BI.0120110. Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Peters 1. Schetsplan aanleg zone tussen Hannebroeck en A27Vergelijkbare documenten
Landschapspark Oosterhout Breda. informatieavond gemeenteraad 8 januari 2013

t te NOTA VOOR DE RAAD Bl e 3 "O c' gemeente QoSterhOUt

Voor de resterende planontwikkelingperiode tot aan het moment van opening van de grondexploitatie, is een nieuwe raming gemaakt.

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit

ftwto kmod^u^u Oosterhout ^^yisu Nummer raadsnota: U Ü%

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Compensatie N605 en LOG en uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

MAA? HORST A/D. gemeente Bestemmingsplan Tienrayseweg Horst raadsvoorstel. onderwerp vaststellen bestemmingsplan Tienrayseweg Horst

WW w NOTA VOOR DE RAAD BI iė 1. 'J «SP i. gemeente QoSterhOUt O I

Raadsvergadering d.d. 2 maart Voorstel nr.: 17/06.

Natuurbeheerplan Zeeland Ontwerp planwijziging Antwoordnota. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015

Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoering geven aan het Grondbeleid, samengevat in de volgende beleidsuitgangspunten:

15003 RO VERPLAATSEN VLAAMSE SCHUUR LANGEREIT 14

Oosterhout. Wit willen we bereiken (outcome)? IS \> NOTA VOOR DE RAAD. gemeente

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Realisatie carpool- en P&R terrein station Bunnik. Aan de raad,

Nationaal Landschap deelgebied Zak van Zuid-Beveland. Voortgangsrapportage. (19 november 2008)

ECLI:NL:RVS:2009:BK0125

Voorstel: 1. Besluiten om over te gaan tot een Europese aanbesteding van de accountantscontrole of verlengen van het huidige contract

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Artikel 34 In dit artikel zijn nu alle nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven geregeld. Er staan geen verwijzingen naar andere bestemmingen in.

Meer Maashorst! Een gezond landschap. De Maashorst als landschap van Allure

Gebiedsontwikkeling De Logt / Landgoed Rozephoeve Raadsvergadering Oirschot 24 januari Arend Dijkstra, rentmeester Landgoed Rozephoeve

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Bijdrage Overlegorgaan Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: H. Bakker Ambtelijke coördinatie: afdeling GG/OW Steller: Pie Bauer/John Mandemakers. 1.

2013/7644 Raadscommissie AZ

Grondslag Wet ruimtelijke ordening (Wro) en bestemmingsplan Buitengebied Bunnik 2011

REKENMETHODE COMPENSATIE FUNCTIEVERANDERINGEN BUITENGEBIED

Uw raad ontving over dit bestemmingsplan eerder een raadsinformatiebrief onder nummer

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13

Onderwerp: Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van ,-- voor uitvoering van reconstructieprojecten.

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 24 maart Nummer: 2009/4/12. Portefeuillehouder: E. Franssen-Muijtjens. Afdeling: Middelen

Stand van zaken mbt de inventarisatie van het Plan van aanpak Herstel landschap.

J.A.E. Landwehr 27 september 2018

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Ontwikkelingsvisie Westduin. Inpassing recreatiepark, wellness, hotel, horeca, sport, landschap en recreatie

agendapunt 12 behandeld door T. Cox / M. Mooren-Janssen

4. De bestemmingsreserve van de Landschapstafel ad ,- en het restant weestaken Stadsregio

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor.

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

verzoek om vrijstelling voor het verbouwen van een voormalige griendkeet tot vakantiewoning aan de Hamseweg te Hooge Zwaluwe.

Raadsvoorstel Agendanr. :

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK

Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008)

BIJLAGE 3: Toetsingskader

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening.

Provinciaal blad van Noord-Brabant

\fl\afl 0Jbtiito*Jt**A. otól^t^f^t*. ^^^ / 2. Accountantsrapport PriceWaterhouseCoopers

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Raadsvoorstel agendapunt

Aantal bijlagen: 2 Agendapunt: 11

Onderwerp: Aankoop van kassencomplex met woonhuis van fam. Van Oijen, Tuinbouwweg 31 in Haarsteeg

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen. Oktober Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader

Visie op Zuid-Holland. Verordening Ruimte. Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Waarom bijlage geheim? De rapportage bevat financiële informatie die de belangen van de gemeente kunnen schaden als het openbaar wordt.

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart.

Bijlage B Provincie Fryslân Toepassing Bro, art , onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

BESTEMMINGSPLAN UITBREIDING PARKEERTERREIN BOSRIJK EINDVERSLAG VOOROVERLEG EN INSPRAAK

Raadsvoorstel. Agendapunt nr.:

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Vaststellingsbesluit. bestemmingsplan "Kleine Kernen Zuid 2010" (vastgesteld) 113

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Brugstraat 73C Vinkel (uitbreiding visvijver Slothoeve) 1) Status

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. J.A.R.M. van Egmond (GROENLINKS) (d.d. 2 maart 2015) Nummer 3022

Raadsvoorstel. J.A.E. Landwehr 29 november september De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Centrumgebied Groene Peelvallei. Openbare informatiebijeenkomst over het planmer

Herstel biodiversiteit in Noord-Brabant,

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: BP Datum:

Harderbos en Harderbroek verbonden

Raadsinformatiebrief Nr. :

Burgemeester van de gemeente Bergen Postbus AD Bergen. Betreft: Reactie prealabele vraag fusielocatie voetbalvelden Egmond aan den Hoef

Bijlagen: Ondertekende brief met verzoek om bijdrage uit het Provinciaal Herstructurerings Programma. Brief Gedeputeerde Staten van 21 maart 2012

Convenant Groen en krachtwijken

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. Agenda nr. 5

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/55

Voorstel : Kaderstelling plan Naarden Buiten De Vesting

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen

Argumenten 1.1. De geldende bestemmingsregels staan de gewenste en ingezette planologische ontwikkeling van het terrein in de weg.

NOTA ZIENSWIJZE BESTEMMINGSPLAN Molenweg 5-5a Hoogeloon.

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

1. Streekplan Brabant in balans

Ruimtelijke onderbouwing

G E M E E N T E Someren Raadsvoorstel. oprichten van voorziening Heihorsten Kaderstellend en besluitvormend R.T. Klarenaar W.L.G.

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: AVGCL37. Onderwerp Kavelruil 2012

F. Buijserd Burgemeester


Nieuw Natuur Flevoland. Een 1 e beoordeling van de projectvoorstellen op het grondgebied van de gemeente Zeewolde. Rangorde Projectnr.

Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'De Utrecht' Datum voorstel: 4 februari 2014 Vergaderdatum: 25 februari 2014 Registratienr.

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

w a< r-q & ^< i*, NOTA VOOR DE RAAD ,2 +3n atum: 22 september 2006 Nummer raadsnota: U * ' n -. i, r* nderwerp: Herkapitalisatie Intergas.

Transcriptie:

co CL UJ LU Z gemeente QoSterhOUt B.0120110 (3 a N NOTA VOOR DE RAAD Datum: 21 december 2012 Nummer raadsnota: Woi20110 Ondererp: Voorstel tot beschikbaarstelling krediįt voor project "aanleg natuurbufferzone tussen uitbreiding Hannebroeck en A27" (in kader van het Landschapspark Oosterhout-Breda). Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Peters 1. Schetsplan aanleg zone tussen Hannebroeck en A27 Voorstel: Krediet van C 68.000^ beschikbaar stellen voor het project "aanleg natuurbufferzone tussen uitbreiding Hannebroeck en A27" Samenvatting n u vergadering van 20 januari 2010 heeft u raad de gebiedsvisie Landschapspark Oosterhout-Breda vastgesteld. Op 14 december 2010 heeft u, op basis van een uitvoeringsprogramma met 11 deelprojecten, een bedrag van C 150.000^ beschikbaar gesteld:» C 40.000^ als bijdrage voor het project 'Aanleg parkeerplaats en informatievoorziening Groene Poort Seters'.» š 50.000,= voor het project Aanleg kleine landschapselementen' «C 60.000^ voor planvorming van projecten. De parkeerplaats Groene Poort Seters en ook de recreatieve poort (parkeerplaats) Wethouder van Dijklaan zijn aangelegd. Van het bedrag van 6 50.000, = voor aanleg van kleine landschapselementen (bedrag ordt verdubbeld middels provinciaal stimuleringskader groen blaue diensten) is inmiddels de helft besteed. Het bedrag van C 60.000, s voor planvorming is voor 50 o 7o besteed aan projecten aarvoor Oosterhout aan de lat staat:» Aanleg bosverbinding Bredasebaan» Uitvoeren natuurcompensatie binnen gebied Seters» Landschappelijke herstructurering Groene Poort Seters» Communicatie en marketing Landschapspark Aan de hand van de planvorming is getracht tot concrete, integrale en realistische projectplannen te komen aarvoor nu krediet aangevraagd ordt. Gezien de complexiteit (afhankelijkheid van grond en medeerking van derden) van projecten is dit deels gelukt. Dat betekent dat voor één project nu krediet ordt gevraagd en dat voor andere projecten nog nadere planvorming nodig is om tot concrete projecten te komen. Over enkele maanden pagina: 1

gemeente OoSteiïlOUt kunt u voor die projecten nog een kredietvoorstel tegemoet zien. Dit voorstel licht het project toe aarvoor nu een krediet van C 68.000^ ordt gevraagd om tot uitvoering te kunnen komen. Wat illen e bereiken? Zoals bekend heeft de provincie Noord-Brabant bij beschikking van 11 april 2011 voor het project Landschapspark Oosterhout-Breda een projectsubsidie verleend van C 1.350.000,=. Eén van de vooraarden die aan deze beschikking is verbonden,is dat het project voor 31 december 2013 afgerond moet zijn. nmiddels is een aantal van de in het kader van het landschapspark benoemde projecten uitgevoerd en is dus een deel van de gelden reeds besteed. Daarnaast zijn voor andere projecten elke zijn of orden uitgevoerd door andere partners binnen het landschapspark (gemeente Breda, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) inmiddels ook te besteden bedragen toegezegd. Het totale subsidiebedrag van de uitgevoerde projecten en reeds toegezegde bedragen bedraagt ongeveer 6 810.000,=. Dit betekent dus dat er nog een subsidiebedrag van C 540.000^ te besteden is. Als alle projecten en initiatieven, dus ook van partners en derden, orden uitgevoerd bereiken e het volgende resultaat:» 120 stuks nieue parkeerplaatsen «± 15 ha nieue beleefbare natuur» ± 2,5 km nieue andelpaden «ca. 75 km aan mountainbikeroutes «inrichting van 3 groene poorten «1 nieue ebsite» 1 integraal schapen begrazingsproject» 13 ha nieue open plekken in het bos (heide- en zandontikkeling)» 7 stuks nieue poelen» 3 stuks nieue ecologische verbindingen over onder de A27» herstel van de Spinolaschans «1 nieu landgoed Door in de projecten te richten op de karakteristieke landschappen en specifieke kaliteiten voor onder meer natuur, ater, landbou, cultuurhistorie creëren e een aardevol uitloopgebied voor de stad. Doordat projecten veelal samen met gebiedspartijen zijn opgepakt ontstaan integrale opgaven aarin zoel ambities en ensen van beoners ondernemers als vanuit de gebiedsvisie orden ingevuld. Door slimme coalities orden projecten soms uitgevoerd met een minimale financiële impuls van de overheid en een maximaal eigenaarschap van derden. Zo vormt een agrariër, door een landgoedontikkeling, zijn agrarische gronden deels om naar natuur en stelt hij zijn gronden open voor andelaars in ruil voor 2 boukavels. En zo lost een nieue horecavoorziening een groot parkeerprobleem op en ordt een nieue groene recreatieve poort gevormd aan de landschapsparkzijde Dongen Tilburg. Een goede samenerking met gebiedspartijen aarborgt de ontikkeling van het landschapspark na aflopen van het uitvoeringsprogramma eind 2013. pagina:2

gemeente QoSterhOUt Wat gaan e daarvoor doen? Het jaar 2012 is vol ingezet op samenerking en draagvlak onder gebiedspartijen. De meeste projecten gaan over grond van derden of raken op zijn minst hun belangen en dat vergt veel energie en tijd. Vooral door goed te luisteren naar de belangen van gebiedspartijen en deze te verbinden met de landschapsparkambities is het gelukt om tot concrete projecten te komen. Ook 2013 ordt nog een jaar vol uitdagingen. Met gebiedspartijen moeten overeenkomsten en grondtransacties gesloten orden. Plannen moeten technisch orden voorbereid, planologisch vertaald en vergunningen en ontheffingen moeten orden aangevraagd. W e vragen de raad nu krediet voor het deelproject "Aanleg natuurbufferzone tussen uitbreiding Hannebroeck en A27". W e verachten het project de komende maanden uitvoeringsgereed te maken. Met het beschikbaar stellen van het Oosterhouts krediet ordt (50 7o) cofinanciering vanuit de provinciale beschikking veiliggesteld. Met de middelen kan de benodigde grondtransactie plaatsvinden en kan het project technisch orden voorbereid en orden aangelegd. Dit deelproject is onderdeel van de opgave herstructurering Groene Poort Seters. Het betreft de aanleg van een brede natuurlijke corridor met gevarieerde natte en droge natuur tussen uitbreiding Hannebroeck en de A27. 0 n samenerking met de Hannebroeck is een nieu duurzaam uitbreidingsplan gemaakt at invulling geeft aan zoel de ambities van de Hannebroeck als de doelstellingen van het Landschapspark. Het plan is nader uitgeerkt en onderboud. Met De Hannebroeck zijn randvooraarden afgesproken, elke orden vastgelegd in een met de Hannebroeck te sluiten overeenkomst. De noodzakelijke herziening van het bestemmingsplan buitengebied voor dit gebied ordt zo snel mogelijk in procedure gebracht. De natuurbufferzone is 3,3 ha. groot en is gelegen op gronden van de Hannebroeck en de gemeente. Een deel van de gronden van de Hannebroeck moet orden aangekocht. Een ander deel ordt geruild omdat in het nieue plan recreatiepark op gemeentegronden ordt gerealiseerd. Ook moeten gronden van de gemeente uit pacht gehaald en afgeaardeerd van een agrarische aarde naar een aarde voor natuur. De aanlegkosten zijn naar verachting gering omdat de gronden ontgraven voor natte natuur gebruikt orden in een beplante afscheidingsal tussen recreatiepark en natuurbuffer. De bufferzone is beleefbaar middels een fiets-1 andelpad. n het bij de stukken ter inzage gelegde schetsplan is de beoogde situatie aangegeven. De stand van zaken van de andere projecten en initiatieven die vallen binnen het landschapspark Oosterhout-Breda is als volgt. Projecten Communicatie en marketing The Treehouse concept heeft de opdracht gekregen om in eerste instantie het logo, huisstijl en ebsite te ontikkelen. Na een creatieve sessie zijn het logo en huisstijl verder doorontikkeld. De planning is om in het eerste kartaal van 2013 de eerste fase van de ebsite in de lucht te hebben. Daarna ordt met fase 2 begonnen, het ontikkelen van een interactieve kaart. Een nieue naam voor het landschapspark is nog niet bepaald, hierover zal begin 2013 een besluit orden genomen. Voor deze erkzaamheden is op 14 december pagina:3

gemeente QoSterhOllt 2010 reeds een krediet door u beschikbaar gesteld (onderdeel van krediet voor kosten van planvorming ad (6 150.000^). Natuurontikkeling en aanleg natte ecologische stapsteen gronden Vraggelsebaan Dit deelproject is onderdeel van de opgaven bosverbinding en natte natuurverbinding tussen de Bosachterij Dorst Landgoed Oosterheide en Vrachelse heide Lage Vugtpolder. n deze opgave ordt agrarische grond aan de Vraggelsebaan grotendeels omgezet in nieue natuur. Er ordt een ven gegraven en met de vrijkomende gronden ordt een reliëfrijk heide - bos landschap aangelegd als afscheiding naar de Katjeskelder. Naast de natuurontikkeling orden ook nieue recreatieve aarden toegevoegd. Er ordt een visvijver aangelegd die gebruikt kan orden onder andere door recreanten van de Katjeskelder. Het natuurgebied zelf is niet toegankelijk maar beleefbaar vanaf de randen middels uitzicht- en informatiepunten. De gesprekken met de grondeigenaren zijn nog volop gaande. Ook met andere partijen in dit gebied moet orden gesproken. Herstructurering gebied Seters Er is een visie voor dit gebied opgesteld. n deze visie ordt voor het gebied gelegen tussen de Hoevestraat en de Seterseeg het geenste toekomstbeeld beschreven. Zo is het de ens dat dit gebied een meer open karakter krijgt met de realisering van een aantal redoutes als landmark. Tevens orden paden tussen beide egen geprojecteerd voor andelaars. Voor dit gebied is een landschappelijk raamerk geschetst at voorziet in herstel van ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische aarden van het gebied Seters. Tevens voorziet het raamerk in het toevoegen van een aantal nieue recreatieve functies en paden die passen bij de 'groene poort' gedachte. Het landschappelijk raamerk ordt deels uitgevoerd op gemeentegrond en deels op grond van derden. Met de betrokken partijen zullen nog nader gesprekken moeten plaatsvinden, voordat dit plan nader kan orden uitgeerkt. De komende maanden zullen hiervoor orden benut. Landgoed aan Hoevestraat Middels een landgoedontikkeling op gronden aan de Hoevestraat ordt reeds 10 ha van het landschappelijk raamerk ingericht. Hiervoor is geen bijdrage nodig van Oosterhout of provinciale beschikking. nmiddels is een visie overeengekomen met de grondeigenaar aarbij in ruil voor 5 ha nieue natuur en recreatief openstellen van hun gronden tee landgoedoningen mogen orden geboud aan de Hoevestraat. Binnenkort orden overeenkomsten gesloten die nodig zijn om planologisch medeerking te verlenen. Uitbreiding 2 holes golfbaan De Oosterhoutse Golfclub (OGC) heeft plannen om 2 holes aan te leggen op gronden, eigendom van Staatsbosbeheer. Men enst hiervoor planologische medeerking van de gemeente. Aangezien hiermee een deel van de hier aanezige ecologische hoofdstructuur ordt aangetast, dient door O G C te orden gecompenseerd in het gebied Seters. De compensatie ordt binnenkort gekantificeerd (oppervlakte natuuraanleg). Landschapecologische inrichting gemeentegronden De gemeente heeft ook c a. 10 ha agrarische grond in het gebied. Met de compensatie van de golfvereniging ordt een integraal plan gemaakt aarbij agrarische gronden deels orden omgevormd naar natuur en het gebied Seters intensiever recreatief ontsloten ordt. Een financieel voorstel volgt in het voorjaar van 2013. Uitvoeren natuurcompensatie binnen gebied Seters pagina:4

gemeente fjosterhout Als gevolg van de realisering van de nieubouijk Vrachelen staat er een compensatieverplichting (ingevolge het bepaalde in de Boset) open van 1,41 ha. Deze compensatie is voorzien op gemeentelijke gronden aan de Hoevestraat. De compensatie draagt bij aan de doelen van het Landschapspark en is daarom als initiatief omarmd. Zo kan binnen het Landschapspark bezien orden hoe en aar compensatie het meest doeltreffend gerealiseerd kan orden. Recreatieve routes f Mountainbike Een erkgroep van mountainbikeliefhebbers heeft het initiatief genomen om te erken aan een uitbreiding van de mountainbikeroute in Dorst. De ambitie is om een mountainbikeroute in verschillende lussen elke het gehele landschapspark bestrijkt. De mountainbikeroute ordt gezien als een grote recreatieve meeraarde voor het gebied maar ook van aarde aar het gaat om regionale bekendheid en aantrekkingskracht van het gebied. Als de route is gerealiseerd, heeft deze een totale lengte van ongeveer 75 km. n overleg met alle betrokken grondeigenaren zal de definitieve route orden vastgelegd. nitiatieven De Duiventoren (Den Hespel, Groene Poort) De locatie ligt op grens van Dongen en Oosterhout en is in de visie aangemerkt als entree toegang van het landschapspark. Het voormalige restaurant Den Hespel is afgebrand en er ordt nagedacht over een nieue ontikkeling aan de overzijde van de eg op Oosterhouts grondgebied. Optimale inpassing en een meeraarde voor de omgeving naast een poort voor het landschapspark orden met dit initiatief voorgestaan. O.a. ordt hiermee de parkeeroverlast aan de Moerkensdreef opgelost. Ontsnipperingsmaatregelen A27 Rijksaterstaat heeft een studie laten uitvoeren naar mogelijke ontsnipperingsmaatregelen als alternatief voor een natuur- en recreatiebrug over de A27 die nu te duur blijkt te zijn. Voor ontsnippering is bij Rijksaterstaat een bedrag van C 900.000 beschikbaar en uit onderzoek blijkt dat deze ecologisch het meest optimaal benut kunnen orden aar het landschapspark ook recreatief ontsloten ordt over het viaduct aan de Hoevestraat en de viaductonderdoorgang bij het spoor van Dorst. Wat mag het kosten? U ordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen ad C 6 8. 0 0 0 ^ voor de technische voorbereiding en uitvoering van het project "Aanleg natuurbufferzone tussen uitbreiding Hannebroeck en A27". Het benodigde krediet kan gedekt vanuit de vrije reserve. n dit verband ordt erop geezen dat in het Meerjarenbeleidplan 2010-2014 een bedrag van C 7 4 5. 0 0 0 ^ is opgenomen ten behoeve van de 'Groenzone Oosterhout- Teteringen'. Van bedrag is door u reeds een bedrag van ^ 1 5 0. 0 0 0 ^ gevoteerd. n het voorjaar van 2013 zullen e, indien vorderingen gemaakt zijn in de projecten die nog in planvorming zijn, komen met een aanvullend kredietvoorstel tot maximaal 6 540.000,=. HET C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N O O S T E R H O U T, mr drs S.W.Th. H U S M A N, burgemeester, mr P. J. D E RDDER, secretaris. pagina:5

gemeente Oosterhout BESLUT VAN DE RAAD Nummer: Bl.0120110 DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT; overegende dat op 20 januari 2010 door de raad de gebiedsvisie Landschapspark Oosterhout-Breda is vastgesteld; dat de raad op 14 december 2010 heeft besloten een krediet van C 150.000^ beschikbaar te stellen voor de uitvoering van een aantal projecten en voor planvorming; dat voor één project het planvormingproces is afgerond en dat een krediet nodig is voor de uitvoering van dit project; gelezen het voorstel van het college van 21 december 2012; BESLUT: een krediet van C 68.000^ beschikbaar te stellen voor het project "Aanleg natuurbufferzone tussen uitbreiding Hannebroeck en A27" Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 januari 2013. DE RAAD VOOR EMD,

î ' i Y /7 i " ' 3 sís \ Si 5 H1 E X \ * 3 i rl CU 0 j í ü! i QJ r 0 L Ľ CU v. CD 0) CD í T ü 8 8» - ^ - H B