Vanaf het moment dat informatie over een bepaalde persoon systematisch wordt bijgehouden, spreekt men van een dossier.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vanaf het moment dat informatie over een bepaalde persoon systematisch wordt bijgehouden, spreekt men van een dossier."

Transcriptie

1 Dossier CKG s Vanaf het moment dat informatie over een bepaalde persoon systematisch wordt bijgehouden, spreekt men van een dossier. Bij de registratie van gegevens moet rekening worden gehouden met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de wet op de patiëntenrechten, voor de medische gegevens en het beroepsgeheim. Gelet op het feit dat het aanbod van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning valt onder de integrale jeugdhulp, moet ook rekening gehouden worden met het kaderdecreet integrale jeugdhulp en het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp (o.a. art. 20, 21, 22 en 23). Hierin worden concrete regels geformuleerd waaraan de registratie van de gegevens, maar ook vooral het inzagerecht van ouders moet beantwoorden. 1. Registratie - dossier Elke minderjarige die door de medewerkers van een CKG begeleid wordt, heeft volgens het decreet rechtspositie recht op een dossier dat zorgvuldig opgesteld en bewaard wordt, en waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen de medische en andere gegevens. Art. 20 Decreet Rechtspositie. De minderjarige heeft recht op een dossier dat door de jeugdhulpvoorziening, de toegangspoort en de trajectbegeleiding zorgvuldig wordt bijgehouden en veilig wordt bewaard. Het opstellen, het bewaren en het gebruik van het dossier zijn onderworpen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens, aan de verplichtingen die voortvloeien uit de regelgeving van de sectoren en aan de supplementaire of specifieke verplichtingen, bepaald in deze Afdeling. Als deze verplichtingen onderling tegenstrijdig zijn, hebben de verplichtingen die voor de minderjarige het gunstigst zijn, voorrang. Art. 21 Decreet Rechtspositie. In het dossier worden de persoonsgegevens betreffende de gezondheid apart bijgehouden. De verwerking van en de toegang tot die gegevens is onderworpen aan de relevante bepalingen uit de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en betreffende de rechten van de patiënt. Art. 9 Wet patiëntenrechten. 1. De patiënt heeft ten opzichte van de beroepsbeoefenaar recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. 2. Registratie welke gegevens Het begrip persoonsgegevens staat voor alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; dit zijn alle gegevens die over een bepaalde persoon verzameld worden. Volgens de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens mogen enkel die gegevens geregistreerd worden die nodig én relevant zijn voor het correct uitoefenen van de job. Je moet dus steeds kunnen verantwoorden waarom iets geregistreerd staat en van waar deze informatie afkomstig is. Art. 4 Wet Privacy: Persoonsgegevens dienen 1 e eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt,, 3 e toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt. 1.

2 3. Registratie beroepsgeheim De medewerkers van het CKG zijn bij het uitoefenen van hun taken / registreren van de gegevens gehouden aan het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim houdt in dat wie in hoofde van zijn beroep (vertrouwelijke) informatie over een andere persoon te weten komt, deze gegevens in principe aan niemand anders mag bekendmaken. Artikel 458 Strafwetboek. - Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro. 4. Dossier - Inzage De zwijgplicht eigen aan het beroepsgeheim geldt niet tegenover de betrokkenen, zij moeten integendeel zo volledig mogelijk geïnformeerd worden. Elke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om te weten over welke gegevens dit gaat, met welke doeleinden ze worden verwerkt, alsook het recht om te weten van waar die gegevens gekomen zijn. De persoon, wiens gegevens worden genoteerd heeft ten allen tijde recht op inzage en verbetering van deze gegevens (geldt dus zowel voor de ouders als de minderjarige). Art. 9, 1, d) Wet Privacy. 1. Indien persoonsgegevens betreffende de betrokkene bij hemzelf worden verkregen, moet de verantwoordelijke voor de verwerking of diens vertegenwoordiger uiterlijk op het moment dat de gegevens worden verkregen aan de betrokkene ten minste de hierna volgende informatie verstrekken, behalve indien hij daarvan reeds op de hoogte is : d) het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben; Art Decreet Rechtspositie. Op verzoek van de minderjarige worden de documenten die hij aanreikt, toegevoegd aan zijn dossier. De minderjarige heeft het recht om zijn versie te geven van de feiten die vermeld zijn in zijn dossier. Voor de gegevens die de gezondheid van de minderjarige betreffen, wordt de inzage geregeld door de wet patiëntenrechten. Concreet geldt dat ouders inzage hebben in de medische gegevens van hun minderjarige kind; op verzoek kunnen zij van de arts die de gegevens heeft geregistreerd ook een afschrift krijgen. De minderjarige wordt hierbij, rekening houdend met zijn leeftijd en maturiteit, zoveel als mogelijk betrokken. De minderjarige die in staat is tot een redelijke beoordeling van zijn belangen, kan het recht op inzage en afschrift zelfstandig uitoefenen. Hierbij wordt geen indicatieve leeftijd opgegeven, zodat het aan de jeugdhulpaanbieder is om dit geval per geval te bepalen. Art. 10, tweede lid Wet Privacy. Elke persoon heeft het recht om, hetzij op rechtstreekse wijze, hetzij met behulp van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, kennis te krijgen van de persoonsgegevens die betreffende zijn gezondheid worden verwerkt. Art. 9. Wet Patiëntenrechten. 2. De patiënt heeft recht op inzage in het hem betreffend patiëntendossier. Aan het verzoek van de patiënt tot inzage in het hem betreffend patiëntendossier wordt onverwijld en ten laatste binnen 15 dagen na ontvangst ervan gevolg gegeven. 3. De patiënt heeft recht op afschrift van het geheel of een gedeelte van het hem betreffend patiëntendossier, tegen kostprijs, overeenkomstig de in 2 bepaalde regels. Ieder afschrift vermeldt dat het strikt persoonlijk en vertrouwelijk is. De beroepsbeoefenaar weigert dit afschrift indien hij over duidelijke aanwijzingen beschikt dat de patiënt onder druk wordt gezet om een afschrift van zijn dossier aan derden mee te delen. Art. 12 Wet Patiëntenrechten. 1. Bij een patiënt die minderjarig is, worden de rechten zoals vastgesteld door deze wet uitgeoefend door de ouders die het gezag over de minderjarige uitoefenen of door zijn voogd. 2. De patiënt wordt betrokken bij de uitoefening van zijn rechten rekening houdend met zijn leeftijd en 2.

3 maturiteit. De in deze wet opgesomde rechten kunnen door de minderjarige patiënt die tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat kan worden geacht, zelfstandig worden uitgeoefend. Voor de gegevens die geen betrekking hebben op de gezondheid van de minderjarige voorziet het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in aparte inzage-regels, zowel voor de minderjarige zelf, als voor diens ouders. Ouders De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens bepaalt dat ouders het recht hebben om te weten dat er gegevens geregistreerd worden, welke gegevens dit zijn en van waar ze afkomstig zijn. Het decreet dat de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp regelt, gaat nog een stap verder en schrijft voor dat wanneer de minderjarige te jong is om zijn rechten zelfstandig uit te oefenen, zijn ouders, recht hebben op alle mogelijke informatie die betrekking heeft op de zorgen hulpverlening. Ouders hebben het recht om bij inzage in het dossier, alle gegevens die betrekking hebben op hun kind, in te zien. Dit toegangsrecht tot de gegevens die de minderjarige zelf betreffen, is echter niet absoluut. Hierop zijn drie uitzonderingen voorzien. - stukken die opgesteld worden ten behoeve van gerechtelijke overheden (vb. aangifte bij het parket in geval van een vermoeden van kindermishandeling) zijn niet aan het inzagerecht onderworpen. - informatie die door een derde wordt meegedeeld (vb. hulpverlener, leerkracht, buurman, grootouders) en die door de derde uitdrukkelijk als vertrouwelijk werd omschreven, is ook niet aan het inzagerecht onderworpen. - informatie waarvan de hulpverlener oordeelt dat het niet in het belang van de minderjarige is dat deze meegedeeld zou worden (zie verder). Daarnaast hebben ouders ook het recht om alle gegevens betreffende zichzelf en het kind te zien. Gegevens die over de partner van de verzoeker of de andere ouder gaan, kunnen slechts getoond worden wanneer deze daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Hetzelfde geldt voor informatie die betrekking heeft op andere personen. In dit geval staan immers twee belangen tegenover elkaar: het belang van de ouders die kennis willen nemen van de gegevens die betrekking hebben op hun minderjarig kind en het belang van derden die gegevens uit hun privé-sfeer willen beschermen. Inzage kan in principe niet geweigerd worden, maar in het geval van tegenstrijdige belangen tussen ouders en minderjarige en met name wanneer de inzage duidelijk niet in het belang is van de minderjarige (zie hierboven), kan beslist worden om bepaalde informatie niet mee te delen. Dit kan het geval zijn bij problematische opvoedingssituaties of vermoedens van geweld, waarbij er een gegronde vrees bestaat dat inzage in de verslagen die hierover werden opgesteld de situatie doet escaleren. Een dergelijke beslissing dient steeds in overleg te gebeuren. Zo n beslissing kan niet lichtzinnig genomen worden en is ons inziens slechts voorbehouden voor uitzonderlijke situaties. Minderjarigen Verschillende bepalingen in het decreet over de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp (zowel deze over het dossier, deze in verband met communicatie en inspraak) hebben gevolgen voor de wijze waarop minderjarigen in de hulpverlening omgaan met hun dossier: het is immers de bedoeling dat de minderjarige de ruimte krijgt om zijn eigen visie op hulpverlening te schetsen, en dat dit ook zijn weerslag krijgt in het dossier. 3.

4 Dit heeft zo zijn gevolgen voor de verslaggeving: jongeren kunnen vragen om bepaalde zaken aan dossier toe te voegen, te verbeteren en, vanaf een bepaalde leeftijd ook inzage te vragen. Het is dan ook essentieel dat de jeugdhulpverlener de nodige aandacht schenkt aan de weergave van de feiten en de formulering, het onderscheid maakt tussen feiten, interpretatie en hypothese, Inzage in het dossier wordt door het decreet rechtspositie voorbehouden aan jongeren die in staat zijn tot een redelijke beoordeling van zijn belangen; het decreet gaat er van uit dat dit steeds het geval is voor wie de leeftijd van twaalf jaar bereikt heeft; voor jongere kinderen moet dit geval per geval beoordeeld worden. Voor de CKG s betekent dit concreet dat niet alle kinderen die daar verblijven en/of gevolgd worden, van de mogelijkheid tot inzage gebruik kunnen maken. Volgens het decreet rechtspositie kan de minderjarige toegang krijgen tot verschillende gegevens: 1. Gegevens die enkel de minderjarige betreffen ( 2 en 3) omvat zowel informatie zijn die de minderjarige aanreikt, als gegevens die anderen meedelen. Ook al hebben deze gegevens enkel betrekking op hemzelf, toch heeft de minderjarige niet in alle gevallen het recht om deze gegevens in te kijken. Het decreet voorziet drie mogelijke uitzonderingen: informatie afkomstig van een derde die ze uitdrukkelijk als vertrouwelijk heeft bestempeld stukken ten behoeve van gerechtelijke overheden (vb. verslag sociale dienst jeugdrechtbank) wanneer een hulpverlener oordeelt dat het niet in het belang is van de minderjarige om hierover geïnformeerd te worden 2. Gegevens die handelen over de minderjarige en personen die behoren tot het cliëntsysteem ( 3 en 4), noemt men contextuele gegevens. Ook voor deze gegevens krijgt de minderjarige toegang door inzage. 3. Gegevens die handelen over de minderjarige en derden = personen die niet behoren tot het cliëntsysteem, kunnen omwille van de privacy niet rechtstreeks worden ingekeken. Wel behoudt de minderjarige het recht om kennis te nemen van de zaken uit zijn dossier, maar ditmaal door middel van een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. Toegang tot het dossier wordt meestal verleend door rechtstreekse inzage (de minderjarige mag dus in het dossier lezen of op het computerscherm meekijken), waarbij de nodige toelichting wordt gegeven. Wanneer informatie ook betrekking heeft op derden, wordt het dossier niet rechtstreeks ter inzage aangeboden, maar wordt hierover vb. mondeling of schriftelijk verslag uitgebracht; ter bescherming van de privacy. Van de gegevens waarin de minderjarige, en waar de minderjarige te jong is om zijn recht op toegang zelfstandig uit te oefenen, zijn ouders, volledig inzage heeft, kan een afschrift gevraagd worden. De minderjarige kan zich uitdrukkelijk vragen om door hem verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen. Hierdoor zijn deze gegevens niet toegankelijk voor ouders of andere personen uit het cliëntsysteem. Artikel 4 Decreet Rechtspositie. 1. Onverminderd de rechten van de ouders, oefent de minderjarige de rechten, opgesomd in dit decreet, zelfstandig uit. 2. In afwijking van 1, oefent de minderjarige de rechten, bedoeld in artikelen 8, 13 en 22, zelfstandig uit op voorwaarde dat hij tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is, rekening houdend met zijn leeftijd en zijn maturiteit. De minderjarige van twaalf jaar of ouder wordt vermoed in staat te zijn tot een redelijke beoordeling van zijn belangen. Art. 22. Decreet Rechtspositie 1. Dit artikel is van toepassing op dossiergegevens die geen persoonsgegevens betreffende de gezondheid uitmaken. 2. De minderjarige heeft recht op toegang tot de gegevens die hem betreffen. Het toegangsrecht geldt niet voor de volgende gegevens: 1 de gegevens die werden verstrekt door derden zonder dat zij daartoe verplicht werden en die zij als vertrouwelijk hebben bestempeld, tenzij zij zich akkoord verklaren met de toegang; 4.

5 2 de stukken die werden opgesteld ten behoeve van de gerechtelijke overheden; 3 de gegevens waarover de minderjarige, met toepassing van artikel 11, 2, niet werd geïnformeerd 3. De toegang tot de gegevens wordt verstrekt door inzage. Als bepaalde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzage in de gegevens door de minderjarige afbreuk zou doen aan het recht van de derde op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, wordt de toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. 4. Voor de toepassing van 2 worden de personen die deel uitmaken van het cliëntsysteem ten opzichte van elkaar als derden beschouwd. Onverminderd de toepassing van 2, worden, voor de toepassing van 3, tweede lid, de personen die deel uitmaken van het cliëntsysteem ten opzichte van de minderjarige niet als derden beschouwd, voorzover het gaat om contextuele gegevens. Contextuele gegevens zijn gegevens die tegelijk de minderjarige en één of meer andere personen die deel uitmaken van het cliëntsysteem, betreffen. Voor de toepassing van deze paragraaf bestaat het cliëntsysteem uit de volgende personen : 1 de minderjarige; 2 de ouders; 3 de opvoedingsverantwoordelijken; 4 de personen die met de minderjarige samenwonen op het ogenblik van de uitoefening van het recht op toegang. 5. Deze paragraaf is van toepassing als de minderjarige, met toepassing van artikel 4, 2, het recht op toegang niet zelfstandig kan uitoefenen. Het recht op toegang wordt uitgeoefend door de ouders. De ouder kan zich niet beroepen op de toepassing van 4 wat betreft de contextuele gegevens die het kind en een ander persoon dan de ouder zelf betreffen. Hij heeft geen toegang tot de gegevens, bedoeld in artikel 23. Ingeval er tegenstrijdige belangen zijn met de ouders of als die het toegangsrecht niet uitoefenen, kan het toegangsrecht van de minderjarige worden uitgeoefend door de persoon, bedoeld in artikel De minderjarige heeft recht op een afschrift van de gegevens van zijn dossier waartoe hij toegang heeft door inzage en op een rapport van de gegevens van zijn dossier waartoe hij toegang heeft op een andere wijze dan door inzage. Ieder afschrift en ieder rapport is persoonlijk en vertrouwelijk, en mag enkel worden aangewend voor doeleinden van jeugdhulp. De dossierhouder die een afschrift of rapport bezorgt, wijst de minderjarige hierop en voegt een toelichting in die zin bij het afschrift of rapport. Art. 23 Decreet Rechtspositie. De minderjarige kan zich uitdrukkelijk en gemotiveerd verzetten tegen de toegang van een persoon van het cliëntsysteem, zoals bedoeld in artikel 22, 4, tot door hem aangewezen gegevens. ACTIE Antwoorden op de volgende vragen: Wat is de visie van de CKG s omtrent dossier? Waarvoor dient het? Hoe wordt het dossier bewaard? (o.a.: medische versus niet-medische gegevens) Hoe hanteert het CKG het dossier tijdens het hulpverleningstraject? Hoe deelt het CKG zijn visie en manier van werken met dossier mee aan de cliënt (ouders minderjarige)? 5.

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp (B.S. 04.10.2004) HOOFDSTUK I. -Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Centra voor Leerlingenbegeleiding

Centra voor Leerlingenbegeleiding Centra voor Leerlingenbegeleiding Regelgeving: 1. Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding. 1/12/1998 B.S. 10/04/1999 2. Besluit van de Vlaamse regering betreffende het multidisciplinair

Nadere informatie

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Datum 07/05/2004 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. 1.

Nadere informatie

RECHT OP BIJSTAND. Artikel 24

RECHT OP BIJSTAND. Artikel 24 RECHT OP BIJSTAND Artikel 24 1. De minderjarige heeft het recht om zich in alle contacten met de jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en de trajectbegeleiding en in de uitoefening van zijn rechten, opgesomd

Nadere informatie

Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp. 7 december 2012

Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp. 7 december 2012 Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp 7 december 2012 Bijstandspersoon aangeduid door minderjarige Een studiedag in 2010 6 december 2012 www.steunpuntjeugdhulp.be 3 Het recht op bijstand in het decreet

Nadere informatie

inleiding Door het dossier conform de principes van het decreet te gebruiken, ontstaan een aantal voordelen:

inleiding Door het dossier conform de principes van het decreet te gebruiken, ontstaan een aantal voordelen: Het dossier Een cruciaal hoofdstuk in het decreet rechtspositie zijn de bepalingen omtrent het dossier. Deze bepalingen geven op een juridisch sluitende manier aan welke gegevens in het dossier moeten

Nadere informatie

KANKER HAIR PROFESSIONAL BEROEPSGEHEIM. Omgaan met vertrouwelijke informatie

KANKER HAIR PROFESSIONAL BEROEPSGEHEIM. Omgaan met vertrouwelijke informatie KANKER HAIR PROFESSIONAL 2016-2017 BEROEPSGEHEIM Omgaan met vertrouwelijke informatie AANDACHT VOOR DE PRIVACY Als Kanker Hair Professional kom je veel van mensen te weten Je ziet veel, hoort veel, leest

Nadere informatie

Opleiding Integrale Jeugdhulp

Opleiding Integrale Jeugdhulp Opleiding Integrale Jeugdhulp Recht op informatie & Het dossier prof. Johan Put Instituut voor Sociaal Recht K.U.Leuven Opbouw Inleiding Recht op informatie & communicatie Dossier Recht op een dossier

Nadere informatie

Aanvraagdocument: verzoek om afschrift gegevens uit patiëntendossier

Aanvraagdocument: verzoek om afschrift gegevens uit patiëntendossier Aanvraagdocument: verzoek om afschrift gegevens uit patiëntendossier Identiteit van de patiënt Naam en voornaam:...... Geboortedatum:... Telefoon/GSM:... Ik wens: verzending via de post de gegevens persoonlijk

Nadere informatie

Centra voor Integrale Gezinszorg

Centra voor Integrale Gezinszorg Centra voor Integrale Gezinszorg Regelgeving: 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg (B.S.27.XI.1997)

Nadere informatie

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp Privacyreglement ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp 1 Vastgesteld MT Altra 11 november 2016 INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Rechtmatige verwerking persoonsgegevens 3. Doel

Nadere informatie

Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier

Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier (art. 9, Wet betreffende de Rechten van de patiënt, 22/08/2002) Verzoek tot Inzage (voor gegevens overleden patiënt, enkel mogelijk via beroepsbeoefenaar) Afschrift

Nadere informatie

Kind & Gezin. 1. Decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van de instelling Kind en Gezin (B.S.22.VIII.1984)

Kind & Gezin. 1. Decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van de instelling Kind en Gezin (B.S.22.VIII.1984) Kind & Gezin Regelgeving: 1. Decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van de instelling Kind en Gezin (B.S.22.VIII.1984) 2. Decreet van 29 april 1997 inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen

Nadere informatie

Nota mbt volledig en uitsluitend electronisch dossier vanaf 1/9/2018. Doelstelling:

Nota mbt volledig en uitsluitend electronisch dossier vanaf 1/9/2018. Doelstelling: Nota mbt volledig en uitsluitend electronisch dossier vanaf 1/9/2018 Doelstelling: Doelstelling is om binnen alle CLB s over te schakelen naar een volledig en uitsluitend electronisch multidisciplinair

Nadere informatie

Veilig Thuis Gelderland-Midden

Veilig Thuis Gelderland-Midden Veilig Thuis Gelderland-Midden Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling PRIVACYVERKLARING Datum: 29-11-2018 Status: Vastgesteld door MT & OR 1. Wetgeving Veilig Thuis gebruikt uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Wat met bestaande papieren dossiers? - Bestaande papieren dossiers worden vanaf niet meer aangevuld met nieuwe documenten.

Wat met bestaande papieren dossiers? - Bestaande papieren dossiers worden vanaf niet meer aangevuld met nieuwe documenten. Nota mbt volledig en uitsluitend electronisch dossier vanaf 1/9/2018 Doelstelling: Doelstelling is om binnen alle CLB s over te schakelen naar een volledig en uitsluitend electronisch multidisciplinair

Nadere informatie

Privacyreglement. Linie DZ Apeldoorn. Telefoon :

Privacyreglement. Linie DZ Apeldoorn. Telefoon : Privacyreglement Linie 556 7325 DZ Apeldoorn Telefoon : 0800 2000 Email : klachten@veiligthuisnog.nl Vastgesteld in MT: 19 maart 2018 1 Wetgeving Om de wettelijke taken uit te voeren biedt de wetgever

Nadere informatie

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum.

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum. Privacy Reglement Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens van cliënten van Stichting De Paarse Pelikaan. Paragraaf 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN

Nadere informatie

4. Toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar

4. Toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar Welke zijn de rechten van de patiënt? De wet betreffende de rechten van de patiënt voorziet in: 1. Kwaliteitsvolle dienstverstrekking 2. De vrije keuze van een beroepsbeoefenaar 3. Informatie over de persoonlijke

Nadere informatie

Patiëntenrechten. Dr. Christina Tobback

Patiëntenrechten. Dr. Christina Tobback Patiëntenrechten Dr. Christina Tobback Patiënt de natuurlijke persoon aan wie gezondheidszorg wordt verstrekt, al dan niet op eigen verzoek hij ontvangt zorg omdat hij ernaar vraagt op vraag van een vertegenwoordiger

Nadere informatie

Toegangsrecht tot het individueel dossier

Toegangsrecht tot het individueel dossier Decreet integrale jeugdhulp Decreet rechtspositie minderjarige Wet verwerking persoonsgegevens (wet privacy) Overige hulpverleningsgegevens Wet patëntenrechten. Decreet GIS Code geneesk.plichtenleer Gezondheidsgegevens

Nadere informatie

Bijzondere Jeugdbijstand

Bijzondere Jeugdbijstand Bijzondere Jeugdbijstand Regelgeving: 1. Decreten inzake bijzondere jeugdbijstand gecoördineerd op 4 april 1990 2. Decreet 7 mei 2004 houdende wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand

Nadere informatie

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp Een gids voor ouders Verantwoordelijk uitgever: Permanente Ondersteuningscel voor de CLB s GO! 2 CLB & Integrale Jeugdhulp? Centra voor

Nadere informatie

Toegangsrecht tot het individueel dossier

Toegangsrecht tot het individueel dossier Decreet integrale jeugdhulp Decreet rechtspositie minderjarige Wet verwerking persoonsgegevens (wet privacy) Overige hulpverleningsgegevens Wet patëntenrechten. Decreet GIS Code geneesk.plichtenleer Gezondheidsgegevens

Nadere informatie

WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT

WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT (22 augustus 2002, B.S. 26 september 2002) Bijgaande samenvatting verwoordt de beperkte folder uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van

Nadere informatie

t Zitemzo met het recht op instemming in de integrale jeugdhulp Nele Desmet Juriste tzitemzo

t Zitemzo met het recht op instemming in de integrale jeugdhulp Nele Desmet Juriste tzitemzo t Zitemzo met het recht op instemming in de integrale jeugdhulp Nele Desmet Juriste tzitemzo 01.12.2017 Minderjarigen in moeilijkheden Buitengerechtelijke hulpverlening 1. Sectoren/diensten IJH (CAW, CLB,

Nadere informatie

Privacyreglement 1. Begripsbepalingen

Privacyreglement 1. Begripsbepalingen Privacyreglement 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: De hulpverlener, Nicole de Lange handelend onder Praktijk Your Power, Kvk nummer: 69528152, te Zandkamp 33, Hattem De wet: de

Nadere informatie

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: 1

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial ::   1 Privacyreglement Loopbaanparadox Preambule Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan Loopbaanparadox kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens waarover

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Agentschap Jongerenwelzijn, ontvangen op 26/10/2016;

Gelet op de aanvraag van Agentschap Jongerenwelzijn, ontvangen op 26/10/2016; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2017 van 18 januari 2017 Betreft: aanvraag van het Agentschap Jongerenwelzijn tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 37/2013 met het

Nadere informatie

Afstemming Decreet Bijzondere Jeugdbijstand Decreet Rechtspositie

Afstemming Decreet Bijzondere Jeugdbijstand Decreet Rechtspositie Afstemming Decreet Bijzondere Jeugdbijstand Decreet Rechtspositie 1. Situering In het algemeen kan worden gesteld dat de reglementering in de sector van de bijzondere jeugdbijstand perfect is afgestemd

Nadere informatie

t Zitemzo... met het informed consent & minderjarige patiënten

t Zitemzo... met het informed consent & minderjarige patiënten Nele Desmet Juriste Kinderrechtswinkel vzw t Zitemzo... met het informed consent & minderjarige patiënten Principiële onbekwaamheid minderjarigen uitzonderlijke bekwaamheid voor minderjarige patiënten

Nadere informatie

Medisch beroepsgeheim. Artikel 458 Strafwetboek. Art. 458 Sw.: medisch beroepsgeheim

Medisch beroepsgeheim. Artikel 458 Strafwetboek. Art. 458 Sw.: medisch beroepsgeheim Medisch beroepsgeheim René Heylen, M.D., Ph.D. Licentiaat in de Rechten Medisch Coördinator Urgentiegeneeskunde Ziekenhuis Oost-Limburg Artikel 458 Strafwetboek Geneesheren, heelkundigen, officieren van

Nadere informatie

t Zitemzo met het beroepsgeheim Nele Desmet Kinderrechtswinkel vzw 02/12/ 16

t Zitemzo met het beroepsgeheim Nele Desmet Kinderrechtswinkel vzw 02/12/ 16 t Zitemzo met het beroepsgeheim Nele Desmet Kinderrechtswinkel vzw 02/12/ 16 Beroepsgeheim Opgenomen in 1867 in het Strafwetboek (art. 458 Sw.) => Omwille van maatschappelijk belang Beroepsgeheim dekt

Nadere informatie

1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Stichting de As Inleiding en doel Bij Stichting de As worden persoonsgegevens van zowel patiënten als van medewerkers verwerkt. Het gaat daarbij vaak om zeer privacygevoelige gegevens

Nadere informatie

Cliënt Onder een cliënt verstaan we de jeugdige, zijn (stief)ouders of wettelijk vertegenwoordigers.

Cliënt Onder een cliënt verstaan we de jeugdige, zijn (stief)ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Inleiding D3 werkt vanuit de privacy kaders die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn opgelegd. Bij de start van de zorg bij D3 ontvangt de cliënt het privacyreglement. Alle privacygevoelige

Nadere informatie

Inhoud. Privacyreglement Roebia Zorg. Boek 4. Bijlagen

Inhoud. Privacyreglement Roebia Zorg. Boek 4. Bijlagen Documentnummer 880 401 002 22062016 Pagina 0 van 5 Roebia Zorg Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 1 Artikel 2 Reikwijdte... 1 Artikel 3 Doel reglement... 2 Artikel 4 Vertegenwoordiging... 2 Artikel

Nadere informatie

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24 RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON Artikel 24 1. De minderjarige heeft het recht om zich in alle contacten met de jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en het ondersteuningscentrum Jeugdzorg

Nadere informatie

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp Een gids voor ouders Verantwoordelijk uitgever: Permanente Ondersteuningscel voor de CLB s GO! 2 CLB & Integrale Jeugdhulp? Centra voor

Nadere informatie

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen: 1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens

Nadere informatie

Bijlage 1: bepalingen uitgaande van het Decreet rechtspositie van de minderjarige in de hulpverlening van 7 mei 2004, in het bijzonder het dossier

Bijlage 1: bepalingen uitgaande van het Decreet rechtspositie van de minderjarige in de hulpverlening van 7 mei 2004, in het bijzonder het dossier Bijlage Omzendbrief 3600/JT/JS/11-03 29 juni 2011 Aan de verantwoordelijken van de (semi-) residentiële voorzieningen, ambulante diensten en revalidatiecentra Bijlage 1: bepalingen uitgaande van het Decreet

Nadere informatie

Veilig online hulp aanbieden. Wat zegt de wet? Annemie Van Looveren, SAM vzw

Veilig online hulp aanbieden. Wat zegt de wet? Annemie Van Looveren, SAM vzw Veilig online hulp aanbieden. Wat zegt de wet? Annemie Van Looveren, SAM vzw Congres Onlinehulp voor welzijn en gezondheid 28 maart 2019 Privacy-discretie-beroepsgeheim Brandend actueel! Raakt aan oa:

Nadere informatie

Juridische aspecten ivm geld en genot

Juridische aspecten ivm geld en genot TABOES IN DE OUDERENZORG Juridische aspecten ivm geld en genot AXIOMA S 1. We leven in een rechtsstaat 2. De wet is niet altijd zoals ze zou moeten zijn Structuur wetgeving VERDRAG GRONDWET KB nummer =

Nadere informatie

Lianne Koster, Praktijk voor Haptotherapie en Orthopedagogiek

Lianne Koster, Praktijk voor Haptotherapie en Orthopedagogiek Privacyreglement Lianne Koster, Praktijk voor Haptotherapie en Orthopedagogiek Lianne Koster, Praktijk voor Haptotherapie en Orthopedagogiek vindt jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doen wij

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Cliëntenzorg. Document Cliëntenzorg PRIVACYREGLEMENT. St. Schuilplaats, D/Cliëntenzorg/Privacyreglement, versie 1.1, Pagina 1 van 8

Cliëntenzorg. Document Cliëntenzorg PRIVACYREGLEMENT. St. Schuilplaats, D/Cliëntenzorg/Privacyreglement, versie 1.1, Pagina 1 van 8 Cliëntenzorg Document Cliëntenzorg PRIVACYREGLEMENT St. Schuilplaats, D/Cliëntenzorg/Privacyreglement, versie 1.1, 12-01-2016 Pagina 1 van 8 A. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS Paragraaf 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

VERPLICHTINGEN VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

VERPLICHTINGEN VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING Bijlage 1 Betreft: Informatie inzake de privacy-wetgeving INLEIDING De Privacywet is van toepassing op elke geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede op elke niet-geautomatiseerde

Nadere informatie

Extern Privacy protocol

Extern Privacy protocol Extern Privacy protocol Versie 1.0 Goedgekeurd door Bestuur PeriScaldes Datum 28 maart 2018 Verantwoordelijk Bestuur Herzien per November 2018 Privacy protocol Versie 1.0 Pagina 1 van 6 Inleiding PeriScaldes

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT. Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering

Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT. Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering Versie: Definitief Datum: 03.12.2015 Documentnummer: 1.6 Evaluatiedatum : 03.12.2018 Privacyreglement

Nadere informatie

de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke

de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke Privacyreglement 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke

Nadere informatie

Privacyreglement. Artikel 1. Bereik

Privacyreglement. Artikel 1. Bereik Privacyreglement Privacyreglement Artikel 1. Bereik 1.1 Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op

Nadere informatie

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Aanleiding voor dit protocol De gemeente werkt met andere publieke en private organisaties (hierna aan te duiden met: partner) samen om aan inwoners

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Privacyreglement Esma dienstverlening (februari 2018)

Privacyreglement Esma dienstverlening (februari 2018) Privacyreglement (februari 2018) Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct

Nadere informatie

De rechten van de cliënt in de Balans. Inleiding

De rechten van de cliënt in de Balans. Inleiding De rechten van de cliënt in de Balans Inleiding De Balans heeft een lange traditie in het behartigen van de rechten van de cliënten die begeleid worden. Het decreet rechtspositie van de minderjarige in

Nadere informatie

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 5. Vertegenwoordiging 6. Soorten van gegevens die in de registratie worden

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/093 AANBEVELING NR. 17/01 VAN 16 MEI 2017 BETREFFENDE DE ONVERENIGBAARHEID TUSSEN DE ROL VAN ZORGVERLENER MET

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT Goudsbloem & De Vries Januari 2019

PRIVACYREGLEMENT Goudsbloem & De Vries Januari 2019 De Kronkels 9a 3752 LM Bunschoten - 033-3302515 - www.goudsbloemendevries.nl PRIVACYREGLEMENT Goudsbloem & De Vries Januari 2019 Vertrouwelijkheid Artikel 1 Geheimhouding In het directe contact met de

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Kraambureau Tilly Middendorp Vooraf De WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplicht de instelling niet meer tot het maken van een privacyreglement. Dat betekent niet, dat het niet

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

5. Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben, in het algemeen de patiënt. Artikel 3 Wijze van verkrijging van de gegevens

5. Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben, in het algemeen de patiënt. Artikel 3 Wijze van verkrijging van de gegevens Privacy reglement Artikel 1 - Algemeen De tandartsenpraktijk zorgt ervoor dat er met Persoonsgegevens die patiënten verstrekken zorgvuldig wordt omgegaan. Uiteraard nemen wij bij de Verwerking van Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Revalidatiecentrum Haaglanden

Privacyreglement Revalidatiecentrum Haaglanden Privacyreglement Revalidatiecentrum Haaglanden Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Beroepsgeheim. Veurne, 6 juni 2008

Beroepsgeheim. Veurne, 6 juni 2008 Beroepsgeheim Veurne, 6 juni 2008 Beroepsgeheim Art. 458 Strafwetboek Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat

Nadere informatie

1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder:

1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Privacyreglement Datum: 19 september 2018 Van: stichting Welzijn Capelle, 010 707 49 00 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Nadere informatie

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd.

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd. Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PMT Ground Crew Training Centre BV of een van haar medewerkers kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens

Nadere informatie

Gelet op de adviesaanvraag van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, ontvangen op 21 juni 2018;

Gelet op de adviesaanvraag van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, ontvangen op 21 juni 2018; 1/6 Advies 81/2018 van 5 september 2018 Betreft: Wijziging van de wet van 22 betreffende de rechten van de patiënt - Hoofdstuk 10 - artikel 65 van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg

Nadere informatie

Handreiking professionals privacy Centrum Jeugd en Gezin Zeist

Handreiking professionals privacy Centrum Jeugd en Gezin Zeist Handreiking professionals privacy Centrum Jeugd en Gezin Zeist NB: Deze handreiking is een korte samenvatting en werkinstructie van het privacyreglement Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Zeist. Raadpleeg

Nadere informatie

Privacyreglement Maatschap Bodymindfulness

Privacyreglement Maatschap Bodymindfulness Privacyreglement Maatschap Bodymindfulness In dit reglement wordt verstaan onder behandelaars: Dhr Drs. P.H.A. Schmitz Mevr. B.B.A.M. van Boxel Handelend onder maatschap Bodymindfulness kvk nummer 35568321

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement NICE opleiding & bestuurlijke raadgeving

Privacyreglement NICE opleiding & bestuurlijke raadgeving Privacyreglement NICE opleiding & bestuurlijke raadgeving De Directie van NICE opleiding & bestuurlijke raadgeving: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering verplicht is een regeling

Nadere informatie

In dit reglement zullen we vastleggen hoe bij SPEL de privacy van persoonsgegevens is vastgesteld.

In dit reglement zullen we vastleggen hoe bij SPEL de privacy van persoonsgegevens is vastgesteld. Privacyreglement Inleiding: Ouders en kinderen van SPEL moeten er van op aan kunnen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met wat hij/zij aan een professional vertelt en dat er niets buiten hem/haar om gebeurt.

Nadere informatie

Omgaan met het dossier. Decreet Integrale Jeugdhulp Decreet rechtspositie minderjarige in de IJH - april 2015

Omgaan met het dossier. Decreet Integrale Jeugdhulp Decreet rechtspositie minderjarige in de IJH - april 2015 Omgaan met het dossier Decreet Integrale Jeugdhulp Decreet rechtspositie minderjarige in de IJH - april 2015 Recht op dossier Tussen hamer en aambeeld? Doel van papierwinkel? Externe harde schijf hulpverlener

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid 1.1.01 20160122 Artikel 1 1.1 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Privacyreglement WGV Zorg en Welzijn

Privacyreglement WGV Zorg en Welzijn Privacyreglement WGV Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Preambule 2 Definities 2 Algemene bepalingen 3 Bepaling betreffende minderjarigen 3 Bepaling betreffende vertegenwoordiging 3 Bepaling betreffende doel

Nadere informatie

Zeg ik het of zeg ik het niet?

Zeg ik het of zeg ik het niet? Zeg ik het of zeg ik het niet? De praktijk van het beroepsgeheim Vijand of bondgenoot van de triade? Prof. Frank Hutsebaut Ter inleiding Kernvraag: hoe zorgvuldig communiceren in het kader van de triade

Nadere informatie

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties

Nadere informatie

Privacyreglement. WerkPro privacyreglement pagina: 1 van 5 Versiedatum: Eigenaar: Bedrijfsjurist

Privacyreglement. WerkPro privacyreglement pagina: 1 van 5 Versiedatum: Eigenaar: Bedrijfsjurist Privacyreglement 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; persoonsgegeven: elk gegeven over een herkenbaar persoon; verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Versie 1.0 oktober 2015 Privacyreglement

Versie 1.0 oktober 2015 Privacyreglement Versie 1.0 oktober 2015 Privacyreglement Dit privacyreglement is opvraagbaar via de website van Bogaers Taleninstituut. De directie van Bogaers Taleninstituut B.V.: Overwegende dat het in verband met een

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Privacyreglement Kindertherapeuticum

Privacyreglement Kindertherapeuticum 1. Begripsbepalingen Binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt een aantal begrippen gehanteerd. In onderstaande lijst staat een uitleg van de begrippen. 1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Privacyreglement EBC Taleninstituut en EBC Language Academy

Privacyreglement EBC Taleninstituut en EBC Language Academy Privacyreglement EBC Taleninstituut en EBC Language Academy De Directie van EBC Taleninstituut en Language Academy: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling

Nadere informatie

Uw privacy bij de gemeente Woerden

Uw privacy bij de gemeente Woerden Uw privacy bij de gemeente Woerden Om onze taken als gemeente uit te kunnen voeren, moeten wij persoonsgegevens verwerken. We doen bij de gemeente Woerden ons uiterste best om zorgvuldig om te gaan met

Nadere informatie

Privacyreglement Tekst en Toelichting 2014

Privacyreglement Tekst en Toelichting 2014 Privacyreglement Tekst en Toelichting 2014 Voorwoord Yvoor legt, in het kader van de hulpverlening, diverse gegevens van zijn klanten vast, die afkomstig zijn van de burger zelf maar ook van anderen, zoals

Nadere informatie

Privacy-reglement Spataderen-Amsterdam

Privacy-reglement Spataderen-Amsterdam Privacy-reglement Spataderen-Amsterdam 1. Begripsbepalingen De Wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Nadere informatie

G. derden: een persoon of instantie buiten Actief in Werk, behoudens de geregistreerde;

G. derden: een persoon of instantie buiten Actief in Werk, behoudens de geregistreerde; Privacyreglement Definities In dit reglement wordt verstaan onder: A. Actief in Werk: Actief in Werk B.V. statutair gevestigd te Eindhoven en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 50140655,

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

vzw Steunpunt Jeugdhulp februari 2011 Het Decreet Rechtspositie minderjarigen in de VAPH-praktijk

vzw Steunpunt Jeugdhulp februari 2011 Het Decreet Rechtspositie minderjarigen in de VAPH-praktijk vzw Steunpunt Jeugdhulp februari 2011 Het Decreet Rechtspositie minderjarigen in de VAPH-praktijk Wat staat er op het menu? DRM in vogelvlucht Focus op bekwaamheid en participatie Focus op belang van het

Nadere informatie

Volksgezondheidswetgeving GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

Volksgezondheidswetgeving GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST 13 Geneeskundige behandelingsovereenkomst (P.B. 2000, no. 118) Landsverordening van de 23ste oktober 2000 houdende vaststelling van de tekst van Boek 7 van het Burgerlijk

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacyreglement. Voorwoord Privacybepalingen Begripsbepalingen Toepassingsgebied... 3

Privacyreglement. Voorwoord Privacybepalingen Begripsbepalingen Toepassingsgebied... 3 PRIVACYREGLEMENT Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Privacybepalingen... 3 1. Begripsbepalingen... 3 2. Toepassingsgebied... 3 3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 4. Verwerking van Persoonsgegevens...

Nadere informatie

Privacyreglement. 1. Begripsbepalingen

Privacyreglement. 1. Begripsbepalingen Privacyreglement Inleiding en doel Iedereen heeft recht op de bescherming van zijn of haar persoonlijke gegevens. Dit privacyreglement is opgesteld op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en beschrijft

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT MIND-KRACHT

PRIVACY REGLEMENT MIND-KRACHT PRIVACY REGLEMENT MIND-KRACHT Mind-Kracht en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een dossier met betrekking tot de behandeling van de cliënt in te richten. In dit dossier zijn

Nadere informatie

Privacyreglement Actief in Werk B.V.

Privacyreglement Actief in Werk B.V. Privacyreglement B.V. Preambule Het Privacyreglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan of één van haar medewerkers kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Aalsum & Nieuwland

Privacyreglement Aalsum & Nieuwland Privacyreglement Aalsum & Nieuwland Versie 1.1 juni 2015 Privacyreglement Aalsum & Nieuwland Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen over het verstrekken

Nadere informatie

Privacyreglement NFG hulpverlener Versie:

Privacyreglement NFG hulpverlener Versie: Privacyreglement NFG hulpverlener Versie: 20180502 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: De hulpverlener, Francy Peeters- op het Roodt handelend onder Praktijk Gewoon IK!, Kvk nummer:

Nadere informatie