Overzicht van de gebouwde kunstwerken in- en over Rijksweg A6. Hollandse Brug - Emmeloord.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van de gebouwde kunstwerken in- en over Rijksweg A6. Hollandse Brug - Emmeloord."

Transcriptie

1 ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat directie zuiderzeewerken Overzicht van de gebouwde kunstwerken in- en over Rijksweg A6. Hollandse Brug - Emmeloord.

2 BIBUOTHEEK RIJKSDIEI^T VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS t re ataat diroettjewdenamrahwrt bibhotheek l^^tienuit>r^er &-i>/ ~Z

3 Rijkswaterstaat Directie Zuiderzeewerken BIBUOTHEEK RIJKSDIENST VOOR DE IJSSELw.Ei^POLDERS Verantwoording. Ten behoeve van de aanleg van de rijksweg A6 in Flevoland en de Noordoostpolder zijn in de jaren door de afdeling "en" van de Dienst der Zuiderzeewerken en na de reorganisatie in 1976 door de hoofdafdeling "Bouwbureau Grote Werken" van de directie Zuiderzeewerken 63 kunstwerken ontworpen en uitgevoerd. De Ketelbrug is door de directie Bruggen van de Rijkswaterstaat tot stand gebracht. Ter gelegenheid van de voltooiing van deze rijksweg zijn alle in en over deze rijksweg gelegen bruggen, viaducten en tunnels, in een fotorapportage vastgelegd. Lelystad, mei 1986 ZJ2CO

4

5 Rijkswaterstaat Directie Zuiderzeewerken RIJKSWEG A6 IN FLEVOLAND: ENIGE INFORMATIE OVER DE WEG. De aanleg van rijksweg A6 in Flevoland tussen de Hollandse Brug nabij Muiderberg en de Karperweg ten noorden van Lelystad is voltooid. Met het gereedkomen van dit weggedeelte met een lengte van 40 km is er een doorgaande autosnelwegverbinding beschikbaar tussen het knooppunt met rijksweg A1 nabij Muiderberg en het knooppunt met rijksweg A50 nabij Emmeloord. Korte voorgeschiedenis. Bij het vorderen van de "droogmaking der Zuiderzee" realiseerde men zich al vroeg, dat de ontstane polders door hun centrale ligging goede kansen boden voor de aanleg van belangrijke schakels in de hoofdwegenstructuur van Nederland met name in de relatie tussen de Randstad en het noorden des lands. Toen circa 30 jaar geleden het plan voor de inrichting van Flevoland-oost vastere vorm kreeg, was er reeds sprake van de aanleg van een primaire verbinding tussen Lelystad en Emmeloord. Dit plan werd in 1955 door de Minister van Verkeer en Waterstaat goedgekeurd. Daarna volgde een discussie over de vraag of de Markerwaard of Flevoland-zuid eerst zou moeten worden ingepolderd. Destijds werd gedacht aan een snelle wegverbinding tussen Amsterdam en Lelystad via de te maken zuidelijke dijk van de Markerwaard. In 1960 werd aan de inpoldering van Flevoland-zuid voorrang gegeven en in het Rijkswegenplan 1968 werd de primaire verbinding als rijksweg A6 met de huidige ligging in Flevoland opgenomen (zie bijgevoegd kaartje). Het trace werd door de dienst der Zuiderzeewerken nader uitgewerkt en het plan voor de aanleg werd in 1975 door de directeurgeneraal van de Rijkswaterstaat goedgekeurd. Functie van de weg. Het aangelegde weggedeelte vormt niet alleen een belangrijke schakel in de primaire wegverbindingen tussen de randstad en het noorden des lands, maar geeft ook aan de zich in snel tempo ontwikkelende steden Lelystad en Almere, goede aansluitingen op het net van autosnelwegen. Indien in de toekomst rijksweg A27 welke thans in de gemeente Blaricum en in Flevoland-zuid tot aan de Waterlandse Weg enkelbaans is aangelegd, als autosnelweg zal zijn doorgetrokken tot rijksweg A6 nabij Almere, zal ook midden Nederland er een aantrekkelijke alternatieve verbinding naar het noorden bij hebben. Via deze route zal een 2e belangrijke oeververbinding over de randmeren met Flevoland-zuid tot stand zijn gekomen. Trace en vormgeving van de weg. Het trace is ontworpen in samenhang met de verkavelingsplannen van Flevoland-oost en -zuid en met de stedebouwkundige ontwikkelingen in Almere en Lelystad. In het grootschalige open gebied tussen Almere en Lelystad is gestreefd naar een afwisselend wegbeeld door middel van een lichtelijk gebogen trace en een grote variatie in middenbermbreedten (van 7 tot 100 m). Ook is met een zorgvuldige onderlinge afstemming van horizontale en verticale bogen en ruime aandacht voor beplantingen in de omgeving van de weg getracht een aantrekkelijk wegbeeld te verkrijgen. Om stedebouwkundige redenen is het trace ten oosten van Almere-Haven over een lengte van enkele kilometers uitgebogen in zuidelijke richting. Nabij Lelystad blijft het trace aan de zuid- en oostzijde geheel buiten het stedelijk gebied. Het trace loopt aldus vanaf de Hollandse Brug tussen Almere- Stad en Almere-Haven door, buigt om Almere-Stad heen en gaat langs Almere-Buiten en vrijwel evenwijdig aan de Lage Vaart richting Lelystad. Daar wordt de Lage Vaart gekruist en de oostzijde van de Oostervaart gevolgd, kruist het trace de Houtribweg en sluit aan op de bestaande autosnelweg naar Emmeloord. De rijksweg is ontworpen met een autosnelwegprofiel van 2x2 rijstroken met vluchtstroken. Voor het gedeelte tussen de Hollandse Brug en de aansluiting van Stadsautoweg 2 is rekening gehouden met een toekomstige uitbouw naar 2x3 rijstroken met vluchtstroken. Wegaansluitingen. Gezien vanaf de Hollandse Brug zijn in het Almeregebied de volgende 6 wegaansluitingen gerealiseerd: - het Pampuspad ter ontsluiting van de recreatieterreinen langs het Umeer; - de stadsautoweg (S.A.W.) 1-West, de ringweg ten noorden van Almere-Stad en Almere-Buiten, welke tevens leidt naar het bedrijventerrein "de Vaart" (zie ook S.A.W. 1-Oost); - de Kernhoofdweg (K.H.W.) Almere-Haven of Noorderdreef, de ontsluiting voor Almere-Haven. Tussen de aansluitingen S.A.W. 1-West en Almere-Haven is een parallelweg, ten noorden van rijksweg A6 aangelegd, waarop de Kernhoofdweg 1.1. van Almere-Stad aansluit; - 1 -

6 - de S.A.W. 2 als mogelijke aansluiting in de toekomst ter ontsluiting van het recreatiegebied in het zuidoostelijk deel van Almere en het oostelijk kernencomplex. Vooralsnog wordt deze aansluiting gebruikt om het verkeer vanaf de Waterlandse weg naar de A6 te leiden. - de S.A.W. 5 als aansluiting voor het oostelijk deel van Almere-Stad en het westelijk deel van Almere-Buiten; - de S.A.W. 1-oost, de ringweg ten noorden van Almere-Buiten en Almere-Stad, geeft eveneens verbinding met het bedrijventerrein "de Vaart". Naar verwachting zullen in de nabije jaren nog een tweetal aansluitingen worden gebouwd, n.l. een aansluiting van RW27 nabij de aansluiting van SAW5 en de aansluiting Almere-Buiten, welke halverwege de aansluiting van RW27 en S.A.W. 1-oost komt te liggen. Nabij Lelystad is. gelet op de stedelijke structuur en de functie van de bestaande wegen, voorzien in de volgende 2 aansluitingen: - de Larserweg als hoofdontsluiting van Lelystad vanuit het zuiden. Vanaf dit punt is eveneens Dronten bereikbaar via het stedelijk wegennet van Lelystad en de Dronterweg; - de Houtribweg als ontsluiting van noord-lelystad en het bedrijventerrein "Oostervaart"; - voor de toekomst is rekening gehouden met een mogelijke 3e aansluiting van Lelystad nabij de Knardijk. Uitvoering en voorzieningen. De aardebaan is aangelegd in de jaren Het zand in de aardebaan is afkomstig uit zandputten in het Gooimeer en in de polder Flevoland; de ontstane putten binnen de polder hebben een recreatieve bestemming gekregen. De rijksweg is aangelegd op een weinig draagkrachtige bodem. Onder de aardebaan zijn, voor zover de weg in ophoging is aangelegd grondverbeteringen gemaakt door slappe klei- en veenlagen, ter dikte van 4 tot 6 m, te vervangen door zand. Voor verreweg het grootste gedeelte bestaat de aardebaan uit een ca. 2 m dik zandpakket dat op het maaiveld is aangebracht. De grootste zettingen tengevolge van de belasting door het zandpakket traden op vobrdat de verhardingsconstructie werd aangebracht. Hoewel de tijd tussen het maken van de aardebaan en het aanbrengen van asfaltverharding zo groot mogelijk is gehouden, zijn ongelijkmatige zettingen in het aangelegde wegdek onvermijdelijk. Met het herstellen van ontstane afwijkingen in het wegprofiel is in de gefaseerde opbouw van de verhardingsconstructie rekening gehouden. In het algemeen bestaat de verhardingsconstructie uit een aantal lagen asfaltbeton, aangebracht op de zandbaan. Op het uitgebogen trace in Almere en de westelijke rijbaan van het gedeelte bij Lelystad, waar te verwachten zettingen gering waren, is een 20 cm dikke fundering van gestabiliseerd zand toegepast. Op grote schaal is geregenereerd grindasfaltbeton, bereid volgens het procede van het partieel hergebruik, toegepast. Dit houdt in dat in grindasfaltbeton 20 a 30% oud asfalt, afkomstig uit vervallen wegen, is verwerkt. De bruggen, viaducten en fietstunnels in en over de rijksweg zijn uitgevoerd in gewapend en voorgespannen beton. Het dek van een aantal bruggen bestaat uit geprefabriceerde liggers. Een aantal fietstunnels, welke de rijksweg kruisen, is eveneens gemaakt van geprefabriceerde elementen. In totaal zijn voor de aanleg van rijksweg A6 een 35-tal bruggen, viaducten en fietstunnels gebouwd. Een aantal van deze kunstwerken is in verband met hun lage ligging voorzien van een pompbemaling. Halverwege Almere en Lelystad zijn langs de rijksweg de parkeerplaatsen Aalscholver en Lepelaar aangelegd. Behalve de hier gebouwde benzinestations zal te zijner tijd tevens een wegrestaurant worden gebouwd. Nabij de aansluiting van de Larserweg zal een motel en evenementenaccommodatie worden gebouwd. De vormgeving van de wegaansluiting is hierop berekend. De aansluitingen SAW1-west, Almere-Haven en Larserweg zijn voorzien van verkeerslichten. De aansluitingen SAW2, SAW5 en SAWl-oost zullen, zodra de verkeersdrukte dat vereist, eveneens van verkeerslichten worden voorzien. Fasering. Om uitvoeringstechnische en budgettaire redenen is besloten tot een gefaseerde uitvoering en openstelling van rijksweg A6 in Flevoland. - Eind 1980 werd de weg opengesteld tot en met de aansluiting Almere-Haven. Kort daarop werd de rotonde nabij de Hollandse Brug verwijderd. - Vervolgens werd in September 1981 de rijksweg A6 vanaf de aansluiting Almere-Haven in enkelbaans uitvoering opengesteld tot de aansluiting Larserweg te Lelystad. Ter hoogte van de zuidelijke uitbuiging van rijksweg A6 in Almere werd tijdelijk gebruik gemaakt van de bestaande Kraanvogelweg. -2-

7 In juni 1982 werd het laatste ontbrekende wegvak vanaf de Larserweg tot de reeds bestaande autosnelweg richting Emmeloord in enkelbaans uitvoering (oostelijke baan) voor het verkeer opengesteld. Dit weggedeelte vormde het sluitstuk in de hoofdverbinding tussen de randstad en het noorden des lands, waardoor naast Lelystad, ook Almere en Emmeloord een betere aansluiting kregen op het net van autosnelwegen. Het doorgaande verkeer behoefde daarmede geen gebruik meer te maken van de Oostvaardersdijk, maar wordt via de nieuwe verbinding aan de oostzijde langs Lelystad geleid. Op 22 juni 1983 werd de tweede rijbaan (noordbaan) van het wegvak Kraanvogelweg-Larserweg voor het verkeer opengesteld tot een punt kort vbbr de aansluiting Larserweg (lengte circa 18 km). Daarna werd voor het eind van 1983 naast de bestaande rijbaan een vluchtstrook aangelegd en werd de ombouw van de aansluiting over Larserweg en Stadsautoweg-1 (oost) voltooid. De verdere uitbouw tot autosnelweg werd in 1985 voltooid. Op 9 mei 1985 werd het uitgebogen trace van de autosnelweg bij Almere in gebruik genomen, waarmede het tijdelijk Kraanvogelwegtrace kwam te vervallen. Op 26 augustus 1985 werd de westelijke baan bij Lelystad als laatste ontbrekende schakel in de autosnelweg in gebruik genomen. Het ombouwen van de aansluiting van de Houtribweg op rijksweg 6 werd enige maanden later voltooid. Op 1 oktober 1985 werd in het Almeregebied de stadsautoweg 2 op rijksweg A6 aangesloten. Deze weg vormt met de Waterlandse Weg de doorverbinding van rijksweg A27 naar de A6 en wordt derhalve aangeduid als N27. Naar verwachting zal de SAW2 rond de jaren 1990 het verkeersaanbod uit het Gooi niet meer kunnen verwerken. Dan zal moeten worden overgegaan tot de aanleg van het resterende gedeelte A27 tussen Blaricum en de A6. Begin november 1985 werd de Stadsautoweg 5 op de rijksweg A6 aangesloten. 7 november 1985 officiele openstelling Rijksweg A6 door de Minister van Verkeer en Waterstaat. -3-

8 Algemene opmerkingen. (Omtrent keuze van de vorm van het kunstwerk i.v.m. tijd, plaats en omgeving). In het algemeen is men geneigd uit economische en uitvoeringstechnische overwegingen over te gaan tot meerdere viaducten van een type in een bepaald te bouwen weggedeelte, waardoor een zekere rust alsmede een eenheid in de vorm wordt verkregen. Hierbij is dan deze vorm in het algemeen aan een zekere mode onderhevig. Ook dient men zoveel mogelijk aan te passen aan de omgeving. Een en ander houdt evenwel niet in, dat tot een bepaald eenheidstype dient te worden overgegaan. De vorm van het viaduct wordt overigens belnvloed door: a. de omgeving (b.v. het landschap); b de plaats in de weg, en c. de functie van de kruisende weg. a. De aard van de omgeving brengt verschillende aspecten met zich mede. Zo zal b.v. een polderlandschap in de regel vragen naar een meer eenvoudige vorm van het kunstwerk. Is de omgeving een gebied, waar b.v. gerecreeerd wordt, en waar men ruimschoots in de gelegenheid is het viaduct met meer aandacht te kunnen bezien, dan verdient het aanbeveling het kunstwerk ook meer in de details te verzorgen. In stedelijke gebieden zal het viaduct veelal om een architectonische vorm vragen in harmonie met de omringende bebouwing en andere kunstwerken. Bij de industrieterreinen vraagt de omgeving minder om verfraaii'ng van het kunstwerk. b. Zoals boven opgemerkt zal men er in het algemeen naar streven in een bepaald weggedeelte meerdere viaducten van een gelijk type te kiezen. Waar de omstandigheden zulks mogelijk maken, zal men, teneinde de orientering langs de weg te helpen, hier en daar kunstwerken van een afwijkende c.q. opvallende vorm creeren. Hiertoe leent zich b.v. een onderdoorgang met grotere doorrijhoogte of -breedte of anderszins, waardoor het viaduct als het ware een baken is en daarmee een orientatiepunt voor de weggebruiker vormt. c. De vraag of men extra aandacht moet besteden aan details van het viaduct wordt mede bepaald door de aard van het verkeer van de, de autosnelweg kruisende, weg. Heeft men b.v. uitsluitend toeristisch, dan wel alleen voetganger-tijwielverkeer, dan zal een extra verzorging van details zeker aanbeveling verdienen. zoals b.v. de entree van tunneltjes en de beeindiging van brugconstructies, d.w.z. de overgang van weg naar brug. -5-

9 . i foto boven Brug in RW6 Brugdek breedte type over het Gooimeer (Hollandsebrug) 7 x m' totale lengte m m' prefab balken -7-

10 foto boven Viaduct in RW6 Verbinding Muiderzand/Zilverstrand Brugdek breedte type m' m' prefab balken foto links Detail oplegging landhoofd -8-

11 foto boven Viaduct in RW6 over Pampuspad Brugdek breedte type foto rechts Detail landhoofd kunstwerk I foto onder fietstunnel onder RW6 lengte tunnel Doorrij hoogte tunnel type geprefabriceerde elementen -9-

12 : foto boven Viaduct over RW6 in de Stadsautoweg I West Brugdek breedte type l B 2x m' + 1x19. 0 m' totale lengte m' m' oostelijke rijbaan m' westelijke rijbaan voorgespannen plaatconstructie fofo linksonder Detail oplegging landhoofd foto rechtsonder Detail pijler-constructie -10-

13 foto boven Fietstunnel onder RW6 Lengte tunnel Doorrijhoogte tunnel type foto onder Viaduct over fietspad in de parallelweg m' Brugdek breedte m 1 type prefab kokerliggers -11 -

14 / \ foto boven Viaduct over RW6 in de Kernhoofdweg Brugdek breedte type l a 2 x m' totale lengte m' ' m' voorgespannen plaatconstructie foto links Detail oplegging landhoofd fofo links onder Detail pijler-constructie -12-

15 foto boven Tunnel in de parallelweg : l h Lengte tunnel : m' Doorrijhoogte tunnel m fofo onder Fietstunnel onder RW6 : l e Lengte tunnel : 64. M m' Doorrijhoogte tunnel m Op de voorgrond kunstwerk I 1 van de parallelweg 13-

16 foto boven Viaduct in RW6 over fietspad en gracht Brugdek breedte type rn' 2x ^.'"m^ss.^m' voorgespannen plaatconstructie foto onder Viaduct in Parallelweg over fietspad en gracht Brugdek breedte type m' 12.»m' prefab kokerliggers I -14-

17 foto boven Viaduct in RW6 t.b.v. de aansluiting Almere-Haven Brugdek breedte type : II 2 x m' totale lengte m 2 x m' voorgespannen plaatconstructie fofo rechts Detail landhoofd foto links onder Detail pijler-constructie -15-

18 foto boven Fietstunnel onder RW6 : ll a Lengte tunnel m' Doorrijhoogte tunnel 2 M m toto onder Viaduct in RW6 over busbaan en fietspad Brugdek breedte type 2x m' + 1x m' totale lengte= m' 2 x m' voorgespannen plaatconstructie -16-

19 foto boven (links) Detail oplegging landhoofd foto boven (rechts) Detail pijlerconstructie foto midden (links) Detail busbaan -17-

20 fofo boven Viaduct in RW6 over de stadsautoweg II t.b.v. aansluiting Waterlandseweg en Kernhoofdweg 3 Brugdek breedte type ll e 2x9. 36 m, + 1x m' totale lengte m' m' voorgespannen plaatconstructie foto links Detail pijlerconstructie foto onder Fietstunnel onder RW6 : ll d Lengte tunnel m' Doorrijhoogte tunnel m ^4^S» J?y=ar r - 18-

21 TV; foto boven Brug in RW6 over de Hoge Vaart inclusief langzaamverkeersweg en fietspad. : 2 x m' +1 x m ' totale lengte m' Brugdek breedte : nv type : prefab balken foto rechts Detail oplegging landhoofd foto onder Detail pijler constructie - 19-

22 .,. 1 1 rmt-w. awa-ma- L. M m _H«-AiMMr*J -*> >-, M foto boven Viaduct in RW6 over leidingstraat en fietspad III nr Brugdek breedte 31." m 1 type prefab kokerliggers foto links Detail oplegging landhoofd foto onder Viaduct over RW6 in Stadsautoweg V aansluiting Almere-Stad en Almere-Buiten IV : 2 x m' totale lengte m' Brugdek breedte : ' m' type prefab kokerliggers -20-

23 foto boven (links) Detail oplegging landhoofd ( IV) foto boven (rechts) Detail pijlerconstructie (kunstwerk IV) foto midden Brug in RW6 over fietspad en tocht VI rn' Brugdek breedte 15.' 2 m' noordelijke rijbaan m' zuidelijke rijbaan type : prefab balken -21 -

24 foto boven Fietstunnels onder RW6 VI 8 Lengte tunnel m- Doorrijhoogte tunnel m foto midden Viaducten over RW6 in Stadsautoweg 1 oost VII m' Brugdek breedte type 2 x 12.' 3 m' voorgespannen plaatconstructie foto links onder Detail oplegging la ndhoofd -22-

25 foto boven Viaduct over RW6 in de Praamweg Brugdek breedte : type : X 2 x 38. m 1 totale lengte m' nv voorgespannen plaatconstructie fofo rechis Detail oplegging landhoofd fofo onder Detail pijlerconstructie ^ -23-

26 1 H II I If * rtmwamw,i.,.g...u -.i..,1,.....tt^j..;.. ;.^r-h-r? fofo boven Brug in RW6 over fietspad en tocht Brugdek breedte type XI m' 15.' 2 m' noordelijke rijbaan 15.' 2 m' zuidelijke rijbaan prefab balken foto onder Viaduct in RW6 over parallelweg Knardijk : XII : m' Brugdek breedte : m' noordelijke rijbaan m' zuidelijke rijbaan type : voorgespannen plaatconstructie -24-

27 1 H^^_^_^ ^_H _HII--HHHH 1 foto boven Viaduct in RW6 over de Larserweg aansluiting Lelystad-Zuid : XIV : 2 x m' totale lengte m' Brugdek breedte : m' noordelijke rijbaan m' zuidelijke rijbaan type : voorgespannen plaatconstructie foto rechrs Detail oplegging landhoofd fofo onder (rechts) Detail pijlerconstructie -25-

28 fofo boven Brug in RW6 over de Larservaart, polderweg en fietspad : XV : 2x ig.'x'm' + l x m' totale lengte m' Brugdek breedte : m' noordelijke rijbaan m' zuidelijke rijbaan type : prefab balken foto links Detail pijlerconstructie in brugrand fofo onder (links) Detail oplegging landhoofd fofo onder (rechts) Detail pijlerconstructie -26-

29 fofo boven Viaduct in RW6 over de Dronterweg inclusief langzaam verkeer Brugdek breedte XVI m' m l totaal oostelijke rijbaan m' m' + 34.,7 m' totaal westelijke rijbaan m m' oostelijke rijbaan m 1 westelijke rijbaan fofo rechts Detail oplegging landhoofd foto onder Detail pijlerconstructie -27-

30 foto boven Brug in RW6 over de Lage Vaart en polderweg : XVII : 2 x m' m' totaal oostelijke rijbaan m' 2 x m' + 1 x m' totaal westelijke rijbaan m' Brugdek breedte : m'oostelijke rijbaan m' westelijke rijbaan type : plaatconstructie -28-

31 foto boven Viaduct over RW6 in de Runderweg Brugdek breedte type XVIII 2 x m' totale lengte m' m plaatconstructie foto rechts Detail oplegging landhoofd foto onder Brug in RW6 over Mammouthtocht en fietspad XX 16. m oostelijke rijbaan 16. m westelijke rijbaan Brugdek breedte : m oostelijke rijbaan m westelijke rijbaan type : prefab balken -29-

32 fofo boven Viaduct over RW6 in de Edelhertweg XXI : 2 x m' totale lengte m Brugdek breedte : 13." m 1 type : plaatconstructie foto onder (links) Detail oplegging landhoofd foto onder (rechts) Detail pijler constructie KJt_--L*_l B ft! r\ -30-

33 toto midden Viaduct in RW6 over de Houtribweg : XXII : 24. m' oostelijke rijbaan mi westelijke rijbaan Brugdek breedte : m'oostelijke rijbaan m' westelijke rijbaan type : voorgespannen plaatconstructie fofo onder (links) Detail oplegging landhoofd foto onder (rechts) Detail pijlerconstructie ; -31 -

34 fofo boven Brug in RW6 over de Noordertocht en fietspad Brugdek breedte XXIII 2x 15. m' + 1 x nr totaal oostelijke rijbaan m' 20. m' westelijke rijbaan m' oostelijke rijbaan m' westelijke rijbaan foto links Detail pijlerconstructie foto onder Tunnel in afrit RW6 aansluiting met de Houtribweg : XXIV Lengte tunnel : m' Doorrijhoogte tunnel S.^m -32-

35 I T I t. t t I I t 1 I t 1 t 1 I I I I I 1, 1-33-

36 Enronmm iiisxmxtxmrtt 111 n r fofo boven Viaduct over RW6 in de Kamperhoekweg XXVII 4 x m' totale lengte 100. m' Brugdek breedte : m' type : prefab balken fofo onder (links) Detail oplegging landhoofd fofo onder (rechts) Detail pijlerconstructie -34-

37 foto midden Brug in RW6 over het Ketelmeer (Ketelbrug) 770. nr Brugdek breedte m' type voorgespannen koker constructie ontwerp en uitvoering RWS dir. Bruggen fofo onder (links) Detail oplegging landhoofd fofo onder (rechts) Detail bascule brug en een pijler -35-

38 fofo boven Viaduct in RW6 over de Domineesweg en de Nagelervaart : XXVIII : 1 x 24. m' + 2 x m' + 1 x 24. m' totale lengte 102. m' Brugdek breedte : m' type : prefab balken fofo onder (links) Detail oplegging landhoofd foto onder (rechts) Detail pijlerconstructie -36-

39 foto midden Viaduct over RW6 in de Zuidwesterringweg Brugdek breedte type XXIX 2 x 25. m' totale lengte 50. m' 13. m' plaatconstructie foto onder (links) Detail oplegging landhoofd fofo onder (rechts) Detail pijlerconstructie -37-

40 foto boven Viaduct in RW6 over de Hannie Schaftweg Brugdek breedte type XXX 1 x m' + 2x 13. nt totale lengte 44. m' m' plaatconstructie fofo onder (links) Detail oplegging landhoofd foto onder (rechts) Detail pijlerconstructie V } _ :,} } -;: -38-

41 toto midden Viaduct over RW6 in de Nagelerweg Brugdek breedte : type : XXXI 2 x m" totale lengte 56. m' m' plaatconstructie toto onder (links) Detail oplegging landhoofd fofo onder (rechts) Detail pijlerconstructie -39-

42 foto boven Viaduct in RW6 over de Kamperweg aansluiting op RW50 : XXXII : 2x28. m' totale lengte 56. m' Brugdek breedte : nr type : plaatconstructie foto onder (links) Detailoplegging landhoofd foto onder (rechts) Detail pijlerconstructie -40-

43 -41-

44 coloton: toto s en vormgeving zetwerk en lilhogralie drukwerk publicalie Kartogralie Zuiderzeewerken Lelystad Reprografie Meelkundige Diensl Den Haag RCO Amsterdam Casparie Almere B.V Almere (de Vaart) bureau Public Relations Zuiderzeewerken Lelystad

CD OX: 35MOQO. Overzicht van de kunstwerken Wegendistrict Flevoland Afsluitdijk

CD OX: 35MOQO. Overzicht van de kunstwerken Wegendistrict Flevoland Afsluitdijk CD OX: 35MOQO Overzicht van de kunstwerken Wegendistrict Flevoland Afsluitdijk Colofon Foto's Vormgeving : T.O. Helsdingen : W.v.Eikenhorst Eerste druk juni 2005 2 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RIJKSWATERSTAA"

Nadere informatie

Bijlage A: Variantenbeschrijving

Bijlage A: Variantenbeschrijving Bijlage A: Variantenbeschrijving 1 Variant A: Brug huidige locatie Figuur 1: Variant A Figuur 2: Ontwerptekening In deze variant wordt de nieuwe Steekterbrug op de bestaande locatie gerealiseerd (zie figuur

Nadere informatie

DE VOLTOOIING VAN DE AUTOSNELWEG ZWOLLE ASSEN GRONINGEN

DE VOLTOOIING VAN DE AUTOSNELWEG ZWOLLE ASSEN GRONINGEN DE VOLTOOIING VAN DE AUTOSNELWEG ZWOLLE ASSEN GRONINGEN Inleiding De aanleg van de autosnelwegen is in het algemeen een aangelegenheid van het rijk. Met de autosnelweg Zwolle Assen Groningen en dan met

Nadere informatie

ri j\, jtaat direct ie zu iderzeewer ken lelystad

ri j\, jtaat direct ie zu iderzeewer ken lelystad %~.> -=>.s.--= -.-... $.&? drecf::! i.!:'.i:.:.:?:.,:?: 'I bx bureau public relations A,,..>.,,.\ I ri j\, jtaat direct ie zu iderzeewer ken lelystad I 78822 j I u - Publikatie nr. 55 EWEGOPEE-MEER~LJK-TUSSEE2~IZE-E-ENLE&XEEOE

Nadere informatie

Memo. 1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. datum 10 december 2015 aan Johan Vos en Rob van der Vlies

Memo. 1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. datum 10 december 2015 aan Johan Vos en Rob van der Vlies Memo datum 10 december 2015 aan van Johan Vos en Rob van der Vlies kopie Henk Otten project A27 Houten - Hooipolder projectnr. 401317 betreft Ontwerpverantwoording aansluiting Gorinchem Noord 1 Inleiding

Nadere informatie

Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. I Besluit

Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. I Besluit Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere I Besluit Pagina 4 van 42 Inhoud I Tracébesluit II Bijlagen III Tracékaarten IV Toelichting Pagina 5 van 42 I Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied West. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied West. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Deelgebied West Februari 2015 TOELICHTING DEELGEBIED WEST Het gebied Het deelgebied West ligt binnen de gemeente Rotterdam. De A13/A16 sluit door middel van een (hoog) dijklichaam

Nadere informatie

Fotoreportage Fotoreportage van de werkzaamheden aan de A6

Fotoreportage Fotoreportage van de werkzaamheden aan de A6 Fotoreportage Fotoreportage van de werkzaamheden aan de A6 De werkzaamheden zijn in volle gang. Deze fotoreportage geeft de stand van zaken van de werkzaamheden van onder andere de viaducten over de A6.

Nadere informatie

Toelichting projecten investeringen landwegen PMIT 2004-2008

Toelichting projecten investeringen landwegen PMIT 2004-2008 Bijlage 2 Toelichting projecten investeringen landwegen PMIT 2004-2008 In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op een aantal geprogrammeerde investeringen landwegen 2004-2008 (product 3.1.5). In

Nadere informatie

Presentatie SAA-project A9BAHO. Bedrijvenbijeenkomst Breikers Amstelveen. 27 september Kees Abrahamse Omgevingsmanager RWS. Inhoud presentatie

Presentatie SAA-project A9BAHO. Bedrijvenbijeenkomst Breikers Amstelveen. 27 september Kees Abrahamse Omgevingsmanager RWS. Inhoud presentatie Presentatie SAA-project A9BAHO Bedrijvenbijeenkomst Breikers Amstelveen 27 september 2018 Kees Abrahamse Omgevingsmanager RWS HB3600750 28-9-2018 Inhoud presentatie Voorgeschiedenis programma Schiphol-Amsterdam-Almere

Nadere informatie

Fotoreportage Fotoreportage van de werkzaamheden aan de A6

Fotoreportage Fotoreportage van de werkzaamheden aan de A6 Fotoreportage Fotoreportage van de werkzaamheden aan de A6 De werkzaamheden zijn in volle gang. Deze fotoreportage geeft de stand van zaken van de werkzaamheden van onder andere de viaducten over de A6.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Vaststelling van de rijksbegroting voor het jaar 1985 18600 B Rijkswegenfonds Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 25 januari 2006 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden

Nadere informatie

Werkzaamheden A1/A6. A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug

Werkzaamheden A1/A6. A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug Werkzaamheden A1/A6 A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug Rijkswaterstaat zorgt voor betere doorstroming en betrouwbaardere reistijd De A1 en in het verlengde

Nadere informatie

Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw

Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

09041.C. N307 Passage Dronten - Beeldkwaliteitsplan kunstwerken CONCEPT

09041.C. N307 Passage Dronten - Beeldkwaliteitsplan kunstwerken CONCEPT 09041.C N307 Passage Dronten - Beeldkwaliteitsplan kunstwerken CONCEPT N302 N302 Westfrisiaweg Alkmaar - Enkhuizen Dijk Enkhuizen - Lelystad Baai van Van Eesteren Lelystad - Dronten Passage Dronten Hanzeweg

Nadere informatie

INVESTERINGEN km. p-mirt Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport ZWOLLE LELYSTAD AMSTERDAM ALMERE

INVESTERINGEN km. p-mirt Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport ZWOLLE LELYSTAD AMSTERDAM ALMERE p-mirt Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport INVESTERINGEN 2019 I J s s e l m e e r Emmeloord 1 Urk 2 3 M a r k e r m e e r 9 18 4 5 6 ZWOLLE AMSTERDAM LELYSTAD Dronten 18

Nadere informatie

Tracé Boortunnel lange variant

Tracé Boortunnel lange variant DHV B.V. 3.5 Tracé Boortunnel lange variant 3.5.1 Beschrijving Vanaf de A13 gaat het Tracé Boortunnel lange variant (BTL) omlaag om de A4, alle aansluitingen van knooppunt Ypenburg en de Laan van Hoornwijck

Nadere informatie

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013 Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind Datum: 16 januari 2013 Inleiding Dit is het uitvoeringsplan voor de reconstructie van het Moleneind te Drachten. Dit plan is bedoeld om inzicht te geven in de wijze

Nadere informatie

Hoe bereikt u het kantoor van Bekking Consulting vanuit de richting Amsterdam.

Hoe bereikt u het kantoor van Bekking Consulting vanuit de richting Amsterdam. Hoe bereikt u het kantoor van Bekking Consulting vanuit de richting Amsterdam. U rijdt op de A1 uit de richting Amsterdam; U kiest op de A1 de richting Almere, Lelystad (A6); U blijft op de A6 rijden richting

Nadere informatie

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr HERINRICHTING N241 BLVC Overleg Nr. 24 03-05-2016 1 AGENDA 0 VERSLAG / ACTIELIJST 1 OVERZICHT PROJECT 2 STAND VAN ZAKEN 3 PRINCIPE FASERING WERKZAAMHEDEN 4 WERKZAAMHEDEN PER WEGVAK 5 BEREIKBAARHEID NES

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling. Registratienummer Datum 4 juli 2019 Afdeling/Bureau INFRA

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling. Registratienummer Datum 4 juli 2019 Afdeling/Bureau INFRA PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Mededeling voortgangsrapportage regioprojecten Kern mededeling: Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten met regelmaat over de voortgang

Nadere informatie

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr HERINRICHTING N241 BLVC Overleg Nr. 29 20-09-2016 1 AGENDA 0 VERSLAG / ACTIELIJST 1 OVERZICHT PROJECT 2 PRINCIPE FASERING WERKZAAMHEDEN 3 WERKZAAMHEDEN PER WEGVAK 4 VRAGEN? / WVTTK 5 VOLGEND OVERLEG 6

Nadere informatie

Edocs INVESTERINGEN km. p-mirt Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport ZWOLLE LELYSTAD AMSTERDAM ALMERE

Edocs INVESTERINGEN km. p-mirt Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport ZWOLLE LELYSTAD AMSTERDAM ALMERE Edocs 2091853 pmirt Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport INVESTERINGEN 2018 I J s s e l m e e r 3 1 Emmeloord 2 Urk 6 4 5 7 8 M a r k e r m e e r LELYSTAD 10 11 21 Dronten

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen Startnotitie Het probleem Er is een bereikbaarheidsprobleem in de regio Arnhem Nijmegen na 2020. Het Rijk, de provincie en

Nadere informatie

Verbreding A6 Almere Verplaatsing busstation

Verbreding A6 Almere Verplaatsing busstation Verplaatsing busstation Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost naar vier Herinrichting Weerwatergebied De lokale wegen, fietspaden en de busbaan worden in dit gebied verlegd ter voorbereiding op gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Toelichting op te onttrekken wegverbindingen binnen de gemeente Venray

Toelichting op te onttrekken wegverbindingen binnen de gemeente Venray Toelichting op te onttrekken wegverbindingen binnen de gemeente Venray [1] Venrayseweg (N270) Asfaltweg (inclusief noordelijk fietspad = Asfalt) Waarom functie onttrekken? Wanneer functie onttrekken? De

Nadere informatie

Werkdocument 1973-44 Co. (te hanteren in het Statistisch Overzicht voor Flevoland) door. ir. A. G. van Ommeren

Werkdocument 1973-44 Co. (te hanteren in het Statistisch Overzicht voor Flevoland) door. ir. A. G. van Ommeren I- RIJKSDIENST DE.I JSSELMEERPOLDERS L E L Y S T A D \ Sociaal-Economische Hoofdafdeling Onderzoek Werkdocument 1973-44 Co INDELING GEBIED BI JZONDER DOMEINBEHEER (te hanteren in het Statistisch Overzicht

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt Muiderberg

Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt Muiderberg abcdefgh Rijkswaterstaat Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt Muiderberg Een beschrijving van de problemen en de mogelijke oplossingen 28 maart 2006 abcdefgh Rijkswaterstaat Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt

Nadere informatie

Update Geohydrologisch onderzoek wegenproject N381 Drachten Drentse grens

Update Geohydrologisch onderzoek wegenproject N381 Drachten Drentse grens Update Geohydrologisch onderzoek wegenproject 381 Drachten Drentse grens Rapportage Auteur: C.H. van Immerzeel 15 oktober 2010 - IDO-Doesburg B.V. 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten en

Nadere informatie

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Leiden Ringweg Oost Bouwfasering Sumatrabrug Opdrachtgever Gemeente Leiden Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Utrecht, 10 mei 2012 Definitief

Nadere informatie

Opdracht Nijkerkerbrug

Opdracht Nijkerkerbrug Opdracht Nijkerkerbrug RIJKSWATERSTAAT ZOEKT: Een (constructief) veilige brugverbinding; Voor een levensduur van 25-30 jaar; Zonder beperkingen voor al het passerende verkeer welke voldoet aan de geldende

Nadere informatie

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen»

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen» Gemeente Barneveld T.a.v. het college van B&W en de Gemeenteraad Postbus 63 3770 AB Barneveld Voorthuizen, 5 april 2012 Onderwerp: Inspraak reactie op de voorgestelde plannen Rondweg Voorthuizen Noord.

Nadere informatie

Tracébesluit. N50 Ens-Emmeloord. Landschapsplan. Datum 3 april 2014

Tracébesluit. N50 Ens-Emmeloord. Landschapsplan. Datum 3 april 2014 Tracébesluit N50 Ens-Emmeloord Landschapsplan Datum 3 april 2014 Status definitief Colofon Referentienummer RW1929-28/14-007.031 Uitgegeven door Rijkswaterstaat Midden-Nederland Informatie Telefoon Fax

Nadere informatie

Terechtwijzend bericht nr 1 dd

Terechtwijzend bericht nr 1 dd Terechtwijzend bericht nr 1 dd 10 11 2016 A. Wijzigingen in het bestek 1. Pg. 3 Algemene informatie opdracht aanpassingen vetgedrukt Uitvoeringstermijn: Perceel 1: 2 nachten + 1 dag (vrijdagavond vanaf

Nadere informatie

Ambtelijk advies. 1. Baardwijkse overlaat

Ambtelijk advies. 1. Baardwijkse overlaat Ambtelijk advies 1. Baardwijkse overlaat Voor de Baardwijkse overlaat is het ambtelijk advies aan de Stuurgroep GOL om variant A (voorkeursvariant NRD) en variant C (nr. 369) beide mee te nemen in de MER.

Nadere informatie

Afrit 38. Maatregel 1.1. Stand van zaken november Dwarsdoorsneden

Afrit 38. Maatregel 1.1. Stand van zaken november Dwarsdoorsneden Maatregel. Afrit De gemeente Overbetuwe past momenteel de vormgeving van afrit aan. Deze aanpassing is afgestemd op de nieuwe situatie van de verbrede A5. In het Tracébesluit is deze nieuwe vormgeving

Nadere informatie

Scopebeschrijving Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2

Scopebeschrijving Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2 Bijlage III Scopebeschrijving Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2 21 oktober 2014 pagina 1 van 6 Bijlage III: Scopebeschrijving Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2 Probleembeschrijving/-definitie: De Zuidelijke

Nadere informatie

Ontwerp Tracébesluit. N50 Ens-Emmeloord. Landschapsplan. Datum 22 november 2013

Ontwerp Tracébesluit. N50 Ens-Emmeloord. Landschapsplan. Datum 22 november 2013 Ontwerp Tracébesluit N50 Ens-Emmeloord Landschapsplan Datum 22 november 2013 Status definitief Colofon Referentienummer RW1929-28/torm/152 Uitgegeven door Rijkswaterstaat Midden-Nederland Informatie Telefoon

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Bekendmaking besluit tot vaststelling van de wegenlegger van de gemeente Bergen op Zoom van 8 januari 2018, kenmerk C /

PROVINCIAAL BLAD. Bekendmaking besluit tot vaststelling van de wegenlegger van de gemeente Bergen op Zoom van 8 januari 2018, kenmerk C / PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Brabant Nr. 380 1 januari 2018 Bekendmaking besluit tot vaststelling van de wegenlegger van de gemeente Bergen op Zoom van 8 januari 2018, kenmerk

Nadere informatie

Fotoreportage A6: Waterlandseweg klaar voor gebruik!

Fotoreportage A6: Waterlandseweg klaar voor gebruik! Fotoreportage A6: Waterlandseweg klaar voor gebruik! Afgelopen tien dagen is 24 uur per dag met man en macht gewerkt aan de aansluiting van de A6 op de Waterlandseweg, het inrichten van het nieuwe kruispunt

Nadere informatie

ten laste van budget mitigerende maatregelen GOL

ten laste van budget mitigerende maatregelen GOL AANDACHTSPUNTEN VERKEER EN MILIEU (indicatief) Uitgangspunten: * fase I en II gelijktijdig (met Baardwijk variant NRD en Nieuwkuijk verlegde op- en afrit) * op basis van vkmodel fase II PLUS van site 11

Nadere informatie

150/380 kv Station Breukelen

150/380 kv Station Breukelen Project: 150/380kV Station Breukelen documentnr 110665D02 150/380 kv Station Breukelen Ontwerp constructies t.b.v. vergunningsaanvraag voor het transport van de transformator van het Amsterdam- Rijn kanaal

Nadere informatie

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr HERINRICHTING N241 BLVC Overleg Nr. 22 08-03-2016 1 AGENDA 0 VERSLAG / ACTIELIJST 1 OVERZICHT PROJECT 2 STAND VAN ZAKEN 3 PRINCIPE FASERING WERKZAAMHEDEN 4 WERKZAAMHEDEN PER WEGVAK 5 BEREIKBAARHEID NES

Nadere informatie

PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA. Infrastructuur, Ruimte en Transport

PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA. Infrastructuur, Ruimte en Transport PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA Infrastructuur, Ruimte en Transport INHOUD 1. en 3 2. wegen 8 3. en in nieuwe provinciale infrastructuur 13 2 1. INVESTERINGEN p-mirt Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur,

Nadere informatie

Bijlagen bij scriptie: Mariene archeologische verwachting voor de laatprehistorische. Noordzeekust

Bijlagen bij scriptie: Mariene archeologische verwachting voor de laatprehistorische. Noordzeekust Bijlagen bij scriptie: Mariene archeologische verwachting voor de laatprehistorische periode langs de Nederlandse Noordzeekust Jade Schoon, s0724718 [ii] Inhoud Inhoud... iii Bronvermelding... v Bijlage

Nadere informatie

Startnotitie t.b.v. een mer voor de uitvoering van onderdelen van Rijksweg 73-Zuid tussen Roermond en St. Joost. t 1.,, z.

Startnotitie t.b.v. een mer voor de uitvoering van onderdelen van Rijksweg 73-Zuid tussen Roermond en St. Joost. t 1.,, z. Startnotitie t.b.v. een mer voor de uitvoering van onderdelen van Rijksweg 73-Zuid tussen Roermond en St. Joost. t 1,, z. Startnotitie ten behoeve van een mer voor de uitvoering van : de passage van het

Nadere informatie

N302 LARSERWEG. Groot onderhoud. Maandag 1 juli t/m zaterdag 24 augustus Werkzaamheden. Planning & fasering. INFOBULLETIN juli 2019

N302 LARSERWEG. Groot onderhoud. Maandag 1 juli t/m zaterdag 24 augustus Werkzaamheden. Planning & fasering. INFOBULLETIN juli 2019 INFOBULLETIN juli 2019 Groot onderhoud LARSERWEG Maandag 1 juli t/m zaterdag 24 augustus 2019 In juli en augustus werkt Provincie Flevoland aan de bij Lelystad. De werkzaamheden zijn opgeknipt in meerdere

Nadere informatie

Wat gebeurt er buiten langs de A6?

Wat gebeurt er buiten langs de A6? Fotoreportage Wat gebeurt er buiten langs de A6? De werkzaamheden voor de verbreding van de A6 zijn sinds april van dit jaar in volle gang. Langs het tracé liggen metershoge zandhopen die laag voor laag

Nadere informatie

Revisiehistorie Revisie Datum Status Wijzigingen

Revisiehistorie Revisie Datum Status Wijzigingen Revisiehistorie Revisie Datum Status Wijzigingen 1.0 05 02 2016 TER GOEDKEURING Eerste uitgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 1.1 Doel van dit document... 1 1.2 Objectbeschrijving... 1 1.3 Gerelateerde

Nadere informatie

Groot onderhoud N302 LARSERWEG. Maandag 1 juli t/m zaterdag 24 augustus Werkzaamheden. Planning & fasering. INFOBULLETIN mei 2019

Groot onderhoud N302 LARSERWEG. Maandag 1 juli t/m zaterdag 24 augustus Werkzaamheden. Planning & fasering. INFOBULLETIN mei 2019 INFOBULLETIN mei 2019 Groot onderhoud LARSERWEG Maandag 1 juli t/m zaterdag 24 augustus 2019 In juli en augustus werkt Provincie Flevoland aan de bij Lelystad. De werkzaamheden zijn opgeknipt in meerdere

Nadere informatie

Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal

Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal Versmalde rijstroken Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal Wie gele strepen op de weg ziet, denkt waarschijnlijk: werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor tijdelijke afzettingen

Nadere informatie

Copyright SBR, Rotterdam

Copyright SBR, Rotterdam Het doel van de Stichting is het coördineren, stimuleren en begeleiden van het bouwtechnische en bedrijfstechnische speurwerk in de bouwnijverheid en de verbreiding van de resultaten, zowel ten behoeve

Nadere informatie

Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (2013) I Besluit

Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (2013) I Besluit Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (2013) I Besluit Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (2013) I Besluit januari 2013 Vastgesteld op 21 maart 2013 De minister van

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart STAATSCOURANT 7 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 63412 november 2018 Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Amsterdamsevaart Nr. 2018/433509 Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Tracé Haagweg. 3.9.1 Beschrijving. 3.9.2 Bouwfase. >Ø 1500 x 5 >Ø 800 >Ø 1500 x 4 <Ø 800 x 22. 150 KV x 1 10 KV x 9 DHV B.V.

Tracé Haagweg. 3.9.1 Beschrijving. 3.9.2 Bouwfase. >Ø 1500 x 5 >Ø 800 >Ø 1500 x 4 <Ø 800 x 22. 150 KV x 1 10 KV x 9 DHV B.V. DHV B.V. 3.9 Tracé Haagweg 3.9.1 Beschrijving Het Tracé Haagweg gaat vanaf knooppunt Ypenburg direct ondergronds ter hoogte van de bestaande aansluiting van de Laan van Delfvliet op de Laan van Hoornwijck.

Nadere informatie

Informatieavond Almere

Informatieavond Almere Informatieavond Almere Donderdag 23 oktober 2014 Frank van Ginderen Op tijd, volgens plan veilig werken SAAone is een samenwerkingsverband van Boskalis, Hochtief, VolkerWessels en Dif Programma Wie is

Nadere informatie

Bijlage 2 Detailuitwerking NOG Beter tracés

Bijlage 2 Detailuitwerking NOG Beter tracés Bijlage 2 Detailuitwerking NOG Beter tracés Tracé Weerlaanbrug tussen Hillegom noord N205 De Weerlaanweg is een 2x1-rijbaansweg (80 km/h) vanaf het kruispunt N205 Getsewoud-noord. De Weerlaanweg kruist

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1287-RBO

Nadere informatie

Mededeling. Het college van Gedeputeerde Staten Informeert met regelmaat over de voortgang van de regioprojecten aan Provinciale Staten.

Mededeling. Het college van Gedeputeerde Staten Informeert met regelmaat over de voortgang van de regioprojecten aan Provinciale Staten. PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Mededeling PS bij voorgangsrapportage Regioprojecten Infrastructuur (peildatum november 2018) Kern mededeling: Het college van Gedeputeerde Staten Informeert met

Nadere informatie

DIENST DER ZUIDERZEEWERKEN

DIENST DER ZUIDERZEEWERKEN DIENST DER ZUIDERZEEWERKEN Sweelinckplein 14 's-g RAVEN HAGE Teiefoon 070-39.dl. 00 PUBLICATIE nr.: 21 WORDING EDI OPBOW VAN DE POLDER ZUIDELIJK FLEVOLAND 1 Terwijl de ontginning van de derde IJsseSmeerpolder,

Nadere informatie

Maatregelen voor inpassing RijnlandRoute t.b.v. Oostvlietpolder en Vlietland. 15 november 2014

Maatregelen voor inpassing RijnlandRoute t.b.v. Oostvlietpolder en Vlietland. 15 november 2014 Maatregelen voor inpassing RijnlandRoute t.b.v. Oostvlietpolder en Vlietland 15 november 2014 Achtergrond Coalitieakkoord keuze Zoeken naar Balans F met ligging aan noordzijde gasverdeelstation. In juni

Nadere informatie

REGIONALE WATERKERING MUIDERZAND

REGIONALE WATERKERING MUIDERZAND Kaart 5.12 REGIONALE WATERKERING MUIDERZAND begrenzing regionaal Kaart 5.13 REGIONALE WATERKERING ZILVERSTRAND begrenzing regionaal Kaart 5.14 REGIONALE WATERKERING ALMERE HAVEN Begrenzing regionaal Kaart

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering

Nadere informatie

N224; verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in de gemeente Ede

N224; verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in de gemeente Ede STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 36051 28 juni 2017 N224; verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in de gemeente Ede VERKEERSBESLUIT ZAAK N UMMER 201

Nadere informatie

Renovatie en uitbreiding van de kunstwerken die ervoor zorgen dat de autosnelweg A3 het Albertkanaal, de site van Chertal en de Maas kan dwarsen

Renovatie en uitbreiding van de kunstwerken die ervoor zorgen dat de autosnelweg A3 het Albertkanaal, de site van Chertal en de Maas kan dwarsen Renovatie en uitbreiding van de kunstwerken die ervoor zorgen dat de autosnelweg A3 het Albertkanaal, de site van Chertal en de Maas kan dwarsen Abdu AYDOGDU Service Public de Wallonie Direction des Routes

Nadere informatie

AANVULLENDE BESTUURSOVEREENKOMST Doortrekking A15 Ressen naar A12 Oudbroeken

AANVULLENDE BESTUURSOVEREENKOMST Doortrekking A15 Ressen naar A12 Oudbroeken AANVULLENDE BESTUURSOVEREENKOMST Doortrekking A15 Ressen naar A12 Oudbroeken 1/28 DE ONDERGETEKENDEN 1. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend als bestuursorgaan

Nadere informatie

Ontwerp-Tracébesluit A59 Drongelens Kanaal

Ontwerp-Tracébesluit A59 Drongelens Kanaal Ontwerp-Tracébesluit A59 Drongelens Kanaal I Besluit Vastgesteld op: 2014 De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. M.H. Schultz van Haegen Pagina 1 van 13 Inhoud I. Besluit 5 Artikel 1 Aanpassingsmaatregelen

Nadere informatie

6.4 DEELGEBIED 4: STEDELIJK GEBIED. ^ President Rooseveltweg. ^ Viaduct van de Hoofdweg. ^ Fietstunneltje onder oprit A16

6.4 DEELGEBIED 4: STEDELIJK GEBIED. ^ President Rooseveltweg. ^ Viaduct van de Hoofdweg. ^ Fietstunneltje onder oprit A16 6.4 DEELGEBIED 4: STEDELIJK GEBIED RUIMTELIJKE BESCHRIJVING INPASSING Het deelgebied Stedelijk gebied loopt vanaf de tunneltoerit bij de Rotte tot aan de bestaande A16. Het bevat de volgende trajecten:

Nadere informatie

JUNI Onderwerp: Prins Mauritssingel, Laauwikstraat en omgeving; fietstunnel. Kenmerk: Nijmegen,

JUNI Onderwerp: Prins Mauritssingel, Laauwikstraat en omgeving; fietstunnel. Kenmerk: Nijmegen, Verkeersbesluit Onderwerp: Prins Mauritssingel, Laauwikstraat en omgeving; fietstunnel Kenmerk: 15.0004627 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; JUNI 2015 Overwegende, dat knooppunt Lent een

Nadere informatie

3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan

3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan DHV B.V. 3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan 3.11.1 Beschrijving Het Tracé Prinses Beatrixlaan sluit aan op de bestaande afrit 11 Rijswijk en Delft van de A4. De helling van het viaduct over de A4 wordt in

Nadere informatie

2013, nr. 39. Dat aan de noordzijde van beide rotondes een pad is aangelegd voor fietsers en bromfietsers;

2013, nr. 39. Dat aan de noordzijde van beide rotondes een pad is aangelegd voor fietsers en bromfietsers; Uitgegeven: 27 juni 2013 2013, nr. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLAN van 25 juni 2013, no. 01064688, afdeling Beheer en Onderhoud tot plaatsing van verkeerstekens

Nadere informatie

Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere. Uitbreiding A9, A10-Oost, A1 en A6

Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere. Uitbreiding A9, A10-Oost, A1 en A6 Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere Uitbreiding A9, A10-Oost, A1 en A6 Weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere Rijkswaterstaat breidt het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam

Nadere informatie

Flessenhalzen A4 en A12

Flessenhalzen A4 en A12 Flessenhalzen A4 en A12 Doel De regio s Amsterdam-Den Haag/Rotterdam-Utrecht beter met elkaar te verbinden en de doorstroming op de A4 en de A12 te verhogen via de aanleg van extra rijstroken op die delen

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

Studie fietsroutes Beethoven

Studie fietsroutes Beethoven Studie fietsroutes Beethoven mogelijkheden tbv fietsroutes Zuidas concept 12-10-2011 1 bron: Hoofdnet Fiets dienst IVV 2005 1ste fase project Beethoven (plot 1,3en5) Hoofdnet Fiets toekomstig Hoofdnet

Nadere informatie

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden Persbericht Datum: 26 oktober 2016 Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden In de zomer van 2017 gaat de ombouw van de

Nadere informatie

Bestuur Regio Utrecht (BRU) Erratum MER A12SALTO. Datum 17 december TMU054/Brg/0731. Kenmerk Eerste versie

Bestuur Regio Utrecht (BRU) Erratum MER A12SALTO. Datum 17 december TMU054/Brg/0731. Kenmerk Eerste versie Bestuur Regio Utrecht (BRU) Erratum MER A12SALTO Datum 17 december 2007 TMU054/Brg/0731 Kenmerk Eerste versie Erratum I bij de Samenvatting en Bestuurlijke samenvatting op pagina 36 van beide rapporten:

Nadere informatie

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr HERINRICHTING N241 BLVC Overleg Nr. 39 27-06-2017 1 AGENDA 0 VERSLAG / ACTIELIJST 1 OVERZICHT PROJECT 2 PRINCIPE FASERING WERKZAAMHEDEN 3 WERKZAAMHEDEN PER WEGVAK 4 VRAGEN? / WVTTK 5 VOLGEND OVERLEG 6

Nadere informatie

KiK Damwâld. Proces. Toelichting ontwerp.

KiK Damwâld. Proces. Toelichting ontwerp. KiK Damwâld Het project omvat de herstructurering van bijna 2 kilometer weg en het winkelplein. Bijzonder punten in de weg worden ook bijzonder vormgegeven. Denk hierbij aan de kruisingen, de entrees en

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 Verkenning N307 Roggebot-Kampen bijna klaar De provinciale weg N307 verbindt Lelystad en Kampen en is ook nog eens onderdeel van een groter geheel: de N23 van A (Alkmaar)

Nadere informatie

Ontwerp-Tracébesluit A9 Badhoevedorp

Ontwerp-Tracébesluit A9 Badhoevedorp Tracébesluit omleggingomlegging Ontwerp-Tracébesluit A9 Badhoevedorp Toelichting IV 3837890 RE138 voorpl Bijlage K.indd 1 RWS-voorkant-nieuw.indd 5 30-05-2011 12:25:39 13-04-12 15:01 Tracébesluit omlegging

Nadere informatie

Werkwijze De GGOR-systematiek is gebruikt bij het opstellen van de peilbesluiten. De uitkomsten zijn direct vertaalt naar een peilenvoorstel.

Werkwijze De GGOR-systematiek is gebruikt bij het opstellen van de peilbesluiten. De uitkomsten zijn direct vertaalt naar een peilenvoorstel. Samenvatting toelichting 10 en Waterweg Gebied Het gebied van de 10 en beslaat een aaneengesloten stedelijk gebied van Vlaardingen en Schiedam en Rotterdam. Aan de zuidzijde wordt het gebied begrensd door

Nadere informatie

1. Aanleiding NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE

1. Aanleiding NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE NOTITIE VARIANTEN FIETSPAD BERKELSEDIJKJE 1. Aanleiding Op 31 maart 2016 heeft de gemeenteraad op basis van de herziening van het Mobiliteitsplan besloten om een nadere studie te doen naar de positie van

Nadere informatie

14 Trajecten provincie Zuid-Holland

14 Trajecten provincie Zuid-Holland 14 Trajecten provincie Zuid-Holland Traject 1. N206C De N206C loopt van de kruising met de A44 hm 15.0 (ten westen van Leiden) tot de kruising met de N444B bij hm 24.5 (ten oosten van Noordwijk aan Zee).

Nadere informatie

BESLUIT. Voor de gemeente Almere heeft dit Tracébesluit tot gevolg dat de Steigerdreef wordt aangelegd en de Hogering wordt aangepast.

BESLUIT. Voor de gemeente Almere heeft dit Tracébesluit tot gevolg dat de Steigerdreef wordt aangelegd en de Hogering wordt aangepast. BESLUIT INGEVOLGE ARTIKEL 83 en 110a VAN DE WET GELUIDHINDER TOT VASTSTELLING VAN HOGERE WAARDEN WEGVERKEER VOOR WONINGEN NABIJ DE STEIGERDREEF EN HOGERING TE ALMERE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ALMERE;

Nadere informatie

Fotoreportage Werkzaamheden Almere Haven

Fotoreportage Werkzaamheden Almere Haven Fotoreportage Werkzaamheden Almere Haven De laatste weken is hard gewerkt aan de aanleg van de nieuwe afrit Almere Haven (afrit 4). Eind november is het nieuwe wegdek geasfalteerd en vanaf 17 december

Nadere informatie

Rijksweg A12/E35: gateway to Europe

Rijksweg A12/E35: gateway to Europe OMD2018 Notitie A12 Fred Warnaar CHC Maarn-Maarsbergen Rijksweg A12/E35: gateway to Europe 1948 We zien uistsluiten de spoorlijn, was er toen al méér den een eeuw. 1951 De snelweg er nu bij gekomen, parallel

Nadere informatie

Ontwerpnotitie Ecoduct zonder Weg over Annahoeve

Ontwerpnotitie Ecoduct zonder Weg over Annahoeve Aan HOV 't Gooi Van T. Kruithof Telefoon 030-2654047 Kenmerk HOV 't Gooi, Ecoduct zonder WoAD90-TKR-KA-1300067 Projectnummer RM000813 Onderwerp HOV 't Gooi, Ecoduct zonder WoA Datum 30 mei 2013 Inleiding

Nadere informatie

Groene Verbinding. 12 mei 2016

Groene Verbinding. 12 mei 2016 Groene Verbinding 12 mei 2016 Doel van de Groene Verbinding Verbeteren relatie stad - Amelisweerd Recreatie, ecologie, cultuurhistorie, ruimtelijke kwaliteit Rijkswaterstaat 2 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Groene

Nadere informatie

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Datum: 5 juni 2015 Projectnr: 2015004 Opdrachtgever: Peter Rutten (gemeente Heumen) Opstellers: Bart Christiaens (Tibs) Koen van Neerven (& Verkeersadvies)

Nadere informatie

Nieuw kruispunt R6/N1

Nieuw kruispunt R6/N1 Nieuw kruispunt R6/N1 Inhoud 1. Wie? 2. Herinrichting kruispunten R6 3. Kruispunt R6/N1: Ontwerp en werken 4. Kruispunt R6/N1 : Communicatie Wie? Opdrachtgever: Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van

Nadere informatie

N345; verkeersbesluit rondweg Voorst in de gemeente Voorst VERKEERSBESLUIT ZAAKNUMMER , D.D. 30 JULI 2018

N345; verkeersbesluit rondweg Voorst in de gemeente Voorst VERKEERSBESLUIT ZAAKNUMMER , D.D. 30 JULI 2018 STAATSCOURANT 16 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 45779 augustus 2018 N345; verkeersbesluit rondweg Voorst in de gemeente Voorst VERKEERSBESLUIT ZAAKNUMMER 2017-017375,

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

Ontwerp-Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (2012) I Besluit

Ontwerp-Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (2012) I Besluit Ontwerp-Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (2012) I Besluit Ontwerp-Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (2012) I Besluit juni 2012 Vastgesteld op: De minister van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Wijzigingen in verband met hervorming flexibele arbeid en ontslagrecht [Treedt in werking per ]

Hoofdstuk 1. Wijzigingen in verband met hervorming flexibele arbeid en ontslagrecht [Treedt in werking per ] Bron: overheid.nl Tekst geldend op: 24-09-2014 Wet van 14 juni 2014 tot wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

MEMO. Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat. Projectomschrijving: 2 mei Advies ARZ

MEMO. Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat. Projectomschrijving: 2 mei Advies ARZ MEMO Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat Kampen, Projectomschrijving: 2 mei 2017 17.0016.010-Advies ARZ Van: Aan: J. Hendriks M. Slijkhuis J. Engels R. Wiersma Aanleiding In het Tracébesluit

Nadere informatie