Uitspraak /1/R4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitspraak 201402159/1/R4"

Transcriptie

1 pagina 1 van 8 Uitspraak /1/R4 Datum van uitspraak: woensdag 5 augustus 2015 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: ECLI: /1/R4. Datum uitspraak: 5 augustus 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: de raad van de gemeente Eemsmond Eerste aanleg - meervoudig Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Groningen ECLI:NL:RVS:2015: [appellant sub 1], wonend te [woonplaats], 2. de stichting Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen en de stichting Stichting "De Beer Is Los- Eemsmond", gevestigd te Groningen onderscheidenlijk Oldenzijl, gemeente Eemsmond, appellanten, en de raad van de gemeente Eemsmond, verweerder. Procesverloop Bij besluit van 19 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Uithuizen [locatie]" gewijzigd vastgesteld. Tegen dit besluit hebben [appellant sub 1] en Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen en Stichting "De Beer Is Los-Eemsmond" beroep ingesteld. De raad heeft een verweerschrift ingediend. De raad en Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen en Stichting "De Beer Is Los-Eemsmond" hebben nadere stukken ingediend. De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 juni 2015, waar [appellant sub 1], bijgestaan door mr. J. van Groningen, advocaat te Middelharnis, Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen en Stichting "De Beer Is Los-Eemsmond", vertegenwoordigd door mr. E. de Waal en F. Vogel, en de raad, vertegenwoordigd door H.J. Uilenberg-Buist, werkzaam bij de gemeente, bijgestaan door mr. P.M.J. de Goede, advocaat te Groningen, en drs. A. Brouwer, werkzaam bij stedenbouwkundig bureau BügelHajema, zijn verschenen. Overwegingen Toetsingskader

2 pagina 2 van 8 1. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. Dit betekent dat de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden beoordeelt of aanleiding bestaat voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Voorts beoordeelt de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden of het bestreden besluit anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht. Het plan 2. Het plan voorziet in een actuele juridisch-planologische regeling voor het perceel aan de [locatie] te Uithuizen. Het beroep van [appellant sub 1] 3. [appellant sub 1] kan zich niet verenigen met de omvang van het toegekende bouwvlak. Hij vreest dat het vergunde bouwplan voor de bouw van twee varkensstallen niet in het toegekende bouwvlak past. In dit verband wijst hij op de omstandigheid dat de afstand van gebouwen ten opzichte van de weg 15 m en ten opzichte van de zijdelingse perceelgrens minimaal 5 m dient te bedragen. Volgens [appellant sub 1] had een bouwvlak van 160 m lang en 90 m breed dienen te worden toegekend. Hij stelt dat de raad ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de onherroepelijke uitspraak van 1 oktober 2013 van de rechtbank Groningen, nr. AWB 11/323, waarin de rechtbank heeft overwogen dat voor de ligging van het bouwplan op het perceel aan de [locatie] te Uithuizen moet worden uitgegaan van de situatietekening van 21 april 1997 en waarin de rechtbank heeft vastgesteld dat de bouwstrook voor het perceel ongeveer 90 m breed en 160 m diep is De raad stelt dat het onherroepelijk vergunde bouwplan voor de bouw van twee varkensstallen past binnen het toegekende bouwvlak. Daarbij merkt de raad op dat alleen de gebouwen binnen het bouwvlak moeten worden gebouwd. Volgens de raad heeft het toegekende bouwvlak een oppervlakte van 1 ha. Daarmee is aangesloten bij het bepaalde in het vorige bestemmingsplan "Buitengebied West en Zuid", op grond waarvan de bouwvergunning is verleend, waarin was opgenomen dat gebouwen uitsluitend mogen worden opgericht binnen een denkbeeldige rechthoek van maximaal 1 ha en met een langste zijde van 150 m. De raad stelt dat het plan beoogt één op één in te passen wat thans onherroepelijk is vergund Blijkens de verbeelding is aan het perceel aan de [locatie] te Uithuizen de bestemming "Agrarisch- Dijkenlandschap" met de aanduidingen "specifieke vorm van agrarisch-bouwperceel niet grondgebonden agrarisch bedrijf" en "bouwvlak" toegekend. Ingevolge artikel 3, lid 3.2.1, aanhef en onder d, van de planregels geldt voor het bouwen van gebouwen en overkappingen de regel dat de afstand van gebouwen en overkappingen ten opzichte van de weg 15 m zal bedragen. Ingevolge lid 3.2.1, aanhef en onder e, van de planregels geldt voor het bouwen van gebouwen en overkappingen de regel dat de afstand van gebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 5 m zal bedragen Bij uitspraak van 1 oktober 2013, nr. AWB 11/323, heeft de rechtbank Groningen geoordeeld dat de gevraagde bouwvergunning van rechtswege is verleend. Uit deze uitspraak volgt dat een bouwvergunning is gevraagd voor het oprichten van twee varkensstallen van tezamen ongeveer 114 m lang en 63 m breed op het perceel aan de [locatie] te Uithuizen. In de toelichting van het bestemmingsplan is vermeld dat deze vergunning één op één is overgenomen en juridisch is geborgd in het bestemmingsplan. De Afdeling stelt vast dat blijkens de verbeelding het aan het perceel aan de [locatie] te Uithuizen toegekende bouwvlak een breedte heeft van ongeveer 85 m en een lengte heeft van ongeveer 118 m. De Afdeling stelt voorts vast dat blijkens de verbeelding de afstand van het bouwvlak tot de Emmaweg ongeveer 11 m bedraagt. Uit artikel 3, lid 3.2.1, onder d en e, van de planregels volgt dat de afstand van gebouwen ten opzichte van de weg en tot de zijdelingse perceelgrens 15 m onderscheidenlijk 5 m dient te bedragen, zodat binnen het bouwvlak ruimte bestaat voor een bouwplan met een breedte van 75 m en een lengte van 114 m. Gelet hierop ziet de Afdeling

3 pagina 3 van 8 geen aanleiding voor het oordeel dat het vergunde bouwplan niet past binnen het toegekende bouwvlak aan het perceel aan de [locatie] te Uithuizen. Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad derhalve in redelijkheid geen aanleiding hoeven zien om in een groter bouwvlak te voorzien. Het betoog faalt. 4. [appellant sub 1] kan zich tevens niet verenigen met artikel 7, lid 7.3, van de planregels. Hij voert aan dat dit artikel overbodig is, omdat de significante effecten voor Natura 2000-gebieden van een bepaalde ontwikkeling worden getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998). Voorts voert hij aan dat het artikel tot rechtsonzekere situaties leidt De raad stelt zich op het standpunt dat artikel 7, lid 7.3, van de planregels de verplichting voor het college van burgemeester en wethouders uitdrukt zich in te spannen voor de effectieve bescherming van het Natura 2000-gebied Waddengebied en de daarvoor geldende regels. Volgens de raad ondervindt [appellant sub 1] geen nadeel van deze planregel en staat het relativiteitsvereiste aan vernietiging van deze planregel in de weg In artikel 7, lid 7.3, van de planregels is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders bij het toestaan van bouwwerken en werken en werkzaamheden rekening zal houden met de specifieke bescherming en instandhouding van het Natura 2000-gebied Waddengebied door het voorkomen van significant negatieve aantasting van de natuurlijke kenmerken van de gebieden. Deze bepaling houdt een opdracht aan het college van burgemeester en wethouders in om op een zodanige manier gebruik te maken van de het college van burgemeester en wethouders op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) en het bestemmingsplan toekomende bevoegdheden, dat strijd met de Nbw 1998 wordt voorkomen. Anders dan de raad stelt, bevat deze bepaling daarmee een, voor het college van burgemeester en wethouders bindende, instructienorm die een resultaatsverplichting inhoudt en tegelijkertijd een dwingende toetsingsgrond voor omgevingsvergunningen die bij het college van burgemeester en wethouders worden aangevraagd en die zien op activiteiten waarvoor het plan regels stelt. Vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 6 augustus 2014 in zaak nr /1/R4. Hier doet zich de vraag voor of een dergelijke regeling acceptabel is, bezien tegen de achtergrond van de artikelen 47 en volgende en in het bijzonder artikel 47b, eerste lid, van de Nbw Uit die artikelen volgt immers dat een omgevingsvergunning die betrekking heeft op projecten of andere handelingen waarvoor een vergunning op grond van artikel 19d van de Nbw 1998 nodig is, alleen wordt verleend als het bestuursorgaan dat bevoegd is te beslissen op een aanvraag om een dergelijke vergunning heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft; dit is het zogenoemde "aanhaken", dat is geregeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo. Op grond van deze regeling is het bevoegd gezag voor een eventuele vergunning op grond van de Nbw 1998, doorgaans het college van gedeputeerde staten, bevoegd te beslissen over de verlening van een verklaring van geen bedenkingen en daarmee verantwoordelijk voor de beoordeling of de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd in overeenstemming is met de Nbw De regeling in het bestemmingsplan heeft echter als strekking die toetsing ook door het college van burgemeester en wethouders te laten verrichten. Nu die toetsing in het stelsel van de Wabo en de Nbw 1998 is voorbehouden aan het bevoegd gezag op grond van die laatstgenoemde wet, verdraagt artikel 7, lid 7.3, van de planregels zich naar het oordeel van de Afdeling niet met artikel 47b van de Nbw 1998 en artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo. Het betoog slaagt Ingevolge artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) vernietigt de bestuursrechter een besluit niet op de grond dat het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept. Blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Kamerstukken II, 2009/10, , nr. 3, blz ) heeft de wetgever met artikel 8:69a van de Awb de eis willen stellen dat er een verband moet bestaan tussen een beroepsgrond en het belang waarin de appellant door het bestreden besluit dreigt te worden geschaad. De bestuursrechter mag een besluit niet vernietigen wegens schending van een rechtsregel die kennelijk niet strekt tot bescherming van het belang van de appellant.

4 pagina 4 van De raad stelt dat het relativiteitsvereiste zich ertegen verzet dat [appellant sub 1] zich beroept op de in artikel 7, lid 7.3, van de planregels neergelegde norm die ziet op de bescherming en instandhouding van het Natura 2000-gebied Waddengebied. De Afdeling volgt de raad hierin niet. Zoals onder 4.2. is overwogen heeft artikel 7, lid 7.3, van de planregels als strekking de in het stelsel van de Wabo en de Nbw 1998 aan het bevoegd gezag op grond van die laatstgenoemde wet voorbehouden beoordeling of de activiteit waarvoor omgevingsvergunning wordt aangevraagd in overeenstemming is met de Nbw 1998, ook door het college van burgemeester en wethouders te laten verrichten. Nu deze planregel betrekking kan hebben op het perceel van [appellant sub 1], kan niet worden geoordeeld dat de betrokken normen kennelijk niet strekken tot bescherming van zijn belangen. Het in artikel 8:69a van de Awb neergelegde relativiteitsvereiste staat derhalve niet in de weg aan vernietiging van het bestreden besluit in zoverre op grond van strijd met artikel 47b van de Nbw 1998 en artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo. Het beroep van Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen en Stichting "De Beer Is Los-Eemsmond" 5. De raad betoogt dat Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen en Stichting "De Beer Is Los- Eemsmond" geen belang meer hebben bij een uitspraak op hun beroep. Daartoe voert hij aan dat voor de betrokken gronden ten behoeve van de realisatie van twee varkensstallen reeds een bouwvergunning van rechtswege is verleend en dat deze inmiddels in rechte onaantastbaar is geworden De omstandigheid dat een bouwvergunning van rechtswege is verleend die in rechte onaantastbaar is geworden brengt niet met zich dat geen belang meer bestaat bij een uitspraak op het beroep. Een bestemmingsplan leent zich immers voor herhaalde toepassing. Gelet hierop ziet de Afdeling geen aanleiding het beroep van Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen en Stichting "De Beer Is Los-Eemsmond" vanwege het ontbreken van procesbelang niet-ontvankelijk te verklaren. Het betoog faalt. 6. Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen en Stichting "De Beer Is Los-Eemsmond" betogen dat ten onrechte geen passende beoordeling is gemaakt. Zij voeren aan dat het perceel in de nabijheid van verschillende Natura 2000-gebieden in Nederland en Duitsland ligt en dat significante gevolgen als gevolg van het plan dan wel in combinatie met andere plannen of projecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten. Daartoe voeren zij aan dat sprake is van een nieuwe situatie nu de mogelijkheid om de varkensstallen te bouwen nog niet is benut. Voorts voeren zij aan dat uit de uitspraak van de Afdeling van 26 augustus 2009 in zaak nr /1/M2, inzake de verleende milieuvergunning voor de varkenshouderij, volgt dat de milieuvergunning los staat van de natuurbeschermingswetvergunning. Verder voeren zij aan dat nu de inrichting volgens de milieuvergunning een ammoniakemissie naar de lucht van 5050 kg/jaar heeft, de extra stikstofdepositie in ieder geval op Borkum ruim boven de stikstofdepositie van 0,051 mol/ha/jaar zal liggen. In dit verband wijzen zij op de uitspraak van de Afdeling van 19 juni 2013 in zaken nrs /1/R2, /1/R2 en /1/R2. Volgens hen komen stikstofgevoelige habitats voor in de nabijgelegen Natura 2000-gebieden, zodat sprake is van een significant effect. De zogenoemde uitgevoerde voortoets schiet tekort nu geen rekening is gehouden met de mogelijke effecten op stikstofgevoelige Natura gebieden, aldus Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen en Stichting "De Beer Is Los-Eemsmond". Daarnaast is volgens hen bij de beoordeling zoals neergelegd in de brief van 21 december 2007 van het college van gedeputeerde staten van Fryslân, uitsluitend gekeken naar de mogelijke effecten op een niet stikstofgevoelig kweldergebied bij Noordpolderzijl. Nu een passende beoordeling had moeten worden verricht, had ook een milieueffectrapport (hierna: MER) moeten worden gemaakt, aldus Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen en Stichting "De Beer Is Los-Eemsmond" De raad stelt zich op het standpunt dat geen passende beoordeling behoefde te worden gemaakt. Volgens de raad is de in artikel 19j, eerste lid, van de Nbw 1998 voorgeschreven toets uitgevoerd en volgt daaruit dat significante effecten op Natura 2000-gebieden niet zijn te verwachten. De raad verwijst naar paragraaf 3.8 van de plantoelichting. Daarbij wijst hij op de brief van 21 december 2007 van het college van gedeputeerde staten van Fryslân inzake de beoordeling van de effecten van de op te richten varkenshouderij op de Waddenzee. Deze beoordeling is volgens de raad nog actueel. Volgens de raad liggen de andere Natura 2000-gebieden op zodanig grote afstand dat significante effecten op voorhand zijn uit te sluiten. Ten

5 pagina 5 van 8 aanzien van het betoog dat een plan-mer had moeten worden gemaakt, stelt de raad dat hij ervan is uitgegaan dat een m.e.r.-beoordeling is gemaakt in het kader van de verleende milieuvergunning, maar dat dit niet het geval blijkt te zijn Ingevolge artikel 19j, eerste lid, van de Nbw 1998 houdt een bestuursorgaan bij het nemen van een besluit tot het vaststellen van een plan dat, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, voor een Natura 2000-gebied, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren of een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, ongeacht de beperkingen die terzake in het wettelijk voorschrift waarop het berust, zijn gesteld, rekening a. met de gevolgen die het plan kan hebben voor het gebied, en b. met het op grond van artikel 19a of artikel 19b voor dat gebied vastgestelde beheerplan voor zover dat betrekking heeft op de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid. Ingevolge het tweede lid maakt het bestuursorgaan voor plannen als bedoeld in het eerste lid, die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied maar die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied, alvorens het plan vast te stellen een passende beoordeling van de gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, van dat gebied. Ingevolge artikel 7.2a, eerste lid, van de Wet milieubeheer wordt een milieueffectrapport gemaakt bij de voorbereiding van een op grond van een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling verplicht vast te stellen plan waarvoor, in verband met een daarin opgenomen activiteit, een passende beoordeling moet worden gemaakt op grond van artikel 19j, tweede lid, van de Nbw In paragraaf van de plantoelichting wordt geconcludeerd dat een passende beoordeling op grond van de Nbw 1998 niet noodzakelijk is. Wat betreft de stikstofdepositie staat in de plantoelichting dat de bedrijfsgebouwen worden voorzien van chemische luchtwassers zodat er vrijwel geen stikstofdepositie zal optreden, het perceel zal worden afgeschermd met erfbeplanting waarmee een kwalitatieve verbetering wordt bewerkstelligd en de afstand tot het Natura 2000-gebied de Waddenzee in relatie tot de bekende invloedssfeer van ammoniak vanuit neerslaggegevens zodanig is, zodat het plan geen negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied de Waddenzee. Daarbij is in de plantoelichting vermeld dat het college van gedeputeerde staten van Fryslân bij brief van 21 december 2007 heeft laten weten dat het oprichten van de varkenshouderij geen negatieve effecten veroorzaakt op het betrokken Natura 2000-gebied. Uit de bijlage bij die brief volgt dat de conclusie dat geen nadelige gevolgen te verwachten zijn is gebaseerd op de afstand tussen de gevraagde activiteit en het ammoniak gevoelige gebied Reiderplaat Een plan kan op grond van artikel 19j, eerste lid, van de Nbw 1998 zonder passende beoordeling worden vastgesteld als op grond van objectieve gegevens kan worden uitgesloten dat het plan op zich zelf of in combinatie met andere plannen en projecten significante effecten op Natura 2000-gebieden heeft. De conclusie in de plantoelichting dat op grond van het gebruik van chemische luchtwassers, de aanleg van erfbeplanting en de afstand tot het Natura 2000-gebied de Waddenzee, het plan geen negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied de Waddenzee, is niet met berekeningen of concrete getallen onderbouwd. Door het ontbreken van berekeningen van de stikstofdepositie als gevolg van het plan en het ontbreken van berekeningen van de invloed van de omgeving op deze stikstofdepositie is niet vast te stellen of en in welke mate het plan een significant effect heeft op het Natura 2000-gebied de Waddenzee. Daarbij neemt de Afdeling voorts in aanmerking dat in de plantoelichting uitsluitend is ingegaan op de gevolgen voor het Natura 2000-gebied de Waddenzee, maar niet, zoals de Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen en Stichting "De Beer Is Los-Eemsmond" terecht stellen, op de gevolgen voor stikstofgevoelige habitattypen in andere nabijgelegen Natura 2000-gebieden. De raad heeft dan ook ten

6 pagina 6 van 8 onrechte niet inzichtelijk gemaakt dat een passende beoordeling als bedoeld in artikel 19j van de Nbw 1998 niet behoefde te worden opgesteld en een MER ingevolge artikel 7.2a, eerste lid, van de Wet milieubeheer niet is vereist. Het bestreden besluit is dan ook in strijd met artikel 3:2 van de Awb. Het betoog slaagt. 7. Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen en Stichting "De Beer Is Los-Eemsmond" hebben zich in het beroepschrift voor het overige beperkt tot het verwijzen naar de inhoud van de zienswijze. In de overwegingen van het bestreden besluit is ingegaan op deze zienswijze. Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen en Stichting "De Beer Is Los-Eemsmond" hebben in het beroepschrift, noch ter zitting redenen aangevoerd waarom de weerlegging van de desbetreffende zienswijze in het bestreden besluit onjuist zou zijn. Conclusie 8. In hetgeen [appellant sub 1] heeft aangevoerd ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit voor zover dat ziet op de vaststelling van artikel 7, lid 7.3, van de planregels is genomen in strijd met artikel 47b van de Nbw 1998 en artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo. In hetgeen Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen en Stichting "De Beer Is Los-Eemsmond" hebben aangevoerd ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit is genomen in strijd met artikel 3:2 van de Awb. De beroepen van [appellant sub 1] en Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen en Stichting "De Beer Is Los-Eemsmond" zijn gegrond, zodat het bestreden besluit dient te worden vernietigd. Rechtsgevolgen in stand laten 9. De Afdeling ziet aanleiding om te bezien of de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand kunnen worden gelaten en overweegt hiertoe het volgende De raad heeft na de vaststelling van het plan in deze procedure bij brief van 19 december 2014 het rapport Plan-MER veehouderij [locatie] te Uithuizen van 27 november 2014 van BügelHajema (hierna: plan- MER), waarvan een passende beoordeling deel uitmaakt, overgelegd. In de passende beoordeling wordt ten aanzien van de stikstofdepositie geconcludeerd dat de zeer geringe toenames geen significant effect kunnen hebben op de Natura 2000 instandhoudingsdoelen. 10. Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen en Stichting "De Beer Is Los-Eemsmond" betogen dat de passende beoordeling ondeugdelijk is. Daartoe voeren zij onder meer, kort samengevat, aan dat een effectbeoordeling in cumulatie met andere plannen en projecten niet heeft plaatsgevonden, de verder weg gelegen Natura 2000-gebieden Lieftinghsbroek, Drouwenerzand en Witterveld ten onrechte niet in de beoordeling zijn betrokken en de getrokken conclusies ten aanzien van de mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden onvoldoende zijn gemotiveerd nu uitsluitend is verwezen naar rapporten die zijn gemaakt voor andere plannen en projecten In paragraaf 10.4 van het plan-mer staat dat gezien de verwaarloosbaarheid van de mogelijke effecten als gevolg van de vestiging van de varkenshouderij, een beoordeling van de cumulatie met de mogelijke effecten van andere plannen en projecten niet aan de orde is. Voorts is vermeld dat in zekere zin de cumulatie wel in beeld is gebracht door middel van de achtergronddepositie nu in de achtergronddepositie de huidige actuele bedrijvigheid is verwerkt. Daarbij is vermeld dat in theorie er besluiten kunnen zijn genomen ten aanzien van uitbreidingen dan wel vestigingen van agrarische of andere bedrijvigheid, maar dat daar momenteel geen zicht op bestaat. Uit het plan-mer blijkt niet dat de door Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen en Stichting "De Beer Is Los-Eemsmond" genoemde elektriciteitscentrales van NUON en RWE in de Eemshaven zijn meegenomen in de bij de beoordeling betrokken achtergronddepositie. Reeds hierom ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat in de passende beoordeling onvoldoende rekening is gehouden met andere negatieve effecten op de betrokken Natura 2000-gebieden.

7 pagina 7 van Voor zover Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen en Stichting "De Beer Is Los-Eemsmond" hebben aangevoerd dat de verder weg gelegen Natura 2000-gebieden Lieftinghsbroek, Drouwenerzand en Witterveld niet in de beoordeling zijn betrokken, overweegt de Afdeling als volgt. In paragraaf 10.1 van het plan-mer staat dat alle Natura 2000-gebieden binnen een straal van 50 km in de beschouwing zijn betrokken. De raad heeft ter zitting onder verwijzing naar figuur 10.1 van het plan-mer gesteld dat ook naar verder weg gelegen Natura 2000-gebieden is gekeken. De raad heeft toegelicht dat de in figuur 10.1 weergegeven stikstofdeposities met de kleur wit evenwel vanwege de lage depositie niet in de beoordeling zijn betrokken. De Afdeling stelt vast dat uit figuur 10.1 volgt dat met de kleur wit deposities ten gevolge van de varkenshouderij van maximaal 0,05 mol/ha/jr worden aangeduid. De Afdeling overweegt dat de raad zonder nadere beoordeling of een totale bijdrage van 0,05 mol N/ha/jr een toename, afname of gelijkblijvende depositie is ten opzichte van de referentiesituatie, ten onrechte heeft geconcludeerd dat op grond van objectieve gegevens is uitgesloten dat het plan een verslechterend effect kan hebben op de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied. De Afdeling verwijst in dit verband naar haar uitspraak van 8 april 2015 in zaak nr /1/R2 en andere nummers In paragraaf 10.2 van het plan-mer is vermeld dat zoals uit figuur 10.1 blijkt er op enkele kritische habitattypes een maximale toename is van 0,2 tot en met 0,28 mol/ha/jr en dat deze maximale effecten optreden in de Natura 2000-gebieden Drentsche Aa-gebied, Duinen Schiermonnikoog en Borkum. Voor de effectbeoordeling van de stikstofdepositie wordt in het plan-mer verwezen naar het rapport Stikstof en zwavel in de grijze duinen, aanvulling op het Arcadis-rapport uit 2008 naar aanleiding van het StAB-advies over de stikstofdepositie van de energiecentrales van NUON en RWE Essent van Arcadis van 2011 en naar het rapport Aanvulling plan-mer buitengebied Delfzijl van Buro Vijn van De Afdeling stelt vast dat uitsluitend door te verwijzen naar deze rapporten in de passende beoordeling is gemotiveerd waarom geen negatieve effecten te verwachten zijn op de Natura 2000-gebieden Waddenzee (inclusief Borkum), Duinen Schiermonnikoog en Drentsche Aa-gebied. De Afdeling acht deze onderzoeken onvoldoende op het onderhavige plan toegespitst om de conclusie te kunnen dragen dat de raad zich ervan heeft kunnen verzekeren dat de natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden door het bestemmingsplan niet zullen worden aangetast. Hierbij neemt de Afdeling in aanmerking dat een beoordeling van de toename van de stikstofdepositie waarbij een relatie met de specifieke omstandigheden van het gebied wordt gelegd, ontbreekt. De Afdeling verwijst in dit verband naar haar uitspraak van 16 april 2014 in zaak nr /1/R Gelet op het voorgaande bestaat geen aanleiding om de rechtsgevolgen in stand te laten. Opdracht 12. De Afdeling ziet aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb de raad op te dragen om met inachtneming van deze uitspraak een nieuw plan vast te stellen en zal daartoe een termijn stellen. Voorlopige voorziening 13. Voorts ziet de Afdeling na afweging van de in geding zijnde belangen aanleiding voor het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:72, vijfde lid, van de Awb, inhoudende dat het bestemmingsplan, met uitzondering van artikel 7, lid 7.3, van de planregels, blijft gelden tot de inwerkingtreding van het nieuw vast te stellen bestemmingsplan. Proceskosten 14. De raad dient ten aanzien van [appellant sub 1] op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld. Ten aanzien van Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen en Stichting "De Beer Is Los-Eemsmond" is niet gebleken van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen. Beslissing

8 pagina 8 van 8 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: I. verklaart de beroepen gegrond; II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Eemsmond van 19 december 2013 waarbij het bestemmingsplan "Uithuizen [locatie]" is vastgesteld; III. draagt de raad van de gemeente Eemsmond op om binnen 52 weken na de verzending van deze uitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen een nieuw besluit te nemen; IV. treft de voorlopige voorziening dat het bestemmingsplan, met uitzondering van artikel 7, lid 7.3, van de planregels, blijft gelden tot de inwerkingtreding van het nieuw vast te stellen bestemmingsplan; V. veroordeelt de raad van de gemeente Eemsmond tot vergoeding van bij [appellant sub 1] in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van 1.016,64 (zegge: duizendzestien euro en vierenzestig cent), waarvan 980,00 is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; VI. gelast dat de raad van de gemeente Eemsmond aan appellanten het door hen voor de behandeling van de beroepen betaalde griffierecht ten bedrage van 165,00 (zegge: honderdvijfenzestig euro) voor [appellant sub 1] en 328,00 (zegge: driehonderdachtentwintig euro) voor de stichting Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen en de stichting Stichting "De Beer Is Los-Eemsmond" vergoedt, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de ander. Aldus vastgesteld door mr. W.D.M. van Diepenbeek, voorzitter, en mr. R. Uylenburg en mr. E. Helder, leden, in tegenwoordigheid van mr. L.C. Lodeweges, griffier. w.g. Van Diepenbeek w.g. Lodeweges voorzitter griffier Uitgesproken in het openbaar op 5 augustus

HABITAT ADVOCATENKANTOOR OMGEVINGSRECHT WONEN I ONDERNEMEN I NATUUR

HABITAT ADVOCATENKANTOOR OMGEVINGSRECHT WONEN I ONDERNEMEN I NATUUR HABITAT ADVOCATENKANTOOR OMGEVINGSRECHT WONEN I ONDERNEMEN I NATUUR OVER-gemeenten de gemeenteraad van Wormerland t.a.v. Ernest Bressers Postbus 20 1530 AA Wormer Retour naar correspondentieadres postbus

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:1722

ECLI:NL:RVS:2014:1722 1 van 5 16-9-2014 16:37 ECLI:NL:RVS:2014:1722 Instantie Raad van State Datum uitspraak 14-05-2014 Datum publicatie 14-05-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden 201306176/1/R2 Bestuursrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

1)estuursreclaqirA,IL

1)estuursreclaqirA,IL Raad vanstate 1)estuursreclaqirA,IL Raad van de gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB GOOR Gemeente Hof van Twente [Nr: [Afdeling: Bvo: a / nee lingekomen: 2 JULI 2015 Kopie aan: Archief: \N / NR

Nadere informatie

Uitspraak 200904084/1/R2 gevonden via '' d eze uitsp raa k il de ze uitsp ra ak Page 1 of 4 Uitspraken ZAAKNUMMER 200904084/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 24 maart 2010 TEGEN het college van gedeputeerde

Nadere informatie

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen.

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen. Onderwerp Uitspraak RvS inzake wijzigingsbesluit Duinweg 56 Collegevoorstel Zaaknummer: OLOGMM27 Inleiding Op 30 november 2010 heeft uw college besloten het wijzigingsbesluit Duinweg 56, Drunen vast te

Nadere informatie

Uitspraak 201109106/1/R3

Uitspraak 201109106/1/R3 pagina 1 van 6 Uitspraak 201109106/1/R3 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 16 april 2014 TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED de raad van de gemeente Son en Breugel Eerste aanleg - meervoudig Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

Uitspraak 201307838/3/R3 Raad van State Lees voor Lettergrootte Home Publicaties Veelgestelde vragen Contact Zoeken in Home Over de Raad van State Onze werkwijze Adviezen Uitspraken Agenda Pers Werken

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201303623/1/R3. Datum uitspraak: 30 oktober 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: J.M.M. Jaspers en N.A.C.M. Jaspers-Teunissen (hierna tezamen en in enkelvoud:

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:2790

ECLI:NL:RVS:2014:2790 1 van 6 28-7-2014 15:37 ECLI:NL:RVS:2014:2790 Instantie Raad van State Datum uitspraak 23-07-2014 Datum publicatie 23-07-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden 201400507/1/R3 Bestuursrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen Eerste aanleg - meervoudig

het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen Eerste aanleg - meervoudig uitspraak deze uitspraak Essentie uitspraak: Bevi niet van toepassing indien verandering geen nadelig gevolg heeft voor het plaatsgebonden risico. Via milieubeheervergunning kunnen, buiten het Bevo om,

Nadere informatie

Rechtsgebied: Ruimtelijke- ordeningskamer - Bestemmingsplannen Gelderland

Rechtsgebied: Ruimtelijke- ordeningskamer - Bestemmingsplannen Gelderland Uitspraak 201601550/2/R6 Datum van uitspraak: maandag 25 april 2016 Tegen: de raad van de gemeente Ede Proceduresoort: Voorlopige voorziening Rechtsgebied: Ruimtelijke- ordeningskamer - Bestemmingsplannen

Nadere informatie

de deelraad van het stadsdeel Noord (thans: de raad van de gemeente Amsterdam), verweerder.

de deelraad van het stadsdeel Noord (thans: de raad van de gemeente Amsterdam), verweerder. Essentie uitspraak: De Afdeling oordeelt dat de deelraad niet onterecht een wijzigingsvoorwaarde wat de bouwhoogte betreft heeft gehanteerd. De Afdeling geeft aan dat de deelraad een groter gewicht aan

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Essentie uitspraak: De jurisprudentie over het begrip "bijgebouw" in de zin van het Bro is niet bepalend voor de uitleg van het Bevi. Een berging valt op zichzelf niet onder de definitie van kwetsbaar

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak

Afdeling bestuursrechtspraak V^Q^^tC Afdeling bestuursrechtspraak Raad van de gemeente Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum Ons nummer Uw kenmerk 1 februari 201 2 201103578/1 /Rl Onderwerp Behandelend ambtenaar Haarlem H.J. Briedé-Elferink

Nadere informatie

Uitspraak 201403254/1/A4

Uitspraak 201403254/1/A4 1 van 7 8-3-2015 21:16 Uitspraak 201403254/1/A4 Datum van uitspraak: woensdag 14 januari 2015 Tegen: het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant Proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig Rechtsgebied:

Nadere informatie

Uitspraak 201301997/1/R2

Uitspraak 201301997/1/R2 pagina 1 van 6 Uitspraak 201301997/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 4 september 2013 TEGEN de raad van de gemeente Soest PROCEDURESOORT Eerste aanleg - enkelvoudig RECHTSGEBIED Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

S QÉMEEKT 1 ING. r j in hh. i i l. Uw kenmerk

S QÉMEEKT 1 ING. r j in hh. i i l. Uw kenmerk Raad van State Af d c 11 n g b e s tim rsrc c h tspraa k S QÉMEEKT 1 ING i bi r j in hh. i i l Stuknummer: AH 5.00288 Raad van de gemeente Den Helder Postbus 36 1780 AA DEN HELDER r j Datum 1 5 januari

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 3 juli 2013 in zaak nr. 12/4468 in het geding tussen:

tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 3 juli 2013 in zaak nr. 12/4468 in het geding tussen: Uitspraak 201306462/1/A1 Datum van uitspraak: woensdag 25 juni 2014 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug Hoger beroep 201306462/1/A1.

Nadere informatie

zaaknummer 200703432/1 datum van uitspraak woensdag 13 februari 2008 Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding

zaaknummer 200703432/1 datum van uitspraak woensdag 13 februari 2008 Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding Essentie uitspraak: Artikel 15.20, schade komt in aanmerking voor vergoeding vanwege het niet langer op grond van een milieubeheer mogen uitoefenen van een activiteit. Casus en uitspraak Een exploitant

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/068 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 6 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool Utrecht Trefwoorden : Beleidsvrijheid, in stand laten rechtsgevolgen,

Nadere informatie

Uitspraak 201208004/1/R2

Uitspraak 201208004/1/R2 Uitspraak 201208004/1/R2 Datum van uitspraak: woensdag 21 augustus 2013 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: 201208004/1/R2. Datum uitspraak: 21 augustus 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in

Nadere informatie

Uitspraak 201306462/1/A1

Uitspraak 201306462/1/A1 Uitspraak 201306462/1/A1 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 25 juni 2014 TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug Hoger beroep Algemene kamer - Hoger

Nadere informatie

Uitspraak 201208463/1/R2

Uitspraak 201208463/1/R2 pagina 1 van 7 Uitspraak 201208463/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 19 maart 2014 TEGEN het college van gedeputeerde staten van Gelderland PROCEDURESOORT Eerste aanleg - meervoudig RECHTSGEBIED Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d

ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d Instantie Raad van State Datum uitspraak 01-10-2014 Datum publicatie 01-10-2014 Zaaknummer 201309659/1/A3 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State BP Bedrijventerrein Kuhn. 3 juni 2015

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State BP Bedrijventerrein Kuhn. 3 juni 2015 Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State BP Bedrijventerrein Kuhn 3 juni 2015 Uitspraak 201307329/3/R3 Datum van uitspraak: woensdag 3 juni 2015 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: ECLI:

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:RVS:2014:110 Instantie Raad van State Datum uitspraak 22-01-2014 Datum publicatie 22-01-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201300676/1/A2 Eerste

Nadere informatie

achmeo Q rechtsbijstand Serf cc '015073271 28/10/2015 Stichting Achmea Rechtsbijstand Postbus 4116 7320 AC Apeldoorn

achmeo Q rechtsbijstand Serf cc '015073271 28/10/2015 Stichting Achmea Rechtsbijstand Postbus 4116 7320 AC Apeldoorn achmeo Q rechtsbijstand II '015073271 28/10/2015 Serf cc Stichting Achmea Rechtsbijstand Postbus 4116 7320 AC Apeldoorn Aan de gemeenteraad Gemeente Oosterhout Postbus 10150 Dr. Hub van Doorneweg 195 Tilburg

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar. I.P». Feis 070-4264578

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar. I.P». Feis 070-4264578 Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak IN14.0053S llltillullllllilllill College van burgemeester en wethouders van Beuningen Postbus 14 6640 AA BEUNINGEN GLD GEMEENTE BEÜNt, ocn INGEKOMEN 0 3 FEB 2011

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Assen van 31 december 2009 in zaak nr. 09/272 in het geding tussen:

tegen de uitspraak van de rechtbank Assen van 31 december 2009 in zaak nr. 09/272 in het geding tussen: Uitspraak 201001294/ 1/H2 gevonden via " pagina l van 5 Uitspraken ZAAKNUMMER 201001294/1/H2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 13 oktober 2010 TEGEN het college van burgemeester en wethouders van Emmen PROCEDURESOORT

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/104 Rechter(s) : mrs. Olivier, Van der Spoel en Verheij Datum uitspraak : 5 november 2015 Partijen : Appellante en

Zaaknummer : CBHO 2015/104 Rechter(s) : mrs. Olivier, Van der Spoel en Verheij Datum uitspraak : 5 november 2015 Partijen : Appellante en Zaaknummer : CBHO 2015/104 Rechter(s) : mrs. Olivier, Van der Spoel en Verheij Datum uitspraak : 5 november 2015 Partijen : Appellante en Universiteit Maastricht Trefwoorden : algemeen verbindend voorschrift

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Utrecht van 14 mei 2004 in het geding tussen:

tegen de uitspraak van de rechtbank Utrecht van 14 mei 2004 in het geding tussen: LJN: AT7485, Raad van State, 200405147/1 (Printbare versie) Datum uitspraak: 15-06-2005 Datum publicatie: 15-06-2005 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij

Nadere informatie

Uitspraak 201211527/1/R4

Uitspraak 201211527/1/R4 Page 1 of 5 Uitspraak 201211527/1/R4 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 4 september 2013 TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED de raad van de gemeente Alblasserdam Eerste aanleg - meervoudig Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak f^/}/jlo_. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar J.P. van het Hul 070-4264277

Afdeling bestuursrechtspraak f^/}/jlo_. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar J.P. van het Hul 070-4264277 Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak f^/}/jlo_ GemeenteHaarlemmern^ Datum: Oö Aub 2013 Raad van de gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG HOOFDDORP Afschrift na /x Afgedaan (paraaf) Datum Ons

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/145

Zaaknummer : 2014/145 Zaaknummer : 2014/145 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 10 december 2014 Partijen : Appellant en CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : (schriftelijk) advies studentendecaan, bindend negatief

Nadere informatie

Uitspraak 201408375/1/R1

Uitspraak 201408375/1/R1 Uitspraak 201408375/1/R1 Datum van uitspraak: woensdag 15 juli 2015 Tegen: de raad van de gemeente Opmeer Proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig Rechtsgebied: Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen

Nadere informatie

b. is verzekerd dat is voldaan aan de op grond van artikel 11.3 gestelde nadere regels;

b. is verzekerd dat is voldaan aan de op grond van artikel 11.3 gestelde nadere regels; Essentie uitspraak: Conform artikel 14 Bevb altijd een belemmingenstrook opnemen bij een buisleiding, ook indien in de toekomst dat tracé wordt verlegd. De informatie in dit tekstkader geeft de interpretatie

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/77981

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:1504

ECLI:NL:RVS:2014:1504 ECLI:NL:RVS:2014:1504 Instantie Raad van State Datum uitspraak 18-04-2014 Datum publicatie 23-04-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201400570/2/R6 en 201400571/2/R6 Bestuursrecht

Nadere informatie

Print deze uitspraak rechtsgebied. Kamer 2 - Milieu - Bestuursdwang / E-mail deze uitspraak

Print deze uitspraak rechtsgebied. Kamer 2 - Milieu - Bestuursdwang / E-mail deze uitspraak Essentie uitspraak: Indien in een inrichting meerdere overslag- of laad- en losgedeelten aanwezig zijn, mag per overslag- of laad- en losgedeelte maximaal 10.000 kilogram gevaarlijke stoffen tijdelijk

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Sector bestuursrecht zaaknummer: AWB 11/2308 WWB uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde mr. W.G. Fischer,

Nadere informatie

Uitspraak 201307223/1/R4

Uitspraak 201307223/1/R4 Uitspraak 201307223/1/R4 Datum van uitspraak: woensdag 29 juli 2015 Tegen: de raad van de gemeente Loppersum Proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig Rechtsgebied: Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA Monnickendam

de Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland Postbus 1000 1140 BA Monnickendam Gemeente Watertand 2 4 APR 2015 INGEKOMEN de Rechtspraak Rechtbank Noord-Holland Gemeente Waterland APR' ZO ( (4ESCAND datum onderdeel contactpersoon doorkiesnummer ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n) faxnummer

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen: [appellante], gevestigd te [plaats],

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen: [appellante], gevestigd te [plaats], Essentie uitspraak: Het college heeft voorschriften in de milieuvergunning opgenomen t.a.v. van het stallen van lege ongereinigde tankwagens terwijl zij niet heeft aangetoond met deze voorschriften het

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad van State E03.98.0090. Datum uitspraak: 24 februari 2000 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: 1. de stichting "Stichting Borssele 2004+" te Borssele, 2. de stichting "Stichting

Nadere informatie

Uitspraak 201405096/1/A2

Uitspraak 201405096/1/A2 Uitspraak 201405096/1/A2 Datum van uitspraak: Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: 201405096/1/A2. Datum uitspraak: 21 januari 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK woensdag 21 januari 2015 Uitspraak op het

Nadere informatie

200901384/1/M1. Datum uitspraak: 23 december 2009 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen:

200901384/1/M1. Datum uitspraak: 23 december 2009 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen: Essentie uitspraak: Bij de ambthalve wijziging van de voorschriften van het LPG-tankstation heeft het college zich terecht op het standpunt gesteld dat getoetst moest worden of er op grond van het groepsrisico

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant,

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant, Raad vanstate 200700246/1. Datum uitspraak: 6 juni 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant, tegen de uitspraak in zaak

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Roermond van 9 april 2008, 07/1916 (hierna: aangevallen uitspraak)

tegen de uitspraak van de rechtbank Roermond van 9 april 2008, 07/1916 (hierna: aangevallen uitspraak) LJN: BI6832, Centrale Raad van Beroep, 08/2290 WMO + 08/2317 WMO Datum uitspraak: 29-04-2009 Datum publicatie: 08-06-2009 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Uitspraak 201310282/1/R3

Uitspraak 201310282/1/R3 1 of 6 20-04-15 12:44 Uitspraak 201310282/1/R3 Datum van uitspraak: woensdag 12 november 2014 Tegen: de raad van de gemeente Emmen Proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig Rechtsgebied: Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan Kom Druten. 29 maart 2012

Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan Kom Druten. 29 maart 2012 Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan Kom Druten 29 maart 2012 Raadsbesluit hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Kom Druten (bestuurlijke lus) 16 mei 2013 Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak

Nadere informatie

Uitspraak 201101216/1/R2

Uitspraak 201101216/1/R2 Page 1 of 5 Uitspraak 201101216/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 16 november 2011 TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED de raad van de gemeente Bronckhorst Eerste aanleg - enkelvoudig Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/73964

Nadere informatie

Uitspraak 201211722/1/R1

Uitspraak 201211722/1/R1 pagina 1 van 5 Uitspraak 201211722/1/R1 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 21 augustus 2013 TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED de raad van de gemeente Almelo Eerste aanleg - enkelvoudig Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

Uit: Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 12 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4099, (AB 2015/10) Mr. J.A. Hagen

Uit: Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 12 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4099, (AB 2015/10) Mr. J.A. Hagen Uit: Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 12 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4099, (AB 2015/10) Mr. J.A. Hagen Wet milieurecht: art. 5.16, art. 5.16a; Besluit gevoelige bestemmingen: art. 2; Wet

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van: Raad vanstate 201112733/1/V1. Datum uitspraak: 23 januari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 8

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 8 ~T~~'~~'~.~.~~~ ~ c~~l~n~ ~c~st~.lu~al~~ht~~~~a~z~ Raad van de gemeente Haaksbergen Postbus 102 7480 AC HAAKSBERGEN Datum Ons nummer Uw kenmerk 7 april 2010 200905037/1 /R2 V.~~i~~;~~~ ~ ~' ~-tf~i~~é~:~~a-.r~~a~~r~

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak IliilIÌIlIIlli I I I 1015064086 17/09/2015 Raad van de gemeente Oosterhout Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT NB Datum Ons nummer Uw kenmerk 1 6 september 201 5

Nadere informatie

S50628. 200504781/1 Datum uitspraak: 28 juni 2005 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen:

S50628. 200504781/1 Datum uitspraak: 28 juni 2005 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen: 200504781/1 Datum uitspraak: 28 juni 2005 S50628 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK en Uitspraak in het geding tussen: H.C. Bremer, wonend te Amsterdam, appellant, de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap

Nadere informatie

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012 LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1 Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 05-09-2012 Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Afwijzing handhavingsverzoek

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 Datum besluit : 2 juni 2016 Onderwerp Artikel Activiteit : Ontwerpbesluit Natuurbeschermingswet 1998-588927 - gemeente

Nadere informatie

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid De Stiho Groep B.V. en Stiho Vastgoed B.V., beide gevestigd te Nieuwegein, appellanten,

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid De Stiho Groep B.V. en Stiho Vastgoed B.V., beide gevestigd te Nieuwegein, appellanten, Essentie uitspraak: Gemeente heeft Ev-aspecten afdoende onderzocht. Noot van de commissie: In de praktijk is er vaak een discussie over de omvang van invloedsgebieden. De gemeente heeft dit probleem voorkomen

Nadere informatie

Algemene kamer - Milieu - Natuurbescherming

Algemene kamer - Milieu - Natuurbescherming Uitspraak 200408454/1 Datum van uitspraak woensdag 18 mei 2005 Tegen de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig Rechtsgebied Algemene kamer - Milieu

Nadere informatie

Uitspraak 201403535/1/R1

Uitspraak 201403535/1/R1 1 van 8 10-3-2015 14:56 Uitspraak 201403535/1/R1 Datum van uitspraak: woensdag 11 februari 2015 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: 201403535/1/R1. Datum uitspraak: 11 februari 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Nadere informatie

het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (hierna: de hogeschool), verweerder.

het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (hierna: de hogeschool), verweerder. Zaaknummer : 2013/249 Rechter(s) : mrs. Troostwijk, Lubberdink, Borman Datum uitspraak : 9 mei 2014 Partijen : Appellant tegen CvB Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bedreigingsgevaar, belangenafweging,

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Uitspraak 201208049/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 10 april 2013 TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED de raad van de gemeente Apeldoorn Eerste aanleg - meervoudig Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

Uitspraak 201502681/1/R1

Uitspraak 201502681/1/R1 pagina 1 van 7 Uitspraak 201502681/1/R1 Datum van uitspraak: woensdag 10 februari 2016 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: ECLI: de raad van de gemeente Haaksbergen Eerste aanleg - meervoudig Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

Uitspraak 201300552/1/R1

Uitspraak 201300552/1/R1 Page 1 of 7 Uitspraak 201300552/1/R1 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 18 september 2013 TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED de deelraad van het stadsdeel Nieuw-West Eerste aanleg - meervoudig Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

het college van gedeputeerde staten van Zeeland.

het college van gedeputeerde staten van Zeeland. . Datum uitspraak: 5 augustus 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op de hoger beroepen van: [appellant A], [appellant B], wonend te [woonplaats], [appellant C], wonend te [woonplaats], [appellant

Nadere informatie

Bij besluit van 31 maart 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Wouwseweg e.o." vastgesteld.

Bij besluit van 31 maart 2011 heeft de raad het bestemmingsplan Wouwseweg e.o. vastgesteld. Essentie uitspraak: Het laten voortbestaan van een bestaande historisch gegroeide situatie kan onder omstandigheden in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. Casus: In het voorgaande bestemmingsplan

Nadere informatie

de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, verweerder.

de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, verweerder. Essentie uitspraak: In de inrichting worden niet meer dan 10.000 kg aan gevaarlijke stoffen per opslagplaats opgeslagen zodat de inrichting aldus niet behoort tot de categorie van inrichtingen als bedoeld

Nadere informatie

Zaaknummer : 2012/220 en 220.1

Zaaknummer : 2012/220 en 220.1 Zaaknummer : 2012/220 en 220.1 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 3 december 2012 Partijen : Appellant tegen NHTV internationale hogeschool Breda Trefwoorden : Begeleiding student, bindend negatief

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inter-Che-M B.V., gevestigd te Beuningen, appellante,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inter-Che-M B.V., gevestigd te Beuningen, appellante, Essentie uitspraak: In het bestreden besluit heeft het college niet nader geconcretiseerd welke nadelige effecten buiten de inrichting er niettemin ten gevolge van explosies, eventueel gevolgd door brand,

Nadere informatie

3 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel.

3 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel. Zaaknummer : 2013/073 Rechter(s) : mrs. Loeb, Troostwijk, Van der Spoel Datum uitspraak : 7 oktober 2013 Partijen : Appellante tegen Rijksuniversiteit Groningen Trefwoorden : Aanmelding, afstudeertijdstip,

Nadere informatie

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 Ons kenmerk RO/2009015319 Behandeld door de heer B. Klijs (0592) 36 56 64 Onderwerp: Vergunning artikel 19d van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998 BESLUIT

Nadere informatie

Uitspraak 201407102/1/R2, 201407123/1/R2 en 201407273/1/R2

Uitspraak 201407102/1/R2, 201407123/1/R2 en 201407273/1/R2 1 van 12 3-8-2015 16:34 Uitspraak 201407102/1/R2, 201407123/1/R2 en 201407273/1/R2 Datum van uitspraak: woensdag 15 juli 2015 Tegen: het college van gedeputeerde staten van Utrecht Proceduresoort: Eerste

Nadere informatie

i 2 s ëmš, tis.. ; í\i a. â..,)\,.š«,š».; Li??? 2 \šfštvåfä C`2 Uw kenmerk Bchandclcnd mnbtcnnar l. Velsink O70-42 648 3 5

i 2 s ëmš, tis.. ; í\i a. â..,)\,.š«,š».; Li??? 2 \šfštvåfä C`2 Uw kenmerk Bchandclcnd mnbtcnnar l. Velsink O70-42 648 3 5 W 2500 X Â fszf?rsmmm WN tram tt;;t.t,e r i 2 s ëmš, tis.. ; í\i a. â..,)\,.š«,š».; Li??? Mšxtß 2 Raad van de gemeente Dalfsen Postbus 35 7720 AA DALFSEN. W uw Na ~."

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx pagina 1 van 5 LJN: AE9187, Raad van State, 200103996/1 Datum uitspraak: 23-10-2002 Datum publicatie: 23-10-2002 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

Nadere informatie

Tussenuitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van 10 november 2011, 11/512 (aangevallen uitspraak)

Tussenuitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van 10 november 2011, 11/512 (aangevallen uitspraak) LJN: BZ9358, Centrale Raad van Beroep, 11/7248 AWBZ-T Datum uitspraak: 01-05-2013 Datum publicatie: 03-05-2013 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Tussenuitspraak.

Nadere informatie

Uitspraak 201307868/1/R4

Uitspraak 201307868/1/R4 Page 1 of 8 Opties Lees voor Lettergrootte Home Publicaties Veelgestelde vragen Contact Maak eerst een keuze hieronder. Menu Home Over de Raad van State Onze werkwijze Adviezen Uitspraken Agenda Pers Werken

Nadere informatie

JB 1999/256 Rechtbank Amsterdam, 09-08-1999, AWB 98/3128 HUISV 06 Besluit (huisnummerbeschikking), Mededeling omtrent feiten

JB 1999/256 Rechtbank Amsterdam, 09-08-1999, AWB 98/3128 HUISV 06 Besluit (huisnummerbeschikking), Mededeling omtrent feiten JB 1999/256 Rechtbank Amsterdam, 09-08-1999, AWB 98/3128 HUISV 06 Besluit (huisnummerbeschikking), Mededeling omtrent feiten Aflevering 1999 afl. 13 College Rechtbank Amsterdam Datum 9 augustus 1999 Rolnummer

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2014/302 Rechter(s) : mrs. Borman, Troostwijk en Kleijn Datum uitspraak : 23 september 2015 Partijen : Appellant en Hogeschool van

Zaaknummer : CBHO 2014/302 Rechter(s) : mrs. Borman, Troostwijk en Kleijn Datum uitspraak : 23 september 2015 Partijen : Appellant en Hogeschool van Zaaknummer : CBHO 2014/302 Rechter(s) : mrs. Borman, Troostwijk en Kleijn Datum uitspraak : 23 september 2015 Partijen : Appellant en Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : aanmelden bekostiging belangenafweging

Nadere informatie

uitspraak van de meervoudige kamer van 13 november 2014 in de zaak tussen [eiser], wonende te [X], eiser

uitspraak van de meervoudige kamer van 13 november 2014 in de zaak tussen [eiser], wonende te [X], eiser Uitspraak Rechtbank DEN HAAG Team belastingrecht zaaknummer: SGR 13/7254 uitspraak van de meervoudige kamer van 13 november 2014 in de zaak tussen [eiser], wonende te [X], eiser (gemachtigde: mr. drs.

Nadere informatie

Uitspraak 201306183/1/R3

Uitspraak 201306183/1/R3 Uitspraak 201306183/1/R3 van State pagina 1 van 9 Uitspraak 201306183/1/R3 DATUM VAN UITSPRAAK TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED de raad van de Eerste aanleg - 23 aprii 2014 Wierden Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen:

Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen: RECHTBANK ARNHEM Sector bestuursrecht Registratienummer: AWB06/4812 Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen: [eiser], eiser, wonende te [woonplaats],

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE --- Zfw

JURISPRUDENTIE --- Zfw vorige home jurisprudentie jur. Zfw Zfw sz-wetten overige wetten zoeken JURISPRUDENTIE --- Zfw LJN: AY4168 Instantie: Centrale Raad van Beroep Datum uitspraak: 04-07-2006 Soort procedure: hoger beroep

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE OMGEVINGSRECHT EN BESTUURSPROCESRECHT

JURISPRUDENTIE OMGEVINGSRECHT EN BESTUURSPROCESRECHT JURISPRUDENTIE OMGEVINGSRECHT EN BESTUURSPROCESRECHT SPREKER MR. A. COLLIGNON, ADVOCAAT STIBBE N.V. 23 SEPTEMBER 2015 16:00-17:00 WWW.AVDR.NL Inhoudsopgave Mr. A. Collignon Jurisprudentie Bestuurs(proces)recht:

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K

CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER 08/5117 WWB 08/5118 WWB U I T S P R A A K op het hoger beroep van: [appellante] (hierna: appellante) en [appellant] (hierna: appellant), beiden wonende te Amsterdam,

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Drempelwaarden op grond van beleidsregels stikstof Gelderland 2013-001167 - gemeente

Nadere informatie

Mededeling inzake uitspraak Raad van State beroep van buurtvereniging Aan de Maas en van M. Muris te Geulle

Mededeling inzake uitspraak Raad van State beroep van buurtvereniging Aan de Maas en van M. Muris te Geulle DB 09-09-2014 Mededeling inzake uitspraak Raad van State beroep van buurtvereniging Aan de Maas en van M. Muris te Geulle Buurtvereniging Aan de Maas en de heer M. Muris (voorzitter van de vereniging)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:7078

ECLI:NL:RBNHO:2013:7078 Page 1 of 9 ECLI:NL:RBNHO:2013:7078 Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak 15-08-2013 Datum publicatie 15-08-2013 Zaaknummer AWB-12_1150 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

AKD Gemeentedag 2014 Prof. mr. G.A. van der Veen Rotterdam 20 maart 2014

AKD Gemeentedag 2014 Prof. mr. G.A. van der Veen Rotterdam 20 maart 2014 AKD Gemeentedag 2014 15 maanden Wet aanpassing bestuursprocesrecht Prof. mr. G.A. van der Veen Advocaat bestuursrecht/omgevingsrecht AKD Advocaten en notarissen Rotterdam Bijzonder hoogleraar milieurecht

Nadere informatie

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en TEGEN Hoger beroep Kamer 3 - Hoger Beroep - Monumentenwet

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en TEGEN Hoger beroep Kamer 3 - Hoger Beroep - Monumentenwet Uitspraak RvS ZAAKNUMMER 200705078/1 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 12 maart 2008 de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en TEGEN Wetenschap (thans: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A A K

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A A K CENTRALE RAAD VAN BEROEP 02/2895 AOW en 05/6118 AOW in het geding tussen: [appellant], wonende te Spanje, appellant, en U I T S P R A A K de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, gedaagde.

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstatc 201107210/1/V1. Datum uitspraak: 21 juni 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Uw kenmerk

Afdeling bestuursrechtspraak. Uw kenmerk Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak Alphen aan den^ijn Raad van de gemeente Alphen aan den Rijn Postbus 1 3 2400 AA ALPHEN AAN DEN RIJN 0 9 APR 2015 Nr. Lol^l I Sf^UVU Afd. f{ f O Opbergen Routing:

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx pagina 1 van 5 LJN: BX1373, Rechtbank Haarlem, AWB 12-448 Datum 04-07-2012 uitspraak: Datum 13-07-2012 publicatie: Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:Terugvordering

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden : Afwijzing, bindend negatief studieadvies, BNSA, herkansing

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/150 : mrs. Olivier, Borman, Hoogvliet Datum uitspraak : 16 december 2014 : Appellante en Vrije Universiteit Amsterdam

Zaaknummer : 2014/150 : mrs. Olivier, Borman, Hoogvliet Datum uitspraak : 16 december 2014 : Appellante en Vrije Universiteit Amsterdam Zaaknummer : 2014/150 Rechter(s) : mrs. Olivier, Borman, Hoogvliet Datum uitspraak : 16 december 2014 Partijen : Appellante en Vrije Universiteit Amsterdam Trefwoorden : Bevoegdheid College Bekostiging

Nadere informatie

het college van bestuur van de Universiteit Leiden, gevestigd te Leiden, verweerder.

het college van bestuur van de Universiteit Leiden, gevestigd te Leiden, verweerder. Zaaknummer: 2008/008 Rechter(s): mrs. Loeb, Lubberdink, Mollee Datum uitspraak: 20 juni 2008 Partijen: appellant tegen college van bestuur van de Universiteit Leiden Trefwoorden: Bijzondere omstandigheden,

Nadere informatie