie

Uniek gelegen aan de VLIET. Appartement van 160 m2 met een groot terras.

Uniek gelegen aan de VLIET. Appartement van 160 m2 met een groot terras. V O O R S C H O T E N Buizerderf 45 Vraagprijs: 569.000,- k.k. Uniek gelegen aan de VLIET. Appartement van 160 m2 met een groot terras. Ruim licht hoek appartement met vrij uitzicht groen, water en recreatiegebied

Nadere informatie

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet Klusrecht Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Aan de binnenzijde van uw gehuurde woning mag u veranderingen en toevoegingen aanbrengen, onder de voorwaarde dat deze zonder noemenswaardige kosten

Nadere informatie

TE KOOP. Elisabethplaats 44 5421 LC Gemert Vraagprijs: 195.000 k.k.

TE KOOP. Elisabethplaats 44 5421 LC Gemert Vraagprijs: 195.000 k.k. TE KOOP Elisabethplaats 44 Vraagprijs: 195.000 k.k. Omschrijving TE KOOP ELISABETHPLAATS 44, GEMERT Dit royaal woonappartement met berging en parkeerplaats is gelegen op de 1e verdieping in het centrum

Nadere informatie

Woningborg geeft u meer zekerheid!

Woningborg geeft u meer zekerheid! Een nieuwe woning? Woningborg geeft u meer zekerheid! Bij het kopen van een nieuwbouwwoning let u waarschijnlijk op veel zaken; bijvoorbeeld hoe de woning eruit ziet, de indeling en de locatie. Maar schenkt

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Inleiding Bij aankoop van een appartement komen bijzonderheden aan de orde die bij de aankoop van een eengezinswoning

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden E-Producten Inhoudsopgave 1. Definities en omschrijvingen 2. Toepassing algemene voorwaarden 3. Zorgvuldig gebruik 4. Omvang gebruiksrecht 5. Tarieven en prijzen 6. Aflevering en installatie

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VijftigKLUS Klusbedrijf VijftigKLUS 3315 MP Dordrecht KvK: 12345667 opdrachtgever: de wederpartij van VijftigKLUS Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Toepassing van de eisen voor verwarmen. H.Marcus IAC J.C. Aerts, ISSO

Toepassing van de eisen voor verwarmen. H.Marcus IAC J.C. Aerts, ISSO Toepassing van de eisen voor verwarmen H.Marcus IAC J.C. Aerts, ISSO Specificatieblad 1.1-1: Ontwerp ruimtetemperaturen Bouw Besluit Verblijfsgebied of verblijfsruimte Verkeersruimten Onbenoemde ruimte

Nadere informatie

Leerdam Bergstraat 7

Leerdam Bergstraat 7 Leerdam Bergstraat 7 Email: koophuis@storygroep.nl Algemene informatie: Leerdam Bergstraat 7 Koophuisprijs: 158.500,- k.k Oplevering in overleg Leuk appartement in hartje Leerdam in het appartementencomplex

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN A de publiekrechterlijke rechtspersoon: Gemeente Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding blz 5. Woningborg Waarborgregeling Zakelijk 2015 (officiële tekst) blz 7. Bijlage 1 blz 18. Privacy Statement blz 20

Inhoudsopgave. Inleiding blz 5. Woningborg Waarborgregeling Zakelijk 2015 (officiële tekst) blz 7. Bijlage 1 blz 18. Privacy Statement blz 20 Woningborg Waarborgregeling Zakelijk 2015 Inhoudsopgave Inleiding blz 5 Woningborg Waarborgregeling Zakelijk 2015 (officiële tekst) blz 7 Bijlage 1 blz 18 Privacy Statement blz 20 Colofon blz 22 3 Inleiding

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Repertoriumnummer: LH-7171 Referentienummer : 2010.0433.01\LH\ MBO\1 ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, tweeëntwintig oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman,

Nadere informatie

Woningpresentatie. Pieter de Molijnlaan 7 SOEST. Torenstraat CL SOEST Lid NVM

Woningpresentatie. Pieter de Molijnlaan 7 SOEST. Torenstraat CL SOEST Lid NVM Woningpresentatie Pieter de Molijnlaan 7 SOEST Torenstraat 47 3764 CL SOEST 035 601 53 60 soest@deelen.nl www.deelen.nl Lid NVM Kenmerken Bouwjaar : 2017 Woonoppervlak : 135 m² Inhoud : 467 m³ Perceeloppervlak

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst voor de overdracht van WMO hulpmiddelen van Welzorg Nederland B.V.

Verkoopovereenkomst voor de overdracht van WMO hulpmiddelen van Welzorg Nederland B.V. Verkoopovereenkomst voor de overdracht van WMO hulpmiddelen van Welzorg Nederland B.V. De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap [***], statutair gevestigd te [***], ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees Huishoudelijk Reglement VVE Anthoniushof te Maashees Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 4 Instructies aan het bestuur 5 Orde van de vergadering

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. LEVERINGEN

Algemene inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. LEVERINGEN Gemeente Blaricum Gemeente Eemnes Gemeente Laren BIJLAGE 1: Algemene inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. LEVERINGEN Blaricum: vastgesteld op 14 december 2010, bekendgemaakt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Woningpresentatie. Plesmanstraat 297 SOESTERBERG. Torenstraat CL SOEST

Woningpresentatie. Plesmanstraat 297 SOESTERBERG. Torenstraat CL SOEST Woningpresentatie Plesmanstraat 297 SOESTERBERG Torenstraat 47 3764 CL SOEST 035 601 53 60 soest@deelen.nl www.deelen.nl Lid NVM Kenmerken Bouwjaar : 1960 Woonoppervlak : 50 m² Inhoud : 135 m³ Aantal kamers

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Die andere elektrotechniek

Algemene Voorwaarden Die andere elektrotechniek Algemene Voorwaarden Die andere elektrotechniek 1. Definities 1.1 Opdrachtnemer: De eenmanszaak Die andere elektrotechniek statutair gevestigd te Uitgeest aan de Castricummerweg 5 (1911GA), ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Opstalrechten

Algemene voorwaarden Opstalrechten Algemene voorwaarden Opstalrechten Algemene Voorwaarden ter zake van Opstalrechten die ter zake van een hierna bedoeld Werk zijn gevestigd ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Informatiebrochure. S.F. van Oss-straat 344 Amsterdam

Informatiebrochure. S.F. van Oss-straat 344 Amsterdam Informatiebrochure S.F. van Oss-straat 344 Amsterdam S.F. van Oss-straat 344 Amsterdam Op de 7 e, tevens bovenste, verdieping gelegen modern drie (voormalig vier) kamer HOEKappartement (ca. 77 m²) met

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Woningpresentatie. Van Mecklenburglaan 30 SOEST. Torenstraat CL SOEST Lid NVM

Woningpresentatie. Van Mecklenburglaan 30 SOEST. Torenstraat CL SOEST Lid NVM Woningpresentatie Van Mecklenburglaan 30 SOEST Torenstraat 47 3764 CL SOEST 035 601 53 60 soest@deelen.nl www.deelen.nl Lid NVM Kenmerken Bouwjaar : 1974 Woonoppervlak : 124 m² Inhoud : 476 m³ Perceeloppervlak

Nadere informatie

Checklist beoordelen woning

Checklist beoordelen woning Checklist beoordelen woning versie mei 2012 Algemeen Zijn er tekeningen van de woning? Zijn dit alleen indelingstekeningen of ook bouwkundige en constructieve tekeningen? Hoe recent zijn de tekeningen?

Nadere informatie

Stichting Calamiteitenfonds Reizen Garantieregeling

Stichting Calamiteitenfonds Reizen Garantieregeling Stichting Calamiteitenfonds Reizen Garantieregeling Het land als bedoeld in artikel 3 lid 2 van de garantieregeling is Nederland. INHOUD Artikel 1 Doel Artikel 2 Begrippen Artikel 3 Uitkeringen Artikel

Nadere informatie

b. Reisovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in artikel 7:500 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

b. Reisovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in artikel 7:500 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Doel Artikel 1 1. De Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk, hierna te noemen: SGRZ, heeft zich overeenkomstig en binnen de grenzen van haar hieronder te vermelden statutaire doelstellingen ten opzichte

Nadere informatie

Rgd. Dichtheid. Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in:

Rgd. Dichtheid. Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in: Rgd 5 Dichtheid Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in: Dichtheid wet Rgd 5.1 Waterdichtheid 5.1.1 Wering vocht van buiten 5.1.2 Wering vocht van binnen 5.2 Luchtdichtheid

Nadere informatie

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Ondergetekende hierna te noemen verhuurder EN hierna te noemen huurder zijn het volgende overeengekomen: 1 Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan

Nadere informatie

Erg ruime en lichte eengezinswoning!

Erg ruime en lichte eengezinswoning! Erg ruime en lichte eengezinswoning! Koog aan de Zaan, Eendrachtstraat 8 twitter.com/bertvanvulpen facebook.com/bertvanvulpen.makelaars Op een leuke plek in een gezellige straat vindt u deze heerlijke

Nadere informatie

Christelijke Gereformeerde Kerk te BEWONERSOVEREENKOMST. De woonruimte.

Christelijke Gereformeerde Kerk te BEWONERSOVEREENKOMST. De woonruimte. Christelijke Gereformeerde Kerk te BEWONERSOVEREENKOMST. De woonruimte. De kerkenraad stelt ter beschikking met ingang vanconform de beroepsbrief d.d de pastorie gelegen aan.deze woning zal door u worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Hoe gebruikt u de woning nu? (Bijv. woning, praktijk, winkel.)...

Hoe gebruikt u de woning nu? (Bijv. woning, praktijk, winkel.)... Onderstaande lijst is bedoeld als hulpmiddel voor u als verkoper bij het verzamelen van informatie over uw woning. Als verkoper bent u namelijk verplicht om de koper zo volledig mogelijk de juiste informatie

Nadere informatie

TE KOOP. Kapelaanstraat 43 5421 DE GEMERT Vraagprijs: 169.000 k.k.

TE KOOP. Kapelaanstraat 43 5421 DE GEMERT Vraagprijs: 169.000 k.k. TE KOOP Kapelaanstraat 43 5421 DE GEMERT Vraagprijs: 169.000 k.k. Omschrijving TE KOOP STARTERSLENING MOGELIJK!!!...Dit royaal en zeer netjes onderhouden appartement (type maisonnette) op de eerste en

Nadere informatie

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier.

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier. Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Sander Stromeier Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en staan gepubliceerd op de website van Klusbedrijf Sander Stromeier: www.sanderstromeier.nl.

Nadere informatie