DE SCHADEAFHANDELING IN GRONINGEN EN HET VERTROUWEN IN DE OVERHEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE SCHADEAFHANDELING IN GRONINGEN EN HET VERTROUWEN IN DE OVERHEID"

Transcriptie

1 DE SCHADEAFHANDELING IN GRONINGEN EN HET VERTROUWEN IN DE OVERHEID Conferentie BZK / PCMO UITGEPRAAT OF IN GESPREK? Den Haag, 28 September 2017

2 Inhoud Vertrouwen en Governance Bestuur of Rechter? Toekomstige Organisatie Conclusies 2

3 Eerst enkele feiten 1100 aardbevingen Dicht ad oppervlakte (3 km diep) In het betrokken gebied wonen mensen Aug 2012 eind maart 2017 ruim schadeclaims Aardgasbaten 286 miljard (schatting) Baten NAM 28 miljard (schatting) Schadevergoeding (aug eind maart 2017) 481 miljoen schadevergoeding, waarvan 315 miljoen (65%) schadeherstel 166 miljoen (35%) rapporten Voorts 478 miljoen waardevermeerdering, leefbaarheid Samen 0,3% van de gasbaten (schatting) NAM heeft wsl vergelijkbaar bedrag besteed 3

4 Eerst enkele casus Stoppen met het bedrijf. Schuldsanering als bottom line Bureaucratie Waar is mijn schoorsteen gebleven? Overspannen De buren wel, ik niet. Berusting Schade na schade, zelfs na verhuizing 4

5 Vertrouwen en Governance 5

6 Vertrouwen Mens als sense-maker Trust Intermenselijke verhouding Eigen keus Spijt Confidence Institutioneel kader Afhankelijkheid Vervreemding Cf mijn bijdrage aan o VAR-preadvies 2012, Tijd voor verandering. Over overgangsrecht, ihbz p o PCMO-bundel 2014, Vertrouwen verdient. Verdiend vertrouwen, BZK 2014, p

7 Beschaamd vertrouwen I 2012 Ontkenning dat gaswinning schade veroorzaakt Na beving te Huizinge verhoging gaswinning Ontkenning van onvoldoende kennis Onduidelijke organisatie (oa Dialoogtafel) 7

8 Governance Eisen Rechtmatigheid Verantwoordelijkheid Transparantie Effectiviteit en Efficiëntie 8

9 Governance Inrichting en uitvoering van bestuur Problematiek leidend Meerdere disciplines Recht niet leidend Mix (pps) van Privaatrecht (NAM / CVW) Bestuursrecht (overheid) 9

10 Governance Risico s Dominantie van politiek en bestuur (EZ, F) Onvoldoende in beeld dat BW en Mbw randvoorwaarde zijn, niet slechts één van de relevante elementen Organisatie pps: gebrek aan transparantie 10

11 11

12 12

13 vergunning (concessie) instemmingsbesluit gaswinning Bestuursrechter RvS Overheid (EZ, SodM, Tcbb) boven de partijen NCG Cie bijz situaties Arbiters Onafh raadsman Best. Stuurgroep Maatsch Stuurgroep Gasberaad, GBB instemmingsbesluit gaswinning - onr: schadeverg - recht: nadeelcomp coulancecompensatie onrechtmatig toezicht WTS Bestuursrechter RvS Waarborgfonds NAM CVW onrechtmatige daad, bw burgerlijke rechter Burgers preventie, mbw 13

14 Huidige positie NCG EZ-functionaris of zbo ogv convenant? Art. 2 Instellingsbesluit 1 mei 2015, Stcrt, ) Er is een Nationaal Coördinator Groningen. 2) De Nationaal Coördinator is onder verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken belast met het bevorderen van de totstandkoming en uitvoering van het Programma Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen. [ ] Besluit minister EZ 26 juni 2015, Stcrt, 18643, houdende wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015, toevoeging onderdeel 10 Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Overheidsdienst Groningen van het Ministerie van Economische Zaken 2015, NCG 23 juli 2015, Stcrt, Geen eigen bevoegdheden om besluiten te nemen 14

15 Bestuursrecht of Privaatrecht? Bevoegdheden, verantwoordelijkheden, normen en procedures lopen door elkaar Protocol Opkoopregeling Bijzondere situaties Wie vertegenwoordigt wie? Wie controleert wie? Verwarring. Zie No 18 april 2016, nr. 2016/035: Spaghetti-bestuur 15

16 16

17 NCG Geheim wetsvoorstel NCG krijgt eigen bevoegdheden om besluiten te nemen Mbt schadeafhandeling? Mbt versterking Mbt subsidieverlening (waardevermeerdering)? Blijft ondergeschikt aan minister (met instructiebevoegdheid ex 10:22 Awb) Dus geen echte zbo Ook adviserende rol mbt privaatrecht NAM? Denk aan opkoopregeling 22 september 2017 negatief advies RvS 17

18 Laatste situatie (tot 31 maart 12 u) NAM bepaalt procedure (protocol) en criteria (handboek) CVW uitvoeringsorganisatie NAM Cie bijzondere situaties, Instellingsbesluit 22 april 2016, Stcrt, 22183, ogv Wet vergoedingen adviescolleges en commissies: reis- en verblijfkosten voor rekening Staat Idem Arbiter aardbevingsschade, Instellingsbesluit 22 april 2016, Stcrt, Onafhankelijk raadsman, ingesteld door EZ NCG overlegt met en adviseert aan Geen bestuursorganen privaatrecht 18

19 Beschaamd vertrouwen II Voorjaar 2017 Onduidelijke organisatie (pps) Vaak moeten terugkomen van eerdere opvattingen Niet in acht nemen rapporten OVV NAM slager die eigen vlees keurt Staat die afschuift naar NAM Zwakke expertiserapportages Versterking komt niet van de grond Rechtsongelijkheid Geheimhoudingsplicht Bewoners vs NAM en EZ Ongelijke partijen Feitelijk geen toegang tot de rechter 19

20 Verbetering: aanpassing 36 Mbw Wet van 21 december 2016, Stb 2016, Onze Minister kan zijn instemming met het opgestelde winningsplan slechts geheel of gedeeltelijk weigeren: a. indien het in het winningsplan aangeduide gebied door Onze Minister niet geschikt wordt geacht voor de in het winningsplan vermelde activiteit om reden van het belang van de veiligheid voor omwonenden of het voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan [ ] Kan-bepaling Enige schade is wettelijk aanvaardbaar License to damage 20

21 Verbetering: omkering bewijsvermoeden 6:177a BW Per 1 januari 2017 Onmiddellijke ipv eerbiedigende werking, dus ook van toepassing op schade die al bekend is bij inwerkingtreding 6:177a Materiële schade ivm Groningenveld Niet meer alleen effectgebied Niet meer vast te stellen bij ministeriële regeling Overigens was omkering ogv jurisprudentie al mogelijk 21

22 Bestuur of Rechter 22

23 Bestuur of rechter? Niet alleen rechter, ook bestuur kan recht verschaffen Het gaat inderdaad om recht Geen beleidsvragen 6:177 en 6:162 BW 33 Mbw Burgers hebben tot dusverre wel vertrouwen in rechters en arbiters (oud-rechters) 23

24 Principiële rechterlijke uitspraken Rb Noord-Nederland 2 september 2015, 4185 (WAG ea / NAM) Rb Noord-Nederland 5 oktober 2016, 4402 (Nijhoff) Rb Noord-Nederland 1 maart 2017, 715 (eisers / NAM en Staat) 24

25 Enkele Arbiter-uitspraken 4 juli 2016, 16/2 (Appingedam). de scheur is niet rechtstreeks ontstaan door de schok, doch door een combinatie van de door de beving gewijzigde ondergrond en de veranderde afdracht van krachten van het gebouw aan die gewijzigde ondergrond. 18 juli 2016, 16/8 (Leens). Buren wel erkende schade. Voortschrijdend inzicht zou kunnen, maar is niet aannemelijk gemaakt. 30 augustus 2016, 16/24 (Leens). De schade kan zijn veroorzaakt door cumulatie van meerdere bevingen. CVW heeft meerdere mogelijke oorzaken genoemd, zoals zetting, thermische werking en de constructie van het pand, maar dit onvoldoende onderbouwd. 14 februari 2017, 16/95 (Haren). Het signaleren van andere mogelijkheden (schadeoorzaken) is echter niet voldoende om het bewijsvermoeden te ontzenuwen. 25

26 De Kloof van Struycken Het antagonisme tusschen administratie en volk 26

27 Beschaamd vertrouwen III Doet het bestuur recht? Schadevergoeding schiet niet op Versterking schiet niet op Rijksoverheid verschuilt zich achter NAM EZ wil geen checks and balances Onvoldoende aandacht voor kwaliteit openbaar bestuur BZK ook hier onzichtbaar Probleem wordt klein gehouden Onduidelijke organisatie, bevoegdheden, verantwoording Feitelijk geen borging toegang tot de rechter Rechtsrelativisme 27

28 Toekomstige Organisatie 28

29 Toekomstige situatie Aanloop 31 maart 2017: aankondigingen NCG NAM trekt zich terug uit het schadeproces Er komt een Onafhankelijke Commissie Schade (OCS), die beslist over schadevergoeding (of formeel daarover adviseert aan NCG) 1 juli 2017 OCS, nw protocol en nw handboek Vanaf 31 maart tot 1 juli geen nw aangemelde zaken in behandeling 29

30 Toekomstige situatie Aanloop 13 april 2017: brief minister aan TK (DGBI-DR / ) Schone lei : eenmalig aanbod van max voor C-schades Er komt betere methode voor opname en beoordeling schademeldingen Kwaliteitseisen aan -opnemers en beoordelaars Nwe werkwijze kleine schades De minister stelt OCS in P. 2: Hiermee komen de second opinion en de Arbiter te vervallen, waardoor het proces efficiënter wordt ingericht. 30

31 Toekomstige situatie Aanloop 19 april 2017: brief minister aan TK (DGBI-DR / ) De minister neemt gas terug Met mijn brief aan uw Kamer van 13 april 2017 heb ik niet de indruk willen wekken dat de uitkomst van het traject om te komen tot een nieuwe schadeafhandelingsprocedure op voorhand zou vaststaan. Een nieuwe aanpak zal alleen goed werken als deze breed wordt gedragen. Dit traject is een open proces onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), die de wensen en opvattingen van de betrokken maatschappelijke en bestuurlijke partijen een volwaardige plaats zal geven in een finale afweging. 31

32 Pijlers volgens Regio Verantwoordelijke Staat Profijtbeginsel Zorgplicht Dus niet alles afschuiven naar NAM Rechtvaardige schadebepaling Menselijke maat Onafhankelijkheid Tav NAM Tav EZ Pleidooi voor ruimhartigheid (coulance) Cf Georgina Kuipers & Michiel Tjepkema, Publieke regie in Groningen, NJB 2017, p

33 Knelpunten Inhoudelijk Schade (fysiek, overig materieel, immaterieel) Causaliteit Beperkte zelfredzaamheid Wie voor elk individueel geval ten minste het niveau van het BW wil aanhouden, ontkomt bij een collectieve, grootschalige (bestuurlijke) oplossing niet aan een ruimhartige opstelling NAM houdt vast aan 6:177-aansprakelijkheid (met kleine coulance bij kleine schades, 1500) EZ vooralsnog idem: geen coulance-schil (ter verzachting ongemak, ook voor NAM; immateriële schade) Niet iedereen wordt recht gedaan 33

34 Model NAM CVW Alternatief: (een andere vorm van) een schadefonds of -schap NCG IM IM: onafhankelijk deskundigen (natuurwetenschappen, recht) Beslissend Stelt procedurele en inhoudelijke criteria vast (protocol, handboek, kwaliteitseisen) Beslist ogv deze criteria in individuele gevallen / laat uitvoering over aan CVW (?) Niet bindend voor de burger Arbiter? Facultatieve voorprocedure? Niet bindend voor de burger Rechtbank 34

35 Mogelijke voordelen Rechtmatigheid, oa rechtszekerheid en rechtsgelijkheid Transparantie: juridisch to politiek/bestuurlijk; onafhankelijk tov NAM en overheid Verantwoordelijkheid: idem, idem Effectiviteit en Efficiëntie: laagdrempelig, relatief goedkoop en snel Zie voorts Janet van de Bunt, Het rampenfonds (diss Leiden 2016) 35

36 Aandachtspunten Relatie NCG IM Relatie IM CVW Verplichting Verbindendheid Voorprocedure Privaatrechtelijk of bestuursrechtelijk 36

37 Privaatrechtelijke weg IM Rechtspersoon, overeenkomst of wettelijke regeling Vordering Volgens BW Arbiter Bodembeweging (adviseur, privaatrechtelijke voorprocedure)? Beroep bij Rb Noord-Nederland (aardbevingskamer, civiel) Hoger beroep bij Hof Arnhem-Leeuwarden Cassatieberoep bij HR Evt aangepast burgerlijk procesrecht (griffierecht, pkv) 37

38 Bestuursrechtelijke weg IM Rechtspersoon, wettelijke regeling Awb-besluit (openbaar gezag) Inhoudelijk volgens BW Transformatie van privaatrechtelijke naar bestuursrechtelijke aansprakelijkheid Bezwaar bij IM Beroep bij Rb Noord-Nederland (afd bestuursrecht) Hoger beroep bij RvS Bij combi schadevergoeding en coulance bestuursrecht aangewezen 38

39 Relatie tot versterking 33 Mbw De houder van een vergunning [ ] neemt alle maatregelen die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om te voorkomen dat als gevolg van de met gebruikmaking van de vergunning verrichte activiteiten: [ ] b. schade door bodembeweging wordt veroorzaakt, c. de veiligheid wordt geschaad, [ ]. De vergunninghouder = NAM 39

40 Te maken keuzes Versterken bestaande bouw of nieuwbouw? Welke bouwmethode? In beginsel beslist de eigenaar Maar wat, als versterken veel duurder is dan nieuwbouw? HR 7 mei 2004, AO2786 (gem Den Haag / Van Schravendijk) HR 10 april 2017, 208 (PHR:2016:1123) Monumenten en beeldbepalende panden 40

41 NPR 9998 Nu deskundigenrichtlijn, dus al juridisch van betekenis Straks wettelijke norm in Bouwbesluit Wie betaalt de meerkosten? Nu? Straks? 41

42 Conclusies 42

43 Conclusie Governance Rechtmatigheid Vooralsnog wordt velen geen recht gedaan Bij wie leg je het risico neer? Bij de burger of de overheid? Vooralsnog kiest Rijksoverheid voor het eerste Rechtsrelativisme Verantwoordelijkheid Vooralsnog verschuilt Rijksoverheid zich achter NAM Transparantie Neen Effectiviteit en Efficiëntie Ja vanuit perspectief Rijksoverheid Neen vanuit perspectief burger 43

44 Conclusie Vertrouwen Mens als sense-maker Confidence Institutioneel kader Afhankelijkheid Vervreemding Mensen hadden tav overheid andere verwachtingen: Zij hoort er voor ons te zijn Grote afstand tussen Den Haag en Groningen Rijksoverheid wordt nog minder vertrouwd dan NAM 44

45 Uitgepraat of in Gesprek? Los de problemen op! Niet alleen EZ (F), want kan niet met burgers omgaan Bestuurlijke ruimhartigheid of in gesprek via de rechter Keuze voor het eerste ligt voor de hand: al lange tijd gedoe en ongemak 95% betreft kleine schades (< 5000) Igv van keuze voor gesprek via de rechter: faciliteer dat 45

46 Uitgepraat of in Gesprek? Dialoogtafel was verwarrend. Maar sinds opheffing geen gesprek meer tussen alle stakeholders Praat men op dit moment niet langs elkaar heen, over 2 protocollen? Houd in de gaten dat veel burgers niet zelfredzaam zijn Doe afstand van beroep op verjaring voor alle schade (NAM én EBN / Staat) 46

Minder invloed van het Gasgebouw op de schadeafhandeling: Pleidooi voor een Schadefonds

Minder invloed van het Gasgebouw op de schadeafhandeling: Pleidooi voor een Schadefonds Minder invloed van het Gasgebouw op de schadeafhandeling: Pleidooi voor een Schadefonds Een toekomst zonder de NAM? Conferentie over het aanpassen van het Gasgebouw en het tot 0 afbouwen van de gaswinning

Nadere informatie

AFHANDELING MIJNBOUWSCHADE: EEN ZAAK VAN (PRIVAAT)RECHT

AFHANDELING MIJNBOUWSCHADE: EEN ZAAK VAN (PRIVAAT)RECHT AFHANDELING MIJNBOUWSCHADE: EEN ZAAK VAN (PRIVAAT)RECHT Bijeenkomst op 19 december 2016 Provinciehuis Groningen prof. mr. Herman E. Bröring h.e.broring@rug.nl 1 Governance: Regelaaiern Inrichting en uitvoering

Nadere informatie

Juridische aspecten van gaswinning en schade: recente ontwikkelingen

Juridische aspecten van gaswinning en schade: recente ontwikkelingen faculteit rechtsgeleerdheid staatsrecht bestuursrecht bestuurskunde 22-09-2016 1 Juridische aspecten van gaswinning en schade: recente ontwikkelingen Groninger Gasberaad 1 mei 2017, De Blauwe Schuit, Winsum

Nadere informatie

Recht hebben Recht krijgen

Recht hebben Recht krijgen faculteit rechtsgeleerdheid staatsrecht bestuursrecht bestuurskunde 13-07-2016 1 Recht hebben Recht krijgen Groninger Bodem Beweging 13 juli 2016, Loppersum prof. Herman Bröring h.e.broring@rug.nl Twee

Nadere informatie

Schadevergoeding bij gaswinning: burgerlijke rechter of bestuursrechter? Mr. G.J. (Gert) Visser 24 april 2019

Schadevergoeding bij gaswinning: burgerlijke rechter of bestuursrechter? Mr. G.J. (Gert) Visser 24 april 2019 Schadevergoeding bij gaswinning: burgerlijke rechter of bestuursrechter? Mr. G.J. (Gert) Visser 24 april 2019 VOORAF: Alleen schadevergoeding, geen versterkingsproblematiek Mijn doel: gerustgesteld te

Nadere informatie

Mijnbouwschade Groningen Governance en Schadeafhandeling

Mijnbouwschade Groningen Governance en Schadeafhandeling faculteit rechtsgeleerdheid staatsrecht bestuursrecht bestuurskunde 1 Mijnbouwschade Groningen Governance en Schadeafhandeling Utrecht, 26 november 2016 Juridische Studentendag Open Universiteit Prof.

Nadere informatie

Datum 13 april 2017 Betreft Nieuwe procedure voor afhandeling schades als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld

Datum 13 april 2017 Betreft Nieuwe procedure voor afhandeling schades als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Het wonder van het bewijsvermoeden in een bestuursrechtelijke jas. Prof. mr Peter van Buuren 24 april 2019

Het wonder van het bewijsvermoeden in een bestuursrechtelijke jas. Prof. mr Peter van Buuren 24 april 2019 Het wonder van het bewijsvermoeden in een bestuursrechtelijke jas Prof. mr Peter van Buuren 24 april 2019 Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (art.6:177a BW) Bij fysieke schade aan gebouwen en werken,

Nadere informatie

1 Bent u op de hoogte van de nieuwe berichtgeving over de schadeafhandeling in Groningen?

1 Bent u op de hoogte van de nieuwe berichtgeving over de schadeafhandeling in Groningen? > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Mijnbouwschade Groningen Stand van de Wetgeving, met bijzondere aandacht voor de versterking van gebouwen

Mijnbouwschade Groningen Stand van de Wetgeving, met bijzondere aandacht voor de versterking van gebouwen 13-11-2015 faculteit rechtsgeleerdheid staatsrecht bestuursrecht bestuurskunde 1 Mijnbouwschade Groningen Stand van de Wetgeving, met bijzondere aandacht voor de versterking van gebouwen 3e Gaswinningscongres

Nadere informatie

Groningen Vergoeding voor waardedaling: de (juridische) context. mr. dr. Rianka Rijnhout Universitair hoofddocent

Groningen Vergoeding voor waardedaling: de (juridische) context. mr. dr. Rianka Rijnhout Universitair hoofddocent Groningen Vergoeding voor waardedaling: de (juridische) context mr. dr. Rianka Rijnhout Universitair hoofddocent Tijdlijn 1993: NAM erkent verband tussen gaswinning en aardbevingen 16 augustus 2012: Klap

Nadere informatie

Aan de vooravond van een nieuwe schadeorganisatie, een nieuw protocol en een nieuw kabinet

Aan de vooravond van een nieuwe schadeorganisatie, een nieuw protocol en een nieuw kabinet Informatieve avond over juridische aspecten rond gaswinning en schade Aan de vooravond van een nieuwe schadeorganisatie, een nieuw protocol en een nieuw kabinet Appingedam, 9 oktober 2017 h.e.broring@rug.nl

Nadere informatie

9 oktober 2017 ASWA Appingedam

9 oktober 2017 ASWA Appingedam 9 oktober 2017 ASWA Appingedam WELKOM In gesprek over de juridische gevolgen van de gaswinning Groninger Gasberaad Krachtenbundeling van maatschappelijke organisaties: Sámen staan we sterker! Deelnemers

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum. Nieuw schadeprotocol Groningen. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum. Nieuw schadeprotocol Groningen. Geachte Voorzitter, > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directie Wetgeving en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Besluit: I. Algemeen. II. Protocol mijnbouwschade Groningen

Besluit: I. Algemeen. II. Protocol mijnbouwschade Groningen Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, in overeenstemming met de Minister voor Rechtsbescherming, tot vaststelling van het Protocol mijnbouwschade Groningen en tot instelling van de

Nadere informatie

Datum 6 november 2017 Betreft Beantwoording vragen over de Groningse opkoopregeling van huizen die niet eerlijk verlopen is

Datum 6 november 2017 Betreft Beantwoording vragen over de Groningse opkoopregeling van huizen die niet eerlijk verlopen is > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, in overeenstemming met de Minister voor Rechtsbescherming van 3 1 JAN.

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, in overeenstemming met de Minister voor Rechtsbescherming van 3 1 JAN. Rechtsbescherming; De Minister van Economische Zaken en Klimaat, in overeenstemming met de Minister voor bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen (Besluit mijnbouwschade Groningen) Tijdelijke commissie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6398 1 februari 2018 Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, in overeenstemming met de Minister voor

Nadere informatie

Thema s. 1. De procedure. 2. Het bewijsvermoeden. 3. De schade-experts. 4. Aannemersvariant. 5. Oude schades claimen

Thema s. 1. De procedure. 2. Het bewijsvermoeden. 3. De schade-experts. 4. Aannemersvariant. 5. Oude schades claimen Thema s 1. De procedure 2. Het bewijsvermoeden 3. De schade-experts 4. Aannemersvariant 5. Oude schades claimen Welkom Bas Kortmann Voorzitter TCMG Hoe het begon Na jaren discussie, op 31 januari 2018

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 33 529 Gaswinning Nr. 423 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Aardbevingsbestendig bouwen

Aardbevingsbestendig bouwen Aardbevingsbestendig bouwen mr. Erik Dams mr. Armin Vorsselman PlasBossinade Legal Updates 2 oktober 2014 Korte presentatie A. Aardbevingen en bouwen: de stand van zaken B. Aansprakelijkheid voor schade

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT AAN DE NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN E.A. A. HAMMERSTEIN W.D.H. ASSER J.E. VAN DE BUNT

ADVIES UITGEBRACHT AAN DE NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN E.A. A. HAMMERSTEIN W.D.H. ASSER J.E. VAN DE BUNT ADVIES UITGEBRACHT AAN DE NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN E.A. A. HAMMERSTEIN W.D.H. ASSER J.E. VAN DE BUNT 13 OKTOBER 2017 2 DEEL I INLEIDENDE OPMERKINGEN 1 Inleiding 1.1 Opdracht aan de commissie De

Nadere informatie

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 20 maart 2017

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 20 maart 2017 uitspraak ARBITER AARDBEVINGSSCHADE Zaaknummer: 16/167 Meldingsnummer: [] Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 20 maart 2017 inzake [naam] wonende te Hoogezand, eigenaar van het pand aan de [adres]

Nadere informatie

Datum 9 september 2016 Betreft Beantwoording vragen over validatieonderzoek schadegevallen buiten de contour

Datum 9 september 2016 Betreft Beantwoording vragen over validatieonderzoek schadegevallen buiten de contour > Retouradres Postbus 3006 9701 DA De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Nationaal Coördinator Bezoekadres Waagstraat 1 9712 JX Postadres Postbus 3006 9701

Nadere informatie

van naar Drie Protocollen

van naar Drie Protocollen van Contra Expertise Aardbevingsschade naar Contra Expertise Mijnbouwschade in Drie Protocollen Hoe het begon: Na jaren van ontkenning en vele onderhandse uitkeringen aan grotere instanties kwam er een

Nadere informatie

DE GOVERNANCE VAN DE AFHANDELING VAN MIJNBOUWSCHADE

DE GOVERNANCE VAN DE AFHANDELING VAN MIJNBOUWSCHADE DE GOVERNANCE VAN DE AFHANDELING VAN MIJNBOUWSCHADE December 2016 Opdrachtgever: Docenten: Studenten: Instelling: Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen Prof. dr. Heinrich Winter en mr. Marc Wever

Nadere informatie

Aanloop naar het Nationaal Programma Groningen. Gert-Jan Swaving Programmamanager / plv. directeur Nationaal Programma Groningen 5 juni 2019

Aanloop naar het Nationaal Programma Groningen. Gert-Jan Swaving Programmamanager / plv. directeur Nationaal Programma Groningen 5 juni 2019 Aanloop naar het Gert-Jan Swaving manager / plv. directeur 5 juni 2019 Waarom een? Investeren in de toekomst van het aardbevingsgebied Tijdshorizon tot 2030 zorgt voor langdurige betrokkenheid Commitment

Nadere informatie

Notitie gebiedsafbakening

Notitie gebiedsafbakening Notitie gebiedsafbakening Inleiding In deze notitie wordt ingegaan op de gebiedsafbakeningen die worden gehanteerd voor wat betreft de gaswinning, de impact van de gaswinning en de maatregelen en voorzieningen

Nadere informatie

Over het schadeprotocol Van de voorzitter

Over het schadeprotocol Van de voorzitter pagina 1 /6 Nieuwsbrief nr. 49 Groninger Bodem Beweging 5 mei 2017 Over het schadeprotocol Van de voorzitter Beste leden, De laatste weken was er weer veel 'gedoe'. De media legt in haar verslaggeving

Nadere informatie

Mijnbouw vergunningverlening

Mijnbouw vergunningverlening Mijnbouw vergunningverlening Informatiebijeenkomst te Bellingwedde over NAM-locatie Langebrug EZ/directie Energiemarkt Mijnbouwbeleid De ondergrond en zijn schatten zo goed mogelijk benutten. Gas, olie,

Nadere informatie

Belemmeringenwet Privaatrecht De actuele praktijk

Belemmeringenwet Privaatrecht De actuele praktijk Belemmeringenwet Privaatrecht De actuele praktijk mr. drs. A. Divis-Stein (advocaat CD RWS) Seminar VVOR 23 januari 2014 Indeling presentatie Rechtsbescherming, toetsing rechter Wettelijke toetsingscriteria

Nadere informatie

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Ministerie van Economische Zaken Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Uitleg over het besluit gaswinning Groningen Geachte bewoner, Vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2014 heb ik in Groningen

Nadere informatie

Uitspraak van de Arbiter Bodembeweging van 28 september 2017

Uitspraak van de Arbiter Bodembeweging van 28 september 2017 uitspraak ARBITER BODEMBEWEGING Zaaknummer: 17/0033 Meldingsnummer: [ ] Uitspraak van de Arbiter Bodembeweging van 28 september 2017 inzake [NAAM], wonende te Spijk, eigenaren van het pand aan de [adres]

Nadere informatie

Uitspraak van de Arbiter Bodembeweging van 13 juni 2017

Uitspraak van de Arbiter Bodembeweging van 13 juni 2017 uitspraak ARBITER BODEMBEWEGING Zaaknummer: 16/275 Meldingsnummer: [ ] Uitspraak van de Arbiter Bodembeweging van 13 juni 2017 inzake [naam], wonende te Haren, eigenaar van het pand aan de [adres] te Haren,

Nadere informatie

Uitspraak van de Arbiter Bodembeweging van 26 april 2017

Uitspraak van de Arbiter Bodembeweging van 26 april 2017 uitspraak ARBITER BODEMBEWEGING Zaaknummer: 16/320 Meldingsnummer: [] Uitspraak van de Arbiter Bodembeweging van 26 april 2017 inzake [naam] wonende te Haren, eigenaar van het pand aan de [adres] Haren,

Nadere informatie

Datum 23 oktober 2017 Betreft Beantwoording vragen over onduidelijkheden schadeafhandeling in het Groningen buitengebied

Datum 23 oktober 2017 Betreft Beantwoording vragen over onduidelijkheden schadeafhandeling in het Groningen buitengebied > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Uitspraak van de Arbiter Bodembeweging van 6 maart 2018

Uitspraak van de Arbiter Bodembeweging van 6 maart 2018 uitspraak ARBITER BODEMBEWEGING Zaaknummer: 17/0076 Meldingsnummer: [ ] Uitspraak van de Arbiter Bodembeweging van 6 maart 2018 inzake [naam], [naam], beiden wonende te Hoogezand, eigenaren van [adres]

Nadere informatie

Expertise- Taxaties- Advisering

Expertise- Taxaties- Advisering Pagina 1 van 5 2. AANLEIDING De gaswinning in Groningen heeft de Nederlandse staat en de Nederlandse samenleving veel gebracht. De omvang van de gasopbrengsten is groot. Het aardgas is één van de pijlers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 390 Wijziging van de wet tot wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Laagdrempelige procedure aardbevingszaken Groningen. A.T. Marseille, H.E. Bröring en K.J. de Graaf

Laagdrempelige procedure aardbevingszaken Groningen. A.T. Marseille, H.E. Bröring en K.J. de Graaf Research Memoranda Nummer 2 / 2018 Jaargang 13 Laagdrempelige procedure aardbevingszaken Groningen A.T. Marseille, H.E. Bröring en K.J. de Graaf Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde, Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Toelichting op het nieuwe schadeprotocol

Toelichting op het nieuwe schadeprotocol GBB - Nieuwsbrief Special - februari 2018 Nr.59 Toelichting op het nieuwe schadeprotocol Totstandkoming De Groninger Bodem Beweging heeft net als het Gasberaad een rol gespeeld bij de totstandkoming van

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE NEDERLANDSE AARDOLIE MAATSCHAPPIJ B.V.,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE NEDERLANDSE AARDOLIE MAATSCHAPPIJ B.V., ARBITER AARDBEVINGSSCHADE Zaaknummer: 16/2 Beslissing van de Arbiter aardbevingsschade van 4 juli 2016 inzake X, wonende te Appingedam, eigenaar van het pand aan [adres] Appingedam, hierna ook te noemen:

Nadere informatie

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE Vastgesteld bij collegebesluit van 19 juni 2007, nr. 6a. Datum bekendmaking: 27 juni 2007. Datum inwerkingtreding: 28 juni 2007. Gemeenteblad

Nadere informatie

Groningen bevingen. KIVI, 3 maart 2014

Groningen bevingen. KIVI, 3 maart 2014 Groningen bevingen KIVI, 3 maart 2014 Aanleiding Huizinge beving 2012: zwaarste beving tot nu toe M= 3.6 Leidt tot onderzoek Staatstoezicht op de Mijnen (TNO, KNMI en NAM) 2 Aanleiding Advies Staatstoezicht

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 32 849 Mijnbouw Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Toekomstschets Agenda van de Tafel. Onderwerpen die in 2015 aan Tafel geagendeerd worden: Gewenste situatie / Discussie- aandachtspunten

Toekomstschets Agenda van de Tafel. Onderwerpen die in 2015 aan Tafel geagendeerd worden: Gewenste situatie / Discussie- aandachtspunten Toekomstschets Agenda van de Tafel Onderwerpen die in 2015 aan Tafel geagendeerd worden: Onderwerp In gesprek met de Groningse samenleving Veiligheid en versterking Programma Bouwkundig Versterken Industriële

Nadere informatie

Uitgangspunten schadebeoordelingsmethodiek

Uitgangspunten schadebeoordelingsmethodiek Uitgangspunten schadebeoordelingsmethodiek Uit de evaluatie van de begeleidingscommissie: Op basis van de conclusies en bevindingen adviseert de commissie de NCG bij het opzetten van een nieuw schadeprotocol

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen;

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen; Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen; Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUITEN: vast te stellen Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging

Nadere informatie

Uitspraak van de Arbiter Bodembeweging van 25 oktober 2017

Uitspraak van de Arbiter Bodembeweging van 25 oktober 2017 uitspraak ARBITER BODEMBEWEGING Zaaknummer: 17/0061 Meldingsnummers: [] Uitspraak van de Arbiter Bodembeweging van 25 oktober 2017 inzake [naam], wonende te Farmsum, eigenaar van het pand aan [adres] te

Nadere informatie

Uitgebreide inhoudsopgave

Uitgebreide inhoudsopgave Uitgebreide inhoudsopgave Woord vooraf 5 Verkorte inhoudsopgave 7 Uitgebreide inhoudsopgave 9 Lijst van afkortingen 17 1 Plaatsbepaling rechtsbescherming 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Bestuursrechtelijke geschillen

Nadere informatie

2. Waarom laat het college zich alleen informeel informeren door TAQA?

2. Waarom laat het college zich alleen informeel informeren door TAQA? Gemeentebelangen BES Hans Haring Meidoornweg 141 1871 SM SCHOORL beantwoording schriftelijke vragen fractie GBB inzake waterinjectie Bergemee uitgaand Afdeling : Bedrijfsvoering en Control Ons kenmerk

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de wet tot wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Stand van zaken gaswinningsdossier Steller M.A. Philippart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 12 96 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6335080 Datum Uw brief

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen;

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen; Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen; Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van De Wolden; Het dagelijks bestuur onderscheidenlijk de voorzitter

Nadere informatie

DEEL I DE RECHTSMACHT 1

DEEL I DE RECHTSMACHT 1 VOORWOORD V DEEL I DE RECHTSMACHT 1 1 DE GRONDWET 3 1 Waarborg 3 2 Exclusiviteit 4 3 Doorbreking bij de wet 5 4 Het begrip rechterlijke macht 5 5 Burgerlijke rechten 6 6 Conclusie burgerlijke en bestuursrechtelijke

Nadere informatie

NAM wil nieuwe aanpak in schadeafhandeling Zuidlaren

NAM wil nieuwe aanpak in schadeafhandeling Zuidlaren Gezamenlijke reactie op voorstel van de NAM voor instelling commissie van wijzen schade Zuidlaren Provincie en gemeente reageren voorzichtig positief NAM wil nieuwe aanpak in schadeafhandeling Zuidlaren

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen Lex in Gronings perspectief. Over mijnbouwschade, rechtsrelativisme en 'de kloof' van Struycken: het "antagonisme tusschen administratie en volk Bröring, H.E. Published in: Jurisprudentie

Nadere informatie

Overheidsaansprakelijkheid een klein variété van wetgeving en rechtspraak. VMR 20 maart 2014

Overheidsaansprakelijkheid een klein variété van wetgeving en rechtspraak. VMR 20 maart 2014 Overheidsaansprakelijkheid een klein variété van wetgeving en rechtspraak VMR 20 maart 2014 Titel 8.4 Awb Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Stb. 2013/50) 2 onderwerpen:

Nadere informatie

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep September 2002 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Welk recht is van toepassing Hoofdstuk 2 Vergoedingscriterium en te vergoeden kosten 2.1 Vergoedingscriterium 2.2 Besluit proceskosten bestuursrecht 2.3

Nadere informatie

mr. S.C. Welschen, jurist afdeling Kennis, tevens advocaat bij Vereniging Eigen Huis Datum: 13 december 2017 Onderwerp: Notitie bewijsvermoeden

mr. S.C. Welschen, jurist afdeling Kennis, tevens advocaat bij Vereniging Eigen Huis Datum: 13 december 2017 Onderwerp: Notitie bewijsvermoeden Van: mr. S.C. Welschen, jurist afdeling Kennis, tevens advocaat bij Vereniging Eigen Huis Inleiding Op 31 december 2016 werd het bewijsvermoeden inzake Groningse gaswinningsschade in het Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

ECGR/U201300637 Lbr. 13/058

ECGR/U201300637 Lbr. 13/058 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201300637 Lbr. 13/058 bijlage(n)

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets

Leidraad voor het nakijken van de toets Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 17 JUNI 2011 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 33 529 Gaswinning Nr. 609 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Versterkingsprogramma Eemsmond

Vragen en antwoorden Versterkingsprogramma Eemsmond Vragen en antwoorden Versterkingsprogramma Eemsmond Versterken Inspecties Schade Veiligheid Wie doet wat? Informatie en begeleiding Vragen over versterken Wie leidt het versterkingsprogramma? De Nationaal

Nadere informatie

verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Economische Zaken

verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Economische Zaken BEZORGEN Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 342 43 44 E voorlichting@rekenkamer.nl W www.rekenkamer.nl

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Toegang tot de rechter: strategisch procederen in het milieurecht

Toegang tot de rechter: strategisch procederen in het milieurecht Toegang tot de rechter: strategisch procederen in het milieurecht De rol van de civiele rechter Prof.mr. E. Bauw Molengraaff Instituut voor Privaatrecht Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging

Nadere informatie

Wat was de opgave van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en hoeveel woningen zijn concreet aangepakt?

Wat was de opgave van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en hoeveel woningen zijn concreet aangepakt? > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 390 Wijziging van de wet tot wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie

Nadere informatie

BIJLAGE 3 BIJ SAMENWERKINGSAFSPRAKEN NAM-EZ-NCG REGLEMENT ARBITER BODEMBEWEGING EERSTE AFDELING - ALGEMEEN

BIJLAGE 3 BIJ SAMENWERKINGSAFSPRAKEN NAM-EZ-NCG REGLEMENT ARBITER BODEMBEWEGING EERSTE AFDELING - ALGEMEEN BIJLAGE 3 BIJ SAMENWERKINGSAFSPRAKEN NAM-EZ-NCG REGLEMENT ARBITER BODEMBEWEGING EERSTE AFDELING - ALGEMEEN Artikel 1 - Definities In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende

Nadere informatie

BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN

BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 mei 2015, nr. WJZ/15057631, tot instelling van de Nationaal Coördinator Groningen en de

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zal<en

Ministerie van Economische Zal<en Ministerie van Economische Zal Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

Staats- en bestuursrecht

Staats- en bestuursrecht F.C.M.A. Michiels (red.) Staats- en bestuursrecht Tekst en materiaal Met bijdragen van Gio ten Berge Leonard Besselink Henk Kummeling Lex Michiels Rob Widdershoven KLUWER J ^ Deventer - 2003 Thema 1 -

Nadere informatie

Presentatie onderzoek TU Delft en vervolgstappen

Presentatie onderzoek TU Delft en vervolgstappen Presentatie onderzoek TU Delft en vervolgstappen Hans Alders Nationaal Coördinator Groningen 10 september 2016 Programma: WELKOM Welkom en introductie door Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen

Nadere informatie

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 20 maart 2017

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 20 maart 2017 uitspraak ARBITER AARDBEVINGSSCHADE Zaaknummer: 16/131 Meldingsnummer: [ ] Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 20 maart 2017 inzake [naam], wonende te Delfzijl, eigenaar van het pand aan [adres]

Nadere informatie

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 15 september 2016

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 15 september 2016 uitspraak ARBITER AARDBEVINGSSCHADE Zaaknummer: 16/16 Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 15 september 2016 inzake X, wonende te Groningen, eigenaar van het pand aan de [adres] te Groningen

Nadere informatie

Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen) Wijziging van de wet tot wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de

Nadere informatie

PvA versterkings- opgave Oldambt

PvA versterkings- opgave Oldambt PvA versterkings- opgave Oldambt Inhoud 1. Achtergrond 2. Uitgangspunten 3. Aanpak 4. Proces 5. Vragen 1. Achtergrond Achtergrond Doel: wonen in gaswinningsgebied is even veilig als in de rest van Nederland

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/401

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/401 Rapport Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/401 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zijn verzoek om verwijdering van de stukken betreffende

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en schadevergoeding Awb

Aansprakelijkheid en schadevergoeding Awb Aansprakelijkheid en schadevergoeding Awb Contactgroep Algemeen Bestuur Prof. mr. G.A. van der Veen AKD Rotterdam Rijksuniversiteit Groningen 9 april 2014 Inhoud lezing 1. Inleiding: de nieuwe regeling

Nadere informatie

Bestuurs(proces)recht II- B Samenvatting van de stof - Bestuursrecht in het Awb- tijdperk, T. Barkhuysen e.a., Kluwer 2014.

Bestuurs(proces)recht II- B Samenvatting van de stof - Bestuursrecht in het Awb- tijdperk, T. Barkhuysen e.a., Kluwer 2014. AthenaSummary Universiteit van Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Bachelorjaar 2 Bestuurs(proces)recht II- B Samenvatting van de stof - Bestuursrecht in het Awb- tijdperk, T. Barkhuysen e.a., Kluwer

Nadere informatie

Uitspraak van de Arbiter Bodembeweging van 17 augustus 2017

Uitspraak van de Arbiter Bodembeweging van 17 augustus 2017 uitspraak ARBITER BODEMBEWEGING Zaaknummer: 16/326 Meldingsnummer: [] Uitspraak van de Arbiter Bodembeweging van 17 augustus 2017 inzake [naam], wonende te Garsthuizen, eigenaar van de gebouwen aan [adres]

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1281 Vragen van het lid

Nadere informatie

Rapport. Heldere spelregels voor Koopinstrument?

Rapport. Heldere spelregels voor Koopinstrument? Rapport Heldere spelregels voor Koopinstrument? Een onderzoek naar de wijze waarop de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) het Koopinstrument heeft uitgevoerd en de wijze waarop het Ministerie van Economische

Nadere informatie

Aarbevingsschadevergoedingsprocedures van privaat naar publiek Marseille, Bert; de Graaf, K.J.

Aarbevingsschadevergoedingsprocedures van privaat naar publiek Marseille, Bert; de Graaf, K.J. University of Groningen Aarbevingsschadevergoedingsprocedures van privaat naar publiek Marseille, Bert; de Graaf, K.J. Published in: Overheid en Aansprakelijkheid IMPORTANT NOTE: You are advised to consult

Nadere informatie

GASWINNING IN STEENWIJKERLAND

GASWINNING IN STEENWIJKERLAND GASWINNING IN STEENWIJKERLAND Geothermie in Luttelgeest 12 juni 2018 ONDERDELEN Introductie Omgevingsdienst Aanleiding presentatie Gaswinning en procedures Gaswinning Wanneperveen Gaswinning Eesveen Geothermie

Nadere informatie

, nr. 34). 3 Kamerstukken II, , , nr Stcrt. 2018, nr Wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade Groningen

, nr. 34). 3 Kamerstukken II, , , nr Stcrt. 2018, nr Wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade Groningen Wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade Groningen Memorie van Toelichting I ALGEMEEN 1. Aanleiding De aardbevingen door de gaswinning in Groningen grijpen diep in op het dagelijkse leven van bewoners van

Nadere informatie

1. Hoe groot is de groep huiseigenaren die door deze nieuwe regel geen gebruik meer kan maken van de tijdelijke regeling waardevermeerdering?

1. Hoe groot is de groep huiseigenaren die door deze nieuwe regel geen gebruik meer kan maken van de tijdelijke regeling waardevermeerdering? Gedeputeerde Staten provincie groningen Aan het lid van Provinciale Staten, mevrouw 8. van der Graaf Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer Antwoord op Bijlagen Onderwerp 2 O c::c.

Nadere informatie

Uitspraak van de Arbiter Bodembeweging van 21 februari 2019

Uitspraak van de Arbiter Bodembeweging van 21 februari 2019 uitspraak ARBITER BODEMBEWEGING Zaaknummer: 17/0649 Meldingsnummer: [ ] Uitspraak van de Arbiter Bodembeweging van 21 februari 2019 inzake [NAAM] wonende te Kantens, eigenaren van het pand aan de [adres]

Nadere informatie

KENNISGEVING MIJNBOUWWET ingevolge artikel 3: 12 van de Algemene wet bestuursrecht. Winningsplan Hardenberg-Oost

KENNISGEVING MIJNBOUWWET ingevolge artikel 3: 12 van de Algemene wet bestuursrecht. Winningsplan Hardenberg-Oost KENNISGEVING MIJNBOUWWET ingevolge artikel 3: 12 van de Algemene wet bestuursrecht Winningsplan Hardenberg-Oost De Minister van Economische Zaken maakt bekend: Op 19 december 2007 heeft de Minister van

Nadere informatie

[naam], wonende te Delfzijl, hierna ook te noemen: de eigenaar, eigenaar van de woning aan de [adres] te Delfzijl (hierna het pand).

[naam], wonende te Delfzijl, hierna ook te noemen: de eigenaar, eigenaar van de woning aan de [adres] te Delfzijl (hierna het pand). uitspraak ARBITER BODEMBEWEGING Zaaknummer: 16/321 Meldingsnummer: [ ] Uitspraak van de Arbiter Bodembeweging van 28 juli 2017 inzake [naam], wonende te Delfzijl, hierna ook te noemen: de eigenaar, eigenaar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Artikel 1 - Definities In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis:

Artikel 1 - Definities In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis: BIJLAGE 3 BIJ SAMENWERKINGSAFSPRAKEN NAM-EZ-NCG REGLEMENT ARBITER AARDBEVINGSSCHADE EERSTE AFDELING - ALGEMEEN Artikel 1 - Definities In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende

Nadere informatie

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 3 januari 2017

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 3 januari 2017 uitspraak ARBITER AARDBEVINGSSCHADE Zaaknummer: 16/45 Meldingsnummer: [nummer] Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 3 januari 2017 inzake X Y beiden wonende te Woldendorp, eigenaren van het pand

Nadere informatie