Onderzoek naar afkoppelmogelijkheden voor de

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar afkoppelmogelijkheden voor de"

Transcriptie

1 Titel: Onderzoek naar afkoppelmogelijkheden voor de kernen Zeeland en t Oventje Projectnr: Rapportnr: Datum: 06JM05776 Eindrapportage GV 10 september 2008 RAPPORT Grotestraat JP Waalwijk tel: fax: mail: Bankrelatie: RABO Leveringsvoorwaarden volgens: RVOI 1993 en SR 96 Architectenregister: KvK Tilburg:

2 INHOUD 1. INLEIDING VERHARD OPPERVLAK OVERIGE GEGEVENS EN UITGANGSPUNTEN PLANGEBIED UITGANGSPUNTEN RIOLERING HEMELWATERSTELSEL Gebied I Gebied II Gebied III Gebied V Gebied VI ( t Oventje) BERGINGSVOORZIENING Gebied I Gebied II Gebied III Gebied V Gebied VI VOLUME UITWORP CONCLUSIE...34 BIJLAGE 1 VERHARD OPPERVLAK PER PUT...36 BIJLAGE 2 PUTGEGEVENS HEMELWATERSTELSELS...70 BIJLAGE 3 LEIDINGGEGEVENS HEMELWATERSTELSELS.81 2

3 1. Inleiding Op 29 november 2007 heeft Waterschap Aa en Maas schriftelijk opdracht verstrekt voor het bepalen van het verhard oppervlak en het onderzoeken naar afkoppelmogelijkheden binnen de kernen Zeeland en t Oventje van de gemeente Landerd. In overleg met de gemeente Landerd is nadere invulling gegeven aan het afkoppelplan. In deze rapportage is een masterplan afkoppelen gegeven waarmee de gemeente op termijn al het verhard oppervlak binnen de kernen Zeeland en het t Oventje kan afkoppelen. Hiervoor is eerst het verhard oppervlak binnen de kernen bepaald. De resultaten hiervan zijn verwerkt in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 zijn de overige gegevens en uitgangspunten beschreven. In hoofdstuk 4 is het afkoppelen van het verhard oppervlak nader uitgewerkt per deelgebied. Ten slotte zijn in hoofdstuk 6 de belangrijkste conclusies met betrekking tot het afkoppelen, de riolering, berging en overstorten weergegeven. 3

4 2. Verhard oppervlak Het verhard oppervlak binnen de kernen Zeeland en t Oventje is bepaald. Hiervoor is gebruik gemaakt van de GBKN, luchtfoto s en naverkenning in het terrein. Ingenieursbureau Moons heeft voor het bepalen van het verhard oppervlak een tool binnen Autocad ontwikkeld. Met deze tool kan het verhard oppervlak aan een rioolput worden toegekend. Daarnaast kunnen allerlei gegevens aan het verhard oppervlak worden gekoppeld: - Weg oppervlak o Asfalt o Klinkers - Dak oppervlak o Hellend o Vlak - Oprit o Klein: 25 m² o Middel: 50 m² o Groot: 100 m² Daarnaast is voor een groot aantal tuinen nog 10% van het dakoppervlak, als verhard tuinoppervlak toegekend. Dit betreffen terrassen, schuurtjes ed. Op deze manier is al het verhard oppervlak binnen de kernen aan de putten toegekend. Het totaal verhard oppervlak voor de kern Zeeland is 40.3 ha en voor t Oventje 3.5 ha. In onderstaande tabel is het verhard oppervlak over de verschillende onderdelen gespecificeerd. Zeeland [ha] t Oventje [ha] asfalt klinkers oprit dak vlak dak hellend Totaal Voor een gedetailleerd overzicht van het verhard oppervlak per rioolput wordt verwezen naar BIJLAGE 1. In de vorige berekeningen is uitgegaan van een verhard oppervlak van 29.8 ha voor de kern Zeeland en 1.3 ha voor de kern t Oventje. Een verklaring voor het verschil kan zijn dat nu ook de opritten zijn meegenomen en 10% van het dakoppervlak als verhard tuin oppervlak. Daarnaast zijn de vorige berekeningen op basis van kentallen uitgevoerd. 4

5 3. Overige gegevens en uitgangspunten De gegevens met betrekking tot dit afkoppelplan zijn aangeleverd door de gemeente Landerd. Daarnaast is informatie uit eerdere projecten in de gemeente Landerd gebruikt Plangebied In de figuren 3.1 en 3.2 is een overzicht van het projectgebied weergegeven. Figuur 3.1 Luchtfoto Zeeland 5

6 Figuur 3.2 Luchtfoto t Oventje 3.2. Uitgangspunten De gemeente Landerd wil graag indien mogelijk het gehele verharde oppervlak binnen de kernen Zeeland en t Oventje afkoppelen. Zij zijn echter geen voorstander van het afkoppelen door middel van een infiltratiesysteem (IT-riool, kratjes, open verharding ed). De vervangings- en onderhoudskosten van deze systeemen zijn hoger en het is onvoorspelbaar hoe de sytsemen op de langere termijn zullen blijven functioneren. Bovendien worden er in de gemeente Landerd in de winterperiode (november februari) hoge grondwaterstanden gemeten, waardoor de infiltratievoorzieningen gedurende lange perioden vol met grondwater komen te staan. Daarnaast zullen er maatregelen genomen moeten worden in geval van calamiteiten om verontreinigingen aan de bodem te voorkomen. De gemeente geeft er de voorkeur aan om overal een hemelwaterstelsel erbij te leggen. Het hemelwaterstelsel wordt aangesloten op bestaande vijvers en sloten of op nieuw aan te leggen retentievijvers. Indien de grondwaterstand en de waterdoorlatendheid van de bodem het toestaat kan een gedeelte van het hemelwater hier alsnog infiltreren, het resterende water wordt door middel van de landelijke afvoer op de sloten van het waterschap aangesloten. De onderstaande uitgangspunten hebben betrekking op dit rioleringsplan: - De oppervlakte van de bestaande waterlopen is opgemeten vanaf tekening; - De gehanteerde waterpeilen zijn aangeleverd door de gemeente Landerd en zijn in het veld bepaald; - Het gehanteerde verhard oppervlak is opnieuw bepaald, zie verder hoofdstuk 2. Daar het verhard oppervlak gespecificeerd is opgenomen is voor de berekeningen gebruik gemaakt van de volgende afvoervertraging en oppervlakte berging [bron Leidraad Riolering, Module C2100]: 6

7 Type Afstromingsvertraging [min -1 ] Oppervlakte berging [mm] Asfalt Klinkers Oprit Dak hellend Dak vlak Voor de maaiveldhoogtes van het hemelwaterstelsel zijn de hoogtes van het bestaande gemengde stelsel overgenomen. - Het hemelwaterstelsel is gedimensioneerd op bui L08: o Volume = 19.8 mm o Piekintensiteit = 110 l/s ha o Herhalingstijd = 2 jaar - De minimale dekking van de strengen is 0.90 m¹ - De minimaal gehanteerde diameter is ø 300 mm - Het verhang in de strengen is 1: Er is naar gestreefd daar waar mogelijk gebruik te maken van een uitlaat. - Dimensioneringsbui berging waterretenties is T=25: o Volume = 42.9 mm (in 4 uur) o Herhalingstijd = 25 jaar - Maximale peilstijging in retentie = 0.30 m¹ - Landelijke afvoer = 1.33 l/s ha - POC = 0.2 mm/uur De gemeente streeft er naar op termijn al het verhard oppervlak af te koppelen. De werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd met overige werkzaamheden in de straat of vervangingen aan de bestaande riolering. Dit houdt in dat het afkoppelen van het verhard oppervlak gefaseerd zal worden uitgevoerd. Dit houdt tevens in dat het hemelwaterstelsel waarschijnlijk eerst nog tijdelijk op het bestaande gemengde stelsel wordt aangesloten en pas op termijn op de retentievijvers. Daarnaast kan het zo zijn dat tijdens de uitvoering besloten kan worden om de eindstrengen van het stelsel op het vuilwaterstelsel aan te sluiten. Op deze manier is er altijd voldoende doorspoeling van het vuilwaterstelsel. 7

8 4. Riolering Het bestaande gemengde stelsel, zie bijlage 4, heeft als basis gediend voor het ontwerp van de nieuwe hemelwaterstelsel. De invoergegevens van de berekeningen zijn opgenomen in de tabellen in bijlage 1, 2 en 3. Nadat de hemelwaterstelsel is ingevoerd is bepaald hoeveel water in de bergingsvoorzieningen verwerkt moet worden. In dit hoofdstuk zijn beide onderdelen nader uitgewerkt Hemelwaterstelsel Het verhard oppervlak wordt van de bestaande riolering afgekoppeld en op het hemelwaterstelsel aangesloten. Het hemelwaterstelsel watert af op bestaande sloten en vijvers of op nieuw aan te leggen retentievijvers. Het aangesloten verhard oppervlak binnen de kern Zeeland is te groot om op één locatie te kunnen bergen. Derhalve is het stelsel opgedeeld in verschillende gebieden, zie onderstaande overzichtstekening. 1. Melkpad en Zeeland zuid-oost (xxx) 2. Zeeland west (xxx) 3. Voederheil (xxx) 4. De Brand (is komen te vervallen als apart gebied. De weg heeft in de huidige situatie geen kolken. Voor het regenwater afkomstig van de woningen wordt lokaal naar een oplossing gezocht. (xxx) 5. De Kerkstraat (xxx) 6. De kern t Oventje. (xxx) Figuur 4.1 Overzichtstekening verdeling stelsel Zeeland 8

9 In onderstaande subparagrafen zijn de verschillende stelsels voor de gebieden nader uitgewerkt Gebied I In Gebied I is totaal 16.2 ha verhard oppervlak aangesloten op de riolering, zie onderstaande tabel voor een nadere verdeling van het verhard oppervlak. Soort Oppervlak [ha] Asfalt Klinkers Oprit Dak vlak Dak hellend Totaal In de onderstaande figuur is de ligging van de hemelwater riolering weergegeven. Tevens is een kleurenpalet te zien met de diameterverdeling van de strengen. H412 H413 H414 H416 H415 H418 H417 H420 H419 H422 H423 H424 H421 H426 H425 H409 H408 Figuur Toekomstige hemelwaterstelsel 9

10 Het hemelwater wordt op diverse bestaande vijvers aangesloten. Om het water in de bestaande vijvers te krijgen zijn in totaal 17 uitlaten geplaatst: 1. H408, gehanteerd waterpeil m¹ NAP 2. H409, gehanteerd waterpeil m¹ NAP 3. H412, gehanteerd waterpeil m¹ NAP 4. H413, gehanteerd waterpeil m¹ NAP 5. H414, gehanteerd waterpeil m¹ NAP 6. H415, gehanteerd waterpeil m¹ NAP 7. H416, gehanteerd waterpeil m¹ NAP 8. H417, gehanteerd waterpeil m¹ NAP 9. H418, gehanteerd waterpeil m¹ NAP 10. H419, gehanteerd waterpeil m¹ NAP 11. H420, gehanteerd waterpeil m¹ NAP 12. H421, gehanteerd waterpeil m¹ NAP 13. H422, gehanteerd waterpeil m¹ NAP 14. H423, gehanteerd waterpeil m¹ NAP 15. H424, gehanteerd waterpeil m¹ NAP 16. H425, gehanteerd waterpeil m¹ NAP 17. H426, gehanteerd waterpeil m¹ NAP De uitlaten hebben een vrije uitstroom op de vijvers. Voor een overzicht van de locaties van de uitlaten, zie figuur Zoals uit het overzicht van de uitlaten blijkt, zit er een groot verschil in de waterpeilen in het noordelijke deel en het zuidelijke deel. Om te voorkomen dat de vijvers nivilleren zijn de gebiedjes van elkaar losgekoppeld. 10

11 Om te bepalen of het hemelwaterstelsel voldoende afvoercapaciteit heeft, zijn hydraulische berekeningen uitgevoerd. Hiermee wordt inzicht verkregen in het hydraulisch functioneren van het rioleringsstelsel. In figuur zijn de drukhoogten ten opzichte van het maaiveld weergegeven. Figuur Drukhoogten toekomstige hemelwaterstelsel Uit figuur blijkt dat het stelsel hydraulisch goed functioneerd. Opmerking: wanneer een lengteprofiel van het verste punt naar uitlaat H408 wordt getrokken, zie figuur 4.1.3, blijkt dat een deel van de strengen continu gevuld zijn met water. Hydraulisch gezien levert dit geen problemen op. 11

12 Figuur Lengteprofiel hemelwaterstelsel Gebied II In Gebied II is totaal 9.5 ha verhard oppervlak aangesloten op de riolering, zie onderstaande tabel voor een nadere verdeling van het verhard oppervlak. Soort Oppervlak [ha] Asfalt Klinkers Oprit Dak vlak Dak hellend Totaal In de onderstaande figuur is de ligging van de hemelwater riolering weergegeven. Tevens is een kleurenpalet te zien met de diameterverdeling van de strengen. 12

13 Diameters H001 H003 H038 H053 H068 H081 Figuur Toekomstige hemelwaterstelsel Het hemelwater wordt op een nieuw aan te leggen retentievijver aangesloten. Hiervoor wordt de bestaande sloot langs Bergmaas verbreed. Om het water in de retentievijver te krijgen zijn in totaal 6 overstorten geplaatst: 1. H001, gehanteerd overstortpeil m¹ NAP 2. H003, gehanteerd overstortpeil m¹ NAP 3. H038, gehanteerd overstortpeil m¹ NAP 4. H053, gehanteerd overstortpeil m¹ NAP 5. H068, gehanteerd overstortpeil m¹ NAP 6. H081, gehanteerd overstortpeil m¹ NAP Het overstortpeil is bepaald aan de hand van één gemeten waterpeil. Voor de overstortpeilen is uitgegaan van een waterverhanglijn van 1:1000. Voor een overzicht van de locaties van de uitlaten, zie figuur

14 Door het gebruik van de overstorten moet het stelsel worden voorzien van een gemaal. Dit gemaal bevindt zich op een laag punt in het stelsel, put H012. Het gemaal pompt het stelsel leeg en voert het water af naar de nieuw aan te leggen retentie van het nieuwbouwplan Repelakker. Het gemaal heeft een minimale capaciteit nodig van 19.0 m³/uur (0.2 mm/uur ha). Om te bepalen of het hemelwaterstelsel voldoende afvoercapaciteit heeft, zijn hydraulische berekeningen uitgevoerd. Hiermee wordt inzicht verkregen in het hydraulisch functioneren van het rioleringsstelsel. In figuur zijn de drukhoogten ten opzichte van het maaiveld weergegeven. Figuur Drukhoogten toekomstige hemelwaterstelsel Uit figuur blijkt dat er op één locatie water op straat op treedt. Wanneer hiervan echter het lengteprofiel wordt bekeken, zie figuur 4.2.3, blijkt het wateroverlast minimaal te zijn. Daarnaast bevindt zich op deze locatie een deuk in het maaiveld, het kan dus ook betekenen dat het gehanteerde maaiveld niet juist is. 14

15 Link Water Level :00:00 Zeeland L08_Gebied II.PRF [m] H019 H018 H017 H016 H015 H014 H013 H012 H011 H008 H009 H010 H [m] Figuur Lengteprofiel hemelwaterstelsel Doordat het stelsel is voorzien van overstorten en niet van uitlaten, zal er altijd een gedeelte van het water in het stelsel (onder de laagste overstort) blijven staan. Dit wordt de interne berging genoemd. Het laagste overstortpeil in Gebied II is m¹ NAP. Dit zorgt voor een berging van 267 m³ in de leidingen en 24 m³ in de putten, in totaal 291 m³. Bij een aangesloten verhard oppervlak van ha komt dit overeen met een berging van 3.1 mm Gebied III In Gebied III is totaal 3.6 ha verhard oppervlak aangesloten op de riolering, zie onderstaande tabel voor een nadere verdeling van het verhard oppervlak. Soort Oppervlak [ha] Asfalt Klinkers Oprit Dak vlak Dak hellend Totaal

16 In de onderstaande figuur is de ligging van de hemelwater riolering weergegeven. Tevens is een kleurenpalet te zien met de diameterverdeling van de strengen. H308 Diameters H315 Figuur Toekomstige hemelwaterstelsel Het water wordt op de bestaande sloot langs de Peelweg N277, aangesloten. Om het water in de bestaande sloten te krijgen zijn in totaal 2 overstorten geplaatst: 1. H308, gehanteerd overstortpeil m¹ NAP 2. H315, gehanteerd overstortpeil m¹ NAP Het overstortpeil is bepaald aan de hand van één gemeten waterpeil. Er is hierbij rekening gehouden met een lichte opstuwing. Mocht in de praktijk blijken dat het waterpeil ter hoogte van put H315 hoger is, dient er een terugslagklep te worden geplaatst. Door het gebruik van de overstorten moet het stelsel worden voorzien van een gemaal. Dit gemaal bevindt zich op een laag punt in het stelsel, put H315. Het gemaal pompt het stelsel leeg en voert het water eveneens af naar de bestaande sloot. Het gemaal heeft een minimale capaciteit nodig van 7.1 m³/uur (0.2 mm/uur ha). 16

17 Om te bepalen of het hemelwaterstelsel voldoende afvoercapaciteit heeft, zijn hydraulische berekeningen uitgevoerd. Hiermee wordt inzicht verkregen in het hydraulisch functioneren van het rioleringsstelsel. In figuur zijn de drukhoogten ten opzichte van het maaiveld weergegeven. Figuur Drukhoogten toekomstige hemelwaterstelsel Uit figuur blijkt dat het stelsel hydraulisch goed functioneerd. Doodat het stelsel is voorzien van overstorten en niet van uitlaten, zal er altijd een gedeelte van het water in het stelsel (onder de laagste overstort) blijven staan. Dit wordt de interne berging genoemd. Het laagste overstortpeil in Gebied II is m¹ NAP. Dit zorgt voor een berging van 123 m³ in de leidingen en 11 m³ in de putten, in totaal 134 m³. Bij een aangesloten vo van ha komt dit overeen met een berging van 3.8 mm. 17

18 Gebied V Gebied V beslaat de Kerkstraat, in totaal is vanuit de Kerkstraat 11.1 ha verhard oppervlak aangesloten op de riolering. De Kerkstraat is een hele lange straat met relatief veel verhard oppervlak. Derhalve is ervoor gekozen om de Kerkstraat in 3 gedeelten op te delen. Het laatste deel sluit aan op het bestaande HWA-stelsel van De Roskam. Het bestaande verhard oppervlak is ook meegenomen in de berekening. In totaal komt het aangesloten verhard oppervlak hiermee op 12.4 ha, zie onderstaande tabel voor een nadere verdeling van het verhard oppervlak. Oppervlak [ha] Soort Deel 1 Deel 2 Deel 3 Asfalt Klinkers Oprit Dak vlak Dak hellend Totaal

19 In de onderstaande figuur is de ligging van de hemelwater riolering weergegeven. Tevens is een kleurenpalet te zien met de diameterverdeling van de strengen. Diameters H336 H410 H212A Figuur Toekomstige hemelwaterstelsel 19

20 Per deelgebied is bekeken hoe het hemelwater verwerkt kan worden. Deelgebied 1 is aangelsoten op de bestaande sloot langs de Korte Dijk. Om het water in de sloot te krijgen is 1 uitlaat geplaatst: H212A, gehanteerd waterpeil m¹ NAP. Deelgebied 2 is aangeloten op de vijver ter hoogte van Melkpad 7. Om het water in de sloot te krijgen is 1 uitlaat geplaatst: H410, gehanteerd waterpeil m¹ NAP. Deelgebied 3 is aangesloten op het bestaande stelsel van De Roskam. Dit HWAstelsel is reeds voorzien van een overstort. Deze overstort is echter niet voldoende om al het water in dit deelgebeid te kunnen verwerken. Dit komt doordat er een grote hoeveelheid aangesloten verhard oppervlak is, daarnaast ligt het maaiveld van het nieuw aan te sluiten deel ongunstig ten opzichte van het bestaande stelsel. Derhalve is er nog een overstort in het stelsel geplaatst in put H336. Deze overstort loost rechtstreeks op de hiernaast gelegen sloot, gehanteerd overstortpeil (gelijk aan de overstort van het bestaande gedeelte). Door het gebruik van de overstorten moet het stelsel worden voorzien van een gemaal. Het bestaande stelsel heeft reeds een gemaal. Dit gemaal moet het totale stelsel leeg kunnen pompen. Hiervoor heeft het gemaal een minimale capaciteit nodig van 5.7 m³/uur (0.2 mm/uur ha). Om te bepalen of de hemelwaterstelsels voldoende afvoercapaciteit hebben, zijn hydraulische berekeningen uitgevoerd. Hiermee wordt inzicht verkregen in het hydraulisch functioneren van het rioleringsstelsel. In figuur 4.4.2, en zijn voor de 3 deelgebieden de drukhoogten ten opzichte van het maaiveld weergegeven. Figuur Drukhoogten toekomstige hemelwaterstelsel deel 1 Uit figuur blijkt dat het stelsel hydraulisch goed functioneerd. 20

21 Over de gehele lengte van het stelsel is een lengteprofiel getekend, zie figuur Figuur Lengteprofiel hemelwaterstelsel deel 1 Figuur Drukhoogten toekomstige hemelwaterstelsel deel 2 21

22 Uit figuur blijkt dat het stelsel hydraulisch goed functioneerd. Over de gehele lengte van het stelsel is een lengteprofiel getekend, zie figuur Figuur Lengteprofiel hemelwaterstelsel deel 2 Het verhang van het stelsel is groot. Het waterpeil van de vijver waar op aangesloten wordt ligt echter hoger. Dit zorgt ervoor dat de leidingen constant gevuld zijn met water. Dit betekent tevens dat de bodem van de vijver voldoende diep moet liggen, zodat de leiding hierop aangesloten kan worden. 22

23 Figuur Drukhoogten toekomstige hemelwaterstelsel deel 3 Uit figuur blijkt dat het stelsel hydraulisch goed functioneerd. Over de gehele lengte van het stelsel is een lengteprofiel getekend, zie figuur Figuur Lengteprofiel hemelwaterstelsel deel 3 Doodat het stelsel is voorzien van overstorten en niet van uitlaten, zal er altijd een gedeelte van het water in het stelsel (onder de laagste overstort) blijven staan. Dit wordt de interne berging genoemd. 23

24 Het overstortpeil ligt op m¹ NAP. Dit zorgt voor een berging van 184 m³ in de leidingen en 22 m³ in de putten, in totaal 206 m³. Bij een aangesloten verhard oppervlak van ha komt dit overeen met een berging van 7.2 mm Gebied VI ( t Oventje) In Gebied VI is totaal 3.5 ha verhard oppervlak aangesloten op de riolering, zie onderstaande tabel voor een nadere verdeling van het verhard oppervlak. Soort Oppervlak [ha] Asfalt Klinkers Oprit Dak vlak Dak hellend Totaal In de onderstaande figuur is de ligging van de hemelwater riolering weergegeven. Tevens is een kleurenpalet te zien met de diameterverdeling van de strengen. Diameters H510 H537 Figuur Toekomstige hemelwaterstelsel Het water wordt op de bestaande sloten ter hoogte van Voor-Oventje 28 en Achter- Oventje 7, aangesloten. Om het water in de bestaande sloten te krijgen zijn in totaal 2 overstorten geplaatst: 1. H510, gehanteerd overstortpeil m¹ NAP 2. H537, gehanteerd overstortpeil m¹ NAP Het overstortpeil is m¹ NAP omdat op deze manier de volledige berging in de leidingen kan worden benut, in totaal 232 m³. Door het gebruik van de overstorten moet het stelsel worden voorzien van een gemaal. Dit gemaal bevindt zich op een laag punt in het stelsel, put H533. Het 24

25 gemaal pompt het stelsel leeg en voert het water eveneens af naar de bestaande sloot. Het gemaal heeft een minimale capaciteit nodig van 7.0 m³/uur (0.2 mm/uur ha). Om te bepalen of het hemelwaterstelsel voldoende afvoercapaciteit heeft, zijn hydraulische berekeningen uitgevoerd. Hiermee wordt inzicht verkregen in het hydraulisch functioneren van het rioleringsstelsel. In figuur zijn de drukhoogten ten opzichte van het maaiveld weergegeven. Figuur Drukhoogten toekomstige hemelwaterstelsel Uit figuur blijkt dat het stelsel hydraulisch goed functioneerd. Opmerking: de sloten waar het hemelwater op aangesloten wordt zijn waterschapssloten. Er zal dus overleg met waterschap moeten plaatsen vinden over hoeveel hemelwater er in het stelsel geborgen moet worden alvorens het op de waterschapssloten aan te sluiten. Doodat het stelsel is voorzien van overstorten en niet van uitlaten, zal er altijd een gedeelte van het water in het stelsel (onder de laagste overstort) blijven staan. Dit wordt de interne berging genoemd. Het laagste overstortpeil in Gebied VI is m¹ NAP. Dit zorgt voor een berging van 212 m³ in de leidingen en 20 m³ in de putten, in totaal 232 m³. Bij een aangesloten vo van ha komt dit overeen met een berging van 6.6 mm. 25

26 4.2. Bergingsvoorziening Alle gebieden worden voorzien van hun eigen bergingsvoorzieningen. Dit kunnen bestaande vijvers of sloten zijn, maar het kunnen ook nieuw aan te leggen voorzieningen zijn. In onderstaande subparagrafen zijn de bergingsvoorzieningen per gebied nader uitgewerkt Gebied I Binnen Gebied I bevinden zich meerdere vijvers. Deze vijvers staan onderling in verbinding met elkaar. Deze vijvers worden benut voor de berging van het hemelwater, zie figuur Figuur Overzicht vijvers Tijdens een neerslaggebeurtenis wordt de vijvers gevuld door de 17 uitlaten van het hemelwaterstelsel. Een deel van het water zal via de taluds, in de bodem infiltreren. Het overtollige water wordt vertraagd met de landelijke afvoer, afgevoerd naar de noord-oostelijk geleden watergang. Om in de vijvers het hemelwater te kunnen te bergen dienen de vijvers te worden voorzien van een overstort. De overstort komt 0.3 m¹ hoger te liggen dan het waterpeil in de vijver. Voor de bereking van de bergingscapaciteit is geen rekening gehouden met berging in het stelsel zelf. 26

27 In de volgende tabel is weergegeven op welke vijver de diversen uitlaten uitkomen. Daarnaast is per vijver aangegeven hoeveel verhard oppervlak hierop aangesloten is. Vijver Water oppervlak [m²] Uitlaten Verhard oppervlak [ha] H408, H421, H420 en H H H H H H414 en H H418 en H H424 en H H425 en H H Totaal Opmerking op vijver 5 is tevens een groot gedeelte van de Kerkstraat, 6.7 ha van deelgebied 2, gebied V aangesloten via uitlaat H410. De bergingsvoorziening dient regenbui T=25 te kunnen bergen. Tijdens deze bui valt in 4 uur 42,9 mm water. Het hemelwaterstelsel heeft geen interne berging. Dit betekend dat er in de retentievijver 42.9 mm geborgen moet worden. In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel water er geborgen moet worden. Hierbij is tevens aangegeven wat het benodigd oppervlak is bij een maximale peilstijging van 0.3 m¹. Niet overal is een peilstijging van 0.3 m¹ voldoende, derhalve is tevens aangegeven wat de benodigde peilstijging is bij regenui T=25 en het beschikbare wateroppervlak. Vijver beschikbaar Water oppervlak [m²] Verhard opp. [ha] Benodigde Berging [m³] Benodigde Berging bij 0.3 m¹ [m²] Benodigde Peilstijging [m¹] Totaal Als er vanuit wordt gegaan dat het peil in de vijverpartijen maximaal 0.30 m mag stijgen komen we m m 2 = m 2 retentievijver tekort. Het tekort aan retentievijver word veroorzaakt door dat 6.7 ha van gebied V deelgebied 2 via uitlaat H410 op retentie vijver 5 word aangesloten. 27

28 Gebied II Momenteel loopt er langs de Dorpenweg een (droogvallende) sloot. Langs de strook bevindt zich een groot grasveld. De sloot dient verdiept en verbreed te worden, zodat er voldoende capaciteit ontstaat om al het water te kunnen bergen. Tijdens een neerslaggebeurtenis wordt de berging gevuld door de 6 overstorten van het hemelwaterstelsel. Een deel van het water zal in de bodem infiltreren. Het overtollige water wordt vertraagd met de landelijke afvoer 0.67 l/s.ha, afgevoerd naar de noordelijk geleden watergang. De bergingsvoorziening dient regenbui T=25 te kunnen bergen. Tijdens deze bui valt in 4 uur 42,9 mm water. Het hemelwaterstelsel heeft een interne berging van 3.1 mm. Dit betekend dat er in de retentievijver 39.8 mm geborgen moet worden. Bij een aangesloten verhard oppervlak van ha komt dit overeen met 3777 m³. Bij een maximale peilstijging van 0.3 m¹ dient de nieuw aan te leggen retentievijver een oppervlak te hebben van m². In totaal is er ca m² ( ) beschikbaar voor het inrichten van een retentievijver, zie figuur Wanneer een peilstijging van 0.45 m¹ (3.780 m³) wordt geaccepteerd kan het regenwater volledig in de retentievijver worden geborgen. Daar het maaiveld binnen Gebied II in noordelijke richting afloopt zal de retentievijver voorzien moeten worden van interne overstorten, zodat als het waren bakken worden gecreëerd. Opmerking: Wanneer de retentie inderdaad wordt uitgevoerd zoals aangegeven houdt dit in dat de huidige functie nagenoeg geheel verdwijnt. 28

29 Gebied III De zaksloot die langs de Peelweg (N277) loopt, wordt omgebouwd tot een bergingsloot. Hiervoor moet de sloot verbreed worden, zodat er voldoende capaciteit ontstaat om al het water te kunnen bergen. Tijdens een neerslaggebeurtenis wordt de berging gevuld door de 2 overstorten van het hemelwaterstelsel. Een deel van het water zal in de bodem infiltreren. Het overtollige water wordt vertraagd met de landelijke afvoer, afgevoerd naar de noord/westelijk geleden watergang. De bergingsvoorziening dient regenbui T=25 te kunnen bergen. Tijdens deze bui valt in 4 uur 42,9 mm water. Het hemelwaterstelsel heeft een interne berging van 3.8 mm. Dit betekend dat er in de retentievijver 39.1 mm geborgen moet worden. Bij een aangesloten verhard oppervlak van ha komt dit overeen met 1395 m³. Bij een maximale peilstijging van 0.3 m¹ dient de nieuw aan te leggen bergingssloot een oppervlak te hebben van m². Achter de gebouwen tot aan de weg is een strook van ca. 21 m¹. Deze strook kan niet volledig benut worden als bergingssloot. Wanneer uitgegaan wordt van een beschikbare strook voor de bergingssloot van 7.5 m¹ dient de sloot over een lengte van 620 m¹ verbreed te worden Gebied V Gebied V is in 3 deelgebieden opgedeeld, het water wordt in 3 verschillende voorzieningen geborgen. Deelgebied 1 sluit aan op de bestaande sloot langs de Korte Dijk. Om het water in de sloot te krijgen is 1 uitlaat geplaatst: H212A, gehanteerd waterpeil m¹ NAP. De sloot wordt voorzien van een stuw met een doorlaat van de landelijke afvoer. De stuw wordt geplaatst op 0.3 m¹ boven het huidige waterpeil. Op deze manier ontstaat een bergingsvoorziening. De bergingsvoorziening dient regenbui T=25 te kunnen bergen. Tijdens deze bui valt in 4 uur 42,9 mm water. Bij een aangesloten verhard oppervlak van ha komt dit overeen met 1182 m³. In de huidige situatie is de sloot droog. De sloot staat in verbinding met de overige sloten. De sloot zelf heeft onvoldoende berging om al het water te kunnen bergen tijdens de bui. Het oppervlak van de sloot is 580 m², bij een maximale peilstijging van 0.3 m¹ kan 174 m³ in de sloot geborgen worden. Het water zal dan ook in de overige sloten geborgen moeten worden. Wanneer een hogere peilstijging wordt geaccepteerd kan meer water in de sloot geborgen worden. Er kan eveneens meer berging in de sloot worden gecreëerd door de sloot te verbreden. Deelgebied 2 sluit aan op de bestaande de vijver ter hoogte van Melkpad 7. In paragraaf is hier reeds op ingegaan. Deelgebied 3 sluit aan op het bestaande stelsel van De Roskam. Dit HWA-stelsel is reeds voorzien van een overstort. Daarnaast wordt er een nieuwe overstort geplaatst in put H336. De sloten worden voorzien van een stuw met een doorlaat van de landelijke afvoer. De stuw wordt geplaatst op 0.3 m¹ boven het huidige waterpeil. Op deze manier ontstaat een bergingsvoorziening. 29

30 De bergingsvoorzieningen dienen regenbui T=25 te kunnen bergen. Tijdens deze bui valt in 4 uur 42,9 mm water. Het hemelwaterstelsel heeft een interne berging van 7.2 mm. Dit betekend dat er in de bergingssloten 35.7 mm geborgen moet worden. Bij een aangesloten verhard oppervlak van ha komt dit overeen met 1018 m³. In de sloot bij de bestaande overstort kan maximaal 730 m² x 0.30 m¹ geborgen worden dit komt overeen met 219 m³. Omdat hier ca. 40% van het water 410 m³ moet worden geborgen is de berging in de sloot te klein Dit kan worden verholpen door een hogere peilstijging te accepteren. Om ca. 410 m³ te kunnen bergen zal een peilstijging van 0.56 m moeten worden geaccepteerd. In de andere sloot moet de overige 611 m³ worden geborgen. De sloot heeft een breedte van ca. 3.5 m¹. Bij een maximale peilstijging van 0.3 m¹ houdt dit in dat de stuw 582 m¹ achter overstort H336 moet komen te liggen. Deze ruimte is niet beschikbaar. Wanneer echter wordt uitgegaan van een hogere peilstijging kan meer berging worden gecreëerd. Daarnaast is het wellicht mogelijk de sloten te verbreden waarmee eveneens meer berging wordt gecreëerd Gebied VI Gebied VI is voorzien van 2 overstorten die op 2 verschillende sloten aangesloten worden. Tijdens een neerslaggebeurtenis worden de bergingen gevuld door de 2 overstorten van het hemelwaterstelsel. Er is geen ruimte om de sloten te verbreden. Het is wel mogelijk om de sloten te voorzien van een stuw met een doorlaat van de landelijke afvoer. De stuw wordt geplaatst op 0.3 m¹ boven het huidige waterpeil. Op deze manier ontstaat er een bergingsvoorziening. De bergingsvoorzieningen dienen regenbui T=25 te kunnen bergen. Tijdens deze bui valt in 4 uur 42,9 mm water. Het hemelwaterstelsel heeft een interne berging van 6.6 mm. Dit betekend dat er in de bergingssloten 36.3 mm geborgen moet worden. Bij een aangesloten verhard oppervlak van ha komt dit overeen met 1267 m³. Bij bui L08 is de verdeling over de overstorten is alsvolgt: - H510 = m³ (60%) - H537 = m³ (40%) Dit zorgt ervoor dat bij bui T = 25, in de sloot achter overstort H mm geborgen moet worden en achter overstort H mm. Dit komt overeen met 760 m³ achter overstort H510 en 510 m³ achter overstort H537. De huidige waterspiegel achter overstort H510 is ca m¹ breed en achter overstort H537 ca m¹. Dit betekend dat de stuw ca m¹ achter overstort H510 geplaatst moet worden en 2830 m¹ achter overstort H537. Deze ruimte is niet beschikbaar. Om toch voldoende berging te krijgen kan de gemeente trachten extra grond te verwerven zodat of de sloot verbreed kan worden, of op een andere locatie extra grond bemachtigen zodat hier een retentievijver kan worden gecreëerd. Een andere mogelijkheid is het vergroten van de interne berging door de diameters te vergroten. Wanneer overal een diameter van ø1000 wordt toegepast is de interne berging 35.1 mm. 30

31 5. Volume uitworp Om te kijken hoeveel water de waterschapssloten na het afkoppelen van het verhard oppervlak nog moeten verwerken. Worden diverse varianten doorgerekend met de 10 jarige regenreeks ( ). De volgende varianten worden doorgerekend, namelijk; Gemengd stelsel 2003, verhard oppervlak 29.8 ha kern Zeeland, 3.4 ha industrieterrein Roskam (hemelwater) en 1.3 ha kern t Oventje, POC 0.7 mm/uur; Gemengd stelsel met de opnieuw bepaald verhard oppervlak 44 ha kern Zeeland, 1.25 ha industrieterrein Roskam (hemelwater) en 3.5 ha kern t Oventje, POC 0.7 mm/uur; Gemengd stelsel met de opnieuw bepaald verhard oppervlak. Uitgaande dat 25% wordt afgekoppeld. 33 ha kern Zeeland, 1.25 ha industrieterrein Roskam (hemelwater) en 2.6 ha kern t Oventje, POC 0.7 mm/uur; Gemengd stelsel met de opnieuw bepaald verhard oppervlak. Uitgaande dat 50% wordt afgekoppeld. 22 ha kern Zeeland,, 1.25 ha industrieterrein Roskam (hemelwater) en 1.75 ha kern t Oventje, POC 0.7 mm/uur, Overstort wordt verhoogd van m NAP naar m NAP; Gemengd stelsel met de opnieuw bepaald verhard oppervlak. Uitgaande dat 75% wordt afgekoppeld. 11 ha kern Zeeland, 1.25 ha industrieterrein Roskam (hemelwater) en 0.9 ha kern t Oventje, POC 0.7 mm/uur. Overstort wordt verhoogd van m NAP naar m NAP; 5.1 Gemengd stelsel 2003 De berekeningsresultaten zijn hieronder in tabelvorm gepresenteerd. Overstortlocaties uitgaande van stelsel 2003 Overstortvolume in jaar [m³] Gemiddeld overstortvolume in 10 jaar [m³/jaar] Vuiluitworp [kg CZV/jaar] (kern Zeeland) (kern Zeeland) (Roskam) ('t Oventje) Totaal Per jaar zal er zo n m 3 water over de verschillende overstortlocaties op de waterschapssloten overstorten. De vuiluitworp bedraagt 3442 kg CZV/jaar. 31

32 5.2 Gemengd stelsel 2008 De berekeningsresultaten zijn hieronder in tabelvorm gepresenteerd. Overstortvolume Gemiddeld overstortvolume Vuiluitworp Overstortlocaties in jaar [m³] in 10 jaar [m³/jaar] [kg CZV/jaar] (kern Zeeland) (kern Zeeland) (Roskam) ('t Oventje) Totaal Per jaar zal er zo n m 3 water over de verschillende overstortlocaties op de waterschapssloten overstorten. De vuiluitworp bedraagt 6375 kg CZV/jaar 5.3 Gemengd stelsel 2008 met 25% afgekoppeld verhard oppervlak De berekeningsresultaten zijn hieronder in tabelvorm gepresenteerd. Overstortlocaties uitgaande van 25 % afgekoppeld Overstortvolume Gemiddeld overstortvolume Vuiluitworp oppervlak in jaar [m³] in 10 jaar [m³/jaar] [kg CZV/jaar] (kern Zeeland) (kern Zeeland) (Roskam) ('t oventje) Totaal Per jaar zal er zo n m 3 water over de verschillende overstortlocaties op de waterschapssloten overstorten. De vuiluitworp bedraagt 3454 kg CZV/jaar. 5.4 Gemengd stelsel 2008 met 50% afgekoppeld verhard oppervlak De berekeningsresultaten zijn hieronder in tabelvorm gepresenteerd. Overstortlocaties uitgaande van 50 % afgekoppeld Overstortvolume Gemiddeld overstortvolume Vuiluitworp oppervlak in jaar [m³] in 10 jaar [m³/jaar] [kg CZV/jaar] (kern Zeeland) (kern Zeeland) (Roskam) ('t oventje) Totaal Per jaar zal er zo n 8203 m 3 water over de verschillende overstortlocaties op de waterschapssloten overstorten. De vuiluitworp bedraagt 1223 kg CZV/jaar 32

33 5.5 Gemengd stelsel 2008 met 75% afgekoppeld verhard oppervlak De berekeningsresultaten zijn hieronder in tabelvorm gepresenteerd. Overstortlocaties uitgaande van 75 % afgekoppeld Overstortvolume Gemiddeld overstortvolume Vuiluitworp oppervlak in jaar [m³] in 10 jaar [m³/jaar] [kg CZV/jaar] (kern Zeeland) (kern Zeeland) (Roskam) ('t oventje) Totaal Per jaar zal er zo n 4197 m 3 water over de verschillende overstortlocaties op de waterschapssloten overstorten. De vuiluitworp bedraagt 221 kg CZV/jaar. 33

34 6. Conclusie Als er vanuit wordt gegaan dat 100% word afgekoppeld kan bij gebied I niet al het water in de omliggende vijvers worden geborgen. Het bergingstekort bedraagt m². Het tekort aan retentievijver word veroorzaakt door dat 6.7 ha van gebied V deelgebied 2 via uitlaat H410 op retentie vijver 5 word aangesloten. Als de maximale peilstijging 0.30 m mag bedragen kan op de vijvers in gebied I ha worden afgekoppeld uitgaande van regenbui T=10. Bij gebied II moet nog een retetievoorziening worden aangelegd. Het water van gebied II kan alleen op de retentievoorziening (oppervlak 8400 m²) worden aangesloten als een peilstijging van 0.45 m word geaccepteerd. De bergingsvoorziening bij gebied III moet 1395 m³ water kunnen bergen. De zaksloot langs de Peelweg zal worden omgebouwd tot bergingsloot. Uitgaande van beschikbare strook zal de sloot 7.5 m breedt worden en bij een peilstijging van 0.30 m zal de bergingsloot een lengte van ca. 620 m moeten krijgen. Ook hier kan wellicht worden afgeweken van de maximale peilstijging. B.v. bij een peilstijging van 0.45 m is nog maar een lengte van ca. 415 m noodzakelijk voor de bergingssloot. De sloot dient te worden voorzien van een stuw. Gebied V is opgesplitst in drie deelgebieden. Deelgebied I heeft een uitlaat op de bestaande sloot langs de Korte Dijk. Uitgaande van een waterpeil van m NAP kan het water niet in de sloot worden geborgen. De sloot langs de Korte Dijk en de sloten er om heen dienen alle te worden verbreedt om het water te kunnen bergen. Er dient bij een peilstijging van 0.30 m een sloot oppervlak van 3940 m² gecreeerd te worden. Deelgebied II wordt op de vijverpartijen van Gebied I aangesloten. Zie conclusie gebied I Het water van deelgebied III dient op twee locaties te worden geborgen. Achter de reeds bestaande overstort (Roskam) kan in de sloot kan 219 m³ water worden geborgen. De sloot is te klein er dient hier ca. 40% van het water 410 m³ te worden geborgen. Dit kan worden verholpen door een hogere peilstijging te accepteren. Om ca. 410 m³ te kunnen bergen zal een peilstijging van 0.56 m moeten worden geaccepteerd. In de andere sloot moet de overige 611 m³ worden geborgen. De sloot heeft een breedte van ca. 3.5 m¹. Bij een maximale peilstijging van 0.3 m¹ houdt dit in dat de stuw 582 m¹ achter overstort H336 komt te liggen. Deze ruimte is niet beschikbaar. Wanneer echter wordt uitgegaan van een hogere peilstijging kan meer berging worden gecreëerd. Daarnaast is het wellicht mogelijk de sloten te verbreden waarmee eveneens meer berging wordt gecreëerd. Gebied VI t Oventje moet 1267 m³ water bergen achter de overstorten. Achter overstort H510 dient 760 m³ worden geborgen en achter overstort H537 dient 510 m³ worden geborgen. Het water kan niet worden geborgen in de bestaande sloten achter de overstortloacties. Om toch voldoende berging te krijgen moet de gemeente extra grond verwerven zodat of de sloot verbreed kan worden, of op een andere locatie extra grond bemachtigen zodat hier een retentievijver kan worden gecreëerd. Een andere mogelijkheid is het vergroten van de interne berging door de diameters te 34

35 vergroten. Wanneer overal een diameter van ø1000 wordt toegepast is de interne berging 35.1 mm. Gemengd stelsel Het oppervlakte water krijgt in de huidige situatie (stelsel 2008) m³ m³ (hemelwater Roskam) = m³/jaar overstortwater te verwerken. Als 25% van het verhardoppervlak wordt afgekoppeld neemt het overstortvolume met 45% af, naar m³/jaar overstortwater. Als 50% van het verhardoppervlak wordt afgekoppeld neemt het overstortvolume met 80% af, naar 4890 m³/jaar overstortwater. Als 75% van het verhardoppervlak wordt afgekoppeld neemt het overstortvolume met 97% af, naar 884 m³/jaar overstortwater. Als 100% van het verhardoppervlak wordt afgekoppeld kunnen de overstorten worden gesloten. Wel dient er rekening mee te worden gehouden dat hoe meer verhard oppervlak er wordt afgekoppeld hoe dikker het overstortwater zal zijn. 100% afkoppelen zal hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar blijken. Er zal gestreeft moeten worden om zoveel mogelijk af te koppelen. Om 75% van het verhard oppervlak af te koppelen is een mooi streefpeil. 35

36 Bijlage 1 Verhard oppervlak per put Onderstaand is het verhard oppervlak per rioolput, per gebied weergegeven. Gebied I: put vo id vo [ha] soort samenvatting H103 H103c Oprit asfalt H103 H103c Dak_hellend klinkers H103 H103c Asfalt oprit H103 H103c Klinkers dak vlak H104 H104c Oprit dak hellend H104 H104c Dak_hellend Totaal H104 H104c Klinkers H104 H104c Klinkers H105 H105c Oprit H105 H105c Dak_hellend H105 H105c Klinkers H106 H106c Oprit H106 H106c Dak_hellend H106 H106c Klinkers H111 H111c Oprit H111 H111c Dak_hellend H111 H111c Asfalt H111 H111c Klinkers H111 H111c Klinkers H112 H112c Oprit H112 H112c Dak_hellend H112 H112c Klinkers H112 H112c Klinkers H113 H113c Oprit H113 H113c Dak_hellend H113 H113c Klinkers H113 H113c Klinkers H114 H114c Oprit H114 H114c Dak_hellend H114 H114c Asfalt H115 H115c Oprit H115 H115c Dak_hellend H115 H115c Asfalt H115 H115c Klinkers H115 H115c Klinkers H116 H116c Oprit H116 H116c Dak_hellend H116 H116c Klinkers H116 H116c Klinkers H117 H117c Asfalt H117 H117c Klinkers H117 H117c Klinkers H118 H118c Oprit 36

37 H118 H118c Dak_hellend H118 H118c Klinkers H118 H118c Klinkers H119 H119c Klinkers H119 H119c Klinkers H120 H120c Oprit H120 H120c Dak_hellend H120 H120c Klinkers H120 H120c Klinkers H121 H121c Oprit H121 H121c Dak_hellend H121 H121c Klinkers H121 H121c Klinkers H122 H122c Oprit H122 H122c Dak_hellend H122 H122c Klinkers H122 H122c Klinkers H123 H123c Oprit H123 H123c Dak_hellend H123 H123c Klinkers H123 H123c Klinkers H124 H124c Klinkers H124 H124c Klinkers H125 H125c Oprit H125 H125c Dak_hellend H125 H125c Asfalt H125 H125c Klinkers H126 H126c Oprit H126 H126c Dak_hellend H126 H126c Klinkers H127 H127c Oprit H127 H127c Dak_hellend H127 H127c Klinkers H127 H127c Klinkers H128 H128c Oprit H128 H128c Dak_hellend H128 H128c Klinkers H128 H128c Klinkers H129 H129c Oprit H129 H129c Dak_hellend H129 H129c Klinkers H129 H129c Klinkers H130 H130c Klinkers H131 H131c Klinkers H132 H132c Klinkers H133 H133c Oprit H133 H133c Dak_hellend H133 H133c Klinkers H133 H133c Klinkers 37

38 H134 H134c Oprit H134 H134c Dak_hellend H134 H134c Klinkers H134 H134c Klinkers H135 H135c Oprit H135 H135c Dak_hellend H135 H135c Klinkers H135 H135c Klinkers H137 H137c Asfalt H138 H138c Oprit H138 H138c Dak_hellend H138 H138c Klinkers H138 H138c Klinkers H139 H139c Oprit H139 H139c Dak_hellend H139 H139c Klinkers H139 H139c Klinkers H140 H140c Oprit H140 H140c Dak_hellend H140 H140c Klinkers H140 H140c Klinkers H141 H141c Asfalt H142 H142c Asfalt H143 H143c Oprit H143 H143c Dak_hellend H143 H143c Asfalt H143 H143c Klinkers H143 H143c Klinkers H144 H144c Oprit H144 H144c Dak_hellend H144 H144c Klinkers H144 H144c Klinkers H145 H145c Oprit H145 H145c Dak_hellend H145 H145c Klinkers H145 H145c Klinkers H146 H146c Oprit H146 H146c Dak_hellend H146 H146c Asfalt H146 H146c Klinkers H146 H146c Klinkers H147 H147c Oprit H147 H147c Dak_hellend H147 H147c Klinkers H147 H147c Klinkers H148 H148c Oprit H148 H148c Dak_hellend H148 H148c Klinkers H148 H148c Klinkers 38

39 H149 H149c Oprit H149 H149c Dak_hellend H149 H149c Asfalt H149 H149c Klinkers H149 H149c Klinkers H150 H150c Oprit H150 H150c Dak_hellend H150 H150c Klinkers H150 H150c Klinkers H151 H151c Oprit H151 H151c Dak_hellend H151 H151c Asfalt H151 H151c Klinkers H151 H151c Klinkers H152 H152c Oprit H152 H152c Dak_hellend H152 H152c Klinkers H152 H152c Klinkers H153 H153c Oprit H153 H153c Dak_hellend H153 H153c Klinkers H153 H153c Klinkers H154 H154c Oprit H154 H154c Dak_hellend H154 H154c Asfalt H154 H154c Klinkers H154 H154c Klinkers H155 H155c Oprit H155 H155c Dak_hellend H155 H155c Klinkers H155 H155c Klinkers H156 H156c Klinkers H156 H156c Klinkers H157 H157c Oprit H157 H157c Dak_hellend H157 H157c Klinkers H157 H157c Klinkers H158 H158c Oprit H158 H158c Dak_hellend H158 H158c Klinkers H159 H159c Oprit H159 H159c Dak_hellend H159 H159c Klinkers H159 H159c Klinkers H160 H160c Oprit H160 H160c Dak_hellend H160 H160c Klinkers H160 H160c Klinkers H161 H161c Oprit 39

40 H161 H161c Dak_hellend H161 H161c Klinkers H161 H161c Klinkers H162 H162c Oprit H162 H162c Dak_hellend H162 H162c Klinkers H162 H162c Klinkers H163 H163c Oprit H163 H163c Dak_hellend H163 H163c Klinkers H163 H163c Klinkers H164 H164c Oprit H164 H164c Dak_hellend H164 H164c Klinkers H164 H164c Klinkers H165 H165c Oprit H165 H165c Dak_hellend H165 H165c Klinkers H165 H165c Klinkers H166 H166c Oprit H166 H166c Dak_hellend H166 H166c Klinkers H167 H167c Oprit H167 H167c Dak_hellend H167 H167c Asfalt H167 H167c Klinkers H167 H167c Klinkers H168 H168c Oprit H168 H168c Dak_hellend H168 H168c Klinkers H168 H168c Klinkers H169 H169c Oprit H169 H169c Dak_hellend H169 H169c Asfalt H169 H169c Klinkers H169 H169c Klinkers H170 H170c Asfalt H170 H170c Klinkers H170 H170c Klinkers H171 H171c Oprit H171 H171c Dak_hellend H171 H171c Asfalt H171 H171c Klinkers H171 H171c Klinkers H172 H172c Oprit H172 H172c Dak_hellend H172 H172c Klinkers H172 H172c Klinkers H173 H173c Oprit 40

41 H173 H173c Dak_hellend H173 H173c Klinkers H174 H174c Oprit H174 H174c Dak_hellend H174 H174c Klinkers H174 H174c Klinkers H175 H175c Oprit H175 H175c Dak_hellend H175 H175c Klinkers H175 H175c Klinkers H176 H176c Klinkers H176 H176c Klinkers H177 H177c Oprit H177 H177c Dak_hellend H177 H177c Klinkers H177 H177c Klinkers H178 H178c Oprit H178 H178c Dak_hellend H178 H178c Klinkers H178 H178c Klinkers H179 H179c Oprit H179 H179c Dak_hellend H179 H179c Klinkers H179 H179c Klinkers H180 H180c Oprit H180 H180c Dak_hellend H180 H180c Klinkers H180 H180c Klinkers H181 H181c Oprit H181 H181c Dak_hellend H181 H181c Klinkers H181 H181c Klinkers H182 H182c Oprit H182 H182c Dak_hellend H182 H182c Klinkers H183 H183c Oprit H183 H183c Dak_hellend H183 H183c Klinkers H183 H183c Klinkers H184 H184c Oprit H184 H184c Dak_hellend H184 H184c Klinkers H184 H184c Klinkers H185 H185c Oprit H185 H185c Dak_hellend H185 H185c Klinkers H185 H185c Klinkers H186 H186c Oprit H186 H186c Dak_hellend 41

42 H186 H186c Asfalt H186 H186c Klinkers H186 H186c Klinkers H187 H187c Asfalt H187 H187c Klinkers H187 H187c Klinkers H188 H188c Oprit H188 H188c Dak_hellend H188 H188c Klinkers H188 H188c Klinkers H189 H189c Oprit H189 H189c Dak_hellend H189 H189c Klinkers H189 H189c Klinkers H190 H190c Oprit H190 H190c Dak_hellend H190 H190c Asfalt H190 H190c Klinkers H190 H190c Klinkers H191 H191c Oprit H191 H191c Dak_hellend H191 H191c Asfalt H191 H191c Klinkers H191 H191c Klinkers H192 H192c Oprit H192 H192c Dak_hellend H192 H192c Asfalt H192 H192c Klinkers H192 H192c Klinkers H193 H193c Oprit H193 H193c Oprit H193 H193c Dak_hellend H193 H193c Dak_hellend H193 H193c Klinkers H193 H193c Klinkers H194 H194c Oprit H194 H194c Dak_hellend H194 H194c Asfalt H194 H194c Klinkers H194 H194c Klinkers H195 H195c Oprit H195 H195c Dak_hellend H195 H195c Asfalt H195 H195c Klinkers H196 H196c Oprit H196 H196c Dak_hellend H196 H196c Asfalt H196 H196c Klinkers H197 H197c Asfalt 42

BRIEF. BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel. Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum:

BRIEF. BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel. Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum: BRIEF BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum: Rioleringsplan De Ligt II fase 3 en De Ligt III 11JV10100 12-10015-JV 17 februari 2012 Geachte

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Controleberekening riolering (DEFINITIEF)

Controleberekening riolering (DEFINITIEF) Titel: Omschrijving: Projectnr: Rapportnr: Datum: Controleberekening riolering (DEFINITIEF) Boschkens-west Goirle 09JV10090 09-10486-JV 08-12-09 RAPPORT Grotestraat 143 5141 JP Waalwijk tel: 0416-560381

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Project : Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Projectnummer : NC8110503 Versie : definitief Datum : 15 juli 2008 Aanleiding Het terrein van de Tivolikerk en het naastgelegen Zusterhuis aan de Heezerweg

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

Projectnummer: C Opgesteld door: Joost Veltmaat. Ons kenmerk: :0.11. Kopieën aan:

Projectnummer: C Opgesteld door: Joost Veltmaat. Ons kenmerk: :0.11. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Mercatorplein 1 Postbus 1018 5200 BA 'shertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: 2D berekening water op straat Blarenkamp Ottersum 'shertogenbosch,

Nadere informatie

Memo. Figuur 1 Overzicht plangebied en omgeving (bron: googlemaps) blad 1 van 7

Memo. Figuur 1 Overzicht plangebied en omgeving (bron: googlemaps) blad 1 van 7 Memo nummer water 1 datum 15 juli 2013 aan Arno Derks Croonen van Arjan van Beek Oranjewoud kopie Ruud van Hoek Oranjewoud project Haalbaarheidsstudie Prodrive Ekkersrijt gemeente Son projectnummer 252510

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot DATUM 14-4-2016 PROJECTNUMMER C01031.000363.0900 ONZE REFERENTIE 078903199 A VAN Joost Veltmaat AAN Waterschap Peel en Maasvallei Inleiding Klaver 6a

Nadere informatie

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Woningstichting Barneveld : Wolter Tijssen : Wouter Woortman : B4699-03-004 : Watertoets : Voorontwerp waterhuishouding Ons kenmerk : WA-LW20090339 Datum :

Nadere informatie

Bijlage 26-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Schoonebeek

Bijlage 26-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Schoonebeek Bijlage 26-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Schoonebeek Situatie Nieuw-Schoonebeek Nieuw-Schoonebeek ligt in het zuidoosten van de gemeente Emmen, ten oosten van Schoonebeek. Het dorp bestaat overwegend

Nadere informatie

het noordelijk deel (nabij de woningen) en het zuidelijk deel. Vanwege de invloed naar de omgeving is alleen het noordelijk deel beschouwd.

het noordelijk deel (nabij de woningen) en het zuidelijk deel. Vanwege de invloed naar de omgeving is alleen het noordelijk deel beschouwd. partner in bouwputadvies en grondwatertechniek 1/5 Project : HT140056 Park Waterrijk Hekelingen Datum : 1 September 2014 Betreft : Nota waterhuishouding Opsteller : M. (Marco) Zieverink, MSc Documentstatus

Nadere informatie

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen Rioolnotitie Rioolnotitie Kenmerk : RL14IV673 Datum : 10 augustus 2015 Versie : Definitief Auteur : A. van der Stelt Controle : F. Hazen 2 Rioolnotitie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Ontwikkeling terrein de Hogt

Ontwikkeling terrein de Hogt Tuindorpstraat 61 Gebouw C01 7555 CS Hengelo Ov. T 074 250 09 96 F 074 250 55 16 algemeen@incite-projects.nl www.incite-projects.nl IBAN: NL62 RABO 0111 3675 49 BTW nr.: NL815104868B01 KVK nr.: 08140475

Nadere informatie

Effectenstudie toename verhard oppervlak op bermsloot A67

Effectenstudie toename verhard oppervlak op bermsloot A67 Effectenstudie toename verhard oppervlak op bermsloot A67 Veldvast BV februari 2013 Definitief Effectenstudie toename verhard oppervlak op bermsloot A67 dossier : BC1608-100-100 registratienummer : WT-UW20130013

Nadere informatie

Kenmerk Contactpersoon Plaats en datum Ing. B. Mengers Doetinchem, Tel

Kenmerk Contactpersoon Plaats en datum Ing. B. Mengers Doetinchem, Tel ECOPART BV ZEPHIRLAAN 5 7004 GP DOETINCHEM TELEFOON 03 14-36 81 00 FAX 03 14 36 57 43 E-MAIL INFO@ECOPART-BV.NL INTERNET WWW.ECOPART_BV.NL BTW NR. NL 81 01 466 29 B01 HANDELSREGISTER 100 35 993 RABOBANK

Nadere informatie

Bijlage 13-1: Stedelijke wateropgave Bargermeer noord

Bijlage 13-1: Stedelijke wateropgave Bargermeer noord Bijlage 13-1: Stedelijke wateropgave Bargermeer noord Situatie Bargermeer noord Het industrieterrein Bargermeer noord ligt centraal in de stad Emmen. Het is een grootschalig bedrijventerrein met ruimte

Nadere informatie

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding Bijlage Afwatering terreinverharding D1 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 11 augustus 2014 153681 Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Nederweert Projectnummer : NDW-041-01 Projectomschrijving : Carpoolplaats Nederweert Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 13 juli

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling BV is ons bureau betrokken bij de waterhuishouding van het project Ceres te Bemmel.

In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling BV is ons bureau betrokken bij de waterhuishouding van het project Ceres te Bemmel. NOTITIE NUMMER : P11-0455 : ONDERWERP : advies waterhuishouding : DATUM : 17 december 2012 PLAATS : ELST OPGESTELD DOOR : H.W. Boom 1 Algemeen In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling BV is ons bureau betrokken

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

Wateroverlast Wouw. ICM case study. Marcel Zandee 8 maart 2017

Wateroverlast Wouw. ICM case study. Marcel Zandee 8 maart 2017 Wateroverlast Wouw ICM case study Marcel Zandee 8 maart 2017 Inhoud van de presentatie Waar ligt Wouw? Aanleiding studie Situatie Opbouw model Resultaten simulaties Conclusies Vragen 2 Waar ligt Wouw?

Nadere informatie

Landgoed Heijbroeck. Waterparagraaf. Datum : 11 juni Bureau van Nierop, Landgoed Heijbroeck, Waterparagraaf 1

Landgoed Heijbroeck. Waterparagraaf. Datum : 11 juni Bureau van Nierop, Landgoed Heijbroeck, Waterparagraaf 1 Landgoed Heijbroeck Waterparagraaf Datum : 11 juni 2013 Auteur Opdrachtgever : W.J. Aarts : Fam. van Loon 1 VOORWOORD In opdracht van Fam. van Loon is er door Bureau van Nierop een waterparagraaf conform

Nadere informatie

Van Hogendorpplein te Goirle

Van Hogendorpplein te Goirle VAN WANROOIJ - VAN SCHIJNDEL Van Hogendorpplein te Goirle Waterhuishouding hemelwater Projectnummer: 0551 17 maart 2009 Colofon Opdrachtgever: Project: Van Wanrooij - Van Schijndel Van Hogendorpplein te

Nadere informatie

Memo * *

Memo * * Memo M emo Ontwerp (groene) buffer Ysselsteynsel oop Memo 2014.24961 *2014.24961* ter attentie van Erik Weijzen kopie aan behandeld door programma E. Raaijmakers Watersysteem doorkiesnummer +31 77 38911

Nadere informatie

Rioleringsplan Zuiderhoeven

Rioleringsplan Zuiderhoeven Rioleringsplan Zuiderhoeven AM Sweco Nederland B.V. Alkmaar, 6 juli 2016 Verantwoording Titel : Rioleringsplan Zuiderhoeven Subtitel : Projectnummer : 348902 Referentienummer : Revisie : Datum : 6 juli

Nadere informatie

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen.

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen. NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Dibema Montfort B.V. Projectnummer : RDL-007-01 Projectomschrijving : Wonen Aan de Kasteeltuinen Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : A.E.C. Vestjens Projectnummer : BIM-079-01 Projectomschrijving : Gezondheidscentrum te Neer Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 18 oktober

Nadere informatie

Van : ing. G. Spruijt Paraaf :

Van : ing. G. Spruijt Paraaf : Memo Datum : 29-10-2013 Bestemd voor : BRO Boxtel Van : ing. G. Spruijt Paraaf : Projectnummer : 20120469 Betreft : Bergingsberekening Intratuin Deventer te Deventer Aanleiding Op d.d. 25 maart 2013 is

Nadere informatie

Bijlage 5-1: Stedelijke wateropgave Emmerhout

Bijlage 5-1: Stedelijke wateropgave Emmerhout Bijlage 5-1: Stedelijke wateropgave Emmerhout Situatie Emmerhout Emmerhout is een stadswijk van Emmen en ligt aan de noordoostzijde van Emmen. De gebruiksfuncties van het gebied zijn wonen en in mindere

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen

Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen Situatie Kern Emmen Kern Emmen omvat het centrumgebied van Emmen en de wijken Emmermeer, Hoge Loo en Spoorzijde. Het bestaat overwegend uit dicht bebouwd

Nadere informatie

Memo waterplan De Kievit

Memo waterplan De Kievit Memo waterplan De Kievit Datum Documentnummer Relatie Onderwerp 17 januari 2017 T140020.002.001/HVE De Kievit Onroerend Goed BV Memo waterplan Waterplan De Kievit In het kader van de ontwikkeling van glastuinbouwgebied

Nadere informatie

Wateroverlast Maasniel

Wateroverlast Maasniel Wateroverlast Maasniel Inhoud presentatie Wettelijke zorgplicht gemeente Werking rioolstelsel Neerslaggegevens Situatie Maasniel Wettelijke zorgplicht gemeente Zorgplicht stedelijk afvalwater Zorgplicht

Nadere informatie

Waterbergingsberekening. Engineering ontwikkelingsplan De Gorsen te Elshout in de gemeente Heusden

Waterbergingsberekening. Engineering ontwikkelingsplan De Gorsen te Elshout in de gemeente Heusden Waterbergingsberekening Engineering ontwikkelingsplan De Gorsen te Elshout in de gemeente Heusden 1 Waterbergingsberekening Engineering ontwikkelingsplan De Gorsen te Elshout in de gemeente Heusden Kenmerk

Nadere informatie

Waterparagraaf Plan Molenschot te Soest

Waterparagraaf Plan Molenschot te Soest 26-6-2015 Plan Molenschot te Soest Civiel Management Lichtenvoorde Zilverlinde 7 7131 MN Lichtenvoorde Postbus 149 7130 AC Lichtenvoorde Telefoon: 0544-393220 Internet: www.civielmanagement.nl E-mail:

Nadere informatie

HEMELWATERRIOLERING GEMERT NOORD. Versie c3

HEMELWATERRIOLERING GEMERT NOORD. Versie c3 - 1 - HEMELWATERRIOLERING GEMERT NOORD PASTOORSWILDENSTRAAT/GAUTTIUSSTRAAT E.O. Versie c3 opdrachtgever: contactpersoon: Gemeente Gemert- Bakel Hanneke Kersten projectnummer: omvang rapportage: pagina

Nadere informatie

Bestemd voor : Van Dun advies B.V., t.a.v. de heer P. Monster, Dorpsstraat 54, 5113 TE ULICOTEN. Van : ing. G. Spruijt Paraaf :

Bestemd voor : Van Dun advies B.V., t.a.v. de heer P. Monster, Dorpsstraat 54, 5113 TE ULICOTEN. Van : ing. G. Spruijt Paraaf : Memo Datum : 31 oktober 2012 Bestemd voor : Van Dun advies B.V., t.a.v. de heer P. Monster, Dorpsstraat 54, 5113 TE ULICOTEN Van : ing. G. Spruijt Paraaf : Projectnummer : 20120560-00 Betreft : Invulling

Nadere informatie

HEMELWATERRIOLERING GEMERT NOORD. Versie definitief. projectnummer: G1027 projectleider: ir. C.M. van Grunsven datum: 4 april 2016 versie:

HEMELWATERRIOLERING GEMERT NOORD. Versie definitief. projectnummer: G1027 projectleider: ir. C.M. van Grunsven datum: 4 april 2016 versie: - 1 - HEMELWATERRIOLERING GEMERT NOORD OMGEVING PREDIKANT SWILDEN STRAAT / PASTOOR GAUTIUSSTRAAT IVM NIEUWE ONTWIKKELINGEN EN RIOOLVERVANGING EN AFKOPPELING Versie definitief opdrachtgever: contactpersoon:

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

Afkoppel beslisboom Gemeente Venlo

Afkoppel beslisboom Gemeente Venlo Afkoppel beslisboom Gemeente Venlo Geachte lezer, Inleiding Voor u ligt de zogenaamde afkoppel-beslisboom van de Gemeente Venlo. De afkoppelbeslisboom is een stappenplan, bedoeld als hulpmiddel om te bepalen

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Wonen Limburg Vastgoedontwikkeling BP wijziging de Kreppel

Wonen Limburg Vastgoedontwikkeling BP wijziging de Kreppel Rapport Wonen Limburg Vastgoedontwikkeling BP wijziging de Kreppel Notitie watertoets Wonen Limburg Vastgoedontwikkeling BP wijziging de Kreppel Notitie watertoets Bestand : P:\prj100\LEU\076\sector\iwb\20120314-Notitie

Nadere informatie

Watertoets Nieuwbouw Vrangendael

Watertoets Nieuwbouw Vrangendael Watertoets Nieuwbouw Vrangendael Molenparc B.V. 31 maart 2011 Definitief rapport 9W6517.A0 Randwycksingel 20 Postbus 1754 6201 BT Maastricht +31 (0)43 356 62 00 Telefoon 043-367 27 22 Fax info@maastricht.royalhaskoning.com

Nadere informatie

Bestemmingsplan Dorpshart Oijen bijlage 6 - waterhuishouding Dorpshart Oijen

Bestemmingsplan Dorpshart Oijen bijlage 6 - waterhuishouding Dorpshart Oijen Bestemmingsplan Dorpshart Oijen - 2014 bijlage 6 - waterhuishouding Dorpshart Oijen Bestemmingsplan Dorpshart Oijen - 2014 bijlage 6 - waterhuishouding Dorpshart Oijen MEMO Aan Paul van Erp Van Gemeente

Nadere informatie

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Gemeente Deventer Opdrachtgever ORB H.J. Laing Datum paraaf Projectleider ORB J.J. van der Woude Datum paraaf Gemeente

Nadere informatie

Richtlijn versus maatwerkberekening

Richtlijn versus maatwerkberekening Memo DM 1063841 Aan: Peter Van Hoof [peter@vanhoof-watermanagement.nl] Van: HDSR Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Notitie maatwerkberekening Vierde Kwadrant Kockengen In deze memo heeft het waterschap een

Nadere informatie

In deze memo beschrijven wij de bestaande situatie en de omgang van het vuil- en regenwater binnen het plan.

In deze memo beschrijven wij de bestaande situatie en de omgang van het vuil- en regenwater binnen het plan. NOTITIE Project: Bouwplan Oudestraat te Gemert Betreft: Waterplan Opsteller en datum: Mark Grasveld, 13 juni 2016 Kenmerk: G198/002/2016/0613N01v1 1. Inleiding Bouwbedrijf Raaijmakers ontwikkelt het bouwplan

Nadere informatie

MEMO. Memo Afkoppelen / infiltreren project Herinrichting Julianastraat Raadhuisstraat d.d pagina 1 / 5

MEMO. Memo Afkoppelen / infiltreren project Herinrichting Julianastraat Raadhuisstraat d.d pagina 1 / 5 MEMO Aan : bewoners Plakstraat - Raadhuisstraat - Julianastraat - Kerkstraat Van : Cristian Timmermans projectleider gemeente Stein Jean-Philippe Janssens Ducot Engineering & Advies Datum : 24 juni 2015

Nadere informatie

Betreft : Invloed Dieperhout op waterstandsfluctuatie Poelwetering

Betreft : Invloed Dieperhout op waterstandsfluctuatie Poelwetering Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. WATER TECHNOLOGY Aan : Mevrouw S. Eefting Gemeente Leiden De heer R. van Deutekom Gemeente Leiden Van : De heer M. van Dijk Royal HaskoningDHV Datum : 19 december 2014

Nadere informatie

Ontwikkeling Dishoek Beknopte watertoets

Ontwikkeling Dishoek Beknopte watertoets Ontwikkeling Dishoek 2013189 Beknopte watertoets BADI B.V. 31-01-2014 Documentnummer: 2013189 Watertoets 1 Status: Definitief Revisie: 1 Opsteller: MM Kwaliteitscontroleur: MK Projectleider: DR Akertech

Nadere informatie

Rioleringsadvies. Stadspark s-heerenberg. 20 juli 2012. Definitief

Rioleringsadvies. Stadspark s-heerenberg. 20 juli 2012. Definitief Stadspark s-heerenberg 20 juli 2012 Definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Aanleiding... 1 1.2 Doel... 2 1.3 Leeswijzer... 2 2 Ontwerp... 3 2.1 Huidige situatie... 3 3 Uitgangspunten... 5 3.1 Algemene

Nadere informatie

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes)

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Logo MEMO Aan : BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) Van : Evert de Lange Kopie : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Dossier : BA6227-100-100 Project : Zuiderzeestraatweg

Nadere informatie

GEM. LAARBEEK - WATERBERGING VOORZIENINGENCLUSTER BEEK

GEM. LAARBEEK - WATERBERGING VOORZIENINGENCLUSTER BEEK FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Afdeling Hydrologie, Regio Zuid RAPPORT betreffende GEM. LAARBEEK - WATERBERGING VOORZIENINGENCLUSTER BEEK Opdrachtnummer: 7306-0041-002 Opdrachtgever : Gemeente Laarbeek Afd.

Nadere informatie

Memo. Zaaknr. : Kenmerk : Barcode : : Ronald Loeve en Julian Maijers. Via :

Memo. Zaaknr. : Kenmerk : Barcode : : Ronald Loeve en Julian Maijers. Via : Zaaknr. : Kenmerk : Barcode : Memo Van Via : Aan : Ronald Loeve en Julian Maijers : Peter van Tilburg, gemeente Oosterhout, Dorus Daris, Natasja Rijsdijk Onderwerp : Stedelijke wateropgave Oosterhout Verbinding

Nadere informatie

Hydraulische toetsing Klaas Engelbrechts polder t.b.v. nieuw gemaal.

Hydraulische toetsing Klaas Engelbrechts polder t.b.v. nieuw gemaal. MEMO Aan: Van: Kwaliteitsborging: Onderwerp: Koos van der Zanden (PMB) Jeroen Leyzer (WH) Anne Joepen Datum: 27-11-2014 Status: Adviesnummer WH: Hydraulische toetsing Klaas Engelbrechts polder t.b.v. nieuw

Nadere informatie

NOT a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie

NOT a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie NOT01-0252596-01a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie tot de watertoets. In deze notitie wordt verwoord

Nadere informatie

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer,

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer, DATUM 15 maart 2016 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Watersysteem Bijdorp Geachte mevrouw, heer, 1. Aanleiding De wijk Bijdorp ondervindt bij zware neerslag wateroverlast. De gemeente Schiedam en Delfland zijn

Nadere informatie

Stappenplan Hydrodynamische berekeningen & Pilot Voorthuizen

Stappenplan Hydrodynamische berekeningen & Pilot Voorthuizen Stappenplan Hydrodynamische berekeningen & Pilot Voorthuizen Introductie Modelleren (een vergelijking) Stappenplan!? waarom? Doel en Modeltypen De modelopbouw & validatie (Voorthuizen) Controle resultaten

Nadere informatie

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur Waterparagraaf Perron 073 Den Bosch Auteur ing. J.A. Wemekamp Verificatie ing. L. Dielen Autorisatie ing. L. Dielen Datum 27 februari 2014 Versie 1.0 Status Definitief Heijmans Integrale Projecten B.V.

Nadere informatie

Projectplan Spoorsloot De Reigerstraat Delden

Projectplan Spoorsloot De Reigerstraat Delden Projectplan Spoorsloot De Reigerstraat Delden Aanleiding In de overdracht stedelijk water is de vijver langs de Reigerstraat te Delden overgedragen aan het waterschap. De vijver moet i.v.m. wijzigingen

Nadere informatie

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M.

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M. Landgoed De Hattert Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas Datum : 1 oktober 2010 Auteur Opdrachtgever : Ir. L.J.A.M. van Nierop : P. van Kempen VOORWOORD In opdracht van de heer

Nadere informatie

Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord

Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord Situatie Nieuw-Amsterdam Veenoord Nieuw-Amsterdam Veenoord ligt in het zuiden van de gemeente Emmen, ten westen van Erica. Het dorp wordt door

Nadere informatie

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier.

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier. MEMO Aan: Koos verbeek Van: J. den Dulk Datum: 23 mei 2007 Onderwerp: Stand van zaken maatregelen ter voorkoming wateroverlast Oranjebuurt, De Lier Bijlagen: Functioneel programma van eisen voor de verbetering

Nadere informatie

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer Aan Gemeente Maassluis Behandeld door Richard Wilbrink T.a.v. De heer E. Zeeman E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van Richard Wilbrink MSc. T 015-7511854 Betreft Voorbereidende onderzoeken winkelcentrum

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

Werking Buffersysteem Siberië fase 1 en 2 in 2015

Werking Buffersysteem Siberië fase 1 en 2 in 2015 Werking Buffersysteem Siberië fase 1 en 2 in 2015 Aanleiding Wayland B.V., de eigenaar van een deel van de waterlopen in Siberië, heeft op 16 januari 2015 gemeld dat de waterpeilen in de waterlopen van

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig.

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig. Waterparagraaf Algemeen Huidige situatie De Ir. Molsweg tussen de Pleijweg en de Nieland bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken. Via een rotonde sluit de Ir. Molsweg aan op de Nieland. De rijbaan

Nadere informatie

: G. de Jong (Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.) : Waterhuishouding Weerreys Park te Zundert

: G. de Jong (Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.) : Waterhuishouding Weerreys Park te Zundert Notitie Aan Van : M. Dijkshoorn (Beagle Vastgoed XL B.V.) : G. de Jong (Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.) Kopie : Kenmerk : 4275/WH/001 Datum : 9 april 2015 Betreft : Waterhuishouding Weerreys Park te

Nadere informatie

Rioleringsplan uitbreiding Houtakker II

Rioleringsplan uitbreiding Houtakker II Rioleringsplan uitbreiding Houtakker II Definitief 10-08-2009 In opdracht van Gemeente Lingewaard Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer W08A0262 Documentnaam S:\Data\Project\Water08\W08A0262\w08a0262.r06.doc

Nadere informatie

Parkeervoorziening. Dieperhout. ROC-locatie

Parkeervoorziening. Dieperhout. ROC-locatie Notitie HASKONINGDHV NETHERLAND B.V. WATER TECHNOLOGY Aan : De heer Schellingerhout ( Gemeente Leiden) Van : S. Schouwenaars, M. van Dijk Datum : 21 februari 2013 Kopie : Dossier Onze referentie : 9X2266-0A0-100/N004/903667/422390

Nadere informatie

In opdracht van Van den Bosch onroerend goed b.v. is ons bureau betrokken bij de voorbereiding

In opdracht van Van den Bosch onroerend goed b.v. is ons bureau betrokken bij de voorbereiding NOTITIE NUMMER P12-0521 ONDERWERP Notitie advies waterhuishouding DATUM 21 januari 2013 PLAATS Elst OPGESTELD DOOR H. Nieuwhof-Langeveld 1 Inleiding In opdracht van Van den Bosch onroerend goed b.v. is

Nadere informatie

Aan Gemeente Beek. Van Kragten. Betreft Memo wijzigingen Watertoets Sportpark de Haamen. Datum 15 november 2012

Aan Gemeente Beek. Van Kragten. Betreft Memo wijzigingen Watertoets Sportpark de Haamen. Datum 15 november 2012 Memo Aan Gemeente Beek Van Kragten Betreft Memo wijzigingen Watertoets Sportpark de Haamen Datum 15 november 2012 Inleiding In het kader van de reconstructie sportpark de Haamen heeft Kragten op drie april

Nadere informatie

Introductie RainTools

Introductie RainTools Introductie RainTools Harry van Luijtelaar, Stichting RIONED DowntheDrain, 21 april 2015 Oefenen Vraag 0 Hoeveel m3 water is 1 mm neerslag op 10 ha afvoerend oppervlak? Antwoorden 0 1 Ontwikkeling RainTools

Nadere informatie

BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN

BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN i BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN-EIND RESULTATEN VELDWERK EN INFILTRATIEBEREKENINGEN Uitgebracht aan:

Nadere informatie

Afbeelding 2.2. Berekende maximale WOS uitgangssituatie 80 % afkoppelen bui 09

Afbeelding 2.2. Berekende maximale WOS uitgangssituatie 80 % afkoppelen bui 09 Afbeelding 2.1. Locatie bedrijventerrein Nijverheidsweg 2.2. Uitgangspunten BRP De wijziging op de uitgangspunten zoals toegepast in het BRP betreft het percentage afgekoppeld oppervlak wegverharding.

Nadere informatie

Watersysteemanalyse Waterplan gemeente Woudrichem

Watersysteemanalyse Waterplan gemeente Woudrichem Watersysteemanalyse Waterplan gemeente Woudrichem definitief In opdracht van Opgesteld door Projectnummer Gemeente Woudrichem MWH B.V. W09B0060 Documentnaam S:\data\Project\Water09\W09B0060\Rapportage\Eindconcept\Bijlage

Nadere informatie

: gemeente Heerde : Evert de Lange : Rob Boshouwers (DHV), Jasper Timmer (Waterschap Veluwe)

: gemeente Heerde : Evert de Lange : Rob Boshouwers (DHV), Jasper Timmer (Waterschap Veluwe) ogo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : gemeente Heerde : Evert de Lange : Rob Boshouwers (DHV), Jasper Timmer (Waterschap Veluwe) : BA7950-100-100 : Bedrijventerrein Wapenveld Noord : Watertoetsnotitie

Nadere informatie

Klimaatverandering: waterbestendige gebouwen en terreinen

Klimaatverandering: waterbestendige gebouwen en terreinen Nationaal Congres Sanitaire Technieken 2017 Klimaatverandering: waterbestendige gebouwen en terreinen Samenstelling: Will Scheffer (TVVL) Presentatie: Oscar Nuijten (Edu4Install/TVVL) met o.a. informatie

Nadere informatie

Rapport. Concept. Voorstel hemelwaterbehandeling ontwikkeling stationsgebied Geldrop. Rapportnummer: O 135-10. Datum: 30 september 2008

Rapport. Concept. Voorstel hemelwaterbehandeling ontwikkeling stationsgebied Geldrop. Rapportnummer: O 135-10. Datum: 30 september 2008 Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Concept Voorstel hemelwaterbehandeling ontwikkeling stationsgebied Geldrop Rapportnummer O 135-10 d.d. 30 september 2008 Opdrachtgever: Laride Bouwmanagement

Nadere informatie

Afwateringsplan De Kamp te Cothen Concept Gemeente Wijk bij Duurstede Grontmij Nederland B.V. Houten, 7 februari 2010, revisie

Afwateringsplan De Kamp te Cothen Concept Gemeente Wijk bij Duurstede Grontmij Nederland B.V. Houten, 7 februari 2010, revisie Afwateringsplan De Kamp te Cothen Concept Gemeente Wijk bij Duurstede Grontmij Nederland B.V. Houten, 7 februari 2010 Verantwoording Titel : Waterhuishoudkundig plan Subtitel : De Kamp te Cothen Projectnummer

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Algemeen. 1.2 De watertoets. NOTITIE

1 Inleiding. 1.1 Algemeen. 1.2 De watertoets. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Peel en Maas Projectnummer : GPM-012-01 Projectomschrijving : Uitbreidingsplan Julianahof te Koningslust Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf:

Nadere informatie

Waterparagraaf. Bouw woning Hollevoort, Bakel. Waterparagraaf. Woning Hollevoort, Bakel

Waterparagraaf. Bouw woning Hollevoort, Bakel. Waterparagraaf. Woning Hollevoort, Bakel Waterparagraaf Bouw woning Hollevoort, Bakel Waterparagraaf Projectlocatie Hollevoort ongenummerd, Bakel Omschrijving project Waterparagraaf ten behoeve van de bouw woning buitengebied gemeente Gemert-Bakel

Nadere informatie

Startpunt Wonen. Caspar Cluitmans Bert Hage (verificatie) Peter Geerts (validatie)

Startpunt Wonen. Caspar Cluitmans Bert Hage (verificatie) Peter Geerts (validatie) Memo Aan Startpunt Wonen Van Caspar Cluitmans Bert Hage (verificatie) Peter Geerts (validatie) Betreft Herontwikkeling Viteliaterrein te Neer Onderdeel: Watertoets Projectnummer: LEU139-0002 Datum 23-06-2016

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

Oppervlaktewater in Toolenburg Zuid Ymere Project Toolenburg Zuid

Oppervlaktewater in Toolenburg Zuid Ymere Project Toolenburg Zuid Ymere Project Toolenburg Zuid 10 februari 2012 Versie 1.1 Projectnummer 6444 Status: Concept In het najaar van 2011 werd in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer een nieuw hoofdstructuurplan opgezet

Nadere informatie

EENDUIDIGE BEPALING AFVOEREND VERHARD OPPERVLAK

EENDUIDIGE BEPALING AFVOEREND VERHARD OPPERVLAK EENDUIDIGE BEPALING AFVOEREND VERHARD OPPERVLAK A) Aanleiding en Doel Het verhard oppervlak wordt door de gemeenten bepaald voor het opstellen van een Basis RioleringsPlan (BRP). De aanpassingsfrequentie

Nadere informatie

Verkenning afvoercapaciteit oppervlaktewatersysteem Poelwetering

Verkenning afvoercapaciteit oppervlaktewatersysteem Poelwetering Verkenning afvoercapaciteit oppervlaktewatersysteem Poelwetering Gemeente Leiden 18 december 2014 Versie 1 BC4091-105 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. WATER TECHNOLOGY Stationspark 27C Postbus 4 4460 AA Goes

Nadere informatie

In deze notitie wordt de bepaling van de waterbergingsopgave toegelicht en wordt aangegeven hoe deze ingevuld kan worden.

In deze notitie wordt de bepaling van de waterbergingsopgave toegelicht en wordt aangegeven hoe deze ingevuld kan worden. Notitie Referentienummer Kenmerk 190509/Ack 277242 Betreft Waterbergingsopgave Hogewegzone Concept d.d. 19 mei 2009 1 Inleiding De Hogewegzone in de gemeente Amersfoort wordt de komende jaren vernieuwd.

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

1 Inleiding. Gemeente Diemen. de heer R. den Ouden. M. Tobé. Waterhuishouding Sportpark Diemen

1 Inleiding. Gemeente Diemen. de heer R. den Ouden. M. Tobé. Waterhuishouding Sportpark Diemen Aan Gemeente Diemen T.a.v. de heer R. den Ouden Van M. Tobé Betreft Waterhuishouding Sportpark Diemen Projectnummer M15B0269 Behandeld door Max Tobé E max.tobe@mwhglobal.com T 015 751613 1 Inleiding De

Nadere informatie

Bijlage IV Watertoets. Uitgevoerd door R. Zuidema, 14 juni 2014

Bijlage IV Watertoets. Uitgevoerd door R. Zuidema, 14 juni 2014 Bijlage IV Watertoets Uitgevoerd door R. Zuidema, 14 juni 2014 datum 14-6-2014 dossiercode 20140614-4-9150 Geachte heer / mevrouw R. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//.

Nadere informatie

I AS. Hemelwaterafvoer KW 013. Ontwerprapport A9GDW-DOC Patrick van Os. Projectfase. Definitief Ontwerp. Activiteittyp'e. Ontwerp.

I AS. Hemelwaterafvoer KW 013. Ontwerprapport A9GDW-DOC Patrick van Os. Projectfase. Definitief Ontwerp. Activiteittyp'e. Ontwerp. I AS Ontwerprapport Hemelwaterafvoer KW 013 Revisie Autorisator Patrick van Os DO-B-K13-ALG-004 Projectfase m Definitief Ontwerp Objecten Activiteittyp'e OBJ-000182 Ontwerp Segment - Werkpakket WP-25 VRIJGEGEVEN

Nadere informatie

Rapport. Voorstel hemelwaterbehandeling nieuwbouw kantoren Achmea Apeldoorn. Rapportnummer: G Datum: 21 januari SvdA/CD/KS/G RA

Rapport. Voorstel hemelwaterbehandeling nieuwbouw kantoren Achmea Apeldoorn. Rapportnummer: G Datum: 21 januari SvdA/CD/KS/G RA Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Voorstel hemelwaterbehandeling nieuwbouw kantoren Achmea Apeldoorn Rapportnummer G 15798-6 d.d. 21 januari 2008 Opdrachtgever: ABC Management groep Peutz

Nadere informatie

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Logo Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Ten behoeve van de watertoets voor de verbreding van de A2 s-hertogenbosch - Eindhoven is gezocht naar mogelijkheden om water te infiltreren,

Nadere informatie

Beter omgaan met hemelwater

Beter omgaan met hemelwater Beter omgaan met hemelwater Informatie over het afkoppelen van het dakoppervlak Wat kunt u doen? Van alles eigenlijk. Een van de gemakkelijkste dingen die u gewoon thuis kunt doen, is de regenpijp doorzagen.

Nadere informatie