Groepsindeling bijlage 2- geneesmiddelen De bijlage-2-geneesmiddelen zijn ingedeeld in 4 groepen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groepsindeling bijlage 2- geneesmiddelen De bijlage-2-geneesmiddelen zijn ingedeeld in 4 groepen:"

Transcriptie

1 Vergoeding van geneesmiddelen Bijlage 2 december 205 Inleiding Vanaf april 2007 is één landelijke werkwijze van toepassing met bijbehorende artsenverklaringen en apotheekinstructies. Deze verklaringen en instructies zijn te vinden op de website Groepsindeling bijlage 2- geneesmiddelen De bijlage-2-geneesmiddelen zijn ingedeeld in 4 groepen: Groep deze geneesmiddelen hoeven niet vooraf te worden getoetst De geneesmiddelen die in deze groep zijn ondergebracht hoeven niet vooraf getoetst te worden. De behandelaar kan een recept uitschrijven conform de vergoedingsvoorwaarden van bijlage 2. De apotheker kan ten laste van De Friesland leveren. N.B. Er zal door De Friesland gecontroleerd worden of de voorschrijvers de voorwaarden hebben nageleefd! Toelichting: De vergoeding van geneesmiddelen ingeval van ziekterisico bij reizen (reizigersmedicatie) is uitgesloten in het Besluit zorgverzekering art.2.8.lid 2b: Farmaceutische zorg omvat geen geneesmiddelen ingeval van ziekterisico bij reizen Dit staat los van de nadere vergoedingsvoorwaarden van bijlage 2 voor DKTP-, hepatitis A- en hepatitis-b vaccin. Op de bijlage 2 voorwaarden voor deze vaccins wordt door zorgverzekeraars in het kader van het uniforme beleid niet vooraf gecontroleerd. Dit betekent echter niet dat daarmee reizigersmedicatie en met name reizigersvaccinatie door de apotheker gewoon gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekeraar. De apotheker dient de reizigersmedicatie niet bij de zorgverzekeraar te declareren, maar in rekening te brengen bij de verzekerde. Deze kan dan de nota, indien gedekt door een aanvullende verzekering, dan zelf bij de zorgverzekeraar indienen. Groep 2 deze geneesmiddelen worden getoetst door de apotheker De behandelaar kan een recept uitschrijven conform de vergoedingsvoorwaarden van bijlage 2. De apotheker controleert de vergoedingsvoorwaarden, bijvoorbeeld leeftijd, chronisch gebruik. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, dan kan de apotheker ten laste van De Friesland declareren. Groep artsenverklaring en apotheekinstructie De behandelaar kan een recept uitschrijven, maar vult ook de artsenverklaring in. De apotheker toetst het recept en de artsenverklaring en vult de apotheekinstructie in. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, dan kan de apotheker ten laste van De Friesland declareren. Per april 2008 worden de biologicals ( etanercept, infliximab, anakinra, adalumimab en efalizumab) niet meer beoordeeld door het LABAG. De voorschrijver dient een artsenverklaring in te vullen en de apotheker toetst aan de hand van de apotheekinstructie.

2 Groep 4 aanvraag- machtigings procedure De behandelaar schrijft een recept uit en een machtigingsformulier, welke naar De Friesland óf de Groeistichting wordt opgestuurd. Een machtiging wordt verstrekt door de Friesland. Veranderingen ten opzichte van het vorige vergoedingenoverzicht Gewijzigd is nummer 28 onder deel c. Nummer 8: vervalt. Opmerking: nieuw is opgenomen het middel dimethylfumaraat (Tecfidera ). Dit middel is alleen opgenomen voor de indicatie multiple sclerose. Indien dimethylfumaraat (Psorinovo of de Doorgeleverde Bereiding) wordt voorgeschreven voor de indicatie ernstige therapieresistente psoriasis op voorschrift van dermatoloog dan dient er een machtigingsaanvraag aan DFZ worden voorgelegd. Souvenaid vergoedt de Friesland niet als dieetproduct. Endoclair wordt niet vergoed als dieetpreparaat. Vanaf mei 2009 vallen de kunsttranen onder de zelfzorgmiddelen. Clopidogrel Bij nr 2 staat het volgende vermeld: Clopidogrel, prasugrel Uitsluitend voor een verzekerde die: a. na een doorgemaakt myocardinfarct of ischemisch cerebrovasculair accident of bij een vastgestelde perifere arteriële aandoening niet behandeld kan worden met acetylsalicylzuur vanwege overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur of een andere absolute contraindicatie voor acetylsalicylzuur heeft b. is aangewezen op het geneesmiddel in combinatie met acetylsalicylzuur bij:. een acuut coronair syndroom zonder ST-segmentstijging

3 2. een acuut coronair syndroom op basis van een acuut myocardinfarct met STsegmentstijging. een stentplaatsing in het kader van niet-acuut coronair syndroom Tot op heden had DFZ opgenomen dat voor voorschriften > 2 maanden er voorafgaande toestemming aangevraagd moest worden bij DFZ. Gezien het feit dat de prijs van clopidogrel sterk is verminderd, heeft DFZ het volgende besloten a. er is geen machtiging meer nodig voor clopidogrel b. Voor Plavix geldt de regeling medische noodzaak c. er is wel een machtiging noodzakelijk voor prasugrel (groep 4) Glitazonen Per maart 2008 zijn de glitazonen geplaatst in groep. Dit betekent echter niet dat daarmee de glitazonen door de apotheker gewoon gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekeraar. Controle dient plaats te vinden op de rechtmatigheid van de verstrekking. Daarnaast zal DFZ controleren of de voorschrijvers zich houden aan de nieuwe voorwaarden voor deze verstrekking.

4 Bijlage 2 nummer Soort middel en eventuele voorwaarden Polymere, oligomere, monomere en modulaire dieetpreparaten uitsluitend voor een verzekerde die niet kan uitkomen met aangepaste normale voeding en andere producten van bijzondere voeding en die: a. lijdt aan een stofwisselingsstoornis of b. lijdt aan een voedselallergie of c. lijdt aan een resorptiestoornis of d. lijdt aan een, via een gevalideerd screeningsinstrument vastgestelde, ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop, of e. op dieetpreparaten is aangewezen overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard Groep Difterie-, poliomyelitis-, kinkhoestvaccin dan wel combinaties van twee of meer van deze vaccins of met het tetanusvaccin Uitsluitend voor een verzekerde jonger dan 8 jaar 4 Hepatitis vaccins a. Hepatitis A-vaccin Uitsluitend voor een verzekerde a. die lijdt aan een chronische hepatitis B-infectie b. met een chronische hepatitis C-infectie of c. met een niet-virale chronische leverziekte, en die daarbij een verhoogde kans op een hepatitis A-infectie heeft, tenzij de verhoogde kans op besmetting een gevolg is van reizen, beroepsuitoefening of een epidemie Hepatitis B-vaccin Uitsluitend voor een verzekerde a. die is aangewezen of op afzienbare termijn kan zijn op het regelmatig gebruiken van bloed- of bloedproducten of op dialyse b. met het syndroom van Down of met een daarmee vergelijkbare ernstige chromosomale afwijking en voor zover dit gepaard gaat met een verstoorde afweerfunctie c. die partner, gezinslid of huisgenoot is van iemand die HbsAg positief is d. die anders dan in beroepsuitoefening in een dagverblijf, in een tehuis, op een school voor verstandelijk gehandicapten dan wel een sociale werkplaats, blijkend een risico-analyse

5 5 8 van de gemeentelijke gezondheidsdienst, een verhoogde kans op besmetting heeft. e. die lijdt aan een chronische leverziekte Hepatitis A en B combinatievaccin Uitsluitend voor een verzekerde die zowel voldoet aan een van de voorwaarden voor hepatitis A- vaccin als aan een van de voorwaarden voor hepatitis B-vaccin Pneumococcenvaccin Uitsluitend voor een verzekerde a. in de leeftijd van twee jaar of ouder met een onvolwaardige miltfunctie ofwel na miltverwijdering b. met lekkage van hersenvocht c. met sikkelcelziekte d. lijdend aan de ziekte van Hodgkin, non-hodgkin lymfoom, myeloom of chronische lymfatische leukemie e. lijdend aan levercirrhose, chronisch nierfunctiestoornis, chronisch hartfalen met stuwing, een ischemische hartziekte of alcoholisme met pneumokokkeninfectie in de anamnese f. met een marginale longfunctie (dyspnoe na 00 meter wandelen en een FVC < 50% van voorspeld, FEV/FVC ratio en Dco < 40% van voorspeld, of een VO 2 max tussen 0-5 ml/(kg-min)) g. die immuungecompromitteerd is ten gevolge van een auto-immuunziekte, een immunosuppressieve behandeling, een orgaantransplantatie of een beenmergtransplantatie h. die HIV-geinfecteerd is (CDC-classificatie HIV-infectie groepen II, III en IV) met een goede immuunrespons Anti-retrovirale geneesmiddelen Uitsluitend voor een verzekerde die voor behandeling met zo n geneesmiddel een medische indicatie heeft waarvoor het geneesmiddel krachtens de Geneesmiddelenwet is geregistreerd 9 Simvastatine, atorvastatine, fluvastatine, pravastatine, rosuvastatine, ezetimibe Uitsluitend voor een verzekerde die een verhoogde kans heeft op het ontwikkelen van cardiovasculaire aandoeningen en op behandeling met een van deze middelen is aangewezen overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard. CBO richtlijn - VWS

6 Voor simvastatine, pravastatine, atorvastatine en in mindere mate fluvastatine is aangetoond dat zij het risico van (nieuwe manifestaties van) HVZ verminderen. Als bijwerking van statines is myopathie gerapporteerd, hoewel dit niet vaak (0,-0,5%) voorkomt. Waakzaamheid bij het voorschrijven van statines wordt geadviseerd bij ouderen, kleine en magere patiënten, patiënten met chronische ziekten die diverse organen aantasten (zoals chronische renale insufficiëntie) en patiënten die veel verschillende medicijnen gebruiken. Geadviseerd wordt de behandeling te starten met simvastatine (40 mg) of pravastatine (40 mg). Na enkele weken tot ten hoogste drie maanden wordt het LDL gecontroleerd. Bij de instelling (titratie) worden voor patiënten met HVZ of DM2 en patiënten zonder HVZ en zonder DM2 verschillende behandeldoelen gesteld: * Bij patiënten met HVZ of DM2 is de LDL-streefwaarde < 2,5 mmol/l. Indien deze waarde niet haalbaar is, kan bij patiënten met een sterk verhoogd risico worden overwogen (initieel of in tweede instantie) atorvastatine of eventueel rosuvastatine voor te schrijven. Van de laatstgenoemde statine zijn nog geen gegevens beschikbaar die aantonen dat hiermee ook een vermindering van de cardiovasculaire sterfte en morbiditeit wordt bereikt. Het LDL kan ook worden verlaagd met een cholesterolresorptieremmer. Er zijn echter nog geen gegevens beschikbaar die aantonen dat hiermee ook een vermindering van de cardiovasculaire sterfte en morbiditeit wordt bereikt. Daarnaast zijn er geneesmiddelen verkrijgbaar (fibraten, nicotinezuur) die het HDL verhogen. Ook hiervoor geldt dat er nog geen consistent gunstig effect op HVZ is aangetoond. In voorkomende gevallen, bijvoorbeeld bij patiënten met een HDL < 0,8 mmol/l, kan toch medicamenteuze behandeling worden overwogen. * Bij patiënten zonder HVZ en zonder DM2 (en een LDL > 2,5 mmol/l) wordt gestreefd naar een LDL < 2,5 mmol/l of een LDL-daling van ten minste,0 mmol/l, tenzij er sprake is van een fors verhoogd LDL, TC/HDL-ratio of 0-jaarsrisico van HVZ. Andere statines dan simvastatine en pravastatine worden bij hen vooralsnog niet aanbevolen, omdat er onvoldoende gegevens zijn over de effecten op harde klinische eindpunten en over de veiligheid bij patiënten zonder HVZ en zonder DM2 Bron Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7 Granulocyt koloniestimulerende factor Uitsluitend voor een verzekerde die a. wordt behandeld met cytostatica voor een kwaadaardige aandoening en voor het geneesmiddel een medische indicatie heeft waarvoor het geneesmiddel krachtens de Geneesmiddelenwet is geregistreerd b. wordt behandeld met ganciclovir voor een cytomegalovirus retinitis als gevolg van AIDS en voor het geneesmiddel een medische indicatie heeft waarvoor het geneesmiddel krachtens de Geneesmiddelenwet is geregistreerd c. wordt behandeld voor een ernstige congenitale, cyclische of idiopathische neutropenie of d. voor dat geneesmiddel een niet-geregistreerde medische indicatie heeft en lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij : inwoners, de werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie wetenschappelijk is onderbouwd en in Nederland voor die aandoening geen behandeling mogelijk is met enig ander voor die aandoening geregistreerd geneesmiddel Sub a t.m c: Sub d: 4, machtigingsaanvraag naar De Friesland Imiglucerase en velaglucerase Uitsluitend voor een verzekerde die lijdt aan de ziekte van Gaucher en die wordt behandeld overeenkomstig de richtlijnen die voor Nederland door de desbetreffende beroepsbeoefenaren zijn aanvaard 4 Rabies-vaccin uitsluitend voor een verzekerde die is blootgesteld geweest aan het rabies-virus 6 Galantamine, donepezil Uitsluitend voor een verzekerde die lijdt aan milde tot matig ernstige dementie bij de ziekte van Alzheimer en de therapie wordt geëvalueerd conform de door de beroepsgroepen geaccepteerde behandelrichtlijn voor medicamenteuze therapie bij dementie 9 Palivizumab Uitsluitend voor een verzekerde die: a. geboren is bij een zwangerschap van tweeëndertig weken of minder en bij het begin van het respiratoir syncytieel virus seizoen jonger was dan zes maanden b. jonger is dan een jaar en bronchopulmonale dysplasie heeft

8 20 2 c. jonger is dan twee jaar en die voor behandeling van bronchopulmonale dysplasie zuurstoftherapie nodig heeft d. jonger is dan twee jaar en die een congenitale hartaandoening heeft die hemodynamisch significant is e. jonger is dan een jaar en een ernstige immuundeficiëntie heeft f. jonger is dan een jaar en een ernstige longpathologie ten gevolge van cystische fibrose heeft Montelukast Uitsluitend voor een verzekerde die: a. lijdt aan matig persisterende astma en bij wie onvoldoende klinische controle wordt bereikt met inhalatiecorticosteroïden en kortwerkende β- sympathicomimetica b. lijdt aan inspanningsastma, bij wie behandeling met kortwerkende β- sympathicomimetica geen uitkomst biedt en die de leeftijd van vijftien jaar nog niet heeft bereikt Clopidogrel, prasugrel Uitsluitend voor een verzekerde die: a. na een doorgemaakt myocardinfarct of ischemisch cerebrovasculair accident of bij een vastgestelde perifere arteriële aandoening niet behandeld kan worden met acetylsalicylzuur vanwege overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur of een andere absolute contra-indicatie voor acetylsalicylzuur heeft b. is aangewezen op het geneesmiddel in combinatie met acetylsalicylzuur bij:. een acuut coronair syndroom zonder ST-segmentstijging 2. een acuut coronair syndroom op basis van een acuut myocardinfarct met STsegmentstijging. een stentplaatsing in het kader van niet-acuut coronair syndroom Clopidogrel groep Prasugrel groep 4 Aanvraagformulier op DFZ-site 2 Modafinil Uitsluitend voor een verzekerde die lijdt aan narcolepsie en die onvoldoende reageert op methylfenidaat of dat middel vanwege bijwerkingen niet verdraagt 26 Thiazolidinedion Uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 die geen insuline gebruikt en dit middel gebruikt: a. als monotherapie omdat hij een contra-indicatie of klinisch relevante bijwerking heeft voor zowel metformine als een sulfonylureumderivaat

9 27 b. als tweevoudige therapie in combinatie met metformine e omdat de verzekerde een sulfonylureumderivaat niet kan gebruiken door contra-indicatie of klinisch relevante bijwerking en omdat de bloedglucosespiegel onvoldoende onder controle kan worden gebracht met metformine alleen, of 2 e ter vervanging van een sulfonylureumderivaat omdat de bloedglucosespiegel onvoldoende onder controle kan worden gebracht met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat c. als tweevoudige therapie in combinatie met een sulfonylureumderivaat e omdat de verzekerde metformine niet kan gebruiken door contra-indicatie of klinisch relevante bijwerking en omdat de bloedglucosespiegel onvoldoende onder controle kan worden gebracht met sulfonylureumderivaat alleen, of 2 e ter vervanging van een metformine omdat de bloedglucosespiegel onvoldoende onder controle kan worden gebracht met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat d. als drievoudige therapie in combinatie met metformine en een sulfonylureumderivaat e omdat de bloedglucosespiegel onvoldoende onder controle kan worden gebracht met een tweevoudige therapie en 2 e omdat de toediening van insuline op bezwaren stuit: - door ernstige aanhoudende problemen op de injectieplaatsen veroorzaakt door huidaandoeningen, te weinig onderhuids vetweefsel, infecties of contactallergie - door lichamelijke of geestelijke beperkingen (handfunctie, zien, cognitie) van de verzekerde waardoor hij niet in staat is zelfstandig insuline te injecteren - door prikfobie - omdat de verzekerde door insuline gebruik zijn beroep niet meer kan uitoefenen. R-DNA-interferon, erytropoetine en analoga, mycofenolaat-mofetil en mycofenolzuur, glatirameer, levodopa/carbidopa, intestinale gel. Uitsluitend voor een verzekerde die a. voor het geneesmiddel een medische indicatie heeft waarvoor het geneesmiddel krachtens de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening is geregistreerd b. voor dat geneesmiddel een niet-geregistreerde medische indicatie heeft en lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij : inwoners, de werkzaamheid bij die indicatie wetenschappelijk is onderbouwd en in Nederland voor die aandoening geen behandeling mogelijk is met enig ander voor die aandoening geregistreerd geneesmiddel Interferon-alfa: Interferon-beta: Interferon-gamma: Erytropotine-alfa: Erytropotine-beta: Erytropotine-zeta: Darbepoetine-alfa: Mycofenolaat-mofetil: Glatirameer: Levodopa/carbidopa:

10 28 Ambrisentan, bosentan, epoprostenol intraveneus, iloprost voor inhalatie, macitentan, sildenafil, riociguat, tadalafil en treprostinil subcutaan en intraveneus Uitsluitend voor een verzekerde die: a. lijdt aan pulmonale arteriële hypertensie New York Heart Association klasse II en die ambrisentan, bosentan, macitentan, riociguat, sildenafil of tadalafil daarvoor krijgt voorgeschreven, b. lijdt aan pulmonale arteriële hypertensie New York Heart Association klasse III of IV en die krijgt voorgeschreven:. één van de orale geneesmiddelen ambrisentan, bosentan, macitentan, riociguat, sildenafil of tadalafil, of een combinatie van twee orale geneesmiddelen uit verschillende farmacologische groepen, 2. een combinatie van een oraal geneesmiddel met iloprost voor inhalatie of met epoprostenol intraveneus of met treprostinil subcutaan of intraveneus,. iloprost voor inhalatie in monotherapie uitsluitend ter behandeling van de primaire vorm van pulmonale arteriële hypertensie, indien de onder genoemde behandeling onvoldoende resultaat heeft en een behandeling met epoprostenol intreveneus of treprostinil subcutaan of intraveneus niet noodzakelijk is of niet mogelijk vanwege bijwerkingen of contra-indicaties, of 4. uitsluitend als uiterste therapie, indien de onder en 2 genoemde behandelingen onvoldoende resultaat hebben, een combinatie van twee orale geneesmiddelen uit verschillende farmacologische groepen met epoprostenol intraveneus of met treprostinil subcutaan of intraveneus, of c. lijdt aan systemische sclerose en aanhoudende digitale ulcera en die bosentan krijgt voorgeschreven ter voorkoming van nieuwe digitale ulcera en,. onvoldoende reageert op de behandeling met dihydropyridine calciumantagonisten en iloprost intraveneus, dan wel deze geneesmiddelen niet kan gebruiken en 2. 8 jaar of ouder is, of d.lijdt aan de ziekte chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH) met New York Heart Association klasse II tot III die riociquat krijgt voorgeschreven en na een chirurgische behandeling ter verbetering van het inspanningsvermogen persisterende, behalve voor epoprostenol en treprostinil 4: machtigingsaanvraag naar DFZ Voor Iloprost (4) is er geen artsenverklaring meer: gemotiveerde brief van specialist moet opgestuurd worden naar DFZ

11 of recividerende CTEPH heeft, of 2 niet in aanmerking komt voor een chirurgische behandeling ter verbetering van het inspanningsvermogen. 0 Tacrolimuszalf Uitsluitend voor een verzekerde van twee jaar of ouder met matig tot ernstig constitutioneel eczeem die onvoldoende reageert op behandeling met andere lokale middelen, waaronder in ieder geval corticosteroïden Miglustat Uitsluitend voor een verzekerde die lijdt aan: a. de ziekte Gaucher type en niet kan worden behandeld met imiglucerase of b. de ziekte van Niemann-Pick type C

12 4 5 Gonadotrope hormonen, gonadoreline, gonadoreline-analoga en gonadoralineantagonisten, urofollitropine en corifollitropin alfa Uitsluitend voor een verzekerde die deze geneesmiddelen krijgt voorgeschreven in verband met: a. een in-vitrofertilisatiebehandeling die ten laste van de zorgverzekering komt, of b. een andere behandeling dan een in-vitrofertilisatiebehandeling komt te vervallen per (overheveling naar budget ziekenhuis) Pimecrolimus Uitsluitend voor een verzekerde van twee jaar of ouder met mild tot matig constitutioneel eczeem die onvoldoende reageert op behandeling met andere lokale middelen, waaronder in ieder geval corticosteroïden Laxantia, kalktabletten, middelen bij allergie, middelen tegen diarree en maagledigingsmiddelen en middelen ter bescherming van de ogen tegen uitdroging die op grond van Geneesmiddelenwet zonder recept mogen worden afgeleverd en andere geneesmiddelen met eenzelfde werkzaam bestanddeel en in eenzelfde toedieningsvorm Uitsluitend voor een verzekerde die blijkens het voorschrift langer dan 6 maanden op het geneesmiddel is aangewezen en voor wie het geneesmiddel is voorgeschreven ter behandeling van een chronische aandoening, tenzij het betreft een voor de verzekerde nieuwe medicatie parathyroid hormoon Uitsluitend voor een periode van maximaal 24 maanden voor een verzekerde vrouw met ernstige postmenopauzale osteoporose die: a. ondanks behandeling met bisfosfonaten, raloxifeen of strontiumranelaat na twee wervelfracturen opnieuw één of meer fracturen heeft gekregen b. bisfosfonaten, raloxifeen, bazedoxifen of strontiumranelaat niet kan gebruiken Memantine Uitsluitend voor een verzekerde met een ernstige vorm van de ziekte van Alzheimer en de therapie wordt geëvalueerd conform de door de beroepsgroepen geaccepteerde behandelrichtlijn voor medicamenteuze therapie bij Alzheimer dementie

13 Imiquimod Uitsluitend voor een verzekerde voor de behandeling van kleine superficiele basaalcelcarcinomen, indien chirurgische excisie op praktische bezwaren stuit. Vervallen per 004 Rivastigmine Uitsluitend voor een verzekerde die lijdt aan milde tot matig ernstige dementie bij de ziekte van Alzheimer of milde tot matig ernstige dementie bij patiënten met idiopathische ziekte van Parkinson en de therapie wordt geëvalueerd conform de door de beroepsgroepen geaccepteerde behandelrichtlijn voor medicamenteuze therapie bij dementie Ivabradine uitsluitend voor een verzekerde met: a. stabiele angina pectoris die een contra-indicatie of intolerantie heeft voor een bètablokker en niet uitkomt met diltiazem of de combinatie van een langwerkend nitraat en een dihydropyridine calciumantagonist, en die ivabradine als monotherapie of als tweevoudige therapie samen met een langwerkend nitraat of een dihydropyridine calciumantagonist gebruikt, of b. chronisch hartfalen NYHA klasse II-IV met systolische disfunctie en met sinusritme met een rustfrequentie 75/min, als toevoeging bij een individueel, optimaal en richtlijnconform ingestelde medicamenteuze behandeling die een ACE-remmer, een diureticum, een bètablokker en een aldosteronantagonist of AT-antagonist omvat tenzij de patiënt een of meer van deze middelen niet verdraagt of een contra-indicatie heeft. Sitagliptine, linagliptine, vildagliptine, saxagliptine en alogliptine uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 die niet behandeld kan worden met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat, geen insuline gebruikt en dit middel gebruikt als monotherapie of als een tweevoudige of drievoudige behandeling in combinatie met metformine en/of een sulfonylureumderivaat. Topotecan capsule: Uitsluitend voor een verzekerde met recidiverende kleincellig longkanker die niet opnieuw voor een eerstelijnsbehandeling in aanmerking komt 2

14 57 58 Benzodiazepinereceptor-agonist in orale of rectale toedieningsvorm 57a: Benzodiazepinereceptor-agonist, met uitzondering van diazepam Uitsluitend voor een verzekerde die dit geneesmiddel gebruikt als: a. onderhoudsbehandeling bij epilepsie of als behandeling bij epileptisch insult, b. behandeling van angststoornissen, waarbij medicamenteuze therapie met ten minste twee antidepressiva overeenkomstig de geldende richtlijnen, heeft gefaald, c. behandeling bij multiple psychiatrische problematiek, waarbij behandeling met hoge doses benzodiazepinen noodzakelijk is, of d. palliatieve sedatie bij terminale zorg 57b: Diazepam Uitsluitend voor een verzekerde die a. dit geneesmiddel gebruikt als:. onderhoudsbehandeling bij epilepsie of als behandeling bij epileptisch insult, 2. behandeling van angststoornissen, waarbij medicamenteuze therapie met ten minste twee antidepressiva overeenkomstig de geldende richtlijnen, heeft gefaald,. behandeling bij multiple psychiatrische problematiek, waarbij behandeling met hoge doses benzodiazepinen noodzakelijk is, of 4. palliatieve sedatie bij terminale zorg, of b. niet ambulant is en dit middel gebruikt als spierrelaxans bij therapieresistente spierspasmen ten gevolge van een neurologische aandoening Exenatide en liraglutide Uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 en een BMI 5 kg/m2, bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende kunnen worden gereguleerd met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat in de maximaal verdraagbare doseringen en die geen insuline gebruikt, tenzij de verzekerde al op mei 20 met dit middel in combinatie met insuline wordt behandeld Dornase alfa uitsluitend voor een verzekerde die lijdt aan cystic fibrose. 6 Romiplostim Uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar en ouder met chronische idiopathische trombocytopenische purpura die: a. splenectomie heeft ondergaan en refractair is op andere behandelingen, of b. een contra-indicatie heeft voor splenectomie en niet meer voldoende reageert op andere behandelingen, waaronder in ieder geval corticosteroïden

15 64 Anticonceptiva Uitsluitend voor een verzekerde: a. jonger dan eenentwintig jaar b. ter behandeling van endometriose indien de verzekerde hierop is aangewezen overeenkomstig de richtlijnen dien in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard, of c. ter behandeling van menorragie waarbij sprake is van bloedarmoede, Inhoudende een hemoglobinewaarde die lager is dan de referentiewaarden zoals gehanteerd in de richtlijnen van de desbetreffende beroepsgroepen Ad b. en c: 4 Machtigingsaanvraag via DFZ Antidepressiva uitsluitend voor een verzekerde die op dit geneesmiddel is aangewezen overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard of die voor dit geneesmiddel een medische indicatie heeft waarvoor het geneesmiddel krachtens de Geneesmiddelenwet is geregistreerd, met dien verstande dat dit geneesmiddel niet tot de verzekerde prestaties behoort indien het wordt gebruikt in het kader van een behandeling die gericht is op het stoppen met roken. Ticagrelor Uitsluitend voor een verzekerde die is aangewezen op het geneesmiddel in combinatie met acetylsalicylzuur bij een acuut coronair syndroom (instabiele angina pectoris, myocardinfarct met ST-segmentstijging of myocardinfarct zonder ST-segmentstijging), zowel bij medicamenteus behandelde patiënten als bij patiënten die een percutane coronaire interventie of arteriële coronaire bypasschirurgie moeten ondergaan. Maagzuurremmers in orale toedieningsvorm, inclusief combinatieproducten die een maagzuurremmer bevatten met uitzondering van combinatieproducten met antibiotica bestemd voor bestrijding van Helicobacter Pylori: Voorschrift cardioloog kan afgehandeld worden door de apotheker (groep ) Voorschriften cardioloog > 2 maanden en voorschriften overige voorschrijvers voorleggen aan De Friesland (groep 4) 4

16 uitsluitend voor een verzekerde die blijkens het voorschrift langer dan zes maanden aaneengesloten op het geneesmiddel is aangewezen en voor wie het geneesmiddel is voorgeschreven ter behandeling van een chronische aandoening, tenzij het betreft een voor de verzekerde nieuwe medicatie. Rufinamide uitsluitend voor een verzekerde van vier jaar of ouder die dit middel als adjuvans gebruikt bij de behandeling van het syndroom van Lennox-Gastaut na het falen van lamotrigine, topimaraat en benzodiazepinen en voor wie felbamaat het enige resterende alternatief is. Everolimus, sirolimus uitsluitend voor een verzekerde met laag tot matig immunologisch risico die een allogene stamcel of orgaantransplantatie heeft ondergaan en die dit middel krijgt voorgeschreven voor profylaxe van orgaanafstoting. Fingolimod voor een verzekerde van achttien jaar of ouder: a. met zeer actieve relapsing-remitting multiple sclerose, die in het voorafgaande jaar tijdens behandeling minimaal één schub heeft doorgemaakt en bij wie op een craniale MRI minimaal één door gadolinium aangekleurde laesie of minimaal negen T2-hyperintense laesies aantoonbaar zijn, die:. niet heeft gereageerd op een behandeling met interferon bèta en glatirameer, of 2. niet heeft gereageerd op een adequate behandeling met interferon bèta of glatirameer van minimaal jaar en waarbij het starten met of continueren van het andere eerstelijns middel niet mogelijk is vanwege de volgende zwaarwegende contra-indicaties: voor interferon bèta: - overgevoeligheid voor interferon bèta of humaan albumine, of - ernstige depressie en/of zelfmoordneiging, of voor glatirameer: - overgevoeligheid voor glatirameer of mannitol, of - patiënten die na langdurig gebruik van interferon bèta de injecties niet meer verdragen vanwege lokale reacties op de injectieplaats, of b. die is behandeld met natalizumab vanwege zeer actieve relapsing-remitting multiple sclerose en bij wie de behandeling met natalizumab wordt gestaakt vanwege een positieve test op JCvirus.

17 78 Tafamidis uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder met aangetoonde transthyretineamyloïdose en stadium symptomatische polyneuropathie die geen levertransplantatie heeft ondergaan. 79 Boceprevir, telaprevir uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder met chronische hepatitis C virusinfectie genotype met gecompenseerde leverziekte die niet eerder is behandeld of bij wie eerdere behandeling met peginterferon en ribavirine heeft gefaald en die dit middel gebruikt in combinatie met peginterferon alfa en ribavirine. 8 Pasireotide Uitsluitend voor een verzekerde met de ziekte van Cushing voor wie een operatie niet mogelijk is of bij wie een operatie niet geslaagd is. Vervallen Teriparatide uitsluitend voor de behandeling van ernstige osteoporose, gedurende een periode van maximaal vierentwintig maanden, voor a. een verzekerde postmenopauzale vrouw die ondanks behandeling met bisfosfonaten, raloxifeen, bazedoxifen of strontiumranelaat na twee wervelfracturen opnieuw één of meer fracturen heeft gekregen, of 2. bisfosfonaten, raloxifeen, bazedoxifen en strontiumranelaat niet kan gebruiken, of b. een verzekerde man met verhoogd risico op botbreuken die:. ondanks behandeling met bisfosfonaten of strontiumranelaat na twee werveifracturen opnieuw één of meer fracturen heeft gekregen, of 2. bisfosfonaten en strontiumranelaat niet kan gebruiken.

18 84 85 Fidaxomicine uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder met Clostridium difficile-geassocieerde diarree bij wie de ziekte na toepassing van metronidazol recidiveert en die ernstig ziek is. Lixisenatide, dulaglutide en albiglutide uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 en een BMI 5 kg/m2, bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende kunnen worden gereguleerd met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat in de maximaal verdraagbare doseringen en die geen insuline gebruikt. Aanvragen voorleggen aan DFZ Empagliflozine Uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 die niet behandeld kan worden met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat, geen insuline gebruikt en dit middel gebruikt als een tweevoudige combinatie met metformine of drievoudige behandeling in combinatie met metformine en een sulfonylureumderivaat. Combinatiepreparaat bevattende elvitegravir-cobicistat-emtricitabine-tenofovir Uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder die geïnfecteerd is met het humaan immunodeficiëntievirus- (hiv-) en a. die niet eerder is behandeld met antiretrovirale geneesmiddelen of, b. die therapie ervaren is en bij aanvang van de combinatiebehandeling met elvitegravir ten minste 6 maanden een plasma hiv RNA van <50 kopieën/ml heeft Mercatopurine suspensie voor oraal gebruik uitsluitend voor de behandeling van acute lymfatische leukemie 89 Ruxolitinib uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder met primaire myelofibrose, secundaire myelofibrose na polycythaemia vera, of secundaire myelofibrose na essentiële trombocytemie met intermediair-2 en hoogrisico (IPSS 2), die dit middel gebruikt voor de behandeling van aan de ziekte gerelateerde splenomegalie of klachten. 4

19 90 Pirfenidon Uitsluitend voor de behandeling van lichte tot matige idiopatische pulmonale fibrose (IPF) bij volwassenen. 9 Teriflunomide en dimethylfumaraat Uitsluitende voor een verzekerde van achttien jaar of ouder met relapsing remitting multiple sclerose (RRMS). 92 Leuproreline Uitsluitend voor een verzekerde die dit geneesmiddel krijgt voorgeschreven voor een behandeling anders dan in het kader van ondersteunende voortplantingstechnieken Dapagliflozine en canagliflozine Uitsluitend voor een verzekerde met diabetes mellitus type 2 die niet behandeld kan worden met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat, geen insuline gebruikt en dit middel gebruikt als tweevoudige of drievoudige behandeling in combinatie met metformine en/of een sulfonylureumderivaat. Eltrombopag Uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar en ouder met a. chronische idiopatische trombocytopenische purpura die:. splenectomenie heeft ondergaan en refractair is op andere behandelingen, of 2. een contra-indicatie heeft voor splenectomie en niet voldoende reageert op andere behandelingen, waaronder in ieder geval corticosteroiden, of b. een chronische infectie met het hepatitis C-virus (HCV) voor de behandeling van trombopenie, waarbij de mate van trombopenie:. De belangrijkste factor is die het starten van een optimale behandeling op basis van interferon verhindert, of 2. De mogelijkheid om deze interferon behandeling voort te zetten beperkt. 2

20 Rivaroxaban Uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder: a. die op dit geneesmiddel is aangewezen voor de preventie van veneuze trombo-embolie na een electieve knie- of heupvervangende operatie, of b. met non-valvulair atriumfibrilleren en een of meer risicofactoren die dit geneesmiddel ter preventie van cerebrovasculair accident of systemische embolie gebruikt overeenkomstig de introductieleidraad die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen is aanvaard, of c. die op dit geneesmiddel is aangewezen in combinatie met acetylsalicylzuur en clopidogrel voor de preventie behandeling van een acuut coronair syndroom met verhoogde cardiale biomarkers die geen eerdere beroerte of TIA heeft doorgemaakt. d. die op dit geneesmiddel is aangewezen voor de behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en longembolie (PE) en de preventie van recidiverende DVT en PE. Dolutegravir Uitsluitend voor een verzekerde die geïnfecteerd is met het humaan immunodeficientievirus- (hiv-), dit middel gebruikt in combinatie met andere retrovirale middelen en, a. twaalf jaar of ouder is en niet eerder behandeld met antiretrovirale geneesmiddelen, of b. twaalf jaar of ouder is, therapie ervaren maar niet eerder behandeld met integraseremmers, of achttien jaar of ouder is en resistentie heeft ontwikkeld tegen raltegravir of elvitegravir. Sofosbuvir Uitsluitend voor een verzekerde: a. met chronische hepatitis C virusinfectie met Metafir F-F4 fibrose, vastgesteld middels een compatibel leverbiopt (metafir stadium F of F4) of een fibroscan score (>9,5) of, b. met chronisch hepatitis C virusinfectie die op de wachtlijst staat voor een levertransplantatie of die een levertransplantatie heeft ondergaan, of c. met de volgende ernstige extra-hepatische manifestaties: HCV gerelateerde huidafwijkingen die pathologische zijn bewezen als porphyrua cutanea tarda of leukocytoclastische vasculitis, of c. 2 vasculitis en / of nierinsufficiëntie aan cryoglobulinemie. vervalt miv Febuxostat Uitsluitend voor een verzekerde die niet (meer) behandeld kan worden met, of niet reageert op behandeling met allopurinol, en waarbij tevens sprake is van uraatafzettingen.

21 99 Daclatasvir Uitsluitend voor een verzekerde van 8 jaar of ouder met een chronische hepatitis C infectie genotype of 4. Vervallen per Ivacaftor Uitsluitend voor CF patiënten met de gating mutaties waarvoor ivacaftor geregistreerd is Dabigatran en apixaban Uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder a. die op dit geneesmiddel is aangewezen voor de preventie van veneuze trombo-embolie na een electieve knie-of heup vervangende operatie, of b. met nonvalvulair atriumfibrilleren en of meer risicofactoren die dit geneesmiddel ter preventie van cerebrovasculair accident of systemische embolie gebruikt overeenkomstig de introductieleidraad die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen is aanvaard, of c. die op dit geneesmiddel is aangewezen voor de behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en longembolie (PE) en de preventie van recidiverende DVT en PE. Linaclotide Uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder a. met matig tot ernstig prikkelbaredarmsyndroom met constipatie (PDS-C) zoals vastgesteld volgens ROME-III criteria, b. bij wie onvoldoende klinische controle kan worden bereikt met een behandeling op basis van leefstijladviezen en laxans therapie conform de NHG-Standaard prikkelbaredarmsyndroom gedurende ten minste 2 maanden, c. die is doorverwezen naar een medisch specialist en behandeld conform het protocol dat door de desbetreffende beroepsgroepen is aanvaard, en een PDS-SSS score van tenminste 00 punten bij aanvang van de proefbehandeling van maand, of

22 2 een PDS-SSS score heeft bij aanvang van en gedurende voortgezette behandeling die tenminste 50 punten lager is dan de score bij aanvang van de proefbehandeling Edoxaban Uitsluitend voor een verzekerde van achttienjaar of ouder: a. met nonvalvulair atriumfibrilleren en een of meer risicofactoren die dit geneesmiddel ter preventie van cerebrovasculair accident of systemische embolie gebruikt overeenkomstig de introductieleidraad die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen is aanvaard, of b. die op dit geneesmiddel is aangewezen voor de behandeling van diepveneuze trombose (DTV) en longembolie (PE) en de preventie van recidiverende DVT en PE. Nintedanib Uitsluitende voor een verzekerde die dit geneesmiddel krijgt voorgeschreven voor idiopatische pulmonale fibrose. 4

Reglement Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2016

Reglement Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2016 Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2016 Farmacie Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie HollandZorg 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie ZorgDirect 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 maart 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 maart 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie ZorgDirect 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 maart 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie HollandZorg 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 april 2014 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 april 2014 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 april 2014 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Reglement Farmacie Energiek 2014. Algemene bepalingen. Reglement Farmacie. Reglement. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Bijlage.

Reglement Farmacie Energiek 2014. Algemene bepalingen. Reglement Farmacie. Reglement. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Bijlage. Farmacie Farmacie Energiek 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 april 2014 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2014. Algemene bepalingen. Reglement Farmacie. Reglement. 2 Bijlage. 3 Voorschrijver

Reglement Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2014. Algemene bepalingen. Reglement Farmacie. Reglement. 2 Bijlage. 3 Voorschrijver Farmacie Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen In dit verstaan wij onder:

Nadere informatie

Reglement Farmacie Energiek 2014. Algemene bepalingen. Reglement Farmacie. Reglement. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Bijlage.

Reglement Farmacie Energiek 2014. Algemene bepalingen. Reglement Farmacie. Reglement. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Bijlage. Farmacie Farmacie Energiek 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen In dit verstaan wij onder: Apotheekinstructie

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0018715/bijlage2/geldigheidsdatum_23-02-2013/afdr...

http://wetten.overheid.nl/bwbr0018715/bijlage2/geldigheidsdatum_23-02-2013/afdr... Page 1 of 11 Regeling zorgverzekering, Bijlage 2 (Tekst geldend op: 23-02-2013) Bijlage 2. horende bij artikel 2.5, tweede en derde lid, van de Regeling zorgverzekering 1. Polymere, oligomere, monomere

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie 2012.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie 2012. Farmacie Energiek 2013 Farmacie Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2013 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie 2012. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen

Nadere informatie

Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2013

Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2013 Farmacie Salland verzekeringen 2013 Dit reglement is geldig vanaf 1 februari 2013 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie 2013. Farmacie Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2013

Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2013 Farmacie Salland verzekeringen 2013 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2013 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie 2012. Farmacie Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2018 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2018 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. REGLEMENT FARMACIE SALLAND ZORGVERZEKERINGEN 2018 Farmacie Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2018 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 februari 2017 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 februari 2017 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie HollandZorg 2017 Dit reglement is geldig vanaf 1 februari 2017 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2011 en treedt in de plaats van het Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2010.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2011 en treedt in de plaats van het Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2010. REGLEMENT FARMACIE SALLAND VERZEKERINGEN 2011 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2011 en treedt in de plaats van het Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2010. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg 2013, behorende bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis (geldig vanaf 1 januari 2013)

Reglement Farmaceutische Zorg 2013, behorende bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis (geldig vanaf 1 januari 2013) Reglement Farmaceutische Zorg 0, behorende bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis (geldig vanaf januari 0) A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen. Op grond van de

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg 2013, behorende bij de Basisverzekering Kiemer

Reglement Farmaceutische Zorg 2013, behorende bij de Basisverzekering Kiemer Reglement Farmaceutische Zorg 0, behorende bij de Basisverzekering Kiemer (geldig vanaf januari 0) A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen. Op grond van de verzekeringsvoorwaarden (hoofdstuk Farmaceutische

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, en Zelf Bewust Polis

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, en Zelf Bewust Polis REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf januari 206 A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen. Op grond van de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG. Behorend bij de Kiemer Basisverzekering

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG. Behorend bij de Kiemer Basisverzekering REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG Behorend bij de Kiemer Basisverzekering Geldig vanaf januari 206 A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen. Op grond van de verzekeringsvoorwaarden (hodstuk Farmaceutische

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis Geldig vanaf januari 204 Versie 9 d.d. 4-0-204 A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen.

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis Geldig vanaf januari 204 A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen. Op grond van de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG. Behorend bij de Kiemer Basisverzekering

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG. Behorend bij de Kiemer Basisverzekering REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG Behorend bij de Kiemer Basisverzekering Geldig vanaf januari 204 A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen. Op grond van de verzekeringsvoorwaarden (hoofdstuk Farmaceutische

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf januari 205 Versie d.d. 22-2-204 A. Nadere uitwerking aanwijzing

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf januari 205 Versie 6 d.d. 20-0-205 A. Nadere uitwerking aanwijzing

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG Behorend bij de Kiemer Basisverzekering Geldig vanaf januari 205 Versie 6 d.d.20-0-205 A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen. Op grond van de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg 2012 bij de Basisverzekering Kiemer (geldig vanaf 1 januari 2012)

Reglement Farmaceutische Zorg 2012 bij de Basisverzekering Kiemer (geldig vanaf 1 januari 2012) Reglement Farmaceutische Zorg 0 bij de Basisverzekering Kiemer (geldig vanaf januari 0) A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen. Op grond van de verzekeringsvoorwaarden (hoofdstuk Farmaceutische

Nadere informatie

Reglement Farmaceutisch Zorg 2008

Reglement Farmaceutisch Zorg 2008 Reglement Farmaceutisch Zorg 2008 (geldig vanaf januari 2008) Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen. Op grond van artikel 9 van de verzekeringsvoorwaarden heeft De Friesland de geneesmiddelen aangewezen

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg

Reglement Farmaceutische zorg Reglement 2015 Farmaceutische zorg Reglementen Farmaceutische zorg 2015 Inleiding 1 Artikel 1. Algemene bepaling 1 Artikel 2. Prescriptieregeling 1 Artikel 3. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen

Nadere informatie

Reglement. Farmaceutische zorg 2016

Reglement. Farmaceutische zorg 2016 Reglement Farmaceutische zorg 2016 Reglement Farmaceutische zorg PNOzorg 2016 Algemeen 3 Bepalingen voor geneesmiddelen 3 Artikel 1 Aanspraak 3 Artikel 2 Afleverhoeveelheden 3 Artikel 3 Geneesmiddelen

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg PNOzorg 2014

Reglement Farmaceutische zorg PNOzorg 2014 Reglement Farmaceutische zorg PNOzorg 2014 Algemeen Bepalingen voor geneesmiddelen Aanspraak Artikel 1 Afleverhoeveelheden Artikel 2 Geneesmiddelen voor chronisch gebruik Artikel 3 Advies en begeleiding

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg 2013, behorende bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis (geldig vanaf 1 januari 2013)

Reglement Farmaceutische Zorg 2013, behorende bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis (geldig vanaf 1 januari 2013) Reglement Farmaceutische Zorg 0, behorende bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis (geldig vanaf januari 0) A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen. Op grond van de

Nadere informatie

Apotheekzorg: Apotheekzorg betreft de terhandstelling van uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmiddelen en medicatiebeoordeling chronisch.

Apotheekzorg: Apotheekzorg betreft de terhandstelling van uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmiddelen en medicatiebeoordeling chronisch. Reglement Farmaceutische zorg Flexibel 2014 1. Algemeen Dit Reglement is een uitwerking van de modelovereenkomst van de Zorgverzekering Flexibel welke weer een uitwerking betreft van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg 2013

Reglement Farmaceutische Zorg 2013 Reglement Farmaceutische Zorg 2013 Ziektekostenverzekering fbto.nl 110140203 1. Algemeen Het FBTO Reglement Farmaceutische Zorg 2013 is een uitwerking van het recht op aanspraak op farmaceutische zorg.

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg Ditzo 2014

Reglement Farmaceutische zorg Ditzo 2014 Reglement Farmaceutische zorg Ditzo 2014 Geldend vanaf 1 januari 2014 inhoudsopgave Inhoud 1. Algemeen 3 2. Definities 3 3. Toestemming 4 4. Hoeveelheden ter handstelling 4 5. Plaats van toediening 5 6.

Nadere informatie

Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2013

Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2013 Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2013 Keuze Zorg Plan Beter Af Restitutie Polis GezondSamenPolis Restitutie Restitutie Polis Ingaande 1 januari 2013 Achmea Reglement Farmaceutische

Nadere informatie

Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2013

Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2013 Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2013 Keuze Zorg Plan Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com

Nadere informatie

Groepsindeling bijlage 2- geneesmiddelen De bijlage-2-geneesmiddelen zijn ingedeeld in 4 groepen:

Groepsindeling bijlage 2- geneesmiddelen De bijlage-2-geneesmiddelen zijn ingedeeld in 4 groepen: Vergoeding van geneesmiddelen Bijlage 2 februari 207 Inleiding Vanaf april 2007 is één landelijke werkwijze van toepassing met bijbehorende artsenverklaringen en apotheekinstructies. Deze verklaringen

Nadere informatie

Groepsindeling bijlage 2- geneesmiddelen De bijlage-2-geneesmiddelen zijn ingedeeld in 4 groepen:

Groepsindeling bijlage 2- geneesmiddelen De bijlage-2-geneesmiddelen zijn ingedeeld in 4 groepen: Vergoeding van geneesmiddelen Bijlage 2 oktober 207 Inleiding Vanaf april 2007 is één landelijke werkwijze van toepassing met bijbehorende artsenverklaringen en apotheekinstructies. Deze verklaringen en

Nadere informatie

Groepsindeling bijlage 2- geneesmiddelen De bijlage-2-geneesmiddelen zijn ingedeeld in 4 groepen:

Groepsindeling bijlage 2- geneesmiddelen De bijlage-2-geneesmiddelen zijn ingedeeld in 4 groepen: Vergoeding van geneesmiddelen Bijlage 2 mei 207 Inleiding Vanaf april 2007 is één landelijke werkwijze van toepassing met bijbehorende artsenverklaringen en apotheekinstructies. Deze verklaringen en instructies

Nadere informatie

Achmea Reglement Farmaceutische zorg 2013

Achmea Reglement Farmaceutische zorg 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2013 Zorg Plan en Select Zorg Plan Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave

Nadere informatie

Groepsindeling bijlage 2- geneesmiddelen De bijlage-2-geneesmiddelen zijn ingedeeld in 4 groepen:

Groepsindeling bijlage 2- geneesmiddelen De bijlage-2-geneesmiddelen zijn ingedeeld in 4 groepen: Vergoeding van geneesmiddelen Bijlage 2 januari 208 Inleiding Vanaf april 2007 is één landelijke werkwijze van toepassing met bijbehorende artsenverklaringen en apotheekinstructies. Deze verklaringen en

Nadere informatie

Groepsindeling bijlage 2- geneesmiddelen De bijlage-2-geneesmiddelen zijn ingedeeld in 4 groepen:

Groepsindeling bijlage 2- geneesmiddelen De bijlage-2-geneesmiddelen zijn ingedeeld in 4 groepen: Vergoeding van geneesmiddelen Bijlage 2 november 207 Inleiding Vanaf april 2007 is één landelijke werkwijze van toepassing met bijbehorende artsenverklaringen en apotheekinstructies. Deze verklaringen

Nadere informatie

Groepsindeling bijlage 2- geneesmiddelen De bijlage-2-geneesmiddelen zijn ingedeeld in 4 groepen:

Groepsindeling bijlage 2- geneesmiddelen De bijlage-2-geneesmiddelen zijn ingedeeld in 4 groepen: Vergoeding van geneesmiddelen Bijlage 2 20 november 207 Inleiding Vanaf april 2007 is één landelijke werkwijze van toepassing met bijbehorende artsenverklaringen en apotheekinstructies. Deze verklaringen

Nadere informatie

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2013

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2013 Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2013 Ingaande 1 januari 2013 Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2013 1. Algemeen Het Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2013 is een uitwerking

Nadere informatie

Groepsindeling bijlage 2- geneesmiddelen De bijlage-2-geneesmiddelen zijn ingedeeld in 4 groepen:

Groepsindeling bijlage 2- geneesmiddelen De bijlage-2-geneesmiddelen zijn ingedeeld in 4 groepen: Vergoeding van geneesmiddelen Bijlage 2 mei 207 Inleiding Vanaf april 2007 is één landelijke werkwijze van toepassing met bijbehorende artsenverklaringen en apotheekinstructies. Deze verklaringen en instructies

Nadere informatie

FBTO Reglement Farmaceutische Zorg 2008

FBTO Reglement Farmaceutische Zorg 2008 FBTO Reglement Farmaceutische Zorg 2008 Ingaande 1 januari 2008 1 1. ALGEMEEN Het FBTO Reglement Farmaceutische Zorg 2008 is een uitwerking van het recht op aanspraak op farmaceutische zorg. Deze aanspraken

Nadere informatie

Groepsindeling bijlage 2- geneesmiddelen De bijlage-2-geneesmiddelen zijn ingedeeld in 4 groepen:

Groepsindeling bijlage 2- geneesmiddelen De bijlage-2-geneesmiddelen zijn ingedeeld in 4 groepen: Vergoeding van geneesmiddelen Bijlage 2 juli 206 Inleiding Vanaf april 2007 is één landelijke werkwijze van toepassing met bijbehorende artsenverklaringen en apotheekinstructies. Deze verklaringen en instructies

Nadere informatie

Achmea reglement Farmaceutische Zorg 2008

Achmea reglement Farmaceutische Zorg 2008 Achmea reglement Farmaceutische Zorg 2008 Ingaande 1 januari 2008 Achmea reglement Farmaceutische Zorg 2008 1. Algemeen Het Achmea reglement Farmaceutische Zorg 2008 is een uitwerking van het recht op

Nadere informatie

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2010 Avéro Keuze Zorg Plan

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2010 Avéro Keuze Zorg Plan Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2010 Avéro Keuze Zorg Plan Ingaande 1 januari 2010 Reglement Farmaceutische Zorg Avéro Keuze Zorg Plan 2010 1. Algemeen Het Reglement Farmaceutische

Nadere informatie

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2011 Avéro Keuze Zorg Plan

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2011 Avéro Keuze Zorg Plan Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2011 Avéro Keuze Zorg Plan Ingaande 1 januari 2011 Reglement Farmaceutische Zorg Avéro Keuze Zorg Plan 2011 1. Algemeen Het Reglement Farmaceutische

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2018

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2018 Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2018 575.607.000.000.1750 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement Farmacie 2018...3 Farmaceutische zorg...3 1. Algemeen...3 2. Vergoeding van

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, en Zelf Bewust Polis

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, en Zelf Bewust Polis REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf januari 207 A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen. Op grond van de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf januari 206 Versie 9 d.d. 05-0-206 A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen.

Nadere informatie

Actualisatie nadere voorwaarden farmaceutische zorg 2009

Actualisatie nadere voorwaarden farmaceutische zorg 2009 Rapport Actualisatie nadere voorwaarden farmaceutische zorg 2009 Op 29 juni 2009 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

1. Algemeen 3. 2. Toepasselijke regelgeving 3. 3. Toestemming 3. 4. Terhandstelling geneesmiddelen 3. 5. Hoeveelheden geneesmiddelen 3

1. Algemeen 3. 2. Toepasselijke regelgeving 3. 3. Toestemming 3. 4. Terhandstelling geneesmiddelen 3. 5. Hoeveelheden geneesmiddelen 3 Reglement Farmacie 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Terhandstelling geneesmiddelen 3 5. Hoeveelheden geneesmiddelen 3 6. Algemene bepaling geneesmiddelen

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG. Behorend bij de Kiemer Basisverzekering

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG. Behorend bij de Kiemer Basisverzekering REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG Behorend bij de Kiemer Basisverzekering Geldig vanaf januari 207 A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen. Op grond van de verzekeringsvoorwaarden (hoofdstuk Farmaceutische

Nadere informatie

Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam www.averoachmea.nl

Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam www.averoachmea.nl Reglement Farmaceutische Zorg (Avéro) Achmea t.b.v. (Keuze) Zorg Plan Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam www.averoachmea.nl Art. 1 Algemeen Het Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2007 is een

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf januari 207 Versie d.d. 08-02-207 A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen.

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf januari 207 Versie 4 d.d. 0-0-207 A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen.

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG Behorend bij de Kiemer Basisverzekering Geldig vanaf januari 207 Versie 2 d.d. 25-0-207 A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen. Op grond van de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Toepasselijke regelgeving. 3. Toestemming. 4. Terhandstelling geneesmiddelen. 5. Hoeveelheden geneesmiddelen

1. Algemeen. 2. Toepasselijke regelgeving. 3. Toestemming. 4. Terhandstelling geneesmiddelen. 5. Hoeveelheden geneesmiddelen Reglement Farmacie 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Terhandstelling geneesmiddelen 3 5. Hoeveelheden geneesmiddelen 3 6. Algemene bepaling geneesmiddelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Hoeveelheden ter handstelling 3 5. Algemene bepaling geneesmiddelen 4

Inhoudsopgave. 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Hoeveelheden ter handstelling 3 5. Algemene bepaling geneesmiddelen 4 Reglement Farmacie 2015 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Hoeveelheden ter handstelling 3 5. Algemene bepaling geneesmiddelen 4 2 1. Algemeen Dit Reglement

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG Behorend bij de Kiemer Basisverzekering Geldig vanaf januari 206 Versie 7 d.d. -07-206 A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen. Op grond van de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg Ditzo Zorgverzekering 2012

Reglement Farmaceutische zorg Ditzo Zorgverzekering 2012 Reglement Farmaceutische zorg Ditzo Zorgverzekering 2012 Dit reglement is onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa. Geldend vanaf 1 januari 2012 1. Algemeen Dit reglement is een uitwerking van de modelovereenkomst

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg VGZ 2006

Reglement farmaceutische zorg VGZ 2006 Reglement farmaceutische zorg VGZ 2006 geldend vanaf 1 januari 2006 als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2006. Pagina 1 van 19 Reglement farmaceutische zorg VGZ 2006 geldend vanaf

Nadere informatie

06 MEI 2015. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van

06 MEI 2015. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 06 MEI 2015 houdende wijziging van de bijlagen 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis 1. Inleiding Dit reglement maakt onderdeel uit van de Polisvoorwaarden behorende bij de Zorg-opmaatpolis en de Polisvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement Farmacie 2017

Reglement Farmacie 2017 Reglement Farmacie 2017 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Terhandstelling geneesmiddelen 3 5. Hoeveelheden geneesmiddelen 3 6. Algemene bepaling geneesmiddelen

Nadere informatie

Ingaande 1 januari 2012

Ingaande 1 januari 2012 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Achmea Zorgverzekeraar Reglement Farmaceutische Zorg 2012 Zorg Plan www.aevitae.com info@aevitae.com Ingaande

Nadere informatie

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2011 Avéro Keuze Zorg Plan

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2011 Avéro Keuze Zorg Plan Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2011 Avéro Keuze Zorg Plan Ingaande 1 januari 2011 Reglement Farmaceutische Zorg Avéro Keuze Zorg Plan 2011 1. Algemeen Het Reglement Farmaceutische

Nadere informatie

Minister van Volksgezondheid Welzijn en

Minister van Volksgezondheid Welzijn en Ministerie van olksgezondheid, Welzijn en Sport Regeling van d Minister van olksgezondheid Welzijn en Sport, van 1 SEP. 2014 houdende wijziging van de bijlagen 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering in

Nadere informatie

INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2. Artikel 3 Voorschrift en levering 2. Artikel 7 Dieetpreparaten 4

INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2. Artikel 3 Voorschrift en levering 2. Artikel 7 Dieetpreparaten 4 REGLEMENT Farmaceutische zorg MODEL F 03.9.04 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 januari 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2 Artikel 2 Gecontracteerde

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg 2013

Reglement Farmaceutische Zorg 2013 Reglement Farmaceutische Zorg 2013 Interpolis ZorgActief 1 Algemeen Het Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2013 is een uitwerking van het recht op aanspraak op farmaceutische zorg. Deze aanspraken vloeien

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2015

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2015 Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2015 575.607.000.000.1450 Pagina 1 van 13 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement Farmacie 2015...3 Farmaceutische zorg...3 1. Algemeen...4 2. Vergoeding van

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus EJ DEN HAAG

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus EJ DEN HAAG > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20150 2500 EJ DEN HAAG Interne Geneeskunde Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl

Nadere informatie

1. Algemeen...3 2. Definities...3 2.1 Regeling...3 2.2 GVS: Geneesmiddelen Vergoedingensysteem...3 2.3 Farmaceutische zorg...3

1. Algemeen...3 2. Definities...3 2.1 Regeling...3 2.2 GVS: Geneesmiddelen Vergoedingensysteem...3 2.3 Farmaceutische zorg...3 Reglement Farmaceutische Zorg 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen...3 2. Definities...3 2.1 Regeling...3 2.2 GVS: Geneesmiddelen Vergoedingensysteem...3 2.3 Farmaceutische zorg...3 3. Toestemming...3 4. Hoeveelheden

Nadere informatie

INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2. Artikel 3 Voorschrift en levering 2. Artikel 7 Dieetpreparaten 4

INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2. Artikel 3 Voorschrift en levering 2. Artikel 7 Dieetpreparaten 4 REGLEMENT Farmaceutische zorg MODEL F 03.9.04 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 januari 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2 Artikel 2 Gecontracteerde

Nadere informatie

behorende bij de Trias Natura Polis en de Trias Restitutie Polis

behorende bij de Trias Natura Polis en de Trias Restitutie Polis Reglement Farmaceutische Zorg Zorgverzekeraar Trias 2007 behorende bij de Trias Natura Polis en de Trias Restitutie Polis Trias Zorgverzekeraar N.V., Stadhuisplein 70, 4203 NS Gorinchem, Postbus 38, 4200

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden en reglementen 2016. Aanvullende Zorgverzekering ik! zorg voor mijzelf

Verzekeringsvoorwaarden en reglementen 2016. Aanvullende Zorgverzekering ik! zorg voor mijzelf Reglement Verzekeringsvoorwaarden Farmaceutische Zorg 2016 ik! Avéro Select Keuze Achmea Zorg Plan l 2016 (restitutie) (natura) 1 Verzekeringsvoorwaarden en reglementen 2016 Aanvullende Zorgverzekering

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg 2017

Reglement Farmaceutische zorg 2017 Reglement Farmaceutische zorg 2017 Ditzo Reglement Farmaceutische zorg 2017 1. Algemeen Dit Reglement is een uitwerking van de modelovereenkomst van de Ditzo basisverzekering welke weer een uitwerking

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg Restitutie 2017 (onder voorbehoud van toestemming van de NZa)

Reglement Farmaceutische zorg Restitutie 2017 (onder voorbehoud van toestemming van de NZa) Reglement Farmaceutische zorg Restitutie 2017 (onder voorbehoud van toestemming van de NZa) 1. Algemeen Dit Reglement is een uitwerking van de modelovereenkomst van de Amersfoortse Restitutie welke weer

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Datum 13 maart 2015 GVS rapport 15/04 dulaglutide (Trulicity )

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Datum 13 maart 2015 GVS rapport 15/04 dulaglutide (Trulicity ) > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG 0530.2015030019 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus

Nadere informatie

Bijlage 2. horende bij artikel 2.5, tweede en derde lid, van de Regeling zorgverzekering (15 maart 2011)

Bijlage 2. horende bij artikel 2.5, tweede en derde lid, van de Regeling zorgverzekering (15 maart 2011) Bijlage 2. hrende bij artikel 2.5, tweede en derde lid, van de Regeling zrgverzekering (15 maart 2011) 1. Plymere, ligmere, mnmere en mdulaire dieetpreparaten Vrwaarde: uitsluitend vr een verzekerde die

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ s GRAVENHAGE

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ s GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ s GRAVENHAGE 2731.2013089824 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2017

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2017 Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2017 575.607.000.000.1650 Pagina 1 van 12 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement Farmacie 2017...3 Farmaceutische zorg...3 1. Algemeen...4 2. Vergoeding van

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg Univé

Reglement farmaceutische zorg Univé Reglement farmaceutische zorg Univé geldend vanaf 1 januari 2010 2 REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG UNIVÉ 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Verzekerde zorg 3 Artikel 3. Aanwijzing geneesmiddelen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen IZA Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem Zaak : Farmaceutische zorg, Procoralan, indicatie Zaaknummer : 201501755 Zittingsdatum : 23 maart 2016 Stichting Klachten

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg IZA. geldend vanaf 1 januari 2010

Reglement farmaceutische zorg IZA. geldend vanaf 1 januari 2010 Reglement farmaceutische zorg IZA geldend vanaf 1 januari 2010 Inhoudsopgave Artikel I. Algemeen... 3 Artikel II. Verzekerde zorg... 3 Artikel III. Aanwijzing geneesmiddelen door IZA Zorgverzekeraar...

Nadere informatie

Reglement. REGLEMENT Farmaceutische zorg. Delta Lloyd Zorgverzekering NV. Geldend vanaf 1 juli 2007

Reglement. REGLEMENT Farmaceutische zorg. Delta Lloyd Zorgverzekering NV. Geldend vanaf 1 juli 2007 Reglement REGLEMENT Farmaceutische zorg MODEL Z 03.9.04 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 juli 2007 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2 Artikel

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg. ASR l Flexibel

Reglement Farmaceutische Zorg. ASR l Flexibel Reglement Farmaceutische Zorg 2016 ASR l Flexibel Inhoudsopgave I Algemeen 4 IV Hoeveelheden ter handstelling 7 II Definities 5 III Toestemming 6 V Specifieke bepalingen voor geneesmiddelen 8 Samen voor

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg 2016

Reglement Farmaceutische Zorg 2016 Reglement Farmaceutische Zorg 2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. inclusief Pro Life en ZieZo Interpolis Zorgverzekeringen N.V. OZF Zorgverzekeringen N.V. FBTO Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg ONVZ Zorgverzekeraar 2008

Reglement Farmaceutische zorg ONVZ Zorgverzekeraar 2008 Reglement Farmaceutische zorg ONVZ Zorgverzekeraar 2008 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Zorgverzekeringswet, het Besluit zorgverzekering en de Regeling zorgverzekering, zoals die

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2013

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2013 Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2013 575.607.000.001.1250 Pagina 1 van 11 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement Farmacie 2013...3 Algemeen...3 1. Geneesmiddelen van Bijlage 2 Regeling zorgverzekering...4

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis. per 1 januari 2008

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis. per 1 januari 2008 REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis per 1 januari 2008 1. Inleiding Dit reglement maakt onderdeel uit van de Polisvoorwaarden behorende bij de Zorg-opmaatpolis

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 842 24 november 2008 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 november 2008, nr. Z/VU-2890148,

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg IZZ

Reglement farmaceutische zorg IZZ Reglement farmaceutische zorg IZZ Geldend vanaf 1 januari 2010 IZZ Zorg voor de zorg Reglement farmaceutische zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 4 Artikel 2. Verzekerde zorg 4 Artikel 3. Aanwijzing

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2015

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2015 Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2015 575.607.000.000.1450 Pagina 1 van 13 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 Reglement Farmacie 2014... 3 Farmaceutische zorg... 3 1. Algemeen... 4 2. Vergoeding

Nadere informatie