ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA"

Transcriptie

1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische Informatica. Par. 1 Algemeen Art. 1 t/m 6 Par. 2 Propedeuse Art. 7 en 9 Par. 3 Postpropedeuse Art. 10 en 11 Par. 4 Goedkeuring onderwijseenheden Art. 12 Par. 5 Afleggen van tentamens Art. 13 t/m 16 Par. 6 Tentamenuitslag Art. 17 t/m 19 Par. 7 Vrijstelling Art. 20 Par. 8 Examens Art. 21 en 22 Par. 9 Vooropleiding Art. 23 t/m 28 Par. 10 Studiebegeleiding Art. 29 en 30 Par. 11 Slot- en invoeringsbepalingen Art. 31 t/m 35 1

2 Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; gezien: het besluit d.d 29 juni 2005 van de faculteitsraad, waarbij instemming werd gegeven aan het voorgenomen besluit tot vaststelling van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Informatica gezien: het advies 23 mei 2005 van de opleidingscommissie van de bacheloropleiding Technische Informatica B E S L U I T: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Technische Informatica vast te stellen: Par. 1 - Algemeen artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de bacheloropleiding Technische Informatica verder te noemen: de opleiding. De opleiding wordt verzorgd binnen de faculteit Wiskunde en Informatica verder te noemen: de faculteit. artikel 2 - begripsbepalingen 1. De in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) de betekenis die deze wet er aan geeft. Onverminderd lid 1, wordt in deze regeling verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, afgekort tot WHW, Staatsblad 593 en zoals sindsdien gewijzigd; b. bacheloropleiding: de bacheloropleiding bedoeld in artikel 7.3a lid 1a van de wet, c. masteropleiding: de masteropleiding bedoeld in artikel 7.3a lid 1b van de wet. d. aansluitende masteropleiding: de masteropleiding(en) waartoe de bacheloropleiding rechtstreeks toegang biedt, zoals bedoeld in artikel 7.13 lid 3 van de wet; e. student: hij of zij die als student of extraneus is ingeschreven aan de Technische Universiteit Eindhoven voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de opleiding; 2

3 f. practicum: een praktische oefening als bedoeld in artikel 7.13, lid 2 onder d van de wet, bijvoorbeeld in een van de volgende vormen: het maken van een scriptie; het maken van een werkstuk of een proefontwerp; het uitvoeren van een ontwerp- of onderzoekopdracht; het verrichten van een literatuurstudie; het verrichten van een stage; het deelnemen aan veldwerk of een excursie; het uitvoeren van proeven en experimenten; g. onderdeel: een onderwijseenheid van de opleiding als bedoeld in artikel 7.3 leden 2 en 3 van de wet; h. examencommissie: de examencommissie van de opleiding ingesteld overeenkomstig artikel 7.12 van de wet; i. examinator: degene die conform artikel 7.12 lid 3 van de wet door de examencommissie wordt aangewezen ten behoeve van het afnemen van tentamens; j. tentamen: een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student met betrekking tot een bepaald onderdeel, alsmede de beoordeling van dat onderzoek door tenminste één daartoe door de examencommissie aangewezen examinator; k. examen: toetsing, waarbij door de examencommissie overeenkomstig artikel 7.10 van de wet wordt vastgesteld of alle tentamens van de tot de opleiding behorende onderdelen met goed gevolg zijn afgelegd; l. studiepunt: ECTS studiepunt conform het European Credit Transfer System (ECTS). Een studiepunt staat gelijk aan 28 uur studeren; m. werkdag: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de erkende feestdagen en de officiële sluitingsdagen van de Technische Universiteit Eindhoven; n. propedeuse: de eerste periode in een bacheloropleiding met een studielast van 60 studiepunten, zoals bedoeld in artikel 7.8 van de wet; o. postpropedeuse: de fase in een bacheloropleiding die volgt op de propedeuse, zoals genoemd in artikel 7.8 van de wet; p. tentamenperiode: een door het faculteitsbestuur aangewezen en jaarlijks in de academisch agenda vastgelegde periode, waarin tentamens kunnen worden afgelegd. q. academische vakantie: de onderwijsvrije periode tussen de tentamenperiode volgend op het lentetrimester en de interim tentamenperiode. 3

4 r. mondeling tentamen: beoordeling van een onderwijseenheid louter door middel van een gesprek van de student met één of meerdere examinatoren; een eindgesprek waarin de student zich verantwoord over een opdracht is geen mondeling tentamen. artikel 3 - doel van de opleiding Met de opleiding wordt beoogd: -kennis, inzicht en vaardigheden te doen verwerven op het gebied van technische informatica, gericht op het bewerkstelligen van academische vorming en voorbereiding voor verdere studie met het recht op toegang tot de masteropleidingen Computer Science and Engineering en Business Information Systems. artikel 4 vorm van de opleiding De opleiding is voltijds ingericht. De opleiding kan ook in deeltijd gevolgd worden.voorwaarden voor een deeltijd inschrijving worden op individuele basis vastgesteld. artikel 5 taal 1. Het onderwijs wordt in de regel in het Nederlands gegeven (art. 7.2 WHW). 2. Het onderwijs wordt in het Engels gegeven indien naar het oordeel van de examencommissie: a.de specifieke aard, inrichting of kwaliteit van het onderwijs daarom vraagt; b.de herkomst van docent(en) en/of studenten daartoe noodzaakt. 3. De examencommissie stelt eisen aan de student inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Aan deze eisen wordt voldaan door het overleggen van het getuigschrift Nederlands op VWO-niveau, door het met goed gevolg afnemen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal of door het met goed gevolg afleggen van de toets Nederlands, af te nemen door de Centrale Commissie van Toelating. 4. Het bepaalde in het voorgaande lid is niet van toepassing op degene die voldoet aan de vooropleidingseis voor toelating tot een universiteit, zoals bedoeld in artikel 7.24 lid 1 van de wet of degene aan wie vrijstelling is verleend op grond van andere diploma s zoals bedoeld in artikel 7.28 van de wet. artikel 6 - de examens van de opleiding In de opleiding kunnen de volgende examens worden afgelegd: - het propedeutisch examen; - het afsluitend examen. 4

5 artikel 7 de studielast van de opleiding De studielast van de opleiding bedraagt 180 studiepunten. Par. 2 - Propedeuse artikel 8 samenstelling 1. De opleiding kent een propedeuse. 2. De studielast van de propedeuse bedraagt 60 studiepunten. 3. De propedeuse omvat de in bijlage C vermelde onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast. 4. Indien de student daarom verzoekt, kan de examencommissie goedkeuren, dat hij een of meer onderwijseenheden vervangt door een of meer andere onderwijseenheden, mits zijn propedeutische studielast daardoor niet minder dan 60 studiepunten gaat bedragen. artikel 9 - practica propedeuse 1. De in bijlage C vermelde onderwijseenheden van de propedeuse kunnen tevens practica omvatten in de daarbij aangegeven vorm en van de daarbij vermelde omvang. 2. Van de verplichting tot het deelnemen aan een practicum kan door de examencommissie vrijstelling worden verleend, onder meer op grond van gewetensbezwaren. In dat geval kan de examencommissie bepalen dat het practicum op een andere, door haar te bepalen wijze wordt verricht. 3. Een in bijlage C genoemde onderwijseenheid kan niet worden afgerond dan nadat een bijbehorend practicum met voldoende resultaat is verricht. 4. Het met voldoende resultaat verrichten van in de bijlage C genoemde practica voor onderwijseenheden waarvoor geen andere tentamenvorm bestaat kan beschouwd worden als het met een voldoende afronden van een dergelijke onderwijseenheid. Par. 3 - Postpropedeuse artikel 10 - samenstelling 1. De studielast van de postpropedeuse bedraagt 120 studiepunten. 2. De postpropedeuse omvat in elk geval de in bijlage C genoemde onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast. 3. De postpropedeuse omvat voorts een aantal door de student onder goedkeuring van de examencommissie te kiezen onderwijseenheden die tezamen 18 studiepunten uitmaken. artikel 11- practica postpropedeuse 1. De in bijlage C genoemde onderwijseenheden van de postpropedeuse omvatten indien aangegeven een practicum. 2. Artikel 9, lid 2 is van overeenkomstige toepassing. 5

6 3. Een in bijlage C genoemde onderwijseenheid kan niet worden afgerond dan nadat een bijbehorend practicum met voldoende resultaat is verricht. 4. Het met voldoende resultaat verrichten van de in de bijlage C genoemde onderwijseenheden die een practicum en geen tentamen omvatten, geldt als het behalen van het tentamen van de desbetreffende onderwijseenheden. Par. 4 - Goedkeuring onderwijseenheden artikel 12. de goedkeuringsprocedure 1. Een verzoek tot goedkeuring van een keuze van een of meer onderwijseenheden als bedoeld in de artikelen 8 en 10 van deze regeling wordt door de student tenminste twee maanden voordat hij zich voor het desbetreffende examen aanmeldt, bij de examencommissie ingediend. 2. Een verzoek tot toestemming voor een vrij onderwijsprogramma als bedoeld in art. 7.3c van de wet wordt door de student tenminste twee maanden voordat hij zich voor het eerste tot dat programma behorende tentamen aanmeldt, bij de examencommissie ingediend. 3. Een besluit goedkeuring respectievelijk toestemming te onthouden wordt door de examencommissie gemotiveerd genomen, nadat de student in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. 4. De examencommissie beslist binnen twintig werkdagen na ontvangst van het verzoek, of, indien het verzoek is ingediend binnen de academische vakantie, binnen tien werkdagen na afloop daarvan. De examencommissie kan de beslissing voor ten hoogste tien werkdagen verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van de in de eerste volzin genoemde termijn schriftelijk mededeling gedaan aan de student. 5. De student wordt van de beslissing onverwijld schriftelijk in kennis gesteld. Indien de examencommissie niet binnen de eventueel verdaagde termijn, bedoeld in het vierde lid, heeft beslist, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. Par. 5 - Afleggen van tentamens artikel 13 - tijdvakken en frequentie tentamens 1. Tot het afleggen van de tentamens van de in art. 8 en 10 genoemde onderwijseenheden wordt tenminste tweemaal per jaar gelegenheid gegeven, waarvan een maal aan het eind van de periode waarin het onderwijs in die onderwijseenheid is beëindigd, alsmede gedurende de interimperiode of in een der andere tentamenperioden. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt tot het afleggen van het tentamen van een onderwijseenheid waarvan het onderwijs in een bepaald studiejaar niet is gegeven, in dat jaar tenminste eenmaal de gelegenheid gegeven. 3. In bijzondere gevallen kan de examencommissie toestaan dat wordt afgeweken van het bepaalde in lid 1 en 2. 6

7 artikel 14 - volgorde tentamens 1. Aan de tentamens van de in bijlage H genoemde onderwijseenheden kan niet eerder worden deelgenomen dan nadat de tentamens van de daarbij vermelde onderwijseenheden met goed gevolg zijn afgelegd. 2a.Voor het afleggen van tentamens van de postpropedeuse geldt als eis het bezit van het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen. 2b.De examencommissie kan de student toelaten tot het afleggen van bepaalde tentamens van de postpropedeuse nog voordat hij het propedeutisch examen met goed gevolg heeft gelegd. Regels voor de toepassing van dit artikel zijn opgenomen in bijlage E. artikel 15 - vorm van de tentamens 1. De tentamens van de onderwijseenheden genoemd in art. 8 en 10 worden schriftelijk afgelegd met uitzondering van de in bijlage C genoemde tentamens. die op de daarbij aangegeven wijze worden afgelegd Op verzoek van de student kan de examencommissie in bijzondere gevallen toestaan dat een tentamen op een andere dan de voorgeschreven wijze wordt afgelegd. Schriftelijke tentamens zijn gesloten boek tentamens tenzij op het tentamen anders wordt vermeld. 2. Aan gehandicapte studenten wordt de gelegenheid geboden de tentamens op een zoveel mogelijk aan hun individuele handicap aangepaste wijze af te leggen. De examencommissie wint zo nodig deskundig advies in alvorens te beslissen. artikel 16 - mondelinge tentamens 1. Mondeling wordt niet meer dan één persoon tegelijk getentamineerd, tenzij de examencommissie anders heeft bepaald. 2. Een mondeling tentamen wordt in het openbaar afgenomen, tenzij de examencommissie anders heeft bepaald. 3. Een mondeling tentamen wordt afgenomen door twee examinatoren, waarbij één van de examinatoren door de examencommissie is aangewezen als eerste examinator. Par. 6 - Tentamenuitslag artikel 17 - vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag 1. Terstond na het afnemen van een mondeling tentamen stellen beide examinatoren de uitslag vast en reiken zij de student een desbetreffende schriftelijke verklaring uit. 2. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen vast en verschaft de nodige gegevens aan de administratie van de faculteit binnen 15 werkdagen nadat het tentamen is afgenomen. De administratie van de faculteit maakt de uitslag onverwijld aan de student bekend. 3. Tentamens, anders dan schriftelijk en mondeling, worden in de regel afgelegd door het inleveren van een verslag of uitwerking van opgaven, hier te noemen een werkstuk. In geval er meerdere werkstukken dienen te worden ingeleverd wordt hier het laatste werkstuk bedoeld. De 7

8 examinator stelt de uitslag van een dergelijk tentamen vast en verschaft de nodige gegevens aan de administratie van de faculteit binnen 15 werkdagen na de door de examinator vastgestelde en aan de student gecommuniceerde uiterste datum van inlevering van het werkstuk, mits het werkstuk inderdaad uiterlijk op deze datum door de student bij de examinator is ingeleverd. 4. Op de verklaring omtrent de uitslag van een schriftelijk tentamen wordt de student gewezen op het inzagerecht, bedoeld in art. 19, eerste lid, alsmede op de beroepsmogelijkheid bij het college van beroep voor de examens en de in acht te nemen beroepstermijn. artikel 18 - geldigheidsduur De geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens is onbeperkt. In afwijking hiervan kan de examencommissie m.b.t. een onderwijseenheid waarvan het tentamen langer dan zes jaar geleden met goed gevolg is afgelegd, een aanvullend dan wel vervangend tentamen opleggen. artikel 19 - inzagerecht 1. Gedurende tenminste twintig werkdagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen heeft de student recht op inzage in zijn beoordeelde werk. Tevens wordt hem op zijn verzoek tegen kostprijs een kopie verschaft van dat werk. 2. De examencommissie kan bepalen dat de inzage of de kennisneming geschiedt op een vaste plaats en op tenminste twee vaste tijdstippen. Indien de betrokkene aantoont door overmacht verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem een andere mogelijkheid geboden, zo mogelijk binnen de in het eerste lid genoemde termijn. 3. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke belangstellende kennis nemen van vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. Par. 7 - Vrijstelling artikel 20 - vrijstelling van tentamens De examencommissie kan op verzoek van de student, de desbetreffende examinator gehoord, vrijstelling verlenen van een tentamen van een in art. 8 en 10 genoemde onderwijseenheid, indien de student tenminste voldoet aan een van de hierna te noemen voorwaarden: 1. behaald tentamen van een qua inhoud en studielast overeenkomstige onderwijseenheid van een andere universitaire opleiding, van de Open Universiteit dan wel van een vergelijkbare hogere beroepsopleiding in Nederland; 2. bewijs van tijdens een opleiding buiten het Nederlands hoger onderwijs opgedane kennis of ervaring dan wel van door hem in ander verband reeds verrichte werkzaamheden. 8

9 Par. 8 - Examens artikel 21- aanmelding voor uitslag examen Tenminste drie maal per jaar stelt de examencommissie de uitslag van het examen vast van die studenten die zich daartoe bij het Studenten Service Centrum hebben aangemeld. artikel 22 - uitslag examen en getuigschrift 1. De examencommissie onderzoekt of de student de tot de propedeuse of de postpropedeuse behorende tentamens met goed gevolg heeft afgelegd. Is dat het geval, dan is het examen behaald. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de examencommissie, alvorens de uitslag van het examen vast te stellen, zelf een onderzoek instellen naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student m.b.t. een of meer tot de opleiding behorende onderwijseenheden. 3. Ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd wordt door de examencommissie een getuigschrift uitgereikt. Het getuigschrift wordt namens de examencommissie ondertekend door de voorzitter en tenminste een ander lid van de examencommissie. Bij de uitreiking van het getuigschrift wordt mededeling gedaan van de beroepsmogelijkheid bij het college van beroep voor de examens en de in acht te nemen beroepstermijn. 4. ln geval de student blijk heeft gegeven van uitzonderlijke bekwaamheid kan dit op het getuigschrift behorende bij het afsluitend examen worden vermeld met de woorden cum laude. 5. Aan degene die het afsluitend examen met goed gevolg heeft afgelegd wordt de graad Bachelor of Science verleend. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het afsluitend examen vermeld, aangevuld met vermelding van het vakgebied waarop de graad betrekking heeft. Par. 9 - Vooropleiding artikel 23 - vervangende eisen deficiënties VWO-diploma oude stijl Deficiënties in de vooropleiding m.b.t. de vakken Natuurkunde en Wiskunde B worden opgeheven door het met goed gevolg afleggen van de toetsen Natuurkunde en Wiskunde B, af te nemen door de Centrale Commissie van Toelating. artikel 24- vervangende eisen deficiënties VWO-diploma profiel N+G 1. De deficiëntie bij een VWO-diploma van het profiel Natuur en Gezondheid m.b.t het vak Wiskunde b12 wordt opgeheven door het met goed gevolg afleggen van het tentamen van het vak Wiskunde 2 danwel Analyse 2 uit het curriculum van de propedeuse. 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan de deficiëntie m.b.t. het vak Wiskunde b12 al vóór de aanvang van de studie worden opgeheven door het met goed gevolg afleggen van de desbetreffende toets, af te nemen door de Centrale Commissie van Toelating. artikel 25- vervangende eisen deficiënties VWO-diploma profiel E+M en C+M of andere diploma s 1. Deficiënties in de vooropleiding m.b.t. de vak Wiskunde b12 bij een VWO-diploma van de profielen Cultuur en Maatschappij en Economie en Maatschappij worden opgeheven door het 9

10 met goed gevolg afleggen van de desbetreffende toetsen, af te nemen door de Centrale Commissie van Toelating. 2. Het in lid 1 bepaalde geldt op overeenkomstige wijze t.a.v. deficiënties in de vooropleiding bij een ander diploma als bedoeld in art lid 1 en lid 2 van de wet. artikel 26 - equivalente vooropleiding De door de Centrale Commissie van Toelating erkende equivalente diploma's van secundair c.q. voorbereidend wetenschappelijk onderwijs geven toegang tot de opleiding, onverminderd het bepaalde in art. 23, 24 en 25. artikel 27 - colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, als bedoeld in art van de wet, bestaat uit de toets Wiskunde, af te nemen door de Centrale Commissie van Toelating, en een toets Nederlands, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 3 van deze regeling. artikel 28 - schakelprogramma voor HBO-afgestudeerden Studenten met een afgeronde HBO-opleiding kunnen in aanmerking komen voor het volgen van schakelprogramma dat na afronding recht geeft op een bewijs van toelating voor de aansluitende masteropleiding. Op dit artikel zijn de regels zoals vastgelegd in Bijlage G van toepassing. Par Studiebegeleiding artikel 29 - studievoortgang en studiebegeleiding 1. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor een zodanige registratie van de studieresultaten, dat tenminste eenmaal per trimester aan elke student een overzicht verschaft kan worden van de door hem behaalde resultaten in relatie tot het onderwijs- en examenprogramma van de opleiding. 2. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor studiebegeleiding van de studenten, die voor de opleiding zijn ingeschreven, mede ten behoeve van hun oriëntatie op mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding. artikel 30- studieadvies 1.Uiterlijk aan het eind van de cursusduur van de propedeuse wordt iedere student, die voor de eerste maal is ingeschreven om deel te nemen aan het door de faculteit verzorgde onderwijs van die fase, schriftelijk geadviseerd over de voortzetting van zijn/haar studie in of buiten de opleiding. Het advies is gebaseerd op de behaalde studieresultaten en wordt vastgesteld door het faculteitsbestuur. 2. Het faculteitsbestuur kan ten behoeve van de bevordering van de studievoortgang gebruikmaken van een studiecontract zoals uiteengezet in bijlage E. 10

11 Par Slot- en invoeringsbepalingen artikel 31- tentamens en examens oude stijl 1.Voor de studenten die in het studiejaar voorafgaand aan het tijdstip van invoering van deze regeling waren ingeschreven voor de opleiding Technische Informatica alsmede voor studenten die in het studiejaar ingestroomd zijn in de verkorte opleiding, blijft de desbetreffende onderwijs- en examenregeling, laatstelijk vastgesteld/gewijzigd op 2 juli 2001, van kracht, onder de volgende voorwaarden: a. tot 1 september 2006 wordt aan degenen die het propedeutisch examen hebben behaald, de gelegenheid geboden het kandidaatsexamen af te leggen; b. tot 1 september 2009 wordt aan degenen die het onder a. bedoelde examen hebben behaald, de gelegenheid geboden het afsluitend examen af te leggen. 2a. Het onderwijs dat voorbereidt op het in lid 1 onder a. bedoelde examen, is voor de laatste maal verzorgd in het studiejaar b. Het onderwijs dat voorbereidt op het in lid 1 onder b. bedoelde examen, wordt voor de laatste maal verzorgd in het studiejaar In bijzondere gevallen kan de examencommissie aan andere studenten dan die bedoeld in lid 1 toestemming verlenen tentamens en examens af te leggen volgens de in het eerste lid bedoelde onderwijs- en examenregeling. Het bepaalde in lid 1 sub a. en b. blijft daarbij onverminderd van kracht. artikel 32 overstap van oude stijl naar nieuwe stijl Een student als bedoeld in artikel 31 kan deelnemen aan de bacheloropleiding krachtens deze onderwijs- en examenregeling onder de volgende voorwaarden: a. behaalde studieresultaten kunnen worden gewaardeerd als vrijstelling voor overeenkomstige onderdelen nieuwe stijl ; b. deelneming staat open voorzover de gefaseerde invoering van het onderwijs en de tentamens volgens deze regeling dat feitelijk toelaten. artikel 33 wijziging 1. Wijzigingen van deze regeling worden door het faculteitsbestuur op de wettelijk voorgeschreven wijze bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 2. Geen wijzigingen vinden plaats die van toepassing zijn op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 3. Wijzigingen kunnen voorts niet ten nadele van de studenten van invloed zijn op: -de goedkeuring, die krachtens art. 8 lid 4 of 10 lid 4 is verkregen; -enige andere beslissing, welke krachtens deze regeling door de examencommissie ten aanzien van een student is genomen. 11

12 artikel 34 - bekendmaking 1. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de regels en richtlijnen die door de examencommissie zijn vastgesteld, alsmede van wijzigingen van deze stukken. 2. Elke belangstellende kan op het faculteitsbureau een exemplaar van de in het eerste lid bedoelde stukken verkrijgen. artikel 35 lnwerkingtreding Deze onderwijs- en examenregeling treedt in werking op 1 september 2005 en vervangt alle voorgaande versies. Aldus vastgesteld bij besluit van het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica op 4 juli

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2009/2010

Onderwijs- en Examenregeling 2009/2010 Onderwijs- en Examenregeling 2009/2010 Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de vijfjarige opleiding in

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Rijksuniversiteit Groningen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en Examenregeling 2009 2010 voor de Bacheloropleidingen: Biologie Farmaceutische Wetenschappen Farmacie Informatica

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

BESLUIT: De volgende onderwijs- en examenregeling voor de vijfjarige opleiding Technische Natuurkunde vast te stellen:

BESLUIT: De volgende onderwijs- en examenregeling voor de vijfjarige opleiding Technische Natuurkunde vast te stellen: O N D E R W I J S - e n E X A M E N - R E G E L I N G v i j f j a r e n o p l e i d i n g p o s t p r o p e d e u t i s c h e f a s e I N H O U D art Par. 1 Algemeen 1 t/m 5 Par. 2 Propedeuse 6 en 7 Par.

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Taal- en spraakpathologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Taal- en spraakpathologie FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Taal- en spraakpathologie 2005-2006 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Literatuurwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Literatuurwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Literatuurwetenschap 2012-2013 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Wiskunde Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 2 Artikel 1.3 Doel van de opleiding

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Kunstgeschiedenis 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Taal- en Spraaktechnologie (Language and Speech Technology)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Taal- en Spraaktechnologie (Language and Speech Technology) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Taal- en Spraaktechnologie (Language and Speech Technology) 2008-2009 Par. 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling. Deel I Bacheloropleiding Informatica

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling. Deel I Bacheloropleiding Informatica BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Informatica Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde Deel II - Masteropleiding Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen.

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2006-2007 MASTEROPLEIDING ENERGIE EN MILIEUWETENSCHAPPEN PARAGRAAF 1 Artikel 1.1 ALGEMEEN Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Duitse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Duitse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Duitse Taal en Cultuur 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Wiskunde Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 2 Artikel 1.3 Doel van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen 2005-2006 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Letterkunde en Literatuurwetenschap 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Taal- en spraakpathologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Taal- en spraakpathologie FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Taal- en spraakpathologie 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen)

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 2013-2014 1

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN UNIVERSITEIT TWENTE Pagina 1/9 Versie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Taalwetenschap (Linguistics)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Taalwetenschap (Linguistics) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Taalwetenschap (Linguistics) 2006-2007 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Masteropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Masteropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Beschrijving van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Toelatingseisen Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven) (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2012 2013 Embedded Systems (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER Bachelor IO 2007-2008 1 Bachelor programma Industrieel Ontwerpen 2007-2008

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Bacheloropleiding psychologie Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2012-2013

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN model onderzoeksmaster ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Letterkunde en Literatuurwetenschap 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Informatica Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 2 Artikel 1.3 Doel van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Fiscale Economie Studiejaar

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Fiscale Economie Studiejaar Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Fiscale Economie Studiejaar 2010-2011 Inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Artikel 2 Begripsbepalingen Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Taal- en spraakpathologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Taal- en spraakpathologie FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Taal- en spraakpathologie 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen) 2010-2011

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen) 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg Versie vastgesteld FR 29-5-2008 Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Archeologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde. Deel I - Bacheloropleiding

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde. Deel I - Bacheloropleiding BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde Deel I - Bacheloropleiding Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Geschiedenis 2005-2006 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Historische Wetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Historische Wetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Historische Wetenschappen 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief 2012-2013 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur Mediterrane

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Geschiedenis 2010-2011 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2009-2010

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) (art W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Onderwijs- en examenregeling (OER) (art W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Onderwijs- en examenregeling (OER) (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Electrical Engineering Bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie OER MSc psychologie 2005-2006 Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2005-2006 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Toepasbaarheid regeling Art. 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling NanoScience (Masteropleiding) 2010-2011

Onderwijs en Examenregeling NanoScience (Masteropleiding) 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleiding

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van

Nadere informatie