C. Evers raad00510

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C. Evers raad00510"

Transcriptie

1 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer C. Evers 3678 agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00510 Omgevingsvergunning Nieuwe Waalreseweg (Ginneve). aan de gemeenteraad A. Samenvatting Woningbelang is voornemens de bestaande appartementen aan de Nieuwe Waalreseweg te slopen en vervangende nieuwbouw te plegen, bestaande uit 44 appartementen en een maatschappelijke voorziening. Het bouwplan past niet in het vigerende bestemmingsplan. Om het plan te realiseren, kan een omgevingsvergunning voor het bouwen in strijd met het bestemmingsplan (voorheen projectafwijkingsbesluit) worden verleend. Hiervoor dient de raad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven, waarna de planologische procedure kan worden vervolgd. B. Voorgesteld besluit 1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven op grond van artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) voor de nieuwbouw van 44 appartementen en een maatschappelijke voorziening; 2. Te bepalen dat de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning als definitieve verklaring van geen bedenkingen kan worden opgevat, indien geen zienswijzen worden ingediend die betrekking hebben op de activiteit planologisch strijdig gebruik. C. Inleiding Aanleiding Landelijk is een trend ingezet, waarbij wonen en zorg worden gescheiden. Hierbij kunnen mensen met een zorgvraag vanuit de eigen woonsituatie de benodigde zorg inkopen. Dit vraagt om een andere benadering. Doordat mensen met een zorgvraag bij elkaar wonen, is een efficiëntere inzet van zorg en huishoudelijke hulp mogelijk. Aan de Nieuwe Waalreseweg 38 t/m140 bevinden zich op dit moment 52 senioren appartementen die worden verhuurd door Woningbelang. Woningbelang is voornemens hiervoor vervangende nieuwbouw te plegen. In de herontwikkeling wordt voorzien in de sloop van de bestaande woningen en nieuwbouw van 44 appartementen. Het betreft sociale huur voor de doelgroep senioren met een zorgvraag. Het gebouw zal, evenals in de huidige situatie, bestaan uit vier bouwlagen. Tevens wordt op een gedeelte van de begane grond een maatschappelijke voorziening gerealiseerd, te weten een steunpunt voor zorg en een ontmoetingsruimte.

2 Strijdigheid met het bestemmingsplan Het bouwvoornemen is gelegen in het bestemmingsplan Valkenswaard Noord (2008) deelplan Gegraaf-Oost, zie bijlage 1. De ontwikkeling is op drie punten in strijd met het geldende bestemmingsplan. De gronden aan de Nieuwe Waalreseweg hebben de bestemming Wonen. Binnen het nieuwe plan wordt echter ook een maatschappelijke functie toegevoegd. Daarnaast is het bouwplan deels gelegen buiten het bouwvlak, met name in het noordoostelijk deel is bebouwing voorzien op gronden met de aanduiding zonder gebouwen (zg). Tot slot wordt het bebouwingspercentage van 90% overschreden. Middels een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan (kortweg: omgevingsvergunning, voorheen projectafwijkingsbesluit) is het mogelijk de 44 woningen en de maatschappelijke functie te realiseren. Centrale vraag In dit voorstel is de centrale vraag: Wilt u instemmen met de nieuwbouw van 44 woningen en een maatschappelijke voorziening aan de Nieuwe Waalreseweg en hiervoor een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgeven? D. Wat willen we bereiken? We willen bereiken dat een omgevingsvergunning wordt verleend voor de bouw van 44 woningen en een maatschappelijke voorziening op het perceel Nieuwe Waalreseweg Hiermee wordt ingespeeld op een efficiënte inzet van zorg en op de wens van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. E. Wat gaan we er voor doen? De afwijking past niet in het bestemmingsplan. Ook valt de afwijking buiten de mogelijkheden van het kruimelgevallenbeleid. De enige mogelijkheid om mee te werken bestaat uit het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1, sub c in combinatie met artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)). Hieronder wordt duidelijk gemaakt wat de belangrijkste argumenten zijn om medewerking te verlenen aan het verzoek en een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Tevens wordt beargumenteerd waarom het voordelig is om de ontwerpverklaring als definitieve verklaring te beschouwen indien er geen zienswijzen worden ingediend. 1. Maatschappelijk belang zorg voor de toekomst De herontwikkeling is onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst tussen Woningbelang, Stichting Valkenhof en de gemeente, die is gesloten op 28 maart 2013, zie bijlage 2. De herontwikkeling heeft als doel om mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving (eigen thuis) te laten wonen ongeacht de aard en omvang van een hulpvraag. Met de bouw van het complex wordt hierin voorzien. Het complex wordt gerealiseerd door Woningbelang. De zorg voor de bewoners wordt aan huis geleverd door Stichting Valkenhof. Zij is tevens verantwoordelijk voor de exploitatie van de maatschappelijke voorziening. De multifunctionele ruimte is niet alleen bedoeld voor de bewoners van de nieuwe appartementen, maar 2

3 hebben nadrukkelijk ook een functie voor de wijk als geheel. Dit past goed binnen de ontwikkelingen die op de gemeente afkomen vanuit de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo. Hierbij valt te denken aan het organiseren van activiteiten voor bewoners van de nieuwe woningen en de omliggende wijk(en). 2. De ruimtelijke impact van het plan is beperkt. De 44 appartementen worden gebouwd op de footprint van het huidige gebouw en heeft qua massaopbouw een vergelijkbare ruimtelijke werking. Het gebouw wordt uitgevoerd in 4 bouwlagen, met een hoogte van circa 13 meter. In de huidige situatie heeft het gebouw een vergelijkbare hoogte. Bij brief van 30 mei 2013 hebben wij u geïnformeerd over het onderhavige verzoek. Bij deze brief hebben wij een situatietekening gevoegd met daarop de contouren van het nieuwe gebouw, zie bijlage 3. Hieruit is op te maken dat de uitbreiding bestaande uit één bouwlaag volledig om de noord- en westzijde van de hoogbouw zou komen te liggen. Het perceel zou daarmee fors meer bebouwd worden dan op grond van het huidige bestemmingsplan is toegestaan. Echter, een nadere uitwerking van de plannen laat zien dat de uitbreiding van het gebouw aanzienlijk minder is dan de eerdergenoemde situatietekening doet vermoeden. De bebouwing die buiten het bouwvlak valt, is nu met name gelegen aan de noordoost kant het gebouw. In bijlage 4 treft u een tekening met daarop de contouren van het nieuwe gebouw, gebaseerd op de laatste ontwerptekeningen. Tevens treft u hierbij de indicatieve plattegrond van de verschillende verdiepingen. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de ruimtelijke impact van deze uitbreiding op de omgeving zeer beperkt blijft. 3. Uit de ruimtelijke onderbouwing is niet gebleken van verdere ruimtelijke bezwaren. In de ruimtelijke onderbouwing wordt geconcludeerd dat het bouwinitiatief geen negatieve effecten heeft op de ruimtelijke- en milieutechnische aspecten. De ruimtelijke onderbouwing laat zien dat het verantwoord is om het beoogde initiatief te verwezenlijken en de omgevingsvergunning voor deze situatie te verlenen. De toetsing laat zien dat het onder andere voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent geur, fijnstof en water. Voor het aspect geluid dient een ontheffing hogere grenswaarden te worden verleend. Deze procedure loopt parallel aan de planologische procedure. De ruimtelijke onderbouwing is toegevoegd in bijlage Voor medewerking aan het initiatief moet de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeven. Voor de procedure voor een omgevingsvergunning geldt dat de gemeenteraad in voorkomend geval een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven. Dit volgt uit artikel 2.27 lid 1 van de Wabo en artikel 6.5 van het Bor. Om de procedure snel te kunnen doorlopen, heeft u in de raadsvergadering van 29 juni 2011 besloten dat een verklaring van geen bedenkingen in de basis niet noodzakelijk is. U heeft besloten dat een verklaring van geen bedenkingen enkel noodzakelijk is indien door tenminste vijf raadsleden of twee partijen is aangegeven dat zij willen beslissen over de aanvraag. In de raadsvergadering van 27 juni 2013 heeft de fractie H&G (vijf raadsleden) laten weten het verzoek in de gemeenteraad te willen bespreken. Het college kan de omgevingsvergunning alleen verlenen indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft. Deze verklaring van geen bedenkingen gaat als ontwerp tegelijkertijd met de ontwerp-omgevingsvergunning ter visie. 3

4 5. Het vooraf bepalen dat de ontwerpverklaring definitief wordt mits er geen zienswijzen ingediend worden die betrekking hebben op de activiteit planologisch strijdig gebruik, heeft praktische voordelen. Indien er geen zienswijzen worden ingediend gaat de ontwerp omgevingsvergunning ongewijzigd als definitieve omgevingsvergunning met de definitieve verklaring van geen bedenkingen ter visie voor eventuele beroepen. Omdat de omgevingsvergunning ongewijzigd blijft, is er geen noodzaak om nogmaals de gemeenteraad dezelfde verklaring af te laten geven. Dit scheelt aanzienlijk in tijd. Het spreekt voor zich dat in het geval er wel zienswijzen worden ingediend, wij alsnog bij u terugkomen voor een definitieve verklaring van geen bedenkingen. F. Financiën Exploitatie- en planschadeovereenkomst De kosten voor de ruimtelijke procedure en voor de omgevingsvergunning worden via de reguliere weg verhaald op de aanvrager. De gemeente en Woningbelang stellen een anterieure overeenkomst op waarin de plankosten van de gemeente verzekerd zijn. Om deze reden is het niet noodzakelijk een exploitatieplan vast te stellen. Voor deze ontwikkeling zal ook een planschadeovereenkomst met Woningbelang worden opgesteld, waarin zal worden afgesproken dat de kosten voor een eventuele planschade worden verhaald op de initiatiefnemer. Deze overeenkomsten worden gesloten in verband met het garanderen van de economische uitvoerbaarheid. Openbare ruimte Ten behoeve van het project is tussen Woningbelang, Stichting Valkenhof en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst is opgenomen dat de gemeente zorg draagt voor de realisatie en inrichting van de openbare ruimten rondom het complex. De kosten voor de inrichting van deze openbare ruimte komen ten laste van het Leefbaarheidsfonds, een gezamenlijk fonds van Woningbelang en de gemeente dat wordt beheerd door Woningbelang. De kosten worden geraamd op ,-. Voor een financieel overzicht van het Leefbaarheidsfonds verwijzen wij u naar bijlage 6. G. Vervolgstappen Nadat u heeft besloten over dit voorstel, vervolgen wij de procedure door uw ontwerpverklaring met het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage te leggen. Indien zienswijzen worden ingediend die betrekking hebben op de activiteit planologisch strijdig gebruik, leggen wij de definitieve verklaring van geen bedenkingen ter besluitvorming aan u voor. H. Communicatie - Vooroverleg vindt plaats met de provincie Noord-Brabant en het waterschap De Dommel. - De aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit, en de ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende stukken worden gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. Dit wordt 4

5 kenbaar gemaakt via de Kempener Koerier en de Staatscourant. Daarnaast ontvangen de omwonenden hierover een brief. I. Bijlage(n) Geen. J. Ter inzage liggende stukken 1. Bestemmingsplan Valkenswaard-Noord, fragment plangebied; 2. Samenwerkingsovereenkomst; 3. Situatietekening met contouren, behorende bij brief d.d. 30 mei 2013; 4. Nadere uitwerking bouwplan (nieuwe tekening met contouren en plattegronden); 5. Ruimtelijke onderbouwing; 6. Financieel overzicht Leefbaarheidsfonds juli Burgemeester en wethouders van Valkenswaard, secretaris, burgemeester drs. R.F.W. van Eijck. drs. A.B.A.M. Ederveen. 5

6 Voorgesteld besluit BESLUIT De raad van de gemeente Valkenswaard; Gelet op artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor); Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 21 oktober 2013; BESLUIT 1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven op grond van artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) voor de nieuwbouw van 44 appartementen en een maatschappelijke voorziening; 2. Te bepalen dat de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning als definitieve verklaring van geen bedenkingen kan worden opgevat, indien geen zienswijzen worden ingediend die betrekking hebben op de activiteit planologisch strijdig gebruik. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 31 oktober Kenmerk: 13raad00510 de griffier, de voorzitter, drs. C. Miedema drs. A.B.A.M. Ederveen. 6

7 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer C. Evers 3678 agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00510 Omgevingsvergunning Nieuwe Waalreseweg (Ginneve). aan de gemeenteraad A. Samenvatting Woningbelang is voornemens de bestaande appartementen aan de Nieuwe Waalreseweg te slopen en vervangende nieuwbouw te plegen, bestaande uit 44 appartementen en een maatschappelijke voorziening. Het bouwplan past niet in het vigerende bestemmingsplan. Om het plan te realiseren, kan een omgevingsvergunning voor het bouwen in strijd met het bestemmingsplan (voorheen projectafwijkingsbesluit) worden verleend. Hiervoor dient de raad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven, waarna de planologische procedure kan worden vervolgd. B. Voorgesteld besluit 1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven op grond van artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) voor de nieuwbouw van 44 appartementen en een maatschappelijke voorziening; 2. Te bepalen dat de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning als definitieve verklaring van geen bedenkingen kan worden opgevat, indien geen zienswijzen worden ingediend die betrekking hebben op de activiteit planologisch strijdig gebruik. C. Inleiding Aanleiding Landelijk is een trend ingezet, waarbij wonen en zorg worden gescheiden. Hierbij kunnen mensen met een zorgvraag vanuit de eigen woonsituatie de benodigde zorg inkopen. Dit vraagt om een andere benadering. Doordat mensen met een zorgvraag bij elkaar wonen, is een efficiëntere inzet van zorg en huishoudelijke hulp mogelijk. Aan de Nieuwe Waalreseweg 38 t/m140 bevinden zich op dit moment 52 senioren appartementen die worden verhuurd door Woningbelang. Woningbelang is voornemens hiervoor vervangende nieuwbouw te plegen. In de herontwikkeling wordt voorzien in de sloop van de bestaande woningen en nieuwbouw van 44 appartementen. Het betreft sociale huur voor de doelgroep senioren met een zorgvraag. Het gebouw zal, evenals in de huidige situatie, bestaan uit vier bouwlagen. Tevens wordt op een gedeelte van de begane grond een maatschappelijke voorziening gerealiseerd, te weten een steunpunt voor zorg en een ontmoetingsruimte.

8 Strijdigheid met het bestemmingsplan Het bouwvoornemen is gelegen in het bestemmingsplan Valkenswaard Noord (2008) deelplan Gegraaf-Oost, zie bijlage 1. De ontwikkeling is op drie punten in strijd met het geldende bestemmingsplan. De gronden aan de Nieuwe Waalreseweg hebben de bestemming Wonen. Binnen het nieuwe plan wordt echter ook een maatschappelijke functie toegevoegd. Daarnaast is het bouwplan deels gelegen buiten het bouwvlak, met name in het noordoostelijk deel is bebouwing voorzien op gronden met de aanduiding zonder gebouwen (zg). Tot slot wordt het bebouwingspercentage van 90% overschreden. Middels een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan (kortweg: omgevingsvergunning, voorheen projectafwijkingsbesluit) is het mogelijk de 44 woningen en de maatschappelijke functie te realiseren. Centrale vraag In dit voorstel is de centrale vraag: Wilt u instemmen met de nieuwbouw van 44 woningen en een maatschappelijke voorziening aan de Nieuwe Waalreseweg en hiervoor een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgeven? D. Wat willen we bereiken? We willen bereiken dat een omgevingsvergunning wordt verleend voor de bouw van 44 woningen en een maatschappelijke voorziening op het perceel Nieuwe Waalreseweg Hiermee wordt ingespeeld op een efficiënte inzet van zorg en op de wens van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. E. Wat gaan we er voor doen? De afwijking past niet in het bestemmingsplan. Ook valt de afwijking buiten de mogelijkheden van het kruimelgevallenbeleid. De enige mogelijkheid om mee te werken bestaat uit het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1, sub c in combinatie met artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)). Hieronder wordt duidelijk gemaakt wat de belangrijkste argumenten zijn om medewerking te verlenen aan het verzoek en een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Tevens wordt beargumenteerd waarom het voordelig is om de ontwerpverklaring als definitieve verklaring te beschouwen indien er geen zienswijzen worden ingediend. 1. Maatschappelijk belang zorg voor de toekomst De herontwikkeling is onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst tussen Woningbelang, Stichting Valkenhof en de gemeente, die is gesloten op 28 maart 2013, zie bijlage 2. De herontwikkeling heeft als doel om mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving (eigen thuis) te laten wonen ongeacht de aard en omvang van een hulpvraag. Met de bouw van het complex wordt hierin voorzien. Het complex wordt gerealiseerd door Woningbelang. De zorg voor de bewoners wordt aan huis geleverd door Stichting Valkenhof. Zij is tevens verantwoordelijk voor de exploitatie van de maatschappelijke voorziening. De multifunctionele ruimte is niet alleen bedoeld voor de bewoners van de nieuwe appartementen, maar 2

9 hebben nadrukkelijk ook een functie voor de wijk als geheel. Dit past goed binnen de ontwikkelingen die op de gemeente afkomen vanuit de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo. Hierbij valt te denken aan het organiseren van activiteiten voor bewoners van de nieuwe woningen en de omliggende wijk(en). 2. De ruimtelijke impact van het plan is beperkt. De 44 appartementen worden gebouwd op de footprint van het huidige gebouw en heeft qua massaopbouw een vergelijkbare ruimtelijke werking. Het gebouw wordt uitgevoerd in 4 bouwlagen, met een hoogte van circa 13 meter. In de huidige situatie heeft het gebouw een vergelijkbare hoogte. Bij brief van 30 mei 2013 hebben wij u geïnformeerd over het onderhavige verzoek. Bij deze brief hebben wij een situatietekening gevoegd met daarop de contouren van het nieuwe gebouw, zie bijlage 3. Hieruit is op te maken dat de uitbreiding bestaande uit één bouwlaag volledig om de noord- en westzijde van de hoogbouw zou komen te liggen. Het perceel zou daarmee fors meer bebouwd worden dan op grond van het huidige bestemmingsplan is toegestaan. Echter, een nadere uitwerking van de plannen laat zien dat de uitbreiding van het gebouw aanzienlijk minder is dan de eerdergenoemde situatietekening doet vermoeden. De bebouwing die buiten het bouwvlak valt, is nu met name gelegen aan de noordoost kant het gebouw. In bijlage 4 treft u een tekening met daarop de contouren van het nieuwe gebouw, gebaseerd op de laatste ontwerptekeningen. Tevens treft u hierbij de indicatieve plattegrond van de verschillende verdiepingen. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de ruimtelijke impact van deze uitbreiding op de omgeving zeer beperkt blijft. 3. Uit de ruimtelijke onderbouwing is niet gebleken van verdere ruimtelijke bezwaren. In de ruimtelijke onderbouwing wordt geconcludeerd dat het bouwinitiatief geen negatieve effecten heeft op de ruimtelijke- en milieutechnische aspecten. De ruimtelijke onderbouwing laat zien dat het verantwoord is om het beoogde initiatief te verwezenlijken en de omgevingsvergunning voor deze situatie te verlenen. De toetsing laat zien dat het onder andere voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent geur, fijnstof en water. Voor het aspect geluid dient een ontheffing hogere grenswaarden te worden verleend. Deze procedure loopt parallel aan de planologische procedure. De ruimtelijke onderbouwing is toegevoegd in bijlage Voor medewerking aan het initiatief moet de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeven. Voor de procedure voor een omgevingsvergunning geldt dat de gemeenteraad in voorkomend geval een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven. Dit volgt uit artikel 2.27 lid 1 van de Wabo en artikel 6.5 van het Bor. Om de procedure snel te kunnen doorlopen, heeft u in de raadsvergadering van 29 juni 2011 besloten dat een verklaring van geen bedenkingen in de basis niet noodzakelijk is. U heeft besloten dat een verklaring van geen bedenkingen enkel noodzakelijk is indien door tenminste vijf raadsleden of twee partijen is aangegeven dat zij willen beslissen over de aanvraag. In de raadsvergadering van 27 juni 2013 heeft de fractie H&G (vijf raadsleden) laten weten het verzoek in de gemeenteraad te willen bespreken. Het college kan de omgevingsvergunning alleen verlenen indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft. Deze verklaring van geen bedenkingen gaat als ontwerp tegelijkertijd met de ontwerp-omgevingsvergunning ter visie. 3

10 5. Het vooraf bepalen dat de ontwerpverklaring definitief wordt mits er geen zienswijzen ingediend worden die betrekking hebben op de activiteit planologisch strijdig gebruik, heeft praktische voordelen. Indien er geen zienswijzen worden ingediend gaat de ontwerp omgevingsvergunning ongewijzigd als definitieve omgevingsvergunning met de definitieve verklaring van geen bedenkingen ter visie voor eventuele beroepen. Omdat de omgevingsvergunning ongewijzigd blijft, is er geen noodzaak om nogmaals de gemeenteraad dezelfde verklaring af te laten geven. Dit scheelt aanzienlijk in tijd. Het spreekt voor zich dat in het geval er wel zienswijzen worden ingediend, wij alsnog bij u terugkomen voor een definitieve verklaring van geen bedenkingen. F. Financiën Exploitatie- en planschadeovereenkomst De kosten voor de ruimtelijke procedure en voor de omgevingsvergunning worden via de reguliere weg verhaald op de aanvrager. De gemeente en Woningbelang stellen een anterieure overeenkomst op waarin de plankosten van de gemeente verzekerd zijn. Om deze reden is het niet noodzakelijk een exploitatieplan vast te stellen. Voor deze ontwikkeling zal ook een planschadeovereenkomst met Woningbelang worden opgesteld, waarin zal worden afgesproken dat de kosten voor een eventuele planschade worden verhaald op de initiatiefnemer. Deze overeenkomsten worden gesloten in verband met het garanderen van de economische uitvoerbaarheid. Openbare ruimte Ten behoeve van het project is tussen Woningbelang, Stichting Valkenhof en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst is opgenomen dat de gemeente zorg draagt voor de realisatie en inrichting van de openbare ruimten rondom het complex. De kosten voor de inrichting van deze openbare ruimte komen ten laste van het Leefbaarheidsfonds, een gezamenlijk fonds van Woningbelang en de gemeente dat wordt beheerd door Woningbelang. De kosten worden geraamd op ,-. Voor een financieel overzicht van het Leefbaarheidsfonds verwijzen wij u naar bijlage 6. G. Vervolgstappen Nadat u heeft besloten over dit voorstel, vervolgen wij de procedure door uw ontwerpverklaring met het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage te leggen. Indien zienswijzen worden ingediend die betrekking hebben op de activiteit planologisch strijdig gebruik, leggen wij de definitieve verklaring van geen bedenkingen ter besluitvorming aan u voor. H. Communicatie - Vooroverleg vindt plaats met de provincie Noord-Brabant en het waterschap De Dommel. - De aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit, en de ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende stukken worden gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. Dit wordt 4

11 kenbaar gemaakt via de Kempener Koerier en de Staatscourant. Daarnaast ontvangen de omwonenden hierover een brief. I. Bijlage(n) Geen. J. Ter inzage liggende stukken 1. Bestemmingsplan Valkenswaard-Noord, fragment plangebied; 2. Samenwerkingsovereenkomst; 3. Situatietekening met contouren, behorende bij brief d.d. 30 mei 2013; 4. Nadere uitwerking bouwplan (nieuwe tekening met contouren en plattegronden); 5. Ruimtelijke onderbouwing; 6. Financieel overzicht Leefbaarheidsfonds juli Burgemeester en wethouders van Valkenswaard, secretaris, burgemeester drs. R.F.W. van Eijck. drs. A.B.A.M. Ederveen. 5

12 Voorgesteld besluit BESLUIT De raad van de gemeente Valkenswaard; Gelet op artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor); Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 21 oktober 2013; BESLUIT 1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven op grond van artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) voor de nieuwbouw van 44 appartementen en een maatschappelijke voorziening; 2. Te bepalen dat de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning als definitieve verklaring van geen bedenkingen kan worden opgevat, indien geen zienswijzen worden ingediend die betrekking hebben op de activiteit planologisch strijdig gebruik. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 31 oktober Kenmerk: 13raad00510 de griffier, de voorzitter, drs. C. Miedema drs. A.B.A.M. Ederveen. 6

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

M. Peterse 3479

M. Peterse 3479 Agendapunt commissie: 3.2 steller telefoonnummer email M. Peterse 3479 marina.peterse@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 77941/118380 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

Onderwerp Omgevingsvergunning voor het vervangen van een torenkraan door een portaalkraan op de Industrieweg 11 in Oirschot.

Onderwerp Omgevingsvergunning voor het vervangen van een torenkraan door een portaalkraan op de Industrieweg 11 in Oirschot. Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 27 juni 2012 Registratienummer: 2012/22 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Omgevingsvergunning voor het vervangen van een torenkraan

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / juli 2017

E.G.M. van den Boom / juli 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 120977/239451 6 juli 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz RAADSVOORSTEL ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz Portefeuillehouder Dhr. S. Jansen Ronde Tafel 24 januari 2017 Opsteller Mevrouw Y.W.E.P Kerkhof Debat 07 februari 2017 Zaak/stuknummer

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / september 2017

E.G.M. van den Boom / september 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.2 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 246333/254627 11 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

C. Evers 3678

C. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.2 steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder M. Wijnen 4405/8116 onderwerp Bestemmingsplan Carolusdreef

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Onderwerp Afgeven van een (ontwerp)vvgb voor woning van de fam. Sikkema aan de Westersingel 9 Noardburgum

Onderwerp Afgeven van een (ontwerp)vvgb voor woning van de fam. Sikkema aan de Westersingel 9 Noardburgum Raadsvoorstel Vergadering : 10 april 2014 Agendapunt : 7 Status : Besluitvormend Programma : (10) Ruimtelijke Ordening Portefeuillehouder : G.H. Schippers Behandelend ambt. : Johan Kok E-mail : jkok@t-diel.nl

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. bestemming bedrijf naar wonen aan de Krullelaan 36 te Zeist

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. bestemming bedrijf naar wonen aan de Krullelaan 36 te Zeist VOORBLAD RAADSVOORSTEL 12RAAD0116 Ronde Tafel : N.v.t. Debat : N.v.t. Raadsvergadering : 04 december 2012 Gewijzigd voorstel : - Portefeuillehouder : Jacqueline Verbeek Organisatieonderdeel : Publiek &

Nadere informatie

In de afgelopen periode heeft initiatiefnemer de plannen nader onderbouwd en een omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing ingediend.

In de afgelopen periode heeft initiatiefnemer de plannen nader onderbouwd en een omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing ingediend. Raadsvergadering: 8 september 2015 Agendapunt: 9 Kenmerk: ADV 15/10205 Datum voorstel: 11-8-2015 Portefeulllehoudert Wethouder B. Jaspers Faijer Informant: de heer R. van der Spek Onderwerp: Appartementencomplex

Nadere informatie

Onderwerp Afgeven van een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen voor de nieuwbouw van Burgumerheide Nieuw Toutenburg.

Onderwerp Afgeven van een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen voor de nieuwbouw van Burgumerheide Nieuw Toutenburg. Raadsvoorstel Vergadering : 10 april 2014 Agendapunt : 6 Status : Besluitvormend Programma : (10) Ruimtelijke Ordening Portefeuillehouder : G.H. Schippers Behandelend ambt. : Johan Kok E-mail : jkok@t-diel.nl

Nadere informatie

Erwin Talpe

Erwin Talpe Raadsvoorstel Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Erwin Talpe 06-10937210 erwintalpe@hotmail.com agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder 23 juni 2016 onderwerp Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

C. Evers raad00594

C. Evers raad00594 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00594 Vaststellen bestemmingsplan Gertrudisdal-Norbertusdreef

Nadere informatie

Doel van dit voorstel: De ingediende aanvraag om omgevingsvergunning planologisch mogelijk maken.

Doel van dit voorstel: De ingediende aanvraag om omgevingsvergunning planologisch mogelijk maken. Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-083 Houten, 17 november 2015 Onderwerp: Verzoek om Verklaring van geen bedenkingen uitbreiden en wijzigen bedrijf Schonauwenseweg 8 Beslispunten: ^ 1. het Toetsingskader

Nadere informatie

B Tax 3585

B Tax 3585 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email B Tax 3585 bram.tax@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 111614/118876 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring van

Nadere informatie

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 39249] Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de functiewijziging en kleinschalige verbouwing van de gebouwen aan de

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer

gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.254 RaadsvoorstelVerklaringen van geen bedenkingen voor: b de bouw van 21 wooneenheden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Odijkerweg 108

RAADSVOORSTEL Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Odijkerweg 108 1111111111111111111=111r 1111111111111w- NNW,Anommol Wir rammommen Gemeente Zeist RAADSVOORSTEL Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Odijkerweg 108 Portefeuillehouder De heer S. Jansen Ronde Tafel N.v.t.

Nadere informatie

Raadsvergadering. 9 februari D.P. van Sluis

Raadsvergadering. 9 februari D.P. van Sluis gemeente Capelle aan den IJssel Raadsvoorstel Nummer 611845 Raadsvergadering 9 februari 2015. Datum 13 januari 2015 Programma / product / collegewerkplan Programma: 8 Ruimtelijke Ordening Product: 08.01

Nadere informatie

TITEL Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor bouw woningen aan de Stavestraat en de Valkestraat

TITEL Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor bouw woningen aan de Stavestraat en de Valkestraat RAADSVOORSTEL Van Aan Portefeuillehouder Burgemeester en Wethouders Gemeenteraad Wethouder P. van den Berg Reg.nr. Datum 4410142 8 april2014 B&W-vergadering De Ronde Agenda Het Besluit Vastgesteld besluit

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892]

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892] ~Q~ ~A~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 39892] Aantal bijlagen: - 5 - Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het verbouwen van de begane grond tot twee winkelunits

Nadere informatie

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel. Voorstel. Basis. Gemeente Zeist. mimommomov immimmw' immumr =Nor..

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel. Voorstel. Basis. Gemeente Zeist. mimommomov immimmw' immumr =Nor.. mimommomov immimmw' immumr =Nor..amon RAADSVOORSTEL ONTVVERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN VOOR HET OpRICHTEN VAN ZES STUKS GARAGE UNITS ACHTER VAN DER HEIJDENLAAN 15 Gemeente Zeist Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-041 Houten, 13 mei 2014 Onderwerp: Het herontwikkelen van Het Gebouw door middel van de bouw van 10 levensloopbestendige woningen aan de Jonkheer Ramweg 40 in Schalkwijk.

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel: Burgemeester en wethouders. Kerngegevens. Jaargang : 2014 Registratienummer : 2014/46767 Datum : 14 oktober 2014

Raadsvoorstel. Voorstel: Burgemeester en wethouders. Kerngegevens. Jaargang : 2014 Registratienummer : 2014/46767 Datum : 14 oktober 2014 Raadsvoorstel Burgemeester en wethouders Jaargang : 2014 Registratienummer : 2014/46767 Datum : 14 oktober 2014 Onderwerp : Aanvraag om omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten in het

Nadere informatie

C. Evers raad00253

C. Evers raad00253 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestemmingsplan Hoge Akkers 13raad00253 aan de gemeenteraad A. Samenvatting

Nadere informatie

Aalten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9.

Aalten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. 7. Raadsvoorstel Gemeente Aalten AGENDAPUNT NO. 9. Voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor de splitsing van de hoofdbouwmassa op het perceel Beunkdijk 13 te Aalten in twee zelfstandige

Nadere informatie

C. Ortelee 3754

C. Ortelee 3754 Agendapunt commissie: 3.1 steller telefoonnummer email C. Ortelee 3754 Cees.Ortelee@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 707360/818557 portefeuillehouder C. Marchal onderwerp Bestemmingsplan

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte

Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte Zaaknummer : 163027 Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen Borculoseweg 51 Eibergen (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 o,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.19.0116 *B.19.0116* Landgraaf, 17 januari 2019 ONDERWERP: Ontwerp verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Argumenten. Ag. nr.: Reg. nr.: BP Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Argumenten. Ag. nr.: Reg. nr.: BP Datum: Datum: Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Schijndelsedijk 14a Status Besluitvormend Voorstel 1. Het bestemmingsplan Schijndelsedijk 14a te Boxtel vast te stellen 2. Te besluiten geen exploitatieplan

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: (concept) ruimtelijke onderbouwing Eindhovenlaan 1. 1) Status

B&W-voorstel. Onderwerp: (concept) ruimtelijke onderbouwing Eindhovenlaan 1. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: (concept) ruimtelijke onderbouwing Eindhovenlaan 1 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden ter voorbereiding van een omgevingsvergunning,

Nadere informatie

Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat 2-96 te Venlo

Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat 2-96 te Venlo Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp raadsnummer 2012 87 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma portefeuillehouder Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp P.J. IJnsen regelgeving 7 14 augustus 2017 Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning realisatie bedrijfswoning bij

Nadere informatie

onderwerp: Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wonen Rijssen, Enterstraat 124

onderwerp: Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wonen Rijssen, Enterstraat 124 g e m e e n t e Rijssen-Holtei\i Rijssen, 17 november 2016 Voorstel van het college aan de raad raadsvergadering: 22 december 2016 agendanummer: 14 opgemaakt door: Wonen en Ondernemen - Economie en Veiligheid

Nadere informatie

P.A.J.M. Wilbers raad april 2014

P.A.J.M. Wilbers raad april 2014 steller telefoonnummer Email Agendapunt commissie: P.A.J.M. Wilbers 040-2038649 pwi@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Nota bodembeheer. 14raad00073 24 april 2014 aan de

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: projectafwijkingsbesluit zorgboerderij Leiffenderhofweg 1 te Schinveld Gemeentebladnummer 2015/57 Agendapunt : Registratienummer : 2647 Commissie : REF Behandelend

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0145 Rv. nr.: 12.0145 B en W-besluit d.d.: 27-11-2012 B en W-besluit nr.: 12.1139 Naam programma: Stedelijke ontwikkeling Onderwerp: Vaststelling omgevingsvergunning Ruime Consciëntiestraat

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00107087 Burgemeester en wethouders hebben op 17 juli 2018 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 2 vrijstaande schuurwoningen

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van december Onderwerp:

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van december Onderwerp: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van december 2013 Besluit nummer: 2013_Raad_00081 Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen voor omgevingsvergunning herinrichting Kloosterwei/Ganzenwei in Warmond - Besluitvormend

Nadere informatie

Het college vraagt de gemeenteraad het bestemmingsplan Studentenhuisvesting Hotel Management

Het college vraagt de gemeenteraad het bestemmingsplan Studentenhuisvesting Hotel Management Samenvatting Het college vraagt de gemeenteraad het bestemmingsplan Studentenhuisvesting Hotel Management School Maastricht ongewijzigd vast te stellen. Om de verwachte groei aan te kunnen en om woonruimte

Nadere informatie

Gelet op het collegebesluit van 22 januari 2019, gelet op de Wet ruimtelijke ordening en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het collegebesluit van 22 januari 2019, gelet op de Wet ruimtelijke ordening en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht; venlo Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Vilgert 47 Velden' raadsnummer 2019 14 collegevergadering d.d. 22-01-2019 raadsvergadering d.d. 27-02-2019 fatale termijn programma

Nadere informatie

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31 Raadsvoorstel [ bijlage] AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) ja

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Documentnummer: B.18.1594 *B.18.1594* Landgraaf, 11 september 2018 ONDERWERP: Ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor een zonnepark in Abdissenbosch

Nadere informatie

B. Tax

B. Tax Agendapunt commissie: 3.2 steller telefoonnummer email B. Tax 040-2083585 bta@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder M. Wijnen 5013/13319 onderwerp Vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing 12 woningen aan de Kreukel te Bergen op Zoom

Ruimtelijke onderbouwing 12 woningen aan de Kreukel te Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Ruimtelijke onderbouwing 12 woningen aan de Kreukel te Bergen op Zoom ten behoeve van het verlenen van een omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder

Nadere informatie

11 Stiens, 18 november 2014

11 Stiens, 18 november 2014 11 Stiens, 18 november 2014 Raadsvergadering: 11 december 2014 Voorstelnummer: 2014/87 Portefeuillehouder: G. Visser Behandelend ambtenaar: Michel van Vugt E-mail: m.vanvugt@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91

Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Gemeente Venlo Projectnummer BRO: 211x08099 Identificatienummer: NL.IMRO.0983.BP201605MDDNWG8791-VA01 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Aan de raad. Hoogmadeseweg 60A Besluit categorie vvgb 09-2014 Beslispunten *Z001D11AA5 5* 1.

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot verlening verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van 36 studentenstudio's aan de Hessen Kasselstraat 3

Raadsvoorstel tot verlening verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van 36 studentenstudio's aan de Hessen Kasselstraat 3 gemeente Eindhoven Inboeknummer Dossiernummer 17.43.653 B&W beslisdatum 24 oktober 2017 Raadsvoorstel tot verlening verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van 36 studentenstudio's aan de Hessen

Nadere informatie

Bestemmingsplan 'Stedelijk Gebied: Lensheuvel 91, Reusel' Datum voorstel: 5 juni 2018 Vergaderdatum: 3 juli 2018 Registratienr.

Bestemmingsplan 'Stedelijk Gebied: Lensheuvel 91, Reusel' Datum voorstel: 5 juni 2018 Vergaderdatum: 3 juli 2018 Registratienr. Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp: Bestemmingsplan 'Stedelijk Gebied: Lensheuvel 91, Reusel' Datum voorstel: 5 juni 2018 Vergaderdatum: 3 juli 2018 Registratienr.: 060-2018 Opsteller: Toon Capel Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Routingformulier. Martijn Broersma. A.J. Adriani. Openbaar. Er is een omgevingsvergunningaanvraag ingediend voor het. 3 mei 2016

Routingformulier. Martijn Broersma. A.J. Adriani. Openbaar. Er is een omgevingsvergunningaanvraag ingediend voor het. 3 mei 2016 Routingformulier Voor hulp bij invullen van de inhoud, ga naar de invulwijzer: http://zaakomgeving.nieuwegein.nl/templates/ Invulwijzer%20BW%20voorstellen.docx Nummer: 579777 Afdeling RD Ruimtelijk Domein

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De voorgestelde bouwmassa past in het straatbeeld en is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening.

AAN DE RAAD. De voorgestelde bouwmassa past in het straatbeeld en is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 7. Voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van vier rijtjeswoningen aan de Mechteldshof in Dinxperlo AAN DE RAAD Samenvatting 7.Er is een

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Afdeling: Beleid Leiderdorp, 3-01-2013 Onderwerp: RVS Transformatie naar wonen Elisabethhof 1 ( Astellas) Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met transformatie

Nadere informatie

Voorstel Cluster Nummer Portefeuillehouder : Datum vergadering : Onderwerp Inleiding Advies Argumenten

Voorstel Cluster Nummer Portefeuillehouder : Datum vergadering : Onderwerp Inleiding Advies Argumenten Voorstel Cluster : regelgeving Nummer : 10 Portefeuillehouder : Nico Oud Datum vergadering : 27 juni 2016 Onderwerp : verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning herplaatsen cultuurhistorisch

Nadere informatie

Uitgebreide omgevingsvergunning voor de activiteit(en) het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en het (ver)bouwen van een bouwwerk

Uitgebreide omgevingsvergunning voor de activiteit(en) het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en het (ver)bouwen van een bouwwerk ONTWERPBESLUIT Uitgebreide omgevingsvergunning voor de activiteit(en) het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en het (ver)bouwen van een bouwwerk Burgemeester en wethouders hebben op 17

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT PUBMCREüC RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1121476 Datum: 6 mei 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO/ROB Onderwerp: Project Solar Campus Purmerend, instemmen met

Nadere informatie

Uw raad ontving over dit bestemmingsplan eerder een raadsinformatiebrief onder nummer

Uw raad ontving over dit bestemmingsplan eerder een raadsinformatiebrief onder nummer Besluitvormende nota Raad/14-00122 Datum voorstel: 7 oktober 2014 Agendapunt: Vergadering: 28 oktober 2014 Portefeuillehouder: Dhr. B.H.M. Brands Behandelend ambtenaar: Onderwerp: Mevr. K.W. Ammerdorffer

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015 De heer J.J.M. Zuijdervliet Cassiopeiadreef 16 2401 HK ALPHEN AAN DEN RIJN Stadhuisplein 1 Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon: 14 0172 E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl Website: www.alphenaandenrijn.nl

Nadere informatie

Een overzicht van het terrein van het bedrijf van Dam beton is weergegeven op tekening M-01_

Een overzicht van het terrein van het bedrijf van Dam beton is weergegeven op tekening M-01_ Onderwerp Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 8 maart 2016 Opsteller Sjoerd Talstra Registratie GF16.20030 Agendapunt Verklaring van geen bedenking voor het bouwen van diverse bouwwerken op

Nadere informatie

Bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 Oudega

Bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 Oudega Ruimtelijke onderbouwing Bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 Oudega Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 te Oudega 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Versienr. Datum Opsteller Toelichting (help) D.T. Melman

RAADSVOORSTEL. Versienr. Datum Opsteller Toelichting (help) D.T. Melman RAADSVOORSTEL VVGB BERKENLAAN 38A 25-9-2015 RAADSVST15 H MelD01 gemeentelijk management team Portefeuillehouder De heer S. Jansen Ronde Tafel 10 december 2015 Opsteller Mevrouw D.T. Melman Debat 14 januari

Nadere informatie

Raadsvoorstel Weigeren verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een woning aan de Nieuwe Achtse Heide 70

Raadsvoorstel Weigeren verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een woning aan de Nieuwe Achtse Heide 70 gemeente Eindhoven 17R7211 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00427 B&W beslisdatum 4 april 2017 Dossiernummer 17.14.652 Raadsvoorstel Weigeren verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een woning

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2'

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden ter voorbereiding van een omgevingsvergunning,

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding agrarisch bedrijf Nansumerweg 58a Holwierde met wintertuinen.

Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding agrarisch bedrijf Nansumerweg 58a Holwierde met wintertuinen. Vergadering gemeenteraad d.d. 19 juli 2018 Agenda nummer 8 Portefeuillehouder: wethouder de heer IJ.J. Rijzebol Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding agrarisch bedrijf Nansumerweg 58a

Nadere informatie

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde.

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0167 Roden, 11 mei 2010 Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8

Nadere informatie

S. van Dongen 3411

S. van Dongen 3411 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 S. van Dongen 3411 Stephan.van.dongen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 38095/38097 portefeuillehouder H. Tindemans onderwerp

Nadere informatie

L. van Gerven raad september 2013

L. van Gerven raad september 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van Gerven 040-2083487 Lge@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Starterslening. 13raad00533 26 september

Nadere informatie

[ONTWERP] Omgevingsvergunning UV 31844

[ONTWERP] Omgevingsvergunning UV 31844 Haaren Helvotrt Esch Biezenmorrel gemeente Haaren [ONTWERP] Omgevingsvergunning UV 31844 Burgemeester en Wethouders hebben op 13 juli 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het vestigen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

8 november Te besluiten om:

8 november Te besluiten om: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: 8 november 2012 Onderwerp: Algemene verklaring van geen bedenkingen omgevingsrecht Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1.Op grond

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Ronde Akkers. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Onderwerp Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Ronde Akkers. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Agendapunt: Zaaknummer: 2017-013931 Onderwerp Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Ronde Akkers Datum voorstel Datum raadsvergadering Aan de gemeenteraad, Voorstel Eén woning mogelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Dorpstraat 59"(Riel)

Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Dorpstraat 59(Riel) Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Dorpstraat 59"(Riel) Agendapunt: Zaaknummer: 2018-008690 Onderwerp Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Datum voorstel Datum raadsvergadering Aan de

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 16 september 2015. Steller Documentnummer Afdeling. S.L. Strauss 15I0006740 Ruimte

Burgemeester en Wethouders 16 september 2015. Steller Documentnummer Afdeling. S.L. Strauss 15I0006740 Ruimte Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling 15I0006740 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229423 Nee W.P. van der Es Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure

Nadere informatie

GEMEENTE BARNEVELD. Dossiernummer: 8798 Omgevingsloketnummer: Kenmerk: - O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

GEMEENTE BARNEVELD. Dossiernummer: 8798 Omgevingsloketnummer: Kenmerk: - O M G E V I N G S V E R G U N N I N G GEMEENTE BARNEVELD Dossiernummer: 8798 Omgevingsloketnummer: 928913 Kenmerk: - O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Op 17 juli 2013 hebben burgemeester en wethouders een aanvraag ontvangen van mevrouw

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1142109 Datum: 19 augustus 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO / ROB Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen project Solar Campus

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Overwegende dat op het voorstel een amendement (Amendement 9, corsanummer: ) is ingediend en aangenomen,

Aan de Gemeenteraad. Overwegende dat op het voorstel een amendement (Amendement 9, corsanummer: ) is ingediend en aangenomen, Aan de Gemeenteraad Raadsvergadering d.d. : 8 maart 2018 Commissievergadering d.d. : 20 februari 2018 Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder N. Heijink Programmaonderdeel : 801.

Nadere informatie

Het ontwerpwijzigingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning liggen gedurende zes weken ter visie met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Het ontwerpwijzigingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning liggen gedurende zes weken ter visie met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. B&W-voorstel Onderwerp: Ontwerpwijzigingsplan Kruisstraat Rosmalen naast nr. 44 1) Status Dit stuk is opgesteld in het kader van de voorbereiding van het wijzigingsplan Kruisstraat Rosmalen naast nr. 44

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad

Voorstel van het college aan de raad GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Agendapunt 07-02 Onderwerp: Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van drie vrijstaande woningen met garage

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning bouwen van een woning, afwijken van het bestemmingsplan en aanleggen van een inrit bouwen van een woning, afwijken van het bestemmingsplan en aanleggen van een inrit Beschikking ZD18.004277

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan Oirloseheide 2 Oirlo (NL.IMRO.0984.BP17009-va01)

Vaststelling bestemmingsplan Oirloseheide 2 Oirlo (NL.IMRO.0984.BP17009-va01) B en W Adviesnota Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Oirloseheide 2 Oirlo (NL.IMRO.0984.BP17009-va01) Zaaknummer Teammanager Margon van den Hoek B & W datum 15 april 2019 Afdeling/Team Stad Dorpen

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Pagina 1 van 6 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp Aanhef Van de heer B.D. Borreman, wonende Poortwacht 28 te Leiderdorp, is op 10 november 2014 een verzoek ontvangen waarbij om een eerste

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Nieuwbouw DNB 111Misinv Mow wawa xier.-ammisim Miummoimm.

RAADSVOORSTEL. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Nieuwbouw DNB 111Misinv Mow wawa xier.-ammisim Miummoimm. loomoiortalm..laj.:7 RAADSVOORSTEL Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Nieuwbouw DNB 111Misinv...40111 Mow wawa xier.-ammisim Miummoimm. Gemeente Zeist Portefeuillehouder S. Jansen Ronde Tafel N.v.t.

Nadere informatie

Raadsvergadering. 8 maart

Raadsvergadering. 8 maart RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 8 maart 2018 18-017 Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Odijk, Zeisterweg 103' Aan de raad, Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Odijk, Zeisterweg 103 Gevraagde

Nadere informatie

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Koen van der Aa 0402083524 kda@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Opheffing inkomensgrens CVV Medisch. 12raad00202 Juni

Nadere informatie

Besluit. OMGEVINGSVERGUNNING Dossiernummer WABO_VERG Besluitnummer INT

Besluit. OMGEVINGSVERGUNNING Dossiernummer WABO_VERG Besluitnummer INT OMGEVINGSVERGUNNING Dossiernummer WABO_VERG-12-00500 Besluitnummer INT13-0552 Besluit Onderwerp Beslissing van burgemeester en wethouders van Best op de op 23 maart 2012 ingekomen aanvraag om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Voor het verlenen van medewerking is een vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1, WRO vereist (ZPP).

Voor het verlenen van medewerking is een vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1, WRO vereist (ZPP). RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1, WRO voor de bouw van een dienstwoning aan de Venbroekstraat te Nieuwkuijk door Van der Heijden Vastgoed B.V., Venbroekstraat 3 Nieuwkuijk.

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 19 december 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie