Business case SGO-3. Maatregel 3: Opschorten uitkering of toeslag bij foutieve registratie GBA/BRP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business case SGO-3. Maatregel 3: Opschorten uitkering of toeslag bij foutieve registratie GBA/BRP"

Transcriptie

1 Maatregel 3: Opschorten uitkering of toeslag bij foutieve registratie GBA/BRP Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam,

2 Maatregel 3: Opschorten uitkering of toeslag bij foutieve registratie GBA/BRP Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ecorys Nederland B.V. Rotterdam,

3 Over Ecorys Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke thema s. Wij bieden wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn gespecialiseerd in economische, maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. We richten ons met name op complexe markt-, beleids- en managementvraagstukken en bieden opdrachtgevers in de publieke, private en not-forprofitsectoren een uniek perspectief en hoogwaardige oplossingen. We zijn trots op onze 80-jarige bedrijfsgeschiedenis. Onze belangrijkste werkgebieden zijn: economie en concurrentiekracht; regio s, steden en vastgoed; energie en water; transport en mobiliteit; sociaal beleid, bestuur, onderwijs, en gezondheidszorg. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid, integriteit en samenwerkingspartners. Ecorys-medewerkers zijn betrokken experts met ruime ervaring in de academische wereld en adviespraktijk, die hun kennis en best practices binnen het bedrijf en met internationale samenwerkingspartners delen. Ecorys Nederland voert een actief MVO-beleid en heeft een ISO14001-certificaat, de internationale standaard voor milieumanagementsystemen. Onze doelen op het gebied van duurzame bedrijfsvoering zijn vertaald in ons bedrijfsbeleid en in praktische maatregelen gericht op mensen, milieu en opbrengst. Zo gebruiken we 100% groene stroom, kopen we onze CO2-uitstoot af, stimuleren we het ov-gebruik onder onze medewerkers, en printen we onze documenten op FSCof PEFC-gecertificeerd papier. Door deze acties is onze CO2-voetafdruk sinds 2007 met ca. 80% afgenomen. ECORYS Nederland BV Watermanweg GG Rotterdam Postbus AD Rotterdam Nederland T F E K.v.K. nr W NL

4 Inhoudsopgave Management samenvatting 4 1 Inleiding Achtergrond Doelstelling van de businesscase Methodiek Leeswijzer 9 2 Project- en nulalternatief Afbakening project- en nulalternatief Nulalternatief Projectalternatief Effecten 12 3 Business case Algemene uitgangspunten Overzicht kosten en baten Verdeling over de partijen Risico s en gevoeligheden Synthese 24 Bijlage 1: Uitwerking kosten en baten 27 Uitwerking kosten 27 Uitwerking baten 29 Bijlage 2: Jaarlijkse kosten en baten 32 Nominale kosten en baten 32 Contante waarde kosten en baten 32 3

5 Management samenvatting Doel en onderzoeksvraag Het SGO-3 project heeft tot doel besparingsmogelijkheden te inventariseren die kunnen bijdragen aan het realiseren van de taakstelling die aan de rijksdienst is opgelegd. Met het oog hierop zijn negen zogenoemde SGO-projecten opgezet. Het project SGO-3 Versnelde effectieve inzet van basisregistraties wordt uitgevoerd onder leiding van de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en richt zich op het inventariseren van besparingsmaatregelen bij het gebruik van gegevens in het stelsel van basisregistraties. Er zijn zes maatregelen geïdentificeerd die naar verwachting van de overheid forse besparingen zullen opleveren, en daarmee een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de taakstelling. Op dit moment is er een schets van de zes maatregelen, maar ontbreekt het nog aan een indicatieve onderbouwing hiervan. Hiertoe is voor iedere maatregel een business case opgesteld. Deze rapportage heeft betrekking op één van deze op te stellen business cases van maatregel 3: Het principe opschorten uitkering of toeslag bij foutieve registratie GBA/BRP wordt verbreed naar andere uitkeringen of vormen van dienstverlening en het corrigeren van andere gegevens. De business case is er primair op gericht besparingen te vinden die kunnen bijdragen aan het realiseren van de taakstelling uit het regeerakkoord Rutte II. Daartoe is het doel van de business case te komen tot inzicht in: kwalitatieve en kwantitatieve kosten en baten van de maatregel, waar de kosten en baten neerslaan, en de risico s die met het uitvoeren van de maatregel gepaard gaan. Hieronder vindt u de belangrijkste conclusies op bovengenoemde onderdelen. Kwalitatieve en kwantitatieve kosten en baten van de maatregel Op basis van de uitgevoerde business case, trekken wij de volgende conclusies: De businesscase in het kader van de SGO-3 Versnelde effectieve inzet van basisregistraties voor maatregel 3 laat zien dat de kosten op basis van alleen efficiency over een periode van 15 jaar kunnen worden terugverdiend. Hiermee geeft deze verkennende businesscase aanleiding tot verder onderzoek naar de potentiële kosten en baten van deze maatregel. De netto contante waarde van de kosten is 31,5 miljoen euro en de netto contante waarde van de baten is 34,7 miljoen euro. De businesscase heeft een licht positief saldo van 3,2 miljoen Euro netto contante waarde over de looptijd van 15 jaar. Bij het berekenen van de baten zijn voornamelijk de efficiencywinsten in monetaire waarden uitgedrukt. De financiële gevolgen op de grote geldstromen (fraude bij uitkeringen) zijn naar verwachting een veelvoud van de reeds berekende baten: in feite zit hier de echte winst voor de maatschappij ; Op basis van enkele rekenexercities zijn er baten te verwachten oplopend tot enkele miljoenen Euro s per jaar onder andere bij de AOW en Studiefinanciering; Kijken we alleen naar efficiency dan duurt het circa 12 jaar om de kosten terug te verdienen. Baten vanuit de grote geldstromen kunnen de terugverdientijd aanzienlijk versnellen. 4

6 Waar slaan de kosten en baten neer De (gezamenlijk) grootste investeringen moeten worden gemaakt door de gemeenten. Hier staan echter substantiële baten tegenover. Het ministerie van BZK moet investeren in het systeem van de terugmeldvoorziening (TMV). De afnemers van de BRP moeten eveneens investeren in hun bedrijfsvoering, gaan hier ook profiteren, maar er resteert een negatief saldo op het gebied van de efficiency. De berekende efficiency baten en in het bijzonder de effecten op de grote geldstromen van dit project reiken dan ook verder dan alleen de uitvoeringsorganisaties en werken als gevolg van een verhoogde kwaliteit van de BRP door bij alle afnemers van de BRP. Wat zijn risico s die met het uitvoeren van de maatregel gepaard gaan Bij de uitvoering van de maatregel, dient er rekening te worden gehouden met de volgende risico s: Het is essentieel dat het aandeel adressen in onderzoek met code rood (bewust onjuist geregistreerd of niet langer verblijvend in Nederland) minimaal 8% is van het totale adressen in onderzoek. Indien dit niet het geval is, loont het niet om op basis van efficiencywinst de investeringen te maken (uitgaande van de kosten en uitgangspunten zoals vermeld in de bijlage 1). De effecten op de grote geldstromen zorgen ervoor dat bovengenoemd percentage lager kan zijn; De kosten voor kwalificatiesysteem TMV & kwalificatie BRP (kosten voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken) mogen niet meer bedragen dan 3 miljoen Euro (uitgaande van de kosten en uitgangspunten zoals vermeld in bijlage 1); Het is tevens essentieel dat er daadwerkelijk een afname plaatsvindt van het aantal adressen in onderzoek door de maatregel. Kwetsbare groepen als dak- en thuislozen kunnen onbedoeld deel uitmaken van de groep code rood, met als gevolg dat zij op sociaaleconomisch gebied verder achteruitgaan. Hierbij dient tevens aan de volgende randvoorwaarden worden voldaan: Verbreding van de maatregel opschorten uitkering of toeslag bij foutieve registratie BRP zoals toegepast bij bijvoorbeeld UWV en Belastingdienst naar andere concrete overheidsdiensten/- producten waarvoor opschorting mogelijk is, is een essentiële voorwaarde om bovengenoemde baten te realiseren. Verwacht wordt dat anders de burger niet voldoende geprikkeld wordt om zich juist te registreren. De voordelen van niet juist geregistreerd staan wegen dan (mogelijk) niet langer op tegen de nadelen als gevolg van opschorting dienstverlening. - Een verbreding van de maatregelen is in beginsel denkbaar bij praktisch alle diensten en producten die de gemeente aanbiedt. Door een controle in te bouwen wanneer een burger aan het loket verschijnt (bijvoorbeeld voor ophalen rijbewijs) woonachtig op een adres dat in onderzoek staat kan eerst gekeken worden wat de juiste adresregistratie is voordat overgegaan wordt tot verlening van de dienst. Het grote voordeel van deze handelingswijze is dat veel burgers worden gezien en er direct contact is. - Verder is een verbreding van de maatregelen in beginsel denkbaar bij praktisch alle diensten en producten waar een causale relatie met de adresregistratie van de burger te leggen is. Een tweede randvoorwaarde is dat het juridisch mogelijk gemaakt wordt dat een terugmelding begeleid met een rechtsgeldige verklaring van bijvoorbeeld een deurwaarder de gemeente geen eigen onderzoek meer in gang hoeft te zetten en dat bij een eventuele gang naar de rechter de opschorting van de dienst stand houdt. Aanbevelingen Op basis van de business case komen wij tot de volgende aanbevelingen: 5

7 Alle gepresenteerde kosten en baten zijn gebaseerd op ruwe indicaties en er is geen specifiek onderscheid gemaakt tussen de verschillende type dienstverleners. Deze businesscase vormt hiermee vooral een verkenning of zogeheten vingeroefening van de mogelijke kosten en baten van het project. Wij raden aan het concept van opschorten uitkeringen/toeslagen nader uit te werken en een volledige business case uit te werken. Hierbij is vooral een verdere concretisering van de toepassing van kwalificaties bij terugmelding, benodigde aanpassingen in de BRP en maatwerk van de gevolgen bij de verschillende betrokken actoren noodzakelijk. Een groot deel van de adressen in onderzoek zijn een gevolg van onwetendheid van de burger over zijn/haar informatieplicht. In veel gevallen is een aanschrijving van de gemeente al voldoende om de burger aan te zetten tot een juiste inschrijving. De burger goed informeren op haar informatieplicht kan er reeds voor zorgen dat het aantal adressen in onderzoek afneemt. Hier kunnen zowel het Rijk, uitvoeringsorganisaties als de gemeente burgers pro-actief op wijzen. 6

8 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Het SGO-3 project heeft tot doel besparingsmogelijkheden te inventariseren die kunnen bijdragen aan het realiseren van de taakstelling die aan de rijksdienst is opgelegd. Met het oog hierop zijn negen zogenoemde SGO-projecten opgezet. Het project SGO-3 Versnelde effectieve inzet van basisregistraties wordt uitgevoerd onder leiding van de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en richt zich op het inventariseren van besparingsmaatregelen bij het gebruik van gegevens in het stelsel van basisregistraties. Er zijn zes maatregelen geïdentificeerd die naar verwachting van de overheid forse besparingen zullen opleveren. En daarmee een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de taakstelling. Op dit moment is er een schets van de zes maatregelen, maar ontbreekt het nog aan een indicatieve onderbouwing hiervan. Hiertoe wordt voor iedere maatregel een businesscase opgesteld. Deze rapportage heeft betrekking op één van deze op te stellen businesscases. De zes maatregelen zijn (in vet gedrukt de maatregel waarop deze startnotitie betrekking heeft): 1. Het uitwisselen van persoonsgegevens tussen uitvoeringsorganisaties en met private partijen wordt vergemakkelijkt door breder gebruik mogelijk te maken van het BSN-nummer en/of pseudonimisatie van het BSN-nummer als koppelgegeven. 2. Informatie in (basis)registraties wordt zodanig gecombineerd en benut dat gerichte acties kunnen worden ondernomen naar specifieke doelgroepen. 3. Het principe opschorten uitkering of toeslag bij foutieve registratie GBA/BRP wordt verbreed naar andere uitkeringen of vormen van dienstverlening en het corrigeren van andere gegevens. 4. Open data: niet privacygevoelige gegevens worden gratis verstrekt aan burgers en bedrijven en aan overheidsorganisaties. 5. Burgers en bedrijven krijgen inzage in hun gegevens. Zij krijgen bovendien de mogelijkheden om fouten te signaleren en (in specifieke gevallen) te corrigeren. 6. Financiële transacties tussen de overheid en burgers vinden nog slechts plaats via een bankrekeningnummer dat is gekoppeld aan het BSN van de burger. Deze bankrekeningnummers worden opgenomen in een basisregistratie en gekoppeld aan het BSNnummer van de betreffende burger. 1.2 Doelstelling van de businesscase De businesscase is er primair op gericht besparingen te vinden die kunnen bijdragen aan het realiseren van de taakstelling uit het regeerakkoord Rutte II. Daartoe is het doel van de businesscase te komen tot inzicht in: kwalitatieve en kwantitatieve kosten en baten van de maatregel, waar de kosten en baten neerslaan, en de risico s die met het uitvoeren van de maatregel gepaard gaan. De businesscase dient van een zodanige kwaliteit te zijn dat op basis daarvan een beginselbesluit kan worden genomen. Dat betreft een besluit ten aanzien van het voornemen om de maatregel te implementeren. 7

9 Daarmee balanceert de businesscase in dit stadium van de beoogde maatregel tussen voldoende hardheid en diepgang om een besluit te kunnen nemen en een abstractieniveau waarbij wordt voorkomen dat details die pas relevant zijn bij de implementatie het beeld vertroebelen. De businesscase is er primair op gericht besparingen te vinden die kunnen voortvloeien uit de betreffende maatregel. Het gaat in beginsel om kosten en baten te identificeren die neerslaan bij de verschillende overheden, zoals ministeries, uitvoeringsorganisaties en mede-overheden. Waar mogelijk, maken we in de businesscase deze uitsplitsing naar organisaties. Daarbij wordt een onderverdeling gemaakt tussen kosten en baten op het gebied van de bedrijfsvoering (mensen en middelen) enerzijds en grote geldstromen anderzijds. Als er ook maatschappelijke kosten en baten zijn voor burgers en bedrijven worden die meegenomen indien deze kosten en baten een effect hebben op de inkomsten en uitgaven van de overheid. Bovendien kijken we in deze specifieke businesscase in kwalitatieve zin naar de consequenties voor een aantal relevante private partijen. De businesscase zal daarmee drie niveaus bevatten: bedrijfsvoering, grote geldstromen en maatschappelijk. 1.3 Methodiek Voor het opstellen van deze businesscase hebben we ons gebaseerd op bestaande informatiebronnen en de kennis die vanuit de begeleidingscommissie is ingebracht. De volgende informatiebronnen hebben we geraadpleegd: CAK (2011), Jaarverslag Ecorys (2007), Handreiking voor kosten-batenanalyses voor ICT projecten. Integrale rapportage handhaving (2010, 2011 & 2012). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (april 2013), Kwaliteitsverbetering van de GBA in de praktijk. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (6 maart 2013), Overzicht organisaties die het Burgerservicenummer gebruiken. Ministerie van Veiligheid en Justitie (20 december 2013), Brief aan de Tweede Kamer Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies (17 050). Verder hebben we gesproken/contact gehad met (in willekeurige volgorde): Titi van der Poel van de Belastingdienst (lid begeleidingscommissie) Erik van Zuidam van de Belastingdienst (lid begeleidingscommissie) Sandra Lentjes van BZK Hans Kappen van de Belastingdienst (lid begeleidingscommissie) Ruud Pannekoek van de Belastingdienst Jos Kolderman van de Sociale Verzekeringsbank (lid begeleidingscommissie) Dirk Rutgers van de gemeente Amsterdam Marcel Pellicaan van het CAK (lid begeleidingscommissie) Esther t Hoen van BZK (lid begeleidingscommissie) Ronald Zijlstra van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken Remco Siegerist van UWV (lid begeleidingscommissie) Gertine de Gunst van DUO (lid begeleidingscommissie) Jan Willem van Boven van BZK/BRP Michel Savelkoul van BZK 8

10 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 beschrijven we het project- en nulalternatief en gaan we in op de effecten die we als gevolg van het projectalternatief verwachten. In hoofdstuk 3 worden de kosten en baten besproken, gaan we in op risico s en gevoeligheden en trekken we conclusies. In de bijlagen is een verdere uitwerking van de kosten en baten en de gehanteerde uitgangspunten opgenomen. 9

11 2 Project- en nulalternatief 2.1 Afbakening project- en nulalternatief Gevraagd is een businesscase op te stellen voor de bredere toepassing van de maatregel van het opschorten van uitkering of toeslag bij foutieve registratie BRP zoals toegepast bij bijvoorbeeld UWV en BD voor andere sectoren. De te nemen maatregelen moeten bijdragen aan een verbeterde administratie van adresgegevens in de BRP. Hiervoor kijken we naar (opschortings)mogelijkheden voor verbreding naar: nog niet meegenomen uitkeringen/toeslagen; andere concrete overheidsdiensten/-producten waarvoor opschorting mogelijk is. In de businesscase vergelijken we de huidige situatie (nulalternatief) met de situatie dat er sprake is van een verbreding van maatregelen die burgers ertoe aanzetten bij gemeenten zijn gegevens te wijzigen, waardoor de kwaliteit van de BRP wordt verhoogd. 2.2 Nulalternatief Als een gemeente of uitvoeringsorganisatie gerede twijfel heeft over de juistheid van een BRPinschrijving, moet die daarvan sinds begin 2010 volgend de Wet GBA een zogeheten terugmelding doen. Dat is het signaal voor de gemeenten om een adres in onderzoek te zetten. Uitvoeringsorganisaties zien bij het opvragen van BRP-gegevens of een adres in onderzoek staat, maar weten niet om welke reden een adres in onderzoek is en of dat voor het leveren van hun eigen producten en diensten een reden is om tot opschorting over te gaan. In onderstaand figuur zijn de onderlinge relaties en processen tussen BRP, bronhouder (gemeenten), beheerder van de bron (BZK), uitvoeringsorganisaties (de afnemers) en het proces van melding bij vermoeden van onjuistheid gegevens weergeven. Bij een vermoeden van onjuiste gegevens kan de uitvoeringsorganisatie over gaan tot opschorten of zelfs stoppen van de dienstverlening aan de burger totdat de burger zijn gegevens heeft gewijzigd en daaruit blijkt dat hij/zij wel aanspraak maakt op de betreffende dienstverlening. Figuur 2.1 Nulalternatief (huidige autonome situatie) 10

12 Meerdere uitvoeringsorganisaties mogen op dit moment al overgaan tot het opschorten van een uitkering of toeslag in situaties waarin een burger geen initiatief neemt om een onjuiste registratie van het woonadres in de BRP te herstellen. Zo kunnen onder andere de Belastingdienst, UWV, SVB en gemeenten over gaan tot opschorting bij twijfel over de juistheid van het in de BRP geregistreerde adres. In alle gevallen wordt de klant verzocht zijn inschrijving op orde te brengen en bij in gebreke blijven wordt teruggemeld aan de BRP. 2.3 Projectalternatief In het projectalternatief kijken we expliciet naar drie veranderingen ten opzichte van de huidige situatie (nulalternatief): de verbredingsmogelijkheden van de maatregel naar nog niet meegenomen uitkeringen/toeslagen of andere type overheidsdiensten/-producten (oranje blok); en het toekennen van kwalificaties bij een terugmelding; en het toekennen van kwalificaties aan een adres in onderzoek ten behoeve van een beter geïnformeerde (risico)afweging bij afnemende partijen (groene blokken). Figuur 2.2 Projectalternatief Verbredingsmogelijkheden Voor het bepalen van de verbredingsmogelijkheden van de maatregel naar nog niet meegenomen uitkeringen/toeslagen of andere type overheidsdiensten/-producten houden we bij het opstellen van de businesscase met een aantal aspecten rekening. Bij het identificeren van mogelijke maatregelen die de burger aanzetten tot juist en actueel houden van hun gegevens in de BRP is het belangrijk te weten of de burger zelf de onjuistheid moet / kan herstellen of de onzekerheid moet / kan wegnemen. Verder is het belangrijk te weten of de maatregel niet juist gaat leiden tot andere ongewenste effecten, waardoor de bruikbaarheid van de registratie afneemt en tevens gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de inbaarheid van belastingen, boetes etc.. Ook geldt dat de maatregel niet op bepaalde overheidsdiensten, zoals het uitgeven van paspoorten, toegepast kan worden. Tot slot is belangrijk inzichtelijk te hebben in hoeverre de maatregel (zeer) kwetsbare groepen (bijvoorbeeld dak- en thuislozen) en/of burgers raakt waarbij de gevolgen van de maatregel vooral bij anderen 11

13 komen te liggen (bijvoorbeeld bij hun kinderen). Deze afwegingscriteria geven richting aan waar verbreding van de maatregel mogelijk is. Gebruik van kwalificaties In de huidige situatie weten uitvoeringsorganisaties en gemeenten bij het raadplegen van de BRP alleen of een adres in onderzoek is, maar niet wat de reden is geweest dat een adres in onderzoek is gegaan. De bedoeling is dat in het projectalternatief een terugmelding een kwalificatie mee krijgt. Deze kwalificatie moet extra inzicht geven in waarom sprake is van een terugmelding met als gevolg dat het adres in onderzoek gaat. In de huidige situatie is er bij de status adres in onderzoek' namelijk niet meteen sprake van dat een burger niet woont op het adres dat hij aangegeven heeft. Zo kan een adres in onderzoek bijvoorbeeld ook ontstaan door systeemconversies, gemeentelijke herindelingen, maar ook een verschil in schrijfwijze tussen BPR/GBA en Basisadministratie Adressen en Gebouwen. Met het meegeven van een kwalificatie bij terugmelding kan een rubricering gemaakt worden van de mate waarin sprake is van een verhoogd risico dat een adresgegeven in de BRP niet juist is en dit binnen de invloedssfeer van de burger ligt. Deze rubricering van kwalificaties leidt tot een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering doordat sneller en beter een risicoafweging gemaakt kan worden dan in de huidige situatie het geval is. Doordat alle uitvoeringsorganisaties en mogelijk ook private partijen gaan terugmelden met kwalificatie wordt de mogelijkheid tot een goede risicoafweging steeds beter. Bovendien kunnen gemeenten door deze rubricering ook bepalen welke adressen ze in hun onderzoek moeten prioriteren vanwege hun beperkte capaciteit en middelen. 2.4 Effecten In het projectalternatief zijn drie veranderingen meegenomen, waarvan de verwachting is dat deze effecten sorteren, namelijk: 1. het gebruik van kwalificaties bij terugmelden; 2. aanvullende informatie in BRP bij adres in onderzoek ; en 3. verbreding van de maatregelen. Per verandering brengen we de effecten in beeld bij de gemeenten, de uitvoeringsorganisaties en het Rijk/BZK. Afsluitend volgt een kort resumé van de kosten- en batenposten. Verandering 1) Het gebruik van kwalificaties Effecten bij gemeenten Met het toekennen van uniforme kwalificaties bij een terugmelding is de verwachting dat de gemeenten als bronhouder een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering kunnen voeren. Door de uniforme kwalificatie kan een betere afweging gemaakt worden of een adres al dan niet in onderzoek genomen wordt. Bovendien kan de gemeente op basis van deze kwalificatie gerichter onderzoek verrichten in het geval het adres in onderzoek gaat. Indien het ook juridisch mogelijk wordt gemaakt dat op basis van een terugmelding begeleid met een rechtsgeldige verklaring van bijvoorbeeld een deurwaarder de gemeente geen eigen onderzoek in gang hoeft te zetten kunnen ook hier voordelen behaald worden. Het resultaat is gerichter adresonderzoek met dezelfde middelen. Voor de binnendienst van een gemeente (die de administratieve handelingen uitvoert: aanschrijving, rappelaanschrijving, proces beëindigen) geldt dat op basis van de kwalificatie het aantal administratieve handelingen zou kunnen dalen. Voor de buitendienst van de gemeente geldt dat er minder of gerichter adresbezoeken afgelegd kunnen worden. 12

14 Het gebruik van uniforme kwalificatiecodes bij een terugmelding met daarbij een toelichting vanuit de terugmelder biedt bronhouders verbeterde informatie. Om daadwerkelijk een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering te kunnen voeren is het belangrijk dat alle organisaties die terugmelden dit via de TMV 1 doen en eenzelfde protocol volgen. Over de definitieve vorm moet nog verder worden nagedacht, maar een werkbare bouwsteen is een rubricering van kwalificaties die weergeven om welke redenen is overgegaan tot een terugmelding waardoor een adres in onderzoek is gegaan. Bijvoorbeeld op basis van: - Een signaal ingegeven door een initiatief van de burger; bv verhuisbericht maar niet doorgegeven bij de gemeente; code groen. - Een signaal ingegeven door het ontstaan van een onduidelijke situatie; bv onbestelbare post retour; code oranje. - Een signaal ingegeven door actief eigen onderzoek; bv huisbezoek door inspectie; code rood. Bij de melding dient een toelichting gegeven te worden en indien beschikbaar bewijsmateriaal overlegd te worden. Code groen begeleid met het verhuisbericht (en dus het nieuwe adres) of code rood begeleid met bijvoorbeeld een proces-verbaal of gekwalificeerde melding van een deurwaarder geeft gerichte informatie waarop de bronhouder kan besluiten al dan niet over te gaan tot het in onderzoek stellen van een adres. Gemeenten moeten wel investeren in een uitbreiding van de interface die terugmeldingen met kwalificaties kan verwerken. Ook moeten medewerkers training krijgen hoe om te gaan met het nieuwe kwalificatiesysteem. Resumé Kosten: Baten: a. Uitbreiding interface b. Training medewerkers 1. Verminderde tijdsbesteding binnendienst gemeenten aan Adres in Onderzoek 2. Verminderde kosten buitendienst gemeenten (bij Adres in Onderzoek) Effecten bij uitvoeringsorganisaties Gekwalificeerd terugmelden betekent dat een uitvoeringsorganisatie volgens een bepaalde standaard moet gaan handelen. Daar waar organisaties reeds een kwalificatie in hun interne proces toekennen, is de verwachting dat standaardisering en het eventueel toevoegen van codes onderdeel kan zijn van regulier onderhoud. Echter als een uitvoeringsorganisatie hier nog geen systematiek voor heeft zal dit in het projectalternatief ontwikkeld moeten worden. Voor alle organisaties die op dit moment al gebruik maken van de TMV zal uitbreiding van de interface nodig zijn om een terugmelding met kwalificatie te kunnen doen. Resumé Kosten: c. Uitbreiding interface d. Kosten aanpassing klantregistratiesysteem e. Training medewerkers Effect bij BZK Als beheerder van de BRP en ontwikkelaar van de TMV zal het ministerie van Binnenlandse Zaken het gebruik van kwalificaties met toelichting en eventuele bijlage in de TMV mogelijk moeten maken. Op dit moment is BZK al bezig met het ontwikkelen van een nieuwe versie van de TMV; Digimelding 2.0. In deze rapportage gaan we er vanuit dat de investeringen in de TMV en bij adres 1 Terugmeldvoorziening (TMV) 13

15 in onderzoek aansluiten bij de ontwikkeling van Digimelding 2.0 (we kijken alleen naar meerkosten). Digimelding 2.0 Mogelijk zal de TMV migreren naar of onderdeel uitmaken van het Digimelding 2.0 concept. Er wordt breder gekeken dan Digimelding als verzendvoorziening alleen. Want ook de processen tussen houder en de afnemer zijn van belang. Er is nu onder andere een Digimelding 2.0-protocol gerealiseerd. Dit protocol zegt hoe meldingen aan basisregistraties worden gelabeld en voorziet tegelijkertijd in een groeipad. Daardoor kunnen organisaties meldingen onderling uitwisselen en communiceren binnen het stelsel. Resumé Kosten: f. Uitbreiding mogelijkheden TMV Verandering 2) Aanvullende informatie in BRP bij adres in onderzoek : betere risicoafweging Wanneer een adres in onderzoek staat met daarbij de kwalificatiecode of een korte toelichting van de reden waarom een adres in onderzoek staat biedt dat afnemende partijen extra informatie waarmee een betere risicoafweging gemaakt kan worden. Over de definitieve vorm moet nog verder worden nagedacht, maar een werkbare bouwsteen is toekennen van een kwalificatie die direct weergeeft of uitvoeringsinstanties en eventueel derden direct over moeten geen tot het opschorten van hun diensten aan de betreffende burger. Een kwalificatie bij een adres in onderzoek zou kunnen zijn: - Code groen; bij gerede twijfel over juistheid adres in de BRP, maar (nog) geen hard signaal van fraude of VOW; - Code rood; uit onderzoek en begeleidt met een rechtsgeldige verklaring is bewezen dat iemand bewust onjuist geregistreerd staat of niet langer verblijft in Nederland en als gevolg daarvan geen aanspraak maakt op bepaalde diensten. Code oranje is, bij het maken van een risicoafweging over een adres in onderzoek, niet relevant. Immers je wil weten of je wel of niet naar aanleiding van het adres in onderzoek iets moet ondernemen, niet of dit misschien moet gebeuren. Het toekennen van code rood betekent dat alle uitvoeringsorganisaties geen risicoafweging meer hoeven te maken, maar direct over kunnen gaan tot opschorten van hun diensten die aan deze burger geleverd worden. Als volgens de eigen administratie van een afnemende partij iemand geëmigreerd is, dan zouden andere (uitvoerings-)organisaties dat ook graag willen weten. Met dit inzicht kan de dekkingsgraad van frauduleuze gevallen worden verhoogd. Bij code groen is nog geen sprake van opschorting en moet wel een risicoafweging gemaakt worden door de afnemer. Het toekennen van een soort profiel van de betreffende burger, wat uitdrukking geeft aan de relatie met de terugmelder of een korte extra toelichting ondersteunt een verbeterde afweging. Uitgangspunt is dat de gemeenten als bronhouder bepalen of het adres in onderzoek een code rood of groen meekrijgt. Zij hebben namelijk inzicht in de terugmelding en of het toekennen van code rood stand houdt bij de rechter. Effect bij BZK Het zichtbaar maken van een kwalificatie met een eventuele korte toelichting in het BRP bij een adres dat in onderzoek staat vergt investeringen om deze systeemaanpassing mogelijk te maken. In de komende jaren zullen de aanpassingen van GBA/BRP extra duur kunnen uitvallen in verband met de nieuwbouw van BRP en de strakke planning hiervan. Bovendien zijn de werkelijke kosten 14

16 sterk afhankelijk van wat er precies gebouwd moet gaan worden en op welke onderdelen van de BRP de aanpassing betrekking zal hebben. Resumé Kosten: g. Toevoegen informatie bij adres in onderzoek in BRP Effecten bij uitvoeringsorganisaties Uitvoeringsorganisaties kunnen een betere risicoafweging maken met als gevolg dat het aantal fouten van de 1 ste en 2 e orde afneemt: Fouten van de 1 ste orde: het onterecht opschorten van een dienst; Fouten van de 2 e orde: het onterecht laten doorlopen van de dienst. Het verkleinen van het aantal fouten van de 1 ste orde zorgt voor vermeden kosten in de vorm van rechtszaken of rectificaties en vermindert de irritatie bij burgers. Het verkleinen van het aantal fouten van de 2 e orde draagt bij aan vermeden kosten in de vorm van het niet uitkeren en het niet hoeven te doorlopen van het proces van terugvordering wanneer fraude (bewuste dan wel onbewuste fraude) aan het licht komt. Bij vaststelling van fraude zal geprobeerd worden het onterecht uitgekeerde deel terug te vorderen, dit is echter niet in alle gevallen succesvol. De uitvoeringsorganisaties krijgen te maken met extra kosten omdat zij een nieuw systeem moeten opzetten voor het afwegen van risico s. Ook kost het opschorten van dienstverlening extra tijd en geld. Daarnaast moet extra toelichting worden gegeven in het kwalificatiesysteem, dit betekend dat bewijsstukken moeten worden meegestuurd met een terugmelding, ook dit kost extra tijd. Deze extra kosten voor het meesturen van bewijsstukken verdwijnen op het moment dat juridisch wordt vastgelegd dat het meesturen van bewijsstukken niet nodig is. Resumé Kosten: Baten: h. Kosten opzetten nieuw systeem voor het afwegen van risico s i. Extra kosten bij opschorten lopende dienstverlening j. Extra toelichting in kwalificatiesysteem 3. Verhoogde efficiëntie in risicoafweging bij afnemers 4. Vermeden kosten fouten 1 ste orde (onterecht opschorten) 5. Vermeden kosten fouten 2 e orde (onterecht door laten lopen diensten) Effecten bij gemeenten Als gevolg van de decentralisatie komen steeds meer taken bij gemeenten te liggen. De gemeente is bronhouder van de BRP, maar tegelijkertijd ook afnemer. Door een toename van het aantal taken neemt ook het belang van een goede registratie toe voor gemeenten. Hoewel een groot deel van de meldingen binnengemeentelijk zijn, kan een heldere kwalificatie in de BRP een gemeente helpen een betere en efficiëntere risico-afweging te maken en daarmee fouten van de 1 ste en 2 e orde verkleinen. Resumé Kosten: Baten: k. Kosten opzetten nieuw systeem voor het afwegen van risico s l. Extra kosten bij opschorten lopende dienstverlening m. Extra toelichting in kwalificatiesysteem 6. Verhoogde efficiëntie in risicoafweging bij afnemers 7. Vermeden kosten fouten 1 ste orde (onterecht opschorten) 8. Vermeden kosten fouten 2 e orde (onterecht door laten lopen diensten) 15

17 Verandering 3) verbreding van de maatregelen Door verbreding van de maatregelen naar andere concrete diensten/-producten waarvoor opschorting mogelijk is wordt de burger extra en op meerdere fronten gestimuleerd tot juiste inschrijving. Belangrijk bij het inwerking laten treden van een eventuele opschorting is wel dat, zoals eerder aangegeven, een onjuiste registratie binnen de invloedssfeer van de burger ligt. Een gemeente heeft nu reeds bij een aanschrijving de mogelijkheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete als de burger niet tot actie overgaat. In het kader van de verbreding van maatregelen zou bij een rappelaanschrijving (meestal 2 weken na de aanschrijving) ook aangegeven kunnen worden dat, bij geen respons van de burger, andere instanties het recht krijgen tot opschorting van diensten die aan de betreffende burger geleverd worden. Hiermee wordt voorkomen dat ongewenste effecten optreden waar de burger geen invloed op heeft gehad. Als gevolg van deze route moet de gemeente extra kosten maken voor een uitgebreidere toelichting bij een rappelaanschrijving. Een verbreding van de maatregelen is in beginsel denkbaar bij praktisch alle diensten en producten die de gemeente aanbiedt. Door een controle in te bouwen wanneer een burger aan het loket verschijnt (bijvoorbeeld voor het ophalen van een rijbewijs) die woonachtig is op een adres dat in onderzoek staat, kan eerst gekeken worden wat de juiste adresregistratie is voordat overgegaan wordt tot verlening van de dienst. Het grote voordeel van deze handelingswijze is dat veel burgers worden gezien en er direct contact is met de burger. Een verbreding van de maatregelen naar diensten en producten die andere partijen leveren ligt het meest voor de hand bij uitvoeringsorganisaties die het maatschappelijk belang dienen. Daar waar een uitvoeringsorganisatie een dienst levert (of zou gaan leveren) aan een burger waarvan het adres in onderzoek een code rood heeft meegekregen moet de uitvoeringsinstantie overgaan tot het opschorten of niet leveren van de dienst. Hiermee ontstaat een extra prikkel voor de burger tot juiste registratie, want mogelijk wegen de voordelen van niet juist geregistreerd staan niet langer op tegen de nadelen als diensten worden opgeschort. In hoeverre derden (commerciële/private partijen) bereid zijn tot het opschorten van diensten moet verder worden verkend. Zo lang een burger voor een dienst betaald, heeft een commerciële partij geen belang in het opschorten van de dienst. Duidelijk is in ieder geval dat een grootschalig gebruik van gekwalificeerd terugmelden gaat bijdragen aan een stijging van goede bewijslast. Niet alleen door een toename van het aantal gekwalificeerde terugmeldingen, maar ook doordat een terugmelding gepaard gaat met een betere bewijslast (bijvoorbeeld vanuit politie, FIOD en andere opsporingsdiensten). Resumé Kosten (gemeente): Baten: n. Kosten extra toelichting naar burger bij rappelaanschrijving 9. Verhoogde kwaliteit BRP Overige effecten Met een uniform kwalificatiesysteem, betere risicoafweging en verbreding van maatregelen om de burger aan te zetten tot juiste registratie verbetert de kwaliteit van de BRP. Met een verbetering van de kwaliteit van het adressenbestand treden de volgende effecten op: Baten (kwalitatief): - De financiële baten kunnen zeer groot zijn. In beeld gebracht zijn de administratieve baten die gerealiseerd worden als gevolg van vermeden handelingen door onterecht uitkeren. De hoogte van de financiële baat is afhankelijk van de hoogte van de uitkeringen en hoe vaak het voorkomt dat deze onterecht uitgekeerd worden. In hoofdstuk 3 geven we een voorbeeld; 16

18 - Vaker kunnen personen getraceerd worden voor invorderingstrajecten en daarmee kan succesvoller teruggevorderd worden; - Alle afnemers van de BRP die dit adressenbestand gebruiken als bron voor postverzending zullen minder post retour ontvangen en besparen daarmee portokosten, dit geldt zowel voor gemeenten, uitvoeringsorganisaties als het bedrijfsleven 2 ; - Burgers zullen minder vaak te maken krijgen met ongewenste post of onterecht opgeschorte diensten; - Het maatschappelijk nut van de BRP als basisregistratie wordt groter met een toename van de kwaliteit en daarmee betrouwbaarheid. Randvoorwaarden Voor het realiseren van de benoemde effecten is wel een aantal randvoorwaarden van toepassing. Zo kan toepassing van uniforme kwalificaties met een extra toelichting pas daadwerkelijk effect sorteren wanneer dit ook op eenzelfde manier aangeleverd wordt, logischerwijs via de TMV. Dat betekent dat alle organisaties die nu terugmelden of dat van plan zijn in de toekomst primair gebruik gaan maken van de TMV. Systeemvoorwaarde is dat de TMV deze mogelijkheid van terugmelden met kwalificatie aanbiedt. Nog niet meegenomen is de mogelijke efficiencywinst van de bedrijfsvoering bij gemeenten als alle meldingen via één kanaal (de TMV) op uniforme wijze binnenkomen in plaats van per brief, mail, telefoon en TMV zoals in de huidige praktijk het geval is. Zo kan een beter geautomatiseerd proces in gang gezet worden. Verder moet regelgeving (juridische grondslag) zodanig aangepast worden dat gemeenten op basis van een terugmelding die ondersteund wordt met een wettelijk overeengekomen verklaring direct over kunnen gaan tot een voornemen of besluit in plaats van het moeten uitvoeren van een eigen onderzoek. Dit geldt ook voor afnemers van de BRP die te maken krijgen met een kwalificatie behorend tot categorie rood (sterk vermoeden van onjuiste registratie of zelfs fraude). Bij een adres in onderzoek mag - of zelfs moet - dit dan reden zijn om over te gaan tot opschorting van de dienst. Kanttekening hierbij is wel dat het proces van aanschrijving en rappelaanschrijving is doorlopen indien er vooraf nog twijfel bestond over de hardheid van de terugmelding (code oranje) zodat de burger kans heeft gekregen om aan zijn/haar informatieplicht te voldoen. Weigert de burger mee te werken aan het door de gemeente ingestelde onderzoek, dan moet opschorting van een voorziening juridisch tot de mogelijkheden behoren. 2 Vanaf 2017 moet gewerkt gaan worden met de Berichtenbox. Deze baten zullen dan, voornamelijk voor uitvoeringsorganisaties, vervallen. 17

19 3 Business case In dit hoofdstuk presenteren wij de resultaten van de business case op hoofdlijnen. In de eerste paragraaf worden de gehanteerde uitgangspunten voor het opstellen van deze businesscase getoond. In de tweede paragraaf presenteren wij het saldo van de kosten en de baten. In paragraaf drie geven we de kosten en baten per partij weer. In paragraaf vier beschrijven we de risico s en gevoeligheden en tot slot presenteren we in paragraaf vier onze conclusies en aanbevelingen. 3.1 Algemene uitgangspunten We zijn uitgegaan van de volgende uitgangspunten bij het uitwerken van deze businesscase: Indien de verwachte kosten en baten niet zijn af te leiden, wordt op grond van bekende gegevens, zoals databases en kengetallen uit eerder onderzoek een onderbouwde inschatting van de kosten en baten gemaakt. De maatschappelijke kosten en baten zullen zo mogelijk worden gekwantificeerd. Indien dit niet haalbaar is zullen deze kwalitatief in beeld worden gebracht. De businesscase is niet bedoeld voor aanvullende taakstellingen, maar ter ondersteuning van de reeds opgelegde taakstelling bij het regeerakkoord Rutte II. Verondersteld wordt dat indien noodzakelijk de huidige privacywetgeving kan worden aangepast bij de uitvoering van de maatregel. De businesscase bevat een uitsplitsing naar structurele kosten en baten enerzijds en incidentele kosten (bv transitiekosten) en baten anderzijds. De risicoparagraaf heeft een kwalitatief karakter. Er wordt zo veel als mogelijk aangesloten bij de beschikbare informatie uit de Ontwerpbegroting 2014 en relevante onderliggende informatie zoals bestedingsplannen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: Specifiek voor het opstellen van de berekeningen en weergave van de uitkomsten sluiten we aan bij eerder gehanteerde uitgangspunten (conform de Handreiking voor kosten-batenanalyse voor ICT projecten 3 en andere uitgevoerde kosten-batenanalyses voor basisregistraties zoals het programma Stroomlijning Basisgegevens, het Basisbedrijvenregister, de Basisregistratie Adressen en Gebouwen en het Startpakket GBA). Deze algemene uitgangspunten zijn de volgende: De looptijd van de businesscase is 15 jaar zoals vastgesteld door het Ministerie van Financiën en in de handreiking voor koste-batenanalyse voor ICT projecten 4 ; Het startjaar is 2015; De discontovoet bedraagt 2,5 procent voor de kosten en 5,5 procent voor de baten; De kosten en baten hebben het prijspeil 2013; Het startjaar voor de investeringen is 2013; Het uurtarief voor inzet van overheidspersoneel is gebaseerd op Handleiding overheidstarieven 2013, ministerie van Financiën en bedraagt: - uitvoerende/ondersteunende diensten/medewerkers 64 (kostendekkend tarief schaal 8); - inspectie-/beleidsmedewerkers 84 (kostendekkend tarief schaal 12). De kosten en baten worden op een geaggregeerd niveau gepresenteerd; 3 4 Ecorys & CONICT (2007), Handreiking voor kosten-batenanalyses voor ICT projecten. Ecorys & CONICT (2007), Handreiking voor kosten-batenanalyses voor ICT projecten. 18

20 De kosten en baten worden gepresenteerd bij de organisaties waar de kosten worden gemaakt en waar de baten kunnen worden gegenereerd. Er wordt dus geen rekening gehouden met financiering. De contante waarde (CW) is de huidige geldwaarde van een bedrag dat in de toekomst betaald wordt 5. De contante waarde wordt voor zowel de kosten als de baten bepaald. Bij de beoordeling van de aantrekkelijkheid van een investering wordt altijd gekeken naar de netto contante waarde. Wanneer de netto contante waarde groter is dan 0, dan is de contante waarde van de baten hoger dan de contante waarde van de kosten en is het interessant om te investeren in het project (vanuit economische overwegingen). Het resultaat van de kosten-batenanalyse is een overzicht van de kosten en de baten die vallen in de verschillende jaren gedurende de looptijd van het project. Om deze reden is het gewenst om de contante waarde van de kosten en baten te bepalen. Op deze manier is het mogelijk om kosten en baten met elkaar te vergelijken. Het vertalen van de toekomstige kosten en/of baten naar de contante waarde is een techniek die bekend staat onder de term verdisconteren. Aan het begin van 2007 zijn door het ministerie van Financiën 6 nieuwe discontovoeten vastgesteld, waarmee gewerkt moet worden in kosten-batenanalyses voor infrastructuurprojecten. Het advies luidt: Een risicovrije, reële discontovoet van 2,5 procent dient te worden toegepast bij alle kostenbatenanalyses. De risicovrije reële discontovoet dient te worden verhoogd met een, zo mogelijk projectspecifieke, opslag voor het macro-economisch risico. De standaard risico-opslag is gelijk aan 3 procent 7. Het gebruik van een reële discontovoet betekent dat alle kosten en baten ook in reële termen moeten worden bepaald (in de prijzen van het basisjaar) en dat er niet met nominale kosten en baten moet worden gewerkt. Voor vaste kosten moet altijd gebruik worden gemaakt van de risicovrije discontovoet van 2,5 procent, terwijl voor de baten gebruik moet worden gemaakt van een risicovrije discontovoet van 2,5 procent met in bepaalde gevallen een risico-opslag van 3 procent. Voor de kosten hebben wij gebruik gemaakt van de risicovrije discontovoet van 2,5 procent, terwijl voor de baten gebruik moet worden gemaakt van een risicovrije discontovoet van 2,5 procent met in bepaalde gevallen een risico-opslag van 3 procent. Aangezien bij de verwachte baten in het projectalternatief sprake is van macro-economische risico s is bij het verdisconteren van de baten een discontovoet van 5,5 procent gehanteerd. 3.2 Overzicht kosten en baten Het saldo van de kosten en baten van de businesscase van maatregel 3 is op basis van het geschetste projectalternatief in de tabel hieronder weergegeven. Op basis van de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden vormt maatregel 3 een businesscase met een saldo van +3 miljoen Euro netto contante waarde Bijvoorbeeld: Een euro die men ontvangt in jaar t, heeft niet dezelfde waarde als een euro die men nu reeds in bezit heeft. Immers, een euro die men nu bezit, kan tegen rente worden uitgezet, waardoor deze na t jaar meer oplevert. Ministerie van Financiën (2007), Actualisatie Discontovoet, Brief aan de Tweede Kamer, kenmerk IRF M. Ministerie van V&W, Ministerie van Financiën, CPB & RebelGroup (2004), Risicowaardering. Aanvulling op de Leidraad OEI. 19

21 Belangrijk bij de interpretatie van de kosten en baten is dat kwalificaties, weging van kwalificaties en verbreding maatregelen niet los van elkaar gezien kunnen worden. Als gevolg van het toekennen van kwalificaties met toelichting is de realisatie van baten bij de risicoafweging mogelijk en kan dankzij de verbreding van de maatregelen de kwaliteit van de BRP verbeterd worden. Deze verbetering van de kwaliteit van de BRP zorgt ervoor dat er minder adressen in onderzoek komen. Op deze manier ontstaat een virtueuze cirkel waardoor de gepresenteerde baten in onderstaande tabel gerealiseerd kunnen worden. De verwachting is niet dat het aantal adressen in onderzoek afneemt tot nul, maar wel dat het aantal frauduleuze gevallen op termijn afneemt (code rood). Tabel 3.1 Saldo kosten en baten Kosten en baten Contante waarde (in mln.)* 1. Kwalificaties -23 Kosten 23 Baten 0 2. Weging kwalificaties 18 Kosten 2 Baten Verbreding maatregelen 8 Kosten 7 Baten Overige effecten ++ Saldo (baten -/- kosten) +3 + overige effecten (+) *Afgerond op miljoenen Euro s. Een verdere toelichting over de kosten en baten is opgenomen in de bijlage. De totale kosten bestaan voornamelijk uit investeringskosten (nominaal circa 20 miljoen Euro). De totale (nominale) onderhoudskosten zijn, over een periode van 15 jaar, gelijk aan circa 15 miljoen Euro. De totale (nominale) jaarlijkse baten van het projectalternatief lopen op van circa 1,9 miljoen Euro in jaar 2 (2014) tot 4,7 miljoen Euro in jaar 15 (2027). In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de kosten en baten per jaar. De gepresenteerde baten zijn het gevolg zijn van een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering die dankzij de verhoogde kwaliteit van BRP extra effect sorteren. Er zijn tevens effecten te verwachten op de grote geldstromen. De verbeterde informatie bij terugmeldingen en registratie in de BRP bij een adres in onderzoek draagt bij aan het realiseren van financiële baten bij andere regelingen zoals de de AOW en de studiefinanciering. Immers de mate waarin onterecht studiefinanciering wordt uitgekeerd of onterecht AOW wordt opgebouwd kan worden verkleind. Binnen de scope van dit onderzoek is het niet mogelijk dit scherper te duiden. Wel kunnen we constateren dat de baten van een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering en verbeterde kwaliteit BRP reeds opwegen tegen de kosten die gemaakt moeten worden. Indicatieve berekening financiële baten van voorkomen onterechte geldstromen In Nederland wordt gefraudeerd (bewust danwel onbewust) met uitkeringen en toeslagen, maar er bestaat geen goed inzicht op welke schaal dit voorkomt. De maatregel om bij foutieve registratie in de BRP uitkeringen of toeslagen op te schorten kan bijdragen aan een vermindering van deze fraude. Omdat er tal van verschillende uitkeringen en toeslagen bestaan met verschillende uitkeringsgerechtigden en voorwaarden is het niet mogelijk deze in de businesscase afzonderlijk inzichtelijk te maken. Ook is de mate van fraudevermindering door deze maatregel niet in te schatten. Om toch een beeld te geven van de mogelijke besparing op geldstromen is in onderstaande boxen zeer indicatief berekend wat de maatregel theoretisch zou kunnen betekenen 20

22 voor twee type uitkeringen waar sprake is van fraude; studiefinanciering en AOW. De genoemde getallen en bedragen zijn slechts ter indicatie. Rekenvoorbeeld: Studiefinanciering Door studenten wordt relatief veel gefraudeerd met studiefinanciering. Thuiswonende studenten schrijven zich in als uitwonende student en ontvangen hierdoor een studiefinanciering van 279 Euro per maand in plaats van 100 Euro per maand (uitgaand van een basisbeurs) 8. Volgens informatie van het Ministerie van OCW en DUO ontvangen momenteel studenten een uitwonende beurs 9. DPG (Dienst Persoonsen Geo-informatie) schat in dat 50% van deze studenten ( studenten) onterecht een uitwonende beurs ontvangt 10. Een frauderende student ontvangt jaarlijks Euro meer studiefinanciering dan waar hij/zij recht op heeft. Jaarlijks zijn er gemiddeld adressen in onderzoek. Uitgaand van de verhouding frauderende studenten/totaal aantal Nederlanders 11 is bij 1% van deze gevallen sprake van fraude met studiefinanciering (1.300 van de adressen in onderzoek). Wanneer deze fraude zich gemiddeld een jaar zou voortzetten, is de potentiële baat bij het voorkomen van deze fraude gelijk aan 2,8 miljoen Euro per jaar. Rekenvoorbeeld: AOW Voor ieder jaar dat een Nederlander in het buitenland woont en werkt wordt de AOW met 2% gekort 12. Fraude vindt plaats wanneer Nederlanders (tijdelijk) in het buitenland wonen / werken zonder dit te melden, zij blijven dan AOW opbouwen terwijl ze hier geen recht op hebben. De AOW bedraagt vanaf 1 februari 2014 per maand Euro (alleenstaande mét heffingskorting). In Nederland werden in december 2013 zo n 3,2 miljoen AOW uitkeringen uitbetaald. Hierbij ging het voor 81% om volledige uitkeringen en voor 19% om onvolledige uitkeringen (bijvoorbeeld omdat personen in het buitenland hebben gewoond/gewerkt) 13. In dit rekenvoorbeeld gaan we er vanuit dat zo n 1% (circa 26 duizend uitkeringen) van de personen die een volledige uitkering ontvangen hier eigenlijk geen recht op hebben. Jaarlijks zijn er gemiddeld adressen in onderzoek. Uitgaand van de verhouding van (inschatting) frauderende AOW ers/totaal aantal Nederlanders 14 is bij circa 0,2% van deze gevallen sprake van fraude met recht op AOW-opbouw (260 van de adressen in onderzoek). Wanneer deze fraude zich gemiddeld een jaar zou voortzetten en de fraudeurs eigenlijk maar recht zouden hebben op 80% van het AOW, is de potentiële baat (uitgaande van een alleenstaande en inclusief heffingskorting) bij het voorkomen van deze fraude gelijk aan circa 700 duizend Euro per jaar. Op basis van bovenstaande indicatieve rekenvoorbeelden kan geconcludeerd worden dat de financiële baten op de grote geldstromen weleens een veelvoud zouden kunnen zijn van de gepresenteerde efficiency baten in tabel Verdeling over de partijen Wij hebben daarnaast gekeken naar de kosten en baten voor de verschillende actoren. Achtereenvolgens wordt kort ingegaan op de kosten en baten voor gemeenten (bronhouder), BZK (beheerder), uitvoeringsorganisaties, het bedrijfsleven (derden) en burgers. Waar dat mogelijk was 8 DUO, informatie DUO Foliaweb CBS 16,8 miljoen Nederlanders 12 Informatie Rijksoverheid (2014) 13 CBS, Aantal AOW uitkeringen, cijfers van december CBS 16,8 miljoen Nederlanders 21

Kengetallen voor kosten overheidstransacties

Kengetallen voor kosten overheidstransacties Kengetallen voor kosten overheidstransacties Een toets op de Deense kengetallen voor bruikbaarheid in de Nederlandse situatie Samenvatting Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Samenvatting Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Samenvatting

Nadere informatie

Bronnenlijst Literatuur: Boeken: Internetsites:

Bronnenlijst Literatuur: Boeken: Internetsites: Samenvatting Het doel van dit rapport is om een neutrale conclusie te geven over de efficiëntie van de authenticatiedienst eherkenning. Door efficiënt gebruik zou eherkenning er voor moeten zorgen dat

Nadere informatie

De terugmeldingsverplichting. Datum 22 mei 2014

De terugmeldingsverplichting. Datum 22 mei 2014 De terugmeldingsverplichting Datum 22 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 De terugmeldvoorziening (TMV)... 4 2 Juridisch kader... 5 3 Procedure op hoofdlijnen... 6 3.1 Algemeen... 6 3.2 De melding

Nadere informatie

MKBA verlenging kwalificatieplicht

MKBA verlenging kwalificatieplicht MKBA verlenging kwalificatieplicht Rapport Opdrachtgever: Ministerie van OCW Rotterdam,16 januari 2013 MKBA verlenging kwalificatieplicht Rapport Opdrachtgever: Ministerie van OCW Auteurs: Frank van Zutphen

Nadere informatie

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA Jan Willem van Boven relatiebeheerder 2012 Agenda Over Agentschap BPR GBA als Basisregistratie Relatiebeheer GBA 2 Agentschap BPR Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Vragen over de relatie tussen registraties van UWV en GBA Ons kenmerk: 2011Z09551/2011D26264

Vragen over de relatie tussen registraties van UWV en GBA Ons kenmerk: 2011Z09551/2011D26264 Commissie BiZa Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de heer mr. J.P.H. Donner de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer H.G.J. Kamp Plaats en datum: Den Haag, 25

Nadere informatie

Terugmelden en onderzoek. Gemeente Amsterdam

Terugmelden en onderzoek. Gemeente Amsterdam Terugmelden en onderzoek Gemeente Amsterdam Gebruik gegevens uit de BRP en terugmelden Fraudebestrijding en kwaliteitsverbetering BRP, 27 november 2014 Pilot Gekwalificeerd terugmelden, workshop 3 & 4

Nadere informatie

Kansen voor topsector HTSM:

Kansen voor topsector HTSM: Kansen voor topsector HTSM: Nederlands-Aziatische samenwerking in high-tech clusters Sound analysis, inspiring ideas Nederlands-Aziatische samenwerking biedt kansen voor topsector HTSM Het Nederlandse

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer 11-68 Registratienummer raad 629115 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 629114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de

Nadere informatie

Module: Aanpassing kruispunt

Module: Aanpassing kruispunt Module: Aanpassing kruispunt Invullen van de tool In de onderstaande tabel staat een toelichting op de in te vullen gegevens. Onderdeel Invoervariabelen Meerkosten beheer- en onderhoud Reductie reistijd

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

ECIB/U Lbr. 17/010

ECIB/U Lbr. 17/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Informatieveiligheid en privacy uw kenmerk ons kenmerk ECIB/U201700133 Lbr. 17/010 bijlage(n) - datum 20 februari

Nadere informatie

ACTUALISATIE MKBA ASBESTDAKEN

ACTUALISATIE MKBA ASBESTDAKEN ACTUALISATIE MKBA ASBESTDAKEN Datum: 28januari 2015 Onze ref. NL221-30019 Deze rapportage geeft de resultaten weer van de actualisatie van de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) daken en gevelpanelen,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/RvIG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens In het verzoek van 13 mei 2015, 2015-0000367950, heeft de minister van Financiën ten behoeve van Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie voor

Nadere informatie

Module: Ontbrekende schakel in netwerk

Module: Ontbrekende schakel in netwerk Module: Ontbrekende schakel in netwerk Invullen In de onderstaande tabel staat een toelichting op de in te vullen gegevens. Onderdeel Invoervariabelen Investeringen Meerkosten beheer- en onderhoud Reductie

Nadere informatie

Draagvlak onderzoek Parkeerbeleid

Draagvlak onderzoek Parkeerbeleid St Anna, Nijmegen Opdrachtgever: gemeente Nijmegen Amsterdam, augustus 2014 Draagvlak onderzoek Parkeerbeleid St Anna, Nijmegen Opdrachtgever: gemeente Nijmegen Arvid Toes Marco Martens Amsterdam, augustus

Nadere informatie

Terugmelden op Handelsregister via Digimelding

Terugmelden op Handelsregister via Digimelding Toelichting Terugmelden op Handelsregister via Digimelding November 2017 Inleiding In het stelsel van basisregistraties is het van belang dat de gegevens van elk basisregister correct zijn en blijven.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 730 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (wijziging

Nadere informatie

Kosten-batenanalyse eherkenning

Kosten-batenanalyse eherkenning Kosten-batenanalyse eherkenning Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Rotterdam, 2 mei 2011 Kosten-batenanalyse eherkenning Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie

Nadere informatie

R A A D S V R A A G. 1. Is het in de media genoemde aantal spookburgers voor Leiderdorp juist? Zo neen wat is dan het juiste aantal?

R A A D S V R A A G. 1. Is het in de media genoemde aantal spookburgers voor Leiderdorp juist? Zo neen wat is dan het juiste aantal? R A A D S V R A A G Bestemd voor de raad van : 30 mei 2011 Vraag nr. : 2 Onderwerp : Spookburgers Vraagsteller : CDA/Ria van Diepen Datum : 27 mei 2011 Registratienummer : 2011I01059 Sinds eind maart is

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Casus: Terugmeldproces politie Rotterdam

Casus: Terugmeldproces politie Rotterdam Fraudebestrijding en Kwaliteitsverbetering BRP 27-11-2014 Casus: Terugmeldproces politie Rotterdam Pilot gekwalificeerd terugmelden: workshop 1 & 2 Loes van der Ploeg: Gemeente Rotterdam Peter Douma: Agentschap

Nadere informatie

Dit kabinet geeft prioriteit aan het terugdringen van schuldenproblematiek. Het verminderen van hoge terugvorderingen levert daar een bijdrage aan.

Dit kabinet geeft prioriteit aan het terugdringen van schuldenproblematiek. Het verminderen van hoge terugvorderingen levert daar een bijdrage aan. > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Onderwerp Convenant gegevensuitwisseling en uitvoering motie zelf aangebrachte voorzieningen BrabantWonen. Ivar Schoppema, 9848 Afdeling

Onderwerp Convenant gegevensuitwisseling en uitvoering motie zelf aangebrachte voorzieningen BrabantWonen. Ivar Schoppema, 9848 Afdeling Onderwerp Convenant gegevensuitwisseling en uitvoering motie zelf aangebrachte voorzieningen BrabantWonen Datum 1 september 2015 Naam en telefoon Ivar Schoppema, 9848 Afdeling SLWE Portefeuillehouder Gé

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

2 Klopt het dat er meer dan een half miljoen spookburgers zijn die als tweederangsburger door het leven moeten?

2 Klopt het dat er meer dan een half miljoen spookburgers zijn die als tweederangsburger door het leven moeten? AH 1909 2019Z01619 Antwoord van staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 11 november 2014, 2014-0000607450, heeft de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Agendanummer: Registratienummer: Onderwerp: Verordening basisregistratie personen (Verordening BRP) Purmerend

Agendanummer: Registratienummer: Onderwerp: Verordening basisregistratie personen (Verordening BRP) Purmerend Purmerend, 6 september 2011 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling Op 1 april 2007 is de gewijzigde Wet Gemeentelijke basisadministratie (wet GBA) in werking getreden en is de

Nadere informatie

Economisch perspectief verdieping Nieuwe Waterweg / Botlek

Economisch perspectief verdieping Nieuwe Waterweg / Botlek Economisch perspectief verdieping Nieuwe Waterweg / Botlek Sigrid Schenk Irene Pohl Rotterdam, januari 2014 Aanleiding voor verdieping NWW / Botlek Page 2 BRON: HBR Het Botlekgebied / Pernis vormt het

Nadere informatie

Aan Van Datum Ministerie van OCW Rebel

Aan Van Datum Ministerie van OCW Rebel Memo Onderwerp Verdieping voormalig gesubsidieerde Aan Van Datum Ministerie van OCW Rebel 4-6- 2015 Inleiding In dit memo wordt ingegaan op de effecten van bezuinigingen, waarbij we ons verdiepen in in

Nadere informatie

MKBA Beeldmateriaal. Opdrachtgever: Het Waterschapshuis. Rotterdam, 17 januari 2013

MKBA Beeldmateriaal. Opdrachtgever: Het Waterschapshuis. Rotterdam, 17 januari 2013 MKBA Beeldmateriaal Opdrachtgever: Het Waterschapshuis Rotterdam, 17 januari 2013 MKBA Beeldmateriaal Opdrachtgever: Het Waterschapshuis Walter Hulsker (Ecorys) Joost de Koning (Ecorys) Erik Nobbe (Grontmij)

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/RvIG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens In het verzoek van 21 september 2015, 2015-0000685401, heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om autorisatie voor de systematische

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid H.M. Koppert (Leefbaar Rotterdam) over Basisregistratie Personen.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid H.M. Koppert (Leefbaar Rotterdam) over Basisregistratie Personen. Rotterdam, 26 maart 2013. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid H.M. Koppert (Leefbaar Rotterdam) over Basisregistratie Personen. Aan de Gemeenteraad. Op 8 januari 2013

Nadere informatie

Datum 12 juli 2013 Betreft Vragen van het lid Bashir (SP) over het onterecht krijgen van toeslagen door Oost-Europeanen (ingezonden 30 mei 2013)

Datum 12 juli 2013 Betreft Vragen van het lid Bashir (SP) over het onterecht krijgen van toeslagen door Oost-Europeanen (ingezonden 30 mei 2013) > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

In dit informatiebulletin zal worden ingegaan op een specifiek onderdeel van de nieuwe fraudewet, namelijk het Frauderegister.

In dit informatiebulletin zal worden ingegaan op een specifiek onderdeel van de nieuwe fraudewet, namelijk het Frauderegister. Inleiding Nieuwe wet Per 1 januari 2013 is de invoering van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in het kort de Fraudewet - een feit. Doel van deze wet is een hardere aanpak van

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

5 Opstellen businesscase

5 Opstellen businesscase 5 Opstellen In de voorgaande stappen is een duidelijk beeld verkregen van het beoogde project en de te realiseren baten. De batenboom geeft de beoogde baten in samenhang weer en laat in één oogopslag zien

Nadere informatie

Aanvullende informatie bijstelling macrobudget inkomensdeel per 18 mei 2006

Aanvullende informatie bijstelling macrobudget inkomensdeel per 18 mei 2006 Aanvullende informatie bijstelling macrobudget inkomensdeel per 18 mei 2006 Drie keer per jaar wordt op deze plaats een overzicht gegeven van de stand van zaken van de raming van het macrobudget: -bij

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M14)

Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M14) Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M4) Ingangsdatum 0-04-207 Datum versie 20-02-207 Naam van de toets MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M4) Toetsvorm Gesloten Toegestane tijd 40 Max.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI)

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI) gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R4809 Inboeknummer 12BST00306 Beslisdatum B&W 12 maart 2012 Dossiernummer 12.11.651 RaadsvoorstelRegistratie Niet-Ingezetenen (RNI) Inleiding Het ministerie van BZK werkt

Nadere informatie

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten 1 RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente...betreffende het verrichten van loketdiensten door de gemeente...in het

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Toekenning huurtoeslag gestopt wegens bijtelling inkomen van de vorige bewoonster

Toekenning huurtoeslag gestopt wegens bijtelling inkomen van de vorige bewoonster Rapport Toekenning huurtoeslag gestopt wegens bijtelling inkomen van de vorige bewoonster Een onderzoek naar de adresregistratie door de Belastingdienst/Toeslagen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2018

Inschrijving RBB-AWARD 2018 Inschrijving RBB-AWARD 2018 Organisatie: het Kadaster Contactpersonen voor de RBB over deze good practice: Esther van Kooten Niekerk (esther.kootenniekerk@kadaster.nl, 0652481542) Akkoord lid Raad van

Nadere informatie

Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M14)

Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M14) Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M4) Ingangsdatum 2-02-207 Datum versie 2-02-207 (geldig tot en met 0-04-207) Naam van de toets MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M4) Toetsvorm Open

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden de heren A. van Doorn, J.C. van der Helm en M. de Graaf

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden de heren A. van Doorn, J.C. van der Helm en M. de Graaf Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden de heren A. van Doorn, J.C. van der Helm en M. de Graaf sv 2011.614 RIS 181898 Reg.nr. PBS/2011.306 Den Haag, 14 februari 2012 Inzake:

Nadere informatie

Toetsplan M14 Adresonderzoek en adreskwaliteit I

Toetsplan M14 Adresonderzoek en adreskwaliteit I Toetsplan M4 Adresonderzoek en adreskwaliteit I Ingangsdatum 0-0-206 Naam van de toets M4 Adresonderzoek en adreskwaliteit I Toetsvorm Toegestane tijd Max. te behalen Cesuur Scoringsregels Toegestane hulpmiddelen

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7959 18 maart 2016 Autorisatiebesluit gemeentebestuur van de gemeente Amsterdam, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Nadere informatie

Fraude patronen. 10 signalen van mogelijk misbruik via de BRP. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

Fraude patronen. 10 signalen van mogelijk misbruik via de BRP. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) Fraude patronen 10 signalen van mogelijk misbruik via de BRP Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) Het begint bij de BRP In deze flyer vind je 10 signalen van mogelijke fraude. Die zijn er om mogelijke

Nadere informatie

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Agenda plenaire sessie afnemers 1. Welkom 2. Waar staan we nu? 3. Wat hebben we nog te doen? 4. Aansluitstrategie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 14 september 2015, kenmerk 2015-0000537904, heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

kleine gids voor gemeenten over wat er mag bij de aanpak van fraude met de BRP

kleine gids voor gemeenten over wat er mag bij de aanpak van fraude met de BRP De kleine gids voor gemeenten over wat er mag bij de aanpak van fraude met de BRP Op weg naar een grote gids Wetten, circulaires, protocollen. Het valt niet mee om alles te weten én toe te passen als je

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 14 maart 2017 Agendapunt : 10. Bijlagen : Bestuursrapportage 2016-3 Onderwerp : Bestuursrapportage 2016-3 Informatie bij

Nadere informatie

Toetsplan M14 Adresonderzoek en adreskwaliteit I

Toetsplan M14 Adresonderzoek en adreskwaliteit I Toetsplan M4 Adresonderzoek en adreskwaliteit I Ingangsdatum 0-09-206 Naam van de toets M4 Adresonderzoek en adreskwaliteit I Toetsvorm Open (O) en gesloten () Toegestane tijd Max. te behalen Cesuur Scoringsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

Wanneer moet de sociale dienst een belastingaanslag betalen?

Wanneer moet de sociale dienst een belastingaanslag betalen? Ministerie van Financiën De heer J.C. de Jager Postbus 20201 2500 EE S GRAVENHAGE Referentie: 09/01066 Contactpersoon: Ernst Radius Betreft: bijstand voor te betalen belastingaanslagbijstand voor te betalen

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht NOTITIE. 1. Inleiding. Gemeente Maastricht

Rechtbank Maastricht NOTITIE. 1. Inleiding. Gemeente Maastricht NOTITIE Rechtbank Maastricht Aan: T.a.v. Gemeente Maastricht Fred Sijben Van: Aeisso Boelman en Iris van Donselaar Datum: 29 september 2015 Onderwerp: Second opinion business case rechtbank Maastricht

Nadere informatie

Samenvatting. A. van Leeuwenhoeklaan MA Bilthoven Postbus BA Bilthoven KvK Utrecht T

Samenvatting. A. van Leeuwenhoeklaan MA Bilthoven Postbus BA Bilthoven   KvK Utrecht T A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl KvK Utrecht 30276683 T 030 274 91 11 info@rivm.nl Uw kenmerk Gevoeligheid van de gesommeerde depositiebijdrage onder 0,05

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBW/RvIG Datum In het verzoek van 6 juni 2017, 2017-0000282973, heeft de Minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Agenda plenaire sessie gemeenten 1. Welkom 2. Waar staan we nu? 3. Kijkje in de keuken van de PoC Bijhouden

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken Ervaar het gemak van MijnOverheid Uw persoonlijke website voor overheidszaken Toegang tot uw berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij de overheid MijnOverheid is overzichtelijk, veilig en

Nadere informatie

SAMENVATTING VERKENNING MIGRATIE LANDELIJKE VOORZIENINGEN

SAMENVATTING VERKENNING MIGRATIE LANDELIJKE VOORZIENINGEN SAMENVATTING VERKENNING MIGRATIE LANDELIJKE VOORZIENINGEN Met de komst van de Omgevingswet gaan per 1-1 2021 de drie landelijke voorzieningen (Activiteitenbesluit Internet Module (AIM), het Omgevingsloket

Nadere informatie

Datum 27 april 2012 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen met kenmerk 2012Z05314

Datum 27 april 2012 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen met kenmerk 2012Z05314 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 27 april 2012

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 365 Besluit van 10 oktober 2014 tot het stellen van nadere regels ten aanzien van de verstrekking van koopkrachttegemoetkomingen aan lage inkomens

Nadere informatie

Departementale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies

Departementale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies Departementale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies Dit document is de uitwerking van Aanwijzing 20 van Aanwijzingen voor subsidieverstrekking en is ambtelijk vastgesteld door interdepartementale

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 33149-30 Vragen aan Commissie : Regering : Volksgezondheid, Welzijn en Sport 33 149 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld------------------

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Strengere aanpak bijstandsfraude

Initiatiefvoorstel. Strengere aanpak bijstandsfraude Initiatiefvoorstel Strengere aanpak bijstandsfraude Gemeenteraadsfractie Rotterdam Maarten van de Donk 29 oktober 2013 Inleiding Wie kan werken, hoort niet van een uitkering afhankelijk te zijn. Wie buiten

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de leden van de gemeenteraad Datum 28 oktober 2009 Betreft Een betrouwbare GBA DGBK/Openbaar Bestuur

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1 Raadsvergadering van 3 juli 2008 Onderwerp: Raadsvoorstel tot het wijzigen van de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Moerdijk Verantwoordelijke

Nadere informatie

Verhuizing binnen de gemeente De Marne. De volgende personen verhuizen mee van hetzelfde oude adres naar het nieuwe adres (zie toelichting 4)

Verhuizing binnen de gemeente De Marne. De volgende personen verhuizen mee van hetzelfde oude adres naar het nieuwe adres (zie toelichting 4) Verhuisaangifte Lees voor het invullen eerst de toelichting! Aangifte van Verhuizing binnen de gemeente De Marne Vestiging in de gemeente De Marne vanuit een andere Nederlandse gemeente Emigratie Gegevens

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6510 26 februari 2016 Autorisatiebesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum: 31 oktober 2014

Nadere informatie

PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld)

PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld) PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld) Effecten op winkelgebieden in omgeving Opdrachtgever: Wyckerveste Adviseurs BV. Rotterdam, 4 november 2010 Over Ecorys Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Versie 1.0 Datum 11 mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom Terugmelden?... 3 1.2 Gerede Twijfel... 3 1.3 Digimelding voor afnemers...

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Verdieping leges Omgevingsvergunning

Verdieping leges Omgevingsvergunning Verdieping leges Omgevingsvergunning Een verkenning naar effecten Opdrachtgever: Ministerie BZK Rotterdam, 20 februari 2015 Verdieping leges Omgevingsvergunning Een verkenning naar effecten Opdrachtgever:

Nadere informatie

Business Case publieke eid-middelen

Business Case publieke eid-middelen Business Case publieke eid-middelen Door: Walter Hulsker, Frank van Zutphen, Jenny Verheyen (Ecorys) Versie: definitief Inleiding Voor een digitale overheid is het belangrijk dat er een systeem is voor

Nadere informatie

REGISTRATIE NIET-INGEZETENEN DOOR DE GEMEENTE DEN HAAG

REGISTRATIE NIET-INGEZETENEN DOOR DE GEMEENTE DEN HAAG Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2012.165 RIS 252100 REGISTRATIE NIET-INGEZETENEN DOOR DE GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - het ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus AE Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus AE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Kenmerk Uw kenmerk Datum 30 november 2017 Betreft

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Update door- en uitstroomcijfers participatie zonder startkwalificatie

Update door- en uitstroomcijfers participatie zonder startkwalificatie Update door- en uitstroomcijfers participatie zonder startkwalificatie Samenvatting Op basis van de geactualiseerde gegevens van het CBS zien de samenwerkende inspecties binnen Toezicht Sociaal Domein

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/BPR Agentschap BPR In het verzoek van 17 juli 2014, 2014-0000393188 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Maatschappelijke kosten-batenanalyse Mens Centraal

BIJLAGE 2 Maatschappelijke kosten-batenanalyse Mens Centraal BIJLAGE 2 Maatschappelijke kosten-batenanalyse Mens Centraal Inleiding Voor een goed inzicht in de kosten en de opbrengsten van het leveren van integrale dienstverlening met het Mens Centraal concept,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 753 Publiek-private samenwerking Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG..

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG.. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Agentschap BPR. Naar excellent stelselbeheer

Agentschap BPR. Naar excellent stelselbeheer Agentschap BPR Naar excellent stelselbeheer 2 Naar excellent stelselbeheer Inleiding Burgers kunnen bij de gemeenten terecht voor reisdocumenten en inschrijving in de bevolkingsadministratie. Alle overheidsinstanties

Nadere informatie

BASISREGISTRATIE PERSONEN

BASISREGISTRATIE PERSONEN BASISREGISTRATIE PERSONEN Voorlichtingsbijeenkomst GGD Sasja van Immerzeel en Lilith Willemier Westra accountmanagement Agentschap BPR INTRODUCTIE ONDERWERP: BASISREGISTRATIE PERSONEN EN BSN DOEL: INFORMATIEOVERDRACHT

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie