Breedband en ecultuur Een verkennende studie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Breedband en ecultuur Een verkennende studie"

Transcriptie

1 Breedband en ecultuur Een verkennende studie Werkdocument v.1.2 Stoffel Debuysere April - juni 2005 IAK / IBK / digitaal platform 1

2 Redactie: Stoffel Debuysere Dit rapport is een werkdocument en mag te allen tijde gebruikt, verwerkt, geciteerd, beantwoord en aangevuld worden. Laissez circuler! Figuur op de voorpagina: Paul Baran, gecentraliseerde, gedecentraliseerde en gedistribueerde netwerken. Uit: Paul Baran, On Distributed Communications:I. Introduction to Distributed Communications Network, RAND Corporation (met steun van de United States Air Force), Beschikbaar via 2

3 0. Inleiding Technology is whatever is new since you were born. Bruce Sterling Breedband. De term roept zo veel connotaties op. Van fysieke bekabeling tot draadloze verbindingen, van digitale televisie tot genetwerkte communicatie, van wervelende webinterfaces tot virtuele ruimtes. Deze studie werd rechtstreeks of onrechtstreeks aangestuurd door enkele signalen die het begrip in de publieke belangstelling hebben gebracht of toch in ieder geval de aandacht hebben getrokken van de brede culturele wereld. Het potentieel en het algemene belang van breedband sijpelt stilaan door, maar een referentiekader ontbreekt, de verbeelding is beperkt. Wat kan breedband betekenen voor cultuur, voor kunstproductie en -verspreiding? Welke impact hebben nieuwe communicatietechnologieën op de rol en werking van culturele instellingen? Hoe verhouden kunstenaars, producenten, organisaties en instellingen zich tot de wetenschappelijke en industriële wereld? Het Nederlandse Gigaport project, waarbij culturele instellingen werden aangesloten op een breedbandnetwerk met hoge capaciteit, was een van de signalen die de verbeelding op hol brachten, net als de oprichting van het IBBT (Instituut voor BreedBandTechnologie) onder de vleugels van de Vlaamse overheid. Een ander was de doorbraak van digitale televisie, alomtegenwoordig in de media en onder verschillende gedaanten in de fantasie (en binnenkort ook in de woonkamer) van elke Vlaming. De retoriek wordt gretig overgenomen, zelden beantwoord. Niet alleen zou digitale televisie al dan niet interactief voor een ware (r)evolutie zorgen in het medialandschap: ook voor cultuur zouden heel wat nieuwe opportuniteiten in het verschiet liggen. Een open doelkans waar pragmatische politici en onbesuisde cultuuradepten maar al te graag op inspelen. Komt er een cultuurkanaal?, en kunnen onze video s nu wél vertoond worden op de televisie? Wat deze studie wil aantonen is dat televisie what s in a name?, overigens - slechts een speelbal is in een veel bredere stroming, die op termijn het concept ervan zal herdefiniëren. Nieuwe breedbandgeneraties beloven nieuwe vormen van creatie en communicatie. Er ontstaat een verschuiving van een zap- naar een netwerkcultuur, van hiërarchie naar web. Mediagebruikers willen hun consumptie en gebruik in toenemende mate zelf definiëren en controleren. Het traditionele, lineaire eenrichtingsverkeer van de omroepen maakt, vooral via het internet, plaats voor een paradigma van media-participatie en interactiviteit. De monoloog wordt een dialoog niet either/or, maar both/and. Niet alleen wordt de positie van de traditionele omroepen en mediabedrijven in de digitale wereld fundamenteel gewijzigd en verzwakt, maar bovendien wordt de gebruiker ook steeds meer zelf producent én zender, waardoor de markt nog meer versplintert. Wat betekent dit nu alles voor de producenten, de aggregatoren, de kabelleveranciers, de telecomsector, de softwaregiganten, voor de cultuurwereld, de gebruiker, de overheid? It is people we are connecting, not devices. Ben Teitelbaum (Internet2 Program Manager) Connectiviteit. De essentie van breedband heeft nauwelijks iets te maken met de verschillende lagen van de infrastructuur en technologieën, maar alles met connecties en hoe netwerken ervaren worden. De grenzen tussen vaste en mobiele netten vervagen, de scheidslijn tussen kantoor, thuis en onze mobiele levens valt geleidelijk weg. Netwerken zijn niet meer uit ons leven weg te denken. Wat voor paradigmawijzigingen brengen netwerken met zich mee en wat betekent dat voor cultuur? Culturele activiteit op het net valt niet meer te herleiden tot actieve vormen van consumptie of vluchtige communicatie. Nu de drempels om multimediale content te produceren, te distribueren, te remixen, te valoriseren en uit te wisselen quasi verdwenen zijn, is een nieuwe ecologie ontstaan, een kennis- en belevingseconomie op het kruispunt van culturele industrieën en genetwerkte vormen van creativiteit, een e-cultuur. Interactiviteit, virtualiteit, participatie: de termen zijn ondertussen helemaal ingebed in de marketing-retoriek van de telecommunicatiesector, en ontdaan van alle radicale betekenis die er in zovele utopische manifesten uit de vorige eeuw aan gegeven werd. Maar is die nog steeds zo utopisch? Kunnen nieuwe media dan niet direct of indirect leiden tot sociale en culturele transformaties? Met de utopieën als referentiekader, als katalysator van de verbeelding (nog steeds), willen we op zoek gaan naar wat deze nieuwe vormen en gradaties van connectiviteit kunnen betekenen. 3

4 Deze kortlopende studie wil in de eerste plaats het domein in kaart brengen: wat betekenen breedband en e-cultuur? Transparantie ontbreekt, duiding wordt vaak beperkt tot strategische informatie, kennis is gefragmenteerd, misverstanden worden nodeloos uitvergroot. Wat zijn de mogelijkheden voor kunstenaars, kunstorganisaties en culturele instellingen binnen het veranderend medialandschap? De laatste jaren worden vanuit verschillende hoeken voornamelijk industrie en overheid heel wat middelen ingezet om een inhaalbeweging te maken op het vlak van breedband en de ontwikkeling van een informatiemaatschappij. De cultuursector is, op enkele kleine opflakkeringen na, nergens te bespeuren. Dit document toegegeven: uiterst onvolledig, gesampled en fragmentarisch wil een eerste por geven in de rug van de cultuurwereld, die zich stilaan bewust moet worden van de onvermijdelijkheid en het potentieel van nieuwe communicatietechnologieën en de noodzaak om zo snel mogelijk in te haken op de evoluties. In het Vlaamse breedbandverhaal in opbouw neemt cultuur haast nergens een positie in. Geavanceerde breedbandtechnologieën zijn nu vooral het afgebakende speelveld van de wetenschappelijke en industriële wereld. Hoe kan het kunsten- en cultuurveld zich manifesteren? Welke rol kunnen organisaties en instellingen spelen? In het beste geval zouden de premissen die in dit rapport uitgestippeld worden, een proces van bewustwording en dialoog op gang moeten brengen. Dit rapport is een werkdocument, het resultaat van een studie van drie maanden. Tijdens die korte periode werden tal van gesprekken gevoerd met mensen uit verschillende sectoren: van kunstenaars tot curatoren en cultuurinstellingen, van omroepen tot telecombedrijven, van universitaire afdelingen tot het departement cultuur en media binnen de Vlaamse overheid. Gezien de alomtegenwoordigheid van technologie, kunst en cultuur alledrie wel erg rekbare begrippen komt in deze studie dan ook een veelheid van uitgangspunten, visies en vertogen aan bod. De copy-paste esthetiek van het document is er dan ook naar. Binnen de brede scope werd zowel gepeild naar technische, sociotechnische als juridische en beleidsmatige ontwikkelingen, in een poging om zo veel mogelijk verbindingen te leggen, op zoek naar convergentie het slagwoord van deze tijd. Het document heeft geen enkele formele waarde, maar wil een basis aanreiken voor sensibilisering, verdere gesprekken en nieuwe relaties. Alle feedback, opmerkingen en aanvullingen op dit document zijn dan ook uiterst welkom. 4

5 1. Breedband: what s in a name? (intro) 1.1 Breedbandtechnologie en toepassingen Breedband is een slagwoord dat vooral handig wordt gebruikt binnen een industriële retoriek. Het is echter lang geen eenduidig begrip, wat het schetsen van een vast en precies referentiekader bemoeilijkt. Algemeen wordt de term breedband gebruikt als verzamelnaam voor ICT-infrastructuren met een zeer grote capaciteit, d.w.z. permanente netwerken waarover zowel downstream als upstream grote hoeveelheden data met hoge snelheid kunnen worden getransporteerd. De capaciteit wordt aangeduid met de term bandbreedte. In enkele gevallen wordt de grens tussen smalband- en breedbanddiensten gelegd bij 128 Kbps - de karakteristieke snelheid van een ISDN-verbinding. Deze definitie wordt in de praktijk vooral als verkoopsargument aangewend door providers. De ITU (International Telecommunication Union) spreekt van breedband vanaf 1.5 of 2.0 Mbps. Het kader dat wij willen hanteren is meer gericht op functionaliteit dan capaciteit en ligt in de lijn van de definitie die gehanteerd werd in het advies aan het Nederlandse kabinet van de expertgroep Breedband: een aansluiting die geschikt is voor beeld- en geluidstoepassingen van een goede kwaliteit en geschikt is voor het uitwisselen van omvangrijke gegevensbestanden en waarbij de verbinding continu beschikbaar is. De expertgroep onderscheidt twee categorieën. Categorie 1 gaat uit van een bandbreedte van 1 Mbps tot 10 Mbps, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de opwaardering van huidige DSL- en kabelinfrastructuren. Categorie 2 biedt een bandbreedte vanaf 10 Mbps. In de breedbandnota van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken wordt, op het vlak van functionaliteit, een onderscheid gemaakt tussen smalband, middelbreedband en super-breedband 1. Figuur 1: smalband/middel-breedband/super-breedband Het Nederlandse streaming-bedrijf Jetstream geeft in het rapport The Connected Home een overzicht van toepassingen die een over breedband beschikkend huishouden over vijf tot tien jaar zal gebruiken. Deze groep zal, aldus het rapport, vooral bestaan uit de huidige early adopters van breedband internet. De cijfers zijn slechts indicatief. Het moet gezegd worden dat de datacapaciteit afhangt van een amalgaam van factoren (o.a. de gebruikte compressietechnologie en het netwerk). 1 De Breedbandnota, een kwestie van tempo en betere benutting, Ministerie van Economische Zaken, Directoraat-generaal telecommunicatie en post,

6 Figuur 2: breedbandtoepassingen 2 Intussen zijn zowat een op de vier gezinnen in West-Europa uitgerust met breedbandinternet (de huidige generatie middelbreedband, voornamelijk ADSL en kabel). België bekleedt in 2005 voor breedbandpenetratie de derde plaats, na Nederland en Denemarken, wat vooral terug te koppelen is naar de concurrentie tussen DSL- en kabelproviders (in Vlaanderen voornamelijk Belgacom vs. Telenet). Op wereldvlak staat België volgens een rapport van de OECD op de zevende plaats, met 15,6 breedbandaansluitingen per 100 inwoners. Eind 2004 werden er internetverbindingen geteld, waarvan iets meer dan 80% een DSL (63%) of kabelaansluiting (37%) hebben. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn in vergelijking met de andere Europese landen echter niet zo rooskleurig. De slabakkende cijfers 3 worden in de eerste plaats toegeschreven aan een relatief lage pc-penetratie (zo n 25 pc s per 100 inwoners volgens cijfers van de ITU) wat volgens kritische waarnemers echter vooral de geslotenheid van de Belgische breedbandmarkt verdoezelt. Belgacom en Telenet tegelijk eigenaars van de grootste Belgische glasvezelnetwerken en providers van internetdiensten - wordt verweten dat ze de prijzen kunstmatig hoog houden (dit werd o.a. bevestigd door Test-Aankoop 4 ). 2 Whitepaper The Connected Home, Jet-Stream, Video Exchange, JP Morgan rekent voor de komende jaren op een toename in breedbandaansluitingen van 5 procent per jaar in ons land. JP Morgan voor FttH council Europe, Why Fibre? Why now?, mei Test-Aankoop eist meer concurrentie op de Belgische markt. Die kan worden gerealiseerd via een doorgedreven ontdubbeling van de lokale lus en de uitbouw van een sterke regulator. 6

7 De beschikbaarheid van breedband hangt in grote mate af van de reeds bestaande netwerkinfrastructuren en varieert per gebied. België, met een kabelpenetratie van meer dan 90% een van de dichtst bekabelde landen ter wereld, bevindt zich in zekere zin in een voordeelpositie. Internationaal zijn koper- of kabelnetwerken reeds aanwezig in veel stedelijke gebieden, terwijl in rurale omgevingen eerder gefocust wordt op alternatieve mogelijkheden, zoals satelliet en wireless technologieën. Bij de ontplooiing van breedbandnetwerken spelen telkens verschillende culturele, politieke, geografische en economische factoren een rol, alsook het regelgevend kader en de overheidssteun. Technologie is bovendien continu in ontwikkeling: draadloze breedbandtechnologieën zijn pas sinds kort volwassen en worden als volwaardig alternatief op de markt gebracht. Het aanleggen van ICT-infrastructuur is ook niet langer het exclusieve terrein van de markt. Steeds vaker kijken gemeenten, woningcorporaties en instellingen naar mogelijkheden om zelf de aanleg van breedbandinfrastructuur te organiseren. In enkele landen, zoals Nederland, worden dergelijke initiatieven gestimuleerd door de overheid. Figuur 3: breedbandaansluitingen per 100 inwoners 5. Zuid-Korea: de breedband-bakermat Zuid-Korea is het enige land dat in de lijst van de OESO meer dan 20 aansluitingen per 100 inwoners telt en daarmee hoog boven Europa, Noord-Amerika en de rest van de wereld uittorent. De kloof is de laatste jaren wat gedicht, want die drempel van 20/100 werd al gehaald in Datzelfde jaar kondigde het Koreaanse ministerie van Informatie en Communicatie aan dat alle huishoudens in het land in 2005 voorzien zouden worden van een breedbandverbinding met een minimumsnelheid van 1 Mbps. De kost van de hele operatie werd geraamd op 10,9 miljard euro, een bedrag dat overwegend betaald wordt door KT Corp (het grootste telecombedrijf van Zuid-Korea), de internetproviders en de overheid. Zuid-Korea had de jaren daarvoor reeds negen miljard euro geïnvesteerd in (DSL) breedbandverbindingen, wat het land een leiderspositie bezorgde. In 1997 werd de Koreaanse telecommarkt geliberaliseerd, waardoor nieuwe bedrijven eindelijk de strijd konden aangaan met Korea Telecom (KT) in de lucratieve en groeiende residentiële telecommunicatiemarkten. Een van de meest invloedrijke gebeurtenissen in de Koreaanse samenleving met betrekking tot het internet, was de opening van meer dan internetcafés op het einde van de jaren 1990 de zogenoemde PC bangs : kleine, door families gerunde bedrijfjes die zich veelal nabij scholen en metrostations bevinden. Hier worden internet, gaming en hapjes aangeboden tegen bodemprijzen. Op zeer korte tijd werd internet daardoor een realiteit voor miljoenen Koreanen. Om de markt van breedbanddiensten een extra boost te geven, investeerde de Koreaanse regering zelf 400 miljoen dollar voor de uitrol van een snelle glasvezel backbone. Deze wordt gebruikt door nationale en lokale overheden, voor onderwijs en voor onderzoeksdoeleinden. Honderd vierenveertig vooraanstaande steden en dorpen werden hierdoor met elkaar verbonden. De combinatie van die verschillende factoren competitie, overheidssteun, cybercafés en het structureren van de behuizingsmarkt creëerden een enorme vraag naar 5 7

8 breedband. Tussen 1995 en 1999 verdubbelde het aantal gebruikers ieder jaar. Tussen 1999 en 2004 verdriedubbelde dat cijfer tot gebruikers, waarvan 95% via breedbandaansluitingen. De meest recente fase in het breedbandverhaal is het aanleggen van draadloze infrastructuur voor mobiele datacommunicatie. Korea was de eerste om de derde generatie (3G) mobiele telefonie te lanceren, met snelheden tot 2,4 Mbps. In 2004 hadden bijna 90 % van de mobiele telefoongebruikers een 3G aansluiting. Sinds kort worden ook mobiele videodiensten aangeboden via satelliet (een joint venture tussen SK Telecom en NTT DoCoMo in Japan). Tegelijk werd zwaar geïnvesteerd in hotspots. SK Telecom s NESpot alleen al heeft op locaties hotspots geïnstalleerd waarop Koreanen een abonnement hebben genomen bovenop hun vaste of mobiele verbinding. Dit alles heeft geleid tot een volledige integratie van digitale netwerken in het dagelijkse leven van iedere Koreaan, waardoor Zuid-Korea is uitgegroeid tot het meest vooraanstaande laboratorium voor de ontwikkeling van nieuwe sociale, economische, politieke en culturele gebruiken van telecommunicatietechnologieën 6. Ook Japan en Hong-Kong zijn ambitieus: in Japan wordt meer dan de helft van alle koper-huisaansluitingen door glasvezel vervangen voor In Hong Kong zijn inmiddels huisaansluitingen van 1 Gbps beschikbaar. EU Broadband penetration rate January 05 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 2% 6% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 11% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 16% 15% 19% 18% EL SK CZ LV CY EU10 PL IE HU LT SI IT ES LU PT DE EU25 MT EU15 AT EE UK FR FI SE BE DK NL Figuur 4: breedbandpenetratie in Europa 7 E-cities In een genetwerkte wereld moeten lokale gemeenschappen zich meer dan ooit manifesteren om positie in te nemen binnen de globale gemeenschap. De beschikbaarheid van geavanceerde ICT- infrastructuur speelt daarin een bepalende rol. Dat besef heeft ertoe geleid dat er wereldwijd zogenaamde e-cities ontwikkeld zijn, meestal op initiatief of met steun van de lokale overheid 8. Enkele voorbeelden: - Cyber-Port is een project van de overheid in Hong Kong om voor bewoners en bedrijven een kwalitatief hoogwaardige woon- en werkomgeving te realiseren in Telegraph Bay. De infrastructuur moet in 2007 klaar zijn. Er zijn nu reeds aansluitingen van 1Gbps mogelijk. - Singapore wil in 2010 een intelligent island zijn, in eerste instantie door de aanleg van een nationaal breedband-netwerk (2 Mbps per gebruiker) en vervolgens door bijpassende applicaties, diensten en opleidingen aan te bieden. De overheid heeft ruim 300 miljoen Singapore Dollar geïnvesteerd in infrastructuur en fiscale regelingen 9. - Maleisië wil in 2020 tot de ICT-voorhoede in de wereld behoren met het plan Vision Een eerste fase van het project is de Multimedia Super Corridor (MSC) in Kuala Lumpur, waarbij twee Smart Cities ontwikkeld worden met een geavanceerde netwerkinfrastructuur. Cyberjaya is gericht op de ontwikkeling van een multimedia Utopia met hulp van industrie, R&D en onderwijs. De overheid is eigenaar van het project en biedt bedrijven die willen investeren in MSC een speciaal statuut dat diverse fiscale voordelen biedt. - Zweden heeft als ambitie om in 2005 alle huishoudens te voorzien van minimum 2 Mbps per gebruiker voor de prijs van een buskaart. De centrale overheid investeert in een nationale backbone. Regionale en lokale 6 Anthony Townsend, Seoul: Birth of a Broadband Metropolis, Seoul-Submitted.pdf 7 Broadband access in the EU: situation at 1 January Gigaport, Inspirerende breedband-cases

9 overheden worden aangemoedigd hun eigen infrastructuur op te waarderen met behulp van fiscale regelingen. De stad Stockholm heeft zelf $100 miljoen geïnvesteerd in breedband-infrastructuur. Het bedrijf Stokab is door de stad opgezet om dark fibre neer te leggen en aan te bieden aan dienstenleveranciers. Dit heeft geleid tot meerdere aanbieders van breedbanddiensten, zoals Bredbandsbolaget, die appartementencomplexen aansluit met 10 Gbps In Nederland heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) de afgelopen jaren een belangrijke stimulerende rol vervuld bij het ontwikkelen en stimuleren van innovatieve elektronische diensten en infrastructuren. Een voorbeeld hiervan is het project Kenniswijk In de Regio Eindhoven, dat in 2001 is opgezet in de vorm van een publiek-private samenwerking. Kenniswijk zet in op drie componenten die, in onderlinge samenhang, de basis vormen voor innovatieve, elektronische consumentendiensten: (breedband)infrastructuur, dienstenontwikkeling en gebruikersvoorzieningen. Uitgangspunten: minimaal 2 Mbps breedbandinternettoegang voor alle bewoners en opschaalbaarheid van infrastructuur en diensten 11. De Eindhovense gemeente en de woningcorporaties willen dat in 2010 heel Eindhoven (ca woningen) verglaasd is, wat van Eindhoven een van de grootste glasvezelproeftuinen van Europa zou maken. Vanaf september 2004 kunnen bedrijven en instellingen in heel Nederland ook gebruik maken van de subsidieregeling Kenniswijk. (zie ook onder: het GigaMAn project) - Er worden steeds meer steden uitgerust met draadloze netwerken, zoals Tallinn (Estland), Hamburg, Amsterdam en ook Hasselt, waar in 2005 het i-city project werd opgestart (zie verder). Ook Brussel heeft reeds enkele experimenten achter de rug die zouden moeten leiden tot een gratis draadloos stadsnetwerk. Tegelijk kan het begrip e-city worden toegepast op de community networks en freenetworks, die gebruikt worden om een virtueel publiek domein af te bakenen waarin vrij en kosteloos kan worden gecommuniceerd en geïnformeerd en sociale participatie en inclusie kunnen worden gestimuleerd. In de jaren 1990 waren er initiatieven zoals De Digitale Stad in Amsterdam, gemodelleerd naar de Amerikaanse Freenets. DDS werd in 1994 opgestart door cultureel centrum De Balie en de Amsterdamse hackers- en activistengemeenschap - waaronder HackTic, dat de ISP XS4ALL zou vormen - als een experiment om de kloof tussen de bewoners en de lokale politiek te overbruggen, maar werd al vlug geïnstitutionaliseerd en is uiteindelijk verworden tot een steriel commercieel netwerk 12. Het is niet onbelangrijk om op te merken dat deze cultuur van activisme en zelforganisatie in Vlaanderen helemaal niet aanwezig is of gestimuleerd wordt, wat als een van de vele oorzaken voor de grote kloof tussen cultuur en ICT kan worden beschouwd. Sinds enkele jaren krijgt het idee van freenetworks opnieuw zuurstof door de beschikbaarheid van wireless technologieën en open frequenties (zie verder). Breedband, zowel de huidige als toekomstige technologieën, moet vooral gezien worden als een kader waarin nieuwe (commerciële en publieke) diensten en (sociale en culturele) gebruiken kunnen worden ontwikkeld, door bestaande uit te breiden, of volledig nieuwe mogelijk te maken. Paul Lassage, voorzitter van de vakgroep Informatietechnologie van de Universiteit Gent 13, wijst erop dat de invulling van het concept breedband vooral samenhangt met de gebruikerservaring (een idee die ook uitgebreid naar voren komt in The Experience Economy van Pine en Gilmour (1999)): Breedband is een slagzin. Niemand is geïnteresseerd in het aantal megabits per seconde dat hij krijgt. Wat de gebruiker wil, is een snelle respons. Als u thuis werkt en u wilt een bestand op de redactieserver raadplegen, dan wilt u geen vijf minuten wachten. U wilt het onmiddellijk. Dat hangt niet alleen af van de bandbreedte maar van het hele systeem, dus ook van de servercapaciteit, de betrouwbaarheid, de firewalls, enzovoort. Het hele systeem moet aangepast zijn aan de responstijd die je wenst en aan de kwaliteit die je op dat ogenblik wilt. Als je thuis HDTV bekijkt, wil je HDTV-kwaliteit. Als ik in de file naar 'FC De Kampioenen' wil kijken op mijn gsm, ben ik tevreden met een klein scherm. Ik denk dat we met breedband aan het evolueren zijn naar wat ik een ervaring zou willen noemen. Mensen willen tegenwoordig een zekere belevenis, dat zie je ook in reizen. Hetzelfde gebeurt in communicatie, bijvoorbeeld met de homecinema. Breedbandtechnologie moet de mensen toelaten een ervaring te bezorgen waarvoor ze willen betalen. Dat kan van alles zijn. Ze kunnen zich in 'Star Wars' midden in de actie wanen. Dat kan misschien zelfs 3D zijn.' en Peter van den Besselaar, The Life and Death of the great Amsterdam Digital City, 13 Lagasse wordt beschouwd als een autoriteit op het domein. Hij is tevens voorzitter van de raad van bestuur van het IWT, het Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen. Sedert de stichting is hij ook directielid van het Leuvense chiponderzoekscentrum Imec. Recenter nam hij mee het initiatief voor de oprichting van het IBBT, het Instituut voor Breedbandtechnologie, waar hij secretaris van de raad van bestuur is. 14 Delaplace Frederik, Laat innovatie meespelen bij overheidsinvesteringen', de Tijd,

10 3D communicatie en virtual reality zijn toepassingen die door breedband tot op zekere hoogte mogelijk zijn, maar die zich nu in experimentele lees: niet voor de residentiële markt commercieel beschikbaar stadia bevinden, als onderzoeksdomein van medialabs of telematica-ontwikkelaars. Door de providers van breedbanddiensten zelf worden een aantal meer voor de hand liggende en op korte termijn commercieel haalbare applicatiemogelijkheden in het vooruitzicht gesteld: - sneller surfen en downloaden Gesteld dat de servers aangepast worden, zal het downloaden (en uploaden, wat vaak vergeten wordt) van bestanden steeds sneller verlopen. Ook de snelheid van het surfen zal gevoelig verhogen, waardoor nieuwe vormen van websites zullen ontstaan, met meer informatie en combinaties van bewegend beeld en klank. - Video conferencing/internet telefonie/p2p Veel multimedia en interactieve applicaties zijn op dit moment onmogelijk of beperkt door gelimiteerde upload snelheden. Bij de vermelde toepassingen wordt evenveel data verzonden als ontvangen, waardoor de kwaliteit afhankelijk is van de uploadsnelheid van alle betrokken partijen. - Streaming/on demand TV De meeste videostreams die vandaag gebruikt worden, gebruiken minder dan 1 Mbps. Voor het streamen van televisiekwaliteit is ongeveer 4 Mbps nodig al is dat weer afhankelijk van de gebruikte compressietechnologie. - High definition TV/home networking High-definition television, met hogere resolutie dan standaard TV-signalen, zal een snelheid vragen van 10 à 20 Mbps. Breedbandnetwerken zullen ook ontstaan als verschillende computers in een enkele omgeving op elkaar worden aangesloten, waardoor een rechtstreekse hoge-snelheidsverbinding tussen verschillende gebruikers kan worden opgebouwd. Dienst Audio telefonie (per kanaal) analoge kwaliteit Audio telefonie (per kanaal) studio kwaliteit Audio voice messaging Audio streaming audio (MP3) Audio streaming audio (CD) Video videofonie (matige kwal.) Video videofonie (hoge kwal.) Video webcam (hobby kwal.) Video webcam (professioneel) Video streaming video (opname, VHS kwal.) Video streaming video (live, VHS kwal.) Video streaming video (live, HDTV) Data bulk (peer-to-peer) Data bulk (software downloaden) Data statische beelden Data thin client (telnet) Data thin client (remote desktop) Figuur 5: breedbandapplicaties 15 Benodigde bandbreedte 64 Kbps up- en downstream 384 Kbps up- en downstream 64 Kbps up- en downstream Kbps downstream 1,5 Mbps downstream 128 Kbps up- en downstream 1 Mbps up- en downstream 128 Kbps downstream 5 Mbps downstream 1 Mbps downstream 5 Mbps downstream 18 Mbps downstream 1 10 Mbps up- en downstream 1 Mbps downstream 1 Mbps up- en downstream 50 Kbps downstream 1 Mbps downstream Algemeen kan men stellen dat de beschikbaarheid van breedband het gebruik van rich media zal aanwakkeren, d.w.z. een brede waaier van mogelijkheden, van hoogstaand beeldmateriaal en audio- en videostreams tot complexe hyperdocumenten en vormen van audiovisuele real time communicatie. Maar zoals we verder zullen zien kan breedband véél meer zijn dan de diensten die door de internetproviders naar voren worden geschoven, meer dan het simpelweg afleveren van bewegend beeld of audio. Breedband biedt immers uitgebreide mogelijkheden voor het uitpuren van netwerkculturen, van paradigma s rond genetwerkte participatie en interactie. Bovendien worden er niet alleen hogere eisen gesteld aan vaste verbindingen, maar ook de mobiele gebruikers willen een snelheid die ze gewend zijn van hun vaste lijn, vooral als nieuwe diensten zoals videostreaming en gaming worden aangeboden. De vraag van de mobiele gebruiker lokt de ontwikkeling van snellere verbindingen uit, en vice versa. Breedband omvat dus een breed spectrum 15 Betaalbaar breedband voor wijken en dorpen, Een overzicht van leerervaringen, IDwijk, maart

11 van allerlei netwerken en technologieën, die constant exponentieel evolueren althans zolang de wetten van Moore 16 en Reed 17 gelden. 1.2 Breedband via vaste verbindingen Op dit moment worden in de eerste plaats ADSL en kabel als commerciële en betaalbare infrastructuren aangeboden. Er wordt echter vanuit verschillende hoeken geopperd dat de geboden capaciteit op termijn onvoldoende zal blijken. Dit komt zowel door de groei van het gebruik van de infrastructuur, als door een groei van de vraag naar nieuwe diensten en toepassingen (digitale televisie bijvoorbeeld) PSTN en ISDN PSTN (Public Switched Telephone Network) het netwerk van telefoniebedrijven - is in eerste instantie aangelegd om spraaksignalen te transporteren. De centrales verbinden zich meestal met coax op fibers en soms met koperdraden. De last mile bestaat voolopig steeds uit koper. De beperkingen van het netwerk zijn niet zozeer te wijten aan de koperdraad zelf maar aan de centrale. In de telefooncentrale worden alle frequenties boven de 3,4 Khz gefilterd. De centrale is immers gemaakt om telefonie te ondersteunen. De analoge signalen op de koperdraad worden gefilterd, dan gedigitaliseerd in streams van 64 Kbps en dan door het netwerk gestuurd. Door de filtering in de centrale is er dus een beperking van 64 Kbps (met analoog verlies Kbps). Een belangrijke eigenschap is dat er ingebeld moet worden op het netwerk van de provider om de dataverbinding te realiseren en dat daarmee de telefoonlijn bezet blijft en niet beschikbaar is voor normale gesprekken. ISDN is wijd beschikbaar maar wordt, mede door die beperkingen, in de praktijk enkel nog veelvuldig gebruikt in gebieden waar nog geen snellere breedbandtechnologieën voorhanden zijn DSL DSL staat voor Digital Subscriber Line. DSL technologie is, net als ISDN, gebaseerd op het gebruik van klassieke telefoonlijnen als dragers van digitale data. Een connectie gebeurt via modems aan de beide uiteinden van het netwerk - bij de gebruiker en de centrale. Via een DSL modem wordt aangemeld bij de DSL Access Multiplexer (DSLAM) van de lokale telefoonmaatschappij, waarop het signaal van de koperen telefoonlijn getransporteerd wordt naar de glasvezel backbone van het netwerk en vandaar naar het internet. 16 De Wet van Moore stelt dat het aantal transistors op een computerchip door de technologische vooruitgang elke 18 maanden verdubbelt. 17 Reed stelt dat de waarde van een netwerk tot de N-de macht vergroot, wanneer het netwerk ook nog eens de mogelijk biedt om groepen te vormen. Zie 11

Aanbevelingen van het Raadgevend Comité

Aanbevelingen van het Raadgevend Comité Aanbevelingen van het Raadgevend Comité Hoe de breedbandpenetratie te verhogen in België? 31 januari 2007. B.I.P.T. - Astro-Toren - Sterrenkundelaan 14 Bus 21-1210 BRUSSEL 02/226.88.88 - Fax 02/226.88.77

Nadere informatie

Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructures 2010 2020

Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructures 2010 2020 Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft www.tno.nl TNO-rapport T +31 15 285 70 00 F +31 15 285 70 57 info-ict@tno.nl Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructures 2010 2020 Datum 25 februari 2010

Nadere informatie

Hoogste internetpenetratie in Nederland. Nieuwsbrief Nummer 23 06 december 2007 Jaargang 5. Tweewekelijkse nieuwsbrief over breedbandontwikkelingen

Hoogste internetpenetratie in Nederland. Nieuwsbrief Nummer 23 06 december 2007 Jaargang 5. Tweewekelijkse nieuwsbrief over breedbandontwikkelingen Nieuwsbrief Nummer 23 06 december 2007 Jaargang 5 Breedband Tweewekelijkse nieuwsbrief over breedbandontwikkelingen Inhoud De grote toepassingen voor video-streaming moeten nog komen 1 Hoogste internetpenetratie

Nadere informatie

Breedband op het platteland

Breedband op het platteland Breedband op het platteland Rapportage voor Woon- en Leefbaarheidsbasisplan Oost- Groningen K. Salemink MSc Prof.dr. D. Strijker Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Oktober

Nadere informatie

Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland. Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland

Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland. Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Gebruikte afkortingen en termen

Nadere informatie

DigitalSocietyMonitor. "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland"

DigitalSocietyMonitor. Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland DigitalSocietyMonitor "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van " Monitor 2014 Uitgegeven door het esociety Platform Mogelijk gemaakt door: - esociety Platform - Provincie Noord-Brabant - Digitale

Nadere informatie

INLEIDING MISSIE EN ORGANISATIE KLANTEN INFRASTRUCTUUR DIENSTEN OBJECTIEVEN 2005 FINANCIEN

INLEIDING MISSIE EN ORGANISATIE KLANTEN INFRASTRUCTUUR DIENSTEN OBJECTIEVEN 2005 FINANCIEN JAARVERSLAG 2004 JAARVERSLAG 2004 Missie Organisatie Organogram Personeel Beheerscommissie INLEIDING MISSIE EN ORGANISATIE KLANTEN INFRASTRUCTUUR DIENSTEN OBJECTIEVEN 2005 FINANCIEN Organisatie Klanten

Nadere informatie

@ Tele.combrief 12 TELECOM MEDIA INTERNET. www.telecombrief.nl 23 september 2005 jaargang 25 nummer 12

@ Tele.combrief 12 TELECOM MEDIA INTERNET. www.telecombrief.nl 23 september 2005 jaargang 25 nummer 12 @ Tele.combrief 12 2005 www.telecombrief.nl 23 september 2005 jaargang 25 nummer 12 Ministerie van Justitie wil proef met online gokspelen Holland Casino oriënteert zich op online markt Gaming is hot!

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

RAPPORT. Opties en alternatieven voor breedbandontsluiting witte gebieden in Fryslân. NGA foar doarp en omkriten

RAPPORT. Opties en alternatieven voor breedbandontsluiting witte gebieden in Fryslân. NGA foar doarp en omkriten Opties en alternatieven voor breedbandontsluiting witte gebieden in Fryslân RAPPORT NGA foar doarp en omkriten Met medewerking van Dialogic en Fryslân Ring Rapport uitgebracht aan Provinsje Fryslân Hilversum,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur Raadsvoorstel Steller : Sedee Tel. : (073) 615 56 67 Portefeuille : Hoskam/Van Olden Agenda nr. : E-mail : l.sedee@shertogenbosch.nl B&W : 24 september 2013 Reg.nr. : 3178310 Openbaar : Commissie : FES

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, Voorwoord Beste lezer, Na vijf jaar Leren van Experimenteren is een einde gekomen aan het project Kenniswijk. Tijd om de resultaten van dit grootschalige experiment in een samenvattende rapportage aan

Nadere informatie

# breedbandbrabantbreed

# breedbandbrabantbreed # breedbandbrabantbreed Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, shertogenbosch, Heusden, Landerd, Mill & Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode,

Nadere informatie

moderne communicatie

moderne communicatie dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 SEPTEMBER 2013 moderne communicatie ons dataverbruik neemt jaarlijks drastisch

Nadere informatie

TELECOMMUNICATIE, MEDIA EN INTERNET: VERDIEPING

TELECOMMUNICATIE, MEDIA EN INTERNET: VERDIEPING VISIE OP TELECOMMUNICATIE, MEDIA EN INTERNET: VERDIEPING INHOUDSOPGAVE DEEL 1 Trendanalyse: Telecom en de interneteconomie (p3) Trendanalyse: internet jaagt de ontwikkelingen in telecommunicatie en audiovisuele

Nadere informatie

Hoe betaalbaar is. breedband?

Hoe betaalbaar is. breedband? Hoe betaalbaar is breedband? WebWereld breedbandonderzoek februari 2004 Steeds sneller Internetters willen niet betalen voor content. U wel. Dat is mooi. En verstandig. Want voor u ligt het uitgebreide

Nadere informatie

Monitor Draadloze Technologieën 2011

Monitor Draadloze Technologieën 2011 TNO Brassersplein 2 2612 CT Delft www.tno.nl TNO-rapport 35522 l Monitor Draadloze Technologieën 2011 Datum augustus 2011 Auteur TNO Aantal pagina's 135 Rapport 35522 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Digitale infrastructuren voor distributie van omroepdiensten; een rondgang langs netwerken

Digitale infrastructuren voor distributie van omroepdiensten; een rondgang langs netwerken Digitale infrastructuren voor distributie van omroepdiensten; een rondgang langs netwerken Rapport in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Wireless Monitor 2010

Wireless Monitor 2010 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft TNO-rapport 35453 Wireless

Nadere informatie

Heelweg Digitale Woestijn

Heelweg Digitale Woestijn Heelweg Digitale Woestijn Digitale Bereikbaarheid Op De Heelweg nu en in 2020 Geoff Coupe februari 2015 Heelwegs Belang februari 2015 i Inhoud 1 Samenvatting... 1 2 Introductie... 2 3 De Digitale Bereikbaarheid

Nadere informatie

Smart Cities. Omgaan met onzekerheid. Heleen Weening. Dit boek gaat over omgaan met onzekerheid in Smart City projecten.

Smart Cities. Omgaan met onzekerheid. Heleen Weening. Dit boek gaat over omgaan met onzekerheid in Smart City projecten. Eburon Weening 02-05-2006 16:14 Pagina 1 jecten waarbij ICT en online diensten worden ingezet om de sociaal-economische ontwikkeling van steden te stimuleren. Maar Smart City projecten worden bij uitstek

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel

Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel internet Fase 3: stappenplan voor een nationaal SBB-project In opdracht van de FOD Economie, K.M.O.,

Nadere informatie

Marktrapportage Elektronische Communicatie December 2008

Marktrapportage Elektronische Communicatie December 2008 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft TNO-rapport 34866 Marktrapportage

Nadere informatie

EDUGL@SPROJECT. FASE 2 de onderwijsinhoudelijke pilot

EDUGL@SPROJECT. FASE 2 de onderwijsinhoudelijke pilot EDUGL@SPROJECT periode april 2006 - december 2006 FASE 2 de onderwijsinhoudelijke pilot www.eduglas.nl Wij schrijven dit projectverslag in de week dat het Amerikaanse tijdschrift Time er voor koos geen

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

Monitor Draadloze Technologie 2013

Monitor Draadloze Technologie 2013 TNO-rapport 2013 R11838 Monitor Draadloze Technologie 2013 Technical Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft www.tno.nl T +31 88 866 70 00 F +31 88 866 70 57 infodesk@tno.nl Datum

Nadere informatie

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers De Y-Generatie en het bedrijfsnetwerk Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Productmarkten en marktsegmentering. telecommunicatiediensten

Productmarkten en marktsegmentering. telecommunicatiediensten Productmarkten en marktsegmentering bij zakelijke telecommunicatiediensten Eindrapportage, 20 april 2007 In opdracht van: OPTA Project: 2007.004 Publicatienummer: 2007.004-0706 Datum: Utrecht, 27 april

Nadere informatie

Toegang tot de managed services lane

Toegang tot de managed services lane TNO-rapport 35646 How-to boek Fiber to the Home Toegang tot de managed services lane Technical Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft www.tno.nl T +31 88 866 70 00 F +31 88 866

Nadere informatie