Garantieregeling Woningstichting Dinteloord WSD GARANTIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Garantieregeling Woningstichting Dinteloord WSD GARANTIE"

Transcriptie

1 Garantieregeling Woningstichting Dinteloord WSD GARANTIE Versie september 2009

2 Deel 1 Introductie De Garantieregeling Woningstichting Dinteloord (WSD Garantie) is een initiatief van Woningstichting Dinteloord en heeft als doel om de kwaliteit van nieuwbouw koopwoningen te garanderen en om het vertrouwen tussen kopers van nieuwbouwwoningen en WSD (Woningstichting Dinteloord) Projectontwikkeling BV en haar zorgvuldig geselecteerde bouwondernemers te bevorderen. De koper van een nieuwbouw koopwoning van WSD Projectontwikkeling BV, welke wordt gebouwd onder WSD Garantie, is verzekerd van de kwaliteit van het woningbouwplan en van een betrouwbare bouwondernemer. Mocht er onverhoopt toch iets misgaan, dan biedt de garantieregeling, uit hoofde van de WSD Garantie, bescherming. Dat betekent dat de koper aanspraak kan maken op de gebrekenwaarborg ingeval van geconstateerde gebreken binnen de geldende garantietermijnen. Inleiding De aankoop van een woning¹ is voor de meeste mensen de belangrijkste investering in hun leven. Het kan echter gebeuren dat er tijdens de bouw iets mis gaat. Denkbaar is bijvoorbeeld dat de bouwondernemer failliet gaat, waardoor de bouw stil komt te liggen en de woning niet zonder meerkosten valt af te bouwen. Ook kunnen bij en na de oplevering bouwkundige gebreken optreden aan de woning. Het is daarom belangrijk dat u een nieuwbouwwoning onder WSD Garantie koopt. In dat geval worden de belangrijkste risico s voor een koper afgedekt. In deze brochure maakt u kennis met de bescherming die het kopen van een woning onder WSD Garantie, verstrekt door Woningstichting Dinteloord, u biedt. Koopt u een appartementsrecht, dan wordt u geen eigenaar van een afzonderlijk huis, maar mede-eigenaar van het hele appartementengebouw. Bij een appartementengebouw zijn alle verkrijgers koper van het hele gebouw. Een appartementengebouw is of wordt gesplitst in zogeheten appartementsrechten. Juridisch gezien koopt u geen appartement, maar een appartementsrecht. De gedeelten die voor privé-gebruik bestemd zijn, heten de privé-gedeelten. Dus: de woonruimte, maar bijvoorbeeld ook de berging of garage. De overige gedeelten zijn de gemeenschappelijke gedeelten. Die zijn van iedereen. De meest gangbare voorbeelden hiervan zijn: de fundering, het casco van het gebouw, de trappenhuizen, liften, gangen, galerijen, het dak. Meestal is het overgrote deel gemeenschappelijk. De splitsingsakte is bepalend voor hetgeen privé of gemeenschappelijk is. De privé-gedeelten worden apart van de gemeenschappelijke gedeelten opgeleverd. Het privé-gedeelte wordt aan de verkrijger opgeleverd. De gemeenschappelijke gedeelten worden aan de gezamenlijke verkrijgers opgeleverd. Men noemt dit laatste de algemene oplevering. Alle eigenaren zijn automatisch lid van de zogeheten Vereniging van Eigenaren (VVE). Volgens de wet ontstaat die vereniging door het passeren van de splitsingsakte bij de notaris. Voor alle zaken, die de gemeenschappelijke gedeelten betreffen, treedt de Vereniging van Eigenaren op.

3 Iedere individuele appartementseigenaar kan aanspraak maken op de WSD Garantie voor zijn of haar privé-gedeelte. Omdat de Vereniging van Eigenaren de gemeenschappelijke gedeelten van het appartementengebouw beheert, krijgt zij garantie op de gemeenschappelijke gedeelten. ¹ Onder woning in de zin van deze garantieregeling wordt zowel een eengezinshuis als een appartementsrecht verstaan.

4 Deel 2 Garantieregeling Woningstichting Dinteloord (WSD Garantie) In dit deel wordt uiteengezet op welke wijze het systeem Garantieregeling Woningstichting Dinteloord (WSD Garantie) in de praktijk vorm heeft gekregen. WSD Projectontwikkeling BV staat in voor de kwaliteit van het door haar geleverd onroerend goed. Voor de bouw van koopwoningen en/of gebouwen met een appartementsrecht hanteert Woningstichting Dinteloord daarom een eigen garantieregeling, die verder gaat dan de meest gebruikelijke garantieregelingen voor nieuwbouwwoningen. De woning wordt gerealiseerd conform de ter beschikking gestelde bouwkundige tekeningen van plattegronden en gevelaanzichten en de technische omschrijving opgenomen in de verkoopdocumentatie. WSD Projectontwikkeling BV behoudt zich het recht voor om de omschrijvingen opgenomen in de verkoop-documentatie te wijzigen. Van substantiële wijzigingen zal de koper altijd in kennis worden gesteld. WSD Projectontwikkeling BV bouwt met, uit hoofde van de door Woningstichting Dinteloord geleverde WSD Garantie, zorgvuldig geselecteerde bouwondernemers waardoor de kans op ernstige calamiteiten beperkt is. Deze ondernemers moeten namelijk aan strenge financiële eisen voldoen en worden beoordeeld op hun bouwtechnische vakbekwaamheid. Tevens hebben zij in de praktijk hun sporen verdiend. Daarnaast moeten de uit te voeren bouwplannen aan van tevoren vastgestelde juridische en bouwtechnische normen voldoen.

5 Deel 3 Officiële tekst WSD Garantie Definities WSD Woningstichting Dinteloord gevestigd te Dinteloord WSD Projectontwikkeling BV WSD (Woningstichting Dinteloord) Projectontwikkeling BV Verkrijger a. De natuurlijke persoon of rechtpersoon, die met WSD Projectontwikkeling BV een overeenkomst is aangegaan tot de bouw of levering van een te bouwen of nieuw gebouwd huis met het oogmerk om dit huis zelf te gaan gebruiken. WSD Projectontwikkeling BV kan al dan niet onder het stellen van aanvullende voorwaarden vrijstelling van deze bepaling verlenen. b. De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met WSD Projectontwikkeling BV een overeenkomst is aangegaan tot levering van een appartements-recht in een te bouwen of nieuw gebouwd in appartementsrechten te splitsen c.q. gesplitst gebouw, waarin de appartementseigenaar als deelgerechtigde naast zijn aandeel in het gebouw tevens het uitsluitend gebruik verkrijgt van een privé-gedeelte. Die appartementseigenaar moet het oogmerk hebben om dit appartement zelf te gaan gebruiken. WSD Projectontwikkeling BV kan al dan niet onder het stellen van aanvullende voorwaarden vrijstelling van deze bepaling verlenen. Garantiegerechtigde De verkrijger in de zin van deze regeling, dan wel degene die anderszins ingevolge deze regeling de rechten van die verkrijger, welke uit deze regeling voortvloeien, kan uitoefenen, alsmede de Vereniging van Eigenaren voor het haar betreffende gedeelte. Huis - een eengezinshuis bestemd tot permanente bewoning of gebruik door de verkrijger, met inbegrip van eventueel aangebouwde of geïntegreerde werk-/praktijk- /bedrijfsruimte voorzover de waarde daarvan niet meer is dan 50% van de totale koopprijs (exclusief grondprijs) v.o.n.; dan wel - een eengezinshuis dat niet bestemd is voor permanente bewoning of gebruik door de verkrijger, maar wordt aangewend als vakantie-, recreatie- of tweede woning. WSD Projectontwikkeling BV kan al dan niet onder het stellen van voorwaarden vrijstelling van deze bepaling verlenen. Akte van splitsing De notariële akte waarin de splitsing in appartementsrechten is vastgelegd. Gebouw Een in appartementen gesplitst c.q. te splitsen gebouw of complex van gebouwen dat privé-gedeelten bevat, die bestemd zijn om als woning te worden gebruikt.

6 Appartementsrecht Een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt en voor zover terzake van het appartementsrecht een WSD Garantie is verstrekt. Het aandeel kan mede omvatten de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van de bij het gebouw behorende grond. Vereniging van Eigenaren De vereniging waarvan de verkrijger c.q. garantiegerechtigde door de levering van het appartementsrecht van rechtswege lid wordt. Privé-gedeelte Een gedeelte van een gebouw dat blijkens de akte van splitsing bestemd is of wordt om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt ( appartement ), vallende onder één van de volgende categorieën: a. appartementen, bestemd tot permanente bewoning of gebruik door de verkrijger met inbegrip van eventueel aangebouwde of geïntegreerde werk-, praktijk- of bedrijfsruimte voor zover de waarde daarvan niet meer is dan 50% van de totale koopprijs (exclusief grondprijs) v.o.n. b. een appartement als vorenbedoeld, dat niet bestemd is voor permanente bewoning of gebruik door de verkrijger, maar wordt aangewend als vakantie, recreatie- of tweede woning. WSD Projectontwikkeling BV kan al dan niet onder het stellen van voorwaarden vrijstelling van deze bepaling verlenen. Gemeenschappelijke gedeelten Die gedeelten van het gebouw die blijkens de akte van splitsing niet bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Algemene oplevering De oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Register Het door Woningstichting Dinteloord bijgehouden register waarin de huizen en gebouwen zijn ingeschreven, die onder deze regeling worden uitgevoerd en geleverd. Modelcontract De door WSD Projectontwikkeling BV vastgestelde en uitgegeven modelovereenkomsten voor de koop van een huis dan wel een appartementsrecht met de daarbij behorende algemene voorwaarden en toelichting. Overeenkomst De concrete overeenkomst zoals deze tussen WSD Projectontwikkeling BV en verkrijger is gesloten. WSD Garantie Een op het betreffende huis of appartementsrecht en/of gebouw afgegeven WSD Garantie, op basis waarvan de garantiegerechtigde jegens Woningstichting Dinteloord aanspraak kan maken op de gebrekenwaarborg als bedoeld in deze regeling.

7 Algemeen Artikel WSD Projectontwikkeling BV neemt op zich de huizen, dan wel de gebouwen, die zijn ingeschreven in het register van Woningstichting Dinteloord, te bouwen of te leveren en te garanderen en te doen waarborgen zoals hierna is bepaald. 1.2 De in de WSD Garantie genoemde Woningstichting Dinteloord draagt ten behoeve van de garantiegerechtigden zorg voor het verstrekken van de in deze regeling genoemde waarborgen. Artikel Deze regeling is van toepassing voor verkrijgers als gedefinieerd in deze regeling. In afwijking hiervan kan Woningstichting Dinteloord categorieën verkrijgers aanwijzen waarvoor deze regeling niet van toepassing is. Woningstichting Dinteloord kan voor huizen of appartementsrechten en/of gebouwen, te bouwen door WSD Projectontwikkeling BV, bepalen dat deze regeling niet van toepassing is indien het gaat om een huis met aangebouwde of geïntegreerde werk-, praktijk- of bedrijfsruimte en/of om een als vakantie-, recreatie- of tweede woning bestemd huis of appartement. Ingaan WSD garantietermijn huis of privé-gedeelte Artikel Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen nadat de ondernemer een huis of privé-gedeelte waarop deze regeling van toepassing is, heeft opgeleverd, zal hij daarvan opgave doen aan Woningstichting Dinteloord. 3.2 De WSD garantietermijn gaat in drie maanden na de oplevering. 3.3 Indien een huis of privé-gedeelte waarvoor nog geen verkrijger bekend is, gereed is gekomen voor oplevering stelt Woningstichting Dinteloord bindend vast of op de door WSD Projectontwikkeling BV opgegeven datum de WSD garantietermijn in de zin van deze regeling ingaat c.q. is ingegaan. WSD Projectontwikkeling BV zal, zodra het huis of privé-gedeelte naar haar mening gereed is gekomen voor oplevering, daarvan terstond opgave doen aan Woningstichting Dinteloord. Deze kan naar aanleiding van deze opgave het huis of privé-gedeelte inspecteren of doen inspecteren. Ingaan WSD garantietermijn gemeenschappelijke gedeelten Artikel Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen nadat de algemene oplevering van het gebouw, waarin de verkrijger krachtens zijn appartementsrecht deelgerechtigde is, heeft plaatsgevonden, zal WSD Projectontwikkeling BV daarvan met datumvermelding opgave doen aan Woningstichting Dinteloord. 4.2 Voor het ingaan van de aan de Vereniging van Eigenaren verleende WSD Garantie geldt overigens al hetgeen in artikel 3.2. en 3.3 is bepaald met dien verstande, dat voor huis of privé-gedeelte moet worden gelezen de gemeenschappelijke gedeelten en voor verkrijger de Vereniging van Eigenaars.

8 Garantie, garantienormen en garantietermijn Artikel WSD Projectontwikkeling BV garandeert aan de garantiegerechtigde, dat het huis of privé-gedeelte en de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw zullen voldoen aan de hierna genoemde WSD garantienormen. 5.2 Gegarandeerd wordt, dat de toegepaste constructies, materialen en onderdelen en de installaties, onder redelijkerwijs te voorziene externe omstandigheden deugdelijk zijn en bruikbaar voor het doel waarvoor ze zijn bestemd; een en ander voorzover in deze regeling terzake geen beperkingen zijn opgenomen. 5.3 Het huis of privé-gedeelte en het gebouw voldoen aan de toepasselijke eisen voor nieuwbouw gesteld in het Bouwbesluit. (Waar in deze regeling wordt gesproken van Bouwbesluit wordt bedoeld de versie van het Bouwbesluit met bijbehorende gebruiksfuncties die van toepassing is op de verkregen bouwvergunning). 5.4 Het Bouwbesluit ligt gedurende de gehele garantietermijn voor de garantiegerechtigde ter inzage bij WSD Projectontwikkeling BV en bij Woningstichting Dinteloord. 5.5 In deel 4, artikel 10 staan de WSD garantietermijnen voor verschillende onderdelen van het huis, privé-gedeelte c.q. de gemeenschappelijke gedeelten vermeld en in artikel 11 zijn de uitsluitingen van de WSD Garantie opgenomen. Aanvullend worden in artikel 12 de eisen waaraan een verwarmingsinstallatie c.q. een warmwaterinstallatie dient te voldoen, benoemd.woningstichting Dinteloord is bevoegd de inhoud van deze artikelen aan de eisen van de tijd en de stand der wetenschap aan te passen. Op de rechtsverhouding van partijen is van toepassing de bijlage, die gold ten tijde van de planaanmelding bij Woningstichting Dinteloord. 5.6 Het huis, het privé-gedeelte en de gemeenschappelijke gedeelten zullen de indeling hebben die tussen WSD Projectontwikkeling BV en de verkrijger is overeengekomen. De indeling, die onder verantwoordelijkheid van WSD Projectontwikkeling BV is of zal worden uitgevoerd, zal voldoen aan de daarvoor geldende eisen van het Bouwbesluit. WSD Garantie als aanvulling op de overeenkomst Artikel 6 De rechten en verplichtingen uit hoofde van deze WSD Garantie laten de overige rechten en verplichtingen, die WSD Projectontwikkeling BV en de verkrijger jegens elkaar hebben ingevolge de tussen hen gesloten overeenkomst onverlet. Verzoek tot herstel Artikel De garantiegerechtigde dient zo spoedig mogelijk na ontdekking van een (technisch) gebrek dat onder de WSD Garantie valt WSD Projectontwikkeling BV daarvan schriftelijk en binnen de toepasselijke WSD garantietermijn op de hoogte te stellen met het verzoek tot herstel over te gaan.

9 Binnen uiterlijk 4 weken na het verzoek tot herstel van de garantiegerechtigde deelt WSD Projectontwikkeling BV schriftelijk aan de garantiegerechtigde mede of deze het gebrek onder WSD Garantie erkent en welke herstelwerkzaamheden deze gaat verrichten. De garantie-gerechtigde zal WSD Projectontwikkeling BV toelaten om onderzoek naar de gesignaleerde gebreken te verrichten. Indien het gebrek onder garantie wordt erkend, worden de herstelwerkzaamheden vervolgens binnen vier weken na de schriftelijke mededeling uitgevoerd. 7.2 Indien achteraf blijkt, dat aan het verzoek tot herstel geen schending van een garantienorm of geen schending van de contractuele aansprakelijkheid uit de overeenkomst ten grondslag lag, is WSD Projectontwikkeling BV gerechtigd om aan de garantiegerechtigde een bedrag aan inspectiekosten ad. 70,- inclusief BTW (2009 = 100) in rekening te brengen. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast conform het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie voor alle huishoudens (CBS). Verlies aanspraken Artikel 8 Buiten de toepasselijke WSD garantietermijn kan de garantiegerechtigde geen beroep op de WSD Garantie meer doen. Inwerkingtreding Artikel 9 Deze regeling treedt in werking per 1 september 2009 en zal van toepassing zijn op huizen, appartementsrechten en gebouwen waarvoor het plan is aangemeld bij Woningstichting Dinteloord op of na 1 september Overige bepalingen 1. De door Woningstichting Dinteloord verstrekte WSD garantie geldt eveneens voor haar eventuele rechtsopvolgers. 2. De door Woningstichting Dinteloord verstrekte WSD Garantie geldt voor de eerste koper van het gegarandeerde goed en zal ook bij overdracht van het onroerend goed binnen de garantietermijn in stand blijven. 3. Herstellingen en/of vernieuwingen van gebreken aan gegarandeerde onderdelen leiden niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.

10 Deel 4 Garantietermijnen Voor de volgende onderdelen wordt garantie verstrekt die in beginsel ingaat drie maanden na oplevering van de woning en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Artikel Met uitzondering van de in deze WSD Garantie vermelde kortere termijnen, die gelden voor bepaalde onderdelen van het huis, bedraagt de garantietermijn 6 jaar Voor ernstige constructieve gebreken waardoor de bewoonbaarheid in het geding komt, geldt een garantietermijn van 10 jaar De duur van de garantie is voor de volgende punten beperkt tot de erbij genoemde termijn: 1. voor zowel dakbedekkingen als goten, indien niet aantoonbaar is dat het door de ondernemer voorgeschreven onderhoud is uitgevoerd, tot 3 jaar; 2. tegen het kromtrekken van beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen voor zover er van meer dan 10 mm verschil ten opzichte van de loodlijn sprake is tot 1 jaar welke termijn ingaat één jaar na ingang van de garantietermijn; 3. voor het schilderwerk tot 1 jaar na ingang van de garantietermijn c.q. 1 jaar na voltooiing van het schilderwerk; 4. voor hang- en sluitwerk, brievenbussen en soortgelijke materialen tot 1 jaar; 5. voor de buitenriolering (in de regel vanaf 50 cm buiten de gevel; bepalend is de NEN 3215) tot 2 jaar; 6. voor warmwatergeisers en boilers tot 2 jaar; 7. voor liften tot 2 jaar; 8. voor de huistelefoon en de belinstallatie tot 6 maanden; 9. voor hydrofoorinstallaties tot 2 jaar; 10. voor aanrechtbladen tot 1 jaar; 11. voor het (de) verwarmingselement(en) c.q. de verwarmings-installatie al dan niet gecombineerd met een warmwaterinstallatie tot 2 jaar; 12. voor de installatie voor mechanische luchtverversing tot 2 jaar; 13. voor gas- water en elektra-installaties tot 2 jaar; 14. voor de isolerende werking van dubbelglas, indien niet aantoonbaar is dat het door de ondernemer voorgeschreven onderhoud is uitgevoerd, tot 3 jaar; 15. voor de meer dan normale verkleuring van stukadoor- en spuitwerk tot 6 maanden; 16. voor sanitair tot 1 jaar; 17. voor de hechting van behang tot 1 jaar; 18. voor schuttingen tot 2 jaar; 19. voor keukenapparatuur tot 2 jaar.

11 Uitsluitingen van garantie Artikel 11 Buiten de garantie vallen: 11.1 gemeenschappelijke en centrale antenne-inrichtingen; 11.2 dakbedekking van niet aangebouwde bijgebouwen welke niet op het erf van het huis zijn gesitueerd; 11.3 krasbestendigheid, hittebestendigheid en bestendigheid tegen agressieve stoffen, van aanrechtbladen; 11.4 scheurvorming die het gevolg of mede het gevolg is van droog- of verhardingskrimp van het materiaal of van invloeden van buitenaf, tenzij deze scheurvorming afbreuk doet aan de degelijkheid van het huis; 11.5 alle voorzieningen buiten het huis, met uitzondering van die tuinmuren en gemetselde windschermen die met het huis één geheel vormen; 11.6 inventaris, legplanken, stoffering en meubilering en keukenapparatuur voor zover deze apparatuur niet ingevolge deze normen is vereist en/of voor zover niet elders in deze normen ter zake een garantie wordt vereist; 11.7 scheurvorming in het vuurvast materiaal van open haarden; 11.8 behangwerk, voor zover niet anders bepaald; 11.9 normale verkleuring, oppervlakteverwering en vlekvorming van materialen; tocht welke uitsluitend het gevolg is van technisch vereiste ventilatie; condensvorming en de schadelijke gevolgen ervan, voor zover niet veroorzaakt door een technisch onjuiste constructie; kromtrekken van beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen voor zover er van 10 mm of minder verschil ten opzichte van de loodlijn sprake is, echter onverminderd het herstel van hinderlijke gevolgen van dit kromtrekken; gebreken aan enkel- en isolatieglas, tenzij veroorzaakt door een technisch onjuiste constructie en voor zover niet anders bepaald; schaden die het gevolg zijn van: a. brand, als omschreven in de beurs-brandpolis, waarmee is gelijkgesteld blikseminslag, ontploffing, brand en ontploffing door eigen gebrek en zogenaamde koude vliegtuigschade; b. atoomkernreacties; c. overstroming en/of voor de ondernemer redelijkerwijs niet te voorziene veranderingen in de grondwaterstand; d. molest (1); e. aardbeving of vulkanische uitbarsting; f. stuifsneeuw; g. storm (2); gebreken en schade, die het gevolg zijn van het niet op de juiste wijze onderhouden van het huis; gebreken en schade ontstaan ten gevolge van het feit, dat het huis niet normaal of niet overeenkomstig de bestemming is gebruikt; gebreken aan materialen, constructies en huisindeling die niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede gebreken en/of schaden die daarvan en/of werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn verricht, het gevolg zijn, met uitzondering echter van door de verkrijger aan de ondernemer ter beschikking gestelde materialen ter zake waarvan de ondernemer niet tijdig voor de aanwending schriftelijk aan de verkrijger heeft meegedeeld, dat de garantieregeling daarop niet van toepassing zal zijn; esthetische kwesties.

12 Eisen verwarmingsinstallatie c.q. warmwaterinstallatie Artikel De verwarmingsinstallatie (3) al dan niet gecombineerd met een warmwaterinstallatie moet bij gelijktijdig functioneren van alle onder verantwoordelijkheid van de ondernemer geplaatste verwarmingselementen met gesloten ramen en deuren en in gebruik zijn van de minimaal vereiste ventilatievoorziening voldoen aan de navolgende voorwaarden: a. voor de volgende ruimten, voor zover daarin door de ondernemer een verwarmingselement is geplaatst (4), dient de te behalen en te handhaven temperatuur tenminste te zijn: verblijfsgebied in de zin van het Bouwbesluit dat niet is ingedeeld in verblijfs-, verkeers- en/of bergruimten: 20 C verblijfsruimten in de zin van het Bouwbesluit, zoals woonkamer, overige kamers en keuken: 20 C verkeersruimten in de zin van het Bouwbesluit, zoals gang, hal, trap en overloop: 15 C open zolder: 15 C toiletruimte: 15 C douche- en/of badruimte: 22 C inpandige bergruimte: 15 C b. ruimten waarin bevriezing kan optreden van aanwezige waterleidingen, wasapparatuur, c.v.-ketels, radiatoren, e.d. dienen onder ontwerpcondities vorstvrij te zijn; c. de berekening van het vermogen dient te geschieden overeenkomstig de ISSO-publicatie 51 Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen (5) (bepaling benodigd vermogen per vertrek en totaal (5a)). Gerekend dient te worden met een toeslag voor het opwarmen als bedoeld in de ISSO-publicatie 51, die is gebaseerd op een 8-urige nachtverlaging/bedrijfsbeperking en een opwarmtijd van 2 uur (5b) De warmwaterinstallatie (inclusief de kranen) dient per afzonderlijk tappunt, voor zover aangebracht, te voldoen aan het volgende, bij een gebruiksdruk van tenminste 100 kpa: warmwatertemperatuur (6): minimaal 58 C, te bereiken binnen 120 seconden; wachttijd tussen het opendraaien van de warmwaterkraan en het bereiken van een warmwatertemperatuur van 50 C: maximaal 30 seconden (voor meetmethode wachttijd zie hierna); de waarden voor de hoeveelheid te onttrekken warmwater in liter per minuut, alsmede voor het product van de hoeveelheid in liter per minuut en de temperatuur in graden Celsius van het aan het tappunt onttrokken warmwater, moeten bij afzonderlijk gebruik (7) van de tappunten tenminste zijn: liter / minuut product bad douche 2,5 175 wastafel 2,5 175 aanrecht 2, Meting wachttijd warm tapwater a. controleren huis en warmwaterinstallatie in bedrijf en op temperatuur (boiler in hoogste stand). Zo nodig in bedrijf stellen; gebruikersinstelling op boiler en/of combitoestel op maximaal stellen.

13 Noten b. metingen 1. allereerst metingen verrichten aan het tappunt, dat zich het dichtst bij het warmwatertoestel bevindt. 2. daarna meten aan het te bepalen tappunt c. volumestroom en warmwatertemperatuur 1. na verwijdering perlator, watersparende douchekop e.d. de maximale volumestroom warm tapwater en de maximaal te bereiken watertemperatuur van de betreffende tappunten (b.1 en b.2) vaststellen. 2. toetsen aan eisen uit artikel 12.2 (niet voor thermostatische mengkranen). d. vervolgmeting 1. na 30 minuten de wachttijd meten aan het tappunt door de warmwaterkraan geheel open te zetten, waarna de tijd ingaat. 2. met een thermometer direct onder het tappunt in het midden van de straal de temperatuur aflezen na 30, 40, 50 en 60 seconden. e. toetsen aan eis uit artikel 12.2 van 50 C na 30 seconden, waarna een min of meer vloeiend temperatuurverloop naar de maximaal te bereiken temperatuur. (1) Onder molest wordt verstaan de omschrijving gegeven in de tekst die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Rechtbank s-gravenhage is gedeponeerd. Indien deze tekst gewijzigd wordt, is de gewijzigde tekst van toepassing op gevallen waarvoor het garantiecertificaat is afgegeven op of na de datum waarop die tekst van kracht is geworden. (2) Onder storm wordt verstaan wind met een snelheid van meer dan 17 m/s. (3) Levering van warmte of warmwater door derden (bijvoorbeeld stadsverwarming en energiebedrijven) valt niet onder verantwoordelijkheid van de ondernemer. (4) Het wel of niet aanbrengen van een verwarmingselement in enige ruimte is een zaak tussen partijen en maakt geen onderdeel uit van de onderhavige garantieregeling. (5) Waar gesproken wordt van ISSO-publicatie 51 wordt gedoeld op de versie van deze norm zoals luidend op het tijdstip dat ligt drie maanden voor de datum van de aanvraag van de verkregen bouwvergunning. (5a) Zekerheidsklasse A toepassen tenzij aangetoond kan worden dat een andere zekerheidsklasse verantwoord is. (5b) De opwarmtoeslag per vertrek altijd baseren op regeling per vertrek, ook in het geval een centrale regeling met kamerthermostaat wordt toegepast. (6) Geldt niet voor thermostatische mengkranen. (7) In het geval dat sprake is van twee of meer badruimten gelden de genoemde waarden voor bad en douche ook bij gelijktijdig gebruik van maximaal twee tappunten voor de in afzonderlijke ruimten gelegen bad- en/of douchevoorzieningen, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten.

14 Aldus overeengekomen en getekend te Dinteloord op - - te op - - De ondernemer: De verkrijger(s): Woningstichting Dinteloord Verkrijger 1 De heer A.J. Smulders Directeur / bestuurder Verkrijger

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld en op 31 juli 2003 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

SuperGarantpolis voor Bedrijven

SuperGarantpolis voor Bedrijven SuperGarantpolis voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden SG2014 (bedrijven) Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Hoofdstuk A Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk B Algemene Voorwaarden... 3 Hoofdstuk C Bonus-Malus

Nadere informatie

Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV

Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen BV, gevestigd aan het Evertsenplein 92, 3221 BL Hellevoetsluis (ZH), Goudsesingel 235a, 3031 EL te Rotterdam,

Nadere informatie

Brandverzekering voor woonhuis en inboedel

Brandverzekering voor woonhuis en inboedel Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Brandverzekering voor woonhuis en inboedel Polisvoorwaarden Polismantel B.R.P.1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP EN INSTALLATIE ISOLATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP EN INSTALLATIE ISOLATIE ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP EN INSTALLATIE ISOLATIE Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Koper: de natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst tot koop en/of installatie

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden VKG-keurmerk voor de Particuliere Markt

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden VKG-keurmerk voor de Particuliere Markt Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden VKG-keurmerk voor de Particuliere Markt Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissements Rechtbank te 's Gravenhage d.d. 3 december 1996. Geactualiseerde versie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv ALGEMEEN 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam

Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24469315 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.

Nadere informatie

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Algemene Bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: most frankly t.h.o.d.n. WebAffairs t.h.o.d.n. De Lekkerste Dingen t.h.o.d.n. PHEOS Keyserswey 57 2201 CX Noordwijk Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 273787210000 (AS 116-11)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie