Uitspraak /1/R3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitspraak 201109106/1/R3"

Transcriptie

1 pagina 1 van 6 Uitspraak /1/R3 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 16 april 2014 TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED de raad van de gemeente Son en Breugel Eerste aanleg - meervoudig Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Noord- Brabant /1/R3. Datum uitspraak: 16 april 2014 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: 1. de naamloze vennootschap N.V. Nederlandse Gasunie, gevestigd te Groningen, 2. [appellante sub 2A] en [appellant sub 2B], gevestigd onderscheidenlijk wonend te Son, gemeente Son en Breugel (hierna in enkelvoud: [appellant sub 2]), 3. [appellant sub 3], wonend te Son, gemeente Son en Breugel, 4. [appellant sub 4], wonend te Son, gemeente Son en Breugel, 5. het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant, 6. [appellante sub 6], gevestigd te Son, gemeente Son en Breugel, appellanten, en de raad van de gemeente Son en Breugel, verweerder. Procesverloop Bij besluit van 26 mei 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Ekkersrijt" vastgesteld. Tegen dit besluit hebben onder meer Gasunie, [appellant sub 2], [appellant sub 3], [appellant sub 4], het college en [appellante sub 6] beroep ingesteld. De raad heeft een verweerschrift ingediend. Gasunie heeft een nader stuk ingediend. De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 17 oktober 2012, waar [appellant sub 2], bijgestaan door mr. Y.H. de Roy-de Bruin, advocaat te Nijmegen, [appellant sub 3], vertegenwoordigd door ing. A.J. de Jager, het college, vertegenwoordigd door A.H.P. Bosmans, werkzaam bij de provincie, en de raad, vertegenwoordigd door drs. O.G. Schook, D.G.M.W. Hulsen en drs. E.J. Mengers, allen werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. De Afdeling heeft de behandeling van andere beroepen tegen het besluit van 26 mei 2011 afgesplitst en de behandeling hiervan voortgezet onder zaak nr /3/R3. Bij tussenuitspraak van 27 maart 2013, in zaak nr /1/T1/R3, heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 26 weken na verzending van de tussenuitspraak de daarin omschreven gebreken in het besluit van 26 mei 2011 te herstellen. Deze tussenuitspraak is aangehecht. Bij besluit van 29 augustus 2013 heeft de raad het besluit van 26 mei 2011 gewijzigd. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over het besluit van 29 augustus 2013 naar voren te brengen. [appellant sub 3] en [appellante sub 6] hebben daarvan gebruik gemaakt. De raad heeft een schriftelijke reactie gegeven op de zienswijzen. De Afdeling heeft bepaald dat een nadere zitting achterwege blijft. Vervolgens heeft de Afdeling het onderzoek gesloten.

2 pagina 2 van 6 Overwegingen Toetsingskader 1. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. Dit betekent dat de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden beoordeelt of aanleiding bestaat voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Voorts beoordeelt de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden of het bestreden besluit anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht. Het besluit van 26 mei 2011 Het beroep van Gasunie 2. In overweging 2.3 van de tussenuitspraak heeft de Afdeling geoordeeld dat het besluit van 26 mei 2011 en het plan in onderlinge samenhang bezien, voor zover niet op de verbeelding is voorzien in de dubbelbestemming "Leiding" en de aanduiding "hartlijn leiding - gas" met een breedte van 5 m aan weerszijden van de in het zuidwestelijke deel van het plangebied gelegen hoofdaardgastransportleiding en voor zover een deel van de regionale aardgastransportleiding in het noordwestelijke deel van het plangebied, ten noorden van Kanaaldijk Noord, niet is weergegeven op de verbeelding, zijn vastgesteld in strijd met de rechtszekerheid. Gelet op het voorgaande is het beroep van Gasunie tegen het besluit van 26 mei 2011 gegrond. Het besluit dient in zoverre wegens strijd met de rechtszekerheid te worden Het beroep van [appellant sub 2] 3. In overwegingen 3.4 en 4.5 van de tussenuitspraak heeft de Afdeling geoordeeld dat het besluit van 26 mei 2011, voor zover daarin niet is voorzien in de aanduidingen "bedrijfswoning" en "bedrijf van categorie 3.1 (b=3.1)" voor het plandeel met de bestemming "Bedrijventerrein - 2" ter plaatse van het perceel [locatie 1], en voor zover daarin niet is voorzien in de aanduiding "bedrijfswoning" en voor zover daarin is voorzien in de aanduiding "bedrijf van categorie 2 (b=2)" voor het perceel [locatie 2], is vastgesteld in strijd met de rechtszekerheid. Gelet op het voorgaande is het beroep van [appellant sub 2] tegen het besluit van 26 mei 2011 gegrond. Het besluit dient in zoverre wegens strijd met de rechtszekerheid te worden 3.1. Gelet op overweging 4.5 van de tussenuitspraak is het beroep van [appellant sub 2] tegen het besluit van 26 mei 2011 voor het overige ongegrond. Het beroep van [appellant sub 3] 4. In overweging 5.5 van de tussenuitspraak heeft de Afdeling geoordeeld dat het besluit van 26 mei 2011 voor zover het betreft het plandeel met de bestemming "Bedrijventerrein - 1" met de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 4.2 (b 4.2)" ter plaatse van de percelen [locatie 3, 4, 5 en 6] is genomen in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid. Gelet op het voorgaande is het beroep van [appellant sub 3] tegen het besluit van 26 mei 2011 gegrond. Het besluit dient in zoverre wegens strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) te worden Het beroep van [appellant sub 4] 5. In overweging 6.4 van de tussenuitspraak heeft de Afdeling geoordeeld dat het besluit van 26 mei 2011, voor zover daarin is voorzien in de aanduidingen "bedrijf van categorie 2 (b=2)" en "bedrijf van categorie 3.2 (b=3.2)" voor het perceel [locatie 7], is genomen in strijd met de rechtszekerheid. Gelet op het voorgaande is het beroep van [appellant sub 4] tegen het besluit van 26 mei 2011 gegrond. Het besluit dient in zoverre wegens strijd met de rechtszekerheid te worden

3 pagina 3 van 6 Het beroep van het college 6. In de overwegingen 7.6 en 8.4 van de tussenuitspraak heeft de Afdeling geoordeeld dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan, voor zover het betreft artikel 4, lid 4.1, aanhef en onder p, van de planregels en voor zover het betreft het plandeel met de bestemming "Verkeer" ten noorden van het plandeel met de bestemming "Bedrijventerrein - 1" en de aanduidingen "specifieke vorm van bedrijventerrein - betonwarenfabriek (svb - bwf)" en "specifieke vorm van bedrijventerrein - afvalverwerkingsen/of recyclingbedrijf (svb - afv)" op kaart 1 van de verbeelding, strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Gelet op het voorgaande is het beroep van het college tegen het besluit van 26 mei 2011 gegrond. Het besluit dient in zoverre wegens strijd met artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening te worden Het beroep van [appellante sub 6] 7. In overweging 9.6 van de tussenuitspraak heeft de Afdeling geoordeeld dat het besluit van 26 mei 2011, voor zover het betreft het plandeel met de bestemming "Bedrijventerrein - 1" ter plaatse van de perceel [locatie 8], is genomen in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid. Gelet op het voorgaande is het beroep van [appellante sub 6] tegen het besluit van 26 mei 2011 gegrond. Het besluit dient in zoverre wegens strijd met artikel 3:2 van de Awb te worden Het besluit van 29 augustus De Afdeling heeft de raad in overweging 10 van de tussenuitspraak opgedragen om de in de tussenuitspraak geconstateerde gebreken te herstellen. De raad heeft hieraan bij besluit van 29 augustus 2013 gevolg gegeven en het plan gewijzigd vastgesteld ten aanzien van de in overweging 10, onder a tot en met i, van de tussenuitspraak genoemde planonderdelen. 9. Ingevolge artikel 6:19, eerste lid, van de Awb heeft het beroep van rechtswege mede betrekking op een besluit tot intrekking, wijziging of vervanging van het bestreden besluit, tenzij partijen daarbij onvoldoende belang hebben. Het besluit van 29 augustus 2013 is gezien artikel 6:19 van de Awb mede onderwerp van het geding, voor zover hierna niet anders wordt geoordeeld. Het beroep van [appellant sub 3] 10. De Afdeling stelt vast dat met het besluit van 29 augustus 2013 geheel tegemoet gekomen is aan het tegen het besluit van 26 mei 2011 gerichte beroep van [appellant sub 3], voor zover het betreft de percelen [locatie 5 en6]. Gelet op het bepaalde in artikel 6:19, eerste lid, van de Awb is daarom in zoverre geen beroep van rechtswege ontstaan tegen het besluit van 29 augustus In overweging 5.4 van de tussenuitspraak heeft de Afdeling overwogen: "Anders dan de raad stelt, kan het gebruik van de percelen voor een zelfstandige autoshowroom en een zelfstandig reparatie- en servicebedrijf niet worden aangemerkt als aan de bedrijfsactiviteit autoschadeherstelbedrijf ondergeschikte detailhandel. Dit heeft de raad ter zitting ook erkend. Uit de Staat van bedrijfsactiviteiten die bij de planregels behoort, volgt dat het reparatie- en servicebedrijf in milieucategorie 2 valt. Bedrijfsactiviteiten in deze milieucategorie zijn niet op de percelen toegestaan, gezien de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 4.2 (b 4.2)" die op de percelen rust en de betekenis die daaraan in artikel 4, lid 4.1, aanhef en onder a, van de planregels is toegekend. De autoshowroom betreft detailhandel en is daarom niet toegestaan op de percelen waaraan de bestemming "Bedrijventerrein - 1", zonder de aanduiding "autoshowroom", is toegekend. De raad heeft zich daarom ten onrechte op het standpunt gesteld dat het bestaande gebruik van de percelen als zodanig is bestemd. Het betoog slaagt."

4 pagina 4 van 6 In overweging 10 van de tussenuitspraak heeft de Afdeling de raad opgedragen om met inachtneming van overweging 5.4 een passende planregeling vast te stellen voor onder meer de percelen [locatie 3 en 4] Bij besluit van 29 augustus 2013 heeft de raad de bestemming "Bedrijventerrein - 1" en de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 4.2 (b 4.2)" voor de percelen [locatie 3 en 4] opnieuw toegekend [appellant sub 3] voert in zijn zienswijze aan dat de bedrijfsactiviteiten van het autoschadeherstelbedrijf dat op de percelen [locatie 3 en 4] is gevestigd niet alleen bestaan uit het herstellen van auto s, caravans en campers, maar ook uit de verkoop van deze voertuigen. Dit gebeurt meestal door de voertuigen die schade hebben opgelopen op te kopen, te herstellen en vervolgens te verkopen, aldus [appellant sub 3]. Hij betoogt dat bedrijfsactiviteiten in milieucategorie 2 moeten worden toegelaten op voornoemde percelen om de verkoop van caravans en campers als zodanig te bestemmen De raad heeft aan de percelen [locatie 3 en 4] de bestemming "Bedrijventerrein - 1" en de aanduidingen "bedrijf tot en met categorie 4.2 (b 4.2)" toegekend. Ingevolge artikel 4, lid 4.1, aanhef en onder a, ten vierde, van de planregels zijn de voor "Bedrijventerrein - 1" aangewezen gronden bestemd voor bedrijven met inbegrip van geluidzoneringsplichtige bedrijven, waarbij geldt dat ter plaatse van de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 4.2" bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan in de categorie 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2 van de bij deze regels behorende Staat van bedrijfsactiviteiten. Ingevolge lid 4.1, onder aanhef en onder m, zijn de voor "Bedrijventerrein - 1" aangewezen gronden bestemd voor ondergeschikte aan de bedrijfsactiviteit gerelateerde detailhandel, met uitzondering van detailhandel in voedings- en genotmiddelen. Ingevolge artikel 1 wordt onder detailhandel verstaan: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die, die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, alsmede anders dan voor verbruik ter plaatse. Hieronder wordt tevens verstaan het verrichten van handelingen ten behoeve van de verkoop van goederen via internet, waarbij de levering elders plaatsvindt. Ingevolge artikel 1 wordt onder ondergeschikte detailhandel verstaan: beperkte op de eindgebruiker gerichte verkoop van goederen, die functioneel rechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten Niet in geschil is dat op de percelen [locatie 3 en 4] een autoschadeherstelbedrijf is gevestigd dat als zodanig is bestemd. Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad zich op goede gronden op het standpunt kunnen stellen dat de door [appellant sub 3] omschreven verkoop van caravans en campers kan worden aangemerkt als ondergeschikte detailhandel als bedoeld in artikel 1 van de planregels bij het auto-, caravan- en camperschadeherstelbedrijf. Deze bedrijfsactiviteit is als zodanig bestemd met de bestemming "Bedrijventerrein - 1" en de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 4.2", gezien in samenhang met bovenvoormelde planregels, en derhalve toegelaten. De raad heeft derhalve in redelijkheid geen aanleiding gezien om bedrijfsactiviteiten in milieucategorie 2 toe te staan. Het betoog faalt Gelet op het voorgaande is het van rechtswege ontstane beroep van [appellant sub 3] tegen het besluit van 29 augustus 2013 ongegrond. Het beroep van [appellante sub 6] 12. In de tussenuitspraak heeft de Afdeling de raad opgedragen om met inachtneming van overwegingen 9.5 en 9.6 het besluit alsnog toereikend te motiveren, dan wel het besluit te wijzigen door vaststelling van een andere planregeling Bij besluit van 29 augustus 2013 heeft de raad het besluit van 26 mei 2011 gewijzigd door onder meer te voorzien in een plandeel met de bestemming "Bedrijventerrein - 1" en de aanduidingen "bedrijf tot en met categorie 4.1 (b 4.1)", "specifieke vorm van bedrijventerrein - transportbedrijf (svb-tsb)", "maximale bouwhoogte 15 en maximum bebouwingspercentage 80%" en"maximum aantal wooneenheden 2" ter plaatse van het perceel [locatie 8].

5 pagina 5 van [appellante sub 6] betoogt in haar zienswijze dat de twee woningen die op het perceel [locatie 8] staan niet als bedrijfswoningen, maar als burgerwoningen moeten worden bestemd De Afdeling stelt vast dat met het besluit van 29 augustus 2013 tegemoet is gekomen aan het beroep van [appellante sub 6]. Gelet op het bepaalde in artikel 6:19 van de Awb is daarom geen beroep van rechtswege ontstaan tegen dat besluit. Gelet hierop behoeft hetgeen [appellante sub 6] in haar zienswijze heeft aangevoerd geen bespreking. De beroepen van Gasunie, [appellant sub 2], [appellant sub 4] en het college 13. De Afdeling stelt vast dat met het besluit van 29 augustus 2013 tegemoet gekomen is aan de tegen het besluit van 26 mei 2011 gerichte beroepen van Gasunie, [appellant sub 2], [appellant sub 4] en het college. Gelet op het bepaalde in artikel 6:19, eerste lid, van de Awb, zijn daarom geen beroepen van rechtswege ontstaan tegen het besluit van 29 augustus Proceskosten 14. De raad dient ten aanzien van [appellant sub 2] en [appellant sub 3] op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld. Daarbij wordt opgemerkt dat de kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, als bedoeld in artikel 1, onder a, van het Besluit proceskosten bestuursrecht, ingevolge artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, van dat besluit forfaitair worden bepaald. Ten aanzien van Gasunie, [appellant sub 4], het college en [appellante sub 6] is niet gebleken van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen. Beslissing De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: I. verklaart de beroepen van de naamloze vennootschap N.V. Nederlandse Gasunie, [appellant sub 3], [appellant sub 4], het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant en [appellante sub 6] gegrond; II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Son en Breugel van 26 mei 2011 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Ekkersrijt" voor zover: a. niet op de verbeelding is voorzien in de dubbelbestemming "Leiding" en de aanduiding "hartlijn leiding - gas" met een breedte van 5 m aan weerszijden van de in het zuidwestelijke deel van het plangebied gelegen hoofdaardgastransportleiding; b. niet op de verbeelding een deel van de regionale aardgastransportleiding in het noordwestelijke deel van het plangebied, ten noorden van Kanaaldijk Noord, niet is weergegeven; b. niet op de verbeelding is voorzien in de aanduidingen "bedrijfswoning" en "bedrijf van categorie 3.1 (b=3.1)" voor het plandeel met de bestemming "Bedrijventerrein - 2" ter plaatse van het perceel [locatie 1]; c. niet op de verbeelding is voorzien in de aanduiding "bedrijfswoning" ter plaatse van het perceel [locatie 2]; d. het betreft de aanduiding "bedrijf van categorie 2 (b=2)" voor het perceel [locatie 2]; e. het betreft het plandeel met de bestemming "Bedrijventerrein - 1" met de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 4.2 (b 4.2)" ter plaatse van de percelen [locatie 3, 4, 5 en 6]; f. het betreft de aanduidingen "bedrijf van categorie 2 (b=2)" en "bedrijf van categorie 3.2 (b=3.2)" voor het perceel [locatie 7]; g. het betreft artikel 4, lid 4.1, aanhef en onder p, van de planregels; h. het betreft het plandeel met de bestemming "Verkeer" ten noorden van het plandeel met de bestemming "Bedrijventerrein - 1" en de aanduidingen "specifieke vorm van bedrijventerrein - betonwarenfabriek (svb - bwf)" en "specifieke vorm van bedrijventerrein - afvalverwerkingsen/of recyclingbedrijf (svb - afv)" op kaart 1 van de verbeelding;

6 pagina 6 van 6 i. het betreft het plandeel met de bestemming "Bedrijventerrein - 1" ter plaatse van het perceel [locatie 8]; III. verklaart het beroep van [appellante sub 2A] en [appellant sub 2B] voor het overige ongegrond; IV. verklaart het beroep tegen het besluit van 29 augustus 2013 van [appellant sub 3] ongegrond; V. veroordeelt de raad van de gemeente Son en Breugel tot vergoeding van de [appellante sub 2A] en [appellant sub 2B] in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van 1016,32 (zegge: duizendzestien euro en tweeëndertig cent), waarvan 974,00 is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de ander; veroordeelt de raad van de gemeente Son en Breugel tot vergoeding van de bij [appellant sub 3] in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van 1260,18 (zegge: twaalfhonderdzestig euro en achttien cent), waarvan 1217,50 is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; VI. gelast dat de raad van de gemeente Son en Breugel aan appellanten het door hen voor de behandeling van de beroepen betaalde griffierecht vergoedt ten bedrage van: a. 302,00 (zegge: driehonderdtwee euro) aan de naamloze vennootschap N.V. Nederlandse Gasunie; b. 302,00 (zegge: driehonderdtwee euro) aan [appellante sub 2A] en [appellant sub 2B], met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de ander; c. 152,00 (zegge: honderdtweeënvijftig euro) aan [appellant sub 3]; d. 152,00 (zegge: honderdtweeënvijftig euro) aan [appellant sub 4]; e. 302,00 (zegge: driehonderdtwee euro) aan het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant; f. 302,00 (zegge: driehonderdtwee euro) aan [appellante sub 6]. Aldus vastgesteld door mr. P.J.J. van Buuren, voorzitter, en mr. G. van der Wiel en mr. P.A. Koppen, leden, in tegenwoordigheid van mr. R.I. Slagt, ambtenaar van staat. w.g. Van Buuren w.g. Slagt voorzitter ambtenaar van staat Uitgesproken in het openbaar op 16 april

1)estuursreclaqirA,IL

1)estuursreclaqirA,IL Raad vanstate 1)estuursreclaqirA,IL Raad van de gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB GOOR Gemeente Hof van Twente [Nr: [Afdeling: Bvo: a / nee lingekomen: 2 JULI 2015 Kopie aan: Archief: \N / NR

Nadere informatie

Uitspraak 201307838/3/R3 Raad van State Lees voor Lettergrootte Home Publicaties Veelgestelde vragen Contact Zoeken in Home Over de Raad van State Onze werkwijze Adviezen Uitspraken Agenda Pers Werken

Nadere informatie

HABITAT ADVOCATENKANTOOR OMGEVINGSRECHT WONEN I ONDERNEMEN I NATUUR

HABITAT ADVOCATENKANTOOR OMGEVINGSRECHT WONEN I ONDERNEMEN I NATUUR HABITAT ADVOCATENKANTOOR OMGEVINGSRECHT WONEN I ONDERNEMEN I NATUUR OVER-gemeenten de gemeenteraad van Wormerland t.a.v. Ernest Bressers Postbus 20 1530 AA Wormer Retour naar correspondentieadres postbus

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:1722

ECLI:NL:RVS:2014:1722 1 van 5 16-9-2014 16:37 ECLI:NL:RVS:2014:1722 Instantie Raad van State Datum uitspraak 14-05-2014 Datum publicatie 14-05-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden 201306176/1/R2 Bestuursrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:2790

ECLI:NL:RVS:2014:2790 1 van 6 28-7-2014 15:37 ECLI:NL:RVS:2014:2790 Instantie Raad van State Datum uitspraak 23-07-2014 Datum publicatie 23-07-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden 201400507/1/R3 Bestuursrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

de deelraad van het stadsdeel Noord (thans: de raad van de gemeente Amsterdam), verweerder.

de deelraad van het stadsdeel Noord (thans: de raad van de gemeente Amsterdam), verweerder. Essentie uitspraak: De Afdeling oordeelt dat de deelraad niet onterecht een wijzigingsvoorwaarde wat de bouwhoogte betreft heeft gehanteerd. De Afdeling geeft aan dat de deelraad een groter gewicht aan

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak

Afdeling bestuursrechtspraak V^Q^^tC Afdeling bestuursrechtspraak Raad van de gemeente Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum Ons nummer Uw kenmerk 1 februari 201 2 201103578/1 /Rl Onderwerp Behandelend ambtenaar Haarlem H.J. Briedé-Elferink

Nadere informatie

Uitspraak 200904084/1/R2 gevonden via '' d eze uitsp raa k il de ze uitsp ra ak Page 1 of 4 Uitspraken ZAAKNUMMER 200904084/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 24 maart 2010 TEGEN het college van gedeputeerde

Nadere informatie

Uitspraak 201301997/1/R2

Uitspraak 201301997/1/R2 pagina 1 van 6 Uitspraak 201301997/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 4 september 2013 TEGEN de raad van de gemeente Soest PROCEDURESOORT Eerste aanleg - enkelvoudig RECHTSGEBIED Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State BP Bedrijventerrein Kuhn. 3 juni 2015

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State BP Bedrijventerrein Kuhn. 3 juni 2015 Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State BP Bedrijventerrein Kuhn 3 juni 2015 Uitspraak 201307329/3/R3 Datum van uitspraak: woensdag 3 juni 2015 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: ECLI:

Nadere informatie

b. is verzekerd dat is voldaan aan de op grond van artikel 11.3 gestelde nadere regels;

b. is verzekerd dat is voldaan aan de op grond van artikel 11.3 gestelde nadere regels; Essentie uitspraak: Conform artikel 14 Bevb altijd een belemmingenstrook opnemen bij een buisleiding, ook indien in de toekomst dat tracé wordt verlegd. De informatie in dit tekstkader geeft de interpretatie

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201303623/1/R3. Datum uitspraak: 30 oktober 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: J.M.M. Jaspers en N.A.C.M. Jaspers-Teunissen (hierna tezamen en in enkelvoud:

Nadere informatie

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen.

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen. Onderwerp Uitspraak RvS inzake wijzigingsbesluit Duinweg 56 Collegevoorstel Zaaknummer: OLOGMM27 Inleiding Op 30 november 2010 heeft uw college besloten het wijzigingsbesluit Duinweg 56, Drunen vast te

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen Eerste aanleg - meervoudig

het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen Eerste aanleg - meervoudig uitspraak deze uitspraak Essentie uitspraak: Bevi niet van toepassing indien verandering geen nadelig gevolg heeft voor het plaatsgebonden risico. Via milieubeheervergunning kunnen, buiten het Bevo om,

Nadere informatie

Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan Kom Druten. 29 maart 2012

Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan Kom Druten. 29 maart 2012 Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan Kom Druten 29 maart 2012 Raadsbesluit hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Kom Druten (bestuurlijke lus) 16 mei 2013 Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 3 juli 2013 in zaak nr. 12/4468 in het geding tussen:

tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 3 juli 2013 in zaak nr. 12/4468 in het geding tussen: Uitspraak 201306462/1/A1 Datum van uitspraak: woensdag 25 juni 2014 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug Hoger beroep 201306462/1/A1.

Nadere informatie

achmeo Q rechtsbijstand Serf cc '015073271 28/10/2015 Stichting Achmea Rechtsbijstand Postbus 4116 7320 AC Apeldoorn

achmeo Q rechtsbijstand Serf cc '015073271 28/10/2015 Stichting Achmea Rechtsbijstand Postbus 4116 7320 AC Apeldoorn achmeo Q rechtsbijstand II '015073271 28/10/2015 Serf cc Stichting Achmea Rechtsbijstand Postbus 4116 7320 AC Apeldoorn Aan de gemeenteraad Gemeente Oosterhout Postbus 10150 Dr. Hub van Doorneweg 195 Tilburg

Nadere informatie

S QÉMEEKT 1 ING. r j in hh. i i l. Uw kenmerk

S QÉMEEKT 1 ING. r j in hh. i i l. Uw kenmerk Raad van State Af d c 11 n g b e s tim rsrc c h tspraa k S QÉMEEKT 1 ING i bi r j in hh. i i l Stuknummer: AH 5.00288 Raad van de gemeente Den Helder Postbus 36 1780 AA DEN HELDER r j Datum 1 5 januari

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak f^/}/jlo_. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar J.P. van het Hul 070-4264277

Afdeling bestuursrechtspraak f^/}/jlo_. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar J.P. van het Hul 070-4264277 Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak f^/}/jlo_ GemeenteHaarlemmern^ Datum: Oö Aub 2013 Raad van de gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG HOOFDDORP Afschrift na /x Afgedaan (paraaf) Datum Ons

Nadere informatie

Uitspraak 201306462/1/A1

Uitspraak 201306462/1/A1 Uitspraak 201306462/1/A1 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 25 juni 2014 TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug Hoger beroep Algemene kamer - Hoger

Nadere informatie

zaaknummer 200703432/1 datum van uitspraak woensdag 13 februari 2008 Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding

zaaknummer 200703432/1 datum van uitspraak woensdag 13 februari 2008 Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding Essentie uitspraak: Artikel 15.20, schade komt in aanmerking voor vergoeding vanwege het niet langer op grond van een milieubeheer mogen uitoefenen van een activiteit. Casus en uitspraak Een exploitant

Nadere informatie

Bij besluit van 31 maart 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Wouwseweg e.o." vastgesteld.

Bij besluit van 31 maart 2011 heeft de raad het bestemmingsplan Wouwseweg e.o. vastgesteld. Essentie uitspraak: Het laten voortbestaan van een bestaande historisch gegroeide situatie kan onder omstandigheden in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. Casus: In het voorgaande bestemmingsplan

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:RVS:2014:110 Instantie Raad van State Datum uitspraak 22-01-2014 Datum publicatie 22-01-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201300676/1/A2 Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:1504

ECLI:NL:RVS:2014:1504 ECLI:NL:RVS:2014:1504 Instantie Raad van State Datum uitspraak 18-04-2014 Datum publicatie 23-04-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201400570/2/R6 en 201400571/2/R6 Bestuursrecht

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/068 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 6 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool Utrecht Trefwoorden : Beleidsvrijheid, in stand laten rechtsgevolgen,

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Assen van 31 december 2009 in zaak nr. 09/272 in het geding tussen:

tegen de uitspraak van de rechtbank Assen van 31 december 2009 in zaak nr. 09/272 in het geding tussen: Uitspraak 201001294/ 1/H2 gevonden via " pagina l van 5 Uitspraken ZAAKNUMMER 201001294/1/H2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 13 oktober 2010 TEGEN het college van burgemeester en wethouders van Emmen PROCEDURESOORT

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad van State E03.98.0090. Datum uitspraak: 24 februari 2000 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: 1. de stichting "Stichting Borssele 2004+" te Borssele, 2. de stichting "Stichting

Nadere informatie

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012 LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1 Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 05-09-2012 Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Afwijzing handhavingsverzoek

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Essentie uitspraak: De jurisprudentie over het begrip "bijgebouw" in de zin van het Bro is niet bepalend voor de uitleg van het Bevi. Een berging valt op zichzelf niet onder de definitie van kwetsbaar

Nadere informatie

Uitspraak 201403254/1/A4

Uitspraak 201403254/1/A4 1 van 7 8-3-2015 21:16 Uitspraak 201403254/1/A4 Datum van uitspraak: woensdag 14 januari 2015 Tegen: het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant Proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig Rechtsgebied:

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

Uitspraak 201211527/1/R4

Uitspraak 201211527/1/R4 Page 1 of 5 Uitspraak 201211527/1/R4 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 4 september 2013 TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED de raad van de gemeente Alblasserdam Eerste aanleg - meervoudig Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d

ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d ECLI:NL:RVS:2014:3559 Deeplink http://d Instantie Raad van State Datum uitspraak 01-10-2014 Datum publicatie 01-10-2014 Zaaknummer 201309659/1/A3 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Uitspraak 201211722/1/R1

Uitspraak 201211722/1/R1 pagina 1 van 5 Uitspraak 201211722/1/R1 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 21 augustus 2013 TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED de raad van de gemeente Almelo Eerste aanleg - enkelvoudig Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

Rechtsgebied: Ruimtelijke- ordeningskamer - Bestemmingsplannen Gelderland

Rechtsgebied: Ruimtelijke- ordeningskamer - Bestemmingsplannen Gelderland Uitspraak 201601550/2/R6 Datum van uitspraak: maandag 25 april 2016 Tegen: de raad van de gemeente Ede Proceduresoort: Voorlopige voorziening Rechtsgebied: Ruimtelijke- ordeningskamer - Bestemmingsplannen

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/145

Zaaknummer : 2014/145 Zaaknummer : 2014/145 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 10 december 2014 Partijen : Appellant en CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : (schriftelijk) advies studentendecaan, bindend negatief

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/77981

Nadere informatie

Print deze uitspraak rechtsgebied. Kamer 2 - Milieu - Bestuursdwang / E-mail deze uitspraak

Print deze uitspraak rechtsgebied. Kamer 2 - Milieu - Bestuursdwang / E-mail deze uitspraak Essentie uitspraak: Indien in een inrichting meerdere overslag- of laad- en losgedeelten aanwezig zijn, mag per overslag- of laad- en losgedeelte maximaal 10.000 kilogram gevaarlijke stoffen tijdelijk

Nadere informatie

Uitspraak 201310282/1/R3

Uitspraak 201310282/1/R3 1 of 6 20-04-15 12:44 Uitspraak 201310282/1/R3 Datum van uitspraak: woensdag 12 november 2014 Tegen: de raad van de gemeente Emmen Proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig Rechtsgebied: Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

Uitspraak 201408375/1/R1

Uitspraak 201408375/1/R1 Uitspraak 201408375/1/R1 Datum van uitspraak: woensdag 15 juli 2015 Tegen: de raad van de gemeente Opmeer Proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig Rechtsgebied: Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen

Nadere informatie

Uitspraak 201403535/1/R1

Uitspraak 201403535/1/R1 1 van 8 10-3-2015 14:56 Uitspraak 201403535/1/R1 Datum van uitspraak: woensdag 11 februari 2015 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: 201403535/1/R1. Datum uitspraak: 11 februari 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant,

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant, Raad vanstate 200700246/1. Datum uitspraak: 6 juni 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant, tegen de uitspraak in zaak

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak

Afdeling bestuursrechtspraak Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak Raad van de gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Ons nummer 11 februari 201 5 201307809/2/R1 Uw kenmerk Onderwerp Bloemendaal bp. Overveen 2013 Behandelend

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Utrecht van 14 mei 2004 in het geding tussen:

tegen de uitspraak van de rechtbank Utrecht van 14 mei 2004 in het geding tussen: LJN: AT7485, Raad van State, 200405147/1 (Printbare versie) Datum uitspraak: 15-06-2005 Datum publicatie: 15-06-2005 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij

Nadere informatie

Uitspraak 201101216/1/R2

Uitspraak 201101216/1/R2 Page 1 of 5 Uitspraak 201101216/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 16 november 2011 TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED de raad van de gemeente Bronckhorst Eerste aanleg - enkelvoudig Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

Uitspraak 201307223/1/R4

Uitspraak 201307223/1/R4 Uitspraak 201307223/1/R4 Datum van uitspraak: woensdag 29 juli 2015 Tegen: de raad van de gemeente Loppersum Proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig Rechtsgebied: Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak IliilIÌIlIIlli I I I 1015064086 17/09/2015 Raad van de gemeente Oosterhout Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT NB Datum Ons nummer Uw kenmerk 1 6 september 201 5

Nadere informatie

S50628. 200504781/1 Datum uitspraak: 28 juni 2005 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen:

S50628. 200504781/1 Datum uitspraak: 28 juni 2005 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen: 200504781/1 Datum uitspraak: 28 juni 2005 S50628 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK en Uitspraak in het geding tussen: H.C. Bremer, wonend te Amsterdam, appellant, de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar. I.P». Feis 070-4264578

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar. I.P». Feis 070-4264578 Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak IN14.0053S llltillullllllilllill College van burgemeester en wethouders van Beuningen Postbus 14 6640 AA BEUNINGEN GLD GEMEENTE BEÜNt, ocn INGEKOMEN 0 3 FEB 2011

Nadere informatie

het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (hierna: de hogeschool), verweerder.

het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (hierna: de hogeschool), verweerder. Zaaknummer : 2013/249 Rechter(s) : mrs. Troostwijk, Lubberdink, Borman Datum uitspraak : 9 mei 2014 Partijen : Appellant tegen CvB Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bedreigingsgevaar, belangenafweging,

Nadere informatie

Uitspraak 201208004/1/R2

Uitspraak 201208004/1/R2 Uitspraak 201208004/1/R2 Datum van uitspraak: woensdag 21 augustus 2013 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: 201208004/1/R2. Datum uitspraak: 21 augustus 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in

Nadere informatie

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en TEGEN Hoger beroep Kamer 3 - Hoger Beroep - Monumentenwet

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en TEGEN Hoger beroep Kamer 3 - Hoger Beroep - Monumentenwet Uitspraak RvS ZAAKNUMMER 200705078/1 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 12 maart 2008 de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en TEGEN Wetenschap (thans: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:3181

ECLI:NL:RVS:2014:3181 ECLI:NL:RVS:2014:3181 Instantie Raad van State Datum uitspraak 27-08-2014 Datum publicatie 27-08-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden 201307157/1/R3 Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van: Raad vanstate 201112733/1/V1. Datum uitspraak: 23 januari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Uw kenmerk

Afdeling bestuursrechtspraak. Uw kenmerk Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak Alphen aan den^ijn Raad van de gemeente Alphen aan den Rijn Postbus 1 3 2400 AA ALPHEN AAN DEN RIJN 0 9 APR 2015 Nr. Lol^l I Sf^UVU Afd. f{ f O Opbergen Routing:

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 8

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 8 ~T~~'~~'~.~.~~~ ~ c~~l~n~ ~c~st~.lu~al~~ht~~~~a~z~ Raad van de gemeente Haaksbergen Postbus 102 7480 AC HAAKSBERGEN Datum Ons nummer Uw kenmerk 7 april 2010 200905037/1 /R2 V.~~i~~;~~~ ~ ~' ~-tf~i~~é~:~~a-.r~~a~~r~

Nadere informatie

het college van gedeputeerde staten van Zeeland.

het college van gedeputeerde staten van Zeeland. . Datum uitspraak: 5 augustus 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op de hoger beroepen van: [appellant A], [appellant B], wonend te [woonplaats], [appellant C], wonend te [woonplaats], [appellant

Nadere informatie

i 2 s ëmš, tis.. ; í\i a. â..,)\,.š«,š».; Li??? 2 \šfštvåfä C`2 Uw kenmerk Bchandclcnd mnbtcnnar l. Velsink O70-42 648 3 5

i 2 s ëmš, tis.. ; í\i a. â..,)\,.š«,š».; Li??? 2 \šfštvåfä C`2 Uw kenmerk Bchandclcnd mnbtcnnar l. Velsink O70-42 648 3 5 W 2500 X Â fszf?rsmmm WN tram tt;;t.t,e r i 2 s ëmš, tis.. ; í\i a. â..,)\,.š«,š».; Li??? Mšxtß 2 Raad van de gemeente Dalfsen Postbus 35 7720 AA DALFSEN. W uw Na ~."

Nadere informatie

Uitspraak 201306183/1/R3

Uitspraak 201306183/1/R3 Uitspraak 201306183/1/R3 van State pagina 1 van 9 Uitspraak 201306183/1/R3 DATUM VAN UITSPRAAK TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED de raad van de Eerste aanleg - 23 aprii 2014 Wierden Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inter-Che-M B.V., gevestigd te Beuningen, appellante,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inter-Che-M B.V., gevestigd te Beuningen, appellante, Essentie uitspraak: In het bestreden besluit heeft het college niet nader geconcretiseerd welke nadelige effecten buiten de inrichting er niettemin ten gevolge van explosies, eventueel gevolgd door brand,

Nadere informatie

Uit: Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 12 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4099, (AB 2015/10) Mr. J.A. Hagen

Uit: Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 12 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4099, (AB 2015/10) Mr. J.A. Hagen Uit: Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 12 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4099, (AB 2015/10) Mr. J.A. Hagen Wet milieurecht: art. 5.16, art. 5.16a; Besluit gevoelige bestemmingen: art. 2; Wet

Nadere informatie

Uitspraak 201502681/1/R1

Uitspraak 201502681/1/R1 pagina 1 van 7 Uitspraak 201502681/1/R1 Datum van uitspraak: woensdag 10 februari 2016 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: ECLI: de raad van de gemeente Haaksbergen Eerste aanleg - meervoudig Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder.

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/079 Rechter(s) : mrs. Loeb, De Rijke-Maas, Borman Datum uitspraak : 21 augustus 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Saxion Hogeschool Trefwoorden : [tijdig]aanvoeren gronden, deficiëntie,

Nadere informatie

Uitspraak 201204468/1/R2

Uitspraak 201204468/1/R2 Page 1 of 15 Uitspraak 201204468/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 3 april 2013 TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED de raad van de gemeente Tiel Eerste aanleg - meervoudig Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen

Nadere informatie

de raad van de gemeente Someren Bij besluit van 29 februari 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "[camping]" vastgesteld.

de raad van de gemeente Someren Bij besluit van 29 februari 2012 heeft de raad het bestemmingsplan [camping] vastgesteld. Print deze uitspraak Page 1 of 5 Uitspraken ZAAKNUMMER 201204297/1/R3 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 21 november 2012 TEGEN de raad van de gemeente Someren PROCEDURESOORT Eerste aanleg - enkelvoudig RECHTSGEBIED

Nadere informatie

Uitspraak 201210661/1/R2

Uitspraak 201210661/1/R2 1 van 7 Uitspraak 201210661/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 10 juli 2013 TEGEN de raad van de gemeente Lochem PROCEDURESOORT Eerste aanleg - enkelvoudig RECHTSGEBIED Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx pagina 1 van 5 LJN: AE9187, Raad van State, 200103996/1 Datum uitspraak: 23-10-2002 Datum publicatie: 23-10-2002 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/73964

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/104 Rechter(s) : mrs. Olivier, Van der Spoel en Verheij Datum uitspraak : 5 november 2015 Partijen : Appellante en

Zaaknummer : CBHO 2015/104 Rechter(s) : mrs. Olivier, Van der Spoel en Verheij Datum uitspraak : 5 november 2015 Partijen : Appellante en Zaaknummer : CBHO 2015/104 Rechter(s) : mrs. Olivier, Van der Spoel en Verheij Datum uitspraak : 5 november 2015 Partijen : Appellante en Universiteit Maastricht Trefwoorden : algemeen verbindend voorschrift

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen: [appellante], gevestigd te [plaats],

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen: [appellante], gevestigd te [plaats], Essentie uitspraak: Het college heeft voorschriften in de milieuvergunning opgenomen t.a.v. van het stallen van lege ongereinigde tankwagens terwijl zij niet heeft aangetoond met deze voorschriften het

Nadere informatie

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid De Stiho Groep B.V. en Stiho Vastgoed B.V., beide gevestigd te Nieuwegein, appellanten,

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid De Stiho Groep B.V. en Stiho Vastgoed B.V., beide gevestigd te Nieuwegein, appellanten, Essentie uitspraak: Gemeente heeft Ev-aspecten afdoende onderzocht. Noot van de commissie: In de praktijk is er vaak een discussie over de omvang van invloedsgebieden. De gemeente heeft dit probleem voorkomen

Nadere informatie

AB 2012/6: Schadevergoeding na onrechtmatige subsidievaststelling.

AB 2012/6: Schadevergoeding na onrechtmatige subsidievaststelling. AB 2012/6: Schadevergoeding na onrechtmatige subsidievaststelling. Schadevergoeding na onrechtmatige subsidievaststelling. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Meervoudige kamer), 31 augustus

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2013:638. Uitspraak. Datum uitspraak 07-08-2013 Datum publicatie 07-08-2013

ECLI:NL:RVS:2013:638. Uitspraak. Datum uitspraak 07-08-2013 Datum publicatie 07-08-2013 ECLI:NL:RVS:2013:638 Instantie Raad van State Datum uitspraak 07-08-2013 Datum publicatie 07-08-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden 201208707/1/R4 Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Zaaknummer : 2012/220 en 220.1

Zaaknummer : 2012/220 en 220.1 Zaaknummer : 2012/220 en 220.1 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 3 december 2012 Partijen : Appellant tegen NHTV internationale hogeschool Breda Trefwoorden : Begeleiding student, bindend negatief

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2014/302 Rechter(s) : mrs. Borman, Troostwijk en Kleijn Datum uitspraak : 23 september 2015 Partijen : Appellant en Hogeschool van

Zaaknummer : CBHO 2014/302 Rechter(s) : mrs. Borman, Troostwijk en Kleijn Datum uitspraak : 23 september 2015 Partijen : Appellant en Hogeschool van Zaaknummer : CBHO 2014/302 Rechter(s) : mrs. Borman, Troostwijk en Kleijn Datum uitspraak : 23 september 2015 Partijen : Appellant en Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : aanmelden bekostiging belangenafweging

Nadere informatie

1. de raad van de gemeente Utrecht, 2. het college van burgemeester en wethouders van Utrecht, verweerders.

1. de raad van de gemeente Utrecht, 2. het college van burgemeester en wethouders van Utrecht, verweerders. 201300506/3/R2. Datum uitspraak: 18 juni 2014 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: 1. de stichting Stichting Wijk C Komitee, gevestigd te Utrecht, 2. de besloten vennootschap met

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Roermond van 9 april 2008, 07/1916 (hierna: aangevallen uitspraak)

tegen de uitspraak van de rechtbank Roermond van 9 april 2008, 07/1916 (hierna: aangevallen uitspraak) LJN: BI6832, Centrale Raad van Beroep, 08/2290 WMO + 08/2317 WMO Datum uitspraak: 29-04-2009 Datum publicatie: 08-06-2009 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Uitspraak 201300552/1/R1

Uitspraak 201300552/1/R1 Page 1 of 7 Uitspraak 201300552/1/R1 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 18 september 2013 TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED de deelraad van het stadsdeel Nieuw-West Eerste aanleg - meervoudig Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

200901384/1/M1. Datum uitspraak: 23 december 2009 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen:

200901384/1/M1. Datum uitspraak: 23 december 2009 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen: Essentie uitspraak: Bij de ambthalve wijziging van de voorschriften van het LPG-tankstation heeft het college zich terecht op het standpunt gesteld dat getoetst moest worden of er op grond van het groepsrisico

Nadere informatie

Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent. Gemeente Uden

Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent. Gemeente Uden Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1000 Datum: Februari

Nadere informatie

Bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening

Bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening Bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening bestemmingsplan Bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening (vastgesteld) 2 bestemmingsplan Bestemmingsplan

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden : Afwijzing, bindend negatief studieadvies, BNSA, herkansing

Nadere informatie

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven.

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven. Zaaknummer : CBHO 2014/045 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 23 juni 2014 Partijen : Appellant tegen Hogeschool Leiden Trefwoorden : Bijzondere omstandigheden, duale opleiding NBSA, negatief bindend

Nadere informatie

3 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel.

3 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel. Zaaknummer : 2013/073 Rechter(s) : mrs. Loeb, Troostwijk, Van der Spoel Datum uitspraak : 7 oktober 2013 Partijen : Appellante tegen Rijksuniversiteit Groningen Trefwoorden : Aanmelding, afstudeertijdstip,

Nadere informatie

Uitspraak 201405096/1/A2

Uitspraak 201405096/1/A2 Uitspraak 201405096/1/A2 Datum van uitspraak: Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: 201405096/1/A2. Datum uitspraak: 21 januari 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK woensdag 21 januari 2015 Uitspraak op het

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Sector bestuursrecht zaaknummer: AWB 11/2308 WWB uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde mr. W.G. Fischer,

Nadere informatie

Ill 201204329. Raad van de gemeente Dongen f ri. Postbus 10153 5100 GE DONGEN. 25 april 2012 20101 2352/1/R3. Bp. 'Zuid en West Dongen' 070-4264288

Ill 201204329. Raad van de gemeente Dongen f ri. Postbus 10153 5100 GE DONGEN. 25 april 2012 20101 2352/1/R3. Bp. 'Zuid en West Dongen' 070-4264288 Ill 201204329 Raad van de gemeente Dongen f ri _ u j r Postbus 10153 5100 GE DONGEN Datum Ons nummer Uw kenmerk 25 april 2012 20101 2352/1/R3 Onderwerp Behandelend ambtenaar Dongen P. Slappendel Bp. 'Zuid

Nadere informatie

Uitspraak 201403992/1/A1

Uitspraak 201403992/1/A1 Uitspraak 201403992/1/A1 Datum van uitspraak: woensdag 9 september 2015 Tegen: het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland Proceduresoort: Hoger beroep Rechtsgebied: Algemene kamer -

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstatc 201107210/1/V1. Datum uitspraak: 21 juni 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve07001320 200700456/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma Chinees Japans Specialiteitenrestaurant A., gevestigd

Nadere informatie

Uitspraak 201307868/1/R4

Uitspraak 201307868/1/R4 Page 1 of 8 Opties Lees voor Lettergrootte Home Publicaties Veelgestelde vragen Contact Maak eerst een keuze hieronder. Menu Home Over de Raad van State Onze werkwijze Adviezen Uitspraken Agenda Pers Werken

Nadere informatie

Tussenuitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van 10 november 2011, 11/512 (aangevallen uitspraak)

Tussenuitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van 10 november 2011, 11/512 (aangevallen uitspraak) LJN: BZ9358, Centrale Raad van Beroep, 11/7248 AWBZ-T Datum uitspraak: 01-05-2013 Datum publicatie: 03-05-2013 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Tussenuitspraak.

Nadere informatie

Tussenuitspraak met toepassing van artikel 46, zesde lid, van de Wet op de Raad van State in het geding tussen:

Tussenuitspraak met toepassing van artikel 46, zesde lid, van de Wet op de Raad van State in het geding tussen: Essentie uitspraak: Regels over de brandveiligheid van gebouwen in hoofdstuk 2 van het Bouwbesluit 2003 hebben een uitputtend karakter in ieder geval voor zover het de regels betreft die gelden voor gebouwen

Nadere informatie

Uitspraak 201302894/1/R3

Uitspraak 201302894/1/R3 Uitspraak 201302894/1/R3 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 23 april 2014 TEGEN de raad van de gemeente Maasdonk PROCEDURESOORT Eerste aanleg - meervoudig RECHTSGEBIED Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen

Nadere informatie

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 26 februari 2016 in de zaak tussen

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 26 februari 2016 in de zaak tussen uitspraak RECHTBANK NOORD-NEDERLAND Zittingsplaats Groningen Bestuursrecht zaaknummer: LEE 14/3905 uitspraak van de enkelvoudige kamer van 26 februari 2016 in de zaak tussen [...], te [...], eisers, (gemachtigde:

Nadere informatie

de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, verweerder.

de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, verweerder. Essentie uitspraak: In de inrichting worden niet meer dan 10.000 kg aan gevaarlijke stoffen per opslagplaats opgeslagen zodat de inrichting aldus niet behoort tot de categorie van inrichtingen als bedoeld

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201110274/1 NA. Datum uitspraak: 20 december 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Bij beslissing van 9 juli 2014 heeft het CBE het door appellante daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Bij beslissing van 9 juli 2014 heeft het CBE het door appellante daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Zaaknummer : 2014/125.5 Rechter(s) : mrs. Olivier, Lubberdink en Kleijn Datum uitspraak : 8 oktober 2014 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend studieadvies, BNSA,

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/261

Zaaknummer : 2013/261 Zaaknummer : 2013/261 Rechter[s] : mr. Troostwijk Datum uitspraak : 27 maart 2014 Partijen : Appellante tegen CBE De Haagse Hogeschool Trefwoorden : Begeleiding, BNSA, gelijkheidsbeginsel, [extra]herkansing,

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Trefwoorden : bindend negatief studieadvies compensatieregeling

Nadere informatie