Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CK Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij Willem-lexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. llen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: lzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is om een aantal taken van het Zorginstituut Nederland over te laten gaan naar het CK; Zo is het, dat Wij, de fdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: RTIKEL I De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd: In artikel 1 wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel aa door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: bb. het CK: het CK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige rtikel 9a wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste en tweede lid wordt «Het Zorginstituut» vervangen door: Het CK. 2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende: 4. Het CK is bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens van de verzekeringsplichtige, bedoeld in het eerste lid, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze paragraaf. kst ISSN s-gravenhage 2015 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 1

2 5. Het CK is de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, in het vierde lid. C D E rtikel 9b wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «het Zorginstituut» vervangen door: het CK. 2. In het vierde lid wordt «Het Zorginstituut» vervangen door: Het CK. 3. In het vijfde lid wordt «het Zorginstituut» vervangen door: het CK. rtikel 9c wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «het Zorginstituut» vervangen door: het CK. 2. In het derde lid wordt «het Zorginstituut» vervangen door: het CK. rtikel 9d wordt als volgt gewijzigd: 1. In dat artikel wordt «het Zorginstituut» telkens vervangen door: het CK. 2. In het tweede lid wordt «Het Zorginstituut» vervangen door: Het CK. 3. In het vijfde lid, wordt «dat instituut» telkens vervangen door: het CK. 4. In het zevende lid wordt «het vierde lid van dat artikel» vervangen door: het derde lid van dat artikel. F In artikel 18c, eerste lid wordt «het Zorginstituut» vervangen door: het CK. G rtikel 18d wordt als volgt gewijzigd: 1. In dat artikel wordt «het Zorginstituut» telkens vervangen door: het CK. H I 2. In het eerste lid wordt «dat instituut» vervangen door: het CK. In artikel 18e wordt het Zorginstituut vervangen door: het CK. rtikel 18f wordt als volgt gewijzigd: Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 2

3 1. In dat artikel wordt «Het Zorginstituut» telkens vervangen door: Het CK. 2. In dat artikel worden «het Zorginstituut» en «dat instituut» telkens vervangen door: het CK. J rtikel 18g wordt als volgt gewijzigd: 1. «Het Zorginstituut» wordt telkens vervangen door «Het CK» en «het Zorginstituut» wordt telkens vervangen door: het CK. 2. Onder vernummering van het derde lid en het vierde lid tot het vijfde lid en het zesde lid worden twee leden ingevoegd, luidende: 3. Het CK is bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens van de in de artikelen 18c, eerste lid, en 18e bedoelde personen, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze afdeling en artikel 34a. 4. Het CK is de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, in het derde lid. K L 3. In het zesde lid (nieuw) wordt «dat college» vervangen door: het CK. rtikel 34a wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid, wordt: «Het Zorginstituut» vervangen door: Het CK. 2. Het vierde lid, vervalt. an artikel 35 wordt een lid toegevoegd, luidende: 5. Het CK verwerkt uit de administratie, bedoeld in het eerste lid, het burgerservicenummer van een verzekerde en de zorgverzekeraar waarbij die verzekerde verzekerd is, ten behoeve van de uitvoering van de in paragraaf 2.4 en paragraaf 3.3 aan hem opgedragen taken. M In artikel 37, vierde lid, wordt «het Zorginstituut» vervangen door: het CK en het Zorginstituut. N Het opschrift van hoofdstuk 6 komt te luiden: Hoofdstuk 6 Zorginstituut en overige taken en bevoegdheden van het CK O Het opschrift van paragraaf 6.2 komt te luiden: Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 3

4 Paragraaf 6.2. Taken en bevoegdheden van het Zorginstituut, voor zover niet elders geregeld en overige taken en bevoegdheden van het CK P rtikel 69 wordt als volgt gewijzigd: 1. In dit artikel wordt «het Zorginstituut» telkens vervangen door «het CK» en wordt «Het Zorginstituut» telkens vervangen door: Het CK. 2. In het tweede lid wordt «in het eerste, twaalfde en dertiende lid» vervangen door: in het eerste, veertiende en vijftiende lid. 3. In het vierde lid wordt «uit het eerste, twaalfde en dertiende lid» vervangen door: uit het eerste, veertiende en vijftiende lid. 4. In het vijfde lid, wordt «dat instituut» vervangen door: het CK. 5. Onder vernummering van het zevende tot en met dertiende lid tot negende tot en met vijftiende lid worden twee leden ingevoegd, luidende: 7. Het CK is bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens van de personen, bedoeld in eerste, veertiende en vijftiende lid, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dit artikel. 8. Het CK is de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, in het zevende lid. 6. In het twaalfde lid (nieuw) wordt «in het negende lid» vervangen door: in het elfde lid. 7. In het dertiende lid (nieuw) wordt «in het negende lid» vervangen door: in het elfde lid. Q rtikel 70 wordt als volgt gewijzigd: 1. «Het Zorginstituut» wordt telkens vervangen door «Het CK» en wordt «het Zorginstituut telkens vervangen door: het CK. 2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende: 13. Het CK is bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens van de gemoedsbezwaarde, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dit artikel. 14. Het CK is de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, in het dertiende lid. R In artikel 88, eerste lid, wordt «het college van burgemeester en wethouders,» vervangen door: het college van burgemeester en wethouders, het CK,. S In artikel 89, tweede lid wordt «het Zorginstituut dan wel van de zorgautoriteit» vervangen door: het Zorginstituut, het CK dan wel van de zorgautoriteit. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 4

5 T In artikel 91, eerste lid wordt «Het Zorginstituut en de zorgautoriteit» vervangen door: Het CK, het Zorginstituut en de zorgautoriteit. U In artikel 92, eerste lid wordt «het Zorginstituut» vervangen door: het Zorginstituut of het CK. V rtikel 93 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het tweede lid wordt «en het Zorginstituut» vervangen door:, het CK en het Zorginstituut. 2. In het derde lid wordt «, het Zorginstituut,» vervangen door:, het CK, het Zorginstituut,. RTIKEL II rtikel van de Wet langdurige zorg komt te luiden: rtikel Het CK is belast met: a. de vaststelling en de inning van de eigen bijdragen, bedoeld in artikel 3.2.5; b. de vaststelling en inning van de eigen bijdragen, bedoeld in artikel van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; c. het namens een WLZ-uitvoerder of het Zorginstituut, verrichten van betalingen aan zorgaanbieders, welke de WLZ-uitvoerders of het Zorginstituut, uit hoofde van de uitvoering van deze wet verschuldigd zijn; d. de taken met betrekking tot de maatregelen gericht op verzekering van onverzekerden, bedoeld in paragraaf 2.4 van de Zorgverzekeringswet; e. de heffing en inning van de bestuursrechtelijke premie, bedoeld in artikel 18d of artikel 18e van de Zorgverzekeringswet; f. de verstrekking van de bijdrage, bedoeld in artikel 34a van de Zorgverzekeringswet; g. de taken, bedoeld in artikel 69 van de Zorgverzekeringswet, en h. de taken met betrekking tot de gemoedsbezwaarden, bedoeld in artikel 70 van de Zorgverzekeringswet. RTIKEL III De Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd: rtikel wordt als volgt gewijzigd: 1. In het tweede lid worden «het Zorginstituut» en «Dat instituut» vervangen door: het CK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg, onderscheidenlijk Het CK. 2. In het vierde lid wordt «het Zorginstituut» vervangen door: het CK. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 5

6 3. Er worden twee leden toegevoegd, luidende: 8. Het CK is bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens van de persoon, bedoeld in het eerste lid, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dit artikel. 9. Het CK is de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, in het achtste lid. rtikel wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid worden «het Zorginstituut» en «Dat instituut» vervangen door: het CK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg onderscheidenlijk Het CK. 2. In het tweede lid wordt «Het Zorginstituut» vervangen door: Het CK. 3. Er worden twee leden toegevoegd, luidende: 3. Het CK is bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens van de persoon, bedoeld in artikel 3.1.2, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dit artikel. 4. Het CK is de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, in het derde lid. RTIKEL IV In artikel 5, tweede lid, van de Wet op de zorgtoeslag, wordt «het Zorginstituut Nederland, bedoeld in de Zorgverzekeringswet» en «dat instituut» vervangen door: het CK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg onderscheidenlijk het CK. RTIKEL V In artikel 17, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel k door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: l. het CK. RTIKEL VI De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd: In artikel 90, tweede lid, onderdeel h, wordt «het College zorgverzekeringen» vervangen door: het Zorginstituut. In artikel 123 en in artikel 124 wordt «het Zorginstituut» vervangen door: het CK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 6

7 RTIKEL VII De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt als volgt gewijzigd: In artikel 34, derde lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: d. ten behoeve van de uitvoering van de bij de Zorgverzekeringswet aan het CK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg opgedragen taken. rtikel 54, derde lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. In onderdeel d, wordt «het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet» vervangen door: het CK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige 2. In onderdeel o, wordt «bedoeld in artikel 48 van de lgemene Wet ijzondere Ziektekosten» vervangen door: genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige RTIKEL VIII De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd: In artikel 45, eerste lid, onderdeel d, wordt «het Zorginstituut Nederland, door: het CK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige In artikel 48, eerste lid, onderdeel d, wordt «het Zorginstituut Nederland, door: het CK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige RTIKEL IX De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt als volgt gewijzigd: In artikel 45, eerste lid, onderdeel d, wordt «het Zorginstituut Nederland, door: het CK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 7

8 In artikel 48, eerste lid, onderdeel d, wordt «het Zorginstituut Nederland, door: het CK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige RTIKEL X De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: In artikel 64, eerste lid, onderdeel d, wordt «het Zorginstituut Nederland, door: het CK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige In artikel 67, eerste lid, onderdeel d, wordt «het Zorginstituut Nederland, door: het CK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige RTIKEL XI De lgemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd: 1. In artikel 2 van bijlage 2 komt de zinsnede met betrekking tot de Zorgverzekeringswet te luiden: Zorgverzekeringswet: voor zover het betreft een beschikking op grond van artikel 34a of een besluit van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of van het Zorginstituut Nederland met uitzondering van: a. een beschikking op grond van artikel 122a; b. een beschikking jegens een persoon die behoort tot het personeel van het Zorginstituut Nederland. 2. In artikel 4 van bijlage 2 wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: Wet langdurige zorg: artikel en artikel In artikel 9 van bijlage 2 wordt in de zinsnede met betrekking tot de Wet langdurige zorg «met uitzondering van een besluit van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport» vervangen door: met uitzondering van een esluit van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een beschikking op grond van artikel of RTIKEL XII 1. Het CK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg, stelt een persoon, die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet als ambtenaar in de zin van artikel 1 van de mbtenarenwet bij het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet in dienst is, en in verband met die inwerkingtreding naar het CK overgaat, aan als ambtenaar in de zin van artikel 1 van de mbtenarenwet. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 8

9 2. Op een persoon als bedoeld in het eerste lid is artikel 15 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen van overeenkomstige toepassing. De bevoegdheden die zijn neergelegd in de in dat artikel bedoelde rechtspositieregels, met uitzondering van de aan Ons dan wel de aan Onze Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegekende bevoegdheden tot het stellen van regels, worden uitgeoefend door het CK. Voor zover in die regels is bepaald dat bevoegdheden worden uitgeoefend met medebetrokkenheid van Onze Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, worden deze bevoegdheden uitgeoefend met medebetrokkenheid van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. RTIKEL XIII 1. Een beschikking die het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet op grond van artikel 9b, artikel 9c, artikelen 18d tot en met 18g, artikel 34a, artikel 69 of artikel 70 van de Zorgverzekeringswet, van artikel of artikel van de Invoeringsen aanpassingswet Zorgverzekeringswet, heeft genomen, geldt als een beschikking van het CK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige 2. Een verzoek gericht aan het Zorginstituut Nederland, om een beschikking te nemen op grond van artikel 9b, artikel 9c, artikelen 18d tot en met 18g, artikel 34a, artikel 69 of artikel 70 van de Zorgverzekeringswet, artikel of artikel van de Invoeringswet- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet, wordt beschouwd als te zijn gericht tot het CK. 3. ij het Zorginstituut Nederland aanhangige bezwaarschriften ingesteld tegen een door dat instituut op grond van artikel 9b, artikel 9c, artikelen 18d tot en met 18g, artikel 34a, artikel 69 of artikel 70 van de Zorgverzekeringswet, artikel of artikel van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet genomen beschikking, gaan in de staat waarin zij zich bevinden, over naar het CK. 4. Een beslissing die het Zorginstituut Nederland op bezwaar tegen een beschikking op grond van artikel 9b, artikel 9c, artikelen 18d tot en met 18g, artikel 34a, artikel 69 of artikel 70 van de Zorgverzekeringswet, artikel of artikel van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet, heeft genomen, geldt als een beslissing van het CK. 5. In een beroep ingesteld tegen een door het Zorginstituut Nederland op grond van artikel 9b, artikel 9c, artikelen 18d tot en met 18g, artikel 34a, artikel 69 of artikel 70 van de Zorgverzekeringswet, artikel of artikel van de Invoeringswet- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet, genomen beschikking, treedt het CK in de plaats van dat instituut zonder dat daarvoor betekening nodig is met aanwijzing van een gemachtigde. 6. Het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing op een ingesteld hoger beroep. RTIKEL XIV 1. rchiefbescheiden van het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, betreffende zaken met betrekking tot toepassing van de artikelen 9a tot en met 9d, de artikelen 18d tot en met 18g, artikel 34a, artikel 69 of artikel 70 van de Zorgverzekeringswet, artikel of artikel van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet, die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet nog niet zijn afgedaan, worden overgedragen aan het CK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg, voor Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 9

10 zover zij niet overeenkomstig de rchiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats. 2. In zaken met betrekking tot toepassing van de artikelen 9a tot en met 9d, de artikelen 18d tot en met 18g, artikel 34a, artikel 69 of artikel 70 van de Zorgverzekeringswet, artikel of artikel van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet, waarin voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet aan de Nationale ombudsman is verzocht een onderzoek te doen dan wel de Nationale ombudsman een onderzoek heeft ingesteld naar een gedraging die kan worden toegerekend aan het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, treedt het CK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg, op dat tijdstip als bestuursorgaan in de zin van de Wet Nationale ombudsman in de plaats van het Zorginstituut. RTIKEL XV Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 10

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 35 044 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere wetten in verband met het controleren van de verzekeringsplicht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 561 Wet van 7 november 2011 tot wijziging van de lgemene Wet ijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 130 Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de veiligheid op school

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 130 Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 196 Wijziging van de lgemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 699 Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 990 Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 726 fschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 30 097 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 097 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 617 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 194 Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 767 Wijziging van de lgemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging van de

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. T W E E D E K M E R D E R S T T E N - 2 G E N E R L Vergaderjaar 2012-2013 33 *** Voorstel van wet van het lid isschop tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs ES, de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 812 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 017 Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 995 Voorstel van wet van de leden Leijten, ruins Slot en Ploumen tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Leijten, ruins Slot en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 707 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018 2019 34 857 Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 893 Invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018 2019 35 093 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 357 Wijziging van de Ziektewet, van het urgerlijk Wetboek en van enkele andere wetten in verband met het meldingsproces van een werknemer bij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 598 Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 645 Wet van 22 december 2011, houdende intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars 0 Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 490 Wet van 15 november 2007, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 454 Wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning (Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 218 Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de lgemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 440 (R 1990) Wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 227 Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 598 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de stichting

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 318 Wet van 23 augustus 2016, houdende wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete 0 Wij Willem-lexander,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 852 (R2023) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 555 Wet van 12 december 2007, houdende wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 497 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang

Nadere informatie

Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, in verband met verduidelijking van het toepassingsbereik van de koopregels van titel 7.

Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, in verband met verduidelijking van het toepassingsbereik van de koopregels van titel 7. Wijziging van de oeken 6 en 7 van het urgerlijk Wetboek, in verband met verduidelijking van het toepassingsbereik van de koopregels van titel 7.1 W VOORSTEL VN WET Wij Willem-lexander, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 255 Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet loonbelasting 1964

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 061 Wijziging van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen in verband met het opnemen van een grondslag voor de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 333 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 894 Uitbreiding en wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de uitvoering van de verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 383 Wijziging van enkele wetten als gevolg van de uitbreiding van de sociale verzekeringsplicht voor personen die werkzaam zijn op het Nederlands

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 862 Voorstel van wet van het lid isschop tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs ES, de Wet op de expertisecentra,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 325 Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 809 anpassing van LNV-wetgeving in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 32 150 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 356 Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 131 Wet van 12 maart 2014 tot aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van

Nadere informatie

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Vergaderjaar

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Vergaderjaar TWEEDE KMER DER 2 STTEN-GENERL Vergaderjaar 2010-2011 32 767 Wijziging van de lgemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging van de leeftijd

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 318 Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 542 Wet van 3 december 2009 tot wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Wij

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 257 Wijziging van het urgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 519 (R2071) Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 943 Wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 268 Wet van 8 juni 2016 tot wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 106 Wet van 1 maart 2014 tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 626 Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 726 Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018-2019 34 956 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 325 Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 618 Wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 300 Wet van 24 juni 2004 tot wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de lgemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 195 Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio s GEWIJZIGD VOORSTEL VN WET 28 september 2010

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 150 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 661 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs ES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 214 Wet van 23 april 2003 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van het ministerie van Financiën, teneinde wetstechnische gebreken

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 67 Wet van 13 december 2000, houdende wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 846 Wijziging van de lgemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 375 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal erste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 011 Wijziging van een aantal wetten op het terrein van de scheepvaart in verband met de reorganisatie van de inspectiefunctie binnen het Ministerie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 133 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2010) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 969 Wijziging van enkele wetten op het terrein van de scheepvaart in verband met een wijziging in de benaming van de inspectiefunctie binnen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 9 Wet van 23 december 2010 tot wijziging van enkele wetten als gevolg van de uitbreiding van de sociale verzekeringsplicht voor personen die

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 614 Wijziging van de lgemene wet bestuursrecht, de Dienstenwet en enige andere wetten ter vastlegging van uitzonderingen op de toepasselijkheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 726 Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met wijziging van de instroom in de wachtgeldfondsen alsmede enkele andere wijzigingen in de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 656 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet primair onderwijs ES in verband met maatregelen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 451 Wet van 21 november 2015 tot wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018 2019 35 022 Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wet van houdende wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 337 Wijziging van de lgemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige andere wetten Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2013-2014 33 757 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 635 esluit van 28 november 2006, houdende wijziging van een aantal besluiten in verband met de invoering van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 453 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 412 Wet van 11 juni 1998 tot wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 683 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 375 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 967 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 551 Wet van 27 november 2008 tot wijziging van de ekendmakingswet en enkele andere wetten in verband met de elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 358 (R2065) Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN FKONDIGINGSLD VN SINT MRTEN Jaargang 2014 No. 18 esluit van de 21 ste januari 2014 tot afkondiging van de Rijkswet van 18 december 2013 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 846 Voorstel van wet van het lid Markuszower tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van minimumstraffen bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 352 Voorstel van wet van de leden Vermeij, Koopmans en Neppérus tot aanvulling van de lgemene wet bestuursrecht met een regeling voor herstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 913 Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet in verband met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 732 Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 238 Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 393 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging

Nadere informatie

Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van onder andere de Wet arbeid en zorg (Wet Babyverlof)

Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van onder andere de Wet arbeid en zorg (Wet Babyverlof) TWEEDE KMER DER 2 STTEN-GENERL Vergaderjaar 2010-2011 32 659 Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van onder andere de Wet arbeid en zorg (Wet abyverlof) Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 162 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met een herziening van de opleiding van rechters

Nadere informatie