Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. te Amersfoort op 14 oktober 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. te Amersfoort op 14 oktober 2015"

Transcriptie

1 Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. te Amersfoort op 14 oktober 2015 Utrecht, november 2015 V

2 Inhoud 1 Inleiding Aanleiding en belang Doelstelling Methode Toetsingskader Beschrijving steunpunt PrivaZorg Eemland B.V 4 2 Conclusies Overzicht resultaten bezoek 8 januari 2015: 20 normen onvoldoende Overzicht van de resultaten hertoetsbezoek 14 oktober2ol5; aanzienlijk verbeterd, twee normen nog niet voldoende Verbeteracties met goede resultaten, borging vergt meertijd dan voorzien Deskundigheid voor doeltreffende, cliëntgerichte zorg aanwezig Conclusie: naleving aanzienlijk aantal normen gerealiseerd 7 3 Resultaten inspectiebezoek Sturen op kwaliteit en veiligheid Cliëntdossier Deskundigheid en inzet personeel Medicatieveiligheid Vrijheidsbeperking 13 Bijlage 1 Geraadpleegde documenten 14 Bijlage 2 Overzicht wet- en regelgeving, veldnormen, circulaires en rapporten 15 Pagina 2 van 15

3 Inleiding Op 14 oktober 2015 bracht de Inspectievoor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. te Amersfoort. Hieronder wordt eerst het kader uiteengezet waarin de inspectie het hertoetsbezoek bracht. Achtereenvolgens worden in de volgende hoofdstukken de conclusie en de resultaten beschreven. 1.1 Aanleiding en belang De inspectie heeft als doel de risico s op gezondheidsschade bij cliënten te beperken door naleving te bevorderen van wet- en regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden bij ondertoezichtstaanden. De inspectie kiest daarbij prioriteiten op basis van mogelijke risico s op gezondheidsschade voor de cliënt. Hierbij gaat extra aandacht uit naar kwetsbare groepen. De inspectie geeft onder meer invulling aan haar taak door aangekondigde en onaangekondigde inspectiebezoeken te brengen aan onder toezicht staande zorgaanbieders. PrivaZorg Management B.V. voert statutair het bestuur over alle onderdelen van de landelijk werkende thuiszorggroep PrivaZorg en treedt op als statutair bestuurder van PrivaZorg AWBZ B.V. eveneens gevestigd te Amersfoort. PrivaZorg AWBZ B.V. is een wettelijk toegelaten zorginstelling die verzekerde zorg in natura aanbiedt. Sinds 1 oktober 2013 verwachtte de inspectie expliciet van de bestuurder van PrivaZorg AWBZ B.V. dat deze bij alle steunpunten ging beoordelen of aan de normen van verantwoorde zorg voldaan werd. Op 1 oktober 2013, 19 mei 2014 en 4 september 2014 voerde de inspectie tevens gesprekken met de bestuurder van PrivaZorg AWBZ B.V. Daarnaast werd van de bestuurder verwacht om - zo nodig - passende maatregelen te nemen. In het gesprek van 4 september 2014 heeft de inspectie deze verwachting nogmaals benadrukt. Op 24 december 2014 ontving de inspectie in verband hiermee een verslag van de vlootschouw van alle steunpunten van PrivaZorg AWBZ B.V., met per steunpunt een risicoanalyse en een opsomming van de aandachtspunten. Deze vlootschouw was gebaseerd op dossiercontroles. Voor steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. signaleerde de bestuurder bij deze vlootschouw een drietal risico s en zijn drie verbeteracties benoemd. Het ingestelde verbeterplan voor geheel PrivaZorg AWBZ B.V. loopt tot Eerste bezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland in januari 2015 Op 8 januari 2015 bracht de inspectie een onaangekondigd bezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. De inspectie constateerde dat steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. 20 normen voor verantwoorde zorg niet naleefde. Instellen verscherpt toezicht De bevindingen van de inspectie maakten duidelijk dat structurele problemen aanwezig waren bij PrivaZorg AWBZ B.V. voor steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. en de steunpunten PrivaZorg Utrecht e.o. en PrivaZorg Rivierenland e.o. Er waren aanhoudend hoge risico s geconstateerd tijdens de inspectiebezoeken. Gedurende een langere periode ontbrak het aan daadkracht en sturing binnen de Pagina 3 van 15

4 - Beoordelen Rapport van het hartoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland BV. op 14 oktober 2015 Organisatie waardoor tekortkomingen bleven bestaan en in de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening risico s waren voor de cliënten van onder andere steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. Naar aanleiding van het bovenstaande besloot de inspectie verscherpt toezicht in te stellen bij zorginstelling PrivaZorg AWBZ B.V. voor steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. en de twee andere steunpunten. Het verscherpt toezicht werd ingesteld voor zes maanden vanaf 23 april Tijdens het verscherpt toezicht ontving de inspectie resultaatrapportages en vonden gesprekken plaats met de raad van commissarissen en de directie van PrivaZorg AWBZ B.V. en met de verschillende steunpuntdirecteuren. 1.2 Doelstelling Het inspectiebezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland BV. op 14 oktober 2015 had twee doelen: - Beoordelen in hoeverre steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. na de verbeteracties voldoet aan relevante wet- en regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden die risico s op gezondheidsschade voor de cliënt beperken. of, gelet op de resultaten van het bezoek, het op 23 april 2015 ingestelde verscherpt toezicht opgeheven kan worden. 1.3 Methode De inspectie gebruikte een bezoekinstrument waarin de te toetsen onderwerpen en de normen zijn vastgelegd. De volgende onderwerpen zijn opnieuw getoetst: - Sturen op kwaliteit en veiligheid. - Cliëntdossier. - Deskundigheid en inzet personeel. - Medicatieveiligheid. - Vrijheidsbeperking. Om tot een oordeel te komen heeft de inspectie: - Een tiental cliëntdossiers ingezien (steekproef door de inspectie). - Gesprekken gevoerd met vijf zorgverlenende zelfstandigen zonder personeel (hierna zzp ers). - Een gesprek gevoerd met de steunpuntdirectie. - Documenten ingezien, genoemd in bijlage Toetsingskader De normen die de inspectie toetste zijn gebaseerd op de wet- en regelgeving en de daarvan afgeleide veldnormen van de koepelorganisatie en brancheverenigingen en aan zorgvuldigheidsnormen van de inspectie zelf (zie bijlage 2). 1.5 Beschrijving steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. Steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. en de relatie met het hoofdkantoor is beschreven in het rapport van het eerdere inspectiebezoek. Het steunpunt Steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. coördineerde op de bezoekdag voor minimaal 120 cliënten zorg in natura, vanuit de Wet Langdurige Zorg of de Zorgverzekeringswet. In het algemeen was de zorg voor de cliënten somatisch van aard en betrof persoonlijke begeleiding, verzorging en verpleging (van klasse 2 tot klasse 8). Er werd 24-uurs zorg geboden aan terminale cliënten, maar ook zorg aan licht dementerende ouderen. Enkele cliënten kregen zorg aangeboden op basis van een persoonsgebonden budget. Pagina 4 van 15

5 Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland BV, op 14 oktober 2015 De zorg werd geboden door 80 zzp ers. De zzp ers waren voornamelijk verpleegkundige niveau vier en vijf. Daarnaast werd gebruik gemaakt van verzorgenden (inclusief IG) en een enkele helpende voor de basiszorg. De meeste cliënten die in zorg waren hadden grote en complexe zorgvragen. Het steunpunt werd aangestuurd door twee steunpuntdirecteuren (eigenaren), ondersteund door twee zorgcoördinatoren en twee backoffice medewerkers. Het rapport van het bezoek op 14 oktober 2015 kan niet los worden gezien van het rapport van het inspectiebezoek op 8 januari 2015 aan steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. Pagina 5 van 15

6 2 Conclusies Dit hoofdstuk start met een totaaloverzicht van de bevindingen. In hoofdstuk 3 (resultaten) zijn de bevindingen toegelicht. Daarna volgen paragrafen met een beschouwend karakter. In de afsluitende paragraaf geeft de inspectie haar conclusie. 2.1 Overzicht resultaten bezoek 8 januari 2015: 20 normen onvoldoende Figuur 1: overzicht resultaten bezoek 8januari 2015 Thema s Volcloet \iolcloet niet Oordeel n.v.t. NietbeoortIeelcl Sluie, iop kv,diildl i t veilkjl eicl: 6 norlilen Cliêntdossier: 3 normen t Deskundigheid en inzet van peroiccl: 7 nomien.1 [leclicatieveilicjheid: 9 normen /1 IJhIdsbepei king 10 not men 1 Aantaluormeii 2.2 Overzicht van de resultaten hertoetsbezoek 14 oktober2ol5; aanzienlijk verbeterd, twee normen nog niet voldoende Figuur 2: overzicht resultaten hertoetsbezoek 14 oktober 2015 Thema s Voldoet Voldoet niet Oordeel n.vt Niet beoordeeld Sturen op kwaliteit en veiligheid: 6 normen Cliëntdossier: 8 normen Deskundigheid en inzet van personeel: 7 normen Medicatieveiligheid 9 normen Vrijheidsbeperking: 10 normen 1!..r Aantal normen Pagina 6 van 15

7 Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. op 14 oktober Verbeteracties met goede resultaten, borging vergt meer tijd dan voorzien De complexiteit en omvang van verbeteringen van de door PrivaZorg AWBZ B.V. aangeboden zorg, vergen meer tijd en communicatie dan vooraf geschat. Het geplande ontwikkel- en implementatietraject voor de PrivaZorg steunpunten is nog niet door PrivaZorg AWBZ B.V. gerealiseerd. Een supportmanager is door de raad van commissarissen aangesteld voor het analyseren, concretiseren en realiseren van de verbeteringen. De supportmanager heeft daarnaast tot taak de communicatie tussen het centraal kantoor en de steunpunten te verbeteren. Het centraal kantoor kiest ervoor om de kwaliteit van de zorg structureel te borgen. Later bleek dat het structureel borgen meer tijd kost dan binnen het met de inspectie afgesproken tijdpad mogelijk was. Om die reden is afgeweken van het tijdpad van de door te voeren verbeteringen. Het steunpunt PrivaZorg Eemland B.V slaagt er desondanks in om ook vanuit eigen kracht aansprekende verbeteringen door te voeren met als resultaat het bieden van voldoende kwaliteit van zorg in een veilige omgeving voor cliënten. PrivaZorg AWBZ B.V. en het steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. hebben daarmee een grote en aansprekende prestatie geleverd Deskundigheid voor doeltreffende, cliëntgerichte zorg aanwezig De inspectie vindt het kritisch vermogen en de houding van betrokken professionals om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het leveren van doeltreffende, cliëntgerichte zorg aanwezig. Bij het steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. leeft een sterk besef onder zzp ers van het belang van een systematisch evaluatie en de implementatie van de daaruit volgende activiteiten. Het steunpunt bewaakt de reële behoefte van cliënten, de zorg planning en de inzet van deskundig personeel voor de cliëntenzorg systematisch. Voor de cliënten bleken de indicatiestelling, het zorgplan, de dossiervorming en het aantal geïndiceerde zorguren in grote mate coherent aan elkaar. Het steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. is nu in staat verantwoorde zorg te leveren. Dit moet in de toekomst ook geborgd worden. 2.3 Conclusie: naleving aanzienlijk aantal normen gerealiseerd Steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. voldoet, op twee normen na, aan alle beoordeelde normen. De inspectie heeft het vertrouwen dat steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. het verbeterproces zal continueren en binnen afzienbare tijd zal voldoen aan alle normen voor verantwoorde zorg. De inspectie baseert dit vertrouwen op het door PrivaZorg AWBZ B.V. en het steunpuntmanagement in gang gezette verbetertraject en de daarmee bereikte resultaten. De inspectie beëindigt het verscherpt toezicht op PrivaZorg AWBZ B.V. voor steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. per 10 november 2015 en sluit dit inspectiebezoek af. Pagina 7 van 15

8 3 Resultaten inspectiebezoek Dit hoofdstuk start met een overzicht per thema van de scores op de normen. De inspectie geeft in dit hoofdstuk in principe alleen een toelichting als niet aan de norm is voldaan. In sommige gevallen zal ook bij normen waar wel aan is voldaan een toelichting opgenomen kunnen worden. Niet van toepassing wordt gescoord als de situatie waarop de norm van toepassing is, in dit steunpunt of binnen het team nooit voorkomt. Niet beoordeeld betekent dat de situatie waarop de norm van toepassing is, op de locatie wel voorkomt, maar niet aan de orde is geweest tijdens het bezoek. De nummering van de normen is niet altijd opeenvolgend. Dit komt omdat de normen uit een groter normenbestand komen en niet alle normen uit dit bestand worden getoetst. De inspectie beoordeelde tijdens dit bezoek alleen de normen die tijdens het eerste bezoek voldoet niet scoorden. 3.1 Sturen op kwaliteit en veiligheid w 0 0 5) 5) 5) 5) > > 0 Z De zorgaanbieder verzamelt op structurele wijze 1.1 kwaliteitsinformatie en gebruikt dit voor x kwaliteitsverbetering. (bijna) Fouten worden systematisch en structureel 1.2 gemeld, verzameld, geanalyseerd en gebruikt voor x verbetera cties. De zorgaanbieder heeft een klachtenregeling 1.3 conform de wet en maakt deze bekend bij de cliënt x en/of zijn vertegenwoordiger. 1.4 De zorgaanbieder regelt cliëntenmedezeggenschap x De zorgaanbieder heeft in- en exclusiecriteria voor 1.5 x clienten 1 6 De zorgaanbieder heeft geborgd beleid over een gesloten deur bij geplande zorgvraag Toelichting algemeen: 1.2 Het resultaatverslag liet zien dat op het overkoepelend niveau van PrivaZorg AWBZ B.V. een landelijke meldingen- en incidentencommissie was ingesteld. Het ontbrak nog aan een systematische analyse. Een van de redenen daarvan was dat een systeem voor het monitoren van verbeteracties op het moment van het inspectiebezoek nog niet in werking was. Een landelijke aandachtsfunctionaris was aangesteld en zal jaarlijks met de steunpuntdirectie kijken naar processen en behaalde resultaten. Plannen om een cyclisch systeem op te zetten rondom borging en Pagina 8 van 15

9 verbeteringen waren in het resultaatverslag zichtbaar maar nog niet geïmplementeerd. Ondanks het ontbreken van een volledig geborgd systeem op het niveau van Privazorg AWBZ B.V. ten tijde van het bezoek, werd deze norm wel als voldoende gescoord. De inspectie constateerde een toename van het aantal meldingen. Meldingen werden binnen het steunpunt geanalyseerd en vervolgacties werden uitgezet. De onafhankelijke klachtenprocedure werd actief openbaar gemaakt aan cliënten via de website en het cliëntendossier. 3.2 Cliëntdossier ) 5) 5) 5) o o O 0.s o > > 0 Z 2.1 Iedere cliënt heeft een zorg-/ondersteuningsplan x De cliënt en/of cliëntvertegenwoordiger is aantoonbaar 2.2 betrokken bij het opstellen van en heeft aantoonbaar. x ingestemd met het zorg-/ondersteuningsplan De wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen 2.3 van de cliënt zijn de basis voor de zorg-/ x ondersteuningsdoelen. Risico s voor de cliënt zijn geïnventariseerd door de 2.4 zorgverleners en de zorg en ondersteuning zijn hierop x gebaseerd. De in het zorg-/ondersteuningsplan beschreven zorg-/ 2.5 ondersteuningsproblemen, de doelen, acties, rapportage x en evaluaties zijn congruent met elkaar. In het cliëntdossier is de dagelijkse rapportage 2.7 x opgenomen. De cliënt of de cliëntvertegenwoordiger is betrokken bij 2.10 de periodieke evaluatie van het zorg-/ x ondersteuningsplan. 5) Voor elke voorbehouden handeling is opdracht in het clientdossier aanwezig... x Toelichting algemeen: PrivaZorg AWBZ B.V. heeft een nieuw cliëntdossier voor de steunpunten ontwikkeld. Het nieuwe cliëntdossier heeft tot doel het bieden van meer structuur en het faciliteren van methodisch werken en denken. Een implementatietraject werd bij het nieuw geïntroduceerde cliëntdossier in januari 2015 in gang gezet, waarvan de scholing van de zzp ers rondom het werken met het cliëntdossier en het voeren van cliëntbesprekingen uitdrukkelijk deel uitmaakten. Steunpunt PrivaZorg Eemland had de nieuwe cliëntdossiers vanaf maart 2015 volledig in gebruik genomen en deze waren tijdens het inspectiebezoek beschikbaar. De dossiers zagen er goed uit, waren geordend, volledig ingevuld Pagina 9 van 15

10 en bijgewerkt. De geraadpleegde dossiers lieten zien dat risico s werden geïnventariseerd en dat de geconstateerde risico s waren omgezet in zorgdoelen. Zorgproblemen, doelen, acties en rapportages waren op elkaar afgestemd. Evaluaties werden gedaan en op basis daarvan doelen afgesloten of vervolgacties ondernomen. De medewerkers werden bijgeschoold in het gebruik van het nieuwe cliëntdossier. De steunpuntdirectie bewaakte het juiste gebruik van de dossiers. Toelichting per norm: 2.11 De geraadpleegde dossiers bevatten uitvoeringsverzoeken als dat aan de orde was, met daarop de namen van de zzp ers die deze handeling normaal gesproken uitvoerden bij een cliënt. Er was echter nog geen raamovereenkomst opgesteld met de voorschrijver (ziekenhuis, huisartsen of huisartsengroepen). In twee van de tien dossiers die de inspectie had ingezien bleek bij navraag aan de zorgverleners dat de betreffende handelingen ook werden uitgevoerd door andere zzp ers dan benoemd in het uitvoeringsverzoek. Dit gaf de opdrachtgevers nog steeds een onjuist beeld van de veronderstelde bekwaamheden. 3.3 Deskundigheid en inzet personeel Medewerkers werken op een verantwoorde manier met relevante richtlijnen, protocollen en/of werkinstructies. ei, ei : >. 0 0 ei ei ei ei o o.. 0 > > 0 Z Alleen bevoegde en bekwame medewerkers voeren voorbehouden en risicovolle handelingen uit Medewerkers krijgen de benodigde scholing om verantwoord te 3.6 kunnen werken met de doelgroep en de zorgproblematiek van x de cliënten. De zorgaanbieder zet op de juiste momenten voldoende 3.7 deskundige medewerkers in ter uitvoering van de dagelijkse x zorg. De zorgaanbieder verzamelt, analyseert en onderneemt zo 3.9 nodig acties met betrekking tot belangrijke contextuele factoren x van inzet en personeel Medewerkers en management kennen de grenzen van de 3.10 verantwoordelijkheden en bevoegdheden en schakelen tijdig x vakinhoudelijke specialisten in Medewerkers werken volgens relevante gedragscodes x Toelichting algemeen: Uit dossieronderzoek en gesprekken met zzp ers bleek dat protocollen bekend waren en dat er volgens protocol gewerkt werd. Pagina 10 van 15

11 De zorgverlenende zzp ers waren verantwoordelijk voor het op peil houden van hun eigen deskundigheid. Uit het resultaatverslag bleek onder meer dat zowel het centraal kantoor als het steunpunt verplichte (bij)scholingscursussen hadden georganiseerd voor zzp ers van het steunpunt. De steunpuntdirectie vertelde bij inschrijving van nieuwe zzp ers kritisch te zijn ten aanzien van de vereiste deskundigheid. De inspectie had tijdens het bezoek een registratiesysteem van diploma s en bevoegdheden van alle ingeschreven zzp ers bij het steunpunt ingezien. Op basis van dat systeem werd de inzet van de zzp ers bepaald voor de vereiste zorg. De steunpuntdirectie hanteerde als aanvulling op het KIWA-register eigen registraties omdat zij dit te onbetrouwbaar vond. Het centraal kantoor van Privazorg AWBZ B.V. maakte steekproefsgewijs uitdraaien van de inzet van de zzp ers zodat het steunpunt kon sturen op een verantwoorde inzet van de zorgverleners. Binnen dit steunpunt werd gewerkt met dertien teams, die elk zorg boden aan ongeveer zes cliënten. Daarop stonden vaste zzp ers die zelf verantwoordelijk waren voor de juiste inzet op de zorgvraag. Vooraf werd door de steunpuntdirectie en de zorgcoördinatoren de match gedaan op zorgvraag en zorgaanbod. De steunpuntdirectie had achteraf een controlemoment ingebouwd. Pagina 11 van 15

12 3.4 Medicatieveiligheid u w > c 0 0 o o W > > 0 Z 4.2 De medicatie wordt alleen gemalen met schriftelijke instemming per geneesmiddel van de arts of apotheker. De zorgaanbieder bepaalt in dialoog met de cliënt of de medicatie geheel of gedeeltelijk in eigen beheer wordt gegeven en legt de gemaakte afspraken daarover vast in het zorg-/ondersteuningsplan. De procedure rondom uitzetten, toedienen en registreren is beschreven in een procedure farmaceutische zorg. Medewerkers die hulp bieden bij de medicatie beschikken 4.5 over een actueel medicatieoverzicht en toedienlijst van de x apotheker. 4 6 Medewerkers signaleren werking en bijwerking van het toegediende geneesmiddel 4 8 Niet GDS medicatie wordt door een tweede bekwaam persoon gecontroleerd, of er is een afspraak met de apotheek dat het geen risicovolle medicatie betreft voor deze cliënt. De medewerker past door de apotheek uitgezette medicatie alleen aan op aantoonbaar voorschrift van de arts. De medewerker parafeert de toegediende of aangereikte medicatie op (door de apotheek verstrekte) toedienlijst Er is geborgd beleid rondom de omvang, indentiteit en opslag van de voorraad geneesmiddelen Toelichting per norm waaraan niet wordt voldaan: 4.5 Twee van de geraadpieegde dossiers bleken niet te beschikken over een actuele toedienlijst van de apotheek, zoals afgesproken met de betrokken beroepsgroepen in de Handreiking Veilige principes in de medicatieketen. Zo werd een dossier aangetroffen met een niet actuele toedienhijst van de apotheek voor het toedienen van insuline. Er werd maandelijks een lijst gekopieerd door de betrokken zzp ers. Op deze lijst was het lastig te zien op welk tijdstip de medicatie verstrekt moest worden. In het dossier was terug te zien dat zzp ers eerst geen medicatielijst tot hun beschikking hadden. Door het maken van MIC-meldingen werd door de zzp ers actie ondernomen en na veelvuldig aandringen werd de huidige lijst aangeleverd. Herhaaldelijk werd bij de apotheker aangegeven dat er een sluitend systeem moest komen. De apotheker leek daarin kennelijk niet zijn verantwoordelijkheid te nemen. Pagina 12 van 15

13 3.5 Vrijheidsbeperking 4i w t t 0.1..I- 0 j w o o.0 o > o > 0 Z De zorgaanbieder beschrijft visie en beleid over preventie, 5.1 besluitvorming en uitvoering van vrijheidsbeperkende x maatregelen. 5 2 Voorafgaand aan de vrijheidsbeperkende maatregel(en) is een (probleem)analyse verricht van het gedrag van de cliënt. In dialoog met cliënt vindt multidisciplinaire besluitvorming 5.4 x plaats over de vrijheidsbeperkende maatregel(en). Een arts of een gedragskundige is verantwoordelijk voor het 5.5 besluit om over te gaan tot de vrijheidsbeperkende x maatregel(en). De cliënt en/of cliëntvertegenwoordiger geeft toestemming 5.6 x voor de vrijheidsbeperkende maatregel(en). Alle vrijheidsbeperkende maatregelen zijn opgenomen in het 5.7 x clientdossier. Medewerkers passen vrijheidsbeperkende maatregel(en) 5.8 x zorgvuldig toe. De zorgaanbieder zorgt voor toetsing en besluitvorming en 5.9 uitvoering, door een niet bij de behandeling betrokken deskundige, als fixatie met onrustband, afzonderen in een x daarvoor bestemde ruimte of separatie wordt toegepast De zorgaanbieder heeft werkinstructies (protocollen) over het toepassen van alle vrijheidsbeperkende maatregelen De zorgaanbieder heeft een registratie van vrijheidsbeperkende maatregelen op locatie- of teamniveau Toelichting algemeen Steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. voldeed aan de gestelde normen voor vrijheidsbeperking. Voorafgaand aan de inzet van maatregelen werden analyses gedaan van het gedrag van de cliënt. Besluiten over het gebruik werden in samenspraak met de cliënt(vertegenwoordiger) en met betrokken disciplines genomen, met de arts als eindverantwoordelijke. Er was een lijst beschikbaar van de vrijheidsbeperkende maatregelen, die werden ingezet binnen het steunpunt en de gebruikte maatregelen werden opgenomen in de betreffende cliëntdossiers. Evaluaties vonden aantoonbaar plaats. Pagina 13 van 15

14 - Resultaatverslag - Brochure - Brochure - Brochure - Brochure - Criteria - Procedure - Computersysteem - Registratielijsten - Registratiesysteem Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland BV op 14 oktober 2015 Bijlage 1 Geraadpieegde documenten De onderstaande documenten zijn door de inspectie gebruikt bij het uitvoeren van het inspectiebezoek en het opstellen van dit rapport. De inspectie heeft de documenten niet in totaliteit beoordeeld, maar op specifieke onderwerpen doorgenomen. - Tussentijds - Map resultaatverslag d.d. 15 juli 2015 naar aanleiding van nspectiebezoek aan PrivaZorg Eemland B.V. op 8 januari 2015; d.d. 5 oktober 2015 naar aanleiding van inspectiebezoek aan PrivaZorg Eemland B.V. op 8 januari 2015; PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk ; informatie voor zelfstandige zorgverleners ; Thuiszorg in de laatste levensfase van PrivaZorg Eemland; Dé thuiszorg waarbij u zich thuisvoelt van PrivaZorg Eemland ; inzet vervanging en facturering in relatie tot borging kwaliteit van zorg (werkinstructies SP), versie ; vrijheidsbeperkende maatregelen/onvrijwillige zorg (versie ); waar binnen inzet zzp ers afgestemd wordt op de zorgvraag; MIC meldingen en bijbehorende MIC analyse over de meldingen; trainingen en bijscholingen; bevoegd- en bekwaamheden. Pagina 14 van 15

15 - Wet - Kwaliteitswet - Wet - Wet - Wet - Wet Wet - Besluit - Besluit - Besluit - Besluit - Besluit - Besluit - Beleidsdocument Handreiking - Handreiking - Intentieverklaring - Klachtenrichtlijn - Kwaliteitsdocument - Landelijke - Nationale - Richtlijn - RIVM - Richtlijn - Risicovolle - Van - Bulletin - Cultuuromslag - De - Extra - Medicatieveiligheid - Richtinggevend Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PriveZorg Eemland B.V. op 14 oktober 2015 Bijlage 2 Overzicht wet- en regelgeving, veld normen, circulaires en rapporten Wetgeving: langdurige zorg (Wlz). zorginstellingen. op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO): Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek. klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ). medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). klachtenbehandeling Bopz. rechtspositieregelen Bopz. middelen en maatregelen Bopz. patiëntendossier Bopz. vaststelling van de minimumeisen voor de (verplichte) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. langdurige zorg. Veld normen: veilig melden, KNMG, werkvoorraad geneesmiddelen, Actiz, GGZ Nederland, VGN, Veilige principes in de medicatieketen, ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG, NPCF, V&VN, Zorg voor Vrijheid, samen naar minder vrijheidsbeperking, CG-raad, LOC-LPR, Platform VG, NIP-NVO, NVAVG, NVVA, Sting, V&VN, ActiZ, VGN en IGZ, gezondheidszorg versie 3.0, KNMG, Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis. instructie voor Toediening Gereedmaken van medicatie in verpleeg- en verzorgingshuizen, V&VN, beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden, Overdracht van medicatiegegevens in de keten, ActiZ, GGZ Ned., IGZ, KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU, NHG, NICTIZ, NPCF, NVVA, NVZ, NVZA, Orde, V&VN, VWS,ZN, FNT, NMT en VGN, Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra, Probleemgedrag, Verenso, medicatie in verband met dubbele controle, KNMG, 2013 incident naar fundament, Movisie, Circulaires en rapporten: Het mag niet, het mag nooit: seksuele intimidatie door hulpverleners in de gezondheidszorg, IGZ, augustus terugdringen vrijheidsbeperking bij kwetsbare groepen in langdurige zorg volop gaande, duidelijke ambities voor 2011 nodig, IGZ, december dagelijkse bezetting en kwaliteit van zorg in instellingen voor langdurige zorg, Nivel, inspanning noodzakelijk voor terugdringen vrijheidsbeperking in langdurige zorg, IGZ, flink verbeterd in herbeoordeelde instellingen langdurige zorg en zorg thuis, IGZ, kader vrijheidsbeperking, VWS, 26 maart Pagina 15 van 15

16

Rapport van het hertoetsbezoek op 13 november 2014 aan R.K. zorgcentrum Roomburgh te Leiden

Rapport van het hertoetsbezoek op 13 november 2014 aan R.K. zorgcentrum Roomburgh te Leiden Rapport van het hertoetsbezoek op 13 november 2014 aan R.K. zorgcentrum Roomburgh te Leiden Utrecht, februari 2015 V1002854 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 26 maart 2015 aan De Hoge Hof te Herveld

Rapport van het hertoetsbezoek op 26 maart 2015 aan De Hoge Hof te Herveld Rapport van het hertoetsbezoek op 26 maart 215 aan De Hoge Hof te Herveld Utrecht, mei 215 V13576 Rapport van het hertoetsbezoek aan De Hoge Hof te Herveld op 26 maart 215 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 6 januari 2015 aan Stichting H.V.P. Zorg, thuiszorgteam Zuiderparklaan te Den Haag

Rapport van het inspectiebezoek op 6 januari 2015 aan Stichting H.V.P. Zorg, thuiszorgteam Zuiderparklaan te Den Haag Rapport van het inspectiebezoek op 6 januari 2015 aan Stichting H.V.P. Zorg, thuiszorgteam Zuiderparklaan te Den Haag Utrecht, maart 2015 V1001355 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 22 januari 2015 aan Residence Bel Park B.V. te Den Haag. Utrecht, mei 2015

Rapport van het hertoetsbezoek op 22 januari 2015 aan Residence Bel Park B.V. te Den Haag. Utrecht, mei 2015 Rapport van het hertoetsbezoek op 22 januari 2015 aan Residence Bel Park B.V. te Den Haag Utrecht, mei 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 18 september 2014 aan Libertas Leiden, thuiszorgteam Vogelvlucht, te Leiden

Rapport van het hertoetsbezoek op 18 september 2014 aan Libertas Leiden, thuiszorgteam Vogelvlucht, te Leiden Rapport van het hertoetsbezoek op 18 september 2014 aan Libertas Leiden, thuiszorgteam Vogelvlucht, te Leiden Utrecht, november 2014 V1002871 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 3 juli 2014 aan Thuiszorg Pantein locatie Veghel

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 3 juli 2014 aan Thuiszorg Pantein locatie Veghel Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 3 juli 2014 aan Thuiszorg Pantein locatie Veghel s-hertogenbosch oktober 2014 V1001278 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 30 september 2014 aan Envida, thuiszorgteam Belfort/Pottenberg te Maastricht. Utrecht, november 2014

Rapport van het inspectiebezoek op 30 september 2014 aan Envida, thuiszorgteam Belfort/Pottenberg te Maastricht. Utrecht, november 2014 Rapport van het inspectiebezoek op 30 september 2014 aan Envida, thuiszorgteam Belfort/Pottenberg te Maastricht Utrecht, november 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 2014 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda. Utrecht december 2014

Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 2014 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda. Utrecht december 2014 Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 214 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda Utrecht december 214 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode...

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 2 september 2014 aan Verzorgings- en verpleeghuis Drieën-Huysen te Vlaardingen

Rapport van het hertoetsbezoek op 2 september 2014 aan Verzorgings- en verpleeghuis Drieën-Huysen te Vlaardingen Rapport van het hertoetsbezoek aan Verzorgings- en verpleeghuis Drieën-Huysen te Vlaardingen Utrecht Oktober 204 V00889 Inhoud Inleiding 3. Aanleiding en belang 3.2 Doelstelling 3.3 Methode 3.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 19 augustus 2014 aan Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland te Tiel

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 19 augustus 2014 aan Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland te Tiel Vastgesteld rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 19 augustus 2014 aan Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland te Tiel Zwolle september 2014 V1001475 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport van het derde hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Utrecht e.o. te Houten op 12 oktober 2015

Rapport van het derde hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Utrecht e.o. te Houten op 12 oktober 2015 Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport van het derde hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Utrecht e.o. te Houten op 12 oktober 2015 Utrecht november

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 26 juni 2014 aan Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam

Rapport van het hertoetsbezoek op 26 juni 2014 aan Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam Rapport van het hertoetsbezoek op 26 juni 214 aan Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam Den Haag, augustus 214 V11171 Rapport van het inspectiebezoek aan Centrum voor Reuma en Revalidatie

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan zorgcentrum Noorderlicht te Hippolytushoef op 2 april 2015

Rapport van het hertoetsbezoek aan zorgcentrum Noorderlicht te Hippolytushoef op 2 april 2015 Rapport van het hertoetsbezoek aan zorgcentrum Noorderlicht te Hippolytushoef op 2 april 205 Utrecht Juni 205 V00528 Inhoud Inleiding 3. Aanleiding en belang 3.2 Doelstelling 3.3 Methode. Toetsingskader.5

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 27 mei 2015 aan Rinette Zorg te Best

Rapport van het hertoetsbezoek op 27 mei 2015 aan Rinette Zorg te Best Rapport van het hertoetsbezoek op 27 mei 215 aan Rinette Zorg te Best Utrecht juni 215 V1527 Rapport van het inspectiebezoek aan Rinette Zorg te Best op 27 mei 215 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 2 april 2014 aan Westerhout te Alkmaar

Rapport van het hertoetsbezoek op 2 april 2014 aan Westerhout te Alkmaar Rapport van het hertoetsbezoek op 2 april 2014 aan Westerhout te Alkmaar Amsterdam April 2014 V1001591 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 1 juli 2014 aan verpleeghuis Mariahoeve te Den Haag

Rapport van het hertoetsbezoek op 1 juli 2014 aan verpleeghuis Mariahoeve te Den Haag Rapport van het hertoetsbezoek op 1 juli 2014 aan verpleeghuis Mariahoeve te Den Haag Den Haag, augustus 2014 V1001784 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het hertoetsbezoek op 24 april 2014 aan Molenstaete te Breda

Vastgesteld rapport van het hertoetsbezoek op 24 april 2014 aan Molenstaete te Breda Vastgesteld rapport van het hertoetsbezoek op 24 april 2014 aan Molenstaete te Breda s-hertogenbosch juni 2014 V1001307 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode...

Nadere informatie

Inspectierapport van het hertoetsbezoek aan ZZG Zorggroep, Rijk van Nijmegen, Thuiszorg te Groesbeek op 15 mei 2014

Inspectierapport van het hertoetsbezoek aan ZZG Zorggroep, Rijk van Nijmegen, Thuiszorg te Groesbeek op 15 mei 2014 Inspectierapport van het hertoetsbezoek aan ZZG Zorggroep, Rijk van Nijmegen, Thuiszorg te Groesbeek Zwolle, augustus 214 V11567 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 2015 aan Villa Oosterveld te Arnhem

Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 2015 aan Villa Oosterveld te Arnhem Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 5 aan Villa Oosterveld te Arnhem Utrecht, oktober 5 V6456 Rapport van het inspectiebezoek aan Villa Oosterveld te Arnhem op 5 augustus 5 Inhoud Inleiding 3.

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 26 november 2014 aan verpleeghuis De Zeven Bronnen te Maastricht. Utrecht, januari 2015

Rapport van het hertoetsbezoek op 26 november 2014 aan verpleeghuis De Zeven Bronnen te Maastricht. Utrecht, januari 2015 Rapport van het hertoetsbezoek op 26 november 2014 aan verpleeghuis De Zeven Bronnen te Maastricht Utrecht, januari 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 25 januari 2016 aan Bethesda Thuiszorg B.V.

Rapport van het hertoetsbezoek op 25 januari 2016 aan Bethesda Thuiszorg B.V. Rapport van het hertoetsbezoek op 25 januari 216 aan Bethesda Thuiszorg B.V. Utrecht, april 216 V11536 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 17 juni 2014 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar

Rapport van het inspectiebezoek op 17 juni 2014 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar Rapport van het inspectiebezoek op 17 juni 214 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar Den Haag Juli 214 V1389 Rapport van het inspectiebezoek op 17 juni 214 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 2014 aan woonzorgcentrum De Meander te Nieuwerkerk aan den IJssel

Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 2014 aan woonzorgcentrum De Meander te Nieuwerkerk aan den IJssel Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 214 aan woonzorgcentrum De Meander te Nieuwerkerk Utrecht december 214 V11276 Rapport van het inspectiebezoek aan op 21 oktober 214 aan woonzorgcentrum De Meander

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan Zorggarant Thuiszorg te Apeldoorn op 4 juni 2015

Rapport van het hertoetsbezoek aan Zorggarant Thuiszorg te Apeldoorn op 4 juni 2015 Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport van het hertoetsbezoek aan Zorggarant Thuiszorg te Apeldoorn op 4 juni 2015 Utrecht, Juli 2015 V1004530 1.4 Methode

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Rivierenland e.o. te Maurik op 25 april 2016

Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Rivierenland e.o. te Maurik op 25 april 2016 Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Rivierenland e.o. te Maurik op 25 april 2016 Utrecht mei 2016 V1008146 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 4 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 31 juli 2014 aan verpleeghuis Residentie Moermont te Bergen op Zoom. Utrecht november 2014

Rapport van het inspectiebezoek op 31 juli 2014 aan verpleeghuis Residentie Moermont te Bergen op Zoom. Utrecht november 2014 Rapport van het inspectiebezoek op 31 juli 2014 aan verpleeghuis Residentie Moermont te Bergen op Zoom Utrecht november 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan verpleeghuis De Wellen te Oss op 4 november 2015

Rapport van het hertoetsbezoek aan verpleeghuis De Wellen te Oss op 4 november 2015 Rapport van het hertoetsbezoek aan verpleeghuis De Wellen te Oss op 4 november 2015 Utrecht, januari 2016 V1005955 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 1 oktober 2014 aan woonzorgcentrum t Huis op de Waard te Leiden

Rapport van het inspectiebezoek op 1 oktober 2014 aan woonzorgcentrum t Huis op de Waard te Leiden Rapport van het inspectiebezoek op 1 oktober 2014 aan woonzorgcentrum t Huis op de Waard te Leiden Den Haag, november 2014 V1002757 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 26 februari 2015 aan Stichting Woonzorgcentrum Raffy te Breda

Rapport van het inspectiebezoek op 26 februari 2015 aan Stichting Woonzorgcentrum Raffy te Breda Rapport van het inspectiebezoek op 26 februari 2015 aan Stichting Woonzorgcentrum Raffy te Breda Utrecht, mei 2015 V1004758 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 20 februari 2014 aan Thuiszorg Pantein locatie Leygraaf te Oss

Rapport van het hertoetsbezoek op 20 februari 2014 aan Thuiszorg Pantein locatie Leygraaf te Oss Rapport van het hertoetsbezoek op 2 februari 214 aan Thuiszorg Pantein locatie Leygraaf te Oss s-hertogenbosch mei 214 V11229 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 7 oktober 2014 aan Humanitas locatie De Steenplaat te Rotterdam

Rapport van het hertoetsbezoek op 7 oktober 2014 aan Humanitas locatie De Steenplaat te Rotterdam Rapport van het hertoetsbezoek op 7 oktober 014 aan Humanitas locatie De Steenplaat te Rotterdam Utrecht, november 014 V1001359 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1. Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 31 maart 2015 aan Smart-Coach te s Hertogenbosch

Rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 31 maart 2015 aan Smart-Coach te s Hertogenbosch Rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 31 maart 215 aan Smart-Coach te s Hertogenbosch Utrecht mei 215 V1465 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 2 september 2014 aan Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland thuiszorgteam Renkum te Renkum

Rapport van het inspectiebezoek op 2 september 2014 aan Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland thuiszorgteam Renkum te Renkum Rapport van het inspectiebezoek op 2 september 2014 aan Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland thuiszorgteam Renkum te Renkum Utrecht november 2014 V1002744 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 16 december 2014 aan Fokus Beemdgras te Pijnacker

Rapport van het inspectiebezoek op 16 december 2014 aan Fokus Beemdgras te Pijnacker Rapport van het inspectiebezoek op 16 december 2014 aan Fokus Beemdgras te Pijnacker Utrecht april 2015 V1003809 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 4 1.3 Methode 4 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het 2 e hertoetsbezoek op 5 november 2015 aan Rumah Kita te Wageningen

Rapport van het 2 e hertoetsbezoek op 5 november 2015 aan Rumah Kita te Wageningen Rapport van het 2 e hertoetsbezoek op 5 november 215 aan Rumah Kita te Wageningen Utrecht, februari 216 V15635 Rapport van het 2e hertoetsbezoek aan Rumah Kita te Wageningen op 5 november 215 Inhoud 1

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 16 september 2014 aan Careyn Zorg Thuis DWO te Delft

Rapport van het inspectiebezoek op 16 september 2014 aan Careyn Zorg Thuis DWO te Delft Rapport van het inspectiebezoek op 16 september 2014 aan Careyn Zorg Thuis DWO te Delft Den Haag, november 2014 V1001210 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 14juli 2015 aan Zorgwaard, locatie de Hoge Weide te Strijen

Rapport van het hertoetsbezoek op 14juli 2015 aan Zorgwaard, locatie de Hoge Weide te Strijen Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport van het hertoetsbezoek op 14juli 2015 aan Zorgwaard, locatie de Hoge Weide te Strijen Utrecht, oktober 2015 V1005208

Nadere informatie

Utrecht Oktober Rapport van het inspectiebezoek op 19 september 2014 aan ZuidZorg Thuiszorg te Veldhoven

Utrecht Oktober Rapport van het inspectiebezoek op 19 september 2014 aan ZuidZorg Thuiszorg te Veldhoven Utrecht Oktober 2014 Rapport van het inspectiebezoek op 19 september 2014 aan ZuidZorg Thuiszorg te Veldhoven Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode...

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 28 maart 2014 aan Thuiszorg Directzorg regio Voorne, Putten, Rozenburg en Goeree-Overflakkee te Brielle

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 28 maart 2014 aan Thuiszorg Directzorg regio Voorne, Putten, Rozenburg en Goeree-Overflakkee te Brielle s-gravenhage juni 2014 Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 28 maart 2014 aan Thuiszorg Directzorg regio Voorne, Putten, Rozenburg en Goeree-Overflakkee te Brielle Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek aan Plataan, de afdelingen somatiek 4 en 6 te Heerlen op 13 maart 2014

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek aan Plataan, de afdelingen somatiek 4 en 6 te Heerlen op 13 maart 2014 Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek aan Plataan, de afdelingen somatiek 4 en 6 te Heerlen s-hertogenbosch mei 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

Rapport van het vervolg inspectiebezoek aan Thuiszorgorganisatie Centraalzorg Vallei & Heuvelrug te Leusden op 3 januari 2014

Rapport van het vervolg inspectiebezoek aan Thuiszorgorganisatie Centraalzorg Vallei & Heuvelrug te Leusden op 3 januari 2014 Rapport van het vervolg inspectiebezoek aan Thuiszorgorganisatie Centraalzorg Vallei & Heuvelrug te Leusden op Amsterdam, februari 2014 V1000732 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 4 november 2014 aan Stichting Verpleeg- en Verzorgingshuis De Leystroom te Breda. Utrecht, januari 2015

Rapport van het hertoetsbezoek op 4 november 2014 aan Stichting Verpleeg- en Verzorgingshuis De Leystroom te Breda. Utrecht, januari 2015 Rapport van het hertoetsbezoek aan Stichting Verpleeg- en Verzorgingshuis De Leystroom te Breda Utrecht, januari 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode...

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek op 12 februari 2014 aan woonzorgcentrum Aelserhof te Elsloo

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek op 12 februari 2014 aan woonzorgcentrum Aelserhof te Elsloo Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek op 12 februari 2014 aan woonzorgcentrum Aelserhof te Elsloo s-hertogenbosch april 2014 V66140 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang...

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan Vilente, locatie De Klinkenberg op 16 december 2015 te Ede

Rapport van het hertoetsbezoek aan Vilente, locatie De Klinkenberg op 16 december 2015 te Ede Rapport van het hertoetsbezoek aan Vilente, locatie De Klinkenberg op 6 december 205 te Ede Utrecht, Maart 206 V006945 Inhoud Inleiding 3. Aanleiding en belang 3.2 Doelstelling 3.3 Methode 3.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Utrecht april Rapport van het inspectiebezoek op 28 januari 2015 aan Breukelderhof te Bennekom

Utrecht april Rapport van het inspectiebezoek op 28 januari 2015 aan Breukelderhof te Bennekom Utrecht april 2015 Rapport van het inspectiebezoek op 28 januari 2015 aan Breukelderhof te Bennekom Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode... 3 1.4 Toetsingskader...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan de Bopz-afdeling van Woonzorgcentrum Bloemswaard te Hillegom op 25 februari 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan de Bopz-afdeling van Woonzorgcentrum Bloemswaard te Hillegom op 25 februari 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan de Bopz-afdeling van Woonzorgcentrum Bloemswaard te Hillegom Utrecht mei 2015 V1004845 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Rikkers-Lubbers te Groningen op 18 maart 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Rikkers-Lubbers te Groningen op 18 maart 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Rikkers-Lubbers te Groningen op 18 maart 2015 Utrecht, Mei 2015 V1004939 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 23 oktober 2014 aan Cordaan, locatie De Werf, Plaatwerkerstraat 6-8 te Amsterdam.

Rapport van het inspectiebezoek op 23 oktober 2014 aan Cordaan, locatie De Werf, Plaatwerkerstraat 6-8 te Amsterdam. Rapport van het inspectiebezoek op 23 oktober 2014 aan Cordaan, locatie De Werf, Plaatwerkerstraat 6-8 te Amsterdam. Utrecht februari 2015 V1002815 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan De Paasbergen te Odoorn op 8 januari 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan De Paasbergen te Odoorn op 8 januari 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan De Paasbergen te Odoorn op 8 januari 2014 Zwolle, juni 2014 V1000022 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 16 oktober 2014 aan zorgcentrum De Wieken te Zierikzee. Den Haag, januari 2015

Rapport van het inspectiebezoek op 16 oktober 2014 aan zorgcentrum De Wieken te Zierikzee. Den Haag, januari 2015 Rapport van het inspectiebezoek op 16 oktober 2014 aan zorgcentrum De Wieken te Zierikzee Den Haag, januari 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 31 oktober 2014 aan Villa Oosterveld te Arnhem

Rapport van het inspectiebezoek op 31 oktober 2014 aan Villa Oosterveld te Arnhem Rapport van het inspectiebezoek op 31 oktober 2014 aan Villa Oosterveld te Arnhem Utrecht, februari 2015 V1002071 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 21 januari 2014 aan woon-en trainingslocatie Traject te Zwolle

Rapport van het inspectiebezoek op 21 januari 2014 aan woon-en trainingslocatie Traject te Zwolle Rapport van het inspectiebezoek op 21 januari 214 aan woon-en trainingslocatie Traject te Zwolle Zwolle, April 214 Rapport van het inspectiebezoek aan woon- en trainingslocatie Traject te Zwolle op 21

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis De Engelenhof te Veenendaal op 16 januari 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis De Engelenhof te Veenendaal op 16 januari 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis De Engelenhof te Veenendaal op 16 januari 2014 Amsterdam, maart 2014 V1000779 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 10 juni 2014 aan woonzorgcentrum Vijverhof te Dordrecht

Rapport van het inspectiebezoek op 10 juni 2014 aan woonzorgcentrum Vijverhof te Dordrecht Rapport van het inspectiebezoek op 10 juni 2014 aan woonzorgcentrum Vijverhof te Dordrecht Den Haag, juli 2014 V1001343 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 27 augustus 2014 aan Amstelring wijkzorg team Hoofddorp Noord te Hoofddorp

Rapport van het inspectiebezoek op 27 augustus 2014 aan Amstelring wijkzorg team Hoofddorp Noord te Hoofddorp Rapport van het inspectiebezoek op 27 augustus 2014 aan Amstelring wijkzorg team Hoofddorp Noord te Hoofddorp Utrecht, oktober 2014 V1001328 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 26 augustus 2014 aan zorgcentrum De Schutse te Sint Annaland

Rapport van het inspectiebezoek op 26 augustus 2014 aan zorgcentrum De Schutse te Sint Annaland Rapport van het inspectiebezoek op 26 augustus 2014 aan zorgcentrum De Schutse te Sint Annaland Den Haag, oktober 2014 V1002763 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 10 december 2014 aan Verpleeghuis Talma Hûs te Veenwouden en Zorgcentrum De Skûle te Metslawier.

Rapport van het inspectiebezoek op 10 december 2014 aan Verpleeghuis Talma Hûs te Veenwouden en Zorgcentrum De Skûle te Metslawier. Rapport van het inspectiebezoek op 10 december 2014 aan Verpleeghuis Talma Hûs te Veenwouden en Zorgcentrum De Skûle te Metslawier te Veen Utrecht, januari 2015 V1004262 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Rapport van het tweede hertoetsbezoek op 11 november 2014 aan Rinette Zorg te Best

Rapport van het tweede hertoetsbezoek op 11 november 2014 aan Rinette Zorg te Best Rapport van het tweede hertoetsbezoek op november 24 aan Rinette Zorg te Best Utrecht december 24 V386 Rapport van het inspectiebezoek aan Rinette Zorg te Best op november 24 Inhoud Inleiding... 3. Aanleiding

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 4 november 2014 aan Zorgboerderij De Vierhoeve te Geesbrug

Rapport van het hertoetsbezoek op 4 november 2014 aan Zorgboerderij De Vierhoeve te Geesbrug Rapport van het hertoetsbezoek op 4 november 214 aan Zorgboerderij De Vierhoeve te Geesbrug Utrecht Januari 215 V133 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 14 augustus 2014 aan Zorgcentrum Aalsmeer te Aalsmeer

Rapport van het inspectiebezoek op 14 augustus 2014 aan Zorgcentrum Aalsmeer te Aalsmeer Rapport van het inspectiebezoek op 14 augustus 2014 aan Zorgcentrum Aalsmeer te Aalsmeer Utrecht, november 2014 V1002751 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 27 januari 2015 aan Woonzorgcentrum De Tien Gemeenten te Purmerend

Rapport van het hertoetsbezoek op 27 januari 2015 aan Woonzorgcentrum De Tien Gemeenten te Purmerend Rapport van het hertoetsbezoek op 7 januari 15 aan Woonzorgcentrum De Tien Gemeenten te Purmerend Utrecht maart 15 V1557 Rapport van het inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum De Tien Gemeenten te Purmerend

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 16 juli 2014 aan Woon- zorg- en dienstencentrum Maarsheerd te Stadskanaal

Rapport van het inspectiebezoek op 16 juli 2014 aan Woon- zorg- en dienstencentrum Maarsheerd te Stadskanaal Rapport van het inspectiebezoek op 16 juli 2014 aan Woon- zorg- en dienstencentrum Maarsheerd te Stadskanaal Utrecht, oktober 2014 1002749 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 6 november 2014 aan Stichting Philadelphia Zorg, Nieuw Buitenzorg, locatie Wilddreef 3 te Leiderdorp.

Rapport van het inspectiebezoek op 6 november 2014 aan Stichting Philadelphia Zorg, Nieuw Buitenzorg, locatie Wilddreef 3 te Leiderdorp. Rapport van het inspectiebezoek op 6 november 2014 aan Stichting Philadelphia Zorg, Nieuw Buitenzorg, locatie Wilddreef 3 te Leiderdorp. Utrecht Januari 2015 V1002501 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 4 november 2014 aan de PG-afdeling van Zorgcentrum Sint Franciscus te Gilze

Rapport van het inspectiebezoek op 4 november 2014 aan de PG-afdeling van Zorgcentrum Sint Franciscus te Gilze Rapport van het inspectiebezoek op 4 november 2014 aan de PG-afdeling van Zorgcentrum Sint Franciscus te Gilze Utrecht april 2015 V1001763 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Marrewijkpad 6 en 9 van Stichting Zuidwester in Spijkenisse op 25 november 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan Marrewijkpad 6 en 9 van Stichting Zuidwester in Spijkenisse op 25 november 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan Marrewijkpad 6 en 9 van Stichting Zuidwester in Spijkenisse op 25 Utrecht, februari 2015 V1002366 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 27 maart 2014 aan rayon de Amstelsprong van s Heeren Loo te Amsterdam

Rapport van het inspectiebezoek op 27 maart 2014 aan rayon de Amstelsprong van s Heeren Loo te Amsterdam Rapport van het inspectiebezoek aan rayon de Amstelsprong van s Heeren Loo te Amsterdam Amsterdam juli 2014 V64425 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan Zorgcentrum De Raatstede te Heerhugowaard op 12 maart 2014

Rapport van het hertoetsbezoek aan Zorgcentrum De Raatstede te Heerhugowaard op 12 maart 2014 Rapport van het hertoetsbezoek aan Zorgcentrum De Raatstede te Heerhugowaard op 12 maart 214 Amsterdam, mei 214 V1375 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 17 februari 2015 aan thuiszorgteam RAZ in ECR Sibelius te Oss

Rapport van het hertoetsbezoek op 17 februari 2015 aan thuiszorgteam RAZ in ECR Sibelius te Oss Rapport van het hertoetsbezoek op 17 februari 015 aan thuiszorgteam RAZ in ECR Sibelius te Oss Utrecht, maart 015 V100466 Vooraf Op grond van de bevindingen in dit rapport, het gesprek met de raad van

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 13 januari 2015 aan Zorgboogcentrum de Nieuwenhof te Deurne

Rapport van het inspectiebezoek op 13 januari 2015 aan Zorgboogcentrum de Nieuwenhof te Deurne Rapport van het inspectiebezoek op 13 januari 2015 aan Zorgboogcentrum de Nieuwenhof te Deurne Utrecht Maart 2015 V1001363 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorggarant thuiszorg locatie Apeldoorn op 2 december 2013

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorggarant thuiszorg locatie Apeldoorn op 2 december 2013 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorggarant thuiszorg locatie Apeldoorn op 2 december 2013 Amsterdam, april 2014 V1000535 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 18 februari 2015 aan Evean Eduard Douwes Dekker te Amsterdam

Rapport van het hertoetsbezoek op 18 februari 2015 aan Evean Eduard Douwes Dekker te Amsterdam Rapport van het hertoetsbezoek op 8 februari 5 aan Evean Eduard Douwes Dekker te Amsterdam Utrecht mei 5 V385 Rapport van het inspectiebezoek aan Evean Eduard Douwes Dekker te Amsterdam op 8 februari 5

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Lauwershof te Oudorp op 25 maart 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Lauwershof te Oudorp op 25 maart 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Lauwershof te Oudorp op 25 maart 2014 Amsterdam, mei 2014 V65595 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan Zorgcentrum Westerkim te Nieuw-Vennep op 3 december 2014

Rapport van het hertoetsbezoek aan Zorgcentrum Westerkim te Nieuw-Vennep op 3 december 2014 Rapport van het hertoetsbezoek aan Zorgcentrum Westerkim te Nieuw-Vennep op 3 december 2014 Utrecht, januari 2015 V1002688 Rapport van het hertoetsbezoek op 3 december 2014 aan Zorgcentrum Westerkim te

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 19 maart 2015 aan woon-zorgcomplex Slinge te Rotterdam

Rapport van het inspectiebezoek op 19 maart 2015 aan woon-zorgcomplex Slinge te Rotterdam Rapport van het inspectiebezoek op 19 maart 2015 aan woon-zorgcomplex Slinge te Rotterdam Utrecht mei 2015 V1004836 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode...

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan de Bopz-afdeling van Woon- en Zorgcentrum Avond licht te Herwijnen op 16 april 2015

Rapport van het hertoetsbezoek aan de Bopz-afdeling van Woon- en Zorgcentrum Avond licht te Herwijnen op 16 april 2015 Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport van het hertoetsbezoek aan de Bopz-afdeling van Woon- en Zorgcentrum Avond licht te Herwijnen Utrecht Juli 2015

Nadere informatie

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 26 juli 2013 aan de psychogeriatrische afdeling van Thebe Park Stanislaus te Moergestel

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 26 juli 2013 aan de psychogeriatrische afdeling van Thebe Park Stanislaus te Moergestel Definitief rapport van het inspectiebezoek op 26 juli 2013 aan de psychogeriatrische afdeling van Thebe Park Stanislaus te Moergestel s-hertogenbosch september 2013 V63891 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan De Bremhorst te Bilthoven op 17 april 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan De Bremhorst te Bilthoven op 17 april 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan De Bremhorst te Bilthoven op 17 april 2014 Amsterdam, mei 2014 V1001200 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 29 juli 2014 aan Ipse de Bruggen locatie Schievaart, Gaardenpad 2b te Schiedam

Rapport van het inspectiebezoek op 29 juli 2014 aan Ipse de Bruggen locatie Schievaart, Gaardenpad 2b te Schiedam Rapport van het inspectiebezoek op 29 juli 2014 aan Ipse de Bruggen locatie Schievaart, Gaardenpad 2b te Schiedam Den Haag september 2014 V1000387 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 20 februari 2014 aan Stichting Het Hof, locatie Logement de Molen te Wageningen

Rapport van het inspectiebezoek op 20 februari 2014 aan Stichting Het Hof, locatie Logement de Molen te Wageningen Rapport van het inspectiebezoek op 20 februari 2014 aan Stichting Het Hof, locatie Logement de Molen te Wageningen Amsterdam April 2014 V1000905 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan Woonzorgcentrum De Tien Gemeenten te Purmerend op 24 april 2014

Rapport van het hertoetsbezoek aan Woonzorgcentrum De Tien Gemeenten te Purmerend op 24 april 2014 Rapport van het hertoetsbezoek aan Woonzorgcentrum De Tien Gemeenten te Purmerend Amsterdam juni 2014 V1000871 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 29 oktober 2015 aan Herbergier Arnhem te Arnhem

Rapport van het hertoetsbezoek op 29 oktober 2015 aan Herbergier Arnhem te Arnhem Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport van het hertoetsbezoek op 29 oktober 2015 aan Herbergier Arnhem te Arnhem Utrecht, januari 2016 V1006591 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 1 mei 2014 aan Huize Valckenbosch, locatie van Stichting Antroz, te Zeist

Rapport van het hertoetsbezoek op 1 mei 2014 aan Huize Valckenbosch, locatie van Stichting Antroz, te Zeist Rapport van het hertoetsbezoek op 1 mei 2014 aan Huize Valckenbosch, locatie van Stichting Antroz, te Zeist Amsterdam juli, 2014 V1001744 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Methode 3 1.3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 27 november 2014 aan De Klinkenberg te Ede

Rapport van het inspectiebezoek op 27 november 2014 aan De Klinkenberg te Ede Rapport van het inspectiebezoek op 27 november 2014 aan De Klinkenberg te Ede Utrecht, maart 2015 V1002069 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan TSN Hengelo op 19 november 2013

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan TSN Hengelo op 19 november 2013 Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan TSN Hengelo op 19 november 2013 Zwolle, februari 2014 V1000186 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 30 september 2014 aan woonzorgcentrum Patria te Bussum

Rapport van het hertoetsbezoek op 30 september 2014 aan woonzorgcentrum Patria te Bussum Rapport van het hertoetsbezoek op aan woonzorgcentrum Patria te Bussum Amsterdam, oktober 214 V1256 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader 4

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan Hermes Huis in Bosch en Duin op 12 januari 2016

Rapport van het hertoetsbezoek aan Hermes Huis in Bosch en Duin op 12 januari 2016 Rapport van het hertoetsbezoek aan Hermes Huis in Bosch en Duin op 12 januari 2016 Utrecht, maart 2016 V1008104 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 4 1.3 Methode 4 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Frankeland te Schiedam op 12 maart 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Frankeland te Schiedam op 12 maart 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Frankeland te Schiedam op 12 maart 2015 Utrecht juni 2015 V1004943 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4

Nadere informatie

Utrecht, december Rapport van het hertoetsbezoek aan woonzorgcentrum Waalstaete te Arnhem op 29 september 2015

Utrecht, december Rapport van het hertoetsbezoek aan woonzorgcentrum Waalstaete te Arnhem op 29 september 2015 Utrecht, december 2015 Rapport van het hertoetsbezoek aan woonzorgcentrum Waalstaete te Arnhem op 29 september 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode...

Nadere informatie

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 27 november 2013 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 27 november 2013 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar Definitief rapport van het inspectiebezoek op 27 november 2013 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar Den Haag, januari 2014 V-1000389 2014-1019803 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3

Nadere informatie

In deze rapportbrief zijn de bevindingen van het inspectiebezoek samengevat.

In deze rapportbrief zijn de bevindingen van het inspectiebezoek samengevat. > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Olcea Multiculturele Zorg B.V. T.a.v. N.N. Sportlaan Driene 8-10 7552 HA HENGELO Onderwerp vastgestelde rapportbrief inspectiebezoek 26 januari 2018 Bezoekadres

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 16 januari 2014 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 16 januari 2014 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 16 januari 2014 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda s-hertogenbosch maart 2014 V65795 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 9 januari 2014 aan Vitalis Wilgenhof te Eindhoven

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 9 januari 2014 aan Vitalis Wilgenhof te Eindhoven Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 9 januari 2014 aan Vitalis Wilgenhof te Eindhoven s-hertogenbosch maart 2014 V61894 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 4 juni 2013 aan Groene Kruis Thuiszorg, regio Venlo, locatie centrum-noord te Venlo

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 4 juni 2013 aan Groene Kruis Thuiszorg, regio Venlo, locatie centrum-noord te Venlo Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan Groene Kruis Thuiszorg, regio Venlo, locatie centrum-noord te Venlo V61376 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding en belang 4 1.2 Doelstelling 4 1.3 Methode

Nadere informatie

Stichting Aafje thuiszorg, huizen, zorghotels Raad van bestuur Postbus AP ROTTERDAM

Stichting Aafje thuiszorg, huizen, zorghotels Raad van bestuur Postbus AP ROTTERDAM > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Stichting Aafje thuiszorg, huizen, zorghotels Raad van bestuur Postbus 8604 3009 AP ROTTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek op 7 maart 2014 aan woonzorglocatie Buurstede afdeling Ameland te Oosterhout

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek op 7 maart 2014 aan woonzorglocatie Buurstede afdeling Ameland te Oosterhout Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek op 7 maart 2014 aan woonzorglocatie Buurstede afdeling Ameland te Oosterhout s-hertogenbosch juni 2014 V1001491 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 12 mei 2015 aan Hermes Huis te Bosch en Duin

Rapport van het hertoetsbezoek op 12 mei 2015 aan Hermes Huis te Bosch en Duin Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport van het hertoetsbezoek op 12 mei 2015 aan Hermes Huis te Bosch en Duin Utrecht, Juni 2015 V1004740 Rapport van

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 12 september 2013 aan ZorgSaam Thuiszorg West Zeeuws Vlaanderen te IJzendijke

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 12 september 2013 aan ZorgSaam Thuiszorg West Zeeuws Vlaanderen te IJzendijke Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 12 september 2013 aan ZorgSaam Thuiszorg West Zeeuws Vlaanderen te IJzendijke s-gravenhage november 2013 V65319 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang

Nadere informatie

Zorggroep Charim Aan de raad van bestuur Grote Beer HK VEENENDAAL

Zorggroep Charim Aan de raad van bestuur Grote Beer HK VEENENDAAL > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Zorggroep Charim Aan de raad van bestuur Grote Beer 10 3902 HK VEENENDAAL Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120

Nadere informatie

Utrecht, maart Rapport van het hertoetsbezoek op 8 januari 2015 aan Zorgcentrum Coornhert State te Heerenveen

Utrecht, maart Rapport van het hertoetsbezoek op 8 januari 2015 aan Zorgcentrum Coornhert State te Heerenveen Utrecht, maart 205 Rapport van het hertoetsbezoek op 8 januari 205 aan Zorgcentrum Coornhert State te Heerenveen Inhoud Inleiding... 3. Aanleiding en belang... 3.2 Doelstelling... 3.3 Methode... 3.4 Toetsingskader...

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 28 september 2015 aan Woon- en Zorgcentrum t Huis op de Waard te Warmond

Rapport van het hertoetsbezoek op 28 september 2015 aan Woon- en Zorgcentrum t Huis op de Waard te Warmond Rapport van het hertoetsbezoek op 28 september 2015 aan Woon- en Zorgcentrum t Huis op de Waard te Warmond Utrecht, november 2015 V1005570 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie