HUUROVEREENKOMST BEDRIJFSRUIMTE. [ datum] tussen [ NAAM VERHUURDER B.V.] als Verhuurder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUUROVEREENKOMST BEDRIJFSRUIMTE. [ datum] tussen [ NAAM VERHUURDER B.V.] als Verhuurder"

Transcriptie

1 HUUROVEREENKOMST BEDRIJFSRUIMTE Gebaseerd op het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan, indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. Toevoegingen en afwijkingen dienen bij voorkeur te worden opgenomen onder het hoofd bijzondere bepalingen. Iedere aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van het model wordt door de ROZ uitgesloten. [ datum] tussen [ NAAM VERHUURDER B.V.] als Verhuurder en NATIONALE STICHTING TOT EXPLOITATIE VAN CASINOSPELEN IN NEDERLAND als Huurder document Concept Huurovereenkomst; uitsluitend voor discussiedoeleinden, overeenkomst komt niet eerder tot stand dan na geldige ondertekening, tekst onderworpen aan goedkeuring Bestuur en Raad van Commissarissen Holland Casino

2 2 [ HIER INHOUDSOPGAVE EN OVERZICHT BIJLAGEN INVOEGEN] documenthuurovereenkomst tussen [ naam Verhuurder] en Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland

3 1 DEZE HUUROVEREENKOMST is aangegaan op [ datum] tussen: (1) [ NAAM VERHUURDER], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht en bestaand onder Nederlands recht, met statutaire zetel in [ plaats], Nederland, en kantooradres te [ adres] ([ postcode]), [ plaats], Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer [ nummer], (Verhuurder); en (2) NATIONALE STICHTING TOT EXPLOITATIE VAN CASINOSPELEN IN NEDERLAND, een stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te Hoofdweg 640, (2132 MK) Hoofddorp, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer , te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuursvoorzitter de heer D.F. Flink (Huurder); Verhuurder en Huurder, hierna gezamenlijk te noemen: Partijen, ACHTERGROND: (A) (B) (C) (D) Partijen zijn ingevolge de ontwikkelingsovereenkomst (Ontwikkelingsovereenkomst), Partijen genoegzaam bekend, overeengekomen dat Verhuurder voor eigen rekening en risico, en in samenwerking met Huurder, het Gehuurde (zoals nader gedefinieerd in artikel 1.1.) zal ontwikkelen en realiseren; Verhuurder zal het Gehuurde in overeenstemming met de Ontwikkelingsovereenkomst en het programma van eisen (Programma van Eisen), Partijen genoegzaam bekend, ontwikkelen en realiseren; Huurder wenst het Gehuurde, nadat het overeenkomstig de Ontwikkelingsovereenkomst in turnkey staat aan haar door Verhuurder is opgeleverd, van Verhuurder te huren, gelijk Verhuurder na bedoelde oplevering het Gehuurde aan Huurder wenst te verhuren; Met in achtneming van het voorgaande wensen Partijen hun rechten en verplichtingen ter zake van de huurovereenkomst (de Huurovereenkomst) als volgt schriftelijk vast te leggen. KOMEN OVEREEN als volgt: 1 HET GEHUURDE, BESTEMMING, GEBRUIK 1.1 Verhuurder verhuurt aan Huurder en Huurder huurt van Verhuurder de bedrijfsruimte gelegen aan [ adres], Venlo kadastraal bekend [ ] Gemeente Venlo [ sectie en nummer], welke bedrijfsruimte in totaal circa [ ] m2 v.v.o./ b.v.o. omvat, en zal bestaan uit: circa [300] m2 v.v.o./ b.v.o entree, gelegen op de begane grond circa [5.500] m2 v.v.o./ b.v.o speelzaal/ horeca, gelegen op de begane grond;

4 2 circa [ ] m2 v.v.o./ b.v.o logistieke zone [ gelegen op de begane grond/ verdieping]; circa [ ] m2 v.v.o./ b.v.o technische ruimten [ gelegen op de begane grond/ verdieping]; circa [ ] m2 v.v.o./ b.v.o [ ruimte] [ gelegen op de begane grond/ verdieping] de bedrijfsruimte, hierna te noemen het Gehuurde, is nader aangegeven op, uiterlijk op de ingangsdatum, als bijlagen bij deze Huurovereenkomst te voegen en daarvan deel uitmakende en door partijen geparafeerde: Tekening van het Gehuurde (Bijlage 1); proces-verbaal van oplevering (Bijlage 2), waarin door middel van een demarcatielijst wordt aangegeven welke installaties en andere voorzieningen wel, en welke installaties en andere voorzieningen niet, tot het Gehuurde behoren [ hierin staan installaties opgenomen die volgens Randvoorwaarden door Holland Casino zelf worden ingebouwd en, omdat ze niet onder het Gehuurde vallen, door Holland Casino zelf moeten worden onderhouden] en waarin tevens een beschrijving van de staat van het Gehuurde wordt gegeven, eventueel aangevuld met door Partijen geparafeerde foto s. 1.2 Het Gehuurde zal door of vanwege Huurder uitsluitend worden bestemd om te worden gebruikt als bedrijfsruimte waaronder onder meer is begrepen het gebruik als casino met ondersteunende functies waaronder kantoorruimte, opslagruimte, restaurant, personeelskantine, kleedruimte e.d. 1.3 Het is Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder een andere bestemming aan het Gehuurde te geven dan omschreven in De maximaal toelaatbare belasting van de vloeren van het Gehuurde bedraagt: [ ] kn/m². 2 VOORWAARDEN 2.1 Van deze Huurovereenkomst maken deel uit de ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 11 juli 2003 en aldaar ingeschreven onder nummer 72/2003, hierna te noemen Algemene Bepalingen (Bijlage 3). De inhoud van deze Algemene Bepalingen is partijen bekend. Huurder en Verhuurder hebben een exemplaar van de Algemene Bepalingen ontvangen. 2.2 De Algemene Bepalingen waarnaar in artikel 2.1 van deze Huurovereenkomst wordt verwezen, zijn van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze Huurovereenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing daarvan ten aanzien van het Gehuurde niet mogelijk is.

5 3 3 DUUR, VERLENGING EN OPZEGGING 3.1 Deze Huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van cijfers (letters) jaar, ingaande op [ ingangsdatum eerste huurperiode] en lopende tot en met [ einddatum eerste huurperiode]. 3.2 Na het verstrijken van de in artikel 3.1 van deze Huurovereenkomst genoemde periode wordt deze Huurovereenkomst voortgezet voor aan huurder toekomende optieperioden van telkens vijf (5) jaar, derhalve tot en met [ einddatum tweede huurperiode]. Deze Huurovereenkomst wordt vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens [ aantal] jaar. 3.3 Beëindiging van deze Huurovereenkomst kan uitsluitend plaatsvinden door Huurder en geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste een (1) jaar. 3.4 Opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven. 4 BETALINGS-VERPLICHTING, BETAALPERIODE 4.1 De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis [ huurprijs in cijfers] (zegge: [ huurprijs in letters]). 4.2 In het als (Bijlage 4) bij deze overeenkomst gevoegde en daarvan deel uitmakende door Partijen geparafeerde overzicht zijn de ruimtes opgenomen welke door Huurder zullen worden aangewend voor doeleinden waarvoor Huurder recht heeft op een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting Deze ruimtes worden hierna aangeduid als Ruimtes met btw belaste bestemming. Partijen komen overeen dat Verhuurder omzetbelasting over de huurprijs van de Ruimtes met btw belaste bestemming in rekening brengt. Partijen komen overeen dat Verhuurder geen omzetbelasting over de huurprijs van de overige ruimtes in rekening brengt. Voor zover géén met omzetbelasting belaste verhuur wordt overeengekomen is Huurder naast de huurprijs een afzonderlijke vergoeding aan Verhuurder verschuldigd, ter compensatie van het nadeel dat Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) lijdt dan wel zal lijden, omdat de omzetbelasting op de investeringen en exploitatiekosten van verhuurder niet (meer) aftrekbaar zijn. Hierbij wordt overeen gekomen dat Verhuurder en Huurder marktconforme compensatie voor ogen hebben, die zij in overleg zullen vaststellen. Daarbij is het mogelijk dat Verhuurder en Huurder ieder een bijzondere deskundige aanwijzen, die tezamen een derde deskundige aanwijzen, waarna het trio deskundigen hierover een uitspraak doet. Het gestelde in 19.1 t/m 19.9 algemene bepalingen is dan niet van toepassing. 4.3 Voor zover partijen een met omzetbelasting belaste verhuur zijn overeengekomen maken Huurder en Verhuurder gebruik van de mogelijkheid om op grond van artikel 11, lid 1, sub b, Wet op de omzetbelasting 1968 jo artikel 6a Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968, af te zien van het indienen van een gezamenlijk optieverzoek voor een met omzetbelasting belaste verhuur. Huurder

6 4 verklaart door ondertekening van de Huurovereenkomst mede ten behoeve van de rechtsopvolger(s) van Verhuurder, dat hij de Ruimtes met btw belaste bestemming blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bestaat. 4.4 Het boekjaar van Huurder loopt van 1 januari tot en met 31 december. 4.5 De huurprijs wordt jaarlijks, per datum huurprijsaanpassing, voor het eerst met ingang van datum eerste huurprijsaanpassing aangepast overeenkomstig 9.1. t/m 9.4 algemene bepalingen. 4.6 Er zijn geen bijkomende leveringen en diensten van toepassing De betalingsverplichting van Huurder bestaat uit: de huurprijs; de afzonderlijke vergoeding voor zover geen met omzetbelasting belaste verhuur is overeengekomen; de over de huurprijs verschuldigde omzetbelasting voor zover Partijen een met omzetbelasting belaste verhuur zijn overeengekomen; Huurder is geen omzetbelasting meer over de huurprijs verschuldigd voor zover het gehuurde niet langer met omzetbelasting mag worden verhuurd, terwijl Partijen dat wel waren overeengekomen. Als dat het geval is, komen de in 19.3.a algemene bepalingen bedoelde vergoedingen voor de omzetbelasting in de plaats en wordt de in 19.3.a sub I bedoelde vergoeding vastgesteld op basis van nacalculatie. 4.8 Per betaalperiode van 3 kalendermaanden bedraagt bij aanvang van de Huurovereenkomst:

7 5 (a) de huurprijs voor de Ruimtes met btw belaste bestemming; EUR (b) de huurprijs voor de overige ruimtes; EUR (c) (d) (e) (f) de over de huurprijs voor de overige ruimtes verschuldigde omzetbelasting; de afzonderlijke vergoeding als genoemd in 4.2 voor zover geen met omzetbelasting belaste verhuur wordt overeengekomen; of de in genoemde vergoeding(en) voor zover niet meer met omzetbelasting mag worden verhuurd, terwijl Partijen dat wel waren overeengekomen; het voorschot op de vergoeding voor door of vanwege Verhuurder verzorgde bijkomende leveringen en diensten met de daarover verschuldigde omzetbelasting Totaal per kwartaal verschuldigd EUR EUR EUR n.v.t. EUR zegge: [ in letters] 4.9 Met het oog op de datum van ingang van de huur, heeft de eerste betaling van Huurder betrekking op de periode van startdatum periode tot en met einddatum en is het over deze eerste periode verschuldigde bedrag [ hoogte] bedrag. Dit bedrag is inclusief omzetbelasting, ook wat de omzetbelasting over de huurprijs betreft, doch alleen als Verhuurder omzetbelasting over de huurprijs verschuldigd is. Huurder zal dit bedrag voldoen vóór of op ingangsdatum eerste periode huurbetaling De uit hoofde van deze Huurovereenkomst door Huurder aan Verhuurder te verrichten periodieke betalingen als weergegeven in 4.8 zijn in één bedrag bij vooruitbetaling verschuldigd in euro s en moeten vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betalingen betrekking hebben volledig zijn voldaan Tenzij anders vermeld, luiden alle bedragen in deze Huurovereenkomst en de daarvan deel uitmakende algemene bepalingen exclusief omzetbelasting. 5 LEVERINGEN EN DIENSTEN Partijen komen overeen dat Verhuurder geen aanvullende leveringen en diensten zal verstrekken. 6 BANKGARANTIE Partijen komen overeen dat Huurder geen bankgarantie hoeft te verstrekken.

8 6 7 BEHEERDER 7.1 Totdat Verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op [ naam beheerder]. 7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient Huurder zich voor wat betreft de inhoud en alle verdere aangelegenheden betreffende deze Huurovereenkomst met de beheerder te verstaan. 8 BIJZONDERE BEPALINGEN 8.1 In afwijking van het gestelde in artikel 1 van de Algemene Bepalingen is er sprake van casco verhuur. In de demarcatielijst behorende tot het proces verbaal van oplevering (Bijlage 2) is vastgelegd wat tot het casco en dus het Gehuurde behoort en wat huurdersvoorzieningen zijn. 8.2 In aanvulling op artikel 2 van de Algemene Bepalingen garandeert Verhuurder dat het Gehuurde (i) geen gebreken in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW bevat, behoudens de oplevergebreken die zijn opgenomen in het proces verbaal van oplevering (Bijlage 2), welke oplevergebreken wel als gebreken in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW hebben te gelden indien de Verhuurder nalaat deze tijdig te herstellen, en (ii) is voorzien van een BREEAM certificaat met score [ very good of hoger], van welk certificaat Verhuurder uiterlijk [ op de opleveringsdatum overeenkomstig de Ontwikkelingsovereenkomst] een kopie aan Huurder ter hand zal stellen, (iii) geschikt is voor het door Huurder beoogde gebruik. 8.3 Artikel 3 van de Algemene Bepalingen is niet van toepassing. 8.4 Artikel 4 van de Algemene Bepalingen is niet van toepassing. 8.5 In afwijking van het gestelde in artikel 6.1 van de Algemene Bepalingen is Huurder niet verplicht om het Gehuurde daadwerkelijk, geheel, behoorlijk en zelf te gebruiken en derhalve het Gehuurde te voorzien van voldoende inrichting en inventaris. 8.6 In artikel 6.4 van de Algemene Bepalingen zijn de woorden en de plicht niet van toepassing. 8.7 Artikel 6.5 van de Algemene Bepalingen wordt vervangen door de volgende bepaling: Huurder is gerechtigd tot het plaatsen van (licht-)reclame en of andere aanduidingen die voortvloeien uit het voorgenomen gebruik. Voor het plaatsen van antenne-installaties of andere doeleinden heeft verhuurder het recht om voor zichzelf, voor huurder(s) of derden te beschikken over de daken, buitengevels, de niet voor publiek of huurder toegankelijke ruimten, de onroerende aanhorigheden binnen het gebouw of complex, alsook over de tuinen en erven van dat gebouw of complex. Als verhuurder van dit recht gebruik wenst te maken zal verhuurder huurder hierover tevoren informeren en zal verhuurder bij de uitoefening van dit recht rekening houden met de belangen van huurder. 8.8 In afwijking van het gestelde in artikel van de Algemene Bepalingen is Huurder gerechtigd om de Huurovereenkomst te ontbinden, indien de door Huurder voor de uitoefening van zijn bedrijf vereiste vergunningen en/of ontheffingen worden geweigerd/ingetrokken.

9 7 8.9 In aansluiting op de artikelen en van de Algemene Bepalingen komen Partijen overeen dat Huurder bedoelde werkzaamheden uitsluitend voor haar rekening zal moeten uitvoeren als de noodzaak om bedoelde wijzigingen of voorzieningen door te voeren voortvloeit uit de wijze waarop de Huurder het Gehuurde gebruikt In artikel van de Algemene Bepalingen is de zinsnede "Huurder vrijwaart.. begrepen overheidsinstanties" niet van toepassing In afwijking van het gestelde in artikel , , en komen Partijen overeen dat Huurder, zonder Verhuurder daarover te informeren, gerechtigd is om veranderingen of toevoegingen door te voeren die niet gepaard gaan met constructieve werkzaamheden. Voor veranderingen of toevoegingen van constructieve aard is bedoelde toestemming wel vereist. Verhuurder is gerechtigd om aan veranderingen of toevoegingen van constructieve aard redelijke voorwaarden te verbinden In afwijking van het gestelde in artikel van de Algemene Bepalingen komen Partijen overeen dat Huurder gerechtigd is om de, door of vanwege Huurder aangebrachte veranderingen en/of toevoegingen, bij het einde van de Huurovereenkomst in of aan het Gehuurde achter te laten, zonder dat zij hiervoor enige vergoeding verschuldigd is In aansluiting op artikel van de Algemene bepalingen komen Partijen overeen dat bedoelde schriftelijke toestemming in noodgevallen of bij overmacht niet vereist is In artikel van de Algemene Bepalingen zijn de woorden de mondelinge en niet van toepassing en komen Partijen overeen dat Verhuurder uitsluitend schriftelijke aanwijzingen aan Huurder zal geven indien zij daartoe op last van overheid of andere bevoegde instanties gehouden is In aansluiting op artikel , laatste zin, van de Algemene Bepalingen komen Partijen overeen dat e.e.a. niet eerder zal plaats vinden dan na overleg met Huurder en dat de werkzaamheden zoveel mogelijk buiten de openingstijden van het casino zullen plaatsvinden. De zinsnede zonder dat huurder rechte heeft op een schadeloosstelling of vermindering van de huur kan doen gelden is niet van toepassing In aansluiting op artikel van de Algemene Bepalingen komen Partijen overeen dat bedoelde kosten uitsluitend voor de Huurder zijn indien de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden door Verhuurder dienen te worden uitgevoerd vanwege nalatigheid van Huurder of indien het door Huurder aangebrachte zaken betreft waarvoor zij ten onrechte geen toestemming van Verhuurder heeft verkregen. Ter zake van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden waarbij (licht-)reclame en of andere aanduidingen van Huurder dienen te worden verwijderd, is Huurder gehouden bij te dragen in de redelijke kosten op voorwaarde dat Verhuurder vooraf in overleg treedt met Huurder teneinde de verwijdering en/of opslag op kostefficiënte wijze plaats te laten vinden Het gestelde in artikel 7 van de Algemene Bepalingen is van toepassing op beide Partijen.

10 In afwijking van het bepaalde in artikel 8.1 van de Algemene Bepalingen is Huurder gerechtigd om, zonder nadere toestemming van Verhuurder, het Gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren en/of in gebruik te geven. Het gestelde in artikel 8.2 van de Algemene Bepalingen is niet van toepassing In afwijking van het gestelde in artikel tot en met van de Algemene Bepalingen komen Partijen overeen dat Huurder gerechtigd is om het Gehuurde, bij het einde van de Huurovereenkomst, aan Verhuurder op te leveren conform de staat waarin het zich alsdan bevindt, behoudens normale slijtage en veroudering, bezemschoon, geheel ontruimd, vrij van gebruik en van gebruiksrechten en onder afgifte van sleutels, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn Artikelen 10.3 en 10.4 van de Algemene Bepalingen zijn niet van toepassing Artikel 10.8 van de Algemene Bepalingen is niet van toepassing In afwijking van artikel 11.9 van de Algemene Bepalingen komen partijen overeen dat de woorden grove en ernstige niet van toepassing zijn Artikel 12 van de Algemene Bepalingen is niet van toepassing Het bepaalde in artikel 13.6 en in de tweede volzin van artikel 13.7 van de Algemene Bepalingen is niet van toepassing Het bepaalde in artikel 13.8 laatste zin "De omstandigheid aansprakelijkheid", van de Algemene Bepalingen is niet van toepassing Het bepaalde in artikel van de Algemene Bepalingen is niet van toepassing In aanvulling op het gestelde in artikel 14.1 van de Algemene Bepalingen komen Partijen overeen dat zulks niet eerder zal plaatsvinden dan na overleg met Huurder en indien mogelijk buiten de openingstijden van het casino De artikelen 14.2, 14.4 en 14.5 van de Algemene Bepalingen zijn niet van toepassing. Verhuurder is, behoudens de uitdrukkelijke toestemming van Huurder, niet gerechtigd om gedurende de huurperiode renovatiewerkzaamheden uit te voeren. Huurder is gerechtigd om aan de toestemming voorwaarden te verbinden De woorden 'ook zonder overleg en' in artikel 15.2, tweede zin van de Algemene Bepalingen zijn niet van toepassing Artikel 16 van de Algemene Bepalingen is niet van toepassing Het gestelde in artikel 18.2 van de Algemene Bepalingen geldt niet eerder dan dat Verhuurder Huurder deugdelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn heeft gegeven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. De boete zal worden gesteld op de geldende wettelijke rente.

11 Artikel 20.3 van de Algemene Bepalingen is niet van toepassing Artikel 22 van de Algemene Bepalingen is niet van toepassing In alle gevallen waarvoor Huurder de toestemming behoeft van Verhuurder zal Verhuurder deze niet op onredelijke gronden weigeren of vertragen Indien (i) Verhuurder voornemens is het perceel waarop het Gehuurde is gesticht te vervreemden aan derde, (ii) Verhuurder voornemens is aandelen in haar kapitaal te vervreemden aan derde, (iii) sprake is van een voorgenomen rechtshandeling, welke dan ook, waardoor de zeggenschap in Verhuurder of enig winstaandeel, direct dan wel indirect, dus in (het bestuur of directie van) een groepsmaatschappij of moedervennootschap, in enige mate bij een derde komt te berusten, dan is Verhuurder gehouden om Huurder daarvan tijdig in kennis te stellen met het oog op een door Huurder uit te voeren due diligence naar de financiële en morele gegoedheid van die derde althans de uiteindelijke gerechtigde(n) in die derde. Indien de uitkomst van bedoelde due diligence Huurder niet convenieert dan is Verhuurder gehouden om af te zien van de voorgenomen transactie dan wel rechtshandeling. Verhuurder is gehouden om de in dit artikellid opgenomen verplichting bij wijze van kettingbeding over te dragen casu quo door te leggen aan haar rechtsopvolger(s). Ingeval van een vervreemding van het perceel waarop het Gehuurde is gesticht zal de verplichting vormgegeven als een kwalitatief recht casu quo kwalitatieve verplichting bij wijze van een kettingbeding versterkt met een boete ten bedrage van EUR worden opgenomen in de akte van levering. Ingeval van een inbreuk op een verplichting ingevolge dit artikel verbeurt Verhuurder jegens Huurder een direct opeisbare, zonder gerechtelijke tussenkomst, verschuldigde boete van EUR , onverminderd het recht van Huurder om deze Huurovereenkomst in voorkomend geval te beëindigen casu quo ontbinden en (aanvullende) schadevergoeding te vorderen Deze Huurovereenkomst is aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat: a) het Gehuurde overeenkomstig de Ontwikkelingsovereenkomst aan Huurder is opgeleverd; b) de huurovereenkomst ter zake van de [ aantal] parkeerplaatsen tussen Huurder en [ naam verhuurder parkeerplaatsen], Partijen genoegzaam bekend, tot stand is gekomen; en c) de krachtens de huurovereenkomst tussen Huurder en [ naam verhuurder parkeerplaatsen] gehuurde parkeerplaatsen gereed zijn voor gebruik; d) de definitieve tekst van deze Huurovereenkomst is goedgekeurd door (i) de Raad van Bestuur en (ii) de Raad van Commissarissen van Holland Casino; en e) de Verhuurder, althans de uiteindelijke gerechtigde(n) in Verhuurder, is/zijn goedgekeurd door Huurder na het door Huurder uitgevoerde due diligence als bedoeld in artikel DEZE HUUROVEREENKOMST is aangegaan op de datum zoals staat vermeld aan het begin van deze Huurovereenkomst.

12 10 HANDTEKENINGEN PAGINA Huurder: Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland Door D.F. Flink Titel: Bestuursvoorzitter Adres: Ter attentie : Tel: Fax: Verhuurder[ Naam Verhuurder] Door Door Titel: [ directeur / gevolmachtigde] Titel: [ directeur / gevolmachtigde] Adres: Ter attentie : Tel: Fax:

13 11 Afzonderlijke handtekening(en) van Huurder voor de ontvangst van een eigen exemplaar van de ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW als genoemd in artikel 2.1 van deze Huurovereenkomst. Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland Door D.F. Flink Titel: Bestuursvoorzitter

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Huurovereenkomst kantoorruimte

Huurovereenkomst kantoorruimte Huurovereenkomst kantoorruimte Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW KONTRAKT_NUMMER HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Gebaseerd op het model zoals door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Ondergetekenden:

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS Huurder: Electronica Electronics & Verhuurder: vof Belegger Straatnaam 1 HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN A de publiekrechterlijke rechtspersoon: Gemeente Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof

Nadere informatie

TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST

TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST Straatnaam 63 Huurder: Fietsenmaker & Verhuurder: vof Belegger HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER

HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER ONDERGETEKENDEN: 1. de GEMEENTE AMSTERDAM (Gemeentelijk Vastgoed), gevestigd aan de Voormalige Stadstimmertuin 4-6, 1018 ET te Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Versie 27-05-2015 HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 gedeponeerd

Nadere informatie

Stuknummer: bi09.01048

Stuknummer: bi09.01048 Stuknummer: bi09.01048 huurovk Nijverheidsweg versie d (2).DOC huurovk Nijverheidsweg versie d HUUROVEREENKOMST KANTOOR/BEDRIJFSRUIMTE NIJVERHEIDSWEG 5/5A, DEN HELDER DE ONDERGETEKENDEN: De naamloze vennootschap

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 gedeponeerd bij de griffie

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a Burgerlijk Wetboek) ONDERGETEKENDEN De gemeente Steenwijkerland, gevestigd Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk, ten deze

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 12 september Onderwerp Huurovereenkomst Brandweerkazerne Warmond - Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 12 september Onderwerp Huurovereenkomst Brandweerkazerne Warmond - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 12 september 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00697 Onderwerp Huurovereenkomst Brandweerkazerne Warmond - Besluitvormend Beknopte samenvatting In 2011 is (vanwege een gunstige

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verw ijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE En andere bedrijfsruimte niet ex., Artikel 7: 230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE En andere bedrijfsruimte niet ex., Artikel 7: 230a BW ONDERGETEKENDEN De Vennootschap onder Firma Riversidelofts, gevestigd te (1017 NA) Amsterdam aan de Leidsegracht 13/15 hierna te noemen verhuurder, vertegenwoordigd door de heer M.R. van Dijk, en XXXXXXX,

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Twente Milieu, Wegtersweg 9 te Hengelo (Ov)

Huurovereenkomst. Twente Milieu, Wegtersweg 9 te Hengelo (Ov) Huurovereenkomst Twente Milieu, Wegtersweg 9 te Hengelo (Ov) Voor meer informatie over dit huurcontract kunt u contact opnemen met: Gemeente Hengelo Afdeling Grondzaken 2/9 Kerngegevens huurovereenkomst

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 816-006986 MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende

Nadere informatie

*T0003859.Z2* Huurovereenkomst. Businesscenter The Hub adres Dr Hub van Doorneweg 81 te Tilburg. Hoofddorp, 14 november 2014.

*T0003859.Z2* Huurovereenkomst. Businesscenter The Hub adres Dr Hub van Doorneweg 81 te Tilburg. Hoofddorp, 14 november 2014. Huurovereenkomst Businesscenter The Hub adres Dr Hub van Doorneweg 81 te Tilburg Referentie mb\38\t0003859z201-2014 Namens VastNed Offices Benelux Holding Complex Dr. Hub van Doorneweg Tilburg Registratie

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 gedeponeerd bij de griffie

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 25 augustus 2008 gedeponeerd bij

Nadere informatie

1. Fondsnaam., gevestigd te [ INVULLEN], hierna te noemen verhuurder,

1. Fondsnaam., gevestigd te [ INVULLEN], hierna te noemen verhuurder, HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerend Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en op 2 oktober 2012 gedeponeerd bij

Nadere informatie

Onderhuurovereenkomst. inzake. de vestiging van een consultatiebureau. aan de Brouwerijstraat 5 in Kruiningen. tussen.

Onderhuurovereenkomst. inzake. de vestiging van een consultatiebureau. aan de Brouwerijstraat 5 in Kruiningen. tussen. Onderhuurovereenkomst inzake de vestiging van een consultatiebureau aan de Brouwerijstraat 5 in Kruiningen tussen de GGD-Zeeland en de Gemeente Reimerswaal 15.023211 1 Huurovereenkomst voor drie kantoorruimten

Nadere informatie

Huurovereenkomst winkelruimte

Huurovereenkomst winkelruimte Huurovereenkomst winkelruimte En andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN De heer H.A. Kuipers, gevolmachtigde van F. den Broeder, kantoorhoudende aan1~11.11~ 1.1111111~1 telefoonnummer

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen:

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen: Huurovereenkomst Ondergetekenden: 1. Hoogerbrugge & Partners (handelsnaam: MB67 Offices), gevestigd Middel Broekweg 67, 2675 KG Honselersdijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en op 2 oktober 2012 gedeponeerd bij

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE EN ANDERE BEDRIJFSRUIMTE in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE EN ANDERE BEDRIJFSRUIMTE in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE EN ANDERE BEDRIJFSRUIMTE in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM te GEBOORTEPLAATS, wonende te PLAATS (POSTCODE), aan de STRAAT HUISNUMMER,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier

Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier van WR Makelaars 26 sep 2013 WR Makelaars - Hofgeest 40-1102Er - Amsterdam HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR Ondergetekenden: Naam: Adres: Woonplaats: hierna te noemen verhuurder, en Naam: Huidig adres: Woonplaats: Geboortedatum: Paspoort of identiteitsbewijsnummer: (indien

Nadere informatie

en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW

en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW HUUROVEREENKOMST WINKEL RUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en op 2 oktober 2012 gedeponeerd bij

Nadere informatie

Adres, Postcode, Plaats

Adres, Postcode, Plaats HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ONDERGETEKENDEN: Naam : Adres : Postcode / plaats : Telefoon : Mobiele nummer : E-mail adres : IBAN rekeningnummer : Hierna te noemen verhuurder en beheerder. Naam :

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont)

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 20 maart 2017 vast Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde

Nadere informatie

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Ondergetekende hierna te noemen verhuurder EN hierna te noemen huurder zijn het volgende overeengekomen: 1 Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan

Nadere informatie

Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte. Concept

Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte. Concept Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte ONDERGETEKENDEN: gevestigd/wonende te, hierna te noemen 'verhuurder', EN. geboren: beroep:. paspoortnummer:. gevestigd/wonende te:., hierna te noemen 'huurder', ZIJN

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

Voor al uw zakelijke wensen. BREDA BUSINESS PARK. De uitstraling van uw succes

Voor al uw zakelijke wensen. BREDA BUSINESS PARK. De uitstraling van uw succes Voor al uw zakelijke wensen. BREDA BUSINESS PARK De uitstraling van uw succes Huurovereenkomst Unit (nummer) Volgens het model door de Raad voor Onroerende zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld ONDERGETEKENDEN

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT-

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Ondergetekenden, De Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

waarbij de gemeente c.q. de verhuurder en de huurder hierna gezamenlijk ook als partijen zullen worden aangeduid,

waarbij de gemeente c.q. de verhuurder en de huurder hierna gezamenlijk ook als partijen zullen worden aangeduid, HUUROVEREENKOMST COA- Enschede ONDERGETEKENDEN 1] De publiekrechtelijke rechtspersoon, de gemeente Enschede, kantoorhoudend aan de Langestraat 24 te 7524 HC Enschede hierna te noemen gemeente of 'verhuurder',

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 08.0136, d.d. 19 februari 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp ondertekening huurintentieverklaring CWI Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. akkoord te gaan met de ondertekening van

Nadere informatie

Huurovereenkomst Loods

Huurovereenkomst Loods Huurovereenkomst Loods De ondergetekenden: 1. Verhuurder Naam: Verstoep Verhuur, onderdeel van D.L. Verstoep Transport Gevestigd te: Gouderak Nr. KvK: 29032141 Postcode: 2831 BJ Straat: Middelblok 41 Telefoon:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST Gedempte Oude Gracht 138 Versie 2014

HUUROVEREENKOMST Gedempte Oude Gracht 138 Versie 2014 Haarlem HUUROVEREENKOMST Gedempte Oude Gracht 138 Versie 2014 (Ex. artikel 7:230a BW) Contractnummer: 20140405 ONDERGETEKENDEN I I De publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente Haarlem, ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet

Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet Ondergetekenden: Volledige naam Gevestigd / wonende aan en, hierna te noemen "verhuurder" Volledige naam Geboren op.. Beroep. Paspoortnummer

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW 1

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW 1 HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW 1 Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

. gevestigd te.., ingeschreven in het handelsregister onder nummer :.. en ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. hierna te noemen 'huurder',

. gevestigd te.., ingeschreven in het handelsregister onder nummer :.. en ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. hierna te noemen 'huurder', HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE eventueel in combinatie met een garage / parkeerplek Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Woldwijk u.a.

Coöperatieve Vereniging Woldwijk u.a. 132co HUUROVEREENKOMST WOLDWIJK PARTIJEN, De gemeente Ten Boer, kantoorhoudend aan Hendrik Westerstraat 24 9791 CT Ten Boer, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder A. Postma, daartoe gevolmachtigd

Nadere informatie

Artikel 1. Het gehuurde, de bestemming en verbodsbepalingen

Artikel 1. Het gehuurde, de bestemming en verbodsbepalingen De ondergetekenden: 1. AAudio B.V., gevestigd te (5691 NT) Son en Breugel aan de Kolibrievlinderlaan 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61591394, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM De ondergetekenden: en, verhuurder, huurder Overwegende dat a. verhuurder eigenaar is van de woonruimte aan de te Amsterdam; b. verhuurder in

Nadere informatie

ROZ Groep, gevestigd en kantoorhoudende aan de Enschedesestraat 164, 7552 CL Hengelo, hierbij vertegenwoordigd door de heer A.B.J.

ROZ Groep, gevestigd en kantoorhoudende aan de Enschedesestraat 164, 7552 CL Hengelo, hierbij vertegenwoordigd door de heer A.B.J. HUUROVEREENKOMST WERKRUIMTE H164 en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Gebaseerd op het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. ONDERGETEKENDEN: ROZ

Nadere informatie

Huurovereenkomst met een student betreffende woonruimte, als bedoeld in art. 7:274 lid 4 BW

Huurovereenkomst met een student betreffende woonruimte, als bedoeld in art. 7:274 lid 4 BW Huurovereenkomst met een student betreffende woonruimte, als bedoeld in art. 7:274 De ondergetekenden: Woon-, zorg- en activiteitencentrum voor ouderen Vreedenhoff, gevestigd aan de Esperantolaan 2, te

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET

HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET juli 2014 De ondergetekenden: 1., wonende te., hierna te noemen: verhuurder ; en 2., wonende te., hierna te noemen: huurder ; De ondergetekenden 1 en 2 hierna gezamenlijk

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN mercatus SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN De ondergetekenden: De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid MERCATUS, gevestigd en kantoorhoudende te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder aav het

Nadere informatie

1.2 Het gehuurde zal door of vanwege huurder uitsluitend worden bestemd om te worden gebruikt als kantoorruimte met parkeerplaats

1.2 Het gehuurde zal door of vanwege huurder uitsluitend worden bestemd om te worden gebruikt als kantoorruimte met parkeerplaats HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Huurovereenkomst. inzake: Hal 88, Burgemeester Brokxlaan 8 te Tilburg

Huurovereenkomst. inzake: Hal 88, Burgemeester Brokxlaan 8 te Tilburg Huurovereenkomst inzake: Hal 88, Burgemeester Brokxlaan 8 te Tilburg Voor meer informatie over dit huurcontract kunt u contact opnemen met: DTZ Zadelhoff v.o.f. Vestdijk 61B 5611 CA Eindhoven J.C. van

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer:

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD

Nadere informatie

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer:

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: De ondergetekenden: Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ONBEBOUWDE GROND RECREATIEOORD HOEK VAN HOLLAND MODEL 4. in de zin van art. 7:201-231 excl. 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST ONBEBOUWDE GROND RECREATIEOORD HOEK VAN HOLLAND MODEL 4. in de zin van art. 7:201-231 excl. 7:230a BW Voorbeeld document. Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend. HUUROVEREENKOMST ONBEBOUWDE GROND RECREATIEOORD HOEK VAN HOLLAND MODEL 4. in de zin van art. 7:201-231 excl. 7:230a BW Model gebaseerd

Nadere informatie

OVEREENKOMST HOUDENDE BEEINDIGING ERFPACHTRECHT/ HUUROVEREENKOMST

OVEREENKOMST HOUDENDE BEEINDIGING ERFPACHTRECHT/ HUUROVEREENKOMST OVEREENKOMST HOUDENDE BEEINDIGING ERFPACHTRECHT/ HUUROVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. Gemeente Noord-Beveland, gevestigd te Wissenkerke, kantoorhoudende te 4491 EV Wissenkerke, Voorstraat 31, (postadres:

Nadere informatie

Markt 41 Helmond. VP&A Makelaardij BV Spoorlaan CX Tilburg

Markt 41 Helmond. VP&A Makelaardij BV Spoorlaan CX Tilburg TE HUUR Markt 41 Helmond VP&A Makelaardij BV Spoorlaan 432 5038 CX Tilburg 013-539 0000 b.voogt@vpagroep.nl Markt 41 Helmond Helmond heeft ruim 90.000 inwoners en een groter verzorgingsgebied met dorpen

Nadere informatie

1.2 Het gehuurde maakt deel uit van de onder verhuurder ressorterende school voor basisonderwijs met de naam Antoniusschool.

1.2 Het gehuurde maakt deel uit van de onder verhuurder ressorterende school voor basisonderwijs met de naam Antoniusschool. CONCEPT HUUROVEREENKOMST STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS VOOR DE BEERZEN, OIRSCHOT EN SPOORDONK - GEMEENTE OIRSCHOT BETREFFENDE RUIMTEN VOOR KINDERDAGOPVANG IN EN BIJ DE ANTONIUSSCHOOL IN OIRSCHOT Ondergetekenden:

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

Voorbeelden van huurcontracten

Voorbeelden van huurcontracten Voorbeelden van huurcontracten 1. HUUROVEREENKOMST SPORTACCOMMODATIE Verhuurder De gemeente Rotterdam, vertegenwoordigd door de directeur Sport en Recreatie, daartoe aangewezen door de Burgemeester van

Nadere informatie

dhuurovereenkomst KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

dhuurovereenkomst KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW dhuurovereenkomst KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 gedeponeerd bij de griffie

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst ALGEMENE BEPALINGEN van Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst 1 / 6 ALGEMENE BEPALINGEN TRENDS & TRADE FASHION B.V.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Optie lint Tuinbouwweg Park Triangel

Optie lint Tuinbouwweg Park Triangel Dit is een onverbindend concept: aan dit concept kunnen geen rechten worden ontleend. Zonder overeenstemming tussen partijen kunnen partijen hieraan geen rechten ontlenen. Ondertekening vindt plaats na

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS De ondergetekenden: «RegBedr001 gevestigd te «RegBedr021 aan de «RegBedr019, deel uitmakend van Stichting de Alliantie, statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal

Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal Partijen: 1. De gemeente Coevorden, gevestigd te Coevorden, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet en het algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Calandstraat 56 Rotterdam

Calandstraat 56 Rotterdam Gerenoveerde kantoorruimte Scheepsvaartkwartier Contact +31 (0)88-796 24 76 info@synchrobedrijfshuisvesting.nl Badhuisstraat 56 4381 LT Vlissingen Te Koop/Te Huur Bereikbaarheid Bestemming Het betreft

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE HUUR Kobaltstraat 17 2544 ET 's-gravenhage

Vrijblijvende object informatie TE HUUR Kobaltstraat 17 2544 ET 's-gravenhage Vrijblijvende object informatie TE HUUR Kobaltstraat 17 2544 ET 's-gravenhage Vrijblijvende object informatie TE HUUR Kobaltstraat 17 2544 ET 's-gravenhage Te huur : Kantoorruimte op de 1e verdieping met

Nadere informatie

1.1 De verhuurder verhuurt aan de huurder en de huurder huurt van de verhuurder de navolgende sportaccommodatie zoals gespecificeerd in lid 3.1.

1.1 De verhuurder verhuurt aan de huurder en de huurder huurt van de verhuurder de navolgende sportaccommodatie zoals gespecificeerd in lid 3.1. HUUROVEREENKOMST SPORTACCOMMODATIE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Dordrecht, afdeling Sportbedrijf Dordrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. van

Nadere informatie

Onderwerp: huisvesting bureau SOHW / huurovereenkomst SOHW / gemeente Strijen

Onderwerp: huisvesting bureau SOHW / huurovereenkomst SOHW / gemeente Strijen Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 18 juni 2013 Agendapunt: 11 Rapporteur G.J. Metselaar Onderwerp: huisvesting bureau SOHW / huurovereenkomst SOHW / gemeente Strijen Voorstel/Besluit: 1. Instemmen met

Nadere informatie

Huurovereenkomst. De ondergetekenden: partij A:

Huurovereenkomst. De ondergetekenden: partij A: Huurovereenkomst De ondergetekenden: partij A: Woonstichting Vryleve, statutair gevestigd te Lobith en aldaar kantoorhoudende aan de Halve Maan 18 (Postbus 1, 6916 ZG Tolkamer), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN COMMUNITY- OVEREENKOMST JAARBEURS INNOVATION MILE (JIM) Versie 18 februari 2017

ALGEMENE VOORWAARDEN COMMUNITY- OVEREENKOMST JAARBEURS INNOVATION MILE (JIM) Versie 18 februari 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN COMMUNITY- OVEREENKOMST JAARBEURS INNOVATION MILE (JIM) Versie 18 februari 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN COMMUNITY-OVEREENKOMST JAARBEURS INNOVATION MILE (JIM) Versie 18 februari 2017

Nadere informatie

Huur of koop kantoorpand op Brandemeer 33 te Leeuwarden 2200000 kosten koper79 per vierkante meter per jaar

Huur of koop kantoorpand op Brandemeer 33 te Leeuwarden 2200000 kosten koper79 per vierkante meter per jaar Huur of koop kantoorpand op Brandemeer 33 te Leeuwarden 2200000 kosten koper79 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: L.D. Faber Bedrijfsmakelaardij Email: k.faber@faber.frl Telefoon: 058-2151555

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST voor zelfstandige woonruimte. Ondergetekenden:

HUUROVEREENKOMST voor zelfstandige woonruimte. Ondergetekenden: HUUROVEREENKOMST voor zelfstandige woonruimte Larenseweg 32 Postbus 1854 1200 BW Hilversum Telefoon (035) 646 16 00 Ondergetekenden: Dudok Wonen, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum, Larenseweg

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE VERHUUR

PROJECTINFORMATIE VERHUUR PROJECTINFORMATIE VERHUUR KANTOORVILLA Helvoirtseweg 181 te Vught Versie 0.05 1 Algemene informatie Algemene omschrijving Recentelijk gerenoveerde kantoorvilla gelegen op een bijzonder markante locatie

Nadere informatie