Constructieve uitwerking ondersteuningsconstructie Verlengde Waalbrug

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Constructieve uitwerking ondersteuningsconstructie Verlengde Waalbrug"

Transcriptie

1 1 Constructieve uitwerking ondersteuningsconstructie Verlengde Waalbrug Een knap staaltje engineering (2) Vanwege een nieuwe nevengeul in de Waal bij Nijmegen, wordt hier de bijna tachtig jaar oude Waalbrug met 280 m verlengd. Voor de ruimtelijk gekromde schaalconstructie van deze Verlengde Waalbrug was een complexe ondersteuningsconstructie nodig. Het samenspel tussen de tijdelijke ondersteuning en de definitieve betonconstructie vroeg om de nodige inventiviteit bij de engineering. 20

2 ir. Gertjan Coenen, ir. Bart Slenders Dura Vermeer Beton- en Waterbouw BV 1 Verlengde Waalbrug in aanbouw 2 Dwarsdoorsnede ter plaatse van ondersteuning Meer lezen Het eerste deel van dit artikel over de Verlengde Waalbrug, Een knap staaltje engineering (1), verscheen in Cement 2015/5. Hierin werd het constructief ontwerp van de brug zelf beschreven. Over de houten mallen verscheen het artikel m 2 dubbelgekromde bekisting in Betoniek Standaard 2014/3. Zowel in Cement als Betoniek zijn diverse andere artikelen verschenen over bruggen over de Waal bij Nijmegen, zoals de Promenadebrug, de spoorbrug en de stadsbrug De Oversteek. Deze artikelen zijn beschikbaar op en +22,774 Ø315 HWA brugdek extra langswandjes inspectiedoorgang 1100 x 700 in langswand hamerstuk +14, oplegblokken 7065 MHW / LHW +3,50 oplegging ,000 pijler ,000 De Verlengde Waalbrug is een in het werk gestorte, nagespannen betonnen brug met een totale lengte van circa 280 m en een breedte van circa 34 m. De brug wordt ondersteund door twee landhoofden en drie tussensteunpunten. De massieve pijlers en hamerstukken gaan over in een hol brugdek met in langsrichting vijf tussenliggers en twee randliggers (foto 1 en fig. 2). De brug is in langs- en dwarsrichting voorgespannen. Vanwege de veelvuldig gekromde vormen is ervoor gekozen de brug ter plaatse te storten. Hiertoe is een bekisting met een complexe vorm gerealiseerd uitvullaag onderwaterbeton grind d = x 10 vibrocombipaal Ø610/700, vk380, p.p.n. NAP -17,800-0,750 Tijdelijke ondersteuningsconstructie De diverse onderdelen van de Verlengde Waalbrug hebben ieder een verschillende tijdelijke ondersteuning. De pijlers en hamerstukken zijn in één keer gestort in houten bekistingen. De pijlerbekisting is eenmalig uitgevoerd en voor elke pijler opnieuw gebruikt (foto 3). Voor de drie hamerstukken zijn afzonderlijke bekistingen gerealiseerd vanwege de unieke vorm. Ook de onderschil van het brugdek is ondersteund door een houten bekisting, waarin de dubbel gekromde vorm van het brugdek is verwerkt. De bekisting is opgebouwd uit houten jukken (h.o.h. 500 mm), een houten balkendek en een triplex bekistingshuid. De opbouw van deze bekisting is eerder uitvoerig beschreven in Betoniek Standaard (zie [1] en kader Meer lezen ). De houten bekisting rust via aluminium onderslagen op een stalen ondersteuningsconstructie. Deze constructie draagt de belasting op haar beurt af aan de ondergrond (fig. 4 en foto 5). Uitgangspunten Het ontwerp van de tijdelijke ondersteuning van het dek kende een aantal randvoorwaarden. Zo is in een vroeg stadium de principe-indeling van de stalen ondersteuningspoten vastgesteld, zowel in langs- als dwarsrichting. Deze indeling is afgestemd met de leverancier van de ondersteuning op basis van beschikbaarheid van het materieel. Ook de maximale gebruiksbelasting van 75 kn per verticale staander is meegenomen als randvoorwaarde. De principe-indeling van deze staanders in dwarsrichting van de brug is het vertrekpunt geweest voor het ontwerp van de 21

3 3 Bekisting van de pijler, welke bij elk steunpunt is hergebruikt 4 Opbouw ondersteuningsconstructie 5 Complexe ondersteuningsconstructie 6 De hoogte van de langswanden en kromming varieert over de lengte van de brug 3 onderschil brugdek houten bekisting. Deze had invloed op de verticale krachtsafdracht van de houten bekisting. Aan het eind van de voorontwerpfase, toen de vorm van de brug definitief was vastgelegd, is gestart met de engineering van de houten bekisting. jukken h.o.h. 500 mm onderslag ondersteuning ondergrond + betonplaat Bekisting dek Om met de definitieve vorm van de brug de krachtswerking te bepalen in de houten bekisting, is deze gedetailleerd gemodelleerd in het pakket Scia Engineer. De gehele opbouw van de ondersteuningsconstructie is meegenomen: de bekistingshuid, de onderslagen, de stalen ondersteuning en de onderliggende grond. Ook de bouwfasering is in de modellering meegenomen. Eerst is de onderschil gestort, daarna de langs- en dwarswanden en afsluitend het dek. Om betrouwbare uitkomsten te genereren, zijn materiaal- en grondstijfheden gevarieerd. Deze modellering is uitgevoerd voor een deel van de brug. Bij de overspanning met de hoogste langswanden was de verwachting dat de meeste belasting op de ondersteuningsconstructie werd gegenereerd (fig. 6). Van deze overspanning is de helft in langsrichting en de helft in dwarsrichting gemodelleerd (fig. 7 en 8). 4 In de vorm van de Verlengde Waalbrug schuilt een verborgen kracht, die de nodige invloed heeft op de ondersteuningsconstructie. Door de stijve onderschil wordt de bijkomende belasting 22

4 5 uit de betonstorten niet alleen in dwarsrichting verdeeld over de ondersteuning. Doordat de onderschil zich door de gekromde vorm als een relatief stijve ligger gedraagt, wordt de bijkomende belasting ook in langsrichting afgedragen aan de reeds verharde betonconstructie van het hamerstuk. De onderschil vormt na het storten en verharden immers een constructieve verbinding met dat hamerstuk. Hoe dichter bij het steunpunt, hoe meer bijkomende belasting direct wordt afgedragen naar de hamerstukken (fig. 9). Deze bijkomende belasting is meegenomen in de engineering van de definitieve constructie (deel 1 van dit artikel [3]). Op basis van de diverse modellen, vanaf het storten van de onderschil tot en met het storten van het dek, is op basis van de hieruit volgende resultaten de houten bekisting voor het volledige brugdek berekend en de productie gestart. Stalen ondersteuning Vervolgens is de aandacht gericht op het bepalen van de kracht in de stalen ondersteuning. Hiertoe is het volledige brugdek gemodelleerd, van landhoofd tot landhoofd (fig. 10 en 11). Vanwege de uitstekende koppeling met Excel en de eerder 6 h = 4 m h = 6 m h = 7 m h = 8 m h = 2 m kromming laag, wand laag kromming hoog, wand hoog 23

5 7 Modellering bekisting en ondersteuning 8 Bovenaanzicht brug met geel gearceerd het deel dat is gemodelleerd in Scia Engineer 9 Verdeling van belastingafdracht naar de ondersteuning en het hamerstuk als functie van de afstand ten opzichte van het hamerstuk opgedane goede ervaringen met dit pakket, is hier gebruikgemaakt van AxisVM. De verende werking van de houten bekisting, de stalen ondersteuning en onderliggende grond zijn in Excel omgerekend naar één verticale veer ter plaatse van iedere stalen ondersteuningspoot (fig. 12). Dit waren zo n 4500 stuks in totaal. Voor iedere poot gold een verschillende stijfheid. Zonder het hele model te beschrijven, is gebruikgemaakt van driehoekige 2D-schaalelementen om de kromming van het model juist te beschrijven. veld 1-2 veld 2-3 veld 3-4 veld De productietijd van deze bijzondere brug bestrijkt alle seizoenen (zomer 2014 t.m. lente 2015). Onder andere door de temperatuursinvloeden en de lengte van de brug, zijn grote verplaatsingen in langsrichting van de brug te verwachten. Deze moeten worden gevolgd door ondersteuningsconstructie. Door de gekromde vorm van de brug wordt bij een opgelegde verkorting de tijdelijke ondersteuningsconstructie nog extra belast wanneer deze uit één stuk zou worden gemaakt. Doordat het middelste steunpunt een vast steunpunt is, ontstaan bij de uiteinden van de brug grote verplaatsingen (fig. 13). Het toepassen van vier stortstroken die in het laatste stadium worden aangestort, voorkomt deze extra belasting en beperkt de vervorming die door de ondersteuningsconstructie moet worden gevolgd (fig. 14). Hiervoor is het volledige AxisVMmodel in vijf stukken opgedeeld De vijf separate modellen zijn vervolgens uitgebreid met de per gedeelte verschillende stortvolgorden. Deze zijn gedetailleerder uitgevoerd dan bij de modellering van de houten bekisting. Een stapsgewijze opbouw in 24 separate modellen was hierin geen uitzondering. In deze opbouw zijn ook de temperatuursverandering en de stijfheid van het afkoelende jonge beton meegenomen om de gevolgen voor de belasting op de ondersteuning te bepalen. Ook zijn deze modellen gebruikt om het effect van een variatie van de stortvolgorde op de belasting op de ondersteuning inzichtelijk te krijgen. 5 m 20 m 35 m afdracht last beton/ondersteuning doorsnede % / % De uit de modellen volgende belastingen op de stalen ondersteuning overschreden lokaal de maximale gebruikswaarde van 75 kn. Op de betreffende plaatsen is de ondersteuning aangepast door het toepassen van meer verticale staanders. Doordat er staanders zijn toegevoegd, werd voldaan aan de maximaal toelaatbare verticale belasting. De stijfheid nam lokaal toe, maar de uiteindelijke toename door de extra staanders was minimaal ten opzichte van de originele situatie met slechts één staander. Verder is de houten bekisting ter plaatse specifiek gecontroleerd op deze hogere last. Aanpassingen van de houten bekisting bleken niet noodzakelijk. Zoals eerder aangegeven, was de verwachting dat bij de hoge wanden de belasting op de ondersteuning het hoogst zou zijn. Echter doordat in de velden met lage wanden de kromming 24

6 10 Modellering brugdek ten behoeve van stalen ondersteuning 11 Bovenaanzicht brug met geel gearceerd het deel dat is gemodelleerd in AxisVM 12 De verende werking van de houten bekisting, de stalen ondersteuning en onderliggende grond zijn als één verticale veer gemodelleerd 13 Vergelijking invloed temperatuurbelasting tussen brug met (a) horizontale vorm, (b) boogvorm en (c) boogvorm met stortstroken 14 Positie stortstroken 1 / K bekisting + 1 / K ondersteuning 10 + veld 1-2 veld 2-3 veld 3-4 veld / K grond 1 / K totaal van de onderschil lager was (fig. 6), was hier de afdracht naar het steunpunt ook lager en was dus de belasting op de ondersteuning hoger. 13a Ontwerp stalen ondersteuning Op basis van de uit de modelleringen volgende belastingen, is vervolgens de stalen ondersteuningsconstructie uitgedetailleerd. Hierbij zat de uitdaging niet zozeer in het afdragen van de optredende kracht, maar meer in het verkrijgen van voldoende stabiliteit. De opgelegde vervormingen uit temperatuur in zowel langs- als dwarsrichting zouden bij een traditionele opbouw van de ondersteuning, met toepassen van schoorvakken, zorgen voor te grote krachten in de ondersteuning. Gezocht is naar een oplossing waarbij deze vervormingen niet leiden tot grote krachten en er toch voldoende horizontale stabiliteit bestaat. Dit resulteerde in het toepassen van een rollende oplegging in de langsrichting van de onderslagen, in de gaffels van de stalen ondersteuning (fig. 15a). Deze laten vervorming van de bovenliggende betonnen constructie toe zonder dat grote krachten in de ondersteuning ontstaan. 13b 13c veld 1-2 veld 2-3 veld 3-4 veld Bij een traditioneel ontwerp zou ook in dwarsrichting de opgelegde vervorming worden verhinderd. Hier is de oplossing gevonden in het geconcentreerd toepassen van een horizontale vasthoudconstructie. Hiertoe zijn in het hart van het brugdek voor iedere rij ondersteuningspoten stalen jukken toegepast (fig. 15c)

7 15 Detailleringen ten behoeve van stabiliteit en vrije vervorming ondersteuningsconstructie 15a rolletjes toegevoegd tussen onderslag en gaffel 15b ongesteunde lengte gaffel vergroot 15c Om de rest van de stalen ondersteuning in dwarsrichting voldoende slap te laten reageren op de opgelegde vervormingen, is de ongesteunde lengte van de gaffel met 0,5 m vergroot ten opzichte van de traditionele opbouw (fig. 15b). bijgedragen aan een efficiënt en veilig ontwerp voor zowel de brug als de ondersteuningsconstructie. Mede daardoor rijden er sinds 22 juni 2015 auto s over de nieuwe brug en is de regio een ijkpunt rijker als het gaat om oeververbindingen. Ervaringen bij de uitvoering Tijdens de uitvoering zijn de vervormingen van de betonconstructie op diverse locaties gemeten. Deze kwamen goed overeen met de vooraf voorspelde waarden. Ook bleek de stalen ondersteuningsconstructie op de gewenste plaatsen voldoende slap om de vervormingen te kunnen volgen zonder grote krachtsontwikkeling. De bijzondere vorm van de brug heeft in de uitvoering niet alleen voor uitdagingen gezorgd in de tijdelijke ondersteuningsconstructie. Ook het storten van het beton was complex. Zo was de helling van deze vorm met name bij de steunpunten zo groot, dat hier een tegenkist aan de binnenzijde nodig was. Begrip De Verlengde Waalbrug heeft dankzij de unieke vorm gezorgd voor diverse ontwerptechnische en uitvoeringstechnische uitdagingen. Bij het zoeken naar oplossingen was het vooral belangrijk het gedrag van de vorm te leren begrijpen. Dat heeft P PROJECTGEGEVENS project Verlengde Waalbrug opdrachtgever Gemeente Nijmegen architect Zwarts & Jansma Architecten aannemer Bouwcombinatie i-lent, bestaande uit Dura Vermeer Divisie Infra BV en Ploegam BV leverancier mallen Verhoeven Timmerfabriek Nederland leverancier ondersteuningsconstructie Matemco LITERATUUR 1 Verhoeven, P., m 2 dubbelgekromde bekisting. Betoniek Vakblad 2014/3. 2 Groeningen, E. van, Giesen, R., Vallen en opstaan. Betoniek Vakblad 2015/2. 3 Luttikholt, A., Schoutens, P., Claassen, W., Een knap staaltje engineering (1). Cement 2015/5. 26

Bijzonder ontwerp en bodemopbouw vragen om slimme oplossingen Verlengde Waalbrug. Een knap staaltje engineering

Bijzonder ontwerp en bodemopbouw vragen om slimme oplossingen Verlengde Waalbrug. Een knap staaltje engineering Bijzonder ontwerp en bodemopbouw vragen om slimme oplossingen Verlengde Waalbrug Een knap staaltje engineering 12 ir. Arjan Luttikholt, ir. Pieter Schoutens, ir. Wouter Claassen Witteveen+Bos 1 1 De Verlengde

Nadere informatie

m dubbelgekromde bekisting

m dubbelgekromde bekisting auteur Peter Verhoeven Verhoeven Timmerfabriek Nederland Complexe vormen van Verlengde Waalbrug in Nijmegen gerealiseerd met prefab houten mallen 2 12 000 m dubbelgekromde bekisting projectgegevens project

Nadere informatie

Kwartaalvergadering Ruimte voor de Waal Nijmegen te Lent op donderdag 15 januari 2015

Kwartaalvergadering Ruimte voor de Waal Nijmegen te Lent op donderdag 15 januari 2015 blad 1 van 4 Kwartaalvergadering Ruimte voor de Waal Nijmegen te Lent op donderdag 15 januari 2015 Op donderdag 15 januari 2015 werd er middags een bezoek gebracht aan het project Ruimte voor de Waal Nijmegen

Nadere informatie

De uitdagingen van een integraal constructie

De uitdagingen van een integraal constructie 1 Zes integraal kunstwerken in de N421 tussen Houten en de A12 De uitdagingen van een integraal constructie Voor een verbeterde ontsluiting vanuit Houten is tussen de Rondweg Houten en de A12 de N421 gerealiseerd.

Nadere informatie

Revisiehistorie Revisie Datum Status Wijzigingen

Revisiehistorie Revisie Datum Status Wijzigingen Revisiehistorie Revisie Datum Status Wijzigingen 1.0 05 02 2016 TER GOEDKEURING Eerste uitgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 1.1 Doel van dit document... 1 1.2 Objectbeschrijving... 1 1.3 Gerelateerde

Nadere informatie

Beton Promenadebrug Nijmegen gestort en afgewerkt onder hoek van 27

Beton Promenadebrug Nijmegen gestort en afgewerkt onder hoek van 27 auteur Edwin van Groeningen i-lent / Dura Vermeer, Richard Giesen Cementbouw Beton Promenadebrug Nijmegen gestort en afgewerkt onder hoek van 27 Vallen en opstaan Vanwege de geknikte dwarsdoorsnede van

Nadere informatie

Frisse lucht voor de eerste Coentunnel

Frisse lucht voor de eerste Coentunnel auteur Ton Peters Dura Vermeer Beton en Waterbouw BV Renovatie vraagt rigoureuze aanpassingen in betonconstructies oude Coentunnel Frisse lucht voor de eerste Coentunnel 1 Tijdelijke stempelconstructie

Nadere informatie

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen)

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen) Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V. Dr. Schaep manstraat 284 2032 GS Haarlem Postbus 4906 2003 EX Haarlem Tel.: 023-5431999 Fax: 023-5316448 Email: pbt.haarlem@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

kolom mogelijk Prefab-betonkolom ZNA Cadix in Antwerpen vervangen vanwege vorstschade

kolom mogelijk Prefab-betonkolom ZNA Cadix in Antwerpen vervangen vanwege vorstschade auteur John van Asten Safe Prefab-betonkolom ZNA Cadix in Antwerpen vervangen vanwege vorstschade Steigersysteem m kolom mogelijk Door flinke vorstschade tijdens de bouw moest een zware prefab-betonkolom

Nadere informatie

Versterking koker brug bij Heteren. Oplossing gevonden in combinatie externe voorspanning en staalconstructie. thema

Versterking koker brug bij Heteren. Oplossing gevonden in combinatie externe voorspanning en staalconstructie. thema 1 Oplossing gevonden in combinatie externe voorspanning en staalconstructie IABSE-congres 2013 Dit artikel is gebaseerd op de paper Reinforcing concrete box girder bridges with external post-tensioning

Nadere informatie

Geen beperkingen in prefab

Geen beperkingen in prefab Infra Geen beperkingen in prefab Haitsma Beton produceert een grote diversiteit aan prefab betonnen elementen voor kunstwerken in de infra. Er is keuze uit een groot aantal standaard doorsneden, maar wij

Nadere informatie

Botsbelasting op slanke fietsbrug

Botsbelasting op slanke fietsbrug 1 Trekbanden Sophiabrug dragen belasting af aan landhoofden Botsbelasting op slanke fietsbrug In het Sophiapark in Hendrik-Ido-Ambacht is een slanke betonnen fiets-/voetgangersbrug gerealiseerd die is

Nadere informatie

Pontsteiger te Amsterdam Voor en Door Staalconstructeurs

Pontsteiger te Amsterdam Voor en Door Staalconstructeurs Pontsteiger te Amsterdam 30-11-2017 Voor en Door Staalconstructeurs 30-11-2017 Voor en Door Staalconstructeurs 1 30-11-2017 Voor en Door Staalconstructeurs 2 Pontsteiger te Amsterdam 30-11-2017 Inhoud

Nadere informatie

scheve platen puntlasten temperatuur dwarscontractiecoëfficiënt verende ondersteuningen

scheve platen puntlasten temperatuur dwarscontractiecoëfficiënt verende ondersteuningen scheve platen puntlasten temperatuur dwarscontractiecoëfficiënt verende ondersteuningen COMMISSIE VOOR UITVOERING VAN RESEARCH INGESTELD DOOR DE BETONVEREN IGI NG ONDERZOEKINGSCOMMISSIES (1973) COMMISSIE

Nadere informatie

Tangent & Bypass Mechelen

Tangent & Bypass Mechelen Tangent & Bypass Mechelen Technische Voorstelling Ir. B. De Pauw 13.10.2016 Concrete Day Bart De Pauw Overzicht By-pass 13.10.2016 Concrete Day 2016 Bart De Pauw 2 Karakteristiek: strakke bundeling spoorby-pass

Nadere informatie

Rijksmuseum: Overzicht toelaatbare belastingen op daken

Rijksmuseum: Overzicht toelaatbare belastingen op daken ONDERWERP Rijksmuseum Amsterdam: Nieuwe deursparing auditorium/foyer gebied DATUM 21-04-2017 VAN Pieter Timmerman - ARCADIS AAN Rijksmuseum Amsterdam KOPIEN Dieneke Grimmelius ARCADIS KENMERK 079385833-A

Nadere informatie

Bekistingconstructies

Bekistingconstructies 1 2 3 4 ondersteunings constructies bekisting vertikaal vloerbekisting en speciale bekistingen uitvoering + bijkomende voorzieningen Cursus Betonvereniging 9-1-1 Theorie Praktijk voorbeelden, foto s Case

Nadere informatie

Productontwikkeling 3EM

Productontwikkeling 3EM Vragen Productontwikkeling 3EM Les 8 Sterkteleer (deel 1) Zijn er nog vragen over voorgaande lessen?? Paul Janssen 2 Doel van de sterkteleer Berekenen van de vereiste afmetingen van constructieonderdelen

Nadere informatie

Veelvlakkige portalen

Veelvlakkige portalen 1 De Noord/Zuidlijn en de Nieuwe Leeuwarderweg worden bij Station Buikslotermeerplein bovengronds gedragen door 28 betonnen portalen. De engineering was uiterst complex. Juist om schijnzekerheid te voorkomen,

Nadere informatie

Breedplaatvloeren. In het werk gestorte vloeren. Alu-Flex vloerbekisting TITAN Concurrerend en flexibel.

Breedplaatvloeren. In het werk gestorte vloeren. Alu-Flex vloerbekisting TITAN Concurrerend en flexibel. Breedplaatvloeren In het werk gestorte vloeren Alu-Flex vloerbekisting TITAN Concurrerend en flexibel. Grote werkvrijheid ronde vormen en uitsparingen worden met de Alu-Flex vloerbekisting TITAN flexibel

Nadere informatie

Schöck Isokorb type QS 10

Schöck Isokorb type QS 10 Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type 10 Inhoud Pagina Bouwkundige aansluitsituaties 152 Afmetingen 153 Kopplaat staalconstructie/bijlegwapening 154 Capaciteiten/Voegafstanden/Inbouwtoleranties 155 Inbouwhandleiding

Nadere informatie

Twee schuine kokerbruggen

Twee schuine kokerbruggen thema 1 Brug N279 bestaat uit twee nagenoeg identieke tweecellige kokerbruggen Twee schuine kokerbruggen Nabij de zuidelijke aansluiting van de nieuwe Zuid-Willemsvaart op het bestaande kanaal, wordt Brug

Nadere informatie

Middels deze mail geven wij een korte toelichting op het project Groot Onderhoud en versterking Maasbrug Roermond.

Middels deze mail geven wij een korte toelichting op het project Groot Onderhoud en versterking Maasbrug Roermond. Toelichting Betreft Toelichting werkzaamheden Maasbrug t.b.v. APV-geluid Ons kenmerk ROE000 Datum 8 februari 2013 Behandeld door De heer R. Peeten Middels deze mail geven wij een korte toelichting op het

Nadere informatie

Standaard bruggensysteem maakt toepassing van UHSB voor kleine bruggen haalbaar. UHSB voor kleinschalige bruggen

Standaard bruggensysteem maakt toepassing van UHSB voor kleine bruggen haalbaar. UHSB voor kleinschalige bruggen Standaard bruggensysteem maakt toepassing van UHSB voor kleine bruggen haalbaar UHSB voor kleinschalige bruggen 34 3 2015 UHSB voor kleinschalige bruggen 1 ir. Rogier van Nalta Pieters Bouwtechniek BV

Nadere informatie

Constructieve interactie

Constructieve interactie thema 1 Complexe vormen OV-Terminal Arnhem zorgen voor gecompliceerde krachtswerking Constructieve interactie De bouw van de OV-Terminal in Arnhem is op dit moment in volle gang. Het project wordt gekenmerkt

Nadere informatie

RIBBHSO1c les 1. Draagconstructies in :» Staal» Hout

RIBBHSO1c les 1. Draagconstructies in :» Staal» Hout RIBBHSO1c les 1 Draagconstructies in :» Staal» Hout Doel van dit vak: Beginselen leren van construeren in staal en hout Hoe doen we dat: Theorielessen Opdracht Bespreking van de resultaten van de opdracht

Nadere informatie

Fietsen over de Zuid-Willemsvaart. Nieuwe fietsbrug sluit aan op brug in Bruistensingel over Zuid-Willemsvaart. thema

Fietsen over de Zuid-Willemsvaart. Nieuwe fietsbrug sluit aan op brug in Bruistensingel over Zuid-Willemsvaart. thema thema 1 Nieuwe fietsbrug sluit aan op brug in Bruistensingel over Zuid-Willemsvaart Fietsen over de Zuid-Willemsvaart Om het fietsverkeer vanaf Rosmalen naar s-hertogenbosch (door Fietsersbond uitgeroepen

Nadere informatie

Bij de aanleg van de ring zijn voor de verkeerswegen twee soorten brugconstructies gebruikt:

Bij de aanleg van de ring zijn voor de verkeerswegen twee soorten brugconstructies gebruikt: 1. FASERING IN HOOFDLIJNEN Zie tekst Maarten Moers 2. BOUWEN BINNEN BESTAANDE BRUGGEN De twee binnenste Ringland-tunnels, bestemd voor stedelijk verkeer, passen perfect tussen de pijlers van de bestaande

Nadere informatie

Bruggen Portfolio bruggen

Bruggen Portfolio bruggen Bruggen Portfolio bruggen www.pietersbouwtechniek.nl Projecten Fietsbruggen Delftlanden, Emmen Verkeersbrug Delftlanden, Emmen Brug De Weerdsprong, Venlo Brug De Tanerij, Zwolle Brug Stad van de Zon, Heerhugowaard

Nadere informatie

waterval in vuren entreegebouw keukenhof lisse De dakconstructie is het opvallendste onderdeel van het nieuwe entreegebouw van de Keukenhof.

waterval in vuren entreegebouw keukenhof lisse De dakconstructie is het opvallendste onderdeel van het nieuwe entreegebouw van de Keukenhof. waterval in vuren entreegebouw keukenhof lisse De dakconstructie is het opvallendste onderdeel van het nieuwe entreegebouw van de Keukenhof. Door een nauwe samenwerking tussen Mecanoo en IMd Raadgevende

Nadere informatie

Portfolio Bruggen. www.pietersbouwtechniek.nl

Portfolio Bruggen. www.pietersbouwtechniek.nl www.pietersbouwtechniek.nl Portfolio Bruggen Al 40 jaar passie voor constructies. Wij kunnen u in alle stadia van een project adviseren. Een greep uit de producten waarmee we u van dienst kunnen zijn:

Nadere informatie

Allround ondersteuningen

Allround ondersteuningen Layher Allround systeemsteiger: Traditionele kopspindel / badding ondersteuningen 01-04-2012 Allround ondersteuningen Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. Inhoud: Pagina Inleiding 3 I Allround staanderbelasting

Nadere informatie

Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus

Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus Hoofdstuk 1 : Krachten, spanningen en rekken Voorbeeld 1.1 (p. 11) Gegeven is een vakwerk met twee steunpunten A en B. Bereken de reactiekrachten/momenten

Nadere informatie

Speciale aandacht voor productie, transport en montage 68 m lange liggers. brugliggers. Ze konden onmogelijk over de weg worden ver-

Speciale aandacht voor productie, transport en montage 68 m lange liggers. brugliggers. Ze konden onmogelijk over de weg worden ver- auteurs Pieter de Boer Mozes en de Boer, Wil Glissenaar Mammoet, Jasper Doornbos Haitsma Beton B.V. Speciale aandacht voor productie, transport en montage 68 m lange liggers Ponton vervoert brugliggers

Nadere informatie

Overzicht van in Nederland verkrijgbare vloersystemen

Overzicht van in Nederland verkrijgbare vloersystemen Overzicht van in Nederland verkrijgbare vloersystemen dec. 2000 Voor de gehanteerde begrippen en voor verdere informatie wordt verwezen naar het boek Jellema, deel 9, dictaat 'Draagconstructies-Basis,

Nadere informatie

Rapportage code: Datum: 29 april Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping

Rapportage code: Datum: 29 april Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping Rapportage code: 13831 Datum: 29 april 2016 Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping Datum: 29 april 2016 Referentie: htj/kos Code: 13831 Blad:

Nadere informatie

De Kroon te Den Haag. Atriumoverkapping

De Kroon te Den Haag. Atriumoverkapping De Kroon te Den Haag Atriumoverkapping In het Wijnhavenkwartier in Den Haag, gelegen tussen Centraal Station en het Spui, is in 2011 naast de nieuwe ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, op de

Nadere informatie

Verticale stad aan de Maas

Verticale stad aan de Maas De Rotterdam wordt omschreven als een verticale stad. Het complex verrijst aan de Wilhelminakade op de Kop van Zuid. Met drie torens van elk 150 m hoog, voorzien van woon-, kantoor-, hotel-, parkeer- en

Nadere informatie

Draagconstructies in staal, hout en beton Module ribbc024z Opleiding: Bouwkunde / Civiele techniek 5 e semester deeltijd. Week 05

Draagconstructies in staal, hout en beton Module ribbc024z Opleiding: Bouwkunde / Civiele techniek 5 e semester deeltijd. Week 05 Week 05 Theorie: Staal - liggers 1 van 24 M.J.Roos 7-1-2007 Voorbeeld 2 knik 2 van 24 M.J.Roos 7-1-2007 3 van 24 M.J.Roos 7-1-2007 4 van 24 M.J.Roos 7-1-2007 5 van 24 M.J.Roos 7-1-2007 6 van 24 M.J.Roos

Nadere informatie

Artikel / Parametrisch ontwerpen en rekenen. Een hype of de toekomst?

Artikel / Parametrisch ontwerpen en rekenen. Een hype of de toekomst? Artikel / Parametrisch ontwerpen en rekenen Een hype of de toekomst? De manier waarop gebouwen ontworpen worden is in de basis al heel lang hetzelfde. Veranderingen in de werkwijze van constructeurs gaan

Nadere informatie

: Gemeente Apeldoorn / A. Dijkhuizen - Teammanager Bovenwijks Beheer en G. Zwols Technisch Beheerder Kunstwerken Team Bovenwijks

: Gemeente Apeldoorn / A. Dijkhuizen - Teammanager Bovenwijks Beheer en G. Zwols Technisch Beheerder Kunstwerken Team Bovenwijks NOTITIE Opdrachtgever : Gemeente Apeldoorn / A. Dijkhuizen - Teammanager Bovenwijks Beheer en G. Zwols Technisch Beheerder Kunstwerken Team Bovenwijks Datum : 27 februari 2017 Onderwerp Betreft Projectcode

Nadere informatie

Ronde owb-vloer met staalvezels

Ronde owb-vloer met staalvezels Ontwerp bouwput voor diepste parkeergarage van Nederland Ronde owb-vloer met staalvezels De parkeergarage Lammermarkt, aan de rand van het centrum in Leiden, is de diepste garage van Nederland. Het realiseren

Nadere informatie

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging Tabel 4 Brandwerendheidseisen met betrekking tot bezwijken (zie Bouwbesluit tabellen V) bouwconstructie brandwerendheidseis (min.) bouwconstructie waarvan bet bezwijken l~idt tot bet onbruikbaar worden

Nadere informatie

Berekeningsnota vo KW 020

Berekeningsnota vo KW 020 AS Berekening Berekeningsnota vo KW 020 Revisie 1.0 Auteur M. van der Woude Controleur A. Gholizadeh Citeertitel abj 000179 +: KW 020 Constructief ontwerp nvt BL-1C va VRIJGEGEVEN VOOR IMPLEMENTATIE P.

Nadere informatie

Definitief Ontwerp (DO)

Definitief Ontwerp (DO) ADVIESBURO BEKENDAM & PARTNER B.V. constructeurs woning- en utiliteitsbouw Definitief Ontwerp (DO) De bijgevoegde constructieschema s zijn ter overname op de bouwkundige bestektekeningen van de constructie.

Nadere informatie

Betonlateien voorgespannen

Betonlateien voorgespannen Betonlateien voorgespannen met of zonder waterhol S = stortzijde onafgewerkt Artikelcode b h Gew. BL 100.60M of Z 100 60 14 kg/m 1 BL 100.83M of Z 100 83 20 kg/m 1 BL 100.114M of Z 100 114 27 kg/m 1 BL

Nadere informatie

SAMEN STERKER BOUWEN. BEDRIJFSPRESENTATIE Hendriks groep bv

SAMEN STERKER BOUWEN. BEDRIJFSPRESENTATIE Hendriks groep bv SAMEN STERKER BOUWEN BEDRIJFSPRESENTATIE Hendriks groep bv. 2017-02 ALTIJD IN GOEDE VORM DE BESTE IN VORMVASTE MALLEN Hendriks precon is uw innovatieve partner voor stalen prefab betonmallen en infra bekistingen

Nadere informatie

Uw alles-in-één-hand prefab-partner

Uw alles-in-één-hand prefab-partner Uw alles-in-één-hand prefab-partner Begane grond Verdieping Voorraad Holle wand Massieve wanden Dat bouwt sneller, efficiënter en dus winstgevender! VEEL PRAKTISCHE VOORDELEN geïntegreerd reken- en tekenwerk

Nadere informatie

Detaillering Porotherm Eco-Brick

Detaillering Porotherm Eco-Brick Detail 1 Aansluiting op een vloer in een skelet Als een warmtewand van Porotherm Eco-Brick in een betonskelet wordt toegepast, dient de detaillering hierop te zijn aangepast. Het toepassen van een glijlaag

Nadere informatie

5 PRODUCTEN 5.3 SYSTEEMVLOEREN

5 PRODUCTEN 5.3 SYSTEEMVLOEREN PRODUCTEN.3 SYSTEEMVLOEREN RIBBENVLOER Een ribbenvloer is een vrijdragende systeemvloer van geprefabriceerde vloerelementen die in de lengterichting (overspanningsrichting) van ribben zijn voorzien. Ook

Nadere informatie

Variantenstudie versterking Scheffersplein

Variantenstudie versterking Scheffersplein Variantenstudie versterking Scheffersplein Iv-Infra b.v. i Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Objectnummer opdrachtgever: 108021 Project: Variantenstudie versterking Scheffersplein Projectnummer: INPA110670

Nadere informatie

Flexvloer. Inhoud presentatie. Inleiding Doelstelling Dwarskrachtcapaciteit Stijfheid Conclusies Aanbevelingen

Flexvloer. Inhoud presentatie. Inleiding Doelstelling Dwarskrachtcapaciteit Stijfheid Conclusies Aanbevelingen Flexvloer Onderzoek naar de constructieve aspecten van een nieuw vloersysteem Henco Burggraaf Presentatie DOV 31 oktober 6 Inhoud presentatie capaciteit 2 1 Flexvloer Nieuw vloersysteem met netwerk van

Nadere informatie

Notitie hoofdconstructeur

Notitie hoofdconstructeur INGENIEURSBUREAU A. PALTE B.V. VALKENBURG AAN DE GEUL DOCUMENT: 420077-RAP-002 PAGINANUMMER 1. Notitie hoofdconstructeur De hoofdconstructeur van het gebouw heeft in een notitie opgesteld bij het rapport.

Nadere informatie

Complexe constructie

Complexe constructie 45-49 Jobsveem:45-49 18-02-09 09:53 Pagina 45 Complexe constructie van glas en staalkabels De door Glasimpex uit Vlaardingen gemaakte glas - gevel van het woongebouw Jobsveem te Rotterdam kende veel ontwerptechnische

Nadere informatie

Ruimte voor de Waal Leo Zwang 3 maart 2016

Ruimte voor de Waal Leo Zwang 3 maart 2016 Ruimte voor de Waal Leo Zwang 3 maart 2016 Inhoud presentatie Bijdragen van Fugro aan i-lent Deel 1: Advies / ontwerp Deel 2: Monitoring / informatiesysteem 2 Wat is Ruimte voor de Rivier? Aanleiding 3

Nadere informatie

Aandachtspunten voor ontwerp, ondersteuningsconstructies en planning

Aandachtspunten voor ontwerp, ondersteuningsconstructies en planning Bekistingen Inleiding Aandachtspunten voor ontwerp, ondersteuningsconstructies en planning ir. Niki Cauberg, WTCB Technologisch Adviseur niki.cauberg@bbri.be Inleiding: basisaspecten Bekistingsontwerp

Nadere informatie

Uit de gesprekken met de aannemers is het volgende naar voren gekomen ten aanzien van de constructie.

Uit de gesprekken met de aannemers is het volgende naar voren gekomen ten aanzien van de constructie. Uit de gesprekken met de aannemers is het volgende naar voren gekomen ten aanzien van de constructie. Algemeen: Op de tekeningen staat ook een aanbouw (bijkeuken) en veranda aan de achterzijde van de woning.

Nadere informatie

Holle Wand Massieve Wand SV-vloeren

Holle Wand Massieve Wand SV-vloeren Producten Holle Wand Massieve Wand SV-vloeren Holle Wand Product en toepassing Het Alvon Holle Wand element bestaat uit twee geprefabriceerde schillen die door middel van tralieliggers met elkaar verbonden

Nadere informatie

Renovatie 8 Stalen Bruggen

Renovatie 8 Stalen Bruggen Renovatie 8 Stalen Bruggen Algemene presentatie Brug bij Ewijk Inhoud RWS / Project Renovatie Bruggen Renovatie Tacitusbrug (Brug bij Ewijk A50) Introductie Wat behelst de renovatie? Volgorde werkzaamheden

Nadere informatie

Stabiliteit uit staal en beton

Stabiliteit uit staal en beton 1 Direct naast het Centraal Station van Almere is in 2006 begonnen met de ontwikkeling van L Hermitage. Dit complex drie torens met circa 90 000 m 2 kantoorruimte en een parkeergarage met 1500 parkeerplaatsen

Nadere informatie

Groot- en kleinverhuur-accommodatie en productie Ondersteuningsmaterieel: PAL-20 ondersteuning Cat. nr. Omschrijving Gewicht

Groot- en kleinverhuur-accommodatie en productie Ondersteuningsmaterieel: PAL-20 ondersteuning Cat. nr. Omschrijving Gewicht Ondersteuningsmaterieel: PAL-20 ondersteuning Cat. nr. Omschrijving Gewicht Pal-20 Ondersteuningstoren 3402 Pal-raam 75 x 136 cm 9,5 kg 3404 Voetraam 75 x 136 cm 9,0 kg (werkende breedte 136 cm) 3406 Pal-raam

Nadere informatie

Memo. Berend Feddes. Simon Duivenvoorde april 2005

Memo. Berend Feddes. Simon Duivenvoorde april 2005 Memo Dienst Beheer Infrastructuur afdeling Technisch Specialistisch Onderhoud Aan Berend Feddes Van Telefoonnummer Datum Simon Duivenvoorde 0182-62 22 82 21 april 2005 Betreft Korte notitie met aandachtspunten

Nadere informatie

Rapportage Code: V Trapsparingen Atrium Procore Berekening deel A: Sterkteberekening verdieping 8 t.b.v. trapsparing

Rapportage Code: V Trapsparingen Atrium Procore Berekening deel A: Sterkteberekening verdieping 8 t.b.v. trapsparing Rapportage Code: V16001-029 Trapsparingen Atrium Procore Berekening deel A: Sterkteberekening verdieping 8 t.b.v. trapsparing Datum: 16 juni 2016 Referentie: haa / kos Code: V16001-029 Projectgegevens

Nadere informatie

Tussentoets 2 Mechanica 4RA03 17 oktober 2012 van 9:45 10:30 uur

Tussentoets 2 Mechanica 4RA03 17 oktober 2012 van 9:45 10:30 uur Tussentoets 2 Mechanica 4RA03 7 oktober 20 van 9:45 0:30 uur De onderstaande balkconstructie bestaat uit een horizontale tweezijdig ingeklemde (bij punten A en D) rechte balk met een lengte van m die zowel

Nadere informatie

DAKELEMENTEN (TT) IN VOORGESPANNEN BETON

DAKELEMENTEN (TT) IN VOORGESPANNEN BETON 5 DAKELEMENTEN (TT) IN VOORGESPANNEN BETON Dakelementen in voorgespannen beton (TT) 5 Algemene beschrijving De TT-dakelementen in voorgespannen beton worden gevormd door 3 ribben met een tussenafstand

Nadere informatie

Ingenieurskunst in de Uithoflijn

Ingenieurskunst in de Uithoflijn thema 1 Nieuwe tramverbinding tussen Utrecht Centraal en De Uithof Ingenieurskunst in de Uithoflijn Het aantal reizigers tussen Utrecht Centraal en De Uithof aan de oostzijde van Utrecht groeit de komende

Nadere informatie

EEM goed alternatief voor staafwerkmodellen. Inleiden krachten in betondoorsnede

EEM goed alternatief voor staafwerkmodellen. Inleiden krachten in betondoorsnede 1 EEM goed alternatief voor staafwerkmodellen Inleiden krachten in betondoorsnede 64 2 2016 Inleiden krachten in betondoorsnede ing. Bart Vosslamber MSEng RC Heijmans Infra 1 Voorspanningskabels foto:

Nadere informatie

AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / Fax: 0(032) 9 /

AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / Fax: 0(032) 9 / AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / 381.61.01 Fax: 0(032) 9 / 381.61.00 http://www.afixgroup.com BEREKENIINGSNOTA STEIGER EN 12810 2N SW12 / 257 H2 A - LA WERKHOOGTE = 38,,50 M Berekeningsnota

Nadere informatie

Nieuwbouw paardenstal dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Gewichts-, sterkte- en stabiliteitsberekening. 13 mei 2014

Nieuwbouw paardenstal dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Gewichts-, sterkte- en stabiliteitsberekening. 13 mei 2014 Hulsberg Pagina 2 / 12 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 3 1.1 Normen & Voorschriften 3 1.2 Materialen 4 1.3 Ontwerpcriteria 4 1.4 Betondekking 4 1.5 Belastingen 5 1.6 Stabiliteit 6 1.7 Vervormingseisen 6

Nadere informatie

BK1043 - Rekenvoorbeeld

BK1043 - Rekenvoorbeeld BK1043 - Rekenvoorbeeld Inhoud 1. Algemeen berekeningschema... 2 2. Belasting omrekenen van kn/m 2 naar kn/m 1 ligger... 3 2.1. Gegeven... 3 2.2. Gevraagd... 3 2.3. Uitwerking... 3 3. Ligger op 2 steunpunten

Nadere informatie

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Leiden Ringweg Oost Bouwfasering Sumatrabrug Opdrachtgever Gemeente Leiden Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Utrecht, 10 mei 2012 Definitief

Nadere informatie

Koetshuis te Hoog-Keppel

Koetshuis te Hoog-Keppel Project Koetshuis te Hoog-Keppel Ordernummer 9039 Opdrachtgever Transfer Solution Rapportnummer 001 Omschrijving Fase Verbouwing van het Koetshuis op de Ulenpas te Hoog-Keppel Uitvoeringsgereed ontwerp

Nadere informatie

Belastingtabellen lateien Samenwerkend

Belastingtabellen lateien Samenwerkend Samenwerkend Uitgangspunten: Beton C35/45 E' b = 33 kn/mm 2 Voorspanstaal Fep 1670 E p = kn/mm 2 Metselwerk E' m = kn/mm 2 Gemiddelde druksterkte steen = 22 N/mm 2 Representatieve druksterkte mortel =

Nadere informatie

PRODUCT. BROCHURE dehoop-pekso.nl. Combinatievloer. flexibel vloersysteem. uw ruwbouw totaalleverancier

PRODUCT. BROCHURE dehoop-pekso.nl. Combinatievloer. flexibel vloersysteem. uw ruwbouw totaalleverancier PRODUCT BROCHURE dehoop-pekso.nl Combinatievloer flexibel vloersysteem uw ruwbouw totaalleverancier Combinatievloer flexibel en doeltreffend vloersysteem Flexibele begane grondvloer De Combinatievloer

Nadere informatie

BA DETAILS & BA STAALSTAAT

BA DETAILS & BA STAALSTAAT BA -04-01-DETAILS & BA-05-01-STAALSTAAT Tekening Details & Staalstaat - - - Getekend Gerard Burger, Annemarie Moen Formaat A3 Status Definitief Projectgegevens Projectnummer 09.038-LUMC-SIR Opdrachtgever

Nadere informatie

Schöck Isokorb type D

Schöck Isokorb type D Schöck Isokorb type Inhoud Pagina Toepassingsvoorbeelden 84 Productbeschrijving 85 Bovenaanzichten 86 apaciteitstabellen 87-92 Rekenvoorbeeld 93 Bijlegwapening 94 Inbouwhandleiding 95-96 hecklist 97 Brandwerendheid

Nadere informatie

PLAAT SLEUF GROEP 1: BRUGGEN. bruggen van deze groep doorsnijden de aanloophellingen

PLAAT SLEUF GROEP 1: BRUGGEN. bruggen van deze groep doorsnijden de aanloophellingen 41 GROEP 1: BRUGGEN aliseerd) bruggen van deze groep doorsnijden de aanloophellingen immers steeds bepalend geweest voor de hoogteligging van de boven- van de eerste groep wordt in de verf gezet door bij

Nadere informatie

Sluis met enkele draaideuren

Sluis met enkele draaideuren thema 1 Het sluitstuk van de Zuid-Willemsvaart: Sluis Empel Sluis met enkele draaideuren De omlegging van de Zuid-Willemsvaart bevat twee nieuwe sluiscomplexen: Hintham en Empel. Van deze twee sluizen

Nadere informatie

Vraagstuk 1 (18 minuten, 2 punten)

Vraagstuk 1 (18 minuten, 2 punten) P.C.J. Hoogenboom OPMERKINGEN : Het tentamen bestaat uit 4 bladzijden. : Alle studiemateriaal en aantekeningen mogen tijdens het tentamen worden geraadpleegd. : Na afloop kunt u de uitwerking vinden op

Nadere informatie

Bruggen & viaducten. Romein Beton B.V. Postbus 11, 6669 ZG Dodewaard +31 (0)

Bruggen & viaducten. Romein Beton B.V. Postbus 11, 6669 ZG Dodewaard +31 (0) Bruggen & viaducten Romein Beton B.V. Postbus 11, 6669 ZG Dodewaard +31 (0)488 41 71 11 verkoop@romein.nl www.romein.nl Complete lijn prefab betonnen bruggen en viaducten Nederland is een land van water.

Nadere informatie

Piekresultaten aanpakken op platen in Scia Engineer

Piekresultaten aanpakken op platen in Scia Engineer Piekresultaten aanpakken op platen in Scia Engineer Gestelde vragen en antwoorden 1. Kan er ook een webinar gegeven worden op het gebruik van een plaat met ribben. Dit voorstel is doorgegeven, en al intern

Nadere informatie

Belastingproeven PVC stellingkasten

Belastingproeven PVC stellingkasten TNO-rapport TNO-034-DTM-2010-04905 Belastingproeven PVC stellingkasten Van Mourik Broekmanweg P.O. Box 49 2600 AA Delft The Netherlands www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866 30 10 wegwijzer@tno.nl

Nadere informatie

Meesterproef met onderzoek en ontwerp verbreding bestaand betonnen kunstwerk. Verbreding kokerbrug Holendrecht

Meesterproef met onderzoek en ontwerp verbreding bestaand betonnen kunstwerk. Verbreding kokerbrug Holendrecht 1 Meesterproef met onderzoek en ontwerp verbreding bestaand betonnen kunstwerk Verbreding kokerbrug Holendrecht 18 8 2017 Verbreding kokerbrug Holendrecht ing. Roland Snelders PMSE Heijmans Infra 1 Montage

Nadere informatie

Nieuwbouw 46 startersappartementen Constructieve Uitgangspunten Bouwaanvraag

Nieuwbouw 46 startersappartementen Constructieve Uitgangspunten Bouwaanvraag Pieters Bouwtechniek Vlietsorgstraat 15 2012 JB Haarlem 023-5431999 Postbus 4906 2003 EX Haarlem pbt.haarlem@pieters.net www.pietersbouwtechniek.nl Nieuwbouw 46 startersappartementen Constructieve Uitgangspunten

Nadere informatie

Schöck Isokorf type KS

Schöck Isokorf type KS Schöck Isokorf type 20 Schöck Isokorf type 1 Inhoud Pagina Bouwkundige aansluitsituaties - 5 Afmetingen 6-7 Capaciteiten/Stellen staalconstructie/inbouwtoleranties 8 Detaillering (opwaartse krachten)/voegafstanden

Nadere informatie

Verbouwing Kasteel Hackfort aan de Baakseweg 8 te Vorden

Verbouwing Kasteel Hackfort aan de Baakseweg 8 te Vorden Verbouwing Kasteel Hackfort aan de Baakseweg 8 te Vorden order P7070 NOTITIE: CONSTRUCTIEVE VISIE EN UITGANGSPUNTEN CONFORM MOR ARCHITECT Verlaan & Bouwstra architecten Badhuisstraat 2 4132 BR VIANEN VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 Schöck Isokorb type 1 Inhoud Pagina Bouwkundige aansluitsituaties 138-139 Afmetingen 10 Kopplaat staalconstructie 11 Capaciteiten/Stellen staalconstructie/inbouwtoleranties 12 Capaciteiten

Nadere informatie

Schöck Isokorb type D

Schöck Isokorb type D Inhoud Pagina Toepassingsvoorbeelden 86 Productbeschrijving 87 Bovenaanzichten 88 apaciteitstabellen 89-97 Rekenvoorbeeld 98 Bijlegwapening 99 Inbouwhandleiding 100-101 hecklist 102 Brandwerendheid 32-33

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN GEVEN INVULLING AAN DE SAMENWERKING UTRECHT, 21 APRIL J.TRUIJENS S. SCHOENMAKERS L. RANSIJN M.

OPEN STANDAARDEN GEVEN INVULLING AAN DE SAMENWERKING UTRECHT, 21 APRIL J.TRUIJENS S. SCHOENMAKERS L. RANSIJN M. OPEN STANDAARDEN GEVEN INVULLING AAN DE SAMENWERKING UTRECHT, 21 APRIL 2016 2006 2014 Informatie management Hamburgermodel REGIE Hamburgermodel Uitwisselen van informatie Uitwisselen van informatie Opzetten/

Nadere informatie

Vijf bouwlagen in vijftien maanden

Vijf bouwlagen in vijftien maanden ir. Jan Henri Snetselaar RC Konstruktieburo Snetselaar BV 1 Kantoorgebouw Van Veen Advocaten, Ede 1 Verkorting ontwerp- en bouwtijd kantoorpand Ede door 3D-BIM Vijf bouwlagen in vijftien maanden Tussen

Nadere informatie

Combinatie staalvezels en traditionele wapening in keldervloeren Groninger Forum. Hybride beton in vrijdragende vloeren

Combinatie staalvezels en traditionele wapening in keldervloeren Groninger Forum. Hybride beton in vrijdragende vloeren 1 Combinatie staalvezels en traditionele wapening in keldervloeren Groninger Forum Hybride beton in vrijdragende vloeren 52 42014 ing. Michael Menting ir. Miriam Molenwijk ABT 1 Artist s impression Groninger

Nadere informatie

Plan Den Briel Bedrijven Verzamel Gebouw Papendrecht

Plan Den Briel Bedrijven Verzamel Gebouw Papendrecht Pagina 1 van 9 Plan Den Briel Bedrijven Verzamel Gebouw Papendrecht Opdrachtgever: Gemeen Werknummer: W173 Datum rapport: 15 december 2014 Documentstatus versie datum status auteur 1 15-12-2014 definitief

Nadere informatie

Nieuwbouw Bio-massa Opslag Schagen, Constructieve uitgangspunten

Nieuwbouw Bio-massa Opslag Schagen, Constructieve uitgangspunten Pieters Bouwtechniek Vlietsorgstraat 15 2012 JB Haarlem 023-5431999 Postbus 4906 2003 EX Haarlem pbt.haarlem@pieters.net www.pietersbouwtechniek.nl Nieuwbouw Bio-massa Opslag Constructieve uitgangspunten

Nadere informatie

Optimalisatie van ondersteuningsconstructies en breedplaatvloeren

Optimalisatie van ondersteuningsconstructies en breedplaatvloeren Optimalisatie van ondersteuningsconstructies en breedplaatvloeren De juiste combinatie door integrale benadering Uitkomsten uitgebreide studie VOBN, STIPB, VSB Cor de Bruijn - Buro OP+ Tilburg - TU/e Uitvoeringstechiek

Nadere informatie

Funderingen, balken en draagvloeren voor beginners

Funderingen, balken en draagvloeren voor beginners Funderingen, balken en draagvloeren voor beginners Inleiding Een (stabiliteits)ingenieur beter vroeg dan laat? Inhoudsopgave Funderingen Type funderingen Waarom en hoe bewapenen? Balken en kolommen Betonbalken

Nadere informatie

Constructie als dienaar van dynamiek

Constructie als dienaar van dynamiek beton in beeld Congrescentrum MICX met een onderdanige maar vernuftig gemaakte draagstructuur Constructie als dienaar van dynamiek De typische complexe en dynamische Libeskind-vormentaal van het nieuwe

Nadere informatie

KANAALPLAATVLOER PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN

KANAALPLAATVLOER PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN 5 5 PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN KANAALPLAATVLOER Een kanaalplaatvloer is een vrijdragende systeemvloer met een rechthoekige doorsnede, die van holle kanalen is voorzien. De vloer wordt soms ook wel holle

Nadere informatie