NIEUWSBLAD van het NOORDEN

Advertisement
Vergelijkbare documenten
STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

Verdrag betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de bescherming van het vakverenigingsrecht, San Francisco,

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

Antwoord zonder vragen

Heer ik kom tot u Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Staatsblad April WET tot bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen.

Lucas 22,39-46 Jezus bidt

de zon schijnt altijd

17 mei uur AA Kramer

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Samenvatting Geschiedenis De Tweede Wereldoorlog

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2002 Nr. 29

Herdenking Capitulaties Wageningen

ONLINE BIJBELSTUDIE VOOR JONGEREN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Tijdvak I. 31 oktober : 30-10:00.

Toespraken van koning Boudewijn en premier Lumumba op de onafhankelijkheidsdag van Congo op 30 juni 1960.

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

AAN DE BURGERS DER OORLOGVOERENDE STATEN

WET MINISTERIËLE VERANTWOORDELIJKHEID... 2

VERTROUWELIJK. 2. De dienst bezit generlei executieve bevoegdheden.

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Was het verstandig om tijdens de belegering van Jeruzalem een akker te kopen en wie gaf aan Jeremia opdracht om een akker te kopen?

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO Historisch Overzicht

JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5 De Romeinen

WET van 5 januari 1952, tot regeling van de verantwoordelijkheid van de ministers (G.B no. 3).

Handel. Oogmerk geen winst maar hulp aan kantoorgenoot. Rood voor Roodregeling.

Doodenherdenking in Dachau

Liederen voor kinderen. 20 liederen voor tijdens de eredienst

ECLI:NL:GHAMS:2014:3092

Hoe bouwde de koning van Medo Perzië zijn wereldrijk bestuurlijk gezien uit?

Vertaling FACULTATIEF PROTOCOL INZAKE KINDEREN IN GEWAPEND CONFLICT BIJ HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND De Staten die partij zijn bij dit

ALV-reglement van de ASVA studentenunie

Naam en Zetel. Artikel 1. Fonds Stimulans. Stichting voor onderzoek naar Multipel Myeloom en de ziekte van Waldenström. Veenendaal Doel. Artikel 2.

==================================================================== Artikel 1

Liederen voor zondag 5 februari 2017

Na deze dienst mag je, je eigen kerstwerkje opzoeken en mee naar huis nemen.

Amsterdamse Studentenekklesia

Reglement Commissie van Toezicht en College van Beroep van de Stichting GFB versie 2002

Eindexamen geschiedenis vwo II

6,3. Werkstuk door een scholier 1730 woorden 11 oktober keer beoordeeld

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming

Wat was de reden dat het volk van God begon te klagen en wat riepen de mensen uit?

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus,

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

1 Maleachi was een profeet. Hij moest een boodschap van de Heer doorgeven aan Israël. Hier volgen de woorden van Maleachi.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst

WET MINISTERIËLE VERANTWOORDELIJKHEID... 2

Kinderdienst: Helden Over David en Goliath.

2004B4458JB VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING PRIORITEITSAANDELEN EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 3 november 2016 TEGENSPRAAK

Aankoop nieuwbouwappartement mislukt. Beweerdelijke toezegging makelaar-verkoper. De Raad van Toezicht Oost geeft uitspraak inzake de klacht van:

PRIJSBEHEERSCHING IS ZELFBEHEERSCHING

International Christian Fellowship Nederland,

De hogepriester in het oude verbond is een beeld van deze hemelse. Hebreeën 8

Bijbel voor Kinderen presenteert DE KNAPPE DWAZE KONING

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

DE KNAPPE DWAZE KONING

Voorstel van wet. Artikel 1

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1

Bijbelstudie Door het geloof I

SCHOOLONDERZOEK GESCHIEDENIS

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 1987

Wie belegerde de stad Jabes en wat stelden de inwoners van Jabes aan de aanvallers voor?

Werkstuk Geschiedenis Frankrijk in de tijd van het absolutisme

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met:

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.

Welke in Gods ogen juiste handeling had Saul na de dood van Samuel laten uitvoeren?

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

Waarom stuurde koning Hiram zijn dienaren naar koning Salomo?

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jezus zei tegen Petrus: "En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders.", vlak voor zijn ontkenning (Lukas 22:32) Petrus

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug.

Lied voor de dienst, uit de bundel van Johannes de Heer, 94: 1,2,3,4 Heer ik kom tot u

Handelingen 9 en 20. 'Blijf praten.' de power text op een steen om jou er aan te herinneren hoe zwaar Paulus het had.

Welke opdracht gaf God aan Jozua?

Welke stad lag dichtbij de legerplaats van Israël?

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl I

2 Petrus 1. Begin van de brief

Is de verdeling van Kanaän onder Gods volk volgens Gods woord uitgekomen?

In welke plaats riep Samuel het volk bij elkaar?

35 oefenvragen over de Tweede Wereldoorlog 1

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8

Toespraak van de minister van Defensie ter gelegenheid van de besloten uitreiking van de Dapperheidonderscheidingen op 7 oktober 2009 te Breda.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

Module 7 Staatsinrichting en rechtsstaat

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

Filippenzen 1. Begin van de brief

Advertisement
Transcriptie:

49ste Jaargang Dit no. bestaat uit 8 bladen VRJDAG 3 APRL 1936 No. 80 NEUWSBLAD van het NOORDEN ABONNEMENTSPRJS: in de stad Groningen 50 et. per maand of f 1.50 p. 3 mnd.. franco door geheel Nederland f2.35 <plus disp. kosten). Losse «os. 5 ets. Tel. no. v. d. Directie 574 Redactie 184 en 318; Administratie 880 en 341 Av. na 7 u. en szaterd. na 5 u. uitsluitend 880 UTGAVE; R. HAZEWNKEL JZNs UTGEVERS-MAATSCHAPPJ N.V. BUTENLAND OVERZCHT DE BONDSDENSTPLCHT EN OOS- TENRJK DE REACTE N HET BUTENLAND ZULLEN HONGA- RJE EN BULGARJE HET VOOR- BEELD VOLGEN? DE HOUDNG DER KLENE ENTENTE EN WAT N FRANKRJK ER VAN GEZEGD WORDT. Het besluit der Oostenrijksche regeering den bondsdienstplicht in te voeren heeft ln het buitenland verschillende reacties gebekt. Geen wonder! Dit besluit is een uitvan de onlangs te Rome gesloten tusschen talië, Oostenrijk en Hongarije; althans kan worden vastgesteld, dat na dit aceoord den moed had tot zijn daad, welke immers n verdragsschending inhoudt. Mussolini 2JQ <jen oostenrijksche rijkskanse- «r moeten hebben verzekerd, dat deze besluit gerust kon nemen. n Londen en Parjjs had men wel wat anders te doen, dit dan zich over zoo iets druk te gaan maken. En de E>uce zal wel als voorbeeld talië gesteld hebben. Gaat ook Mussolini niet ongestoord voort in Abessynië, ondanks de bemiddelingspogingen! En dan het Duitsche voorbeeld! Wat deed de Duitsche regeering verleden jaar :n strijd met het Verdrag van Versailles! Zoo deed Oostenrijk nu ook ten aanzien van het "Verdrag van St. Germain! n Frankrijk wacht men met spanning af, noe de houding van Hongarije en Bulgarije en die van de Kleine Entente zal zijn. Waarom heeft Oostenrijk niet op regelmate wijze een herziening der militaire clausules van het verdrag van St. Germain aan de orde gesteld? vraagt het Journal. Niemand betwist de noodzaak voor Oostenrijk zich te or Saniseeren, maar een wijziging van den ftatus in Oostenrijk voor het handhaven van de orde brengt het risico met zich mede, dat 2?k Hongarije hetzelfde zal willen gaan doen. ft blad is van meening, dat de Kleine Ennte een dergelijk fait accompli niet zou aanv aarden. Dit is wellicht de meest interes- 7A].üe van het experiment, dat thans in ruraal- Europa is begonnen, zoo besluit e Journal. wan spreekt van een ernstig feit, nnrt euvre rde nieuwe Donau-entente, welke unaer leiding staat van Mussolini, haar volle De Joegoslavische Vreme schrijft: Het her- van den militairen dienstplicht in Oosrijk is niet anders dan de voortzetting van l Z} systematische politiek van voldongen eiten, welke in Maart 1935 is begonnen met " t instellen van den dienstplicht in Duitsch- Sch S avië heeft geprotesteerd tegen iedere nief nc^ van verdragen en zal thans opq. Protesteeren tegen de schending door,w rnai enriik van het verdrag van Saint Gerallee s slechts de vraag of protesten uit V<>ldoende zijn. Wij zouden niet voorregee " i Pen P de besluiten van onze dat j flne aldus net blad, maar het is zeker, 0_ oeg k -slavië, evenals tot nu toe, het volj. is met zijn geallieerde vrienden. n eens p/"7 pers heeft, blijkens een e gram uit Rome, den bondsdienst- Phcht in Oostenrijk natuurlijk met voldoening ontvangen. Men kan niet van een land Verlangen, dat het zijn binnenlandsche militaire en sociale defensie reorganiseert en het tegelijk beperken in de middelen. De Messagero schrijft, dat de bondsdienstplicht zonder twijfel het sterkste element is voor de sociale en militaire defensie. Collectieve veiligheid kan niet anders worden beschouwd dan als de som van individueele yeiligheden en hierin wilde Oostenrijk klaarbuj_kelij-k voorzien.. ein Hongarije wordt gereageerd is nog et duidelijk tot uitdrukking gebracht, maar fei t, dat de Hongaarsche premier ook in was doet niet twijfelen, of men wist er Va tot n! Diplomatiek zal men te Boedapest "" willen komen, een b j.: de officieuse Pester Uoyd in garije ykda ar geïnspireerd artikel, dat Hongenade^ 11 klein en weerloos land, aan de tot de Vergeleverd van zijn buren, die 11^11 ge,wa Pend en net ieder een ei_ bunnen aanvallen. Dit beteekent Europa T? enit van onveiligheid voor geheel trouw aa nd blad voegt hieraan toe, dat de de verdragen, heeft e- die Hongarije f steeds iarid het niet ka-n beteekenen, dat dit dat het w JUk der slavernij zal blijven dragen, geleed + r de militaiire clausules werd opjuk j terwijl andere landen zich van dit den hebden en de groote mogendhe- Zoo "St- y^e 11 bewapenen. overbiiff 6, men, dat we hard tezig zijn de vat deere den graten oorlog te liquieisw; Waarb U te Rome en Berlijn op fas-,wljze aan Worrit de diplomatieke touwtjes les" getrofck en, T neen wordt gerukt. Versaildoodct Germain", ze hebben den dez, ek re6ds te pakken. amo" En wat zal er uit liquidatie nog eens voortkomen! Dagblad voor de Noordelijke Provinciën ADVERTENTëN uit de 3 Noordel. Provinciën van s regels f., elke regel meer 20 et. Kleine advertentiën tot en met 10 regels en Familieberichten 15 ets. per regel (bij vooruitbetaling), elke regel meer 20 ets. Van buiten deze Provinciën s regels f 1.50, elke regel meer 30 et. BUREAUX: GEDEMPTE ZUDERDEP BU DE HEERESTRAAT, GRONNGEN «.«. oposnoms» De PROVNCALE GRONNGER COURANT., «,., NU HET DEN ABESSJNEN SLECHT GAAT N DEN OORLOG Abessyniës dringend beroep op den Volkenbond Verscherpte maatregelen tegen talië verlangd De correspondent van de N. Rott. Crt. te Genève meldt: Wolde Mariam heeft namens de regeering van Abessynië aan Avenol, den secr.-gen. van den Volkenbond, een verklaring doen toekomen, die in de eerste plaats eraan herinnert, dat de Raadscommissie van dertien in haar bijeenkomst van 23 Maart te Londen aan haar voorzitter, de Madariaga, heeft opgedragen, zich met de twee strijdende partijen in verbinding te stellen, in het belang van een spoedig ophouden van de vijandelijkheden en van een definitief herstel van den vrede binnen het kader van den Volkenbond en in overeenstemming met den geest van het Volkenbondsverdrag. De regeering van Abessynië herhaalt, dat zij tot wapenstilstand en vredesluiting binnen het kader van den Volkenbond en in den geest van het Volkenbondsverdrag bereid is, doch de houding van de taliaansche regeering overtreft de meest pessimistische voorspellingen. De taliaansche regeering heeft niets meer van zich laten hooren na de principiëele aanvaarding van het beroep van de raadscommissie van 3 Maart. Deze principiëele aanvaarding had blijkbaar geen andere bedoeling, dan de verdaging van de in werking treding van de petroleumsanctie. De taliaansche regeering toonde daarna door daden en woorden, geenerlei bedoeling te hebben de vijandelijkheden te staken en een vrede te sluiten, binnen het kader van den Volkenbond en in den geest van het Volkenbondsverdrag. De taliaansche regeering heeft in de laatste weken haar barbaarschheden verdubbeld door het gebruik van bij het volkenrecht verboden strfjdmethoden. Tegen een volk, dat slechts over einig wapenen beschikt, voert de taliaansche regeering onverbiddelijk een vernietigingsoorlog. Daar talië den moed der Abessynische soldaten niet kan temmen, gaat de taliaansche regeering over tot de systematische vernietiging van vrouwen, grijsaards en kinderen en tot de verwoesting van steden, kerken, ziekenhuizen en Roode Kruis ambulances. De verwoesting van Harrar is - slechts een incident van dezen verfoeilijken oorlog. Tevergeefs heeft de regeering van Abessynië tot den Volkenbond en tot het internationale Roode Kruis protesten gericht, met alle bijzonderheden over de toedracht van de voorvallen. De taliaansche regeering stoort zich hieraan niet. Onder deze omstandigheden is de Abessynische regeering genoodzaakt een nieuw beroep op den Volkenbond te doen. Kunnen de Volkenbondsstaten, die op 3 October eenstemmig talië tot aanvaller verklaard hebben, lijdelijk toezien, dat het Abessynische volk wordt vernietigd, terwijl het Volkenbondsverdrag van hen eischt, dat zij den aangevallen staat hulp zullen verleenen? Het Abessynische volk is zwak. s dat een voldoende reden voor den Volkenbond om hulp te weigeren? Met de grootste bitterheid moet de Abessynische regeering vaststellen, dat haar geenerlei financiëele hulp wordt verleend en dat artikel 16 van het Volkenbondsverdrag niet stipt wordt nageleefd, doch ook dat de taliaansche regeering er in geslaagd is de toepassing van de reeds vijf maanden geleden in beginsel aangenomen petroleum-sanctie te doen uitstellen, en dat talië thans door een koehandel zelfs tracht van alle sancties bevrijd te worden. s dat de geest van het Volkenbondsverdrag? De Abessynische nota aldus genoemde correspondent herinnert dan aan de door de Locarno-mogendheden te Londen aan den Volkenbondsraad voorgestelde resolutie, over de noodzakelijkheid van een nauwgezette eerbiediging van alle verdragsverplichtingen. De nota herinnert aan de redevoering van Flandin verleden Zondag, waarin deze met betrekking tot het geschil tusschen Frankrijk en Duitschland dezelfde beginselen over verdragstrouw en collectieve veiligheid verkondigd heeft, die Abessynië sinds vijftien maanden niet ophoudt te verdedigen. Zullen de kleine mogendheden, vraagt Wolde Mariam, deze door de groote mogendheden verkondigde beginselen hunnerzijds vergeefs inroepen? De Abessynische regeering verlangt, dat alle Volkenbondsstaten dezelfde beginselen tegen den taliaanschen aanvaller zullen aanwenden. talië en de vredesonder handelingen Het blad Giornale dttalia zet het standpunt van talië uiteen, na de jongste overwinningen van Badoglio. Het schrijft 0.a.: Men is thans gekomen tot een essentiëele phase van den oorlog, wij zullen nog niet zeggen beslissende. Wij herhalen, dat talië geen haast heeft: men zal tot een oplossing van het conflict komen, wanneer deze oplossing gerijpt zal zijn en duidelijk en overtuigend gemaakt door taliaansche initiatief op Abessynisch grondgebied". het Mussolini weigert naai de Romeinsche correspondent van de Daily Telegraph" in staat is mede te deelen hetzij op basis van de door de Commissie van Vijf in September J.. te Genève opgestelde aanbevelingen, hetzij op basis van het Hoare-Laval-plan, aan vredesonderhandelingen deel te nemen. Men legt er te Rome den nadruk op, dat talië alle voorstellen zal verwerpen, welke ontruiming van het thans door het taliaansche expeditieleger bezet gebied meebrengen. Nu talië, zoo wordt gezegti, ten koste van zooveel opofferingen den oorlog heeft gevoerd, kan het slechts zijn actie staken op de volgende voorwaarden: grondgebied voor kolonisatie, de mogelijkheid om de natuurlijke rijkdommen van Abessynië te exploiteeren, veiligheid voor zijn nieuwe grenzen en algeheele ontwapening van Abessynië. Wat de Negus zou bevelen Uit Amba Aladzji wordt door Stefani de tekst gepubliceerd van een bevelschrift van den Negus, dat echter zoo onwaarschijnlijk lijkt, dat wij deze publicatie geheel voor rekening van het taliaansche agentschap laten. Het bevelschrift betreft Abessynische soldaten welke om een of andere reden van het front vertrekken, en zou luiden: De overwinnende leeuw van den stam van Juda, Haile Selassie, door God gekozen tot koning der koningen van Ethiopië. Ten aanzien van al degenen, die aan het front vertoeven en die, in verband met wettige reden en na voorafgaande toestemming van hun chefs, naar Addis Abeba of eenige andere provincie moeten terugkeeren, hebben wij bepaald, dat zij zich op het tijdstip van hun vertrek bij hun onderscheidenlijke chefs moeten vervoegen om zich met hun handteekening (hoevele Abessyniërs kunnen lezen of schrijven? red.) tot de vervulling der volgende plichten te verbinden: 1. ndien er in de gevechten dooden of gewonden vallen en krijgsgevangenen gemaakt zijn, verklaar ik huw namen niet bekend te zullen maker 2. k zal aan ïneifia. 7 inededeeling doen van de gevallen van besmettelijke ziekten, die zich in een legerkamp voordoen en evenmin zeggen, dat deze aan een ziekte is overleden of gene aan een ziekte lijdende is. 3. k zal niet zeggen, dat het vee geen weidegrond heeft en dat de troepen gebrek aan levensmiddelen hebben. 4. k zal aan niemand verklaren, dat de vijand oprukt en evenmin, dat onze troepen terugtrekken. k verklaar mij aan de bovenstaande plichten te zullen houden. Zelfs indien een enkele getuige mocht kunnen bewijzen, dat ik, door mijn ouders of anderen in vertrouwen te nemen, deze bepalingen heb overtreden, wil ik mij aan lichamelijke tuchtiging en verbeurdverklaring mijner goederen onderwerpen. Na van de bovenstaande verklaring acte te hebben genomen, kunnen de chefs een verlofbrief afgeven. Zij kunnen straf opleggen aan hen, die deze bepalingen hebben overtreden". talië vlagt weer. Stefani meldt uit Rome: De regeering heeft besloten, dat vandaag algemeen gevlagd zal worden ter viering van de overwinning bij het Asjiangimeer en de bezetting van Gondar. Tevens wordt vandaag de tiende jaardag van de oprichting van de fascistische jeugdorganisatiebalilla herdacht, in welke organisatie de ziel van de toekomstige taliaansche soldaten gevormd wordt. De slag van 31 Maart. Het taliaansche hoofdkwartier deelt mee, dat in den slag van 31 Maart 1200 talianen zijn gesneuveld of gewond, De Abessynische verliezen waren grooter. Het schijnt dat de Keizerlijke Garde zich thans rond Mariam Asjangui, ten Noord- Oosten van het Asjangi Meer concentreert. Het is mogelijk dat de Negus den laatsten slag wil leveren, doch van andere zijde is men daarentegen van meerling, dat hij besloten heeft vrede te vragen. De talianen gebruiken gifgassen Uit Addis Abeba wordt gemeld: Dr. Macsie van de Britsche ambulance heeft gisteren een verklaring onderteekend, dat hij tusschen 1 en 18 Maart aan het Noordelijk front persoonlijk vele honderden gevallen van ernstige gasvergiftiging heeft behandeld. Ook het Zweedsche en het Nederlandsche Roode Kruis hebben dergelijke verklaringen onderteekend. n diplomatieke kringen is men van meening, dat tegenover zulke getuigenissen het onmogelijk is de beweringen, dat de talianen gifgassen gebruiken, voortaan niet als bewezen aan te nemen. Nu de talianen het Tsana-meer, de bronnen van den Nijl, naderen. Reuter meldt uit Cairo: n antwoord op de vraag welke.de houding van Egypte zou zijn, indien de talianen de omgeving van het Tsana-meer gingen bezetten, antwoordde de minister-president van Egypte, dat hij hierin geen onmiddellijk gevaar zag. Hij voegde er aan toe: Er zijn diplomatieke middelen om de belangen van Egypte in dit gebied te beveiligen". Koning Edward over den nood van zijn volk Mijn streven zal er op gericht zijn, de commercieele en in dustrieele bedrijvigheid, hier en in den vreemde, te bevorderen De koning van Engeland heeft in Buckingham Palace een aantal deputaties, in totaal ongeveer 500 personen ontvangen, die alle deelen van het volk vertegenwoordigen en die hem hun gelukwenschen kwamen aanbieden met zijn troonsbestijging. De koning hield een toespraak tot hen, waarin hij o.a. zeide: Als prins van Wales heb ik mij gehouden aan het oude devies: k dien. Als koning zal ik dat steeds indachtig zijn, want een koning kan geen hoogere functie vervullen dan dienen. Tezamen met de mannen van mijn generatie ben ik getuige geweest van de afschuwelij kheden van den oorlog en ik ben maar al te zeer op de hoogte van de moeilijkheden en den nood van de jaren, die daarop gevolgd zijn. k heb de beproevingen leeren kennen van de mannen aan het front en op dezelfde wijze ben ik mij bewust van de beproevingen van hen, die sindsdien, niet door eigen schuld, t ongeluk hebben ge periodes van werkloosheid te moeten verduren. Met alle oprechtheid sluit ik mij derhalve aan bij uw gebeden, dat de toekomst vrede en welvaart moge brengen aan dit land en tevens zou ik u de verzekering vallen geven, dat mijn voortdurend streven er op zal zijn gericht, de vestiging van den vrede te bevorderen in de geheele wereld, benevens de herleving van die commercieele en industrieele bedrijvigheid, zoowel in dit land als in den vreemde, die alleen de gelegenheid tot werken kunnen verschaffen, welke het recht is van iederen burger. k weet, dat ik bij deze taak, evenals mijn vader, den steun en aanmoediging van alle klassen der gemeenschap zal hebben. Belgies Kamer krijgt 202 leden Verhouding één lid op 40.000 inwoners gehandhaafd. n de gisteren gehouden zitting van de Belgische Kamer zijn de verschillende voorstellen met betrekking tot het aantal Kamerleden in stemming gebracht. Het eerst werd gestemd over het van Vlaamsch-nationalistische zijde ingediende voorstel, krachtens hetwelk het aantal Kamerleden 207 zou moeten bedragen. Dit voorstel werd verworpen. Daarentegen werd het ontwerp, dat door een Vlaamsch afgevaardigde verdedigd was, volgens hetwelk het aantal Kamerleden 202 zou bedragen, met 95 tegen 66 stemmen en zeven onthoudingen aangenomen. Dit beteekent dus, dat het aantal Kamerleden, dat thans 187 bedraagt, met vijftien vermeerderd zal worden en dat de verhouding van één afgevaardigde op elke 40.000 inwoners gehandhaafd blijft. De Hauptmann-affaire Morgenochtend terechtstelling? Uit Trenton wordt gemeld: De Jury van het district heeft gisteravond het onderzoek inzake Wendel beëindigd. De jury hoorde een aantal getuigen en onderwierp Wendel zelf aan een verhoor van Z]4 uur. Aangezien de besprekingen strikt geheim waren, kan niet worden gezegd of Wendel in staat van beschuldiging is gesteld of dat hij niet vervolgd zal worden. De executie van Hauptmann blijft vastgesteld op morgenochtend 1 uur (G.M.T.). De jury zal, naar in welingelichte kringen wordt vernomen, een nieuw uitstel van executie voor Hauptmann vragen. De Procureur Mansholt verklaarde dat de jury inzake Wendel nog geen definitieve beslissing heeft genomen. Slechts is besloten het onderzoek te staken en dit te hervatten, indien men dit nuttig zal oordcelen. HTLERS NEUWE VOORSTELLEN EN HOE ZE DOOR DE LOCARNO- MOGENDHEDEN ONTVANGEN ZJN De besprekingen te Londen Eden zou op belofte hebben aan gedrongen, Rijnzóne niet te versterken Duitschland wenscht uitstel der militaire besprekingen Omtrent het onderhoud, dat gisteren te Londen tusschen Eden en von Ribbentrop heeft plaats gehad, verneemt het agentschap Stefani de volgende bijzonderheden: Eden heeft von Ribbentrop uitgenoodigd Berlijn het formeele verzoek van Engeland over te brengen dat Duitschland zich verbindt de Rijn-zóne niet te versterken gedurende de periode van onderhandelingen, aangezien in het tegenovergestelde geval deze onderhandelingen zeer moeilijk zouden worden. Von Ribbentrop, aldus het taliaansche agentschap, heeft daarop op zijn beurt de verzekering geëischt, dat de militaire besprekingen tusschen de generale staven der Locarno-mogendheden opgeschort worden. Men gelooft, zoo gaat Stefani verder, dat von Ribbentrop heden naar Berlijn zal terugkeeren, teneinde deze zaak aan Hitler voor te leggen. n politieke kringen te Rome wordt verklaard, dat talië na een vluchtige bestudeering van dit ontwerp, een gereserveerde houding aanneemt voor wat aangaat de schending van het Verdrag van Locarno. Wat het constructieve gedeelte van dit ontwerp betreft, erkent de taliaansche regeering, dat dit interessante elementen bevat, die verdienen bestudeerd te worden. Te Brussel acht men het Duitsche antwoord teleurstellend, alhoewel men er op wijst, dat het niet geheel negatief is. Men acht het ten zeerste gewenscht, dat de Locarno-mogendheden zoo spoedig mogelijk bijeenkomen om in gemeenschappelijgenover overleg de houding te bepalen, die te- Duitschland moet worden aangenomen. Flandin heeft een onderhoud van een half uur gehad met den Britschen ambassc. eur Clerk. 8 April Locarno mogendheden bijeen? Na afloop van dit onderhoud werd vernomen, dat overwogen wordt de vertegenwoordigers der Locarno-mogendheden, met uitzondering van Duitschland op 8 April te Parijs of Brussel te doen bijeenkomen. n Parijsche bevoegde kringen wordt de inhoud van het Duitsche memorandum vrijwel geheel negatief geacht. n het bijzonder het laatste gedeelte, aan de vredesvorstellen van Hitler "pwiid is, zou, zoo zegt men, tot ineenstorting van de collectieve veiligheid, het stelsel van wederzij dsche hulpverleening en van den Volkenbond zelf leiden. ndien het in praktijk werd gebracht, zou het leiden tot een algeheele verwerping van de organisatie van den vrede, zooals de staten haar hebben ontworpen en sedert 1919 hebben getracht te realiseeren. Men wijst er op, dat het antwoord op de voorstellen der Locarno-mogendheden van 19 Maart geheel negatief is. Het aceoord der Locarno-mogendheden was gegrond op de gedachte, dat alvorens onderhandelingen werden geopend over een nieuw Rijnpact en ac den Europeeschen vrede, het internationalerecht dat door Duitschland is geschonden, op zijn minst gedeeltelijk, moet worden hersteld. Uit de Fransche pers. De Fransche pers blijft er op wijzen, dat het Duitsche antwoord onaanvaardbaar is. Pertinax schrijft in de Echo de Paris: dat Hitlers nieuwe voorstellen niets gemeen hebben met de voorstellen van de Locarnomogendheden. Flandin zal de opvatting van de Fransche regeering uiteenzetten in een nota, die te Londen, Rome en Brussel zal worden overhandigd. De officieuse Temps" schrijft: n de ernstige uren, welke Europa doormaakt, is het niet aangewezen olie op het vuur te werpen en de meeningsverschillen op de spits te drijven. Wij geven toe, dat, behalve ernstige feitelijke en juridische onjuistheden alsmede een verontrustend stilzwijgen op bepaalde punten, het antwoord van Duitschland niet in alle onderdeelen negatief is." Het blad voegt daaraan wel is waar toe, dat aan Duitsche zijde een volkomen gebrek aan begrip bestaat voor den toestand gelijk die door de opzegging van het Locarno-verdrag is geschapen en knoopt daaraan in scherpen vorm gestelde beschouwingen over de Duitsche methode vast, doch men mag niet vergeten, dat soortgelijke critiek in Frankrijk als het ware een noodzakelijkheid vormt.

2 Uit de Provinciale Groninger Courant oan vandaagvoor 100j aar WEENEN den 3 April 1836. Op Witten Donderdag hebben de Keizer en de Keizerin van Oostenrijk, naar ouder gewoonte, de voetwassching verrigt aan twaalf oude mannen, van welke de oudste 103, en aan twaalf oude vrouwen, van welke de oudste 108 jaren telde. De oorlogsmogelijkheid. Mussolini heeft wel wat beters te doen dan zich eerst om het materieele welzijn te bekommeren van een of andere categorie, die bijzondere wenschen uit. De maatregelen, die hij op het gebied van de kleine pachters, zoowel in Sicilië als in andere deelen van talië heeft doorgevoerd, nam hij zeer ernstig, daar ze direct met de verzorging van het land in den strijd tegen de sancties en de mogelijkheid van nieuwe oorlogen te doen hebben. Wat Mussolini op het oogenblik met alle kracht doorvoert, geschiedt alleen uit het gezichtspunt van groote voorbereiding op een eventueelen oorlog. Dat is de lijn, die door de heele binnenlandsche politiek loopt. Er wordt in talië niet direct een Fascistische staat in optima forma tot stand gebracht. Er wordt n toestand geschapen, in den meest veelvuldigen vorm, die het beste geacht wordt, om in het oogenblik van het grootste oorlogsalarm alles ter beschikking te stellen, wat noodig is..._ n groote lijnen bemerkt men, dat het in talië niet gaat om een of ander fascistisch economisch principe van inkoop of productie, het gaat uit gezichtspunten van militaire veiligheid. talië heeft niet genoeg grondstoffen bij gtoote industriëele mogelijkheden. Het zal in deze tijden tot ieder offer in staat zijn, om met grondstoffen en industrie de veiligheid n oorlogstijd te sterken. Men gaat geenszins van het standpunt uit om de groote industrie te bevoordeelen, maar de omstandigheden leiden ertoe, om een gladde afwikkeling in oorlogszaken te krijgen. De technische prestatie is zekerder en de controle makkelijker. De oorlogsindustrie komt van zelf bij de groote industrie te land. Natuurlijk wil men den handwerker en de kleine industrie volstrekt niet verdringen, maar deze moeten van zelf, wanneer ze met succes hun aandeel willen hebben, zich tot een bond vereenigen, zoowel voor inkoop als verkoop of het krijgen van bestellingen. Het persoonlijk initiatief van den kleinen zakenman en industrieel raakt dus op den achtergrond door de eisenen van de oorlogsindustrie. Het is juist deze industrie, die Mussolini volkomen in zijn macht wil hebben, wat ten gevolge heeft, dat deze industrie volkomen in handen van den staat zou kunnen overgaan, zonder dat men veel verandering zou bespeuren met den huidigen toestand. De opdrachten stammen uitsluitend van den staat en gaan uitsluitend uit militaire gezichtspunten. Wanneer een uitmuntende fabriek geen opdrachten krijgt zich op oorlogsindustrie te specialiseeren, dan is dit nooit een kwestie ten gang van zaken niet beïnvloeden kunnen. Sinds drie jaren bestaat het plan van van gemis aan protectie. De fabriek ligt uit strategische gezichtspunten niet veilig genoci? een nieuw parlement, dat der Fasci en der corporaties. Het huidige parlement is allang Het is niet het fascisme, dat op het oogenblik over staatsvorm en economie beslist, net Ethiopische conflict nog lang overleven. n ter dood veroordeeld, maar het zal stellig het is de kans op oorlog, die aan alles lijn en ingewijde kringen verklaart men, dat de Duce vorm geeft Steeds meer ziet de objectieve nog niets over de nieuwe macht en vorm van toeschouwer, dat alles in dienst van den eventueelen oorlog gesteld wordt. De het parlement te vertellen weet, omdat hy waarde ter gelegener tijd het wel zal organiseeren en der dingen is de waarde die zij voor den oorlog hebben. Dit is natuurlijk in economisen het gebruik wordt. De aankondiging van het er mee experimenteeren, tot het geschikt voor opzicht een gevaarlijke doodloopende weg. geheel is Mussolini en het taliaansche volk meenen natuurlijk een soort kalmeenngsdrankje voor de radicale fascisten, die meer het recht te hebben uitsluitend op de afweer aan de belangen van de macht van de partij zich voor te bereiden. Men kent de factoren! dan aan het directe heil voor het vaderland Meer dan vijftig staten begonnen de sancties e e en de Homefleet stoomde demonstratief in in menig opzicht staan landen als talië de Middellandsche Zee, die over het bestaan der veertig millioen talianen beslist, zooals Grandi zeide. M Daardoor is het ook te verklaren, dat Mussolini er niet over denkt om in t binnenland grootmachtig in te«rijpen op allerlei gebied. De landbouw mag gerust zijn gang gaan, als ze maar het allerhoogste rendement geeft om volk en soldaten te voeden n de uren des gevaars Er wordt alleen geregeld voor zoover het stipt noodzakelijk is en premies en onderscheidingen in geld moeten het geheel stimuleeren. Karakteristiek van Mussolini. Het typische van Mussolini is, dat hij niet de macht op ieder gebied als het belangrijkste aanziet. Hij is in menig opzicht geen über-dictator en voelt voor de waarde van teen natuurlijk spel der krachten, groote Stad door tornado verwoest Vele gebouwen ingestort. De stad Cordele in den Amerikaanschen staat Georgia is door een tornado verwoest. De storm, die op sommige oogenblikken een windsterkte bereikte van 95 mijl per uur, vernielde ruim 50 woonhuizen. Ook de middelbare school en de gemeenteschool stortten in. Onder de puinen der instortende huizen zijn verscheidene personen bedolven. Tot dusverre zijn 10 lijken geborgen. De straten der stad zijn bedekt met brokken puin van de vernielde gebouwen, hetgeen het reddingswerk ten zeerste bemoeilijkt. 3 millioen dollar schade. Volgens de laatste berichten zouden 38 personen gedood zijn, terwijl 700 menschen min of meer ernstig wetden gewond. De schade in de staten, die van den wervelstorm te lijden hebben gehad, wordt geschat op 3.000.000 dollar. ROMENSCHE NDRUKKEN ROME, 26 Maart. Wanneer ik hier een globale kijk op de binnenlandsche hervormingen geef, dan is het alleen uit het gezichtspunt, dat de binnenlandsche ontwikkeling een blik geeft dat, wat men van het buitenland verwacht. Sedert jaren willen de radicale fascisten hun ideeën doorgedreven zien en ze wenschen de restjes op te ruimen, die het liberale kapitalisme nog achter gelaten heeft in het geheele economische stelsel. Waarom Mussolini zich niet haast om aan deze wenschen te voldoen? Men had eigenlijk met de crisis van 30 al kunnen beginnen en nu met de Abessynische en sanctie-crisis is men nog niet sterk begonnen. nderdaad zitten de radicalen niet stil! Ze eisenen en blijven eischen. Hun ideaal is het, om de geheele en directe leiding in handen te nemen. n de geesten der radicalen ziet natuurlijk een ideaal-fascistische" staat er geheel anders uit dan het huidige talië. Als zij het te beslissen hadden, dan waren de groote latifondien, ieder groot landbezit, weldra keurig in stukjes verdeeld en iedere oud strijder kreeg zijn brokje, zooals dat nu al in vele streken van nieuw gewonnen land het geval is. NEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN VRJDAG 3 APRL 1936 op De Ontwikkeling in talië verdienste van Mussolini is stellig, dat hij nooit dwaasheden deed op het gebied, waar mannen als Stalin ze wel deed. Mussolini heeft een goede eigenschap: Hij kent geen klassenhaat en hij zou zich nooit tot haat laten drijven. Hij is in wijsheid niet te vergelijken met een man als Hitler. Hitler vecht tegen Joden, tegen verschillende dragers van godsdiensten, tegen de rechten der studenten, ten deele als een don Quichote tegen windmolens. Mussolini maakt steeds den indruk geen klassen te kennen. Hij voelt niets voor privilegiën. Hij laat de prinsen hun rol van glans vervullen en hij laat den proletariër den zijne. Hij wil uit de laatste geen prins en uit de eerste geen onterfde maken. Hij laat alles op zijn plaats. Hij kent alleen den wensen, dat iedere categorie absoluut in dienst treedt van het geheel. n de geheele taliaansche economie vindt men niets terug van het halsstarrige van het bolsjewisme. Mussolini kent geen vastgestelde stokpaardjes! Hij wenscht niet aan kapitalistische resten een doodsteek te geven, die tegelijk het taliaansche economische systeem treft Hij heeft ontzaggelijk veel begrijpen voor de gecompliceerdheid van de economische verschijnselen en voor de wegen van een normale evolutie. Hij houdt van proeven, van proeforganisaties, van verbetering van deze organisaties, maar steeds met het bepaalde en groote doel voor oogen. s Mussolini voortvarend en oorlogszuchtig? Dit is een vraag, die ik vaak heb hooren stellen. Men zou neiging hebben, dat te ontkennen. Hij moet een man zijn van enorm veel voorzichtig overleg. Als hij een draufganger was, zou hij nooit met zooveel verbazing waargenomen hebben, hoe meer dan vijftig staten den moed hadden het internationale economische verband zulke schade toe te voegen. De houding van Genève heeft op Mussolini een ontzaggelijken indruk gemaakt en men beweert, dat hij sinds dat oogenblik alles met een zekere somberheid bekijkt en wel hoofdzakelijk uit het gezichtspunt van oorlogsgevaar. Zoodra de economische autonomie van talië geheel volbracht is, zoodat het onafhankelijk van het buitenland wordt, zal hij vanuit een hooger standpunt stellig allerlei concessies aan de fascistische partij doen, die hij op het oogenblik bijna onbelangrijk vindt. Als Mussolini de groote fabrieken als sotta Franchini of Fiat of Marchi of Ansaldo eigenlijk onder zijn invloed neemt, dan is het niet zijn hoofdidee alles te verstatelrjken. Hij wil de geheele productie ter beschikking van den staat hebben. De staat moet de administrateur en tegelijk de afnemer van deze fabrieken zijn. Het zelfde geldt natuurlijk ook voor de groote werven, of ze in Genua of Triest liggen en natuurlijk voor de groote chemische fabrieken, in zooverre ze voor oorlogsdoeleinden of Roode Kruis in aanmerking komen. Wat de fascistische corporaties met de overige industrie doen, kan Mussolini weinig schelen, wanneer de hoogst mogelijke welvaart maar gezocht en bereikt wordt. Zoo blijkt uit de jongste redevoering van den Duce, dat de binnenlandsche handel kalm zijngang kan gaan, maar dat de buitenlandsche handel absoluut in handen van den staat komt. De sancties hebben een toestand geschapen, die nu ongeveer volgehouden zal worden. Alles wat de Duce wil, toont, dat hij geen aanhanger is van starre dogma s en systemen, dat hij voor het elastische experiment is en niet voor niet doorvoerbare plannen. Met politieke hervormingen geen haast. Met politieke hervormingen heeft de Duce ook absoluut geen haast. Het is niet zijn idee in deze tijden de grootst mogelijke fascistische oogst binnen te halen en de geesten op te winden met politieke details, die den groo- met het oog op een komenden oorlog veel makkelijker dan zuiver kapitalistische landen. Als de staat den handel met het buitenland in handen neemt, dan moet hij ook het geheele geldinstrument gaan hanteeren. Met de oorlogswinsten raakt het gedaan, maar juist die oorlogswinsten vormden immers de groote moeilijkheid voor den staat. De industrie teekende de oorlogsleeningen en werd de schuldeischer van den staat. Bij de verstatelijking krijgt de staat alles relatief goedkoop en raakt niet in schulden. n landen als Engeland, waar de bevolking nog met de droomen van vrede en Genève rondloopt, is het natuurlijk veel moeilijker de industrie op den oorlog in te stellen, dit zonder groote winsten te doen en de arbeiders geheel aan banden te leggen. Materieel is alles veel makkelijker dan voor een verarmd land als talië, maar er zijn vele psychische factoren, die niet mee zullen werken. Het zich volkomen ter beschikking stellen zonder de zoete winst van oorlogsproductie en de ingrepen van den staat te moeten dulden zal voor de Engelschenniet ideaal zijn. Voor het taliaansche volk loopt alles reeds in de banen van een geleidelijke overgang, terwijl de staatsvorm reeds aan het geheele volk geleerd heeft dat normaal te vinden, wat in kapitalistische landen aan velen onoverkomelijk lijkt. De Donaustaten en Albanië. De overeenkomsten met de beide Donaustaten spelen natuurlijk een enorme rol voor de taliaansche oorlogsindustrie, voor den oorlog in Europa en voor de verzorging in oorlogstijd. Ook mag de nieuw aangehaalde band met Albanië niet gering geschat worden. De militaire missie heeft o.a. het doel het tienduizend man sterke leger voor den oorlog op te leiden. Het groote kader van taliaansche instructeurs moet t geheel veritallaanschen en de generaal zal het hoofd van het militaire kabinet van koning Zogoe zijn. Men zal niet de eerste de beste generaal zenden, want deze heeft tevens de functie van chef van den staf van het leger. De hoofdzaak zijn de enorme fortificaties, die bij Karabourne het eilandje en de rede van Sasseno beheerschen, terwijl de haven van Durazzo geheel onder taliaansch bewind komt en talië de onkosten van de haven op zich neemt. Economisch, militair, op bankgebied en op het gebied der monopoliën en scholen heeft talië de heele macht in handen genomen. Zelfs de leening van veertig millioen francs komt meer den talianen dan den Albaneezen ten goede. Men moet Albanië nu alleen maar beschouwen als een voorgeschoven bastion van taliës macht, waarin het al zijn moderne aanvalswapens in kan zetten bij komende oorlogen. _. Een feit is het, dat Rome Albanië ontrukt heeft aan alle Balkaninvloeden, zooals het Oostenrijk en Hongarije weghaalde uit den toekomstigen invloed van de Kleine Entente. talië, Oostenrijk en Hongarije vormen in het Donaubekken een economische en politieke eenheid, waarvan men weldra zal bemerken, dat ze positief vereenigd in een richting sturen. Het is niet twijfelachtig, dat dit voor de Kleine Entente van een bijzondere beteekenis gaat worden. Uit het gezichtspunt van een eventueelen oorlog krijgt talië hierdoor ookeen geheel andere weerstandsmacht., De sancties, de Homefleet, het Duitsche optreden en vooral ook de Engelsche bewapening hebben tijdens de groote krachtsinspanning in Abessynië de taliaansche zenuwen aangetast. Het pact van Genève is voor talië de weg geworden, zooals de Duce in zijn rede zei, die in plaats van den vrede aan de menschheid steeds wijdere perspectieven van oorlog biedt. v H Agenda VOOR GRONNGEN. VRJDAG 13 April. 8 uur. Harmonie: Ver. Kinderverzorging en Opvoeding, Gp aing«ehe Vrouwenbond, Bond van Onderwijzeressen bij het Voorbereidend Onderwijs en Vereeniging Help. Montessorischool. Speciale filmvoorstelling van Ontluikend, leven", psychologische kinderfilm. 8 uur Huize Astoria: n alle zalen en overdekten tuin Kermesse de Printemps der Voetbalvereeniging G. R- C. The Blue Lyre6. Vermakelijkheden, cabaret, attracties, Bfl uur Café Van Duinen: Nationaal Jongeren Verbond, afd. Groningen. C. R. A. Eland over Het Kolonisatievraagstuk van Nieuw Guinea". BV2 uur. Van Duinen: Schippersvereeniging Schuttevaer, afd. Groningen en Omstr. Ledenvergadering. Uitvoering Volkszang- ZATERDAG 4 April. 730 uun Harmonie: school, dir. R. W. Kuiper. 8 uur Harmonie: Uitvoering Rhytm. Gymnastiek. Fr. van BruggenUlrich en Gredelvereeniging Groningen. tel van Bruggen.. 8 uur Grönneger Sproak: Feestavond Wan- 8 uur. Astoria: Kermesse de Printemps. Voetbalvereeniging G. R- C. 8.30 uur. Huize Maas: Bal Masqué Zwemclub Groningen. ZONDAG 5 April. 9 uur. Harmonie: steenwedstrijden (Turnkampioenschappen). s Middags om 2 uur voortzetting. _~, 10 uur. Grand Theatre: Fihnochtend Vrienden v d Sovjet-Unie. Optreden van de voordrachtskunstenares Lies van Assen. 11 uur. Concerthuis: Theosophisch Genootschap. Spreker de heer A. J. H. Busé over Het Jezusmysterie".!,.. 2.30 Oosterpark; Voetbalwedstrijd G.V.A.V. Hermes-D.V.S. om de K.N.V.H-beker. 8 uur. Harmonie: Concert G.O.V. Dirigent E. Clemens Schröner. 8 uur. Victoria-Hotel: Bridge-dnve. 8 uur. Astoria: Kermesse de printemps Voetbalvereniging G.R.C. BOSCOOP- EN CABARETPROGRAMMAS TOT EN MET 9 APRL. Cinema Palace: Mazurka" met Pola Negri geprolongeerd. Grand Theatre: Claudette Colbert in Vergeet mij niet". Verder Vliegende schaduwen". Beurs-Theater: Claudette Colbert in Nachtclub-Madonna". Verder 12 ambachten, 13 ongelukken" met Laurel en Hardy. Luxor Theater: Een midzomernachtsdroom" geprolongeerd. Aanvang der avondvoorstellingen 8 uur. Wintertuin Frigge: John. Kristels Radio Orkest. Bazar. Concerthuis: Bazar voor Jeugdgebouw G.C. J.M.V. Geopend 3 en 4 April van 3-10 uur Tentoonstellingen. Kunstkring De Regenboog". April-tentoonstelling. Mennozaaltje: Tentoonstelling van Chineesche handwerken ten bate van de zending in China. Geopend Vrijdag van 1010 u. STAD EN PROVNCE VRJDAG 3 April Politie achtervolgt per auto motorrijder Een sensationeele jacht te Valthermond. eenige signalen wi ie deze niet uitwijken, te Valthermond in een sensationeele jacht door de geheele streek een paar overtreders, die per motorrijwiel trachtten te ontsnappen. Toen de wachtmeester der Kon. Marechaussee om plm. 9 uur een motorrijder gebood te stoppen, gaf deze hieraan geen gevolg en reed met vol gas door. De wachtmeester verzocht den heer Drent, die juist met zijn auto arriveerde, zoo spoedig mogelijk den motor te volgen. Een opwindende jacht van enkele minuten volgde. Eerst een paar kilometer verder haalde men den overtreder in, doch ook na eenige signalen wilde deze, niet uitwijken. Toen de auto even later toch passeerde, begon het motorrijwiel te slingeren en botste tegen de auto met het gevolg, dat de motor met beide berijders over den kop sloeg. De motorbestuurder en de duopassagier, die over den weg werden geslingerd kregen eenige schaafwonden aan gezicht en handen. Het bleken te zijn J. B. van Odoorn en zekere W. van Exloo. De politie heeft beiden meegenomen naar de kazerne en proces-verbaal opgemaakt. De motor was ernstig beschadigd. Ontzettend ongeluk te Overschild Meisje schiet bij het spelen met een geweer haar neefje dood. De Weduwe V. van Oldekerk logeerde sinds eenige dagen met haar beide kinderen ten huize van den heer H. R., landbouwer te Overschild, welke laatste met zijn echtgenoote gisteren naar Haren op bezoek was. Hun 17-jarige dochter was thuis en terwijl zij aan het werk was in het karnhuis, drentelde haar vijfjarig neefje Teunis V. om haar heen en vroeg telkens of het dubbelloops jachtgeweer, dat aan den wand hing wel schieten kon. Tenslotte haalde het meisje het wapen van den muur en mikte spelenderwijs op den kleinen Teunis, waarbij plotseling het geweer afging en het ventje doodelijk in de borst getroffen werd. BÖERDERJVERKOOP N FRESLAND. Ten overstaan van den heer notaris mr. J. Gorter van Hardegarijp is finaal verkocht voor den heer J. D. van der Veen, e.a.: de boerenbehuizinge met schuur, hok, erf; afzonderlijk steenen hok, met omgelegen weiland, aan den rijksstraatweg onder Eestrum, samen groot 4.14.52 H.A., in 4 perceelen. Koopers van perceel 1, H. T. Annema te Twijzeï voor f3717; perceel 2, dezelfde, voor f2590; perceel 3, B. Bijma te Eestrum voor f 1922.40; perceel 4, A. J. Wedzinga e.a. te Kooten, voor f2316.60. Een kavel weiland, gelegen aan het Wildpad en ten Noorden van en aan den rijksstraatweg onder Kooten, samen groot 4.50.40 H.A., in 4 perceelen. Kooper van perceelen 5 t.m. 8 J. D. van der Veen te Eestrum, bij samenvoeging voor f 7343. Een perceel weiland De Zes bij Aafmoeisloot", gelegen onder Eestrum, ten Noorden van den rijksstraatweg, groot 2.08.00 H.A. Kooper van perceel 9 D. J. van der Veen voornoemd voor f 3562.50. Twee perceelen weiland.sietzefenne" en De Ferme", nabij den weg naar Oostermeer te Eestrum, samen groot 2.81.70 H.A. Kooper van perceelen 10 en 11 J. D van der Veen voornoemd, bij samenvoeging voor f4487. Totale opbrengst f25.938.50. NJVERHEDSONDERWJS COEVORDEN. Gisteren werden in tegenwoordigheid van B. en W het bestuur van de Vereeniging tot bevordering van het Ambachtsonderwijs in Drenthe, afdeeling Coevorden, het bestuur van bond van Kleermakers, en gedelegeerden van de handelsvereenigingen hier ter plaatse aan de volgende leerlingen van het Nijverheidsinstituut alhier een diploma uitgereikt: _ Auto-techniek: J. Boer, F. L. Sanders, B. M. G. van Leeuwen, L. Kampman en G. Mydenga, P. Drenth, R. van der Meulen, S. Heokscher en W. F. Lenus te Coevorden, S. Oegema te Dedemsvaart, J. Kelder te Zweeloo J J. Kooiman te Hardenberg, Z. Eising te Sleen, G. Ziengs te Zwinderen; Coupeur- tailleur: J. Keuenhof, en T. A. Alsters te Coevorden, H. Mölder en W. Lanjouw te Dalen, H. C Jansen, H. ten Brinke en S Clement te Hardenberg, J. Speelman De Krirn, M. Meyer en F. Willenng te HarcLcnböFff Machineschrijven: H. Ottens, G. Vloedgraven, J. A. Wes, H. Meyer A E. van Bergen J. H. Kollen, E. Hoogland, H. C. Ahlers, F. L. Sanders, B. H. v. Kooten, M. H Vissober J H. Hoogland, Z. Lamberts, A. J. A. Carper en T. M. Nitsche te Coevorden, J. Weggemans te Zweeloo, J. S. Lammerts te Schoonoord en H. Struik de Krim. Aan H. C. Ahlers, M. H. Visscher en H Struik werd het diploma toegekend met snelheidsdictaat aanteekening, dat zij het binnen den voorgeschreven tijd gereed hadden., Bij de uitreiking van de diplomas voerden het woord de Voorzitter van het instituut, de heer A. Bruintjes, Wethouder Lamberts namens het Gemeentebestuur, P. Donker na van den Raad, W. Wierenga, namens oe vereeniging Ambachtsonderwijs, de neer u. J. van Doornurn namens de gedelegeerden van de Middenstandsvereenigingen en vervolgens de heer J. Keuenhof namens ac kleermakersorganisaties, waarna de f>irecteur de heer P. Klapwijk de diploma s toepasselijk woord uitreikte. een met Aan de leerlingen van de Vakteekensehool werden uitgereikt het diploma hout en marmerschilderen: aan: J. Schoonekamp, H. de Lange, J. Schotkamp, B. ter Veen, A. Woltersom en A. Tabbert. 1 De einddiplomas werden uitgereikt aan J. Snijders, J. Ressing, J. Rump, G. R. van der Veen en H. Dijkstra. Van de e naar de tweede vervolgklasse zijn bevorderd H. Donker, B. Holties, H. Koops, G. Mölder, G. van der Veen en J. Wemmi. EERSTE BLAD ONDERDEROTOR 3 April. Een van de grooten van Hollywood zijn naam ben ik alweer vergeten, maar het is een geweldenaar van het zilveren venster heeft aan een journalist verteld dat het bij de filmsterren niet veel meer is. De klonten zijn uit de Hollywoodsche pap, de room is van de Californische melk, de fiscus is dol op klonten en onverzadigbaar aan room en de goede dagen zijn voorbij. Deze mededeeling heeft mij ten zeerste getroffen, want ik gunde al die lieve menschen zoo gaarne het goede leven. k ging altijd zoo rustig slapen in het besef dat die lieve magere Lilian Harvey, die vroeger ergens in n Berlijnsche bedstee sliep, nu in een gouden bed op een jaguarhuid de droomen der prominenten droomde en dat die sex-appielerige Hans Albers, die in zn jeugd ergens drie hoog achter, het hoofd van de buurmeisjes op hol bracht, al de brandende liefde van zich af kon poedelen in een particulier zwembad met marmeren wanden en gevuld met mineraalwater met een scheutje champagne. k gunde het hun allemaal zoo graag. Het was zoo plezierig te weten dat tante Mariene wel duizend hoedjes had en dat de groote Greta al maar geheimzinnig kon doen in een bungalow van heb ik me jou daar; dat Clark Gable kon paardrijden en auto-mennen en orchideeën sturen aan alle lieve meisjes van zijn straat; dat William Powell zooveel whiskey uit kristallen roemers kon drinken als hij maar lustte en dat er tenminste ergens onder de blauw-en-gouden hemel menschenkinderen dartelden die nu niets meer te verlangen hadden van alle dingen der aarde die men voor zilverlingen bemachtigen kan. Dat is nu afgeloopen. Doch pijnlijker is dat de honderdduizend-voudige dagdroomen van ons, zwoegende burgers, nu ook aan diggelen en duigen geslagen zijn. Gij en ik zijn anders, ik weet het. Gij en ik zeggen: niet de materie telt, doch het hart; niet het vleesch en de beenen maar de groote hersenen; niet de auto die wij zouden kunnen hebben indien wij dat begeerden; niet het zomerreisje naar de Cöte dazur en Madeira, doch de ziel. Maar die zoo redeneeren zijn dan ook alleen maar gij en ik en nog een fractie voor een procent uitzonderlijk-vergeestelijkten. Doch die anderen. Die millioenen die lager staan, waot materialistischer zijn dan gij en ik. Die droomen in hun sponde en onder de bloeiende perelaeren, bij de schemerlamp en in het spoklg-witte maanlictat, die droomen met hun koffer vol handelswaar in de hand, op t confectie-atelier, in de klas of in de keuken, van uitverkoren te worden tot het Hjollywoodsche paradijs. Zij, anders dan gij en ik, dieplatonisch en duizelig aanbidden de volmaakt schoone, goede en edele mannen en vrouwen van het lichte doek in het donkere duister onzer droompaleizen. De kellner die Men jou wil zijn. De kantoorknaap die in zijn scheerspiegel Ronald Colman ziet, iederen morgen. Het daghitje van uw, van hun, van mijn tante die doende de vaat uit het zeepsop de breekbare kasteelen ziet omhoog rijzen, welker poorten voor haar, Casta Diva, vaneen zullen wijken. Die allen hebben een illusie minder. De eenige die zij hadden. De filmacteurs zijn niet rijk meer. Beklaag de daghitten. DE GOUDEN BRUG. Nieuw feuilleton. De Gouden Brug" is een uit het Duitsch vertaalde roman van Hanno Plessen, een boeiende geschiedenis welke zich afspeelde in dezelfde wintersportplaats, waar H. M. de Koningin en H. K. Prinses Juliana th dens de Olympische Winterspelen eenigen tijd hebben doorgebracht. De vlotte verhaaltrant en de pakkende intrige zullen dit feuilleton, waarmede rieden een begin wordt gemaakt, zeker Ui oen smaak doen vallen. Volksweerbaarheid. Onder voorzitterschap van mr. H. Frima werd gisteravond de algemeene vergadering der afd Groningen van de Ver. baarheid Uit.het gehouden jaarverslag van den secretaris, den heer A. Loot. bleek, dat vooral de Schietvereniging Groningen, onderafd. van Volksweerbaarheid een succesvol jaar achter den rug heeft. Er werd deelgenomen aan 5 wedstrijden waarop de korpsschutters 8 prijzen wisten te behalen. Hieronder waren 3 eerste prijzen, alsmede de zoo zeer begeerde jhr. von Bose-beker. Uit het financieele jaarverslag van den pennningmeester, den heer F. Bontkes Gosselaar memoreeren wij, dat 11 Vereenigingen met leden van het terrein gebruik maakten. De inkomsten bedroegen f 659.26 en de uitgaven f 570.51, voordeelig saldo is derhalve f88.75. Bij monde van den heer H. Rodenhuis werd medegedeeld, dat de bescheiden voor de kascommissie in orde waren bevonden. Décharge werd verleend onder dankzegging voor het gevoerde beheer. Bij de bestuursverkiezing werden de heeren J Elzer, F. Bontkes Gosselaar en mr. er. J E Hesse als bestuursleden herkozen n de kascommissie werden gekozen de heerer H. Rodenhuis, H. Thorbrugge en G. Datema.

A- A Propaedeutisch examen. te nü? 6er Oostenbrink, theol. candidaat der r neeft voor de Classis Ommen exam svaart eref Kerk met goed gevolg het prop. m«ü n af gelegd en is met algemeene sternten verklaard bij de Geref. Ker- Examens. Aap de Rijksuniversiteit alhier is gistermiddag geslaagd voor het Candidaats examen voor het Geneeskunde de heer P. Lakeman; r >sexamen ste gedeelte de dames C. G. fcupkens Smit en Tj. Heemstra. Bevorderd is tot arts, de heer G. Nienhuis, eeboren te Winschoten en mej. H. Beekman, geboren te Groningen. Verkocht. Door tusschenkomst van het Woningbur.»" L. la-gro & Zoon, opgericht 1874, alhier, is verkocht: het heerenhuis, best. uit afz. beneden- en bovenhuis, aan den Petrus Campersingel 183 en 183a. Verkooper: de heer G. Post alhier. Kooper: de heer P. J. Vennema, alhier. Plotseling sterfgeval. Toen de 50-jarige kweeker Jurjen Noordno{ gisteren van den landbouwer Kor te Niekerk terug kwam, zat hij nog slechts nauwelijks op de fiets of hij werd door een hartverlamming getroffen en viel dood neer. t ZANDT, 2 Apr. Vanwege de afd. t Zandt an den bond van boerinnen en andere plattelandsvrouwen werd een bazar gehouden in ftet hotel Boer alhier. De voorzitster van de afd. heette alle aan- We2igen hartelijk welkom in het bijzonder gemeentebestuur, de zusterafdeelingen? ft vedere genoodigden. Daarna hield de neer e. E. Cleveringa, burgemeester, een Peningsrede, waarna een algemeen bezoek aan de stands en attracties volgde. Op een bijeenkomst van de medewerkers aah den bazaar in het hotel Boer, bracht de Presidente, mevr. Cleveringa, een warm woord Vah dank aan al de deelneemsters en deelnemers voor de hulp en moeite, die velen zich hebben getroost. >e netto opbrengst bedraagt f695.28. De heer F. J. Boer gaf een uiteenzetting betreffende de plannen tot het stichten van een Dorpshuis. Gaan de plannen door, dan zal het gebouw aan de Noordeinde van het dorp op het fte sportterrein, waar nog een dubbele.emstede beschikbaar is. Voor vergrooting hjft dan ruimte beschikbaar, terwijl tevens yoor de kleuters een speelplaats kan worden met zandbakken en dergelijke. Bij ongunstig weer zal heel goed voor het spelen van de groote rij manege gebruik kunn u worden gemaakt. Tevens merkte spr. op dat de V. v. V. r k graag een gelegenheid wil scheppen voor fymnastiek zoo daarvoor animo blijkt te begaan. reen- v ORJPSKERK, 2 April. De Chr. Oranje V~ hield haar jaarvergadering. De f L telde 185 leden. De inkomsten waren 1 en de uitgaven 346.53. j f n de plaats van de heeren H. R. Kalk en t "v- d. Vlegel werden gekozen tot be- "juursleden A. Plettinga en K. Wiersma. Er "J r den voorloopige besprekingen gehouden er de viering van den 30 April en 31 Aug. TELEGRAMMEN Militairen en rijwielbelasting M- v- w- Uitspraak van het H. M. G. inzake m dekwestie der aanhouding van een ditaire colonne door belastingambtenaren. van w- gg HAAG, 3 April, uitsnra 2 0g Milita.ir Gerechtshof heeft heden Wacht»? gedaan in de strafzaak tegen den ment v ester het 6de i regi~ te die voor den Krijgsraad dat hi? Bos ch had terechtgestaan terzake een coiri P 28 Augustus 1935 als geleider van lijk dp ri nne wielrijdende militairen opzetteen een r een ambtenaar der belastingen ContriSi geiïleente-veldwachter voorgenomen tirieni + Voor de naleving der rijwielbelasaan rf heeft belemmerd en verijdeld door «de onder zijn bevelen staande " militairen, le op het stopteeken van den veldwachter van hun fietsen waren gestapt, het bevel doorrijden te geven., De Krijgsraad had beklaagde vrijgesproken op grond dat art. 41 der inkwartierings- et wel strafbaar stelt hem, die eigendunkelijk het gebruik der openbare wegen aan krijgsvolk verhindert of belemmert en dat an zoodanige belemmering hier zeer zeker "Prake is. De Krijgsraad had niet de over-,uiging gekregen dat beklaagde het hem ten te gelegde opzettelijk heeft gepleegd. «n? et Hof vereenigde zich met deze vrijmaak met dien verstande dat het Hof het van het optreden der ambn Sonri hierin gelegen acht, dat zij zich de (W no dzaak tot de manschappen van nne hebben gewend, inplaats van tot Het Hof had de over- den n laste gekr egen, dat beklaagde het hem ten hiers hii egde opzettelijk had gepleegd, imbek J end gaf u bevel tot doorrijden, nadat hem öiet welk rt ö S geworden in welke functie en el de ambtenaren optraden. GeneraalTonnet in het ongelijk gesteld Debeleedingenszaaktegen dr. Schnitzler. êf NHEM, 2 April, spraak hemsche rechtbank heeft heden uitden seduan in de civiele procedure van TorirwPen3ionneerde n generaal-majoor J. O zen n,, ï e Vorden tegen dr. J. G. Schniteler, beie Jrif,r-ts te Arnhem. Het betreft hier de betroï l? lngszaak waarin generaal Tormet Van is p geweest. Hij is destijds op grond kr ant en onderzoek van dr. Schnitzler in een Zm"v; zmnigengesticht opgenomen (eerst te ZiJTi r? en en later te Santpoort) terwijl hij na Sc ontslag n een vervolging instelde tegen dr. De u p gr nd van onrechtmatige daad. uitm-,1, tdank heeft drie deskundigen doen NEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN VRJDAG 3 APRL 1936 EERSTE BLAD 3 of inderdaad door dr. S. op lichtvaardige gronden zonder behoorlijk onderzoek zou zijn gehandeld. Deze deskundigen prof. Boerman, dr. H. v. d. Hoeven en prof. Rümke waren eenstemmig in hun conclusie dat de gegevens van dr. S. en zijn eigen waarnemingen voldoende waren om zich een juist oordeel over den toestand van generaal Tormet te vormen. Er was h. i. inderdaad gevaar aanwezig. De rechtbank, uitspraak doende, heeft beslist dat gedaagde geen onrechtmatige daad heeft gedaan zoodat de vordering van eischer moet worden ontzegd en hij moet worden veroordeeld in de kosten van het geding groot f2bl en f3oo voor het rapport der deskundigen. Duitschland en de Locarno-mogendheden De generale staven komen te Londen bijeen LONDEN, 3 April (Reuter-A.N.P.). n het Lagerhuis deelde Eden hedenochtend mee, dat de conferentie der generale Staven, waartoe door de Locarno-mogendheden was besloten, te Londen zal worden gehouden. De regeeringen van Frankrijk en België hebben hierin toegestemd. Een datum is nog niet vastgesteld. De oorlog in Abessynië Reorganisatie der Britsche ambulance ADDS ABEBA, 3 April (Reuter). De leider van de Britsche ambulance Melly is hier aangekomen om de ambulance te reorganiseeren. Volgens een Britsche waarnemer aan het front concentreert de Negus thans weer zijn troepen voor een aanval, die door hem zelf zal worden geleid. De kroonprinses te Massoea. MASSOEA 3 April (Reuter - A.N.P.) De Prinses van Piemont is vanmorgen te Massoea aangekomen. De eventueele vredesonderhandelingen TSJECHO-SLOWAKJE. Een vlag-incident. GENÈVE, 3 April (A.N.P.). Het secretariaat van den Volkenbond heeft hedenochtend bevestiging ontvangen, dat de taliaansche regeering een vertegenwoordiger naar Genève zal zenden, vermoedelijk Rocco, om met den voorzitter van de Commissie van Dertien de mogelijkheid van een regeling van het taliaanschabessynisch conflict onder de oogen te zien. De ambassadeur van talië te Madrid zal heden een nota in dezen zin aan de Maderiaga overhandigen. Men is algemeen van oordeel, dat de Commissie van Dertien kort na Paschen zal bijeenkomen om de resultaten van de besprekingen tusschen de Maderiaga en de vertegenwoordigers van talië en Abessynië te vernemen. PRAAG, 3 April KA.N.P.). Dezer dagen heeft zich op de Elbe een vlag-incident voorgedaan. Ten Tsjechisch gendarm beval den kapitein van een Duitsch schip de hakenkruisvlag neer te halen. Aan dit bevel werd voldaan. De Duitsche legatie te Praag heeft in verband met dit incident bij de Tsjechische regeering geprotesteerd. JAPAN. De buitenlandsche politiek onveranderd. TOKO, 3 April. (A. N. P.) Ter gelegenheid van zijn benoeming tot minister van Buitenlandsche Zaken verklaarde Arita aan de pers, dat de buitenlandsche politiek van Japan gefundeerd blijft op de verklaring van den Mikado bij het verlaten van den Volkenbond door Japan. Deze politiek blijft gericht op het verzekeren van den wereldvrede. Dit moet leiden tot het verbeteren van de betrekkingen met China en het regelen der betrekkingen met Rusland, Engeland en de Vereenigde Staten. Hij achtte het van groot belang, dat het Verre Oosten beveiligd wordt tegen het opkomende communisme. MANTSJOEKWO. De incidenten aan de grenzen. TOKO, 3 April. (A. N. P.) Vernomen wordt dat de regeering van Mantsjoekwo gisteren een nota heeft gezonden aan de regeering van Buiten-Mongolië, waarin wordt gewaarschuwd tegen de ernstige gevolgen, die de provocaties van Mongolië zouden kunnen hebben voor de betrekkingen tusschen beide landen, indien de regeering van Buiten-Mongolië hier niet spoedig een einde aan maakt. FNANCEN en ECONOME NCASSO BANK N.V. Dividend 3½pet. (onv.) AMSTERDAM 3 April. n de gisteren gehouden vergadering van den Raad van Commissarissen der ncasso Bank N.V., is besloten aan de. op 7 Mei a.s. te houden algem. vergadering van aandeelhouders voor te stellen om na ruime afschrijving en reserveering een dividend uit te keeren van Z% pet. (evenals vorig jaar). Faillissementen. De Arrond.-rechtbank te Groningen verklaarde heden n staat van faillissement: A. de Wit, touw- en ijzerhandel, Roden. Curator Mr. R. A. Vos. W. Nijlunsing, timmerman, Groningen, Gorechtkade 86b. Curator Mr. G. F. de Sitter J. Steenhuis, timmerman, Polderstraat 53 Groningen. Curator Mr. R. Watjer. R.C. Mr. C. J. J. W. van Groeningen. Opgeheven J. übels te Groningen. LUCHTVAART DE NDè-POSTVLUCHTEN. De Kwak (Hondong) thuisreis 3 te Amsterdam. De Lijster (Both) uitreis 3 te Bandoeng. De Perkoetoët (Smirnoff) uitreis 2 te Cairo. De Kievit (Van Veenendaal) thuisreis 2 te Rangoon. KERK en SCHOOLNEUWS EXAMENS. heer J. de Boer (met lof) ; idem hoofdvak scheikunde de heer E. W. Jonker. Candidaats klassieke letteren de heer J M. Academische Examens. Amsterdam (Gem. Universiteit). Candidaats rechten de heeren H. v. d. Heide. E. L. Bakhuijs en J. H. N. Wilken. Candidaats wis- en natuurkunde de heer H. J. Stammer Jr. en mej. E. S. Verbaegh. Doctoraal wis- en natuurkunde, hoofdvak natuurkunde, de Willems.. Doctoraal klassieke letteren mej. H. W. Rinck. Oandidaats oeconomische wetenschappen de heer C. E. Brom. Utrecht (Rhfcwniversiteit). Doctoraal rechten mej. J. Raupp en de heer J. Vennaat. Candidaats rechten de heer dr. D. H. Smit. Candidaats godgeleerdheid de heeren E. Saraber en B. v d. Bosch. Doctoraal Nederlandsche letteren de heer Kok, B. Candidaats geschiedenis mej. D. C. E. Bolkestein. Leiden (Rrjksuiversiteit). Bevorderd tot doctor in de wis- en natuurkunde op proefschrift getiteld: Nitratie van beneylarüline en derivaten ac heer P. van den Berg, geboren te Schipluiden. Candidaats wis- en natuurkunde (H.) W J M. v. d. Weijden. Doctoraal Nederlandsche letteren: mej. A. H. Mulder; doctoraal rechten de heeren T. L. W. 11. Goeman, A. van Panhuys; candidaats rechten de heeren N. M. Muller, W. E. Polstaa, G. v. d. Wall Bake, J. M. v. d. Plier; candidaats Zuid-Afrikaaneoh recht de heer C. Steyn. Nijmegen (R.K. Universiteit). Doctoraal rechten de heer H. M. L. Wils, Venlo; candidaats rechten de heer. C. de Debrot. Willemstad (Curac/ao) : candidaats Romaansche taal en letterkunde (Fransch) mej. A. J. L. Boschmann, Nijmegen. Delft (Techn. Hoogeschool). Oandidaateex&rnen mijningenieur de heer J. Wientjes. Rotterdam (Ned. Handelshoogeschool). Candidaats handelswetenschap de heeren F. Schultz, G. D. Pasman. P. J. M. Carati. Tilburg (R.K. Handelshoogeschool). Candidaats oeconomische en sociale wetenschappen de heer L; M. J. Nyst, Kerkrade. NAGEKOMEN SCHEEPSTJDNGEN Stoomvaart Mij. Nederland. Tarakan uitr. 2/4 van Londen. Madoera thuisr. 274 van Londen. Poelau Tello thuisr. 2/4 van Belawan. Kon. Holl. Lloyd. Zaanland 3 4 te Amsterdam. Saüand 2/4 van Buenorf-Aireihaar La Plata Rotterdamsche Lloyd. Sibajak thuisr. 3,4 van Singapore. Sltoebondo thuisr. paes. 3/4.Finieterre. HollandAmerika Lijn. Statendam, toeristenvaart 2/4 te New-York. Dinteldijk 2/4 te Portland (O.). Burgerdijk 31/3 van New-Orleans naar Rotterdam Breedük thuisr. 1/4 te Londen. HollandBritsen-ndië Lijn. Streefkerk 2/4 te Rotterdam. HollandOost-Azië Lijn. Gïootekerk thuisr. 14 van Kobe. Zuiderkerk thuisr. 2/4 van Aden. SilverJava-Pacific Lijn. Kota Agoeng 31 4 van Vanoower naar Batavia HollandAfrika Lijn. Bosohfontein 3/4 ba Rotterdam. Springfontein uitr. 2/4 van Marseille. Randfontein thuisr. 2/4 van Port-Said, Stoomvaart Mij. Oceaan. Peisander thuisr. 1/4 van Colombo. Kon. Ned. Stoomboot Mij. Amsterdam thuisr. 2/4 van Payta. Bodegraven 3/4 te Amsterdam. Orestes 2/4 te Lissabon. Orion 2/4 te Amsterdam. Tiberius 2/4 te Kopenhagen. Trajanus 24 te Hamburg. Venezuela 2/4 van Barbados naar Amsterdam. Crynssen 34 van Amsterdam naar West-ndië. Barneveld thuisr. 1/4 te Valparaiso. Costa Rica uitr. 31/3 van Kingston (J.). NEDERLANDSCHE EN VREEMDE SCHEPEN. Gadyla 1/4 van Buenos-Aires naar Curacao. Leersurn 2/4 te Rosario. Trompenberg 2/4 van New-York naar Caibarien, Jsselhaven 2/4 te Hamburg, Batavier in 3/4 te Londen. Oranjepolder 2/4 te Londen, Vliestrcom 2/4 te Huil. ZOUTKAMP, 2 April. Vertrokken: Time is money, g. Visser, Werkendam; Cargo, M. Bootsman, Amsterdam, Miecbiel, J. van der Bosch, Dokkum; Margaretha, M. Bootsman, HUiegom. Binnengeokmen: Figaro, E. van Veen, Roode Haan; Fitalis, J. Brongers, en Wilhelmina, L. Meinen, Groningen. Maandoverzicht. Gedurende de maand Maart maakten van de haven gebruik: zeeschepen 1 stuks met een gez. tonnernaat van 128 ton; binnenschepen 16 stuks met een gez. tonnernaat van 2058 ton, totaal 17 stuks met een gez. tonnernaat van 2778 ton. Waterstandsberichten op 1 April 2 April 3 April Keulen 1.53 1.52 155 UODU 997 1001 10.02 St. Andries (Waal) 2.34 2.41 2.48 Westervoort 832 8.36 837 Maastncnt 41 19 4120 4131 CJrevenblcht 28 35 28.26 28.32 Venio " " St Andries (Maas) 0.60 0.97 0.98 Minste vaardiepte: Panneraen-Useikop 2.60 2.65 275 Minste vaaraiepte: Jselkop Arnhem 2.20 2.25 220 Minste vaardiepte: Arnnem- Wvjk orj Duurstede 1,75 1.89 1.85 Minste vaardiepte: W 0 Duursteae-Vreeswijk 2. 205 2.10 vï.nste vaardiepte: Geldersene Jse] 2.25 2.30 235 vl.r.ste vaardiepte: Waal 0-. 0 BEURS VAN AMSTERDAM OVERZCHT OCHTENDBEURS. AMSTERDAM, 3 April. De Amstcrdamsche wisselmarkt kenmerkte zich heden door een kalm verloop. Groote prijsverschillen vielen niet waar te nemen. Ponden en dollars vertoonden een kleine neiging tot oploopen, waartegenover de Fransche francs eerder iets gedrukter in de markt lagen. Tegen het einde der week is het vooral in tijden van spanning een niet ongebruikelijk verschijnsel, dat van het Fransche devies ten opzichte van andere landen de valuta iets terug valt. Op de vroegbeurs bestond vanmorgen wat de effectenhandel betreft een goed prijshoudende stemming, de handel was echter onbeteekenend. Natuurlijk ging er een kleinisheid om in Koninklijken, die zich ruimschoots konden handhaven. Philips bleven op peil. Voor Unilevers openbaarde zich vraag, zoodat die meerdere punten konden avanceeren. Amerikaansche fondsen waren goed gedisponeerd, waarbij bescheiden omzetten plaats vonden in Anacondas en Staalwaarden. Voorloopige noteeringen, opgenomen plm twee uur hedenmiddag, medegedeeld door nel Effectenkantoor N. A. Wiehert te Groningen r.k. Heden 4 % Nederland -^H 4 % Nederl indlë 964, Aana Koloniale Bank 514 6 4 m Neaeri ma Handelbnn» H4H 114 Cert. Neaeri Hanaei Mn. 126 126 Aand Alg Kunstzvjae unie 24K 244. Van Bericeis Patent 394 Cert. Calve-Deilt <gew.) 58 Aand Nea Fora Autom Fabr. 2204 221 Philips Gloeii.la. tg. Bei.) :794 1784 Cert. Urn lever (gew > 1064 1094. Anaconda Coppei 2it :24«KennecQtt Copper 22% ;2?i Bethlehem Steel 34H 3 b. «DS Steel Corp. 404 414 Cities Service 34 Aand Redjang Leboug. 235 Kon Petroleum a f 1000. 26% 2-16? Cert. snell Umon!oi 104» nae Waiei Am OU. 114 HHi Aand. Amsteraam Rubber 126 W 1254 Deü Batavia Rubber 744 Cert. ntercontinental Rubber 2J4 Aand. Kon Nea. Stoomboot s-f, 54 Nederl Scheepv unie 464 46 Cult der Vorsten] <gew.) 24 24 B Hanaeisverg Amsteraam 237H 236? i Javascne Cultuur 12J4 1314 Neaeri. ma Suiker Onle 1104 1124. Deü Batavia laoaic 186 189 Deü Maatscnapprj 205 209 Cert. De Oostkust 484 Aand. Senemban rabak 19.4 Cert. Umon r-acinc Railr. 79H Wabasn Raitroaa (gew.) 24 5i % obl. DuitscnJ. (Young igj 2-4 82. verkl.) 5} % idem 23 l i 234 lm, verlüj Voorlooptge wisselkoersen om 12 anr bedenmiddag aan de Beurs ie Amsterdam. (Niet officieel) tpei telefoon) 2 April 3 April 2 April 3 Apr 1 Londen 7.i«4 7 tv% Madrid 20.15 20.im Parijs 9.70 S.> 70.i Berlijn ó9.üh sy.2is Kopenh. 8?.56K Zwitser! «7.1 W 47.99 Stockholm J7sl»i N. Vork 1.47»f, J.47J1" Dsio 36 67S 36 7 3? i Brussel 24-4.91h Praag 6.094 Milaan HANDELS-en MARKTBERCHTEN Boterheffing. Heffing op binnenlandsche boter en heffing op vervoer buitenlandsche boter f 1.10 per kg. LEEUWARDEN, 3 April. Aangevoerd: 48 enterstieren 70120; 94 twenterstieren 120220; 505 vette koeien 90175; vette koeien per kg. 3247 et. 1755 melke en kalve 90190; 305 pinken 3580; 23 vette kalveren 2565. 1196 nuchteren kalveren 2.504.50, 320 vette schapen 1021; 85 weide schapen 8 16; 375 vette varkens 2090; vette varkens per kg. 2834 et. 40 magere varkens 1540, 93 kleine biggen 712, 30 bokken en geiten, 57 paarden. Tezamen 4826 stuks vee. Overzicht: Stieren iets flauwer; melk-, kalfen vette koeien in de geschikte soort iets vlugger handel, overigens nog kalm, pinken minder aanvoer, handel kalm, vette kalveren ongeveer prnshoudend, nuchteren kalveren kalm, varkens wel prijshoudend, wolvee iets beter. Heden naar de N.V.C. plm. 165 varkens over. LEEUWARDEN, 3 April. Noteering kaas V. V. Z. M.: Goudsche 20pl. 0.750.80; Goudsche 40 pi. 1.301.35; Goudsche volvet 1.701.75; Edammer 20 pi. 0.750.80; Edammer 40 pi. 1.30 1.40; Broodkaas 40 pi. 1.301.35; Leidsche 20 pi. 0.850.90. Stemming: flauw. LEEUWARDEN, 3 April. Granen: geen noteering.. Aardappelenl: Borger f 2.20f 2.40; Roodstar f 2.60f 2.90. Vlas: De Wetten f 3f 3.20. Export-aardapelen Alva en ndustrie f 3, LEEUWARDEN, 3 April. Export prijzen. Goudsche 20 pi. 0.150.16; Goudsche 30 pi 0.220.23; Goudsche 40 pi. 0.260.27; Edammer 20 pi. 0.150.16; Edammer 30 pi. 0.220 23; Edammer 40 pi. 0.260.28; Broodkaas 40 pi 0.260.27. Stemming: flauw. Boter: Mijnboter hoogste not. 1.52; middelnot. 1.42; laagste not. 1.23. Veilingboter. Hoogste not. 1.26; Laagste not. 1.24. Aanvoer 13 86. Noteering Bond van Zuivelfabriek: Kaas; Sleutelkaas 25, nagelkaas 1518, Edammer 25, Aanvoer 2381 kg. Eieren 21/103 et. per stuk; Aanvoer 25000 K.G. Handelsprijs 3640 p. K.G. Eendeieren 2i 3 p. stuk. Aanvoer 700 K.G. Handelsprijs 30 35 p. K.G. EMMEN, 3 April. Aanvoer en prijzen als volgt: 19 melk- en kalfkoeien f 100125. 12 melk- en kalfvaarzen 110, 2 hoogdrachtige koeien 120145, 7 pinken 90 6585, 14 graskalveren 3062, 23 weideschapen 713, 4 geiten 46, 7 lammeren 34, 18 dr. varkens 1685, 3 afgezoogde varkens 4045, 171 loopvarkens 1723 alles per stuk, 578 biggen 1.502 per week. Eier- en pluimveemarkt: 17 oude hanen f 0.70 1.26, 115 oude kippen 0.601.10, 45 konijnen 0.25 1.20, per stuk. 33000 eieren: witte f 2.302.40, bruine 2.402.55, gemengd 2.402.50 per 100 stuks. Handel vlug.. MEPPEL, 2 April. Vette varkens 2831, vette biggen 3234 et. per kg., drachtige varkens f 4580, magere varkens 3550, loopers 1525, biggen 913 et. per stuk. Handel traag. HOOGEVEEN, 2 April. Veemarkt. Aanvoer 646 runderen, 61 varkens, 10 schapen en geiten. Prijzen: 5 stieren f85158, 68 neurende koeien 120165, 90 neurende vaarzen 100140 341 guste koeien 60100, 92 pinken 5473. 50 kalveren 1538, 2 dr. zeugen 5065, 1 guste zeug 50, 2 loopvarkens 1620, 156 biggen 912 per stuk, biggen per week 1.502, 6 Fr. HET VOORNAAMSTE NEUWS Nu het den Abessijnen slecht gaat in den oorlog- Protesten te Genève. (pag. 1) Hitlers voorstellen en de houding der Locarno mogendheden. (pag. 1) De algemeene dienstplicht in Oostenrijk en de reactie in het buitenland. (Overzicht.) (pag. 1) Het langer verblijf in werkelijken dienst voor militairen. Kostwinnersvergoeding aan ouders van dienstplichtigen. (pag. 5) Hulp aan drenkelingen in autos. (pag. 19) Dr. J. C. Rullmann is overleden. Biograaf van dr. Colijn. (pag. 5) Betalingsverkeer zonder gereed geld. Het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer. (pag. 23) Ontzettend ongeluk te Overschild. Knaapje spelenderwijze door zijn nichtje neergeschoten. (pag. 2) ARTKELEN EN VERSLAGEN Joodsch leven in Groningen. Een nterview met Opperrabbijn Dasberg. (pag. 23) Waar werk is voor de jongeren. n en bijhet G. C. M. J. V.-huis te Midlaren. (pag. 27) Verslag G. O. V. (pag. 15) Gerechtshof Leeuwarden. (pag. 24) Jaarverslag Kon. Ned. Stoomboot Mij. (pag. 15) Romeinsche ndrukken. (pag. 2). Brieven uit België. (pag. 23) Uit Australië. (pag. 15) Vragenbus. (pag. 18). schapen 915 per stuk, 4 lammeren, geen prijs. n kalf- en melkvee was de handel tamelijk vlug tegen hoogere prijzen dan de vorige week. Voor slachtvee waren de prijzen ruim zoo hoog als voorheen. Stieren prijshoudend. Er was veel vraag naar guste koeien en weidepinken. n wolvee was de handel iets vlugger tegen hoogere prijzen. Op de varkensmarkt was de handel tamelijk vlug, vooral in biggen. DEDEMSVAART, 2 April. Weekmarkt. Aanvoer en prijzen: 76 biggen 11, f9 -. 10 varkens 15, 5 schapen 1117, 2 geiten 57 alias per stuk. ZWOLLE, 3 April. Boter. Aanvoer 167 kg., waarvan 4 1,8 vaten. 2 1/16 vaten en 134 stukken van i kg Prijs f 1.50 1.60 per kg., per 1/8 vat van 20 kg. prima f 3031, per 1 16 vat van 10 kg. f 1615.50. Handel kalm. 150000 kipeieren 12.253 per 100 stuks. Huiden. Koehuiden 12, pinkenvellen 12, grasvellen 131, stierenvellen 9i et., paardehuiden.f 45. Handel kalm. Veemarkt. Aangevoerd 3210 stuks als: 1537 runderen, 317 graskalveren, 538 nuchtere id., 46 schapen, 47 lammeren, 72 varkens. 455 biggen, 5 geiten Men besteedde voor neurende en versehgekalfde koeien f 105190. dito vaarzen en schotten 100 160, guste koeien voor de vetweide of stal 7013c. dito vaarzen 70125, voorjaarsfcalvende koeien 80135, H-jarige apringstieren 45105, J-jarige pinken 4590, jonge fokkalveren 1240. nuchtere kalveren 39 per stuk. vette koeien en ossen aan bouten 3045, dito stieren 3438, dito kalveren 6090 et.. vette schapen f 717, lammeren 6lo, 6-weekeohe biggen 1213, 14-weeksche dito 1315, drachtige varkens 3550, magere dito 4065 per stuk, vette dit» 3132 et. per kg. Overzicht: handel vet vee traag, eerste soort iets hoogere prijzen; gebruiksvee, handel traag, staande prijzen. Graskalveren handel stug, mindere prijzen. Nuchteren kalveren handel willig, iets mindere prijzen. Schapen handel vlug, stationnaire prijzen. Vette varkens handel rec/2- lijk, staande prijzen. Loopvarkens handel stug, iets mindere prijzen. Biggen handel kalm, hoogere prijzen. AMSTERDAM, 2 April. HANDELSBERCHTEN. Koffie loco prijzen in transito onveranderd Suiker kalm met handel per Aug. tot f4j Thee. n veiling weerden aangeboden 6436 kisten Java, 2865 kisten Sumatra en 108 kisten ndo China. Aanvankelijk bestond bij prijshoudende stemming goede belangstelling. Later werd ds markt gemakkelijker. Er werden hier en daar 1 cent lagere prijzen betaald dan in vorige veiling. NOTEERNGEN. Oliën per 100 kg. Lijnolie Mei 15J, Mei-Aug. 15}, Sept.-Dec. 15!, Jan.-April 15j. Koffie. Onveranderd kalm. Zonder omzet. Suiker. Gelaten: Juni 4, Dec. 4}. Geboden: Juni 3J, Oct. 4}, Dec. 4}. Rest onveranderd kalm. Peper. Onveranderd kalm. Zonder omzet. Rubber Crepe : Onveranderd kalm. Omzet 7500 kg. ROTTERDAM, 2 April. Mais op termijn Hoogste laagste vroegk. slotk. vor slotk. Mei 57} 57? 57} 57}1. 57 Juli 57} 57} 57} 57.-1. 57. Sept. 56 56 58 58" 58 Nov. 59 59 59 Tarwe op termijn. Hoogste laagste vroegk. slotk. vor.slotk. Mei 4.90 4.90 4.90 4.90 4.87} Juli 4.85 4.85 4.85 4.85 4.82} Sept... 4.72} 4.72} 4.72} Nov. 4.70 4.70 4.72} 4.70 4.72} ROTTERDAM, 3 April. (.Opening.; Mais: Mei 57 3.4; Juü 57J; Sept. 58 (b); Nov. 59 (1). Tarwe Mei 4.80; Juli 4.77J (b); Sept. 4.65; Nov. 4.621 (1). LVERPOOL, 2 Tarwe: Mei 6/lf 6/l 6/li Juli 6/2} 6/2} 62} Sept. 6,2 i 62; 6,1} April. LVERPOOL, 3 April. (Opening.) Tarwe: Mei 3/8 58. Juli 1/2 58. Zuid-Amerikaansche noteeringen. BUENOS-ARES. 2 April. (Opening.) Mais: +1; -f 1. Tarwe: onv.; -f 1. Nederlandsche Zuivel Centrale. Commissienoteering Nederlandsche boter Sll April 44 et. per kg. KOPENHAGEN. 2 April. De Deensche boternoteering bedroeg heden 186 kronen f 0.61,

4 NEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN VRJDAG 3 APRL 1936 EERSTE BLAD ADVERTENTÉN J D. V. hopen onze lieve $ é Ouders Z DERK GERLOF DE JONGE J en ELLZABETH MELLEMA Zondag 5 April 25 jaar getrouwd te zijn. % Groningen, April 1936. t Prof. Rankestraat 36a. % Hun dankbare Kinderen en J Verloofde.. Receptie 2e Paaschdag % ï van 56V2 uur ORANJE NASSAU" W. A. Scholten- straat 19. V Verloofd: ANNA KOEKKOEK en PETER TAA. Sappemeer, 5 April 1936. Winkelhoek. Zuidbroek, Heiiligelaan. n plaats van kaarten. V Verloofd: A. M. ROELOFS en M. A. NVARD. Hoogkerk, 13 April 1936. Zuidersingel 28. Groningen, Nw. Ebbingestraat 163a. Receptie 3.004.30 uur. V Getrouwd: r.boukema Weduwnaar van F. v. d. Tuuk en A. KUNST. Groningen, 2 April 1936. Piet Heinstraat 44a. Zuidhom A 385. Toekomstig adres: Westerveenscheweg Harendermolen. V Getrouwd: Dr. J. RETSMA en WA GUTKTNK. Soerabaia, 27 Maart 1936. Boenkoelpark 18. J. WT. H. WTKOOLMAN geven kennis van de geboorte van hun Zoon JSEBRAND. Groningen, 3 April 1936. Graaf Adolfstraat 37. Eenigste kennisgeving. J. GROENENDAL G. GROENENDALBOK geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun Dochter CORNELA JANTJE. Groningen, 3 April 1936. Frederikstraat 5. Tijd. Vrouwenkliniek Diaconessenhuis. K. J. VENEMA A. VENEMASTEENHUZEN geven kennis van de geboorte van hun Zoon WLLEM KLAAS. Grootegast, 31 Maart 1936. V Heden werden wij verblijd door de geboorte van een Zoon JAN. Mensingeweer, 2 April 1936. J. POL M. POLWERENGA. Tot mijn diepe droefheid ontsliep heden na een kortstondige ziekte mijn geliefde Echtgenoot TJEERD EKKE ROZEMA, in den ouderdom van 36 jaar. Groningen, 2 April 1936. Bedumerweg 27. T. M. H. ROZEMA ULDRKS. De teraardebestelling zal plaats hebben a.s. Maandag, op de Noorderbegraafplaats. Vertrek van huis om 11 uur Heden overleed na een kortstondige ziekte, onze geliefde Zoon, Zwager en Oom T. E. ROZEMA, geliefde Echtgenoot van T. M. H. ULDRKS, in den ouderdom van 36 jaar. Groningen, 2 April 1936. J. R. MOLENBERG. W. PAKES en Kinderen. Heden overleed, na een kortstondige ziekte, onze geliefde Schoonzoon, Zwager en Oom TJEERD EKKE ROZEMA, in den bloeienden leeftijd van 36 jaar. Groningen, 2 April 1936. Wed. H. KONNG- VAN BERGEN. J. ULDRKS. R. KONNG. G. KONNGWAGENAAR en Kind. Heden overleed te Appingedam, zacht en kalm, onze beste Broeder, Behuwdbroeder en Oom HTTJO BUTENKAMP, Echtgenoot van JANTEN SCHUT, in den ouderdom van 73 jaar en 9 maanden. Helium, 1 April 1936. Familie F. BUTENKAMP. n de verzekerdheid van het eeuwige leven is op den zonnigen ochtend van 1 April overgegaan onze lieve Zuster MEN GEERTRUDA MARA PRNS, Onderwijzeres aan school 14Helpman, geboren 22 Juli 1894. Haar heengaan van ons was vrede". Namens hare Theos. geestverwanten Mevr. Wed. HOFKAMPRODE Huize Bosch en Meer". Paterswolde, 1-4 - 36. t Heden overleed, na voorzien te zijn van de H. H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Dochter, Zuster, Behuwdzuster en Tante HELENA ANNA HUNDMAN, in den ouderdom van 30 jaar. Groningen, 2 April 1936. Oostersingel 70a. Uit aller naam: Wed. G. HUNDMAN. De Uitvaart zal plaats hebben a.s. Dinsdag te BA uur in de St. Franciscuskerk, waarna de begrafenis. Heden ontsliep, zacht en kalm, in haar Heer en Heiland onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder TRENTJE TER VEER, in den ouderdom van ruim 78 jaren, sedert 10 Mei 1899 Weduwe van ROELF JAGER. Groningen, 2 April 1936. Koolstraat 6. Uit aller naam: G. E. JAGER, Marum. Heden overleed in haar Heer en Heiland, onze geliefde Zuster, Behuwdzuster en Tante, Mejuffrouw MARTHA DE BOER, in den ouderdom van 77 jaar. Groningen, 1 April 1936. Voorm. t klein Poortje 12a Wed. 1. VEENMADE BOER S. VEEZEDE BOER. J. C. VEEZE. R. T. VOGTLANDER VEENMA. G. P. VOGTLANDER. Midwolde (W.K.): B. VEENMA. H. VEENMAHUZNGA en kind. Soest: Dr. B. J. VEEZE. S. O VEEZEBAKKER. De teraardebestelling zal plaats hebben op de Zuiderbegraafplaats Zaterdag 4 April. Vertrek van het sterfhuis om 10V 2 uur. Heden overleed in de volle verzekerdheid des geloofs onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader GOTZEN VAARTSTRA, in den gezegenden ouderdom van 82 jaar. Oldekerk, 31 Maart 1936. Uit aller naam: Wed. B. VAARTSTRA v. d. WERF. De begrafenis zal plaats hebben Zaterdag 4 April, s middags 12 uur. Eenigste kennisgeving. Volgen vrij. Tevens onzen hartelijken dank aan allen en in t bijzonder aan den WelEd. Zeergel. Heer Dr. J. OSKAM, voor de belangstelling en voor de zorgvuldige behandeling tijdens de ziekte van den overledene aan hem bewezen. Heden overleed geheel onverwachts, onze innig geliefde Man en Vader JURREN NOORDHOFF, in den ouderdom van bijna 50 jaar. Niekerk (W.), 2 April 1936. H. NOORDHOFFKLAMER. M. NOORDHOFF. J. P. NOORDHOFF. Heden overleed, zacht en kalm, na een kortstondige ziekte van slechts 4 dagen, onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader HTTJO BUTENKAMP, Echtgenoot van JANTEN SCHUT, in den ouderdom van 73 jaar en 9 maand. Appingedam, 1 April 1936. Helium: J. BUTENKAMP. G. J. BUTENKAMP MAARHUS. W. BUTENKAMP. Appingedam: H. BALKEMA. A. BALKEMA BUTENKAMP. Schildwolde: G. BUTENKAMP. B. BUTENKAMP HEERLEN en Kleinkinderen. Zij die den overledene de laatste eer willen bewijzen, worden om 3 uur verzocht te volgen vanuit café BAKKER te Helium. Eenige kennisgeving. D^MKVBBMHnaiHBMMni^^ Heden overleed, na een geduldig lijden, onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder JELTJE VSSER, sinds 27 Jan. 1930 Wed. van JAN ALBERTUS KROESE, in den ouderdom van 82 Groningen, 2 April 1936. Goudsbloemstraat 41. T. RUBENKROESE. H. RUBEN. G. TEXERKROESE. B. KROESE. jaren. A. SCHUTEMAKROESE, Kinderen en Kleinkinderen. Tevens betuigt de familie haar hartelijken dank aan Dr. DE WLD en Zr. DE JONGE voor de liefderijke en zorgvuldige behandeling tijdens de ziekte aan haar bewezen. Heden overleed, na een kortstondige ziekte, onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader BEREND HOLT, in den ouderdom van bijna 69 jaar. Roden, 2 April 1936. Wed. J. HOLTRE3MSEMA. J. HOLT. H. HOLTKREGEL. M. HOLTSLACHTER. J. SLACHTER en Kleinkinderen. V Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onzen geliefden Man, Vader, Behuwd- en Grootvader JOHANNES MELMAN, betuiigen wij onzen hartelijken dank. Groningen, 3 April 1936. D. MELMANv. HOUTEN en Familie. V De Heer en Mevrouw OLGERSWENNGER bedanken voor de gelukwenschen, ontvangen bij de geboorte van hun Zoon. Bezoeken worden bij voorkeur afgewacht a.s. Dinsdag en Woensdag van 3y 2 5 uur. Haren, 3 April 1936. Botanicuslaan 9. V Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van een Zoon KORNELS EtNNO. Uithuizen, 1 April 1936. H KLP J.KLPWERKMAN. V Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het zoo plotseling overlijden van onzen geliefden Broeder en Oom FEKE DE BOER, betuigen wij onzen hartelijken dank. Schildwolde, 2 April 1936. Mede namens de familie: M. DE BOER. J. WOLF VROUWENARTS, Radesingel 35. AFWEZG tot en met DNSDAG A.S. Dr. F. F. Hazelhoff, is 4 April afwezig. D. J. DE WAARD CHRURG-ORTHOPAED is VERHUSD naar HEEREPLEN 8 SPREEKUUR 12-2 TEL 3807 (B. g. g. boodsch.dienst). TANDHEELKUNDGE KLNEK RADESNGEL 11 T.BOUMAN-"» rt SPREEKUREN 8~8 A. R. RONDEEL Tandheelkundige Loopendediep Z.z. 14. Tel. 2442. Spreekuren 101 en 25 uur. Zaterdag 1012 uur. Steeds maar flauwe kost, al wat hartig en smakelijk was, bezorgde hem branderige pijn in de maag en zure oprispingen. Nu eet hij weer alles zonder eentg bezwaar. Na al zijn lievelingsgerechten, na alles wat gekruid en smakelijk was, kreeg hij last van teveel maagzuur en daardoor van een branderige pijn in de maagstreek, zure oprispingen en een benauwend gevoel van opgeblazenheid. Hij iaat nu direct na den maaltijd één of twee der smakelijke Digestif Rennie Pastilles langzaam op de tong smelten en hij eet en drinkt wat hij wil, zonder eenige last. Het overmatig maagzuur wordt door de Digestif Rennie Pastilles weggenomen: gedeeltelijk wordt het door de alkalischebestanddeelen geneutraliseerd gedeeltelijk door de colloïdale kaolin, die zij bevatten, geabsorbeerd Verder komen in de Digestif Rennie Pastilles nog voor pepsine en pancreatine, die de spijsvertering krachtig bevorderen. Digestif Rennie Pastilles zijn verkrijgbaar bij alle apothekers en erkende drogisten a 35 cent per pakje en / 1.05 per groot pak, omzetbelasting inbegrepen. mp. Rowntree Handels Mij.. Heerengr 209. Adam. DGESTF RENNE PASTLLES GUBALs BANKETBAKKERJEN Astraat 9 - Tel. 3975 Zwanestraat 47 - Tel. 3857 WASNGTONS 25 cent per half pond Jodenkoeken 6 voor 10 cent...voor eiken voet heeft REKER den juisten schoen ZATERDAG verkrijgbaar in al onze zaken te Groningen : Een Yz pond Pelikaantjes en Vz pond Javaantjes _ ë Dus 1 pond voor DE UNS 3 508" E. LNDQVST Masseur en heilgymnast ROODEWEESHUSSTR. 28b il,.- m Ll] VtL.1 ij LjÉk RUNHARDTS Reparaties per bode dezekdedoa temg/ 3P~- De gisteren geannonceerde openbare vergadering van het Jongeren Nationaal Verbond op hedenavond wordt NET gehouden bij SUSSE", doch bij Café VAN DUNEN Groote Markt. Zie onze speciale Paaschétalages SCHOENEN voor groot en klein, moet toch bij G. P. C. DDERCHzijn Poelestraat 36 Telef. 5421. Vakkundige bediening. MOOE MODELLEN LAGE PRJZEN X%tV^ _XV\V!^ JUWELER ^c<>^weber Tel. 5273 fj O. rfoteringestr. 47 U BAL GRUNO" ONS HUS" Koopt uw ZONDAG ACHT UUR BAL VERLOVNGSRNGEN bij Firma GREVNG grote keuze, voordelig in prijs, vanaf 4.50. Prachtige cadeaux. Bn. Damsterdiep 20. Telef. 1585. GEËTALEERD de nieuwste modellen DAMESSCHOENEN in de moderne tinten, bruin, groen, blauw, beige enz. Wij kunnen bij ieder kleedingstuk de bijpassende modellen leveren. GEMAKSSCHOESEL VOETVERZORGNG Telefoon 2036. %M trim, SJ/\/YftÈttétfit? m JJiTiJtff wsi\m%.ir\ 2 pak ZEEPPOEDER 7ct. 4 zware stukken HUSHOUDZEEP 10 et. 1 pond TRANSPARANTZEEP 7 et. 2 pond GELE ZEEP 12 et. 4 pond SODA 7 et. t 1 doos KACHELGLANS 7 et. 1 bus POETSEXTRACT 12j-7 ct. 1 flacon MEU BELWAS 7 ct. 1 grote bus LNOLEUM WAS 22 et. 2 zakjes BLAUW 6 et. 2 pakjes GLOOR 8 et. j/uhkoj 1 pakje SCHUURPAPER 6 et. 2 ons HAM 25 et. 2 ons BLOEDWORST 13 et. Er is water en er is zeep, er is soda en er is zout, / ft^oo^^ maar er is maar fzwl^w^^. Trannosan Bruisend "n r tli n rl Wrf Voor vermoeide,pijnlijke, transpireerende voeten. # Rol voor 6 bruisende. ÏËift,. baden 48 c. rssm _ opgezette, C^^ TfOH nobqö veiligste y/ fietslamp blijft JjÉT B O S C H>É k >B merk Rotodyn, type WGA. j(sf Mr Verkrijgbaar bij den erkenden Rijwielhandel. profiteert! HB van de onlangs Hj verlaagde prijzen Mk koffers! H City Magazijn H HH Oude Ebbingestr. Hfl Kooplieden reductie HflSTl DE MODERNE HUSVROUW WASCHT MET H Z w Een pak,e Hzln 30 li,er wa,er p jm\twm WSffimk. ossen > met het waschgoed aan de HZ 20-A kook brengen en 15 minuten laten f- [ / jffl trekken. Dan brengt de waschdag geen J //^ moeilijkheden meer en is goedkoop. J

[WEEDE blad 5 NEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN VRJDAG 3 APRL 1936 BNNENLAND Dr. J. C. Rullmann overleden & 1 De biograaf van dr. Colijn den ouderdom van zestig jaar is gistermiddag te Wassenaar overleden dr. J. C. Rull- Biann, predikant der Gereformeerde Kerk De overledene was bekend als kerk- ajdaar. historicus van de Gereformeerde Kerk in Nederland. Dr. Rullmann werd geboren op 31 Maart!876 te Amsterdam. Hij genoot zijn opleiding & de Vrije Universiteit te Amsterdam en Werd in 1902 candidaat. n 1903 werd hij Predikant bij de Gereformeerde Kerk te Garijp, in 1911 vertrok hij naar Berkel en Rodenrijs, welke standplaats hij in 1913 met utrecht gearbeid verwisselde. Hier heeft hij 15 jaar en nam hij een vooraanstaande Plaats in op velerlei gebied. n 1928 werd n Ü predikant te Wassenaar. Dr. J. C. Rullmann. Dr Rullmann maakte vooral naam op het Sebied der kerkhistorie door verschillende Van z^ ll standaardwerken zijn Publicaties?kende: De Afscheiding, De strijd voor en De Doleantie. Van zijn biografieën noemen wij: een biografie van wij- en prof. dr. F. L. Rutgers, een van wijlen?" A. Kuyper. een van wijlen ds. W. H. Gisijalsook een van dr. H. Colijn. tha wetenschappelijk verdiensten van den ben S overledene werden erkend door zijn viv. oe ming tot doctor honoris causa aan de hivl Universiteit te Amsterdam, tot lid van üt e historisch Genootschap en tot Ridder in rde van Oranje Nassau. De pensionneering bij de Spoorwegen van De B-A.N.S. stemt in met de afvloeiingsmaatregelen. Ambtenaren bij de Ned. PleepTeeen (B -A.N.S.) heeft na vooraf gevrijwpi overle 8 met alle afdeelingen met vioeiix, algemeene stemmen, de z.g.n. afren va SVoorste llen, welke het resultaat watussch bet ree ds plaats gevonden overleg vaard e r, de Directie en Personeelraad aanmet d e B.A.N.S. heeft den Personeelraad 7 uitslag in kennis gesteld. Het weer in Maart Voorloopig overzicht van het K.N.M.. te De Bilt. Gemiddeld over de vijf hoofdstations was de ochtendtemperatuur een graad boven normaal, in de drie decaden resp. een, en een nalven graad beneden en drie-en-een halven r aad boven normaal. De grootste afwijkingen kwamen voor op den zevenden en den resp. twee-en-een halven graad en eden en zes graden boven normaal, tem gemiddelde maximum- en minimum ven Peratuur waren EesP- twee en anderhalm4t eraad boven normaal. Het aantal dagen vrjg een minimum temperatuur beneden het norm?u? t bedroeg te De Bilt negen tegen tien lans-1iu Slag was ov r tiet geheele land bebeneden normaal, in Groningen en zestig f V-iftig t ~zestis ProC nt en overigens norma a?t^yijf-en-aeventig procen beneden SCniJn Te De Bilt werden 104 uren zonne- tegen 123 uren -Waargenomen normaal Huwelijkszwendelaar Tweejaar veroordeeld gevangenisstraf opgelegd. ratiesohii^st teren?er6ch tshof te Amsterdam wees gis- ln de strafzaak tegen een decohem w r uit SUedrecht en veroordeelde Senisstrff ns Plichting tot twee jaar gevanv oorarnß ; met aftrek van vier maanden - jonkhc» De man die zich uitgaf voor had io meester in de rechten en officier, haar f R^ is:l e trouwbeloften gedaan en Weiüu 00 afhandig gemaakt; van het hum rii\ Was niets gekomen. Ook de rechtbank aar had dezen huwelijkszwendew>t twee jaar veroordeeld. Het langer verblijf onder de wapenen Kostwinnersvergoeding: aan ouders van dienstplichtigen. De minister van defensie heeft op 30 Maart aan de burgemeesters een circulaire gericht, betreffende het in werkelijken dienst houden van sommige groepen dienstplichtigen na het einde van den eersten-oefeningstijd. Hierin wordt opgemerkt, dat de langere diensttijd niet als verlenging van den eersten oefeningstijd beschouwd moet worden en geen deel uitmaakt van de eerste oefening. Dit brengt o.a. met zich, dat diegenen hunner, te wier aanzien zich thans omstandigheden voordoen, die anders termen zouden opleveren voor vrijstelling wegens kostwinnerschap of persoonlijke onmisbaarheid geen recht op zoodanige vrijstelling aan art. 14 of art. 15 der Dienstplichtwet kunnen ontleenen Daarentegen is het niet uitgesloten, dat de verwanten van dergelijke dienstplichtigen voor het genot van kostwinnersver-, goeding in aanmerking kunnen komen. Dit kan o.a. het geval zijn, indien de dienstplichtige voor zijn ouders landarbeid zou moeten verrichten, waarin zij niet anders kunnen voorzien dan door het tijdelijk in dienst nemen van een werkkracht en hun de middelen ontbreken om zulk een werkkracht te bekostigen. Aan de corpscommandanten is voorts te kennen gegeven, dat aan hen wordt overgelaten er over te oordcelen of de dienstplichtigen, die zich aanmelden voor vrijwillig verblijf in werkelijken dienst, geschikt zijn om anderen, voor wie de werkelijke dienst is verlengd en die hiervan bezwaren ondervinden, te vervangen. Ook beslist de corpscommandant, indien er een keus uit de zich aanmeldende dienstplichtigen moet worden gedaan. Echter verdient het aanbeveling om in den regel de voorkeur te geven aan personen, te wier aanzien vermoedelijk geen kostwinnersvergoeding behoeft te worden toegekend. Het gebruik van de haven van Harderwijk op Zondag De raad besluit het verbod te handhaven. Eenigen tijd geleden heeft de Raad van Harderwijk een wijziging aangebracht in de politie-verordening, waardoor schepen niet meer de haven van Harderwijk mogen binnenvaren dan met een concessie van het gemeentebestuur. Deze concessie wordt slechts verleend op voorwaarde, dat geen passagiers op Zondagen aan wal zullen worden gezet. Eenige scheepvaartmaatschappijen dienden hieromtrent hun bezwaren in bij Gedeputeerde Staten en de Kroon, waarna Gedeputeerde Staten aan het gemeentebestuur verzochten de wijziging der politieverordening in te trekken. De meerderheid van het college van B. en W. adviseerde den Raad het verzoek van Gedeputeerde Staten af te wijzen. De Raad besloot gisteren met 112 stemmen de wijziging der politieverordening te handhaven, zoodat Gedeputeerde Staten nu de verordening aan de Kroon ter vernietiging zullen voordragen. De bacnexport Nieuwe regeling een gevaar voor den binnenlandschen handel. Op initiatief van de Comm. v. Overl. inzake de uitvoering van de Crisis-Varkenswet zijn in Den Haag bijeengekomen de vertegenwoordigers der verschillende bonden van varkenshandelaren en slagersbonden, ter bespreking van de nieuwe regeling van de baconexport, die de baconzouters de vrijheid geeft op de binnenlandsche markt onbeperkt te grossieren en hun producten te plaatsen. De vergadering nam het standpunt in, dat de nieuwe regeling een gevaar beteekent voor den binnenlandschen varkens- en varkensvleeschhandel en ook dat deze maatregel weer demonstreert hoe noodig de Crisis Varkenscentrale met haar maatregelen dient te worden opgeheven en alleen een teeltbeperking gehandhaafd blijft. Op een volgende vergadering zal worden besloten op welke wijze de actie tegen de nieuwe regeling van de baconexport moet worden voortgezet. Bescherming van vogels Het oordeel der Tweede Kamer. Verschenen is het Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer over het wetsontwerp betreffende nieuwe bepalingen tot bescherming van in het wild levende vogels. Sommige leden konden zich niet vereenigen met de strekking van dit ontwerp, dat er op gericht is, het verleenen van vergunningen aan de burgemeesters te onttrekken. De behoefte aan een vergunning doet zich niet zelden plotseling voor. Volgens de geldende wet kan hierin onmiddellijk door den burgemeester worden voorzien. Te vreezen is echter, dat de nieuwe regeling trager zal werken. Vele andere leden juichten de strekking van dit ontwerp toe. Bevordering van den boschbouw, waaronder begrepen kreupelhout, is een aangewezen middel ter bescherming van den vogelstand. Volgens verscheidene dezer leden zal dit ontwerp, eenmaal wet geworden, Nederland, voor wat de vogelbescherming betreft, aan den spits brengen. Andere leden meenden evenwel, dat het ontwerp nog veel wenschen onvervuld laat. Bakkersvrouwen wenden zich tot de Koningin n verband met den toestand in het bakkersbedrijf. Een Amsterdamsen comité van Bakkersvrouwen heeft namens 300 bakkersvrouwen een telegram gezonden aan H. M. de Koningin, waarin zij verklaren, dat de ellende in hun gezinnen niet langer te dragen is en waarin zij de Koningin verzoeken maatregelen te doen treffen, welke den bakkers weer in staat stellen zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Blijkbaar wordt hier gedoeld op de wenschelijkheid tot verbindend verklaring van ondernemers-overeenkomsten. Jhr mr. dr. E. A. van Beresteyn De oud-burgemeester van Veendam 60 jaar. Gisteren heeft jhr. mr. dr. E. A. van Beresteyn zijn zestigsten verjaardag gevierd. n zijn tegenwoordige woonplaats, s Gravenhage, is hij in iritiemen kring gehuldigd in het gebouw aan den Korte Vijverberg 7, waar het Rijksbureau voor kunsthistorische en iconografische documentatie is gehuisvest en waar ook de stichting Nederlands Patriciaat tijdelijk is ondergebracht, uitgaande van Nederlands Patriciaat, waarvan hij een der oprichters is en welks voorzitter hij is geworden, na het overlijden van jhr. dr. W. A. Beelaerts van Blokland. Hij werd door verschillende personen toegesproken o.a. door den heer P. Visser, chef der afdeeling Kunsten en Wetenschappen van het departement onderwijs, kunsten en wetenschappen. De heer Van Beresteyn is 2 April 1876 te Haarlem geboren. Hij studeerde te Utrecht waar hij ook het gymnasium had bezocht, promoveerde in 1899 tot doctor in de rechtswetenschappen en in 1903 (cum laude) in de staatswetenschappen, waarin hij van 19021909 leeraar was aan H.B.S.en te Amersfoort, Utrecht en Amsterdam. n laatstgenoemd jaar kwam hij naar Groningen als hoofdcommies ter provinciale griffie, welke functie hij reeds het volgend jaar verwisselde met die van burgemeester van Veendam. Dit is hij gebleven tot 1916 toen hij als Tweede Kamerlid werd benoemd, wat hij was tot 1922. Sinds 1927 is hij lid van den Gemeenteraad van Den Haag. Vooral in het vereenigingsleven op het gebied van kunsten en wetenschappen treedt hij op den voorgrond. Hij is algemeen voorzitter der Mij. tot Bevordering der Toonkunst, voorzitter der Centr. Ver. voor Openb. Leeszalen en Bibliotheken, lid der afd. B. der Rijkscommissie voor de monumentenzorg, beheerder van het Rijksbureau van konografische Documentatie en directeur der Holl. Mij. der Wetenschappen te Haarlem. Verschillende publicaties zijn van zijn hand verschenen. Directeur-generaal van de Volksgezondheid Benoeming van mr. C. v. d. Berg, chef van de afd. onderwijs der gemeente Den Haag, te wachten. Tot directeur-generaal, hoofd van de afdeeling volksgezondheid aan het departement van sociale zaken, zal worden benoemd dr. C. v. d. Berg, referendaris, chef van de afdeeling onderwijs van de gemeente Den Haag. Mr. v. d. Berg, die prof. van Poelje als chef van de afdeeling onderwijs was opgevolgd, was voordien adjunct-directeur van de Ver. van Ned. Gemeenten. De berooving in het Haagsche Hotel Helers veroordeeld. Het Gerechtshof te Amsterdam veroordeelde gisteren twee Amsterdamsche auto-handelaren wegens heling ieder tot een jaar gevangenisstraf. De Amsterdamsche rechtbank had het tweetal resp. tot twee jaar en anderhalf jaar veroordeeld. Op 30 Augustus van het vorige jaar pleegden drie personen in een Haagsch hotel een brutale berooving. Zij gaven zioh uit voor rechercheurs en maakten twee talianen een belangrijk bedrag aan geld afhandig. De twee Amsterdammers, die thans wegens heling zijn veroordeeld, hadden van de pseudo rechercheurs ieder f 60 gekregen omdat aanvankelijk de plannen met dit tweetal waren besproken. GEMENGDE BERCHTEN HU zou er wel op passen! Een koopman, die in de Van Ostadestraat te Amsterdam een bakfiets had gehuurd, bracht deze wagen s avonds terug. Hij vond toen de bergplaats gesloten, maar voor de deur stond een man, die zei dat hij de bakfiets wel voor de deur kon neerzetten, omdat de eigenaar dadelijk zou komen. Den volgenden ochtend bleek dat deze behulpzame man niets met de bergplaats te maken had en dat hij er waarschijnlijk met de fiets is vandoor gegaan. Conflict in het loodgietersbedrijf voorkomen. De Rijksbemiddelaar mr. S. de Vries Gzn., heeft Donderdagochtend op het Departement van Sociale Zaken een voortgezette bespreking gehad met partijen, betrokken bij. het conflict dat dreigde in het loodgietersbedrij f. n de voortgezette bespreking van gisteren is ook overeenstemming bereikt met betrekking tot de plaatsen, waaromtrent nog verschil van meening was. De Vryz. Dem. Bond en de ontwapening. De Woensdagavond gehouden ledenvergadering van de afdeeling Amsterdam van den Vrijzinnig Democratischen Bond heeft met groote meerderheid van stemmen besloten het voorstel van het hoofdbestuur te verwerpen en de nationale ontwapening te handhaven. Naar het A. N. P. verneemt, heeft Utrecht een soortgelijke beslissing genomen. Attentiesein neer. De stormwaarschuwingsdienst seinde hedenmorgen van de Bildt aan alle posten: Attentiesein neer.. De verdere exploitatie van de Kon. Holl. Lloyd. Reeds geruimen tijd worden, zooals bekend, hangende de surséance van den Kon. Holl. Lloyd besprekingen gevoerd omtrent de verdere exploitatie van deze maatschappij Naar de Telegraaf thans verneemt, zijn de besprekingen zóó ver gevorderd, dat binnen zeer korten tijd een beslissing kan worden tegemoetgezien. n scheepvaartkringen wordt verwacht, dat de lijn van Amsterdam behouden zal blijven en onder directie zal komen van één maatschappij, waarin zoowel de Kon. Holl. Lloyd als de drie groote Amsterdamsche reederijen vertegenwoordigd zullen zijn. Engeland drinkt meer bier dan melk. De United Kingdom Alliance" heeft rapport uitgebracht over het verbruik van alcoholica in het jaar 1935 in het Britsche Rijk. Volgens de beschikbare gegevens is in dat jaar een bedrag van 237.732.000 uitgegeven aan wijn, bier en sterken drank, hetgeen 8.703.000 meer is dan in het voorgaande jaar. De staat ontving bijna 98 millioen pond sterling aan door de gebruikers betaalde belastingen en ruim 4 millioen pond aan van den handel geheven rechten. Aan bier werd bijna 150 millioen uitgegeven, aan sterken drank 62 millioen, aan wijn bijna 22 millioen pond sterling. Er is juist iets meer bier dan melk geconsumeerd. De winst der brouwerijen, die in 1932/33 16 millioen pond sterling bedroeg, is voor het jaar 1934/35 gestegen tot 23 millioen. Oeroude boomen vernield. Te Tambourine Mountain (Australië) is men tot de ontdekking gekomen, dat een aantal palmboomen, welker ouderdom geschat wordt op 15.000 jaar, vernield was. De politie heeft een streng onderzoek ingesteld; men vermoedt, dat het verlies dezer merkwaardige boomen te wijten s aan de baldadigheid van een jongen. Een van de oude palmen heeft den aanslag overleefd; hij steekt ver uit boven de jongere boomen, die nog slechts" den leeftijd van ongeveer 3000 jaar bereikt hebben. Vijf dooden bij een scheepsongeluk. Tusschen Mariënbruch en Gilge (Dtl.) heeft een ernstige aanvaring plaats gehad tusschen een stoomboot en een motorvaartuig, dat onmiddellijk zonk. Hoewel het meerendeel der opvarenden gered kon worden, zijn toch vijf personen om het leven gekomen. DE VERDWENEN GALANT". Toen moeder over trouwen sprak Als een moeder een huwbare dochter heeft en die dochter brengt een maand lang bijna dagelijks denzelfden jonkman over de vloer, dan ligt het voor de hand, zoo schrijft de N.R.Crt. dat zij conclusies gaat trekken en als dan de jongeman, hetzij uit blooheid, hetzij, omdat hij het met zichzelf nog niet eens is geworden, maar steeds niet spreekt over datgene, wat zij zoo gaarne voor haar dochter van hem zou hooren, dan werpt zij zoo als terloops wel eens een vischje uit, teneinde de bedoelingen van den jongen man te peilen. Zoo is het ook in een gezin gegaan dat te Rotterdam in het Westelijke stadsgedeelte woont. Reeds meer dan een maand kwam Pieter steevast s avonds op visite en de vrouw des huizes had haar oogen niet in den zak: zij begreep heel goed, dat Pieter niet om haar. maar om haar dochter kwam. Pieter stuurde soms mooie bloemen (dat hij dat op eens anders naam deed. omdat hij de bloemen niet kon betalen, wist zij natuurlijk niet); Pieter deed mooie verhalen omtrent de levenspositie, welke hij heette te bekleeden. Maai Pieter sprak maar niet van trouwen. En dat verdroot de moeder zeer, want zij had aan het blozen van haar dochter telkens als Pieters naam werd genoemd wel gemerkt, dat Pieter voor de dochter de ware Jozef was. Toen nam zij een list te baat, want zijn niet vrouwen, juist wanneer het om zulke teere dingen gaat als een nog niet afgelegde liefdesverklaring, buitengewoon schrander"en bij de hand? Op een avond bracht de moeder het gesprek op de familie van Pieter en zij uitte den wensch, de familie eens spoedig te leeren kennen, want, nietwaar, het kon wel eens heel goed zijn, als men elkaar wederzijds eens wat beter leerde kennen, immers en toen lachte de moeder geheimzinnig. Pieter scheen de bedoeling te vatten. Hij lachte béte. sprak een paar vage woqrden, die een belofte schenen in te houden, maar sindsdien is hij niet meer teruggekomen. Aanvankelijk heerschte droefenis in het gezin. Was de aanval toch nog te direct en te hevig geweest? Had men den blooden Pieterman juist van de fuik verjaagd, inplaats van hem te vangen? Maar de rouw is in blijdschap verkeerd. Een paar dagen later kreeg men zijdelings bericht over Pieter. Hij zat opgesloten in een politiebureau, wegens poging tot oplichting van een groentenboer, wegens oplichting van den bloemist en wegens diefstal van drie costuums, een regenjas, een koffergramofoon en een aantal gramofoonplaten ten nadeele van een medekostganger, misdrijven welke Piet had gepleegd om een goeden indruk te maken en om te verbergen, dat hij al lang zonder werk was en hoegenaamd geen vooruitzichten had LUCHTVAART Nieuwe recordpoging van Amy Mollison TELEGRAFSCH naar hedenmorgen WEERBERCHT verrichte waarnemingen Medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorol. nstituut te De Bilt. Bar wind- 1- m «stand S ; Cels. =g C Xi 3 Plaatsen M - e ü ts g.2 ui e 3 1 ;5 s«f JSLAND EN FAROER Vestmanoër 763i766 no l.zw bew] 21 21 0 rhorshavn 769 767 zw l. i-2 2 0 GROOT BRTTANNË EN lerland Stornoway 764 766 zo 3 regen 4 4 2 Shields 761768 o 2zw uew 6 4 0 ïarrnouth 755 8 valentla "61 759 ono 5 betr 8, 10 0 Sciiïy 761758 o 5 betr 9] 9 2 NEDERLAND kroningen 757,765 nw 3 betr 11 4 1 Helder 7561.66 nno 4 9-11 De Bilt "56 766 nnw 2zw bew 11 5 5 Vlissingen 755 766 o 3 10 5 1 Maastricht 758 765 no 3 betr H 5 6 BELGË EN FRANKRJK Brussel 751 7(15 no 3 betr 10 5 3 balais 756 765 o 4 9 6 1 Parijs 761 764 stil 0 12 9 0 Brest 762 757 ozo 5 regen 10 12 3 Biarritz 764 757 i z 5 betr 11 12 0 ZWTSERLAND Zürich 764 765 zo l zw bew] 13] 9 0 DUTSCHLAND 3amburg 757 762 wnw 3 betr 10 4 1 Stettln 758 761 nw 2zwbew 9 64 Memel 757 760 no 2 betr 4 2 0 Sreslau 760 7 9 w 2 regen 11 11 2 München 762 764 Wzw 4zw bew 14 10, 0 SCANDNAVË Rost 753 758 nw 6 sneeuw 33 0 aaparanda 743 755 4 helder ï6 Stockholm ;54 765 n 2 4-1 0 Skudesnaes 759 766 6 1 bew 1 0 Wisby 754 763 ono 2 helder 4 2. Skaeen 755764 ono 3 1 bew 4 2 Kopenhagei 757 762 o 3 betr 5 3 0 BUTENLANDSCH WEERBERCHT MEDEGE- DEELD DOOR HET K. N. M. L TE DE BLT. Ofschoon de hooge druk zich ver naar het Zuiden tot over ons land heeft uitgebreid is vereeniging met den Zuidelijken hoogen druk niet tot stand gekomen en vertoont zich de Westelijke depressie in de Golf van Biscaye. De hooge druk breidt zich nog verder naar Scandinavië uit, zoodat daar Oostelijke winden waaien, die tot on 1000 M. hoogte sterk zijn afgekoeld. Op de Britsche eilanden daalde de temperatuur en hield de regen op. n Noord Scandinavië waaien Noordelijke sneeuwstormen, waarbij te Vargö 18 m.m viel. De vorst heeft zich over geheel Scandinavië uitgebreid. Duitschland heeft zwaar bewolkte lucht met regen in het Oosten en sterk gedaalde temperatuur in het Noorden. Ook Frankrijk heeft grootendeels betrokken lucht. De temperatuur bleef er nog boven normaal. Voorloopig is er weinig of geen neerslag te verwachten met kans op nacht» vorst, terwijl overdag de zon de kou zal temperen. Hoogste bar.st. 769.2 Lerwick. Laagste bar.st. 737.3 Vargö. Verwachting tot den avond van Zaterdag den 4den April: Zwakke tot matige Noordelijke tot Oostelijke wind, afnemende bewolking, weinig of geen neerslag, kans op nachtvorst, weinig verandering in temperatuur. Baromettrstand te Groningen Gedurende het laatste etmaal. 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 8 10 12 780 = 775- = == = 770- = = = = : 765- = = = = = = ========, 7 700- === = - _-»-i-l=-l l.= _"_ = = = = = = = rat- = = = = = = = = = = = = 760- = = = = = = = = = = = = 745-- = = = = = = = = = = = 740 = = = = = = = = = = = = De barometerstand is heden 765; was gisteren 757. De dunne streep geeft den stand van gisteren aan. Temperatuur hedenmiddag 12M uur 47 gr. Fa. Windrichting: N.W. Morgen gaat de zon op om 5.29 en onder om 18.38. De maan komt morgen op om 16.29 en gaat onder om 4.14. Maan: Maandag. 6 April V.M. Lantaarns van alle rij- en voertuigen op om 19.08. Amy Mollison is hedenochtend half zes in een nieuwe snelle Percivall Gull van Londen vertrokken om te trachten het record Londen Kaapstad langs de Westkust over Afrika te verbeteren. Amy Mollison maakt gebruik van een vliegtuig met een maximum snelheid van 180 mijl per uur en een gemiddelde snelheid van 136 mijl. Het toestel kan 2200 mijl afleggen zonder tusschenlanding. Men verwacht dat de aviatrice haar eerste tusschenlanding te Colombo Bechar in Noord Afrika zal maken. Nader wordt van de luchthaven Gravesend gemeld, dat het toestel aan de West-kust hedenmorgen is gezien.

6 PROVNCAAL Beurs van Amsterdam AMSTERDAM, 2 April 1936. OBLGATëN. PANDBREVEN. PREMDZLEENNGEN. Staatsleeningen. België pet. V.K. Heden ObL p. 55 R. l 754 Obl. p. 1956 75 "26 7 64 64 Bulgarije Tabakleening 02 5 5»-i6 Zegelleening fa 5 64 B.vr. GOblg.-07 41 5^ Denemarken Buit. 25 $ 1000 51 59 Oblig. 26 6 88 88 Duitschland. 100 Oblig. 18. 18 id.(m.tett.verkl.) 7 194 19 Portugal e Sene Afgest. 3 45 TsjechoslowaKjje Oblig. 8 34 34 Zwitserland (Rubr. 11) 1927 41 93 94 Japan buil. Leen. 24 61 54 54 mp. Loan 5 31 Mexico Alg. 100-1000 5 l. Bmtenl. 99 6 Binnenl. Sch. 3 % Brazilië 1895 5 114 114 Funding Lg. "98 5 544 "44 ono 14 ó 404 4U dito 1888 41 10 11 dito 1889 4 104 10>i«CUtO 1910 4 11 Rio üe Jan. 05 5 13 13 Sao Paulo 21 8 81 Dom. Rep. al 394 Prov. en Gem. Leeningen. Adam 1933 o 994 99 dito 1934 41 97 974 dito 1330 4 914 9üK«duo ie L 1931 4 92 dito 1934 4 924 92 e dito 1935 4 924 Batavia 1925 5 99, Deventer 1931 4 9.4 dito 1934 4 97% Einanoven 1935 31 9u4 Gelderland 1926 41 100 S dito 1930 4 98 dito ie L 1935 31 94 "s-gravenh. 1921 6 1034 dito 1929 41 100 dito 1933 4 87 4 dito 1935 31 934 93 Gron. prov. 1932 41 1004 Groningen 1932 5 1004 dito 1933 4 984 dito 19341 4 97% dito 1934 11 4 97% Leeuwarden 21 41 CO Nd. Brab. 1934 4 99 R dam 1916-1917 41 91 90% dito 1926-1930 41 91 9J% dito 1931 4 874 e 8 Semarang 1925 5 994 Tilburg 1934 4 964 Utrecht prov. 34 4 99 Luik (R 11) CvO 6 67 67 Kopenn. 1926 6 86 86 dito 100 1901 4 85 Berlijn R H 25 61 17 Chrisuania 1914 41 9-J 4 Deensch R.w0n.1.5 844 85 Bank- en Credietinstellingen. BanK v.ned.gem. 4 97 Deut. Rent.b 25 7 184 Duitsche Stedenl. 7 164 NEUWS GRONNGEN. DOEZUM, 1 April. Hedenavond zou hier voor de Nat. Soc. Beweging spreken de heer Stet van Jmuiden. De heer Stet werd echter op zijn reis naar hier ongesteld en vervangen door den heer Zijlma van Niekerk. De belangstelling voor deze vergadering was groot. Een drietal vragen werden door den spreker beantwoord. GRJPSKERK, 3 April. Woensdagavond, 1.1. werd alhier in het hotel Gorter een simultaanseance gegeven door den heer J. Davidson van Amsterdam voor leden van de schaakclub Westerkwartier" te Grijpskerk. Et werd aan 24 borden gespeeld; de simultaan-speler won 20 partijen, terwijl de heeren K. Reinders, L. Renema, ds. A. K. Scheeres, en P. G. van der Wal hun partij remise speelden. De séance duurde ruim drie uur. Gisteravond vergaderde in het lokaal Wielsma de Chr. Oranjevereeniging alhier. Het ledenaantal bedraagt 187. De secretaris memoreerde het plotseling verscheiden van wijlen burgemeester R. Bakker n de maand September van het vorige jaar. Vanaf de oprichting der Vereeniging was de burgemeester lid en op de vergaderingen, alwaar zijn raadgevende stem gaarne werd gehoord, mankeerde burgemeester Bakker vrijwel nimmer. Uit het verslag van den penningmeester, bleek dat de inkomsten over 1935 hadden bedragen f 356 en de uitgaven f 351, alzoo in kas f 5.. Als nieuw bestuurslid werd gekozen, in de plaats van de heeren Kalk en Van der Vlegel, de heer A. Plekkeringa. De vergadering, die drukker bezocht had kunnen zijn, stond onder leiding van den heer P. Sennema Jr. OOSTERHOOGEBRUG, 2 April. De commissie van beheer van het Ned. Herv. Ver.geb. alhier vervolgde haar reeks van lezingavonden met een lezing over het bekende boek van Remarque De weg terug" door den heer K. Kuipers alhier, die in een vlot voor- en nawoord de vredesgedachte propageerde. Met groote aandacht werd de spreker gevolgd. OLDEHOVE, 2 Apr. n het café Thedinga vergaderde de plaatselijke winkeliersvereeniging De Eendracht onder presidium van den heer U. Kuiper te Saaksum. Bij de gehouden bestuursverkiezing werd de secretaris, de heer H. A. Hamstra te Kommerzijl, herkozen, terwijl in de vacature van den heer H. Wiersema, die binnenkort zal vertrekken naar Grijpskerk, werd gekozen de heer J. van der Vlegel alhier. Hierna hield de heer Magre van Haarlem een rede, waarin hij o.m. de belastingzaken, crisiswetten en bedrijfsboekhouding behandelde. NEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN VRJDAG 3 APRL 1936 Hypotheekbanken. Amst. H.b. Pbr. 4 e6 86 dito dito 4 864 86 Bat. Hyp.b. Pbr. 4 804 Fr.-Gr. H.b. dito 4J 97 96 dito dito 4 96 95 dito serie P 4 964 954 Gron.Hyp.b. dito 41 84 dito dito 4 83 Holl. Hyp.b. dito 5 854 85 Hyp. v. Ned. dito 4i 88 nsul. H.b. dito 5 934 Nat. Hyp.b. dito 6 91 91 Ned. Hyp.b. dito 41 9i 95 dito dito 4 94 95 Oostel. H.b. dito 6 85 dito dito 41 88 Overijs. H.b. dito 5 76 dito dito 41 75 Rott. H.b. dito 6 81 81 dito dito 4i 81 814 Utr. Hyp.b. dito 5 82 82 Westl. H.b. dito 5 874 87 dito dito 41 85 844 dito dito 4 844 844 Zeeuw. H.b. dito 5 834 834 dito dito 4J 85 dito dito 4 82 Z.Holl. H.b. dito 5 89 88 Hoü.-Canada Kb 5 30 30 Ned. Oostfr. Hb. 31 7 BAFLO, 2 April. Onder leiding van den heer J. Veltman had heden de jaarl. alg. vergadering plaats van de Onderlinge Glasverz. De Vijf Gemeenten", gevestigd te Eenrum. De financiëele toestand der vereeniging is gunstig. Besloten werd dit jaar geen contributie te heffen. De heer A. P. Groendijk werd als bestuurslid herkozen. n plaats van den heer G. Medendorp, niet herkiesbaar, werd als lid der kascommissie gekode heer H. D. Pol. ULRUM, 2 April. Wegens vertrek naar Groningen heeft de heer S. van Geuns (v.b.) bedankt als lid van den raad dezer gemeente, met ingang van 1 Mei a.s. n zijn plaats is door den voorzitter van het Hoofdstembureau benoemd verklaard de heer O. de Boer, dorschmachinehouder alhier. DELFZJL, 1 April. n het hotel Wilhelmina" alhier werd opgericht een reisvereeniging, na een inleiding van mr. N. Watjer van Groningen. n het voorloopig bestuur werden gekozen de heeren J. F. Engels, J. Meyer, T. van der Linde, P. Bergman en H. J. Kroeze. Volgens de statuten, die vervolgens werden vastgesteld, zal de vereeniging den naam dragen van Reisvereeniging Delfzijl" en te Delfzijl zijn gevestigd. SCHEEMDA, 2 Apr. De collecte ten bate voor de Nationale Stichting te Wolfhezen, tehuis voor alleenstaande blinden, heeft in deze gemeente opgebracht f 147.25. TER APEL 1 April. n Ons Dorpshuis" alhier werd gisteren een tentoonstelling gehouden van voorwerpen, welke in den afgeloopen winter door de verschillende jongens- en meisjesclubs zijn vervaardigd. Van deze gelegenheid werd een vrij druk gebruik gemaakt en algemeen was men vol bewondering over het tentoongestelde. Met ingang van 1 Juni a.s. is hier ter plaatse als gemeente-veldwachter benoemd de heer G. Jansen, thans in gelijke betrekking werkzaam te Bourtange. FRESLAND. VEENWOUDEN, 2 April. Op initiatief van den Chr. Bond voor Staatspensionneering afd. Veenwoudsterwal, is, na een rede van den heer J. Wijminga te Ureterp, te Valom een afdeeling van genoemden bond opgericht. Tot voorloopige bestuursleden werden gekozen de heeren C. H. Eisma, H. de Bruin, A. Boorsma, W. de Jong en J. Uiterdijk. ACHTKARSPELEN, 2 April. B. en W. dezer gemeente hebben met ingang van 15 April a.s. benoemd tot commies ter secretarie den heer J. B. Nienhuis te Buitenpost, thans werkzaam als adjunct-commies. TWTJZEL, 2 April n de ledenvergadering van de Coöperatieve Boerenleenbank alhier bleek uit het verslag van den kassier, dat bij de spaarbank was ingelegd f 129.064.81 en terugbetaald f 160.207.26. Het saldo per 31 December 1935 bedroeg f520.798.89. De gemaakte winst wordt aan het reservefonds toegevoegd, dat daardoor stijgt tot ruim f50.000. Herkozen werden als bestuurslid de heer \M. Hartmans en als lid van den Raad van Toezicht de heer W. A. Noordhoff. De heeren O. B. van der Ploeg en H. F..Sw.Nea.Am. Hb. 5 17 17 N.W.a.Pac. dito 4} 45 e N.Sch.vrb-MtJ. 41 70 ndustr. Ondernemingen. Fr.-Gr. Suikert. 5 ïuoh» K N Pap.l ObL5 82 824 Levers" Zeep "34 41 100% 101.n unoieumi. 5 101 101 Philips Obl. 5 100s 8 100 Krupp A. G. 6 28 Mitt. Stahlw. O. 7 28 Rh. Elbe On. O. 7 18 19 Ver. Stahlw. Obl. 7 28 Bert St. EL W. 61 S 17 Cit. Serv. Cy O. 5 42. 42 Consort. Beige 6 72 724 N.-Vork Tel. O. 41 65 67 Rh. Westl El. "27 6 19H 194 Bat. Petrol. O. 41 101 1014 Kon. Petrol. O. 4 93 93 ntmercmar. O 6 45 - Diversen. "Amst. Grondbr.b. a 59 Nat. Gr.beatls 6 59 56 Ned. Grondbr.b. 41 60 Spoorwegen. HJSM.ObL -26 41 88 89. dito 1900 4 84 13-26 41 88 89. dito 1901-13 4 84 84 Chem_Fer Midi O. S 80 79 Aten. lopeca 4 56 Centr. Pacüic 4 52 Kans.City South. 3 48 48 Mis. Kans. LR. 6 30 314 Norf. W. ie Hp. 4 71 704 South. Pac. G.O. 4 52 024 ld. ie R. H 4 30 Canad. Pacific 4 54 54 Premiclecningen. Adam 74 100 3 1104 118 dito 1000 3 110 ditooll.» 100 3 100 101 Rotterdam 1868 3 143 Witte Kruis 88 384 38 België Antw. 87 2} 36 53 Voorl. genot, fondsen. CedulasA 33 SRH 364 36 Frankrijk 7 Wijf 103 Nw. nt. Hyp. B. 5 28 28 AANDEELEN, WNSTBEW. e. d. Bank- en Credietinstellingen. Amst. Bank Aana. 1104 ïu Bank Ass. dito 23 Geld. C-Ver. dito 77 77 Holl. Bank Ome 56 664 ncasso Bank dito 92 N.-. Esc. Mij. dito 78J, - Nederl. Bank A 1444 Rott. Bank A. 1044 104 Twentsche Bank A 82 82 Fransche Bk. CvA. 220 Reichsbank A 53 ndustr. Ondernemingen, Alg. Norit M«. A. 1934 194 Bat. Marg. Fabr. A 554 57 v. d. Bergh CvA. 189 id. pref. winst.a. A. 106 106% id. pref. wi_t.a. B. 104 104 Cartonf.Scholten A 84 Gouda Kaarsen A S5O 251 Gruyter A pref. A 1114 109 ld. B. pref. A. 108 118 Heemaf A. 27 27 Holl. Melkf. Aana. 119 118 HolL Bet.Mü. Aand. 2134 2134 Holl. Dra. Kab. A. 43 434 Holl.Kunstz. nd. A 52 nt. Viscose Cy A 22 22 Jurg. prei. A. Aand. 10; 103 Jurg. pref. B w.a. 100 CO Jurg. pref. C w.a. 100 1006 Kon. N. Zoutlnd. A 2064 Kon. Broc.enSt.A 1«0 1794 Lyempf A. 1-20 N. Gist Spir.f. A. 398 3984 Ned. Kabelf. Aand. 353 N. Scheepsb. Mi). A. 30 30 Rott.Droogd.MiJ. A 118 119 Schelde K.M. de A. 364 - dito Nat. Bez. A 33 33 Scholten Aard.m. A. 43 Spin. Spanjaard A 40 40 Stork en Co. Aand. 34 34 Twynstra oliefabr. 101 ütr. Asphaltfab. A. 6 - dito pref. wd. A. 24 24 Ver. Bhklab. Aand. 93 93 Ver. ChemX Aand. 13 13 V. Pap.i v. Gelder 644 54 V. Ned. Rubberf. A 48 V. Touwl. G. Aana. 13 Werkspoor ser. AA 254 25 WestersTaff. Aand. 6i 61 (Buitenland) Am. Can. Cy CvA. 72 Am. HideLeather $ 44, 4 Am. Sm. & Rei $ 49 50 Cont. LinoL Un. A 75 Farbenind. Cv. A. 42 48 Fisk Rubber CvAs 4 4, Gen. Og. Cy. CvA $ 34 U Ougree Marih. A. t 42 Sep. Aktieb. Aand. 60 60 Stand-Brands CvA $ 10 10 Un. States Steel $ Wintershall A 82 76 Zweedsche Lucif. A 48 48 Electr.- en Gas Müen. Alg. Na. ma. El. MU. 185 dito Nat. Bezit A. 1754 174 - NedJnd. Gas My. 1714 dito Nat. Bezit A 170 170 TwentscheEl.Ctr A. 1684 170 Ass. Gas El. CvA. $ l«centr. Publ. Serv. $, Middle WestC.vA. $ North Am. Cy. $ 16. 16 Handelsondernemingen. Banda Hdlv. A 9 ~ BorneoSum. Hjxuj. 148 148 Dcli Atjeh H Mn. 81 80 nt. Hdlv. Rdam A 1085 108 Lindetev. Stokvis A. 73..ea. Wol My. A. 83 84 Mijnbouw. Billiton Mij. A. 377 dito A 320 Boeton A 32 0.-Borneo My. A. 135 136 dito Prei. dito 138 138 Sinkep Tin-Mij. A.86 85 Petroleum. Kon. Nd. Peti 100 47 246 vloeara EnPJiM. A 294 291? Tarakan Petr Mn. 41 Annema werden herbenoemd als plaatsvervangende bestuursleden. De vereeniging telt thans 273 leden. HEERENVEEN, 2 April. De algemeene vergadering van de Heerenveensche Winkeliersvereniging sprak gisteravond de noodzakelijkheid van centralisatie uit en droeg het bestuur op een actie voor de oprichting van een federatie van winkeliersverenigingen in de provincie Friesland. DRENTHE. ZUDLAREN, 2 April. Onder voorzitterschap van den heer. v. Dam vergaderde Woensdag in het café Abels de Zuidlaarder Handelsver. Bij de ingekomen stukken was een schrijven van de Ned. Spoorwegen, waarin afwijzend werd beschikt op het verzoek van de Z..H. V. tot behoud van het reizigersvervoer van het station Vries-Zuidlaren. Naar aanleiding hiervan deelde de voorzitter mede, dat een comité, waarin o.a. de burgemeester van Vries en prof. Übbing zitting hadden, op een conferentie te Utrecht nogmaals het behoud van genoemd station had bepleit, waarbij een nuttig gebruik was gemaakt van het request van de Z. H. V., met als resultaat dat het reizigersvervoer gehandhaafd blijft, al zal de treinenloop eenigszins gewijzigd worden. Met de N.V. Gado zal worden geconfereerd over het laten loopen.van een bus om 9.30 uit Groningen, speciaal met het oog op de leerlingen van de technische avondcursussen. Eenige wijzigingen in de statuten werden vervolgens aangebracht. " De heeren. v. Dam en N. J. v. Wijngaarden zullen de vereeniging vertegenwoordigen op het congres van den Kon. Ned. Midd. Bond te Utrecht op 6 Mei. Daar de Mica"-week juist valt in de week van de Zuidlaardermarkt, werd besloten hieraan niet mee te werken. Bij het bekende schrijven van het Hoofdbestuur inzake de merkartikelen van Landbouw en Maatschappij, werd ten sterkste de houding van den heer Udema te Dalen veroordeeld. Bij de rondvraag werd nog het nut van een uitbreidingsplan besproken. Algemeen was men van oordeel, dat uitbreiding in het centrum van het dorp een levenseisch was voor de handeldrijvende middenstand. PEZE, 1 April. n het café K. Stel, alhier, vond gisteravond een vergadering plaats van de afd. Noordenveld van den Ned. Bond van Onderwijzers. Een der leden van het hoofdbestuur besprak Het Plan van den Arbeid" en vond een aandachtig gehoor. NEUW-AMSTERDAM, 2 April. n hotel Brouwer werd de jaarvergadering gehouden van de vereeniging Volksonderwijs, onder voorzitterschap van den heer L. de Boer. Het ledental was constant gebleven. De kas sloot met een batig saldo groot f 28.67. Boeken waren in orde bevonden, waarvoor décharge werd verleend. De aftredende bestuursleden werden herkozen. Tot afgevaardigde naar de algemeene vergadering te Utrecht koos men den heer S. Bok. H- Zd. Perlak Pr. A 6.60 6.80 Muller enco. W.A 394 Phoenix Oil&Tr. C 204 25 Ned. My. Hav.W. A 52 52 Shell Un. Cv 50A. t 40 Zeehaven Sabang A 69 Steaua Romana 40 41 Kreuger en Toll A, Scheepvaart. Peruv. Corp. CvA. 2, 2, Java-C-J. Lnn A, 39 39 dito O. v. Pref. dito 84, 8 Kon. Paket-Mij. d. 9i 95 Searsßoeb.C.vA. $ 40 40 Maas St. Mh. dito 33 32 Spoorwegen. Nieyelt Goudr A. 23 23 Dell Sp. Mij. A 724 72 S" vtu. ««Uii J Sp- A. 88 St. Mi). Nederl. d. 374 37. m. t E v S.S. A 88 St. Mij. Oostzee d. Bl 21 N.-.Sp. Mh. A 67 38 nt. Merc. Mar t 4,4, Belg_ stsp pr A- 8 m 81 SSbW«sT Aten. STTTu^TÏ. ggffff.o-ogjt " 34 $ï & SoekowonoLdb M» 91 Pa Ov.g.A,4 "., Vt?" Ciy «l, UrüonP.R. C.vg.A. 79 8J Amst. Theecult.MU. 46 464 «_!. Banjoewangi A 344 - M Tramwegen. Rongga mdb.-mu. 158 Madoera St.tr. A. 3 Sedep Cult. Mi). A. 235 Malang St.tr. dito 374 Sindangsari C.M. A 123 0.-Java St.tr. dito 34 invprsen Semar.-Joana St. 0. 64 81i.v.-Vriessev 464 46 Semar.-Cher. St.d, 194 19 Hout. Alberts A 374 37 VoorL genot. aand. Hh. Wiü. Pont A. 18 18 AimHide L.CvprA. $ 254 dem Pref. A «8.52 im. Nick.CyC.v.A. 29, :94 Maxwell L. G. A. o7 58 Studebam CvA. $ 74 84 ACTD3VE FONDSEN (NOTEERNGEN-VAN GROEP A). V.K. L.K. HJC Staatsleeningen. Nederland a f 1000 1931 ~ 98 98 dem e L 1933 4 98 984 dem 2e L 1933 4 98 98 idem 1934 4 98 984 dem 1936 4 98 98 1911 31 93 9>% Oblig. 3 86 864 Cert. r. Oblig. 3 86 864 Cert. 21 75 754 Grootboek Obligatien 3j 94^ dito dito 3 86 86 dito Ned. Werk. Schuld 21 75 754 Ned. ndië a f 1000 1930 41 97% 974 dem 1931 41 97% 97H _ dem 3e L 1934 4 96 96, dem 1935 idem e 1-1934 4 96 96 s idem 2e L 1934 4 % 964, 31 854 Duitschland a f 1000 1930 54 22 22, 22, dem met verklaring 1930 sj 23, 23, 234 Engeland 50.200 4 70 70 idem 50 J- 200 31 644 Chic. Müwaukee AdJ. Bonds 5 454, 44 Bank- en Credietinstellingen. Koloniale Bank Aana. 52 52 Ned. nd. Handelsto.(f 1000) dito 118 1144 Ned. Hand, Mij. Cf 1000) O. v. A 125 126 Ned. Hand. MU. Resc. A 126 ndustriëele Ondernemingen. Alg. Kunstztfde Unie Aana 24«24 24 v. Berkeis Patent dito 394 ;-.9 Calve-Delft Oert. v. Aana 684 584 Centrale Suiker MU. Aana 118 1174 Ned Ford Aut. Mij. Aana. 2244 2204 Philips Gloeiliabr. Gem. Bez. v. A 185 1794 182 Philips GloeiLfabr. Pret. W. A,284 125 Unilever A 107% 1064 1074! (Buitenland). Am. Car & Foundry C v. A $ 20 214 21 Am. Enka O. v. A $ 134 134 SMLDE, 2 Apr. De heer J. Berkenfoosch hoofd der 0.1. school te Hooger Smilde staat op twee voordrachten voor een te benoemen hoofd der school te Leiden t.w. op een als nummer één, en één als nummer twee. PEZE, 2 April. Door de Coöp. Zuivelfabr. en Graanmalerij De Goede Verwachting" alhier is van wijlen den heer B. Mulder aangekocht de eenige windkorenmolen in deze gemeente. Daar deze molen een sieraad voor het dorp beteekent, is het te wenschen dat hij in zijn tegenwoordigen toestand behouden mag blijven. RODEN, 1 April. n het dorpshuis alhier had de jaarlijksche ledenvergadering plaats van de afdeeling Roden van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies onder voorzitterschap van den heer Smit. Elf kinderen werden uitgezonden (acht naar Wijk aan Zee, drie naar Elim). De resultaten waren bevredigend. n deze gemeente heeft zich een comité gevormd, uitgaande van de Centrale voor werkloozenzorg (Jong Holland snakt naar werk), in verband met de te houden collecte. Dit comité is ontstaan en gevormd uit de Christelijke Vereeniging voor maatschappelijke bijstand en de Chr. Besturenbond. Er nemen in zitting de heeren: ds. Reeskamp, voorz., J. G. Togtema, evangelist, dr. J. L. te Velde, arts, P. Apotheker, H. der Chr. school, N. B- Themmen, leeraar Chr. Mulo te Groningen, B. J. Scharft, penn. en B. v. d. Veen, secretaris Chr. Besturenbond, allen te Roden. DWTNGELOO, 1 Apr. n de jaarvergadering van de afd. Dwingeloo van den Bond voor Staatspensionneering werd medegedeeld, dat het ledental 202 bedraagt. De ontvangsten waren f 240.73, de uitgaven f 230.06. batig saldo f 10.67. Gememoreerd werd hét overlijden van den heer H. Mulder, die 25 jaar bestuurslid en 24 jaar voorzitter der vereeniging is geweest. n zijn plaats werd tot bestuurslid gekozen de heer J. Koopman en herkozen werd het aftredend bestuurslid de heer J. Fledderus. GASSELTERNJVEEN, 1 April. De afd. G.nijveen van de Ver. tot bev. van het Ambachtsonderwijs in Drenthe vergaderde gisteravond in het hotel Eygens alhier, waaraan een tentoonstelling vooraf ging van de in de afgeloopen cursus gemaakte teekeningen, die er Anaconda Copper Cert. v. Aana. $ 21, 21 21% { Betniefcem Steel C. v. 10 Aana $ 33J{, 34 34 General Motor Cv. A 9...1... 414, 42, 424 Kennec Copper R. n O. v. A $ 22 22 22% North. Am. Aviatlon C v. A R H $ sh, 5 North. Am. Rayon A C v. A. $ 104 10 Un. States Leather C. v. A. $ 54 04 Un. States Steel A. $ 394 40"i, 40 Electr.- en Gas Mij.en. Cities Service Cy C. v. 10 A. t 3, 3 nt. Tel. & Tel O. v. A R. n $ 10, 10% Radio Corp. C. v. A $ 7% 8 ; TWEEDE BLAD keurig verzorgd uitzagen en waaruit bleek dat weer met ijver was gewerkt. Het periodiek aftredend bestuurslid de heer Van Rorjen, burgemeester, werd bij acclamatie herkozen. Hierna had uitreiking plaats van de rapporten. Het diploma 5-jarige cursus werd uitgereikt aan 5 cursisten t.w. D. Ratering, Gasselte, E. Tingen, Borger, J. Scheve, R. Komduur en G. Klinkhamer van hier. De schilderspatroonsbond had enkele prijsjes beschikbaar gesteld welke werden toegekend bij monde van den heer Joosten te Gasselternijveenschemond aan H. Hulshof, en H. Martijn voor de 2 klas en J. Mulder voor de 3e klasse. Het batig saldo der ver. bedroeg f 5.69. Het ledental bedraagt 69. Na afhandeling der agenda werden door het Hoofd der School te Kostvlies eenige films vertoond met een smalfilntapparaat, wat een uitstekend van de vergadering. VK. LX. BJL Mijnbouw. Alg. Exploratie Mij. Aana 165 Redjang Lebong Mijnb. M. dito 236 235 Petroleum. Dordtsche Petr. nd. M«. dito 228 230 Kon. Petroleum Mij. dito 247 246 Perlak Petroleum dito 93 924 Conünental Oil Cy. C. v. 10 A. A $ 21 21 21 Phillips Petroleum Cy. C v. 10 A $ 29 294 Shell Umon C. v. 10 A. $ 10 10% 10% Tide Water Ass. OU CvA $ ll> 11. 11» Scheepvaart. Kon. Ned Stoomb. Mij. Aana 5 s, Kon. Ned. Stoomboot Nat. Bezit v. A. 54 64, Ned. Soheepvaart Unie dito 46 46 Suiker. Cult. Mij. der Vorstenl. G. aana 24 24 dito dito Winstaand. 1560 15 Handelsvereen. Amsterdam Aand 236 237 288 Javasche Cultuur Mt). dito 130 129 Ned.-nd. Suiker Unie dito lil 110 Tfthak. Deli-Batavia Aand 386 186 189 Dcli Mi), f 1000 Cert. v. Aana 206 203 906 Senembah Aand 196 197 197 Spoorwegen. Baltimore & Ohio Cv. A $ 11 12 Chicago Milw. Cv. 10 Aana $ 1 14 dito Cert. v. Pref. Aand. $ i% 2 Ulinois Centr. O. v. A $ 144, 144 14% Miss. Kansas & Texas C v 10 A. $ 5 New Vork Centr. O. v. A $ 2i 214 22 N. Y. Ontario & West A.» 34 3 Pennsylv. Rr. 10 & $ 50 Cv. A $ 19 20 36 Southern Pac. Comp. A. $ 18 idem C. v. A 204 20 24, idem Railw. Orig. A. $ 10 10, Wabash Railw. Cert. v. Aand. $ 2, 2.. ~ Rubber..Amsterdam Rubber Cult. Aana 126 125 1364 Bandar Rubber My. A. 1154 1164 Deli-Batavia Rubber MJ. dito 754 744 Hessa Rubber My. dito 1064 1054 ndische Rubber Comp. A. 944 914 98 Kendeng Lemboe Rubber A 13C4 137 H Majanglanden Ver. A. 814 804 Oost-Java Rubber My. A 117 Oostkust Cult. Mi], C. v. A. 43 Rotterdam Tapanoeli Cult. MU. A. 43 44 Salatn Plantations Cult. Mu. A. 33 13 Serbadjadi" Sum.-Rubber dito 684 68 Silau Sum. Rubber Ml). dito 694 slot vorm» NEUW-WEERDüNGE, 1 April. n het hotel Bouwman had gisteravond de tentoonstelling plaats van het teekenwerk van de leerlingen der avondteekenschool alhier. De wethouder van Onderwijs, de heer 91- -bon, gaf door zijn aanwezigheid blijk van belangstelling ook voor deze tak van onderwijs. Voor het beste werk, waren verschillende prijzen beschikbaar gesteld. De heer Vuurboom, reikte namens den Veenkolonialen Aannemersbond prijzen uit aan H. Specken, A. Pomp en H. Bos. De heer Blauw sprak namens den Veenkolonialen Schildersbond en reikte prijzen uit aan G. Bos, J. Potze en 3. Dümmer. De heer Zuidersma reikte aan den kleermakersleerling H. Pol een 2en prijs uit, de heer Gewald aan den wagenmakersleerling J. de Jong eveneens een 2en prijs. De heer Prins, aan den loodgietersleerling een 3en prijs. De prijzen bestonden uit stukken gereedschap. De voorzitter van de teekenschool, de heer Maneschijn, reikte met een toepasselijk woord de rapporten uit. Diplomas werden toegekend aan F. Spreen, J. Hemmen, J. Plaatje en D. Nijboer. ZUDWOLDE (Dr.), 1 April. n café J. de Vries te Steenbergen werd hedenmiddag een vergadering gehouden van ingelanden van het waterschap Weg door het Lageveen", onder voorzitterschap van den heer H. Dekker Wzn. De rekening en verantwoording, dienstjaar 1935, werd vastgesteld, voor den gewonen dienst in ontvangst op f789.99, in uitgaaf op f649.43, batig slot f 140.56, voor den kapitaaldienst in ontvangst en uitgaaf op f 5348.02. ODOORN, 2 April. Onder buitengewone belangstelling werd gisteren op de begraafplaats alhier het stoffelijk overschot van mevr. BonnemaBenes, die j.l. Zaterdag in het Wilhelminaziekenhuis te Assen, waar zij geruimen tijd verpleegd werd, over- reeds leed, ter aarde besteld. Ruim twintig kransen en bloemstukken dekten de baar, waaronder van diverse instellingen en verenigingen, waarvan de overledene presidente of bestuurslid was. n den stoet merkten we o.a. op bestuursleden van het Landbouwhuishoudonderwijs in Drenthe, de heeren Eelkema Roorda en Kluiving, de voorzitter van het Drentsch Landbouwgenootschap, de heer Meyering te Gieten, de heer Sibon, wethouder van Onderwijs der gemeente Emmen, den voorzitter van de Ambachtsschool te Emmen, den heer H. Beukema en het hoofdbestuur van de Dorpshuisvereeniging Odoorn. Op verzoek van de familie werd aan het graf niet gesproken. Ds Bakker uit Dalen dankte namens hen voor de betoonde belangstelling. Met het verscheiden van mevr. Bonnema Bennes is een zeer werkzaam en nuttig leven afgesneden. DEDEMSVAART, 2 Apr. Alhier is een R.K. Middenstandsvereeniging opgericht. n het bestuur zijn verkozen de heeren A. M. Winkelman, H. Heitbrink en E. J. Koerhuis. Sumatra Rubber Cult Mij. Aana 162 151 Ver nd Cult. Ondern. dito 121 121 Wal Sumatra Rubber MU. dito 134 135 nterc. Rubber Cert. v. Aand 2 w De Amsterdamsche Effectenbeurs was heden in twee sterk van elkaar verschillende afdeehngen gescheiden, n.l. de locale markt, die nauwelijks affaire te zien gaf en de Amerikaansche afdeeling, die een vrij levendig voorkomen had. Het vaste verloop van Wallstreet had de belangstelling voor Amerikaansche fondsen weer opgewekt en in verschillende specialiteiten ontwikkelde zich beweging. Ruime omzetten waren er in Anacondas, waarvoor goede vraag bestond, zoodat die zich dan ook boven de vorige koers konden verheffen. Ook Staalwaarden trokken attentie. Een flinke beweging ontstond in de aandeelen General Motoren, die in een groote open hoek werden verhandeld en waarvoor eveneens goede kooplust werd betoond. n Spoorwegshares ging weinig om, doch zij waren goed van toon. Van de locale fondsen waren het in de eerste plaats Philips, die de aandacht trokken. Bij de opening stelde de koers zich beneden de laagste prijzen van gisteren, waarna onder den druk van verkoop ee n verdere reactie tot beneden 180 plaats vond. Daarna trad een licht herstel in. Unilevers waren verwaarloosd. Van de Petroleumwaarden ging in Koninklijken aanvankelijk maar weinig om, maar later werd voor dit fonds toch meer belangstelling aan den dag gelegd. Groote koersverschillen kwamen niet voor. De noteeringen bewogen zich rondom 247. Van de Amerikaansche soorten waren het Tidewaters die nu en dan vrij druk werden verhandeld. Scheepvaartaandeelen waren verlaten. Van de Tabakken viel weinig te bemerken. Oude Delis werden een kleinigheid lager afgedaan. Onder de Suikerwaarden :r.n v. V. A.s prijshoudend, doch de omzetten waren beperkt De Beleggingsmarkt had een stil verloop. Gemeentelijke Obligaties konden zich meerendeela handhaven. De geldmarkt was zeer ruim. Prol. V/2 pet.

PEPSODENT TANDPASTA in nieuwe GROOTERE tubes f^m&^wt voor dezelfde 11 LAGE prijzen fc 1 Het aantal Pepsodent-gebruikers is steeds ifëf -A toegenomen. Jaar in jaar uit heeft men \ E& graag Pepsodent gekocht... liever lle dan de tanden te beschadigen door het lf gebruik van scherpe, schurende tand- lg pastas. Kan er een overtuigender bewijs gevonden worden, dat Pepsodent werke- s lijk tandfilm op onschadelijke wijze verwijdert? En nu is er een manier gevonden, die,_...,.,., deze beproefde methode binnen ieders...:^:... bereik brengt. De nieuwe grootere Pepsodent tubes bevatten 10% meer tand- l^f^j^^m^^^ NEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN VRJDAG 3 APRL 1936 J^^^^HiSßis & pasta, zijn dus nog goedkooper. Toch is de samenstelling onveranderd gebleven. n m ieder opzicht is Pepsodent hetzelfde wetenschappelijke product, dat als de tandpasta, die tandfilm verwijdert" beroemd is ge- on Worden. Profiteert van deze nieuwe besparing, koopt nog heden een grootere tube. m CtS. «,,. per tube " " a " " " " :: JOHN KRSTELS VERMAARD il 1; RADO-ORKEST H (11 PERSONEN) "5 Nog gedurende korten tijd in {{WNTERTUN FRGGEii Normaal Wintertuintarief voor consumpties. Al leen Zaterdag- en Zondagavond en op Dansavonden f O.io extra verhooging per consumptie.! " " ia """niigiriiiiiiii mmm in nmii Leerlingenuitvoering Sien Pikkert op Dinsdag 7 April, in HUZE MAAS", Vischmarkt nvai»g 8 uur - Zaal open 7»/4»"- -kaarten a 75 cent verkrijgbaar s RHYTHMSCHE avonds aan de kas. GYMNASTEK UTVOERNG GRETEL VAN BRUGGEN Groote bovenzaal Harmonie. 4 April, des avonds 8 uur. KAARTEN a f. Martinikerkhof no. 25. HOTEL F A B E R - HOOGEZAND - Tel. 22 Zondag 5 April 4 4 «r: 8 uur: Tné Dansant Soiree Dansante Entree 25 et. Entree 50 et. Leden intiem" vrij. Leden ntiem" reductie. ptr eden: GORSSELSCHE BOERENDANSERS, zoowel bij Matinee als Soiree, in hunne befaamde dansen., DANSORCHEST Ue Fed. van Kermisexploitanten kondigt aan de PAASCHKERMS OOSTERHOOGEBRUG bij Groningen. -ie raambiljetten. Leest volgende adv. üincieeie ürisispudücatie Steunvergoeding Erwten. De Nederlandsche Akkerbouwcentrale maakt bekend, dat de steunvergoeding voor groene erwten en schokkererwten, gedenatureerd in het tijdvak van 15 Maart tot en met 21 Maart 1936 voor de kwaliteitsklassen C en D respectievelijk f 3.60 en f 3.10 per 100 k.g. zal bedragen; de steunvergoeding voor in datzelfde tijdvak gedorschte gele erwten, voldoende aan de standaardmonsters C en D, zal respectievelijk f 3 en f2.50 per 100 k.g. bedragen. G. TAMMEL, Leeraar M. O. Van Panhuysstraat 39a. Les in Wiskunde. De directie van de Accountantskantoor en Onderwijsinrichting L. WEENNK N.V. Verl. Visscherstr. 11 Gron., maakt bekend, dat de nieuwe clubopleidingen voor het Mercuriusdipl. Boekhouden en het bijhouden der boeken voor eigen zaak na de Paaschvacantie aanvangen. De aangifte sluit 9 April. nlichtingen bij de directie. Na 1 Mei Kraneweg. GRAND HOTEL WENTJES" ZWOLLE Bewonderde U reeds onze nieuwe modern ingerichte len toch zoo gezellige Restaurant-zaal? CURSUS TOT OPLEDNG VOOR APOTHEKERS-ASSSTENTEN DUUR DER OPLEDNG ÉÉN JAAR. DAG- EN AVOND- CURSUSSEN. Aanvang nieuwe cursus 4 Mei 1936. Aangifte iederen werkdag van 912 en 24 uur. NSTTUUT SXGER ETTEMA, Groote Markt No. 50. Tel. 5276 Aangifte van nieuwe Leerlingen Eiken dag kunt u begin- B nen met: Mondel. en schriftel. Privéen Clublessen, bijna op elk gebied. Boekhouden Opl. Merc. dipl. Privé- of Clublessen f., f 1.25, f 1.50 enz. per uur. Handelskennis L. O. Staatspraktijkexamen enz. STENO GRÖÖtT- TYPEN Ned., Fransch, Duitsch, Eng. fl5 en vanaf f7.50 volled. opleid. (Privélessen onbeperkt aantal les- en oefeningsuren). Opl. Typen. Practijk- en Snelheidsdiploma in één opleiding zonder prljsverhooging. Alle Speciaalopleidingen.voor den Handel. Talen, Opl. Merc. Dipl. Privélessen f 1.00, f 1.25 en f 1.50 per uur. Talen, Conversatie. Ready Wereld Methode, 100 pet. beter en grondiger. 50 pet. vlugger en goedkooper. Vanaf f 0.50 tot f 1.50 per uit, voor club- of privélessen. Wiskunde L. O. Teekenlessen L. O. en voor alle doeleinden. Pract. opleid. Reclame Teekenaar voor elk bedrijf. Assurantie-wezen, Spraakleeraar, enz. Handverbetering. Ook Opl. M. O. Alle Schoolvakken L. 0., Mulo, H.8.5., Gymn., alsmede Bijwerken, toezicht, hulp bij huiswerk, examens, herexamens. Gecomb., schriftel. en mondeling. Privélessen in talen, boekhouden enz., in het geheel 176 cursussen, vanaf f4.25 per maand. Schriftelijk f3.25 per maand. Vraagt uitv. Prospectussen. 18 M.O. enz. Leeraren. 6 Buitenl. Leeraren. Het beste Onderwijs. De laagste Lesgelden. Duizenden Geslaagden. De grootste waarborg. Kon. Goedgek. Nederl. School voor Mod. Talen en haar vier Zusterscholen Ontegenzeggelijk de grootste en voornaamste Privé- Onderwijsinrichtingen. t Groote hoekgebouw met zijn groot aantal ruime, doelmatige en aangename les- en studiekamers, alsmede Examenzaal Oude Ebbingestraat 1b Gr. Markt. Telef. 2454. TALEN Duitsch Engelsen. Fransch, Spaansch per privéles f L. Avondlessen f 5. p. maand. Beerestraat 39a Edmund Jordan Goedkoop naar Holland per Luxe Auto. nl. Sigarenmagazijn ÜBNK. HOOFDACTE EXAMEN Mondel. rep. cursus voor Natuur- en Scheik. en cosmografie. Drs. H.- POT, ; Oppenheimstraat 12a. i, ^_ Herhaalde GEM. oproeping. NOORDBROEK., Burgemeester en Wethouders van Noordbroek roepen sollicitanten op naar van HOOFD de betrekking der openbare lagere school te Stootshorn. Onderwijs wordt gegeven in! de vakken a-k. Aantal leerkrachten 2. Ruime gemeentewoning met tuin aanwezig; huurprijs f 225. n aanmerking komen alleen hoofden in vasten dienst en : hoofden-wachtgelders. vóór nzending van stukken 10 April a.s. aan den Burgemeester. WATERLEDNG" N.V. Algem. Vergadering van Aandeelhouders, op Zater- dag 18 April 1936, 14 uur, ten 1kantore der Vennootschap, Gymnasiumstraat 6, te Assen. De Agenda ligt ten kantore ; der Vennootschap voor Aandeelhouders ter inzage. Eigenaren van Aandeelen aan Toonder moeten, om ter vergadering te worden toegelaten, de bewijsstukken van hun Aan- ; deelhouderschap minstens 5 dagen vóór de Vergadering, uiterlijk 11 April 193e, tegen recu hebben gedeponeerd ten kantore der Vennootschap. De Directeur, J- D. A. SNEEP. VOLKSZANGSCHOOL Directeur: R- W. KUPER. UTVOERNG op Zaterdag 4 April in de Harmonie. AANVANG 7 J /2 uur. Kaarten a f 100 verkrijgbaar in het Sigarenmagazijn ÜBNK, Tusschen beide Markten en aan de Muziekschool st. Jansstraat. PARJÜJÓST- ASSEN ZATERDAG 4 APRL A.S. Grande Soiree Dansante der Gorselsche Boerendansers De 12 beroemde boerendansparen die in hun typische oud- Hollandsche kleederdrachten t wereldkampioenschap - Folklorische dansen in Weenen en Londen veroverden. l»y- Wie aanbiedingen van Advertentie- Colporteurs van sommige Joodsche Organen krijgt, doet verstandig eerst inlichtingen in te winnen bij het Rabbinaat der Joodsche Gemeente. De Opperrabbijn : S. DASBERG. K DRKNXKN iaurow x ff ; y Verpakt in etuis van 25c. 45e. 75c een klasse n trommel f 1.50 Los per ons 30c X Bonbons n div. verpakk. en prijzen op zich zelf bbm^ \ DRESSEN: Sywlliii Zoodra de natuur U uitnoodigt te genieten van het heerlijke voorjaar; maar... zorgt U dan toch vooral dat U goed uit de voeten kunt, dat wil zeggen, dat U bijtijds aan Uw schoenen denkt CO^VBOY-SCHOENEN op ruime leestvormen 4 95 5? 6 95 Nerveus "» Overspannen Onrustig <" Slapeloos Gebruik hiertegen de Zenuwstillende en Zenuwsterkende Mijnhardts Zenuwtabletten Glazen Buisje 75 cent. Bij Apoth. en Drogisten ons devfes - ]l"s~kwtlitëït L. NEDERHOED (Fa. van Hemmen) Hooge der-a 24 Tel. 786 DAMES EN HEEREN COLLECTANTEN, minstens 17 jaar, worden vriendelijk verzocht zich aan te melden voor de BLOEMPJESDAG ten behoeve van het Doorgangshuis, op Woensdag 15 April. Aanmelding Zaterdagmiddag en -avond 11 April aan Tuinstraat 47 (Doorgangshuis) of Dinsdag 14 April tusschen 7 en 9 uur in het Arnoldahuis, Westerkade 9. Het Bestuur van het Doorgangshuis. SLOTBAL OP ZONDAG 5 APRL in het Hotel J. VOS, Baflo. Leider: C. BERKELO. MSDRUK (COURANTEN) Ter Drukkerij van dit blad is verkrijgbaar een partij MSDRUK 5 K.6. 10.25 25 K.G. i.oo 50 K.B. 11.75 100 K.6. (3.00 TWEEDE BLAD 7 OVERALLS voor leeftijd van loo jaar. tvakkleedinghuis O. Ebbingestr. 69 - Tel. 36. TUN-, TERRAS- en SERREMEUBELEN Firma KOOS, Brugstraat 32 Groningen - Tel. 3399 Het loopt niet : zoo raar of TJ maakt bij ons Uw keuze. Ga naar PELS, Zwanestr. Het speciaal Behanghuis. fl Heerencost. naar maat, prima stof, en goede afwerking, f 29.50 Gabardinejassen en -mantels f 13.90 en f 15.50. Klare Heerencost. f 14.75 en f 16.75. Alleen bij BERNARD SMONS, Landstr. 9a, Gron., bij het Noorderbad. Dicht huis. DE GROOTSTE SPECAAL- ZAAK N JAPONNEN 2noExr^ MEUBEL-PRNS n meubelen hebben we juist wat U zoekt, solied, mooi en goedkoop. De meest uitgebreide keuze in onze magazijnen en toonkamers. Ook voor opnieuw bekleeden het juiste adres. J.PRNS EN ZONEN SCHUTENDEP 70 ZOMERHOEDEN. Werpt geen oude Dameshoed weg. Wij maken hem als nieuw. Chique modellen vanaf f 1.25. Speczaak Weenerhoedenfabrlek Akerkstraat 23. stoomen Heerenhoeden stoomen Te huur aangeboden Een prachtige, zeer ruime Boyenwoning, met groot balcon, op het Zuiden, centr. verwarming, veel gerief, staande Binn. Damsterdiep 11a. Adres Lijnbaanstraat 2. Een ruime Winkelbehuizing, staande lage v. d. weg D 17 te Uithuizen. Te bevragen bij A. G. SCHOL- TE, Kielsterstraat 7, Hoogezand. Ruime moderne Boyenwoning met 4 slaapkamers, en badkamer, rijwielbergpl. disp., huur billijk. Voor dir. Binnen Damsterdiep 28. Flat, Waldeck Pyrmontpl. 7b (3 fl. slaapk.) f6.75 per week. Bevr. v. Starkenborghstr. 9a, Bovenhuis, 2 kam., zolder, Muurstraat, p. w. f 4.75. Werkplaatsen, centrum, licht, veel gerief, p. w. f 1.25, f 225, f 3.00. Bevr. Jozef sraëlsstraat 39.

8 Te huur aangeboden Een nette Burgerbehuizing, desgewenscht met berg- of werkplaats, staande Barestraat 5 (bij den Heereweg). Aldaar te bevragen. Een nette Boyenwoning bev. voork., achterk., keuken, en balcon, 2 slaapk., met zolder. Huurprijs f 5.75 per week. Hendrikstraat 11a. Te bevr. Hendrikstraat 11. Op eersten stand. Door omstandigheden biedt eigenaar zijn prachtig zonnig Benedenhuis aan, ver beneden prijs f 550. nd. kamer ensuite, serre, entree, hall, mooie keuken, kelder, tuintjes voor en achter, schuurtje, boven drie sl.kamers, badkamer. (Spoed). Br. fr. no. 64 bureau dezes. Winkelhuis, Steentilstr., groot met woning, geheel huis, huur billijk in overleg. Winkelhuis, met woning, p. w f 16, drukken stand, centrum Bevragen Joz. sraëlsstr. 39. Te huur aangeboden HAREN. Door bijzondere omstandigheden op den mooisten stand te Haren groot half Landhuis, voor- en achtertuin en garage. Veel zon. Te bevragen bij den bewoner, Molenweg 20 en de makelaars. Huurprijs f 600 Half April Dirk Huizingastr. 14 t.o. Prof. Rankestr. mod. Benedenwoning bev. 2 kamers e.s., 3 sl.k., keuken, kelder, tuin, schuur, achteruitgang prijs f 450 Te bevr. N. Boteringestraat 19. 1 Mei WinkelbehuizCng st. Moesstraat voor vele doeleinden geschikt f 11 per week. Adres Eyssoniusplein 17a. Aan de Ceramstraat bij de Korreweg nog een royaal ruim BOVENHUS, bev. 2 kamers ens. keuken, balcon, en 3 flinke slaapkamers. Huurpr. f7. Keurige luxieuse afwerking. Dagelijks op het werk te bezien. nl. aan de keet van H. KOSTER en Nieuweweg 10. dem 1 BOYENWONNG met 7 kamers. Billijke huurprijs. tuin f 6 per week, staande Piet Heinstraat. Te.bevragen Eendr achtskade^zj^a. Moderne zonnige Flatwoning 5 kamers, keuken, balcon, vaste waschtafel, 2 groote kamers, aan de straat, staande Bleekerstraat 17a. Aanv. 1 Mei. Te bevr L- VAN CALCAR, Jozef sraëlsstraat 8. Tel. 1127. 1 Mei Ben.w. Tuinbouwstraat 2 k. suite, keu., 2 sl.k., tuin. Te bevr. Tuinbouwstraat 116. 1 Mei Boyenwon. Tuinbouwstraat 2 k. suite, keu., 3 sl.k., zolder, balcon, bevr. Tuinbouwstraat ; 1 Mei, een nette Ben.woning voor net kl. gezin, pracht uitz veel zon, f5.50 per week, st. Winschoterdiep 11. Bevragen aldaar. Celebesstraat. Benedenhuis, 2 k. ens., keuken 2 gr. sl.kamers, schuur en tuin f7. per week (alles vrij) Celebesstraat. zonnig Bovenhuis (1 Nog een hoog), bev. 2 k. ens-, keuken, 3 sl.kamers, zolder, 3 baleons enz. f7.25 per week. Nadere inlichtingen verstrekt BAKKERs Bouw- en Woningbureau, Poelestraat lb. Telef. 2212. Met 1 Mei, Voorbehuizing van een boerderij, met serre en tuin en desgewenscht wat schuurruimte voor kippen enz. bij R. A. WOUTHUS, Hoogkerk Voor de zomermaanden, een gedeelte van een Villa, eigen groote tuin, bosch enz., zeer geschikt voor rustbehoevenden, even buiten de stad. Br. fr. no. 73 bureau dezes. Heereweg, Viaduct, groot Benedenhuis, zeer geschikt voor filiaal, grossier of kantoor met woonhuis, f620 per jaar. Adres Heerestraat 67a. Boterdiep, N. Hoogebrug, ruim Burgerhuis met steenen gebouw, groot 170 M2., thans fouragehandel, doch voor vele doeleinden geschikt, f 8p. w. Adres Heerestraat 67a. Per 1 Mei, moderne Flatwoning voor gezin z. k., staande Bloemstraat. Te bevr. Bloemstraat 13a. Ter overname voor direct wegens omstandigh. een best beklante Bloemenzaak in het centrum, mooie stand. Br. fr. no. 32 Bureau dezes. Bij Badhuis in Helpman: Mr. de Ranitzplein, moderne WO- NNGEN f364 p. jaar, alles inbegrepen, met centrale verwarming en heetwatervoorziening. Schitterend uitzicht. Bevragen N.V. Bem/.ddelingskantoor Oude Ebbingestraat no. 47, Tel. 624. Zaterdagmiddag geopend van 3 tot 5 uur. KRUDENERSZAAK. Nabij Oosterweg HOEKPER- CEEL. nd. winkel, kamer, keuken, kelder, 2 sl.k., open plaats. Huurpr. f 10 p. w. Aanv. 1 Mei. Te bevr. EBENS Woningbureau Stoeldraaierstr. 16. TeL 2889. Ruime Boyenwoning f 6.75 per week, staande Tuinstraat la, uitzicht Schuitendiep. Te bevr. Schuitendiep 44. Ontruimd. Net Bovenhuis met balcon, huur f4.75 p. w. Ook Winkel voor vele doeleinden geschikt h. f 7.50 p. w. Bevr. Polderstr. 25b. of te koop het Hotel, Café- Restaurant De Kroon Uithuizen met prima ruime dancing en zaal, winkel, nieuwe gebouwen van niet te groote omvang. Zeer nette en mooie zaak, als idem inventaris, bij huur inventaris overnemen met volledige vergunning. Bevr. bewoner-eigenaar Tel. 69. NEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN VRJDAG 3 APRL 1936 Keurige nette Benedenwon., bev. ruime kamer ens., serre, Direct bij Groningen op florissante stand, een CAFÉ met keuken, 2 sl.k., mooie schuur jn tuin st. Tuinbouwstraat nabij woning, nieuwbouw, met open N. Stationsstraat, pr. f 395. terrein, waarbij verhuur van Bevragen Werfstraat 8. roei- en zeilbooten, motorjacht enz. Voor serieuze menschen Per 1 Mei groote Bovenwonins, een ruim bestaan. Huurprijs 9 vertrekken, 2 baleons, desverkiezende met vaste waschtafel, huurd worden. f6oo. Vergunning kan bijge- huurprijs billijk, staande Pie, nl. bij G. J. JORRTSMA, Heinstraat. Te bevragen Eendrachtskade N..Z 9a. 5254. makelaar "; euweweg 10, Telef. 1 Mei Benedenwoning, 3 kamers, keuken, voor- en achter- (nieuw) voor opbergen van Een groote droge Zolder inboedel, of lichte magazijngoederen, even buiten de stad. Br. fr. no. 72 bureau dezes. Berg- of Werkplaatsen, groot 47 meter en kleiner, bij den Nieuwe Weg 38/20, met veel licht en water. Met Mei of eerder droog, flink licht gelijkvloers Pakhuisruimte, billijke huur. Westerkade 17 (voor aanbellen). Poelestraat 16: KANTOOR EN WACHTKAMER, aan de straat. Prijs in overleg. Pakhuis of Werkplaatsen aan Hoornschediep, in Marwixstraat, oppervlakte p.m. 180 M2. met kantoor en zolderruimte, licht en water. Ook afzonderlijk aan te bieden. Adres: Marwixstraat 50. Een net Slaapkamertje f 1.25 p. w. Te koop gevr. een Fietspenning. Meeuwerderweg 104b. 1 Mei gem. en ongein. Zit- en Sl.kamer op zon en aan straat m. pension. Steentilstraat 38a. 1 Voorkamer op zon, ongem. Singelweg 82. NETTE SLAAPKAMERS f 2 per week, ook wel met pens- Vischmarkt 7 ing. Gerzon. Ruime gemeubileerde Zitkamers met aparte slaapkamers, met of zonder pension, aan de straat, op zon. Adres Pijpstraat 2a, hoek Nw. Ebbingestraat, boven Rottinghuis. Keurig gem. Zit- en Slaapkamer, met of zonder pens. Adres Marktstraat Ba. Nette Kostganger. Ged. Kattendiep 18a. Luxe Autos m. en z. cnauifeur. Garage SMLDE, Kerklaan 101 Tel. no. 4492. Luxe Autos m. en z. cnauff., laag tarief. Adres K. BEfcRTA, N. Stationsstr. 15. Tel.»otfi. Te huur gevraagd Een Bakkerij, liefst met recht van koop, onverschillig waar. Br. fr. no. 60 bureau dezes. Voor direct of 1 Mei een best beklante Bakkerij in de provincie. Br. fr. no. 44 Bureau dezes. Een nette Benedenwoning, kamer ens., 2 slaapkamers. Huurprijs f6f7. Aanb. C. H. Peterstraat la. Een Kapperszaak of in florissant dorp, waar behoefte is aan D. en H. Kapperszaak, een Behuizing, geschikt om D. en H.-salon in te richten. Br. fr. no. 78, bureau dezes. Voor direct in Groningen of omstreken Pension, gedurende ongeveer een half jaar, voor echtpaar en twee kinderen van 1 en 4 jaar. Br. fr. met prijs onder no. 56 Bureau dezes. Tegen half Meibegin Juni door jong echtpaar een nette Boy.- of Ben.woning op zon. Liefst nieuwbouw Huurprijs 5-6 gulden per week. Br. fr. no. 68, bureau dezes. 1 Mei Ben.- of Boyenwoning. kamer ens., keuken, 2 slaapk, centrum, n. b. f3oo p. j. Br. fr. no. 54 Bureau dezes. Tegen 1 Mei: zonnige gem. Kamer met slaapk., zonder kost in het centrum der stad, door piano-onderwijzer, tegen matigen prijs. Piano mag geen overlast berokkenen. Prijsopgave beslist verzocht. Br. fr. no. 52 Bureau dezes. Te huur gevraagd Gem. Landhuisje voor half AprilMei in boschrijke streek niet verder dan 25 K.M. van Groningen, door echtpaar z. k. Br. fr. no. 76, bureau dezes. Groote Zit- en Slaapk. of Zit-Slaapk., gedeeltel. gem. of gestoffeerd, of gedeelte van étage, eveneens gedeelt. gem. of gestoffeerd. Br. fr. met prijsopg. onder no. 59 bureau dezes. Dame vraagt gem. Zit- en Slaapkamer met voll. pens- Br. fr. no. 58 bureau dezes. Zit- en Slaapkamer tegen eind April voor pl.m. 7 weken, z. p. Br. fr. met pr.opg. onder no. 74, bujreau dezes. Rustige Zit-Slaapkamer of Zit- en Slaapk. m. p. en stroomend water. Br. fr. met prijs onder no. 62 bureau dezes. Pension door Echtpaar, één kind, voor pl.m. 6 weken. Br. fr. no. 40 Bureau dezes. Net Kosthuis met of zonder wasch. Br. fr. no. 77, bureau dezes. Te koop aangeboden Een nette Burgerbehuizing, vlak bij de stad, koopprijs laag. Br. fr. no. 903 bureau dezes. H.H. KAPPERS. Een goed beklante Heeren- Kapperszaak, in de prov. Prijs f5oo. Br. fr. no. 45 Bureau dezes. Scheepswerf met Woning te Veendam. Ook zeer geschikt v. opslagplaats. Br. fr. no. 49 Bureau dezes. Nieuwbouw Celebesstr.: Ben.- en Bovenhuizen ieder 3 gr. sl.k., etc. voor f 8600, Zaterdagmiddag van 2 tot 5 te bezichtigen. W.0.N.e.8.0.8.", Bouwkundige, Bt. Damsterdiep 24-, Tel. 3578. APELDOORN. Villa m. centr. verw. en ingebouwd bad. Prima afgewerkt f 8500. Te bevr. Woningbureau VAN DER LAAN, Zwolscheweg 31, Apeldoorn. APELDOORN. Net Burgerhuis, bev. ben. 3 k., keuken en kelder, boy. 3 slaapk., gel. b. d. bosschen en Koninkl. Paleis. Kooppr. f3400, ruime hypotheek aanwezig. Adres J. BEEKMAN, Brinklaan 146/2, Apeldoorn. DUBB. HEERENHUS. (Riant uitzicht.) met gr. tuin, samen plm. 8 bij 40 AL, ben. 8 ka. w-o. gr. suite met serre, keu. en badka.; bovenh. 11 ka. w.o. gr. suite met serre, keu., badka. en gr. zolder. Door stand aan een der singels, "Z. der stad, zeer geschikt voor Notaris, Dokter en zakenpand, of geldbelegging. Alles als nw. Prijs zeer billijk. nl. JONKHOFFs Woningbur. Heerebinnensingel 5. Eengezinshuis, Hofstr. f 6500. Br. fr. no. 71 bureau dezes. De helft van een ruim dubbel Landhuis. 4 slaapkamers, flinke tuin. Direct bij de stad. Te bevragen Oosterweg 34c tegenover wandelpad Avondlicht, Haren. Ruim Winkelpand diep pl.m. 40 M., met apart groot bovenhuis, in besten staat, centrum, geheel verhuurd f 11000. W.0.N.e.8.0.8." Bt. Damsterdiep 24-, tel. 3578. Transportbedrijf met 2 z.g.a.n. 10-tons wagens, met veel vast werk, prijs f 4750. Br. fr. no. 53 Bureau dezes. Of te huur, een net Woonschip, voor klein gezin. Te bevr. bij B. POSTEMA, Go rechtkanaal A. No. 1841. 1 nieuwe B.M. Zeilboot van prima kwastvrij Oregon voor billijken prijs. GEORG BODE- WES, Martenshoek. Een aftands vosbles Merrie (Lithauer). Adres H. KLOOS- TER, Bankastraat 41. 1 kleine zwarte Pony, 3 j.. merrie, 1.15 M. groot, J. ZWA- NEVELD, Peize. Een vierjarige zwarte Merrie en een zwart Enter Hengstveulen. H. ELDERS, Eelde. Een beste volbloed Belgische Entermerrie, roodsch. Vader Adriaan, S. BLNK, Zuurdijk Tel. 30. 8-j. zwarte Stamb. merrie, dr. van Ditmar, werpt, eind April bij L. SKKEMA, Nienoord", Leek. Een extra beste z.b. Stier met beste melklijsten. L. GRM- MUS, Onderdendam. Een beste jonge vroegmelk Koe. A. SAPPEMA, Engelbert b. de plas. Een jonge vette Koe, bij TH. BROEKEMA, Tripscompagnie. Een donker roodblaard Koekalf, moeder geeft 30 L. melk, bij A. J. WOLDRNG, Wirdum (Gron.) Te koop aangeboden 4 beste vaalmelk Koeien, 3 April. T. HAGEMAN, Bedum. Twee beste drachtige Schapen. A. BURMA, Verlengde Heereweg 36. Pracht Dameshondje (wit). Mandoline met étui. Polderstraat 65a. Pinchertje, 9 mnd., reutje, ruwharig, Eng. Fox 9 week. Groote Rozenstraat 24. 2 eerste klas D. Herders (teven) 3 mnd. oud, Astrid en Anka van Uiterburen, kleur zwartgeel met offic. stamb., 1 prachtige Bouvier, reu 14 mnd. en bij alles vertrouwd. Pr. bill. KL. VESTERNG, Veldwachter, Zuidbroek. 1 beste gebruikte zware Eckert Aïaaimachine, ook ruilen tegen zwadkeerder, moet prima zijn. K. E. POL, Smid, Winsum. Prachtige goud-gele Boxer m. zwart masker, oud 14 maand. Adres G. J. DREWES, Padangstraat 62. Pracht nestje Cock. Spaniëls bill. prijs. Adres J. ALMOES, Oliemulderstraat 21. 7 Kippen, 2e leg, Roode slanders. Singelweg 82. 1 twee rijen en 1 drie rijen Loket-automaat, inworp 1025 cent, zoo goed als nieuw, zuinige prijs. Br. fr. no. 75 bureau dezes- Handkar f 6.. Schuitemakersstraat 15. Een zoo goed als nieuwe Melkwagen, op lucht, banden acnter 32 bij 6, voor 30 bij 5. Lage prijs. K. OLDENBURGER Smederij, Lutjegast. Woonwagen op autobanden in prima staat. Te bevr. Eemskanaal N.z. 32 van 712 en 25. Luxe Auto, merk Chevrolet, 4-pers., beste wagen, van particulier, wegens aanschaffing v. een nieuwe wagen. Vraagprijs f425. Br. fr. no. 37 Bureau dezes. 2-deurs Ford 31, prima. K. WERSEMA, in Brandstoffen, Winsum (Gr.). Chevrolet 29, in prima st., staat op goede banden, voor spotprijs. Te bevragen Garage ECONOOM, Oudeweg 24. Een Renault, prima Quatre type 1933, ziet er uit als nieuw; een 7-pers. Peugeot, type 1934, loopt 1 op 9, 1200 k.g. Pracht verhuurwagen. Adres BOSKMA, Huize Drentsche Punt". Telef. 13. Een 2-tons Ford Vrachtauto (bouwjaar 1931) met open laadbak en op luchtbanden, maat 32 X 6, zoo goed als nw. en een zes cylinder de Soto Chrysler (bouwjaar 1930), beide wagens in goede conditie. Adres B. SANDERS, Valthermond. Studebaker Auto 1928, met 2 nieuwe banden. Te bevr. bij» Nots. S. J. POSTHUMUS te Leek. 1 Chevrolet Bestelwagen 26, prima motor, zuinige prijs. J. JANNENGA, Schootstr. 37, Obergum. Een Graaham, 7-pers., met sep. als nieuw. Een 5-pers. Chrysler mperator, beslist als nieuw, dit is de mooiste en beste wagen, gemaakt door de Chrysler fabrieken. Zeer snel en zuinig. Een Chrysler Nemo Sex., lichte 5-persoons 6-cyl. 4-deurs. Een als beslist nieuwe Hudson stroomlijn ca. briolet met dickey seat. Pracht wagen, zeer snel en zuinig. Een Chevrolet Bestel 31, als nw. Luxe model. WEENNGs Autobedrijf, Telef. 69. Een prima Ford Cabriolet met dicky seat, model 31, met leer bekleed. Uiterst lage prijs. Ook genegen te ruilen. Garage WJSBEEK, Veendam. Tel. 198. Ford Coach 33, Grand de Luxe 4 cyl., pracht wagen lage prijs. W. KONNG, Oosterwolde. Een Ford Coach 30-3l, ziet er uit als nw. Gar. v. HEUKE- LEM, Radebinnensingel 40. Luxe Oldsmobile 31, 4-deurs, luxe Chevrolet 31 4-deurs, luxe idem 1930, 2-deurs. 20-persoons Autobus 1931 Ford, alle wagens Genegen te zijn prima in orde. r. voor bestelw. n. zw. dan 1 ton. Te bevr. H. RAVE, Musselkanaal telef. 674 - Door ruiling een in prima staat verkeerende Trailer, dubbele ban- luchtgeremd en den, met zwanehals, geen verhooging, lang laadvlak. Zeer lage prijs! Ook genegen te ruilen. WJSBEEKs Trailerfabriek, Veendam Tel. 198. Calthorpe 500 cc. k.kl. even v. dem. gebr. als nw., v. zeer lagen prijs. Gillet 125 cc. vrij van Pers. Bel. f 195, vraagt ml. nw. 36 modellen. Vert. 3 Nrdl. Prov. Calthorpe en Gillet Motoren. W. KONNG, Oosterwolde. Te koop aangeboden Chevrolet 32 2 d., air wheels prima staat, van part. Prijs f 450. Te bevr. N.V. WOUDAs Auto Mij., Kraneweg 16. Wegens aanschaffing Vomag Diesels een Chevrolet Truck m. trailer, met afneembare veeschotten, als nieuw, in gebruik bij H. Tichelaar, Winschoten. N.V. V.A.M., Veendam, Tel. 263. mportrice Vomag Diesels. Een prima Chevrolet Coupé. Ook ruilen tegen motor of iets dergelijks, s Avonds na 6 uur. D. M. PAAPST, t Zandt, Gron. Een in prima staat verkeerende lange Ford Truck van 31, op dubbel lucht, voor lagen prijs. Ook ruilen aan luxe wagen, bij U. KOPNGA, Zevenhuizen. AUTOBANDEN Alle maten gebruikte en gecoverde banden voor vrachtwagens. Adres Fa. D. G. DE JONGE & Co., Coverinrichting Heerebinnensingel 7/1. 1 prima loopend Motorijwiel, merk Triumph, 3Vz P-k., 1928, f5o. Desk. onderzoek toegestaan, ook ruilen voor zwaarder. Noorderbinnensingel 55b. Gebr. Electro Motoren. Fa. VENNEMA en STKSMA, Zuiderdiep 58. Tel. 5191. Voor liefhebber! Pracht ndian Scout met duo, geheel electr., nieuwe banden, loopt prima, f 75. Br. fr. no. 66 bureau dezes. Prima 3V2 P-k. mperial electr. n. banden, 1931, prijs f 70, ook ruilen. Groote Rozenstraat 24. 1 z.g.a.n. Gazelle no. 8 hoog model H.rijwiel (iets fijns), 1 dito Dresco D.rijwiel (is zeer weinig gebruikt), 1 Union H.- rijwiel, zeer mooi, 1 Gazelle H. met 3 versnellingsnaaf, 1 laag model H.rijw. f 11, 1 prima H. m. Torpedo f 11. Eenige prima gebr. D.rijwielen f 10, f 11, f 12, en f 15, 1 zeer mooi Jongensrijwiel met 26 bij l/2 wielen. Eenige prima Werkfietsen, prijzen vanaf f 7.50. Nieuwe Ebbingestraat 78b. Prachtig ste klas Eng. Damesrijwiel met electr. lamp f 10 Willem Barentz.straat 14a. 1 pracht Damesrijwiel m. el. lamp en penning, spotprijs, 1 z.g.a.n. Veeno H.rijw., lage prijs. Oosterstraat 50b. Eenige H.-, D.-, M.- en Jongensrijw., spotprijs. Moet weg. Rijwielmag. Gr. Leliestraat 3. Een prima merk Damesrijwiel. Marktstraat 7. 4 Damesrijwielen, 1 Heerenr. met remnaaf, als nieuw. L. KOSTER, Turfsingel 85. 1 Motor Driewieler van 1934 met gesloten bak met 5 p.k. motor; 1 ndian Motorrijwiel, prijs billijk. Garage POORT, Hoogkerk. 3-rijer Accordeon Stradivari 80 bassen. E. ORSEL, Paterswolde. Groote sorteering Harmonikas vanaf f5.90, Pianoklavier vanaf f 24.50, groot model, Koffergramofoons reeds vanaf f7.50. Alle soorten nieuwe platen vanaf 8 cent. STOPPELMANs Muziekhandel Folkingestraat Bll. Wegens overcompleet een 50 Watts Versterker met electrische luidspreker, met dubbele draaitafel, nog als nieuw, zeer sterk en zuiver, geschikt voor dancing, speeltuin, als ook te gebruiken v. terreinen. Fabrieksmerk West Electra. Het beste op dit gebied Heeft gekost f 1750. Nu voor elk aannemelijk bod. ASTRA BOSCOOP, Uithuizen. Directeur WEENNG. Tel. 69. De nieuwste Philips Radios vanaf f 97.50 en met ingeb. luidspreker f 108, eventueel ook op afbet., vanaf f 1-25 per week. Oude toestellen of luidsprekers worden door ons tegen de hoogste waarde ingeruild. Tevens zeer goedkoop 1 z.g.a.n. Philips toestel op accu en armode. E. KOO Jr., Radiohandel, Slochterstraat 30, Sappemeer. 2 gebr. Scheerstoelen in goeden staat en een Permanentmachine. Br. fr. no. 88 Bureau dezes. Nieuwe Scheerstoel met 1 pers. heerentoilet samen f35 en een Erkenning voor groente- en fruithandel. Br. fr. no. 70 bureau dezes. 4 Stoelen, 2 groote, leerdoek, 4 Stoelen, 2 groote moquette. Goedkoop. Verlengde Frederikstraat 26. Gr. Tafel f 6, Theek. f2.50, spiegel f 2, matras f 2.50, klok f6. Noorder Stationsstraat 26. Wegens verhuizing: 2 notenh. Tafels, w.v. 1 op kruispoot, 1 vierk. tafel m. zwilk, diverse spiegels met en zonder kroon, 1 z.g.a.n. geëm. Kookkachel, 78 bij 52, 1 ijzeren Kleer- en Parapluiestander. Te bevr. Maandagmorgen van 912, Visscherstraat 32a. TWEEDE BLAD Te koop aangeboden 6 Stoelen, 2 met leuning en 1 2-pers. Ledikant en 1 Stofzuiger. Oliemuldersweg 170. Antiek Canapétje f 8, Boekenkast, f 6.25, Handwerktafeitje f 1.50, 5»/2 M. Cocoslooper f 3, Zitbad f 2.75, 2 witte Wasch stellen f 1.50 p. st., Gastafeltje f 1, Slaapk.spiegel f 1.75, Weckglazen halve prijs. Te zien 10 tot 12 uur Mr. de Sitterstr. 31. Pracht Salonwieg, z. g. a. n. Agricolastraat la. Nette Kinderwagen. Adres 2e Hunzestraat 16. Beste gegoten Godin Kookkachel, Kl. Sophiastraat 16, bij de Viaduct. Wegens aanschaffing centrale verwarming, een groote Kerkkachel met 14 meter pijp. Te bevr. bij E. WJCHMAN, Oostwold (Old.) Prachtig 4-vlams Gasfornuis f 15, dito Jaarsma nsluithaard f27.50. Noorderhaven 48. 10 Vul-, 15 Salamander-, 20 Kookkachels, ook in ruil. Fa. Wed. P. KORENBRANDER, Oudeweg 10/lOa. Partijtje nette gedragen "Schoenen (ook wel per paar.) Adres Kl. Haddingestraat 1. Groninger Volksalmanak 18991923, 24 stuks, pr. f 17.50. Thom. a Thuessinklaan 28a. Eersteling-, Eigenh.-, Roode Star-, blauwe Eigenh.- en Present Poters, tevens een gebruikte Korre. Adres GERBERS, Lage der A 27. Telef. 2742. Beste Eet- en Voeraardappelen. bij A. A. BOSMAN te Niekerk (W.) Consumptie- en Voeraardappelen, Souvenir en Eigenheimer, bij JAC. MEJER, Groningerweg, Westerbroek. Puike Kleiaardappelen, f 1.25 per 35 k.g. franco huis Gron. Bode L. J. SMT, Tel. no. 29, Usquert. 200 k.g. groen gerooide Eersteling kl. B. 26/30 m.m., J. SMT Wzn., Schildwolde. 5 H.L. beste Eetaardappels, Bravos, bij F. J. FEDDES, Grauwdijk, Overschild. Barres Voederbietzaad (ste nab.) k.k. 98 pet., gebr. w. 96 pet., a f 0.32 p. k.g., ontsmet hu. T. 685 f 0-36, fr. één veer p. bode. Emballage vrij. Adres J. DOORNBOS Ezn., te Schildwolde. Pl.m. 12000 k.g. puik Venhooi R. J. SMT, Stationsweg 417, Bedum. 130 pak prima gep. Kleihooi, bij D. DATEMA, Noordhom (Tolhek), voor f24 per 1000 k.g. vanaf boerderij. Plm. 5000 k.g. frisch w. Gerststroo en gevraagd een zw.bl. Koehokkeling, geschetst. M. J. ZANDT, Roodeschool. Pl.m. 10000 k.g. Venhooi. K. SMT, Tijurn, Winsum. Te koop gevraagd Een makke Draversmerrie, ook geschikt voor licht boerenwerk. Br. fr. no. 996 Bureau dezes. Een moederloos Veulen, door P. VAN DELDEN, Noordlaren. Een Landbouwrijpaard, met opgaaf van prijs, ouderdom en kleur. H. W. BAAS, Vriescheloo Een Belg Veulen. J. DARWNKEL, Zeijen, bij Assen. 1 Chevrolet of ander goed merk. Niet ouder dan 32, moet prima zijn, voorkeur van particulier. Br. ir. met omschr. en prijs onder no. 67 Bur. dezes. Een in goeden staat zijnde Jsco Driewieler J. A. PAS- VEER, E.-Compascuum Noord 152. Een 2e hands Snelweger, moet prima in orde zijn. Br. fr. no. 41 Bureau dezes. Een Huisorgel. Br. fr. met prijsopgaaf onder no. 63 bureau dezes. FOTO-TOESTEL. Of te huur gevraagd, geschikt voor portretopname m- kunstl. 9 bij 12 of 12 bij 18, lens 2.8 of 3.5. Br. fr. met cond. onder no. 85 Bureau dezes. n prima staat zijnde houten Tuinmeubelen. Br. fr. no. 42 Bureau dezes. H.H. KAPPERS. Gebruikt 2-pers. Heerentoilettafel. Br. fr. met pr.opg. onder no 50 Bureau dezes. Een Tapijt, 5.50 bij 4.70 of een groot Karpet. Br. fr. no. 43 Bureau dezes. Zolderopruimingen. Geen beroepskoopman. Br. fr. no. 83 Bureau dezes. Pl.m. 200 ton Sintels, zuinigste prijs franco schip. Door schipper A. RKSTEN, Usquert. Aanbieding personeel Slagersknecht, nette vlugge kracht. n bezit rijfoew. v. auto v.g.g.v., intern. Br. fr. no. 79, bureau dezes. Plaatsing gezocht! Voor een flinke Jongen van 18 jaar als slagershalfwas intern. Loon geen vereischte, door S. COHEN, Sluiskade 4 Hoogezand Een bekwaam Schilder, tevens plafond en gangen te witten. Br fr. no. 370 bur. dezes. Een Lakker-Biezer wenscht verandering van werkkring. Br. fr. no. 89, bureau dezes. Wegens omstandigheden zoek ik tegen 1 Mei voor mijn Dienstmeisje, 15 jaar, een goede betrekking. Liefst in Ger. gezin. Oosterstraat 41 1. Een net Dagmeisje, alleen Zondag vrij en of een werkvrouw. Br. fr. no. 82, bureau dezes. Gevraagd personeel Op accountantskantoor aankomende ml. of vr. Bediende, niet boven 18 jaar. Goed kunnende typen. Opgave van verl salaris. Br. fr. no. 69, bureau dezes. vr. Levensverzekerings Mij. voor Groningen actief Vertegenwoordiger voor opleiding nspecteur. Br. fr. met uitvoerige referentiën onder no. 55 Bur. dezes. Voor spoedige indiensttreding op handelskantoor een vrouwelijke Bediende voor alle voorkomende kantoorwerkzaamheden. Typen vereist. Eigenhandig geschreven brieven met opgave van routine, verlangd salaris en Godsdienst onder no. 87, bureau dezes. Een flinke Jongeman, gezond en sterk, voor verschillende werkzaamheden buiten Groningen, intern of extern. Aanbiedingen met volledige inlichtingen en zoo mogelijk foto, welke teruggezonden wordt onder no. 81, bureau dezes. Een nette Jongen voor loopen wtakelwerk, niet boven 16 jaar. Poelestraat 36. Een nette Loopjongen, 16 jr., A. A. v. d. BORG, Oude Kijk in t Jatstraat 4042. Jongen 16 a 16 jaarvoor loopen magazijnwerk. Aanbieding Ged. Kattendiep 18. KAPPERSLEERLNG. Oosterweg 10. Voor direct flinke Kleermakersknecht, broek en vest kunnende maken en verdere opleiding, intern. Aanbieding bij M. H. v. DUNEN Wehe gem. Leens Een gevorderde Meubelmaker. J. H. BJLEVELD, Kl. Kruisstraat 14. Voor direct een flinke Leerjongen bij JAC. HUBSVELD, Brugstraat 30 1. Gevorderde Naaister. Mevr. ROBAARD, Veemarktstraat 97. Voor direct een net gevorderd Naaimeisje. N. BOUWMAN, Helperweststraat 45a. Een flink Dagmeisje, plm. 16 jaar. Zij die meer op goede behandeling letten dan op hoog loon genieten de voorkeur. J. T. FABER, dastraat 27. Net Dagmeisje 17 jaar. Adres J. KEUNTNG, Paterswoldscheweg 19. Voor direct net Dienstmeisje, niet ouder dan 19 jaar. Salaris fl5 p. m. H. G. J. BJMOLT, Poelestraat 8. Flink Dagmeisje. Louise Henriëttestraat 19. Een net Dienstmeisje. De Laan 31. Tegen Mei een flink Dagmeisje. Aanmelding na 7 Mevr. BULTHUS,, H. W. Mesdagstraat 64. uur. Net Meisje voor dag en nacht G. G. Br. fr. no. 26 Bureau dezes. Net Dagmeisje, niet ben. 16 jr. Kerklaan 11. Dienstbode, boy. 25 j., werkuren 7ll v.m. Z. g. g. onnoodig zich aan te melden. Br. fr. no. 51 Bureau dezes. Te Helpman, voor enkele middagen per week, beschaafd Meisje, als hulp bij drie kinderen, tevens voor lichte huish. bezigheden. Br. fr. no. 57 bureau dezes. Mevrouw LNTHORST HOMAN, Frederiksoord vraagt tegen Mei flinke Dienstbode, liefst boven -20 jaar, zelfst. kunnende koken en werken. Hulp van werkvrouw aanwezig. Een flink Keukenmeisje voor direct of later. Hotel WEJSOHEOÉ, Hengelo (O.). Met Mei een flinke Huishoudster, in gezin van 3 pers. Br. fr. no. 47 Bureau dezes.

DERDE BLAD VRJDAG 3 APRL 1936 NEUWSBLAD VAN HET NOORDEN Fotopagina

HANDELS-en MARKTBERCHTEN (Nadruk verboden). LOPPERSUM, 2 April. Veiling Pomona. Bellefleur 1315, goudreinet 1926, bosappel 12, zoete appel 3J10, spinazie 316, snijmoes B9,89, snijsla 913, geri. pronkers 19, spruiten 10, roode peen 33 iet. alles per kg., rabarber 4J7i et. per bos, knolseldery 6 et. per stuk, bevelanders 1.603, roode star 3.203.30 per 100 kg., koolrapen 37}424 et. per 30 kg., prei f 0.501.70, teipeisren 2.103.30, eendeieren 3.103.20 alles per 1COstuks. Aanvoer prei 13000 stuks. UTHUZEN, 2 April. Veilingsvereen. Uithuizen en. Omstreken. Spinazie Bl7, smijsla 59, witlof 417, snijmoes 6lo, raapstelen 7, spruiten sll, boerenkool 37 et. alles per kg., peterselie 2733, sjalotten 4973, kropsla 3053, breekpeen 2628 et. per kist, prei 2551, rabarber 1940, radtfs 14 18. d. w. kool 7175, roode kool 12, knolseldery 29 et. per 5 bos of stuks. Raapknollen 4161 et. per zak. Kipeieren f2.40 2.60, id. 2.102.30, eendeieren 3.10 per 100 stuks. ZANDEWEER, 2 April. Veilingsvereeniging Ons Belang. Spinazie 512, snijsla 27, sjalotten 4lo, pootaardappels 2B ot. per kg., bloemkool 5090, andijvie 3038, peterselie 2135, viooltjes 2530, primulas 2435 et. per kist, witte kool 7080, 1416, prei 2046, rabarber 2032 et. per 5 stuks of bos. koolrapen 60 et. per zakje. Kipeieren 4455 et. per 20 stuks. Visscherljberichten. ZOUTKAMP, 2 April. Garnalenvisschertf. Donderdag werd er te Zoutkamp aangevoerd een vangst van ongeveer 187 bushei drogerijgamalen en 234 kg. consumptiegarnalen. De vangsten waren tengevolge van het slechtere weer van heden direct weer minder geworden. De vraag naar consumptiegarnalen blijft slecht. De kwaliteit van consumptiegarnalen is echter heel goed. Haringvisscherij. Donderdag werd er te Zoutkamp door 1 vaartuig aangevoerd een vangst van een 2 tal kuilharing. De vangst was zeer gering. Zeer jammer is het dat er niet meer aangevoerd wordt daar de kwaliteit van de haring thans heel goed is. Van uit Harlingen. worden thans weer geregeld haring enper auto of vrachtschip aangevoerd om verwerkt te worden in de garnalendrogerij en. LEMMER, 2 April. Heden is door 4 vaartuigen 823 kg. spiering en door 3 vaartuigen 104 kg. aal aangevoerd Voor spiering is f 3.406 en voor aal 40.3046 per 100 kg. besomd. HARLNGEN, 2 April. Gem. Vischafslag. Aangevoerd werden 4420 tal komharing 3241, 1885 tal fuikharing 3033, 310 U kuilharing 3031 et. alles per tal. DRACHTEN, 2 April. Op de eiermarkt werden aangevoerd 22000 eieren. De prijs bedroeg f 2.102.30 per 100 stuks. Op de veemarkt werden aangevoerd 316 varkens, 111 biggen, 4 schapen en 7 nuchtere kalveren. De prijzen bedroegen voor kalveren f 2.50 4.50 en voor biggen 7lo per stuk, voor vette varkens 1416 en voor zware zouters tot 14} cent per pond. Handel kalm. # Tuinbouw- en VeiUngsver. Paterswolde en O." Op de gisteren gehouden veiling bedroegen de prijzen van witlof e soort 59, 2e soort 24 et. per kg. Bloemkool 2 et. per krop, rhabarber 57 et. per bos, spinazie 10 et. per kg. DRACHTEN, 2 April. "igeriairw. Roode kool 1516 et. per stuk, spinazie 1215, appels 1214, witlof 1114 et. per kg., radijs 27 37 et per 10 bos, kropsla 8095 et. per 10 krop, soepgroente 3757 et. per kistje, wortelen 70, rapen 60, uien 5873 et. per kist, perkplanten 12 14 et per 10 stuks, potplanten 1320 et. per stuik. HOOGEVEEN, 2 April. Groenteveiling: spinazie 1013 et. per Kg., radijs 23. raapstelen 23 et. per bos, snijsla 1015 et. per kg., kropsla 7B et. per stuk, witlof 1012 et. per kg., prei 7B et. per bos, knolseldery 45 et. per stuk. NEUW-AMSTERDAM, 2 April. Veilingsvereeniging Spes Nostra. Witlof fblo, spinazie sb, sjalotten 33.60, snijsla 7B, kropsla 2, andijvie 4 alles per 100 kg, kropsla 56, per 100 stuks, radijs 2.502.70, prei 2.402.60, rabarber 57, seldery 0.500.60 alles per 100 bos. Afloop van verkoop en aanbesteding Uitbreiding Beileroord. Onder architectuur van den heer J. Boelens Kzn te Assen, werd als gemeld gistermiddag in het café Smit aan de Markt te Beilen, publiek aanbesteed het uitbreiden en verbouwen van het Koloniehuis Beileroord" en het bouwen van een garderobegebouw te Beilen. Er kwamen 64 inschrijvingen binnen. Het totaal der laagste inschrijvers, die wij gisteren reeds meedeelden, bedroeg f49799. Wij laten hier nog volgen de totale inschrijving voor het hoofdperceel, het timmeren metselwerk: J. Baron te Drachten met f40480, E Haveman te Steenwijkerwold met f41487, O. Riemersma te Drachten met f 42200, G. J. Lahuis en E Middelveen te Westerbork met f42292, K. en W Ebbes te Oosterwolde met f 42880, R. en H. v d. Velde te Gorredijk met f42900, H Stel, C. Leungen en R. Bos te Beilen met f 42980, H. Mulder te Assen met f 42996, Gebr. L. en L. Schreuder te Zuidbroek met f 43400, Gebr. H. en H. Schenkel te Veendam met f 43900, J. Padding te Beilen met f 44440, H. J. Hendriks en H. Pieters te Assen met f44670 wed B. Meijering en Zonen te Stadskanaal met f44746, G. Santman te Coevorden met f 44920, A Padding en R. Brunsting te Beilen met f 45000, J B. Hof te Meppel met f45700, Gebr. J. H en H. E. Bröring te Stadskanaal met f 45700, F C Achterbosch te Ter Apel met f45737, H Kruimink te Dalen met f 45800, R. Bremer en W de Jonge te Hoogeveen met f 45860, H. Strabbing te Assen met f 45900, R. Bloem te Wildervank met f 45900 J de Boer te Groningen met f 46320, Gebr J en E. H. Vink te Groningen met f 46385, H Scholtmeijer en A. Lahuis te Beilen met f 46646 K Kuipers te Surhuisterveen met f 46840, G»br J en H. Wilbrink te Hoogezand met f 46950, m" Tarten te Velp (G.) met f 47134, J. Bosman te Hoogeveen met f47200, L. v. d. Berg te Oosterbeek met f 47200, H. Rood te Deventer met f 47500, K Schutter en H. Wasscher te Aduard met f 47800 Adema en Rozema te Groningen met f 4810O R. Schenkel te Groningen met f 48900. ZUDWOLDE (Gr.) 3 April. Door tusschenkomst van den heer J. v. Dijk (makelaar) te Ten Boer, is onderhands verkocht de kapperszaak van den heer J. Mulder te Zuidwolde Gr., aan den heer T. Kram, kapper te Ten Boer. WARFSTERMOLEN, 2 April. Onder architectuur van den heer J. de Haan te Ternaard, werd hier aanbesteed het verbouwen van een woonhuis en de bouw van een auto-garage voor den heer G. Postma alhier. Laagste inschrijver was de heer S. v. d. Molen te Burum voor f 885. Gegund. TOLBERT, 2 April. Onder architectuur van de heeren J. en A. Meek. alhier, werd voor den heer W Veenman U L.ek aanbesteed de verbouwing van het Leekster Warenhuis Laagste inschrijver J. Huisman, Leek f 5294, VLAGTWEDDE, 1 April. Heden werd ten overstaan van den heer notaris Van ngen te Wedde ten verzoeke van de erven wijlen mej. de wed. S. Sachs, ten huize van Schober (Waterschapshuis) te Vlagtwedde, publiek verkocht: een burgerbehuizing met erf en tuin te Vlagtwedde, groot 6.61 A. Kooper de heer G. L. Veldhuis te Onstwedde voor f2boo. STADSKANAAL, 2 April. Ten overstaan van den heer notaris W.. Poelma te Stadskanaal werd heden in het café J. van der Laan te Stadskanaal, ten verzoeke van de erven van wijlen mej. wed. B. G. Barkman publiek geveild: a. Burgerhuis met vol heem grond te Stadskanaal, Pekelderweg, groot 13 A., laatstelijk bij erflaatster in gebruik geweest. Verkocht voor f 3100 aan den heer A. H. Barkman, koopman te Sappemeer; b. huis met heem aldaar, in gebruik bij den heer H. de Groot, groot 6.60 A. Verkocht voor f 1300 aan den heer Barkman voornoemd. WLDERVANK, 3 April. Mej. F. Lottering Meijering te Nieuwe-Pekela verhuurde haar landerijen, gelegen te Nieuwe Pekela, wederom aan den tegenwoorddgen huurder, den heer Jac. Bakker Lan. aldaar, voor den tijd van drie jaren. OPENDE, 2 April. Ten overstaan van den heer notaris Bruins te Grootegast werd gisteravond in het café Bron, ten verzoeke van mej. de wed. en erven S. de Wit alhier, publiek finaal geveild: een behuizing met bouw- en groenland te Opende (Z.) groot 89.50 A. Kooper de heer S. K. Meekma te Witmarsum voor f 1000 en f 46 voor overname. UTHUZERMEEDEN, 3 April. Ten overstaan van den heer notaris Mulder van Uithuizen had in het café Zuidema alhier ten verzoeke van den heer J. Holstein de publieke verkooping plaats van een burgerbehuizing, staande en gelegen aan den Diaconieweg te Uithuizermeeden. Hoogste bieder de heer G. de Boer alhier voor f 3000 en f 200 wegens overname. Niet gegund. PADO NEUWS Programma voor Zaterdag 4 April. Hilversum, 1875 m.: 8.009.15 en 10.00 KRO Gramofoonpl. 11.3012.00 Godsd. halfuur olv Pastoor L. H. Perquin. 12.15 Gramofoonpl. en KRO-orkest olv M. van t Woud. 2 00 Voor de jeugd. Handarbeid door P. Fouwels. Sportpraatje door P. Olthoff. 3.00 Kinderuur door Sophie Nuwenhuis v. d. Rijst. 4.00 HRO Gramofoonmuziek. 1. Fuga in G-mineur van Bach (bew. v. Stokowski) door het Philadelphia Orchestra olv L. Stokowski. 2. Frühlingserwachen van Bach door Ferdy Kauffman en zijn orkest. 4.10 HRO Lezing voor de Ned. Vereeniging van Spiritisten Harmonia" door den heer J. Kakebeeke. Onderwerp: Vergissingen, die winst brachten." 4.30 HRO Gramofoonmuziek. Aubade printanière v. Lacombe door P. Godwins Orchestra. 4.35 HRO Lezing voor de Nat Bond van nstrumentmakers en -Stemmers dbor den heer C. J. Blokhuizen. Onderwerp: s de geregelde verzorging van de piano en het orgel noodzakelijk?" 455 De HRO-post. 5.00 KRO-Boys olv Piet Lustenhouwer. 5.30 Esperanto door P. Heilker. 545 KRO-Melodisten olv Piet Lustenhouwer. 6 20 Lezingen P. de Waart en mr. dr. W. A. J. M van Waterschoot v. d. Gracht (K.R.V.U.) en Gramofoonpl. 8.00 Berichten. Reportage. Gramofoonpl 830 KRO-orkest olv M. van t Woud. 9 15 Lezing door F. X. M. Schiphorst. 9.30 KRO -orkest olv M. v. t Woud en Joaé Candel (sopr.), 10 00 voordracht door Eise Flügel Kruisiging. 10 15 Gramofoonpl. 10.30 Berichten. 10.35 Gram. Pl -Hilversum 11, 301 m.: VARA 8.00 Gramofoonmuziek. 10.00 VPRO Morgenwijding. 10.15 VARA Uitzending voor de arbeiders in de Continubedrijven. 12.00 n.m. Het VARA-orkest olv H de Groot 12.45 n.m. Beniamino Gigli zingt. 100 n m Klanken uit Europa, vertolkt door het VARA-orkest olv Hugo de Groot. 2.00 n.m. Stachanow, de Toovenaar". Lezing door ir. J. M Scheffer 2.20 n.m. Het VARA-orkest olv Hugo de Groot. 2.50 n.m. Gramofoonpl. 3.10 nm Voor de schaakliefhebbers door S. Landau. 3 30 n m Rotterdamsch Philharmonisch Orkest oiv Eduard Flipse mmv Ankie van Wickevoort Crommelin, zang. 4.30 Filmpraatje door H. G Cannegieter 4.50 n.m. Rotterdamsch Philharmonisch Orkest olv Eduard Flipse. 5.40 A. M de Jong bespreekt: Pollet je Piekhaar", van Willem van lependaal. 6.00 n.m. VRO Bespreking van de boeken:,j>e Opstand der Horden" en Bespiegelingen over Leven en Liefde" van José Ortega y Gasset, door M. v. d. Brink. Gevolgd door: Fragment uit Vorstenschool".,J3e Kurassiers van Canroubert", De klagende wijze van de moeder die haar kind Vrede zoekt" en De Trompet" Declamatie door Johanna Opdam 700 n.m. VARA Boris Godoenof". Muziekdrama in 4 bedrijven en 8 tafercelen. Muziek van M Moessorgski. nstrumentatie van N. Rimsky Korsakof, door de Russische Opera te Parijs en het Residentie-orkest olv Emile Cooper 715 n m Film en Theater. 7.25 n.m. Boris Godoenof 2de tafereel. 7.40 n.m. Toespraak door F A Hof 750 n.m. Boris Godoenof. Derde tafereel 805 n.m. Herhaling SOS-berichten. 8.07 n m Nieuwsberichten. 8.16 Mededeelingen. 8.20 nm Boris Godoenof. Vierde tafereel. 8.45 n.m. VARA-Varia Daarna Gramofoonmuziek. 9.00 n. m 25 jaar dansmuziek in Nederland. Serie concerten door het VARA-orkest olv Hugo de Groot 945 n m Ferry vertelt: Hoe mijn liedjes ontstonden" 10 00 n.m. Nieuwsberichten. 10.05 n.m. Het VARA-orkest olv Hugo de Groot. 11.00 n.m. Gramofoonpl. Droitwich. 1500 m. 11.20 Gram. pi. 11.50 Sportverslag 12.35 Gram. pi. 1.20 Commodore Grand Orkest 2.20 Faükman en zijn Apachen- Band 310 Sportverslagen. 5.20 Gram. pi. 5.35 Dansmuziek 6.20 Berichten. 6.50 Sportpraatje. 705 Welsch intermezzo. 7.20 Weekend-programnia 805 BBC-Theater-orkest. 8.50 Variété-programma 950 Berichten. 10.20 Koorconcert en solisten 10 50 BBC-orkest en sopraan. 11.50 Berichten 12 0012.20 Dansmuziek. Radio-Paris. 1648 m.: 7.20 en 8.20 Gram. pi 11 20 Nat. orkest. 2.50 Gram.pl. 4.20 Pascalorkest 5.50 Gram.pl. 8.35 Opera-uitzending? 11.5512.35 Krettly-orkest. Keulen 456 m. 5.50 Orkestconcert. 11.20 concert 12 35 Vroolijk programma. 1.35 Gram. pi 320 Vroolijk programma. 6.20 Zang en orgel. 7.30 Dansmuziek. 10.2011.20 Vroolijk programma. Brussel. 322 en 484 m.: 322 m.: 12.20 Gram pi 1235 Zigeunermuziek. 1.30 Klein-orkest 220 Radiotooneel. 3.20 Symphonieconcert. 5.20 Gram pi 620 Klein-orkest. 7.35 Gram. pi. 8.20 Cabaret. 9.20 Omroeporkest. 10.30 Dansmuziek. 11 2012.20 Gram.pl. 484 m : 12 20 Klein-orkest. 1.30 Zigeunermuziek 220 Gram.pl. 3.05 Radio-tooneel. 4.36 Kamermuziek. 5.35 Omroeporkest. 6.35 dito. 7.20 Zang 820 Vocaal concert. 8.50 Reportage. 9.20 Vocaal concert. 9.50 Hoorspel. 10.30 Cabaret. 11.3512.20 Dansmuziek. Deutschlandsender. 1571 m.: 7.30 Gevar programma. 9.20 Berichten. 9.50 Kamermuziek. 10.05 Weerbericht. 10.2012.15 Dansmuziek. Radio Luxemburg 1304 M.: 7.26 Berichten 736 gr.pl. 8.15 en 8.25 Berichten. 8.35 Concerten 11 50 Causerie. 12.20 Concert. 12.50 Concert. 1.35 Berichten. 1.50 Uit Luxemburg. 410 gr pi waarom verzocht is. 4.50 gr. pi. 5.20 Dansmuziek. 5.50 gr. pi. 6.05 gr. pi. 6.35 Concerten 750 Berichten. 8.05 idem. 8.15 Radioroman 825 Uit Luxemburg. 8.55 Waalsche liedjes 905 Concert. 9.25 Concert uit het casino van Luxemburg. 11.20 dansmuziek (gr.pl). Programma voor Zondag 5 April. Hilversum : 1875 m.: 8.30 NCRV Morgenwijding olv ds. C. F. Westermann Zang: mevr. Augusta Reclaire, alt. Orgel: Ferdinand Kloek. 9.30 KRO Morgenconoert 10 00 Hoogmis uit de St. Bavokerk te Nuth (L.) De H. Mis wordt opgedragen door Pastoor C J Ritzen, geassisteerd door Jos. Colsen en M H Reynen. Het St. Bavokoor zingt olv Jos. Bruis 11.45 Gramofoonmuziek. 12.15 Het KRO orkest olv Marinus van t Woud. 1.00 Boeken en schrijvers Savonarola en Erasmus" door A. v. Duinkerken 1.20 Het KRO orkest olv Marinus van t Woud. 2.00 Godsdienstonderricht voor ouderen, door D. Bont. 2.30 Het lijden en sterven onzes Heeren. Naar het Passiespel van Oberammergau mmv Paul Huf, het KRO Klein Tooneel en De Schola Cantorurn olv Hubert Cuypers 440 Gramofoonmuziek. 5.00 NCRV Kerkdienst uit de Geref. kerk te Voorschoten, Voorganger ds. J. C. Houtzagers, Organist: J. J Planje Orgelspel. 7.15 Gewijde muziek (gr. pi) 745 KRO Causerie door dr. Paul Julien. Bio Nieuwsberichten en KRO-mededeelingen. 820 Het KRO Symphonieorkest (U.5.0.) olv Willem van Otterloo. 8.40 Van dieren en vogels en vijftig zielen", door Wim Snitker. 9.10 Het KRO Symphonie-orkest (U.5.0.). 9.30 n.m. Recital door Gertrud Wertheim cembalo en Piet Hartvelt, viool. 10.00 De aarde wankelt, hoorspel olv Henri Eerens. 10.30 Nieuwsberichten, gevolgd door gr. pi. 10.40 Epiloog door Klein Koor olv Jos. H. Pickers. 11.00 Esperantocauserie door P. M. Brouwer. H i 1 v e r s u m : 301 m.: 8.55 VARA Orgelspel door Joh. Jong. 9.00 Voetbalmededeelingen. 9.05 Tuinbouwhalfuurtje. S. S. Lantinga:.JJiverse tuinwerkzaamheden in dit seizoen". 930 Orgelspel door Joh. Jong. 9.40 Boris Godoenof Muziekdrama in 4 bedrijven en 8 tafercelen. Muziek van Moessörgski. nstrumentatie van Rfanski-Korsakof door de Russische Opera te Parijs en hét Residentie-orkest olv Emile Cooper (gr pi) 10.00 Selectiviteit" 11, door Piet van Duin. 10.15 Boris Godoenof. Zesde tafereel. 1040 Damlessen door J. Groenteman. 10.55 Boris Godoenof. Zevende tafereel. 11.15 Van Staat en Maatschappij door A. Pleysier. 11.30 Boris Godoenof. Achtste tafereel. 12.00 AVRO Omroeporkest olv Nico Treep (ntermezzo: Henri H v Calker bespreekt het schilderij Wei met koeien") 1.30 Mattiiaus-Passion" van Joh. Seb Bach (Concertgebouw Amsterdam). Jo Vincent, sopraan; lona Duriga, alt; Karl Erb, tenor (Evangelist); Louis van Tulder, tenor (arias) Willem Ravelli, bas-bariton (Christus) Hermann Schey, bas (arias en kleine partijen); Louis Zimmermann, viool; Hubert Barwasser, fluit; G Blanchard, oboe damore, Piet van Egmond Jr, orgel; mr. Johannes den Hertog, cembalo Het koor der Mij. tot Bevordering van Toonkunst, afd. Amsterdam. Jongenskoor van Zanglust" olv Willem Hespe. Concertgebouworkest Het geheel olv Willem Mengelberg. 445 Sportberichten en gramofoonmuziek. 5.00 VARA Gramofoonpl. 5.30 Voetbal van den dag. 545 Sportuitslagen en gramofoonmuziek. 6.00 VPRO Wij loopen op de zomer vooruit.. Kampjeugd van de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale zingt olv Elsa Hidde Nüland. 11. ds. J de Graaf: Waar de witte tenten wachten". 630 nm Dirk Coster: de Paaschgedachte in Goethes Faust. 7.00 Studiodienst. Voorganger ds D v d Most van Spijk. 8.00 AVRO Nieuwsen sportberichten. 8.15 AVRO Aeolian orkest m mv sopraan, tenor, sextet en harp. 9.00 Radiojournaal 915 Gramofoonpl. 10.00 Clinge Doorenbos 10 20 Kovacs Lajos en zijn orkest. 11.00 Nieuws- en sportberichten. 11.10 dansmuziek op gr. pi. Droitwich 1500 m. 12.50 Populair concert 150 Trioconcert. 2.20 BBC-Empire-orkest. 3 20 Mandolineconcert. 4.05 Gram.pl. 4.50 Voor de kinderen 510 Lezing. 5.35 Radiotooneel. 6.25 Alt en strijkkwartet. 7.50 Pianorecital. 8.15 kerkdienst 905 Liefdadigheidsoproep. 9.10 Berichten 920 BBC-Zangers. 9.50 BBC-Theater-orkest en solisten. 11.05 Epiloog. RadioParis 1648 m. 7.20 en 8.20 Gram. pi 11 20 Koorconcert. 12 35 Gram. pi. 1.20 Or- rt. -3 05. Nat. orkest. 5.40 Gram. pi. 7.50 820 Zang. 9.05 Radiotooneel. 11.0512.35 Dansmuziek en populair concert. Keulen. >456 m. 5.20 Havenconcert. 9.50 Trioconcert. 11.20 Orkestconcert. 12.35 Gram.pl. 320 Vrooiyk programma mmv solisten en het Omroeporkest. 7.20 Omroepkleinorkest, -koor en solisten. 10.2011.20 Dansmuziek. B s s e 1 322 en 484 m. 322.m.: 9.25 Gram pi 10.20 Zigeunermuziek. 11.05 vioolrecital 11 35 Gram pi 12.35 M. Alexys orkest. 1 30 Gram. pi. 1.45 Orgelconcert. 2.20 Hot jazz. 320 Gram. pi. 4.20 Kamermuziek. 5.10 Gram. pi 520 Zigeunermuziek. 6.05 Gram. pi. 7.20 Vioolrecital. 8.20 Operette-uitzending. 11.25 Gram. pi 113512.20 Dansmuziek. 484 m : 920 Zigeunermuziek. 10.05 Vioolrecital 10 20 Gram. pi 11.20 Carillonconcert. 11.35 Max Alexys orkest 12.20 Omroeporkest. 2.20 en 400 Gram. pi. 4.35 Dansmuziek. 5.30 Fanfareconcert 620 Omroeporkest. 8.20 Symphonieconcert. 10.30 Dansmuziek. 11.2012.20 Gram. pi.. Deutschlandsender 1571 m. 7.30 Populair concert. 9 20 Berichten. 9.50 Pianorecital. 10.05 Weerbericht. 10.2012.15 Dansmuziek. Motala (Stockholm) 1389 m. 8.20 Landbouwcaüserie. 8.50 Gram.pl. 9.3510.05 Lezing. 10 20 Kerkdienst 12.00 Berichten. 2.20 Declamatie 2.50 Gram. pi. 3.45 Voor de kinderen. 425 Viool- en piano-recital. 4.50 Declamatie. 5.20 kerkdienst. 6.50 Raddo-tooneel. 8.05 Omroeporkest olv Grevillius. 9.2010.20 Populair programma. Radio Luxemburg 1304 m.: 7.25 Berichten 7.35 gr. pi. 8.15 en 8.25 Berichten. 8 351120 Concerten. 11.50 Causerie. 12.10 Berichten 12 205 50 Concerten. 5.50 Voor de kinderen 6 208.50 Concerten. 8.50 Berichten. 9.05 Berichten 9.2012.20 Concerten. GEMEENTELJK BADOBEDRJF. (Wijzigingen voorbehouden). Lijn 1: Hilversum 1 alle dagen volledig progr. Lijn 2: Hilversum alle dagen volledig progr. Vrijdag 3 April. Lijn 3: Keulen 5.35 n.m 6.50 n.m. Londen Reg. 6.50 n.m. B. n.m. Kalundborg U- n-m.h.5o n.m. Lijn 4: Deutschlandsender 3.20 n.m. 9.25 n.m. Parijs P P 9.25 n.m. 9.50 n.m. Leipzig 9.50 n.m.11.20 n.m. Weenen 11-20 n.m.l2. n.m. Lijn 5: Droitwich 10.35 v.m. 6.45 n.m. Budapest 6.45 n.m. 7.30 n.m. Stuttgart 7-30 n-m 8.30 n.m. Droitwich 8-30 n.m. 8.50 n.m. Londen Reg. f- 50,n.m.l2. n.m. Lün 6: Parijs 4.10 n.m.- 7.35 n.m. Budapest - 35 n.m. 9.35 n.m. Motala 935 n.m10.20 n.m. Deutschlandsender 10.20 n.m.11.20 n.m. Toulouse 11-20 n.m.l2. n.m. Zaterdag 4 April. Hjn 3: Brussel Fr. g. v.m, 9.20 v.m. Hamburg 9-35 v.m11.20 v.m. Kalundborg H-20 v.m. 1.20 n.m. Keulen 1.20 n.m. 2.40 n.m. Kalundborg 2.40 n.m. 3.10 n.m. Londen Reg..10 n.m 5.35 n.m. Keulen 5.35 n.m. 6.50 n.m. Londen Reg. "6.50 n.m 7.20 n.m. Praag 7-20 n.m. B. n.m. Lijn 4: Deutschlandsender B. v.m. 6.50 n.m. North Reg 6.50 n.m. 7.20 n.m. Berlijn 72 n-m- 9.20 n.m. Brussel Fr 9.20 n.m. 9.50 n.m. Budapest 9.50 n.m.10.40 n.m. Berlijn 10.40 n.m.l2. n.m. Lijn 5: Londen Reg. 10.35 v,m11.50 v.m. Droitwich 11.50 v.m. 9.50 n.m. Londen Reg 9.50 n.m.l2. n.m. Lijn 6: Parijs B. v.m. 1.20 n.m. Brussel Fr 1.20 n.m. 2,20 n.m. Parijs 2.20 n.m. 7.55 n.m. Parijs P P 7.55 n.m. 8.50 n.m. Straatsburg 8.50 n.m11.20 n.m. Toulouse 11.20 n.m.l2. n.m. Zondagmiddag. De stralende voorjaarszon deed heel wat Hagenaars naar Scheveningen trekken. Wies Koster was met haar twee vriendinnen heelemaal heen en terug langs het strand tot bij Kijkduin gewandeld en nu zat het drietal op een der terrassen van de Scheveningsche boulevard om uit te rusten van den langen tocht en te genieten van de zon, die weldadig mild te stralen stond. Gezellig druk was het, een drukte, ongewoon voor dezen tijd van het jaar. n de lucht trilden de tonen van velerlei muziek der verschillende orkesten. De stootende hot-klanken van de schetterende saxofoons botsten schril teeen de weeke tonen van violen, waar tusschendoor het geroezemoes van veel menschen en in de verte het dof aanrollen van de golven. De zee was bijzonder kalm, als een beekje kabbelden de golven tegen de kust. Zeg Toos en Mien, gaan jullie mee de pier op, hier zie je niets vin de zee, met al die menschen voor je neus, vroeg Wies, meteen al opstaande. Nee, dank je hartelijk, ik ben nog doodop, zuchtte Toos, en het was haar aan te zien ook. Ze was niet gewend veel te loopen, heele dagen moest ze hard werken op het atelier, dan kwam in de week weinig van wandelen, alleen s Zondags en nu was het de eerste keer dit jaar, dat ze zoon lange wandeling maakte. Mien voelde ook niet veel voor alweer opstaan nu, ze genoot juist van het kijken naar al die mooie voorjaarstoiletten en dan die zalige jazz! Nu dan ga ik alleen. Jullie blijven toch nog wat zitten, hé? We hoeven toch niet eerder dan met de tram van zes uur terug. Tot straks dan hoor! Saluut! En vlug verdween Wies tusschen de wandelaars. Ze voelde absoluut geen vermoeidheid, pas zeventien en slank en lenig als ze was kon ze uren aan één stuk loopen zonder dat het haar zwaar viel. Het was al haast te warm voor een mantel en Wies droeg dan ook de jas van haar complet over de arm, haar hoed in de hand. De drukte op de pier veel mee. Wies liep tot het uiterste eind door en bleef daar staan. Hier waren niet veel menschen. Zacht speelde de zeewind door haar hoogblonde haren, de krullen dartelden om haar hoofd en in haar gezicht. Haar rank licht figuurtje stond scherp afgeteekend tegen de strakke staalblauwe lucht. Onbeweeglijk stond Wies en staarde over het watervlak, gretig zogen haar longen de zilte zeelucht in. Ze was zoo een en al aandacht, dat ze niet bemerkte dat een jongeman vol bewondering naar haar stond te kijken. Hij droeg een foto-toestel geopend in de hand en was dus klaarblijkelijk van plan opnamen te maken. Hij werd getroffen door het ranke silhouet van het meisje en het idee kwam bij hem op een foto van haar te maken. Hij wachtte het gunstigste moment af om haar en profil te kunnen nemen en juist toen Wies onbewust aan zijn wensen gehoor gaf en zich omkeerde, knipte hij af. Dat zal een pracht foto worden, net een schilderij, dacht hij tevreden en het verlangen nader kennis met dit meisje te maken deed hem op haar toegaan en aanspreken. Juffrouw, neemt u me niet kwalijk, maar ik heb zoo juist een foto van U genomen. U poseerde zoo prachtig en natuurlijk, dat ik het niet kon laten. Vindt u het erg? O, welnee, antwoordde Wies, met een zonnigen lach, als ik er ook een van krijg vind ik het goed hoor en schalks keek ze den jongeman recht in de oogen wat hem even van streek bracht. Wat een mooi meisje en wat lieve vroolijke oogen, dacht hij, dadelijk verliefd. Een aardig type, niet bijzonder knap, maar wel charmant, vond Wies, terwijl ook haar hart in sneller tempo begon te slaan. Ook de stad ontvlucht, vandaag? Wie zou nu niet genieten van het heerliik weer. Ook op uw eentje op Scheveningen net als k? Neen, mijn vriendinnen wachten ginds op me. Och, zei hij teleurgesteld. Houdt u ook zoo van de zee? k heb een hoop kiekjes al gemaakt, de zee is altijd zoo vol afwisseling, nooit gelijk, vind ik. Wilt u ze eens zien? k heb ze bij me. _ O jawel, heel graag. k ben dol op kiekjes. Ze gingen samen op een bank zitten alsof ze elkaar jaren kenden en beiden vonden daarin niets vreemds. Ze voelden zich direct met elkaar op hun gemak. Samen bekeken ze met veel belangstelling de fotos en lachend en pratend ging de tijd voorbij, tot Wies ineens schrok en op haar horloge zag, dat het al over zes was. Neemt u me niet kwalijk meneer Pardon, Kees Jonkers, haastte de jongeman zich voor te stellen en U? Wies Koster, maar ik moet weg. Wacht even, dan ga ik zoo ver met u mee, als ik mag. Haastig liepen ze naar de boulevard, maar de vriendinnen waren verdwenen, zeker de tram van zes uur genomen, dacht Wies. Toch flauw om niet te wachten! Ze was even teleurgesteld maar Kees liet zijn vreugde onverholen blijken en met een tintje bravour in zijn prettige stem zei hij: Dan zit er niets anders op, dan dat u met mij naar de stad terug gaat. Goed? Wies was in een stemming om alles goed te vinden en zoo namen ze samen de tram naar Den Haag. n de stad inviteerde Jonkers Wies nog even ergens te gaan zitten en weer gaf Wies in een overmoedige bui toe. Het was toch zoon aardige Jongen, waarom zou ze niet! Ze zaten gezellig in een hoek vlak voor het raam en begonnen al een beetje ntiem te worden. Maar opeens vloog Wies verschrikt overeind en greep haar hoed en mantel. Daar gaat mijn vader, hij heeft me gezien, fluisterde ze heesch. Kom gauw mee. Maar voor ze nog den uitgang bereikt hadden, stond haar vader al woedend voor haar, nam haar bij den arm en trok haar mee naar buiten. Mee naar huis, direct. k zal je leeren met jongens in een restaurant te gaan zitten. Nog voor Jonkers van zijn schrik bekomen was, was het tweetal al in de drukke straat uit het gezicht verdwenen. Wat nu? Haar naloopen? Dat ging toch XÜet, hij wist immers totaal niet welken kant ze waren uitgegaan, t Was geen doen in de drukke straten haar op te sporen. Als een gestrafte schooljongen stond Jonkers op straat, besluiteloos en wanhopig. Wat een ontnuchtering. Woest was hij op dien ouderwetschen vader, die zoo zijn geluk verstoorde, het was zoo mooi begonnen en nu uit, alles uit in één slag. Onherroepelijk want ze wisten immers eikaars adres niet! Het was alles zoo gauw gegaan, anders hadden ze natuurlijk wel af- i gesproken voor de volgende ontmoeting! Als een wonder was de liefde tot hem gekomen en nu was het of hij uit een mooien droom ontwaakte. Doelloos slenterde hij door de ] straten, geen uitweg ziende. Met dezelfde wanhoop in het hart liep Wies ] naast haar Vader voort, onverschillig voor diens woede, alleen maar denkend aan het j wreede, onverwachte einde van haar avon- i tuur, wanhopig, omdat ze geen afspraak ; gemaakt hadden, radeloos, omdat ze niet wist, waar hij woonde. Het was onbegonnen werk in een stad als den Haag uit alle Jonkers haar Kees te vinden. Ze wist ook niet eens wat hij deed. Uit, uit, voorgoed! Nu pas voelde ze hoe verliefd ze op hem was. Eenige weken waren voorbijgegaan. Wies kon haar vriend nog maar niet vergeten. Ze werd er stil en gedrukt onder. Ze had den volgenden Zondag weer naar Scheveningen willen gaan, dat plan was plotseling als een reddende gedachte bij haar opgekomen, zonder twijfel zou hij ook daaraan denken, het was het eenigste middel immers. Maar ze mocht van haar strengen papa de eerstvolgende Zondagen niet meer uit en dus werd haar plan wreedelijk verstoord. Jonkers, die den volgenden Zondag hoopvol de Scheveningsche boulevard op en neer liep, keerde in vertwijfeling naar de stad terug, toen hij na uren wachtens haar niet trof. Het was op een Zaterdagmiddag. Wies vrij van kantoor,- waar ze als leerlinge-typiste werkzaam was, had een paar boodschappen te doen in een der groote warenhuizen. Zooals gewoonlijk s Zaterdagsmiddags, was de zaak propvol menschen. Met moeite drong ze door het kooplustig publiek, ze moest op de vierde étage zijn. De lift stond juist voor, vlug wipte ze er in. Op de vierde étage was ze gauw klaar en ze ging weer met de lift naar beneden. Maar nauwelijks in beweging begon de lift met schokken te <lalen totdat ze plotseling midden tusschen de t- derde etage bleef stilstaan tot groote ontsteltenis van de negen inzittenden". Twee dames vielen van schrik flauw, terwijl de anderen bleek en zenuwachtig om hulp riepen. Wies behield haar tegenwoordigheid van geest, maar stond ook doodsangsten uit. Voor electriciteit was ze altijd bang, men stond er zoo hulpeloos en vreemd tegenover. Als de lift eens in brand vloog door kortsluiting of naar beneden smakte en ze doodgedrukt werden zooals ze wel eens had gehoord. Ze was toch wel een pechvogel den laatsten tijd en nu in haar nood dacht ze onwillekeurig weer sterker aan haar verloren liefde. Het duurde natuurlijk niet lang of men had de stagnatie bemerkt. Er stonden velen op het neerkomen van de lift te wachten en toen dit zoo lang duurde, sloeg men alarm. De heele zaak was in rep en roer. De hulpkreten van de ingeslotenen drongen dof tot de menigte door. De chef telefoneerde direct naar de firma Schreuder om electriciëns. Met dat al hadden de ingeslotenen al meer dan een half uur in de grootste spanning doorgebracht en daar ze totaal geen communicatie met de buitenwereld hadden, nam de angst met de minuut toe. Er heerschte een ware paniekstemming. Wies was de jongste van allen. Met strak bleek gelaat stond ze tegen een der wanden geleund op het punt het bewustzijn te verliezen. ledere minuut leek een uur van geweldige, martelende spanning tusschen hoop en vrees. Twee electriciëns waren koortsachtig bezig de electrische leiding te herstellen. Gelukkig was het defect gauw gevonden en n een kwartier van bang wachten gleed de ml met een lichten schok naar beneden. De po" litie, die ondertusschen ook gewaarschuwd, was, hield de weg vrij voor de geredden" daar de menschen zich voor den ingang van de lift verdrongen. De electriciëns stonden bij de afsluiting om de gang van de lift te controleeren. Toen de lift stil stond werden de ingeslotenen met gejuich ontvangen en nieuwsgierig door de omstanders gemonsterd. De twee nog steeds bewustelooze dames werden door de politie weggedragen, de anderen verlieten doodsbleek en met nog bevende knieën de kooi, waarin ze zulke benauwde oogenblikken hadden doorgebracht. Achteraan kwam Wies. Haar hoofd duizelde, met wankele schreden en nletsziende oogen stapte ze uit de lift. Maar opeens voelde ze zich door twee stevige armen gegrepen en hoorde ze een stem, een prettige, bekende stem die Juichte: O, Wies, Jij, ben je het werkelijk? Wies Koster? Ze keek verward op, meende te droomen. Dan zag ze voor haar den electriciën Kees Jonkers! Over haar zenuwen heen wierp ze zich om zijn hals en snikte: Kees, Kees, toch nog gevonden. (Nadruk verboden). PLANNEN VOOR EEN STAATS-OMROEP N JOEGO-SLAVë. De inbedrijfstelling van een korte-golf-zender te Belgrado door de Post-autoriteiten heeft bij de particuliere omroepmaatschappijen te Belgrado en Agram (Zagreb) groote onrust verwekt aangezien men daar nu rekening houdt met die mogelijkheid dat de regeering thans door ingrijpende maatregelen een betere verzorging van den geheelen omroep zal gaan nastreven en dit op een manier, die waarschijnlijk niet in het minst rekening zal houden met de belangen der particuliere omroepen. nderdaad is Joego-Slavië een land, dat wat den radio-omroep betreft, zeer slecht verzorgd is. Bij een bevolking van ruim 14 millioen menschen en een totale oppervlakte van 249.000 K.M.2 zijn er slechte drie radio-zenders, die een gezamenlijke energie van 8.25 Kilowatt hebben. Rekent men deze energie per vierkante Kilometer om, dan heeft elke K.M.2 slechts 0.003 Watt, terwijl b.v. Groot Brittannië per vierkante Kilometer een energie van 2.3 Watt heeft. door T. TARZANA vèutelle - NEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN VRJDAG 3 APRL 1936 DERDE BLAD 10

f""" 11 tm 11 NEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN VRJDAG 3 APRL 1936 DERDE BLAD fll AW /,y mmum tj Km 3[J \lj Neemt U eens n proef met Hag of Sanka-W. gesloten blik. it «en waarborg voor absolute J R " De moderne hygiënische super-vacuum- verschheid en het volledige behoud van want M m fm\. het Ha 9 bedri i f is «u zoo modern ingericht, dat 100 n / service, verpakking, het luchtledig en luchtdicht J het fijne koffie-aroma. " superieure kwaliteit en volmaakte verpakking tegen verlaagden prijs " mw Wm\ mogelijk rijn. ledereen kan thans van de zegeningen der coffeïnevrije koffie genieten, want reeds voor 40 cent per pakje is Sanka-Twee, de. -^^. wk goede en goedkoope coffeïnevrije koffie, verkrijgbaar. Sanka-W, de _- ~M 2 # #-J. - f- J. Ë Ë W v ortreffelijke Wiener-Moccamelange, kost slechts 60 et., en Hag, de van- fin XlQrttW Q WM t êitfttflif F%T rp. mmmw Mk ouds bekende, superieure coffeïnevrije koffie 70 cent per blik. Beiden zijn UV f Cf/UfW/ C%JV//# Cf %mt/l V\+l /JCéfxC " ll>inilllll!lllllll[llllllllllllllllllllllllll!lllll [ l!lll!ll[ [[[ lllllllllllll[ H^ Sereen kijkt e # naar uw uur ;Ef WAAROM LtJraJ let Uer zelf ft l rfe " niet meer op? n de dankbetuigingen die ons dagelijks ongevraagd be- reiken wordt bericht van gewichstverminderingen van 30 Pond en meer, bovendien wordt vooral van de absolute onschadelijkheid en den goeden invloed van Dr. Janssens j Thee" op het algeheel welzijn gesproken. im\ièj, i " m f / ////,/i// vcrrrooi \ & t- J\\ kenner "" " " x jêtj- mwßêmmm mmr^^mz / BB ar fk Bj\ :?N»i mr" " MM jfl Binnen 10 dagen reeds resultaten J Leest eens b.v. het resultaat van het volgende onderzoek: ~~ Gedurende de maanden Febr. tot Mei 1934 heb ik een aantal doctoren gevraagd naar hun ervaringen met oriiettingsmdddelen. Negen dezer heeren hadden hun patiënten reeds Dr. Janssens Thee aanbevolen en de resultaten onderzocht. Hun oordeel luidde zonder uitzondering: 1. De door de patiënten aan de firma medegedeelde buitengewone resultaten worden door de geneeskundige controle bevestigd. Al naarmate de lichaamsgesteldheid, trad reeds na karteren tijd een verbazingwekkende gewichtsvermindering in. 2. Uitstekende resultaten werden bereikt, daar, waar geheele gezinnen de thee regelmatig als ochtend- en avonddrank gebruikten. Het lichamelijk welzijn kon men den kinderen goed aanzien. De door de thee bevorderde REGELMATGE AFSCHEDNG VAN STORENDE BESTANDDEELEN maakte zich spoedig merkbaar. 5 Dec. 1934. w.g. Dr. H. W. DR JANSSENS THEE (Ontvettingsthee) AMSTERDAM, WEENEN, STOCKHOLM, NEW VORK, BERLJN, GENÈVE, LSSABON. Bij Apothekers en drogisten in voorraad. Verkrijgbaar in twee verschillende soorten (normaal en versterkt). Prijs per gewoon pakket f 1.50 Prijs per kuurpakket 1 7.50 (inhoud van 6 gewone pakken) Rietveld & Co., Afd.: 8 F, Heerengr. 545549, Adam-C. Laat U geen theesoort in de plaats van Dr. Janssens Thee opdringen, want er bestaat geen praeparaat dat Dr. Janssens Thee kan vervangen. Vraagt kosteloos dankbetuigingen. ndien U het wenscht wordt alle correspondentie streng discreet en geheel volgens Uw wensen beantwoord en zullen wij U gedurende jj de kuur met raad ter zijde staan. "üü!" 11 " 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii lüiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiihiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiii zal in de komende :en getrokken worden advertenties, waar i dit merk in voor- Het merk met de zoo belangrijke beteeke- Ul Een artikel met bestaat uit wol, die j reeds in de fa- TLAN vermengd Jwoog door de mot beschadigd KAN worden. /öctnêïv LET OP DT MERK! EulawL (ffia^l) BANKETBAKKERJ J. WJERENGA NEUWE WEG 56 TELEFOON 3553. jarifh 3,B ; geven wij voor,reclanie ter gelegenheid van ons éénkoilü an aan ieder die voor minstens 25 cent koopt 3 Joden- en VennfP dle voor 50 een k pt 7 Jodenkoeken CADEAU. kalen ontvangt Bo- iedere 50ste koper een TAART CADEAU Vlak h«i J?. ze ét»la?e - WERENGA, Nieuwe Weg 56. BesLiiV de oostersingel en Damsterdiep. Telefoon cle,oon no 3553 J55,J- «estellingen worden gaarne aan huis bezorgd. -BANKETBAKKERJ WERENGA. " 77r/)/-/> VpTvUchp Spijten zijn tegenwoordig voordeelig, ter- X CfAMLW wi jj 2e practisch onverslijtbaar zijn. Een.kleedjes k loope y +j»jir ""> enz ln ajje p rlj2en en afmetingen fussens> vindt " tapijten zijn niet tdote co!! ectie /JJUr WJPPrf U in dc toonkamers van Bmynzeels UMUf ffl>ccf. Vloerenfabriek, wat Uw keus zal verge- Hun prachtige, warme kleuren maken Uw makkelijken. Wij noodigen U tot een kamer mooier en gezelliger. Perzische ta- bezoek uit, dat U tot niets verplicht. j BRUYNZEEL perez Perzische Tapijten Ebbingehuis, Oude Ebbingestraat 61, Groningen. fav "^^ K.«ere?» QS coto^eel SoTV b^p 95 g& 1 H cotnv^cc «j?"a // 7«r" v \ 1 H l l\ \ i «let " -en p w 95ct- des^^^^ mw mm] s BS mw «r jt "" H w PJ ÊÊËÈfc:. 7&L mm liffh / sb «1 1 K Pi fsm J H fl BV- " P \ Kr/v/Wi Jflflß 1 bn \j^j/al^bß 1K / h &? tvte ft 1 B "r\m bw 1 bwa bwb t V> v SbhhlHl B Ook al een fl Oxford-man! fl Een jongeman met verstandige ouders. Met een Vader die zélf waarschijnlijk, een OXFORD draagt. OXFORD is een uitkomst voor hen, die langen tijd keurig gekleed willen gaan voor hun geld. Voor weinig geld {Ongelooflijk degelijke afwerking. Nooit verliest een OXFORD zijn prachtige coupe. Zakken verliezen nimmer hun model. Voorpanden en schouders evenmin. Kruis van de pantalon onzichtbaar versterkt. Een chic en degelijk costuum, tot in de kleinste onderdeeltjes perfect afgewerkt... Oxford-kleeding bbv past ook U! Verkrijgbaarin alle goedekledingmagazijnen. Wanneer U er zeker van wilt zijn, beslist de échte OXFORD-kleeding te krijgen: let dan vooral op het etiket Oxford" met het kroontje onder de binnenzak. Dat is Uw garantie! Ek

12 NEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN VRJDAG 3 APRL 1936 SiGARETTenROOKERS Melkb DERDE BLAD lijft de gezondste drank f ZUVEL VOEDT U GOED! mmmwê -HSFk LEN UKlul P tebptoduct N DE VULPENWERELD" O.Kijk ia tjatstraat 36 b/d Harmonie: een goedepen voor m weinig y^m i& EGEN REPARATE-NRCHTNG voor ALLE SOORTEN VULPENNEN VLUG en BLLJK VOOR VOETGEMAK Evenals voor het Polospel geoefende paarden vervaardiging van Polo-Waf els groote ervaring en de allerfijnste grondstoffen. _ Zulk een fijn wafeltje kan alleen Verkade maken. De vulling is iets heel bijzonders J d. /Cw per een vondst van Verkade. /2 pond "tb " Polo-Wafels zijn klein van formaat en licht /fi]\\/7/ van gewicht circa 60 in een half pond J?&y-^S?r/// s dus voordeelig. Presenteert U ze eens, wan- / /^^^///hm^^^^^ neer U visite krijgt sibp t is wat nieuws j^vv^/#2j-t^^^bx VERKADE ff KTB Kr j?h p bku SE EkV Geëtaleerd: NEUWSTE VOORJAARSMODELLEN. C. SCHUCHTER, Oosterstraat h- Poelestr. Speciaal Huis van Schoeisel voor gevoelige voeten. BH agiaai«janaaiagßiiiißtogri»«:»i»ii»«a]miaamigl im Deze maand Fransche COGNAC per liter f2.40. J GEERTSMAs Wijnhandel, 2 Oude Ebbingestraat 62. Tel. 2621. mwm W VFtW mffmm BB GRONNGEN - WNSCHOTEN - ENSCHEDE SSfJSSÜ Schoenen! Schoenen! PASCHEN NAAR KFlf" VlMlllllm BAR G 0 brengt voor het nieuwe seizoen, zoowel in DAMES-, HEEREN- "" Groningens grootste SCHOENENCONCURRENT en KNDERSCHOENEN het nieuwste van het nieuwste en #,»m,m\ daarbü veel en veel goedkooper! rvoou U BBi Lak-, Chroom glacé of Suède pomp-, veter- of z.g.n Kap-... pump in zwart, bruin, blauw, beige, grijs, als ook groen, de naarchlce OC- nieuwe modetinten f2.25, f2.75, f3.25, f3.90. (Onze modellen zijn geheel apart door eerste modelleurs ont- QrhflP- worpen, géén massa productie.) r crpliïlf P gcjrc dbuc Heerenschoenen, week-ends, alle kleuren bij UNEK" slechts non on? f2.25. Moderne Heerenschoenen (stroomlijn modellen) in lak, lc Gi1... bruin, roodbruin of zwart bij UNEK" vanaf f2.25. Ook voor.. de jeugd is UNEK" het adres. Mooie Schoentjes reeds vanaf ÜUQBDS uocukopci. Voo iets moois, iets aparts en toch veel en veel DAMESSCHOENEN goedkooper, allen naar nieuwste modellen f 1.90 f2.90 "& my HEERENSCHOENEN wlm wé\ f 1.95 f2.45 3.25. V HP~ Vm KNDERSCHOENEN Mk H & M vanaf 49 cent. W W m w " mm wmm mmwmmw dat kan alleen: 8 HEERESTRAAT 8 - t.o. Koude Gat. mk\ f4500» amerikaansche appels Gevraagd M M jjêjt il.. Sappig en smakelijk. # Ê j %kfmjw over nuizer \ met Sr er?. land 20, 30, 40 SNAASAPPELS f 1.-. ME M AêFMAJm nabi) d - e cstad l?? T Walnoten, Paranoten, Hazel- B ÊkfÊlVjË theek yp " 5 Z ee Ve l W c noten. Firma D. VEENNG, A- f MJËA mj9 mmm%mm n U Kerkhof no. 4. Telef. 604. mt KORRELMAS.!#/ rruncmpn Zaaizaad Pommern mais PRACHT LACQUÉ SLAAP- kamfr / SCHOEN tri van eigen teelt. Vroeg rijp. KAMER MM VOOR leder Zaaitijd pl.m. 1 Mei. Vraagt compl. f29, Opklapbed a f4.50, «r.t.«^jj.i.j»»!: " nadere inlichtingen aan Ombouw f 5.90. Ruime keuze T. ALLERSMA, Zuurdijk, Bedden en Dekens. Midden in de Oosterstraat 28 Telefoon Houwerzijl 3. HORREL, Korreweg 12. Tel. 4331 Kinderwagens koopt U nergens beter en goedkooper dan in de Speciaalzaak Onze royaal uitgevoerde moderne wagen met dichte wielen en dikke banden voor slechts f 17.50. ONZE SUCCESWAGEN met geheel doorloopende nikkelen duwer, bumper en kogelwielen, compleet met matras en kussentje, speciale prijs f24.50. ste klas Nederlandsch fabrikaat. SCHUTENDEP. tusschen Poelebrug en St. Jansbrug. ""» mmummmmam^fjjjjjß^a^""""^"- ANT-REGEN" O. EBBNGESTRAAT 43 " TELEF. 1616 D«ipiciiil-ixt mei de laagste prijzen Gevraagd f 500 over nieuwe burgerbehuizinge, rente 6 pet., aflossing f 100 per jaar. Br fr. no. 973 bureau dezes. M ML BB H AttÉffSÉÉ PBSbkw/M Bft MBHSHnnn fl RbVaWh ES HjUjfl V9hNJ b bqbb^bbhbm^lbßlhbimbl

VERDE BLAD NEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN VRJDAG 3 APRL 1936 13 PROVNCAAL A- Gisteravond hield de Lunshof. Behandeld werden de UT ASSEN Asser Bestuurdersbond. NEUWS Asser Bestuurdersoond in het Eigen Gebouw" zijn jaarvergaermg, onder voorzitterschap van den heer jaarverslagen van secretaris en penningmeester. n het aantal aangesloten organisaties, 23 stuks, kwam het 00Pen i aar geen verandering. Het Wi Rental daalde van 1010 op 1 Jan. 1935 tot a L P 31 December 1935., Het aantal werklooze leden bedroeg op "eide datums resp. 325 en 211., Werd in 1934 door den A. B. B. aan de bij "cm aangesloten werklooze leden (met uitzondering van de landarbeiders) uitgekeerd n bedrag van ruim f 20.000., het afgeloo- Pen jaar werd totaal uitgekeerd een bedrag Va f35.150.55. Het bezit is teruggeloopen van f496.65 tot x -556.26. De nota van inkomsten en uitgaven vermeldde een totaal bedrag van f3553,21, waarbij een voordeelig saldo van f 100.01. De Dalans wees een totaal aan van f 730.57. Decharge werd verleend. De aftredende bestuursleden, de heeren D. J. Wever, H. J. Bijlsma, F. Dekker en G. Buist wp h n herkozen. n de vacature-e. Hummel Jpd gekozen de heer Jac. Bosma. en burgemeester gek was een verzoek in- Von men wederom twee leden aan te wijzen e ren comm issie van den B-steun. De hee- Wed A - Lunshof en Th. W. Versteeg werden g.^r als zoodanig aangewezen. 0p!, J «e rondvraag wees de heer E. Hummel zaanvh s echte schuilgelegenheid bij de werkverbpt en aan de T-T.-baan en bepleitte zittpr g daarin aan te brengen. De voor- toe de daartoe noodige stappen ts, te zuilen doen. Vonnissen Arrondissements Rechtbank. r 6 rechtbank veroordeelde heden: ee«i- ert B -> te Assen, wegens diefstal van en fi ets tot 8 maanden gevangenisstraf met ven- ek prev" hecht - eisch!uidde 8 maan- Frederik M., gedom. te Nijmegen, egens diefstal van diverse goederen te el tot aft 8 niaanden gevangenisstraf met, doodslag op J. H. van lerland, tot een "-ar gevangenisstraf. De eisch luidde 3 jaar. oger bank- beroep veroordeelde de rechtwe? aas van egens A - te Kalkwijk (Hoogezand), overtreding van de visscherijwet,en tot geldboete H- K- van f 6 subs 6 d. h. Overeende eisch. rm onh D - te WezuP (Zweelo), wegens het kop Waakt op den weg laten loopen van een VS- Waardoor een aanrijding ontstond, werd "gesproken. gen uit Weerdinge (Emmen), ween \L Nw- n et behoorlijk uitwijken met zijn paard stio. gen, sgen,5 tot f 15 subs. 15 d. Overeenkom- Ro n i eischfgem o te Acllterdijk en Jan M. te Hees J jacht» juinen), wegens overtreding van de cntwet, tot f 20 subs.. 20 d. Oor drachtavond c- door Louise Kooiman. drachtu er bekende tooneelspeelster en voor- Dondp Un stenares Louise Kooiman, hield sen dagavond Va voor het departement As- Semeerï de Maatschappij tot Nut van t Alvan ni en,y rdrachta>vond in de zaal te Assentrad Lou p l door den voorzitter mr. Huges, menten ooolman i,if P en bracht o.a. fraglmg van X 1 Sophocles Elektra in de vertaaangriii-i 5 Boutens, waarvan zij een zij wprit 1 e vertolking gaf. Verder droeg J. \v p KoorX oor van Henriëtte Roland Holst, Henriptto erumeus Buning, J. Greshoff en ""ette van Eyk. Vrijz. Dem. Bond. rj. De eisch luidde 8 maanden; t nflenri M. te Veenhuizen, wegens poging gisteravonri " t Wa Pen van Drenthe" werd Vari de boy een ledenvergadering gehouden Men K j" en genoemde vereeniging. Vo rgesteit ac eoord met het door het H..8 voor de iw stelsel voor candidaatstelllng. hierna v i e Ka-ier der Staten-Generaal. rief voor e bespreking ri beschrijvingsgadering «, f, buitengewone algemeene ver- Sehouden Z,elB en 19 APril te Utrecht Bii crpia zal worden, der aam stemming bleek, dat de helft standni zse leden voor wijziging van het as- " en helft inzake ontwapening t was en de voni^cc t tegen wijziging. ai gevaardigden werden benoemd uur de alg. vergadering te Utrecht. UTHOOGEZAND-SAPPEMEER Kookdemonstraties. d«n S in f de Gemeentelijke Gasfabriek werdemonsf et.hotel Struvé te Sappemeer kooklangs,r t aties gehouden, el welke groote bekende d ÖS trokken. Burgemeester Jonkeren eelijk ee rste demonstratie, waaraan tede<n. p, leine tentoonstelling was verbon- Leiden dern rin g leerares in het koken, uit njke wijze nstreerde vervolgens op duidegebraden én at > al op gas ekookt n% gest gebakken, moeite p oofd kan worden, met wei-. eze demn gerin Se kosten. langstelli no. " straties werden met groote be- De heerl olgdgaf vervofe 6tz direcfceur van het Gasbedrijf Van het ns ga nog e n uitles over den prijs Gorsselsche danskunst. faamde g en "avond komen de bein het u C sen dansers en danseressen i Faber te Hoogezand hun boe- demonstreeren. hadden,r e.ldersche boeren en boerinnen seii ovpr ï nun ne Hollandsche boerendanket Vmt een uitbundig succes, zoo o.a. op Scb«n ri u ansf,eest te Londen, waar zij tusp" e beste volksdansers uit tal van lan- Vol 11 eere-plaats innamen. advertoj:i adere bijzohderheden ieze men tentie de in ons blad van heden. UT WNSCHOTEN Een botsing. Hedenmiddag reed een personenauto, bestuurd door den heer Stoker, controleur van de stoomwasscherij Uit den Boogaard te Apeldoorn, op den Visschersdijk alhier, met flinke vaart tegen het hek van het perceel van mevr. Van Olm. Het hek werd totaal in elkaar gedrukt, terwijl de auto ook werd beschadigd. De politie, die direct ter plaatse was, maakte proces-verbaal tegen St. op, omdat hij niet in het bezit was van een rijbewijs en er ook niemand bij hem in den wagen zat, die wel de bevoegdheid heeft, om autos té besturen. Gooisch Symphonie-orkest. n de groote zaal van het hotel Wissemann gaf het Gooisch Symphonie-Orkest, dir. Kees Hartveld, een tweetal concerten, met medewerking van Cath. van Stolk, fluit en het Winschoter Mannenkoor, dir. M. J. Cerfontaine. Des middags bestond het publiek hoofdzakelijk uit scholieren van de H.B.S. en Gymnasium. Orkest en medewerkenden oogstten veel suces en hadden meer belangstelling van het muzieklievend publiek verdiend. UT EMMEN Benoemd. Door de vereeniging Natuurbad Emmen werd benoemd tot badmeester de heer G. Schut te Sappemeer, en tot bad juffrouw diens aanstaande echtgenoote mej. T. Fledderman. Bond van Chr. Boerinnen. Bovengenoemde Bond hield Donderdagmiddag in het Geb. voor Chr. Belangen een goed bezochte ledenvergadering. Mej. Aikes sprak over Ziekenvoeding". Met aandacht werd deze inleiding gevolgd, die daarna nog aanleiding ga f tot een aangename bespreking. Nadat vervolgens nog een der leden een bijdrage had geleverd en de rondvraag was gehouden, volgde sluiting der geanimeerde vergadering. Liefdadigheidsuitvoering. De door de Groninger Vereeniging alhier gegeven liefdadigheidsuitvoering ten bate van de bestrijding der t.b.c. heeft een netto opbrengst opgebracht van f 170. UT COEVORDEN Pastoor Bouters ernstig ongesteld. De Zeereerwaarde heer R. C. H. Bouters, O. F. M., pastoor der St. Willibrordusparochie alhier, die al eenige weken licht ongesteld was, maar toch zrjn werk nog grootendeels verrichtte, is gister plotseling zoodanig ernstig ziek geworden, dat hij gistermiddag van de laatste H. Sacramenten is voorzien. De a.s. Raadsvergadering. De Gemeenteraad is tegen Donderdag 9 April bijeen geroepen, des avonds om 6 uur. De raad zal dan onder meer behandelen een voorstel van B. en W. tot wijziging van de salarissen der werklieden en ambtenaren, alsmede van de gemeentelijke politie. De voorstellen beteekenen dat de salarissen van de werklieden en van de politie, zoowel wat het aanvangsalaris als het maximum salaris betreft, Verlaagd worden, voor verschillende personen zelfs zeer beduidend. De bezetting van de secretarie wordt geheel gewijzigd en de rangindeeling zal ook veranderd worden. Over het toekennen van een kindertoelage zijn B. en W. het niet eens. Bij de stukken is een minderheidsnota van Wethouder Hemel, die voor alle ambtenaren een kindertoelage van 3 pet., met een minimum van f 52, per jaar verdedigt. De kindertoelage zal beginnen bij het derde kind beneden 18 jaar en voor de toekenning zal de toestand op 1 Januari van het kalenderjaar als maatstaf worden genomen. De beide andere leden van het College staan dat blijkt uit de nota het georganiseerd overleg gehoord op het standpunt dat de kindertoelage, die tot heden in deze gemeente niet bestond niet behoeft te worden ingevoerd. Kovacs Lajos-avond. De in de concertzaal Huizink gehouden gezellige Kovacs Lajos-avond, trok gisteren buitengewoon veel publiek. Voor de concertzaal stonden niet minder dan 23 autos en een reiswagen, waarmede velen uit de omgeving naar hier gekomen waren om deze bekende Avro-mannen en Koos Koen te zien en te hooren. Het programma viel goed in den smaak. De heer Huizink, die er slag van heeft, avonden te organiseeren, die veel publiek trekken, bleek ook nu derdagavond weer een gelukkige greep Don- gedaan te hebben. COEVORDEN, 2 Apr. Ten overstaan van notaris van Veen is heden in het café Centraal ingezet dat café, aan de Markt te Coevorden. thans behoorende aan mej. de wed. H. Belt. Het café werd ingezet door deri heer H. de Reiger voor f 6230.-. Palmslag zal plaats hebben op Donder- April e.k. dag 9 APPNGEDAM, 3 April. Naar wij vernemen heeft de heer W. Holscher, 1 April j.l. den dag mogen herdenken, waarop hij voor 40 jaar aan de Spaarbank van het Ouddiakengezelschap werd verbonden. Nog tot op heden is hij commissaris-secretaris-penningmeester van deze zoo bloeiende en krachtige instelling. Welk een groote vlucht de spaarbank n al die jaren heeft genomen, moge blijken uit de volgende cijfers. De inlage in de spaarbank was in 1896 f414.466 en het bezit f444.928; reserve f30.462. Op 1 Jan. 1936 was de inlage f2.218.868 en het bezit f2.551.447; reserve alzoo f322.579 of 15 pet. van het inlegkapltaal. NEUWOLDA, 2 April. De V. v. V., afdeeling ijssport, heeft van de gemeente voor den tijd van 3 jaren gehuurd een perceel groenland voor den prijs van f 120 per jaar. PATERSWOLDE, 3 April. n het Turngebouw had gisteren de officiëele opening van den bazaar plaats. Na een inleidend woord van de voorzitster mevr. v. GiffenHoman, die dank bracht aan alle medewerkenden en in t bijzonder aan het bestuur van Ons Dorpshuis" voor het afstaan der gebouwen, gaf mevr. HeftingKapteyn een klein overzicht omtrent de redenen van het houden van dezen bazaar. Hierna opende wethouder Camphuis, wegens verhindering van burgemeester Legro, met een toespraak den bazaar. Spr. hoopte, o.a. dat deze bazaar aan haar doel zou beantwoorden en een flink batig saldo zou afwerpen. De aanwezigen maakten een rondgang langs de verschillende stands. MDDELSTUM, 2 April. De verpachting van het grasgewas op de bermen van de gemeentewegen heeft opgebracht f 96.25. Het vorig jaar bedroeg dit f 129.50. DWNGELOO, 2 April. n de vergadering van gerechtigden in de Marke van Dwingeloo en Westeinde werd door den volmachtboekhouder medegedeeld, dat over het rekeningsjaar 1934-1935 de ontvangsten bedroegen f 1069.90V2, de uitgaven f 999.17, batig saldo f 70.73V2, over het rekeningsjaar 1935- -1936 de ontvangsten f 691.02/2, de uitgaven f405.79, batig saldo f 285.23V2. De aftredende volmachten de heeren J. de Wal en J. Zantinge werden herkozen. SMLDE, 4 April. n Ons Dorpshuis" had onder presidium van mevr. Korteweg een ledenvergadering plaats van de Fröbelschool. De ontvangsten bedroegen f 787,67A, de uitgaven f596,23, voordeelig saldo f 191,44X>. n verband met het vertrek naar Heemstede nam mej. Oosterhoff-Van Sleen afscheid als penningmeesteres. Het aantal leerlingen bedraagt dertig. Dank zij den bazar konden nieuwe meubelen worden aangeschaft. Herkozen werd mevr. Korteweg, en gekozen in de vacature K. Doorn, die bedankte wegens vertrek naar Assen, de heer R. Offereins, en in de vacature Oosterhoff-Van Sleen, mej. Baker-Hoogeveen. NEUWOLDA, 2 Apr. n het café Hillenga te Midwolda werd een schietwedstrijd gehouden tusschen de afd. van den B. V. L. te Midwolda, Oostwold en Nieuwolda. Deze wedstrijd is reeds eenige jaren gehouden, maar nog is geen der afd. bezitter van den zilveren wlsselbeker. Nu werd de afd. Oostwold voor den derden keer winnaar. Tevens waren 2 medailles beschikbaar gesteld voor elke afd. een en bestemd voor de schutters, welke het hoogst aantal punten behaalden boven het maximum in hun klasse. Deze medailles werden na afloop door den burgemeester Dijkhuis van Midwolda overhandigd aan den heer Brouwer van Midwolda en den heer H. Loos van Nieuwolda. Meae waren bij dezen wedstrijd aanwezig burgemeester Post Cleveringa, A. Waalkens Hzn. en A. Waalkens Ezn., leden der plaatselijke commissie te Nieuwolda. LOPPERSUM. 2 April. Op de onder presidiugemeene van den heer F. Kadijk gehouden al- vergadering van de Handelsvereeniging werd een circulaire van de Kon. Ned. Middenstandsbond, bepleitende aansluiting bij dezen bond, voor.kennisgeving aangenomen. Blijkens verslag van den penningmeester bedroeg het totaal bezit der vereeniging per 1 Januari j.l. f 157.09. Aangezien het saldo Per 1 Januari 1935 nog f 519.70 bedroeg, beteekent dit een achteruitgang van f372.61. Bij de bestuursverkiezing stelden de aftredende bestuursleden, de heeren F. Kadijk, R. Kuiper en T. Sebens zich niet weer voor een herbenoeming beschikbaar. Als bestuurslid werd gekozen de heer G. Raven ture (vaca- Kuiper). Aangezien in de andere vacatures geen overeenstemming kon worden bereikt, verklaarden de heeren Kadijk en zich bereid hun functies te blijven Sebens vervullen tot de volgende vergadering, voor welke de bestuursverkiezing dan wederom op de agenda zal worden geplaatst. Verder werd nog de wenschelijkheid naar voren gebracht om nauwer contact te zoeken met de vereeniging Loppersums Belang", eventueel het bevorderen van een fusie tusschen de beide vereenigingen. BERUM 3 April. n deze gemeente is een Chr. Vrouwenvereeniging opgericht met aanvankelijk 27 leden. Tot bestuursleden zijn gekozen: de dames WiersemaDijksterhuis, Voorz., OldenhuisFlikkema, Secret., HeeresDouma, Penningm. Wiertsema Postema en StarkeDanhof. DE WTLP, 3 April. Door wijlen ds. L. de Baan werd hier gesticht het gebouw Ontwikkeling" een soort dorpshuis, waar vergaderingen, repetities en andere bijeenkomsten konden worden gehouden. Tot voor kort werd er een zeer druk gebruik van het gebouw gemaakt. Wegens minder goede stand der geldmiddelen meenden de kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente tot verhooging der huursommen te moeten overgaan. Dit heeft tot gevolg gehad, dat de particuliere vereenigingen, die hun repetities in het gebouw hadden, voor moeilijkheden kwamen te staan en zich genoodzaakt zagen, naar een andere gelegenheid, die goedkooper voor hen was, om te zien. Deze was te vinden en zoo gaat thans de laatste dorpsvereeniging, het gemengd koor Togido", ook het gebouw verlaten, na er ruim tien jaar haar wekelijksche repetities te hebben gehouden, t Valt zeker te betreuren, dat men niet tot een bevredigende regeling is kunnen komen. NEUWOLDA, 3 April. n het café B. v. d. Wal hield de afd. Nieuwolda van Volksonderwijs onder voorzitterschap van den heer Hofman haar jaarvergadering. Slechts een zeer klein aantal leden was aanwezig. De secretaris der afdeeling, de heer Westerdiep, bracht het jaarverslag uit en daarna verslag als afgevaardigde naar de algemeene vergadering. De heer D Grimminga deed verslag van den financiëelen toestand der afdeeling. n de plaats van de heeren Grimminga en Bierman, die zich niet meer als bestuursleden herkiesbaar stelden, werden als zoodanig gekozen de heeren G. Haak en H. J. Buiskool. UTHUZERMEEDEN, 3 April. De Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij voor onroerende goederen, gevestigd te Uithuizermeeden, kwam in jaarvergadering bijeen. Het jaar 1935 is nadeelig geweest in verband met den brand van de boerderij van den heer M. Biewenga te Roodeschool. De heer J. H. Toppinga werd als directeur herkozen. n de plaats van den heer S. J. Scholtens (niet-herkiesbaar) werd benoemd tot gecommitteerde, de heer J. E. Nienhuis te Oldenzijl. Besloten werd de Maatschappij als begunstiger te laten inschrijven van den Prov. Groninger Brandweerbond. Met algemeene stemmen werd besloten tot aanvulling van art. 21 van het Reglement. Hierdoor verkrijgt het Bestuur machtiging om in sommige gevallen van het bepaalde in dat artikel af te wijken. LANDBOUW en VEETEELT Arbeidsovereenkomsten ROSWNKEL. De collectieve arbeidsovereenkomst voor het landbouwbedrijf te Roswinkel is noch door de werkgeversorganisatie, noch door de landarbeidersbonden voor den vastgestelden datum opgezegd en is daardoor ongewijzigd verlengd tot 30 April 1937. EMMER ERFSCHEDENVEEN. Ook dit jaar hebben de afdeelingen Emmer Erfscheidsnveen en omstr. van den Chr. Boeren- en Tuindersbond en van den Roomsch Kath. Boeren- en Tuindersbond de thans geldende collectieve arbeidsovereenkomst voor het landbouwbedrijf voor 1 April niet opgezegd. Wijl ook de landarbeidersbonden geen opzegging deden, is het contract weer voor een jaar ongewijzigd verlengd. ODOORN. Het collectief contract voor t landbouwbedrijf te Odoorn-Valthe, dat voor 1935-36 werd afgesloten tusschen de landbouwers en de moderne en chr. landarbeidersbonden is door geen der partijen voor den wettelijken datum opgezegd. De overeenkomst is daardoor voor een jaar en wel tot 1 Mei 37 ongewijzigd verlengd. ZUVELBEDRJF FRESLAND. De Rijksbemlddelaar in het e district, de heer H. P. Bloetners, had Woensdag 1 April een bespreking met de commissie voor arbeidsvoorwaarden voor de Friesche Zuivelindustrie en met de vertegenwoordigers van de 3 betrokken arbeidersorganisaties over de voor 1936- -37 gerezen moeilijkheden inzake de loonen. De commissie voor arbeidsvoorwaarden deelde mede, geen bevoegdheid te hebben, verder over de loonen en arbeidsvoorwaarden in overleg te treden. De commissie was toch slechts een adviseerend orgaan. STENS. Naar wij vernemen, hebben de landarbeidersbonden ook aan de werkgeverscommissie voor Noordelijk Leeuwarderadeel voorgesteld het nog steeds hangende congeschil te laten beslechten door een vrijwillige arbitrage-commissie. NB3UW-AMSTERDAM. De landarbeidersbonden hadden aan alle verveners in de Schoonebeekervenen voorgesteld, een toonregeling af te sluiten op grondslag van het contract voor het district Barger Oosterveen. Eén der firmas deelde mede, zich te houden aan de loonen en tarieven van. vermeld contract. Alle andere firmas hadden geen bericht gezonden en verschenen evenmin op de uitgeschreven conferentie. De landarbeidersbonden hebben nu besloten de tusschenkomst in te roepen van den Minister van Landbouw en Visscherij en zulks in verband met de bepaling in de Cri- -sis-organisatie-beschikking 1934 11. Landbouwver. Buinen De Boerenleenbank niet bereid in het tekort door de gepleegde verduistering bij te passen. n t café Sanders hield de Coöp. Landbouwvereeniging hare jaarlijksche algemeene vergadering onder voorzitterschap van den heer G. Oldenbeuving Jzn. Door den voorzitter werd mededeeling gedaan dat bij verschillende vereenigingen was aangeklopt om tegemoetkoming in de tekorten bij de vereeniging. Van het bestuur der Boerenleenbank was bericht ontvangen dat in haar vergadering afwijzend, was beschikt. De heer H. Hamering kan zich met dit besluit niet vereenigen, daar de heer Zondag het geld steeds heeft genomen uit de kas van de leenbank, daar er in de kas van de landbouwvereeniging nooit kasgeld aanwezig was. Aangekocht was 1808 b. stikstof, 1820 b. si., 2337 b. s., 4476 b. p.k., 2337 b. k.z., 220 b. kalk, 56 b. kopers., 1800 kg. germ., 1500 kg. pootaardapp., 100 kg. tarwe, 350 kg. haver en 25000 kg. eierkolen. De balans was per 1 Jan. 36: actief, geldmiddelen; kas f435.49, spaarbank f345.49. Vorderingen: leden f3913.31, effecten: Dr. Exportslagerij f 500, gebouwen en werktuigen f351.10. Levende have: dekbeer f3o. Voorraad: kunstmest f 183.36. Tekorten f21583.44. Passief. Opgenomen gelden: Boerenleenbank f25235.77. Reserves Minderwaarde in debiteursche vorderingen en werktuigen f 2106.27. Verlies- en winstrekening boekjaar 35. Verliezen. Afschrijvingen gebouwen en gereedschappen f 52.25, zaai- en pootgoed f40.52, rentebank f 1429.92, algemeene onk. f 1534.93, voordeelig saldo f337.63. Winsten. Kunstmest f2674.26, eierkolen f6470, reductie C. B. f513.29, div. Exportslag. f25, contributie flo2, Waag f 11. De heer J. Klinkhamer vraagt naar aanleiding van de rekening, op welk tijdstip de tekorten zijn ontstaan. De heer de Kat, accountant D. L. G. antwoordde, dat hij in zijn functie van rijksaccountant in dezen nog geen nadere inlichtingen mag verstrekken. De heeren R. van Gerner en J. Klinkhamer hadden bedankt als lid van de commissie van bijstand. Besoten werd geen nieuwe commissie weer te benoemen. De secretaris deelde nog mede, dat van een paar particulieren een kleine tegemoetkoming is toegezegd in het tekort. De heer G. Oldenbeuving Jzn. werd als bestuurslid herkozen, tot lid van de commissic van aankoop de heer D. Schepers. De waag met de vergadering werd verpacht aan G. Sanders voor f 61. Op voorstel van het bestuur werd aan de agenda toegevoegd het punt: Machtiging aan bestuur om den heer Zondag gerechtelijk te vervolgen. De machtiging werd verleend. De heer H. Hamering vroeg nog in de e.v. vergadering mededeeling te doen, omtrent het verloop van de zaak Zondag. Landbouwvereen. Oosterhesselen. Onder voorzitterschap van den heer Hks. Ensink had een vergadering plaats in het café Deen van leden der Coöp. Landbouwvereen. Oosterhesselen. De voorzitter memoreert eerst het overlijden van den heer L. Havin ga. Tot bestuurslid werd gekozen de heer R. Abbing. Het bestuursvoorstel om de betaling van kunstmeststoffen met 2 maanden te doen plaats hebben werd verworpen. Bij de rondvraag kwam ter sprake een schrijven van het D. L. G. betreffende controle boekhouding van den penningmeester, waartoe werd besloten. Landbouwvereen. Ommelanderwijk. n de goed bezochte vergadering van de landbouwver. Ommelanderwijk werden verschillende ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. De verkoop van resten klaverzaden en zakken bracht f 8.25 op. Het bestuur deelde mede. dat de levering van slakkenmeel is opgedragen aan het Centraal Bureau; de prijs daarvan zal later worden medegedeeld. Als laagste inschrijfster is de N.V. Kunstmesthandel v/h. Gebr. Holscher te Wildervank de levering van 40 proc. kalizout van ongeveer 185.000 K.G. opgedragen. Een der leden maakte hierbij de opmerking of het nu niet beter was om ook het slakkenmeel van den handel te betrekken in plaats van het Centraal Bureau. De handel toch doet billijke offertes en van het C. B. weet men niets. De voorzitter antwoordde hierop, dat in de vorige vergadering besloten is de levering van slakkenmeel aan het C. B. te gunnen. Daarop nu terug te komen, is niet mogelijk. Op de vraag of het gemeentebestuur van Veendam al geantwoord heeft op het bekende adres omtrent de vestiging van een vaste politiepost alhier, werd ontkennend geantwoord. Door enkele leden werd nu aangedrongen zich in contact te stellen met den Officier van Justitie te Groningen. Analyses: Kalk ammon salpeter 22.05 proc., chili salpeter 15.9 proc. stikstof. Aan het slot bracht de heer R. Panman verslag uit van de laatst gehouden hcofdbestuursvergaderlng van den V. B. B. Landbouwver. Kiel-Windeweer. KEL-WNDEWEER, 2 April. De V.8.8, zond een circulaire inzake stierenkeuringen. Een partij Ultimus" aardappelen werd in partijen van 10 K.G. aan de leden verkocht. Besteld werden enkele kleine partijen Poederkalk en Herikkaïniet. Deze zullen brj t C. B. worden gekocht. Besloten werd de volgende vergadering aankoop draadnagels en anthraciet op de agenda te plaatsen, benevens aankoop stikstof voor directe behoefte. Gemeenteraad van Vledder Met betrekking tot de door het raadslid, den heer J. v. d. Veen, in de vergadering van 10 Maart j.l. gedane verzoek aan B. en W. o mzich tot den Minister te wenden met verzoek maatregelen te willen nemen, dat, vooral de kleine gezinnen meerdere weken per jaar als thans het geval is, mogen werken in de werkverschaffing, m.a.w. eene ruimere rouleering, deelde het college mee, dat zij met 2 tegen 1 stem heeft besloten niet aan het verzoek te voldoen. De meerderheid van het College was van meening, dat nu de zaken van werkverschaffing en steunverleening centraal worden geregeld en dus de zich hierbij voordoende vraagstukken het geheele land betreffen, na de nog onlangs in de Tweede Kamer gevoerde debatten, een gunstige beschikking op een eventueel te doen verzoek niet kan worden verwacht. De heer Van der Veen sprak zijn leedwezen uit over de uitspraak van de meerderheid van B. en W. Na discussie werd het voorstel van B. en W. om niet in te gaan op het verzoek-van der Veen in stemming gebracht. Drie leden, t.w. de heeren Hartsuiker, Otten en Van Leusen waren vóór het voorstel, terwijl de heeren Eleveld, Van der Veen en Pit hun stem tegen het voorstel uitbrachten. De heer Oostindie stemde blanco. B. en W. zullen zich nu wenden tot de regeering onder mededeeling van de van weerskanten gehoorde motieven. Gewijzigd werden de Politieverordening, de regeling werkzaamheden secretariepersoneel en de verordening keuring van waren. De nieuwbenoemde gemeente-ontvanger, de heer R. Wuite, werd beëedigd. Bij de rondvraag vroeg de heer Otten of B. en W. reeds hun aandacht hadden geschonken aan de wegverbinding Nijensleekerveld-Eesveenigerveld. De heer Oostindie wees op den zeer geringen druk op de waterleiding tijdens de drinkuren van het vee. De voorzitter heeft zich bereids tot de Directie der Waterleidingmaatschappij gewend om te bevorderen, dat het te Vledder gebouwde waterreservoir ten spoedigste in gebruik zal worden genomen. Als laatste punt op de agenda stond vermeld het afscheid van den heer J. Barelds, dien ingaande 1 April 1936, eervol ontslag is verleend uit zijn betrekking van gemeenteontvanger. De heer Barelds en zijn echtgenoote werden op verzoek van den Voorzitter door den Secretaris binnengeleid. De voorzitter releveerde de 22-jarige loopbaan, waarin de ontvanger steeds zijn beste krachten voor zijn werk heeft gegeven, waarvoor hij een hartelijk woord van dank namens den Raad ontving. De 73-jarige leeftijd is voor den heer Barelds reden geweest om zijn ontslag te vragen en het werk aan jongere krachten over te laten. De goede gezondheid, waarin de scheidende ontvanger zich nog verheugen mag, maakt, dat dit afscheid niet somber behoeft te zijn. ntegendeel de rust is wel verdiend. Namens B. en W. en den Secretaris bood spr. mevr. Barelds een prachtige plant aan. De heer Barelds zegde hartelijk dank voor de gesproken woorden. Op de publieke tribune bevonden zich een groot aantal gemeenteambtenaren, die na afloop van deze vergadering officieel afscheid namen van den heer Barelds.

14 NEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN VRJDAG 3 APRL 1936 VERDE BLAD VERLOVNGSRNGEN massief en voegloos van fsf 18. Graveeren gratis. Zie etalage «^pwm^mm h)^ mwmm^mmmmmmmtmmm» hwmh^mm» _ STANLENs HORLOGËRÏE. i zilveren cadeaux OUDE EB BNGESTRAAT 15. bij de Groote Markt i - ~.. (öj co(o c«y ( ) 6o~) c ) dat vermakelijke verhaal van bovenstaanden kapitein en hoe Kent U hij van den burgemeester de volledige gemeentekas wist mee te krijgen? Zoo zijn er op ieder gebied van die kapiteins! Men poogt dè gedeponeerde Welfschoen en Archshoe en hun beschermden anatomischen bouw, te imiteeren, nu Welfschoen en Archshoe zoon groot succes zijn geworden. Die namaak is natuurlijk alleen uiterlijk. Den echten Welfschoen en Archshoe, het werkelijke voetgemak en de jeugdige veerkracht, verzekert ge U door meteen naar het merk op de zool van den schoen te kijken, want: % cüi do? Séaaé fwt JmWÈÈk. Wm^mmmmWmmwS^^^m^^^M mwmwwmmvmm WWM NEO. OCTROO 7fl B^Bta^^^BH 11 r < Wm^mmMWjMmmWmm\UmW lx. n H mmwkimjmm^jm^^}êlljjjimmmmx Oü zfa - gedeponethdz >" mxkkm /// zakdoekenl W DAMES ZAKDOEKEN PAERL" ZAKDOEKEN in wit geruit batist of wit m. x^n^ HEEREN ZAKDOEKEN CHHSFTAN", Zakdoeken met ajourzoom en diverse gekl. ajour-ran- a ftk gekleurde randen aqk den, per l/2 dozijn»«#v pgj. y 2 dozijn v.oi» SMART-SETS", fijne ba- UPPER TEN" zakdoeken. kleuren en des- aa dessins, per y 2» sins, per V 2doz.,w dozijn # PYRAMD" Dames zak- WTTE KATOENEN HEE- tist zakdoeken met aparte zeer fijn batist in effen gekl. randen of aai kleuren of randen, ruiten, p. y 2 doz. " ««gesorteerd, «ye,upper TEN" vervaardigd P er Vz doz " n van de fijne Macco, in PYRAMD" Heeren zakgesorteerde, smaakvolle doeken, in de nieuwste doeken, in de nieuwste REN ZAKDOEKEN dessins, per Vz «ge 45 C.M. groot, p. doz. 1.25 dozijn mmmho qm grooti p doz 1>45 WTTE BATST DAMES- 55 C.M. groot, p. doz. 1.70 ZAKDOEKEN met ajourzoom FJNE ZUVER LDfNEN HEEREN ZAKDOEKEN 33 c.m. groot p. doz. 1.50 45 c.m. groot, p. doz. 5.75 37 c.m. groot p. doz. 1.75 50 c.m. groot, p. doz. 6.75 BURMANN GROOTE MARKT GEVRAAGD: Dragers van alle gezindten. Aanmelden Zaterdagavond tusschen 6B bij de Coöp. Begrafenis Associatie U.A. Petr. Hendrikszstraat 34a, WAAROM wordt onze omzet steeds grooter niettegenstaande crisis. Omdat wij leveren kwaliteit. Wij leveren U Samos, Tarragonawijn, Spaansche Wijn voor 80 cent per Liter. lets fijns. lets goeds! Onze wijnen bevatten geen vruchtenwijnen. Het is toch geen wonder, dat ZJ GAAN naar GEERTSMAs Wijnhandel, O. Ebbihgestraat 62. Telefoon 2621 te Groningen. Deze levert U bowl, bevattende de fijnste zuidvruchten, voor 65 et. Ook levert zij U Advocaat per fl. f., bereid uit roomversche eieren en brandewijn. Alle wijnen, likeuren en advocaat staan onder scheikundige controle van t Laboratorium van Dr. v. d. Lely en E. H. Bruins. Daarom kunt U ten allen tijde op kwaliteit ver- TROUWEN. Vleeschwarenfabriek F. Theijssen & Zn. Best en goedkoop De RECLAME-CAMPAGNE GAAT DOOR e kl. Rund-, Kalfs- en Varkensvleesch 4 pd. Mager Ger. Spek 90 3 pd. Dik Vet Dr. Spek 90 5 pd. Mager Spek 1-2 90 3 pd. fijne Rolpens 100 14 gr. Boerenworsten 100 10 Geldersche Worsten 100 3 pond Geld. Kookw. 50 10 grove Knakw. 50 10 Frankf. Knakw. 50 Berliner Leverw. p. p. 45 Haagsche Leverw. p. p. 25 Groninger Leverw. p. p. 18 Bakbloedworst p. p. 14 3 pd. Rundvet 90 Zie uitstalling. Verbluffende prijzen. Vi pd. Boterhamworst Reclame 10 Voor f 2.50 franco overal. Alle soorten Gezondheidsmatrassen in alle gewenschte maat vanaf f3.75. G. CREMER, Nw. Ebbingestraat 8. fm 1 Pt»» 1 / ÈP Wf. \^ame-^^\fo y Dames- 1 D amesk u V B mooie kleuren \ 1 4 Ct. \ 4 32-i-\ 1 \l f ï&ectoirs \ J&J^U»gg V " T interlock" i Heereno 1 prima, k gge U ; 44 \_i - 29fl_ A 1 prima T»rcal \ - \ " Heeren l Heere V \ katoen \. rsi rft=? N3 f \ 1.19 _J^U.\39/ te?r/ H^i JSj ï"0 1 Vischmarkt 35 Steentilstraat 16 SCH 3. O?6K RUME KEUZE: Gazelle Rijwielen vanaf f 38 Eigen merk Rijwielen vanaf f 22.50. (Wij ruilen uw oude fiets in.) V GAZELLEMAGAZJN DE SPORT", P.S. Nieuwe Gazelle Tandem te huur. WmM mm S 1: bval VERLOREN: tusschen Stedum-Loppersum- Wirdumerdraai, de PLUM van een paardenhoofdstel. Verzoeke ml. of terugbez. bij T. KLOOS- TERBOER, Stedum, Tel. 9.

vyfde BLAD NEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN VRJDAG 3 APRL 1936 Uit Australië vpsf KANGAROO GROUNDS. uitstapte, waar we ons al zoolang op jerneugden, is ten lange leste ten uitvoer seoracht en een volle week hebben we genoten van zeelucht en zonneschijn. Zóó ged-n g was de overgang ui van ons dagelijksche PfUkke leven naar het luierende badgastenbestaan en zooveel nieuwe indrukken deden We op, dat het verblijf op Phillip sland ons»ccl en veel langer dan een week heeft toegeschenen..phillip island het Australische sland of genoemd met eveneens Cowes tot hoofdplaats, bleek werkelijk een ideaal vacanwe-oord; er was zooveel te zien en te beleen, dat we lang niet alles afkonden. We nopen nu maar weer op het volgende jaar! k zal trachten u het een en ander te vertellen van deze parel der Zuidzee, zooals de Prospecti zich uitdrukken. De trein, die om 5 uur het station Melbourne uitstoomde, voerde ons eerst langs de Zuidelijke Suburbs, "e als twee druppels water op al de andere Suburbs gelijken. Alleen inplaats van de helhngen, waaraan we op het ons bekende traject gewend zijn, strekken zich aan weerszoden de vlakke landen uit; farmhuizen ach- J r groene heggetjes weggestopt; groote donkere dennegroepen bij de landelijke stationnetjes... het doet me even verwonderd afjagen, of ik weer in het lokale treintje van s>peldoorn naar Dieren zit. Rechts van ons in een aaneengesloten ketting de bad- Paatsen langs de Port Phillip Bay en telkens usschen de houten zomerhuisjes door krijsen We even een glimp van het groote water. r ~begint al naar de zee te rulken! Rechts j~ iinks van de lijn groeit de Utree (ook wel!ratr cc) dat vanuit de verte gezien volkomen " en indruk van eiken hakhout geeft. Eens groeide deze heester tot vlak bij Melbourne, "laar de zich steeds verlengende badplaatsenreeks verjaagt met het drukke gedoe de zwarte bij, die voor het wel en wee van titree verantwoordelijk is. Titrees hier en daar vijandig stekelige a avengroepen wisselen de eucalyptusoosschen af. E>an weer landwaarts het Mornington-Schiereiland in. laten we de Baai achter ons en gaan Vlak en kaal is nu het landschap met boomgaarden onafzienbare rijen a Ppel- en perenboomen en met hoenderfokkerijen. Het begint steeds meer naar de zee te ruiden, maar nog gemengd met warm-zware aroma van gomboomen, die branden. We fuiven dwars door de rookgordijnen heen; nks, rechts, overal brandt het en smeulen t, branden zwart geschroeide boomstompen. flier en daar zijn mannen bezig het vuur uit ] slaan. De late zon brandt nog fel; alles is,r og als kurk; nog steeds geen regen in het 2lcht. Mordialloc, Mentone, Seaford, bij elk klein ftationnetje stoppen we en steeds leeger Wo p rdt de trein. deir 1 tenslotte, om 7 uur, arriveeren we ein- Jk wj. te Stony Point en bij de zee! Alles.er Wijrf P : de verspreide marinedepöts, m. de door zeewinden gebogen boomstamluoni zeemeeuwen en dan die heerlijke zilte if 11» die we bijna vergeten waren. zii Ue groote Oceaan is het hier nog niet. We j^n het Mornington Schiereiland doorgestoinh en staan nu voor de Western Port, een p aß i, die door rp kleinere rotseilandjes, het vierv h sland en tenslotte het ongeveer 40 myi Stille Sroote Philip sland van de Pen mdz^e w ordt gescheiden, dienst y, eer i 30 t, die eens in Sydneys haven Passagiers ed pj igt al aan de pier gereed m De t au to ste vervoeren. klpn f u is intusschen verdwenen, maar nog Wa? rt net avondrood de lucht en het kalme ajs tore Parelmoer. Automatische vuurüchti S scni Jnen met roode, groene en gele de vet P eenzame rotspunten en heel in nachts waar het schiereiland zich in het geniet er van den ceaan verliest. Wat het Wa? We van dit boottochtje! De geur van 11 van water tegen de komt een genot als je net van het land om water schreeuwt en r boegj w et iedere d Vaar Van n!. rup Pel zuinig wordt benut, geten ser! luut tot minuut laten we deze vergauw (n atie op ons inwerken en veel te een half uur al) komen de lichten WELRENNEN. SPORT Slaats-Charlier winnaars De vierde Amsterdamsche Zesdaagsche. Gisteravond twee uur voor het einde was?? alles mogelijk. Er ging slechts één kop- J^1 aan den kop, CharlierSlaats, die gede afgeloopen dagen prachtig werk sfctu!aten zien, maar zeker niet de van het veld zijn". En het koppel den grootsten achterstand die echhet et grooter n was dan 3 ronden was afepi eleische duo Aerts-Buysse, die in de in st^0^11 dagen getoond hadden, zeer wel P verrassende wijze zelfs meer }te zr J n> zoodat l n één ronde te kunnen nemen, Voor n hun 3 ronden achterstand 2 uur zelf einde nog niets omtrent het einde daartusschen in, met 1 of 2 van het veld, koppels d? hter stand, de rest weg g in " e elkaar in sterkte weinig uit den KaX Ze a-n dez of wel, die tot de sberksten sdaags Ch en Zelfs van de meeste andere AanvanWr gerekend konden worden, tegen half gebeurde er niets en eerst gin L elf liep Aerts weg en onmiddel- DUrS kwo ats hem achterna. Ook Pijnen- Pen vokm WalsJan van Kemachteraa n het overi e veld Sing er op S r^ irn nalf elf was de volgende stand even ni» a het veld had toen namelijk rondede- rtgen- CharlierSlaats. Op één Schön efc van tr KempenPijnenburg, -Kiist P twee ronden: Zims Diot- n Jan van KempenWals, gnat on vl p drie ronden: BillietDeneef en Ht AertsBuysse. te mj el l, Dleef onrustig, angstig bewaak en Ar elkaar en toen Deneef en Billiet - Bien buysse een ronde uitliepen, liet de ] "? Belgen kalm hun gang gaan. Bij öiaar s <ai P rints demareerde Pijnenburg, üat blaats ri ging er direct achteraan, zóooeze poging op niets uitliep en de acht Ons vacantie uitstapje naar Phillip sland van Cowes in zicht, de voornaamste nederzetting op dit mooie eiland. Een stoomfluit, de donkere kustlijn met hier en daar verspreide twinkelende lichtjes van hotels en guest houses, een verlichte pier vol fleurige vacantiegangers, die de belangrijkste gebeurtenis van den dag aankomst van de boot tweemaal daags de mee komen maken. Wachtende autos, lachende drukte, zwoele zeewind. We merken het dadelijk, het is hier koeler dan in Melbourne. s Winters 10 zachter, s zomers 10 koeler! leder met een handkoffertje gewapend gaan we op zoek naar ons pension, dat even buiten het dorp blijkt te liggen aan een schilderachtig landweggetje geen" 2 minuten van het strand. Het pension met modern comfort" blijkt van hetzelfde type als de meeste Australische houten huizen, de houten doos op palen met waranda vóór. Maar er zijn heele reeksen kamertjes aan of om heen gebouwd en geheel los van het huis. Het zijn z.g. sleep-outs" met gedeeltelijk gazen wanden, primitieve home-made meubelen en cementen vloeren. De Australiër is erg op frissche lucht gesteld en menige stedeling tracht s nachts in zijn sleep-out zijn schade in te halen. Ook op het land slaapt menige familie winter en zomer zoo goed als in de buitenlucht. Om het huis heen staan mooie groepen gomboomen en daarop is onze aandacht het allereerst gevestigd, want Phillip sland is nog een van de weinige oorden, waar het kleine inheemsche Australische beertje onbevreesd zijn dagen in de boomkruinen verluiert en s nachts kampeerders uit den slaap houdt met geronk als van een troep losgelaten varkens. Er zijn nu nog geen 500 over van de koala-bevolking van Victoria, die eens meer dan een millioen telde. En dat droevige restje tracht men nu gelukkig te behoeden voor algeheele uitsterving en als het kan weer uit te breiden in reservaten. k wou, dat ik er u eens een exemplaar van kon laten zien, al was het maar op een kiekje. Teddy" zou oogenblikkelijk uw hart gestolen hebben, evenals hij het ons deed, en alle bezoekers met ons. Stel u voor het Teddybeertje, waarmee u zich vroeger vermaakte, maar dan veel wolliger aan alle kanten en grijzig bruin. Daar waar twee takken een V vormen, zijn wollige lichaampje ineen gedoken, zit de kleine koala en wiegt zachtjes mee in den wind, met beide voorpootjeszich stevig vastklemmend. Op den grond waagt hij zich zelden en dan alleen maar om van den eenen naar den anderen boom te verhuizen. Zijn gang is dan log en de beenen lijken belachelijk lang. Maar vlug als een kat krabbelt hij met zijn lange sterke nagels weer tegen de ruwe stam op, zoekt zich een veilig plaatsje uit en draait zijn ronde wollige kopje met de pluizige oortjes en de zwarte neus om, om ons in t zicht te krijgen en twee kleine onschuldige oogjes kijken vol verbazing naar beneden, waar altijd wel één of meer voorbijgangers stil zijn blijven staan. Vaak zitten er twee bij elkaar, een jongere en de oudere editie. De. koalas zijn, net als de kangaroos, buideldieren en als er geen kopje uit de buikzak steekt of anders op zijn rug gelegen hij in zijn moeders armen" slaapt, dan zie je het zilvergrijze jong, dat veilig op mamas rug gezeten met evenveel nieuwsgierigheid naar ons tuurt, als wij naar hem. De onschuld straalt hem de oogen uit en jong en oud zou zoon levend Teddybeertje mee naar huis willen nemen. Maar... de wet beschermt hen en dat is maar goed, want hun delicate gezondheid schijnt daar niet tegen te kunnen. Heele fijne malsche eucalyptusblaadjes, die nog doorschijnend rood en licht-groen zijn, gebruikt hij voor zijn diner en die zoekt hij liever voor zichzelf uit in vrijheid. De buitengewoon lange nagels, die hem bij het klimmen helpen, doen ook hierbij dienst. Als met een hand trekt hij de takjes naar zich toe, zoekt kieskeurig uit en begint dan te peuzelen. Werkelijk, alleen om den Koning van Phillip sland" te gaan zien was een bezoek al overwaard. Maar, dat er nog veel meer te beleven was, dat vertel ik u de volgende keer. A. S. CHABLEKRAUS. 24 Februari 36. renners weer in één rij de ronden achter elkaar afdraaiden. Toen probeerde Küster het Slaats ging er achteraan en het geheele peleton moest een zware achtervolging inzetten om de beide vluchtelingen te achterhalen. n de laatste ronde van de negende sprint gingen gnat;diot er vandoor en dank zij prachtig rijden van gnat werd een genomen, ronde zoodat zes koppels op één ronde achterstand lagen, met SlaatsCharlier nog steeds aan den kop. Tijdens de dertiende sprint rukte Buysse zich los van het veld en voor dat het veld zich onder aanvoering van ipet van Kempen voor de achtervolging gereed gemaakt had, hadden BuysseAerts de ronde genomen en daarmede kwamen zij op twee ronden achterstand. Even later ging Pijnenburg er van door, maar Aerts-Buysse en vooral Slaats zetten in vollen spurt de achtervolging voort en weer was hun poging mislukt. Nog slechts enkele minuten waren te rijden en nog steeds lagen Slaats en Charlier met één ronde voorsprong aan den kop. Nog. enkele seconden en Slaats Charlier hebben den strijd gewonnen. Zij zijn winnaars van den vierden Amsterdam schen Zesdaagschen wielerwedstrijd. - De eindstand luidt: Aan den kop: 1. SlaatsCharlier 229 pnt. Op één ronde: 2. PijnenburgPiet van Kempen 510 pnt. 3. BillietDeneef 273 pnt. 4. SchönHuertgen en gnatdiot beide 210 pnt. 6. WalsJan van Kempen 206 pnt. 7. ZimsKuester 151 pnt. Op twee ronden: 8. AertsBuysse 247 pnt. n totaal zijn afgelegd 3060 K.M. DAMMEN. Reichenbach wint zesde partij. De zesde partij om het wereldkampioenschap dammen is gisteren te Parijs door Raichenbach, gewonnen, zoodat de stand 9 in het voordeel van den wereldkampioen is geworden. De eigenaar van dit been vond het zonde van t geld" om tijdig de remmen van zijn auto te laten nazien... ZWEMMEN. Nieuw wereldrecord 1500 meter vrije slag Jack Medica verbetert Arne Borgs met 0.4 sec. record Tijdens de Amerikaansche overdekte zwemkampioenschappen, welke thans te Chicago worden gehouden heeft de beroemde Amerikaansche zwemmer, Jack Medica, het wereldrecord over de 1500 M. vrije slag, dat de groote Zweedsche zwemmer Arne Borg reeds op 2 September 1927 te Bologna op zijn naam had gebracht met een tijd van 19 min. 7.2 sec, verbeterd en gebracht op 19 min. 6.8 sec. Bij de dames wist Claudia Reckert over 100 yards vrije slag den goeden tijd van 1 min. 2.5 sec. te behalen. n vele gevallen is het voorgekomen, dat Medica wereldrecords heeft gevestigd, waarbij het later bleek, dat die om verschillende redenen niet konden worden gehomologeerd. n het bovenstaand bericht over het verbeteren van het wereldrecord over 1500 M. vrije slag wordt niet gesproken, dat aan alle voorwaarden, die voor erkenning noodig zijn, is voldaan. Vollediger mededeelingen zijn dus hieromtrent nog nader af te wachten. Schitterende prestatie van Peter Fick Tijdens de zwemwedstrijden te Chicago om het Amerikaansche overdekte kampioenschap verrichtte de bekende Amerikaansche vrijeslagzwemmer epter Fick een schitterende prestatie, door het wereldrecord over 100 yards vrije slag, dat de beroemde Johnny Weissmüller op 5 April 1927 te Ami Arbor met een tijd van 51 sec. heeft gevestigd, te evenaren. HOCKEY. School-Hockeywedstrijden. Zaterdagmiddag a.s. wtu-den voor-de vijfde keer de School-Hockeywedstrijden gespeeld. Het programma hiervoor is als volgt samengesteld : e ronde: a. G.H.8.5.H.H.8.5., b. SappemeerSted Gymn., c. HommesDelfzijl ü, d. Delfzijl Chr. H.B.S. Demi-finale: e. winner awinner b, f. winner cwinner d. Finale: g. winner ewinner f., verliezer e verliezer f. De wedstrijden a, c, e en g worden gespeeld op het terrein van G.H.8.5., de overige wedstrijden op dat der G.C.H.C. De wedstrijden a en b beginnen om 2 uur, de wedstrijden c en d om 2.40 uur en zoo vervolgens elke wedstrijd 40 minuten. Na afloop uitreiking van den Willy Looswisselbeker, de zilveren wisseltak en den derden prijs bij café Bolhuis, Harendermolen. VOET BAL. Wordt A.F.C.E.D.O. opnieuw gespeeld? Blijkens de beslissing van de protest-commissie van j.l. Zaterdag is officieel vastgesteld, dat de scheidsrechter tijdens den wedstrijd A.F.C, tegen EJD.O. een vergissing heeft begaan, welke E.D.O. practisch het afdeelingskampioenschap zou kunnen kosten. Wij vernemen, dat E.D.O. thans pogingen in het werk stelt dezen wedstrijd opnieuw vastgesteld te krijgen. DRENTSCHE VOETBALBOND. Programma voor 5 April. (Zuid). EmmenDVß 2.30 uur. lste klasse: Germanicus 2Valthermond 2 2.30 Emmen 3Erica. 12.45; NDVCEEVV 2.30. 2de klasse A: BCZwartemeer 2 (terrein EE W). Valthermond 3VB 2.45; NWVCHunso 2 30 2de klasse B.: WesterborkNAß 2 2.30; ZBC KSC 2.45. B. Dalen 2Beilen 2, 2.30; GeesVios 2, 2.30, Germanicus 4SDO O: DwingelooBoschoord 12.45; 2 tl, Vledderveen Westerbork a, 2 u. Nieuweoord 2Vledder 2 u. WijsterHij ker Boys 2u. D. WeerdingeEmmen 4 2 uur. 4de klasse A: Valthermond 4VB 2 1 u. Titan TEW 2, 1.15 u. Hunso 3Weerdinge 2, 2.30 u. B.: ZBC 2KSC 3 1 uur. Adsp. A: NDVCEEW 1.15 u., Zwartemeer Germanicus 2 u., B: GeesVios 1.15 u., C.: WitteveenBeilen 2.30 u., D: TitanTEW 2.30 u., OringHunso 1.30 u. (Noord). : Asser Boys 2Smdlde. : Roden 2Zuidlaren; BorgerGKC; HermesVAKO. UA: EesArmen; GieterveenBuinerveen 2, EexterveenBorger 2; Gieten 2 B: ReadyAsser Boys 4; EkehaarNorg. C. AnnenAsserßoys 3; Zuidilaren 2Attila 2; Achilles 6Eext 2. Va: Gasselternijveen 2Gieten 3; GKC 2 Achilles 8. B: Attila 4Donderen 3; Smilde 3NZC 2; Eelde 2Zeüen 2; Gomos 2Ready 2. C.: Attila 3Donderen 2; Achilles 7Viosa; Hijker Boys 2Zeijen. >B? D: Roden 3lde; WNRNZC; Adspir. A: BuinerveenAchilles b. B: Asser Boys asmilde; RodenZuidlaren a: Rolder BoysVAKO. C: ArmenAsser Boys b; Achilles ceext b; EeldeZuidlaren b. FNANCEN en ECONOME Kon. Ned. Stoomboot Mij. Exploitatiewinst door steun f 1.092.070 (v. j. verlies f 191.995). Aan het jaarverslag 1935 der Kon. Ned. Stoomboot Mij. is het volgende ontleend: Ofschoon het afgeloopen jaar voor verscheidene landen eenige verbetering in den economischen toestand bracht, strekte deze opleving zich tot het meerendeel der door ons bevaren gebieden nog niet uit. Nog steeds lijden de landen van noordelijk Z.-Amerika en Centr.-Amerika zwaar onder de crisis, die het artikel koffie doormaakt en belemmeren de autarkische stroomingen in Europa ook in ons eigen land het vervoer tusschen de landen van dit werelddeel. Neemt men daarbij in aanmerking, dat de vermindering van het kostenpeil hier te lande vrijwel tot staan is gekomen en dat wij veel lading verliezen tengevolge van de belemmeringen in het internationale betalingsverkeer, dan kan het geen verwondering verwekken dat onze exploitatie-rekening, de uitkeeringen van de BENAS buiten beschouwing gelaten, ook ditmaal met een tekort, zij het ook een geringer tekort dan in 1934, sluit. Dit relatief betere resultaat werd niet bereikt door een vermeerdering van bedrijfsontvangsten (deze vertoonden opnieuw een achteruitgang), doch door verdergaande vermindering der uitgaven. De kortstondige opleving op de vrachtenmarkt in den herfst op oorlogsvrees en bewapening gegrond, en sindsdien gevolgd door een gevoelige daling, vermocht niet het effect der inzinking, die zich in het voorjaar voordeed, goed te maken terwijl in het einde van het jaar de op talië toegepaste sancties ons tot vermindering van onze reizen naar dat land noopten, waardoor een aantal schepen moest opgelegd worden. Als lichtpunt vermelden wij, dat het passagiersvervoer eenigermate toenam. De wijziging der Wet op den Scheepvaartsteun, welke in September jj. haar beslag kreeg, bracht verlichting in een onhoudbaar geworden positie. Krachtens de nieuwe bepalingen werd ons een bedrag van f 1.389.250 over 1935 uitgekeerd en ten bate van de exploitatierekening gebracht. Daarmede werd het in 1935 krachtens het gagecrediet genoten bedrag ad f 346.677 verrekend,, terwijl wij tevens het restant van de krachtens het rek.- crt.-crediet opgenomen gelden, groot f 300.000 aan de BENAS terugbetaalden. Het bedrag, in 1933 en 1934 krachtens de gageen opligcredieten genoten, zal uit eventueele latere winst (na afschr.) terugbetaald moeten worden. Daar krachtens de wetswijziging van 1935 uitgekeerde steun slechts terugbetaald behoeft te worden, indien over dat jaar winst behaald wordt, en deze voorwaarde niet vervuld werd, komt hij definitief onze mij. ten goede. Aan den over 1936 te verleenen steun verbindt de BENAS de voorwaarde van een financieele saneering van het bedrijf, naar aanleiding waarvan besprekingen met een Comité uit Obligatiehouders gaande zijn. Zoodra deze aangelegenheid in een stadium gekomen zal zijn, waarin voorstellen kunnen worden voorgelegd zal een buitengewone ver-> gadering worden uitgeschreven. Op de balans staat de exploitatie rekening credit voor f 1.092.070 (v. j. debet f 191.995). Het saldo verlies op de winst- en verliesrekening bedraagt f 11.361.287 (v. j. f 9.197.520) Unilever-Concern Dividend Jurgens Ltd. 6 pet. (v. j. 5 pet.) en Van den Bergh Ltd. 15 pet. (v. j. 12A pet.) Jurgens Ltd. behaalde in het afgeloopen jaar een netto winst van 360.249 (v. j. 321.764) Het dividend op gewone aandeelen is bepaald op 6 pet. (v. j. 5 pet.). Het onverdeelde saldo op nieuwe rekening stijgt van 130.066 tot 162.455. De winst van van den Bergh Ltd. bedroeg over 1935 444.950 (v. j. 432.710) Het dividend wordt verhoogd van \2A pet. tot 15 pet. het onverdeeld saldo is dan 125.302 (v. j. 91.875). FRESCHEBANK Winst f 27.945.83. N LUQUDATE. Verschenen is het jaarverslagvan de Friesche Bank N.V. in liquidatie te Leeuwarden. De balans activa: Aandeelhouders nog te storten 25 pet. van het oorspronkelijk bedrag op aandeelen B f 282.750, waarvoor effecten of geld gedeponeerd op de Amsterdamsche Bank N.V. f 433.848.71, debiteuren f 806.734.57, debiteuren wegens verstrekte borgtochten f 2332, verliessaldo per 31 Dec. 1935 bestaande uit: verliessaldo per 31 Dec. 1934 f 590.003.57 en winst 1935 f 27.945.83 samen f 562.057.74. De balans passiva: kapitalen aandeelen A f 1.004.150, aandeelen B f 395.850, samen f 1.400.000, pensioenfonds f 258.611.54, crediteuren f 55.236.17, verstrekte borgtochten f 2332, reserve debiteuren f 371.543.31. Winst- en verliesrekening: Debet: algemeene onkosten f 15.024.65, onkoeten f 7924.42, winst f 27.945.83. Credit., provisie f 3095.43, interest f 47.799.47. Faillissementen. Gisteren verklaarde de rechtbank te Leeuwarden failliet: S. v. d. Kooi, Leeuwarden, Cur. Mr. G. Hazelager aldaar; H. Zwart, electriciën te Bergum, Cur. Mej. Mr. G. Okma te Leeuwarden; M. v. Foeken, winkelier te Stavoren, Cur. mr. J. P. Winsemius te Sneek; H. Busscher te Sneek, Cur. Mr. P. C. Andreae te Sneek; Rechter Commissaris Mr. D. G. Kortenbouit van der Sluis. Dividenden. Steenwijker Bank N.V. 5 pot. (v. j. 3 pet.), netto winst f 9216 (v. j. f 9337); Zuid Hollandsche Hypotheekbank div. f 12 (v. j. f 26) per aandeel, f 18 (v. j. f 43) per oprichtersbewijs; Banque de Paris et des Pays Bas div. evenals vorig jaar gepasseerd, winst frs. 1.005.000 (v. j. 787.938); Columbia Gas en Electric $ 0.20 (onv.). Resultaten. Arnold Gilissens Bank winst f 18.640 (v. j f 11.081). 15 KUNST en WETENSCHAP G. O. V.-Concert Dirigent: Kor Kuiler. Solist: Charles Panzéra, bariton. leder der programma-afdeelingen van het concert van gisteravond vormde een geheel, waarvan het middelste gedeelte, gelijk zoo dikwijls het geval is, voor het optreden van den solist bestemd was. Voor de pauze hoorden wij vrijwel uitsluitend opera-muziek uit het praeklassieke tijdperk, waarbij Fransche componisten sterk overheerschten. De tweede helft van het concert was geheel aan Fransche muziek gewijd en wel aan werken uit de vorige eeuw. Als solist hoorden wij den Franschen zanger Charles Panzéra, over wien wij reeds herhaaldelijk in de meest geestdriftige bewoordingen mochten schrijven. Hij oogstte gisteravond buitengewoon veel succes en wij hebben het aan hem te danken, dat wij na langen tijd weer eens de aangename gewaarwording van een volle zaal kregen. Het is ook niet te verwonderen, dat iedereen, die daartoe in de gelegenheid is, naar dezen eminenten kunstenaar komt luisteren, wiens kracht hierin gelegen is, dat hij een zeer fraai klinkend orgaan paart aan een sublieme voordrachtskunst. Nu is de groote benedenzaal van de Harmonie eigenlijk voor het tot haar recht komen van laatstgenoemde minder geschikt, hoewel Panzéras stem niet ïwak genoemd mag worden. n de groote ruimte-gaan echter wel eenige details van de voordracht verloren. Een ongunstige omstandigheid was verder, dat het orkest soms te sterk speelde en den zanger overstemde. n de eerste afdeeling hoorden wij Panzéra een drietal nummers zingen, die hij ook op een concert der muziekvereeniging in t vorig seizoen ten gehoore bracht. Het waren twee arias van Lulli en verder het bekende, muzikaal niet zeer beduidende Plaisir d Amour" van Martini. Het is wel buitengewoon toevallig, dat dit nummertje verleden Vrijdag ook uitgevoerd is en dat wij naar aanleiding daarvan herinnerden aan Panzéras vertolking ervan, «onder te weten, dat het week opnieuw op het programma zou voorkomen. Van de arias van Lulli is de eerste (uit Alceste" van 1674) minder bewogen dan de tweede (uit Cadmus et Hermione"), die op aangrijpende wijze werd voorgedragen. Het is overigens wel frappant, dat Panzéra hier weer met precies dezelfde muziekstukken voor den dag is gekomen. Als men hem dat niet uitdrukkelijk verzocht heeft, dan moeten wij concludeeren, dat het repertoire van dezen kunstenaar, althans wat de muziek uit een vroegere periode betreft, tamelijk beperkt is. Wij meenen, dat wij Panzéra ook al eens liederen van Duparc hoorden zingen, waarvan er na de pauze een drietal werd vertolkt. Het laatste hiervan was het zeer bekende 1 nvitation au voyage", dat voor ons Nederlanders een speciale bekoring heeft, omdat Baudelaire zijn inspiratie voor dit gedicht uit een reis naar Holland met zijn vele waterwegen en zijn vochtig klimaat geput moet hebben. Hieraan gingen vooraf La Vie antérieure" en Chanson triste", dat in dit seizoen eenige maanden geleden door de zangeres Ans de Rookvan Leeuwen, op een Woensdagavondconcert werd gezongen. Dat ook de liederen van Duparc bij Panzéra in goede handen waren, behoeft nauwelijks gezegd te worden. De meeslepende vertolking die hij ervan gaf, lokte een langdurig applaus uit, met herhaalde terugroepingen. De zanger dankte hiervoor door zeldzaam verschijnsel op deze concerten van een der nummers een herhaling te geven en wel van Plaisir d Amour". W T ij vermelden nog, dat hij Kor Kuiler zeer nadrukkelijk in de hem gebrachte hulde liet deelen. Het orkest was intusschen met zijn begeleiding niet steeds even gelukkig. Men kreeg den indruk, dat de voorbereiding niet geheel tot haar recht was gekomen. Wanneer wij thans er toe overgaan iets te zeggen over de andere nummers van het programma, moeten wij eerst memoreeren, dat de bezetting van de houten blaasinstrumenten gisteravond te wenschen over liet. Wij vermoeden, dat het aan ongesteldheid is te wijten, dat de beproefde krachten, op wier spel men volkomen kan vertrouwen, niet allen aanwezig waren en vervangen moesten worden door minder geroutineerde spelers. Deze bezwaren, die met name bij clarinet en hobo waren op te merken, deden zich gelukkig niet in ieder nummer gelden, maar hadden toch een aantal pijnlijke mislukkingen ten gevolge. Ook het strijkerscorps stelde soms, wat de klankschoonheid aangaat, te leur. Niettemin waren er eenige nummers, die uitstekend slaagden. Dit geldt voornamelijk van Debussys nocturnes, die verbluffend niale muziekstukken, die wij met groot genoegen weer gehoord hebben en waarvan vooral de eerste prachtig klonk. Voor de pauze hoorden wij een ouverture van Gluck, die hier welbekend is en een suite uit operas van Rameau, door Mottl samengesteld, die niet zoo geregeld op de programmas verschijnt, doch waarvan kort geleden, naar wij meenen, nog n bespreking in deze kolommen werd opgenomen. Wij volstaan daarom met de vermelding ervan en willen nog eenige woorden aan het laatste nummer van het programma wijden, bevattende een gedeelte uit Roméo et Juliette" van Berlioz. Wij hebben ons afgevraagd, of men niet van de aanwezigheid van Panzéra had kunnen profiteeren, door aan deze bekende instrumentale fragmenten een of meer vocale fragmenten uit dit werk, dat als geheel geringe bekendheid geniet, toe te voegen. Wij eindigen met nog mee te deelen, dat ook de orkestrale nummers een dankbaar gehoor vonden en luide toejuichingen ten gevolge hadden. W.

16 KERK en SCHOOLNEUWS PREDKBEURTEN in de verschillende gemeenten op Zondag; 5 April. GRONNGEN. Ned. Hervormde Gemeenten. Adorp v.m. 94 uur ds. Cannegieter; 10 April n.m. 7 uur ds. Cannegieter (H. Av.). Aduard. Geen dienst wegens vacat.; 10 April n.m. 7 uur ds. Smits Bedum Z. (Avondm.). (Voorber.) en Goede Vrijdag (H Av.) n.m. 7 uur ds. Groenewold. Beerta. Geen dienst. 10 April n.m. 7 uur ds. Stratingh (Avondm.). Bellingwolde v.m. 9} uur ds. De Boer (bev. lidm.); 10 April n.m. 7 uur ds. De Boer (Avondm.) Bierurn v.m. 9 uur Leesdienst: n.m. 21 uur ds. Okken; 10 April n.m. 7 uur ds. Okken. Blijham v.m. 94 uur ds. P H. Kaptetjn (bev. lidm., Coll.) ; 10 April n.m. 7 uur ds. P. H. Kapteijn (Avondm.). Borgsweer v.m. 10 uur ds. Stratingh. Breede v.m. 10 uur ds. v. Riemsdijk (bev. en Voorb.); 10 April nm. 7 uur ds. v. Riemsdijk (H. Avondm.). Den Andel n.m. 7 uur ds. Nolle. Den Ham v.m. 94 uur ds. Smits (H. Av.). Den Hom v.m. 91 uur ds. Tammens. De Wilp vm. 91 uur ds. Bender. Doezum 10 April n.m. 7J uur ds. Noest (Avondm.) Dorkwerd vm, 9} uur en n.m, 7 uur ds. Blink Kramer. Eenrum njn. 7 uur ds. Tinga (H. Av.); 10 April n.m. 7 uur cand. Alkema. Eenurn n.m. 2 uur ds. Heeringa. Eexta v.m. 91 uur (Voorber. en bev. lidm.i en n.m. 5 uur ds. Bylsma. Engelbert vm. 10 uur ds. Kruizinga (bev. lidm., Coll.); 10 April n.m. 7 uur ds. Kruizinga (Avondm.). Enumatil n.m. 2 uur ds. Swart. Ezinge v.m. 91 uur ds. Werkman (Avondm.) ; 10 April n.m. 7 uur ds. Werkman. Farmsum v.m. 94 uur de heer Zagt; n.m. 5 uur ds. Hanneman. Feerwerd v.m. 9J uur ds. Smid (Avondm); 10 April n.m. 7 uur ds. Smid. Garmerwolde v.m. 94 uur ds. Nlermeijer (bev. lidm.); lo April n.m. 7 uur ds. Niermeijer (Avondm.). Garnwerd n.m. 7 uur ds. Wiersurn (Voorber.) ; 10 April n.m. 7 uur idem (Avondm.). Garrelsweer v.m. 94 uur (Voorber., bev.) en n.m. 7 uur ds. Talens; 10 April n.m. 7 uur (H. Av.) ds. Talens. Garsthuizen n.m. 7 uur ds. De Zwart. Godüraze v.m. 94 uur ds. De Bruyn (bev. lidm., Voorber., Coll.); 10 April n.m. 7 uur ds. De Bruyn (H. Av.). Grootegast v.m. 94 uur ds. Noest (bev. lidm., Coll.) Grijpskerk v.m. 94 uur ds. Vlieg; 10 April n.m. 7 uur ds. Vlieg (H. Av.). Haren vjn. 10 uur ds. Oskamp (bev. lidm.) ; n.m. 7uur (Wijdingsdienst) cand. Riemens; 10 April n.m. 7 uur ds. Oskamp (H. Av.). Harendermolen (Gasthuis) n.m. 7 uur ds. Ten Have. Harpel n.m. 2 uur de heer Clevering. Harkstede-Scharnier v.m. 91 uur ds. Rensink; vm. 11 uur Kinderkerk; ÏO April n.m. 7 uur ds. Rensink (H. Av.). Helium vm. 94 uur ds. Politiek; 10 April nm. 7 uur (H. Av.) ds. Politiek. Holwierde v.m. 9 en n.m 7 uur ds Hannema; 10 April n.m. 7 uur ds. Hannema. Hoogezand v.m. 10 uur ds. Oldeman (bev. n. 1., coll.). Hoogkerk v.m. 9J uur ds. v. Veen (bev. lidm., Coll.). Jukwerd v.m. 10 uur ds. Hanneman (bev.); 10 April nm. 7 uur ds. Hanneman (H. Av.). Kantens v.m. 94 uur ds v. d. Lecq. Kielwmdeweer. Geen dienst. Kolham v.m. 9J uur ds. Dokter; 10 April n.m. 7 uur ds. Dokter (H. Av.). Krewerd v.m. 9 uur ds. Meuter (Voorber.); 10 April n.m. 7 uur ds. Meuter (H. Av.). Kropswolde. Geen dienst. Leegkerk 10 April nm. 7 uur ds. v. Veen (H. Av.) Leens v.m. 9} uur ds. v. d. Molen (Avondm.); 10 April n.m. 7 uur ds. v. d. Molen. Leermens vm. 91 uur (H. Av.) en nm. 7 uur (Dankz.) ds. Marra; 10 April nm. 74 uur ds. Marra. Lellens n.m. 2 uur ds. Hengeveld (Voorb.) Lettelbert 10 April n.m. 7 uur ds. Loor (H. Av.). Loppersum v.m. 94 uur ds. Buiter; 10 April n.m. 7 uur ds. Buiter (Avondm.). Losdorp v.m. 9 uur de heer Kortenhoeve; n.m. 2 uur ds. Visser. Lutjegast v.m. 94 uur ds. Prins (Voorber.); 10 April v.m. 9J (H. Av.) en n.m. 7 uur (Dankz.) ds. Prins. Marum v.m. 9} uur ds. Bolt (H. Av.); 10 April n.m. 7 uur ds. Bolt. Mensingeweer. Geen dienst: 10 April n.m. 7 uur ds. Joh. Bender (Avondm.). Middelbert v.m. 10 uur ds. Wasch (H. Av.). Middelstum v.m. 94 uur ds. Br. Cleveringa (Voorb.) ; 10 April n.m. 7 uur ds. Br. Cleveringa (H. Av.). Muntendam v.m. 10 uur ds. Henzel (bev. n. 1.) ; 10 April n.m. 7 uur ds. Henzel (H. Av.). Niebert vm. 94 uur ds. Engelkes (Kerkkoor). Niehove v.m 9} uur ds. Wiersurn. Niekerk (U.) vm. 94 uur ds. Rijpma. Niekerk (W.) v.m. 94 uur ds. Swart (bev. lidm.); 10 April n.m. 7 uur ds. Swart. N.-Pekela (Beneden) v.m. 94 uur (bev. lidm.) ds. Vc6; n.m. Geen diemts; 10 April v.m. 9J uur ds. Vos; n.m. 74 uur ds. vos (H. Av.). N.-Pekela (Boven) vm. 9$ uur (bev. lidm.) en n.m. 74 uur (H. Av.) ds. v. d. Vlugt; 10 April n.m. 7J uur ds. v. d. Vlugt. Nieuweschans n.m. 7 uur ds. J. A. Swart (bev. lidm., coll.); 10 April n.m. 7 uur ds. J. A. Swart (H. Av.). Nieuwolda v.m. 94 uur (Voorber. en bev. lidm.) en n.m. 64 uur ds. H. v. Dyk; 10 April n.m. 7 uur (H. Av.) ds. H v. Dijk. Niezijl v.m 9$ uur ds. Huizinga. Noorddijk, Gebouw, n.m. 71 uur ds. Werkman. Noordtwoek n.m. 6 uur ds. Lugtigheid. Noordhom v.m. 94 uur ds. Lofvers Jr. (bev. lidm.) 10 April n.m. 7 uur ds. Lofvers Jr. (H. Av.) Noordlaren v.m. 10 uur ds. Ten Have (H. Av.) ; 10 April nm. 7 uur ds. Ten Have. Noordwijk v.m. 9} uur ds M. G. Rosbergen (bev lidm.); 10 April n.m. 7 uur dezelfde (Avondm.). Obergum v.m. 94 uur ds. Nolle. Oldehove vm. 94 uur ds. Dijkema; 10 April n.m. 71 uur ds. Dijkema (H. Av.). Onderdendam v.m. 9J uur ds. Kars; 10 April n.m. 7 uur ds. Kars (H Av.). Oosterwijtwerd v.m. 94 uur ds. Reesink (Voorb.) ; 10 April n.m. 7 uur ds. Reesink (H. Av.). Oosturn. Geen dienst; 10 April Geen dienst. Opende v.m. 94 en n.m. 7 uur ds.dilkstra; 10 April n.m. 7 uur ds. Dijkstra. Oterdum v.m. 94 uur ds. Visser (Avondm., Coll.). Oude Pekela v.m. 94 uur ds. v. Leeuwen. Overschild vm. 94 en n.m. 7 uur ds. Beiier. Oudeschans v.m. 10 uur ds. v. Rossem (H. Av.). Pieterburen n.m. 7 uur ds. Scholte. Rottum vm. 9J uur ds. Verdenius (Voorber.) ; 10 April n.m. 74 uur ds. Verdenius (H. Av.). Saaksum v.m. 9} uur ds. Bos (Voorber., bev. n. 1.); 10 April n.m. 7 uur ds. Bos (H. Av.). Sappemeer v.m. 10 uur ds. Nijenhuis Ockhuyzen (bev. n. 1., coll.). Schaaphok v.m. 94 uur de heer Hellendoorn Bcheemda v.m. 9J uur dr. Glas (bev. lidm.). Schildwolde v.m. 94 uur ds. Siega (bev. n. 1., Voorber).; 10 April n.m. 7 uur ds. Siega (H Av.) Sebaldeburen v.m. 94 uur ds. Knottnerus (Voorb.) 10 April n.m. 7 uur ds. Knottnerus (H. Av.). Selllnsen v.m. 10 uur ds. De Klerk. Sellingerbeetse n.m. 24 uur ds. De Klerk. Siddeburen vm. 91 uur ds. De Vries (bev. lidm.) ; n.m. 7 uur ds. T>e Vries; 10 April n.m. 7 uur ds. De Vries (H. Av.) Slochteren vm. 94 uur ds. Kwint (bev. lidm.); 10 April nm. 7 uur ds. Kwint (H. Av.). SDltk v.m. 9 uur (H. Av.) en n.m. 2 uur (Dankz.) ds. Wlllekes; 10 April n.m. 7 uur ds. Willekes. Stadskanaal (W.) v.m. 10 uur dr. Sonies (bev. n. 1.) ; nm. 2 uur Ki\.derkerk; n.m. 6 uur ds. Van Hoogee (Jeugdd.) ; 10 April n.m. 74 uur dr. Sonies (Avondm.). NEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN VRJDAG 3 APRL 1936 Stedum vm. 9 en n.m. 6 uur ds. Hengeveld. Stitswerd n.m. 7 uur ds. Verdenius (H. Av.). Ten Boer vm. 94 uur ds. De Vor (Voorber.) ; 10 April n.m. 7 uur ds. De Vor (H Av.). Ten Post n.m. 7 uur oand. Lietaert Peerbolte. Termunten v.m. 9J uur ds. Huistra; 10 April n.m. 6 uur ds. Miskotte (H. Av.). Thesinge n.m. 2 uur ds. Dokter. Tinalllnge n.m. 2J uur ds. Hoekstra. Tjamsweer n.m. 2 uur ds. Syperda. Tjuchem n.m. 61 uur de heer La Brijn (Voorber.) Uitwierda vm. 94 uur ds. v. Dijk (Voorber. en bev. lidm.) ; 10 April nm. 7 uur ds. v. Dijk (Avondm.) Ulrum v.m. 94 uur (bev. lidm., Voorb.) ds. Snoep; 10 April n.m. 7 uur ds. Snoep (H. Av.). Usquert vm. 91 uur ds De Groot (bev. lidm.). Veelerveen v.m. 10 uur de heer Clevering. Vierhuizen n.m. 5 uur ds. Rijpma; 10 April n.m. 7 uur ds. Visivliet v.m. Rijpma 94 uur ds. Kabel; 10 April non. 7 uur ds. Kabel (Avondm.). Vlagtwedde v.m. 10 uur ds. De Vries (bev. lidm. en Voorber. H. Av.). Vroombosch n.m. 6J uur de heer Hellendoorn. Wagenfoorgen v.m. 91 en n.m. 7 uur ds. Bergstna; 10 April n.m. 7 uur ds. Bergsma (H. Av.) Warffum v.m. 94 uur (bev. en Voorber.) ds. Lofvers Sr.; n.m. 2 uur Kinderkerk; 10 April n.m. 7 uur (H. Av.) ds Lofvers Sr. Warfhuizen v.m. 91 uur ds. J. Stratingh. Wedde n.m. 7 uur ds. Jansonius; 10 April n.m. 7 uur ds. Onnekes (Avondm.) Wehe v.m. 9J uur ds. Scholte (bev. lidm., Voorb.); 10 April n.m. 7 uur ds. Scholte (Avondm.). Weiwerd n.m. 2 uur ds. Hanneman. Westerbroek. Geen dienst. Westerlee v.m. 9J uur ds. M. Rosbergen; 10 April n.m. 7 uur ds. M. Rosbergen (H. Av.). Westernieland n.m. 61 uur ds. Snoep. Westerwijtwerd v.m. 9J uur ds. Groenewold (H. Avondm.). 10 April nm. Wetsinge v.m. 94 uur ds. Hoekstra; 7 uur dis. Hoekstra. Wittewierum n.m. 2 uur ds. Rensink. Woldendorp v.m. 94 uur ds. Miskotte (bev. lidm., coll.) ; 10 April n.m. 74 uur ds. Miskotte (H. Av.) Woltersum n.m. 7 uur ds. Siega (H. Av.). t Zandt v.m. 94 uur ds. Heeringa. Zeeiijp v.m. 9 uur ds. Pasma )Voorber. H. Av.); 10 April n.m. 74 uur ds. Pasma (H. Av.). Zevenhuizen v.m. 9 uur (bev. lidm. en voorber.) en n.m. 2 uur ds. Loor; 10 April v.m, 9 uur ds. Loor (H. Av.). Zoutkamp Geen dienst; 10 April Geen dienst. Zuidhom v.m. 94 uur ds. Bange (bev. lidan., coll.); 10 April n.m. 7 uur ds. Bange (H. Av.) Zuidwolde vm. 9J uur ds Reindere Gereformeerde Kerk. (bev. lidm.). Scheemda v.m. 94 en n.m. 24 uur ds. Diemer, Doopsgezinde Gemeenten. Den Hom n.m. 7 uur ds. Boersma. Grijpskerk v.m. 10 uur ds. Gerritsnua (Avondm.). Leermens en Loppersum v.m. 94 uur mej. ds. Leignes Bakhoven. Noordhom v.m. 10 uur ds. Boersma. Uithuizen vm. 94 uur mevr. Gaaikema-Paul; 10 April n.m. 7 uur ds. Gaaikema (H. Av,). Zijldijk v.m. 9 uur ds. v. d. Veer (Doop) ; 10 April n.m. 7 uur Avondmaal. Evang. Bijeenkomsten. Adorp n.m. 7 uur de heer Van Duinen. Garnwerd n.m. 7 uur ds. Stadig. Grijpskerk n.m. 2 uur de heer Koning; 10 April n.m. 7 uur de heer Koning. Oosterhoogebrug, Jachin, n.m. 8 uur de heer Pastoor. Puntpaal vm. 9 uur de heer Schoppert. Vrijzinnig Hervormden. Delfzijl n.m. 4J uur ds. De Bruyn. Haren vm, 10 uur ds. Bender. Baptisten Gemeenten. Hoogezand v.m. 94 uur Prediking; n.m. 5 uur Avondmaal. Siddeburen vm.. 94 uur br. Bolman; n.m. 7 uur ds. Huizinga. DRENTHE. Armen (Evang.) Z. en 10 April n.m. T} uur de heer Mik. Annerveenschekanaal v.m. 10 uur ds. Aalbers (bev. lidm.. Coll.); 10 April n.m. 7i uur ds. Aalbers (Avondm.). Borger v.m. 10 uur ds. Moll v Charante (bev. lidm., bussen) ; 10 April n.m. 7 uur ds. MOU v. Charante (H. Av., bussen). Eext v.m. 10 uur ds. Germs. Hoogersmilde v.m. 10 en n.m. 74 uur ds. Bouwers (bev. lidm., voorber); 10 April v.m. 10 uur ds. Bouwers (H. Av.). Hoogeveen, Rem. gem. v.m. 104 uur ds. Herfst (coll.); nm. 64 uur (Noordsohesöhut in zaal Harkema) ds. Herfst; 10 April nm, 61 uur ds. Herfst (H. Av.). Nieuw-Roden v.m. 9J uur de heer Togtema; 10 April n.m. 7 uur de heer Togtema. Norg v.m. 91 uur ds. Witkop (bev. lidm., coll.); 10 April nm. 7 uur ds. Witkop (H. Av.). Peize n.m. 2 uur ds. Siemelink. Roden v.m. 10 uur ds. Landsman; n.m.»4 uur de heer Togtema Roderesch n.m. 7 uur gebouw Eben-HJaëzer de heer Broos. Roderwolde n.m. 7 uur (Voorber.) ds. Landsman; 10 April n.m. 7 uur (H. Av.) ds. Landsman. Smilde v.m. 10 uur (bev. lidan.) en n.m. 6 uur ds. De Wijk; 10 April v.m. 10 uur (H. Av.) en n.m. 6 uur ds, De Wijk. Veenhuizen v.m. 84 en 101 uur ds. v. d. Hoff. Vries v.m. 10 uur ds. Klumper (H. Av.); 10 April v.m. 10 uur ds. Klumper (H. Av.). Zuidlaren v.m 10 uur ds Dlkboom (bev., coll.) ; 10 April n.m. 7 uur ds. Dikboom (H. Av.). Zuidlaren, Ned. Herv. Kapel, n.m. 64 uur ds. v. Veen. NED. HERV. KERK. Beroepen: te Wijnjeterp en Duurswoude cand. E. Dijkhuis te Harlingen (hulppred.). Emeritaatsaanvrage. Ds. J. A. Hoek, Ned. Herv. pred. te Nijega- Opeinde heeft wegens voortdurende ongesteldheid eervol emeritaat aangevraagd, ingaande met 1 Mei. Ds. Hoek stond achtereenvolgens,te Oosterwierum. Goor en sinds 1911 in zijn tegenwoordige standplaats. BAPTSTEN GEMEENTEN. Beroepen te Apeldoorn: Cand. A. A. Hardenberg van Groningen. Lagere Landbouwschool Hoogeveen. n tegenwoordigheid van den rijkslandbouwconsulent. prof. Elema, Burgemeester en Wethouders, autoriteiten, bestuur der school, Commissie van Toezicht en ouders van leerlingen, had het overgangs- en eindexamen plaats van bovengenoemde school. Alle 18 leerlingen der 4e klas ontvingen een diploma, n.l. (alphabetisch): G. Beuving, A. Bouwmeester. G. Coelingh, J. Drent, B. Euving, G. A. E. Fbkkens, J. Geerts, J. de Gorter, R. Hagewoud, W. Hendriks, A. Lip, S. Meindertsma, J. Muis, J. Muller, J. Otten, S. Santing, A. Stam, A. Wind, waarvan 4 met de aamteekening uitmuntend". STAD HARDENBERG, 2 April. Op de voordracht voor hoofd der openb. school aan den Hoogenweg in deze gemeente, zijn geplaatst de heeren: 1. Luimers te Baaider; 2. Beekman te Wilsurn; 3. v. d. Kolk te De Krim, allen hoofden van scholen. H. Z. Boerrigter, onderwijzeres aan de openb. school te Baaider, in deze gemeente, is be- Mej. noemd tot onderwijzeres aan de openbare school te Westerholte gem. Zwollerkerspel. ZUDLAREN, 2 April. Benoemd tot hoofd der particuliere Holl.-nl school te Pajeti op Soemba (Ned. 0.-.) de heer W. Duker te Zuidlaren. > Hifl li \ Bpaa/ljH flb l2jl V> m i t1 Wm9mm^^^ÊmAta BnS tt^»\\i9 W^^ jl 4-y^f JRr om alle oliën te probeeren... maar U weet, dat in Uw moderne motor, een gewone of goedkoope olie, een willekeurig "petroleum bijproduct" het niet volhoudt, noch aan warmte of snelheid weerstand biedt... niet smeert. Het gebruik ervan is gevaarlijk voor Uw motor en kostbaar voor Uw portemonnaie. De beste olie geeft de goedkoopste smering. Stelt daarom vertrouwen in Mobiloil, de geconcentreerde smeerolie, die niet overtroffen wordt in smeervermogen en levensduur. Wat er ook van Uw motor geëischt wordt, zij beschermt hem volkomen, heeft een langen levensduur en geeft een laag verbruik, want haar smeervermogen is ON - VER - WOEST - BAAR. a(isgo>2 Rijdt snel, goedkoop en veilig: MOBLSEERT Uw paardektachten met MOBLOL! j ONVERWOESTBAAR loi 1 " SMEERVERMOGEN --^-V \S X^^ 00 olijfolie-methode die door 20.000 specialisten wordt aanbevolen. Sir/ds eeuwen is het bekend dat olijfolie ongeëvenaarde hoedanigheden bezit als schoonheidsmiddel. Op dokters voorschrift wordt zelfs de teere huid van de pas-geborene met olijfolie verzorgd! pp/ql Twintig duizend schoonheidsspecialisten, over de ge- % heele wereld, bevelen de dagelijksche Palmolive schoon- v sl E J l heidsbehandelingaan, omdat Palmolive zeep bereid wordt m\ f uit een men9sel van outf" en palnioliën ver- zachtend en grondig reinigend. ff WW rfêfrlipm ir Olijfolie smelt" op lichaamstemperatuur. Zij dringt zon- Btta fje +c rlp OtyfOUß Ui ij der lrdtatic diep in dc poriën door, verwijdert zachtjes mtk% Gemeente!>-<^, -\ Loppersum. STOFZUGERS vanaf f 0.50 per week. Firma M. PETERS, Westerhavenstraat 20. Tel. 1149. HOUTWOL in diverse soorten. J. TMMER en ZONEN, Helpman, Groningen. Teleï. 395. J.M.\WW3M.A.\J M JL alle onreinheden en houdt de huid soepel en jong. Groot hocv«ihcd C n van de» 1 Wasch dus U huid mooi, op deze eenvoudige manier:? S dk 11 Stoss«Masseer iedere dagtweemaal met hetovervloedige,warme ïïasssdtissi-r" schuim van Palmolive. en U zult voelen hoe Uw huid Een dagtiijiuch v«tb«d mee soepeler en jeugdigerwordt. Spoel daarna goed af: eerst met warm, dan met koud water. Als Uw temtwordt verzorgd met paimoiive - zult u k seen last van een ruwe i of gesprongenhuid hebben. Jeugd en charme!... dat is de P-a! belooningvoor dezeeenvoudigedagelijksche behandeling. _ JÉfllff " Een ijzeren broek Het BURGERLJK ARMBE- STUUR vraagt een HUS- HOUDSTER in een gezin van is ongemakkelijk om in te werken. Onze Manchesterbroeken man en drie kinderen, waarvan de vrouw in een gesticht wordt verpleegd. Zich aan te melden bij den secretaris-penningmeester J. BULTENA, te Loppersum, met opgave van het gevraagde loon. zijn sterk als ijzer, zitten gemakkelijk en zijn goedkoop. Noorder Kleedinghuis MEEUWERDERWEG 8 bij de Veemarkt, gesloten huis. Houtbewerkingsmachines Voor direct uit voorraad nieuwe en gebruikte houtbewerkingsmachines, lintzaag, cirkelzaag, VJFDE BLAD zuiver, «PAMOUVE TENT»! Spaarbank - Leens Aangesloten bij het Nederl. Spaarbank-Bureau. HET BESTUUR houdt ZTTNG op Woensdag 8 April te Wehe, in t Hotel DE ROO, des nam. van 34 uur, en te Leens, in t Hotel WJK ZWAAGMAN, des nam. van 4 ] /2s/ 2 uur. Namens t Bestuur: J. HUZNGA, Adm. frais- en langgatboormachlnes. KRAAN- EN GRJPvlakbanken, cirkelzaag-assen gereedschappen en onderdeelen AUTOMATEN D. NENHUS Jzn., Kleine mporteur: Kruisstraat 18. Tel. 1612, Gron. PACMÉ, Oosterwolde (Fr.). Het nlichtingsbureau voor Beroepen Martinikerkhof 10, ingang Popkenstraat, Groningen, Verstrekt inlichtingen KOSTELOOS inzake school- en beroepskeuze. Geopend iederen Maandag- en Vrijdagavond van 79 uur. De Leider: Drs. T. T. TEN HAVE. SPAARBANK PLAATSELJK NUT Hoogezand-Sappemeer. Lid van den Nederlandschen Spaarbankbond. Dagelijks geopend van 6 tot 7 uur. OOK DES ZATERDAGS. Spaarbusjes KOSTELOOS verkrijgbaar. AMBTENAREN Leeningen op gem. voorwaarden Geen verzekering of z.g. spaarsysteem. Wettel. goedgekeurd. (Lage rente) Vraagt prospectus. Praediniussingel 51. Tel. 4919. k heb gemerkt, dat ik den laatsten tijd een weinig last van roos heb en dat er haren in de kam zitten. k zal vandaag maar met Silvikrin beginnen; ik ben bang, dat mijn. haar anders harder gaat uitvallen."..dat zou het zeer zeker. Maar U treft tijdig voorzorgen en daarom is het niet noodigpuur Neo-Silvikrin te gebruiken. Silvikrin Lotion is voor U voldoende. Gelooft U mij. ik ben 40 jaar in het vak en heb heel wat haarwatertjes gezien, maar Silvikrin is toch maar het juiste, het is prachtig. De roos u binnen 3 dagen verdwenen en de haaruitval houdt kort daarna geheel op. Uw haar groeit weer. krachtig en gezond. n mijn zaak alleen Silvikrin. en duizenden collegas denken er ook zoo over." SK-212-F Haren groeien door SilviVrin De Wetenschappelijke Haarvoeding Bij hevigen uitval, n Uchre gevallen, rooi.kale plokken, voorverfraaiing en dunhaar,vaalheid dagel veriorging Eenvoudige ol Silvikrin Lotion Complete Kuur vanaf f 1.25

NEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN VRJDAG 3 APRL 1936 ZGTERMANS MEUBELHUS BBa^ïMa-PBSB REPARATES VERHUZNGEN OUDE EBBNGESTRAAT 31 TELEFOON 1 177 behangeru stoffeerderu ER ZJN MENSCHEN DE ZEGGEN: 1 9 tkan me niet schelen wat het kost! H 3 DAGEN MASSA-VERKOOP DAMES en KNDER Lentelucht en liefdelachjes.... «21e dat jong geluk eens aan. Zwevend zijn ze in de wolken" allebei op een Germaan. Geen rijwiel datzoo licht loopt als een Germaan" met kogellagers. Prijzen vanaf f 37.- - Olympia vanaf f 29.75 ontvingen wij een zending GEHEEL ZJDEN CREPE DE CHNE MPRMÉ welke wïj tegen onderstaande ZEER LAGE PRJZEN in de verkoop brengen. Een buitengewoon fraaie collectie Uitsluitend nieuwe voorjaarsdessins. -"Am\ Wm\"Éj- i«w#te jiéüsi ~ a S U i ~ ~ :^wwjmaj fswjmkjaeattllüa voor japonnen \fl mw Gn tai^eurs. extra V h zware kwaliteit, 9 95 centimeter breed, fl M> per Meter JF fl BbHH lmmti L f aw M " fttrmantel OF COSTUÜM n aar maat d p^s. U b vertrouwd adres is: J- RJKENS,»URK TSTRAAT 3a Tel s, sg sins on S? rteerin g: moderne desboreen ge ervari een ng, TT waar- u pasvorm en kwaliteit. MODEMAGAZTJNEN FLADDERAC ongeëvenaard fijn van kwaliteit Fransche Cognac V f2.50 per flesch. PTTGE ZOETE CATALONA WJN per flesch 75 cent. U.VANERP V/h. HOOGHOUDT. Telef. 2838 - Gr. Kr. Elleboog 16 è Voor deze heeft mijn zaak geen waarde LORJés GOEDKOOPE KANTOORBOEKHANDEL Heerestraat, hoek K. Pelsterstraat GRONNGEN Tel. 1688 WE SMEEDTDSLANGSTE tn tovenilaande keten ïtet U een aantal woerden, Welke n elkaar schakelen. Het - " >te woord ~schip" vormt met het 2de woord pars" tézamsn schippers". Het vïevta Sde woord pars" vormt weer met het 3de woord man" tezamen panman". Vervolgens ziet U aft mantel", telraam", raampost", ~posttrein" en i " JjpW- treinreis". Deze voorbeeld-keten heeft dus 8 schakels. Wij vragen nu: _a»m HftaaV 9) WE SMEEDT DE LANGSTE KETEN AANEEN? M g? er?jt M, W K rd,,^at,y «n oar«hollandsche woorden van één lettergreep per Bchakel februikt. U mag met «k willekeurig woord Uw keten beginnen, bijv. snel. \\WmmVMgSÏÏtim> rem.reis-club.hd.woord enz. enz.zinlooze moeten woordcombinaties, evenals vreemde woorden, vermeden worden, daar zij niet mee tellen en de ketting dus verbreken WWmTSffË Ni «fl WB Ü Voor densrene, dl de langst, woorden-keten vervaardigt at.lt JSmW W\\.ehiklSarT ÜOODBCHE NVALDE" $ffl 11/ «TmOTORRJWEL of HUSKAMERAMEUBLEMENT JHBLk en wrder voor de 5 daaropvolgende "" """" > tt^mmw^éê^mt «en DAMES- Of HEERENRJWEL. "en GOUDEN DAMES- of HEEREN ARMBANDHORLOGE, een FOTOTOESTEL, jp»j Êi W. wk 4 W/\, mwt^ JBBHZZ&», Êg /..1 /j)fjïï M een ZLVEREN BONBONBAK mmw "H^W^SM een ZLVEREN CO.ARETTENKOKER en vervolgens 50 fantasie-doezen bonbons. Ï?C5 [ lv \l> Kß Elke deelnemer ii verplicht een j. 1.-lot èf 2.50 te bestellen. s~<\lj > / Jfl/MHffl, Zendt vóór 21 April a.t. Uw schakelketen met lotenbestelilne u^m^jr^ n bij DE JOODSCHE NVALDE", Nw. Achtergr. 98, Adam. POS T G R O 10260 ledere kooper van een lot, ook zij, die meeschakelen, ontvangt voor elk besteld lot ADATQ 2 BLKKEN HUDSON-SGAREN (Pikant en Penaal no. 3) «rfcaf W.t EEN ETU BOLDOOT MPERALE. "St^ZSr 0101 " Nog deze maand trekking loterij Overijsel! Hoofdprijs: FRAA HEERENHUS. ii Van Lennepweg 21, Den Haag, bij de Witte Brug. 1000 KOSTBARE PRJZEN, w.o. Luxe Ford Auto. " LJ...JBM 34.000 («t«n-.co-of «.o- Min. V«n tjimt. 44. 14 Maart f 954/No. SOft). 0. Tf«kt.lnc«llMUn» 4 trekhlo 4 o lbkratt» v«rkrij(bli DAMES-HOEDEN Bij de reeds ten top opgevoerde sorteering ontvingen wij nog een keurcollectie: Parijsche Modelhoeden en Engelsche Chapelleries Het van ouds bekende adres C. &N. BODEWES Het adres voor aparte modellen Zwanestraat 41, Gron. DOET UW RUG PJN? Celukkig s hij, die nooit rugpijn, gewricht»» PUnen, hoofdpijn, duizeligheid, onnatuur-1 lijke moeheid enz. kende. Andere minder gelukkige menschen dienen Fosters Rug» pijn Nieren Pillen te gebruiken om mogelil» ke verstopping der bloedfiltreerende organen op te heffen. Fosters Pillen kunnen met vertrouwen worden toeaedast. Sedert SO Jaren met succes gebruikt door tal van dankbare mannen en vrouwen tegen aandoeningen als, bovengenoemde. / 1..M.7S en J. %\gmrn tli ««le.trd door een winkelier.._ PP-rT a^aahaa^lm H HARD GAAT HJ! Onze Port a Port ELTE". Een schitterend glas Port. Per Liter f 1.10. _ GEERTSMAs Wijnhandel en ] De zuivere Natuurkalk. Octrooi Ned. No. 33805 Slijterij, Vraagt nog heden Uw leverancier. Oude Ebbingestraat 62, - Tel. 2621. ] KALK- EN CEMENTW.FABR. EROA" ERCA (gem. Emmen) --- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaflsaah FOTOHANDEL E. SPKES, Poelestraat 19. Telef. 5757 " Groote keuze voor 50 et. (2 pond.) 2 pond oud? FOTOTOE blanke ve e STELLEN 35 et. (2 pond) voor Belegen volvette rabbinale vanaf f 1.35! et. per pond Gekruide Goudsche rabbinale 45 + 34 Gouda 40 STATEVEN + 29 et per pond vanaf f 1.50 TASSCHEN vanaf f 0.85 Udemas Vleeschwaren ver- A-straat 7 T/>1 1 o d o l Enz. enz. el aa»aaaaaaa«bßsß«baaaaal mmm TRCOT ONDERGOEDEREN Dames, doet Uw voordeel. Zaterdag, Maandag en Dinsdag geven wij op al onze Damesen Kinder Tricot Ondergoederen GROOTE KORTNGEN Dus een direct geldelijk voordeel. Onze groote assortimenten in modellen, kleuren en kwaliteiten wenschen wij bij de Dames te introduceeren. Het is Uw belang Uwe wollen en interlock tricot goederen bij ons aan te vullen volgens onderstaand verkoopsysteem. OP AL ONZE SOORTEN DAMES- EN KNDER TRCOT ONDERGOEDEREN GEVEN WJ BJ NKOOP VAN: Eén stuk Tricot E? O/ Ondergoed O /O korting Twee stuks Tricot 1/\ 07 Ondergoed Drie of meer stuks -\ r Qyf Tricot Ondergoed 1U /O korting lö /O korting Deze reclame geldt dus uitsluitend ZATERDAG MAANDAG DNSDAG April 6 April 7 April Goederen uit de NGRO-HAL vallen buiten deze reclame GRATS BALLONS voor de kinderen van s middags 2 tot 6 uur. Bij inkoop van minstens f. geven wij nog extra een prachtige BALLON cadeau; de mooiste verrassing voor Uwe kinderen. MlBatP^ it.iiniaiiura.a m. ittviaia-f f ZAADNOORDJKS TUN EN BLOEMZADEN GROEEN ALLES NEUWE OOGST. Per pakje 10 et., 3 stuks 25 et. KUNSTMESTSTOFFEN N ELKE HOEVEELHED! ASEF TUNMEST n korrelvorm, volledige meststof per kilo 30 et., 2V 2 kilo 75 et., 5 kilo f 1.40, 10 kilo f2.50 GRONNGEN (Zaadhandel) - OUDE EBBNGESTRAAT 14 Schitterend zijn de resultaten met DROGE WTKALK het nieuwe hyg. Nederl. product. KAAS 4 P nd voor 25 cent." 2^nnH e 2 K^:w.rn^ ionffe pond Noord-Holl. Friesch Nagelkaas voor 25 et. Edammer 40 + voor 40 et. (2 pond). 2 pond vette Goudsche 40 + v. 40 et. (2 pd.) 2 pd volv Gouache 4S + krngbaar. Bezorging door de ~ lraul geheele stad. SSTMAN, :ia^fl^i^hßjßßhhmaa^^^^^^b^ia^b^b^i^i^b>a..me saaaaaaaaj -"-"

18 - NEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN VRJDAG 3 APRL 1936 """ " voor een perkament, zijden Kap, Kroon, Slaapkamerlamp, WNKEL- DAH O E Noorden \A/ AHRPQ gratis opgehangen. Bedrijf Uil pp. Handelaren en zelfbouwers hooge korting, Mm KSfeb. Jaf-Hl HL9H H a OBk VERLCHTNG, staande Schemerlamp, smeedijzeren Leeslamp, Zjj de Rnia/V fe-aa- -w Jm B ift ffltra L H #m en Chintz per el, Franje, Koord en verdere VJFDE BLAD ECTsRA benoodigdheden. Tevens pjjjjjjjjjjaajavaaaaßvaavaßvaaa^aaaaßaaaaawaliw M!& H U het beste adres voor alle soorten RADO-ONDERDEELEN. HEERESTRAAT 42 - TELEF. 3650 TO H R \n Wij zijn het beste, goedkoopste en meest gesorteerde adres» het HEERESTHAA mfl aaaaamaw HBaaaai a«- Alle kappen, ornamenten enz. enz. worden door ons Ged> nstallateur van het Electr. alhier CONFECTE OPRUMNG H HER S HET WAAR UOP HEBT GEWACHT!! H BH ZATERDAGMORGEN 10 UUR begint onze ALGEHEELE UTVERKOOP H wegens opheffing van onze Confectie-afdeeling, daar wij plaats moeten maken voor de uitbreiding onzer Stoffen-afdeeling. Haast U voordat het mooiste eruit is, zoon gelegenheid wordt U niet weer aangeboden waar U vlak voor t seizoen voor weinig geld een MODERNE MANTEL, JAPON, MANTELCOSTUUM, COMPLET of ROK kunt koopen. WW Am. M j fe^k Profiteert van onze ZET ONZE ETALAGES H MANTELS - JAPONNEN - STOFFEN H H Heerestraat 48, Groningen HH WE S DE VLEGER"? DE VLEGER" is een volkszaak, waar de betere manufacturen verkrijgbaar zijn voor abnormale lage prijzen. Let maar eens op onderstaande prijscourant. et. per el betaalt, kost bij ons VTRAGE, waarvoor u elders 45 19 et. Geblokte en gestreepte VTRAGE dubbelbreed voor keuken of slaapkamer 7 et. per el. Corsetten verlaagd in prijs. Wanneer U een CORSET nodig heeft, kom dan bij De Vlieger". U begrijpt dan, dat u altijd veel te duur hebt gekocht. mouwloos hemd en-lange broek, samen f 1.10. nterlock HEMD met y 4 mouw 85 et. nterlock DAMESHEMD 90 c.m. lang met t zoom 49 et. Voor corpulente dames nterlock HEMD met zoom CORSETTEN met binnenband en 4 jarretelles nu slechts f 1.75. SPORTCORSETTEN f 1.35. BUSTEHOUDERS 35 en 55 et. nterlock, de ideale onderkleding. Prima nterlock kost bijna niets. Een HEREN ONDERPAK extra wijd 100 c.m. lang, slechts 65 et. Slank zijn is jong zijn. Draagt daarom nterlock van De Vlieger" Sokken en Kousen SK-SOKJES wit en gekleurd, dames-maten 19 et ZJDEN KOUSEN mode-tinten 55 et. Geplatteerde grijs en beige 49 et. WOLLEN SOKKEN 45 et., HALFWOLLEN iokken 39 en 35 et. FL MET ZJDE SOKKEN 25 et OVER- HEMDEN 98 et., ZELFBNDERS 14 et., ZJDEN POLOSHRTS lange mouw 1.05, in grijs en beige. DAMESZAKDOEKEN 5 et. RODE ZAKDOEKEN 8 et., WASDOEKJES 40 X 40 6 et., MANS-OVERALLS alle maten 1.49, SPORTHEMDEN 64 et. PROFTEERT EN WORDT KLANT VAN DE VLEGER" VOOR ELKE BEURS Midden in de Oosterstraat 37 - Tel. 4167 i l^^^ï»aaßaßaßaßt^l flfl A^aaaaaaaJ ffiß zorgt i ""; -, Aspirin voor B "Aio/f een betere circulatie van Ë le ï-ffijë bloed en veroorzaakt Ê Xfy-Ë zodoende de uitscheiding Ë f Ë van schadelijke stoffen, Ë Ë die pijnen veroorzaken, m ËDaarom ookvoor U: NeemtË #ASPR Ni Ë het product van Uitsluitend verkrijgbaar r da oranja-bandbulsjai van 20 tabl. 70 et». an oranjezakja vwt 2 labl. «10 0»»?FJNE STAALWAREN Alle soorten MESSEN, SCHAREN, SCHEER- - Oude Ebbingestr. 13 APPARATEN etc. - 6 stuks vanaf f3.50 - Nieuw model kaktel- SCHAREN. Uitsluitend de betere kwaliteiten - Prijzen scherp concurreerend - Ziet onze etalage. L. KOLLEE OPTCEN-NSTRUMEENTMAKER A-Kerkstraat 18 - Tel. 4109 Tel. 929 Laat Uw scharen en messen hu ons vak " kundig slijpen. De Boston de mooiste Haarhoed f 4.75. Alleen bij LEEMHUS Heerenmodes, STOELDRAAERSTR. 18! GEEF MJ maar een GLAASJE 1883". Een fijne Oude Klare. Per Literskruik f2.75. GEERTSMAs Wijnhandel, Oude Ebbingestraat 62 Tel. 2621 Keren-Repareren Veranderen, Oppersen en Ontvlekken van Heren- en Dameskleding. J. VSSER MARWXSTRAAT 14a., GR. REGENMANTELS REGENJASSEN BÓEg) CmVl^SjiSoo^ REGENKLEEDMG ECHTE NATUUR \ Zelfs de vlinder wordt bc j, toovérd door de natuurlijkheid van de natuurlijkekleuren der A.G.G. behangsels. J TRAPPEN VrM9tüW NOODG? Geef aan kwaliteit de voorkeur. - Trappen vanaf 25 et. per tree A- Wagenborgs Kuiperij en Vatenhandel SPLSLUZEN 6, TEL. 3188 b.d. Ebbingebr., Groningen Honderd dubbele Knoibegonias gegarandeerd dubbelbloemig. n les kleuren, slechts f 1.50. Gratis ledere besteller 10 pakjes bloemzaden. 11 OKKO DERKSEMA Jr., Zaadhandel Scheemda. plllllllllllllllllllllllllllüllllllllllnlllllllllllllllllm EEN CHQUE MANTEL OF TALLEUR? DAARVOOR BRENGEN WE lets EXTRAS j DASPORT, een prettige soepele slof, bouclé diagonalweefselmetnoppen, in de 5 Kleuren van dll 3elzoen OKER KOPER BLEU AOA E BEGE " voor JL# p. El VERDER GROOT ASSORTMENT N APARTE ENGELSE EN SCHOTSE TWEEDS Wij zenden U gaarne de stalen Damessloffen lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllli S LsalsJ saaal PHLPS RADO NEUWS Huur uw toestel voor f 1.15 per week, na twee jaren uw eigendom, gedurende die twee Jaren alle service en lampenrisico voor onze rekening! FA. M. PETERS WESTERHAVENSTR.2O TEL 1149

ZESDE BLAD HULP AAN DRENKELNGEN UT AUTOs Door welke oorzaken kan men te water rijden Verkeersongevallen zijn niet te voorkomen, zullen ten allen tijde zich blijven voordoen, aldus gisteravond de heer H. J. van Dijk, chef van het Groningsche Verkeerswezen, in een door Prohavec (Provinciale Handelsreizigers Verkeerscommissie) samen met Veilig Verkeer, in het Huis de Beurs alhier gehouden vergadering. Vele dooden, vervolgde spr., vallen en onder hen bevinden zich ook slachtoffers van Je water gereden autos. De veiligheid langs de kanalen in ons waterrijk landje verdient dan ook de volle aandacht. De Nederlandsche weggebruiker toont in het algemeen gebrek aan voldoende zin voor verkeersorde, welke verkeersveiligheid beteekent. Alleen wanneer men onder alle omstandigheden de luiste plaats weet in te nemen juiste onder de snelheid is men een goed gebruiker, als men toont een goeden kijk op den "eg te hebben is men goed automobilist, {"" aar daarnaast moet men een goeden kijk hj 95? P zijn wagen. Speciaal wees spr. verbij op de beteekenis der remmen, en van renn 11 ah- op vlakken der banden op het slippen. d is riirt bet van belang oordeelkundig te en de stuurinrichting dient voortduring worden gecontroleerd evenals de vee- 2aa 9nderdeelen welke al te dikwijls oorty ~f- zijn van ernstige ongevallen, van het te rj sten J Verder bepleitte spr. het juist men der!ampen in verband met het dimw." den- en van een goede wegverlichting en v es op taak der overheid ten aanzien n bebakening der wegen, het aangeven van gevaarlijke, situaties. JJe heer A. J. Meyerink van de Reddingsbrigade Haarlem sprak vervolgens over hulp «an drenkelingen uit autos. Het abc daarj n is, aldus spr., het zwemmen, want Nederland is een waterig waterland, en 60 pet.? bevolking leeft er op, naast of nabij. aariijks gaan vele jonge levens door verdrinking verloren. De zwemkunst is echter L aa t ste jaren sterk naar voren gekomen sta aarnaast zijn de reddingsbrlgades onttaan, ook te Groningen en het aantal ver- S."kingsgevallen neemt dan ook af. De Bond voor het redden van n is daarvoor dankbaar, maar.?? ft nu een nieuwen vijand in het te water van autos, hetgeen spr. illustreerde JP-et cijfers, waarna hij aan de hand van nader op de hulpverleening in- P n het algemeen adviseerde hij drenkelingen zich kalm te houden, redders om yfue een plan van actie op te zetten, richting : schieten, drenkelingen van achteren 1» hij op verschillende grepen Veeren, wees dpl daarna stil te staan bij reddingshulpmiddenri 1- Het was een korte cursus in het redzwemmen waarvoor men bij de Gro- Reddingsbrigade terecht kan e zich eveneens uitstrekte tot het redden Va auto ingen Di J de te water gereden n 1934 zijn 43 personen daarbij ver- -36 in en in 1&35. bij meer auto-ongevallen een auto met gesloten deuren en ra- Water rijdt zal door het indringende de lucht worden samengeperst totdat mên Wat» een tyd fvenwichtstoestand is bereikt. Bijna al- ered. diene dan een Portier te openen. Ruiten tracht men met stuk te slaan en evenmin zijn rl^ 11 het dak open te snijden. Velen dat het^lf doordat zij wachtten totwichts tzï in den wagen tot den evenden kriiw- 1 " 1 gestegen was, zij lucht kondan het m de overblijvende ruimte en porti onder er konden openen. Men kan leven ater in de gecomprimeerde lucht s Pr dienst eken. ri Een noodluik kan alleen De i»v? en indien de kap boven water is. g van de druk bezochte vergade- derine h hamer h^tleden lld w «len den heer Drijf- die het e Di J den beer G - v - Oversteeg, ne rdacht en de sprekers dank bracht. FEDERATE LANDBOUWVEREENGNGEN N DE GEMEENTE SLOCHTEREN herdenking van het 25-jarig bestaan Qe herdenking van het 25-jarig bestaan er federatie van landbouwvereeningen in de gemeente Slochteren had gisteravond plaats J 1 de fraa J- H- j versierde Oude Raadszaal" van t hotel t Hoogehuis te Slochteren. viflt burgemeester en secretaris en de beide da»bouders der gemeente Slochteren, het bestuur van den V.8.8, te Veendam, de eerst Uwconsulent ir. G. Veenstra, en de ter r v orzitter, secretaris en penningmeesj rw 3 3, de heeren G. de Vries te Übbena, tiaan? r? bos E2ll - te Schildwolde en J. M. Bas- De.J? Haren waren o.m. aanwezig, de hee? 0?1^1 der jubileerende vereeniging?aarby KUPERS te Scharnier, hield bet vow en herdenkingsrede, waaraan we an He t wa? d ntleenen: landhfv 5 1911, dat de Federatie v?.y heeft Uwvereenigingen werd opgericht. Keling Van veel bijgedragen tot de ontwik- verenigingsleven zoowel als gebied. va n den landbouw als op algemeen bij den t? e<? i, sloot de Federatie zich aan " n dbouwh "tertijd bestaanden Groninger ej;bg Zr m en na de reorganisatie in 1917 n den n! r-naar den VBBw ld, SirfJn!mne waren aangesloten: Duurs- Wolde K ÏÏ? ẹburen, Siddeburen-Veen, Schild- Slochter^ Jl:ï,cm h Overschild, Slochteren, knd «t,i.i "Kolham, Kolham-Oude, Lageöe " urn en Scharmer. Overschild, Tjuchem en Zljn trouw de MiJ Gronv- Landbouw fatie hü bl. cv Jen en verlieten toen de Fede- Var, ri u bedroeg toen plm. 700. deratl belangrijke u werken, waartoe de Fe- Plaat;,^et lni tiatief nam, dient in ~«.i,s de eerste vermeld te worden, de Woldjer Spoor- Ook Lagere Landbouwschool,. elec triciteitsvoorziendng in de geaand^u a <,? led,e ri chtln de vleeschkeuring trok de VerschiHende malen kwam het opcoön Van een,r i v- stroocartonfabriek of de verkoop van stroo aan de orde NEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN VRJDAG 3 APRL 1936 19 Ook de doorgraving bij Vroornbosch, het Centraal Bureau enz. n de mobilisatiejaren stelde de Federatie een hooibureau in. Zij werd belast met andere crisiszaken, o.a. inventarisatie en de afgifte van vervoerbewijzen. De gemeenschappelijke aankoop werd reeds spoedig ter hand genomen, o.a. van gras- en ksaverzaden, pootaardappelen, kopersulfaat e.a. Het landbouwonderwijs had reeds vroeg de belangstelling. Ook veekeuringen zijn georganiseerd, fok- en controlevereenigingen opgericht. De samenwerking met de gemeente, was tot dusver steeds van aangenamen aard, evenals met den V.8.8., het Centr. Bureau, den landbouwvoorlichtingsdienst, het Rijkslandbouwproefstation en het Bedrij fslaboratorium. Spreker eindigde met het belang der organisatie der landbouwers juist in de tegen-. woordige moeilijke tijdsomstandigheden in het licht te stellen. De secretaris, de heer H. DUTJRSMA deelde een en ander uit de oude notulen mede. Den 21 Mei 1912 werden de statuten Kon. goedgekeurd. Den 19 Mei 1914 kwam het bericht, dat de Minister concessie voor den aanleg van den Woldjer Spoorweg verleende. De eerste begrooting was toen f 1.620.000, die later gedurig verhoogd moest worden. Het was vooral de heer G. de Vries thans te Übbena, die voor den aanleg zeer veel werk heeft verricht. Vanaf de oprichting waren voorzitter de heeren G.de Vries, thans te Übbena 1911 1918, J. M. Bastiaans, thans te Haren (1918 1923), J. H. Kuipers, Scharmer (1923heden) De penningmeester, de heer R. HEERENGA te Kolham gaf eenige interessante mededeelingen omtrent de financiën en den coöperatieven aankoop. n den beginne betaalden de afdeelingen 15 et. later 25 et. per lid. Thans restitueert de V.8.8, een gedeelte der contributiën aan de Federatie. Subsidies werden o.a. verleend aan verschillende cursussen, proefvelden, veekeuringen e.a. De prijzen van het kopersulfaat daalden van f3o per 100 K.G. tot f9.75. De uitgaven der Federatie varieerden van f81.85 per jaar in 1911 tot bijna f14000. in 1935. Vervolgens was het woord aan den eersten voorzitter en den geestelijken vader der Federatie, den heer G.DE VRES te Übbena, die op de hem eigene wijze interressante feiten mededeelde uit vroegere tijden. Hoeveel moeite het heeft gekost de landbouwers bijeen te krijgen. Hij roemde het werk en het nut der Federatie en eindigde met een Leve de Federatie", waarmee de aanwezigen hartelijk instemden. De burgemeester van Slochteren, de heer TH. A TH. v. d. HOOP VAN SLOCHTEREN, sprak namens het gemeentebestuur. n de 25 jaren van haar bestaan heeft de federatie krachtig bijgedragen tot de ontwikkeling van landbouw en veeteelt in den meest uitgebreiden zin. Het gemeentebestuur slaat met groote belangstelling dien arbeid gade en stelt dit op hoogen prijs. Vervolgens getuigde de heer EERKES, voorzitter van den V.8.8., van de innige en vriendschappelijke samenwerking met de Federatie. Geen streek is er in ons land aan te wijzen, aldus de spr., waar zoon bloeiend vereenigingsleven op landbouwgebied bestaat, als in de gemeente Slochteren. De heer R. HEERENGA te Kolham bood namens de afgevaardigden den voorzitter een prachtige rooktafel aan De Rij kslandbouwconsulent te Groningen, ir. G. J. VEENSTRA, sprak vervolgens woorden van groote waardeering. Het gebied van de Federatie neemt als zandgebied een eenige positie in ons land in. Nergens staat op deze grondsoort de landbouw op zoon hoog peil en zeer zeker heeft de Federatie daartoe veel bijgedragen. De heer J. DOORNBOS Ez. te Schildwolde bood zijn gelukwenschen aan als afgevaardigde naar den V.8.8., als oud-secretaris en namens de landbouwvereeniging te Schildwolde. r. DECHERNG te Groningen deed hetzelfde namens prof. De Vries, hoofddirecteur van het Rijkslandbouwproefstation en van het Bedrijfslaboratorium; de heer TER BORG, dierenarts te Slochteren, schetste de verhouding tusschen den georganiseerden landbouw en den veterinairen dienst; de heer W. J. KOK te Veendam feliciteerde namens het Centraal Bureau en wees er op, dat de aangesloten landbouwvereenigingen in afname bovenaan staan van geheel Nederland. De heer PERS, secretaris van den V.8.8, wees er op, hoe goed de Federatie haar taak heeft verstaan, en dankte speciaal den secretaris voor zijn beleid; de heer H. DUURSMA te Slochteren, bood zijn gelukwenschen aan namens de Lagere Landbouwschool, een stichting der federatie; de heer L. MULDER te Schildwolde wees op de goede verhouding, die er steeds met den V.8.8, heeft bestaan; de heer H. LANDMAN sprak namens de landbouwvereeniging te Scharmer en als bestuurslid der Lagere Landbouwschool; de heer R. HEERENGA wenschte de Federatie geluk namens de landbouwvereeniging te Vroombosch; terwijl de heer J. KNOL- LEMA te Slochteren dit deed namens de landbouwvereeniging te Slochteren en als lid van de commissie van toezicht op de lagere landbouwschool. Daarna volgde sluiting van dezen prettigen herdenkingsavond. Vele vereenigingen en corporaties hadden manden met bloemen gezonden. VRAGENBUS (Over deze rubriek wordt geen correspondentie gevoerd. De vragen, die voor beantwoording n aanmerking komen, worden naar datum van inkomst beantwoord). Aan iemand buiten Groningen heb ik geleverd een maat-costuum, waarover hij en zijn familie ten zeerste voldaan waren. Toen ik echter over het bedrag voor bedoeld costuum disponeerde, kreeg ik geen geld, maar wel het costuum per bode thuis gestuurd met een schrijven erbij, waarin hij reden opgeeft, welke niet op waarheid berusten. Ook geeft hij aan in het schrijven, dat hij het costuum eenige dagen heeft gedragen. Welke weg moet ik in dezen volgen, om zonder hooge kosten aan mijn geld te komen? Het costuum heb ik direct weder onder rembours per post laten aanbieden, doch kreeg het als geweigerd retour, gelijktijdig heb ik hem ook een aangeteekend schrijven doen toekomen. De eenige manier om bij weigering aan uw geld te komen is een rechtsvordering, waarvoor u zich tot een advocaat of deurwaarder kunt wenden. k was het vorig jaar December aan het werk bij een bouwvakpatroon, bij wien ik een tijdlang werk kon bekomen. Toen ik drie weken gewerkt had, werd ik door een ernstige ziekte getroffen. De eerste week in mijn ziekte heb ik uitkeering gehad van de ziekteverzekering. De tweede week des Donderdags kreeg ik een schrijven van de bedrijfsvereeniging, dat niet meer zou worden uitgekeerd, omdat ik er geen recht op had. Nu ben ik meer dan dertien weken voor mijn ziekte werkloos geweest. Heb ik nu ook recht op een uitkeering van 80 pet. van mijn loon dat ik bij mijn patroon kon verdienen? Zoo ja, tot wien moet ik mij dan wenden? Heb ik geen recht op uitkeering, wie moet dan de doktersrekening betalen? Daar u de redenen welke de bedrijfsvereeniging voor haar weigering opgeeft, niet vermeldt, kan ik niet beoordeelen of dit juist is. n elk geval moet u zich met dit schrijven van de bedrijfsvereeniging tot den Raad van Arbeid wenden, waar men u volledig over deze zaak kan inlichten. Hoe laag mag een vliegtuig, hetzij waterof een ander vliegtuig over de kustplaatsen vliegen? Mag dit op pl.m. 50 meter? En zoo dit een buitenlandsch vliegtuig is, groot en van bijzonder type, zoodat de inzittenden de omgeving kunnen opnemen, moet dit ook ter kennis van de autoriteiten gebracht worden, vooral als dit bij avond omstreeks 5% uur geschiedt. Abonné. Boven bebouwde kommen mag een vliegtuig niet lager vliegen dan 400 meter. TJ moet den burgemeester op de hoogte stellen van wat u hebt waargenomen. Voor een publicatie ontleen ik twee tabellen aan een algemeen bekend boek. Hiervan maak ik een eigen bewerking, een grafische voorstelling, ik wijs nieuwe vondsten aan en oefen kritiek op de oude gegevens. Deze kritiek is een zaak van algemeen belang. Ben ik ook verplicht aan uitgever en schrijver toestemming te vragen voor overname der gegevens, wanneer ik van deze overname uitdrukking melding maak? Wanneer u de bron waaruit u de overgenomen gegevens putte, noemt, is u niet verplicht daarvoor toestemming te vragen. k ben wettig gescheiden van mijn man. Mijn man trad in dit proces op als eischer. Het proces was pro-deo. Thans wordt mij de rekening gepresenteerd, die ik niet wensen te betalen. Kunnen ze nu later, als mijn ouders komen te overlijden, deze proceskosten van mijn erfenis afhouden? Ook al is er gratis geprocedeerd, dan kan toch de verliezende partij door de rechtbank in de kosten worden veroordeeld en kan de tegenpartij deze kosten op haar trachten te verhalen. Op een u toegevallen erfenis kunnen deze kosten worden verhaald. s het bij de wet geoorloofd, dat strooibiljetten worden verspreid/waarop voor komt: Extra aanbieding", netleen beduidt prima kwaliteit en lage prijzen? Of is dit in strijd met de wet op opruiming en uitverkoop? S. Abonné. Dit is in strijd met de wet, wanneer men tevens uit deze aankondiging den indruk krijgt, dat deze voordeelige aanbieding verband houdt met bijzondere omstandigheden, die zich in het winkelbedrijf kunnen voordoen. k heb een meerderjarige dochter, die door wangedrag herhaaldelijk uit betrekking geraakt en die ik om dezelfde reden onmogelijk thuis kan hebben. Welke minimum wettelijke verplichtingen heb ik tegenover deze dochter? Abonné. U is niet verplicht haar bij u in huis te houden. Wel moet u volgens de wet bijdragen tot haar onderhoud als ze zich zelf niet kan onderhouden, ook al heeft ze dit aan zich zelf te wijten. Een vriend van mij wil uit Groningen wegnaar Friesland. Wordt hij daar ook, wanneer hij werkloos wordt, direct opgenomen in den steun? Hij is georganiseerd. Zoo niet, hoe lang moet hij in een andere gemeente wezen? Dit gaat niet direct in een nieuwe gemeente. De termijnen gedurende welke men ingezetene moet zijn, zijn niet altijd gelijk. Dit moet u informeeren hij Maatschappelijke Steun in uw gemeente. Hier ter plaatse hebben zich een groep personen bij elkaar gevoegd, zich noemde een vereeniging. Doch deze vereeniging is geen goedgekeurde. Nu gebeurt het, dat deze week op een samenkomst het bestuur de leden liet teekenen op een gezegeld papier. Dit teekenen geschiedde onder een zekeren agenda dwang; zonder dat dit punt op de stond kwam men hier mede. Wilde men niet teekenen nog staande deze vergadering, dan was men uitgesloten. En daar velen zich plotseling voor moeilijkheden zagen geplaatst, hebben ze geteekend. Op deze lijst werd dan ook door zoons van leden geteekend, zonder dat deze waren voorzien van een schriftelijke verklaring van hun vader. Kan dit geteekend stuk nu ook nietig verklaard worden? En tot wien moet men zich hier voor wenden? Abonné. Dit geteekende stuk is geldig en kan niet nietig verklaard worden. Daar de leden de vrijheid hadden om hun handteekening te weigeren zijn ze nu gebonden. Wanneer er minderjarigen geteekend hebben is daardoor niet het heele stuk nietig, maar alleen die minderjarigen kunnen niet op grond van dit stuk tot eenige verplichting worden aangesproken. Ondergeteekende huurde 25 Febr. 1935 een woning van een woningbouwvereenigng, per week, waarbij een huurboekje werd afgegeven, en waarin de huurvoorwaarden zijn opgenomen, waarin o.m. voorkomt: Art. 1. de verhuring geschiedt bij de week, aanvangende op Maandag en eindigende op Zondag. Zij duurt voort totdat zij minstens een week tevoren van een van beide zijden zal zijn opgezegd. Art. 2. de huurprijs wordt vooruit betaald des Maandags, zijnde de eerste dag der ingegane huurweek, enz. Thans 23 Maart 1936 wordt een briefkaart door de bus geworpen, waarin wordt medegedeeld, dat de termijn van huuropzegging wordt vastgesteld op minstens vier (4) weken. Ben ik verplicht mij aan dit schrijven te houden of kan ik volstaan met tenminste 1 week vooruit op te zeggen en heeft het bestuur het recht om dit te wijzigen in vier weken? Abonné. Deze opzeggingstermijn kan door de bouwvereeniging worden gewijzigd, mits dit gebeurt met een zoodanige termijn, dat de huurders, die daarmee niet aceoord gaan, nog volgens de geldende termijn hun woning kunnen opzeggen, voordat de wijziging van kracht wordt. Dit is hier gebeurd. m a> s» lemand heeft van het vorige jaar op een week na 3 maanden op vier plaatsen gewoond en 1 maand elders. Waar is zoo iemand belastingplichtig, of is hij in het geheel niet belastingplichtig? lemand die vier maand van het jaar van Januari tot en met April in de stad woont, en daarna in pension gaat, is die voor het volle jaar personeele belasting verschuldigd? lemand die van Februari tot en met April een auto aangeeft voor personeele belasting en die in het laatst van April van de hand doet, is zoo iemand voor het volle jaar de belasting schuldig? Abonné.. Zoo iemand wordt aangeslagen in de gemeente waar hij op 1 Mei woonde. 11. Als hij zijn huis in de stad heeft verlaten zonder eenige roerende goederen daarin achter te laten en niet binnen zes weken daarna een ander perceel in gebruik neemt, heeft hij recht op ontheffing van de personeele belasting van dat verlaten perceel. Ter verkrijging van ontheffing moet hij zich schriftelijk tot den inspecteur wenden. 111. Als men een motorrijtuig, waarvoor men is aangeslagen in den loop van het jaar, afschaft, krijgt men eveneens ontheffing, mits men daarna in den loop van datzelfde jaar geen ander motorrijtuig weer aanschaft. Ook deze ontheffing is schriftelijk aan den inspecteur te vragen. Een van mijn kennissen, die een landbouwbedrijf heeft en daarvoor een 4-jarig paard in gebruik heeft, is in de gelegenheid een tweedehands brikje op gummibanden te koopen. Komt het paard dan in de luxebelasting? En hoeveel bedraagt dit? Wordt deze belasting gerekend naar zijn inkomen? E. Voor paarden die doorgaans en hoofdzakelijk in het bedrijf worden gebezigd, bedraagt de belasting minder dan voor paarden die uitsluitend voor andere dan bedrijfsdoeleinden worden gehouden. Elke gemeente stelt zelf vast hoeveel personeele belasting er zal worden geheven. Uw vraag is dus niet zonder meer te beantwoorden. Heft de gemeente van uw kennis het wettelijk tarief, dan bedraagt de belasting in hoofdsom voor een luxe-paard f 25 en voor een paard in z.g. gemengd gebruik f6. UT GAARDENERs BREVENBUS G. G. te V. Uw rozen waren aangetast door het wit, veroorzaakt door een echte meeldauwzwam, die boven op de organen der rozen leeft en hieraan voedsel onttrekt met behulp van zuignapjes, die er in doordringen. Echte meeldauw op rozen wordt bestreden met behulp van zwavel- en salicylpreparaten, die korten tijd werkzaam zijn, zoodat herhaalde toepassingen noodig zijn, want besmetting geschiedt den geheelen zomer door. U kunt sproeien met uw spuitje en dan wel het eenvoudigst met een oplossing van Poliflor of Verikrimp, twee middelen, waarmee gelijktijdig bladluizen worden gedood. Sproei tegen den avond en raak alles. v. E. te G. Het was mij niet bekend, dat de koolmees aan de Noord-Brabantsch-Belgische grens biermeeuwskes" worden genoemd, zelfs een zestigtal jaren geleden reeds, zoodat men daar dezen vogel toen reeds kende als liefhebber van bijen. Natuurlijk vind ik het erg prettig zulke mededeelingen te ontvangen, ook omdat er uit blijkt, dat mijn artikeltjes worden gelezen, waarvoor zij worden geschreven. k zeg u hartelijk dank voor uw medewerking. Mej. M. J. v. Z. te G. Het verheugt me u te kunnen geruststellen. Aan het blad van uw ijzervaren zijn geen parasieten te ontdekken. Wat u aan den onderkant ziet, zijn sporenhoopjes, die altijd verschijnen als de varens den hiervoor vereischten leeftijd hebben bereikt. Soms staan zij verspreid, dan weer in strepen of anders gegroepeerd en een enkele maal aan bepaalde bladeren of aan sporendragers. U behoeft er dus niets aan te doen en kunt het verschijnsel zelfs niet tegengaan. L. B. te H. Het is leuk te lezen, wat u met uw club van jonge natuurvrienden doet en vindt. Het ontbreekt u alleen aan een beetje leiding en hulp, die u b.v. kunt vinden in enkele albums van Verkade e.a. firmas, en ook in enkele boekjes. Hebt u er al eens over gesproken hiervoor op te sparen? Waarschijnlijk hebt u een exemplaar van de niet-giftige ringslang gehad. Zij is heel anders geteekend dan de giftige adder. Het was in geen geval goed het dier in een kistje te stoppen, dat het zich daar niet thuis gevoelde, is begrijpelijk. Als u geen goede gelegenheid hebt dieren dicht bij huis in ongeveer natuurlijke omstandigheden waar te nemen, laat ze dan altijd vrij en bespied ze in de vrije natuur, om hun doen en laten te leeren kennen, waardoor uw kennis wordt verrijkt. Plaag ze nooit. Vogels, die ge dood/ vindt, zijn slechts dan nog goed om opgezet te worden, als zij voor kort gestorven zijn, zoodat alle veertjes nog goed vast zitten. Het opzetten zelf leert men niet uit een boekje, dat ik overigens niet ken, maar door oefening. Bij het pootjebaden hebt u wellicht waterspitsmuisj es gezien, die graag in troebel water jagen. Sluipvliegen zijn heel andere dieren dan neefjes", onder welke benaming muggen worden verstaan. Salamanders kunnen klimmen en dus waarschijnlijk wel ontsnappen uit een goed gevuld aquarium. Het raadseltje van de rupsen kan ik zoo niet oplossen. Tracht zooveel mogelijk van enkele dingen, die ge tegenkomt, alles te zien en te noteeren. Uw teekening zag ik helaas niet. H. W.V. te G. Beer is, in verhouding tot kali en fosforzuur, rijk aan stikstof. Geef dus per 100 M2. pl.m. 4 k.g. patewtkali en 34 k.g. superfosfaat. Blijkt voor de bladgroenten behoefte aan meer stikstof, dan kan chili hierin snel voorzien. Het is niet doenlijk in een kleinen moestuin aan alle gewassen precies te geven, waaraan zij de meeste behoefte hebben. U kunt waarschijnlijk beter een hectografenmassa kant en klaar koopen of hectografeerbladen, dan de massa zelf te maken. Uw eerste ervaring heeft u al geleerd, dat er niet altijd voordeel is te behalen met het zelf vervaardigen. P. GAARDENER. GEMEENTERADEN HOOGKERK Op verzoek van Ged. Staten werd op de begrooting voor 1936 nog bezuinigd een bedrag van f2492.72, voornamelijk op onderhoud van gemeente-eigendommen en vergoedingen bijzonder onderwijs, terwijl 1334.62 werd uitgetrokken voor een eventueele bijdrage voor betaling van premies aan het Prov. Gron. Ziekenfonds door tewerkgestelden en steuntrekkenden. n verband met het laatstgenoemde was door B. en W. voorgesteld, op het desbetreffend verzoek van het Ziekenfonds gunstig te beschikken. De bedoeling daarvan is, dat een bijdrage van de gemeente voor dat doel wordt beschikbaargesteld, gelijk aan 5 pet. van het honorarium van de deelnemende artsen van het fonds. Deze bijdrage wordt gestort in een speciaal fonds, waaruit tewerkgestelden enz. in staat zullen worden gesteld, 26 weken van het jaar Maart) (October t.m. de helft van de door hen verschuldigde fondscontributie te betalen. De voorwaarde zal dan worden gesteld, dat ieder tewerkgestelde of steuntrekkende lid moet zijn van het Ziekenfonds. n principe vereenigde de raad zich met dit voorstel. Voor de stichting van een wijkgebouw had het Groene Kruis aangevraagd om beschikbaarstelling van een perceeltje grond in het uitbreidingsplan aan de Schoolstraat, ter grootte van ongeveer 200 M2. Burgemeester en Wethouders stelden voor, dit verzoek in te willigen in dier voege, dat het Groene Kruis de grond kan krijgen, naar keuze in eigendom voor f2oo of in erfpacht voor f8 per jaar. Een voorstel van den heer Wasscher, die bepleitte om de grond over te doen voor hoogstens f 100 vond geen meerderheid, zoodat het voorstel van B. en W. werd aangenomen. Nu school met 1 Mei a.s. buiten gebruik zal komen, was een aanvraag ingekomen van het plaatselijk Nutsdepartement om beschikbaarstelling van 2 lokalen voor zijn bewaarschool. Dit verzoek werd ingewilligd waarbij evenwel de kosten van verlichting, verwarming en schoonhouden voor rekening van het Nut zullen komen. B. en W. ontvingen machtiging om de aanbesteding te doen plaats hebben van de aansluiting van School 111 met onderwijzerswoning aan de waterleiding. Nu het in de vorige vergadering genomen besluit tot opheffing van de Scholen en is goedgekeurd door Ged. Staten stelden B en W. voor, met ingang van 1 Mei a.s. vol eer- ontslag te verleenen aan het geheele personeel dier scholen in totaal 8. Conform dit voorstel werd besloten Vervolgens kwamen aan de orde de vordrachten van B. en W. voor benoeming van hoofd en onderwijzers aan de per 1 Mei a s nieuw op te richten school. Deze waren alle opgemaakt uit het bij vorengenoemd besluit ontslagen personeel. De voordracht voor hoofd bevatte slechts één naam die van den tegenwoordigen functionaris. De meerderheid van den raad besloot echter deze voordracht naar B. en W. te renvoyeeren, met verzoek op de nader in te dienen voordracht ruimere keuze mogelijk te maken. Tot onderwijzeres werden daarna benoemd de heeren B. Westra en H. Bergman en tot onderwijzeressen de dames F. Hebers en E. Meinema. MDDELSTUM De rekening van het Burgerlijk Armbestuur over 1935, sluitende in ontvangst en uitgaaf met een bedrag van f 8234.98"", werd in handen gesteld van een Commissie, bestaande uit de heeren Amuling, Bodde en van Til. De in een vorige vergadering vastgestelde aanvulling van de Algemeene Politieverordening werd in verband met eenige door Ged. Staten gemaakte opmerkingen dienovereenkomstig gewijzigd. Het verzoek van het Bestuur van het Prov. Gron. Ziekenfonds om mede te werken aan de tot standkoming van een crisisregeling ten aanzien van de fondscontributie werd afgewezen. Het bestuur werd in overweging gegeven de wekelijksche bijdragen der verzekerden te verlagen, waartoe aanleiding bestaat, daar deze sedert jaren niet zijn verlaagd, evenals ook in het honorarium van de deelnemers-huisartsen sedert jaren geen verandering is gebracht. Besloten werd, om personen die nog geen jaar in deze Gemeente hebben gewoond niet in aanmerking te doen komen voor werkverschaffing of steunverleening. Tot lid van de Plaatselijke schoolcommissie werd in de vacature mevr. MiedemaKremer benoemd mevr. ElemaBakker te Huizinge. Het verzoek van M. de Groot om hem een woning in het Armhuis te verhuren, werd afgewezen. Het tegenwoordige schoolhuis te Middelstum werd voor 1936 37 verhuurd aan R. Bolt te Roodeschool voor f 200.. De huur der woning, bewoond door A. Slagter werd voor 1936 37 overgedaan aan A. G. Smilda. De huur der woning bewoond door Aart Mulder, werd voor 1936 37 gecontinueerd. ngevolge zijn verzoek werd aan den heer H. P. Meijer ontslag verleend als gemeenteontvanger met ingang van 1 April 1936. De rapporten van het Bureau van Verificatie omtrent de controle van de administratie van den Gemeenteontvanger, waarbij een tekort is geconstateerd van f 1814.95, hetwelk geheel door belanghebbende is gedekt, werden voor kennisgeving aangenomen.

NEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN VRJDAG 3 APRL 1936 ZESDE BLAD Arr.-Rechtbank te Leeuwarden Zitting van 1 April. Het ongeval bij den overweg van de N. F. S. M. Maandagmorgen om 8 uur van den 6den Jan. reed Hendrik M. met een luxe wagen vol menschen naar Amsterdam. Des avonds om zeven uur naderde hy Leeuwarden op weg naar Daktuin. Ze reden toen 40 K.M. Naast M. zat Glas en tusschen hen in het jongentje van v. d. Bij. Verd. had dezen weg nog nooit eerder gereden, wel wist hy dat er een overweg van de tram was, maar aan een overweg van het spoor heeft nrj nooit gedacht. Hy lichtte met de motorkap den boom op en schoof er onderdoor. Even te voren ging zyn rood achterlicht op, ten teeken dat htj remde. Nauwelijks was verd. op de rails of de locomotief greep den vollen wagen en slingerde dien aan den kant. De machinist Hartel zegt, dat hij de overweg naderde. Links zag hij een auto voor de boomen wachten. Het sein was veilig, de boomen waren dus dicht. Maar van rechts zag hij twee auto-s naderen met onverminderde vaart. Hij gaf signaal, t Gaf niets. Voor de zekerheid remde hij, maar plotseling zag hij een wagen den overweg passeeren. Direct gaf hij tegenstoom en remde met alle geweld. Zoo wist hij den trein tot matigen gang te brengen. Toen hoorde hij een slag, direct daarop stond de trein. Voorop lag de spoorboom, half er onder lag een verbijzelde auto, die een slag rond gemaakt had en daarin lagen zeven gewonde menschen. Verd. zegt, dat hij goed helder was, in het geheel niet moe. Maar het roode stoplicht heen hij niet gezien, ook de boomen niet. Ook den trein heeft hij niet opgemerkt, omdat hij niet wist dat hier een spoorweg liep. Voor hem zag hii een auto, daar dimde hü de lichten voor. Later hoorde hij dat die wagen voor de boomen stond te wachten. Op t laatste moment zag hij den boom en remde hij. t Was al te laat. t Laatste wat hij zag waren de groote lantaarns van de locomotief die naast en boven op hem aanstoven. De Off. van Justitie zegt, dat dit ongeval te wijten aan grove onvoorzichtigheid en verzuim toch nog goed is afgeloopen. Slechts een der dames kreeg een beenbreuk. Maar verdachte had hier alles beter moeten opmerken en wanneer de machinist niet zoo oplettend was geweest, was het ongeval niet te overzien geweest. Verd. moet dan ook niet in staat worden geacht een auto te besturen en daarom vraagt hij drie maanden gevangenisstraf en één jaar ontzegging automobielen te besturen. Mr. Ruitinga wijst op het raadselachtige van dit geval. De oorzaak is onbekend en verd. moet wel een moment van onoplettendheid hebben gehad, dat zooveel chauffeurs overkomt, toen hij den overweg naderde. De straf vindt spr. te zwaar. Verd. heeft een lichaamsgebrek en nu gaat het niet aan hem in de gevangenis in te sluiten en dan nog een jaar zijn broodwinning te ontnemen. Een kleine geldboete of een voorwaardelijke straf meent spr. beter op zijn plaats te zijn. BEDREGELJKE BANKBREUK. Jacob v. d. M., 52 jaar, schilder te Leeuwarden s in staat van faillissement verklaard. Tot den inboedel behoorde ook een motorfiets, maar dezen heeft verd. verzwegen. Het kwam aan het licht toen de verkooper bij de curatrioe een schuldvordering opgaf. De motor was toen verdwenen. Verd. houdt vol dat de zoon hem gekocht heeft. De zoon heeft hem ook de f 100 ter hand gesteld om een deel af te lossen. De Officier van Justitie kan deze voorstelling van zaken niet gelooven en hy vraagt vier maanden gevangenisstraf. ZE ZONGEN N DE CEL HET HOOGSTE LED. Nu komen voor Hendrikus L. S., 17 jaar, arbeider, Pieter v. d. M., 18 jaar, steenhouwer, Klaas v. d. L., 22 jaar, arbeider en Klaas D., 17 jaar, fabrieksarbeider, allen te Leeuwarden en gedetineerd. Ze hebben een heele serie van inbraken, straatrooveryen, straatschenderyen, enz. op hun geweten, al wordt dan ook maar een feit ten laste gelegd. Langen tyd hebben ze de stad onveilig gemaakt, kerken en scholen, fabrieken en kantoren kresen meermalen van de bende bezoek en zeer dikwyis ontbraken dan kleinigheden, want tot groote dingen züm ze nog niet gekomen. Veel goeds is er niet meer met hen te beginnen meent de Off. van Justitie. Tegen S. vraagt hy ter beschikking stellen der regeering, tegen M. acht, maanden gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk, tegen v. d. L. een jaar gevangenisstraf (deze is reeds viermaal veroordeeld) en tegen D. acht maanden gevangenisstraf onder korting der voorloopige hechtenis en met drie maanden voorwaardeiyke gevangenisstraf. Lachend verdwijnen de heeren, nadat hun raadsleden zich hebben gerefereerd aan het oordeel der rechtbank. Kort daarna is in de deftige zaal duidelijk het gezang van ons viertal in de cellen te hooren. BJ VERKEERDE KAMERADEN. Hendrik K., 19 jaar, venter te Leeuwarden is langen tyd ook onder geleide geweest van de vorige verd. S. Toen heeft hy meermalen ook slechte dingen uitgehaald en met de bende werd hij gesnapt. Daar de Off. van Just. in hem nog wat goeds meende te zien is hij na een paar weken voorloopige hechtenis, weer op vrije voeten gesteld. Verd. erkent, dat hy verschillende diefstallen heeft gepleegd. Hy heeft nu berouw en wil zich beteren. De Off. van Justitie vraagt tegen deze verd. vier maanden gevangenisstraf. Mr. Hazelager bepleit een geheel voorwaardelijke straf en onder toezichtstelling. SLECHTE VERKEERSWEGEN, VEEL OVERTREDNGEN. Elk Leeuwarder weet dat het by het Hoekstereind der stad niet in orde is. Veel verkeer, breede toegangswegen, een kruispunt daar nog by en dan op dat kruispunt een vernauwing en smalle bruggen. Daar moeten geregeld ongevallen gebeuren. Zoo was het ook 21 Nov. des avonds vijf uur, dus tegen donker. De Oosterkerk kwam net uit, een stroom van voetgangers en fietsers. Een auto kwam van de richting Groningen. Verd. Hendrik M.. 25 jaar, vrachtryder te Ryperkerk, kwam net over de Hoeksterbrug en wilde het Hoskstereind opdraaien. Hij wilde de voetgangers, die rechts liepen ontwyken en nam toen wat te veel de linkerbocht, maar tusschen de voetgangers door wrong zich een wielrijder en deze werd gegrepen door den linkerkant van de auto. Was deze even meer naar rechts gereden, zooals hy moest rijden, dan was er niets gebeurd. De auto reed uiterst kalm en door bukomstige omstandigheden nam het ongeval grooter afmetingen aan als anders hier vaak het geval is. De man kwam ni. te vallen en brak zijn onderbeen, waarschynlijk meer door den val dan van de duw die de auto hem gaf. Nu heeft verd. zich evenwel te verantwoorden. De Off. van Justitie zegt, dat de schuld van verd. vaststaat. Hy had moeten wachten, of <Je bocht grooter nemen. Daar verd. verzekerd is vraagt hij tegen hem f 40 of veertig dagen hechtenis. EEN VERBORGEN ACHTERGROND? De hear Jan v. d. L., 52 Jaar, koopman te Leeuwarden is voor jaren eigenaar geworden van een oud-patriciershuis aan de Nieuwestad, toebehoorende aan de familie Van Harinxma thoe Slooten. Hij mocht daarin geen winkelpand maken, maar de heer v. d. L. heeft daarin een gesloten winkel voor damesstoffen waar de élite wordt bediend. Zoo was een groote etajageruimte ook niet noodig. Verder is het huis geplaatst op de lijst van monumentale gebouwen der stad Leeuwarden, maar een verordening daarop is nooit gemaakt, omdat men de consequenties daarvan niet aandurfde. Men had immers ook nog art. 6 van de woningwet en art. 62 van de bouwverordening, om ontsiering tegen te gaan en in te grijpen als het noodig is. De eigenaar heeft nu in de muur tusschen zijn ramen etalagekasten laten maken welke 6 cm. buiten de muur uitsteken en verder in. de muur gebouwd zijn, maar ze steken niet uit buiten de sokkels en liggen zelfs binnen de lijn der breede deurposten. Verder hangt de gevel, geluk dit by alle oude patricierswoningen het geval is van boven over, in dit geval 20 cm. Verd. deelt nu mee dat hij vernomen heeft dat van terzyde bewerkstelligd is dat hij vervolgid wordt. De Pres. vraagt verd. of dit verband houdt met een brief van verd. aan Baron van Harinxma thoe Slooten te Beetsterzwaag, zoon van de vorige bewoonster. Verd. zegt dat dit juist is en nu Wj meegedeeld heeft, dat er anderen achter aanzitten zal men zijn schreven wel begrijpen. De Kantonrechter te Leeuwarden sprak vera. vry. De ambtenaar van het O. M. ging niet in hooger beroep van het primair ten laste gelegde, maar alleen van het subsidiair ten laste gelegde. De Off. van Justitie zegt, dat verd. Ta overtreding is en hij vraagt f 3 boete of drie dagen hechtenis. Mr. Okma zegt, dat hier geen enkel art. is overtreden. De bewuste verordening spreekt over uitsteeksels, die de voetgangers hinderen. Dat is hier niet hèt geval. Spr. vraagt dan ook vrijspraak, subsidiair ontslag van rechtsvervolging en het meest subsidiair een veroordeeliing zonder strafoplegging. Yme A., 31 jaar, chauffeur te Harlingen, stond terecht wegen verduistering van een hoeveelheid sigaren die hy in zyn vrachtwagen vervoerde. De Off. van Justitie vroeg drie maanden gevangenisstraf. Teije K., 30 jaar, reiziger te Leeuwarden, thans te Amsterdam, stond terecht wegens flesschentrekkery. Verd. heeft in den zomer meermalen Leeuwarden bezocht logeerde dan hier dan daar, maar vertrok steeds zonder betaling. De Off. van Justitie vroeg tegen verd. twee maanden gevangenisstraf. Johannes T., 53 jaar, venter te Harlingen, thans gedetineerd, stond terecht wegens diefstal van een fiets, t s nu de achttiende maal dat hy veroordeeld wordt en de Off. van Justitie vraagt tegen hem één jaar gevangenisstraf. Verd. wil zich nu beteren, hy wil geheelonthouder worden en zich onder toezicht stellen. Uitspraak in al deze zaken over veertien dagen. ARRESTEN. Heden sprak het Gerechtshof de volgende aar- uit: Hendrik H., 69 jaar, landbouwer te Zuidwolde, resten wegens mishandeling, één maand voorwaardelijke gevangenisstraf met drie proefjaren en f 76 boete of vyf en twintig dagen hechtenis (eerder veroordeeld tot 2 maanden); Riemer W., 25 jaar, koopman te Zwaagwesteinde, wegens oplichting, tot 2 maanden gevangenisstraf met bevel tot onmiddellijke gevangenneming (bevestiging) ; Pieter W., 50 jaar, koopman te Zwaagwesteinde, oplichting, 1 maand gevangenisstraf met bevel tot onmiddellijke gevangenneming (bevestiging); Harmans M., 38 jaar, arbeider te Odoorn, brandstichting, negen maanden gevangenisstraf (bevestiging); Jan B. 8., 20 jaar, bakkersknecht te Groningen, wegens het doorrijden nadat hij een wielrijder had aangereden onder Hoogezand, tot een maand gevangenisstraf met een jaar ontzegging motorrijtuigen te besturen (bevestiging) ; Harm N., 19 jaar, winkelbediende te De Punt, mishandeling, tot f2o boete of 20 d. h. (vroeger vonnis 14 dagen gevangenisstraf) ; Willem S., 19 jaar, arbeider te Nieuw-Roden, wegens mishandeling, vijf dagen gevangenisstraf (vroeger vonnis f3o boete subs. 30 d. hechtenis); Klaas de V., 18 jaar, arbeider te Leeuwarden, diefstal, tot 3 maanden voorw. gevangenisstraf met 3 proefjaren (vroeger vonnis 8 maanden, waarvan 3 voorwaardelijlk). BURGERLJKE STAND GRONNGEN, vwn 1 en 2 April. Bevallen: M. Gerbers geb. Frummel d. " M. Boon geb. Bruins d. C. de Jong geb. Timans d. M. Pruim geb. Naruiinga z. M. G. Polders geb. Bosscher z. O. A. E. Rozema geb. von Aspern d A. de Goede geb. Seubring z. J. Kuiper geb. Hekkema d. B. Bargeboer geb. Levie d. W. Tasman geb. ter Schuur z. H. Nyenhuis geb.roeters z. S. Pouwels geb. Veenstra z. L. Woppenkamp geb. Bresters z. G. Huting geb. Pepping d. Overleden: J. Dusseljee 77 j. weduwnaar van T. Wijdeveld. G. R. Noordhof 78 J. weduwe van U. G. Vermaak. J. G. Aukes 1 mnd. J. Donaghy 40 j. ï. d. L. Ruiter 2 mnd. z. J. Visser 73 j. man van A. Huizinga. Postma 55 P. j. man van A. Gjaltema. M. G. M. Prins 41 J. d. M. de Boer 77 j. d. H. Wiebrands 17 j. z. B. H. Suelmann 3 j. z. HAREN maand Maart. Geboren: Harm z. v. H. Boer en G. Fransen, Noordlaren; Geert z. v. E. Ottens en A. G. Hartog, Noordlaren; Janna Meintina d. v. J. H. Hoendermis en M. Reisiger, Haren; Bargonda d. v. B. van der Veur en E. J. Sierks, Tuindorp; Harm z. v. H. J. Ruchti en A. Kinds, Glimmen; Pieter z. v. H. L. Post en A. Büürma, Haren; Kars z. v. H. Eitens en H. Hoving, Haren; Jan z. v. A. Bos, Eelde en G. Hindriks, Haren; Emma d. v. H. Dykema en A. Smit, Haren; Wilhelmina ka d. v. H. Bosscher en J. P. van de Velde, Haren; Jaoob z. v. G. Wolters en M. Nyborg, Onnen; Renso Abel z. v. J. Meyer en A. van Dam, Onnen. Ondertrouwd: J. C. van der Meulen 27 J. Rhenen en G. E. H. Timmer 31 j., z. b. Haren; A. L. Gransbergen 26 j. Barradeel en A. Pieters 25 j. Haren; L. Smid 29 j. Groningen en M. Sikkema 25 j. Haren. Getrouwd: M. Dykhuis en E. Schenk, b. Haren; J. H. van der Molen en R. Kors, b. Haren: E. Boer, Zuidlaren en M. Konneman, Haren; J. Weitering en J. Schut, b. Noordlaren; D. Groeraeveld, Garijp en P. Pieters, Haren. Overleden: M. Gerritsen 84 j., Haren, wed. v. R. Suurd; H. Blaauw 77 j., Onnen, m. v. R. Makken; A. Hof 47 j., Haren, vr. v. J. van Dui- nen; D. Vromen 40 j., Haren, m.; H. Noorda 74 j., Haren, vr. v. H. Sohoonveld; E. Bazuin 33 j., Onnen, vr. v. E. Horst; A. Meinders 62 J., Haren, m.; A. Bos 79 j., Haren, vr.; H. Moltmaker 76 j Noordlaren, m. v. Z. Sikkene; A. Eisses 17 j., Haren, m. ONSTWEDDE, 16 tjn. 31 Maart. Geboren: Engel z v H. Norder en W. de Roos; Elisabetn d v J. R. Schepers en E. Zuur; Martha d v J. Zuidema en T. Hulskers; Grietje d v J. H. Orsel en J. Frans; Eildert Abel z v W. J. Dykhuis en G. Hulzebos; Hendrik Willem v H. P. Middel en G. Bobbink; Jan Hendrik z v H. Nieveen en J. Niemeijer; Jakob z v J. Reints en H. Kruize; Lettina dvj. de Vries en W. Oortwijn; Bernardus z v A. Musters en K. W. Klasens; Jan z v J. de Vries en F. Gerringa; Berend z v H. Koning en A. Strockmeyer j Gerritdina Trijntje dv H. de Hoop en A. H. Bodde; Albertes z v A. van Klinken en P. Emiminga ; Harm z v H. Wubs en G. Hoitzing; Tonnis z v L. Poppema en C. Woltmeyer; Willem zv A. Nyhof en T. Holtjer; Jacob z v R. Smit en M. Heins; Pieter z v H. Dyk en G. Vellinger; Maria Geziena d v J. G. Schmitz en G. Tanken. Ondertrouwd: B. Niemeijer 22 j. en J. Ploeg1 22 j. B. Wieehertjes 27 j. en A. Middel 31 f; J. Lamberts 27 j. en F. Steenhuis 24 j.; H. Kaspers 28 j. en W. Blok 24 j.; H. Krikke 24 j. en L. de Boer 25 j.; G. Meyer; 24 j. en G. Haan 22 j.; C. B. Huft 21 j. en G. Maarsingh 25 1. A. Volders 27 j. en F. Maarsingh 21 j.; H. Daniels 25 j. en M. v. d. Burg 21 j. D. B. Bamberg 23 j. en B. Levitus 21 j.; J. H. Kugel 31 j. en A. Tuin 26 j. Getrouwd: G. Kamping 21 j. en A. Dokter 18 J.: H. Lottering 66 j. en A. Bosch 60 ].; J. Bakker 25 j. en H. Geertsema 24 j.; F. Wilken 22 j. en E. Brouwer 19 j.; J. K. Toutenhoofd -22 J. en A. Scholte 20 j. Overleden: Truitje 14 j. d v L. Boels en A. Raveling; A Scholtens 53 j. vr v J. Veldhuis: J. Scheper 69 j. vr v J. Hidding; J. H. Humling 80 j.; J. Ottens 69 j., ongeh.; J. Velthuis 88 j. m V B. Tensing; S. Huiting 73 j. vr v G. Hidding. SsP MMt HHsa> asf wr m aar ssv MSmwBM jiïsmèmt a Vii SBaasaaaat B»1 m 1B p a TM!! illii Tb ll> kh MW X W WW Ê& iffikv TBfc. J&ÊËr " W" #?;! liij.a^pl iwmw smasi «( jaashß^sl il H Door een gelukkige inval kunt U,ifaSaMa»s«HsHH Jr..-.,:J f. 1000.-, f. 250.-, f. 100.- verdienen! KAREL brengt een nieuwe sigaar van 4 cent in de handel, die hij voorlopig vier" heeft genoemd, doch die hij gaarne een pakkende naam wil geven. Deze volwassen sigaar, 115 mm. lang, is van de bekende KAREL kwaliteit en de onovertroffen KAREL melange, zodat elke roker die een goedkope, goede sigaar zoekt, hem met graagte zal roken en er met lof over zal spreken. KAREL doet een beroep op Uw vindingrijkheid om een treffende naam inplaats van vier" te bedenken. Bestaande namen van sigaren als b.v. KAREL Fameus, Enorm, Markant e.d. komen niet in aanmerking, evenmin als bestaande fantasienamen van andere sigaren, en namen die niet gedeponeerd kunnen worden. Probeer vier" eens. Het zal U inspireren bij het zoeken naar een suggestieve naam. leder kan meer dan één naam opgeven. De inzender van de naam die wordt gekozen, wordt gehonoreerd met f. 1000.-. De tweede en derde naam die KAREL voor eventueel andere merken accepteert, met f. 250.- en f. 100.- Voorts stelt KAREL kistjes sigaren van 100 stuks, merk Munt uit" beschikbaar voor hen, die namen hebben ingezonden, welke KAREL eventueel later zou willen gebruiken. De gekozen en gehonoreerde namen worden het eigendom van KAREL. Hebben meer dan één inzender de gekozen naam ingezonden, dan worden de uitgeloofde bedragen ponds-pondsgewijze onder die inzenders verdeeld. Ê..<m2LM De beslissing is uitsluitend aan de Directie der KAREL fabrieken; daarop is generlei beroep, terwijl geen correspondentie er over kan worden gevoerd. nzendingen moeten franco geschieden in gesloten envelop voor of op 4 Met, vergezeld van 10 of meer KAREL sigarenbandjes, onverschillig van welk "" j KAREL merk. Wie de meeste bandjes inzendt krijgt een extra prijs van f. 50.-% Onvoldoende gefrankeerde brieven worden geweigerd. Opgaven zonder UTKNPPEN bandjes worden terzijde gelegd en dingen niet mee. n de linkerbovenhoek van de envelop te vermelden» Vier M. " en deze te adresseren aam Deze advertentie verschijnt N.V. KAREL sigarenfabrieken te Eindhoven. ^ slechts NAAMWED STR JD EN VERDEN DUZEND j mwmm éénmaal gg^ GULDEN MraMaßHsHbJ Personeel der KAREL fabrieken is van deelneming uitgesloten. DEZE STERKE VLOERMAT(COCOS). ir""av_ VOORZUDEN VAN SNEEUWWT ZEEPPOEDER OF GESCHENKENBONS KLOKZEEP MTS AFGEHAALD BU.j MACHELSEs Sigarenmag., Tuss. beide Markten 7, Gron.; Wed. H. SCHUURMAN, Sigarenmag., Brink 29, Assen; Boekh. A. BAKKER, Hoofdstr. 51, Hoogezand; KROLs Boekh., Hoofdstr. 31, Uithuizen; Sigarenmag. A. v. d. VEEN, Kerkstr. 23, Veendam; Sigarenmag. G. VERWER, Hoofdstraat 83, Stadskanaal; Sigarenmag. Fa. DJKHUS, Torenstr. 29, Winschoten; Sigarenmag. SANDER SMDTS, Solwerderstraat, Appingedam. DEZE RECLAME S GELDG TOT 1 ME A.S. [ff _ \%J /HEEREPLEN 1 GRONNGEN BRETONNES TbSntk!^^ KANTOOR: HEEREBNNENSNGEL 6. H Effecten Coupons H Deposito - Assurantiën VOLKSKLEEDNGHUS Hebt U stof? Costuum naar Maat vanaf f 10. maakloon. Volledig Costuum naar Maat vanaf f 22.50. Pijpstraat 2a, hoek Nw. Ebbingestraat boven Rottinghuis. De Nieren moeten zuren verwijderen De eenige manier, waarop Uw lichaam de geiondheid- loopende zuren uil Uw Bloed kan verwijderen, ii door negen millioenfijne buisjes offilters, maar.. pas opvoor goedkoope drastisch werkende middeltjes Door slechte werking van de NEREN kunt U last krijgen van s nachts op moeten staan, 2enowachligheid. Pijn m de Beenen, Branding, Krampen, Duizeligheid, Kringen onder de Oogen, Droge, grauwe Huid ot Verlies van Energie. Het doktersrecept Cystex ter voorkoming van een minder goede werking der NEREN, brengt gegarandeerd in «8 uur nieuwe levenskracht en doet U sicti in 8 dagen 10 ]aar ]onger gevoelen, ol U krftgt Uw geld terug Neerr, vandaag nog Cvstex Uw apotheker of drogist heeft het. Het moet volledige voldoening geven. De garantie is Uw bescherming SCHOENEN - Geëtaleerd onze nieuwe Dames Voorjaars Schoentjes O ÖC in alle moderne kleuren voorradig & %»# Heerenmolières O AC modern van snit en uitvoering, vanaf Meisjes en Kinderschoenen Welfschoenen ZÏ^TZ^ern^r^1 ab ß%l/0 Fa. H. WOLTJER VEEMARKT 85 OOSTERWEG 23 Bij de Bontebrug. Hoel-e Clnnflalon met dubbele crêpe zool Vraagt onze UesKa Danüaien en hak, zéér lage prijzen

NEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN VRJDAG 3 APRL 1936 ZESDE BLAD " HERWN UW LEVENSGELUK! Knie was voor maanden verstijfd. Kruschen Salts verdrijft niet alleen rheumatische pijnen, jichten ischias; Uw geheele gezondheid zal door het gebruik van Kruschen Salts enorm verbeteren. Wat Kruschen Salts voor anderen deed, zal het ook voor V doen. DUZENDEN en duizenden lijders aan rheumatische pijnen, chronische hoofd pijnen, voortdurende vermoeid heid of indigestie, hebben den terugkeer van hun gezondheid, energie en levensgeluk aan Kruschen Salts te danken. Onzuiver, door afvalstoffen verontreinigd, bloed is de oor» zaak dezer klachten. Daarom is Kruschen Salts door zijn sterk bloedzuiverende werking het middel bij uitnemendheid om deze kwalen met succes te bc strijden. Lees eens aandachtig Onderstaande brieven. Het kan voor U een ommekeer in Uw.teyen beteekenen. Altijd rheumatiek. Tot zij het juiste middel vond., Een paar jaar geleden was ik bijna kreupel door rheumaiiek. Eén knie was fóó pijnlijk, dat ik myn been bijna niet gebruiken kon. k werd wanhopig. k hen over de SS, maar ik heb mijn leven tang, mettusschenpoozen, aanvallen oan rheumaiiek gehad. Nu moet ik U oertellen, dat ik alles geprobeerd had, maar met bedroeoende resultaten. Gedurende -korten tijd probeerde ik toen eens geregeld Kruschen Salts en kreeg tverkelijke verlichting van pijn. k voelde me algemeen zoo veel beier, dat ik steeds met de dosis ben doorgegaan, en ik heb daarna nooit meer een aan- Pal oan rheumaiiek gehad." Af eer. A. C. Last van slechte spijsvertering. Kan nu weer alles eten. Jaren lang sukkelde ik met een. slechte spijsvertering. k probeerde van alles, maar zonder succes. Toen begon ik met Kruschen Salts en ik wil U nu even schrijnen, hoe blij ik daarover ben. Het is een geluk voor me geweest, want ik kan nu weer alles eten, zonder angst voor pijn naderhand. Kruschen is mij meer waard dan alle geld ter wereld." J.S. Jarenlang last van duizeligheid door slechte spijsvertering. n 3 weken totaal veranderd. Voordat ik Kruschen nam, voelde ik mij steeds duizelig en opgeblazen door hardlijoigheid. k werd er zoo zenuwachtig onder, dat t minste of geringste me hinderde. k heb er geen woorden voor U te zeggen hoe blij ik ben, dat ik er toe besloot, een proef met Kruschen Salts te nemen. 18 maanden lang heb ik het nu genomen. k zou het geen dag willen missen. Het is een prachtig middel voor ieder die geleden heeft zooals ik. k voel me nu beter dan ooit tevoren." Mevr. J. M. Hardnekkige constipatie. Wat zij al innam niets hielp. Hoe zij tenslotte beter werd. Sinds heel lang was ik lijdende aan storingen in mijn. spijsvertering, in die mate dat het mij onmogelijk wat, wat ik al innam, om mijn constipatie kwijt te raken. Sinds ik aan de Kruschen Saltgkuur begonnen ben, gaat het veel beter en daarom wil ik mijn bewondering uitspreken voor de goede merking van Urn Kruschen Salts. k zal Kruschen Salts dun ook aan al mijn kennissen en familie aanraden." Mej. P. S. Zenuwpijn verdwenen. Nu weer geheel in orde. k leed aan acute zenuwpijnen mijn linkerschouder en -arm. Het was mij onmogelijk de arm op te tillen om mij te kleeden en de pijn was natuurlijk vreeselijk. Alle uitwendige middelen faalden. Maar ik kreeg het weer geheel in orde door de aangetaste deelen warm te houden en eiken dag s morgens Kruschen Salts te nemen in een glas water." H. E. T. Rheumatiek bracht hem tot wanhoop. Nu veel beter en slaapt weer heerlijk. Sinds jaren was ik lijdende aan rheumatische pijnen oan alles geprobeerd en tot wanhoop gcdreoen. k kwam bij een mijner kennissen, die mij Kruschen Salts aanraadde. k heb direct een flacon gehaald en ben er mee begonnen. k heb nu mijn derde flacon en kan tot mijn grote oreugde meededen, dat ik zoo goed als geheel oerlost ben oan mijn pijn. k voel me weer jong, heb weer lust lot uitgaan en slaap weer heerlijk." T. B. tn De dagelijksche dosis Kruschen Salts", hergaf hem zijn gezondheid en zijn levenslust! Verklaring van de werking van Kruschen Salts Bij zeer veel menschen zullen zich, door onvoldoende werking der afvoerorganen, voortdurend afvalstoffen in het lichaam ophoopen, zonder dat zü zich hiervan bewust zijn. Uit deze afvalproducten ontstaan door gisting schadelijke stoffen, zooals het urinezuur, die het bloed verontreinigen, en de gezondheid ernstig in gevaar brengen. Niet alleen rheumatische pijnen, jicht en ischias, maar ook chronische hoofdpijnen en voortdurende vermoeidheid zün hiervan het gevolg. Kruschen Salts nu bestaat uit een combinatie van zes verschillende zouten, die een sterk aansporende werking op de afvoerorganen lever, nieren en ingewanden uit» g oefenen. Hierdoor worden de afvalstoffen langs de natuurlijke kanalen uit het lichaam verwijderd, het bloed wordt gezuiverd, en depijnen nemen af, om tenslotte geheel te verdwijnen. Door deze radicale zuivering van het bloed zal tevens de geheele gezondheidstoestand verbeteren: de oogen staan weer helder, de oude energie keert terug, voortdurende vermoeidheid en lusteloosheid behooren tot het verleden. Het leven is weer een lust, het werken een genoegen. De meeste menschen nemen Kruschen dagelijks sinds jarenen jaren, omdat zij merken, hoe goed het hun doet. Zü weten bovendien datkruschen Salts, als zijnde een natuurlijk geneesmiddel, volkomen onschadelijk is. Want Kruschen Salts is inderdaad een door de natuur aangewezen middel. mmers, de zouten, waaruit Kruschen Salts bestaat, zijn de meest werkzame bestanddelen uit de bronwateren der beroemde Europeesche badplaatsen. Reeds sedert eeuwen kent men de geneeskrachtige werking dezer minerale bronnen in gevallen van rheumatische pijnen, jicht, ischias, constipatie, chronische hoofdpijnen en een ongezonde toename van het lichaamsgewicht. Vandaar dat men Kruschen Salts met recht een door de natuur zelve voorgeschreven geneesmiddel mag noemen. Voelt zich nu beter dan ooit. i Het is mij een groot genoegen te kunnen mededeelen, dat mijn linkerknie, die door rheumatische pijnen als verstijfd was, na het gebruik oan 2 flesschen Kruschen Salts veel beter is. k kan mijn knie weer bewegen en ben vrij van pijn. Wanneer ik de trap opging moest ik mijn ooet achter mij aan laten sleepen en wanneer ik mijn ooet aan iets stootte leed ik de oreeselijkste pijnen. k voel my veel beter sinds ik Kruschen Salts gebruik en ik zal het blijven gebruiken. k ben nu 59 jaar oud en heb mij nog nooit zoo goed geooeld." A. E. 10 jaren lang hoofdpijn. Het middel, dat na enkele, maanden reeds hielp. Ruim 10 jaar was ik lijdende aan. hoofdpijn en men zeide mij, dat voor mijn kwaal geen genezing was. lc hoorde oan Kruschen en dacht: Laat mij dit eens probeeren. ik neem nu. sinds enkele maanden in het eerste kopje thee Kruschen Salts en kan U mededeelen, dal ik nu maanden lang geen hoofdpijn meer heb." Mej. J. A. v. L. Duizenden en duizenden ongevraagde attesten. Ten kantore van de fabrikanten, van Kruschen Salts, Adelphi, Salford, Manchester, bevinden zichtienduizenden ongevraagde attesten van hen, die door het regelmatig gebruik van Kruschen Saltst van hun pijnen verlost werden. leder belangstellende zullen deze brieven steeds volgaarne worden getoond. Een beter bewijs voor de groote waarde van Kruschen Salts is zeer zeker ondenkbaar. Kruschen Salts is uitsluitend verkrijgbaar bij alle apothekers en erkende drogisten a 0.90 en 1.60 per flacon, omzetbel. inbegr. Let op. dat op het etiket op de flesch, zoowel als op de buitenverpakking, de naam Rowntree Handels Maatschappij, Amsterdam, voorkomt.. Wij vragen Uw aandacht voor onze speciale etalage! Schitterend Engelsch Salon-Ameublement f 235.- 1 "rei Plf Paschen - Wandelen - Schoenen G oede Schoenen - Gemakkelijke Schoenen -en toch goedkoop Dat vindt u alleen bij den SCHOENENKONNG! Kijk deze wondere prijzen! Blauwe Pump, de Chique Beige Voor- Vlotte en sierlijke er,. jaarsschoentjes, modellen, Pump-, groote mode, ele- groote sorteering Band. of Veter. gante modellen modellen vanaf" Schoentjes, slechts f3.25 f 2.50 f 1.95 Heeren Mol., ijzer- Aparte modellen Haga Steunschoesterk met rubber Heeren Week-End of leder onderwerk " onverwoestbaar bladen, vanaf voor uw voeten f2.50 f2.50 f4.90 Een blik in onze étalage zal u overtuigen, dat wij brengen de nieuwste creaties en aparte modellen, vóór de laagste Prijzen. e dame en heer van smaak, koopen hun schoenen bij HEERESTR.9S tusschen Zuiderdiep en GEVRAAGD: fdni>ft e? rste hypotheek, groot i» u»0 a4h pet., over bakkerij, waarde plm. f 9000. no. 48 bureau dezes. Juffrouw, vr. een beschaafde Vriendin, tusschen 35 en 40 jaar. Br. fr. no. 65 bureau dezes. HUWELJK. e kl. vertr. bur. gevest, te Groningen verl. bemidd. aan D. & «. uit geg. kr. en v. pr. reput. Br. fr. no. 61 bureau dezes. Heereplein. WAT S Lampenhuis Ongekend GRUNO" lage prijzen. POELESTRAAT 9 GRONNGEN mmmmmmmmm Thans: Bedden, Ledikanten, Stalen gezondheidsmatrassen voor deze lage prijzen. i 2-pers. te»" edikanten 3 stalen Gezondheidsmatras- i jj m ah sen in alle maten, uit Men" voorraad vanaf 2.75 U Kinderledikanten 345 2-pers. Kapokmatrassen Wastafels 3.90 3-delig 16.90 Nachtkastjes 2.95 Wol Matrassen vanaf 5.90 Fijne China Matten Kapok Bedden vanaf 5.75 180 X 230 0.98,T(J1 T,»HHen or Cocoslopers per el 0.19 Veren 1285 Vloerzeil per el 0.19 Stromatrassen Zware gevulde 2-dehg 2.65 Matrasdekken 1.89 Strozakken 0.98 Gebloemde Leidse Bedkleden 1.89 Wollen Dekens 3.98 " Javakapok per pond 0.49 Bedveren per pond 0-28 Alpengras per pond 12 cent. PAPNGS UTHUZEN HOOFDSTRAAT. lelectrisch koken " Manufacturenhandel GRONNGEN O. EBBNGESTR. 85. :-: :-: en... bloemen in dekeuken [ STRUK- _ per 10 stuks f 1.60 STAM- O sj\ V W\ïï stuk fl.oo TREUR- t\ VJ MM Per stuk f 1.25 mmm m per stuk f 0.25 Orders van af f 10. franco. Zie verder onze gratis te bekomen ROZENGn>S. GRATAMAs Koninklijke Rozenkweekerij - Hoogeveen KLM- p heele stad... in alle richtingen, gaan on» bezorgers, om U ons heerlijk, knappend brood thuis te brengen. Ook ons Dr. Allisons" brood wordt in de wagens steeds n voorraad gehouden. ( Broodbakkerij \ \ "A J. Crebas J Oude Boieringesir. 4: Tet 806. BK ~: 4 V3EDPL.UURWBRMMAMER OOSTifSTR. «f HOEK CAROUEWEG f Een goede raad voor hen die trouwen. Ons MEUBLAR voor t nestje bouwen. Meubelfabriek G. CREMER, Nw. Ebbingestraat 8. Compleet eikenh. Ameublement, best. uit Dressoir, Salonof Uittrektafel, 2 Crapauds, 4 Stoelen, bekleed met prima effen tryp met bijpassende spiegel samen f99. En heerlijkbrood En 25% korting PENTHUM & Zn. HAVENSTRAAT. JU JS GRONNGEN sspec/a/e opar/eparijzer» garneerfnqen in fijnere genres/ BEDRJFSKLEEDNG Voor ieder vak. Voor elke beurs. Vooralle menschen koopt men het best bij C. A. HENSEN TEL. 2558 STEENTLSTR. 8-10 Eiken Parketvloeren Eiken Remmitvloeren dik 23 m.m. 5 jaar garantie N.V. v.h. J. TMMER & Zn. TOONKAMERS EMMASTRAAT 5, GRONNGEN. TEL. no. 395. + Gummiwaren + Niet goed, geld terug! Nergens goedkooper of beter! de SALAMANDER GROOTE KROMME ELLEBOOG 22, GRONNGEN bij de Turftorenstraat

NEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN VRJDAG 3 APRL 1936 "y > V v Jij 1 M! m~~y~ "" Uw i ü Ü vergelijking zeker besluiten, bij ons Uw L- Pasen ontvangt U bovendien nog een DREXHA6B " \ y " mtmm w^mmmmmmmmmmmmmmmmlimmammmmmmmmammmmmmmlm mmmmmmmm mmmmmmmmmwmmmm^ jf GRONrJGEr!^^^-^TroDSKfiNAfiL. M^_^^_^_...,..._.M.a..».a.»...-...a«.-...-am...mmm»ia»»M,-tfirr i. m-a.. É[ i ims aaaaßk 4 r ~^. /mm\ Hl >!tt \ /\jsk Kl"» ifl U_V f JÈÈmmZ ÜS Tat Bavw H Wij leveren ons gedistilleerd tegen de volgende prijzen: Genever goede kwaliteit per L. f 2.15 Genever prima 36 % per L. f 2.35 Genever extra 40 % p. L. f2.55 Brandewijn goede kwal. per L. f 2.15 Brandewijn prima 36 /o per L. f 2.40 Brandewijn extra 40 %> per L. f 2.60 Cognac per L. f 2.50 Cognac Standaard per L f 2.70 Cognac driester per L f 2.95 Fladderac per L. f 2.50 Voorburg gezoet en ongezoet per L. f 2.50 Oude Genever kelderfl. per L. f 2.70 Oude Genever 1883" per L. f 2.75 Citroengenever per L f 2.15 Bessengenever per L. f 2.30 Vraagt verder onze uitvoerige prijscourant. Beleefd aanbevelend, GEERTSMAs Wijnhandel, Oude Ebbingestr. 62, Tel. 2621 te Groningen. A v "" " ~-,.. v V w&lsbbm V 7^&ufaW9aßaßßßttßßßal >: ifc. >"» <" - "/; 3V Wi) hebben ons beste beentje voor gezet om n style te brengen, geknipt voor de jongere generatie n Generatie die weet wat zij will Pittige, sportieve modellen, moderne coupe en boven al n solide afwerking, van buiten en van binnen De junioren vragen immers n pak dat tegen n stootje kan, waar coupe in zit en blijft! Wanneer U dus met de juniorenkleeding gaat koopen. kom dan éérst eens bij ons zien en vergelijken) Wij hebben een pracht-sorteering Jon- Eenskleeding; ook in Sportblouses, losse roeken en Plusfours, terwijl in den lagen prijs tóch een flinke verstellap isbegrepen! TEN SLOTTE m Elke Dame die eenpraetischeen tegelijk ook elegante japon zou willen hebben, moet eens de bijzonder mooie modellen bekijken. Vele aardige japonnen in uitgezochte kleuren liggen ter demonstratie gereed. Jtmmmum ^ RK jr~~ mmmw^mwf^mmw^^êw^^ll9m^o^^tußßu^^m\ U^m m^m pjj T ~ l "". mwm9! W^ W Wm KEEDNCMAGAZJN STEENSTLSTRAAT 12-14 - GROMHtGEN OUDSTE ADRES LAAGSTE PRJZEN TELEFOON 191 SANTAS GUMMWAREN HYG. ARTKELEN te Gron. alléén KLENE KR. ELLEBOOG 8 (bij de Harmonie.) Verz. naar alle plaatsen S HEERÊSTR. 56 / M. EBBNGESTR. 53 K. SPECALE WOL- EN TRCOTACEMACA2WEN KALM overleg brengt U er toe om onze Drie en Vier cents SGA- REN te probeeren. Per A kist f 1.50 en f2.. R. NEZEN, A-kerkhof 5 _/^?tetvc e 3^J^lOOEL37o" MODEL42SW MODEL7Sf>- 38.. 84.. "130.. 155.. XCULPENy X^U^N/ F F^"D Sg Vyi»SCHT"MET HULPSTUKKEN 7 D EXTRA WORDEN BEREK&NÖj TOONKAMERS: O.BOTERNGESTR.69 GRONNGEN

fevende BLAD Joodsch leven in Groningen EEN ONDERHOUD MET OPPERRABBJN DASBERG Wat op kerkelijk, cultureel en maatschappelijk gebied wordt gedaan en noodig is Onlangs werd onze aandacht gevestigd op het feit, dat de Synagoge in de Polkingestraat 30 jaar geleden in gebruik was genomen. Dit werd aanleiding voor een interview met Opperrabbijn Dasberg, die bij onze eerste informatie weliswaar meedeelde, dat het bovenvermelde feit niet tot een bijzondere herdenking aanleiding was geweest of zou worden, maar zich desniettemin bereid verklaarde ons een onderhoud toe te staan over het Joodsche kerkelijke, cultureele en "maatschappelijke leven in onze stad. naat Besprek nad Plaats in het Opperrabbi- Syn sge ouw aan de Nieuwstad, dat aan de kr ee e? 1 ge aansluit. Door onze eerste vragen aanvankelijk een meer persoonlijk daar meeren wij DeS nnen met te inforheer n naar de eigen indrukken van den iiasder S over de Groningsche Joden, voor iet? K St wel eens, dat de Groningers naam C- llo- u dien zij met den algemeenen moeilüi,"?011ander" 61" plegen aan te duiden, ningsph toe eankelijk zijn. Ook bij de Grostuejrp J den valt die oogenschijnlijk wat Maar f lb,l1 van optreden te constateeren. & dien i f " de vreemde eend in de bijt" door hij ri uiterlijken schijn dringt, dan ontwaart Uip conservatisme van de Groningers een. i. 00k in net kerkelijk leven, o.a. door ken en JZondere voorliefde voor oude gebrui- Enor) ëoed melodieën, al komt dit elders even- voor. HET SOCALE WERK. v e Opperrabbijn is in den werkelijken zin me? woord de leider der Joodsche gep! schap. n de eerste en voornaamste daa uiteraard de godsdienstige leider, maar g eb.ri \aast treedt hij op vrijwel alle levens- Zo P den voorgrond, dat bij hem v an h alles, wat in de Joodsche samenleving.p beteekenis is, een brandpunt heeft. sprat n wij met den heer Dasberg hierover deze" Wees nij ons er P hoe de no den van leg d -teed- "id vooral ook een accent hebben ge-?h. het sociale werk. de eep\.zelfde ondervinden ongetwijfeld ook schann lljke leiders van andere kerkgenoothelaast " De omstandigheden leiden er worden k dat nieraan neel veel tijd moet hierdoor in Aan eenen kant komen het nijn andere plichten soms bijna wat dat ootsedran ß. maar daar staat tegenover, ligt dit moeilijke werk wel op mijn weg ciie j en eerlijken, trouwen aard van hen, ten,, armeer zij zich eenmaal geven, dit ook voile doen. door, kkl g doet de gemeente heel veel werk n\ e i reeni gingen voor maatschappelijk enz. Daar- bij komt looll rt het armbestuur terbliiven at de leden persoonlijk niet achnlet alleen 11 smms choots hun plicht doen nooden i L 0 te l «Pzichte van de Joodsche sche ze vcht maar ook voor de DuittostelWpn ngen. voor stad- Oost-Europeesche Matste h n Voor het Palestina-werk. Het Zionistpn meer dan 00it de aandacht, 6n die dit niet zi Jn zien er de beloften de zorgen 1 mo S elijkheden van en dragen er k gerecpirt n Daarnaast staat dat wij mee- stad en ïj, j aan allerlei socialen arbeid in Dit al? me Weer dewerken. eens d f bewijst ook voor Groningen de onderdanen J den het verstaan trouwe net land en goede staatsburgers Wa te zijn in ook den ban wonen, maar dat zij toch Gereld versnr Voel en met de over de geheele jjke houding J odenheid. Dit is een eergenoeg tygj naar weerskanten, die jammer ens verkeerd wordt begrepen. _ KERKELJK LEVEN. lemn! i sbere. dat hij in dit opzicht niet heea tevreden is. heer n u de over zün kerkelijke taak zei de ern,r moet dit niet misverstaan. k uit geen Sem aanklacht tegen de leden van mijn sic"^nte. Het Synagoge-bezoek is hier niet onzp r zi Jn zo goed als geen Joden in en s^ad, die geen lid van de gemeente zijn men, 6 Joor}^11?ebeui"tenissen elders leiden er toe, dat meer dan vroeger aaneensluit, zijn loochp af stamming niet kan noch wil ver- ;f n in net aangezicht der nooden, M Seloofsgenooten elders treffen, vuid 2i^l ar de godsdienstige leider moet verhij niet >, Van een heilige ontevredenheid, wil hik t e gevaar Zi loopen alles te gemakke- Ujlt nat en te spoedig voldaan te zijn. Er Chen H over Urlijk 00k altijd wel iets te wen " nf rin B. w,: 11. Groningen maakt geen uitzonrloeilijkhei ri ] nebben hier te kampen met de si de stad\ an de verspreiding der Joden il (s el concentreert zich rond de h d t nbu «n l e - Red. N. v. h. N.) nog een oeken der st^aar velen wonen in andere wr?k! een aa nlei^? t in Haren Toch is er toe- "Jk-synaeo «"asdie nstoi "" " ei ding tot het inrichten van Ook ten opzichte van het "eze versprei^;i rw ijs bestaan in verband met an staande Tv/i 10 moeüijkheden. Maar voor-? Ver het k, n uit andere plaatsen zijn te vreden. erkehjk leven hier altijd zeer NEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN VRJDAG 3 APRL 1936 aaid- handhaaft terecht zijn eigen onrechte au door anderen dikwijls ten tobben Eeen cc? Seneime leer opgevat. Wij vran.ge eime leer en wie ons inlichkriigen ï zal ze van ons altijd kunnen Proseliet,, allerminst beteekent, dat wij De o^n" wenschen te maken. werrabbijn wees ons nog op het bestaan van een tweede Synagoge, n.l. de Jeugd-Sjoel, in het gebouw van Ets Haim, waar op den Sabbat geregeld een 90 jongeren onder jeugdleiding bijeenkomen. De gemeente beschikt over goede ambtenaren en functionarissen, terwijl de administratieve leiding bij Kerkeraad en Dagelijksch Bestuur in bekwame handen berust. Het laatste is tevens het Dagelijksch Bestuur van het Synagogaal Ressort, dat de geheele provincie omvat, welke aan mijn geestelijke zorgen is toevertrouwd en aan de vervulling van het Opperrabbinaat hooge eischen stelt. De noodzakelijke goede samenwerking en amicale verhouding is hier gelukkig wel aanwezig, waardoor een goede gang van zaken wordt gewaarborgd. Wat mijn ressortalen arbeid betreft, zou ik nog willen zeggen, dat het wenschelijk ware, dat het contact met de veraf wonende gemeenteleden wat veelvuldiger werd. De locale moeilijkheden zijn echter vele. CULTUREELE BELANGEN. Opperrabbijn Dasberg stond hierna in het kort stil bij den pastoralen arbeid, welke zich evenwel meer in de binnenkamers voltrekt, maar ook zich naar buiten uit in vreugde en leed, bij ziekte en zorgen, om dan op ons verzoek nog iets te vertellen over de wijze, waarop het cultureele leven der Joodsche gemeente zich ontplooit. Hieronder, zei hij, reken ik ook het jeugdwerk, dat ik van het grootste belang acht. Er is onder de jeugdorganisaties verscheidenheid in richting, waarbij men nog te weinig met elkaar in contact komt. Natuurlijk kom ik zelf van tijd tot tijd overal en zoo is er toch daarnaast weer een onzichtbaar contact. Maar tevreden kan ik niet in elk opzicht zijn en meer in het bijzonder meen ik, dat bij sommige sportvereenigingen het cultureele leven te veel op den achtergrond raakt. Hiermee zeg ik geen kwaad over de sport, waarvan ik op zichzelf een groot voorstander ben. Ook voor de volwassenen zijn er verschillende vereenigingen van beteekenis, zooals het theologisch genootschap Ets Haim (Boom des Levens), dat eiken avond een nog te klein aantal getrouwen bijeenbrengt, de Zionisten-afdeeling, waar een aardige geest heerscht, de Joodsche Vrouwenraad, het Joodsch Gemeentebelang, de Joodsche Club en nog vele andere, die ik niet met name zal noemen uit vrees er enkele te vergeten. Bij alle tevredenheid over het vele, dat er gebeurt, blijft bij mij echter een zekere onvoldaanheid over onvoldoenden onderlingen samenhang. Een van mijn p ogrammapunten is een in nauwer verband organiseeren, waardoor het cultureele werk meer tot zijn recht zal kunnen komen en nog betere resultaten opleveren. Ook de kerkelijke diensten met predicaties en toespraken bij bijzondere gelegenheden kunnen onder den cultureelen arbeid worden gerekend. RABBNAAL TOEZCHT. Tenslotte heeft de heer Dasberg ons nog het een en ander verteld over de ritueele taak van den Opperrabbijn. Het z.g. rabbinaal toezicht is omvangrijk en voor de Joden van groote beteekenis. Het begint reeds met de toezicht en verantwoordelijkheid op het ritueele slachten, waarover in Polen een zoo droevige strijd wordt gestreden. Hierover heerscht nog altijd veel wanbegrip. Men noemt de sjechita zelfs dierenmishandeling. Maar wie zoo redeneert is in de eerste plaats wel heel onwetenschappelijk. Tal van geleerden van naam, o.a. onze stadgenoot prof. Wiersma, hebben verklaard, dat onze wijze van slachten volstrekt geen mishandeling mag heeten. Slechts anti-semitisme kan er toe leiden dit en andere afschuwelijkheden tegen onze ritueele gebruiken te beweren, zooals met name geschiedt in Duitschland, waar men begrippen heeft, die ik als goede Nederlander wel moet verfoeien. Hiermee begeef ik mij niet op politiek terrein. De Joodsche gemeenschap heeft als zoodanig geen politieke aspiraties Wij in ons land. wenschen minister Colijn en zijn staf een langdurig bewind toe en hebben geen behoefte aan een speciaal Joodsche politieke beweging. Na deze uitweiding vertelde de Opperrabbijn nog het een en ander over het rabbinaai toezicht, dat zich ook uitstrekt over de bereiding van verschillende levensmiddelen en waarvoor een straffe organisatie noodig is. Aan het eind van ons gesprek constateerde de heer Dasberg met vreugde, dat dit interview mede een bewijs was van de positief gunstige belangstelling, die ook in ons orgaan voor de Jodenheid tot uiting komt. Wij waardeeren natuurlijk deze erkenning, waarvan ons bleek dat de publicatie op prijs werd gesteld. Na afloop van dit onderhoud hebben wij met den heer Dasberg nog eens de Synagoge bezichtigd, een gebouw, waarop de Joodsche gemeente terecht trotsch is en dat men, zonder het als museum beschouwd te willen zien, gaarne aan andersdenkenden na aanvrage laat kijken. Hier speelt zich het meest innerlijke leven van de gemeente af, hier belijdt en beleeft men het geloof der vaderen gelukkig in volle vrijheid, omdat wij Nederlanders nog altijd vrijheid van overtuiging het hoogste goed achten, ook al zijn wij nog zoo verdeeld in kerken en richtingen. BETALNGSVERKEER ZONDER GEREEDGELD Ernstige bedenkingen van de Tweede Kamer tegen de voorgestelde regeling Aan het voorloopig verslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp houdende regeling betreffende de taak der openbare lichamen met betrekking tot het betalingsverkeer zonder gereed geld, met inbegrip van de daarmede verband houdende werkzaamheden wordt het volgende ontleend: Van verschillende zijden werden ernstige bezwaren ingebracht tegen hetgeen de Regeering in dit wetsontwerp voorstelt. Men zag daarin een onnoodige aantasting van de bevoegdheid der lagere publiekrechtelijke lichamen en men was van oordeel, dat het algemeen belang niet zal worden gediend door voorschriften, welke de gemeentelijke girodiensten ernstig in hun werking zullen belemmeren. Mocht er inderdaad behoefte bestaan aan een verscherpt toezicht hetgeen de hier aan het woord zijnde leden voor hefy oogenblik in het midden wilden laten dan zijn daartoe in de bestaande wetgeving reeds voldoende mogelijkheden aanwezig. Deze leden waren voorts van oordeel, dat een zekere rentevergoeding als middel om ook de kleine burgerij steeds meer te brengen tot het betalingsverkeer zonder gereed geld, vooralsnog niet kan worden gemist. Tenslotte werd als ernstig bezwaar tegen het ontwerp aangevoerd, dat het een bedenkelijk precedent schept door voor het van gemeentewege oprichten van een bedrijf of dienst, waarbij ook belangen van het Rijk betrokken zijn. een vergunning te eischen, welke niet in eenige privaatrechtelijke verhouding haar oorsprong vindt. Alles samenvattend konden de leden, die deze beschouwingen hielden, zich niet onttrekken aan den indruk, dat de voorgestelde regeling voornamelijk moet dienen om den Rijksgirodienst tegen concurrentie van de zijde der gemeentelijke diensten te beschermen en dat daarbij de belangen der gemeentelijke girodiensten al te zeer worden achtergesteld bij die van den Rijksdienst. Sommige leden zouden het op prijs stellen, indien de Regeering een nauwkeurige omschrijving zou willen geven van de bezwaren, die tegen een gemeentelijk giroverkeer kunnen worden aangevoerd. Andere leden verklaarden zich in hoofdzaak met het wetsontwerp te kunnen vereenigen. Zij zagen daarin een middel tot het tegengaan van een huns inziens ongewenschte decentralisatie. Met het invoeren van een vergunningsstelsel konden zij dan ook instemmen. De rentevergoeding leidt er toe, dat de gemeentelijke diensten belangrijke kapitalen onder hun berusting krijgen en dus groote financieele verplichtingen moeten aanvaarden. Bij plotseling opkomende storingen op de geldmarkt kan daarin een ernstig gevaar schuilen. Toezicht van Rijkswege kan naar de meerling dezer leden in ieder geval niet worden ontbeerd. DE PNKSTERFEESTEN TE DELFZJL DELFZJL, 2 April. n de hedenavond in t hotel Wilhelmina" gehouden algemeene ledenvergadering van de zeil. en roelvereeniging Neptunus" werd de begrooting voor 1936 in ontvangst en uitgaaf vastgesteld op f 4420. Hierna kwam ter tafel het door t bestuur ontworpen concept-programma voor de a.s. feestelijkheden ter gelegenheid van Pinksteren. Genoemd programma werd vastgesteld als volgt: Op Zaterdag voor Pinksteren zal van 26 uur des namiddags in het Eemskanaal een roeiwedstrijd worden gehouden. Vanaf 6 uur s avonds zal de gebruikelijke muziek-rondgang door Delfzijis Harmonieorohest plaats hebben. Den eersten Pinksterdag zal de jubileerende vereeniging die dit jaar haar 60-jarig bestaan herdenkt een receptie houden in het hotel De Beurs" waar dan tusschen 2y 2 tot 3y 2 uur gelegenheid zal bestaan het bestuur te complimenteeren. Hierna volgt een serenade waarvoor de Postharmonie van Groningen is uitgenoodigd. Vervolgens begeeft men zich naar den zeedijk ter bijwoning van een muziekuitvoering door genoemd korps. s Avonds om acht uur vangt in het hotel Welhelmina" een variété-voorstelling aan door het gezelschap ~Faveur". Pinkstermaandag om 10.30 voorm ontvangst van de Stafmuziek van het 5e Reg. nfanterie v. Amersfoort, kapelmeester J. R. van der Glas op het stationsplein, waarna in optocht naar den tuin Hasker" wordt gemarcheerd. Hier zal van 11 tot 12A uur door genoemd korps een matinee worden gegeven. Tegen 2 uur nam. optocht door Delfzijl en Farmsum en vervolgens naar het feestterrein waar om 3 uur de internationale zeilwedstrijden op de rivier de Eems een aanvang zullen nemen. Hier is dan ook het gezelschap Faveur aanwezig, voor het geven van een openlucht-voorstelling. Voor het geven van een Waterpantomime is de Groninger Zwemclub uitgenoodigd, terwijl vervolgens de gewone wedvaart van sleepbooten zal plaats hebben. Alles zal worden opgeluisterd door de stafmuziek van voornoemd korps. Na afloop der wedstrijden tegen 7 uur s avonds begeeft men zich in optocht naar het hotel Delfzijl" van den heer. van Hassel waar de uitreiking der prijzen zal geschieden. Tenslotte zullen de feesten worden besloten met een variété-uitvoéring door Faveur in het hotel Welhelmina". BREVEN UT BELGË Het lentewonder De politiek in het Sportpaleis. De verzekerde Kamerleden Een parlementaire bokspartij. Het is gekomen, het schoone lentewonder, gekomen voor mijn raam, aan den armtierigen tak die verstorven neerhing, den heelen langen triesten winter. Het is gekomen met lange trossen van paarse seringen als droppelen van lente, die neervallen op het zachte tapijt van teergroen gras. Als n één nacht heeft het wonder der lente zich voltrokken. De schijndoode armtierige tak voor mijn raam droeg vanmorgen plotseling paarse bloemen en omheen de torens der Sinte- Goedoele, die in t nieuwe lentelicht wat dichterbij gekomen zijn, trekt een klocht vogels, die ik er sinds verleden jaar Augustus niet meer zag. Boven de straat trekken vroege zwaluwen spiralen in de lucht. Het zijn de eerste van dit jaar. t s alsof zij het verloren traject weer opzoeken, dat zij vóór hun vertrek hier hebben afgelegd en dat voor hen alleen nog kenbaar is. Vluchtig leggen zij bezoeken af op de verkeerswegen in de luchtstreek, om te zien of alles nog gebleven is gelijk zij het verlaten hebben in den herfst. Met de andere vogels hebben ook de zwaluwen weer bezit genomen van Brussel. Hun verschijning wekt hoop in de harten der menschen. Zij zijn de geluksboden voor allen, die in het leven slechts de hoop hebben als kostbaar bezit. Dichters, verliefden en gevangenen volgen hun vlucht naar de toppen der wolken, waar droomend hun verlangen gaat; voor hen zijn de zwaluwen de boden van den hemel. Onder de andere vogelen zijn zij als gelukzalige soortgenooten, een serafijnsch gezelschap, zusterkens der lucht, waarvan da belforten en de torens der kathedralen de moederhuizen zijn. Als vogelen van den hemel schijnen zij zich gewijd te hebben aan God, met eeuwige geloften van beweeglijkheid, verplaatsing en evenwicht. De zesdaagsche wielerwedstrijden zijn in het Brusselsch Sportpaleis opgevolgd door de zesweeksche politieke wedstrijden, waarin om de beurt de Katholieke Unie, de Socialistische Partij of de half-fascistische Rexbeweging den kop hebben". Tot nog toe staat de Rexbeweging, die bij haar meetings in het Sportpaleis keer op keer ruim twintig duizend toehoorders haalt, aan de leiding, voor wat het aantal betreft. Geen enkele andere partij slaagt er in een dergelijke belangstelling te wekken en zooveel meetinggangers te trekken. Een vorige week gehouden socialistische Sportpaleismeeting, die nog wel georganiseerd was door het marxistisch z.g. eenheidsfront" en waar naast bekende sociaaldemocratische leiders als Brunfaut, Eekeiers, Wauters e.a. ook Jacquemotte, de leider der Belgische Communistische Partij sprak, kon het tot nog geen 5000 bezoekers brengen. Deze marxistische meeting, van socialisten en communisten samen, ging uit van de Partij-Federatie Brussel" der Sociaal-Democratie, welke voor samenwerking met de communisten ; stemde. Deze grootste partijfederatie van het land staat bekend om haar uiterst linksche oriëntatie. Een bewijs daarvan is wel het feit, dat het bestuur der Brusselsche Partij-Federatie aan haar ministers Vandervelde en Spaak toestemming geweigerd had om op bovengenoemde meeting het woord te voeren. Een tweede bewijs is, dat minister Spaak op de socialistische candidatenlijst voor het district Brussel een plaats gekregen heeft onderaan, ternauwernood verkiesbaar, terwijl de mindere goden der partij, als de heeren Uytroever, Gelders, Fischer, Brunfaut en mevrouw sabella Blume vóór hem geplaatst werden. Andere leidende figuren als Meysmans en Troclet werden eenvoudig weggestemd" en keeren niet meer in de Kamer terug. Het betreft hier in hoofdzaak bezadigde socialisten, die hun Kamercandidatuur zagen geofferd aan de voorstanders der communistische stroomingen in de partij. Onder de verzekerde Kamercandidaten. zoo worden hier genoemd de Kamercandidaten, wier verkiezing zeker is door een goede plaats op de candidatenlijst, tellen we ditmaal, bij de uiterste rechterzijde, ook den heer Peter Nothomb, wiens geruchtmakende annexatie-campagne men zich in Nederland nog herinnert. Sinds ons verblijf in België, van 1920 af, hebben we nog geen Kamerverkiezing meegemaakt zonder Nothomb als candidaat te zien verschijnen, maar zijn verkiezing bleef uit, tot op dezen dag. Thans heeft de heer Nothomb Luxemburg ontdekt, dat nog geen vertegenwoordiger in de Kamer had en hem afvaardigde. Die den heer Arbeidsovereenkomsten ADUARD. De landarbeidersbonden hadden de landbouwers te Aduard en omg. opnieuw uitgenoodigd v oor een bespreking over de loonen en verdere arbeidsvoorwaarden voor 1936-37. Aanwezig waren 17 werkgevers, die tenslotte verklaarden, dat zij voor hun bedrijven de loonregeling wenschten te aanvaarden, die voor de periode 1936-37 zou worden afgesloten voor het district Noordelijk Westerkwartier. Ook een niet aanwezige landbouwer verklaarde zich in dezelfde zin schriftelijk bereid. De landarbeidersbonden zullen nu den Minister verzoeken aan de overige landbouwers verplicht overleg enz. te willen opleggen. TJUCHEM. Op de conferentie van het bestuur der werkgeversvereeniging in het landbouwbedrijf te Tjuchem-Meedhuizen en de vertegenwoordigers der landarbeidersbonden werd inzake de loonregeling 1936- -37 volledige overeenstemming verkregen. Beide partijen trokken tenslotte de ingediende voorstellen terug. Met uitzondering van een kleine verlaging voor het tarief van het vlastrekken zullen de in het contract 1935-36 geldende loonen en arbeidsvoorwaarden ook gelden voor het contract 1936-37. Nothomb vroeger gekend hebben, met zijn stormtroepen en zijn fascistische centurios, denken zich zijn aanstaande intrede in de Kamer wellicht als de geste van den veroveraar, aan het hoofd van zijn jeugdcorpsen, rumoerige jongelieden, die de schildwachten en de deurwaarders omver zullen loopen om de oude parlementariërs uit de Kamer te jagen. Maar de heer Nothomb is door zijn jeugdcorpsen verlaten en de jaren hebben hem vooral ook politiek verouderd, van stout fascist is hij braaf democraat geworden. Hij heeft thans, stil en bescheiden, in het afgelegen Luxemburg, den weg naar Damas gevonden, die tot het Kamerlidmaatschap leidt. n het nederige Ten-Noey, een klein Ardennendorp, werd hij tot lid van den gemeenteraad gekozen en Aarlen, de hoofdstad van Luxemburg, waar zijn familie zeer bekend is, vaardigde hem af als candidaat voor de Kamer, waardoor zijn verkiezing verzekerd werd. Dat beteekeht, op de banken der rechterzijde, een begaafd redenaar en wellicht binnenkort een minister meer, die, wanneer men hem de portefeuille van Buitenlandsche Zaken geeft, nog van zich kan doen spreken, vooral ook in Nederland. Dat een bespreking over lyrische kunst, politiek-parlementair heet dat een operadebat", kon ontaarden in een formeele bokspartij, is noch stichtend voor de kunst noch voor het parlementarisme zelf, om van het geschonden decorum der Belgische Tweede Kamer maar te zwijgen. Het gebeurde deze week in een vergadering der Kamer-Commissie van Onderwijs en Schoone Kunsten. De twee Kamerleden Clerckx en Van Belle, een Vlaming en een Waal, verdedigden met vuur de onderscheidenlijke belangen van de Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen en van de Koninklijke Fransche Opera te Luik. De Waalsche afgevaardigde, er op wijzend, dat de Luiksche Opera den Staat nog niets gekost had, terwijl de Antwerpsche Opera steeds van staatssubsidies had moeten leven, eischte voor de Luiksche Opera een staatssubsidie van driehonderdduizend francs, welk bedrag dan maar genomen moest worden van het millioen, dat de Antwerpsche Opera aan staatssubsidie genoot. De Vlaming wilde daarvan echter niet hooren en gaf dat den Waal ongezouten te verstaan. De Waal repliceerde even heftig en het debat ontaardde weldra in een scheldpartij. De heeren voegden elkaar, in t Fransch, allerlei vischmarktuitdrukkingen toe en het viel op vat de Vlaming nog sterker virtuoos was in de Fransche scheldtaal dan zijn Waalsche tegenstander. De Waal stond even verstomd en hij was zichtbaar en hoorbaar de mindere. Overrompeld door den snellen woordenvloed van den Vlaming bleef den Waal niets anders over dan hem te overschreeuwen, hetgeen hij trachtte te doen door brullend uit te roepen, dat de Antwerpsche Opera een platte boerenkennis" was, waarop de Vlaming antwoordde, dat het oude besjeshuis, hetwelk te Luik opera genoemd wordt", geen cent subsidie waard was. Hetgeen den Waal de tegenwerping deed lanceerën, dat het Waalsche land, onder andere te Luik, Verviers, Mons en Namen, steeds een stuk of vier met eigen middelen floreerende operas gehad heeft en nog bezit, terwijl er in Antwerpen nog niet één kan floreeren, al wordt ze nog zoo dik gesubsidieerd. n wezen bestaat er geen Vlaamsche Opera", schreeuwde Van Belle, al wat te Antwerpen opgevoerd wordt is vertaald werk, stuntelig werk, kunstloos werk, mishandeld werk, vierde rangswerk. Een volk, dat componisten, dichters noch zangers heeft, behoeft ook geen Opera te hebben", beet Van Belle den Vlaming Clerckx toe. En een ezel, die zoo lomp balkt als jij", antwoordde Clerckx weer, moet een pak slaag hebben om hem te doen zwijgen." Ondertusschen vermaakten de andere Kamerleden zich kostelijk met den vinnigen woordenstrijd tusschen deze twee kunstbroeders" van Vlaanderen en Wallonië, die men plotseling hun plaatsen zag verlaten om als twee losgelaten stieren, op elkander in te loopen. Een kopstoot van den Vlaming en de Waal lag spartelend tegen den grond, vanwaar hij een trap in de lucht deed naar zijn tegenstander om dan weer overeind te kruipen en de bokspartij moedig voort te zetten. Zij duurde echter niet lang genoeg om den overwinnaar aan te duiden, want de Kamervoorzitter drukte op den knop der electrische schel, waardoor hij ineens drie Kamerbewaarders te voorschijn tooverde, die er na veel moeite in slaagden Vlaanderen en Wallonië, zijnde de twee kunstzinnig-boksende" Kamerleden Clerckx en Van Belle, te scheiden, waarmede niet alleen de bokspartij maar ook de vergadering" afgeloopen en de kunst zoowel als het parlementarisme weer eens gediend waren op de beschaafde wijze onzer twintigste eeuw. W. v. M. ASSEN, De Chr. en Moderne landarbeidersbonden hadden deze dagen de commissie uit de landbouwers te Assen en omg. uitgenoodigd voot een bespreking over de afsluiting eener loonregeling voor 1936-37. Wegens afwezigheid van enkele werkgevers-commisise-leden, die verhinderd wiuren, kon de conferentie geen voortgang hebben en werd besloten begin April nogmaals bijeen te komen. UT HET VEENBEDRJF. 23 De verveners in de gemeente Schoonebeek, die tegen Dinsdag j.l. in t café Groothuis te N.-Amsterdam, door de samenwerkende arbeidersorganisaties tot een bespreking over de loonen, waren uitgenoodigd, zijn geen van allen verschenen. De arbeidersorganisaties meenden dit op te mogen vatten als een weigering, om met hen over de arbeidsloonen overleg te plegen, met gevolg dat zij besloten aan den Minister van Landbouw en Visscherij mede te deelen, dat de leden van de Nederlandsche Turfcentrale, hun veenderijen exploiteerende in de gemeente Schoonebeek, niet bereid zijn tot overleg met de arbeidersorganisaties, met verzoek met betrekking tot die verveners te nemen de maatregelen, die ingevolge de Landbouwcrisiswet kunnen worden genomen, als overleg over de arbeidsvoorwaarden wordt geweigerd.

24 STLLE NO. 9 JESCHREVH 4 DOOR LESLE CHARTERS PEEKBNNGENVAN ALEXANDER RAYMOND 11 NEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN VRJDAG 3 APRL 1936 STLLE No.» BEEKT WAT VXNUER. AFDKUK. KJiM QB- NOMEN ZONDEK DAT DE EGE- NAARS EB VAN AF WSTEN ZEVENDE BLAD PAARDENFOKKERJ Rede R. A. Maarsingh in de Wieringer-meer. Men schrijft ons n het hotel Smit te Slootdorp werd Dinsdagavond j.l. een lezing over de warmbloedfokkerij gehouden door den heer R. A. Maarsingh, secretaris van het Groningsche Paardenstamboek en wel op uitnoodiging van de afdeeling Wieringermeer van de Noord Holl. Maatsch. van Landbouw. De heer Maarsingh begon zijn gezellige en leerzame lezing met als zijn meening te verkondigen, dat alle rassen die werkelijk ras zijn, hippologisch goed zijn. Wat is het juiste ras, dat men voor zijn bedrijf moet kiezen? Men vrage zich daarbij eerst af voor welk speciaal doel men de paarden wil gebruiken; daarna kieze men het ras. Het trekpaard is om te trekken, de harddraver om te harddraven, het renpaard om te rennen, de hackney om als luxe paard wat te flaneeren, etc. Toch kan een ras geschikt zijn voor meerderlei doelen. Zoo is b.v. een Oldenburger een speciaal landbouwpaard, maar tevens geschikt voor legerpaard. De paardenfokkerij- moet zorgen, dat ze zich steeds laat leiden door de doelstelling van te fokken ras, niet door toevalligheid van het individu. Voor iedere fokkerij zijn als het ware gelijke algemeene normen, als juiste wijze van verplaatsing, juiste wijze van het verwerken van het voer, uithoudingsvermogen, melkrijkheid v. h. veulen, goed beenstelsel, goed spierstelsel. Toch zijn er voor ieder ras speciale juistheden, in verband met datgene wat voor dat ras geperfectionneerd is, b.v. bijzondere beweging, bijzondere wijze van verplaatsing (galop volbloed). Het warmbloed s meer nog een cultuurras dan het koudbloed. Het oerfundarient voor elk cultuurras is de Arabier. De fokkers maken de fokkerij. Maar als een onverbreekbaar geheel hiermee moet de leiding beschouwd worden. De officiëele steun voor de paardenfokkerij gaat door de Regelingscommissie en door de Stamboekcommissies. De Regelingscommissies regelen de hengstenkeuringen, ook krachtens art. 16 van de Paardenwet. De.Koudbloedfokkerij wordt hier te lande gedreven in één richting. Dit kan en isjuist, omdat het type van het koudbloed overal gelijk is. Met de warmbloedpaarden is dit in het geheel niet het geval. Deze fokkerij kan daarom niet in één richting gedreven worden. Niet de naam, maar de typebewustheid kan alleen de richting vormen. Wil men in de paardenfokkerij een hooge trap bereiken, dan zal dit eerstens door middel van de hengsten moeten geschieden. Stamboekhouderij moet niet alleen bestaan uit het inschrijven van paarden. Ook de premiekeuringen verzorge men zoo goed mogelijk en vergete niet de verrichtingskeuringen. n de pauze werden door enkele heeren vragen gesteld, die uitvoerig door den spreker werden beantwoord. Zoo werd duidelijk uiteengezet de groote bezwaren verbonden aan het hebben van één stamboek voor de warmbloedf okkerij. De verscheidenheid in types maken dit niet mogelijk en het omvormen van de verschillende tot één warmbloedstamboek zou nu voor onze geheele warmbloedpaardenfokkerij funest zijn, vooral ook met net oog op de uitvoer, welke weer terug kan komen. Uit een applaus bemerkte men de instemming van de vergadering met de mededeeling van een der aanwezige koudbloedfokkers, dat hij hoopte, dat naast de opgerichte koudbloedvereeniging een warmbloedvereeniging zou gevormd worden, omdat spreker het met den.heer Maarsingh eens was, dat deze beide in goede harmonie naast elkaar in de Wieringermeer zouden kunnen bestaan. Na de pauze werden verschillende rassen en verschillende bekende Oldenburgers op het doek gebracht, waarbij de heer Maarsingh op zijn bekende vlotte wijze toelichtingen gaf. De ruim zestig aanwezigen toonden voor de lezing veel belangstelling en het zal ons niet bevreemden, als binnen afzienbaren tijd het resultaat hiervan zal zijn, de oprichting van een warmbloedvereeniging en het stationneeren van een goede warmbloedhengst. Het Nationaal Paardenstamboek, waaronder de Wieringermeer ressorteert, zal dan de vruchten van de lezing van den secretaris van het Groninger Paardenstamboek zeker plukken. Met den spreker willen wij hopen, dat dit zoo worde. LANDBOUW en VEETEELT Landbouwver. Rolde. ROLDE 1 April. n hotel Wageningen" vergaderde bovengenoemde vereeniging. De winst bedroeg in het afgeloopen jaar enz f 482.07. De reserve is gestegen tot f 6441.33. Tot leden der kascommissie voor het volgende jaar zijn aangewezen de heeren J. Rademaker, J. Vrys en L. Oostebrink. Besteld werden verschillende stikstofmeststóffen, puntdraad en eierkolen. n totaal werd in t afgeloopen tijdperk voor f46655.43 aangekocht. Bij de rondvraag kwam de aardappelkeuring te velde ter sprake. Verschillende leden waren ontevreden over de keuring, zooals die t vorige jaar is geschied. Besloten is zich met een adres tot het D.L.G. te wenden, om hierin verandering te krijgen. Controlevereen. Eexterveen. n café J. de Wit te Eexterveen hield bovengenoemde vereeniging onder presidium van den heer W. Speelman, haar algemeene jaarvergadering. De ontvangsten bedroegen f 417.69, de uitgaven f 346.92, batig saldo f 70.77. De heer J. Hoiting werd als bestuurslid herkozen. Uit het verslag van den controleur bleek dat er waren onderzocht 1899 monsters en uitgerekend 106 volledige melklijsten. De gemiddelde opbrengst was van alle dieren in 335 d. 4099 k.g.melk, 3,22 pet. vet, 149.1 k.g. boter of f 205. Melkveehoudersvereeniging Veendam Wildervank en Omstreken. Onder voorzitterschap van den heer J. Kraan van Wildervankster dallen, werd gisteren in t hotel Java te Veendam de alg. vergadering van de Melkveehoudersvereen. VeendamWildervank en Omstreken gehouden. Het ledental steeg van 189 tot 197. Wat de financieele toestand betreft het volgende: De boeken sloten dit jaar met f40.94, het saldo van 1934 f 124.30. Aan kas ;is nu f 165.24. De straatprijs van de melk schommelde dit jaar tusschen 7 en 9 cent per L. De ventersprovisie bleef onveranderd 2y 2 et. Door de melkboeren werd over 1935 in totaal 867.403 K.G. volle melk geleverd (v. j. 822840 K.G.) in totaal geleverd door 196 leden. Voor de volle melk werd uitbetaald f 33503.43, voor de ondermelk f 3705.57. De gemiddelde prijs van de bovenmelk is per K.G. geweest 3.S6 5 et. (v. j. 3.64 et.) van de ondermelk 0.63 4 et. (v. j. 0.84 2 ). Van de zuivelfabriek werd betrokken 108.214 K.G. veevoeder (v. j. 61.575 K.G. (waarvoor werd betaald f6654.31 (v. j. f 4086.78). Het verslag werd goedgekeurd. Van den Gezondheidsdienst voor vee in Groningen is bericht ingekomen, dat de Veehouderij Centrale heeft besloten dat in het vervolg niet meer reageerende koeien zullen worden overgenomen. Zij, die hun stal t.b.c.- vrij willen maken, zullen dus de reageerders op andere wijze moeten kwiteeren. Tot bestuurslid werd herkozen de heer G. Blaauw met 70 van de 75 uitgebrachte stemmen. Goedgekeurd werd het voorstel van het bestuur om het contract met de coöp. zuivelfabriek Eendracht te Eext te verlengen. De heer Ybema, directeur van de zuivelfabriek Eendracht te Eext dankte de leden voor het besluit tot verlenging van het contract en deed eenige mededeelingen. Aankoopvereeniging Zeyen. ZEJEN, 2 April. Onder presidium van den heer E. Eisinga werd in het café Hingstman een vergadering gehouden van de Coöper. Aankoopvereeniging Zeijen". Als spreker trad op de heer Vedder, leeraar aan de R. L. W. S. te Emmen met het onderwerp: Regelen enz. bij den verbouw van goedgekeurde aardappelen". Zijn interessante voordracht vond een dankbaar gehoor. GEMEENTERADEN NEUWOLDA Het bekende adres van den Raad van Finsterwolde om adhaesie, werd voor kennisgeving aangenomen. Voorts werd besloten de ontruimingstermijnen voor de woningen, bewoond door wed. Bargeboer en S. Bult te verlengen maar niet langer dan een jaar. De voorzitter deelde mede, dat de drainage van het kerkhof thans geheel in orde is, terwijl B. en W. voorts zich tot Ged. Staten hadden gewend met het verzoek een andere regeling te treffen in de verdeeling van de kosten der Langeweg en der Kerkelaan. De rekening van het B. A. werd vastgesteld met een subsidie van de gemeente van f 6250. Voorts werd besloten over te gaan tot het opmaken van een uitbreidingsplan, dat zal worden opgemaakt door ir. J. Bekkering Vinkers te Groningen. Besloten werd wederom een extra uitkeering aan de werkloozen te verschaffen, waarbij de gem. f96 en het Rijk f 105.60 zal toepassen. De ijsbaan werd wederom aan de vereeniging verhuurd voor f 120. per jaar voor den duur van drie jaren, terwijl de vereeniging het recht kreeg het eerste jaar het gras te hooien. Het voorschot voor de school voor bijzonder lager onderwijs werd vastgesteld op f464.72, terwijl mej. Bakker als onderwijzeres aan de Oosterschool ontslagen werd wegens een te kort aan leerlingen. Het kohier hondenbelasting werd voor 36 vastgesteld op f360. Uit de gehouden besprekingen over deelname aan de landbouwtoeslagregeling werd besloten hieraan niet weer deel te nemen, daar dit volgens verklaringen van den voorzitter de gemeente het vorige jaar f 2400. extra had gekost. Besloten werd de N.. T. H.. L. stroom te leveren voor inkoopsprijs vermeerderd met het bedrag voor aanleg van de kabels etc. Tegen de heeren Niehof en Grimminga. De Gecommitteerden van het waterschap Oldambt wilden geen belissing nemen in zake het in orde maken van de opritten bij de bruggen te Kopaf en over het Koediep. Er is hierbij een verschil van meening tusschen den Raad van Nieuwolda en het waterschap Oldambt. Op voorstel van den heer Ritsema werd besloten Ged. Staten te verzoeken de wegen van de gemeente in het wegenplan op te nemen. DERENHOEKJE G. W. te H. Geef warme melk, waarin oudbakken brood, beschuit of havermout gekookt is. Ook bouillon met rijst, oudbakken brood en havermout is zeer aan te bevelen, hoewel het natuurlijk duurder is. Maak in het begin een dunne brij ervan en voeg langzamerhand meer vaste stof toe, zoodat het dikker wordt. Meng van het begin af dagelijks een beetje rauw fijn gemalen vleesch door het voedsel heen. Vooral de eerste 3 maanden. Dit bevordert de groei. Voer in het begin 4 a 5 maal daags, tot het dier 8 weken oud is, daarna langzamerhand verminderen tot 3 maal daags. Geef verder dagelijks 1 eetlepel levertraan en 1 theelepel beendermeel door het voedsel heen. Wordt het dier ouder, dan verandert de voeding natuurlijk. nformeert u dan nog eens. Voer slechts kleine beetjes tegelijk en houd het dier graag. Er gaan meer dieren dood aan over- dan aan ondervoeding! Wat het hok betreft dat moet een houten vloer hebben, welke op eenigen afstand boven den grond gelegen is, tegen het optrekken van het vocht. Maak den ingang nooit in het midden van de voorkant maar tegen een zijkant aan. Het dier heeft dan achter het stuk wand een goede beschutting tegen den wind. Als bodembedekking stroo. FNSTERWOLDE Na zeer breedvoerige besprekingen werd een voorstel van B. en W. om over te gaan tot onbewoonbaarverklaring van 13 krotwoningen met 8 tegen 3 stemmen aangenomen. De voorzitter dselde mede. dat eerlang nieuwe voorstellen tot krotopruiming zullen volgen. Teneinde in de behoefte aan nieuwe woningen te voorzien werd besloten voorloopig 7 nieuwe woningen te bouwen en daarvoor een bijdrage wegens krotopruiming aan te vragen. Een verzoek van een comité voor het organiseeren van een ophaaldienst van huisvuil, om het vuil te mogen deponeeren in het zoogenaamde Zandgat bij den Klinkerweg werd afgewezen. ngekomen was een brief van Ged. Staten, houdende uitnoodiging, de verordening tot heffing eener bedrijfsbelasting in te trekken. Gedeputeerden deelden namens den Minister mede, dat zonder volstrekte noodzakelijkheid op den landbouw geen nieuwe belastingen mochten worden gelegd, die met de bedrijfsuitkomsten geen rekening houden en die bovendien het gevaar medebrengen, dat de werkloosheid onder de landarbeiders nog zal worden vergroot. Wethouder Siemons vond dat de noodzakelijkheid dezer heffing voldoende vaststond, aangezien voor verschillende noodzakelijke uitgaven geen geld beschikbaar s. Met de stemmen der communisten vóór werd besloten de verordening te handhaven. De heer Muntinga drong aan op verbetering van den weg door Finsterwolderhamrik. Wethouder Siemons meende, dat in de vorige raadsvergadering aan een vroeger bestaan hebbende gymnastiekvereniging ten onrechte in de schoenen was geschoven, dat van het beschikbaar gestelde schoollokaal een onjuist gebruik was gemaakt. De voorzitter zegde onderzoek toe. SCHERMONNKOOG O.m. was ingekomen een schrijven van het Werkfonds 1934, mededeelende dat er geen termen aanwezig waren om platte steenen voor een wandelpad langs den Badweg te verstrekken. Van Th. Langhout was een verzoek ingekomen hem gereedschappen ten behoeve van de werkverschaffing te verstrekken. De.heer Drent was voor inwilliging. B. en W. stelden voor afwijzend te beschikken. Aldus besloten. Een verzoek van den heer Reinhart over het maken van een trapje bij zijn huis werd eveneens afgewezen. Op een verzoek van den Boerenbond om gedurende de zomermaanden, wanneer ze genoodzaakt zijn voor hun bedrijf op de steiger te zijn, vrijstelling van wegenbelasting te krijgen, werd op voorstel van B. en W. afwijzend beschikt met 5 tegen 2 stemmen, die van de heeren P. Visser en Jansma. Overgelegd werd een schrijven van Ged. Staten met eenige op- en aanmerkingen betreffend de begrooting 1936. Ged. Staten wenschen van het saldo 1934 een reservefonds te vormen voor eventueel komende slechte jaren. B. en W. wilden tegemoet komen aan den wensen en stelden voor om van de posten straten en aanlegdam elk f 1000 alsmede van den post onvoorzien af te nemen >en hiervan een Reservefonds te vormen. Aldus besloten. Ged Staten wezen op de verlaging van opcenten der Personeele Belasting, welke zij gaarne weder tot 200 opcenten zagen opgevoerd. B. en W.achten nu ze dit jaar tot verlaging zijn overgegaan het niet juist deze belasting weder te verhoogen. Met algemeene stemmen werd besloten voor 1936 150 opcenten te handhaven. Ook zagen Ged. Staten gaarne verhooging van begrafenlsrechten en schoolgelden. B. en W. stelden voor de bestaande gelden te handhaven; aldus besloten. Ged. Staten vroegen of het noodig was een arrestantenlokaal aan te brengen. De voorzitter merkte op, dat hij het hier reeds 30 jaar zonder zoon lokaal heeft gedaan. Met 4 tegen 3 stemmen bleef de post echter gehandhaafd. Ged. Staten vragen of de subsidies voor V.V.V. en de beide muziekcorpsen moeten worden gehandhaafd. Met 6 tegen 1 stem, die van den heer Carst werden de subsidies gehandhaafd. Gerechtshof Zitting van 2 te Leeuwarden April. EEN SLECHT MAN EN VADER. Klaas W., 38 jaar, venter te Groningen, heeft een betrekking gehad van f 20 per week vast geld. De drank was het, die hem dit deed verliezen en mi staat hij op straat, hij moet stempelen en vrouw en vier kinderen hebben gebrek. Op 16 Juli kwam B. Jansen bij hem aan huis. hij moest nog geld hebben en met 50 et. per week zou het afgelast worden. De vrouw had zelf geen geld, maar zei ze, hij zit weer in het café. Samen zijn ze er heen gegaan. Ja daar zat bij aan de bittertafel. Jansen Met eerst de vrouw en moeder geld vragen. Die kreeg toen wat. Pres.: s het niet heel erg je geld te verdrinken en je vrouw niets te geven? Denk je niet aan je vier kinderen? Verd. zwijgt. Jansen heeft toen gevraagd om 50 et. Die kon hij niet krijgen, wel een vuistslag tegen het hoofd. Daarna is het een vechtpartij geworden en de broek van Jansen werd daarbij gehavend. Verd. zegt dat Jansen begonnen is, maar niemand gelooft dit. Proc.-Gen.: Waarom betaalde je niet? Verd.: k had geen geld. Proc.-Gen.: En wie betaalde dan in het café? Verd.: Proc.-Gen.: k. Dus daar heb je wel geld voor, het is treurig. Verd is veroordeeld door den Politierechter te Groningen tot veertien dagen gevangenisstraf. De Proc.-Gen. vraagt bevestiging van deze straf, die verd. dubbel en diwars heeft verdiend. VAN EEN WONDERKOE. De Proc.-Gen. is bij deze zaak zeer nieuwsgierig naar de wonderkoe van verd. Meer dan eens vraagt hij naar dit wonder dier. Verd., Cornelis H., 46 jaar, melkrijder te Vries, is eigenaar van het beest. Wanneer hij 6i cm. melk in de bus heeft, onderweg nog vijf maal een buslid vol melk daarvan opdrinkt, dan is er 32 i cm. in de bus, wanneer deze nog niet bij de fabriek is. Het lijkt wel wat op melk met gist. Verd. houdt vol, dat hij er uit heeft gedronken en de marechaussees hebben de maat genomen. Daar is niet aan te twijfelen. Anders staat het met de dieren van Van Dalen. Die geven bussen vol melk en als deze op de fabriek zijn is de melk geslonken. Dat is ook waar, want dezelfde marechaussees hebben dat met een duimstok gemeten. Nu hebben de marechaussees daar een verklaring voor gevonden, welke totaal bezijden de waarheid s aegt verd. Op 3 Nov., Van Daen had het al veel eerder geconstateerd, maar die is belanghebbende, dus niet te vertrouwen, heeft opper La Crois van Assen de melk gemeten van Van Dalen en van verd. De maten werden opgeteekend, maar verd. wist van deze meterij niets af. Wachtmeester Timmer kwam in de struiken te staan bij de plaats waar verd.s bus stond en zoo dat hij verd. van en "naar huls kon zien gaan. Tot de bocht was verder de weg te overzien. Wachtmeester De Vries keek dit rechte eind over en om de bocht heen lag opper La Crois. Wachtmeester Timmer moest dan weer van voren afkomen en met een boog omrijden en bij de volgende bocht gaan liggen. Zoo reed verd. veilig onder toezicht naar de fabriek. Thuis werd mets in de bus gedaan, maar nauwelijks was verd. in de bocht, of Timmer zag hem op de wagen klimmen en een schenkende beweging maken, to tweemaal toe. Ja zegt verd. ik heb uit een busdisksel gedronken. Daar kan maar weinig in en dus heb ik twee porties genomen. Wie nu wel eens uit een busdeksel gedronken heeft, waarin de bekende ronde gaatje zitten, weet dat verd. een goede maag moet hebben gehad. Wachtmeester De Vries kreeg verd. toen in het vizier en deze zag hem eenmaal schenken. Later zag opper La Crois hem en deae zag hem weer tweemaal overgieten. Niet alleen een goede, maar ook een ruime maag moet de man dus hebben. Het drietal marechaussees heeft verd. toen aangehouden en o wonder in de bus van verd. zat niet 6 cm. min vijf busdeksels, maar 32J c.m. melk. Dat is een wonderbeest van u, zegt weer lachend de Proc.-Gen. Ook de bussen van Van Dalen werden gemeten en die misten een vijftal liters. Daarop zijn de marechaussees naar den directeur gegaan en merkten toen dat verd. steeds een 2228 liter melk leverde en dat van één koe, terwijl thuis ook nog melk werd gebruikt. De directeur is nuchterder, hij gelooft niet aan wonderkoeien, hij schorste verd. direct als melkrijder pijnlijk heeft het den man zeker aangedaan dat toen zijn wonderkoe geen wonder melk meer leverde. Hij heeft dat waarschijnlijk voorzien, want bij een ander vroeg hy dien dog om hem eiken dag een liter of tien melk te verkoopen. De Proc.-Gen. vraagt verd. of dat diende om het groote verschil te bedekken. Nooit over gesproken zegt de man. De marechaussees gingen ook naar andere veehouders en ze vonden daar dat de cijfers op de melkbriefjes waren veranderd. De uitgewischte kwamen overeen met de cijfers im het boek van den directeur de nieuwe kwamen overeen met wat de boer meende afgeleverd te hebben. De Politierechter te Assen heeft s mans handelingen met verduistering bestempeld en hem drie maanden gevangenisstraf gegeven. De Froc.-Gen. acht deze straf juist gewezen en vraagt bevestiging. Mr. Groenewegen wijst nog op enkele dingen, die verd. zelf naar voren heeft gebracht, maar refereert Hof. zich spoedig aan het oordeel van net BURGERLJKE STAND SLOCHTEPJEN, 26 Mrt. t/m. 1 April. Geboren: Jantje d v H. Kolham; Jantje Emma d v W. D Hoeksema en D. de Jonge, Wilderhof; Hendenka d v F. H. Freijer en C Veltman, Slochteren; Heike Lammechien d v fj. Ritsema en G. Siertsema, Overschild ; Siepko z v H. B. Venema en S. Zuur, Harkstede; Jantje Trientje d v E. J. Doornbos en F Nijtourg, Harkstede; Thomas z v J. Hazenhoek en J. Ludolphie, Siddeburen; Jaapje d v A. Meijer en M. van der Laan, Helium. Ondertrouwd: H. Doornbos Sappemeer en A. v, Deest Slochteren; J. van Kalkar Groningen en J Dikkema, Scharmer; W Kamiminga Steendam en A. H. Schrik. Slochteren. Overleden: H. Juistinga 84 j. wedn. van D. Bolt Siddeburen; H. Akkerman 59 j. m v H. Dikkema, Harkstede. SCHEEPSTJDNGEN Kon. Ned. Stoomboot Mij. Oeres, Amsterdam naar Midd. Zee, pass.»1 Ouessant. Clio, uitr. pass. 14 Dungeness. Poseidon, Amsterdam naar Valencia, pa.- Dungeness. ris 29/3 van Ohristobal naar Pacifickust. Deucallon 24 van Baroelona te Genua. Vulcanus 2.4 van Triest te Piume. Triton, 2/4 van Natal (Braz.) n. Tutoyabaai. no 1/4 van Amsterdam te Bordeaux. HollandWest-Afrika Lijn. Amstelkerk uitr. pass. 1/4 Dungeness Stoomvaart Mij. Oceaan. Melampus 2/4 van Amsterdam naar Londen Alcinous 2 4 van Eurybates Amsterdam maar Java. 1/4 van Suez naar Java. Stoomvaart Mij. Nederland. Joh de Witt uitr. 24 te Genua. Rotterdamsche Lloyd. Baloeran thuisr. 2/4 van Tanger.. Garoet 2 4 van Rotterdam via de Kaap na Tjilatjap. Kota Tjandi 2/4 n.m. 1 uur van Hamburg " Bremen. Kon. Paketvaart Mij. Sawahloento 1/4 van Reunion naar St. Marie. Barentsz 1/4 van Port Louis naar Rodrigeuz. Tasman 3L3 van Hongkong naar Shanghae. JavaChinaJapan Lijn. Tjlsalak 31/3 van Shanghae te Batavia. Tjisadane 31/3 van Batavia te Hongkong. Tjibadak 31/3 van Hongkong naar Manilla, Tjisondari 1/4 van Shanghae naar Amoy. NEDERLANDSCHE EN VREEMDE SCHEPEN. Boekelo, Dakar n. Bordeaux, pass. 2/4 Pinisterl" Amstel 1/4 van Valencia te Barcelona. Theano 2 4 van Belfast te Fowey. jêngelina m.s. 31/3 van Cuxhaven n. Antilope m.s., Londen naar Beverwijk 2,4 te Vussingen. Lark m.s. 2/4 van Londen te Antwerpen. Oost Vlaanderen m.s.. Antwerpen naar Shoreha>ft pass. 2/4 Vlissingen. Argus m.s. 1/4 van Antwerpen te Londen. Corona m.s. 1/4 van Gravelines te Londen. Gruno m.s. 1/4 van Oaen te Fulham. Orion m.s. 1/4 van Antwerpen te Kingston. Reiger m.s. 1/4 van Duinkerken te Brentford. ris m.s. 1/4 van Antwerpen te sleworth. Baltic m.s. 1/4 van Zaandam te Beckton. Zeemeeuw m.s. 1/4 van Siirte te Charlton. Jantje m.s. 1/4 van Zeebrugge te WandswortH- Finguin m.s. 31 3 van Antwerpen te Poole Deneb nus. pass l Maria ms. 1/4 var. Lark nu. 1 4 van GTavesend naar Drittura ms. pass. 1.4 Southend. Hebe m.s. 1/4 te Margate Roads als bijlegger. Hydra m.s. pass. 1/4 Dungeness. Brabant mjs. pass. 1/4 Bevezier. Remi m.s. 31/3 van Shoreham naar Newhaven- Jura m.s. 1/4 van Dartmouth te Plymouth. Jacoba mjs. 1/4 van Oharlestown te Plymouth. Mado m.s. 1/4 van Mevagissey te Powey. Oud-Beijerland m.s. 31 3 v. Avonmouth te Trut 0, Venus m.s. pass. 1/4 Barry sland. rf Antwerpen m.s. l 4van Atobeville te Manches-W» Bèta m.s. 31/3 van Cork naar Burton Port. Eland m.s. 30/3 van Fowey te Londonderry. Jola m.s. 31/3 van Devonport te Tail of Bank. Bergenda.l m.s. 30/3 van Tail of Bank n. da m.s. 31/3 van Ranff te Dundee. Zeehond m.s. 31 3 van Londen te Grangemout Democraat ms. 31/3 van Grangemouth n. War worth. Pax m.s. pass. 313 St. Abbs Head. Setas 31 3 van Shields naar Buizerd m.s. 30/3 van Antwerpen te Bridlingtoll, j Gees m.s. 1/4 van Londen te Huil. Maraboe m.s. 1/4 van Boston te Middlesbro. Vecht m.s. 313 van Zaandam te Stockholm. Eems m.s. 30 3 van Aarhuus naar Hamburg. Hennie l/4 van Belfast naar Ramsay. Jobshaven 29/3 van Savannah te Tampa. Delfshaven arr. 30/3 te Rio Janeiro. Maashaven 30/3 van Tabou naar Gaboon. Manvantara, naar Bordeaux, was 1/4 8 u. 40 V.J 280 mijlen Z. van Lands End. Grada ms. 1/4 van Londen te Antwerpen. Nottingham m.s. 24 van Rotterdam te King.slyh? Oud-Beijerland m.s. 1/4 van Truro naar Drittura, Perer)" Rika, Bernina en Flying Scotsman, rn> arr. 2/4 te Antwerpen.. Hinry m.s., Antwerpen naar Shoreham, pass. 2 Vlissingen. n Margaretha m.s., Antwerpen naar Yannouw»> pass. 2/4 Vlissingen. Berkel 1/4 van Rochefort te Bilbao. Katendrecht 1/4 van Dublin te Foynes. Murena 31/3 van Puerto Mexico te Southampw» 1 Naaldwijk 30/3 van Nantes te Bilbao. Nejaco m.s. 2/4 te Granton van Groningen. AMSTERDAM, 2 April. Het s.s. Renata", groo 4000 ton. gebouwd bij de Nederlandsche Scheep! bouw Mij. voor de Shell-Groep, vertrekt 18 of dezer van hier naar de Noordzee, voor het houdjj van den proeftocht. Het schip komt onder direct van de Curacaosche Scheepvaart Mij. te s Gi venhage. Nieuw schip. Het tankmotorschip Miralda" dat bij de derlandsche Scheepsbouw $ Mij. te Amsterdam, % aanbouw is voor de Shell-groep, zal 25 dezerjs water worden gelaten. De Miralda" meet ton en wordt toegevoegd aan de vloot van < Petroleum Mij. La Corona" te s Gravenh»# e REDERWOLDERPOLDER, 1 April. Binnengekomen: Morgenstond m.s., J. van Nieuwe Statenzül. Kuip TERSCHELLNG, 1 April. Vertrokken: Ned. m.tjalkschip Rapia Dont Zaandam naar Hamburg; v»» Ned. m.tjalksciw Prinses Juliana, Pepping van Rotterdam na» Denemarken., Binnengekomen: Vliereede gepasseerd Ned. Rn " mmanuel, Smit van Rostock naar Duisburg; N<J m.s. Vertrouwen, Karssies, van Molschin na Neuss. HARLNGEN, 2 April. Aangekomen: Ned. ms. Birmingham, len, van Goole; Eng. s.s. Mavis stukgoed, v " Londen. DELFZJL, 2 April. Binnengekomen: Export st., Londen: Hunze : " Wijntjes. Hamburg: Ylva st, Brussel; Pehka %. Klein, Borkum; Gideon Pot, Borkum; Lu«Zweep: Onderneming. Zijlstra; Tnentje, u allen van Emden TT^itpraUi Vertrokken: Onderneming, Vellinga, Holten» Mercator, Havinga, Londen.

NEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN VRJDAG 3 APRL 1936 «en zóó van buiten mwi h Friesch Groningsche Hypotheekbank»"» Gevestigd te Groningen. Reserves f5.480.000. p 27 Maart 1936 zijn UTGELOOT F 984.400.- 3l /2,?, 4 % en 4»/2 V PANDBREVEN,,r ekkingslijsten op aanvraag gratis! verkrijgbaar De Directie: Mr. C A. KNGMA B. DORHOUT MEES Schoenen! Schoenen! w Weg met de malaise Want j maar kleine STOPPELMAN verkoopt Dui 2en 2 deri aalc te en de gekste lage prijzen. 2w arte la.^611 a HEERENSCHOENEN, als week-ends, bruine wart 0f brui 6 schoenen, vanaf f 1.98. Prima Motorlaarzen Nfw t leer tol f 4-50 - Voetbalschoenen vanaf f 1.45, ook in TrvCr Wa arbli u brengen een pracht sorteering DAMESSCHOEtLtS mooi ste van het mooiste, vanaf f 1-78. f. an af 39 cê«? SJES - en KNDERSCHOENEN, Crêpe Sandalen De bekend enzrt de klein» " Miner " Montcalm de onverslijtbare Rubberlaars ty-. 50 > t2.t5 man f 3-75, Andere soorten Rubberlaarzen f2.25, be i te WERKSCHOENEN, ook in chroom vetleer vanaf f 2-65- U behoeft k-" ard. -antant hij kle fi ne STOPPELMAN niet veel geld meenemen, V r de er Koopt alles voor een schijntje, "raaschdagen Kleine dus allen naar de Stoppelman! " -12 Folkingestraat No. 12 Dat vindt u alleen bij LDO Pinda Rotsjes -ir j. V 2 pond J-3 CS Rumboo en ong BrUSS - Chocolade 35 35^ 25 CtS, 1 pond 19 CtS, Prima Beschuit 2 rollen in 1" CtS «+~ N.V. Chocolaterie Lido" Nieuwe Ebbingestraat 26. Heerestraat 89 (hoek Ged. Zuiderdiep). mmmmmmmm ammmmmmmm Bil > 111 111 MP... - M 11.. UDE jbdegelfjkhed V J OOT«MARKT U-M KOOP EEN PAK BJ EEN DEGELJK ADRES WAAR U TE HEBT EN VOLLEDGE GARAN- EEN LAGE PRJS BETAALT, DAT S il,!, c KLARE illpliiclllcl» COSTUUMS fl6. 5 0 MAAT COSTUUMS f 26.80 KLEERMAKERSWERK Voor betere kwaliteit Gedistilleerd en Wijnen JOS. BEERES 0. Kijk in tjatstr. 47 Telefoon 1752 Alles wordt thuis bezorgd HONDERD GLADOLUSSEN in tien kleuren, slechts fl.. leder besteller gratis 10 pakjes bloemzaden speciaal voor perken snijbloemen, o. DERKSEMA Jr., te Scheemda. lpaschen aantocht! Moeder is dit geen reden om uw oude spulletjes eens aan de kant te gooien en een nieuw AMEUBLEMENT te koopen bij fis weer Bakker! Wij hebben al een aardig stelletje, b.v.: 4 stoelen, 2 crapauds f 29.75 prima ronde tafel f 6.50 rnmnleet moderne koordspiegel f compieei 2.99 dressoir met vitrine f 6.99 f 45 Totaal f 46.25 Dito AMEUBLEMENT als boven doch dan met vier 1 CRAPAUDS f 55.. Ook in het duurdere zijn wij ruim gesorteerd. ENGELSCH AMEUBLEMENT bestaande uit 4 crapauds f 100. i groote ronde tafel f 16. rr,mnii»et pracht com spiegel f 11. P leet dressoir 140 breed f 35. ; f 155 Totaal f 162. COMPLETE SLAAPKAMER kast i prima ledikant / eiken nachtkast } compleet 2 stoelen bekleed 1 f65 Complete SLAAPKAMER, 2 kleuren gelakt f 19.75 BEDDEN 3-deelig Bedstel 2-pers f 8.25 1 Prima Javakapok 3-deelig f 18.50 Ledikanten vanaf f 3.80 Matrassen f 2.75 1 Opklapbedden vanaf f 4.60 KARPETTEN Ook hierin een pracht sorteering en voor spotprijzen. Nu allen op naar de Oosterstraat 70 Buitenklanten! Boven de f6o. brengen wij u alles gratis per eigen auto thuis. Dus geen rommel, geen beschadiging.

Hier issouffk(vókterm) ({ [. aangebracht om de \ \_ n derevers ligt nog \ -#t - Z ~ T / dattcolbert, ondanks l k <:.# McfunVuht ingenomen -«ffi "--/ - - ~k- > " / veelvuldig dragen toch (vakterm Suscon uit- \ - 3b. -~J ~ " 5, ~ l prachtig in modelblijft te o Omwenteffnq r \.w»lk n onze Heerenkleeding! \ m Mme.--^^^^^^-V & A biedt u thans inplaats van het vroeger in Uw Costuum 9ebruikte z.g. linnen", het Binnenwerk voz/7ivu4x m,,: < "%" /<r \Het z.g. linnen", een plantaardig weefsel, / had steeds t bezwaar van kreuken. C & A is "& mêêêk mwmêb, er nu in 9eslaa9d dit «vervangen door n ~ W ~ \v% lp ifplllf Wy wollen weefsel, van met wol omsponnen M U f 1 wê/fr N^JAi dierenharen. Deze zijn buitengewoon veermêk rifi 1 111 krachtig; zij buigen wel, ÉilPx maar breken niet. wml JP t i Daardoor is het C&A Binnenwerk -VWmvta^r dan ook in alle richtingen zeer veerkrachtig. - Voorts WÈmk WÊÊÊ K Url Het trekt SteedS de St f We6r 9lad en d et y///// // ww // Vf^/ C&A de sporen van het dragen verdwijnen, zoodat Uw Costuum zun correcten vorm behoudt, hoelang U t ook draagt! Het C & A WtmVcUrt y» sw Costuum waarborgt U ook alle verbeteringen ojjfr& % als m bovenstaande bijschriften zijn aan- ::::::::::::::":% W ()ïfiß/ gegeven; de prijzen ervan zijn slechts: 19-75 25.75 29.75 35.- bieden wij U ook ruime keuze voor voor 7.50 9.50 12.50 15.75 Dongenskleeding en Heerenmode-Artikelen Ook in deze Costuums krijgt U voor Uw geld de grootste tegenwaarde aan kleeding

ACHTSTE BLAD NEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN VRJDAG 3 APRL 1936 27 WAAR WERK S VOOR DE JONGEREN n en bij het G. C. J. M. V.-huis te Midlaren 1J Midlaren, maar op veiligen afmiddp Van de drukke wegen, verheft zich noc >vv n het wijde land een gedeelte, dat en geëgaliseerd, wt vol oneffenheden is met brem en laag struikgewas, p hiif is gebouwd het mooie ontspannings- V van de Gron. Christ. Jonge Mannen vereeniging (G.C.J.M.V.), die er haar confenues houdt, weekends organiseert, cursusen het tot andere doeleinden ge- E it huis is een kostelijk bezit, dat temeer Zdt gewaardeerd, omdat het nieuw is en WnTi?" dus nog niet alles van genoten heeft, het bieden kan. Langzamerhand zal dit iets vanzelfsprekends worden, maar ook rpj l zal het een bron van voortdurende gde tn.bniven voor wie erheen trekken om ri i" de stille natuur het gedaver van te de stad vergeten. Op het oogenblik herbergt het G.C.J.M.V.- secouw een bijzonder gezelschap. Maandag j.l. w. er d het namelijk bezet door twintig jeugdige werkloozen met aan het hoofd den heer Ont nstra > den bekenden leider van het j3r s Panningslocaal voor Jeugdige Werkj^en in de Sophia-straat, en diens echtge- neurige groepje hebben we gistermid- dap ters.?pgezocht in gezelschap van den heer L. v td ti?: Jeugdige Werkloozen, een der organisa- lid van de Gemeentelijke Commissie heiri hebben meegewerkt tot de bedrijvig- Onv, Welke er thans heerscht in het "fcrm.v. -gebouw. nlnt v lksbond is hiervoor in de eerste dank verschuldigd. Daar beschikte Vf-v 1 over een aardig bedrag, dat bestemd was oor een werkkamp of een soortgelijk iets. geld blijft in dezen tijd natuurlijk wet stil liggen. Er was al spoedig, dank zij de wedewerking der Gemeentelijke Commissie, een werkobject gevonden. De G.C.J.M.V. woest en nog verschillende werkzaamheden laverrichten aan haar zomer-residentie. en kwam tot een onderlinge bespreking, er werd nog wat geld gevonden en zoo kon men geheel uit particuliere middelen 20 jonge werkloozen uitzoeken om gedurende twee we- en volgens de in dergelijke gevallen gebruikelijke condities te- werken, écht te werken:. een gebouwtje voor fietsen moet er komen, inplantingen zijn noodig, evenals enkele Paden. Daaraan mogen de jongens nu hun krachten wijden Ze doen het met liefde en opgewektheid. Geen druilerige regen weerhoudt?en. En toch hadden ze heusch geen opzich- :!"> die achter hen aanjoeg, toen wij gisterwiddag onverwacht binnen vielen. De heer ee nstra was naar de stad en kwam pas een f w artier na onze aankomst terug. Maar zijn jongens n hadden tijdens zijn afwezigheid een stuk grondwerk verzet. ~~ t is een best stelletje, zegt de leider tegen geen moeite mee en elke aanstekend"" PS^^^volsdtt ben uit" Wfvf e krijgen den indruk, dat hier van een eaerkeerige appreciatie sprake is, wanneer epl om de tafel zitten waar gedamd en mi, aakt wordt en waar de thee zelfs onder lkale genietingen wordt gedronken. wordt s morgens en s middags stevig zegt de heer Feenstra nog, maar er sa,, yd genoeg over voor ontspanning. hinri Pr? ds.t Drdt het wel eens laat, maar dat vroee vnft et Want s mors ens blij" ïe \Z"? wr ï de veer en Hier buiten leer je elkaar VL, nnenkom je nader tot de jongens, komen- «5 steii zich meer voor je open. JJit is het bekende geluid, dat we overal "wren, waar we bij dergelijke werken als som En de leiders weten ons dan l0n"v. ccl te vertellen van de tragiek van die ook t, niets doen gedoemde levens. Maar effert n ze getuigen van het verrassende spoedijan den arbeid buiten. De jeugd veert levemkr W t? r P> in haar is een bron Van wordt die al te graag in arbeidskracht omgezet _ laren tv!\ is het ook zoo goed hier in Mid- "e ievpt,m.. t siaat (jie jonge gezichten FEULLETON DE GOUDEN BRUG Roman van HANNO PLESSEN. 1) (Nadruk verboden)..het loopt dr. Delmers cliënten vandaag?jet mee. Onverrichter zake moeten zij ie ns, in nnsbruck welbekende woning met pet ruime, door een adelaar gekroonde porllek in de Hertog Friedrichstraat verlaten. Keeds twaalf maal ruw geschat heeft pnton, het bejaarde huis- en familiefacto- ReÏÏ\ m zi -> n beste Hoogduitsch den teleurbezoekers meegedeeld: te~"l,neen. meneer Delmer is vandaag niet fdaama komt hij er toe de kleine, voor ts in den erker van de studeerkamer aandacht Personen te dekken en zijn volle tel met schenken aan een kouden scho- P een n mge esc^ zeer bijzondere delicatessen, een schaal Wijn van een beroemd jaar en Scnuift nil met fruit. Behoedzaam zijden van rf en paar leunstoelen aan beide uit naar h tafel en hierna gaat zijn zorg KeliraS) WpvL Pi oien van de kostbare, oude den.. - e de erker van de kamer scheibijna ep eis zeer groot, in haar vorm lederbeh vierkant - Van net donkerbruine dit ang is worrtf hechts weinig te zien, want breede vnjwel geheel bedekt ai door een even tapiit i hooge boekenkast. Een Oostersch vloerhoi 1 bijzonder mooie kleuren dient 1 als trek t n het midden van het verbureai een mahoniehouten schrijfstaat Van geweldige afmetingen. Daarvóór Waaron 6^ ng 11 stoel met een leuning, nemen Delmer zijn cliënten laat plaats Ren o+r. Het arme zondaarsbankje noemt "ate Lien dezen zetel, taarn» e.lien is de bewoonster van de Lan- Wa ", de vrouw, wier bezoeken!?cht en en vi,o brengen in dit vertrek en vreugde wonlr enmg in het gemoed van wr. zijn be- rerwüle van een babbeluurtje met uit. Baby" heeft het hoogste woord, zijn stem hoor je boven alles uit. Maar hij moet zich terdege weren, want de meeste anderen geven hem weinig toe. Mevrouw Feenstra heeft een woelig troepje te verzorgen. Evenals haar man doet ze het met liefde en toewijding. G-e kunt in haar stil genoegen de uitbundigheid der jeugd weerkaatst zien. En zij kan u verhalen vertellen over de eetlust der jongelui!! Maar alweer groote waardeering aan den anderen kant ook. Want als we bij het weggaan nog even met Baby staan te praten, die bezig is een papje in een kruiwagen te mengen, dat hij cement noemt, en we vragen hem naar zijn ondervindingen, dan zegt hij: t s hier best ook van eten en drinken. Groot werk wordt in Midlaren niet gedaan. Elk gelegenheidskarweitje helpt echter en de heer Feenstra vertrouwt ons toe, dat hij al aan het cijferen is om te zien of er nog niet een paar werkjes bij kunnen. We zouden dan van dat stuk een sportveld kunnen maken. Er zit een mooi putje werk in. De heer Feenstra is een optimist en soms krijgen optimisten toch ook wel eens gelijk in hun goed vertrouwen wanneer ze, zooals hier het tenminste, geval is, al hun energie er achter zetten. CHR. RECLASSEERNG Jaarvergadering Prot. Chr. Reclasseeringsvereeniging Onder leiding van den voorzitter prof. J. Übbink, werd gisteravond in het Concerthuis de jaarlijksche ledenvergadering gehouden van de Prot. Chr. Reclasseerings Vereeniging. De secretaris Mr. H. T. MEJERNG, en de penningmeester, de heer T. JOUSTRA te Haren, brachten daarna hun verslagen uit die na bespreking werden vastgesteld. De heer N. v. d. Veen rapporteerde namens de kascommissie accoordbevinding, waarna de penningmeester werd gedechargeerd. Tot bestuursleden werden herkozen ds. A. H. Hilbers, Chr. Geref. pred. en ds. H. W. te Winkel, Ned. Herv. pred. beiden te Groningen terwijl in de vacature-j. Posthuma werd voorzien door de benoeming van r.gnirrep. Rede Drs. W. Nieboer. Drs. W. NEBOER hield vervolgens een rede over t onderwerp Rondom t rapport". Naar men weet worden, meestal op verzoek van den Officier van Justitie, door de reclasseeringsvereenigingen voorlichtingsrapporten ingediend omtrent de personen, die zich voor rechtbank of politierechter wegens een strafbaar feit hebben te verantwoorden. De Chr. Reclasseerings Vereeniging bracht in het afgeloopen jaar niet minder dan 57 rapporten uit. De heer Nieboer besprak in zijn rede den arbeid dien de rapporteur moet verrichten om de gewenschte inlichtingen te verkrijgen en de eischen die aan het rapport moeten worden gesteld. Een geanimeerde discussie volgde. Van den arbeid. Aan het verslag van den SECRETARS ontleenen we dat de heer Bijleveld van Leeuwarden gedurende enkele maanden voor rekening van de afdeeling in de provincie en de stad propaganda heeft gevoerd. Met succes. Overal werden onder zijn leiding damescomités gevormd, die een flink aantal contribuanten hebben geworven. Alhoewel ook dit boekjaar nog met een nadeelig saldo sluit, is er toch, dank zij de actie-bijleveld en de nationale reclasseeringscollecte, een verbetering in den financieelen toestand der afdeeling ingetreden. Propaganda zal evenwel bij den voörtduur noodig blij ken. Mr. Meijering vertegenwoordigde ook dit jaar de afdeeling in den Reclasseeringsraad. 87 gevallen kwamen voor voorw. invrijheidstelling in den Raad in behandeling: in 19 gevallen werd een rapport door Mr. Meijering uitgebracht. De arbeid onder de gedetineerden in de haar is Eugen Delmer gaarne bereid belangrijke conferenties te verdagen en dringend om afdoening vragende processtukken op de lange baan te schuiven. Door niets en niemand laat hij zich storen, wanneer hij haar verwacht. Weet u wel zeker, dat mevrouw vandaag komt? vraagt Anton twijfelend. Zijn door een jarenlangen dienst in dit huis veroverde positie is van dien aard, dat hij zich een dergelijke opmerking wel mag veroorloven. Maar beste kerel, dat behoef je toch niet te vragen! zegt Delmer, die in de beste stemming verkeert. Nu ja, ik bedoel maar, omdat zij het niet vooruit heeft laten weten, zooals anders Alsof dat noodig was! Vandaag! Maar mn goeie man, weet je dan niet, wat het vandaag voor een dag is? Herinner je je dan heelemaal niet meer wat er vandaag voor twee jaren gebeurde? Ach nee hoe is t mogelijk roept de oude bediende verschrikt in een plotselinge herinnering. Dat ik daar niet direct aan gedacht heb nee maar En zichtbaar ontevreden over zichzelf schudt hij afkeurend het grijze hoofd. Zijn meester lacht: Nou, erger je maar niet. Dat kan zelfs jou overkomen, zij het dan, dat je dezen datum toch eigenlijk niet mocht vergeten. Want op dezen helderen Decemberdag is het juist twee jaar geleden, dat Renate Lien het witte huis betrok, dat zij halverwege den selberg heeft laten neerzetten. De Lantaarn" hebben de bewoners van Lans, Sistrans en alle andere omliggende dorpen van de helling het niet ten onrechte gedoopt, want in zijn eigenaardigen, dobbelsteenvormigen bouwtrant met zijn hooge, breede schuiframen, gelijkt het s avonds, als alle lampen branden, werkelijk een groote lantaarn, die het geheele landschap beheerscht. Ja, ja, twee jaar woont zij nu al bij ons, zegt Eugen Delmer langzaam bij zichzelf, terwijl hij diep in gedachten, de handen op den rug gevouwen, het vertrek op en neer. loopt. De jurist is een zestiger, maar zijn rijzige gestalte is nog kaarsrecht en vol jeugdige THJS JS EN DCKE DONS N DE WOLKEN strafgevangenis alhier werd verricht door de heeren H. C. van den Houten, E. Star, prof. dr. J. Th. Übbink en J. Zuidema, Over 57 personen werden rapporten uitgebracht: 55 6. Je krijgt hier nu iets vreemds te zien, zooals je nooit nog zag misschien! Je moet niet denken, dat het vogeltje, dat steeds naar Dick te kijken zat, dien kleinen rakker nu ineens vergat! Het vond het heel erg slecht, dat Dick zich daar te slapen had gelegd; gewis toch, dat hij op zijn minst de kou te pakken kreeg. De vogel dacht daaraan, toen hij naar boven steeg; en hij is recht op een groote wolk toen afgegaan. Maar wat daar op die wolk nu stond, was iets. als men nergens anders vond daar stond een slot, zoo stevig als op vasten grond! Het was heel mooi en groot, terwijl het zoo een schitterenden aanblik bood. Dit vreemd geval kende de vogel blijkbaar al; want hij is niet in t minst verbaasd, maar vliegt ér heen met groote haast. vervolg.) aan den Officier van Justitie te Groningen, 1 aan den Officier van Justitie te Leeuwarden en 1 aan den Politierechter te Amsterdam. Overeenkomstig het advies van de afdeeling werd in 29 gevallen een voorwaardelijke straf opgelegd, waarvan in 27 gevallen met bijzondere voorwaarden. n 4 gevallen volgde overeenkomstig het advies van de afdeeling een voorwaardelijke seponeering. Op 1 Jan. T935 stonden 48 voorwaardelijk veroordeelden onder toezicht der afdeeling. n den loop van dit jaar kwamen er 25 voorwaardelijk veroordeelden en 4 gevallen van voorw. seponeering bij. Van een 6-tal verstreekde proeftijd gunstig, terwijl helaas in 5 gevallen ten uitvoerlegging der straf moest worden opgelegd, hetzij wegens recidive, hetzij wegens overtreding der opgelegde voorwaarden. Op 31 Dec. 1935 stonden derhalve 66 voorwaardelijk veroordeelden en voorw. niet-vervolgden onder toezicht der afdeeling. Een drietal voorwaardelijk in vrijheid gestelden stond onder toezicht der afdeeling. Meer dan 1200 bezoeken werden dit jaar afgelegd. Ook nu weer werd in enkele gevallen na ontslag steun verleend hetzij in geld hetzij in het sommige ontslagenen a elpen. Over den geestelijken kant van den arbeid der celbezoekers naar de beginselen van onze vereeniging het allervoornaamste kan uiteraard in een jaarverslag weinig worden gememoreerd, aldus het verslag. Onze celbezoekers meenden meerdere malen van zegen te mogen gewagen. elasticiteit. Een jeugdige trek ook ligt op zijn glad geschoren gelaat, waarvan de huid door de berglucht gelijkmatig gelooid schijnt te zijn, maar jong vóór alles is de goedige, warme blik van zijn blauwe oogen onder de borstelige wenkbrauwen. Tirol is mijn jeugdbron, pleegt hij te zeggen, als men hem wat herhaaldelijk gebeurt daarover interpelleert. Als ik in Weenen was gebleven als compagnon van mn grooten broer Frans, dan zou ik nu misschien ja, zelfs waarschijnlijk een beroemd verdediger zijn, net als hij. Want tenslotte is mn vader het ook geweest en mn grootvader was in zijn tijd eveneens een juridisch genie, waaruit gevoegelijk kan worden geconcludeerd, dat de Delmers in dit opzicht min of meer erfelijk zijn belast. Ongetwijfeld ware ik dan echter vandaag aan den dag een gebrekkige ouwe heer met een behoorlijk percentage suiker, een even respectabele dosis neurasthenie en dergelijke onverkwikkelijke ouderdomsverschijnselen. k mag dus van geluk spreken, dat ik er nog juist op tijd tusschenuit ben getrokken en me hier heb gevestigd, waar voor een jurist niet veel anders te doen is dan het bijleggen van conflicten tusschen een paar stijfhoofdige boeren en de behartiging van een aantal vervelende beheerschaangelegenheden. Daarmee zijn.weliswaar niet zooveel lauweren te oogsten als met de even interessante als sensationeele gevallen", zooals die zich in een wereldstad als Weenen schier dagelijks voordoen, maar desondanks heb ik het beste deel gekozen. Nooit echter spreekt Eugen Delmer over de eigenlijke reden, welke er toe geleid heeft, dat hij het bruisende leven van de vroolijke Donau-stad tegen de.betrekkelijke eenzaamheid van de Tiroler bergen verwisselde. Hij, de zeer begaafde, algemeen geachte en beminde jonge jurist met zulke schitterende relaties. Nooit gewaagt hij van het feit, dat er hem toe dwong vrijwillig afstand te doen van een veelbelovende carrière en zijn maatschappelijke positie in Weenen Anton, die de wisselende stemmingen van zijn heer en meester door en door kent, houdt zich minutenlang stil. Eerst als Delmer zijn wandeling door de kamer onderbreekt om szihs omstandig een sigaar op te steken, zegt hij bedachtzaam: KON. VER. OOST EN WEST Java Land en Volk n een der zalen van restaurant Riche" had de afdeeling Groningen van de Kon. Ver. Oost en West" gisteravond een druk bezochte bijeenkomst belegd waarin als spreker optrad drs. R. L. MELLEMA met het onderwerp: Java, Land en Volk". De voorzitter Jhr. Mr. W. W. FETTH, opende de vergadering met een woord van welkom tot de aanwezigen, in het bijzonder tot den spreker wien hij, na enkele mededeelingen van huishoudelijken aard, het woord gaf. De heer MELLEMA ving hierna zijn voordracht aan met te wijzen op de noodzaak dat op Java industrieën gevestigd worden. Zoo wees spr. op de groote mogelijkheden welke Java biedt b.v. voor de textielindustrie. n verband hiermede wees spr. op het verschil tusschen Nederlanders hier en Nederlanders in ndië, een verschil dat spr. zou willen formuleeren door te zeggen, dat de Nederlanders in ndië energieker" zijn. Trouwens, zoo vervolgde spr. in ndië is men zeer slecht te spreken -over Nederland. Met verwijt Nederland, dat het ndië tegenwerkt en feitelijk beschouwt als buitenland". Spr. vindt dit jammer, omdat andere landen hun koloniën op veel energieker wijze aanpakken door er zelf industrieën te vestigen. Waarom vroeg spr. doet Nederland dat ook niet? Aan de hand van een serie lichtbeelden vertelde de heer Mellema verschillende bijzonderheden over Sabang, Medan, Batavia met Tand jong Priok enz. Voorts vroeg spr. de aandacht voor Midden-Java, waarbij hij een uiteenzetting gaf van de geografische ligging, o.a. van Djokja, Magelang, Semarang, Salatiga en Soerakarta alle plaatsen die onderling door uitstekende autowegen zijn verbonden. Spr. vergeleek de afstanden op Java ter oriënteering met afstanden in Nederland, waarbij hij tot de conclusie kwam, dat een dergelijk uitgebreid gebied als Java is, voor Nederland van groote beteekenis te achten is. Spr. toonde vervolgens een prachtige serie fotos uit verschillende deelen van de vorstenlanden, zoowel beelden van het leven buiten, als verschillende huiselijke ta- Dat was destijds een goed idee van meneer Frans om mevrouw hierheen te sturen, toen ze uit Weenen vertrok... Delmer, nog steeds diep in gedachten, knikt. Ze is nu bijna een beroemdheid, onze mevrouw, vervolgt Anton zijn overpeinzingen. Dat zou ik maar niet zeggen, als ze er bij is! waarschuwt dr. Delmer lachend. Hij kent maar al te goed de levendige protesten, waarmee Renate zich tegen dergelijke kwalificaties verweert. Je vergist je; ik ben niet meer dan een middelmatige schrijfster, pleegt zij dan te zeggen. k verwerk daar in de contemplatie van mijn rustig, landelijk leven, eenvoudig de indrukken van vroegere, meer bewogen tijden. Daarbij komt dan nog al datgene, wat de natuur op zoo verkwistende wijze hier voor mij uitspreidt, wat zij mij daarmee zegt en geeft en waarmee ze mij, als ik het zoo al mag noemen inspireert. Het een vermengt zich met het ander en doet al die verhaaltjes, legenden en novellen in mij opkomen, die ik maar al te graag neerschrijf en die men wel zoo vriendelijk is te willen drukken èn die men dan ook zeer behoorlijk betaalt, geeft Delmer dan steeds meesmuilend ten antwoord. Want veel meer dan Renate zelf, die geen rekenmeester is en nooit in de gelegenheid is geweest om zich in praktische nuchterheid te bekwamen, verheugt hij, als haar zaakwaarnemer, zich over de zeer behoorlijke bron van inkomsten van Wolfgang Liens weduwe. Wederom vervalt Eugen Delmer in zijn gepeins. Gedenkdagen wekken nu eenmaal herinneringen 0p... En zoo overziet hij dan nu met naar binnen gekeerden blik Renates leven, dat hem dierbaar is geworden en vertrouwd tot op dit oogenblik... Op haar vierentwintigsten verjaardag was de comtesse Renate Royter de vrouw geworden van Wolfgang Lien, den bekenden Weenschen architect. n achttien gelukkige huwelijksjaren was haar leven vervuld geweest van warmte en blijmoedigheid en gedragen door een innige harmonie. Tot op den dag, waarop haar man, terugkeerend van een met succes bekroond werk in het buitenland, April - Schoonmaakmaand Heel je huis ligt-onderstboven, Alles, alles overhoop, Net een zaak van marktkooplieden, Motto: Reuze-Uitverkoop! s Morgens vroeg loop ik te dwalen, Want mijn schoone boord is zoek; Na lang speuren zie k hem hangen Aan een emmer in een hoek. Mijn bretels zijn ook al foetsie. En ik ga dus weer op zoek Als een tweede Sherlock Holmes. Met een afzakkende broek. Als ik eindelijk gekleed ben, Zegt mn vrouw: k heb geen tijd, Kobus, zorg jij voor een keertje Zelf maar s voor je ontbijt. Alle stoelen zijn verdwenen... Bovenop een witterstrap Eet ik dan een droog kadetje, Want de boter is op stap. Dan komt Mina me vertellen Met een kalkveeg op haar wang. Dat de stikkedoor op orders Staat te wachten in de gang. k zal hem instructies geven, Maar daar ik niet goed oppas, Wit de man in het voorbijgaan Eventjes mijn broek en jas. Kee, de werkster, is aan het dweilen n mijn leege ex-salon. Die nu echter meer den naam van Zolderkamer dragen kon. Jans, de noodhulp veegt de vloeren Met een opgewekten snuit; Als ik mijn veege lijf niet gauw berg, Veegt ze me de kamer uit. Rrrrring... daar gaat de bel een paar maal! Als ik open heb gedaan, Staat.. Ras Koeksa met zijn helpers Eensklaps voor mijn reukorgaan. Als ik na die schoorsteenvegers Schilders en behangers zie, Dan geef ik het op en roep ik: Vrouwtje, ik moet weg, addie! En ik stoot me in het voorbijgaan Aan een emmer flink mn scheen... Op kantoor, een uur te vroeg wel, Juich ik: Eindelijk alleen... Maar na lijden komt verblijden, En als heel je huis weer blinkt, Geef je eind-goed, al-goed, dankbaar Vrouwlief n schoonmaakzoen, die klinkt! J. CATS Jr. fereeltjes, waardoor men een alleszins juisten indruk kreeg van het ndische leven. n bonte afwisseling kreeg men achtereenvolgens fotos te zien van de Merapi, van kalis, van kampongs, van bouwwerken enz. enz. waarbij de heer Mellema op onderhoudende wijze een nadere toelichting gaf. Bijzonder mooi waren de natuuropnamen, gemaakt in den vroegen ochtend en die wel n zeer duidelijk beeld gaven van de prachtige natuur, welke men in Midden- Java aantreft. n het vervolg van zijn causerie gaf de heer Mellema, eveneens verduidelijkt door vele lichtbeelden, een uiteenzetting van de rijstcultuur om daarna uitvoerig aandacht te wijden aan de suikerindustrie. Wij zagen daarbij vele mooie fotos van bloeiend suikerriet en van suikerfabrieken., Een groot gedeelte van spr. voordracht was gewijd aan de heiligdommen en tempels van Midden-Java, waarbij uit den aard der zaak de bekende Boeroeboedoer niet ontbrak, voorts aan het inlandsche onderwijs, aan den godsdienst, aan den zang en dans, aan wajang-vertooningen. Na de pauze sprak de heer Mellema nog uitvoerig over, wat hij noemde, de hofsfeer" en waarbij hij gewaagde van de door Javanen uitgevoerde dansen, van de feesten aan het hof van den sultan, festiviteiten, die drie dagen duren, van de troepenrevues bij dergelijke feesten en van de audiënties. Tenslotte werd nog een interessante film vertoond, welke eveneens een indruk gaf van hoffeesten. Nadat de heer Mellema zijn causerie had beëindigd sprak jhr. mr. W. W. Feith een woord van hartelijken dank tot den spreker waarna de vergadering werd gesloten. als slachtoffer was gevallen van een vliegongeluk. Zoo diep als haar smart was, zoo stil ook betreurde zij den doode. Zij sloot het groote landhuis in Lainz en de fraaie stadswoning aan den Stubenring en deed afstand van haar kostbare sieraden, haar elegante toiletten en al die andere belangrijke nietigheden, die nu eenmaal onmisbaar zijn voor een dame uit de groote wereld. Daarna pakte zij haar koffer met de noodzakelijkste kleedingstukken: waterdichte regenjassen, loden costumes, sportblouses en stevige laarzen, waarbij tenslotte nog skis kwamen, een kist met boeken en de Blüthner vleugel. Daarmee trok zij naar nnsbruck, waar zij beslag legde op een terrein langs de helling van den selberg en waarop spoedig daarna de Lantaarn" verrees. n een overmoedige bui, tijdens een snipperuurtje had Wolfgang Lien deze aardige kubus ontworpen; een fantasie, die werkelijkheid was geworden in het Tiroler land. Tijdens den bouw had dr. Eugen Delmer Renate Lien met raad en daad terzijde gestaan. Zij voelden zich steeds meer tot elkaar aangetrokken en tenslotte deed Renate niets zonder het met den grijzen jurist te hebben besproken. De dagelijksche zorgen van het huishouden werden toevertrouwd aan Therese, een even vlijtig als opgewekt nnsbrucksch kind en voor de bewaking van de nieuwe woning werd een prachtige Ulmer dog aangeschaft, die naar den naam Bella luisterde. ntusschen was Wolfgang Liens nalatenschap, na aftrek van alle verplichtingen, waartoe ook de verkoop van zijn Weensche bezittingen en de bouw van Renates berghuis behoorden te worden gerekend, beperkt gebleven tot een vrij onbeteekenend bedrag. Geld en geldswaarden waren nu eenmaal door zijn beweeglijke vingers gerold, zonder dat hij er ooit eenig respect voor had kunnen hebben. Edelmoedig, vrijgevig en ja. ook lichtzinnig was hij geweest en als jong, gezond, van scheppingsdrang vervuld en met succes voorwaarts strevend kunstenaar was hij nooit op de gedachte gekomen ook eens voor een tijd te zorgen, waarin hij er niet meer zijn zou en de vrouw, die hij zielslief had, wellicht alleen zou achterblijven. iworat vervolgd).

28 NEUWSBLAD VAN HET NOORDEN VAN VRJDAG 3 APRL 1936 ACHTSTE BLAD -mmmmmmmmmw BaaS \W\ av \\ ï Mm M B^^^ "" en rubber hok. n zwart en bruin, met versterkte neus. extro solide. oriiien fa lak, mei leder-combinati box-cali of zwart lak, luchtig, primo afwerking leder. Gemakkelijk en koel m het 1 ii -ï&r Aord9 het l n Sn 9e ezl? sm k kernlederen zooi r m r lig» kinderschoenhe i H i " "" vol gevloc h t en dragen. Wij vervaardigen FLALEN DOOR HET GEHEELE LAND. GRONNGEN: Heerestraat 67 en ZELF kousen en N V NEDERL SCHOEN- &Afe /! DCCT Nieuwe Ebbingestraat 58; sokken.prima kwamm\wm W W\ W DCi ASSEN, Marktstraat 12; DRACHTEN, Noorderbuurt 27; liteit en niet duur. fcn LcDcßrADKltl\tlM MW MM AmmW AmmW MW MW /M O \ HEERENVEEN, Dracht 39; LEEUWARDEN, Nieuwestad 114; FALLSSEMENT- P. MOLENAAR, Vioolbouwer, Groningen, Zwanestraat 45. De E.A. Heer Rechter-Commissaris heeft bij beschikking van 23 Maart 1936 bepaald: 10. dat de schuldvorderingen ten laste van den boedel bij de Curatrice moeten worden ingediend vóór den eersten Mei 1936. 20. dat de verificatievergadering zal worden gehouden op Woensdag 27 Mei 1936, des voormiddags tien uur, in een der lokalen van het Paleis van Justitie in de Oude Boteringestraat te Groningen. De Curatrice: Mr. H. W. KNAP, Groningen, Jozef sralsstr. 15. FALLSSEMENT LEVE COHEN, Manufacturier, Nw.-Amsterdam (gem. Emmen.) Bij beschikking van den Edel Achtb. Heer Rechter-Commissaris in bovenvermeld faillissement is bepaald, dat de indiening der schuldvorderingen aan den Curator moet plaats hebben voor 25 April a.s. en dat de " verificatievergadering zal worden gehouden op Donderdag- 14 Mei a.s., des voormiddags te elf uur in het Paleis van Justitie te Assen. De Curator: R. RCHE. Nieuw-Amsterdam. N-./ WNSCHOTEN, Langestraat KOOPT NU ONZE CHARMEUSE ZJDEN ONDERJURKEN EN DRECTORES De prijzen der prima kwaliteiten en keurige modellen zijn voordeeliger dan ooit te voren. ONZE SCHLAGER KWALTET ronde hals en schouderband modellen diverse kleuren, or _x uitzoeken öo ci& Bijpassende c Directoires u vt, «+a FL DECOSSE m. zijde ONDERJURKEN prima kwaliteit, ronde hals, diverse kleuren, i nr ook zwart X.&O Bijpassende rjr _a c Directoires K,LO ZJDEN NTERLOCK ONDERJURKEN zeldzaam voordeelig, ronde hals -i tr diverse kleuren L.D Bijpassende Direc- /»n x toire of Chemise ZWARE ZJDEN NTERLOCK "" LS» ONDERJURKEN t beste fabrikaat, diverse kleuren 9 en ft zwart.1u Bijpassende qc j. Directoires «" ii<» Komt u zich overtuigen. TMMERS MODEM-" HEERESTRAAT 14. ZJN 1 Nergens zoo goed. Nergens zoo goedkoop. 1 Waarom blaffen onze concurrenten? OMDAT duizenden bij ons koopen, OMDAT onze keuze grooter is dan bij ieder ander, OMDAT wij met duidelijke prijzen adverteeren en étaleeren, OMDAT iedereen onmiddellijk ziet, dat onze meubelen beter zijn afgewerkt, OMDAT, toen wij voor 11 jaar onze zaak begonnen, de woekerprijzen van meubelen direct zijn gedaald, OMDAT wij, wat modellen betreft, altijd het nieuwste hebben, OMDAT wij door massa-verkoop altijd goedkooper zijn. Komt dus geheel vrij onze magazijnen bezoeken en U zult ervaren, dat wij in alles beter en goedkooper zijn. Wij beschikken over een magazijnruimte van 1650 M2. H Afdeeling goedkoopere Meubelen: Een keuze uit 80 DRESSORS f6.50, f9.75, f 14.00 en hooger. Eiken THEEMEUBELS vanaf f3.25. CRAPAUDSTELLEN vanaf f20.00 tot f90.00, waaronder één prima bekleed met effen moquette voor slechts f43.50. FAUTEULGARNTUREN hebben wij al vanaf f 14.00 tot f65.00., waaronder 4 zware stoelen en 2 fauteuils massief eiken, rug en zitting bekleed met moquette voor slechts f 18.50. Groote keuze eiken TAFELS met kruis vanaf f5.50. SCHUFTAFELS f6.50, f7.90, f 12.50. Eiken LGSTOELEN compleet al voor f3.50. LEERCLUBS vanaf f 12., Eiken BUREAUX f 13.50 en hooger. LEDKANTEN vanaf f 3.70- GEZONDHEDSMATRASSEN f 2.70, f 3.75 en hooger. OPKLAPBEDDEN vanaf f 4.50. OMBOUWEN f 5.50, f 7.50, f 10.50. WOLBEDSTELLEN f 6.50, f 9.75, f 12.75. Geschilderde NACHTKASTJES vanaf f2.50. Complete SLAAPKAMERS, bestaande uit: ledikant, waschkast, nachtkastje, tafeltje en 2 stoelen, compleet slechts voor f23.50. n onze afdeeling betere Meubelen: hebben wij al een pracht Eng. (oldfinish) HUSKAMER, bestaande uit 4 stoelen, 2 fauteuils, groote schuiftafel en dressoir (140 breed) voor slechts f 140. Verder DVAN-, TAFEL-, en KAPSTOKKLEEDEN. Enorme keuze in alle soorten KARPETTEN, enz. H B WJ HEBBEN VOOR ledere BEURS. UTSLUTEND a CONTANT. Bj Meubelmagazijnen GRUNO ingang uitsluitend St. Jansstraat 13, to. Kinderziekenhuis ROOM BOTER HOOGKERK" De prijs van Roomboter..Hoogkerk" is f 1.70 ner K.G. verpakt in cartons in ponden en y 2 ponden. Vraagt Uw winkelier. Soliede wederverkoopers gevraagd. Zuivelfabr. H. J. WOUTHUS, Hoogkerk, Telef. Gron. 4021. MUZEK. Nog vrij voor de beide Paaschdagen, 3 prima Accordeonnisten met prima slagwerker-refreinz. Ook wel apart. Br. fr. no. 46 bureau dezes.. BLOKsKLEEDNGHUS is altijd goedkoop in HEEREN-, JONGEHEEREN- en WERK- MANSKLEEDNG. GABARDNE JASSEN vanaf f 6.50 HEERENCOSTUUMS vanaf f7.25 De zaak zonder bedrij fsonkosten is: BLOKsKLEEDNGHUS Folkingestraat 5 b. d. Vischmarkt. GARANTE Alle Rainei" Regen- N NEDERLAND mantels zijn absoluut EN KOLONËN «rdiehl en worden geleverd met volleuitbuitend vrkrijg- j g, a, rant e. baar bij emeee«aeaeaaßeaeaeaa> (perzon MODEMAGAZJNEN moeten Uw paarden gevoerd worden, nu veel werk van hen gevraagd wordt - Voert daarom PAARDEKOEKJES EXTRA" goedkoper en beter dan haver en bonen. Het beste samengestelde voer voor Uw paarden 1 P. R. ROELFSEMAS 1 OLEFABREKEN N.V. GRONNGEN ZUD-AFRKA. Hollander, weldra vertrekkend, organiseerende Verkoop en nkoopkracht, met algemeene Warenkennis, wenscht belangen te behartigen van prima firmas op elk gebied. Groot afzetgebied verzekerd. Br. fr. no. 80 Bureau dezes. Een weinig FNANCEELE HULP. gevraagd voor het oprichten van een klein Sigarenwinkeltje Brieven onder no. 1540 Adv.- Bur. R. v. d. VELDE, Leeuwarden. REZGER ZOEKT i AGENTUREN voor de 3 Noordelijke Prov. Br. fr. no. 84 Bureau dezes. DERSTATON..::.;, : ".:.;: ~. " " ^^BTiS^Sv/t-.--::-.- EELDE Staat ter dekking bij MAKKEN te Eelde: GRUNDSTEN" 3-jarige zwarte witvoet Dr. Stam- en Premiehengst. Afstammende van: Grundstein Old. Stam- en Premiehengst. M. Liesel: Stam- en Premiemerrie. Hengst met diepte, breedte, best beenwerk en extra gangen, uit Oldenburg ingevoerd. DEKGELD f 17.50 +] fl. stamboek. Eig. GEBR. BOLT, Erven MAKKEN. Tel. 14. Eelde. Staat ter dekking bij W. v. d. STEEG, Den Andel, Telef. 4. 9-j. GAMBO Nederl. meest beroemde hengst, prefer. premieh., M. C.-hengst. Van Gambo zijn reeds legio van afst. hoog gepr., hiervan 3 stamhengsten, aank. hengsten 1935 hoog gepr., enz. Vader van versch. premiedochters, o.a. van de kampioene van Nederland 1935. Enz. Dekgeld f36. 11. 9-j. VADER- GERMANDUS Gron. stam-old. stam-premieh. Beroemde Duitsche vader, w.v. 7 zoons in Oldenburg dekken, w.o. Markgraf, ste Staatspr., Mansfeldt, enz. Oók vader v. Germandus, nr. 1 van Drenthe (Hoogeveen), 4-j. hoogkl. zwarte stam-premieh. Vader-Germandus won zelf Ang.-pr. n Oldenburg en ste Staatspr., 2 maal hoogste prijswinner van heel Duitschland (1930 te Keulen en 33 te Berlijn). Dekgeld f26.. Billijke stalling-weide. Merries in 1935 van Gambo gust gebleven, genieten f 10. reductie, en merries welke in 1936 gust blijven, genieten eveneens f 10. reductie, indien ze in 1937 wederom door Gambo of Germandus worden gedekt. STAAT TER DEKKNG: de volbloed Stier BONNO". Dekgeld f 2.. G. v. d. BERG, Garrelsweer.