3515 ET UTRECHT BTW B01

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3515 ET UTRECHT BTW 854017367B01"

Transcriptie

1 1. Algemeen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier: Stuurlui Online Marketing (KvK ), gevestigd te Utrecht; Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Leverancier een Overeenkomst sluit, onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of jegens wie Leverancier enige (rechts- ) handeling verricht; Overeenkomst: iedere overeenkomst, offerte en/of opdracht tussen Leverancier en Opdrachtgever, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan; Producten: alle zaken (waaronder tevens websites, webshops, Technisch Onderhoud, Hosting en online marketing diensten) en met het product samenhangende diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst; 2. Toepasselijkheid 2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op offertes, opdrachten en overeenkomsten waarbij Stuurlui Online Marketing partij is. 2.2 Wanneer u gebruikt maakt van de diensten van Stuurlui Online Marketing aanvaardt u de Algemene Voorwaarden. 2.3 Afwijking van de Algemene Voorwaarden is slechts toegestaan wanneer dit schriftelijk is overeengekomen. 2.4 Stuurlui behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan Opdrachtgever. 2.5 Algemene (inkoop- )voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze

2 met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. 2.6 Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. 3. Offertes 3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Stuurlui Online Marketing zijn geheel vrijblijvend. 3.2 Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door Stuurlui Online Marketing zijn persoonlijk gericht aan Opdrachtgever of offerteaanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Stuurlui Online Marketing, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding. 3.3 Stuurlui Online Marketing is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 (zegge: dertig) dagen wordt bevestigd. 4. Prijzen 4.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. 4.2 Meerwerk dat niet van tevoren is afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Stuurlui Online Marketing naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd. Daartoe zal Stuurlui Online Marketing de Opdrachtgever tijdig op de hoogte brengen. 5. Betaling 5.1 Na opdrachtbevestiging van de Opdrachtgever krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en Stuurlui Online Marketing en is de Opdrachtgever verplicht om het werk van Stuurlui Online Marketing volgens afspraak te honoreren. 5.2 Indien in de offerte vermeld is het volgende van toepassing: 30 (zegge: dertig) procent van de gehele factuur dient bij akkoord offerte betaald te worden. De overige 70 (zegge: zeventig) procent dient bij oplevering van het product betaald te worden, tenzij anders overeengekomen tussen Opdrachtgever en Stuurlui Online Marketing. 5.3 Indien de Opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Stuurlui Online Marketing een aanmaning tot betaling verstuurd.

3 Wanneer de opdrachtgever binnen 30 (zegge: dertig) kalenderdagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zal door Stuurlui Online Marketing de vordering op Opdrachtgever aan een incassobureau worden overgedragen. Wettelijke rente wordt berekend over het verschuldigde bedrag vanaf het verloop van de termijn van 30 dagen. 5.4 Bij betalingsachterstand worden, als dat van toepassing is, alle nog inbare termijnen in het geheel gefactureerd. In geval van wanbetaling komen alle kosten, zoals renteverlies en incassokosten, voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer en worden resterende termijnen ineens gefactureerd. 6. Levering 6.1 Stuurlui Online Marketing kent geen vaste levertijden. De levertijd/opleveringsdatum gaat in goed overleg met de Opdrachtgever. 7. Contractsduur, opzegging en ontbinding 7.1 Stuurlui Online Marketing kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen indien de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Stuurlui Online Marketing gesloten overeenkomst(en). Opdrachtgever krijgt maximaal drie maanden de tijd om een nieuwe partij te vinden. 7.2 Stuurlui Online Marketing heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. 8. Overmacht en aansprakelijkheid 8.1 Tekortkomingen van Stuurlui Online Marketing in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. Tekortkomingen van Stuurlui Online Marketing in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk, ongevallen, stakingen, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege en andere

4 soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Stuurlui Online Marketing toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding. 8.2 Opdrachtgever vrijwaart Stuurlui Online Marketing voor alle aanspraken van derden ter zake van schades waarvoor aansprakelijkheid van Stuurlui Online Marketing jegens Opdrachtgever is uitgesloten en voorts in het bijzonder voor schade als gevolg van: a. Ondeskundig gebruik/foutieve installatie van en het verschaffen van onjuiste/onwettelijke informatie en/of afbeeldingen op een Internetsite door de Opdrachtgever,medewerkers van de Opdrachtgever en/of derden; b. Het zonder toestemming van Opdrachtgever of Stuurlui Online Marketing inbreken in en/of toegang verschaffen tot computerprogramma s/internet- sites door derden (hacken); c. Het beledigen en het anderszins inbreuk maken op rechten van derden. d. Misbruik van door Stuurlui Online Marketing ter beschikking gestelde applicaties 8.3 Stuurlui Online Marketing is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, internetbrowser, domeinregistrant, andere factoren (bijv. bij Google) waarop Stuurlui Online Marketing geen invloed kan uitoefenen. 8.4 Stuurlui Online Marketing is niet aansprakelijk voor schade aan hardware en software welke is ontstaan door de uitwerking van software die er op is gericht schade aan te brengen, zoals computervirussen. Stuurlui Online Marketing mag daarvoor antivirus software draaien om de schade aan haar systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden verwijderen of isoleren als zij dat nodig acht. 8.5 Stuurlui Online Marketing is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van een dienst veroorzaakt door derden. 8.6 Iedere eventuele aansprakelijkheid van Stuurlui Online Marketing is in alle gevallen beperkt tot de betreffende of laatste factuur, te allen tijde met een maximum van 500,- exclusief BTW. 8.7 Stuurlui Online Marketing is niet verantwoordelijk voor schade aan een dienst(en) veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van Stuurlui Online Marketing werkzaam zijn.

5 8.8 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de diensten geeft Opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur. 8.9 Opdrachtgever dient zelf ondermeer zijn e- mailadressen in te stellen, subdomeinen te activeren, achterliggende databases in te stellen en te beheren, DNS gegevens in te stellen en statistieken in te stellen en te beheren. Stuurlui Online Marketing is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van dit handelen Stuurlui Online Marketing is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de server, applicatie en/of dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud en/of aanpassingen ter verbetering en/of reparatie van het systeem of de applicatie, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding van Opdrachtgever jegens Stuurlui Online Marketing ontstaat. 9. Intellectuele eigendom 9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, voortkomend uit de door Stuurlui Online Marketing verleende diensten, komen geheel en exclusief toe aan Opdrachtgever. Alle in het kader van enige dienst door Stuurlui Online Marketing tot stand gebrachte documenten, rapportages, geleverde en geoptimaliseerde websites en adviezen zijn eigendom van Opdrachtgever. 10. Hosting 10.1 De duur van een Overeenkomst voor een Domeinregistratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie. Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt een Overeenkomst voor alle overige producten en/of diensten van Stuurlui Online Marketing aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor éénzelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de Opdrachtgever of door Stuurlui Online Marketing zoals omschreven in artikel 7.1. Facturatie geschied altijd vooraf in de eerste maand van ieder kalenderjaar. Indien het een nieuwe overeenkomst betreft die in de loop van het kalenderjaar wordt aangegaan, dan loopt de overeenkomst altijd vanaf het moment van live- gang van de website tot het einde van het kalenderjaar. Overeenkomsten worden standaard aan het begin van het kalenderjaar (per 1 januari) stilzwijgend verlengd voor de periode van 12 (twaalf) maanden.

6 10.2 Opzegging van een Overeenkomst door de Opdrachtgever dient minimaal één kalendermaand voor het einde van de termijn te geschieden. Stuurlui Online Marketing heeft het recht de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e- mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van een kalendermaand in acht dient te worden genomen. Opzegging door Opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk per aangetekende post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van poststempel Prijswijziging Indien na het sluiten van de Overeenkomst binnen 3 maanden een wijziging in de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Prijsverhogingen na een periode van 3 maanden zullen worden doorberekend aan de Opdrachtgever doch deze heeft gedurende een kalendermaand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de Overeenkomst te beëindigen. Dit kan uitsluitend schriftelijk per aangetekende post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van poststempel. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats Meerwerk/extra kosten Indien Stuurlui Online Marketing. ten behoeve van de Opdrachtgever werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de klant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht Overschrijding dataverkeer en opslagruimte. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer en/of opslagruimte(versturen van tekst of afbeeldingen over het internet via de door Stuurlui Online Marketing geleverde hostingdiensten van en naar de website van de Opdrachtgever). Zulks geschiedt conform de bepalingen in de Overeenkomst. 11. Technisch onderhoud 11.1 Leverancier kan een contentmanagement systeem implementeren bij de ontwikkeling van de Website, welke in beheer wordt overgedragen aan de Opdrachtgever. Technisch onderhoud is dan volledig de enkele verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en Leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het onderhoud Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt een Overeenkomst voor alle overige producten en/of diensten van Stuurlui Online Marketing aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na afloop van een termijn vindt

7 stilzwijgende verlenging voor éénzelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de Opdrachtgever of door Stuurlui Online Marketing zoals omschreven in artikel Facturatie geschied altijd vooraf in de eerste maand van ieder kalenderjaar. Indien het een nieuwe overeenkomst betreft die in de loop van het kalenderjaar wordt aangegaan, dan loopt de overeenkomst altijd vanaf het moment van live- gang van de website tot het einde van het kalenderjaar. Overeenkomsten worden standaard aan het begin van het kalenderjaar (per 1 januari) stilzwijgend verlengd voor de periode van 12 (twaalf) maanden Opzegging van een Overeenkomst door de Opdrachtgever dient minimaal één kalendermaand voor het einde van de termijn te geschieden. Stuurlui Online Marketing heeft het recht de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e- mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van een kalendermaand in acht dient te worden genomen. Opzegging door Opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk per aangetekende post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van poststempel In de Overeenkomst kunnen partijen overeenkomen dat Leverancier verantwoordelijk is voor het technisch onderhoud Het technisch onderhoud bestaat dan uit: a. het op verzoek van Opdrachtgever aanbrengen van wijzigingen aan de Website. Dit zijn enkel wijzigingen in de teksten en afbeeldingen. b. Wijzigingen in het design of de functionaliteiten zijn hier niet bij inbegrepen. c. het verzorgen van technische updates, indien nodig. d. het verzorgen van dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse back ups van de gehele website Leverancier zal de onderhoudswerkzaamheden onder a. verrichten nadat Opdrachtgever hiertoe schriftelijk, per e- mail of per fax heeft verzocht De Opdrachtgever zorgt voor de aanvang van onderhoudswerkzaamheden voor een back- upversie van de meest actuele versie van de Website Buiten het onderhoud vallen andere werkzaamheden dan omschreven in lid 1 tot en met 3 en in het bijzonder werkzaamheden als gevolg van: het niet correct functioneren van de Website als gevolg van onvolkomenheden in Apparatuur, of (systeem)programmatuur in gebruik bij Opdrachtgever, waarop of in samenhang waarmee de Website wordt gebruikt; het niet correct functioneren van de Website indien deze in samenhang met niet door Leverancier geleverde of geadviseerde computerprogrammatuur wordt gebruikt; gebruik van de Website dan wel Contentmanagement systeem in strijd met de eventueel bijbehorende

8 Documentatie of instructies van Leverancier of als gevolg van onzorgvuldig beheer 12. Toepasselijk recht en forumkeuze 12.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank Midden- Nederland. Niettemin heeft Stuurlui Online Marketing het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen. Laatste geüpdate versie:

In deze algemene voorwaarden worden de hier onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt.

In deze algemene voorwaarden worden de hier onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt. Pagina 1-8 Inhoudsopgave: 1. Definities 2. Toepasbaarheid 3. Webdesign/ Webhosting 4. Domeinregistratie 5. Aanbiedingen en offertes 6. Aanvang en uitvoering van de overeenkomst 7. Levering en levertijd

Nadere informatie

3. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van een overeenkomst

3. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van een overeenkomst 1. Definities a. Evohost Internet Solutions: internet service provider gevestigd in Haaksbergen, dan wel een aan haar gelieerde onderneming. b. Internet service provider: aanbieder van zowel internetdiensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sistema

Algemene voorwaarden Sistema Algemene voorwaarden Sistema Algemene leveringsvoorwaarden Sistema gevestigd te Breda. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Sistema. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign

Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van WvdS WebDesign Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door WvdS WebDesign, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS Definities 1) Opdrachtgever; degene die aan Sigma Solutions opdracht geeft bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 2) Sigma Solutions; de onderneming zoals deze is ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V.

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden van http://www.investonline.nl (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van WebsiteSelect. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WebsiteSelect. Artikel 2.Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Inhoudsopgave A Definities B Toepasselijkheid C Aanbod, bestelling en totstandkoming overeenkomst D Prijzen en tarieven E Facturering en betaling F

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Greenflash Webdesign & Hosting, hierna: "Greenflash Webdesign & Hosting",

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Artikel 1. Definities 1.1 TM-Hosting: de eenmanszaak TM-Hosting, statutair gevestigd te en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks

Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks Algemene (Leverings-) Voorwaarden A.I.S INFORMATION SERVICES B.V. ook optredend als voor RxWorks 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Heights: Heights Technology B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg aan de Schipluidenlaan 137 handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie