Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen"

Transcriptie

1 Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp Gemeente Schiedam Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen college van burgemeester en wethouders Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Opmerkingen m.b.t. de regeling Grondslagen 1. Arbeidsomstandighedenwet, art. 4, lid 2 Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Geen Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ontstaansbron: datum ondertekening; bron bekendmaking nieuwe regeling B&W Besluitenlijst Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking B&W Besluitenlijst Voorstel gemeenteraad Onbekend 1

2 Geconsolideerde tekst van de regeling Het college der gemeente Schiedam; Op voordracht van burgemeester en wethouders van Gelet op artikel 4, lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998; besluit: vast te stellen het volgende reglement met betrekking tot de behandeling van klachten inzake ongewenste omgangsvormen: Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijving In deze regeling wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam; b. medewerker: een ieder die werkzaam is of tot uiterlijk twee jaar voor indiening van een klacht is geweest bij de gemeente Schiedam met uitzondering van het onderwijspersoneel; c. ongewenste omgangsvormen:elke handeling, gedraging of feitelijkheid bij of in verband met de arbeid, die een ander kwetst of redelijkerwijs kan kwetsen. De handeling, gedraging of feitelijkheid is van zodanige aard dat het de waardigheid en/of lichamelijke integriteit van de medewerker aantast; d. klager: de medewerker die zich wendt tot de vertrouwenspersoon, dan wel een klacht inzake ongewenste omgangsvormen indient bij de klachtencommissie; e. aangeklaagde: de medewerker tegen wie de klacht inzake ongewenste omgangsvormen is gericht; f. vertrouwenspersoon: de door het college benoemde functionaris tot opvang en ondersteuning van klager; g. klachtencommissie: de door het college ingestelde commissie tot behandeling van klachten inzake ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersoon Artikel 2 Benoeming 1. Het college benoemt één of meer interne en/of externe vertrouwenspersonen voor klachten inzake ongewenste omgangsvormen. 2. De benoeming geschiedt voor interne vertrouwenspersonen in beginsel voor onbepaalde tijd, doch ten hoogste voor de duur van het dienstverband. 3. De duur van de benoeming voor externe vertrouwenspersonen wordt vastgesteld in een overeenkomst tussen de inlenende gemeente en de organisatie waarvan de vertrouwenspersoon wordt betrokken. 2

3 3. De vertrouwenspersoon is verantwoording over de verrichte werkzaamheden verschuldigd aan het college, middels een jaarverslag. 4. Het college kan een vertrouwenspersoon, al dan niet op zijn/haar verzoek, ontheffen uit de functie van vertrouwenspersoon. 5. De vertrouwenspersoon mag niet direct betrokken zijn of zijn geweest bij de ongewenste omgangsvormen waarover de klacht is ingediend. In dat geval vindt zo nodig tijdelijke ontheffing uit de functie van vertrouwenspersoon plaats. Artikel 3 Taak Een vertrouwenspersoon heeft tot taak de medewerker die zich met klachten inzake ongewenste omgangsvormen tot hem/haar wendt te ondersteunen en te adviseren. Taakdelen van de vertrouwenspersoon in dit verband zijn: a. het fungeren als aanspreekpunt voor medewerkers, die met ongewenste omgangsvormen worden geconfronteerd; b. het op verzoek ondernemen van actie gericht op het zoeken naar een oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van het bevorderen van overleg ter voorkoming of bestrijding van ongewenste omgangsvormen; c. het adviseren omtrent de mogelijkheid en wenselijkheid tot het indienen van een klacht inzake ongewenste omgangsvormen bij de klachtencommissie; d. het behulpzaam zijn bij de indiening van een klacht inzake ongewenste omgangsvormen bij de klachtencommissie en de begeleiding in het traject dat daarop volgt; e. een schriftelijk ingediende klacht gericht aan de klachtencommissie overeenkomstig artikel 11 door te sturen naar de klachtencommissie; f. het doorverwijzen naar externe hulpverleningsinstanties; g. het opvangen en verlenen van de nazorg van medewerkers die met ongewenste omgangsvormen zijn geconfronteerd; h. het signaleren en adviseren over knelpunten in de uitvoering van het beleid inzake ongewenste omgangsvormen en het verstrekken van inlichtingen over de mogelijkheden ter voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen; i. het registreren van de aard en de omvang van de klachten inzake ongewenste omgangsvormen; j. het opstellen van het jaarverslag inzake meldingen en klachten met betrekking tot ongewenste omgangsvormen alsmede de wijze waarop de vertrouwenspersoon zijn/haar taak heeft uitgeoefend. Artikel 4 Actie ondernemen De vertrouwenspersoon onderneemt met betrekking tot een klacht inzake ongewenste omgangsvormen alleen actie indien de klager hiermee instemt, bijzondere omstandigheden daargelaten. Artikel 5 Faciliteiten en rechtspositie 1. De vertrouwenspersoon wordt naar redelijkheid alle faciliteiten geboden om zijn/haar taak op een goede manier te kunnen vervullen. 2. Het college draagt er zorg voor dat de vertrouwenspersoon niet uit hoofde van zijn/haar functie wordt benadeeld in zijn/haar rechtspositie. Artikel 6 Verschoningsrecht Aan de vertrouwenspersoon komt het verschoningsrecht toe. Artikel 7 In- en externendeskundigen De vertrouwenspersoon wordt naar behoefte ondersteund en begeleid door een of meerdere inof externendeskundigen op het gebied van ongewenste omgangsvormen. 3

4 Klachtencommissie Artikel 8 Samenstelling commissie 1. De klachtencommissie van de gemeente Schiedam bestaat uit drie leden: a. de voorzitter, een directielid of het hoofd P&O van de gemeente Gouda; b. een deskundige op het gebied van arbeids- en/of ambtenarenrecht van de gemeente Gouda; c. de vertrouwenspersoon van de gemeente Gouda. 2. Indien een of meerdere leden niet beschikbaar zijn kunnen als plaatsvervanger: a. voor de voorzitter een directielid of het hoofd P&O van de gemeente Vlaardingen; b. voor de deskundige op het gebied van arbeids- en/of ambtenarenrecht een deskundige op het gebied van arbeids- en/of ambtenarenrecht van de gemeente Vlaardingen; en c voor de vertrouwenspersoon, een vertrouwenspersoon van de gemeente Vlaardingen benoemd worden. 3. In de klachtencommissie heeft ten minste één vrouw en één man zitting. 4. De voorzitter en leden van de klachtencommissie worden door de wethouder die belast is met personele aangelegenheden namens het college benoemd voor de duur van behandeling van een klacht. Van deze benoeming doet de wethouder zo spoedig mogelijk mededeling aan het college. 5. De klachtencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, die wordt aangewezen door de voorzitter en is een medewerker van de afdeling P&O waar de voorzitter werkzaam is. Artikel 9 Taak commissie 1. De klachtencommissie heeft tot taak de klacht met betrekking tot ongewenste omgangsvormen te onderzoeken en het college omtrent de afdoening te adviseren. 2. De klachtencommissie kan het college, voor zover het belang van het onderzoek dat vordert, adviseren tussentijdse maatregelen te nemen. Artikel 10 Klager 1. De medewerker die met ongewenste omgangsvormen wordt geconfronteerd kan zich laten vertegenwoordigen door de vertrouwenspersoon of via de vertrouwenspersoon een klacht indienen bij de klachtencommissie. 2. Een klacht inzake ongewenste omgangsvormen is ontvankelijk, wanneer het in de macht van het college ligt om ter zake maatregelen te nemen. 3. Anonieme klachten inzake ongewenste omgangsvormen worden niet in behandeling genomen. 4. Klager kan zich bij het indienen van de klacht en tijdens de hoorzitting(en) laten bijstaan door de vertrouwenspersoon. Voorts kunnen klager en aangeklaagde zich tijdens de klachtenprocedure laten bijstaan door een raadsman of raadsvrouw. Artikel 11 Indienen klacht 1. Een klacht dient schriftelijk in gesloten envelop via de vertrouwenspersoon te worden ingediend aan de klachtencommissie en bevat: a. een (summiere) omschrijving van de confrontatie met ongewenste omgangsvormen; b. de naam van de aangeklaagde of de namen van de aangeklaagden; c. de beschrijving van de door klager ondernomen stappen. 4

5 2. De vertrouwenspersoon stuurt de gesloten envelop binnen vijf werkdagen door aan de voorzitter van de klachtencommissie. 3. De eventuele schriftelijke stukken die betrekking hebben op de ondernomen stappen worden aan de klachtencommissie overgelegd. Artikel 12 Bevestiging De ambtelijk secretaris bevestigt aan degene die de klacht heeft ingediend terstond de ontvangst daarvan, onder mededeling van de datum waarop de klacht is ontvangen. Artikel 13 Ontvankelijkheid klacht 1. De klachtencommissie beslist binnen twee weken nadat een klacht inzake ongewenste omgangsvormen is binnengekomen bij de klachtencommissie of de klacht ontvankelijk is en doet daaromtrent mededeling aan de klager. 2. Indien de klacht ontvankelijk wordt verklaard en in behandeling wordt genomen, stelt de klachtencommissie de aangeklaagde in de gelegenheid kennis te nemen van de inhoud van de klacht. Artikel 14 Horen 1. De klachtencommissie hoort de klager en de aangeklaagde afzonderlijk. 2. Daarnaast kan de klachtencommissie ook anderen horen, al dan niet op verzoek van klager of aangeklaagde. 3. Iedere medewerker die in het kader van het onderzoek wordt gehoord, is verplicht te verschijnen. 4. Indien de klachtencommissie dat voor het onderzoek noodzakelijk acht, stelt zij een onderzoek ter plaatse in. 5. Van elke hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Dit wordt ter ondertekening aan degene die gehoord is voor akkoord, al dan niet voorzien van kanttekeningen, voorgelegd. 6. De zittingen van de klachtencommissie zijn niet openbaar. Artikel 15 Rapportage aan college 1. De klachtencommissie brengt, zo mogelijk, binnen zes weken na ontvangst van de klacht inzake ongewenste omgangsvormen een schriftelijke rapportage uit aan het college. Daarbij kan zij het college een advies geven omtrent een eventueel te nemen maatregel en/of sanctie. Zij kan het college ook aanbevelingen doen die gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van ongewenste omgangsvormen op de desbetreffende werkplek of in het desbetreffende organisatieonderdeel. 2. De klachtencommissie geeft in haar schriftelijke rapportage een gemotiveerd oordeel over de gegrondheid dan wel ongegrondheid van de klacht. 3. De klachtencommissie voegt bij haar rapportage de verslagen van de gehouden hoorzittingen. 4. Indien de rapportage niet binnen de termijn als bedoeld in het eerste lid aan het college kan worden uitgebracht, stelt de klachtencommissie de klager en de aangeklaagde daarvan in kennis. Zij noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de rapportage en het advies te verwachten zijn. Artikel 16 Besluit college 1. Het college streeft er naar binnen twee weken na ontvangst van de rapportage en het advies van de klachtencommissie een besluit te nemen. Uiterlijk na vier weken dient het besluit genomen te zijn. 5

6 2. Het besluit (met de rapportage van de klachtencommissie) wordt terstond aan de klager en de aangeklaagde toegezonden. Een afschrift van het besluit wordt aan de klachtencommissie toegezonden. 4. Indien het college niet besluit overeenkomstig het advies van de klachtencommissie doet zij dit bij gemotiveerd besluit. Artikel 17 Registratie klachten 1. De secretaris van de klachtencommissie houdt de registratie bij van de bij de klachtencommissie ingediende en in behandeling zijnde klachten inzake ongewenste omgangsvormen en de behandeling ervan. Slechts de leden van de klachtencommissie hebben inzage in de dossiers. 2. Na afhandeling van een klacht draagt de secretaris van de klachtencommissie het daarbij behorende dossier over aan het hoofd P&O van de gemeente waarop de klacht betrekking heeft. 3. Het hoofd P&O vernietigt vijf jaar na afhandeling van de klacht het desbetreffende dossier. Artikel 18 Jaarverslag commissie 1. De klachtencommissie brengt, indien in enig jaar een of meerdere klachten zijn behandeld, middels een jaarverslag verslag uit aan het college. De klachtencommissie brengt verslag uit van het aantal en de aard van de bij haar ingediende klachten inzake ongewenste omgangsvormen en de inhoud van haar adviezen. 2. In het verslag mogen geen tot personen herleidbare gegevens worden opgenomen. 3. Het college zendt dit verslag aan de directie en de ondernemingsraad toe. Artikel 19 Geheimhoudingsplicht De leden van de klachtencommissie en degenen die door de klachtencommissie worden gehoord hebben de plicht tot geheimhouding van hetgeen hun als zodanig over de persoon van klager en aangeklaagde ter kennis is gekomen. Artikel 20 (Tussentijdse) beëindiging procedure Klager kan op ieder moment de klachtencommissie verzoeken de klachtenprocedure te beëindigen. Artikel 21 Benadeling rechtspositie De klager, vertrouwenspersoon en de interne deskundigen zoals bedoeld in artikel 7 van dit reglement mogen niet wegens het indienen van een klacht of uit hoofde van hun functie als vertrouwenspersoon of als deskundige benadeeld worden in hun rechtspositie. Artikel 22 Benodigde faciliteiten Het college biedt de klachtencommissie de faciliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de opgedragen taken. Slotbepalingen Artikel 23 Beschikbaar stellen medewerkers 6

7 1. De gemeente draagt op verzoek van de gemeente Waddinxveen zorg voor het beschikbaar stellen van medewerkers voor de klachtencommissie van die gemeente, op een zelfde wijze en samenstelling als aangegeven in artikel Als de gemeente een of meerdere leden voor de klachtencommissie niet beschikbaar kan stellen, dan neemt zij contact op met de gemeente Gouda om tot een volledige samenstelling te komen van de klachtencommissie voor de gemeente Waddinxveen. 3. Over de definitieve samenstelling van de klachtencommissie wordt terstond mededeling gedaan aan de gemeente Waddinxveen. Deze mededeling bevat in ieder geval de volgende gegevens: naam; en functie; van de leden van de klachtencommissie en er wordt mededeling gedaan welke medewerker zal optreden als ambtelijk secretaris. 4. De gemeente Schiedam draagt zorg voor levering van plaatsvervangende leden voor de klachtencommissie van de gemeente Waddinxveen, op een zelfde wijze en samenstelling zoals aangegeven in artikel De gemeente Schiedam zal als zij niet meer wil voldoen aan het gestelde in de leden 1 en 2, de betreffende gemeenten hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De gemeente Schiedam zal tot maximaal 1 jaar na deze schriftelijke mededeling haar medewerking verlenen aan verzoeken zoals gesteld in de leden 1 en 2. Artikel De Verordening klachtenprocedure ongewenste omgangsvormen wordt ingetrokken. 2. Dit reglement kan worden aangehaald als Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen. Dit reglement treedt met terugwerkende kracht in werking op 27 juli 2007 Het college van burgemeester en wethouders, De secretaris, de burgemeester, P.J. Buytels R. Scheeres 7

8 8

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Bekendmaking vaststelling beleid Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend de beleidsregel Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2017" vast te stellen. De nieuwe beleidsregel

Nadere informatie

Klachtenbehandeling ongewenst gedrag op het werk gemeente Haaren 2007, regeling

Klachtenbehandeling ongewenst gedrag op het werk gemeente Haaren 2007, regeling CVDR Officiële uitgave van Haaren. Nr. CVDR69619_1 9 januari 2018 Klachtenbehandeling ongewenst gedrag op het werk gemeente Haaren 2007, regeling Regeling klachtenbehandeling ongewenst gedrag op het werkgemeente

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie Reglement klachtencommissie Soort: Regeling Datum: 4 oktober 2012 Kenmerk Decos: D-KC-00002/INT-1201301 Pagina s: 7 Auteur(s): Klachtencommissie cliënten Versie: 2 Gebruik: Extern Status: Definitief Rubriek:

Nadere informatie

REGELING KLACHTENCOMMISSIE ONGEWENST GEDRAG OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

REGELING KLACHTENCOMMISSIE ONGEWENST GEDRAG OMGEVINGSDIENST GRONINGEN REGELING KLACHTENCOMMISSIE ONGEWENST GEDRAG OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Kwartiermaker RUD Groningen April 2013 1 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Groningen; gelet op de instemming van de BOR

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel No. 990716. De raad van de gemeente het Bildt; Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; Overwegende dat het

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Reglement Ongewenst Gedrag van de sector Besloten Busvervoer

BIJLAGE 6. Reglement Ongewenst Gedrag van de sector Besloten Busvervoer BIJLAGE 6 Reglement Ongewenst Gedrag van de sector Besloten Busvervoer Inleiding Het reglement Ongewenst Gedrag maakt deel uit van een beleid dat is gericht op het voorkomen en bestrijden van alle vormen

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag TiU

Klachtenregeling ongewenst gedrag TiU Klachtenregeling ongewenst gedrag TiU Met deze Klachtenregeling Ongewenst Gedrag TiU wordt uitvoering gegeven aan de Gedragscode Ongewenst Gedrag TiU en aan artikel 1.12 van de CAO. De regeling is in werking

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE MET BETREKKING TOT SEKSUELE INTIMIDATIE

KLACHTENPROCEDURE MET BETREKKING TOT SEKSUELE INTIMIDATIE KLACHTENPROCEDURE MET BETREKKING TOT SEKSUELE INTIMIDATIE Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Benoeming vertrouwenspersoon 3. Taak vertrouwenspersoon 4. Samenstelling en benoeming klachtencommissie 5. Klachtenprocedure

Nadere informatie

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Klachtenprocedure juli 2016 De organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht door het reglement op de internetsite van de

Nadere informatie

Klachtenreglement onafhankelijke. Klachtencommissie. Voor het vrijwilligerswerk in Haarlem en omstreken

Klachtenreglement onafhankelijke. Klachtencommissie. Voor het vrijwilligerswerk in Haarlem en omstreken Klachtenreglement Voor het vrijwilligerswerk in Haarlem en omstreken Haarlem, december 2012 1 Art. 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1 De organisatie: Organisatie die gebruik maakt van de diensten van de Onafhankelijke

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG

MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG MODEL KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG INLEIDING Als werkgever zijn we krachtens de Arbowet (artikel 3 lid 2) verplicht beleid te voeren gericht op voorkoming en/of beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs te Slochteren, de stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren (OPOS) Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR280174_1 4 juli 2016 Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst; gelet

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke Zorg en Welzijn Naam regeling: Citeertitel: Wettelijke grondslag Jeugdwet, Algemene wet bestuursrecht (Awb) Vastgesteld door College

Nadere informatie

Klachtenregeling Virenze

Klachtenregeling Virenze Status Definitief Pagina 1 van 5 Klachtenregeling Virenze Artikel 1: begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. De instelling: alle onder Virenze ressorterende bedrijfsonderdelen en

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Klachtenregeling Jeugd Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân Overwegende dat ten behoeve van een behoorlijke behandeling van klachten in het kader van de jeugdhulpverlening,

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT RECLASSERING

KLACHTENREGLEMENT RECLASSERING KLACHTENREGLEMENT RECLASSERING Reglement van orde van de landelijke Klachtencommissie Reclassering (Definitief vastgesteld op 20 december 2012) De Klachtencommissie Reclassering, gelet op hoofdstuk 5 van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT KLACHTENREGELING PRIMAIR ONDERWIJS Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Klachtenregeling. Klachtenregeling Sensa Zorg versie 1.0

Klachtenregeling. Klachtenregeling Sensa Zorg versie 1.0 Klachtenregeling 1 Voorwoord Deze klachtenregeling bevat informatie over hoe Sensa Zorg onvrede en klachten van cliënten behandeld. Sensa Zorg streeft ernaar een passende oplossing te vinden voor de cliënten.

Nadere informatie

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Klachtenreglement Opgesteld door: Directeur/Bestuurder Datum vastgesteld: Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 II. DE PROCEDURE... 4 Artikel 1 Een klacht indienen:... 4 Artikel 2

Nadere informatie

Klachtenregeling Jeugdwet

Klachtenregeling Jeugdwet Klachtenregeling Jeugdwet Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. cliënt : een jeugdige; een ouder; een ouder zonder

Nadere informatie

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt(en) Persoon aan wie de Aanbieder maatschappelijke zorg en/of andere diensten op het gebied van de arbeidsintegratie

Nadere informatie

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro,

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro, 1 Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Het bevoegd gezag Auro, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: het Strabrecht College te Geldrop, school als bedoeld in Wet op

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG 2014 VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT7

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG 2014 VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT7 CVDR Officiële uitgave van Oegstgeest. Nr. CVDR351051_1 8 november 2016 KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG 2014 VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT7 Het college

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten.

Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten. EDT Maastricht Klachtenreglement 1 Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling

Nadere informatie

Klachtenreglement voor klanten Super Sociaal

Klachtenreglement voor klanten Super Sociaal Omschrijving: reglement m.b.t. het behandelen van klachten van klanten door een onafhankelijke commissie. Inhoud 1. begripsomschrijvingen 2. samenstelling klachtencommissie 3. indiening van de klacht 4.

Nadere informatie

Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid

Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid 1 Het bevoegd gezag: de Stichting openbaar primair onderwijs IJmond gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord

Nadere informatie

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTE SLUIS DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS; KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachtenregeling

Bijlage 2: Klachtenregeling Bijlage 2: Klachtenregeling KLACHTENREGELING DRIESTAR COLLEGE Het bevoegd gezag, de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag "De Driestar" te Gouda, gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Asbestslachtoffers Vereniging Nederland

Reglement klachtencommissie Asbestslachtoffers Vereniging Nederland Reglement klachtencommissie Asbestslachtoffers Vereniging Nederland Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Vrijwilliger: een natuurlijk persoon die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden of

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Klachtenreglement Senzer

Klachtenreglement Senzer Klachtenreglement Senzer Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Werkbedrijf Atlant De Peel handelend onder de naam Senzer, overwegende, dat het van belang is om binnen Senzer bestaande geschillen

Nadere informatie

Reglement Klachtenbehandeling Commissie van Toezicht LVV

Reglement Klachtenbehandeling Commissie van Toezicht LVV Reglement Klachtenbehandeling Commissie van Toezicht LVV Het Bestuur van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) gevestigd te Utrecht (verder te noemen: het bestuur van de LVV), overwegende

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Logo proo Klachtenregeling

Logo proo Klachtenregeling Logo proo Klachtenregeling Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk 21 maart 2006 Klachtenregeling openbaar primair onderwijs Het bestuur van de Stichting primair Openbaar onderwijs Noord-Veluwe, gelet op

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1 HOOFDSTUK 2: BEHANDELING VAN DE KLACHTEN. Paragraaf 1: De contactpersoon

HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1 HOOFDSTUK 2: BEHANDELING VAN DE KLACHTEN. Paragraaf 1: De contactpersoon Het bestuur van de Vereniging voor Christelijke Mavo in Dantumadiel besluit - gelet op artikel 24b van de Wet op het Voortgezet Onderwijs - d.d. 10 oktober 2018 tot vaststelling van de onderstaande klachtenregeling.

Nadere informatie

Artikel 2. Behandeling van de klachten. Aanstelling en taken vertrouwenspersoon

Artikel 2. Behandeling van de klachten. Aanstelling en taken vertrouwenspersoon Handboek Hoofdstuk Algemeen 4 Klachtenregeling Vastgesteld 02-04-12 REGELING SPCO GROENE HART Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Katholieke Onderwijs Centrale

Klachtenregeling Stichting Katholieke Onderwijs Centrale Klachtenregeling Stichting Katholieke Onderwijs Centrale Identiek aan de model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs van de Vereniging Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs (VBKO) Goedgekeurd

Nadere informatie

REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN RUD GRONINGEN

REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN RUD GRONINGEN REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN RUD GRONINGEN Stuurgroep RUD Groningen Januari 2013 1 Tekst van de regeling Gelezen het voorstel van de stuurgroep RUD; Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

KLACHTENREGELING RELIM

KLACHTENREGELING RELIM KLACHTENREGELING RELIM Landgraaf, 2011 1 KLACHTENREGELING RELIM Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. Relim: Relim, door het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg aangewezen voor de uitvoering van de

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting OVO

KLACHTENREGELING Stichting OVO KLACHTENREGELING Stichting OVO Het bevoegd gezag van de Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio, gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Instelling : Autisme Kennis Centrum (hierna: de instelling). 2. Klachtencommissie : de commissie door

Nadere informatie

Klachtenregeling Buurtzorg Nederland

Klachtenregeling Buurtzorg Nederland Klachtenregeling Buurtzorg Nederland Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. Zorgaanbieder : Stichting Buurtzorg Nederland b. Raad van Bestuur : Raad

Nadere informatie

Klachtenregeling REVACARE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Klachtenregeling REVACARE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Klachtenregeling REVACARE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Recacare; b. raad van bestuur

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB Verordening behandeling bezwaarschriften VKB WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 11 van 2001 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Gedeputeerde staten van Zeeland maken bij deze bekend dat zij in hun vergadering van 6 februari 2001 onder nummer 45 hebben vastgesteld: Regeling voorkomen

Nadere informatie

a. School: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;

a. School: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; Klachtenregeling KLACHTENREGELING PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Het bevoegd gezag van OcTHO, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen; gehoord de medezeggenschapsraad/gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Doel Het op zorgvuldige wijze registreren en afhandelen van klachten. Maar zeker het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen.

Doel Het op zorgvuldige wijze registreren en afhandelen van klachten. Maar zeker het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen. Klachtenreglement Vakcentrum Noord Vakcentrum Noord Brugstraat 153 7891 AV Klazienaveen Telefoonnummer: 0591-346625 Email: info@vakcentrumnoord.nl Geschillen en klachtenregeling Vakcentrum Noord heeft

Nadere informatie

KLACHTENREGELING KLACHTENREGELING

KLACHTENREGELING KLACHTENREGELING 1 INHOUD Inleiding 3 Aanhef 3 Begripsbepalingen 4 Artikel 1 4 Behandeling van de klachten 4 Paragraaf 1: De contactpersoon 4 Artikel 2: Aanstelling en taak contactpersoon 4 Paragraaf 2: De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Bloemendaal; gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

Klachtenregeling. van de. Stichting Purmerendse Scholengemeenschap

Klachtenregeling. van de. Stichting Purmerendse Scholengemeenschap Klachtenregeling van de Stichting Purmerendse Scholengemeenschap colofon herziening klachtenregeling Onderwerp stadium wie wanneer Klachtenregeling 1998 Gewijzigd concept Hoofd P&O en 01 oktober 2003 bestuurssecretaris

Nadere informatie

Klachtenreglement Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met betaalde en onbetaalde medewerkers

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Regeling klachtenongewenst gedrag gemeente Krimpenerwaard 2015

Regeling klachtenongewenst gedrag gemeente Krimpenerwaard 2015 CVDR Officiële uitgave van Krimpenerwaard. Nr. CVDR357552_1 23 januari 2018 Regeling klachtenongewenst gedrag gemeente Krimpenerwaard 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard;

Nadere informatie

Het Stichtingsbestuur van de Stichting Mens Achter de Patiënt (Stg MAP) stelt de volgende klachtenregeling vast.

Het Stichtingsbestuur van de Stichting Mens Achter de Patiënt (Stg MAP) stelt de volgende klachtenregeling vast. Klachtenregeling MAP Het Stichtingsbestuur van de Stichting Mens Achter de Patiënt (Stg MAP) stelt de volgende klachtenregeling vast. HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 1. In deze regeling wordt

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Klachtenregeling Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Klachtenregeling Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Het bevoegd gezag van de stichting OSVS, gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Interne klachtenregeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2017

Interne klachtenregeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2017 Interne klachtenregeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2017 0. Overzicht Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Besluit In te trekken de interne klachtenregeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Verordening interne en externe klachtbehandeling 2015 gemeente Molenwaard

Verordening interne en externe klachtbehandeling 2015 gemeente Molenwaard CVDR Officiële uitgave van Molenwaard. Nr. CVDR366497_1 11 april 2017 Verordening interne en externe klachtbehandeling 2015 gemeente Molenwaard De raad van de gemeente Molenwaard; Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010 De klachtenregeling bevat: Klachtenregeling Overzicht contactpersonen Sexuele intimidatie Pest protocol Algemene toelichting VBKO Artikel 14 wet PO Reglement Landelijke Klachtencommissie Procedure Landelijke

Nadere informatie

Klachtenreglement. Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Klachtenreglement. Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Klachtenreglement Nederlandse Federatie Gezondheidszorg 1.Begripsomschrijvingen 1.NFG: Stichting Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, statutair gevestigd op de Vaart Z.Z. 71-73, 9401 GJ te Assen. 2.NFG-register:

Nadere informatie

Klachtenregeling Universiteit Twente

Klachtenregeling Universiteit Twente Klachtenregeling Universiteit Twente Kenmerk: CvB UIT - 2532 Datum: 12 april 2017 Auteur: Hooftman Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Vertrouwenspersoon en studentendecaan...

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 KLACHTENREGELING Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 Klachtenregeling Stichting Sint-Christoffel Het bevoegd gezag van Stichting Sint-Christoffel gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO Preambule 1. Definities 2. Indienen van een klacht en voortraject 3. Behandeling van een klacht 4. Niet in behandeling nemen of niet ontvankelijk verklaren van een klacht

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

Klachtenprocedure. Inleiding

Klachtenprocedure. Inleiding Klachtenprocedure Stichting Welzijn Bloemendaal Stichting Casca, Welzijn en Cultuur Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn Stichting Welzijn Ouderen Heemstede Heemstede, mei 2011 Klachtenprocedure Inleiding

Nadere informatie

1. Medewerker: De ambtenaar in dienst en/of werkzaam bij Stroomopwaarts.

1. Medewerker: De ambtenaar in dienst en/of werkzaam bij Stroomopwaarts. CVDR Officiële uitgave van Stroomopwaarts MVS. Nr. CVDR610807_1 18 juni 2018 Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts houdende regels omtrent ongewenst gedrag

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant. Nr. 111 19 juni 2015 Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling. voor. Deelnemers / Leerlingen

Klachtenregeling. voor. Deelnemers / Leerlingen S Klachtenregeling voor Deelnemers / Leerlingen Voorlopige vaststelling door Raad van Bestuur 16.06.2008 Geaccordeerd Directieberaad 19.05.2008 Ter Instemming naar CMR 11.09.2008 Instemming CMR 04.12.2008

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Klachten Procedure en Reglement

Klachten Procedure en Reglement Klachten De directie van Coaching Plaza heeft een klachtenprocedure in het leven geroepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens heeft de directie de hierin genoemde klachtencommissie

Nadere informatie

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groningen. Nr. 11001 1 februari 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; gelet op de Arbeidsomstandighedenwet; overwegende

Nadere informatie

Ongewenste omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen Ongewenste omgangsvormen De Raad van Bestuur van BNG verklaart dat ongewenste omgangsvormen en kwetsend gedrag van seksuele en andere aard tussen medewerkers niet getolereerd worden. Een ieder die van

Nadere informatie

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut / klinisch

Nadere informatie

In deze regeling wordt verstaan onder: - aangeklaagde: het orgaan of de persoon waartegen resp. tegen wie de klacht van de klager is gericht;

In deze regeling wordt verstaan onder: - aangeklaagde: het orgaan of de persoon waartegen resp. tegen wie de klacht van de klager is gericht; Klachtenregeling Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs en na de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad gehoord

Nadere informatie

Klachtenregeling. onderwijs

Klachtenregeling. onderwijs Klachtenregeling onderwijs maart 2013 Klachtenregeling Stellingwerf College Inhoud Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Algemeen Artikel 1 Hoofdstuk 2: behandeling van de klachten Artikel 2: aanstelling en taken

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie