Aanvullende Voorwaarden Flits Thuis Glasvezelinternet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende Voorwaarden Flits Thuis Glasvezelinternet"

Transcriptie

1 1. Loopduur Deze overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 12 maanden. Het abonnement wordt na deze 12 maanden automatisch met één maanden verlengd tenzij één maand voor het einde van de overeenkomst schriftelijk is opgezegd. 2. Toepasselijkheid Op alle diensten van InterNLnet BV zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zullen u op verzoek worden toegezonden. In volgordelijkheid zijn van toepassing op uw glasvezelinternetverbinding: -Uw overeenkomst -Aanvullende Voorwaarden Flits Thuis Glasvezelinternet -Algemene Voorwaarden InterNLnet -Algemene voorwaarden BBned Glasvezeldiensten - Consumenten 3. Vastrecht In de prijs van het maandtarief voor Flits Thuis Glasvezelinternet zit een Vastrechtcomponent t.w.v. 23,80 inclusief btw. Het Vastrecht zijn de maandelijkse kosten die in rekening worden gebracht voor het in stand houden van de Glasvezel Basisaansluiting. Hierin zitten de kosten voor de aanleg van het netwerk (het basisnetwerk door de straten en de individuele verbinding inpandig bij de eindgebruiker) en de actieve apparatuur bij de eindgebruiker en in het netwerk. Het Vastrecht wordt in beginsel door InterNLnet namens BBned N.V. gefactureerd als onderdeel van uw maandtarief, zoals u kunt terugvinden in het tarievenoverzicht, tenzij over de glasvezel basisaansluiting meer dan één dienstenaanbieder diensten levert. In dat geval zal het Vastrecht door netwerkbeheerder BBned N.V. worden geïncasseerd. Indien een eindgebruiker in een later moment weer naar één dienstenaanbieder overgaat zal BBned wel het vastrecht blijven incasseren. De incassatie zal plaatsvinden door BBned N.V. door middel van automatische incasso. 4. Installatie en Apparatuur De NTU is eigendom van BBned, wordt beheerd door BBned en wordt in bruikleen verstrekt aan de Eindgebruiker. De Eindgebruiker is verantwoordelijk voor verlies, diefstal, verduistering, vermissing, verdwijning of beschadiging (waaronder blikseminslag) van de NTU. De Eindgebruiker dient zelf voor het NTU een verzekering af te sluiten dan wel het NTU in een bestaande inboedelverzekering onder te brengen. De Eindgebruiker zal de NTU niet aan anderen dan het personeel van BBned of door haar aangewezen personen of instanties overhandigen. Tevens is het de Eindgebruiker of derden, behalve op verzoek van BBned of door haar aangewezen personen of instanties, verboden met betrekking tot de NTU technische handelingen te verrichten of veranderingen aan de NTU aan te brengen. Reparatie-, herstel- of omwisselingkosten aan het de komen voor rekening van de Eindgebruiker indien het defect door hem/haar is veroorzaakt of veranderingen aan de NTU met toebehoren zijn aangebracht zonder toestemming van BBned.

2 Indien BBned een defect en/of verandering aan de NTU constateert hetgeen tot gevolg heeft dat de NTU niet meer gerepareerd kan worden, is de Eindgebruiker de door BBned te bepalen waarde van de NTU aan BBned verschuldigd, indien het defect door de Eindgebruiker is veroorzaakt of de verandering is aangebracht zonder toestemming van BBned. In geval van beëindiging van de Overeenkomst dient de Eindgebruiker de NTU te retourneren aan BBned op de door BBned voorgeschreven wijze. Indien de Eindgebruiker de NTU niet binnen de gestelde termijn aan BBned retourneert is BBned gerechtigd de waarde van de NTU op de Eindgebruiker te verhalen middels automatische incasso. Om de NTU werkend te kunnen opleveren die binnen een 1,5 meter van het fiber IS/RA punt, het demarkatiepunt tussen GNA en BBned, waar de NTU wordt geplaatst een 220V netspanning stroompunt aanwezig te zijn. De eindgebruiker is verplicht hier zelf voor zorg te dragen. InterNLnet dan wel de installatiepartij zorgen hier niet voor. Voor het tot stand brengen van de overeengekomen Aansluiting(en) en/of het gebruik van de overeengekomen andere Diensten beschikt de Eindgebruiker (direct of indirect) over Klantapparatuur en programmatuur die voldoen aan de wet en door InterNLnet of de leverancier van het Glasvezelnetwerk gestelde eisen. Indien en voor zolang Klantapparatuur of programmatuur van Eindgebruiker hieraan niet voldoe(n)t, wordt de op InterNLnet rustende verplichting tot het bieden van de overeengekomen Aansluitingen en/of andere Diensten opgeschort. De Basisinstallatie houdt in dat de NTU wordt geplaatst en geïnstalleerd in uw woning. Daarna zal de monteur de NTU laten registreren op het glasvezelnetwerk. Daarmee is de glasvezelverbinding voor de eindgebruiker opgeleverd. Er wordt getest of aangesloten op een laptop of desktop. Hiervoor is de dienst Aanvullende Binnenhuisinstallatie beschikbaar. BBned of een ingeschakeld installatiebedrijf zal voor de Basisinstallatie contact opnemen met de eindgebruiker om de installatiechecklist door te nemen. Dit is in het belang van de eindgebruiker want het zorgt voor een succesvolle installatie. Indien blijkt dat een door de Eindgebruiker opgegeven glasvezelinternet aansluiting niet geleverd kan worden, dan kan de order kosteloos geannuleerd worden. Indien de eindgebruiker, op de met BBned of een ingeschakeld installatiebedrijf afgesproken datum/tijd niet aanwezig is op het installatieadres voor de Basisinstallatie of dat de monteur van BBned of een ingeschakeld installatiebedrijf geen toegang wordt verschaft tot de ruimte waar de Basisinstallatie moet worden verricht, dan zal InterNLnet de installatiekosten t.w.v. 119,95 incl. btw in rekening brengen aan de contractant. Een nieuwe afspraak zal tegen de normale dan geldende installatiekosten in rekening worden gebracht aan de eindgebruiker. Werkzaamheden die door of namens BBned verricht worden bij een Basisinstallatie: BBned is verantwoordelijk voor het leveren van de benodigde bekabeling en klein materiaal (bevestigingsmaterialen, connectoren, wall-outletts, etc.) Bekabeling benodigd tussen het IS/RA-punt van de passieve infrastructuur en de NTU wordt kosteloos door BBned aangelegd tot een lengte van 30cm. De bekabeling zal in het zicht worden gelegd waarbij er geen hak-, breek-,timmer-, schilder-,boor-, frees- of andere werkzaamheden worden uitgevoerd. De gehele installatie wordt aangelegd binnen één pand.

3 Indien er tijdens de Basisinstallatie een technisch beletsel blijkt dan zal de monteur dit melden aan de netwerkbeheerder BBned. BBned doet daarop haar uiterste best om binnen 30 minuten een terugkoppeling te geven. Indien binnen deze tijdstermijn geen oplossing is gevonden zal de monteur vertrekken en zal een bezoek van het zogenaamde veegteam; plaatsvinden om de basisinstallatie af te ronden. Als het technisch beletstel binnen 30 minuten kan worden opgelost, wordt de installatie afgerond in hetzelfde installatiebezoek. De bekabeling vanaf de Aansluiting tot de Rand- en Klantapparatuur en de bekabeling van de Rand- en Klantapparatuur zelf vallen onder de verantwoordelijkheid van de Eindgebruiker. Het Glasvezelnetwerk behoort in eigendom toe aan derden. Deze derden zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de werking van het Glasvezelnetwerk. Glasvezel op een woonboot is een complexe aangelegenheid. Of levering mogelijk is hangt van een aantal factoren af. Belangrijk is hierbij de situatie van de meterkast op de wal en het type schip. Er zijn door GNA drie situaties gedefinieerd: 1) Woonark, ligt vast en meterkast bevindt zich in het schip 2) De woonboot heeft een grote meterkast. De CPE komt op de wal 3) De woonboot heeft een kleine meterkast zonder ruimte. Hier moet een afkoppelbare oplossing voor glasvezel komen. Dit is een dure oplossing en is alleen tegen meerprijs mogelijk. Alle bestellingen voor glasvezel op woonboten worden onder voorbehoud aangenomen en alleen na overleg en goedkeuring van GNA in behandeling genomen. 5. Betaling De Overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen en tarieven die zijn vermeld in de op dat moment gebruikte inschrijfformulieren en/of op de website van InterNLnet. Flits Thuis Glasvezel wordt door middel van automatische incasso maandelijks vooraf van uw Nederlandse bank- of girorekening rekening geschreven. U kunt kiezen om uw factuur per e- mail of per post te ontvangen. U dient zorg te dragen voor een toereikend saldo op desbetreffende rekening. Ingeval van onmogelijkheid tot het uitvoeren van een automatische incasso wegens onvoldoende saldo, is de Eindgebruiker de geldende wettelijke rente verschuldigd. Eventuele (buiten-)gerechtelijke incassokosten van InterNLnet komen voor rekening van Eindgebruiker. InterNLnet heeft het recht de toegang van Eindgebruiker tot de Diensten te blokkeren tot het moment waarop volledige betaling is ontvangen, onverminderd de verplichting van Eindgebruiker om over die periode de vergoeding te betalen. InterNLnet is bij gehele of gedeeltelijke afsluiting gerechtigd afsluitkosten in rekening te brengen. Indien de Eindgebruiker, na gehele of gedeeltelijke afsluiting van de Basisdienst om welke reden dan ook, opnieuw wenst te worden aangesloten, is de Eindgebruiker onverminderd zijn overige verplichtingen afsluitkosten c.q. heraansluitkosten verschuldigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien er op grond van feiten en omstandigheden naar het oordeel van InterNLnet redelijkerwijs twijfel kan bestaan of de Eindgebruiker aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, heeft InterNLnet voorafgaande aan of gedurende de Overeenkomst het recht om van de

4 Eindgebruiker financiële zekerheid in de vorm van een borgstelling, bankgarantie, een redelijke waarborgsom of een vooruitbetaling te verlangen. Een zekerheidstelling kan onder andere worden verlangd op basis van betalingservaringen uit het verleden. In verband met de zekerheidstelling is InterNLnet geen rente of kosten verschuldigd. Enig beroep door Eindgebruiker op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan. Crediteringen worden nooit tussentijds uitgekeerd, maar zullen plaatsvinden bij de eerstkomende factureringscyclus. Eindgebruiker is aan BBned een door BBned vastgestelde vergoeding voor de door BBned of in opdracht van BBned bij Eindgebruiker geïnstalleerde NTU verschuldigd. De vergoeding bestaat uit een maandelijks of anderszins periodieke verschuldigd bedrag. Dit bedrag is verwerkt het Vastrecht. Dit is verwerkt in de maandelijkse abonnementsgelden van Flits Thuis Glasvezelinternet. De bedragen zoals in dit artikel bedoeld, luidt in Euro s en worden vermeerderd met BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. BBned is gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, om voor iedere periode van drie (3) maanden vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst, op de eerste dag van die periode de geldende prijzen en tarieven aan te passen, mits BBned de Eindgebruiker uiterlijk 30 (dertig) dagen voor het begin van het betreffende kwartaal schriftelijk van de beoogde aanpassing in kennis heeft gesteld. Indien BBned de geldende prijzen en tarieven wenst te verlagen, is BBned gerechtigd deze verlaging direct door te voeren. Indien de Eindgebruiker niet akkoord wenst te gaan met een door BBned kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en tarieven als bedoeld in het vorige lid, is Eindgebruiker gerechtigd binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening van de in die artikelen bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van BBned genoemde datum waarop de prijs- of tariefsverhoging in werking zou treden. Indien BBned werkzaamheden en /of diensten levert die niet in de Overeenkomst zijn bepaald, zullen deze werkzaamheden en /of diensten gefactureerd worden tegen de op dat moment geldende standaardtarieven van BBned. Voor de bepaling van de verschuldigde bedragen zijn de gegevens van BBned beslissend, tenzij door de Eindgebruiker wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn. De vergoedingen voor de Dienst zijn verschuldigd vanaf het moment van acceptatie door Eindgebruiker van de FTTx aansluiting. BBned zal de door de Eindgebruiker verschuldigde vergoedingen door middel van een factuur in rekening brengen. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 (veertien) dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door BBned is ontvangen. BBned factureert vooraf per de eerste van elke kalendermaand voor de lopende kalendermaand, tenzij anders in de Overeenkomst is overeengekomen.

5 Indien de Eindgebruiker meent dat het bedrag van de factuur onjuist is, dient de Eindgebruiker de bezwaren voor de vervaldatum van de factuur schriftelijk aan BBned kenbaar te maken. Na ontvangst van het bezwaar zal BBned een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het gedeelte van het factuurbedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van het gedeelte waartegen geen bezwaar wordt gemaakt mag dan ook niet door de Eindgebruiker worden opgeschort. Indien de Eindgebruiker niet, dan wel niet binnen de op de factuur vermelde termijn, dan wel niet volledig heeft betaald, is de Eindgebruiker zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop de Eindgebruiker in verzuim is, is BBned gerechtigd over het door Eindgebruiker verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en komen de eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten (berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten) ten laste van de Eindgebruiker. BBned is eerst gerechtigd tot (gedeeltelijke) buitengebruikstelling en/of tot ontbinding van de Overeenkomst wegens niet tijdige betaling over te gaan nadat de Eindgebruiker ook binnen een, in een door BBned te zenden herinnering, nadere termijn niet heeft betaald. 6. Verhuizing Verhuizing van de Aansluiting naar een andere Locatie is slechts mogelijk binnen het verzorgingsgebied van InterNLnet waar een Aansluiting naar het oordeel van InterNLnet/BBned/Installatiebedrijf te realiseren is. Bij verhuizing is InterNLnet gerechtigd (her)aansluitingskosten in rekening te brengen. De Eindgebruiker dient InterNLnet ten minste 30 (dertig) dagen van tevoren van zijn verhuizing op de hoogte te stellen. Indien InterNLnet instemt met een verzoek van de Eindgebruiker tot verhuizing van de Aansluiting naar een andere Locatie stelt InterNLnet in overleg met de Eindgebruiker vast wanneer die verhuizing zal plaatsvinden. Indien de nieuwe Aansluiting niet op het vastgestelde tijdstip werkend wordt opgeleverd, stelt InterNLnet in overleg met de Eindgebruiker een nieuw tijdstip voor verhuizing vast, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding aan de Eindgebruiker. De Overeenkomst loopt voor, tijdens en na de verhuizing door. De Eindgebruiker blijft derhalve de abonnementsbedragen onverkort verschuldigd. De Eindgebruiker heeft de mogelijkheid de Overeenkomst bij verhuizing buiten het verzorgingsgebied van InterNLnet te beëindigen met ingang van de verhuisdatum. Hierbij blijven de contractuele betalingsverplichtingen echter onverkort van toepassing. De eindgebruiker zal een slotfactuur ontvangen van InterNLnet. 7. Netwerk Het is technisch mogelijk een netwerk aan te sluiten op een InterNLnet Glasvezelinternet abonnement. Dit wordt echter niet door InterNLnet ondersteund. InterNLnet levert hier geen support op. NACAP zal hier geen installatie voor verrichten. Eventuele kosten verbonden aan het aansluiten van een netwerk op dit type verbinding zijn voor rekening van de klant. Het geen gebruik kunnen maken van deze verbindingen omdat het netwerk niet aangesloten is, kan niet worden verhaald op InterNLnet. InterNLnet beschouwt alles wat bestaat uit meer dan 1 stand alone PC als netwerk. De kosten van het laten aansluiten van uw pc of netwerk op de glasvezelinternet-verbinding door derde partijen kan niet verhaald worden op InterNLnet. Als de glasvezelinternet-verbinding niet werkt omdat de computer of het netwerk dat erop is aangesloten niet goed geconfigureerd is of niet naar behoren werkt, dan kunnen de kosten daarvoor niet op InterNLnet verhaald worden.

6 Als u om wat voor reden dan ook geen gebruik kunt maken van uw glasvezelinternet-verbinding (behalve in geval van een storing op de lijn of het onvoldoende leveren van InterNLnet), dan kunt u de kosten daarvan niet op InterNLnet verhalen. InterNLnet zal normaal abonnementskosten in rekening brengen. NACAP zal alle gemaakte afspraken betreffende leverings-, montage en installatiewerkzaamheden bevestigen. Een afspraak met NACAP is bindend. Indien afspraken op verzoek van de klant worden geannuleerd zal InterNLnet hiervoor annuleringskosten in rekening worden gebracht van 70,- incl. btw. Als NACAP de klant op de afgesproken dag of dagdeel niet aanwezig treft op het installatieadres zal InterNLnet voorrijkosten t.w.v. 70,- incl. btw in rekening brengen. De afsluitkosten voor het beëindigen van het glasvezelinteretabonnement worden in rekening gebracht op de eerstkomende factuur nadat InterNLnet uw opzegbrief heeft ontvangen.

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX

ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX Artikel 1: Definities en toepasselijkheid 1.1 Onder Nubix wordt verstaan: de besloten vennootschap Nubix B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Haaksbergen aan de Twijnerstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN RAILCARE B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en/of verkopen en/of andere rechtsbetrekkingen van Railcare B.V., hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BLU Telecom B.V. per 1 juli 2015

Algemene Voorwaarden van BLU Telecom B.V. per 1 juli 2015 Algemene Voorwaarden van BLU Telecom B.V. per 1 juli 2015 Artikel 1. Definities De begrippen die in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter worden gebruikt, hebben de hiernavolgende betekenis: -

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Algemene Bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd:

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Algemene Voorwaarden CAD Accent Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet handelt

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. 1. Algemeen 1.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin Smink Food

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. TOMTELECOM: TOMTELECOM, gevestigd te Groningen; b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht

Nadere informatie