Beloningsbeleid. de Bascule. Dienst HRM. Titel. Beloningsbeleid. Datum Augustus 2010; augustus 2012 Status stuk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beloningsbeleid. de Bascule. Dienst HRM. Titel. Beloningsbeleid. Datum Augustus 2010; augustus 2012 Status stuk"

Transcriptie

1 Titel Beloningsbeleid Datum Augustus 2010; augustus 2012 Status stuk Vastgesteld Versie 4 Evaluatie 2014 Gerelateerd aan (wetgeving) Doel Inzicht in beloningsbeleid Gebruikers/doelgroep Leidinggevenden Auteur(s) Dienst HRM Implementatie Bespreken in MT > Opnemen in Handboek HRM Beloningsbeleid de Bascule Dienst HRM Januari 2004 Evaluatie en bijstelling: Augustus 2010 ;

2 Beloningsbeleid 1. Algemeen beloningsbeleid/inschaling 2. Jaarlijkse periodieke verhoging 3. Bijzondere toeslagen/ gratificaties Ad 1. Algemeen beloningsbeleid/inschaling Het salaris van de nieuwe medewerker wordt ingepast in de bij de functie behorende salarisschaal zoals vastgesteld op basis van de functiewaardering. Indien niet wordt voldaan aan de opleidingseisen kan indien de medewerker het volledige takenpakket niet zelfstandig kan uitoefenen en een beperkter takenpakket krijgt worden afgeweken en een lagere schaal worden toegekend. De CAO s GGZ en Jeugdzorg hanteren een verschillende wijze van inschaling. Hieronder volgt de inschaling conform de CAO GGZ, respectievelijk de inschaling conform de CAO Jeugdzorg. CAO GGZ: Er zijn per functiegroep 3 salarisschalen : - De aanloopschaal: is van toepassing als de medewerker nog niet beschikt over het voor de functionele schaal vereiste aantal jaren ervaring* - De functionele schaal A: is van toepassing als de medewerker beschikt over het vereiste aantal jaren ervaring - De functionele schaal B: overgang van functionele schaal A naar de functionele schaal B is afhankelijk van een voldoende beoordeling op basis van het door de Bascule vastgestelde beoordelingssysteem** en geldt voor medewerkers die op of na 1 januari 2002 hier in dienst zijn getreden. Heeft geen beoordelingsgesprek plaatsgevonden voor de periodiekmaand, dan gaat de werknemer over naar de functionele schaal B. * Bij de functionele schalen 05 t/m 40: één functiejaar Bij de functionele schalen 45 t/m 60: twee functiejaren Bij de functionele schalen 65 t/m 80: drie functiejaren Bij een bevordering naar een functie in een hogere salarisschaal geldt een toekenning van twee periodieken in de oude schaal, waarna horizontale inpassing plaatsvindt in de nieuwe schaal. De periodiekdatum wordt gewijzigd in de maand van de bevordering. In sommige gevallen komt het inpassingstabelnummer (ipt) niet voor in de nieuwe salarisschaal. Dan wordt het naast hogere ipt toegekend. Voor medewerkers die het maximum salaris krijgen toegekend, geldt dat zij na horizontale inpassing in de nieuwe schaal vervolgens twee periodieken krijgen toegekend. In het geval dat horizontale inpassing niet mogelijk is, geldt het naast hogere ipt. Vervolgens krijgt men twee periodieken toegekend. Indien men (nog) niet aan de eisen (opleiding en/of ervaring) voldoet voor de nieuwe functie kan anders worden bepaald en wordt overeengekomen op welk moment de periodieken alsnog worden toegekend. Bij de procedure van functieherwaardering worden geen bevorderingsperiodieken toegekend. De inschaling vindt horizontaal plaats (indien dit niet mogelijk is wordt het naast hogere ipt toegekend). - Extra regelgeving Medewerkers die hier reeds werken en intern solliciteren naar een zelfde functie op een ander(e) divisie/dienst/afdeling, gaan er bij hun aanstelling daarin qua salaris niet op vooruit. Zij behouden het op dat moment voor hen van toepassing zijnde salaris. Salarisverhoging vindt plaats per eerstvolgende voor hen vastgestelde periodiekdatum. 2

3 Medewerkers met recht op vergoeding voor het verrichten van onregelmatige dienst, die intern solliciteren naar een lagere, gelijke of hogere functie waarbij het verrichten van onregelmatige dienst geen deel uitmaakt van de functie, verliezen bij hun aanstelling de ORT-vergoeding, waarvoor zij geen compensatie verkrijgen (behoudens het in de CAO gestelde ten aanzien van afbouwregeling ORT). CAO Jeugdzorg: - Indien de werknemer ten tijde van het aangaan van de arbeidsovereenkomst niet beschikt over ten minste het bij de indicatie vermelde opleidingsniveau voor de functie, dient de werkgever in overleg met de werknemer de noodzaak te bezien, studiefaciliteiten te verlenen. - Er is sprake van twee salarisregelingen, te weten voor werknemers van 18 jaar of ouder en voor werknemers die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. - Bij indiensttreding wordt het salaris van de werknemer in de regel vastgesteld op basis van het laagste volgnummer van de voor zijn functie geldende salaris. - Indien de werknemer eerder in dezelfde functie werkzaam is geweest bij een andere, onder de werkingssfeer van deze CAO vallende werkgever, heeft de werknemer recht op ten minste de laatst geldende periodiek in die vorige overeenkomstige functie. - Indien dit laatst geldende periodiek voor een deel tot stand is gekomen door de toekenning van extra periodieken vanwege zeer goede functievervulling, kan de nieuwe werkgever deze minimumaanspraak met dat gedeelte verminderen. Bij bevordering naar een andere functie op gelijk salarisniveau heeft de werknemer op het moment van aanvaarding van de nieuwe functie ten minste aanspraak op de in de vorige functie laatst geldende periodiek. Bij bevordering naar een andere functie waaraan een hoger salarisschaal is verbonden, wordt de werknemer ingeschaald in het naasthogere salarisbedrag in de nieuwe schaal. De werkgever kan hierbij een extra periodiek toekennen waarbij de periodiekdatum kan worden gewijzigd in de eerste dag van de maand waarin de promotie plaatsvond. Indien geen extra periodiek wordt toegekend blijft de bestaande periodiekdatum gehandhaafd. Bij de procedure van functieherwaardering worden geen bevorderingsperiodieken toegekend. De inschaling vindt horizontaal plaats (indien dit niet mogelijk is wordt de naast hogere periodiek toegekend). Medisch specialisten Voor de medisch specialist geldt een aparte salarisschaal met 7 stappen. Dit is de Salarisschaal Medisch Specialisten. De medisch specialist die naast de reguliere taken als medisch specialist complementaire taken verricht op het gebied van management of opleiding heeft aanspraak op een procentuele toeslag boven op het salaris gebaseerd op de salarisschaal. Daarnaast krijgt de medisch specialist per volledig kalenderjaar een budget voor declaraties van persoonlijke kosten toegekend. Aios in hun keuzejaar kinder- en jeugdpsychiatrie. H 8 B Toepassing CAO op AIOS (arts in opleiding tot specialist (tot psychiater): 1. De aios ontvangt het in de salarisschaal FWG 65 in onderstaande tabel vermelde salaris. Inpassingstabelnummer. 1 augustus jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar De salarisbedragen zijn gebaseerd op een voltijd arbeidsduur van 1878 uur per jaar (gem. 36 upw). De wijziging salariëring AIOS gaat gelden voor werknemers die na 1 juli 2009 zijn gestart met hun opleiding. AIOS die op of voor die datum in opleiding zijn gegaan, behouden hun oude aanspraken 3

4 2. Bij de inschaling van de werknemer genoemd in lid 1 wordt rekening gehouden met relevante ervaring. Per relevant ervaringsjaar wordt het eerste schaalbedrag met een periodiek verhoogd. Voor het meetellen van een ervaringsjaar moet twaalf maanden relevante ervaring zijn opgedaan. 3. Ervaring die volledig meetelt voor de inschaling van de arts in opleiding: werkzaam als arts-assistent in een vergelijkbare (ggz)functie; werkzaam als basisarts in de patiëntenzorg in een vergelijkbare (ggz)functie; werkzaam als arts-onderzoeker in een geneeskundig wetenschappelijk onderzoek; werkzaam als arts-projectmedewerker voor een geneeskundig project in een ggz-instelling; werkzaam als basisarts in onderwijs of onderzoek in een ggz-instelling. 4. Als op de datum van indiensttreding het vereiste aantal maanden voor een ervaringsjaar niet is voltooid, wordt de periodiekdatum zodanig vastgesteld, dat bij goed functioneren de eerstvolgende periodiek wordt toegekend op het moment dat het ervaringsjaar voltooid is. 5. De werknemer ontvangt jaarlijks een periodieke verhoging. 6. De werknemer die voorafgaand aan de opleiding meer verdient dan het salarisbedrag voortvloeiend uit de bepalingen van dit artikel, ontvangt gedurende de opleiding een salarisgarantie ter hoogte van het laatstverdiende salaris met als maximum het maximum van de AIOS salarisschaal (FWG 65). Deze garantie geldt tot het moment waarop de periodieke salarisverhoging conform lid 5 leidt tot een hoger salaris dan het garantiesalaris. Waar bij de berekening wordt uitgegaan van een werkweek van 38 i.p.v. 36 uur wordt het betreffende salarisbedrag vermenigvuldigd met 38/36 e. Verder worden er 500 euro per jaar én 5 werkdagen gereserveerd voor het bijwonen van congressen, seminars en dergelijke (d.i. inclusief reis- en verblijfkosten). Psychiaters in hun aantekeningsjaar kinder- en jeugdpsychiatrie Basis voor inschaling is de laagste schaal van de AMS-regeling. Daar bij de berekening wordt uitgegaan van een werkweek van 38 i.p.v. 36 uur wordt het betreffende salarisbedrag vermenigvuldigd met 38/36 e. De concrete uitwerking is conform de uitwerking voor het keuzejaar. Deze regeling voorziet verder in het ter beschikking stellen van (Prijspeil 2009) op jaarbasis voor bij- en nascholing, accreditatieactiviteiten en dergelijke. Gz-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten in opleiding Op het moment dat deze opleidelingen hun opleiding hebben afgerond, is er in principe sprake van toepassing van het promotiebeginsel (2 periodieken in de oude schaal en toekenning van de bijbehorende periodiek in de nieuwe functieschaal). Voorwaarde hiervoor is dat er een formatieplaats is voor GZ-psycholoog, klinisch psycholoog c.q. psychotherapeut. Is dit niet het geval en de medewerker heeft een aanstelling voor onbepaalde tijd, dan blijft de medewerk(st)er werkzaam in de functie die hij vervulde voordat hij/zij de opleiding voor een van de drie specialisaties startte. De leidinggevende bespreekt de huidige en toekomstige taken en salarisinschaling van te voren met de betrokken medewerker en legt de gemaakte afspraken schriftelijk vast, waarvan een kopie wordt opgeslagen in het personeelsdossier van de medewerker. De functiewaarderingen zijn als volgt: GZ psycholoog in opleiding FWG 60 GZ psycholoog FWG 65 Klinisch psycholoog in opleiding FWG 65 Klinisch psycholoog FWG 70 Psychotherapeut in opleiding FWG 65 Psychotherapeut FWG 70 * Procedure Het aanstellingsgesprek is het belangrijkste moment om tot afspraken omtrent salaris te komen. Immers nadat het salaris is vastgesteld, zijn er ingevolge de CAO s regels hoe de daaropvolgende jaren het salaris wijzigt. De manager HRM of de adviseur P & O voert samen met de leidinggevende 4

5 het aanstellingsgesprek, waarbij omtrent de inschaling van te voren afstemming heeft plaatsgevonden. Het staat een (nieuw aan te stellen) medewerker vrij om tijdens het aanstellingsgesprek over de salarishoogte te onderhandelen. De uiteindelijke beslissing ligt bij de leidinggevende. Zie verder de procedure werving, selectie en aanstelling. Rolverdeling Rol HRM: adviseur; Rol leidinggevende: beslissingnemer. Uitgangspunten - HRM hanteert ten aanzien van de salarisvaststelling bij indiensttreding het gestelde in de CAO Medewerkers die van afdeling veranderen in dezelfde functie gaan horizontaal over - Medewerkers die van een functie met ORT gaan naar een functie zonder ORT worden hiervoor niet gecompenseerd, behalve daar waar regels gelden zoals gesteld in de CAO - HRM hanteert ten aanzien van bevordering van een medewerker naar een hogere salarisschaal het gestelde in de CAO - HRM adviseert; de leidinggevende beslist. Bij afwijkende beslissing van de leidinggevende wordt het HRM advies in het personeelsdossier opgeslagen. Ad 2. De jaarlijkse periodieke verhoging De maand van indiensttreding geldt als periodiekmaand. Aan de medewerkers die naar behoren functioneren zal jaarlijks automatisch een periodieke verhoging worden toegekend. De maand voorafgaande aan de periodiekmaand stelt de Adviseur HR vast of de medewerker vanuit de aanloopschaal (ingeval van CAO GGZ) wordt ingepast in de functionele schaal. Het aantal functiejaren zoals in de CAO staat vermeld geldt als grondslag. Echter, de leidinggevende kan op grond van uitstekend functioneren besluiten de medewerker eerder in te passen in de functionele schaal. Daarentegen kan de leidinggevende bij onvoldoende functioneren vanuit de nog nader te bepalen beoordelingssystematiek besluiten de medewerker langer in te schalen in de aanloopschaal. Door middel van het mutatieformulier doet de leidinggevende mededeling van de vroegere of latere toekenning van de periodiek. Daarnaast kan op een ander moment binnen een jaar een salarisverhoging worden toegekend mits dit van te voren is vastgelegd (b.v. in het aanstellingsgesprek). Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij een nieuwe medewerker die formeel nog niet voldoet aan de ervarings- of opleidingseisen. Men kan dan bij goed functioneren na een paar maanden een verhoging toekennen. Ook is het mogelijk bij bevordering van de medewerker naar een nieuwe functie, waarbij nog niet aan de formele eisen wordt voldaan en geen bevorderingsperiodieken vooraf zijn toegekend eerder dan na een jaar een salarisverhoging toe te kennen. Met de medewerker wordt afgesproken dat op een bepaald moment bij goed functioneren alsnog de bevorderingsperiodieken worden toegekend (in bepaalde situaties kan het ten aanzien van de medewerkers van dezelfde afdeling onbillijk zijn om een nieuwe medewerker zonder ervaring hoger of gelijkwaardig te salariëren). Aan de overgang van de functionele schaal A naar de functionele schaal B is de voorwaarde verbonden van een voldoende beoordeling van het functioneren van de werknemer. Zie hiervoor Hoofdstuk 16, Sociaal Beleid, A, artikel 2. Heeft geen beoordelingsgesprek plaatsgevonden voor de periodiekmaand, dan gaat de werknemer over naar de functionele schaal B. Medewerkers die voor bij de werkgever in dienst zijn getreden behouden het recht op doorloop in de salarisschaal zoals voor hen van toepassing was op Tevens kan de werkgever besluiten de toekenning van de periodieke verhoging afhankelijk te stellen van een voldoende beoordeling van het functioneren van de werknemer zoals omschreven bij de overgang van de functionele schaal A naar de functionele schaal B. 5

6 Ad 3. Bijzondere toeslagen/ arbeidsmarkttoeslag/gratificaties Uitgangspunt voor het toekennen van een bijzondere toeslag/arbeidsmarkttoeslag/gratificatie is de CAO GGZ, respectievelijk de CAO Jeugdzorg. Daarnaast geldt: - Voor bijzondere verdiensten, verband houdende met de vervulling van zijn betrekking, die van tijdelijke of van incidentele aard zijn, kan de medewerker een gratificatie worden toegekend. - Aan de medewerker die zich bij de vervulling van zijn betrekking onderscheidt wegens buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en ijver kan een gratificatie worden toegekend. Uitgangspunten: - Een gratificatie in de vorm van een bedrag in geld wordt in beginsel alleen uitgekeerd indien een verstrekking in natura niet passend en/of toereikend is. - Gratificaties waarvan het bedrag lager is dan 350,- behoeven geen toestemming van de Raad van Bestuur en kunnen door divisiedirecteuren aangevraagd worden via het mutatieformulier arbeidsvoorwaarden van HRM via overige. - De aard en het bedrag van de gratificatie zal afhangen van de mate van de extra inzet/ werkzaamheden c.q. het belang hiervan voor de Divisie/Dienst/Afdeling. - Gratificaties komen ten laste van het afdelingsbudget (gratificaties worden netto uitbetaald aan de medewerker en bruto verrekend). - Gratificatievoorstellen van 350,- en meer dienen door de divisiedirecteur te worden ingediend bij de Dienst HRM middels het invullen van het gratificatievoordrachtformulier (zie bijlage), waarop de toekenning van de bijzondere toeslag/gratificatie wordt gemotiveerd. Desgewenst wordt de adviseur HR om advies gevraagd met betrekking tot de toe te kennen bijzondere toeslag/gratificatie. De adviseur HR stuurt het formulier voorzien van een advies aan de Raad van Bestuur die binnen twee weken na ontvangst een besluit neemt. De Dienst HRM zorgt vervolgens voor schriftelijke berichtgeving aan de belanghebbende(n) en de divisiedirecteur. De adviseur HR draagt zorg voor de afhandeling van de toekenning door de salarisadministratie

Beloningsbeleid. HRM Januari 2019

Beloningsbeleid. HRM Januari 2019 Beloningsbeleid HRM Januari 2019 1 2 Beloningsbeleid 1. Algemeen beloningsbeleid/inschaling 2. Jaarlijkse periodieke verhoging 3. Bijzondere toeslagen/ gratificaties Ad 1. Algemeen beloningsbeleid/inschaling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling A Salariëring. (ex artikel 25) Begripsbepalingen

Uitvoeringsregeling A Salariëring. (ex artikel 25) Begripsbepalingen Uitvoeringsregeling A Salariëring (ex artikel 25) HOOFDSTUK 1 INPASSINGSBEPALINGEN Begripsbepalingen Artikel 1 In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder: 1. Salarisschaal: een vaste oplopende reeks

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

1. TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN, BEVOEGDHEDEN INSCHALING NIEUWE MEDEWERKERS (CAO ARTIKEL 4:4)... 2

1. TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN, BEVOEGDHEDEN INSCHALING NIEUWE MEDEWERKERS (CAO ARTIKEL 4:4)... 2 RICHTLIJNEN SALARIËRING - nadere uitwerking CAO Gz Deze richtlijnen zijn geschreven voor leidinggevenden, medewerkers salarisadministratie en medewerkers P&O met als doel uitleg te geven over het hanteren

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Ter tenuitvoerlegging van Hoofdstuk 3, artikelen 3.1.1, 3.1.6, 3.1.8 t/m 3.1.13, en artikel 6.1.8 van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel

Nadere informatie

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd.

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd. Artikel 1 Begripsomschrijvingen De begripsomschrijvingen van de CAR-UWO zijn van toepassing. Verwijzingen naar de belangrijkste omschrijvingen zijn opgenomen in de regeling. Daarnaast gelden aanvullend

Nadere informatie

3A Inschaling, functioneren en beoordelen

3A Inschaling, functioneren en beoordelen 3A Inschaling, functioneren en beoordelen Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 3A:1:1 * Algemene bepalingen 3A:1:2 * Functioneringsgesprek, verslag en advies beoordelingsresultaat

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren;

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 121515 16 december 2015 Bezoldigingsregeling gemeente Haaren College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel 3 Recht op salaris... 4 Artikel 4 Salaris bij deeltijd...

Nadere informatie

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008;

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; h gemeente Hardinxveld-Giessendam Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; gelet op de overeenstemming

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; Gehoord de Commissie voor Georganiseerd Overleg,

Nadere informatie

Bijlage B: CAO GGZ Salarisschalen per functiegroep, niveau #

Bijlage B: CAO GGZ Salarisschalen per functiegroep, niveau # Bijlage B: CAO GGZ 2011-2013 Salarisschalen per functiegroep, niveau 01-08-2011 # Functiegroep 10 aanloopschaal 09 Euro funct.schaal 10a Euro funct.schaal 10b Euro 0 b* 1352 0 4 1466 4 8 1631 1 3 1411

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR HET MIDDELBAAR- EN HOGER PERSONEEL

ALGEMENE REGELS BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR HET MIDDELBAAR- EN HOGER PERSONEEL #461819 Logo Vredestein ALGEMENE REGELS BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR HET MIDDELBAAR- EN HOGER PERSONEEL 1 juli 2010 tot en met 30 september 2011 Logo FNV Bondgenoten Logo CNV BedrijvenBond Logo

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder

Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 5079 4 februari 2014 Bezoldigingsregeling 2014 gemeente Noordoostpolder Bezoldigingsregeling gemeente Noordoostpolder 2014 Burgemeester

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst De Heus Per 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022

Collectieve Arbeidsovereenkomst De Heus Per 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022 Collectieve Arbeidsovereenkomst De Heus Per 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022 De Heus Cao De Heus 1 januari 2018 Pag. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Definities en algemene afspraken 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

GELDIG VAN 1 JULI JANUARI 2017

GELDIG VAN 1 JULI JANUARI 2017 BIJLAGE 2 SALARISREGELINGEN (art. 10.1) GELDIG VAN 1 JULI 2016 1 JANUARI 2017 Het salaris van de werknemer wordt bepaald aan de hand van één der volgende salarissystemen, waarin de werknemer door de KLM

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

BEDRIJFS-CAO PVNED B.V.

BEDRIJFS-CAO PVNED B.V. BEDRIJFS-CAO PVNED B.V. Uit de CAO Energie voortvloeiende bedrijfs-cao. Inhoudsopgave: Aanhef en begripsomschrijving. Hoofdstuk I : De salarisregeling. Bijlage A: Functieschalen. Bijlage B: Salaristabel.

Nadere informatie

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM Foto: Ed Blaas AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM 1 Inleiding... 3 2 Algemene bepalingen... 4 2.1 Werkingssfeer... 4 2.2 Voorwaarden aanbieding...

Nadere informatie

REGELING GEDIFFERENTIEERD BELONEN (managementinformatie)

REGELING GEDIFFERENTIEERD BELONEN (managementinformatie) 1 REGELING GEDIFFERENTIEERD BELONEN (managementinformatie) Inleiding Deze notitie geeft u als leidinggevende alle informatie over de toepassing van de regeling beloningsdifferentiatie. Heeft u toch nog

Nadere informatie

A. Nieuwe functie- en loonstructuur

A. Nieuwe functie- en loonstructuur CAO SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF 2011-2013 PRINCIPE-AKKOORD over FUNCTIE- EN LOONSTRUCTUUR Partijen betrokken bij de CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf - de Koninklijke

Nadere informatie

hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten

hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor academisch medisch specialisten artikel 15.1 Toepassingsbereik 1 Dit hoofdstuk is van toepassing op de academisch medisch specialist. Onder de academisch medisch

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

Er is een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten. Deze CAO zal 1 september aanstaande in werking treden.

Er is een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten. Deze CAO zal 1 september aanstaande in werking treden. Kenmerk: 355.258/PA&O Datum: 1 september 2003 Arbeidsvoorwaarden (TW)AIO s en OIO s 1. Inleiding Er is een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten. Deze CAO zal 1 september

Nadere informatie

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V.

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V. Artikel 1 Definities 1. Werkgever: 2. Vakorganisaties: CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp; FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht; De Unie, gevestigd te Culemborg; Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

MIHO 2013-2015. Algemene regels betreffende arbeidsvoorwaarden voor het middelbaar- en hoger personeel

MIHO 2013-2015. Algemene regels betreffende arbeidsvoorwaarden voor het middelbaar- en hoger personeel Algemene regels betreffende arbeidsvoorwaarden voor het middelbaar- en hoger personeel 1 april 2013 tot en met 31 maart 2015 1 Algemene regels betreffende arbeidsvoorwaarden voor het middelbaar en hoger

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum;

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Marum; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp;

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leiderdorp Nr. 169917 7 augustus 2018 Beloningsbeleid Gemeente Leiderdorp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiderdorp; gelet op

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Sector : II Nr. : 69 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 1998, nummer 21/69.98; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en hoofdstuk 3

Nadere informatie

Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel

Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 128592 30 december 2015 Eigen Regeling toelage en vergoedingen gemeente Veghel Het college van burgemeester en wethouders en de raadsvoorzitter van

Nadere informatie

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht 1 van 10 Algemene toelichting In deze Bezoldigingsregeling wordt geregeld welke beloningsvormen binnen de gemeente Stichtse Vecht toegepast kunnen

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Besluit: vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tot

Nadere informatie

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht 1 van 11 Algemene toelichting In deze Bezoldigingsregeling wordt geregeld welke beloningsvormen binnen de gemeente Stichtse Vecht toegepast kunnen

Nadere informatie

Geneeskundig adviseur in dienstverband

Geneeskundig adviseur in dienstverband SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari 2015 Voorwoord Over het algemeen is een cao van toepassing ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. In sommige gevallen bestaat er geen cao. Voor die gevallen heeft de

Nadere informatie

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel

Bezoldigingsregeling 2014 Krimpen aan den IJssel Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In aanvulling op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) wordt in deze regeling verstaan onder:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Krimpen aan den IJssel Nr. 196239 9 november 2017 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Federatie

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

Kindante Beloningsbeleid

Kindante Beloningsbeleid Kindante Beloningsbeleid Status : Onder voorbehoud van instemming door de GMR, voorlopig vastgesteld door CvB Kindante op 02-07-2014 Instemming GMR : Definitief besluit : Notitie opgesteld door : Lune

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; CVDR Officiële uitgave van Geertruidenberg. Nr. CVDR415109_1 8 mei 2018 Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSAKKOORD CAO Groothandel in eieren en eiproducten en de eiproductenindustrie

ONDERHANDELINGSAKKOORD CAO Groothandel in eieren en eiproducten en de eiproductenindustrie ONDERHANDELINGSAKKOORD CAO Groothandel in eieren en eiproducten en de eiproductenindustrie Op 24 januari 2019 zijn werknemers (vertegenwoordigd door CNV Vakmensen) en werkgevers (verenigd in Anevei) het

Nadere informatie

Wijziging salarisvaststelling herintreders primair onderwijs

Wijziging salarisvaststelling herintreders primair onderwijs Wijziging salarisvaststelling primair onderwijs Mededelingen OCenW Bestemd voor: c alle gemeentebesturen; c de besturen van scholen voor basisonderwijs en voor (voortgezet) speciaal onderwijs; c de directeuren

Nadere informatie

Concept Bedrijfscao Ziut

Concept Bedrijfscao Ziut Tekst onderhandelingsakkoord Concept Bedrijfscao Ziut Ziut B.V. is een commercieel bedrijf die zich positioneert op de aanbestedingsmarkt. Voor het bedrijf is het noodzakelijk een goede performance te

Nadere informatie

Bedrijfs-Cao. TenneT TSO B.V. Ingangsdatum (Versie )

Bedrijfs-Cao. TenneT TSO B.V. Ingangsdatum (Versie ) Bedrijfs-Cao TenneT TSO B.V. Ingangsdatum 1-7-2011 (Versie 2011.2) PAGINA 2 van 12 Voorwoord De bedrijfs-cao van TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO

Nadere informatie

http://spweb0cluster.bg.fnv.net/collreg/toe%20te%20voegen%20cao%20documenten/vredestein%2...

http://spweb0cluster.bg.fnv.net/collreg/toe%20te%20voegen%20cao%20documenten/vredestein%2... ALGEMENE REGELS BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR HET MIDDELBAAR-EN HOGER PERSONEEL pagina 1 van 6 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2009 ALGEMENE REGELS BETREFFENDE ALGEMENE REGELS BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken

Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken Mandaatlijst, behorende bij het Mandaatbesluit P&O-taken Rubricering c.q. wettelijk I. CAR/UWO Op volgorde van hoofdstuknummering in CAR/UWO I.1 - Aanstelling Aanstelling (zowel tijdelijk als vast), conform

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari Voorwoord

SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari Voorwoord SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari 2017 Voorwoord Over het algemeen is een cao van toepassing ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. In sommige gevallen bestaat er geen cao. Voor die gevallen heeft de

Nadere informatie

1. ambtenaar degene op wie de vigerende bezoldigingsregeling van toepassing is;

1. ambtenaar degene op wie de vigerende bezoldigingsregeling van toepassing is; III.2 BELONINGSREGLEMENT 2000 Besluit van Burgemeester en wethouders van Voorst van 5 juni 2001, Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 juli 2004 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Regeling bezoldiging. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: Regeling bezoldiging Artikel 1. Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: A. Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders; B. Ambtenaar: de ambtenaar in

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Reglement persoonsgebonden budget GGZ IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Reglement persoonsgebonden budget GGZ IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg Reglement persoonsgebonden Reglement persoonsgebonden IZZ Geldend vanaf 1 januari 2009 IZZ Zorg voor de zorg Reglement persoonsgebonden Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 4 1.1. Algemeen 4 1.2. Voor welke

Nadere informatie

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010

Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Bezoldigingsbesluit van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer 2010 Overeengekomen en vastgesteld d.d. 1 februari 2010 1 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Reikwijdte besluit... 4 Artikel

Nadere informatie

OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM

OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM OVERDRACHTSPROTOCOL TEN BEHOEVE VAN OVERGANG VAN MEDEWERKERS WERKZAAM BIJ CJG RIJNMOND IN HET KADER VAN DE WIJKTEAMAANSTURING NAAR GEMEENTE ROTTERDAM Partijen: Stichting CJG Rijnmond, statutair gevestigd

Nadere informatie

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1 Incidentele Beloning Vastgesteld op 12 oktober 2009 Handtekening Handtekening Bestuurder Algemeen directeur met het oog op het kind 1 Inleiding Bij de oprichting van de stichting is het beloningsbeleid

Nadere informatie

REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS

REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS In concept vastgesteld door het College van bestuur van Aloysius, op 18 mei 2015 en, na instemming GMR, definitief vastgesteld op 24 juni 2015 1

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst ASR Nederland N.V.

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst ASR Nederland N.V. Artikel - 1 Definities 1. Werkgever: ASR 2. Vakorganisaties: CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp; FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht; De Unie, gevestigd te Culemborg. 3. Werknemer: de man of vrouw,

Nadere informatie

MIHO Algemene regels betreffende arbeidsvoorwaarden voor het middelbaar- en hoger personeel 1 april 2015 tot en met 31 maart 2017

MIHO Algemene regels betreffende arbeidsvoorwaarden voor het middelbaar- en hoger personeel 1 april 2015 tot en met 31 maart 2017 Algemene regels betreffende arbeidsvoorwaarden voor het middelbaar- en hoger personeel 1 april 2015 tot en met 31 maart 2017 1 ALGEMENE REGELS BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR HET MIDDELBAAR EN HOGER

Nadere informatie

Voorstel salarisschalen (salarisbedragen per 1 juli 2010)

Voorstel salarisschalen (salarisbedragen per 1 juli 2010) Voorstel salarisschalen (salarisbedragen per 1 juli 2010) Regeling extra arbeidsplaatsen zorgsector: volledige afschaffing FWG 5: 1 1.333 oude aanloopschaal 2 1.358 oude aanloopschaal 3 1.383 functionele

Nadere informatie

Beloningsbeleid ONVZ 2017

Beloningsbeleid ONVZ 2017 Beloningsbeleid ONVZ 2017 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten beloningsbeleid... 2 3 Relevante wet- en regelgeving en overige kaders... 2 4 Raad van Commissarissen... 2 5 Bestuur... 2 6 Medewerkers...

Nadere informatie

Geneeskundig adviseur in dienstverband

Geneeskundig adviseur in dienstverband SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari 2014 Voorwoord Over het algemeen is een cao van toepassing ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. In sommige gevallen bestaat er geen cao. Voor die gevallen heeft de

Nadere informatie

de SBOH, als werkgever, gevestigd in Utrecht en vertegenwoordigd door drs. J.E.T. Schmidt

de SBOH, als werkgever, gevestigd in Utrecht en vertegenwoordigd door drs. J.E.T. Schmidt Onderhandelaarsakkoord Cao SBOH voor artsen in opleiding tot huisarts, tot specialist ouderengeneeskunde en tot arts voor verstandelijk gehandicapten 2018-2019 Partijen bij de Cao SBOH de SBOH, als werkgever,

Nadere informatie

SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS

SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS KPN en vakorganisaties hebben overeenstemming over de overgangsafspraken voor de ZM medewerkers die door de integratie in 2009 hun werk volgen

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

SESSIE PROCEDURES EN REGELINGEN

SESSIE PROCEDURES EN REGELINGEN SESSIE PROCEDURES EN REGELINGEN ONDERWERPEN 1. SALARISGARANTIE 2. BEZWARENPROCEDURE 3. INTERNE BEZWAREN- COMMISSIE 4. ONDERHOUDS- PROCEDURE 1. SALARISGARANTIE BIJ IMPLEMENTATIE WERKNEMERS DIE EEN FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

Algemene bepalingen. 1. Geldigheidsduur

Algemene bepalingen. 1. Geldigheidsduur Bedrijfsprotocol Productie Versie per 1-1-2016 Essent N.V., FNV, CNV en VMHP-N verklaren op grond van het bepaalde in de CAO Productie- en Leveringsbedrijven, de navolgende overeenkomst, het zogeheten

Nadere informatie

Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt.

Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt. WIJZIGING REGELINGEN Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt. A. Artikel C.7 met opschrift komt als volgt te luiden. Artikel C.7, Salarisontwikkeling bij

Nadere informatie

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt

Bezoldigings Regeling. gemeente Oldambt Bezoldigings Regeling gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels te stellen om duidelijkheid te verschaffen over de wijze van bezoldiging in de gemeente Oldambt. Datum en nummer ingetrokken

Nadere informatie

Toetredingsprotocol Essent Milieu Wijster

Toetredingsprotocol Essent Milieu Wijster Toetredingsprotocol Essent Milieu Wijster Essent NV, Essent Milieu Wijster en de werknemersorganisaties ABVAKABO FNV, CNV Publieke zaak, De Unie en Het Zwarte Corps, zijn het navolgende overeengekomen.

Nadere informatie

Concept. Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis

Concept. Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis Concept Overgangsprotocol in verband met de overgang van netwerkgerelateerde activiteiten en daaraan gerelateerd personeel van Essent naar Enexis Versie 1 juni 2010 Inhoud Pagina 1 Algemeen 3 1.1 Betrokken

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Reglement 2014 Algemeen Artikel 1 1. De Stichting Sociaal Fonds Essent heeft blijkens artikel 3 van de statuten ten doel financiële steun

Nadere informatie

Checklist arbeidsovereenkomst

Checklist arbeidsovereenkomst Checklist arbeidsovereenkomst Momenteel is er geen cao horeca. Dit betekent dat jij en je werkgever zelf afspraken kunnen maken over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is daarbij wel gebonden

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

24 Personeelsgesprekken- en personeelsbeoordeling

24 Personeelsgesprekken- en personeelsbeoordeling 24 Personeelsgesprekken- en personeelsbeoordeling HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen Artikel 24:1:1:1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. Medewerker: de ambtenaar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23971 25 mei 2018 Taxivervoer 2018 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht RUD Utrecht Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht 1 Regeling functiebeschrijving en -waardering RUD Utrecht Het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende - dat de RUD Utrecht

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft uitwerking cao 2013-2015 (3) salarismaatregelen uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA

Nadere informatie

Reglement Seniorenregeling Dierhouderij 2018

Reglement Seniorenregeling Dierhouderij 2018 Reglement Seniorenregeling Dierhouderij 2018 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Dierhouderij zoals bedoeld in artikel 1 sub C. lid 8 cao Colland en geldt uitsluitend voor aanmeldingen

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

Regeling Generatiepact Noord-Hollands Archief

Regeling Generatiepact Noord-Hollands Archief Regeling Generatiepact Noord-Hollands Archief Het dagelijks bestuur van het Noord-Hollands Archief, overwegende dat het gewenst is om de instroom van jongeren en het duurzaam doorwerken van oudere medewerkers

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao)

Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao) Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao) 12 april 2017 1. De invoeringsdatum van de nieuwe set bijzondere beloningen is 1 januari 2018. 2. De salarissen en salarisschalen van de groepen

Nadere informatie

Beloningsbeleid Maart 2015

Beloningsbeleid Maart 2015 Beloningsbeleid Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Relevante wet- en regelgeving... 2 4. Bestuur (directie)... 3 5. Raad van Commissarissen... 3 6. Medewerkers... 3 7. Publicatie... 5 8. Governance

Nadere informatie

Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken

Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 Hoofdstuk II Salariëring en vergoedingen Artikel

Nadere informatie

EFO Paardenverzekering

EFO Paardenverzekering EFO Paardenverzekering Versie dd 10 juni 2015 BELONINGSBELEID Dit beloningsbeleid is opgesteld om duidelijkheid te verschaffen over het beloningsbeleid van EFO Paardenverzekering aan alle belanghebbenden.

Nadere informatie

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg;

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Schiedam Nr. 211333 30 november 2017 Regeling Generatiepact gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam; gelet op de CAO gemeenten

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

2. REIKWIJDTE BELONINGSBELEID GEMEENTE TILBURG

2. REIKWIJDTE BELONINGSBELEID GEMEENTE TILBURG Bijlage 3. Beloningsbeleid Auteur : Sandra Neyari, tactisch adviseur P&O (afdeling PO&I) Ingangsdatum : 1 januari 2016 Versie : versie 1 d.d. 30 november 2015 Evalueren per : Eind 2018 1. INLEIDING In

Nadere informatie

Voorwaardenregeling gemeente Katwijk - Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3

Voorwaardenregeling gemeente Katwijk - Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CVDR Officiële uitgave van Katwijk. Nr. CVDR398890_1 15 november 2016 Voorwaardenregeling gemeente Katwijk - Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 Stellen vast de volgende regels ter uitvoering van artikel 3:6

Nadere informatie

Salarisrichtlijnen LAD

Salarisrichtlijnen LAD Salarisrichtlijnen LAD Per 1 januari 2016 Voorwoord Over het algemeen zijn op werknemers in dienstverband collectieve arbeidsvoorwaarden (cao) van toepassing. In sommige gevallen bestaat er echter geen

Nadere informatie

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR61670_2 1 juni 2016 Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; gelet

Nadere informatie