DE KOSTERSTEEN. Nummer 100. April 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE KOSTERSTEEN. Nummer 100. April 2007"

Transcriptie

1 DE KOSTERSTEEN Nummer 100 April 2007

2 DE KOSTERSTEEN Nummer 100 April 2007 Een dubbel jubileum Redactie De eerste Kostersteen verscheen in augustus 1982, en dat betekent dat we dit jaar het 25- jarig jubileum vieren van dit blad. Maar deze uitgave is ook de 100 ste editie van de Kostersteen. Niet vreemd als het om een kwartaalblad gaat. Maar toch wel bijzonder, want het betekent dat dit blad gedurende 25 jaar zonder mankeren vier maal per jaar is verschenen. Dus toch een dubbel jubileum. De Kostersteen is niet het eerste periodiek van de Vereniging Oud-Bennekom. In november 1971 verscheen de eerste aflevering van Mededelingen van de Vereniging Oud-Bennekom. Het zou een kwartaaluitgave worden, met een bescheiden omvang van vier pagina s. Dat bleef zo tot november 1975, nadien werd de omvang groter. Henk Gijsbertsen stelde het bestuur voor om Mededelingen te vervangen door De Kostersteen. De Kostersteen ontwikkelde zich in toenemende mate van een mededelingenblad tot een lokaal historisch tijdschrift. In dit opzicht onderscheidt het zich duidelijk van de bladen van veel zusterverenigingen. Om deze reden kon de Kostersteen ook in omvang groeien. In de jaren tachtig steeg het aantal pagina s geleidelijk van acht naar twaalf, en in de jaren negentig naar 20 pagina s. Maar ook de vormgeving veranderde. In 2003 kreeg het blad een heuse omslag en deden ook de betaalde advertenties hun intrede. In 1997 werd de omslag op luxer papier afgedrukt, en in 1999 kwam de omslag in kleur. Elk jaar een andere kleur, maar vanaf 2003 onveranderlijk in helder grijs. Ook redacteuren kwamen en gingen. Maar de eerste redacteur, de vorig jaar overleden M.A. de Vos, bleef uitzonderlijk lang op zijn post. Hij redigeerde de nummers 1 t/m 35, en schreef bovendien veel artikelen. Zijn werk werd achtereenvolgens voortgezet door Y. Eykenaar (nr. 36 t/m 51), A. Dirksen (nr. 52 t/m 55), T. Hoekstra (nr. 56 t/m 82) en A. Nooij (vanaf nr. 82). In dit bijzondere nummer is een straatwandkaart van de Dorpsstraat opgenomen. Ook deze kaart is bij benadering 25 jaar oud. Het bijbehorende artikel demonstreert hoe snel de veranderingen in dit deel van het dorp gaan. Drukkerij Modern De Kostersteen 100; april

3 Sociale woningbouw in Bennekom (3) Arno van der Valk De Kostersteen besteedt regelmatig aandacht aan de geschiedenis van de vooroorlogse monumentale, kapitale villa s in het dorp, maar hoe was het gesteld met sociale woningbouw? In het eerste artikel, gepubliceerd in De Kostersteen nr. 98 van november 2006, is de oprichting van woningbouwvereniging Plicht Getrouw beschreven; in het tweede artikel in De Kostersteen nr. 99 van februari 2007 kwam de bouw van de eerste zestien woningen aan de orde. In dit derde artikel komt voor zover de archieven dat toelaten - het verhuren en bewonen van deze woningen aan bod. Toewijzing Het bestuur van Plicht Getrouw besloot op 11 september 1920 dat de heren Van Slooten en Van Silfout een voorlopige lijst van gegadigden voor de woningen zouden opstellen door de belangstellenden te bezoeken en te vragen naar de grootte van het gezin, hun inkomen, de reden voor hun belangstelling en de woning van hun voorkeur. Om te zorgen dat de woningen onder de juiste voorwaarden bij de juiste doelgroep terecht zouden komen, moesten de op te stellen huurovereenkomsten (vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 december 1921) ter goedkeuring aan het ministerie van Arbeid voorgelegd worden. Op voordracht van het ministerie van Financiën moest een woning beschikbaar worden gesteld aan een rijksambtenaar. Er waren dus 15 woningen beschikbaar om toe te wijzen, want in die eerste jaren maakte het college van Burgemeesters en Wethouders geen gebruik van de voorwaarde - opgenomen bij het verlenen van het exploitatievoorschot - dat als B&W dat verlangde een gemeenteambtenaar voorrang zal hebben boven andere gegadigden. 1 In de daarop volgende bestuursvergadering werden de kandidaat-huurders uitgenodigd voor de toewijzing van de woningen. En dat Plicht Getrouw met de bouw in een behoefte voorzag, blijkt uit de gegevens van de kandidatenlijst. Nummer 1 had bijvoorbeeld negen kinderen en werd wegens de verkoop van zijn huis de huur opgezegd. De kantonrechter had bepaald dat hij in het huis mocht blijven wonen tot de woningbouw een woning voor hem beschikbaar had. Nummer twee moest met vijf kinderen ook vanwege verkoop zijn huis verlaten. Nummer 3 bewoonde met vier kinderen een onbewoonbaar pand en nummer 4 had de pech met vrouw een kind bij zijn schoonmoeder te moeten inwonen. Bij de toewijzing werd behalve op gezinsgrootte en de woning van voorkeur ook op bijzondere omstandigheden gelet. Zo had T. Haselaar als Bennekommer de voorkeur boven Joh. Barneveld. De woningen werden toegewezen aan Jan van Silfhout, Joh. Bender, Derk van de Kraats, Klaas van Beek, Geurt Welgraven, T. Hasselaar, Koornstra, J.A. de Brouwer, P. Brouwer, Barend Achterhuis, Klaas Heitink, Evert van Ginkel, A. 2 De Kostersteen 100; april 2007

4 Van Ballegooijen, Evert van de Heuvel en Antoon van de Wal. Hoewel nog niet met zekerheid gezegd kon worden, wanneer ze de huizen konden betrekken, tekenden zij in de bestuursvergadering van 6 januari 1921 hun huurcontract. Als bezoldigd opzichter van de woningen, met een vergoeding van ƒ 100 per jaar werd bestuurslid Ansink benoemd. Hij werd tevens belast met het ophalen van de huur op zaterdagmiddag. Minstens zestien belangstellenden werden door deze toewijzing teleurgesteld, bovendien was pas de helft van de aangekochte grond in gebruik, zodat het bestuur besloot de bouw van nog eens zestien identieke woningen aan te vragen. Uiteindelijk is dat nooit gebeurd en werd even verstandig als voorzichtig besloten eerst de exploitatie van deze woningen maar eens aan te zien. Leefbaarheid Om de leefbaarheid van het woonwijkje te bevorderen werd aantal maatregelen genomen. In een gemeentelijk besluit over het financieringsvoorschot werd bijvoorbeeld bepaald dat niet zonder toestemming van B&W eenige nering of bedrijf mogen worden uitgeoefend en dat alcoholhoudende dranken niet ten verkoop in voorraad genomen of verkocht mochten worden. 2 In het huurcontract was ook de volgende bepaling opgenomen: geen enkel getimmerte, hoe ook genaamd mag op het erf of in de tuin geplaatst worden dan na vergunning van het bestuur. 3 Het bestuur vaardigde niet alleen dit soort geboden uit, er kwamen ook voorzieningen. Er werd een kinderspeelplaats aangelegd, er werden in de noordelijke houtsingel doorgangen gehakt en er werden ter verfraaiing bomen aangepland langs de weg. Om de associatie met het kennelijk niet al te goed bekend staande rode-dakjesdorp in Wageningen te vermijden, kregen de daken van de helft van de woningen grijze in plaats van rode dakpannen. Waterleiding Een verhaal apart was de waterleiding. De voorzitter had een conflict met het Edese waterleidingbedrijf over een in zijn ogen veel te hoge offerte voor de aanleg van leidingen en de levering van water. Uit bezuinigingsoverwegingen sloot de vereniging een contract met het waterleidingbedrijf waarin bepaald werd dat er een collectieve waterleiding zou worden aangelegd met één watermeter op de hoofdbuis. Iedere verbruiker betaalde de vereniging per jaar 14 gulden. Hieruit volgt dat er moest worden toegezien op het verbruik van water, omdat verspilling nadelig was voor de vereniging, wie zich daaraan schuldig maakt, moet het geheele verbruik betalen of de woning ontruimen, aldus de voorzitter. 4 Het verenigingslid de heer Rennes opperde dat de ene bewoner meer water gebruikt dan de ander, bijvoorbeeld zij die voor anderen de was doen. De voorzitter vond het wassen voor een ander geen motief voor een hoger watergebruik, maar stond dit toe als de bewoner zelf betaalde. Bovendien was in zijn ogen het ingeschatte waterverbruik van 53 m 3 per gezin al aan de hoge kant. We moeten zuinig zijn, zeer zuinig, zal de exploitatierekening kloppen. Er mag geen woning leegstaan, er moeten geen ongelukjes plaatsvinden. Het is de daarom plicht De Kostersteen 100; april

5 straat deden 5 gulden huur, die aan de Acacialaan 4,40 gulden. Het bestuur meldde daarbij dat de woningen weliswaar zonder mutatieleegstand aan nieuwe kandidaten verhuurd konden worden, maar dat ze daarbij geen selectie meer konden toepassen: hetgeen niet aan de woningen ten goede komt. 6 De gemeente stelde voor de huur van de duurste woningen te verlagen, maar de totale huursom Naoorlogse woningen van Plicht getrouw aan de moest dan wel gelijk blijven. Dat betekende dat de Laarweg; vorig jaar gerenoveerd. dat op het waterverbruik nauwlettend andere huurders een huurverhoging zouden krijgen. De huurders wordt toegezien, er moet het gevoel van saamhorigheid gewekt worden: we wonen mooi, we wonen duur, maar we moe- hadden, waren echter solidair met hun die een huurverlaging in het vooruitzicht ten ook zuinig leven. 5 achterburen: de acht bewoners van de En inderdaad, er ontstond zo n saamhorigheid in de vereniging, zoals blijkt uit aan de gemeenteraad waarin ze om huur- Schoolstraat schreven een verweerschrift een voorbeeld uit de jaren dertig. De verlaging vroegen, maar alleen als die vraagt blijft of er inderdaad veelwassers niet ten koste ging van de achterburen. waren, en hoe voor hen werd bepaald De bewoners van de Acacialaan schreven hoeveel ze moesten bijbetalen voor hun een brief waarin ze het verzoek van de waterverbruik. bewoners van de Schoolstraat ondersteunden. Jaren dertig De huurders kregen van burgermeester De economische crisis van de jaren dertig Creutz ( ) en zijn college niet van de vorige eeuw ging niet aan de wat ze wensten. Zolang er geen woningen leegstonden, was volgens B&W de huurders van Plicht Getrouw voorbij. Door werkloosheid en loonsverlagingen nood nog niet hoog genoeg gestegen. En dreigden huurders in problemen te raken, de vereniging Plicht Getrouw die tot nog Het bestuur stelde de gemeenteraad in toe op loffelijke wijze zonder tekorten april 1933 voor de huren van de zestien heeft gewerkt zou - zo stelde het college woningen gelijk te trekken op 4 gulden - zonder noodzaak dergelijk tekort gaan per week. De woningen aan de School- scheppen, welk tekort door de gemeente 4 De Kostersteen 100; april 2007

6 zou moeten worden gedekt; iets waartoe onder de bestaande financiële omstandigheden niet zonder noodzaak mag worden overgegaan. 7 Een duidelijk standpunt met de hand op de gemeentelijke knip, maar toen er echter toch woningen leeg kwamen te staan, werden de huren alsnog verlaagd. was. 8 Net als op veel plaatsen in Nederland werd in Bennekom door het plaatsen van noodbehuizingen gepoogd de ergste nood te leningen. Zo kreeg Plicht Getrouw in 1946 voor de tweede keer in zijn bestaan toestemming om te Nasleep van de oorlog De zestien huizen van Plicht Getrouw kwamen de Tweede Wereldoorlog niet ongeschonden door. In de herfst van 1944 werden alle inwoners van Bennekom geëvacueerd. Toen de bewoners terug kwamen, moesten in augustus 1945 de timmerman A. van Grootheest en metselaar H. van de Brink eraan te pas komen om de oorlogsschade aan de woningen van Plicht Getrouw te herstellen. Bouwmateriaal was schaars en in december 1945 volgde er nog een gepeperde rekening van de Edesche bouwmaterialenhandel. Na de oorlog was de druk op de woningmarkt enorm, er was in de voorgaande jaren nauwelijks gebouwd en veel verwoest, waarbij kwam dat ook de remigrerende (Indische) Nederlanders moesten worden gehuisvest. De woningnood was zo hoog dat het vorderen van woonruimte en een soort distributiesysteem voor de woningproductie bij wet werd geregeld. Op grond van de woningen gezinstelling van 1947 en de algemene woningtelling van 1956 bleek dat er ook in Bennekom een flink woningtekort Naoorlogse woningen van Plicht Getrouw aan de Weerkruislaan bouwen en verschenen er twaalf nieuwe woningen op de Laar (Acacialaan). In 1947 ging de gemeente akkoord met de bouw van nog eens 50 noodwoningen: woningen die slechts aan de minimale eisen van de bouwverordening hoefden te voldoen. Deze woningen werden aan de Acacialaan, de Heidelaan, de Berkenlaan en de Weerkruislaan gebouwd. Dit vormde het begin van een gestage uitbreiding van het woningbezit van Plicht Getrouw tot het huidige totaal van ruim 700 sociale huurwoningen. De Kostersteen 100; april

7 Nieuwe woningen van Plicht Getrouw aan de Schoolstraat; op deze plaats stonden de eerste woningen van Plicht Getrouw. Noten 1 Gemeentearchief, raadsverslag van 2 augustus 1920, bepaling 11, blz Idem, bepaling 14, blz Artikel 8 van het huurcontract, zoals besproken in de bestuursvergadering van 21 december Archief Plicht Getrouw, Notulenboek, ledenvergadering 9 augustus 1920, blz Idem, blz Brief van 13 april 1933 aan de gemeenteraad, zie raadsverslag van 21 april Gemeentearchief, raadsverslag, 21 april 1933, blz Zie ook J. Kwantes, Rapport inzake het tekort en de behoefte aan woningen van verschillende welstandstypen in de gemeente Ede, Hilversum De Kostersteen 100; april 2007

8 Metamorfosen, Marcel-Rienus-Moshe, een boek geschreven door een Joodse onderduiker. Anneke Nagtegaal Dit boek vertelt het levensverhaal van Marcel Hertz; dat was zijn naam voor de oorlog. Rienus van Eck was zijn onderduiknaam en Moshe Harel was de naam die hij koos na zijn emigratie naar Israël. Elke naamsverandering was ook een gedaanteverwisseling, daarom heeft hij het boek Metamorfosen genoemd. Het is geschreven door een onderduiker die tijdens de oorlog bijna twee jaar bij mijn ouders op de kwekerij aan de Heidelaan in Bennekom ondergedoken was. Hij heeft het geschreven voor zijn kinderen en kleinkinderen omdat zij moeten weten wat er gebeurd is tijdens het leven van hun ouders en grootouders. Hij heeft hen nooit verteld wat er allemaal voor, tijdens en na de tweede wereldoorlog is gebeurd. Dit boek met heel veel persoonlijke details en ervaringen is helaas uitgekomen een half jaar na zijn overlijden. Het heeft een zeer beperkte oplage in het Hebreeuws en Nederlands, alleen bestemd voor die mensen die hijzelf en zijn familie daarvoor hebben uitgekozen 1. Yad Vashem Dat er niets verteld wordt door je vader is voor mij heel erg herkenbaar. Jarenlang legde mijn vader mede de krans van het voormalige verzet bij het Bart van Elst plantsoen. Als kind vond ik dat heel normaal omdat hij deze als bloemist in Bennekom toch zelf gemaakt had. Pas toen mijn moeder en postuum mijn vader, in 1988 de Yad Vashem onderscheiding uitgereikt kregen, realiseerde ik mij dat mijn ouders bijzonder waren. Zoals Yad Vashem het beschrijft, waren zij mensen die met gevaar voor eigen leven hulp geboden hebben aan Joden die ondergedoken waren in de tweede wereld oorlog. Pas bij die gelegenheid kregen de ondergedoken Joden voor mij een gezicht want het was ons wel verteld, maar dat werd nooit als bijzonder ervaren. Het kwam op hun weg en dan deed je dat. Later ben ik naar Israël gegaan. In bijzijn van Marcel en een aantal van zijn kinderen en kleinkinderen heb ik namens mijn moeder in de Garden of the Righteous de plaquette mogen onthullen die bij de onderscheiding hoorde. Daar hoorde ik van Marcel wat er werkelijk gebeurd was en veel vind ik terug in zijn boek. Rotterdam Marcel Hertz is in 1920 in Sittard geboren en opgegroeid in Rotterdam waar hij ook de architectenopleiding voltooid heeft. Hij heeft een jongere broer Jaques en een zusje Bertie. De familie Hertz was een gegoede familie. De zuster van zijn grootvader was gehuwd met Jacques Hartogs, stichter van de ENKA. De Dr.Hartogweg, ten zuiden van de A12 is naar hem genoemd. De zuster van mijn vader, mijn tante Martha, was bij de familie Hertz in dienst als het meisje voor dag en nacht. De Kostersteen 100; april

9 Marcel werd verliefd op Rachel Roos, die als kind Didi genoemd werd en deze voornaam altijd gehouden heeft. De ouders van Marcel waren tegen de relatie omdat Didi van een lagere stand zou zijn. Rotterdam werd gevorderd en niet-joden mochten niet meer bij Joden werken. Daarom moest Martha weg bij de familie Hertz. In mei 1942 moesten Joden een ster gaan dragen en zij mochten s avonds niet meer op straat. Marcel en Didi waren in ondertrouw toen in juli 1942 het bevel kwam dat Joden naar werkkampen in Polen op transport moesten gaan. Zij waren vast van plan te gaan want ze waren jong en sterk en dachten het leven in een werkkamp wel aan te kunnen. Martha heeft in opdracht van mijn grootvader de familie Hertz met veel moeite weten te overtuigen dat ze allemaal moesten onderduiken. Mijn grootvader had gehoord dat het fataal zou gaan aflopen. Het hele gezin Hertz, inclusief Didi en haar moeder is ondergedoken bij diverse leden van de familie Nagtegaal. Huis van Jaap Nagtegaal aan de Heidelaan, getekend door Marcel tijdens zijn onderduikperiode. Het huis stond t.o. het huidige huis op nr.9 Uiteindelijk zijn ze toch in augustus 1941 verloofd en hadden trouwplannen. De Joden werden toen door allerlei maatregelen steeds meer geïsoleerd: Joodse bedrijven geliquideerd, Joden werden verdreven uit hun woning. Hun huis in Bennekom Marcel krijgt zijn onderduiknaam: Rinus van Eck. Hij heeft als dekmantel dat hij door Pro Juventute uitgezonden is omdat hij op het slechte pad geraakt was en nu moest leren werken. Hij werd als knecht te werk gesteld op de kwekerij van Nagtegaal waar mijn vader Jaap de leiding had. De kwekerij lag aan de Heidelaan en grensde aan de Weerkruislaan en het terrein van de Boerenbond. Marcel kreeg een kamertje in de kwekerij en zijn zusje Bertie kwam als Anneke bij mijn ouders in huis. Zij zou een nichtje zijn en een bleekneusje uit Rotterdam die bang was van het schieten daar. 8 De Kostersteen 100; april 2007

10 Marcel, 22 jaar oud, net afgestudeerd als architect kwam als onderduiker en werd tuinderknecht in Bennekom. Een totaal ander leven en hij beschrijft hoe hij dit Op deze kadasterkaart van kort na de tweede wereldoorlog zien we links-boven de kwekerij, zuidelijk van de Heidelaan. Daaronder de gebouwen van de Boerenbond. ervaarde. Vooral het verlies van zijn identiteit heeft hem heel veel moeite gekost. In zijn beleving moest hij alles inleveren: zijn persoonlijkheid en karakter, alles waar hij op gesteund had om iets te betekenen en mee te tellen zoals afkomst, milieu, opleiding en diploma s, zijn vriendenkring en zijn beroep. Zoals hij zelf schrijft: het is uitgevaagd, er is alleen nog een Rienus van Eck, een aankomende tuinderjongen. Op dat moment realiseerde hij zich niet dat hij ondanks dat hij heel veel verloren had, toch nog een gunstiger positie had dan de onderduikers die de hele dag opgesloten zaten op een zolderkamertje. Zijn zusje Bertie was dicht bij hem en zijn broer Jacques zat ondergedoken bij Driekus van de Pol 2 en zijn vrouw Lena die de buren waren van mijn ouders toen zij nog niet op de kwekerij aan de Heidelaan woonden. Af en toe had hij ook met Didi contact want die was met haar moeder eerst ondergedoken in de Klomp en later via een aantal omwegen bij mijn grootouders aan de Edeseweg Daar waren ook de ouders van Marcel, die eerst negen maanden op een zolderkamertje bij tante Teuni en oom Piet in Schiedam gezeten hadden. Zij waren daar gezien door hun kleine kinderen en moesten toen weg, want dat werd veel te gevaarlijk. Marcel beschrijft hoe de situatie op de Edeseweg 44 was: drie vrouwen en een man samen in één kamer de hele lange dag, iedere dag. Vier mensen met een totaal verschillend karakter die het noodlot bij elkaar gebracht heeft. Die tegen hun wil en alle logica in alles samen moeten delen: hun gemeenschappelijke lot, goede en slechte buien, verdriet, hoop, wanhoop, teleurstellingen, angst, verveling, De Kostersteen 100; april

11 geduld en alle onzekerheden. Hij beschrijft de situatie zoals Anne Frank die ook wel beschreef over het leven in het Achterhuis. Ze werden gek van elkaar en hun persoonlijkheden veranderden. Het werd een onhoudbare situatie, men kibbelde voortdurend en de zenuwen hadden het begeven, iedereen was doorlopend geïrriteerd. Van mijn moeder weet ik dat de situatie ook uiterst gevaarlijk werd, want men wilde de straat op omdat men het niet meer kon opbrengen om met elkaar in één ruimte te zijn. Het kon hen allemaal niets meer schelen: alles was beter dan onderduiken. Dit betekende ook heel veel gevaar voor mijn grootouders en ouders, want als de onderduikers gepakt werden betekende dat ook dat hun gastgevers gepakt werden. Er werd een oplossing voor deze onhoudbare situatie gevonden. Door bemiddeling van Driekus van de Pol kregen Didi en haar moeder en de ouders van Marcel vervalste persoonsbewijzen en stamkaarten via Jo van den Bent 4, de broer van Lena, de vrouw van Driekus. Door deze verzetsdaad konden zij zich als Nederlandse evacués weer op straat begeven. Er zijn op de kwekerij meerdere momenten geweest dat er gevaar dreigde. Zo hebben de onderduikers een aantal dagen in het korenveld geleefd. Er werd ook een briefje door de bus bij mijn grootouders gegooid: De Joden uit uw huis en ook bij uw zoon dreigt er gevaar. Marcel en zijn zusje zijn toen in de geheime kast op de kwekerij gegaan. Het was een diepe kast in de werkplaats waarin al eerder een schot was aangebracht. Hierdoor ontstond er een ruimte van circa 50 centimeter diep waar Marcel en zijn zusje op een plankje konden zitten. Er was een fles water en een potje om in te plassen. De tussenplank werd er weer ingezet en allerlei gereedschap er voor. Het leek nu een gewone kast wanneer deze open gedaan werd. Zij hebben er 19 uur gezeten en er gebeurde niks. Nooit is men te weten gekomen wie er verantwoordelijk geweest is voor dat briefje. Gaandeweg kreeg men weer wat vertrouwen omdat het blijkbaar loos alarm was, en iedereen keerde weer terug en de situatie was weer zoals er voor. Ook Marcel kreeg zijn valse papieren. Hij ging volgens afspraak naar het politiebureau om te melden dat zijn persoonsbewijs uit zijn borstzak gevallen en verbrand was bij het vullen van de ketel met kolen. Agent Wassink, die mede in het complot zat, had dienst en maakte een proces-verbaal op. Dat werd naar Ede gestuurd. Jo van den Bent had een paar nachten eerder de gegevens van Rienus van Eck in de cartotheek ingevoerd. Zijn aangifte klopte dus en hij kreeg nu het persoonsbewijs met stamkaart. Hij was nu echt Rienus van Eck en hij ervaarde dat alsof hij zichzelf, Marcel Ernest Hertz, had weggegeven. Hij bestond niet meer. Omdat de situatie onhoudbaar en gevaarlijk geworden was op de kwekerij van de familie Nagtegaal, zijn in mei 1944 alle Joodse onderduikers op andere adressen ondergebracht. Ze waren daar toen bijna twee jaar ondergedoken geweest. Inmiddels hadden de meesten een persoonsbewijs en stamkaart gekregen, dus men kon toen eindelijk de straat op. Rienus ging naar Kees de Koning, die een 10 De Kostersteen 100; april 2007

12 boerderij had aan de Goorsteeg tussen Ede en Lunteren, en werkte daar als boerenknecht. Verzet Didi en Marcel en ook broer Jaques met de schuilnaam Job, allen nu met een Nederlands persoonsbewijs, hebben in het Veluwse verzet gezeten. Didi was actief als koerierster. Zij had het haar rood geverfd en haar wenkbrauwen afgeschoren om zo haar Joods uiterlijk te verbergen. Marcel en Jaques hebben meegewerkt aan wapendroppings. Zij zorgden voor de aanvoer van levensmiddelen voor de parachutisten die na de operatie Market Garden waren achtergebleven en door het verzet waren ondergebracht in een schaapskooi. Ook begeleidden zij het transport van de achtergebleven parachutisten over de Rijn. Hij beschrijft de paardenverordening op 4 september en Dolle dinsdag op 5 september 1944, en hoe de dropping van 8 maart 1945 helemaal fout ging. Zeventien van de veertig verzetsmensen zijn toen gearresteerd. Didi wordt gearresteerd, weet de belastende brieven voor de commandanten van het verzet nog in een pan te laten verdwijnen, wordt gemarteld, naar de gevreesde Wormshoef en later naar Apeldoorn overgebracht. Iedereen van het verzet was bang dat dit jonge meisje zou doorslaan. Didi wist heel veel namen en adressen 5. Het is o.a. beschreven in het boek Partizanenvrouwen van J.Th. Kuyk hoe heldhaftig Didi met haar kapotgeschoten benen geweest is en geen enkele naam en adres heeft prijsgegeven. Zij heeft na de oorlog daarvoor de allerhoogste Amerikaanse onderscheiding gekregen: De Medal of Freedom with Bronze Palm en tevens een Britse onderscheiding: de King s Medal for Courage. Marcel heeft een onderscheiding ontvangen voor zijn deelname aan de operatie om de parachutisten over de Rijn te zetten. Beiden kregen zij het verzetskruis. Bevrijding De bevrijding was er op 17 april 1945 voor Marcel. Hij kwam te weten dat alle hier beschreven onderduikers de oorlog overleefd hadden, alleen wist hij toen niet waar Didi was. Deze bleek later vlak voor de bevrijding bij een transport van het kamp Westerbork te zijn ontsnapt en was toen naar Ede gefietst, waar zij totaal uitgeput aankwam. Later zou blijken dat heel veel verdere familieleden het niet overleefd hadden. Zij trouwden als eerste bruidspaar na de bevrijding in het raadhuis van de gemeente Ede op 9 mei Jo van den Bent regelde in het bevolkingsregister dat zij weer hun Joodse namen kregen en hij was de ambtenaar van de burgerlijke stand. Er was een erewacht van verzetsmensen, leden van de Binnenlandse Strijdkrachten. De commandanten Wildeboer (Bill) en Wiegeraad (Barend) bedankten Didi in een toespraak voor haar heldhaftige gedrag om niet hun namen door te geven. Het heeft veel levens gespaard. Zij hadden de receptie in het huis van de familie Durlacher aan de Edeseweg 58, een Joodse familie uit Bennekom die de oorlog ook overleefd heeft. Na de oorlog krijgt Marcel een aanstelling bij het bureau voor wederopbouw bij de gemeentewerken van Ede en later krijgt hij een baan op een architectenkantoor in Rotterdam. Zij kregen twee zonen. Zij besluiten met het gezin als idea- De Kostersteen 100; april

13 listen naar een kibboets te gaan in Israël, waar zij hun derde zoon kregen. De naam Marcel werd toen veranderd in Moshe. Uiteindelijk verlaten ze na jaren de kibboets en wordt Moshe architect in Tel- Aviv. Marcel en vooral Didi hebben er voor gezorgd dat Lena en Driekus van de Pol de Yad-Vashem onderscheiding kregen en later ook de familie Nagtegaal. Didi is in 1988 overleden, een aantal dagen nadat zij uit Nederland was teruggekeerd naar Israël. Zij was in Nederland om aanwezig te zijn bij de uitreiking van de Yad Vashem onderscheiding aan mijn moeder in het Gemeentehuis van Ede. Haar oude vrienden uit het verzet hadden een reünie voor haar georganiseerd en mogelijk is dit alles bij elkaar te veel emotie voor haar geweest. Besluit Het boek heeft heel veel indruk op mij gemaakt omdat het zoveel over de oorlog vertelt waar mijn familie bij betrokken was. Puzzelstukjes vielen op hun plaats. Ik ontdekte dat Driekus van de Pol, mijn meester van de Pol van de lagere school was. Hij was ook commandant van het verzet op de Veluwe met de schuilnaam Flip. Op 4 mei ging meester van de Pol altijd met zijn klas naar de plek in het bos aan de Keijenbergseweg en vertelde het verhaal dat daar een paar dagen voor de bevrijding twee jongens van Steenbergen zijn doodgeschoten. Sinds een paar jaar staat er nu een klein monument hiervoor. Hij heeft mij daar toen gezegd: denk er aan Anneke, je hebt een bijzondere vader. Toen heb ik daar niets mee gedaan. Nu ben ik op zoek en zit ook in de werkgroep van de Historische Vereniging Oud Bennekom Joodse inwoners Bennekom We gaan op zoek in het archief naar nieuwe informatie en interviewen mensen die de Joodse inwoners nog meegemaakt hebben. Ik blijf dus puzzelen Noten 1 De familie heeft toestemming gegeven voor deze publicatie in de Kostersteen. 2 Zoals later blijkt was Driekus als commandant actief in het verzet. 3 Edeseweg 44 is afgebroken, later is daar de Rabobank gebouwd: hoek Acialaan/Edeseweg. 4 Jo van den Bent was ambtenaar burgerlijke stand in Ede. Samen met Janny Laupman, secretaresse schoof hij s nachts eigengemaakte kaarten in de cartotheek. 5 Dit alles is ook beschreven in het boek Ede van Lagerwey en Plekkringa, waar ook de namen van Didi, Marcel en Jaques genoemd worden. 12 De Kostersteen 100; april 2007

14 Straatwandkaart van de Dorpsstraat, 25 jaar verandering. Ad Nooij, m.m.v. Henk Gijsbertsen. Ingevouwen in deze Kostersteen bevindt zich een straatwandkaart van de westzijde van de Dorpsstraat, met een stukje Bart van Elstplantsoen in het zuiden en een klein deel van de Edeseweg in het noorden. Op de straatwandkaart is niet aangegeven in welk jaar deze is gemaakt, maar de vele bouwkundige veranderingen die in de Dorpsstraat tot stand zijn gekomen, maken duidelijk dat deze kaart in de eerste helft van de jaren tachtig moet zijn getekend, waarschijnlijk in In dit begeleidend artikel plaatsen we naast de tekening uit 1984 telkens een foto die gemaakt is in februari Het toegevoegde commentaar geeft een beeld van de veranderingen die plaats hebben gevonden in dit wel zeer dynamische deel van Bennekom. Winkelpanden veranderen snel van bestemming, en dat gaat in veel gevallen gepaard met soms ingrijpende verbouwingen. Soms zijn deze verbouwingen zo ingrijpend, dat het beeld van de Dorpsstraat verandert. Of dit een wending ten goede is of eerder een verarming, daarover zijn de meningen verdeeld. In dit artikel is de nadruk gelegd op bouwkundige veranderingen die van invloed zijn op het beeld van de Dorpsstraat. Tevens wordt nader ingegaan op de bewoningsgeschiedenis, maar zonder de pretentie van volledigheid. Bij het verzamelen van de gegevens is niet alleen gebruik gemaakt van het geheugen van Bennekommers die hier al langer wonen, maar is ook gezocht in het gemeentearchief van Ede, met name in het archief van de bouwvergunningen. Dat er in dit stukje Bennekom veel is gebouwd en verbouwd, blijkt alleen al uit de stapel van bijna anderhalve meter archiefmappen die geraadpleegd moesten worden. Ondanks de grote variatie die zich voordoet bij de verbouwingen, zijn er toch bepaalde patronen te ontdekken. De meeste panden zijn van oorsprong een woning of een woon- winkelpand. In de loop der jaren heeft de winkel het steeds gewonnen van de woning. De pui van veel winkels kreeg door het plaatsen van grote etalageramen een veel nadrukkelijker accent. Nog nadrukkelijker wordt de consument uitgenodigd wanneer de toegangsdeur onzichtbaar wordt gemaakt; er ontstaat dan een inloopwinkel. Al deze veranderingen leiden er meestal toe dat het architectonisch verband tussen de vernieuwde benedenverdieping en de ongewijzigde bovenverdieping wordt verbroken. Een tweede patroon in de verbouwingsactiviteiten is het achterwaarts uitbreiden van de winkel. Dat kan een lange uitbreiding zijn met één bouwlaag, maar soms zijn er meer bouwlagen, waar appartementen worden gerealiseerd. In een aantal gevallen zijn de bouwplannen te groot om binnen het bestaande en vaak reeds verbouwde pand verwezenlijkt te kunnen De Kostersteen 100; april

15 worden. Dan wordt een sloopvergunning aangevraagd, en verrijst een nieuw pand. Deze nieuwe panden zijn vrij dominant in de Dorpsstraat aanwezig. Zoals de ervaring leert, kan over smaak wel degelijk worden getwist. Het verdwijnen van het vertrouwde beeld van de Dorpsstraat kan nostalgie oproepen, maar laten we niet vergeten dat veel van die vertrouwde panden in de loop van de twintigste eeuw zijn gebouwd. Zonder verandering is er geen geschiedenis. Een niet onbelangrijk gegeven is, dat in de laatste decennia van de twintigste eeuw de ambachten - vroeger een dominant fenomeen in de Dorpsstraat - geheel uit dit deel van Bennekom zijn verdwenen. De smederij, de kleermaker, de loodgieter, de meubelmaker, maar ook de autogarage, zij zijn in deze periode vertrokken uit het centrum van het dorp. De Dorpsstraat is geheel en al een winkelstraat geworden. Beschrijving van panden Bart van Elstplantsoen Dit huis is na de tweede wereldoorlog gebouwd in een toen gangbare traditionalistische stijl. Hier was gevestigd zaadhandel G. van Beek; nr. 12 was het woonhuis, nr. 10 de winkel. Op nr.10 is nu de winkel Sam-Sam. Destijds, vóór de aanleg van de Kierkamperweg, stond dit huis nog aan de Groenestraat. Bart van Elstplantsoen 6 Dit huis maakte deel uit van een serie van drie huizen. De huizen op nr. 4 en 2 zijn omstreeks 1984 afgebroken. In 1970 was dit het woonhuis van dhr Vosselman, de oprichter van de Verkeerswerkgroep Bennekom, de voorloper van de Dorpsraad. Van 1970 tot 1972 was hier het Kijk- en Luistermuseum gevestigd. Op de plaats waar de straatwandkaart melding maakt van een geprojecteerde weg, bevindt zich nu drukkerij Modern. 14 De Kostersteen 100; april 2007

16 Dorpsstraat 64 Lange tijd was dit een echte dokterswoning. De adressenlijst van 1928 meldt dat hier dokter van Omme woonde. Volgens de lijst van 1962 woonde hier dokter Stadig. Nu vinden we hier Guijt Verzekeringen. Dorpsstraat Zoals de tekening laat zien, was dit een dubbele villa. Het noordelijke deel van deze villa is afgebrand in Dat was kort nadat dhr. Boland zijn zaak (wooninrichting) had overgedragen. Volgens de adressenlijst van 1936 woonde in dit pand A. van Silfhout, pensionhouder. Het pension droeg de naam Lindezicht. Toeval of niet, maar er staan jonge leilinden voor dit pand op nr. 54, waar nu planten- en bloemenwinkel Oxalis is gevestigd. In 1937 werd vergunning verleend voor het veranderen van de woning tot winkel, voor rekening van de NV Veluwsche Grondmaatschappij. Vóór de brand in 1984 was in het middengedeelte van de dubbele villa sinds het begin van de jaren zestig modehuis Van Schuppen gevestigd. In 1967 heeft van Schuppen de voorgevel van het pand veranderd. De winkelpui werd nu met een strakke belijning veel meer geprononceerd, met als gevolg dat het architectonisch verband tussen beneden- en bovenverdieping verloren ging. In deze periode hebben veel winkels in de Dorpsstraat een dergelijke verbouwing ondergaan, waardoor het aanzien van de Dorpsstraat aanzienlijk veranderde. De meest ingrijpende verandering kwam in 1985, toen Projectontwikkeling Midden Nederland BV, te Ede het door brand verwoeste pand verving door een modern woonwinkelpand, dat ruimte bood aan twee winkels, twee woningen en zes wooneenheden. Het zuidelijk deel van de oorspronkelijke dubbelvilla is bewaard gebleven. Daar is nu kapsalon Widy gevestigd. De Kostersteen 100; april

17 Dorpsstraat 52 Hier stond in de jaren vijftig een statig woonhuis, genaamd De Geer. In 1956 werd toestemming verleend om dit huis te vervangen voor een meubelzaak, een huis met twee bouwlagen en een plat dak, getekend door de architect A.H. de Waal. Toen de bouw geen doorgang vond, verzocht de Waal de helft van de inmiddels betaalde leges van 40 gulden te restitueren. In 1959 kreeg R. Alblas toestemming voor de bouw van een winkelpand, nu getekend door architect H.J. Messelink. Er kwam een zaak voor radio en televisie. Nu is hier Baars Bedden gevestigd. Het pand heeft in de loop der jaren een paar gebruikelijke verbouwingen ondergaan. In 1992 werd een aanzienlijke uitbreiding achterwaarts gerealiseerd; in het laatste kwart van de vorige eeuw hebben meer winkels in de Dorpsstraat dat gedaan. Bovendien werden in het pand op nr. 52 nog vier zgn. HVAT-eenheden gebouwd. HVAT staat voor Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens. In die tijd werd door de bouwwereld ontdekt, dat niet alle mensen in gezinsverband leven. Tegenwoordig noemen we dat appartementen. Dorpsstraat 50 Nr 50 is nu een bouwput. In het begin van dit jaar is de winkel van Baars Woninginrichting gesloopt. In 1945 kreeg J. van Silfhout toestemming het toenmalige pand op deze plaats met de bestemming woon- en winkelpand te verbouwen. In een bouwaanvraag van 1947 wordt gemeld dat Van Silfhout een levensmiddelenwinkel had. Het was niet zo maar een winkel, hij had er ook een koffiebranderij. In 1966 betrok H. Snetselaar het pand. Opnieuw vond een verbouwing plaats. Geheel i.o.m. de mode van die tijd, kreeg de winkelpui een meer geprononceerd aanzien. Toen Snetselaar de supermarkt verplaatste naar de overzijde van de Dorpsstraat, betrok Baars Woninginrichting het pand. Er zal een nieuw winkelpand komen, uiteraard met appartementen. 16 De Kostersteen 100; april 2007

18 Dorpsstraat 48 In 1970 werd hier gevestigd de fotowinkel van A. Lelieveld. De Bennekomse architect Messelink tekende een nieuwe voorgevel. Ook hier zien we dat de winkelpui meer geprononceerd werd, waardoor er een stijlbreuk ontstond tussen beneden- en bovenverdieping. Maar dat bleef niet zo. Het pand op nr. 48 is het enige pand in de Dorpsstraat waar deze schending ongedaan is gemaakt. In 2001 werd vergunning verleend voor een verbouwing; er zou een restaurant komen met twee bovenwoningen. In 2005 onderging het pand een aanzienlijke renovatie. Het restaurant is er nooit gekomen, maar wel kapsalon Assepoester. De nieuwe winkelpui harmonieert aanzienlijk beter met de gehele voorgevel dan de vorige pui. Het pand staat op de gemeentelijke monumentenlijst. Dorpsstraat 46 Op 22 maart 1944 kreeg J.J. Mekking vergunning voor het uitvoeren van een verbouwing. Dat was enkele maanden voor de evacuatie van Bennekom, maar dat kon Mekking niet weten. Bouwmateriaal was schaars in die oorlogsdagen; het materiaal moest worden aangevraagd bij de Dienst van den Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid. In 1955 volgde opnieuw een verbouwing, waarbij Mekking hetzelfde deed als veel andere winkeliers in de Dorpsstraat, namelijk het nadrukkelijk prononceren van de winkelpui. De voorbijgangers werden buiten reeds lekker gemaakt. Inmiddels is het pand afgebroken en vervangen door hoog oprijzende nieuwbouw. In het nieuwe pand zijn twee winkels ondergebracht en een aantal appartementen. In het linkerdeel zit banketbakker Mekking, in het rechterdeel Baars Tapijt, nadat deze het inmiddels gesloopte pand op nr. 50 had verlaten. De Kostersteen 100; april

19 Dorpsstraat Op nr. 44 bevindt zich nu café De Rechter. Het is het zuidelijke gedeelte van een serie van drie vooroorlogse panden met een typische bouwstijl, drie woonlagen, meer stedelijk dan dorps. In 1973 kreeg D.J. van Hattum vergunning voor een verbouwing aan zijn woning. Hij had daar destijds een slijterij. Voordien was hier café Rawang gevestigd. In 2004 kwam een grote verbouwing tot stand. Het café werd verbouwd met een hoge aanbouw aan de zuidelijke gevel, er kwamen vier bovenwoningen. Het middengedeelte van de drie panden, waar nu bakkerij Bart is gevestigd, is in 1976 verbouwd tot winkel. Er kwam een grote uitbreiding achterwaarts. H.A.J. van der Slooten had hier toen een radio- en televisiezaak. Het noordelijke deel van de drie panden is in 1991 afgebroken om ruimte te maken voor Albert Heijn supermarkt. Dit pand was lange tijd in gebruik door G.Jansen die daar een schoenenwinkel had. In 1956 heeft Jansen de pui van zijn winkel aangepast aan de inzichten uit die tijd, maar een echte geprononceerde winkelpui verscheen pas in J. Meurs was de opvolger van Jansen, ook hij verkocht schoenen. In 1976 liet hij een luifel plaatsen. In de laatste jaren van het pand was hier een kledingzaak gevestigd. Dorpsstraat Op nr. 36 staat sinds 1991 de supermarkt Albert Heijn. Voor deze supermarkt zijn twee panden afgebroken, nl. het noordelijke gedeelte van het eerder genoemde blok van drie panden (eertijds nr. 38) en het huis van de fa. wed. R. van Schothorst, dat op nr. 36 stond. Dat is het linkergedeelte van het pand op de tekening. In 1939 kreeg de firma Wed. R. van Schothorst vergunning tot het veranderen van een woning tot een dubbelwoning; het werd een huis met twee bouwlagen en een zadeldak. In 1946 vond een aanzienlijke verbouwing plaats. Het bestaande pand werd uitgebreid met het huis rechts op de tekening, waar thans Combi Foto is gevestigd. Het nieuwe huis werd een manufacturenwinkel, het bestaande huis een woning. Een modernisering van de woning vond plaats in 1963, toen de ramen met luiken werden vervangen door brede ramen. In 1991 valt het doek, het woonhuis wordt gesloopt, maar de winkel blijft gespaard. Daar vinden we nu Combi Foto (nr. 34). Zoals de foto laat zien, is de topgevel sierlijker dan op de tekening is weergegeven. 18 De Kostersteen 100; april 2007

20 Albert Heijn had al langer belangstelling voor Bennekom, de eerste gesprekken vonden plaats in augustus De Koninklijke Ahold NV liet ook een vestigingsplaatsonderzoek uitvoeren. Niettemin stuitte de aangekondigde komst van Albert Heijn op grote bezwaren, er brak een beschaafde dorpsopstand uit. Op 2 april 1991 werd de bouwvergunning aangevraagd. Er kwamen bezwaarschriften van supermarkt Snetselaar BV, van het voltallige personeel van Snetselaar (met van ieder een handtekening), van super Donkelaar, van de Dorpsraad van Bennekom, van de bewoners van Neder-Veluwe, van J. J. Mekking namens de Bennekomse winkeliersvereniging (met van elke aangesloten winkeliers een winkelstempel en handtekening), van De Gruyter Beheer BV als exploitant van Quality Photo (niet te verwarren met Combi Foto). Het mocht niet baten, op 16 juli 1991 werd de vergunning verleend. Een belangrijke concessie was de interne passage; voetgangers kunnen zo vanuit de Dorpsstraat naar de achter de winkel gelegen parkeerplaats gaan. Albert Heijn bouwde de winkel zo breed mogelijk, niet alleen tegen maar ook achter Combi Foto. Deze situatie doet denken aan de bouw van het Victoria Hotel tegenover het Centraal Station in Amsterdam. Thomas Rozeboom beschrijft in zijn roman Publieke Werken (Amsterdam, 1999) de wederwaardigheden van de eigenaar van een pand, een vioolbouwer, die niet bereid was tot verkoop; met als gevolg dat het hotel om het huis heen werd gebouwd, zoals vandaag de dag nog is te zien. Dorpsstraat 32 Op nr.32 vinden we thans Groeneveld opticien. Dit is een van de oudere panden in de Dorpsstraat waar weliswaar aan verbouwd is, maar dat toch zijn oorspronkelijke aanzien nog goeddeels heeft behouden. Lange tijd is dit een kapperszaak geweest. Omstreeks 1910 was hier kapper H. van Dam gevestigd; ook in 1928 woont hij nog op dit adres. Op de adressenlijsten van 1936 en 1941 staat D. Franzen vermeld. Vanaf ongeveer 1950 werkte hier kapper A. Leeflang. In 1976 liet R.C.M. van Puffelen een strakkere winkelpui aanbrengen. De winkelpui onderging opnieuw een verandering in 1987 met de komst van Groeneveld opticien. De Kostersteen 100; april

21 Dorpsstraat 30 Het pand op nr. 30, waar nu Slijterij van de Voort van IJsseldijk is gevestigd, is lange tijd een textielwinkel geweest van A. van Holland. In 1939 kreeg A. van Holland vergunning om zijn woning te verbouwen. In 1947 gaf J. van Holland de winkel een voornamer aanzien. De toegangsdeur kwam in het midden van de voorgevel, met aan weerszijden grote etalageramen. De winkelpui kreeg in 1970 opnieuw een opknapbeurt, toen de slijterij zich in dit pand vestigde. In 1994 liet M.P.G. v.d. Voort de winkel vergroten door een uitbouw achterwaarts. De winkel werd bereikbaar vanaf de parkeerplaats aan de achterzijde. Dorpsstraat 26 Het pand op nr. 26 heeft een lange traditie van reizen en vervoer. Nu vinden we daar Reisbureau Brooks en Leppers. Het huis is gebouwd in 1928, in opdracht van Geurt van Silfhout Wzn.. Reeds op jonge leeftijd werkte hij in het bedrijf van zijn vader die een bodedienst had op Arnhem, met paard en wagen. In 1928 sloot hij een contract met de spoorwegen voor het in ontvangst nemen van fietsen en bagage op het station Ede, bestemd voor Bennekom. In Bennekom waren toen veel pensions. In het nieuwe pand werd een wachtkamer ingericht voor passagiers van de stoomtram. Daar was ook een loket voor het kopen van treinkaartjes. Geurt van Silfhout droeg de zwarte spoorpet. In 1936 kreeg Van Silfhout vergunning voor de bouw van een garage en het verplaatsen van een loods. Wanneer in 1937 een einde komt aan het personenvervoer met de stoomtram, wordt de wachtkamer gesloten; ook het kaartjesloket verdween. Van Silfhout sloot toen een contract met de PTT voor het vervoer van post naar Wageningen. Ook de besteldienst van Van Gend & Loos in Wageningen werd nu aan hem toevertrouwd. In 1957 laat Van Silfhout de wachtkamer ombouwen tot showroom. In 1962 werd het bedrijf overgenomen door zijn schoonzoon Sake Smit. 20 De Kostersteen 100; april 2007

22 Dorpsstraat De tekening van dit pand is enigszins misleidend. Het rechtergedeelte van de tekening is het huidige Chinese restaurant. Vervolgens gaat het gebouw de hoek om; het gedeelte met de twee grote boogramen wordt nu gebruikt door Bruna. Op nr. 24 vinden het Chinese restaurant China Garden. Gedurende een lange tijd daarvoor was dit café Dorpszicht van Bothof. Toen in 1947 vanuit de rooms-katholieke parochie Ede-Zuid de bijstatie Bennekom werd gesticht, was er in Bennekom nog geen kerkgebouw. Gekerkt werd er vanaf 7 december in de zaal van Bothof in de Dorpsstraat. Elke zondag kwam de kapelaan uit Ede naar Bennekom. Deze situatie duurde tot 3 november 1957, toen de kerk aan de Heelsumseweg in gebruik werd genomen. In 1973 was J.C. Mak eigenaar van Dorpszicht; hij breidde de cafézaal uit. In het midden van de jaren tachtig startte A.K. Foo hier een Chinees restaurant. In 1987 werd vergunning verleend voor het plaatsen van een zgn. Chinees dak aan de voorgevel. Het complex Dorpsstraat is gebouwd in het begin van de twintigste eeuw; er is een bouwtekening uit In de tweede wereldoorlog heeft het gebouw schade opgelopen als gevolg van granaatinslagen. In 1946 diende H. Folmer, horlogemaker, een aanvraag in voor een verbouwing van een winkelhuis, bestemd voor één gezin en twee winkels. Op de bouwtekening staat op de noordelijke hoek: Folmer Antiek. Het Gelders Genootschap tot Bevordering en Instandhouding van de Schoonheid van Stad en Land maakte de volgende aantekening bij deze bouwaanvraag: De bestaande toestand is dusdanig lelijk, dat iedere verandering hier reeds een verbetering is. In dit opzicht is het jammer, dat het pand niet op zeer ingrijpende wijze wordt verbouwd. De vergunning werd verleend op 27 juni In dit pand bevond zich ook de boekhandel A. van Slooten. Hij was het die in de eerste helft van de twintigste eeuw prentbriefkaarten uitgaf met afbeeldingen van Bennekom, De Kostersteen 100; april

23 zodat de vele pensiongasten die in die tijd Bennekom bezochten, de thuisblijvers konden verblijden met een foto uit Bennekom met het opschrift De groeten uit Bennekom. De zaak werd overgenomen door schoonzoon M.van de Bent, en later diens zoon A. van de Bent. De winkel van Folmer was inmiddels bij de boekhandel getrokken. Van de Bent heeft de winkel overgedragen aan Bruna boekhandel; in het pand is sinds enkele jaren tevens een postagentschap gevestigd.. Het pand heeft na 1946 nog een aantal verbouwingen ondergaan. Op de tekening zien we in het midden een woonhuis met een rechthoekige toegangsdeur en een raam met luiken. Aan beide kanten van het huis is een winkel getekend met grote boogvormige vensters en een toegangsdeur op de afgeschuinde hoek. Zoals de foto laat zien, is het raam met de luiken inmiddels veranderd in een grote toegangsdeur, die bovendien is voorzien van een zeer geprononceerde luifel. Dorpsstraat In het statige pand op de nrs. 16 en 14 bevinden zich nu resp. de bloemenen plantenwinkel van Adams en de kledingzaak Labelle. Beide winkels hebben de oorspronkelijke ingang aan de afgeschuinde hoek van het pand verplaatst. De twee ramen aan de voorzijde zijn vervangen door een groot boogvenster. Maar er is meer gebeurd. De verplaatste ingang van de winkels zit niet in, maar achter de voorgevel, waardoor tussen voorgevel en de toegang tot de winkels een arcade is ontstaan. Op nr. 16 hadden de dames De Vries een drogisterij. Hun naam vinden we terug op de adressenlijsten van 1928 en In 1941 woonde drogist Eijgenraam op dit adres. Hij had de ingang van zijn winkel nog op de afgeschuinde hoek; achter de twee kleinere ramen op de tekening bevond zich de woonkamer. Eijgenraam verhuisde naar de overzijde van de Dorpsstraat. Later heeft in dit pand de Kip- en Kaaswinkel gezeten. In het linker gedeelte van het pand, nu nummer 14, heeft nog enige tijd de winkel van Kolkman gezeten; in de etalage was het speelgoed van grotere omvang tentoongesteld. Kolkman is ook naar de overkant verhuisd en is daar de winkel Novita begonnen. 22 De Kostersteen 100; april 2007

24 Dorpsstraat 10 Hier heeft de Dorpsstraat een wezenlijk ander aanzien gekregen. Het pand op de tekening is inmiddels verdwenen. In het linker gedeelte was sinds de jaren dertig de slagerij van M. v.d. Bosch en later P.J. v.d. Bosch gevestigd. In het rechter gedeelte woonde G. Bothof; in latere jaren was hier een cafetaria. Het pand op de tekening is inclusief de ruimte aan weerszijden vervangen door een modern winkelpand. In maart 1977 is vergunning verleend aan Beleggings- en Handelsmaatschappij De Vallei te Ede voor het bouwen van een dubbel winkelpand. Het perceel werd inmiddels verkocht aan B.M.B. BV te Harderwijk die een nieuwe aanvraag indiende. In de nieuwe bouwtekening is met name de bovenste etage minder pompeus. De vergunning werd verleend in juni Ook in dit pand zijn de ingangen van de winkels achter de voorgevel. In het linkerdeel van het nieuwe pand heeft enige tijd een rijwielhandel en een breiwolwinkel gezeten. Nu is hier dameskledingzaak Seasons gevestigd. Rechts zit Landgraaf, ook een kledingzaak. Dorpsstraat 8 Ook dit huis is afgebroken. Van 1917 tot 1927 was hier de smederij van Jan de Nooij gevestigd, nadat zij eerder een bedrijf aan de Krulweg hadden. Daarna kwam hier R.R. v.d. Born wonen met een winkel voor tabak, sigaren en sigaretten. Aan de zijgevel hing een sigarettenautomaat. Aan de zijkant rechts had na de tweede wereldoorlog Klein Obbink een fotozaak; hij is later naar de Edeseweg verhuisd. Hier is ook het Kip- en kaaswinkeltje begonnen dat later is verhuisd naar Dorpsstraat 16, en daar uitgroeide tot een veelzijdige delicatessenzaak. In 1994 werd aan Modetta BV te Beetsterzwaag vergunning verleend voor het bouwen van een winkel met berging.dat betekende sloop van Dorpsstraat 8. Per brief van 23 december 1993 tekende P.H. van Hoffen bezwaar aan; wederom zou een beeldbepalende gevel van ca verdwijnen. Ook de Dorpsraad van Bennekom maakte bezwaar. Volgens de Dorpsraad is de Dorpsstraat ter plaatse te smal voor zo n grote achterwaarts uit- De Kostersteen 100; april

Wie is Wie? Zet het nummer van het bijschrift bij de goede foto.

Wie is Wie? Zet het nummer van het bijschrift bij de goede foto. Wie is Wie? Zet het nummer van het bijschrift bij de goede foto. (28 september 1942) Het benauwt me ook meer dan ik zeggen kan dat we nooit naar buiten mogen, en ik ben erg bang dat we ontdekt worden en

Nadere informatie

Goes toen Goes nu. 12 september 2009 Wandelroute van de Werkgroep Open Monumentendag

Goes toen Goes nu. 12 september 2009 Wandelroute van de Werkgroep Open Monumentendag Goes toen Goes nu 12 september 2009 Wandelroute van de Werkgroep Open Monumentendag Colofon Het thema van Open Monumentendag 2009 is Op de kaart De Werkgroep Open Monumentendag heeft dit jaar gekozen voor

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Onderduiken Mijn spreekbeurt gaat over mensen die in de tweede wereldoorlog zijn ondergedoken. Mijn werkstuk heb ik gemaakt over Anne Frank. Anne Frank is in de tweede wereld oorlog ook ondergedoken. Vandaar

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-29 Datum uitspraak: 29 januari 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: S. van der Veen en T. van der Veen--Koster te Ferwert, verder te noemen:

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Rondje Vledder. een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis

Rondje Vledder. een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis Rondje Vledder een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis 10 11 1 8 9 2 4 5 6 7 3 Het plattegrondje geeft een beeld van Vledder tussen ca. 1930 en 1940. De nummers langs de

Nadere informatie

Gent 14a. St Lievenspoortstr

Gent 14a. St Lievenspoortstr St Lievenspoortstr Gent 14a In 1708 kon Lodewijk de XIV het maar niet laten. Eerst de stad goed bombarderen en dan zich een gewelddadige toegang verschaffen om de stad in te nemen langs de St Lievenspoort.

Nadere informatie

DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1

DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1 DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1 1 Het laatste dijkhuis van Zwaagdijk In Zwaagdijk Oost, geklemd tussen dijk en dijksloot, ligt het huis van Joop Grent. Ooit stonden hier zes of zeven van dergelijke dijkhuisjes,

Nadere informatie

info@pietnowee.nl Pagina 1

info@pietnowee.nl Pagina 1 "Thuis heb ik nog een ansichtkaart" Ik heb er zelfs meer dan één van het dorp waar ik geboren ben. Mijn voorouders waren tuinders en woonden voornamelijk in Den Hoorn en omgeving. Veel is er veranderd

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam k.g.-zitting : 16 juli 2004 te 9.30 uur toevoeging : verleend dan wel aangevraagd P L E I T N O T I T I E S inzake: 1. De heer H. BOS, 2. De heer W. SCHILD, 3.

Nadere informatie

In een vorig artikel is uiteengezet hoe de monumentenwet

In een vorig artikel is uiteengezet hoe de monumentenwet In een vorig artikel is uiteengezet hoe de monumentenwet funktioneert en is opgegeven welke gebouwen in Hilversum door het Rijk beschermd zijn (de z g n o Rijksmonumenten) Van de mogelijkheid om voor objekten

Nadere informatie

en nog andere straten moest nog worden aangelegd.

en nog andere straten moest nog worden aangelegd. In de Belle Epoque had de Brabantstraat en de Brabantdam. De Brabantstraat liep van de Vogelmarkt tot aan het François Laurentplein. Deze straat is een van de oudste van Gent want werd reeds vermeld in

Nadere informatie

Informatie voor de scholen over het lot van de Joodse families Van Tijn en Van Leeuwen in Naaldwijk en Monster

Informatie voor de scholen over het lot van de Joodse families Van Tijn en Van Leeuwen in Naaldwijk en Monster Naar aanleiding van het plaatsen van struikelstenen in de Monsterse Zeestraat (en in Naaldwijk) schreven Jolanda Faber en Leo van den Ende onderstaande informatie voor de scholen. Bijgaand ook enkele foto's

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld.

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld. Huize Louise. Inleiding. Vanuit het zuiden, even voorbij de Markt en de Protestante kerk in de Grotestraat, staat op de nummers 92 tot 94 een pand dat de naam draagt 'Huize Louise'. In dit pand waren eerder

Nadere informatie

U6 2013. Aan: het College van B&W, Gemeente Hellendoorn Met afschrift naar: Gemeenteraad Gemeente Hellendoorn )ORN. 13INK10810 iiiniiiiiiiiiiiiisiiii

U6 2013. Aan: het College van B&W, Gemeente Hellendoorn Met afschrift naar: Gemeenteraad Gemeente Hellendoorn )ORN. 13INK10810 iiiniiiiiiiiiiiiisiiii Aan: het College van B&W, Gemeente Hellendoorn Met afschrift naar: Gemeenteraad Gemeente Hellendoorn 'h;inh - """ )ORN - ř U6 2013 tl! i ľci \\ 1 Betreft: Rioleringsproblemen Koersendijk 13INK10810 iiiniiiiiiiiiiiiisiiii

Nadere informatie

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940)

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Adolf Hitler In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de nazi-partij. Hij zei tegen de mensen: `Ik maak van Duitsland

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Inhoud. Het leven van Escher. Weiland wordt vogel. Kringloop metamorfose. De wereld op z n kop.

Inhoud. Het leven van Escher. Weiland wordt vogel. Kringloop metamorfose. De wereld op z n kop. Inhoud. Blz. 1. Blz. 2. Blz. 3. Blz. 4. Blz. 5. Blz. 6. Blz. 7. Blz. 8. Blz. 9. Blz. 10. Blz. 11. Kaft Inhoud Het leven van Escher. Moeilijke jaren. Weiland wordt vogel. Kringloop metamorfose. De wereld

Nadere informatie

D74, thans Kruisstraat 12

D74, thans Kruisstraat 12 D74, thans Kruisstraat 12 Geplaatst in de Heise Krant van september 2011, gewijzigd 15-05-2015 De boerderij van Has van den Tillaar. Zo kennen de meesten onder ons de oude boerderij achter de kerk met

Nadere informatie

Kaart met bescherming

Kaart met bescherming Kaart met bescherming Gemeentelijke Monumentenlijst monumentnr. GM229 Pagina 4 van 4 - 2 - gelet op: de verordening Cultuurhistorie Sittard-Geleen 2008 ; besluit: Het object Veestraat 72 te Sittard op

Nadere informatie

Opdrachten bij Architectuurroute Uden

Opdrachten bij Architectuurroute Uden Op de vouwfolder staat de route aangegeven. Je loopt route A, die begint bij het Museum voor Religieuze Kunst. Bij enkele gebouwen op de route worden vragen gesteld. Deze vragen maak je in klad in dit

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Een nieuw boek van Ter Palen!

Een nieuw boek van Ter Palen! Een nieuw boek van Ter Palen! In bedrijf : Ter Palen beschrijft industrieel verleden Het is al een tijdje geleden, maar we hebben voor u weer een publicatie klaar: In bedrijf. Onze ondervoorzitter dompelde

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Eerwraak. Naam: Paul Rustenhoven Klas: 4GTL1 Inlever datum : Titel: Eerwraak Schrijver: Karin Hitlerman. Blz 1.

Eerwraak. Naam: Paul Rustenhoven Klas: 4GTL1 Inlever datum : Titel: Eerwraak Schrijver: Karin Hitlerman. Blz 1. Eerwraak Naam: Paul Rustenhoven Klas: 4GTL1 Inlever datum : Titel: Eerwraak Schrijver: Karin Hitlerman Blz 1. Vra!n. 1) Wat voor soort verhaal is je boek? Mijn boek is een eigentijdsverhaal/roman 2) Waar

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013

Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013 Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013 Made Adelstraat 17 Karakteristiek woonhuis onder Mansardedak, ca. 1930. Detailleringen in o.a. het metselwerk zijn kenmerkend voor de bouwperiode en omgeving.

Nadere informatie

Jodenwerkkamp Lievelde

Jodenwerkkamp Lievelde Jodenwerkkamp Lievelde Mijn geboortedorp is Lievelde. Ik ben daar geboren op een boerderij, die tot eind 1974 eigendom van onze familie was. Met de bevrijding was ik net drie jaar oud. Op 31 maart 1945,

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Monumentenregister Nijmegen. Register van beschermde monumenten krachtens de Nijmeegse Monumentenverordening

Monumentenregister Nijmegen. Register van beschermde monumenten krachtens de Nijmeegse Monumentenverordening Register van beschermde monumenten krachtens de Nijmeegse Monumentenverordening Plaatselijke aanduiding monument Burchtstraat 53 Aanwijzingsbesluit 11-11-2015 MON ID-code 2746 Redengevende omschrijving

Nadere informatie

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis Bennebroekerlaan 10 Straat en huisnummer : Bennebroekerlaan 10 Postcode en plaats : 2121 GR Bennebroek Kadastrale aanduiding : A4647 Complexonderdeel : Naam object : De Lijsterhof Bouwjaar : Circa 1890

Nadere informatie

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag.

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Onze vragen: 1. Wanneer bent u met uw schrijfcarrière begonnen? 8 jaar geleden ben ik begonnen met het schrijven.

Nadere informatie

Mijn vader Nicolas Gurowitsch is bevrijd in kamp Westerbork. Over zijn geschiedenis is een mooi bevrijdingsportret

Mijn vader Nicolas Gurowitsch is bevrijd in kamp Westerbork. Over zijn geschiedenis is een mooi bevrijdingsportret Bijdrage Rob Gurowitsch Mijn vader Nicolas Gurowitsch is bevrijd in kamp Westerbork. Over zijn geschiedenis is een mooi bevrijdingsportret geschreven, u kunt dat nalezen op de website van de bevrijdingsportretten.

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel :

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Donkerelaan 20 Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Naam object : Oude Dorpshuis Bouwjaar : 1929 Architect : H.W.

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

Marie Anne Tellegen overleefde de oorlog. Zij werd na de oorlog benoemd tot directeur van het Kabinet der Koningin (1945-1959).

Marie Anne Tellegen overleefde de oorlog. Zij werd na de oorlog benoemd tot directeur van het Kabinet der Koningin (1945-1959). Werkblad 1: Marie Anne Tellegen. Mijn naam is Marie Anne Tellegen. Ik ben geboren in het jaar 1893 in Arnhem. Mijn vader was burgemeester van Amsterdam van 1915 tot 1921. In februari 1944 kwam ik in de

Nadere informatie

Werkstuk Dordtologie november 2014

Werkstuk Dordtologie november 2014 Werkstuk Dordtologie november 2014 Hilde van Kruiningen VAN BIERBROUWEN. NAAR BLAUWBILGORGEL Omdat ik in dit gebied woon en me dagelijks over de Groenmarkt en het Buddingh plein begeef hebben de geschiedenis

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2

BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2 1 BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2 De boerderij dateert waarschijnlijk uit 1868. Sinds 1926 is er een bakkerij in gevestigd. Hier beoefenen drie generaties Vriend het bakkers vak. Na 1986 wordt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA

DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA Bijbel voor Kinderen presenteert DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door:

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz.

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz. Almelo, 8 juli 2015 Onderwerp: Moeilijk verhuizen! Beste heer/mevrouw Ik ben (...) Ik ben 14 jaar oud. Ik woon met mijn ouders en mijn 2 kleine broertjes in azc Almelo. In deze vakantie moeten er ongeveer

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting.

Overdrachtsbelasting. Overdrachtsbelasting. Vanuit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zijn vragen gesteld over de tijdelijke verlaging van het tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen (zie het besluit

Nadere informatie

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning.

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. In dit document vind u informatie en voorwaarden waar u aan moet voldoen bij de verhuur van uw woning. * Wanneer mag u uw woning verhuren? * Vergunning Gemeente

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

De Winkel van Keizer

De Winkel van Keizer De Winkel van Keizer Waar zijn zij gebleven, de wat kleinere middenstandszaken in de dorpen? Ook Vledder kende in het verleden een grote verscheidenheid aan winkels, slagerijen, bakkers, kruideniers e.d.

Nadere informatie

Chiang mai, februari 2011. Een nieuwsbrief.

Chiang mai, februari 2011. Een nieuwsbrief. Chiang mai, februari 2011 Een nieuwsbrief. Een andere naam voor iets wat voor de meeste lezers inmiddels al vertrouwd is. Werd dit bericht vroeger een rondzendmail of een halfjaarbericht genoemd; nu gaan

Nadere informatie

Krullenlaan 3. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning en schuur. Datum foto : 23-10-2010

Krullenlaan 3. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning en schuur. Datum foto : 23-10-2010 Krullenlaan 3 Straat en huisnummer : Krullenlaan 3 Postcode en plaats : 2061 HT Bloemendaal Kadastrale aanduiding : F746 Complexonderdeel : Schapenduinen Naam object : Bouwjaar : Eind 19 de eeuw (hoofdmassa),

Nadere informatie

Kunst- en tekenlessen gegeven door Esther van de kunstacademie

Kunst- en tekenlessen gegeven door Esther van de kunstacademie Kunst- en tekenlessen gegeven door Esther van de kunstacademie Groep 7 heeft 2x een tekenles gekregen hoe je het beste een gezicht kan tekenen wat lijkt op een echt gezicht van een mens. Die lessen hebben

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

Yad Vashem-onderscheiding

Yad Vashem-onderscheiding Yad Vashem-onderscheiding voor Eemnesser echtpaar Willem Mol en Willempje van Middendorp HENK VAN HEES Medaille, postuum uitgereikt aan Willem Mol en Willempje van Middendorp. Foto Marga van Kleinwee.

Nadere informatie

HET VERHAAL VAN KATRIN

HET VERHAAL VAN KATRIN HET VERHAAL VAN KATRIN Katrin begon heroïne te gebruiken toen ze ongeveer 12 was. In het begin deed ze dat nog af en toe. We hadden er niet genoeg geld voor. Door een ingrijpende gebeurtenis ging ze steeds

Nadere informatie

Anne Frank, haar leven

Anne Frank, haar leven Vragen en opdrachten bij: Anne Frank, haar leven Doe meer met Leeslicht! Bij alle boeken in de serie Leeslicht kunt u een gratis lesbrief downloaden van www.eenvoudigcommuniceren.nl. In deze lesbrief staan

Nadere informatie

DE WOERDENSE BINNENSTAD IN HET MONUMENTENJAAR ( II )

DE WOERDENSE BINNENSTAD IN HET MONUMENTENJAAR ( II ) II e Jaargang no. 4 December 1975 DE WOERDENSE BINNENSTAD IN HET MONUMENTENJAAR ( II ) Het geboortehuis van Herman de Man op de monumentenlijst door N. Plomp. In het maartnummer van "Heemtijdinghen" vertelden

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Pastorie bouw in Berghuizen

Pastorie bouw in Berghuizen Pastorie bouw in Berghuizen De Gereformeerde kerk van Ruinerwold - Koekange met het kerkgebouw in Berghuizen is gesticht op 28 mei 1835. In 1841 werd de eerste kerk gebouwd op een stuk grond, geschonken

Nadere informatie

De straat van toen. Molenstraat Naaldwijk

De straat van toen. Molenstraat Naaldwijk De straat van toen Molenstraat Naaldwijk 1780, Dijkweg hoek Kleine Woerdlaan met de korenmolen en links daarvan het begin van de Molenstraat. Tekening van K. la Farque Molenstraat hoek Herenstraat in 1891.

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-40 Datum uitspraak: 24 september 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: H.G. Warmer en S.H.M. Warmer-Bleij te Neede, verder te noemen: Warmer,

Nadere informatie

Kluswijzer 8 Plaatsen van een aanbouw, uitbouw of bijgebouw

Kluswijzer 8 Plaatsen van een aanbouw, uitbouw of bijgebouw Kluswijzer 8 Plaatsen van een aanbouw, uitbouw of bijgebouw De Wassenaarsche Bouwstichting heeft voor de doe-het-zelvers onder de huurders een reeks Kluswijzers ontwikkeld. Gemakkelijk leesbare handleidingen

Nadere informatie

J.J. Allanstraat 63 van Simon Jacobszn Schoen en zijn zoon Gerrit Simonszn Schoen

J.J. Allanstraat 63 van Simon Jacobszn Schoen en zijn zoon Gerrit Simonszn Schoen Een vervolg van het verhaal over de boerderijen van de familie Schoen uit juni. J.J. Allanstraat 63 van Simon Jacobszn Schoen en zijn zoon Gerrit Simonszn Schoen Simon boerde met zijn vrouw Elisabeth de

Nadere informatie

Vogelmarkt Koepoort Korte Dagsteeg, St Jansvest, Kleine Vleeshuisstraat Gent 20c www.sint-pietersdorp.be

Vogelmarkt Koepoort Korte Dagsteeg, St Jansvest, Kleine Vleeshuisstraat Gent 20c www.sint-pietersdorp.be Vogelmarkt Koepoort Korte Dagsteeg, St Jansvest, Kleine Vleeshuisstraat Gent 20c Je kan alles thuis bekijken op het internet. www.sint-pietersdorp.be Vogelmarkt richting Kouter 1 huis is nog blijven staan

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Rapport Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Datum: 8 oktober 2015 Rapportnummer: 2015/151 2 Samenvatting De vader en moeder van Y. zijn gescheiden.

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Noot 12 Voorbeeldselectie van thema s en vragen voor zeven groepsgesprekken

Noot 12 Voorbeeldselectie van thema s en vragen voor zeven groepsgesprekken Noot 12 Voorbeeldselectie van thema s en vragen voor zeven groepsgesprekken Bijeenkomst 1: Kennismaking 1 Bijeenkomst 2: Familie en vrienden Gesprek over subthema 1: Ouders en Grootouders : Wie was uw

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz Gent 24b Onderbergen. Het pand van de Dominicanen Predikherenlei Rue de la Valléé nr 40 /Onderbergen Onderbergen nr 57 in 1940 Tweede gedeelte

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

Fictiedossier Op blote voeten Maren Stoffels

Fictiedossier Op blote voeten Maren Stoffels Fictiedossier Op blote voeten Maren Stoffels Mariska Wijlens Klas 3T2 Docent: Mevrouw Scholten 1. Zakelijke gegevens Titel: Op blote voeten Auteur: Maren Stoffels Uitgever: Leopold Jaar van verschijnen:

Nadere informatie

Brandaan. Geschiedenis WERKBOEK

Brandaan. Geschiedenis WERKBOEK 6 Brandaan Geschiedenis WERKBOEK 6 Brandaan Geschiedenis WERKBOEK THEMA 4 Eindredactie: Monique Goris Leerlijnen: Hans Bulthuis Auteurs: Katrui ten Barge, Wilfried Dabekaussen, Juul Lelieveld, Frederike

Nadere informatie

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman Zeesteen Janneke Holwarda roman De wereld verzaakt; in het dorp van mijn ouders zijn de bladeren rood. Buson 1980 Ze is de jongste. En de vreemdste. Moeder had het zelf gezegd toen de tantes op bezoek

Nadere informatie

Het. riet- en gevestigd. Wilgenhorst. kopen. Sliebewust. zijn van drie. was

Het. riet- en gevestigd. Wilgenhorst. kopen. Sliebewust. zijn van drie. was Het Kompas kijkt binnen in Het Kompas keek binnen bij Vincent-Jan de Jong in aan de Molendijk. Een woonhuis dat rond 1886 gebouwd is in opdracht van zijn overgroot- was ouders. Erachter een hoepels-, biezen-,

Nadere informatie

Voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Geschiedenis van de Zeedijk. Welkom op de Zeedijk Buurtverbetering door sociaal beheer

Voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Geschiedenis van de Zeedijk. Welkom op de Zeedijk Buurtverbetering door sociaal beheer 2 Welkom op de Zeedijk Buurtverbetering door sociaal beheer Wie vandaag de dag over de Zeedijk loopt, kan zich bijna niet voorstellen dat deze straat nog niet zo lang geleden volledig verpauperd was. Dat

Nadere informatie

BIJDRAGE HERDENKING 12 april 2015

BIJDRAGE HERDENKING 12 april 2015 BIJDRAGE HERDENKING 12 april 2015 Geachte dames en heren, lieve familie en vrienden, Op 12 april 1945 was ik hier ook. Ik ben Eva Weyl en was toen bijna 10 jaar. Ik herinner mij de bevrijding heel goed;

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen 2 Op zoek naar een (huur)woning. Op zoek naar een (huur)woning in de Westlandse kernen Wateringen of Kwintsheul? Dan bent u bij Woningcorporatie Wateringen aan het goede adres.

Nadere informatie

Gedurende onze jarenlange ervaringen met verkoop hebben wij een sterke evolutie meegemaakt in het aankoopgedrag van onze consumenten.

Gedurende onze jarenlange ervaringen met verkoop hebben wij een sterke evolutie meegemaakt in het aankoopgedrag van onze consumenten. Beste aanwezigen, maar vooral beste collega s winkeliers, Ik ben Veerle van Schoenen Reyskens en wil jullie een praktijkgetuigenis brengen hoe wij omgaan met het nieuwe winkelen. We zijn sinds kort bezig

Nadere informatie

BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012. 2012-1 boerderij Moerbeek 48. Inleiding. eerste steen. Luchtfoto vanuit het noorden.

BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012. 2012-1 boerderij Moerbeek 48. Inleiding. eerste steen. Luchtfoto vanuit het noorden. BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012 1 Inleiding Bewoning en veranderingen De boerderij is vrij zeker gebouwd begin 1800. In 1872 heeft er een grondige verbouwing plaats gevonden met o.a. een nieuwe

Nadere informatie

De Geschiedenis van de Witte Slagerij

De Geschiedenis van de Witte Slagerij De Geschiedenis van de Witte Slagerij Rotterdam-winter 1887 In een gezellige straat in Rotterdam Crooswijk woont Marie (geb. Maria Johanna Storm- 12-03-1868) met haar ouders en haar 4 jaar oudere broer

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Napoleonsweg 72. Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3891 Coördinaten : x: y:

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Napoleonsweg 72. Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3891 Coördinaten : x: y: Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM053 Naam monument : "De Kamp" Adres : Napoleonsweg 72 Postcode en plaats : 6081 AE Haelen Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3891 Coördinaten

Nadere informatie

Portret van JAAP VAN WIJNGAARDEN

Portret van JAAP VAN WIJNGAARDEN Portret van JAAP VAN WIJNGAARDEN Het portret van JAAP VAN WIJNGAARDEN is geschilderd door Jan Deksen Staats (1897-1974), kunstschilder en leraar te Groningen en schoonvader van JAAP's broer LUC van Wijngaarden.

Nadere informatie

Schrijver Trent Stewart

Schrijver Trent Stewart Schrijver Trent Stewart Door : Thomas Pereira School : het Baken Klas : 7A Datum : 2010-02-15 Pagina: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Biografie... 4 3. Boeken die geschreven staan....

Nadere informatie

Maurits de Leeuw, mijn grootvader, werd in 1887 in Steenwijk geboren als oudste zoon van Simon de Leeuw en Kaatje Kan.

Maurits de Leeuw, mijn grootvader, werd in 1887 in Steenwijk geboren als oudste zoon van Simon de Leeuw en Kaatje Kan. Stolpersteine of Struikelstenen bij Kornputsingel 28 Mijn naam is Moshé Lewkowitz. Ik ga iets vertellen over de Joodse bewoners van dit huis en na afloop daarvan ter nagedachtenis het Kaddisj gebed uitspreken.

Nadere informatie

Leven in veiligheid. Artikel 1, Vluchtelingenverdrag van Genève, 1951

Leven in veiligheid. Artikel 1, Vluchtelingenverdrag van Genève, 1951 Leven in veiligheid Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet anders. De situatie in hun eigen land is te gevaarlijk om er te blijven. Ze vluchten

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Wilsbeschikkingsboekje

Wilsbeschikkingsboekje Wilsbeschikkingsboekje Inleiding Wanneer een familielid komt te overlijden, wordt u met diep verdriet geconfronteerd en moet er in aanzienlijk korte tijd veel geregeld worden. In dit wilsbeschikkingsboekje

Nadere informatie

Lage Duin en Daalseweg 31

Lage Duin en Daalseweg 31 Lage Duin en Daalseweg 31 Straat en huisnummer : Lage Duin en Daalseweg 31 Postcode en plaats : 2061 BB Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A10613 Complexonderdeel : Duin en Daal Naam object : Zwitserse

Nadere informatie

Wat een vreemde bromfiets!

Wat een vreemde bromfiets! Wat een vreemde bromfiets! Waarom rijden er nu geen paarden meer met karren? Reed er vroeger een tram in ons dorp?! Met die bus zou ik ook wel eens willen rijden! 1. Voetgangers baas! Opdracht Lees het

Nadere informatie