Basis Minimale Dataset (MDS) verstandelijke beperking HANDLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basis Minimale Dataset (MDS) verstandelijke beperking HANDLEIDING"

Transcriptie

1 Basis Minimale Dataset (MDS) verstandelijke beperking HANDLEIDING Versie 1.0 Dr. Florentina C. Kunseler, Vrije Universiteit Amsterdam Prof. dr. Carlo Schuengel, Vrije Universiteit Amsterdam Prof. dr. Petri J. C. M. Embregts, Tilburg University Dr. Sandra Mergler, Erasmus MC Rotterdam 2016 Vrije Universiteit, Amsterdam

2 Basis MDS VB Versie Versies Handleiding Basis MDS VB: Floortje Eerste opzet handleiding. Overlegd met projectgroep Floortje Eerste draft gehele handleiding. Voorgelegd aan projectgroep Floortje, Carlo, Petri, Sandra Tweede draft gehele handleiding. Aangepast n.a.v. overleg met de projectgroep. Voorgelegd aan gebruikersplatform Floortje, Carlo, Petri, Sandra Definitieve handleiding. Reacties gebruikersplatform verwerkt.

3 Basis MDS VB Versie Inhoudsopgave Deel 1. Introductie van de basis MDS VB... 5 Algemene verantwoording... 5 Hoe ziet de basis MDS eruit?... 6 Deel 2. Instrument handleiding Sectie 1. Basis MDS vast Datum van afname basis MDS vast *1.2 Relatie informant met betrokkene *1.3 Indicatie leeftijd *1.4 Indicatie leeftijd kind Geslacht Cijfers postcode woonadres Geïntegreerd wonen Land van herkomst *1.9 Burgerlijke staat *1.10 Kinderen *1.11 Onderwijs afgerond *1.12 Onderwijs kind Vorm van zorg/ondersteuning Werk en/of dagbesteding *1.15 Beheer van inkomen en vermogen/beslissingen nemen *1.16 Hulp invullen vragenlijst Sectie 2. Basis MDS Persoon met een verstandelijke beperking Globale mate van intelligentie (zie 4.2) Beslissingen nemen en keuzes maken (zie 3.2 en 4.9) *2.3 Subjectief welbevinden (zie 3.3) Eindvraag persoon met beperking Sectie 3. Basis MDS Naaste Adaptief functioneren/zelfredzaamheid (zie 4.3) Beslissingen nemen en keuzes maken (zie 2.2 en 4.0)... 76

4 Basis MDS VB Versie *3.3 Subjectief welbevinden Eindvraag naaste Sectie 4. Basis MDS Professional Oorzaak verstandelijke beperking Globale mate van intelligentie (zie 2.1) Adaptief functioneren/zelfredzaamheid (zie 3.1) Motorisch functioneren Visueel functioneren Auditief functioneren Gezondheidsproblemen Gedrags en/of psychische problemen Beslissingen nemen en keuzes maken (zie 2.2 en 4.8) Onvrijwillige zorg Deel 3. Overzicht vragen en vragenlijsten basis MDS Referenties

5 Basis MDS VB Versie Deel 1. Introductie van de basis MDS VB De basis Minimale DataSet Verstandelijke Beperking (basis MDS VB) is een set van vaste vragen en vragenlijsten voor cliëntgebonden gegevensverzameling, bijvoorbeeld (herhaalde) gegevensverzameling in onderzoek of met Elektronisch Cliënten Dossiers (ECD S). De basis MDS kan ingezet worden door iedereen die gegevens verzamelt van mensen met een verstandelijke beperking en kan naast een eigen gegevensverzameling worden meegenomen. Met de basis MDS kunnen gegevens worden verzameld over een brede doelgroep mensen met een verstandelijke beperking. Dus over mensen met licht verstandelijke beperking (LVB), matige verstandelijke beperking, ernstig meervoudige beperking (EMB) en tevens over mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Met behulp van de MDS worden dezelfde basis gegevens verzameld van mensen met verstandelijke beperkingen. Onderzoekers en instellingen die de basis MDS gebruiken verzamelen daarmee dus uniforme gegevens, waardoor gegevens makkelijker vergeleken en gebundeld kunnen worden. Ook zorgt dit ervoor dat we communiceren in dezelfde taal en wordt de samenwerking tussen onderzoekers, professionals en organisaties bevorderd. Deze handleiding heeft tot doel het gebruik van de basis MDS te faciliteren. De handleiding is specifiek geschreven voor onderzoekers en makers van een ECD om er een afname protocol mee vorm te geven. Dit is dus de meta handleiding waaruit u kunt putten bij het maken van de gebruikershandleiding voor uw eigen onderzoek. Daarnaast kan het als hulpmiddel gebruikt worden om de verzamelde gegevens op een gestandaardiseerde manier te kunnen verwerken. In het eerste deel van de handleiding wordt verantwoord hoe de keuze van het instrumentarium tot stand is gekomen en wordt een toelichting gegeven op de basis MDS en het gebruik van de basis MDS. Ter bevordering van het gebruik en een eenduidige afname van de basis MDS, worden in het tweede deel van de handleiding alle vragen en vragenlijsten die onderdeel zijn van de basis MDS uitgebreid beschreven en toegelicht. Het derde deel van de handleiding betreft een overzicht van vragen en vragenlijsten van de basis MDS. Algemene verantwoording De ontwikkeling van de basis MDS heeft in verschillende fasen plaats gevonden. In een vooronderzoek naar haalbaarheid en draagvlak zijn minimale datasets in aangrenzende velden bekeken, waaronder de TopicsMDS gericht op de ouderenzorg. Er werden vragenlijsten voorgelegd aan onderzoekers, professionals en gebruikers van zorg (een persoon met verstandelijke beperking en ouders) om te achterhalen of er steun was voor het ontwikkelen van een MDS. Een klankbordgroep was aangesteld om input te leveren gedurende dit vooronderzoek. Uit het vooronderzoek bleek dat een MDS inderdaad op enthousiasme kon rekenen van onderzoekers, professionals en gebruikers van zorg. In een rapport zijn de bevindingen van het vooronderzoek te lezen (Van Boekel, Schuengel, Embregts, & Hilgenkamp, 2015). Een vervolgsubsidie beschikbaar gesteld door ZonMw heeft het mogelijk gemaakt de basis MDS verstandelijke beperking daadwerkelijk te ontwikkelen. In mei 2016 verwachten we dat deze klaar is voor gebruik. In het traject is een gebruikersplatform betrokken bestaande uit professionals,

6 Basis MDS VB Versie onderzoekers, en gebruikers van zorg. Met behulp van de input van het gebruikersplatform heeft de projectgroep de vragen en vragenlijsten die onderdeel zijn van de basis MDS vormgegeven. Er zijn een aantal criteria waaraan vragenlijsten moesten voldoenalvorens ze geschikt werden bevonden om op te nemen in de basis MDS. Dit zijn ook wel de knock out criteria: Het instrument moet in het Nederlands beschikbaar zijn. Het instrument moet voor de desbetreffende informant (persoon met een verstandelijke beperking zelf, naaste, professional) beschikbaar zijn op de punten waarover we informatie willen verzamelen. Van het instrument moeten psychometrische kenmerken bekend zijn bij de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking. In de instrument handleiding (deel 2) wordt onder andere per vraag of vragenlijst aangegeven of een instrument aan deze knock out criteria voldoet. Behalve de knock out criteria zijn de instrumenten ook beoordeeld op een aantal andere criteria: Psychometrische kenmerken van het instrument zijn zo goed mogelijk Het instrument wordt zoveel mogelijk gebruikt in internationale context Het instrument is van toepassing of te gebruiken bij zo veel mogelijk mensen met een verstandelijke beperking Benodigde training voor afname is zo minimaal mogelijk Tijdsinvestering en omvang van het instrument zo kort mogelijk Vereiste materialen voor afname van het instrument zo min mogelijk De (licentie)kosten van het instrument zijn zo laag mogelijk of het is open source Het instrument wordt al zo veel mogelijk gebruikt in onderzoek of zorg voor mensen met verstandelijke beperking Deze criteria zijn meegewogen in de keuze voor een betreffend instrument, indien reeds aan de knockout criteria was voldaan. Hoe ziet de basis MDS eruit? De vragen en vragenlijsten die onderdeel zijn van de basis MDS hebben betrekking op de volgende domeinen: persoonlijke factoren, persoonlijke ontwikkeling en zelfbepaling en welbevinden. Deze domeinen zijn om twee redenen gekozen: 1) omdat ze de basis vormen om een persoon met een verstandelijke beperking te leren kennen en 2) om de zelfstandigheid van personen met verstandelijke beperking centraal te stellen, overeenkomend met het Nationaal Programma Gehandicaptenzorg (NPG). Naast de basis MDS is het de bedoeling dat er domein specifieke MDS ontwikkeld zullen worden op andere gebieden, zoals medische factoren en interpersoonlijke relaties. De MDS heeft daarmee de vorm van een groeimodel en zal zich de komende jaren dus nog verder ontwikkelen (zie Figuur 1).

7 Basis MDS VB Versie Figuur 1: Groeimodel van Minimale Datasets Zelfbepaling en welbevinden Persoonlijke factoren Basis MDS Fase 1 Persoonlijke ontwikkeling Externe factoren Fase 2 Lichamelijke functies Interpersoonlijke relaties Rechten Domein specifieke MDS Sociale inclusie Anatomische eigenschappen van het lichaam Fase 3 Medische factoren... Gebruik van de MDS De MDS bestaat uit een aantal varianten: een variant die geschikt is als u gegevens verzamelt van kinderen met een verstandelijke beperking (MDS_variant kinderen) en twee varianten die geschikt zijn als u gegevens verzamelt van volwassenen met een verstandelijke beperking (zie stappenplan punt 2). Daarnaast is elke variant onderverdeeld in een aantal modules, die afhankelijk van de gegevensverzameling binnen een project/instelling gebruikt kunnen worden. Zo is er een module basis MDS vast die voor alle projecten gebruikt kan worden indien er nieuwe gegevens verzameld worden. Er zijn ook modules voor het verzamelen van gegevens bij mensen met een verstandelijke beperking, bij naasten en bij professionals. Gebruik de beslisboom in figuur 2 en het stapppenplan hieronder als

8 Basis MDS VB Versie leidraad om te bepalen welke variant u kunt gebruiken in uw project/ organisatie en welke modules voor uw project/ organisatie van toepassing zijn. Hieronder ook een kort stappenplan: 1. Maak een keuze of u nieuwe gegevens zult verzamelen binnen uw project/organisatie. 2a. Indien u nieuwe gegevens verzamelt, maak een keuze voor de MDS variant voor kinderen of een variant voor volwassenen. Bij jongeren kan eventueel een MDS variant voor volwassenen worden afgenomen. Kenmerken van de populatie zijn hierbij leidend. 2b. Indien u nieuwe gegevens verzamelt bij volwassenen, maakt u met betrekking tot de module basis MDS vast een keuze voor de informant die de vragen beantwoordt. De keuze voor de informant die de vragen beantwoord is vrij bij deze module. Dit kan de persoon met een verstandelijke beperking zelf zijn, eventueel met hulp (MDS_variant volwassenen_vastvb), of een andere informant die achtergrondinformatie verstrekt over de persoon met een vestandelijke beperking (MDS_variant volwassenen_vastother). 3. Maak een keuze welke van de andere modules van toepassing zijn op uw project: Basis MDS persoon met een verstandelijke beperking: Deze module omvat vragenlijsten of instrumenten die afgenomen worden bij personen met een verstandelijke beperking. Basis MDS naaste: Deze module omvat vragenlijsten die ingevuld worden door of afgenomen worden bij naasten van personen met een beperking. De naaste dient de betrokkene goed te kennen (bv partner, ouders, broer/zus, ander familielid, of goede vriend/vriendin). Basis MDS professional: Deze module omvat vragenlijsten die ingevuld worden door professionals. De vragen worden niet ingevuld door directe begeleiders/verzorgers, maar door indirect begeleiders (zoals de gedragswetenschapper, orthopedagoog, psycholoog of arts voor verstandelijk gehandicapten). 4. Indien u de modules basis MDS persoon met een verstandelijke beperking en/of basis MDS naaste toegevoegd heeft aan uw gegevensverzameling, stelt u de open eindvraag ( We hebben u vragen gesteld. Wilt u nog iets vertellen dat u belangrijk vindt over uzelf/ over uw naaste? ) Deze vraag wordt aan het einde van de gegevensverzameling toegevoegd, dus nadat alle gegevens in het kader van de MDS en uw eigen onderzoek bij de betreffende informant(en) verzameld zijn.

9 Figuur 2: Beslisboom voor gebruik van de basis MDS in uw project Basis MDS VB Versie 1.0 9

10 Basis MDS VB Versie Deel 2. Instrument handleiding Elke vraag of vragenlijst wordt toegelicht in deze basis MDS instrument handleiding. In deel 3 van de handleiding vindt u een overzicht van de vragen/instrumenten. Let erop dat vragenlijsten kunnen variëren wat betreft de ernst van de verstandelijke beperking. In sommige gevallen wordt er voor mensen met lichte of matige verstandelijke beperking een ander instrument gebruikt dan voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen. Daarnaast dienen een aantal instrumenten aangeschaft te worden bij de oorspronkelijke ontwikkelaars. In deze instrument handleiding komen per item of vragenlijst de volgende onderdelen aan bod: 1. Doel: Het doel van de vraag of vragenlijst wordt verhelderd. 2. Instrument: Het te gebruiken instrument is beschreven. Tevens wordt benoemd van welke variant van de MDS de vraag of vragenlijst onderdeel uitmaakt: variant kinderen, variant volwassenen_vastvb of variant volwassenen_vastother (zie deel 1, p. 8 voor een beschrijving van de varianten). Let op: Indien er een * staat vóór de titel van de paragraaf (bijvoorbeeld zoals bij 1.2, 1.3 en 1.4) betekent dit dat deze vraag of vragenlijst niet in elke MDS variant terug komt. 3. Verantwoording instrument: In een tabel staat aangegeven of het instrument voldoet aan de knockout criteria (zie deel 1, p. 5/6 voor een beschrijving van de knock out criteria). 4. Itembeschrijving: De items die onderdeel zijn van de basis MDS worden beschreven. 5. Procedure afname: Er wordt toegelicht hoe het instrument te gebruiken (methode). De procedure afname bestaat uit het onderdeel algemeen en het onderdeel instructie respondent. De subparagraaf algemeen bevat specifieke informatie bedoeld voor de onderzoeker of maker van een ECD. In de sub paragraaf instructie respondent staat beschreven welke instructies u kunt geven voorafgaand of tijdens het afnemen van de vragen. 6. Codering: Bij elke vraag en antwoordoptie (uit de itembeschrijving) wordt aangegeven hoe u deze uiteindelijk kunt coderen. Het standaard gebruik van deze coderingen door onderzoekers en makers van een ECD bevordert het vergelijken en delen van basis MDS gegevens. Indien u werkt met SPSS, kunt u voor de coderingen ook de SPSS database basis MDS raadplegen. Hierbij hoe de coderingen zijn opgebouwd: Elke codering begint met T0BMDS. T0 staat in dit geval voor de nulmeting. In geval van vervolgmetingen, wordt dit veranderd in T1, T2 etc. BMDS staat voor Basis MDS. Vervolgens staat er een v, vb, n of p. De v staat voor de module basis MDS vast, de vb voor de module basis MDS persoon met een verstandelijke beperking, de n voor de module basis MDS naaste en de p voor de module basis MDS professional. Na een lage streep volgt de instrumentcode. Bijvoorbeeld post voor cijfers postcode; ond voor onderwijs afgerond of PWI voor de Personal Well being Index die gebruikt wordt om subjectief welbevinden te meten. Bij sommige items volgt daarna nog een lage streep met daarop volgend een itemcode. Bijvoorbeeld dafn om te specificeren dat een item vraagt naar de datum van afname. 7. Toegang instrument: De verkrijgbaarheid en kosten van een vragenlijst worden beschreven.

11 Basis MDS VB Versie Sectie 1. Basis MDS vast 1.1 Datum van afname basis MDS vast Doel Het registreren van de datum van afname van de module basis MDS vast Instrument Alle MDS varianten 1 item Verantwoording Instrument Tabel 1: Knock out criteria bij item Datum van afname basis MDS vast NL versie beschikbaar? 0=nee 1=ja?=onbekend Instrument bruikbaar bij informant? 0=nee 1=ja?=onbekend Item Psychometrische kenmerken bekend bij VB? 8888=n.v.t Itembeschrijving Itembeschrijving bij Datum van afname basis MDS vast 1. Datum van vandaag: / / Procedure afname Algemeen Degene die de module basis MDS vast invult, geeft aan op welke datum de vragen van deze module worden ingevuld. Instructie respondent Persoon met verstandelijke beperking: Vul de datum van vandaag in. Informant: Vul de datum van vandaag in Codering T0BMDSv_dafn 1) Datum van afname Input format: Type date (dd mmm yyyy), breedte (width) 11, 0 decimalen Bijvoorbeeld: 20 Jan 2016 Missing: 01 Jan 1800

12 Basis MDS VB Versie Toegang instrument N.v.t. *1.2 Relatie informant met betrokkene Doel Aangeven wat de relatie is die de informant van de module basis MDS vast heeft met de betrokken persoon Instrument Variant kinderen Variant volwassenen_vastother 1 item Verantwoording instrument Tabel 2: Knock out criteria bij item Relatie van informant basis MDS vast met betrokkene NL versie beschikbaar? 0=nee 1=ja?=onbekend Instrument bruikbaar bij informant? 0=nee 1=ja?=onbekend Item Psychometrische kenmerken bekend bij VB? 8888=n.v.t Itembeschrijving Itembeschrijving bij Relatie van informant basis MDS vast met betrokkene 1. Wat is uw relatie met de betrokkene (over wie u de vragen invult)? / Wat is uw relatie met dit kind (over wie u de vragen invult)? o Partner/ echtgenoot o Ouder (ook pleeg, stief, of adoptieouder) o Zus of broer (ook schoon, of stiefzus of broer) o Overige familie o Vriend/vriendin o Wettelijk vertegenwoordiger niet uit de familie (voogd tot 18 jaar, mentor, bewindvoerder, of curator) o Leerkracht o Gedragswetenschapper/orthopedagoog instelling o Begeleider woon, werk, of dagvoorziening o Arts (voor verstandelijk gehandicapten) o Onderzoeker o Anders, namelijk.

13 Basis MDS VB Versie Procedure afname Algemeen De informant die de module basis MDS vast invult, vult in wat zijn/haar relatie is tot de betrokkene. Instructie respondent Vul in wat uw relatie is tot de betrokkene over wie u de vragenlijst invult Codering T0BMDSv_inf 1) Wat is uw relatie met de betrokkene (over wie u de vragen invult?) / Wat is uw relatie met dit kind (over wie u de vragen invult)? Input format: Type numeriek, breedte (width) 3, 0 decimalen, schaal (measure) nominaal 1=Partner/echtgenoot 2=Ouder (ook pleeg, stief, of adoptieouder) 3=Zus of broer (ook schoon, of stiefzus of broer) 4=Overige familie 5=Vriend/vriendin 6=Wettelijk vertegenwoordiger geen familielid (voogd tot 18, mentor, bewindvoerder, of curator) 7=Leerkracht 8=Gedragswetenschapper/orthopedagoog instelling 9=Begeleider woon, werk, of dagvoorziening 10=Arts (voor verstandelijk gehandicapten) 11=Onderzoeker 15=Anders 55 Missing Respondent (i.e., informant) wil geen antwoord geven 66 Missing Respondent (i.e., informant) weet het antwoord niet 88 Missing Module niet afgenomen, of vraag binnen deze module is geen onderdeel van de specifieke MDS variant die ik gebruik 99 Missing Overig *Let op: de eerste antwoordoptie (1 = Partner/echtgenoot) is weggelaten bij de MDS variant voor kinderen. Daar begint de codering dus met de tweede antwoordoptie (2=Ouder (ook pleeg, stief, of adoptieouder)). T0BMDSv_inf_a 1a) Indien anders, namelijk Input format: Type string, breedte (width) 100, 0 decimalen, schaal (measure) nominaal Bijvoorbeeld: Buurvrouw 55 Missing Respondent (i.e., informant) wil geen antwoord geven 66 Missing Respondent (i.e., informant) weet het antwoord niet 77 Missing Niet van toepassing (bv indien vraag 1 niet met de optie Anders is beantwoord )

14 Basis MDS VB Versie Missing Module niet afgenomen, of vraag binnen deze module is geen onderdeel van de specifieke MDS variant die ik gebruik. 99 Missing Overig Toegang instrument N.v.t. *1.3 Indicatie leeftijd Doel Aangeven van het geboortejaar van de betrokkene (persoon met verstandelijke beperking) Instrument Variant volwassenen_vastvb Variant volwassenen_vastother 1 item Verantwoording instrument Tabel 3: Knock out criteria bij item Geboortejaar NL versie beschikbaar? 0=nee 1=ja?=onbekend Instrument bruikbaar bij informant? 0=nee 1=ja?=onbekend Item Psychometrische kenmerken bekend bij VB? 8888=n.v.t Itembeschrijving Itembeschrijving bij Geboortejaar 1. Wat is uw geboortejaar/wat is het geboortejaar van de betrokkene? Procedure afname Algemeen De persoon met een verstandelijke beperking of de informant vult het geboortejaar in van de persoon met verstandelijke beperking. Instructie respondent Persoon met verstandelijke beperking: Geef aan in welk jaar u geboren bent. Informant: Vul het geboortejaar van de betrokkene in.

15 Basis MDS VB Versie Codering T0BMDSv_gebj Input format: Type date (dd mmm yyyy), breedte (width) 11, 0 decimalen Bijvoorbeeld: 01 Jul 1985 Missing: 01 Jan ) Wat is uw geboortejaar? /Wat is het geboortejaar van de betrokkene? *Let op: Om een dataformat te behouden en een standaard vast te stellen wordt 01 Jul (het midden van het jaar) toegevoegd vóór de geboortejaaraanduiding Toegang tot instrument N.v.t. *1.4 Indicatie leeftijd kind Doel Aangeven van het geboortejaar en de geboortemaand van het betrokken kind Instrument Variant kinderen 1 item Verantwoording instrument Tabel 4: Knock out criteria bij item Geboortejaar en maand NL versie beschikbaar? 0=nee 1=ja?=onbekend Instrument bruikbaar bij informant? 0=nee 1=ja?=onbekend Item Psychometrische kenmerken bekend bij VB? 8888=n.v.t Itembeschrijving Itembeschrijving bij Geboortejaar en maand 1. Wat is de geboortejaar en maand van dit kind? / Procedure afname Algemeen De informant vult het geboortejaar en maand in van het kind met verstandelijke beperking.

16 Basis MDS VB Versie Instructie respondent Vul het geboortejaar en de geboortemaand in van het betrokken kind Codering T0BMDSv_gebjm_k Input format: Type date (mmm yyyy), breedte (width) 8, 0 decimalen 1) Wat is de geboortemaand en het geboortejaar van dit kind? mmm yyyy Bijvoorbeeld: Feb 2009 Missing: Jan 1800 Maak 1 extra variabele aan: T0BMDSv_gebj * Geboortejaar Input format: Type date (dd mmm yyyy), breedte (width) 11, 0 decimalen Bijvoorbeeld: 15 Feb 2009 Missing: 01 Jan 1800 *Let op: Dit extra item brengt geboortejaar van volwassenen en kinderen in één variabele onder. Bij kinderen is geboortemaand en geboortejaar bekend. Om een dataformat te behouden en een standaard vast te stellen wordt 15 (het midden van de maand) toegevoegd vóór maand en jaaraanduiding Toegang tot instrument N.v.t. 1.5 Geslacht Doel Aangeven van de sekse van de betrokkene Instrument Alle MDS varianten 1 item

17 Basis MDS VB Versie Verantwoording instrument Tabel 5: Knock out criteria bij item Geslacht NL versie beschikbaar? 0=nee 1=ja?=onbekend Instrument bruikbaar bij informant? 0=nee 1=ja?=onbekend Item Psychometrische kenmerken bekend bij VB? 8888=n.v.t Itembeschrijving Itembeschrijving bij Geslacht 1. Bent u een man of een vrouw? / Is de betrokkene een man of een vrouw?/ Is dit kind een jongen of een meisje? o Man/jongen o Vrouw/meisje Procedure afname Algemeen De informant of persoon met verstandelijke beperking vult het item geslacht in. Instructie respondent Persoon met verstandelijke beperking: Vul in of u een man of vrouw bent. Informant: Vul de sekse van de betrokkene in Codering T0BMDSv_gesl 1) Bent u een man of een vrouw? / Is de betrokkene een man of een vrouw? / Is dit kind een jongen of een meisje? Input format: Type numeriek, breedte (width) 2, 0 decimalen, schaal (measure) nominaal 0=Man/Jongen 1=Vrouw/Meisje 5 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) wil geen antwoord geven 6 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) weet het antwoord niet 8 Missing Module niet afgenomen. 9 Missing Overig Toegang tot instrument N.v.t.

18 Basis MDS VB Versie Cijfers postcode woonadres Doel Het noteren van de cijfers behorend bij het woonadres van de betrokkene. Dit valt onder geodata en geeft een indicatie van de regio waar de persoon vandaan komt Instrument Alle MDS varianten 1 item Verantwoording instrument Tabel 6: Knock out criteria bij item Cijfers postcode woonadres NL versie beschikbaar? 0=nee 1=ja?=onbekend Instrument bruikbaar bij informant? 0=nee 1=ja?=onbekend Item Psychometrische kenmerken bekend bij VB? 8888=n.v.t Itembeschrijving Itembeschrijving bij Cijfers postcode woonadres 1. Wat zijn de cijfers van de postcode horend bij uw woonadres?/ Wat zijn de cijfers van de postcode horend bij het woonadres van de betrokkene? / Wat zijn de cijfers van de postcode horend bij het woonadres van dit kind? Procedure afname Algemeen De persoon met een verstandelijke beperking vult de cijfers van de postcode in die horen bij zijn/haar woonadres of de informant vult dit in over de betrokkene. Instructie respondent Persoon met verstandelijke beperking: Vul de vier cijfers van uw postcode in (zonder de letters!). Informant: Vul de vier cijfers van de postcode van de betrokkene in Codering T0BMDSv_post 1) Wat zijn de cijfers van de postcode horend bij uw woonadres? / Wat zijn de cijfers van de postcode horend bij het woonadres van de betrokkene? / Wat zijn de cijfers van de postcode horend bij het

19 Basis MDS VB Versie woonadres van dit kind? Input format: Type numeriek, breedte (width) 4, 0 decimalen Bijvoorbeeld: Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) wil geen antwoord geven 666 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) weet het antwoord niet 888 Missing Module niet afgenomen. 999 Missing Overig Toegang tot instrument N.v.t. 1.7 Geïntegreerd wonen Doel Achterhalen of er bij de betrokkene sprake is van geïntegreerd wonen. Om dit te achterhalen wordt nagegaan of de betrokkene in een straat woont met mensen met én zonder verstandelijke beperking of enkel met mensen met een verstandelijke beperking Instrument Alle MDS varianten 1 item Verantwoording instrument Tabel 7: Knock out criteria bij item Geïntegreerd wonen NL versie beschikbaar? 0=nee 1=ja?=onbekend Instrument bruikbaar bij informant? 0=nee 1=ja?=onbekend Item Psychometrische kenmerken bekend bij VB? 8888=n.v.t.

20 Basis MDS VB Versie Itembeschrijving Itembeschrijving bij Geïntegreerd wonen 1. Waar woont u? / Waar woont de betrokkene/ Waar woont dit kind? o o In mijn straat wonen / In de straat van de betrokkene wonen / In de straat van dit kind wonen Mensen met en zonder een verstandelijke beperking Alleen mensen met verstandelijke beperkingen Procedure afname Algemeen De persoon met een verstandelijke beperking of de informant vult in of er sprake is van geïntegreerd wonen of niet. Instructie respondent Persoon met verstandelijke beperking: Kies uit 1 antwoord: Er wonen in uw straat mensen met en zonder verstandelijke beperking. Of er wonen alleen mensen met verstandelijke beperkingen. Informant: Vul in of er in de straat van de betrokkene mensen met en zonder een verstandelijke beperking wonen of alleen mensen met verstandelijke beperkingen Codering T0BMDSv_won 1) Waar woont u? / Waar woont de betrokkene?/ Waar woont dit kind? Input format: Type numeriek, breedte (width) 2, 0 decimalen, schaal (measure) nominaal 1= Mensen met en zonder verstandelijke beperking 2= Alleen mensen met verstandelijke beperkingen 5 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) wil geen antwoord geven 6 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) weet het antwoord niet 8 Missing Module niet afgenomen. 9 Missing Overig Toegang tot instrument N.v.t. 1.8 Land van herkomst Doel Benoemen van het land van herkomst van de betrokkene en het land van herkomst van zijn/haar vader

21 Basis MDS VB Versie en moeder Instrument Alle MDS varianten 3 items (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013, 2015b) Verantwoording instrument Tabel 8: Knock out criteria bij items Land van herkomst NL versie beschikbaar? 0=nee 1=ja?=onbekend Instrument bruikbaar bij informant? 0=nee 1=ja?=onbekend Items Psychometrische kenmerken bekend bij VB? 8888=n.v.t Itembeschrijving Itembeschrijving bij Land van herkomst 1. In welk land bent u geboren? / In welk land is de betrokkene geboren? / In welk land is dit kind geboren? o Nederland o Suriname o (voormalig) Nederlandse Antillen + Aruba o Indonesië o Turkije o Marokko o Duitsland o Verenigd Koninkrijk (Groot Brittannië + Noord Ierland) o België o Anders, namelijk. 2. In welk land is uw moeder geboren? / In welk land is de moeder van de betrokkene geboren? / In welk land is de moeder van dit kind geboren? o Nederland o Suriname o (voormalig) Nederlandse Antillen + Aruba o Indonesië o Turkije o Marokko o Duitsland o Verenigd Koninkrijk (Groot Brittannië + Noord Ierland) o België o Anders, namelijk. 3. In welk land is uw vader geboren? / In welk land is de vader van de betrokkene geboren? / In welk land is de vader van dit kind geboren?

22 Basis MDS VB Versie o o o o o o o o o o Nederland Suriname (voormalig) Nederlandse Antillen + Aruba Indonesië Turkije Marokko Duitsland Verenigd Koninkrijk (Groot Brittannië + Noord Ierland) België Anders, namelijk Procedure afname Algemeen De persoon met een verstandelijke beperking vult zijn/haar geboorteland in en het geboorteland van zijn/haar moeder en vader, of de informant vult dit in over de betrokkene. Instructie respondent Persoon met verstandelijke beperking: Geef aan in welk land u geboren bent. Geef ook aan in welk land uw moeder is geboren. En uw vader. Informant: Vul in in welk land de betrokkene geboren is en in welk land zijn/haar moeder en vader geboren zijn Codering T0BMDSv_gland 1) In welk land bent u geboren? / In welk land is de betrokkene geboren? / In welk land is dit kind geboren? Input format: Type numeriek, breedte (width) 3, 0 decimalen, schaal (measure) nominaal 1=Nederland 2=Suriname 3=(voormalig) Nederlandse Antillen + Aruba 4=Indonesië 5=Turkije 6=Marokko 7=Duitsland 8=Verenigd Koninkrijk (Groot Brittannië + Noord Ierland) 9=België 15=Anders 55 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) wil geen antwoord geven 66 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) weet het antwoord niet

23 Basis MDS VB Versie Missing Module niet afgenomen 99 Missing Overig T0BMDSv_gland_a 1a) Indien anders, namelijk Input format: Type string, breedte (width) 100, 0 decimalen, schaal (measure) nominaal Bijvoorbeeld: Japan 55 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) wil geen antwoord geven 66 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) weet het antwoord niet 77 Missing Niet van toepassing (bv indien vraag 1 niet met de optie anders is beantwoord ) 88 Missing Module niet afgenomen. 99 Missing Overig T0BMDSv_glandm 2) In welk land is uw moeder geboren? / In welk land is de moeder van de betrokkene geboren? / In welk land is de moeder van dit kind geboren? Input format: Type numeriek, breedte (width) 3, 0 decimalen, schaal (measure) nominaal 1=Nederland 2=Suriname 3=(voormalig) Nederlandse Antillen + Aruba 4=Indonesië 5=Turkije 6=Marokko 7=Duitsland 8=Verenigd Koninkrijk (Groot Brittannië + Noord Ierland) 9=België 15=Anders 55 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) wil geen antwoord geven 66 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) weet het antwoord niet 88 Missing Module niet afgenomen. 99 Missing Overig T0BMDSv_glandm_a 2a) Indien anders, namelijk Input format: Type string, breedte (width) 100, 0 decimalen, schaal (measure) nominaal

24 Basis MDS VB Versie Bijvoorbeeld: Frankrijk 55 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) wil geen antwoord geven 66 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) weet het antwoord niet 77 Missing Niet van toepassing (bv indien vraag 2 niet met de optie anders is beantwoord ) 88 Missing Module niet afgenomen. 99 Missing Overig T0BMDSv_glandv 3) In welk land is uw vader geboren? / In welk land is de vader van de betrokkene geboren? / In welk land is de vader van dit kind geboren? Input format: Type numeriek, breedte (width) 3, 0 decimalen, schaal (measure) nominaal 1=Nederland 2=Suriname 3=(voormalig) Nederlandse Antillen + Aruba 4=Indonesië 5=Turkije 6=Marokko 7=Duitsland 8=Verenigd Koninkrijk (Groot Brittannië + Noord Ierland) 9=België 15=Anders 55 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) wil geen antwoord geven 66 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) weet het antwoord niet 88 Missing Module niet afgenomen. 99 Missing Overig T0BMDSv_glandv_a 3a) Indien anders, namelijk Input format: Type string, breedte (width) 100, 0 decimalen, schaal (measure) nominaal Bijvoorbeeld: Zuid Afrika 55 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) wil geen antwoord geven 66 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) weet het antwoord niet 77 Missing Niet van toepassing (bv indien vraag 3 niet met de optie anders is beantwoord )

25 Basis MDS VB Versie Missing Module niet afgenomen. 99 Missing Overig Toegang tot instrument N.v.t. *1.9 Burgerlijke staat Doel Het achterhalen van de burgerlijke staat van de betrokkene Instrument Variant volwassenen_vastvb 1 item (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013, 2015a) Variant volwassenen_vastother Verantwoording instrument Tabel 9: Knock out criteria bij item Burgerlijke staat NL versie beschikbaar? 0=nee 1=ja?=onbekend Instrument bruikbaar bij informant? 0=nee 1=ja?=onbekend Item Psychometrische kenmerken bekend bij VB? 8888=n.v.t Itembeschrijving Itembeschrijving bij Burgerlijke status 1. Wat is op dit moment uw burgerlijke staat? / Wat is op dit moment de burgerlijke staat van de betrokkene? o Ongehuwd, geen partner o Ongehuwd, wel partner o Gehuwd of geregistreerd partnerschap o Weduwe of weduwnaar o Gescheiden (voor de wet) Procedure afname Algemeen De persoon met een verstandelijke beperking of de informant vult de burgerlijke staat in. De opties weduwe of weduwnaar en gescheiden (voor de wet) kunnen worden ingevuld na ontbinding van een

26 Basis MDS VB Versie huwelijk of geregistreerd partnerschap. Indien personen gescheiden zijn van tafel en bed (nog wel getrouwd, maar niet samenwonend) wordt gehuwd aangekruist, omdat zij formeel nog getrouwd zijn (Centraal Bureau voor Statistiek, 2015a). Instructie respondent Persoon met verstandelijke beperking: Vul in wat uw burgerlijke staat is. Dit betekent dat we willen weten of je een partner/echtgenoot hebt of hebt gehad en hoe die relatie eruit ziet. Kies één antwoord. Informant: Vul de burgerlijke staat van de betrokkene in Codering T0BMDSv_burg 1) Wat is op dit moment uw burgerlijke staat? / Wat is op dit moment de burgerlijke staat van de betrokkene? Input format: Type numeriek, breedte (width) 2, 0 decimalen, schaal (measure) nominaal 1=Ongehuwd, geen partner 2=Ongehuwd, wel partner 3=Gehuwd of geregistreerd partnerschap 4=Weduwe of weduwnaar 5=Gescheiden (voor de wet) 5 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) wil geen antwoord geven 6 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) weet het antwoord niet 8 Missing Module niet afgenomen, of vraag binnen deze module is geen onderdeel van de specifieke MDS variant die ik gebruik. 9 Missing Overig Toegang tot instrument N.v.t. *1.10 Kinderen Doel Aangeven of de betrokkene en/of zijn of haar partner kinderen heeft Instrument Variant volwassenen_vastvb Variant volwassenen_vastother 1 item

27 Basis MDS VB Versie Verantwoording instrument Tabel 10: Knock out criteria bij items Kinderen NL versie beschikbaar? 0=nee 1=ja?=onbekend Instrument bruikbaar bij informant? 0=nee 1=ja?=onbekend Item Psychometrische kenmerken bekend bij VB? 8888=n.v.t Itembeschrijving Itembeschrijving bij Kinderen 1. Heeft u kinderen? / Heeft de betrokkene kinderen? o Nee o Ja Aantal: Waarvan stiefkinderen (aantal): Procedure afname Algemeen De persoon met een verstandelijke beperking vult in of hij/zij kinderen heeft, of de informant vult dit in over de betrokkene. Indien de persoon kinderen heeft, vult de persoon met verstandelijke beperking of de informant daarnaast het aantal kinderen in en hoeveel kinderen daarvan stiefkinderen zijn. Instructie respondent Persoon met verstandelijke beperking: Geef aan of u kinderen heeft. Zo ja, hoeveel? Vul dit in bij aantal. Misschien zijn een aantal van uw kinderen ook stiefkinderen (kinderen van uw partner uit een andere relatie). Geef dan ook aan hoeveel van uw kinderen stiefkinderen zijn. Vul dit in bij waarvan stiefkinderen. Vul hier een 0 in als u geen stiefkinderen heeft. Informant: Vul in of de betrokkene kinderen heeft. Indien u ja invult, geef dan aan hoeveel kinderen de betrokkene heeft en hoeveel kinderen daarvan stiefkinderen zijn. Vul bij stiefkinderen een 0 in als de betrokkene geen stiefkinderen heeft Codering T0BMDSv_kind 1) Heeft u kinderen? / Heeft de betrokkene kinderen? Input format: Type numeriek, breedte (width) 2, 0 decimalen, schaal (measure) nominaal 0=Nee 1=Ja 5 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) wil geen antwoord geven 6 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) weet

28 Basis MDS VB Versie het antwoord niet 8 Missing Module niet afgenomen, of vraag binnen deze module is geen onderdeel van de specifieke MDS variant die ik gebruik. 9 Missing Overig T0BMDSv_kind_a 1a) Indien kinderen, aantal Input format: Type numeriek, breedte (width) 3, 0 decimalen, schaal (measure) scale Bijvoorbeeld: 3 55 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) wil geen antwoord geven 66 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) weet het antwoord niet 77 Missing Niet van toepassing (bv indien vraag 1 niet met de optie ja is beantwoord ) 88 Missing Module niet afgenomen, of vraag binnen deze module is geen onderdeel van de specifieke MDS variant die ik gebruik. 99 Missing Overig T0BMDSv_kind_s 2) Waarvan stiefkinderen (aantal) Input format: Type numeriek, breedte (width) 3, 0 decimalen, schaal (measure) nominaal Bijvoorbeeld: 1 55 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) wil geen antwoord geven 66 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) weet het antwoord niet 77 Missing Niet van toepassing (bv indien vraag 1 niet met de optie ja is beantwoord ) 88 Missing Module niet afgenomen, of vraag binnen deze module is geen onderdeel van de specifieke MDS variant die ik gebruik. 99 Missing Overig Toegang tot instrument N.v.t. *1.11 Onderwijs afgerond Doel Aangeven welk niveau van onderwijs de betrokkene heeft afgerond. Het gaat om het hoogst afgeronde niveau.

29 Basis MDS VB Versie Instrument Variant volwassenen_vastvb 1 item (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2011) Variant volwassene_vastother Verantwoording instrument Tabel 11: Knock out criteria bij item Onderwijs afgerond NL versie beschikbaar? 0=nee 1=ja?=onbekend Instrument bruikbaar bij informant? 0=nee 1=ja?=onbekend Item Psychometrische kenmerken bekend bij VB? 8888=n.v.t Itembeschrijving Itembeschrijving bij Onderwijs afgerond 1. Welk onderwijs heeft u afgerond? / Welk onderwijs heeft de betrokkene afgerond? o (12) Gepromoveerd o (11) WO master / HBO master o (10) HBO bachelor / WO bachelor o (9) Voorbereidende cursussen op niveau 10, kort HBO (2 3 jr) of beroepsopleidingen of cursussen na niveau 7 met een duur van 2 tot 4 jaar o (8) MBO (niveau 4 specialisten), voortgezette opleiding leerlingwezen; of opleidingen of cursussen na behalen niveau 7 met een duur van 6 maanden tot 2 jaar o (7) MBO (niveau 2, of 3, of 4 middenkader), HAVO leerjaar 4 5, VWO leerjaar 4 6, opleiding leerlingwezen (<24mnd) o (6) Praktijkonderwijs, VMBO, MAVO, HAVO leerjaar 1 3, VWO leerjaar 1 3 of assistentopleiding MBO niveau 1 o (5) Voorgezet speciaal onderwijs o (4) Regulier basisonderwijs groep 3 8 o (3) Speciaal basisonderwijs groep 3 8 o (2) Regulier basisonderwijs groep 1 en 2 o (1) Speciaal basisonderwijs groep 1 en 2 o (0) Geen o Anders, namelijk Procedure afname Algemeen De persoon met een verstandelijke beperking vult in welke hoogste vorm van onderwijs hij/zij heeft afgerond, of de informant vult dit in over de betrokkene. Er kan maar 1 optie worden gekozen. Instructie respondent Persoon met verstandelijke beperking: Geef aan welk onderwijs u heeft afgemaakt. U kunt maar 1 antwoord kiezen: Kies de hoogste vorm die u heeft afgemaakt (die met het hoogste cijfer).

30 Basis MDS VB Versie Informant: Vul de hoogste vorm van onderwijs in die de persoon heeft afgerond. Er kan maar 1 antwoord worden gekozen. Indien de betrokkene (nog) geen onderwijs heeft afgerond, vult u optie 0 ( Geen ) in Codering T0BMDSv_ond 1) Welk onderwijs heeft u afgerond? / Welk onderwijs heeft de betrokkene afgerond? Input format: Type numeriek, breedte (width) 3, 0 decimalen, schaal (measure) ordinaal 12=Gepromoveerd 11=WO master/ HBO master 10= HBO bachelor / WO bachelor 9= Voorbereidende cursussen op niveau 10, kort HBO (2 3 jr) of beroepsopleidingen of cursussen na niveau 7 met een duur van 2 tot 4 jaar 8= MBO (niveau 4 specialisten), voortgezette opleiding leerlingwezen; of opleidingen of cursussen na behalen niveau 7 met een duur van 6 maanden tot 2 jaar 7= MBO (niveau 2, of 3, of 4 middenkader), HAVO leerjaar 4 5, VWO leerjaar 4 6, opleiding leerlingwezen (<24mnd) 6= Praktijkonderwijs, VMBO, MAVO, HAVO leerjaar 1 3, VWO leerjaar 1 3 of assistentopleiding MBO niveau 1 5=Voorgezet speciaal onderwijs 4=Regulier basisonderwijs groep 3 8 3=Speciaal basisonderwijs groep 3 8 2=Regulier basisonderwijs groep 1 en 2 1=Speciaal basisonderwijs groep 1 en 2 0=Geen 15=Anders 55 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) wil geen antwoord geven 66 Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) weet het antwoord niet 88 Missing Module niet afgenomen, of vraag binnen deze module is geen onderdeel van de specifieke MDS variant die ik gebruik. 99 Missing Overig T0BMDSv_ond_a 1a)Indien anders, namelijk Input format: Type string, breedte (width) 100, 0 decimalen Bijvoorbeeld: LBO

31 Basis MDS VB Versie Missing Respondent (i.e., persoon met verstandelijke beperking of andere informant) weet het antwoord niet 77 Missing Niet van toepassing (bv indien vraag 1 niet met de optie anders is beantwoord ) 88 Missing Module niet afgenomen, of vraag binnen deze module is geen onderdeel van de specifieke MDS variant die ik gebruik. 99 Missing Overig Let op: Alvorens de indeling te finaliseren, kunt u bekijken of de mensen die de optie = Anders hebben ingevuld nog in te delen zijn in één van de andere bovenstaande antwoordopties. Als hulpmiddel kan hiervoor de International Standard Classification of Education (ISCED) worden gebruikt, beschikbaar via het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS, 2011). LBO zou bijvoorbeeld ingedeeld kunnen worden bij antwoordoptie 6, aangezien het de voorloper is van het huidige VMBO. Zie vanaf hier syntax onderwijs afgerond T0BMDSv_ond_isced onderwijs afgerond ISCED (CBS, 2011) Input format: Type numeriek, breedte (width) 2, 0 decimalen, schaal (measure) ordinaal 8=Doctoral or equivalent 7=Master or equivalent 6=Bachelor or equivalent 5=Short cycle tertiary education 4=Post secundary non tertiary education 3=Upper secondary education 2=Lower secondary education 1=Primary education 0=Early childhood education 4 (geen ISCED niveau beschikbaar) Toegang tot instrument N.v.t. *1.12 Onderwijs kind Doel Aangeven welk onderwijs het kind op dit moment volgt Instrument Variant kinderen 1 item (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2011) Verantwoording instrument Tabel 12: Knock out criteria bij item Onderwijs kind

32 Basis MDS VB Versie NL versie beschikbaar? 0=nee 1=ja?=onbekend Instrument bruikbaar bij informant? 0=nee 1=ja?=onbekend Item Psychometrische kenmerken bekend bij VB? 8888=n.v.t Itembeschrijving Itembeschrijving bij Onderwijs kind 1. Welk onderwijs volgt dit kind op het moment? o (9) Voorbereidende cursussen op niveau 10 (=HBO bachelor/wo bachelor), kort HBO (2 3 jr) of beroepsopleidingen of cursussen na niveau 7 met een duur van 2 tot 4 jaar o (8) MBO (niveau 4 specialisten), voortgezette opleiding leerlingwezen; of opleidingen of cursussen na behalen niveau 7 met een duur van 6 maanden tot 2 jaar o (7) MBO (niveau 2, of 3, of 4 middenkader), HAVO leerjaar 4 5, VWO leerjaar 4 6, opleiding leerlingwezen (<24mnd) o (6) Praktijkonderwijs, VMBO, MAVO, HAVO leerjaar 1 3, VWO leerjaar 1 3 of assistentopleiding MBO niveau 1 o (5) Voorgezet speciaal onderwijs o (4) Regulier basisonderwijs groep 3 8 o (3) Speciaal basisonderwijs groep 3 8 o (2) Regulier basisonderwijs groep 1 en 2 o (1) Speciaal basisonderwijs groep 1 en 2 o (0) Geen o Anders, namelijk Procedure afname Algemeen De informant vult in welk onderwijs het kind op dit moment volgt. Er kan maar 1 optie worden gekozen. Instructie respondent Vul in welk onderwijs dit kind op dit moment volgt. Indien het kind (nog) geen onderwijs heeft gevolgd, vult u de optie 0 ( Geen ) in Codering T0BMDSv_ond_k 1) Welk onderwijs volgt dit kind op het moment? Input format: Type numeriek, breedte (width) 3, 0 decimalen, schaal (measure) ordinaal 9= Voorbereidende cursussen op niveau 10 (=HBO bachelor/wo bachelor), kort HBO (2 3 jr) of beroepsopleidingen of cursussen na niveau 7 met een duur van 2 tot 4 jaar 8= MBO (niveau 4 specialisten), voortgezette opleiding leerlingwezen; of opleidingen of cursussen na

33 Basis MDS VB Versie behalen niveau 7 met een duur van 6 maanden tot 2 jaar 7= MBO (niveau 2, of 3, of 4 middenkader), HAVO leerjaar 4 5, VWO leerjaar 4 6, opleiding leerlingwezen (<24mnd) 6= Praktijkonderwijs, VMBO, MAVO, HAVO leerjaar 1 3, VWO leerjaar 1 3 of assistentopleiding MBO niveau 1 5=Voorgezet speciaal onderwijs 4=Regulier basisonderwijs groep 3 8 3=Speciaal basisonderwijs groep 3 8 2=Regulier basisonderwijs groep 1 en 2 1=Speciaal basisonderwijs groep 1 en 2 0=Geen 15=Anders 55 Missing Respondent (i.e, informant) wil geen antwoord geven 66 Missing Respondent (i.e., informant) weet het antwoord niet 88 Missing Module niet afgenomen, of vraag binnen deze module is geen onderdeel van de specifieke MDS variant die ik gebruik. 99 Missing Overig T0BMDSv_ond_k_a 1a) Indien anders, namelijk Input format: Type string, breedte (width) 100, 0 decimalen Bijvoorbeeld: Tyltylschool 66 Missing Respondent (i.e., informant) weet het antwoord niet 77 Missing Niet van toepassing (bv indien vraag 1 niet met de optie anders is beantwoord ) 88 Missing Module niet afgenomen, of vraag binnen deze module is geen onderdeel van de specifieke MDS variant die ik gebruik. 99 Missing Overig Let op: Alvorens de indeling te finaliseren, kunt u bekijken of de mensen die de optie = Anders hebben ingevuld nog in te delen zijn in één van de andere bovenstaande antwoordopties. Als hulpmiddel kan hiervoor de International Standard Classification of Education (ISCED) worden gebruikt, beschikbaar via het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS; 2011). Tyltylschool zou bijvoorbeeld ingedeeld kunnen worden bij één van de antwoordopties voor speciaal onderwijs Toegang tot instrument N.v.t.

34 Basis MDS VB Versie Vorm van zorg/ondersteuning Doel Aangeven welke vorm van zorg of ondersteuning de betrokkene krijgt. Aangezien meer intensievere vormen van professionele hulp, ook vaak minder intensieve vormen van professionele hulp en informele ondersteuning omvatten, wordt de hoogste en meest intensievere vorm van (professionele) zorg of ondersteuning gekozen die van toepassing is op de situatie van de betrokkene Instrument Alle MDS varianten 1 item (Van Rossum, Van Iersel, & van Rossum, 2006) Verantwoording instrument Tabel 13: Knock out criteria bij item Vorm van zorg/ondersteuning NL versie beschikbaar? 0=nee 1=ja?=onbekend Instrument bruikbaar bij informant? 0=nee 1=ja?=onbekend Item Psychometrische kenmerken bekend bij VB? 8888=n.v.t Itembeschrijving Itembeschrijving bij Vorm van zorg/ondersteuning 1. Welke vorm van zorg of ondersteuning krijgt u? / Welke vorm van zorg of ondersteuning krijgt de betrokkene? / Welke vorm van zorg of ondersteuning krijgt dit kind? o (6) 24 uurs toezicht o (5) Voortdurende nabijheid (24 uurs zorg) o (4) Zorg op afroep (inclusief onmiddellijke alarmopvolging) o (3) Zorg op afspraak (inclusief uitstelbare alarmopvolging) o (2) Informele ondersteuning o (1) Geen van deze vormen van ondersteuning Procedure afname Algemeen De persoon met een verstandelijke beperking vult in welke vorm van zorg/ondersteuning hij of zij krijgt, of de informant vult dit in over de betrokkene. Bij deze vraag omvatten de meer intensieve vormen van professionele ondersteuning (met een hoger cijfer) ook vaak de lagere vormen van professionele ondersteuning en informele ondersteuning (met een lager cijfer; zie itembeschrijving). Daarom wordt bij deze vraag de hoogste vorm van ondersteuning gekozen die van toepassing is op de situatie van de betrokkene (dus: de vorm met het hoogste cijfer). Indien iemand bijvoorbeeld zorg op afroep (4) heeft

35 Basis MDS VB Versie en daarnaast informele ondersteuning (2) krijgt, wordt zorg op afroep (4) gekozen. Voor een toelichting bij de verschillende vormen van ondersteuning, zie Tabel 15. Instructie respondent Persoon met verstandelijke beperking: Vul in wat voor zorg of ondersteuning u krijgt. Misschien krijgt u meerdere soorten hulp. Bijvoorbeeld hulp van een familielid (zie nummer 2). En hulp van een hulpverlener die op afspraak bij jou thuis komt (zie nummer 3). Kies dan de soort hulp met het hoogste nummer. Dus bij het voorbeeld van hierboven: nummer 3. Informant: Vul in welke vorm van zorg of ondersteuning de betrokkene krijgt. Bij deze vraag omvatten de meer intensieve vormen van professionele ondersteuning (met een hoger cijfer) ook vaak de minder intensieve vormen van professionele ondersteuning en informele ondersteuning (met een lager cijfer; zie itembeschrijving). Daarom kiest u bij deze vraag de hoogste vorm van zorg of ondersteuning passend bij de situatie van de betrokkene (dus: de vorm met het hoogste cijfer). Bijvoorbeeld: Indien de betrokkene zorg op afroep (4) heeft, zal er ook vaak hulp gegeven worden door middel van zorg op afspraak (3). U kiest dan dus de hoogste vorm (optie 4). Voor een toelichting bij de verschillende vormen van ondersteuning, zie Tabel 14. Tabel 14. Toelichting bij de antwoordopties van het item Vorm van zorg of ondersteuning Vormen van zorg of ondersteuning Voorbeeld (6) 24 uurs toezicht 1 op 1 begeleiding (5) Voortdurende nabijheid (24 uurs zorg) Altijd iemand aanwezig in bijvoorbeeld woning, dagvoorziening, school (4) Zorg op afroep (inclusief onmiddellijke alarmopvolging) (3) Zorg op afspraak (inclusief uitstelbare alarmopvolging) Directe ondersteuning mogelijk gedurende 24 uur, maar bijvoorbeeld eigen voordeur of zelfstandige groepswoning Bij zelfstandig wonen zijn er afspraken over zorg of hulp (2) Informele ondersteuning Mantelzorg/ zorg van een bekende (iemand uit de familie, of een vriend/vriendin) (1) Geen van deze vormen van ondersteuning Iemand krijgt geen van deze vormen van ondersteuning Codering T0_BMDSv_zorg 1) Welke vorm van zorg of ondersteuning krijgt u? / Welke vorm van zorg of ondersteuning krijgt de betrokkene? / Welke vorm van zorg of ondersteuning krijgt dit kind? Input format: Type numeriek, breedte (width) 2, 0 decimalen, schaal (measure) ordinaal

Basis Minimale Dataset (MDS) verstandelijke beperking. MDS_variant kinderen

Basis Minimale Dataset (MDS) verstandelijke beperking. MDS_variant kinderen Basis Minimale Dataset (MDS) verstandelijke beperking MDS_variant kinderen vast Variant kinderen 2 Module Domein Operationalisatie Voorstel Instrument/item/indicator Datum van afname basis Datum van vandaag

Nadere informatie

Basis Minimale Dataset (MDS) verstandelijke beperking

Basis Minimale Dataset (MDS) verstandelijke beperking Basis Minimale Dataset (MDS) verstandelijke beperking MDS_variant volwassenen_vastother ( basis MDS vast in te vullen door andere informant dan persoon met verstandelijke beperking) Variant volwassenen_vastother

Nadere informatie

Informatie Minimale Dataset Verstandelijke Beperking. Wat is de Minimale Dataset (MDS) verstandelijke beperking?

Informatie Minimale Dataset Verstandelijke Beperking. Wat is de Minimale Dataset (MDS) verstandelijke beperking? Informatie Minimale Dataset Verstandelijke Beperking Wat is de Minimale Dataset (MDS) verstandelijke beperking? De MDS is een set van instrumenten of vragen voor iedereen die gegevens verzamelt van mensen

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

Patient. CQ-index (1x per 2 jaar)

Patient. CQ-index (1x per 2 jaar) Patient. CQ-index (1x per 2 jaar) CQ-index Ziekte van Parkinson Versie 1.0 TOELICHTING OP DE VRAGENLIJST Voor u ligt een vragenlijst waarin uw ervaringen met de zorg rondom de ziekte van Parkinson centraal

Nadere informatie

CIJFERS ZORG EN ONDERSTEUNING NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER

CIJFERS ZORG EN ONDERSTEUNING NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER CIJFERS ZORG EN ONDERSTEUNING NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER % % % Nederland 14 2,0 - Hollands Midden 15 2,0 3,9 Man 11 1,4 3,0 vrouw 18 2,4 4,8 gehuwd 17 2,4 3,0 nooit gehuwd geweest 8 0,9

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

GEOGRAFISCHE CIJFERS ZORG & ONDERSTEUNING 19 JAAR EN OUDER

GEOGRAFISCHE CIJFERS ZORG & ONDERSTEUNING 19 JAAR EN OUDER Mantelzorg ontvangen GEOGRAFISCHE CIJFERS ZORG & ONDERSTEUNING 19 JAAR EN OUDER % % % Nederland 14 2,0 - Hollands Midden 15 2,0 3,9 Midden Holland 16 1,9 4,4 Zuid Holland Noord 14 2,0 3,8 Alphen aan den

Nadere informatie

Format met toelichting

Format met toelichting Format met toelichting Volledige naam (en afkorting) Dit vind ik ervan! 2.0 Eigenaar Platform Dit vind ik ervan! Bestaande uit Cordaan, Philadelphia en Siza In gebruik sinds 1 januari 2015 Referenties/documentatie

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier vraagt u bij GGD Gelderland-Zuid (regio Nijmegen en regio Rivierenland) een indicatie voor Beschermd Wonen aan.

Nadere informatie

Achternaam. Meisjesnaam. Roepnaam. Initialen. Geboortedatum. man / vrouw / anders, namelijk.. Straat en huisnr. Postcode. Woonplaats. Telefoonnr.

Achternaam. Meisjesnaam. Roepnaam. Initialen. Geboortedatum. man / vrouw / anders, namelijk.. Straat en huisnr. Postcode. Woonplaats. Telefoonnr. INSCHRIJFFORMULIER Met dit formulier kunt u zich inschrijven in onze praktijk. Achternaam Meisjesnaam Roepnaam Initialen Geboortedatum Geslacht Straat en huisnr. Postcode Woonplaats Telefoonnr. Evt 2 e

Nadere informatie

Achternaam. Meisjes/geboortenaam. Roepnaam. Initialen. Geboortedatum. Geslacht man/vrouw/anders. Straat en huisnummer. Postcode.

Achternaam. Meisjes/geboortenaam. Roepnaam. Initialen. Geboortedatum. Geslacht man/vrouw/anders. Straat en huisnummer. Postcode. INSCHRIJFFORMULIER Met dit formulier kunt u zich inschrijven in onze praktijk. Achternaam Meisjes/geboortenaam Roepnaam Initialen Geboortedatum.. Geslacht man/vrouw/anders Straat en huisnummer Postcode

Nadere informatie

CIJFERS LICHAMELIJKE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER

CIJFERS LICHAMELIJKE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER CIJFERS LICHAMELIJKE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER % % % % % % % % % % % % Nederland 75 25 4,4-33 5,2 34-15 4,5 5,6 10 Hollands Midden 78 22 3,7 82 34 5,6 35 6 14 4,7 5,1 9 Man

Nadere informatie

Codeboek Achtergrondvariabelen Immigranten Panel

Codeboek Achtergrondvariabelen Immigranten Panel Codeboek Achtergrondvariabelen Immigranten Panel Versie 2.0 Datum januari 2012 Auteur Suzan Elshout CentERdata Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw T, 4e verdieping CentERdata, Tilburg,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Heeft u familie of een partner die ingeschreven staat bij huisartspraktijk Oosterhout? O Ja, naam+ geboortedatum:

Heeft u familie of een partner die ingeschreven staat bij huisartspraktijk Oosterhout? O Ja, naam+ geboortedatum: INSCHRIJFFORMULIER Met dit formulier kunt u zich inschrijven in onze praktijk. Achternaam: Meisjes-/geboortenaam: Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum: Geslacht: man/vrouw/anders, Straat en huisnummer:

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

BEWEGEN EN OVERGEWICHT NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER

BEWEGEN EN OVERGEWICHT NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER BEWEGEN EN OVERGEWICHT NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER 1x per week sporten Nederland 52 63 26 35 51 8 35 14 49 Hollands Midden 54 66 28 32 54 7 35 13 49 Man 53 65 29 32 55 6 41 12 53 vrouw 54

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2010 117.145 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden en is gebaseerd op kerncijfers uit de Gemeentelijke

Nadere informatie

CIJFERS INKOMEN EN RONDKOMEN NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER

CIJFERS INKOMEN EN RONDKOMEN NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER CIJFERS INKOMEN EN RONDKOMEN NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER % % % % Nederland 14 18 4,8 - Hollands Midden 11 15 3,3 6 Man 9 14 3,0 7 vrouw 13 15 3,6 6 gehuwd 7 11 2,1 5 nooit gehuwd geweest

Nadere informatie

CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER

CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER % % % % % % % Nederland 90 44 7 43 31 10 - Hollands Midden 90 50 6 42 29 9 6 Man 91 45 5 45 28 8 7 vrouw 89 55 7 39 30 10 6 gehuwd

Nadere informatie

Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal

Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal Belangrijke toelichting Beste leerling, Welkom bij de GGD Jongerenmonitor! Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de leefstijl(alcohol & drugs) van jongeren. Het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2008 116.891 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

I n s c h r i j f f o r m u l i e r B S S t. B o n i f a t i u s G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d :

I n s c h r i j f f o r m u l i e r B S S t. B o n i f a t i u s G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d : I n s c h r i j f f o r m u l i e r B S S t. B o n i f a t i u s G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d : Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven

Nadere informatie

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 [Inleidende tekst; deze geldt voor alle drie de lijsten, de routering zit pas na vraag 3] Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de fysiotherapie

Nadere informatie

CQ-index dyslexie Vragenlijst Diagnostiek

CQ-index dyslexie Vragenlijst Diagnostiek CQ-index dyslexie Vragenlijst Diagnostiek Introductie 1 Eerste vraag 2 Keuze van zorgaanbieder 2 Aanmelding voor diagnostisch onderzoek 2 Het eerste gesprek 3 Diagnostisch onderzoek 3 Locatie en accommodatie

Nadere informatie

GEOGRAFISCHE CIJFERS LICHAMELIJKE GEZONDHEID 19 JAAR EN OUDER

GEOGRAFISCHE CIJFERS LICHAMELIJKE GEZONDHEID 19 JAAR EN OUDER licht of ervaren gezondheid slecht GEOGRAFISCHE CIJFERS LICHAMELIJKE GEZONDHEID 19 JAAR EN OUDER % % % % % % % % % % % % Nederland 75 25 4,4-33 5,2 34-14 4,5 5,6 10 Hollands Midden 78 22 3,7 82 34 5,6

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Inschrijfformulier met Ouderverklaring

Inschrijfformulier met Ouderverklaring Inschrijfformulier met Ouderverklaring Leerling voor groep.. (in te vullen door De Prins Clausschool) De volgende gegevens moeten (deels i.v.m. wettelijke bepalingen) volledig worden ingevuld. Met uw gegevens

Nadere informatie

Huisarts Telefoon huisarts.. Heeft uw kind de inentingen DKTP en BMR gehad? Ja / nee *

Huisarts Telefoon huisarts.. Heeft uw kind de inentingen DKTP en BMR gehad? Ja / nee * Inschrijfformulier * doorhalen wat niet van toepassing is Gegevens kind Voor- en achternaam Roepnaam BSN-nummer.. Geboortedatum.. Geslacht jongen / meisje * Geboorteland Nederland / anders *, namelijk

Nadere informatie

GEOGRAFISCHE CIJFERS BEWEGEN EN OVERGEWICHT 19 JAAR EN OUDER

GEOGRAFISCHE CIJFERS BEWEGEN EN OVERGEWICHT 19 JAAR EN OUDER GEOGRAFISCHE CIJFERS BEWEGEN EN OVERGEWICHT 19 JAAR EN OUDER Nederland 52 63 26 35 51 8 35 14 49 Hollands Midden 54 66 28 32 54 7 35 13 49 Midden Holland 50 62 28 35 49 6 36 14 50 Zuid Holland Noord 55

Nadere informatie

GEOGRAFISCHE CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID 19 JAAR EN OUDER

GEOGRAFISCHE CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID 19 JAAR EN OUDER matig of GEOGRAFISCHE CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID 19 JAAR EN OUDER % % % % % % % % Nederland 90 10 44 7 43 31 10 - Hollands Midden 90 10 50 6 42 29 9 6 Midden Holland 89 11 50 6 44 29 9 6 Zuid Holland

Nadere informatie

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2003 117.732 inwoners, ruim 500 meer dan een jaar eerder. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is

Nadere informatie

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman 1. Welke situatie is op u van toepassing? Ik ben 18 jaar of ouder en vul deze

Nadere informatie

In te vullen door de administratie:

In te vullen door de administratie: In te vullen door de administratie: Peuternummer Groep Inschrijfformulier * doorhalen wat niet van toepassing is Gegevens kind Voor- en achternaam Roepnaam BSN-nummer.. Geboortedatum.. Geslacht jongen

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2017

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2017 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 217 Over welke cijfers hebben we het? In Nederland worden gegevens over de leefstijl van de bevolking verzameld door meerdere thema-instituten die elk op

Nadere informatie

PARTICIPATIE NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER

PARTICIPATIE NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER PARTICIPATIE NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER % Nederland 30 Hollands Midden 31 Man 31 vrouw 31 Burgerlijke staat gehuwd 32 nooit gehuwd geweest 30 gescheiden, gescheiden levend 28 weduwe/weduwnaar

Nadere informatie

Handleiding JeugdhulpAlliantieSchaal (JAS) Een hulpmiddel om in gesprek te gaan over de werkrelatie

Handleiding JeugdhulpAlliantieSchaal (JAS) Een hulpmiddel om in gesprek te gaan over de werkrelatie Handleiding JeugdhulpAlliantieSchaal (JAS) Een hulpmiddel om in gesprek te gaan over de werkrelatie 0 Inleiding Onder het begrip alliantie wordt de werkrelatie tussen u als ambulant hulpverlener en de

Nadere informatie

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Wat vond u van uw behandeling bij de logopedist? Uw logopedist en de beroepsvereniging NVLF, zijn geïnteresseerd in uw mening. Uw mening

Nadere informatie

GEOGRAFISCHE CIJFERS INKOMEN EN RONDKOMEN 19 JAAR EN OUDER

GEOGRAFISCHE CIJFERS INKOMEN EN RONDKOMEN 19 JAAR EN OUDER GEOGRAFISCHE CIJFERS INKOMEN EN RONDKOMEN 19 JAAR EN OUDER % % % % Nederland 14 18 4,8 - Hollands Midden 11 15 3,3 6,4 Midden Holland 10 14 3,2 6,6 Zuid Holland Noord 12 15 3,4 6,3 Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Inschrijfformulier met Ouderverklaring

Inschrijfformulier met Ouderverklaring Inschrijfformulier met Ouderverklaring Leerling voor groep.. (in te vullen door De Achtsprong) De volgende gegevens moeten (deels i.v.m. wettelijke bepalingen) volledig worden ingevuld. Met uw gegevens

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier vraagt u bij GGD Gelderland-Zuid (regio Nijmegen en regio Rivierenland) een indicatie voor Beschermd Wonen aan.

Nadere informatie

Prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo

Prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo Unieke code (in te vullen in blokletters door de verloskundige hulpverlener) Prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo Wat weet u ervan? Wat vindt u ervan? Heeft u tijdens het invullen van

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of

Nadere informatie

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Versie: 2.0 Datum: 15-09-2013 Code: WIS 06.01 Eigenaar: KI 1. Inleiding In deze werkinstructie staan de richtlijnen

Nadere informatie

Ouders als partner in de professionele zorg. Dr. Suzanne Jansen

Ouders als partner in de professionele zorg. Dr. Suzanne Jansen Ouders als partner in de professionele zorg Dr. Suzanne Jansen Vandaag Aanleiding onderzoek Resultaten Conclusies Stellingen Wat is samenwerking? Aanleiding onderzoek Rol ouders is veranderd Onwetend =>

Nadere informatie

AANMELD-/INSCHRIJFFORMULIER*

AANMELD-/INSCHRIJFFORMULIER* AANMELD-/INSCHRIJFFORMULIER* Gegevens leerling Roepnaam: Voorna(a)m(en): Algemene toelichting Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit inschrijfformulier toelating van vermelde leerling op

Nadere informatie

CIJFERS GENOTMIDDELEN NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER

CIJFERS GENOTMIDDELEN NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER overmatig CIJFERS GENOTMIDDELEN NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. % % % % % % aantal * Nederland 21

Nadere informatie

Herstel na ziekteverzuim en werkhervatting

Herstel na ziekteverzuim en werkhervatting Vragenlijst Herstel na ziekteverzuim en werkhervatting Leidinggevenden Respondentnummer: Datum versturen: - - 2012 Datum ontvangen: - - 2012 Vragenlijst - Leidinggevenden versie 26-10-2010 KvB 1 Introductie

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS C.J. van Rootselaarschool - P.C.O. Gelderse Vallei

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS C.J. van Rootselaarschool - P.C.O. Gelderse Vallei AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS Van Noortstraat 42, 3864 EV Nijkerkerveen, 033-2571968, www.rootselaarschool.nl, info@rootselaarschool.nl Leerlinggegevens Opgave voor groep BSN nummer Voornamen

Nadere informatie

Gedetailleerde handleiding voor het invullen van de vragenlijst Kennisagenda Autisme

Gedetailleerde handleiding voor het invullen van de vragenlijst Kennisagenda Autisme Gedetailleerde handleiding voor het invullen van de vragenlijst Kennisagenda Autisme In deze handleiding ziet u alle schermen en geven we tips bij onduidelijkheden van sommige vragen. De vragenlijst over

Nadere informatie

Template voor Net Promoter Score geavanceerde uitgebreide versie. Inhoudsopgave. Hoofdsectie...1. 01 De Net Promoter Score (vaste sectie)...

Template voor Net Promoter Score geavanceerde uitgebreide versie. Inhoudsopgave. Hoofdsectie...1. 01 De Net Promoter Score (vaste sectie)... Template voor Net Promoter Score geavanceerde uitgebreide versie Inhoudsopgave Hoofdsectie...1 01 De Net Promoter Score (vaste sectie)...2 02 Achtergrondvragen (vaste sectie)...3 Afsluitende pagina...4

Nadere informatie

Datum indeling:... Geplaatst in groep:...

Datum indeling:... Geplaatst in groep:... LEERLING INSCHRIJFFRMULIER Datum indeling:... Geplaatst in groep:... Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister.

Nadere informatie

Talent Scanner. Voorlopig onderzoek naar de Sfeer van invloed vragenlijst

Talent Scanner. Voorlopig onderzoek naar de Sfeer van invloed vragenlijst Talent Scanner Voorlopig onderzoek naar de Sfeer van invloed vragenlijst 1. Voorlopig onderzoek naar de Sfeer van invloed vragenlijst 1.1. Respondenten De deelnemers aan het voorlopige onderzoek naar de

Nadere informatie

GEOGRAFISCHE CIJFERS KWETSBARE GROEPEN 19 JAAR EN OUDER

GEOGRAFISCHE CIJFERS KWETSBARE GROEPEN 19 JAAR EN OUDER GEOGRAFISCHE CIJFERS KWETSBARE GROEPEN 19 JAAR EN OUDER % % Nederland 16 - Hollands Midden 12 18 Midden Holland 12 19 Zuid Holland Noord 12 18 Alphen aan den Rijn 11 18 Bodegraven-Reeuwijk 10 18 Gouda

Nadere informatie

Namegenerator. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

Namegenerator. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Namegenerator Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum september 2010 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw K, 6e

Nadere informatie

Inschrijfformulier met Ouderverklaring Leerling voor groep (in te vullen door IKC Floriant)

Inschrijfformulier met Ouderverklaring Leerling voor groep (in te vullen door IKC Floriant) Inschrijfformulier met Ouderverklaring Leerling voor groep (in te vullen door IKC Floriant) De volgende gegevens moeten (deels i.v.m. wettelijke bepalingen) volledig worden ingevuld. Met uw gegevens wordt

Nadere informatie

I N S C H R I J F FORMULIER

I N S C H R I J F FORMULIER : I N S C H R I J F FORMULIER G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister.

Nadere informatie

Toelichting bij _Arbeidsmarktaanbod_studierichting_onderwijssoort_regio.csv

Toelichting bij _Arbeidsmarktaanbod_studierichting_onderwijssoort_regio.csv Migratieachtergrond van uitgestroomde studenten naar regio, onderwijssoort en studierichting Uitstroom na studiejaar 2016/ 17 pilot Barometer culturele diversiteit CBS Januari 2019 Vragen over deze publicatie

Nadere informatie

Inschrijfformulier met Ouderverklaring

Inschrijfformulier met Ouderverklaring r Inschrijfformulier met Ouderverklaring Leerling voor groep.. (in te vullen door De Spelevaert) De volgende gegevens moeten (deels i.v.m. wettelijke bepalingen) volledig worden ingevuld. Met uw gegevens

Nadere informatie

Inschrijfformulier met Ouderverklaring

Inschrijfformulier met Ouderverklaring Inschrijfformulier met Ouderverklaring Leerling voor groep.. (in te vullen door directeur van de school) De volgende gegevens moeten volledig worden ingevuld. Met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan.

Nadere informatie

Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht

Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht Toelichting Voor het vaststellen van een leerlinggewicht in het kader van de gewichtenregeling moeten ouders de ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER voor het primair onderwijs

INSCHRIJFFORMULIER voor het primair onderwijs Broekhuizenstraat 10 3784 WT Terschuur 0342 461667 info@bsdezaaier.nl www.bsdezaaier.nl INSCHRIJFFORMULIER voor het primair onderwijs versie april 2016 GEGEVENS OVER DE LEERLING Achternaam: Voorvoegsels:

Nadere informatie

Migratieachtergrond van werkzoekenden naar regio, beroep en opleidingsniveau, 2017 pilot Barometer culturele diversiteit

Migratieachtergrond van werkzoekenden naar regio, beroep en opleidingsniveau, 2017 pilot Barometer culturele diversiteit Migratieachtergrond van werkzoekenden naar regio, beroep en opleidingsniveau, 2017 pilot Barometer culturele diversiteit CBS Januari 2019 Vragen over deze publicatie kunnen gestuurd worden aan het CBS

Nadere informatie

Bestemd voor (jong) volwassenen

Bestemd voor (jong) volwassenen Bestemd voor (jong) volwassenen Aanmeldingsformulier onderzoek naar dyslexie NB. U wordt vriendelijk verzocht het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Datum invullen Naam invuller Gegevens

Nadere informatie

Branchespecifieke gegevens VGN 2009

Branchespecifieke gegevens VGN 2009 Branchespecifieke gegevens VGN 2009 Dit document bevat de niet-wettelijk verplichte branchespecifieke informatie. Vanwege het belang van een gestroomlijnde uitvraag en eenheid van taal wordt deze uitvraag

Nadere informatie

Lees iedere vraag nauwk eurig en antwoord zo zorgvuldig mogelijk.

Lees iedere vraag nauwk eurig en antwoord zo zorgvuldig mogelijk. In deze vragenlijst k rijg je een reek s vragen voorgelegd over de volgende onderwerpen: Jij, je gezin en je thuissituatie Het leren van natuurwetenschappelijk e vak k en Lees iedere vraag nauwk eurig

Nadere informatie

Introductie Waarvoor worden de onderzoeksresultaten gebruikt? Anonimiteit en privacy Invulinstructie

Introductie Waarvoor worden de onderzoeksresultaten gebruikt? Anonimiteit en privacy Invulinstructie Geachte lezer, Introductie Uw logopedie praktijk heeft u uitgenodigd voor deelname aan een patiëntervaring onderzoek. De vragenlijst gaat over uw ervaringen met de ontvangen logopedische zorg en heeft

Nadere informatie

GEOGRAFISCHE CIJFERS PARTICIPATIE 19+

GEOGRAFISCHE CIJFERS PARTICIPATIE 19+ GEOGRAFISCHE CIJFERS PARTICIPATIE 19+ % Nederland 30 Hollands Midden 31 Midden Holland 32 Zuid Holland Noord 31 Alphen aan den Rijn 29 Bodegraven-Reeuwijk 38 Gouda 30 Hillegom 29 Kaag en Braassem 37 Katwijk

Nadere informatie

Datum indeling:... Geplaatst in groep:...

Datum indeling:... Geplaatst in groep:... LEERLING INSCHRIJFFORMULIER Datum indeling:... Geplaatst in groep:... Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister.

Nadere informatie

NAC trial. Vragenlijst Evaluatie bij 3-6 maanden. Voor ouders/verzorgers van patiënten van jaar. Patiënt Studie Nummer: Ο 3 maanden (T3)

NAC trial. Vragenlijst Evaluatie bij 3-6 maanden. Voor ouders/verzorgers van patiënten van jaar. Patiënt Studie Nummer: Ο 3 maanden (T3) NAC trial Vragenlijst Evaluatie bij 3-6 maanden Voor ouders/verzorgers van patiënten van 12-18 jaar Invullen door onderzoeker Patiënt Studie Nummer: Geboortejaar Patiënt: Datum aan patiënt gegeven: - -

Nadere informatie

Branchespecifieke gegevens VGN 2008

Branchespecifieke gegevens VGN 2008 Branchespecifieke gegevens VGN 2008 Dit document bevat de niet-wettelijk verplichte branchespecifieke informatie. Vanwege het belang van een gestroomlijnde uitvraag en eenheid van taal wordt deze uitvraag

Nadere informatie

Codeboek Achtergrondvariabelen LISS Panel

Codeboek Achtergrondvariabelen LISS Panel Codeboek Achtergrondvariabelen LISS Panel Versie 6.0 Datum 20 januari 2012 Auteur Suzan Elshout CentERdata Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw K, 6e verdieping CentERdata, Tilburg, 2014

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling

Verzoek tot ondercuratelestelling Verzoek tot ondercuratelestelling Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u

Nadere informatie

Short Form Project - ziekenhuis ID: Volgnummer: VRAGENLIJST. Zorgvrager

Short Form Project - ziekenhuis ID: Volgnummer: VRAGENLIJST. Zorgvrager Project - ziekenhuis ID: Volgnummer: VRAGENLIJST Zorgvrager 1 UW ERVARINGEN ZIJN WAARDEVOL In deze lijst staan vragen over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven. Uw antwoorden

Nadere informatie

VOORAANMELDINGSFORMULIER BASISSCHOOL ST.-JOZEF

VOORAANMELDINGSFORMULIER BASISSCHOOL ST.-JOZEF VOORAANMELDINGSFORMULIER BASISSCHOOL ST.-JOZEF GEGEVENS LEERLING Achternaam :.... Voorvoegsel :.. Voornamen :... Roepnaam :.. Man/Vrouw :.... Geboortedatum :.. Adres :.... Postcode/Woonplaats:.. Telefoon

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit inschrijfformulier toelating van de vermelde leerling op de Jozefschool.

Inschrijfformulier. Ondergetekende verzoekt middels het invullen van dit inschrijfformulier toelating van de vermelde leerling op de Jozefschool. Jozefschool (16IL) Inschrijfformulier PERSONALIA LEERLING Achternaam Voorna(a)m(en) Roepnaam Andere naam hanteren Ja / Nee Zo ja, welke Geslacht M / V Geboortedatum Geboorteplaats Sofinummer/BSN* Onderwijsnummer

Nadere informatie

Totaal aantal afgeronde vragenlijsten 44. Ja 100 % Nee 0 %

Totaal aantal afgeronde vragenlijsten 44. Ja 100 % Nee 0 % De huisartspraktijk Totaal aantal afgeronde vragenlijsten 44 Klopt het dat u ingeschreven bent bij de huisartspraktijk die op het voorblad staat vermeld? Ja 100 % Nee 0 % Weet u voldoende over de organisatie

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING Kathedrale Koorschool Utrecht Plompetorengracht 5, 3512CA Utrecht, telefoon:

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING Kathedrale Koorschool Utrecht Plompetorengracht 5, 3512CA Utrecht, telefoon: AANMELDINGSFORMULIER LEERLING Kathedrale Koorschool Utrecht Plompetorengracht 5, 3512CA Utrecht, telefoon: 030-2340910 Leerlinggegevens Opgave voor groep BSN nummer Voornamen (voluit) Roepnaam Achternaam

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling

Verzoek tot ondercuratelestelling Verzoek tot ondercuratelestelling Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u

Nadere informatie

Inschrijfformulier met Ouderverklaring

Inschrijfformulier met Ouderverklaring Inschrijfformulier met Ouderverklaring Leerling voor groep (in te vullen door school) Gewicht van de leerling (in te vullen door school) Opleidingscategorie ouders: Leerlinggewicht: Als beide ouders categorie

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling

Verzoek tot ondercuratelestelling Verzoek tot ondercuratelestelling Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u bij een rubriek

Nadere informatie

Inschrijfformulier met Ouderverklaring

Inschrijfformulier met Ouderverklaring Kindcentrum Het Palet Katholieke basisschool Marsgeel 14 2718 BZ Zoetermeer Tel.: 079 361 00 82 www.palet.unicoz.nl info@palet.unicoz.nl Inschrijfformulier met Ouderverklaring Leerling voor groep.. (in

Nadere informatie

AANMELDING CENTRALE TOEGANG NOORD-VELUWE

AANMELDING CENTRALE TOEGANG NOORD-VELUWE AANMELDING CENTRALE TOEGANG NOORD-VELUWE Postadres Centrale Toegang Noord-Veluwe: Postbus 3, 7200 AA Zutphen Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier vraagt u bij de Centrale Toegang van de GGD Noord-

Nadere informatie

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar.

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar. Resultaten NAE 2015 Samenvatting: De NAE (vroeger: WO-Monitor) is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt

Nadere informatie

U wordt vriendelijk verzocht het formulier aan beide zijden in te vullen. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

U wordt vriendelijk verzocht het formulier aan beide zijden in te vullen. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Broek op Langedijk, Geachte ouders/verzorgers, Hierbij doen we u een formulier toekomen i.v.m. de opgave van een nieuwe leerling voor de J.D. van Arkelschool. Wilt u de toelichting op de achterzijde van

Nadere informatie

Inschrijfformulier AA, Heerhugowaard Datum: Voornamen: Geslacht: jongen meisje Roepnaam:

Inschrijfformulier AA, Heerhugowaard Datum: Voornamen: Geslacht: jongen meisje Roepnaam: Oosterweg Noord 41 info@obs-dehelix.nl 1706 AA, Heerhugowaard www.obs-dehelix.nl 072 57 144 58 Gegevens van het kind Achternaam: Voorvoegsel: Voornamen: Geslacht: jongen meisje Roepnaam: Geboortedatum:

Nadere informatie

Short Form Project - ziekenhuis ID: Volgnummer: VRAGENLIJST. Zorgvrager

Short Form Project - ziekenhuis ID: Volgnummer: VRAGENLIJST. Zorgvrager Project - ziekenhuis ID: Volgnummer: VRAGENLIJST Zorgvrager 1 UW ERVARINGEN ZIJN WAARDEVOL In deze lijst staan vragen over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven. Uw antwoorden

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS KINDCENTRUM DE BRANDING PCO GELDERSEVALLEI

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS KINDCENTRUM DE BRANDING PCO GELDERSEVALLEI AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS KINDCENTRUM DE BRANDING PCO GELDERSEVALLEI PC basisschool De Branding, Lange Voren 90, 3773AT Barneveld tel. 0342-424742 emailadres: directie.br@pcogv.nl website:

Nadere informatie

Ja 100 % Nee 0 % Weet u voldoende over de organisatie van uw huisartspraktijk (spreekuurtijden, spoed-telefoonnummers, weekenddienstregeling enz.)?

Ja 100 % Nee 0 % Weet u voldoende over de organisatie van uw huisartspraktijk (spreekuurtijden, spoed-telefoonnummers, weekenddienstregeling enz.)? De huisartspraktijk Klopt het dat u ingeschreven bent bij de huisartspraktijk die op het voorblad staat vermeld? Ja 100 % Nee 0 % Weet u voldoende over de organisatie van uw huisartspraktijk (spreekuurtijden,

Nadere informatie

Inschrijfformulier 2009/2010

Inschrijfformulier 2009/2010 Inschrijfformulier 2009/2010 Basisschool De Kleine Wereld Marie Curiestraat 9 6533 HV Nijmegen Tel. 024-3553159 Website: www.dekleinewereldnijmegen.nl E-mail: school@dekleinewereldnijmegen.nl Naam van

Nadere informatie

INTAKEFORMULIER. ongehuwd gehuwd geregistreerd partnerschap weduwe/ weduwnaar gescheiden

INTAKEFORMULIER. ongehuwd gehuwd geregistreerd partnerschap weduwe/ weduwnaar gescheiden INTAKEFORMULIER A. Basisgegevens Achternaam Tussenvoegsel Voornamen voluit Roepnaam Geboortedatum/plaats Nationaliteit Land van Herkomst Burgerlijke staat ongehuwd gehuwd geregistreerd partnerschap weduwe/

Nadere informatie

RAPPORTAGE MESIS 2017:

RAPPORTAGE MESIS 2017: RAPPORTAGE MESIS 2017: In onderstaande tabellenrapportage worden de belangrijkste uitkomsten van Mesis voor het jaar 2017 gepresenteerd. In totaal is het instrument door 3181 cliënten volledig doorlopen.

Nadere informatie

CIJFERS WOON EN LEEFOMGEVING NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER

CIJFERS WOON EN LEEFOMGEVING NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER CIJFERS WOON EN LEEFOMGEVING NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER Tevredenheid met woning Tevredenheid met woonomgeving Sociale cohesie cijfer cijfer score Nederland - - - Hollands Midden 8,2 7,9

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER CBS KONINGIN WILHELMINA - LEERDAM

INSCHRIJFFORMULIER CBS KONINGIN WILHELMINA - LEERDAM Beste ouder/verzorger, Voor u ligt het inschrijfformulier van onze school. INSCHRIJFFORMULIER CBS KONINGIN WILHELMINA - LEERDAM Wanneer u het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend op school inlevert,

Nadere informatie

Aanmeldformulier OBS De Plantage. Personalia leerling. Gegevens vorig onderwijs (indien van toepassing) Achternaam. Voorna(a)m(en) Roepnaam.

Aanmeldformulier OBS De Plantage. Personalia leerling. Gegevens vorig onderwijs (indien van toepassing) Achternaam. Voorna(a)m(en) Roepnaam. Aanmeldformulier OBS De Plantage Personalia leerling Achternaam Voorna(a)m(en) Roepnaam Geslacht Meisje Jongen Geboortedatum *BSN *Onderwijsnummer (indien bekend) Land van Herkomst Datum in Nederland Eerste

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS PCO Gelderse Vallei

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS PCO Gelderse Vallei AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS PCO Gelderse Vallei Schoolnaam en adresgegevens l Leerlinggegevens Opgave voor groep BSN nummer Voornamen (voluit) Roepnaam Achternaam Geslacht Adres Postcode

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of

Nadere informatie