Een evaluatie van open warmtenetten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een evaluatie van open warmtenetten"

Transcriptie

1 Een evaluatie van open warmtenetten Een studie voor Eneco Warmte & Koude 07/10/2015 Faruk Dervis, Sam Nierop, Ewald Slingerland

2 De Warmtevisie stelt open netten voor om de groei van collectieve warmtenetten te versnellen In de Warmtevisie presenteert Minister Kamp een brede aanpak om de warmtevoorziening te verduurzamen. Uitgangspunt is dat aardgas in 2050 grotendeels zal moeten verdwijnen als bron van warmte in de gebouwde omgeving. Zo moet ook worden voorkomen dat Nederland afhankelijk wordt van Russisch gas, nu de Nederlandse gaswinning afneemt. De Warmtevisie beoogt regionale diversiteit aan warmtetechnieken: warmtepompen, WKO, aardwarmte, biomassaketels en restwarmte, afhankelijk van het lokale aanbod en het profiel van de warmtevraag. In binnensteden zal dit voor een aanzienlijk deel door collectieve warmtelevering via warmtenetten zijn, die dus moeten groeien. In de Warmtevisie constateert de Minister dat het potentieel voor collectieve warmtelevering niet voldoende benut wordt. Risico s rond de leveringszekerheid en de magere rendementen van restwarmteprojecten worden genoemd als belangrijkste oorzaken hiervan. Er wordt tevens verwezen naar de ongelijkwaardige positie van warmte naast gas en elektriciteit. De Minister vraagt zich af of open netten deze situatie kunnen verbeteren en laat nieuwe marktmodellen onderzoeken. De term open net is een abstract verzamelbegrip dat refereert aan de geslotenheid in de bestaande situatie, waarin: Warmteleveranciers monopolisten zijn Warmteleverancier en netwerkeigenaar één (vaak private) partij is Deze netwerkeigenaar-leverancier naar eigen inzicht beslist over het aansluiten van warmteproducenten Er een beperkt aantal warmteproducenten is. De term marktmodel verwijst naar een set rollen, verantwoordelijkheden en afspraken van/tussen partijen actief in de warmteketen, al dan niet vastgelegd in regulering. De term marktwerking verwijst naar een situatie waarin (prijs)informatie beschikbaar is waarmee marktpartijen en investeerders kunnen overwegen om actief te zijn op een markt. Deze activiteit concurreert met die van anderen, waardoor een evenwichtsprijs tot stand komt bij een bepaald vraag en aanbod. De mate van marktwerking is een uitkomst van het gekozen marktmodel. Doelstellingen van open netten kunnen betrekking hebben op verschillende schakels in de warmteketen: Productie Netbeheer Levering Verbeteren van de mogelijkheden voor nieuwe producenten om warmte in te voeden. Creëren van aantrekkelijker business model voor bedrijven met restwarmte. Warmte krijgt gelijkwaardige plek krijgt ten opzichte van gas en elektriciteit. Bevorderen van integrale beslissingen omtrent ontwikkeling van energienetwerken. Verbeteren van de mogelijkheden voor nieuwe leveranciers om warmte te leveren. Realiseren van meer keuzevrijheid voor afnemers. 2

3 Er zijn verschillende invalshoeken voor het openen van netten Open netten in verschillende schakels in de warmteketen De schakels in de warmteketen kennen ieder hun eigen vorm van ingrijpen om openheid te realiseren: Openen van productiezijde: makkelijkere toegang voor nieuwe producenten Openen van leveringszijde: makkelijkere toegang voor nieuwe leveranciers Splitsen van netwerkeigendom en productie/levering Voor iedere vorm van ingrijpen bestaan verschillende varianten, afhankelijk van de mate waarin derdentoegang of splitsing wordt doorgevoerd. Third party access kent verschillende vormen Third party access (TPA, ofwel derdentoegang) is het regelen van toegang van niet-netwerkeigenaren tot een netwerk. Hiervoor bestaan drie reguleringsvormen: Vrijwillige negotiated TPA Verplichte negotiated TPA Regulated TPA Onderhandelingen tussen netwerkeigenaar en derde producent of leverancier over toegang. Onderhandelingen tussen netwerkeigenaar en derde producent of leverancier over toegang met bepaalde vormvereisten. Voorafgaande normstelling over toegang derde producenten/leveranciers, bijvoorbeeld aan de hand van tarieven en technische voorwaarden. Deze vormen van ingrijpen kunnen in principe allemaal gecombineerd worden tot een marktmodel. Maar niet alle combinaties zijn even zinvol: TPA voor leveranciers is vaak alleen zinvol in combinatie met TPA producenten. Het ligt voor de hand om bij toegang van derden-leveranciers ook een TPA voor producenten te hebben, zodat leveranciers en producenten de mogelijkheid hebben eigen productiebronnen aan te sluiten waarmee geconcurreerd kan worden met de geïntegreerde netbeheerder. Toch is dit niet strikt noodzakelijk, bijvoorbeeld in een situatie waarin reeds meerdere producenten aanwezig zijn. Als er te weinig concurrentie aan de productiezijde is, kunnen producenten leveranciers tegen elkaar uitspelen, wat leidt tot een hogere kostprijs voor de te leveren warmte. Splitsing is in theorie mogelijk in combinatie met alle andere situaties, maar meest zinvol in combinatie met TPA aan beide zijden van de keten. Splitsing is echter in principe ook mogelijk zonder dat er meerdere leveranciers actief zijn. Het doel kan dan zijn dat een onafhankelijke netbeheerder zich onpartijdiger kan opstellen bij de aansluiting van nieuwe warmteproducenten of anderszins onpartijdige beslissingen kan maken bij de ontwikkeling van het netwerk. 3

4 We beoordelen de meest relevante marktmodellen in termen van betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid In onze analyse kijken we daarom naar de volgende 3 marktmodellen: 1. Sterkere TPA aan producentenzijde, met instandhouding van single buyer principe 2. Sterkere TPA aan leverancierszijde, gecombineerd met TPA aan producentenzijde 3. Splitsing voor de volgende varianten: a) Alleen transportnet onderbrengen bij onafhankelijk netbeheerder b) Volledige netwerk onderbrengen bij onafhankelijk netbeheerder c) Idem, inclusief prijsvorming via onafhankelijk handelsplatform en programmaverantwoordelijkheid (E & G model) Niet gesplitst Gesplitst 1 leverancier TPA leveranciers 1 leverancier TPA leveranciers 1 producent Gesloten net TPA producenten Marktmodel 1 Marktmodel 2 Marktmodel 3 Schematische indeling van behandelde marktmodellen aan de hand van de drie reguleringsvormen Deze marktmodellen beoordelen we in termen van betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid: Betaalbaarheid: de prijs die warmteafnemers betalen. Betrouwbaarheid: korte en lange termijn leveringszekerheid. Voor de lange termijn speelt de investeringszekerheid een belangrijke rol. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle ketenspelers voldoende inkomsten hebben zodat zij de nodige investeringen kunnen doen. Duurzaamheid: het aantal aansluitingen op warmtenetten en de emissiefactor van geleverde warmte. Soms betreft dit een delicate afweging, waarbij spanningsvelden ontstaan. Meer openheid biedt mogelijk kansen om meer duurzame warmte en restwarmte te ontsluiten, maar tegelijkertijd is er een risico dat marktwerking juist een minder duurzaam alternatief stimuleert en meer duurzame warmte uit de markt prijst. 4

5 De drie marktmodellen laten zich als volgt samenvatten Marktmodel 1: sterkere vorm van TPA voor producenten Geïntegreerde netwerkeigenaar-leverancier (single buyer) koopt warmte in en heeft leveringsplicht. In de huidige situatie is sprake van vrijwillige negotiated TPA. Sterkere vorm zou zijn verplichte negotiated TPA (vormvereisten voor onderhandeling of verplichte aanbesteding) of regulated TPA (ex-ante voorgeschreven toegangsvoorwaarden). Marktmodel 2: sterkere vorm van TPA voor leveranciers Ook wel het telecommodel : geïntegreerde netwerkeigenaar-leverancier, biedt toegang aan derden-leveranciers die daarvoor een redelijke vergoeding betalen. Leveranciers hebben eigen productie of maken afspraken met producenten. Afnemers kunnen hun leverancier kiezen. Vooral zinvol met TPA voor producenten. Reguleringsvorm 3: splitsing tussen netwerkeigendom en levering Aanstellen van onafhankelijke netbeheerder die niet meer als leverancier of producent optreedt. Mogelijk op gehele netwerk of alleen transportnetwerk. Prijsvorming tussen producent en leverancier gaat via bilaterale afspraken of onafhankelijk handelsplatform (à la APX/ENDEX en TTF). Onafhankelijke netbeheerder kan netbalancering als taak hebben, naar analogie van de gas- en elektriciteitsmarkt. Arcering: niet noodzakelijke component. Het is mogelijk dat de bestaande partij geen productie of levering meer doet, voor leesbaarheid niet weergegeven 5

6 Voor de splitsingsvorm bestaan drie varianten Reguleringsvorm 3a: splitsing van alleen transportnetwerk Onafhankelijke netbeheerder voor transportnetwerk. Op transportnetwerk kunnen meerdere geïntegreerde distributienetwerkeigenaar-leveranciers aansluiten, maar splitsing is ook mogelijk bij 1 eigenaarleverancier. Er is ook TPA voor leveranciers mogelijk op het distributienet van de geïntegreerde eigenaarleverancier. Reguleringsvorm 3b: splitsing van gehele netwerk (onderste afbeelding vorige slide) Prijsvorming vindt plaats via bilaterale afspraken producent-leverancier Reguleringsvorm 3c: splitsing van gehele netwerk met onafhankelijk handelsplatform Vergelijkbaar met marktmodel elektriciteits- en gassector. Prijsvorming (deels) via onafhankelijk handelsplatform (à la APX/ENDEX en TTF). Aan de productie- en leveringszijde zijn er programmaverantwoordelijke partijen (PV-partijen) die programma s communiceren met de netbeheerder. Op het handelsplatform wordt de optimale match gemaakt tussen vraag en aanbod (voor de laagst mogelijke prijs). Iedere productie-unit en afnemer valt onder een PVpartij. Omgekeerd hoeft niet iedere producent of leverancier ook PV-partij te zijn. Netbeheerder kan verantwoordelijk zijn voor netbalancering. Arcering: niet noodzakelijke component. Het is mogelijk dat de bestaande partij geen productie of levering meer doet, voor leesbaarheid niet weergegeven. Groen/blauw: PV-partij, kunnen zowel bestaande als nieuwe producenten/leveranciers zijn 6

7 Warmtenetten hebben enkele bijzondere kenmerken die van invloed zijn op de haalbaarheid van marktmodellen Warmtenetten zijn een lokaal fenomeen Warmte is over beperkte afstand te transporteren: netwerkverliezen in warmtenetwerken zijn 15-25%, vergeleken met circa 2% bij gas en 5% bij elektriciteit Netwerkkosten voor warmtenetten zijn verhoudingsgewijs groot. Dit komt onder meer omdat bij warmte zowel een aanvoer- als een retourleiding nodig is en de energiedichtheid van warmte veel lager is dan van gas waardoor grotere leidingen nodig zijn om dezelfde hoeveelheid energie te distribueren. Het aantal hoge temperatuur productiebronnen is beperkt, en zeer locatieafhankelijk (industrie, energiecentrales, toekomstige aardwarmtebronnen). Warmtenetten Elektriciteitsnet Als gevolg hiervan zijn warmtenetten van een andere schaal dan elektriciteits- en gasnetten Nederlandse woningen gebruiken grofweg 10 miljard m 3 gas voor ruimteverwarming: circa 300 PJ. Een warmtenetwerk met woningen (het grootste net in Nederland) neemt circa 4 PJ aan warmte af. De grootste warmtenetten in Zweden en Duitsland, waar nadrukkelijk is gekeken naar open netten, zijn 5-10 keer groter dan die in Nederland. Warmtenetten kennen locatieafhankelijke variatie in fysieke parameters Er zijn meerdere variërende parameters in een warmtenetwerk (druk, stroomsnelheid, aanvoer- en retourtemperatuur), die bovendien variëren naarmate de afstand tot de productiebron toeneemt. Dit maakt het onderling verbinden van warmtenetwerken dan wel het inkoppelen van nieuwe productiebronnen op een optimaal efficiëntieniveau ingewikkelder dan bij elektriciteits- en gasnetten. Warmtenetten kenmerken zich door technisch-economische ketenoptimalisatie Productie en afname zijn op elkaar gestemd in termen van hoeveelheid en jaarprofiel. Er is een bepaalde verhouding tussen base-load vermogen en piek/back-up vermogen waarbij het productiepark rendabel is. Als deze verhouding verandert kan dit niet-lineaire gevolgen hebben voor de business case van het productiepark. Voor de rentabiliteit van het productievermogen zijn van belang: het aantal vollasturen, het percentage deellast, elektriciteitsproductie en -prijzen, en must-run versus like-to-run. Bovengenoemde kenmerken zijn vaak tegelijkertijd van invloed Zo leidt het overdimensioneren van een warmtenet in voorbereiding op aansluiting van meer productievermogen en warmteafname tot relatief hoge additionele kapitaalslaten (hoge kosten warmtenet), extra leidingverliezen (lager debiet) en potentieel ongunstige exploitatie van het productiepark. De uitgangspositie van warmtenetten is daarmee aanzienlijk anders dan die van elektriciteits- en gasnetten bij het begin van de liberalisering. Toen bestonden al nationale elektriciteits- en gasnetwerken met interconnectie tussen regio s en meerdere productiebronnen. Deze waren tot stand gekomen doordat er een concrete aanleiding was: vergroten van de netstabiliteit (elektriciteit) en dominantie van één productiebron (gas). Met de interconnectie waren aanzienlijke investeringen door gemeentelijke en regionale energiebedrijven gemoeid (in publieke handen). 7

8 Een nieuwe bron kan een significante impact hebben op de rentabiliteit van bestaande bronnen In warmtenetwerken wordt de warmtevraag voor een groot deel geleverd door één (of soms meerdere) basislastbron(nen). Dit betekent dat een basislastbron met een capaciteit van 30% al gemiddeld 80% van de warmtevraag kan dekken. Het vermogen van de basislast is daarmee afgestemd op de jaarbelastings-duurkromme. Deze afstemming is vastgelegd in langjarige afspraken in de keten. 100% 30% Capaciteit Basislast Pieklast Een nieuwe, goedkopere bron met een capaciteit van 15% van de totale warmtevraag kan grotendeels de plaats innemen van bestaande bronnen, zodat de rentabiliteit van deze bronnen sterk vermindert. Dit kan weliswaar lagere kosten voor de warmte betekenen maar heeft grote impact op de investeringszekerheid in de keten. 100% 30% Capaciteit Nieuwe bron 8760 Uren per jaar In het elektriciteitssysteem is sprake van een veelvoud van bronnen met allemaal een eigen kostenprofiel, waardoor de impact van nieuwe productiecapaciteit veel diffuser is. 15% 8760 Uren per jaar 8

9 Sterkere TPA aan de productiezijde (model 1) kan bijdragen aan meer incentives om warmteaanbod te benutten Dit vergt echter wel zeer flexibele regulering omtrent prijsbepaling en rendementseffecten. Een sterkere vorm van TPA kan meer inzicht bieden in mogelijke verdiensten voor potentiele warmteproducenten. In de huidige situatie is deze markt weinig zichtbaar omdat alles op basis van vrijwillige onderhandelingen gaat. Inkoopcondities- en tarieven worden bilateraal vastgelegd in commerciële (vertrouwelijke), langjarige afspraken en zijn niet openbaar bekend. TPA kan dit mogelijk oplossen: het wordt bekend onder welke voorwaarden in principe toegang kan worden verleend aan een producent. Het bepalen van de inkoopprijs voor warmte is echter niet eenduidig omdat er sprake is van ketenoptimalisatie. De inkoopprijs is afhankelijk van de situatie in het net, het moment van leveren (dag, week en seizoensprofielen), gas-, kolen- en elektriciteitsprijzen, de verdeling tussen piek en baseload, etc. Als er sprake is van eigen productiebronnen van de single buyer bestaat er het risico op kruissubsidiering, waardoor de eigen productie goedkoper kan lijken dan deze daadwerkelijk is. Andere warmteproducenten zijn dan niet concurrerend. Dit wijst in de richting van een gereguleerde methode voor prijsbepaling en andere toelatingscondities, die rekening houdt met complexiteit en onderlinge variëteit van netten. Deze methode moet ook rekening houden met negatieve rendementseffecten op bestaande productiebronnen als gevolg van toevoeging van een nieuwe productiebron, om te voorkomen dat er stranded assets en negatieve impact op de investeringszekerheid ontstaan. Er is bovendien vaak sprake van langjarige (tot 30 jaar) contracten om de leveringszekerheid te kunnen garanderen. Eenzijdig openbreken leidt tot verlies in de keten, omdat de producent de warmte niet op een ander net kan leveren, zoals bij elektriciteit of gas. Iedere producent heeft zijn eigen kostencurve, waardoor het op bepaalde momenten voor de een voordeliger is warmte te produceren dan voor de ander. De single buyer zal dus per uur of per kwartier een inkoopprijs voor warmte moeten bepalen. In de relatief kleine Nederlandse warmtenetten is het te verwachten effect van concurrentie aan de productiezijde beperkt Binnen de huidige typische netwerkomvang is het aantal mogelijke producenten beperkt, ook gezien de minimale schaalgrootte van warmtebronnen om economisch aantrekkelijk te zijn. Hoge temperatuur restwarmte is schaars en zeer locatieafhankelijk. Nieuwe producenten hebben een beperkt effect op de verkoopprijs omdat het netwerkdeel bij warmte een relatief groot aandeel in de totale kostprijs is. TPA voor producenten lijkt daarom vooral zinvol als netten vergroot worden door ze onderling te verbinden met transportleidingen, zoals voorgenomen in de plannen voor de Warmterotonde Zuid-Holland. Dit vereist grote investeringen die in de gas- en elektriciteitsmarkt voorafgaand aan de liberalisatie met publieke middelen zijn gedaan. TPA kan leiden tot grotere beschikbaarheid van duurzame warmte en restwarmte Dit kan indirect tot versnelde groei van warmtenetten leiden, als er sprake is van verlaging van de verkoopprijs met behoud van rendement en investeringszekerheid voor alle partijen. Concurrentie kan ook leiden tot dominantie van minder duurzame warmte (bijvoorbeeld restwarmte uit kolencentrales), eventueel te verhelpen met een voorrangssysteem. Onderzoek door Zweeds Energieagentschap In het onderzoeksprogramma Fjärrsyn is door middel van modellering onderzocht wat de verwachte gevolgen van TPA aan productiezijde zijn op de rendementen van bestaande warmteproducenten in Zweden. Uit de resultaten blijkt dat de toevoeging van nieuwe productiecapaciteit kan leiden tot een aantal procenten rendementsverlies. In netten met een grootte vergelijkbaar aan Nederlandse netten worden financiële rendementen van huidige producenten negatief. 9

10 Sterkere TPA aan de leverancierszijde (model 2) kent vooral nadelen Regulering omtrent kosten voor nettoegang zou moeten voorzien in een veelvoud van situaties. Het gebrek aan afnamezekerheid zou gecompenseerd moeten worden door (publieke) garanties. TPA voor leveranciers betekent dat tarieven voor netwerktoegang bekend moeten zijn. Netwerkkosten zijn niet zondermeer duidelijk: Netwerk- en leveringskosten van de geïntegreerde netwerkeigenaar/leverancier zijn moeilijk te scheiden. Ook hier bestaat het risico op kruissubsidiering: de geïntegreerde netwerkeigenaar/leverancier heeft een prikkel om kosten aan het netwerk toe te schrijven waardoor de kosten voor toegang van derden zo hoog mogelijk uitvallen. Netwerkkosten en warmteafname vertonen onderlinge afhankelijkheid. Uitkoeling van de warmte bij de afnemer is mede bepalend voor de efficiëntie van het net (en ook die van de productie). Netwerkkosten zijn deels afhankelijk van de hoeveelheid warmte die getransporteerd wordt. In een relatief zacht jaar wordt er minder warmte getransporteerd maar zijn de netwerkkosten nagenoeg gelijk. Een warmtenet kent variabiliteit in efficiency en kosten per locatie, die nu uitgemiddeld worden in de business case. Netverliezen en de kosten voor toegang moeten in redelijke verhouding tot elkaar staan. Het moet daarnaast duidelijk zijn hoe nieuwe investeringen in het net betaald worden uit de bijdrage van de (derden-)leveranciers. Dit pleit dus wederom voor een gereguleerde methode om netwerkkosten te bepalen, die flexibel is en rekening houdt met alle partijen. Indien TPA leidt tot sterk verminderde afnamezekerheid zal de investeringsbereidheid in netwerken en productie sterk afnemen Dit is niet per se het geval: indien er aansluitplicht geldt, of er de facto geen alternatieve warmtevoorziening voorhanden is in een gebied, is er redelijke zekerheid over de langjarige afname. Dit geldt echter vooral voor woningen, voor zakelijke afnemers bestaan vaak wel alternatieven. Wanneer er geen sprake is van aansluitplicht (zoals in veel binnensteden) vermindert de afnamezekerheid wel sterk. Grote investeringen in productie of infrastructuur kunnen zodoende niet rekenen op inkomsten op de lange termijn, waardoor de investeringsbereidheid in warmtenetwerken en productievermogen flink zal afnemen. Leveranciers kunnen geen langjarige inkoopcontracten met producenten meer afsluiten, waardoor de leveringszekerheid op losse schroeven komt te staan. Het effect van niet-nakoming door een producent (zolang dit niet kan worden opgevangen door een voldoende aantal overgebleven producenten) is zeer groot: er moet een aanzienlijk periode overbrugd worden met duurdere capaciteit. De ruimte die netwerktoegang biedt voor economische efficiëntieverbetering, eventueel resulterend in lagere tarieven, is beperkt. Er verandert niets aan de netwerkkosten. Elke leverancier heeft een leveringsplicht, waarvoor in principe backup- en piekcapaciteit ingekocht moet worden. Dit kunnen zij bij één partij onderbrengen, maar dit vermindert de ruimte voor prijsdifferentiatie tussen aanbieders (en de potentiële voordelen van marktwerking). In theorie kan het NMDA-principe uit de Warmtewet in dit model worden losgelaten omdat er marktwerking aan de leverancierskant is. Het lijkt echter maar zeer de vraag of marktwerking zal leiden tot een lagere prijs. Prijsregulering lijkt daarom nog steeds nodig te zijn. Als TPA aan de leveringszijde niet gecombineerd wordt met voldoende marktwerking aan de productiezijde kan een situatie ontstaan waarin de marktmacht verplaatst naar de producent, die meerdere leveranciers tegen elkaar kan uitspelen. De kostprijs van de warmte zal dan toenemen. Nieuwe leveranciers kunnen de best renderende klanten uitkiezen (cherry picking), waarbij de netwerkeigenaar/leverancier vanuit de bestaande leveringsplicht met minder renderende klanten overblijft. Op buitenlandse netten, waaronder die in Stockholm en Kopenhagen, zijn nooit derden-leveranciers toegelaten. Uit uitgebreide studie bleek dat dit negatief zou uitpakken voor tarieven voor afnemers en de investeringszekerheid in de keten. In Warschau bestaat op papier de mogelijkheid, omdat geen onderscheid bestaat in regelgeving tussen warmte, gas en elektriciteit. In de praktijk komt het echter nauwelijks voor. 10

11 Door de hogere netwerkkosten draagt marktwerking op het nietnetwerk gedeelte beperkt bij aan lagere prijzen voor afnemers Kostenopbouw van verkoopprijs geleverde warmte Kostenopbouw van verkoopprijs geleverde gas NMDA (=gefactureerde) opbouw van verkoopprijs geleverde warmte De werkelijke kostenopbouw van geleverde warmte wijkt sterk af van de NMDA (gefactureerde) opbouw. NMDA volgt de kostenopbouw van de verkoopprijs van geleverd gas Levering Energiebelasting Netwerkkosten van warmte vormen vergeleken met gas een relatief groot deel van de verkoopprijs: Warmteleidingen zijn 1,5 tot 3 keer zo duur als gasleidingen. Netwerkverliezen in warmtenetwerken zijn 15-25% vergeleken met circa 2% bij gas. Levering: Facturatie, klantenservice, sales & marketing. Bruto marge van 5% (aanname). Commodity: Inkoopprijs van de producent Commodity Levering Commodity Warmteprijs ommodity Netwerk: CAPEX voor afschrijving/kapitaalslasten en instandhouding, inclusief onderstations en uitkoppeling. OPEX voor operatie, onderhoud & beheer van netwerk. Netwerk Energiebelasting gas: 19ct/m3 (ex btw): circa 1/3 e van de totale verkoopprijs van het variabele deel. Netwerk en ketel Vastrecht Vastrecht Deze verhouding kan variëren bij verschillende leeftijden van een net. Een oud net heft mogelijk lagere kapitaalslasten maar vaak hogere OPEX. De ketelkosten omvatten afschrijvingen en onderhoud van de ketel. 11

12 Splitsing (model 3) kan meer transparantie in de keten verschaffen en marktwerking stimuleren Er zijn echter ook duidelijke nadelen. Bepaling van netwerktarieven is complex en tarieven zijn hoog. Splitsing kan investeringen in netwerken en in productiecapaciteit faciliteren. Splitsen van het net kan de invoeding van warmte versimpelen, omdat nu op een gereguleerde, gegarandeerd non-discriminatoire manier duidelijkheid ontstaat over de kosten voor het netwerk. Publiek netbeheer kan lange termijn continuïteit creëren en ervoor zorgen dat publieke investeringsmiddelen eenvoudiger aangewend kunnen worden. Hier gelden lagere kapitaalslasten/rendementseisen, waardoor de kosten van het netwerk lager kunnen uitvallen. Als gas, elektriciteit en warmte-infrastructuur in dezelfde handen komen kan makkelijker een integrale afweging gemaakt worden voor infrastructuur tegen optimale maatschappelijke baten. Splitsing van netbeheer en levering leidt tot extra kosten in de keten. Uit Zweeds onderzoek blijkt dat warmteprijzen 2% tot 3% moeten stijgen om de extra marge voor de onafhankelijk netbeheerder te bekostigen. Ook stijgen de transactiekosten, omdat meerdere partijen moeten samenwerken om het net in balans te houden. Nu de netbeheerder zelf geen invloed op productie en levering heeft, moeten zij veiligheidseisen (met marges) stellen aan producenten en leveranciers om zorg te dragen voor balancering van de verschillende fysieke parameters. Met andere woorden: de risico-opslag per ketenonderdeel zal stijgen. Indien splitsing ook betekent dat netwerkkosten apart inzichtelijk gemaakt (en mogelijk gefactureerd) worden, zullen de vaste kosten voor afnemers sterk stijgen (en de variabele kosten dalen). Netwerkkosten zijn immers een groot deel van de totale kosten, die nu conform het NMDA-beginsel voor een deel in het variabele warmtetarief versleuteld zitten, maar bij splitsing volgens de werkelijke kosten doorberekend kunnen gaan worden. Dit hoeft geen consequenties te hebben voor de totale prijs die alle afnemers gezamenlijk betalen, maar zal wel tot verschuivingen leiden tussen afnemers: afnemers met laag verbruik zullen bijvoorbeeld meer gaan betalen. De prikkel tot energiebesparing zou dan ook kunnen verminderen. Er kan een spanningsveld ontstaan tussen netbeheerder en leverancier(s) over het aansluiten en investeren in nieuwe netwerken. Leveranciers zullen geneigd zijn hun zekerheid over de (toekomstige) warmteafname te overdrijven, om ervoor te zorgen dat de netbeheerder investeert in netten. Het risico op onderbenutting van kapitaal ligt nu namelijk bij de netbeheerder (vergelijk met windmolenparken op zee). Het potentieel om dit terug te verdienen met hogere netwerktarieven is beperkt, omdat een vorm van NMDA nog altijd nodig kan zijn. Een algemene aansluitplicht zoals bij gas zal een zeer kostbare zaak zijn bij warmte, omdat dit zou betekenen dat er een ruim gedimensioneerd (transport)net ligt dat voor een bepaalde periode onderbenut blijft. In de huidige ontwikkeling naar een meer decentrale energievoorziening worden de huidige splitsingseisen ook steeds meer als beklemmend ervaren. Om daaraan te beantwoorden is onlangs het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking in werking getreden, zodat op kleine schaal afgeweken kan worden van bepaalde artikelen uit de Elektriciteitswet Binnen Europese regelgeving is er overigens ook ruimte voor enige flexibiliteit: zo bestaat de mogelijkheid om de onafhankelijkheideisen niet te laten gelden voor distributiebedrijven met minder dan aangesloten afnemers of voor kleine geïsoleerde systemen. 12

13 Elk marktmodel kent kansen en risico s in termen van betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid Criterium Betaalbaarheid Betrouwbaarheid Duurzaamheid Criterium Betaalbaarheid Betrouwbaarheid Duurzaamheid Kansen en risico s van verplichte negotiated TPA voor producenten + Verbeteren markttransparantie door inzicht in toegangsvoorwaarden. - Beperkt effect op verkoopprijs omdat netwerkkosten hoog zijn, de rendementen van bestaande bronnen verminderen en coördinatiekosten toenemen. - Kruissubsidiering van netwerkkosten met eigen productiebronnen door single-buyer. - Weinig ruimte voor nieuwe producenten indien warmtenetten niet onderling worden verbonden met transportleidingen. + Technische en financiële flexibiliteit om invoedingsvoorwaarden aan te passen aan lokale omstandigheden (negotiated TPA) + Internationale ervaring in meerdere Europese landen met verplichte negotiated TPA. - Bij kleine netwerken zonder groei kan nieuwe productie al snel grote financiële gevolgen hebben voor bestaande producenten. Dit kan leiden tot stranded assets en verminderde investeringszekerheid, funest voor de groei van warmtenetten. - Mogelijkheid voor producenten om te vertrekken zodat andere partijen kostbare aanvullende investeringen moeten doen. + Mogelijkheden voor duurzame (rest)warmte - Mogelijkheden voor restwarmte uit kolencentrales waarvan duurzaamheid betwistbaar is. Kansen en risico s van sterkere vorm van TPA voor leveranciers - Aanzienlijke efficiëntievermindering indien elke leverancier moet investeren in dure back-up/piek capaciteit. - Klein effect op warmterekening door hoog aandeel van de kosten voor productie en netwerk, en geringe aantal producenten. - Vermindering investeringsbereidheid omdat grote investeringen in infrastructuur niet kunnen rekenen op vaste inkomstenstromen van gebonden afnemers. - Cherry picking doordat nieuwe leveranciers de best renderende klanten uitkiezen. - Nauwelijks internationale ervaring met een sterkere vorm van TPA voor leveranciers. + Keuzevrijheid voor afnemers kan leiden tot meer enthousiasme voor de ontwikkeling van warmtenetten. + Duurzame leveranciers indien leveranciers zich differentiëren met groene warmte. Criterium Betaalbaarheid Betrouwbaarheid Duurzaamheid Kansen en risico s van splitsing netbeheer en productie/levering - Extra kosten door creëren nieuwe partij, hogere transactiekosten en hogere eisen om zorg te dragen voor balancering van de verschillende fysieke parameters. - Hogere rekening voor afnemers met laag verbruik: de vaste kosten voor afnemers met een laag verbruik zullen sterk stijgen, omdat netwerkkosten nu voor een deel in het variabele warmtetarief versleuteld zitten. + Faciliteren van investeringen in netwerken doordat benodigde investeringen in infrastructuur duidelijker zichtbaar zijn en het gemakkelijker is om investeringen in publieke goederen als transportnetwerken te doen. + Minder directe noodzaak voor TPA, omdat netbeheerder geen productie- of leveringsbelangen heeft. - Geen internationale ervaring met splitsing van warmtenetten. + Integrale afweging over energienetwerken: indien gas-, elektriciteits- en warmte-infrastructuur in dezelfde handen komt, kan een integrale afweging gemaakt worden over de meest geschikte warmtetechniek (warmtenetten, gasnetten of warmtepompen). - Onteigening noodzakelijk indien eigendom van warmtenetten moet worden ondergebracht bij publieke netbeheerders. - De beslissing over investeringen in nieuwe netten en aansluiten van gebruikers kan ingewikkelder worden en langer duren. 13

14 Wij bevelen aan om warmtenetten in kleine stappen geleidelijk te openen In combinatie met aanvullende maatregelen om transparantie en level playing field te vergroten Onafhankelijk netbeheer op transportnetten Geeft duidelijkheid over toegangscondities (en -prijzen) voor (potentiële) producenten Geeft inzicht in maatschappelijke investeringen die gedaan dienen te worden om warmtenetten te koppelen Opent de weg naar langlopende financiering hiervoor Relatief kleine stap vanuit de huidige situatie Transparante boekhouding en overleg tussen afnemers en warmtebedrijven Geeft, indien goed uitgevoerd, meer duidelijkheid over totstandkoming van tarieven Overleg met consumentenorganisaties gericht op voorkomen van onverwachte discussies over tarieven. Naar analogie van Prisdialogen in Zweden Herformuleren Besluit Aanleg Energie-Infrastructuur Alternatief om te komen tot integrale warmte- en energienetwerken Geeft marktpartijen de bevoegdheid netten aan te leggen, mits daaraan een openbare procedure is vooraf gegaan In huidige vorm weinig effectief, maar gedachte is goed Verplichte negotiated TPA voor producenten Impact in de praktijk op marktwerking lijkt klein Goed om deze concrete stap te zetten om te zien of producenten daadwerkelijk aansluiten en meer potentieel ontsloten wordt 14

Open warmtenetten Warmtenetwerk 4 november 2015

Open warmtenetten Warmtenetwerk 4 november 2015 Open warmtenetten Warmtenetwerk 4 november 2015 04/11/2015 Joop Oude Lohuis, Faruk Dervis, Sam Nierop Ecofys: nieuwe ordening van expertises Urban Sustainable Energy Energy Climate Energy Industries Systems

Nadere informatie

Open warmtenetten: bijdrage aan doelstelling warmtevisie Nationaal Warmte Congres 2015

Open warmtenetten: bijdrage aan doelstelling warmtevisie Nationaal Warmte Congres 2015 Open warmtenetten: bijdrage aan doelstelling warmtevisie Nationaal Warmte Congres 2015 26/11/2015 Joop Oude Lohuis, Sam Nierop Open warmtenetten: waarom en hoe werkt het dan? > Warmtevisie: Verminderen

Nadere informatie

Een evaluatie van open warmtenetten

Een evaluatie van open warmtenetten Een evaluatie van open warmtenetten Een evaluatie van open warmtenetten Door: Faruk Dervis en Sam Nierop Datum: 7 oktober 2015 Projectnummer: INTNL15849 Ecofys 2015 in opdracht van: Eneco ECOFYS Netherlands

Nadere informatie

Groeiplan voor warmte. een initiatief van provincies, gemeenten en sector

Groeiplan voor warmte. een initiatief van provincies, gemeenten en sector Groeiplan voor warmte een initiatief van provincies, gemeenten en sector 27 november 2015 De Provincies Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, en Limburg, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Gemeenten

Nadere informatie

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen.

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. Inhoud De warmtemarkt Warmtevraag woningen Warmtemarkt voor woningen Gasdistributie en CV ketel Elektriciteitsdistributie

Nadere informatie

Beleid dat warmte uitstraalt. Van warmteopties voor klimaatverbetering naar klimaatverbetering voor warmteopties

Beleid dat warmte uitstraalt. Van warmteopties voor klimaatverbetering naar klimaatverbetering voor warmteopties Beleid dat warmte uitstraalt Van warmteopties voor klimaatverbetering naar klimaatverbetering voor warmteopties Doelen rijksoverheid voor 2020 Tempo energiebesparing 2 % per jaar Aandeel duurzaam in totale

Nadere informatie

Ypenburg 100% duurzame warmte

Ypenburg 100% duurzame warmte Ypenburg 100% duurzame warmte Verkenning van de mogelijkheden Rotterdam, 13 november 2018 Edward.pfeiffer@rhdhv.com 06-52 01 86 58 Doelstelling van de verkenning Eneco en de Stichting Hernieuwbare Warmte

Nadere informatie

Leiding door het Midden

Leiding door het Midden Leiding door het Midden Raadscommissie Leefomgeving Den Haag, 30 november 2016 Erik Burgman Projectleider 30-11-2016 Leiding door Midden 2 30-11-2016 Leiding door Midden 3 Nog een lange weg naar een gasloze

Nadere informatie

Geothermie. traditioneel energiebedrijf?

Geothermie. traditioneel energiebedrijf? 31 maart 2010 T&A Survey Congres Geothermie Duurzame bron voor een traditioneel energiebedrijf? Hugo Buis Agenda Duurzame visie & ambities Waarom kiest Eneco voor Geothermie? Stand van zaken Markten Pro

Nadere informatie

Haags Warmtebedrijf Tussenrapportage 12 maart 2014

Haags Warmtebedrijf Tussenrapportage 12 maart 2014 Haags Warmtebedrijf Tussenrapportage 12 maart 2014 Waar staan we? Plan van aanpak 12 november 2013 vastgesteld Vooronderzoeken in volle gang: Vooronderzoek gesprekken Eneco en E.on Technische visie toekomstig

Nadere informatie

Welkom. StepUp. Wat zijn warmtenetten? StepUp_Warmtenetten 1

Welkom. StepUp. Wat zijn warmtenetten? StepUp_Warmtenetten 1 Welkom StepUp 8 Wat zijn warmtenetten? Ondergronds leidingsysteem dat warm water transporteert Koppelt plaatsen met een warmteoverschot ( warmtebron of restwarmte ) aan plaatsen met een warmtevraag ( verwarming,

Nadere informatie

Leiden, 13 april 2015. Geacht raadslid van de gemeente Leiden,

Leiden, 13 april 2015. Geacht raadslid van de gemeente Leiden, Leiden, 13 april 2015 Geacht raadslid van de gemeente Leiden, Onze wijken Stevenshof en Roomburg zijn de twee grootste wijken in Leiden waar woningen zijn aangesloten op stadsverwarming. Uit een persbericht

Nadere informatie

Kansen voor warmte. Frans Rooijers Lustrumcongres Stichting Warmtenetwerk, 13-2-2014

Kansen voor warmte. Frans Rooijers Lustrumcongres Stichting Warmtenetwerk, 13-2-2014 Kansen voor warmte Frans Rooijers Lustrumcongres Stichting Warmtenetwerk, 13-2-2014 Centrale boodschap Er is een groot potentieel aan duurzame warmte en warmtebesparing in Nederland beschikbaar. Per situatie

Nadere informatie

Net voor de toekomst. Frans Rooijers directeur CE Delft rooijers@ce.nl

Net voor de toekomst. Frans Rooijers directeur CE Delft rooijers@ce.nl Net voor de toekomst Frans Rooijers directeur CE Delft rooijers@ce.nl CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, Transport en Grondstoffen Economische, technische en beleidsmatige expertise

Nadere informatie

Onderwerp: Routekaart Verduurzaming Stadswarmte Utrecht en Nieuwegein

Onderwerp: Routekaart Verduurzaming Stadswarmte Utrecht en Nieuwegein Postbus 19020, 3001 BA Rotterdam Wethouder van Hooijdonk p/a gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht Rotterdam, 24 november 2016 Kenmerk: W&K/MvdB/20161124 Onderwerp: Routekaart Verduurzaming Stadswarmte

Nadere informatie

De Warmtewet: wat u moet weten. Iman Brinkman

De Warmtewet: wat u moet weten. Iman Brinkman De Warmtewet: wat u moet weten Iman Brinkman Doel van de Warmtewet Bescherming van kleine, gebonden eindverbruikers (consumenten, kleinzakelijk) tegen de afhankelijkheid van een warmteleverancier De Warmtewet

Nadere informatie

Uitgebreide samenvatting

Uitgebreide samenvatting Uitgebreide samenvatting Bereik van het onderzoek De Nederlandse minister van Economische Zaken heeft een voorstel gedaan om het huidig toegepaste systeem van juridische splitsing van energiedistributiebedrijven

Nadere informatie

Marktverkenning warmtenet Schiedam. Doorpakken met aardgasvrije wijken

Marktverkenning warmtenet Schiedam. Doorpakken met aardgasvrije wijken Marktverkenning warmtenet Schiedam Doorpakken met aardgasvrije wijken 6 december 2018 Intentieovereenkomst GNDW 10 april 2018 Schiedam Groenoord Ca 4800 woningen Veel hoogbouw LoN ligt langs de A20 60%

Nadere informatie

Uitdagingen van de energie transitie

Uitdagingen van de energie transitie Uitdagingen van de energie transitie Presentatie Congres Energy Next Dordrecht 10 december 2015 Remko Bos Directeur Energie ACM Vicepresident CEER 1 ACM als toezichthouder ACM bevordert kansen en keuzes

Nadere informatie

Spreektekst Technische Briefing Tweede Kamer, 30 november 2017.

Spreektekst Technische Briefing Tweede Kamer, 30 november 2017. Spreektekst Technische Briefing Tweede Kamer, 30 november 2017. Remko Bos: Geachte leden van de Tweede Kamer, Allereerst wil ik u hartelijk danken voor de uitnodiging voor deze technische briefing. Als

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. R. Klumpes (GroenLinks) (d.d. 29 februari 2016) Nummer Onderwerp Warmterotonde Zuid-Holland

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. R. Klumpes (GroenLinks) (d.d. 29 februari 2016) Nummer Onderwerp Warmterotonde Zuid-Holland van Gedeputeerde Staten op vragen van R. Klumpes (GroenLinks) (d.d. 29 februari 2016) Nummer 3148 Onderwerp Warmterotonde Zuid-Holland Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller 25 November

Nadere informatie

Warmtenetten. Agenda. Wat is een warmtenet. Technologie. Projecten. Regulering. Rol Eandis. Visie van een netbeheerder Energik - 28/5/2015

Warmtenetten. Agenda. Wat is een warmtenet. Technologie. Projecten. Regulering. Rol Eandis. Visie van een netbeheerder Energik - 28/5/2015 Warmtenetten Visie van een netbeheerder Energik - 28/5/2015 Agenda Wat is een warmtenet Technologie Projecten Regulering Rol Eandis 2 2015 Studiedag Energik - Warmtenetten 1 Wat zijn warmtenetten? Ondergronds

Nadere informatie

Duurzame warmtenetten

Duurzame warmtenetten Duurzame warmtenetten Groene Huisvesters 22 juni 2017 Jeroen Roos Inhoud 1. Opzet warmtenet 2. Soorten en maten 3. Duurzaamheid 4. Specifiek: een bron: geothermie een concept: Nul-op-de-Meter/-Rekening

Nadere informatie

M~KB UNETO-VNI. Zijne excellentie H.G.J. Kamp Minister van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag. Excellentie,

M~KB UNETO-VNI. Zijne excellentie H.G.J. Kamp Minister van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag. Excellentie, M~KB Zijne excellentie H.G.J. Kamp Minister van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Briefnummer 15/10.625/WG/Abr Onderwerp Marktverstorende werking van de Warmtewet Den Haag 23 apri12015 Telefoonnummer

Nadere informatie

Bijlage 1 haalbaarheidsstudie Warmtewisselaar

Bijlage 1 haalbaarheidsstudie Warmtewisselaar Bijlage 1 haalbaarheidsstudie Warmtewisselaar Referentienummer Datum Kenmerk 336723.01.N001 1 september 2014 336723 Betreft Indicatieve berekening exploitatie warmtenet Westland 1 Inleiding Om een globale

Nadere informatie

Energie voor morgen, vandaag bij GTI

Energie voor morgen, vandaag bij GTI Energie voor morgen, vandaag bij GTI Jet-Net docentendag 5 juni 2008 GTI. SMART & INVOLVED GTI is in 2009 van naam veranderd: GTI heet nu Cofely SLIMME ENERGIENETWERKEN, NU EN MORGEN 2008 2010 Centrale

Nadere informatie

M~KB UNETO-VNI. Zijne excellentie H.G.J. Kamp Minister van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag. Excellentie,

M~KB UNETO-VNI. Zijne excellentie H.G.J. Kamp Minister van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag. Excellentie, UNETO-VNI M~KB Nederland Zijne excellentie H.G.J. Kamp Minister van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Briefnummer 15/10.625/WG/Abr Onderwerp Marktverstorende werking van de Warmtewet Den

Nadere informatie

Samenvatting ... 7 Samenvatting

Samenvatting ... 7 Samenvatting Samenvatting... Concurrentie Zeehavens beconcurreren elkaar om lading en omzet. In beginsel is dat vanuit economisch perspectief een gezond uitgangspunt. Concurrentie leidt in goed werkende markten tot

Nadere informatie

Technieken en financiering van de aardgasvrijoplossingen

Technieken en financiering van de aardgasvrijoplossingen Nieuwbouw is relatief eenvoudig aardgasvrij te realiseren. Er zijn grofweg twee alternatieven: - Verzwaard elektriciteitsnet met een lucht- of bodemwarmtepomp in de woning (all electric) - collectieve

Nadere informatie

Warmte Nieuwegein Raads Informatie Avond

Warmte Nieuwegein Raads Informatie Avond Warmte Nieuwegein Raads Informatie Avond Frank Kersloot & Alex Kaat 21 april 2016 Inhoud presentatie 1. Stadswarmte in Nieuwegein 2. Het equivalent opwek rendement (EOR) 3. Tarieven voor klanten 4. Afsluitkosten

Nadere informatie

Introductie Hoofdrolspelers De handreiking Instrumenten Praktijkvoorbeelden. Print dit hoofdstuk. Hoofdrolspelers

Introductie Hoofdrolspelers De handreiking Instrumenten Praktijkvoorbeelden. Print dit hoofdstuk. Hoofdrolspelers 06 Hoofdrolspelers 07 Een aantal partijen is van cruciaal belang voor een warmteuitwisselingsproject. Dit zijn de hoofdrolspelers. We onderscheiden in deze handreiking de volgende hoofdrolspelers met ieder

Nadere informatie

Samen naar een duurzaam verwarmde gebouwvoorraad zonder aardgas. Hans Schneider (Liander) programma

Samen naar een duurzaam verwarmde gebouwvoorraad zonder aardgas. Hans Schneider (Liander) programma Samen naar een duurzaam verwarmde gebouwvoorraad zonder aardgas Hans Schneider (Liander) programma Alliander en de warmtetransitie Verantwoord van het aardgas af, op naar een nieuwe (lokale) warmtevoorziening

Nadere informatie

Notitie totale investeringen warmtetransitie provincie Noord-Holland

Notitie totale investeringen warmtetransitie provincie Noord-Holland Notitie totale investeringen warmtetransitie provincie Noord-Holland Samenvatting De totale investeringsomvang om de woningen en utiliteitsgebouwen in de provincie Noord-Holland in 2050 klimaatneutraal

Nadere informatie

Op basis van het rapport van Niemann van 25 november 2016 en in de lijn met deze vraagstelling zijn wij tot de volgende overwegingen gekomen.

Op basis van het rapport van Niemann van 25 november 2016 en in de lijn met deze vraagstelling zijn wij tot de volgende overwegingen gekomen. MEMO ONDERWERP Advies Gasunie Transport Services (GTS) 1 GTS is ten aanzien van kleinverbruikers gebonden aan regelgeving omtrent de leveringszekerheid van gas. Dergelijke regelgeving bestaat echter niet

Nadere informatie

28 december 2004. Notitie Anders dan niet meer dan anders

28 december 2004. Notitie Anders dan niet meer dan anders 28 december 2004 Notitie Anders dan niet meer dan anders Niet-meer-dan-anders (NMDA) Begin jaren tachtig is voor warmtelevering via stadsverwarming het NMDA-principe ingevoerd. Het principe is indertijd

Nadere informatie

Themabijeenkomst Warmtewet

Themabijeenkomst Warmtewet Themabijeenkomst Warmtewet Bas de Zwart Even voorstellen: Adviseur bij IF Technology Adviesbureau op het gebied van hernieuwbare warmte en koude en marktleider advies bodemenergie 60 mensen in Arnhem Beleid

Nadere informatie

WORKSHOP WARMTENETTEN

WORKSHOP WARMTENETTEN VERSLAG WORKSHOP WARMTENETTEN Datum: 16 september 2014 I nleiding (Simone Pront) Door verschillende partijen werden aan het Centrum vragen gesteld over de Warmtewet. Met name werd aandacht gevraagd voor

Nadere informatie

Platform31 WarmteSprong Businesscase warmtenet

Platform31 WarmteSprong Businesscase warmtenet No one can whistle a symphony. It takes a whole orchestra to play it H.E. Lucock Prepared for: Platform31 WarmteSprong Businesscase warmtenet Date: : 16.03.2017 Ref: Even voorstellen Financieel-economisch

Nadere informatie

Hoe komen we van het aardgas af? Bezinningsgroep Energie Frans Rooijers 9 januari 2017

Hoe komen we van het aardgas af? Bezinningsgroep Energie Frans Rooijers 9 januari 2017 Hoe komen we van het aardgas af? Bezinningsgroep Energie Frans Rooijers 9 januari 2017 CE Delft - Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 - Energie, transport en grondstoffen - Economische, technische

Nadere informatie

Duurzame warmte voor de glastuinbouw

Duurzame warmte voor de glastuinbouw Duurzame warmte voor de glastuinbouw De ondernemers aan zet!!.. op zoek naar het gemeenschappelijk eigenbelang Warmte uit geothermie en biomassa Geothermie op 4km diepte Trias Westland BV Biomassa warmte

Nadere informatie

Ook de zorg van het aardgas af? Frans Rooijers directeur CE Delft

Ook de zorg van het aardgas af? Frans Rooijers directeur CE Delft Ook de zorg van het aardgas af? Frans Rooijers directeur CE Delft CE Delft - Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 - Energie, transport en grondstoffen - Economische, technische en beleidsmatige

Nadere informatie

TKI WINST Warmte Infrastructuur Nederland met verlaagde Systeem Temperatuur

TKI WINST Warmte Infrastructuur Nederland met verlaagde Systeem Temperatuur ENERGY TKI WINST Warmte Infrastructuur Nederland met verlaagde Systeem Temperatuur 1 SAFER, SMARTER, GREENER De ambitie voor de Nederlandse gebouwde omgeving 2030 Een 49% CO 2 reductie 3,4Mton minder CO

Nadere informatie

Stadswarmte en alternatieven Technische Sessie Stadswarmte Gemeenteraad Amsterdam. dr. C. (Cor) Leguijt, CE Delft, 2 juni 2015

Stadswarmte en alternatieven Technische Sessie Stadswarmte Gemeenteraad Amsterdam. dr. C. (Cor) Leguijt, CE Delft, 2 juni 2015 Stadswarmte en alternatieven Technische Sessie Stadswarmte Gemeenteraad Amsterdam dr. C. (Cor) Leguijt, CE Delft, 2 juni 2015 Inhoud 1. Doelen energie- en klimaatbeleid 2. Drie knoppen om aan te draaien

Nadere informatie

Warmtetransitie en het nieuwe kabinet. Nico Hoogervorst

Warmtetransitie en het nieuwe kabinet. Nico Hoogervorst Warmtetransitie en het nieuwe kabinet Nico Hoogervorst 24 november 2017 Regeerakkoord Rutte III (2017 - ) Opmerkelijk: Lange formatie Klimaat-minister op EZ Duurzaam = klimaatbescherming Milieubescherming

Nadere informatie

Duurzame warmte en koude. Lex Bosselaar Nationaal Expertisecentrum Warmte IGEV 30 juni 2015, Harderwijk

Duurzame warmte en koude. Lex Bosselaar Nationaal Expertisecentrum Warmte IGEV 30 juni 2015, Harderwijk Duurzame warmte en koude Lex Bosselaar Nationaal Expertisecentrum Warmte Lex.Bosselaar@RVO.nl IGEV 30 juni 2015, Harderwijk Duurzame warmte en koude Wat is het? Rol in Nederland Beleid overheid Energieakkoord

Nadere informatie

Uitbreiding Multatulilaan Culemborg

Uitbreiding Multatulilaan Culemborg Uitbreiding Multatulilaan Culemborg Globale haalbaarheidsstudie Rolf Broekman en Ivo Smits l Warmte Koude & Procestechniek l 14 januari 2019 l Openbare Versie Achtergrond Thermo Bello heeft Liandon gevraagd

Nadere informatie

Gijs de Man 12 oktober 2010

Gijs de Man 12 oktober 2010 Gijs de Man 12 oktober 2010 We werken aan een beter klimaat Doel Stichting Warmtenetwerk: Bevorderen van gebruik van duurzame warmte en koude en hergebruik van restwarmte t via collectieve netten. Aanpak:

Nadere informatie

Gebruik en Beheer van WKO Systemen

Gebruik en Beheer van WKO Systemen installatiegroep Gebruik en Beheer van WKO Systemen Enkele aandachtspunten in de exploitatiefase Bedrijventerreinen Peter Slot 1 Agenda Even voorstellen De noodzaak van goed beheer WKO op bedrijventerreinen

Nadere informatie

Datum 14 februari 2014 Betreft Beantwoording vragen met betrekking tot tarieven bij stadsverwarming

Datum 14 februari 2014 Betreft Beantwoording vragen met betrekking tot tarieven bij stadsverwarming > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Duurzame warmte in de SDE+

Duurzame warmte in de SDE+ Duurzame warmte in de SDE+ Sander Lensink www.ecn.nl Doel van de presentatie Filosofie achter wijziging in de SDE-regeling Belangrijkste verschillen tussen SDE en SDE+ Uitwerking bio-wkk in de SDE+ 2 29-06-2011

Nadere informatie

Grootschalige energie-opslag

Grootschalige energie-opslag Er komt steeds meer duurzame energie uit wind Dit stelt extra eisen aan flexibiliteit van het systeem Grootschalige opslag is één van de opties om in die flexibiliteit te voorzien Uitgebreid onderzoek

Nadere informatie

Grootschalige energie-opslag

Grootschalige energie-opslag Er komt steeds meer duurzame energie uit wind Dit stelt extra eisen aan flexibiliteit van het systeem Grootschalige opslag is één van de opties om in die flexibiliteit te voorzien TenneT participeert in

Nadere informatie

28 mei 2015. De mogelijkheden voor TPA op warmtenetten Rapport voor NV Nuon Warmte

28 mei 2015. De mogelijkheden voor TPA op warmtenetten Rapport voor NV Nuon Warmte De mogelijkheden voor TPA op warmtenetten Rapport voor NV Nuon Warmte N.V. Nuon Warmte T.a.v. de heer van Gestel Commercieel Manager Heat Netherlands Hoekenrode 8 1102 BR Amsterdam Betreft: Geachte heer

Nadere informatie

Workshopmiddag Warmtewet

Workshopmiddag Warmtewet Workshopmiddag Warmtewet Femke Heine en Mahir Sari 31 oktober 2013 Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Algemeen 2 Op welke wijze gaat er door ACM gecommuniceerd worden

Nadere informatie

De rol van geothermie in de verduurzaming van het vastgoed. 8 mei 2019 Saskia Hagedoorn

De rol van geothermie in de verduurzaming van het vastgoed. 8 mei 2019 Saskia Hagedoorn De rol van geothermie in de verduurzaming van het vastgoed 8 mei 2019 Saskia Hagedoorn Profiel Hydreco Geomec Lange termijn betrokken operator Financiële deelname in projecten Geothermie is corebusiness

Nadere informatie

6 Pijler 4: Het energietransportnetwerk gereedmaken

6 Pijler 4: Het energietransportnetwerk gereedmaken 6 Pijler 4: Het energietransportnetwerk gereedmaken 6.1 Aanpassingen van de infrastructuur in Nederland De energietransitie kan ingrijpende gevolgen hebben voor vraag en aanbod van energie en voor de netwerken

Nadere informatie

Bezoek gemeenteraad Den Haag aan WKC CR-plein

Bezoek gemeenteraad Den Haag aan WKC CR-plein Bezoek gemeenteraad Den Haag aan WKC CR-plein 25 november 2016 Doel bijeenkomst Leuke doch leerzame bijeenkomst Afstemming toekomstvisie Warmtevoorziening Den Haag Ambitie van de gemeente Huidige activiteiten

Nadere informatie

NeVER/VMR 18 juni Klimaatakkoord en omgevingsrecht vanuit energierechtelijk perspectief

NeVER/VMR 18 juni Klimaatakkoord en omgevingsrecht vanuit energierechtelijk perspectief NeVER/VMR 18 juni 2019 Klimaatakkoord en omgevingsrecht vanuit energierechtelijk perspectief Waar energie- en omgevingsrecht elkaar ontmoeten Ollongren ziet ruimte voor gemeenten om stoppen met aardgas

Nadere informatie

Duurzame Energieinfrastructuur en Gebiedsontwikkeling

Duurzame Energieinfrastructuur en Gebiedsontwikkeling Duurzame Energieinfrastructuur en Gebiedsontwikkeling 6 maart 2017 ir. A. Schiltmans MCD Meeting Bouwcampus, Grip op de Maas (heel) kort DGO Context van gas naar warmte Welke alternatieven zijn er Grootschalige

Nadere informatie

Warmtelevering: toekomstgericht en consumentgericht?

Warmtelevering: toekomstgericht en consumentgericht? Warmtelevering: toekomstgericht en consumentgericht? Kaderstelling Door Claudia Bouwens, NEPROM Programmabegeleider Energie & Duurzaamheid NEPROM Programmaleider kennis en stimulering Lente-akkoord Uitgangspunten

Nadere informatie

Energie inkopen in de zorg: keuzes maken

Energie inkopen in de zorg: keuzes maken Energie inkopen in de zorg: keuzes maken Het inkopen van energie is complex. Sinds de liberalisering van de energiemarkt is niets doen eigenlijk geen optie; afnemers moeten zelf actief zijn op de energiemarkt

Nadere informatie

Warmtenetten: hoe en waarom? Wim Mans 18 april 2018 Arnhem

Warmtenetten: hoe en waarom? Wim Mans 18 april 2018 Arnhem Warmtenetten: hoe en waarom? Wim Mans 18 april 2018 Arnhem Warmte is belangrijker dan elektriciteit Het is afgelopen met aardgas! Bestaansrecht van warmtenetten collectieve warmtebronnen: Duurzamer en/of

Nadere informatie

Warmtewet vervolg. implementatie proces

Warmtewet vervolg. implementatie proces Warmtewet vervolg implementatie proces Indien Verhuurder ook Warmte-leverancier is, verandert de structuur /afwikkeling van de gemaakte kosten naar de huurder! => Advies- e/o Instemmings-plichtig! Landelijke

Nadere informatie

Potentieel warmtelevering. Ontwikkeling van het aantal warmteaansluitingen als functie van de energiebelasting op aardgas

Potentieel warmtelevering. Ontwikkeling van het aantal warmteaansluitingen als functie van de energiebelasting op aardgas Ø Potentieel warmtelevering Ontwikkeling van het aantal warmteaansluitingen als functie van de energiebelasting op aardgas Potentieel warmtelevering Ontwikkeling van het aantal warmteaansluitingen als

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Geachte Tweede Kamerleden,

Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Geachte Tweede Kamerleden, Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 0 Contactpersoon Doorkiesnummer Mailadres 1/5 Geachte Tweede Kamerleden, U heeft op 5 december de

Nadere informatie

Inpassing van duurzame energie

Inpassing van duurzame energie Inpassing van duurzame energie TenneT Klantendag Erik van der Hoofd Arnhem, 4 maart 2014 doelstellingen en projecties In de transitie naar duurzame energie speelt duurzame elektriciteit een grote rol De

Nadere informatie

ENERGIE-INFRASTRUCTUUR IN HET ROTTERDAMSE HAVENGEBIED. Maart 2019

ENERGIE-INFRASTRUCTUUR IN HET ROTTERDAMSE HAVENGEBIED. Maart 2019 ENERGIE-INFRASTRUCTUUR IN HET ROTTERDAMSE HAVENGEBIED Maart 2019 Inleiding De concentratie van industrie in de Rotterdamse haven is een goede uitgangspositie voor het doen slagen van de energietransitie:

Nadere informatie

Aanleiding. Waarom de Warmtewet

Aanleiding. Waarom de Warmtewet Warmtewet Inhoud Aanleiding Algemeen Status Leverancier, toezicht, systeem Tarief Bemetering Leveringsovereenkomst, geschillen Storingen Handhaving Inventarisatie en dilemma s Aanleiding Waarom de Warmtewet

Nadere informatie

en uitdagingen voor de toekomst Pieter Boot, maart 2018

en uitdagingen voor de toekomst Pieter Boot, maart 2018 Energie-infrastructuur: overzicht en uitdagingen voor de toekomst Pieter Boot, maart 2018 Indeling De drie fasen van ordening en regulering infrastructuur Nederland doorvoerland Wat is de opgave? Investeringen

Nadere informatie

Energietransitie en gebiedsontwikkeling gaan in Zaanstad hand in hand. Marie-Louise Sanders 14 februari 2019 Congres Stedelijke Transformatie

Energietransitie en gebiedsontwikkeling gaan in Zaanstad hand in hand. Marie-Louise Sanders 14 februari 2019 Congres Stedelijke Transformatie Energietransitie en gebiedsontwikkeling gaan in Zaanstad hand in hand Marie-Louise Sanders 14 februari 2019 Congres Stedelijke Transformatie Zaanstad introductie PAGINA 2 Zaanstad dynamiek PAGINA 3 Zaanstad

Nadere informatie

Geothemie. Nieuwe kansen voor het warmtenet

Geothemie. Nieuwe kansen voor het warmtenet Geothemie Nieuwe kansen voor het warmtenet 06 54268181 1 Accelerate energy innovation Drs. Ronald den Boogert Ronald@inimpact.nl By the implementation of innovative technologies and a close cooperation

Nadere informatie

Auteurs:E. Benz, C. Hewicker, N. Moldovan, G. Stienstra, W. van der Veen

Auteurs:E. Benz, C. Hewicker, N. Moldovan, G. Stienstra, W. van der Veen 30920572-Consulting 10-0198 Integratie van windenergie in het Nederlandse elektriciteitsysteem in de context van de Noordwest Europese elektriciteitmarkt Eindrapport Arnhem, 12 april 2010 Auteurs:E. Benz,

Nadere informatie

Verduurzaming Gebouwde Omgeving Groen Links, Zaanstad dr. C. (Cor) Leguijt, CE Delft, 22 nov. 2015

Verduurzaming Gebouwde Omgeving Groen Links, Zaanstad dr. C. (Cor) Leguijt, CE Delft, 22 nov. 2015 Verduurzaming Gebouwde Omgeving Groen Links, Zaanstad dr. C. (Cor) Leguijt, CE Delft, 22 nov. 2015 Inhoud 1. Doelen energie- en klimaatbeleid 2. Drie knoppen om aan te draaien 3. Soorten buurten en verdeling

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Knelpunt 1: Elektrisch rijden wordt fiscaal zwaarder belast dan rijden op fossiele brandstoffen

Knelpunt 1: Elektrisch rijden wordt fiscaal zwaarder belast dan rijden op fossiele brandstoffen Inbreng Nuon voor de Ronde Tafel Elektrisch Rijden 9 juni 2016, Kamercommissie voor Economische Zaken Contact: alied.wessels.boer@nuon.com of joris.hupperets@nuon.com Samenvatting Randvoorwaarde voor elektrisch

Nadere informatie

Inleiding Gebiedsenergie. Balanceren tussen milieu, woonlasten en haalbaarheid

Inleiding Gebiedsenergie. Balanceren tussen milieu, woonlasten en haalbaarheid Inleiding Gebiedsenergie Balanceren tussen milieu, woonlasten en haalbaarheid bpd ontwikkeling Focus - Woonconcept- en gebiedsontwikkeling - Betrekken klanten en stakeholders - Nieuwe samenwerkingsvormen

Nadere informatie

Energietransitie en schaalvoordelen

Energietransitie en schaalvoordelen Energietransitie en schaalvoordelen Samenvatting McKinsey-onderzoek Oktober 2013 CONTEXT Recent is door McKinsey, in opdracht van Alliander, een onderzoek uitgevoerd naar de vraag: Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Probleemanalyse Vaststellen nul- alternatief Definitie beleidsalternatieven

Probleemanalyse Vaststellen nul- alternatief Definitie beleidsalternatieven Probleemanalyse De vuilstort van de AVRI in Geldermalsen is gesloten. Het idee is om op deze gesloten vuilstort alsmede op de gebouwen van de AVRI in totaal 9,3 MWp zonpv te realiseren. Daarnaast kunnen

Nadere informatie

HET POTENTIEEL VAN DIEPE GEOTHERMIE VOOR LOMMEL EN DE CRUCIALE ROL VAN WARMTENETTEN. LOC Ontbijtsessie - 05 oktober 2017

HET POTENTIEEL VAN DIEPE GEOTHERMIE VOOR LOMMEL EN DE CRUCIALE ROL VAN WARMTENETTEN. LOC Ontbijtsessie - 05 oktober 2017 HET POTENTIEEL VAN DIEPE GEOTHERMIE VOOR LOMMEL EN DE CRUCIALE ROL VAN WARMTENETTEN LOC Ontbijtsessie - 05 oktober 2017 11/10/2017 VITO Not for distribution 1 WAAROM DIEPE GEOTHERMIE STAND VAN ZAKEN Twee

Nadere informatie

Kosten en baten van warmtenetten. Presentatie op seminar De toekomst van warmte Jeroen Roos, 30 januari 2016

Kosten en baten van warmtenetten. Presentatie op seminar De toekomst van warmte Jeroen Roos, 30 januari 2016 Kosten en baten van warmtenetten Presentatie op seminar De toekomst van warmte Jeroen Roos, 30 januari 2016 Warmtenetten: vele soorten en maten Van zeer lage tot zeer hoge temperatuur Van zeer klein tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 723 Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 juni 2017

Nadere informatie

De opkomst van all-electric woningen

De opkomst van all-electric woningen De opkomst van all-electric woningen Institute for Business Research Jan Peters Directeur Asset Management Enexis Inhoud Beeld van de toekomst Veranderend energieverbruik bij huishoudens Impact op toekomstige

Nadere informatie

Kansen voor warmtenetten in Noord-Holland

Kansen voor warmtenetten in Noord-Holland Kansen voor warmtenetten in Noord-Holland Parallelsessie Ambtelijk Café 2013 Roelof Potters (Alliander) en Eloi Burdorf (SDE) Agenda Welkom en introductie Presentatie: Aanpak verduurzaming gebouwde omgeving

Nadere informatie

WARMTE IS HOT VISIE, KANSEN EN ONTWIKKELING. Sjaak Verburg Pipeliner terugkomdag, 18 november 2015

WARMTE IS HOT VISIE, KANSEN EN ONTWIKKELING. Sjaak Verburg Pipeliner terugkomdag, 18 november 2015 WARMTE IS HOT VISIE, KANSEN EN ONTWIKKELING Sjaak Verburg Pipeliner terugkomdag, Inhoud: In het komende half uur: Korte introductie; Rotterdamse haven, Havenbedrijf Rotterdam en pijpleidingen Deltaplan

Nadere informatie

Klankbordgroep PwC-onderzoek:Visie op tariefregulering op korte en middellange termijn

Klankbordgroep PwC-onderzoek:Visie op tariefregulering op korte en middellange termijn Advisory Klankbordgroep -onderzoek:visie op tariefregulering op korte en middellange termijn Agenda Pagina 1 Introductie 1 2 Aanpak en proces 5 3 Ontwikkelingen in de energiesector 12 4 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

De Warmtewet, gaan we nu echt voor besparing en verduurzaming of hebben we een bureaucratisch monster?

De Warmtewet, gaan we nu echt voor besparing en verduurzaming of hebben we een bureaucratisch monster? De Warmtewet, gaan we nu echt voor besparing en verduurzaming of hebben we een bureaucratisch monster? Drs ing Teus van Eck Biomassabijeenkomst Bodegraven, 7 mei 2009 Warmte is de grootste post in de

Nadere informatie

Datum 15 oktober 2018 Betreft Beantwoording vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Warmtebesluit

Datum 15 oktober 2018 Betreft Beantwoording vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Warmtebesluit > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401

Nadere informatie

Grootschalige introductie van micro wkk systemen. Harm Jeeninga ECN Beleidsstudies

Grootschalige introductie van micro wkk systemen. Harm Jeeninga ECN Beleidsstudies Grootschalige introductie van micro wkk systemen Harm Jeeninga ECN Beleidsstudies jeeninga@ecn.nl Micro wkk een controversieel onderwerp? De discussie rondom het nut van micro wkk wordt niet altijd niet

Nadere informatie

Economie Pincode klas 4 vmbo-gt 6 e editie Samenvatting Hoofdstuk 3: We gaan voor de winst Exameneenheid: Arbeid en productie

Economie Pincode klas 4 vmbo-gt 6 e editie Samenvatting Hoofdstuk 3: We gaan voor de winst Exameneenheid: Arbeid en productie 3.1 Wat zijn de kosten? Toegevoegde = extra waarde die ontstaat door de bewerking van een product waarde Toegevoegde waarde = verkoopwaarde inkoopwaarde Productiefactoren = productiemiddelen die een producent

Nadere informatie

Aardgasloze toekomst, waarom? ecn.nl

Aardgasloze toekomst, waarom? ecn.nl Aardgasloze toekomst, waarom? Stroomversnelling Energy Up 2018 Casper Tigchelaar Inhoud presentatie 2 belangrijkste redenen voor aardgasvrije gebouwde omgeving Hoe heeft het energiegebruik in huishoudens

Nadere informatie

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl LTO inzet duurzame energie 1. Verbetering inkomenspositie door (decentrale)energieproductie

Nadere informatie

Productie van hernieuwbare energie in de woning/wijk

Productie van hernieuwbare energie in de woning/wijk Productie van hernieuwbare energie in de woning/wijk Energiebehoefte van woningen/woonwijken Huidige gemiddelde energievraag van een woning 1. Warmte aardgas 1400 m3 2. Licht & kracht elektriciteit 3000

Nadere informatie

Toezicht tijdens de energietransitie NVDE-lunchpresentatie 5 februari 2018

Toezicht tijdens de energietransitie NVDE-lunchpresentatie 5 februari 2018 Toezicht tijdens de energietransitie NVDE-lunchpresentatie 5 februari 2018 Remko Bos Directeur Energie Voorzitter CEER Distribution System Working Group 1 Inhoud I. Even voorstellen II. Energietransitie

Nadere informatie

Randvoorwaarden van de warmtewet voor warmteleveranciers

Randvoorwaarden van de warmtewet voor warmteleveranciers Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Waarom een warmtewet... 3 Randvoorwaarden van de warmtewet voor warmteleveranciers... 3 De scope van de warmtewet... 4 3. Administratieve impact van de Warmtewet... 4

Nadere informatie

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Doel leeswijzer TarievenCode... 2 Aansluittarieven (hoofdstuk 2 TarievenCode)... 2 2. Twee soorten aansluittarieven... 2 2.. Eenmalig aansluittarief afhankelijk van

Nadere informatie

TEO/WKO WARMTE EN KOUDE

TEO/WKO WARMTE EN KOUDE TEO/WKO WARMTE EN KOUDE BEDRIJVENTERREIN MARSLANDEN Op het bedrijventerrein de Marslanden in Zwolle zijn bedrijven gevestigd, met uiteenlopende behoefte aan warmte en koeling. Vanuit gegevens over het

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401

Nadere informatie

Afrekenen op basis van Warmtewet (warmtekostenverdelers)

Afrekenen op basis van Warmtewet (warmtekostenverdelers) Afrekenen op basis van Warmtewet (warmtekostenverdelers) Warmtemeterservice B.V. versie 0.99 / 2017-12-18 afrekening@wms.nl 2 Algemeen Met ingang van 1 januari 2014 is een nieuwe wet in werking getreden

Nadere informatie

TEO/WKO WARMTE EN KOUDE NIEUWVEENSE LANDEN

TEO/WKO WARMTE EN KOUDE NIEUWVEENSE LANDEN TEO/WKO WARMTE EN KOUDE NIEUWVEENSE LANDEN In gemeente Meppel is een nieuwbouwwijk van 1953 woningen gepland, die gefaseerd tussen 2014 en 2039 gerealiseerd wordt. Deels worden de kavels bouwrijp opgeleverd,

Nadere informatie