Algemene Voorwaarden 2014 Campers Down Under B.V. geldig voor boekingen vanaf 15 september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden 2014 Campers Down Under B.V. geldig voor boekingen vanaf 15 september 2014"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden 2014 Campers Down Under B.V. geldig voor boekingen vanaf 15 september 2014 Artikel 1 Inleidende bepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst. Hieronder valt onder meer de verhuurder: de dienstverlener die eigenaar is van het campervoertuig en die verantwoordelijk is voor de verhuur van het voertuig inclusief additioneel gehuurde toebehoren. Reiziger: a. de wederpartij van Campers Down Under B.V., of b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of c. degene aan wie overeenkomstig artikel 14 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot Campers Down Under B.V. is overgedragen. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Campers Down Under B.V. zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste de camperhuur en desgewenst in combinatie met verblijf en/of een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst. Campers Down Under B.V. is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen. Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van Artikel 2 ANVR-Consumentenvoorwaarden Campers Down Under B.V. (K.v.K ) hanteert de ANVR-Consumentenvoorwaarden voor alle reizen op de Campers Down Under website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van de Algemene Voorwaarden en overige informatie, en daarmee akkoord gaat. U gaat voor de huur van de camper ter plaatse een contract aan met de verhuurder. Alleen dit contract is, zoals het op moment van overname is geformuleerd, van toepassing voor de huur van het voertuig. Het huurcontract wordt ondertekend door de verhuurder (eigenaar van het voertuig) en huurder ten tijde van het ophalen van het voertuig en na een laatste inspectie van het voertuig door de huurder en verhuurder. Het is daartoe een bindende en rechtsgeldige overeenkomst tussen deze twee partijen waar Campers Down Under geen invloed op heeft of kan hebben. Op het vervoer door de luchtvaartmaatschappij zijn hun algemene vervoersvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn bij de desbetreffende maatschappij op te vragen. Artikel 3 Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) Campers Down Under (K.v.K ) is aangesloten bij de SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op de Campers Down Under website gepubliceerde reizen. Onder de SGR-garantie is de reiziger ervan verzekerd zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis. Artikel 4 Stichting Calamiteitenfonds Reizen (in aanvraag) Campers Down Under (K.v.K ) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de Campers Down Under website gepubliceerde reizen. Deze garantie houdt in dat de reiziger die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: - (een deel van) de reissom terugkrijgt indien Campers Down Under de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kan uitvoeren; - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien Campers Down Under als gevolg van een calamiteit de reis moet aanpassen of indien de reiziger vervroegd gerepatrieerd moet worden. Onder een calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. De Stichting Calamiteitenfonds Reizen stelt vast of een calamiteit valt onder de dekking volgens de voorwaarden. Dit kan niet door de reiziger zelf of Campers Down Under worden vastgesteld. VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS Artikel 5 Informatie van Campers Down Under 1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door Campers Down Under algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. 2. Door Campers Down Under zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.

2 3. Campers Down Under draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven. Campers Down Under krijgt alle informatie en afbeeldingen van campers aangeleverd door de verhuurders en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen de afbeeldingen op de Campers Down Under website en het daadwerkelijke voertuig dat voor de reiziger is gereserveerd, hetgeen tevens geldt voor de in documenten verstrekte informatie. 4. Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij Campers Down Under bekend is aan de reiziger bekendgemaakt, zo mogelijk bij boeking en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden. Artikel 6 Informatie door de reiziger 1. De reiziger verstrekt Campers Down Under voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon en adres. 2. Met name dient de reiziger informatie te verstrekken van hemzelf en van de door hem aangemelde reizigers met betrekking tot zijn/hun lichamelijke en/of geestelijke toestand (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot mogelijk ongemak, gevaar of risico s voor de reiziger dan wel andere reizigers (passagiers en/of bemanning) of bezittingen van derden. De reiziger is zich ervan bewust dat de vervoerder (bijvoorbeeld de gezagvoerder van een vliegtuig) hem het recht op verder vervoer kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt. Informatie moet ook worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. Het is de reiziger bekend dat de vervoerder zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij ontbreken van die verklaring de reiziger het recht op (verder) vervoer te ontzeggen. 3. Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Campers Down Under omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers. 4. Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door Campers Down Under van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht. Artikel 7 Essenties 1. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door Campers Down Under aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). Campers Down Under zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van Campers Down Under. 2. Campers Down Under heeft in geval van een medische essentie het recht per boeking een redelijk bedrag in rekening te brengen voor aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Eventuele kosten inzake medische essenties kunnen slechts in rekening worden gebracht indien de reiziger en Campers Down Under dit overeenkomen. 3. Een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties) neemt Campers Down Under alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft hij het recht om hiervoor een redelijk bedrag in rekening te brengen, te weten de aan het verzoek verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Campers Down Under. 4. De hoogte van de in dit artikel genoemde vergoedingen worden in de aanbieding van Campers Down Under vermeld. HET BOEKEN VAN DE REIS (Inhoud en vastlegging) Artikel 8 Totstandkoming en inhoud overeenkomst 1. Aanbod en aanvaarding a. De reiziger kan via de Campers Down Under website, per of telefonisch een offerte aanvragen voor een losse camperhuur of een reis met een camper als een onderdeel. Offertes zijn gratis en vrijblijvend, de beschikbaarheid van een reisonderdeel is echter altijd onder voorbehoud. Campers Down Under streeft ernaar de aanvraag altijd binnen één werkdag te beantwoorden. Echter, in de aanloop naar de Australische hoogseizoenen (december/januari en juni/juli/augustus) kan het door grote drukte voorkomen dat er meer tijd nodig is om de offerte toe te sturen. Alle aanvragen en boekingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. b. Op het moment van het verzenden van een offerte en het doen van de aanbetaling wordt het bedrag in euro s altijd vastgesteld aan de hand van de dan geldende AU$ of NZ$ - Euro koers. c. Campers Down Under biedt haar reizen aan zonder verborgen kosten, zoals luchthavenbelasting, brandstoftoeslagen en andere onvermijdelijke kosten. Hierin volgt Campers Down Under de richtlijnen zoals opgesteld door de Code Commissie Reisaanbiedingen. Op de Campers Down Under website wordt per reis aangegeven wat wel en niet is inbegrepen in de reissom. Indien de reiziger kiest voor een maatwerkreis waarbij diverse reisonderdelen los met elkaar gecombineerd worden, of enkel voor camperhuur, dan staan alle onvermijdelijke kosten op het offerte overzicht vermeld. d. Een offerte kan beperkt geldig zijn. Een offerte garandeert alleen de beschikbaarheid op het moment van verzending van de offerte. Op het moment dat de reiziger besluit tot boeking over te gaan, wordt de beschikbaarheid opnieuw door Campers Down Under gecontroleerd. Omdat de verhuurders de prijzen wekelijks kunnen wijzigen, kunnen aan een offerte geen rechten worden ontleend. e. Mocht de offerte van Campers Down Under voor camperhuur hoger zijn dan een offerte van een andere reisorganisatie, dan is Campers Down Under na overlegging van de originele offerte van de andere reisorganisatie in de meeste gevallen bereid om de offerte naar beneden bij te stellen. Dit geldt alleen voor een gelijk model camper en met eenzelfde verzekeringpakket/data.

3 f. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Campers Down Under inclusief de toepasselijke voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur. g. Bij boeking via internet heeft Campers Down Under het boekingsproces zodanig ingericht dat de reiziger er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat en welke voorwaarden van toepassing zijn. Door de bevestiging van de boeking door Campers Down Under is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden. h. Een boeking is altijd definitief, ook als één of meerdere onderdelen op aanvraag zijn. De reiziger kan dus niet meer kosteloos annuleren of wijzigen. Als het voertuig beschikbaar is, stuurt Campers Down Under de bevestiging/factuur en informatie toe. Als het gewenste campertype, de hotelkamer, vlucht etc. of data niet beschikbaar zijn, zal Campers Down Under meteen een alternatief aanbieden. De reiziger heeft dan de keuze om dit alternatief te boeken. i. Alle offertes en bevestigingen worden opgemaakt en verzonden als PDF-bestand. Indien de reiziger geen PDF-bestanden kan openen, adviseert Campers Down Under de reiziger het gratis Adobe Reader-programma om PDF-bestanden te lezen, te downloaden van de website j. Campers Down Under kan, mits dit van tevoren aan de reiziger bekend wordt gemaakt, voor het verlenen van haar diensten een tarief in rekening brengen. 2. Herroeping aanbod Het aanbod van Campers Down Under is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan (bijvoorbeeld indien Campers Down Under een incorrecte prijsopgaaf van een verhuurder heeft ontvangen). De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch vóór uur de tweede werkdag na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden. 3. Kennelijke fouten Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Campers Down Under niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn. 4. Aanmelder a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en Campers Down Under anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder. c. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk. 6. Gegevens en voorbehouden in publicatie Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van Campers Down Under maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst. 7. Reisduur en vertrek- en aankomsttijden a. De reisduur wordt in hele dagen vermeld. De dagen van vertrek en aankomst worden daarin meegeteld, ongeacht de vertreken aankomsttijden. Camperhuur wordt in Australië en Nieuw-Zeeland in kalenderdagen uitgedrukt. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij voor camperhuur in nachten wordt gerekend, dit staat dan nadrukkelijk vermeld in de tariefsinformatie op de Campers Down Under website of op de offerte en/of factuur. b. Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. Campers Down Under kan hier alleen binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd van afwijken. In dat geval zijn de artikelen 17 en 19 niet van toepassing. 8. Afwijkingen van percentages in artikel 9 en 15 Campers Down Under kan van de in de artikelen 9 en 15 genoemde percentages afwijken, doch alleen indien de afwijkende percentages vooraf bekend zijn gemaakt in de publicatie en/of aanbieding en de positie van de reiziger versterken. Dit laat onverlet de toegestane afwijkingen als bedoeld in art. 9 lid 1 en art. 15 lid 2. Artikel 9 Betaling, rente en incassokosten 1. Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 100% van de vliegtickets, inclusief toeslagen, plus 15% van het landarrangement (camperhuur en hotelovernachting) met een minimum van 250 plus de premie van de afgesloten reis- en/of annuleringskostenverzekering, 39,50 boekingskosten en 2,50 bijdrage voor het Calamiteitenfonds. Betaling per creditcard is niet mogelijk. Aanvullingen op een reserveringsopdracht kunnen, mits beschikbaar, binnen 5 werkdagen na de originele opdracht doorgegeven worden. Hiervoor worden géén additionele boekingskosten berekend. Een aantal camperverhuurders verlangt na boeking onmiddellijke betaling, dit zal de reiziger bij boeking worden medegedeeld. De reiziger dient dan de reissom per omgaande aan Campers Down Under te betalen. 2. Indien de aanbetaling niet binnen 3 werkdagen na boeking is voldaan door de reiziger behoudt Campers Down Under zich het recht voor om het geboekte voertuig vrij te geven aan andere reizigers. 3. De reiziger ontvangt circa 7 weken voor de dag van vertrek een herinnering voor de betaling van het restant van de reissom. Dit bedrag moet uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Campers Down Under. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door Campers Down Under schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Campers Down Under heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 15 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend. 4. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

4 5. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Campers Down Under heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd, tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van in redelijkheid door Campers Down Under gemaakte buitengerechtelijke kosten. Artikel 10 Reissom 1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door Campers Down Under of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variëren. 2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze Campers Down Under bekend waren ten tijde van publicatie ervan. PERIODE NA BOEKING TOT EN MET UITVOERING VAN DE REIS Artikel 11 Wijzigingen reissom 1. In verband met wijzigingen in de brandstof- en olieprijzen komt het regelmatig voor dat een luchtvaartmaatschappij stijgingen in de brandstoftoeslag en/of luchthavenbelastingen doorvoert. Campers Down Under heeft het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek deze verhogingen aan de reiziger door te belasten. Campers Down Under zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van Campers Down Under kan worden gevergd. Campers Down Under zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend. Als de reissom tijdig is betaald, is de termijn waarbinnen de reissom niet meer verhoogd mag worden, 6 weken in plaats van 20 dagen voor vertrek. 2. De reiziger kan, in geval van een aangekondigde prijsverhoging van de luchtvervoerskosten, aan Campers Down Under vragen of hij deze kosten alvast aan Campers Down Under mag betalen ter voorkoming van de prijsverhoging. Als dit verzoek kan worden ingewilligd, deze kosten volledig zijn betaald en het ticket is uitgegeven, geldt dat Campers Down Under het deel luchtvervoerskosten in de reissom niet meer zal wijzigen. In die gevallen worden de annuleringskosten van artikel 15 minimaal verhoogd met de betaalde luchtvervoerskosten. 3. a. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in lid 1 af te wijzen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. b. Indien de reiziger de verhoging afwijst, heeft Campers Down Under het recht de overeenkomst op te zeggen. Zij moet - op straffe van verval - binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 16, 17 en 19 zijn niet van toepassing. 4. Indien de reissom geheel of gedeeltelijk in Australische of Nieuw-Zeelandse dollars (A$ / NZ$) is aangegeven, ontvangt de reiziger een factuur in Euro's gebaseerd op de dagkoers van aankoop van de betreffende dollars op de dag van boeking. Hiervoor gebruikt Campers Down Under de aankoopkoers zoals aangegeven op de site van ING: Onze koers is ongeveer 0,5% hoger dan deze wisselkoers en komt overeen met de werkelijke kosten, namelijk inclusief de kosten die de bank rekent voor het internationale betalingsverkeer. Indien een aanbetaling is gedaan, wordt 8 weken (56 dagen) voor vertrek de $- koers opnieuw bekeken. Is op die dag de $-koers meer dan 3% veranderd, dan wordt deze stijging of daling doorberekend in de restfactuur. Indien de gehele reissom direct na boeking wordt voldaan geldt er een koersgarantie. Campers Down Under zal in dat geval de reissom niet meer wijzigen als gevolg van een wijziging van de dollarkoers. Artikel 12 Reisbescheiden en benodigde reisdocumenten reiziger 1. Campers Down Under stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van Campers Down Under kan worden gevergd. 2. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Campers Down Under. 3. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek geeft Campers Down Under aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Campers Down Under. 4. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, (internationaal) rijbewijs, voor alle landen die de reiziger op de reis aandoet (ook stopovers). Daartoe dient de reiziger zelf na te gaan of de door Campers Down Under verstrekte informatie nog correct is (zoals geldigheid van paspoorten of de benodigde visa). Standaard wordt een internationaal rijbewijs (als aanvulling op het nationale rijbewijs) aanbevolen, voor Australië en Nieuw-Zeeland is dit echter verplicht. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening (conform artikel 15), tenzij Campers Down Under heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan haar kan worden toegerekend, of als Campers Down Under tekort is geschoten in haar informatieplicht van artikel 5 lid 1. Artikel 13 Wijzigingen door de reiziger 1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger (alleen schriftelijk via of per post) wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor 30 aan administratiekosten per boeking en eventuele communicatiekosten plus eventuele extra kosten van de verhuurder/dienstverlener te voldoen. Let op: deze kosten van de verhuurder/dienstverlener

5 kunnen oplopen tot een maximum van 100% van de kosten van het moment van boeken. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door Campers Down Under worden bevestigd. Campers Down Under berekent de volgende administratiekosten voor wijzigingen vanaf 28 dagen voor vertrek: - Vanaf 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek: 40 - Vanaf 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek: 60 - Vanaf 7 dagen voor vertrek zijn wijzigingen niet meer mogelijk. Het overstappen naar een ander type camper is mogelijk tot 90 dagen voor de afhaaldatum, mits beschikbaar en mits de verhuurder geen afwijkende regeling hanteert. Indien de verhuurder wijzigingskosten in rekening brengt, worden deze in rekening gebracht aan de reiziger. Bij een wijziging na boeking worden indien de verhuurder de tarieven op weekbasis vaststelt, altijd nieuwe, dan geldende tarieven gehanteerd. 2. Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door Campers Down Under met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 15 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd. 3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop artikel 15 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd. Artikel 14 In-de-plaatsstelling 1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: - de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en - het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en - de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling. 2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Campers Down Under voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 13 lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging. Artikel 15 Annulering door de reiziger 1. Annuleringen moeten altijd schriftelijk (per of post) worden bevestigd. 2. Naast de annuleringsvoorwaarden in dit artikel gelden tevens de annuleringsvoorwaarden en -kosten zoals de verhuurders die hanteren. Deze huurvoorwaarden (Terms and Conditions) staan ter raadpleging op de Campers Down Under website en worden altijd met de boekingsbevestiging mee gezonden aan de reiziger. 3. Standaard annuleringskosten Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan Campers Down Under de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen: - bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling; - bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom; - bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom; - bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom; - bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom; - bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom; - bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom. 4. Afwijkende annuleringskosten Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Zo gelden voor vliegtickets afwijkende annuleringsvoorwaarden. De annuleringskosten hiervoor kunnen oplopen tot 100% van de (ticket)kosten vanaf het moment van boeken. Deze afwijkende annuleringsvoorwaarden staan duidelijk vermeld op de Campers Down Under website en in de voorwaarden van de leverancier/vliegmaatschappij. Ook de annuleringskosten van de camperverhuurder kunnen afwijken en oplopen tot een maximum van 100% van de kosten van het moment van boeken. 5. Deelannulering a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een camper, hotel of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd. b. Campers Down Under doet aan de overblijvende reiziger(s) indien gewenst een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode. c. Voor de sub b. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels van artikel 9 gelden. d. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd. e. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht. 6. Minder schade De reiziger die de reis annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij hij gemotiveerd aangeeft waarom de schade van Campers Down Under lager is uitgevallen. In dat geval zal Campers Down Under deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

6 7. Geen kosten bij dekkingsbeperking/uitkeringsvatbare situatie Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 dagen voor vertrek kosteloos worden geannuleerd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt. 8. Buiten kantooruren Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. 9. In-de-plaatsstelling In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 14 van toepassing. Artikel 16 Opzegging door Campers Down Under 1. Campers Down Under heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. 2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Campers Down Under aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 3. Een gewichtige omstandigheid voor Campers Down Under is in ieder geval aanwezig als vóór datum vertrek een voor dat gebied door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking, dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt. 4. a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. b. Indien de oorzaak van de opzegging aan Campers Down Under kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Campers Down Under. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 19. c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan Campers Down Under kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel Indien Campers Down Under door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing. Artikel 17 Wijzigingen door Campers Down Under 1. a. Campers Down Under heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 16 lid 2. Wijzigingen deelt Campers Down Under binnen 3 kalenderdagen aan de reiziger mee, nadat hij van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor vertrek deelt zij deze binnen 1 kalenderdag mee. b. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen. c. Als de wijziging één of meer niet-wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. d. Indien Campers Down Under door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing. 2. a. In geval van wijziging doet Campers Down Under de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet zij binnen 3 kalenderdagen nadat Campers Down Under van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag. b. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie (hierin is de camper inbegrepen) moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken: - de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming (in geval van hotelovernachting); - de aard en klasse van de accommodatie; - de faciliteiten die de accommodatie verder biedt. Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met: - de samenstelling van het reisgezelschap; - de aan Campers Down Under bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven; - de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door Campers Down Under schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd. 3. a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag. b. Als de reiziger de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, heeft Campers Down Under het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Zij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van de afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid Wanneer een termijn uit de leden 1, 2 en 3 van dit artikel eindigt op een zon- of feestdag, wordt die termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag uur. 5. a. Indien de oorzaak van de wijziging aan Campers Down Under kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van Campers Down Under. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 19. b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

7 c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan Campers Down Under kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt Campers Down Under ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. (Zie voor de kosten daarvan artikel 20.) Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt Campers Down Under de reiziger(s) indien nodig een gelijkwaardig vervoermiddel dat hem/hen terug brengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. (Zie voor de kosten daarvan artikel 20.) 7. Campers Down Under is, onverminderd het bepaalde in artikel 22 lid 4, verplicht de reiziger(s) te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is. Artikel 18 Borgsom en creditcard a. Campers Down Under aanvaart geen aansprakelijkheid voor betaling van borgsommen voor camperhuur. Een creditcard is bij veel camperverhuurders verplicht om de borg veilig te stellen. De reiziger dient zelf zorg te dragen dat de limiet van de creditcard voldoende toereikend is voor de betaling van borgsommen en dat de bankpas geschikt is voor gebruik buiten Europa. Betalingen per creditcard kunnen kosten met zich meebrengen. Voor betalingen per creditcard kan de verhuurder een toeslag rekenen. Deze toeslag varieert per verhuurder en ligt in de regel tussen de 2% en 4% van het totaalbedrag. Deze kosten worden niet gerestitueerd door Campers Down Under. b. Gedurende de huurperiode kan de koers fluctueren. Het kan voorkomen dat er koersverschil in het voor- of nadeel van de reiziger ontstaat. Eventuele koersverschillen worden niet gecompenseerd door Campers Down Under. Artikel 19 Aansprakelijkheid en overmacht 1. Campers Down Under is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of camperverhuurder, van toepassing. Campers Down Under is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering. 2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 16 en 17 is Campers Down Under verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. 3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 2 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 23 lid Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 2 bedoelde verwachtingen, is Campers Down Under onverminderd het bepaalde in de artikelen 20, 21 en 22 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Campers Down Under is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Campers Down Under of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 5 van dit artikel. 5. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. 6. Verhuurders kunnen en mogen details wijzigen zonder daar agentschappen van op de hoogte te stellen. Campers Down Under is derhalve niet aansprakelijk voor (vermeende) directe, indirecte en/of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) de Campers Down Under website of die het gevolg mocht zijn van de juistheid en/of volledigheid van de op de website, in offertes en/of boekingsbevestigingen beschikbare informatie. Artikel 20 Hulp en bijstand 1. a. Campers Down Under is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Campers Down Under, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 19 lid 4 is toe te rekenen. b. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Campers Down Under tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger. 2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Campers Down Under zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Campers Down Under bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten. Artikel 21 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Campers Down Under 1. a. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Campers Down Under dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt. b. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reisen/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger

8 lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten. c. Campers Down Under is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd. 2. Indien Campers Down Under jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom. 3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Campers Down Under voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom. 4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Campers Down Under gelden ook ten behoeve van werknemers van Campers Down Under en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een Verdrag, Verordening of wet dit uitsluit. 5. Campers Down Under is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten. Artikel 22 Verplichtingen van de reiziger 1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Campers Down Under ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. 2. a. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Campers Down Under van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van Campers Down Under in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. b. Alle uit een situatie als bedoeld in lid 2 sub a voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend. 3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 23 lid 1 te voldoen. 4. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij Campers Down Under te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. 5. De reiziger is verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico s die worden gedekt door de gangbare reis-, ongevallen- en bagageverzekeringen. De verplichting van Campers Down Under om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen zoals omschreven in artikel 20 wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S-centrale. Artikel 23 Klachten tijdens de reis 1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 19 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich in deze volgorde melden bij: de betrokken dienstverlener of Campers Down Under. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij Campers Down Under. Bij het ophalen van het voertuig dient de huurder altijd zelf de inventaris te controleren en eventuele ontbrekende zaken/gebreken/beschadigingen direct door te geven aan de depothouder/verhuurder. Campers Down Under draagt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke klachten die onderdeel zijn van de overeenkomst tussen verhuurder en huurder. 2. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt Campers Down Under voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport). 3. Campers Down Under zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen. 4. De communicatiekosten worden door Campers Down Under vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt. 5. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of Campers Down Under daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten. NA DE REIS Artikel 24 Klachten na de reis 1. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Campers Down Under. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij. 2. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij Campers Down Under te worden ingediend. 3. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Campers Down Under niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. Campers Down Under geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs

9 elektronische weg bericht. 4. Campers Down Under zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven. Artikel 25 Geschillen 1. a. Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de reiziger desgewenst tot uiterlijk drie maanden na de schriftelijke reactie als bedoeld in artikel 24 lid 4 het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag ( De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. b. De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 2. a. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze Algemene Voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is. b. De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is. c. Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de gereserveerde dienst(en) (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Partijen zijn aan de in dit lid genoemde termijnen gehouden tenzij het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Campers Down Under op deze termijnen een beroep doet. 1 Afwijkend van de ANVR-Consumentenvoorwaarden

HAPY PEOPLE SPECIAL PLACES. Reisvoorwaarden. Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst

HAPY PEOPLE SPECIAL PLACES. Reisvoorwaarden. Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst Reisvoorwaarden Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst. Artikel 3. Kennelijke fouten. Artikel 4. Herroeping aanbod. Artikel 5. Informatieplicht reiziger.

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst.

Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst. Reisvoorwaarden Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst. Artikel 3. Kennelijke fouten. Artikel 4. Herroeping aanbod. Artikel 5. Informatieplicht reiziger.

Nadere informatie

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen. INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 - Documenten ARTIKEL 7

Nadere informatie

tico reis consult haarlemmer houttuinen 305 1013 gm amsterdam t 020 788 77 77 f 020 788 77 78 e info@tico.nl www.tico.nl bank 46.54.71.

tico reis consult haarlemmer houttuinen 305 1013 gm amsterdam t 020 788 77 77 f 020 788 77 78 e info@tico.nl www.tico.nl bank 46.54.71. Algemene voorwaarden Tico Reis Consult Artikel 1. Inleidende bepalingen In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Tico Reis Consult: de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN

ALGEMENE REISVOORWAARDEN ALGEMENE REISVOORWAARDEN INHOUD Artikel 1 Inleidende bepalingen Artikel 2 De opdracht in het algemeen Artikel 3 De reserveringsopdracht Artikel 4 Betalingen Artikel 5 Aansprakelijkheid Artikel 6 Documenten

Nadere informatie

BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD

BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepalingen ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 -

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance

AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Wijziging in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OP DE VERHUUR VAN ACCOMMODATIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OP DE VERHUUR VAN ACCOMMODATIES ALGEMENE VOORWAARDEN OP DE VERHUUR VAN ACCOMMODATIES ARTIKEL 1 INLEIDENDE BEPALING. Artikel 1, lid 1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. LPB; LPB Vakantiehuizen BV (handelend onder de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Puur Azië

Algemene voorwaarden Puur Azië Algemene voorwaarden Puur Azië Artikel 1. Inleidende bepalingen In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Puur Azië: de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Puur Azië zich

Nadere informatie

BOEKINGSVOORWAARDEN Agri Experience 2015

BOEKINGSVOORWAARDEN Agri Experience 2015 BOEKINGSVOORWAARDEN Agri Experience 2015 INHOUD Artikel 1 Inleidende bepalingen Artikel 2 De opdracht in het algemeen Artikel 3 De reserveringsopdracht Artikel 4 Betalingen Artikel 5 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten.

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten. Voorwaarden Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 1, lid 1 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Reisorganisator; Snowjoy BV, vertegenwoordigd door R. van Velthoven en C. Paijmans. 2. Reisovereenkomst;

Nadere informatie

Algemene boekingsvoorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden Algemene boekingsvoorwaarden Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan: Lemmens Travel, gevestigd te Breda, hierna te noemen: Reisagent. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

AANVULLING OP DE ANVR-REISVOORWAARDEN 2016 GELDEND VOOR BOEKINGEN VANAF 01 APRIL 2016

AANVULLING OP DE ANVR-REISVOORWAARDEN 2016 GELDEND VOOR BOEKINGEN VANAF 01 APRIL 2016 AANVULLING OP DE ANVR-REISVOORWAARDEN 2016 GELDEND VOOR BOEKINGEN VANAF 01 APRIL 2016 Personal Touch Travel verklaart de ANVR-Reisvoorwaarden 2016 met aanvulling van toepassing geldend voor boekingen gemaakt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DrieTour Reizen BV 2013 De ANVR-Reisvoorwaarden zijn op al onze reizen van toepassing.

Algemene voorwaarden DrieTour Reizen BV 2013 De ANVR-Reisvoorwaarden zijn op al onze reizen van toepassing. Algemene voorwaarden DrieTour Reizen BV 2013 De ANVR-Reisvoorwaarden zijn op al onze reizen van toepassing. VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS Artikel 1 Inleidende bepalingen In deze reisvoorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van

Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van Natuurlijkbulgarije.nl en alle overeenkomsten tussen natuurlijkbulgarije.nl

Nadere informatie

Reis en boekingsvoorwaarden

Reis en boekingsvoorwaarden Reis en boekingsvoorwaarden Artikel 1 INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1-Verhuurbedrijf Texelvakanties, treedt bij elke dienstverlening nooit in eigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden La mia Italia juli 2016

Algemene voorwaarden La mia Italia juli 2016 Algemene voorwaarden La mia Italia juli 2016 Artikel 1 Inleidende bepalingen 1 In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: La mia Italia: La mia Italia, de Wiede 7, 9649XA, Muntendam, Nederland. Reiziger:

Nadere informatie

Artikel 4 Reissom Artikel 5 Informatie Artikel 6 Reisbescheiden Artikel 7 Wijzigingen door de reiziger 1 Artikel 8 In-de-plaatsstelling

Artikel 4 Reissom Artikel 5 Informatie Artikel 6 Reisbescheiden Artikel 7 Wijzigingen door de reiziger 1 Artikel 8 In-de-plaatsstelling Reisvoorwaarden van Air Consultants Europe B.V. gevestigd te Schiphol-Rijk. Deze reisvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder dossiernummer 27270321. Artikel 1 definities

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Orion Reizen

Reisvoorwaarden Orion Reizen Reisvoorwaarden Orion Reizen Hieronder vindt u de reisvoorwaarden van Orion Reizen. Deze reisvoorwaarden zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. De voorwaarden gelden voor alle reizen geboekt bij Orion

Nadere informatie

3-Reissom; De gepubliceerde reissom geldt per vakantieobject per week, tenzij anders aangegeven.

3-Reissom; De gepubliceerde reissom geldt per vakantieobject per week, tenzij anders aangegeven. Algemene voorwaarden Artikel 1: INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1-Villa Verhuur Texel, treedt bij elke dienstverlening nooit in eigen naam op, doch steeds

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN SkieninAmerika

REISVOORWAARDEN SkieninAmerika REISVOORWAARDEN SkieninAmerika ARTIKEL 1 - INLEIDENDE BEPALING In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: a. SkieninAmerika: SkieninAmerika is een handelsnaam van reisorganisatie Time Out Tours BV.

Nadere informatie

Boekingsvoorwaarden. Waar kan ik dan heen als ik een geschil heb dat Translatina Travel niet naar tevredenheid heeft afhandeld?

Boekingsvoorwaarden. Waar kan ik dan heen als ik een geschil heb dat Translatina Travel niet naar tevredenheid heeft afhandeld? Boekingsvoorwaarden Waar kan ik dan heen als ik een geschil heb dat Translatina Travel niet naar tevredenheid heeft afhandeld? Translatina is een Nederlands bedrijf, vallend onder het Nederlands recht.

Nadere informatie

VNB reis-en boekingsvoorwaarden. Reisorganisator: Stichting VNB, hierna te noemen als Reisorganisator

VNB reis-en boekingsvoorwaarden. Reisorganisator: Stichting VNB, hierna te noemen als Reisorganisator Artikel 1 Inleidende bepalingen 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: Reisorganisator: Stichting VNB, hierna te noemen als Reisorganisator Reiziger: a. de wederpartij van de reisorganisator,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Yaxa Reizen

Algemene voorwaarden Yaxa Reizen Artikel 1. Inleidende bepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Yaxa Reizen; de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Yaxa Reizen zich jegens zijn wederpartij verbindt

Nadere informatie

Reisvoorwaarden travel Nepal

Reisvoorwaarden travel Nepal Pagina 1 van 11 Reisvoorwaarden travel Nepal Versie januari 2016 Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst 2 Artikel 3 Betaling 4 Artikel 4 Reissom 4 Artikel 5 Informatie 5

Nadere informatie

ALGEMENE REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN.

ALGEMENE REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN. ALGEMENE REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN. voor individuele boekingen van zeilvakanties (boeking per persoon / per hut) Artikel 1 - Inleidende bepalingen 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: Reisorganisator:

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Simi Reizen BV

Reisvoorwaarden Simi Reizen BV ARTIKEL 2. Totstandkoming en inhoud overeenkomst ARTIKEL Reisvoorwaarden Simi Reizen BV Inleidende bepalingen In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: Reisorganisator: degene die, in de uitoefening

Nadere informatie

De bedragen in deze voorwaarden vermeld alsmede de tarieven, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

De bedragen in deze voorwaarden vermeld alsmede de tarieven, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW. Algemene reisvoorwaarden Vitalisé Portugal Artikel 1 Algemene bepaling Artikel 1, lid 1 a. Vitalisé Portugal; de onderneming die op eigen naam aan het publiek Vila Mimosa aanbiedt voor een te volgen kuurvakantie;

Nadere informatie

Reiziger, ook wel aanmelder, danwel hoofdboeker: Degene via wie het geschreven contact verloopt, tevens geadresseerde van de factuur.

Reiziger, ook wel aanmelder, danwel hoofdboeker: Degene via wie het geschreven contact verloopt, tevens geadresseerde van de factuur. 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden Lale Health Tours

Algemene reisvoorwaarden Lale Health Tours Algemene reisvoorwaarden Lale Health Tours Artikel 1 Algemene bepaling Artikel 1, lid 1 A1. Lale Health Tours; de onderneming die op eigen naam aan het publiek sapkuur reizen aanbied te Çeşme, Turkije;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pausanias Schoolreizen

Algemene Voorwaarden Pausanias Schoolreizen Algemene Voorwaarden Pausanias Schoolreizen ARTIKEL 1: INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf,

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN. WintersportCanadaAmerika.nl

REISVOORWAARDEN. WintersportCanadaAmerika.nl info@ ARTIKEL 1 - INLEIDENDE BEPALING REISVOORWAARDEN In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: a Handelsnamen: SkieninCanada, SkieninAmerika en WintersportCanadaAmerika zijn handelsnamen van reisorganisatie

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Reisbureau Voetbalreizen.com

Reisvoorwaarden Reisbureau Voetbalreizen.com Reisvoorwaarden Reisbureau Voetbalreizen.com Inhoud ARTIKEL 1 - Inleidende bepalingen ARTIKEL 2 - Totstandkoming en inhoud overeenkomst ARTIKEL 3 - Betaling ARTIKEL 4 - Reissom ARTIKEL 5 - Informatie ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden Wander Travel B.V.

Algemene reisvoorwaarden Wander Travel B.V. Algemene reisvoorwaarden Wander Travel B.V. Inleiding De algemene reisvoorwaarden van Wander Travel B.V. reisorganisator zijn zo veel mogelijk in lijn met de ANVR Reis- en Boekingsvoorwaarden, die in overleg

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Zuid Amerika Exclusief

Reisvoorwaarden Zuid Amerika Exclusief Reisvoorwaarden Zuid Amerika Exclusief Artikel 1 Inleidende bepalingen Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Reissom Artikel 5 Informatie Artikel 6 Reisbescheiden

Nadere informatie

A: Synergy-Reisvoorwaarden 2015/2016 STUDIEVERENIGING SYNERGY (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN) Inhoud 2015/2016. Inleiding.

A: Synergy-Reisvoorwaarden 2015/2016 STUDIEVERENIGING SYNERGY (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN) Inhoud 2015/2016. Inleiding. STUDIEVERENIGING SYNERGY (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN) 2015/2016 Inleiding De Synergy Reis- en Boekingsvoorwaarden zijn afgeleid uit de Reis- en Boekingsvoorwaarden opgesteld door de ANVR. Deze ANVR-Reis-

Nadere informatie

España Exclusiva Boekingsvoorwaarden

España Exclusiva Boekingsvoorwaarden España Exclusiva Boekingsvoorwaarden Deze boekingsvoorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en zijn laatstelijk herzien in september 2010. Bij de totstandkoming van deze voorwaarden

Nadere informatie

BOEKINGSVOORWAARDEN VAN ANVR REISAGENTEN

BOEKINGSVOORWAARDEN VAN ANVR REISAGENTEN BOEKINGSVOORWAARDEN VAN ANVR REISAGENTEN Inleiding De ANVR reisagent (of het boekingskantoor) is een dienstverlener op het gebied van reizen. Hij kan informeren, adviseren en reserveringen maken. De reisagent

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROFIHAIR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROFIHAIR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROFIHAIR Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Profihair en de klant, tenzij daarvan nadrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Hieronder staan de Algemene Voorwaarden weergegeven die van toepassing zijn op alle offertes, reizen en producten van Pure Latin America. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen

Nadere informatie

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle bij De Fietstoerist geboekte reizen.

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle bij De Fietstoerist geboekte reizen. De Fietstoerist REISVOORWAARDEN Artikel 1 Inleidende Bepaling. Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens

Nadere informatie

1: Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.

1: Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Huurvoorwaarden Artikel 1: Algemene huurvoorwaarden Vakantiewoningen in Curacao De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de huurder van het aanbod van Vakantiewoningen in Curacao. Na totstandkoming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, pagina - 1 -

Algemene voorwaarden, pagina - 1 - Algemene voorwaarden, pagina - 1 - Algemene voorwaarden van BTR Reizen v.o.f. te Loenen Gld. Deze reisvoorwaarden worden gepubliceerd op de website www.btrreizen.nl, liggen op ons kantoor ter inzage en

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Explore Tanzania

Reisvoorwaarden Explore Tanzania Reisvoorwaarden Explore Tanzania ARTIKEL 1 - INLEIDENDE BEPALING 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Explore Tanzania zich jegens zijn wederpartij

Nadere informatie

Totstandkoming en inhoud overeenkomst. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator Verplichtingen van de reiziger

Totstandkoming en inhoud overeenkomst. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator Verplichtingen van de reiziger De reizen zoals aangeboden op de website www.dolfijnenreizen.nl worden uitgevoerd volgens onze Reisvoorwaarden. Wij verwachten dat U van deze Reisvoorwaarden kennis neemt om wederzijds van Uw en onze rechten

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Touroperators: HolidayLaunch werkt samen met verschillende touroperators uit Duitsland. Touroperators zijn bedrijven, die voor losse

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN HISTORIZON REIZEN

REISVOORWAARDEN HISTORIZON REIZEN REISVOORWAARDEN HISTORIZON REIZEN ARTIKEL 1 INLEIDENDE BEPALING. Artikel 1, lid 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten aangeboden door Historizon vof. De voorwaarden

Nadere informatie

WINDHORSE TOURS EUROPE REISVOORWAARDEN

WINDHORSE TOURS EUROPE REISVOORWAARDEN WINDHORSE TOURS EUROPE REISVOORWAARDEN Nijmegen, januari 2016 LEEST U DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR. DOOR HET BOEKEN VAN EEN REIS BIJ WINDHORSE TOURS EUROPE VERKLAART U ZICH AKKOORD MET ONDERSTAANDE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ESTHEBEAUTY B.V. GEVESTIGD TE KOOG AAN DE ZAAN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ESTHEBEAUTY B.V. GEVESTIGD TE KOOG AAN DE ZAAN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ESTHEBEAUTY B.V. GEVESTIGD TE KOOG AAN DE ZAAN Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Esthebeauty BV, ingeschreven in het handelsregister van de

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Droomreis Tanzania

Reisvoorwaarden Droomreis Tanzania Reisvoorwaarden Droomreis Tanzania INHOUD INLEIDING Artikel 1 Inleidende bepalingen VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS Artikel 2 Artikel 3 Informatie van de reisorganisator Informatie door de reiziger HET BOEKEN

Nadere informatie

Algemene Reisvoorwaarden

Algemene Reisvoorwaarden Algemene Reisvoorwaarden 2016-2017 Bedrijf: opdroomreis.nu Adres: Griendweg 90, 3826 BS Amersfoort Tel.: 06-31633368 Email: info@opdroomreis.nu Website: www.opdroomreis.nu KvK nummer: 65405536 BTW nummer:

Nadere informatie

Reisvoorwaarden V-incentive Reizen, alleen van toepassing op reizen georganiseerd voor Livius.

Reisvoorwaarden V-incentive Reizen, alleen van toepassing op reizen georganiseerd voor Livius. Reisvoorwaarden V-incentive Reizen, alleen van toepassing op reizen georganiseerd voor Livius. Artikel 1 - Totstandkoming reisovereenkomst 1.1 Het programma van de reis is samengesteld door V.O.F. Livius

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN VVV AMELAND

REISVOORWAARDEN VVV AMELAND Artikel 1: INLEIDENDE BEPALING REISVOORWAARDEN VVV AMELAND Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: A. Accommodatieverstrekker; de eigenaar of beheerder van een vakantieverblijf die,

Nadere informatie

Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator Verplichtingen van de reiziger

Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator Verplichtingen van de reiziger Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 19 Inleidende

Nadere informatie

Degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.

Degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt. Algemene voorwaarden World of Bavaria Travel World of Bavaria Travel is lid van de R+V Allgemeine Versicherung AG en hanteert de volgende boekingsvoorwaarden. Boekingsvoorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen

Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen Artikel 1, lid 1 Deze voorwaarden gelden voor alle buitenlandse en meerdaagse binnenlandse vakantiereizen van Central Events zoals gepubliceerd op de

Nadere informatie

Op alle reizen in het fietsvakantieprogramma van Eye4Cycling zijn onze Reisvoorwaarden van toepassing.

Op alle reizen in het fietsvakantieprogramma van Eye4Cycling zijn onze Reisvoorwaarden van toepassing. Op alle reizen in het fietsvakantieprogramma van Eye4Cycling zijn onze Reisvoorwaarden van toepassing. REISVOORWAARDEN EYE4CYCLING ARTIKEL 1 INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Reisvoorwaarden VVV Terschelling. Artikel 1. Artikel 2

Algemene Reisvoorwaarden VVV Terschelling. Artikel 1. Artikel 2 Algemene Reisvoorwaarden VVV Terschelling Artikel 1 INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Logiesverstrekker; de eigenaar of beheerder van een bedrijf die,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONBEZORGDVLIEGEN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN ONBEZORGDVLIEGEN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN ONBEZORGDVLIEGEN.NL ARTIKEL 1: INLEIDENDE BEPALINGEN 1.In deze cursusvoorwaarden wordt verstaan onder: Aanvraagformulier: het formulier dat de cursist dient in te vullen als onderdeel

Nadere informatie

(Online) Programma voorwaarden - Zwanger worden met body en mind

(Online) Programma voorwaarden - Zwanger worden met body en mind (Online) Programma voorwaarden - Zwanger worden met body en mind INHOUD INLEIDING Artikel 1 Inleidende bepalingen VÓÓR HET BOEKEN VAN HET (ONLINE) PROGRAMMA Artikel 2 Informatie van de organisator Artikel

Nadere informatie

Op alle reizen in het fietsvakantieprogramma van HiRoads zijn onze Reisvoorwaarden van toepassing:

Op alle reizen in het fietsvakantieprogramma van HiRoads zijn onze Reisvoorwaarden van toepassing: Op alle reizen in het fietsvakantieprogramma van HiRoads zijn onze Reisvoorwaarden van toepassing: REISVOORWAARDEN HIROADS ARTIKEL 1 INLEIDENDE BEPALING. Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel

Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel Algemene voorwaarden Unico Travel Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. Unico Travel ; de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Unico Travel

Nadere informatie

Inhoud ARTIKEL 1 - Inleidende bepalingen

Inhoud ARTIKEL 1 - Inleidende bepalingen Inhoud ARTIKEL 1 - Inleidende bepalingen ARTIKEL 2 - Informatie van de reisorganisator ARTIKEL 3 - Informatie door de reiziger ARTIKEL 4 - Essenties ARTIKEL 5 - Totstandkoming en inhoud overeenkomst ARTIKEL

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN GARANTIE GEREGELD STO-REISGARANTIE

REISVOORWAARDEN GARANTIE GEREGELD STO-REISGARANTIE REISVOORWAARDEN Exploring Africa Travels en reiziger kunnen bedingen overeenkomen die aanvullend zijn op deze voorwaarden. Deze bedingen moeten schriftelijk of elektronisch worden vastgelegd en zijn bedoeld

Nadere informatie

Sochi All Travel REISVOORWAARDEN

Sochi All Travel REISVOORWAARDEN Sochi All Travel REISVOORWAARDEN INHOUD INLEIDING Artikel 1 Inleidende bepalingen VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS Artikel 2 Informatie van de reisorganisator Artikel 3 Informatie door de reiziger Artikel 4

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Inezia Tours

Reisvoorwaarden Inezia Tours Reisvoorwaarden Inezia Tours Inhoudsopgave Artikel 1 Inleidende bepalingen Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Reissom Artikel 5 Informatie Artikel 6 Reisbescheiden

Nadere informatie

Algemene Reisvoorwaarden van Rederij Clipper Stad Amsterdam

Algemene Reisvoorwaarden van Rederij Clipper Stad Amsterdam Algemene Reisvoorwaarden van Rederij Clipper Stad Amsterdam ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden, alsmede in een Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Aanbieder: Rederij Clipper Stad Amsterdam

Nadere informatie

INFORMATIE. Inclusief/exclusief Wij geven, voordat u definitief boekt, duidelijk aan wat wel en wat niet is inbegrepen.

INFORMATIE. Inclusief/exclusief Wij geven, voordat u definitief boekt, duidelijk aan wat wel en wat niet is inbegrepen. INFORMATIE Vliegtickets worden door Majestueus Marokko niet verkocht. Voor reizen op maat dienen de tickets zelf geboekt en betaald te worden. IndienMajestueus Marokko bemiddelt in de aankoop van tickets

Nadere informatie

ANVR- / Isropa Reisvoorwaarden 2016 Geldend voor boekingen vanaf 1 april 2016.

ANVR- / Isropa Reisvoorwaarden 2016 Geldend voor boekingen vanaf 1 april 2016. ANVR- / Isropa Reisvoorwaarden 2016 Geldend voor boekingen vanaf 1 april 2016. Inhoudsopgave Artikel 1. Inleiding Artikel 2. Informatie van de reisorganisator Artikel 3. Informatie door de reiziger Artikel

Nadere informatie

Artikel 1 - Totstandkoming reisovereenkomst

Artikel 1 - Totstandkoming reisovereenkomst Artikel 1 - Totstandkoming reisovereenkomst 1.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de reisorganisator inclusief de toepasselijke voorwaarden door de reiziger. De dag

Nadere informatie

1.1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op reisovereenkomsten in de zin der wet die de reisorganisator sluit met een of meer reizigers.

1.1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op reisovereenkomsten in de zin der wet die de reisorganisator sluit met een of meer reizigers. ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REIS- VOORWAARDEN) ANVR-Reisvoorwaarden 2016 Geldend voor boekingen vanaf 1 april 2016. Inhoudsopgave Artikel 1. Inleiding Artikel 2. Informatie van de reisorganisator Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Totstandkoming overeenkomst 1.1 De aanmelding voor een reis geschiedt met de ontvangst door 2WA van een compleet ingevuld inschrijfformulier via de website van 2WA. 1.2 Na ontvangst van het inschrijfformulier

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN BOEK MIJN SLOVENIË

ALGEMENE REISVOORWAARDEN BOEK MIJN SLOVENIË ALGEMENE REISVOORWAARDEN BOEK MIJN SLOVENIË Artikel 1: Definities en algemene bepalingen 1.1 Mooie Besede: de eigenaar van Boek Mijn Slovenië op mijnslovenie.com en de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Nadere informatie

1.1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op reisovereenkomsten in de zin der wet die de reisorganisator sluit met een of meer reizigers.

1.1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op reisovereenkomsten in de zin der wet die de reisorganisator sluit met een of meer reizigers. ANVR-Reisvoorwaarden 2016 met toevoegingen bij artikel 2, 8 en 9 voor Zonvaart Destinations, Zonvaart Reizen, Top Golf Reizen, Voetbaltrip.nl, Beursreizen.nl, BesteVakantieTop10, DirectOpReis en Travelcentre.

Nadere informatie

ANVR-Reisvoorwaarden 2016, voor reizen geboekt vanaf 1 april 2016

ANVR-Reisvoorwaarden 2016, voor reizen geboekt vanaf 1 april 2016 ANVR-Reisvoorwaarden 2016, voor reizen geboekt vanaf 1 april 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Inleiding Artikel 2. Informatie van de reisorganisator Artikel 3. Informatie door de reiziger Artikel 4. Bevestiging/Herroeping

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Trekker Reizen

Algemene voorwaarden Trekker Reizen Algemene voorwaarden Trekker Reizen 1. Inschrijving De inschrijving geschiedt bij toezending van het ingevulde boekingsformulier. Alleen mensen die op hetzelfde adres wonen kunnen gebruik maken van 1 formulier.

Nadere informatie

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing AlgemeneVoorwaarden Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Janne Travel en alle (reis)diensten en (reis)overeenkomsten verleend of gesloten door Janne Travel. Met Reiziger

Nadere informatie

ANVR-Reisvoorwaarden Artikel 1 Inleidende bepaling Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

ANVR-Reisvoorwaarden Artikel 1 Inleidende bepaling Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst ANVR-Reisvoorwaarden Deze ANVR-Reisvoorwaarden zijn totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn laatstelijk herzien

Nadere informatie

Trailwalk Boekingsvoorwaarden 2014

Trailwalk Boekingsvoorwaarden 2014 Trailwalk Boekingsvoorwaarden 2014 Deze Boekingsvoorwaarden zijn conform hetgeen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER tot stand is gekomen.

Nadere informatie

ANVR-BOEKINGSVOORWAARDEN

ANVR-BOEKINGSVOORWAARDEN ANVR-BOEKINGSVOORWAARDEN Deze ANVR- Boekingsvoorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond tot stand gekomen in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfregulering, zijn herzien in september 2011

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2014 Campers Down Under B.V. geldig voor boekingen vanaf 15 september 2014

Algemene Voorwaarden 2014 Campers Down Under B.V. geldig voor boekingen vanaf 15 september 2014 Algemene Voorwaarden 2014 Campers Down Under B.V. geldig voor boekingen vanaf 15 september 2014 Artikel 1 Inleidende bepalingen 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Campers Down Under

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING VAN ANVR REISORGANISATOREN

REISVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING VAN ANVR REISORGANISATOREN REISVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING VAN ANVR REISORGANISATOREN Deze Reisvoorwaarden van de Vereniging van ANVR Reisorganisatoren zijn vastgesteld in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

3. De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

3. De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW. Inhoudsopgave Artikel 1 Inleidende bepalingen Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Reissom Artikel 5 Informatie Artikel 6 Reisbescheiden Artikel 7 Wijzigingen door

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden

Algemene reisvoorwaarden Algemene reisvoorwaarden Artikel 1: Inleidende bepalingen. Artikel 1, lid 1: A. Swisschalet / Flexchalet: Degene die, in uitvoering van zijn bedrijf accommodaties verhuurt. De accommodaties bestaan uit

Nadere informatie

Lekkerbly Tours & Safaris www.lekkerbly.com

Lekkerbly Tours & Safaris www.lekkerbly.com Lekkerbly Tours & Safaris www.lekkerbly.com Reisspecialist voor Zuidelijk Afrika Algemene voorwaarden. Gerust op reis (zijn wij bonafide?) Als erkend Zuidelijk Afrikaanse reisorganisatie met kantoren in

Nadere informatie

Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. In deze voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. In deze voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN K-JAK INLEIDING Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. In deze voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder: K-jak: K-jak, een reisorganisator die, in de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EuroTravel Sports Netherlands B.V.

Algemene voorwaarden EuroTravel Sports Netherlands B.V. Algemene voorwaarden EuroTravel Sports Netherlands B.V. Artikel 1: algemene bepalingen. Gegevens agent: EuroTravel Sports Netherlands B.V. Nassaulaan 39 (2011 PB) Haarlem Telefoonnummer: 023-3030180 http://www.eurotravelsports.nl/

Nadere informatie

REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN MY THAI EXPERIENCE B.V.

REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN MY THAI EXPERIENCE B.V. REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN MY THAI EXPERIENCE B.V. ARTIKEL 1 Definities In deze reis- en boekingsvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a. My Thai Experience: de besloten vennootschap

Nadere informatie

1.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Motorvakantiemarokko de bevestiging verstuurt.

1.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Motorvakantiemarokko de bevestiging verstuurt. Motorvakantiemarokko Algemene Voorwaarden Datum opmaak: juni 2017 Artikel 1: Totstandkoming overeenkomst 1.1 De aanmelding voor een reis geschiedt met de ontvangst door Motorvakantiemarokko van een compleet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Unico Travel

Algemene Voorwaarden Unico Travel Algemene Voorwaarden Unico Travel Artikel 1 : Inleidende bepalingen Artikel 2 : Totstandkoming reisovereenkomst Artikel 3 : Betaling Artikel 4 : Reissom Artikel 5 : Reisdocumenten en reisbescheiden Artikel

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN. VAN HENK VAN DAM STUDIEREIZEN Gevestigd te Espelerpad 3, 8311 PR Espel

REISVOORWAARDEN. VAN HENK VAN DAM STUDIEREIZEN Gevestigd te Espelerpad 3, 8311 PR Espel REISVOORWAARDEN VAN HENK VAN DAM STUDIEREIZEN Gevestigd te Espelerpad 3, 8311 PR Espel Artikel 1: Totstandkoming reisovereenkomst 1.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod

Nadere informatie

Algemene leverings- en reisvoorwaarden

Algemene leverings- en reisvoorwaarden Algemene leverings- en reisvoorwaarden Artikel 1 - Totstandkoming reisovereenkomst 1.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de reisorganisator inclusief de toepasselijke

Nadere informatie

A: REISVOORWAARDEN ALGEMENE REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD INLEIDING. Inleidende bepalingen VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS

A: REISVOORWAARDEN ALGEMENE REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD INLEIDING. Inleidende bepalingen VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS A: REISVOORWAARDEN INHOUD INLEIDING Artikel 1 Inleidende bepalingen VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Informatie van de reisorganisator Informatie door de reiziger Essenties HET

Nadere informatie

b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of

b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of ARTIKEL 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1, lid 1 In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden (verder te noemen: de reisvoorwaarden), zijn van toepassing op reizen en/of reisarrangementen

Nadere informatie

Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator Verplichtingen van de reiziger

Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator Verplichtingen van de reiziger ANVR-Reisvoorwaarden 2008 Deze ANVR-Reisvoorwaarden zijn totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn laatstelijk herzien

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - reiskundig.nl

Algemene Voorwaarden - reiskundig.nl Algemene Voorwaarden - reiskundig.nl Inhoudsopgave Artikel 1 Inleidende bepalingen... 2 Artikel 2 Informatie van de reisorganisator... 2 Artikel 3 Informatie door de reiziger... 3 Artikel 4 Essenties...

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN KAUKASUS PLUS REIZEN

REISVOORWAARDEN KAUKASUS PLUS REIZEN REISVOORWAARDEN KAUKASUS PLUS REIZEN ARTIKEL 1 INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: a. De reisorganisator: Kaukasus Plus Reizen b. De reisovereenkomst: de

Nadere informatie

Reisvoorwaarden. Reisvoorwaarden ArizonaPlus

Reisvoorwaarden. Reisvoorwaarden ArizonaPlus Reisvoorwaarden Reisvoorwaarden ArizonaPlus Artikel 1: Inleidende bepaling: In deze reisvoorwaarden gelden de volgende begrippen: a. Reisorganisator: ArizonaPlus b. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarin

Nadere informatie

ANVR Reisvoorwaarden 2011

ANVR Reisvoorwaarden 2011 ANVR Reisvoorwaarden 2011 Inleiding Deze ANVR Reisvoorwaarden zijn totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn laatstelijk

Nadere informatie