1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming TETRAKALIUMDIFOSFAAT; TETRAKALIUMPYROFOSFAAT;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming TETRAKALIUMDIFOSFAAT; TETRAKALIUMPYROFOSFAAT;"

Transcriptie

1 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Productnaam: Handelsnamen: HI-M-291; HI-M-292; TKPP Synoniemen: TETRAKALIUMDIFOSFAAT; ; Aard: Zuivere stof CAS-nr: Formule: K 4P 2O 7 EINECS-nr: Moleculairgewicht: GHS Index Nr.: - EG-MESTSTOF: B.4. NFPA-code: D Meststof-formule: REACH Reg. Nr.: Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geïdentificeerde gebruiken: Meststof in landbouw en tuinbouw om op te lossen. Ontraden gebruiken: - Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Naam: Haifa Chemicals Northern Europe Adres: Generaal de Wittelaan 17, bus 16 Postcode: B-2800 Plaats: Mechelen Land: België Telefoonnr: Telefoonnummer voor noodgevallen Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: +31 (0) Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen 2. Identificatie van de gevaren INDELING OVEREENKOMSTIG RICHTLIJN (EG) 1272/2008 Irriterend voor de ogen cat. 2 Etikettering overeenkomstig richtlijn (EG) 1272/2008 Waarschuwing Gevaarsaanduidingen H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veiligheidsaanbevelingen P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305/P351/P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337/P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Zie hoofdstuk 11 voor meer gedetaileerde informatie over gezondheidseffecten en symptonen 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen Pagina 1 van 7

2 Naam CAS-nr EINECS-nr Concentratie Etikettering 1272/2008 TETRAKALIUM - PYROFOSFAAT H-zinnen (1) H319 >99% 07 (1) volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 4.Eerstehulpmaatregelen Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen NA CONTACT MET DE OGEN Onmiddellijk 15 minuten met veel water spoelen. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Slachtoffer naar oogarts brengen als irritatie aanhoudt. NA HUIDCONTACT Onmiddellijk met veel water spoelen. Gebruik van zeep toegestaan. Slachtoffer naar arts brengen als irritatie aanhoudt. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. NA INADEMEN VAN STOF Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Bij ademhalingsproblemen: arts/medische dienst raadplegen. NA INSLIKKEN Als slachtoffer alert en bij bewustzijn is, geef 2-3 glazen water te drinken. Niet laten braken. Indien men zich onwel voelt: medische dienst/arts raadplegen. Bij inname van grote hoeveelheden: snel naar ziekenhuis. Antigifcentrum raadplegen (www.big.be/antigif.htm). Laat slachtoffer niet zonder toezicht. Indien braken optreedt en het slachtoffer bij bewustzijn is, geef water te drinken om de chemische stof te verdunnen. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten NA OOGCONTACT Irriterend voor de ogen. NA INNAME VAN GROTE HOEVEELHEDEN: Misselijkheid, braken, diarree. Irritatie maag-darmslijmvliezen. Rode huid. Droge huid. Prikkeling/irritatie van de huid. Irritatie van het oogweefsel. NA LANGDURIGE/HERHAALDE BLOOTSTELLING/CONTACT: Irriterend voor de huid. Rode huid, droge huid, jeuk, Zie rubriek 11 voor meer gedetailleerde informatie over gezondheidseffecten en symptomen Pagina 2 van 7

3 5.Brandbestrijdingsmaatregelen Blusmiddelen BIJ OMGEVINGSBRAND: Alle blusmiddelen toegestaan. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Hydrolyseert o.i.v. water (vocht). Deze reactie wordt versneld o.i.v. (sommige) zuren. Bij verhitting / verbranding: vorming van giftige en bijtende gassen/dampen: - fosforoxiden; fosfine; - Kaliumoxiden. Advies voor brandweerlieden Tanks/vaten koelen en/of in veiligheid brengen. Bij verhitting/verbranding: ademluchttoestel en gaspak. Lading niet verplaatsen indien aan hitte blootgesteld. Toxische gassen verdunnen met verneveld water. 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Stofontwikkeling vermijden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen Verwijderd houden van open vuur/warmte. Bij stofwolkvorming: ademluchttoestel en stofdicht pak. Milieuvoorzorgsmaatregelen Vrijkomend product in geschikte vaten opvangen/overpompen. Lek dichten, toevoer afsluiten. Stofwolk neerslaan/verdunnen met verneveld water. Bodem- en waterverontreiniging voorkomen. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Stofwolkvorming voorkomen. Morsstof opscheppen in afsluitbare vaten. Bevuilde oppervlakten reinigen met een overmaat water. Na werkzaamheden kleding en materiaal reinigen. 7.Hantering en opslag Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Vermijd contact met de ogen, huid en kleding. Gebruiken bij voldoende ventilatie In orde met de wettelijke normen. Stof niet inademen; bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en reinigen. ALGEMENE BEROEPSMATIGE HYGIENE: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren, gescheiden van oxidatiemiddelen, sterke basen, en andere chemicaliën.in orde met de wettelijke normen. GESCHIKT MATERIAAL: papier, polyethyleen. BIJZONDERE EISEN: luchtdicht, waterdicht, droog, correct geëtiketteerd. Beantwoorden aan de wettelijke normen. Plaats kwetsbare verpakking in een stevige houder. Pagina 3 van 7

4 8.Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming Controleparameters mg/m 3 Wett. grenswaarde TGG 8 u.: 3 Wett. grenswaarde STEL 15 min.: 10 Wett. grenswaarde ceiling: BEHEERSING VAN BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING Werken in open lucht/onder plaatselijke afzuiging/ met ventilatie of met ademhalingsbescherming om onder de aanbevolen grenswaarden van blootstelling te blijven ADEMBESCHERMING Bij stof: stofmasker. Bij verhitten: Afhankelijke ademhalingsbescherming. HANDBESCHERMING Handschoenen. OOGBESCHERMING Veiligheidsbril. Bij stofontwikkeling: nauwaansluitende bril. HUIDBESCHERMING Beschermkleding. Bij stofontwikkeling: hoofd-/halsbescherming en stofdichte beschermkleding. ALGEMENE BEROEPSMATIGE HYGIENE: Was uw handen, armen en gezicht na gebruik. Zorg voor oogwasstations en veiligheidsdouches dicht bij de werkplek BEHEERSING VAN MILIEUBLOOTSTELLING Uitstoot van ventilatie of apparatuur moet worden gecontroleerd om ervoor zorgen dat ze voldoen aan de wetgeving. In sommige gevallen zijn procesaanpassingen nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau 9.Fysische en chemische eigenschappen Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Aggregatietoestand: Vaste stof; Poeder Kleur: Wit Geur: Rreukloos Geurdrempelwaarde - ph-waarde: (1% w/w) Smeltpunt/smelttraject: ± 1090 C Kookpunt/kooktraject: - Ontvlambaarheid niet ontvlambaar Explosie grens: - Dampdruk: < kpa Relatieve dampdichtheid: Relatieve dichtheid: > 2 g/cm 3 Oplosbaarheid: Water ± 186 g/100ml (20 C) Verdelingscoëfficiënt octanol/water: < 1 Ontbindingstemperatuur: >1100 C Overige informatie Stortdichtheid: 0,8-1,1 g/cm 3 Pagina 4 van 7

5 10.Stabiliteit en reactiviteit Reactiviteit en Chemische stabiliteit Stabiel onder de aanbevolen opslag en behandelingsomstandigheden (Rubriek 7). Mogelijke gevaarlijke reacties Nat product kan corrosief zijn voor metalen Te vermijden omstandigheden Hoge temperaturen. vocht. Chemisch op elkaar inwerkende materialen PRODUCT VERWIJDERD HOUDEN VAN: oxidatiemiddelen, (sterke) zuren en basen, water/vocht. Gevaarlijke ontledingsproducten Hydrolyseert o.i.v. water (vocht). Deze reactie wordt versneld o.i.v. (sommige) zuren. Bij verhitting / verbranding: vorming van giftige en bijtende gassen/dampen: - Fosforoxiden, Fosfine - Kaliumoxiden. 11.Toxicologische informatie Acute Toxiciteit: LD 50 oraal rat: > 4640 mg/kg LD 50 dermaal rat: - LD 50 dermaal konijn: - LC 50 inhalatie rat: - Relevante gevarenklasse: Categorie: Oogirritatie: 2 WIJZE VAN BLOOTSTELLING: INSLIKKEN, INADEMEN, OGEN EN HUID ACUTE EFFECTEN/SYMPTOMEN NA OOGCONTACT Irriterend voor de ogen. NA INNAME VAN GROTE HOEVEELHEDEN: Misselijkheid, braken, diarree. Irritatie maag-darmslijmvliezen. Rode huid. Droge huid. Prikkeling/irritatie van de huid. Irritatie van het oogweefsel. NA LANGDURIGE/HERHAALDE BLOOTSTELLING/CONTACT: Irriterend voor de huid. Rode huid. Droge huid. Jeuk. Literatuur vermeldt: weinig schadelijk bij opname door mond. Weinig schadelijk via de huid (LD 50 skin 2000/5000 mg/kg). CHRONISCHE EFFECTEN Niet geklasseerd als giftig voor de voortplanting (EG) Niet opgenomen in mutageniteitsklasse (EG,MAC) Niet opgenomen in carcinogeniteitsklasse (IARC,EG,TLV,MAC) Pagina 5 van 7

6 12.Ecologische informatie Ecotoxiciteit Zwak waterverontreinigend (Oppervlaktewater) ph-verschuiving. Kan eutrofiëring veroorzaken. Weinig schadelijk voor vissen (LC 50 >100 mg/l). LC 50 (voor vissen): 750 mg/l EC 50 (voor schaaldieren): >100 mg/l ErC 50 (voor algen): - Persistentie en afbreekbaarheid Biologische afbreekbaarheid niet van toepassing. Bioaccumulatie Niet van toepassing Mobiliteit in de bodem Oplosbaar in water. Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling Overeenkomstig bijlage XIII van richtlijn EG 1907/2006 geen PBT en zpzb beoordeling uitgevoerd; anorganisch product. 13.Instructies voor verwijdering Naam:, WATERVRIJ Euralcode: * agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat * verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd AFVALVOORSCHRIFTEN Gevaarlijk afval (91/689/EEG). Afhankelijk van tak van industrie en productie proces, kunnen ook andere EURAL-codes van toepassing zijn VERWIJDERINGSMETHODEN Afvoeren naar erkende afvalverwerker. 14.Informatie met betrekking tot het vervoer Niet gevaarlijk voor vervoer onder UN, ADR/RID/IMO. 15.Regelgeving Niet opgenomen in Bijlage VI van Richtlijn EG 1272/2008 of. Etikettering op basis van beschikbare informatie. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EG-meststof overeenkomstig verordening (EG) nr. 2003/2003 Pagina 6 van 7

7 16.Overige informatie De volledige tekst van de R/H-zinnen die in rubriek 3 voorkomen: H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Traningsadvies Lees voor gebruik van het product dit veiligheidsinformatieblad zorgvuldig door. Versie informatie Versie: Verandering 4.0 : registratienummer werd aangevuld in RUBRIEK 1. Kennisgeving aan de lezer Naar ons beste weten, is de hierin beschreven informatie correct. Haifa, nog een van haar dochterondernemingen aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie. Het blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich ervan te verzekeren dat de informatie van toepassing en volledig is m.b.t. het speciale gebruik dat hij van het product maakt. Het product, of de gebruikte grondstoffen, kunnen (nog) onbekende gevaren bevatten en moet dan ook met voorzichtigheid worden gebruikt. Hoewel bepaalde gevaren hierin worden beschreven, kunnen wij niet waarborgen dat dit de enige gevaren zijn die bestaan. Einde document Pagina 7 van 7