Dossier 9180 CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID DRIJVENDE BOUWWERKEN. Rapport Achtergronden Tekstvoorstel Regeling Bouwbesluit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossier 9180 CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID DRIJVENDE BOUWWERKEN. Rapport Achtergronden Tekstvoorstel Regeling Bouwbesluit"

Transcriptie

1 Dossier 9180 CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID DRIJVENDE BOUWWERKEN Rapport Achtergronden Tekstvoorstel Regeling Bouwbesluit 11 augustus 2017

2 INHOUD 1 Inleiding Gebruikte literatuur Huidige ontwerpgewoonten voor drijvende bouwwerken Uitgangspunten bij het opstellen voor tekst Regeling Bouwbesluit Achtergronden tekst voor de Regeling Bouwbesluit Algemeen Onderwerp en toepassingsgebied Normatieve verwijzingen Definities Symbolen Eisen Fundamentele eisen Ontwerplevensduur, duurzaamheid en kwaliteitsbeheer Belastingen en belastingscombinaties Blijvende belastingen Veranderlijke belastingen Buitengewone belastingen Belastingscombinaties voor de uiterste grenstoestand Belastingscombinaties voor de bruikbaarheidsgrenstoestand Belastingscombinaties voor de buitengewone ontwerpsituaties Partiële factoren voor belastingen en belastingscombinaties Partiële factoren voor materialen en producten Constructieve berekening Achtergronden bij de toets algehele stabiliteit Achtergronden bij de toets van de aanmeerconstructie Beoordeling van de uiterste grenstoestand Algehele stabiliteit Stabiliteit Drijfvermogen Overige eisen met betrekking tot stabiliteit Capaciteit van onderdelen Algemeen Aanmeerconstructie Drijflichaam Beoordeling van de bruikbaarheidsgrenstoestand Tekstvoorstel voor de Regeling Bouwbesluit Bijlage A: horizontale golfbelasting op een verticale wand Bijlage B: verticaal effect van de golfbelasting

3 Bijlage C: bepaling hoogte van het metacentrum Bijlage D: afleiding tabellen significante golfhoogte Bijlage E: vergelijking Regeling Bouwbesluit met NTA 8111 ark 1 Bijlage F: vergelijking Regeling Bouwbesluit met NTA 8111 ark 2 Bijlage G: vergelijking Regeling Bouwbesluit met NTA 8111 ark 3 Bijlage H: vergelijking Regeling Bouwbesluit met NTA 8111 ark 4 Bijlage I: vergelijking Regeling Bouwbesluit met NTA 8111 ark

4 1 Inleiding Voor het in privaat rechtelijke zin beoordelen van onder andere de constructieve veiligheid van drijvende bouwwerken is op dit moment de NTA 8111 [1] beschikbaar. Die delen van NTA 8111 die betrekking hebben op constructieve veiligheid bieden niet direct een ingang voor een koppeling met het Bouwbesluit en ook kan de verbinding met de Eurocodes worden verbeterd. Er is daarom behoefte aan een bondige tekst die in de Regeling Bouwbesluit kan worden opgenomen om de publiekrechtelijke toets van de constructieve veiligheid van drijvende bouwwerken via het Bouwbesluit mogelijk te maken. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konkinkrijksrelaties, vertegenwoordigd door mevr. ir. D.M.M. Freriks, is door Adviesbureau Hageman en Ingenieursburo Meijer & Joustra een tekstvoorstel voor de Regeling Bouwbesluit opgesteld. In het voorliggende rapport is het tekstvoorstel voor de Regeling Bouwbesluit opgenomen en toegelicht. Als onderdeel van het proces om tot het tekstvoorstel te komen, is een verkenning van de huidige ontwerpgewoonten van bouwers van drijvende bouwwerken uitgevoerd. De resultaten van deze verkenning zijn opgenomen in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn enkele uitgangspunten opgenomen die als basis hebben gediend bij het opstellen van de tekst voor de Regeling Bouwbesluit. In hoofdstuk 5 zijn, in de stijl van een voorschrift, de constructieve eisen beschreven waaraan een drijvend bouwwerk dient te voldoen. Dit hoofdstuk kan worden beschouwd als een toelichting op het tekstvoorstel van de Regeling Bouwbesluit, dat in hoofdstuk 6 is opgenomen. 2 Gebruikte literatuur De volgende literatuur is gebruikt bij het opstellen van het voorliggende rapport. 1. NTA 8111:2011 Drijvende bouwwerken (oktober 2011) 2. M. Kuijper Afstudeerverslag TU Delft: De drijvende funderingen; een stabiele basis voor waterwonen in de 21 e eeuw (oktober 2006) 3. M. van Winkelen Afstudeerverslag TU Delft: How high can you float? (maart 2007) 4. Technische Adviescommisie voor Waterkeringen Leidraad kunstwerken (mei 2003) 5. EAU 2012 Recommendations of the committee for waterfront structures harbours and waterways (2015) 6. Boiten Waterwoningen Boon Noorderplassen Almere Hydraulisch en nautisch onderzoek (9 juni 2009) 7. Veldhuijsen en Brandt Achtergrondstuk bepaling (resterende) veiligheidsafstand (12 augustus 2013) 8. Rijkswaterstaat directie sluizen en stuwen Rekenregels voor waterbouwkundig ontwerpen (mei 1990) 9. Technische commissie voor waterkeringen Ontwerpen van rivierdijken, deel 2 - benedenrivierengebied (september 1989) 10. KNMI Wetenschappelijk rapport (1983)

5 3 Huidige ontwerpgewoonten voor drijvende bouwwerken Door Adviesbureau Hageman zijn 4 bouwers van drijvende bouwwerken benaderd voor het verkrijgen van informatie over de wijze waarop deze bouwers drijvende bouwwerken ontwerpen en in hoeverre de regels in NTA 8111 worden toegepast. Van één bouwer is bruikbare informatie ontvangen. Deze informatie had uitsluitend betrekking op het ontwerp van een voor bewoning bedoeld drijvend bouwwerk dat beschouwd kan worden in CC1. Na bestudering van de informatie die van de bouwer is ontvangen, zijn de belangrijkste bevindingen: Er wordt gecontroleerd of het metacentrum boven het zwaartepunt van het drijvende bouwwerk ligt; De diepgang van het drijflichaam wordt gecontroleerd; Er wordt gecontroleerd of ten gevolge van blijvende belasting in combinatie met belasting door goederen en personen en/of wind nog juist voldoende vrijboord aanwezig is; Tweede orde momenten (geometrisch niet-lineair gedrag), stromingsbelastingen en golf- en ijsbelastingen worden bij de controle van slagzij niet beschouwd; Een nautisch onderzoek wordt niet uitgevoerd; De aanmeerconstructie wordt niet getoetst; De constructie van het drijflichaam en de opbouw worden uitgerekend met voorschriften op een wijze die ook bij niet-drijvende gebouwen wordt toegepast. 4 Uitgangspunten bij het opstellen voor tekst Regeling Bouwbesluit Op basis van de ontvangen informatie van de bouwer van drijvende bouwwerken en bestudering van beschikbare regelgeving zijn de volgende uitgangspunten voor de tekst van de Regeling Bouwbesluit opgesteld: Met de Regeling Bouwbesluit moet het toetsen van een drijvend bouwwerk eenvoudiger worden dan met NTA 8111 het geval is. Zo moet het bijvoorbeeld mogelijk zijn de significante golfhoogte zonder nautisch onderzoek te bepalen; Het veiligheidsniveau van bouwwerken in CC1 is bij voorkeur gelijkwaardig aan het veiligheidsniveau dat volgt uit toepassing van NTA Het veiligheidsniveau van drijvende bouwwerken mag echter niet significant lager zijn dan dat van bouwwerken die (op land) zijn gefundeerd; Voor drijvende bouwwerken die beoordeeld mogen worden voor CC1 behoeven, gelijk aan woningen in CC1, geen buitengewone belastingssituaties te zijn beschouwd. Om aan de twee eerste punten van bovenstaande opsomming te kunnen voldoen, is het toepassingsgebied van de Regeling Bouwbesluit beperkt. De beperking is echter zodanig vastgesteld, dat wordt aangenomen dat het merendeel van de drijvende bouwwerken die in Nederland worden gerealiseerd, met de Regeling Bouwbesluit kunnen worden getoetst

6 5 Achtergronden tekst voor de Regeling Bouwbesluit 5.1 Algemeen Onderwerp en toepassingsgebied De voor de Regeling Bouwbesluit bedoelde tekst is van toepassing op het ontwerp en de berekening van (semi-)drijvende gebouwen in gevolgklassen CC1 en CC2 met de hoogste verdiepingsvloer maximaal 6 meter boven de waterlijn en die niet zijn gelegen aan: a. een rivier, kanaal, meer of ander water dat bestemd is voor motorvrachtschepen; b. een water dat onderhevig is aan getijdewisseling. De Regeling Bouwbesluit voldoet aan de beginselen en eisen ten aanzien van de veiligheid van constructies, die de grondslagen vormen voor hun ontwerp en toetsing, zoals deze zijn gedefinieerd in NEN-EN De Regeling Bouwbesluit heeft uitsluitend betrekking op de eisen ten aanzien van veiligheid (algemene sterkte van bouwwerken) en duurzaamheid van drijvende bouwwerken. Andere eisen, bijvoorbeeld ten aanzien van comfort en warmte- en geluidsisolatie, zijn niet behandeld Normatieve verwijzingen Geen toelichting Definities Geen toelichting Symbolen Geen toelichting. 5.2 Eisen Fundamentele eisen Eis: Het ontwerp en de berekening van drijvende bouwwerken moeten in overeenstemming zijn met de algemene regels gegeven in NEN-EN Aan de basiseisen van hoofdstuk 2 van NEN-EN 1990 wordt voor drijvende bouwwerken geacht te zijn voldaan, indien het volgende gelijktijdig is toegepast: ontwerpen op basis van grenstoestanden in combinatie met de methode van partiële factoren volgens NEN-EN 1990; belastingen volgens NEN-EN 1991 en NEN-EN 1997; belastingscombinaties volgens NEN-EN 1990; weerstand bepaald volgens de Regeling Bouwbesluit

7 5.2.2 Ontwerplevensduur, duurzaamheid en kwaliteitsbeheer De regels voor ontwerplevensduur, duurzaamheid en kwaliteitsbeheer zijn gegeven in hoofdstuk 2 van NEN-EN Belastingen en belastingscombinaties Blijvende belastingen Onder blijvende belastingen vallen de massa van: de hoofddraagconstructie: drijflichaam, constructie-vloeren, kolommen en liggers; de afwerkvloeren; de volledige gevelconstructie; de vaste installaties; de scheidingswanden; het trimgewicht. Eis: De grootte van de blijvende belasting is te bepalen met NEN-EN Veranderlijke belastingen Eis: De grootte van de veranderlijke belasting is te bepalen met: gebruiksbelastingen volgens NEN-EN ; sneeuwbelasting en belasting door regenwater volgens NEN-EN ; windbelasting volgens NEN-EN ; golfbelastingen volgens NEN-EN ; ijsbelastingen volgens NEN-EN ; stromingsbelasting met de leer der mechanica. Toelichting gebruiksbelasting: Gebruiksbelastingen zijn de verticale belastingen op de vloeren en het dak van het drijvende bouwwerk. Een gebruiksbelasting is een vrije belasting. Op basis van art van NEN-EN wordt gesteld dat de gebruiksbelasting op ten minste één vloer op de meest ongunstigste plaats wordt beschouwd. Dit is de vloer die het meest ongunstige berekeningsresultaat oplevert. Bij drijvende bouwwerken in CC1 en CC2 wordt, overeenkomstig NTA 8111, voorgesteld bij één vloer rekening te houden met een meest ongunstig geplaatste gebruiksbelasting. De meest ongunstig geplaatste gebruiksbelasting zal zich bij een drijvend bouwwerk in het algemeen aan slechts één zijde van het zwaartepunt van het drijvend bouwwerk bevinden. Als gevolg daarvan ontstaat een kenterend moment. Bij de beschouwing van de belastingscombinatie met windbelasting wordt, overeenkomstig NTA 8111, voorgesteld de eis ten aanzien van de plaats van de gebruiksbelasting te laten vervallen. In dat geval zal de zwaartelijn van de gebruiksbelasting in het algemeen door het zwaartepunt van het drijvend bouwwerk gaan en geen kenterend moment veroorzaken

8 In afwijking op art van NEN-EN mag bij drijvende bouwwerken in CC1 en CC2 met 2 bouwlagen of meer de extreme waarde van de opgelegde belasting in rekening zijn gebracht voor één vloer met het grootste belastingseffect. Het is toegestaan de gebruiksbelasting te baseren op het gewicht van het aantal personen en goederen dat maximaal per vloer wordt toegelaten. Aanwijzingen hiervoor zijn gegeven in art van NTA In dat geval dient door middel van bebording per vloer te zijn aangegeven hoeveel personen maximaal zijn toegestaan. Toelichting sneeuwbelasting en belasting door regenwater: Sneeuwbelasting en belasting door regenwater zullen in het algemeen niet maatgevend zijn bij de toetsing van de algehele stabiliteit van het drijvende bouwwerk. Dit geldt niet voor de toetsing van onderdelen, zoals dakliggers. Toelichting windbelasting Bij hogere, drijvende bouwwerken zal de windbelasting in het algemeen maatgevend zijn bij de toetsing van de algehele stabiliteit. Windbelasting dient als gelijktijdig overheersend te worden beschouwd met belasting ten gevolge van windgolven. Toelichting golfbelastingen: Golfbelastingen kunnen voor een extra belasting op een drijvende constructie zorgen. Er is sprake van een horizontaal effect en een verticaal effect door de golven. Golven kunnen ontstaan door wind of door scheepvaart. Omdat vaarwegen met motorvrachtschepen buiten het toepassingsgebied van de Regeling Bouwbesluit vallen, hoeft geen rekening te worden gehouden met golven door scheepvaart. Het horizontale effect is het gevolg van waterdrukverschillen tussen beide zijden van het drijflichaam. Deze drukverschillen kunnen ontstaan als er aan de ene zijde van het drijflichaam een golftop aanwezig is en aan de andere zijde zich een golfdal bevindt (figuur 1). De horizontale waterdruk maakt dan geen evenwicht meer en de resulterende golfkracht moet daarom opgenomen worden door de aanmeerconstructie. Als de werklijn van de resulterende golfkracht zich niet ter hoogte van de aanmeerconstructie bevindt, kan ook een kenterend moment in het drijvende bouwwerk ontstaan. Een benaderingsmethode om de horizontale golfkracht te bepalen, is door het drijvende bouwwerk als een starre wand of caisson te beschouwen. In bijlage A is hierover informatie uit [4] opgenomen. Op basis van NEN-EN dienen waterdrukverschillen ten gevolge van golven met een golfhoogte van meer dan 0,5 m in rekening te zijn gebracht

9 figuur 1 Het horizontale effect van golfbelasting [3]. Het verticale effect is het gevolg van een ongelijkmatige belasting van de onderzijde van het drijflichaam doordat de golven onder het drijflichaam doorlopen (figuur 2). Hierdoor wordt de onderzijde van het drijflichaam belast met een sinusvormige belasting. Het verticale effect van de golfbelasting is van invloed op de toetsing van het drijflichaam. In bijlage B is hierover informatie uit [2] opgenomen. figuur 2 Het verticale effect van golfbelasting [3]

10 In het geval van windgolven dienen de golfbelasting en de windbelasting gelijktijdig als overheersend te worden beschouwd. In andere gevallen niet. De factor in verband met de combinatiewaarde van deze veranderlijke belasting 0 heeft de waarde 0. De hoogte van windgolven is afhankelijk van de waterdiepte, de windsnelheid en de strijklengte. De strijklengte is de ononderbroken afstand waarover de wind over het water kan waaien. Voor drijvende bouwwerken mag bij de bepaling van de golfhoogte gebruik worden gemaakt van tabel 1 bij windgebied I en van tabel 2 bij windgebieden II en III. Voor tussenliggende waarden mag lineair worden geïnterpoleerd. Bij een drijvend bouwwerk in een binnenstedelijk gebied kan naar verwachting de golfhoogte vrijwel altijd bepaald worden met behulp van de tabellen. Bij drijvende bouwwerken die buiten het bereik van de tabellen vallen, zal de golfhoogte moeten worden bepaald middels een nautisch onderzoek. De significante golfhoogte dient te worden bepaald bij een wind met een herhalingstijd van 1000 jaar. De keuze van deze (lange) herhalingstijd is gebaseerd op het feit dat de golven gelijktijdig optreden met extreme wind. De afleiding van de tabellen is opgenomen in bijlage D. Voor tussenliggende waarden mag lineair worden geïnterpoleerd. tabel 1 Waterdiepte (m) Significante golfhoogte in mm als functie van de waterdiepte en strijklengte voor windgebied I. Strijklengte (m) tabel 2 Waterdiepte (m) Significante golfhoogte in mm als functie van de waterdiepte en strijklengte voor windgebieden II en III. Strijklengte (m)

11 Opgemerkt wordt, dat de significante golfhoogten zijn bepaald bij de maximale windsnelheid in het betreffende windgebied. Een voor de locatie van het drijvend bouwwerk opgesteld nautisch onderzoek kan leiden tot een lagere significante golfhoogte. Toelichting ijsbelastingen: IJsbelasting kan het gevolg zijn van kruiend ijs of een drijvende ijsvlakte. Door ijsbelasting zal geen kenterend moment ontstaan. Bij de beschouwing van het drijfvermogen van het drijvende bouwwerk hoeft daarom geen rekening te worden gehouden met ijsbelasting. Door ijs kan mogelijk wel schade ontstaan aan het drijflichaam of aan de aanmeerconstructie. Bij de toets van het drijflichaam of de aanmeerconstructie moet daarom wel rekening worden gehouden met ijsbelasting. Een specifiek geval is de ijsbelasting die ontstaat bij de inzet van ijsbrekers. Omdat vaarwegen met motorvrachtschepen buiten het toepassingsgebied van de Regeling Bouwbesluit vallen, is het vrijwel uitgesloten dat ijsbelasting op het drijflichaam ten gevolge van de inzet van ijsbrekers ontstaat. Op basis van NEN-EN kan worden gesteld dat ijsbelastingen niet te hoeven worden beschouwd als er maatregelen zijn getroffen waardoor ijsbelastingen niet zullen optreden. Hierbij kan worden gedacht aan het langs de omtrek ijsvrij houden van het drijflichaam of het aanbrengen van een beschermingsconstructie. Als dat niet mogelijk is, dan dienen de aanmeerconstructie en het drijflichaam wel op ijsbelasting te worden getoetst. In de EAU 2012 [5] zijn hiervoor aanwijzingen gegeven. IJsbelasting hoeft niet gelijktijdig met golfbelasting of windbelasting in rekening te worden gebracht. De benaderingswijze bij ijsbelasting is enigszins vergelijkbaar met die bij regenwaterbelasting en bekende buitengewone belastingen. Als maatregelen worden genomen om het effect van de belasting op de constructie te verkleinen of te voorkomen, kan daarmee bij het ontwerp rekening worden gehouden. Toelichting belasting door stroming: Stromend water zal ervoor zorgen dat het drijvende bouwwerk wil wegdrijven. Door de aanmeerconstructie wordt dit verhinderd en daarin zal een extra belasting ontstaan. Als de werklijn van de resulterende golfkracht zich niet ter hoogte van de aanmeerconstructie bevindt, kan ook een kenterend moment in het drijvende bouwwerk ontstaan. De statische belasting F c op een relatief groot drijvend object ten gevolge van stroming kan worden bepaald met [2]: F c = ½ w C s A v 2 Waarin: w is dichtheid van water; C s vormcoëfficiënt (C s = 1,0 voor een rechthoekige drijflichaam); A het oppervlak van het drijflichaam dat zich onder water bevindt loodrecht op de stroomrichting; v stroomsnelheid van het water. Stroming zal in het algemeen optreden in rivieren of in water met getijdewisselingen. Ook kan stroming het gevolg zijn van scheepvaart. Omdat vaarwegen, zoals rivieren, met motorvrachtsche

12 pen en water dat onderhevig is aan getijdewisselingen buiten het toepassingsgebied van de Regeling Bouwbesluit vallen, hoeft geen rekening te worden gehouden met belasting door stroming Buitengewone belastingen Eis: Drijvende bouwwerken in gevolgklasse CC1: Een specifieke beschouwing voor buitengewone belastingen is, gelijk aan de situaties bij andere constructies in CC1, niet noodzakelijk. Drijvende bouwwerken in gevolgklasse CC2: de aanvaarbelastingen volgens NEN-EN ; als het drijvend bouwwerk niet bestand is tegen botsing door vaartuigen dienen maatregelen genomen te worden om aanvaringen te voorkomen Belastingscombinaties voor de uiterste grenstoestand Eis: De belastingscombinaties voor de uiterste grenstoestand zijn beschreven in van NEN-EN Bij het samenstellen van de belastingscombinaties moet onderscheid worden gemaakt tussen twee situaties: EQU en STR. De betreffende situatie, EQU of STR, is bepalend voor de waarde van de partiële factor voor de belastingen volgens bijlage A1 van NEN-EN Voor de toetsing van de algehele stabiliteit van het drijvend bouwwerk, waarbij geen rekening wordt gehouden met vervormingen van het bouwwerk anders dan het kantelen, moet de situatie EQU worden gebruikt. Voor de overige toetsen moet de situatie STR worden gebruikt Belastingscombinaties voor de bruikbaarheidsgrenstoestand Niet van toepassing. De beoordeling van de bruikbaarheidsgrenstoestand maakt geen onderdeel uit van het Bouwbesluit en wordt verder niet beschouwd in de Regeling Bouwbesluit Belastingscombinaties voor de buitengewone ontwerpsituaties Eis: De belastingscombinaties voor de buitengewone ontwerpsituaties zijn beschreven in A1.3.2 van EN Partiële factoren voor belastingen en belastingscombinaties Eis: De partiële factoren voor belastingen voor de toetsing van de algehele stabiliteit van het drijvende bouwwerk zijn beschreven in tabel NB.3 van NEN-EN De partiële factoren voor belastingen voor de toetsing van onderdelen zijn afhankelijk van de gevolgklasse. Hiervoor geldt: Gevolgklasse CC1: tabel NB.5 van NEN-EN 1990; Gevolgklasse CC2: tabel NB.4 van NEN-EN

13 Toelichting: De toetsing van de stabiliteit is een controle van het evenwicht zonder rekening te houden met de vervormingen in de constructie zelf. Daarom wordt verwezen naar tabel NB.3, die de combinaties EQU beschrijft. De toetsing van de onderdelen is een sterktetoets, waarop de combinaties STR van toepassing zijn Partiële factoren voor materialen en producten De partiële factoren voor materialen en producten zijn beschreven in Eurocode 2 t/m 6 en Eurocode 9 en andere relevante materiaalgebonden nomen. 5.4 Constructieve berekening Achtergronden bij de toets algehele stabiliteit Bij de beoordeling van de stabiliteit van het drijvend bouwwerk worden twee grenstoestanden beschouwd: Stabiliteit; Drijfvermogen. Bij de grenstoestand stabiliteit gaat het erom, dat het drijvend bouwwerk na een scheefstand weer terugkeert naar de evenwichtstoestand. De grenstoestand drijfvermogen is met name van belang bij drijflichamen met open ruimten, zoals een betonnen U-vormige bak onder een woning. Bij grenstoestand drijfvermogen wordt getoetst of het drijvend bouwwerk bij slagzij water gaat maken. Daarbij moet ook het tweede orde effect, waardoor de eerste orde verplaatsingen worden vergroot, worden beschouwd. In tegenstelling tot bij de grenstoestand stabiliteit, spelen bij de grenstoestand drijfvermogen ook horizontale belastingen een rol. De beschouwing van het tweede orde effect bij de toets voor de algehele stabiliteit van een drijvend bouwwerk is vergelijkbaar met een gebouw dat op palen of op staal is gefundeerd. Het drijvend bouwwerk kan worden beschouwd als een aan de bovenzijde verticaal belaste, verend ingeklemde staaf, waarbij de staaf als oneindig buigstijf wordt verondersteld (figuur 3)

14 figuur 3 Verend ingeklemde staaf. De kniklast van een verend ingeklemde staaf kan worden bepaald met: F k = C / l Met hierin: C rotatieveerconstante L afstand tussen het zwaartepunt van het drijvende bouwwerk en de kiel (laagste punt, zie figuur 4) figuur 4 Variabelen bij de beoordeling van een drijflichaam [1]

15 Voor een rechthoekig ponton kan de veerconstante C worden benaderd met [3]: C = Met hierin: F verticale belasting van het drijvende bouwwerk; b breedte van het drijflichaam (zie figuur 4); d diepgang van het drijflichaam (figuur 4); water soortelijk gewicht van water; l lengte van het drijflichaam. In het algemeen is de veerconstante C voor een drijvend bouwwerk significant kleiner dan voor een vergelijkbaar gebouw dat op staal of op palen is gefundeerd. De tweede orde momenten en verplaatsingen worden bepaald door de eerste orde kenterende momenten en verplaatsingen door slagzij te vermenigvuldigen met de vergrotingsfactor n / (n-1), met daarin: n = F k / F Een belangrijke parameter voor de stabiliteit van een drijvend bouwwerk is de positie van het metacentrum (M c ). Het metacentrum is als volgt gedefinieerd: Het snijpunt van de werklijn door het zwaartepunt van het symmetrievlak van het drijflichaam, met een verticale rechte door het drukkingspunt. Het drukkingspunt (B) is het geometrisch zwaartepunt van het deel van het drijflichaam dat in het water is ondergedompeld, met andere woorden het punt waar de opwaartse kracht van het water aangrijpt. In figuur 4 is dit nader toegelicht. Er zijn met betrekking tot het metacentrum 3 situaties te onderscheiden: Het metracentrum bevindt zich boven het zwaartepunt: het drijvende bouwwerk zal bij een hoekverdraaiing weer terugkeren naar zijn oorspronkelijke positie. Het drijvende bouwwerk is stabiel; Het metracentrum bevindt zich onder het zwaartepunt: het drijvende bouwwerk zal bij een hoekverdraaiing niet terugkeren naar zijn oorspronkelijke positie. Het drijvend bouwwerk is instabiel; Het metacentrum bevindt zich op het zwaartepunt. Het drijvend bouwwerk zal een nieuw evenwicht vinden in de verplaatste toestand. In de laatstgenoemde situatie is de kniklast gelijk aan de verticale belasting van het verticale bouwwerk (n = 1). In de eestgenoemde situatie is n > 1 en in de tweede situatie is n < 1. De vergrotingsfactor n / (n-1) kan ook worden bepaald aan de hand van het metacentrum, waarbij de waarde voor n als volgt wordt bepaald: n de verhouding tussen de afstand van de kiel tot het metacentrum en de afstand van de kiel tot het zwaartepunt

16 5.4.2 Achtergronden bij de toets van de aanmeerconstructie De aanmeerconstructie speelt een rol in de beschouwing van de stabiliteit van het drijvende bouwwerk. De hoogte van het aangrijpingspunt van de aanmeerconstructie heeft namelijk invloed op de slagzij van het drijvende bouwwerk. Als bijvoorbeeld het aangrijpingspunt van de aanmeerconstructie zich ter hoogte van de resultante van de windbelasting bevindt, zal door de windbelasting geen slagzij ontstaan. Aangezien de aanmeerconstructie een rol vervult bij de stabiliteit van het drijvende bouwwerk, dient de sterkte ervan voldoende te zijn en te worden getoetst. Om die toetst uit te kunnen voeren, zijn bijvoorbeeld gegevens over de golfhoogte noodzakelijk. 5.5 Beoordeling van de uiterste grenstoestand Algehele stabiliteit Stabiliteit Eis: Met betrekking tot de stabiliteit wordt een eis gesteld aan de ligging van het metacentrum ten opzichte van het zwaartepunt van het drijvende bouwwerk. Bij een drijvend bouwwerk dient het ontworpen metacentrum M c bij 0 slagzij tenminste een afstand MG boven het zwaartepunt van het drijvende bouwwerk te liggen, waarbij voor MG geldt: CC1 : MG = 0,25 m CC2: MG = 0,60 m Het metacentrum dient te worden bepaald bij de meest ongunstige belastingscombinatie volgens EQU, waarbij geen rekening hoeft te worden gehouden met een ongunstige plaatsing van de gebruiksbelasting op een verdiepingsvloer. Toelichting: De waarde van 0,25 m voor CC1 is gebaseerd op NTA 8111, die is opgesteld voor drijvende bouwwerken in CC1. De waarde van 0,60 m voor CC2 is gebaseerd op Technical regulation no. 2/Order no d.d. 28 juni 2007 uitgegeven door de Danish Maritime Authority, deels opgenomen in bijlage B van [1]. De hoogte van het metacentrum ten opzichte van het zwaartepunt van de drijvende constructie kan voor een rechthoekig drijflichaam worden berekend met [3]: MG = Met hierin: h z de afstand tussen het zwaartepunt tot de kiel Voor de bepaling van MG voor andere vormen van drijflichamen wordt verwezen naar bijlage C 1. In het algemeen is de eis met betrekking tot de ligging van het metacentrum niet maatgevend ten opzichte van de eis aan het drijfvermogen (zie paragraaf ). De reden is, dat als juist aan de 1 Bijlage C is overgenomen uit [3]. In [3] wordt MG aangeduid met h m

17 eis ten aanzien van de ligging van het metacentrum wordt voldaan, het tweede orde effect relatief groot is Drijfvermogen Eis: Met betrekking tot het drijfvermogen van drijflichamen wordt een eis gesteld aan de veiligheidsafstand. De definitie van de veiligheidsafstand is als volgt: Aanwezige loodrechte afstand tussen het wateroppervlak en het laagste punt van de ingedompelde zijde, waarboven het drijvend bouwwerk niet meer waterdicht is bepaald volgens NEN Voor drijflichamen met holle ruimten is de veiligheidsafstand minimaal 0 mm voor CC1 en 150 mm voor CC2 bij de meest ongunstige belastingscombinatie volgens EQU. Bij drijflichamen zonder holle ruimten moeten de genoemde veiligheidsafstanden minimaal 0 mm zijn. Als blijkt dat de significante golfhoogte in mm vermenigvuldigd met 1,125 groter is dan 300 mm dan worden de bovengenoemde veiligheidsafstanden met dat verschil vergroot. De maximale helling ten gevolge van kenterende momenten mag niet groter zijn dan 5. Toelichting: De regels van NTA 8111 zijn gebaseerd op eisen die in de scheepvaart gebruikelijk zijn. Bij de toets van de veiligheidsafstand is in NTA 8111 onderscheid gemaakt tussen een rechtstandige zakking en slagzij. Daarbij is in NTA 8111 voor drijflichamen met holle ruimten een veiligheidsafstand van respectievelijk 300 mm en 150 mm voorgeschreven. De reden dat de veiligheidsafstand in de Regeling Bouwbesluit in beide gevallen ten opzichte van NTA 8111 voor CC1 is verlaagd naar 0 mm is om te compenseren voor het in rekening brengen van belastingsfactoren. Overigens is die eis fysisch goed voor te stellen; bij de rekenwaarde van de belastingen mag de laagste zijde van een drijvend bouwwerk in CC1 met een drijflichaam met holle ruimten niet onder de waterspiegel terecht komen. Het water dat door golven met een kleine golfhoogte de holle ruimte zal binnendringen, zal beperkt zijn en wordt geaccepteerd voor bouwwerken in CC1 (zie paragraaf ). Bij grotere golfhoogten moet de veiligheidsafstand worden vergroot. Dit is overeenkomstig NTA Hoewel in NEN-EN bij de belastingscombinatie EQU en in NTA 8111 geen onderscheid tussen het veiligheidsniveau van een bouwwerk in CC1 en in CC2 is gemaakt, wordt voorgesteld dit hier wel te doen. Om de kans op binnendringen van water voor bouwwerken in CC2 te beperken, is voor CC2 een veiligheidsafstand van 150 mm voorgesteld (bij kleine golfhoogte). Dit is gelijk aan de veiligheidsafstand in NTA Echter, door het in rekening brengen van belastingsfactoren zal voor bouwwerken in CC2 de Regeling Bouwbesluit strenger zijn dan NTA Overeenkomstig NTA 8111 wordt ook bij drijvende bouwwerken in CC2 de veiligheidsafstand bij grotere golfhoogten vergroot. Door Ingenieursburo Meijer en Joustra zijn berekeningen gemaakt voor 5 typen woonarken (CC1) voor zowel de rekenregels in NTA 8111 als met de voorgestelde rekenregels voor de Regeling

18 Bouwbesluit. De berekeningen zijn opgenomen in bijlagen E t/m I. Wanneer de resultaten van de berekeningen volgens NTA 8111 en de voorgestelde rekenregels voor de Regeling Bouwbesluit met elkaar worden vergeleken, blijkt dat de resultaten goed met elkaar overeenkomen. De 5 typen arken zijn op de volgende aspecten getoetst: Rechtstandige zakking Ligging van het metacentrum (MG) Slagzij door wind Slagzij door excentrische gebruiksbelasting De resultaten zijn samengevat in tabel 3. Bij 3 van de 20 toetsen wordt een verschillende uitkomst gevonden (deze zijn in rood aangegeven in tabel 3). In de meeste gevallen zijn de voorgestelde rekenregels voor de Regeling Bouwbesluit iets conservatiever dan de rekenregels uit NTA tabel 3 Resultaten van de toetsen voor de 5 typen arken. Rechtstandige zakking MG Wind Excentrische gebruiksbelasting NTA Regeling NTA Regeling NTA Regeling NTA Regeling Ark 1 Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet niet Voldoet niet Voldoet Voldoet niet Ark 2 Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet Ark 3 Voldoet niet Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet niet Ark 4 Voldoet niet Voldoet niet Voldoet niet Voldoet niet Voldoet niet Voldoet niet Voldoet niet Voldoet niet Ark 5 Voldoet Voldoet Voldoet niet Voldoet niet Voldoet niet Voldoet niet Voldoet niet Voldoet niet Overige toelichting: In tegenstelling tot NTA 8111 is in de Regeling Bouwbesluit geen specifieke toets voor de rechtstandige zakking met een grotere veiligheidsafstand opgenomen. Het uitganspunt van de Regeling Bouwbesluit is namelijk dat bij veiligheidsafstanden van 0 mm en 150 mm voor drijvende bouwwerken in respectievelijk CC1 en CC2 het binnendringen van water voldoende beperkt zal zijn (bij kleine golfhoogte). In het algemeen zal bij een berekening volgens de Regeling Bouwbesluit door het tweede orde effect een excentrisch geplaatste gebruiksbelasting maatgevend zijn ten opzichte van een rechtstandige zakking; De vergroting van de veiligheidsafstand bij een grotere golfhoogte is afkomstig uit NTA 8111 en is niet gecorrigeerd. In dit opzicht kan de Regeling Bouwbesluit iets conservatiever zijn dan NTA 8111; Voor drijflichamen zonder holle ruimten wordt het oprichtend vermogen beïnvloed zodra de waterlijn niet meer intact is. Daarom mogen voor gesloten drijflichamen beide waarden van de veiligheidsafstand niet negatief worden. Dit is overeenkomstig NTA 8111; Het criterium van een maximale helling van 5 in de uiterste grenstoestand is een praktische keuze. Tot ca. 5 blijft het metacentrum nog ongeveer op zijn plaats. NTA 811 heeft een iets strengere eis, namelijk een grenswaarde van 4. Deze grenswaarde is iets vergroot omdat met een berekening volgens de Regeling Bouwbesluit belastingsfactoren in rekening moeten worden gebracht; Bij het bepalen van het kenterend moment door windbelasting mag rekening worden gehouden met de aanwezigheid van de aanmeerconstructie

19 Overige eisen met betrekking tot stabiliteit Eis: Voor alle drijvende bouwwerken geldt dat: het is getrimd tot maximaal 0,5 scheefstand nadat het is opgeleverd en in gebruik is genomen; het is voorzien van een waterniveau alarm; Voor drijvende gebouwen in gevolgklasse CC2 geldt bovendien: het drijflichaam bevat minimaal 2 gescheiden compartimenten; binnendringend water wordt direct afgevoerd met behulp van een automatische pomp in elk compartiment. Deze pompen dienen jaarlijks gecontroleerd te worden. Toelichting: Bovenstaande eisen zijn gebaseerd op NTA Door golven is het mogelijk dat water over de rand van het drijflichaam naar binnen stroomt. De eisen met betrekking tot de veiligheidsafstand zijn zodanig gesteld, dat mag worden verwacht dat de hoeveelheid naar binnen stromend water beperkt zal zijn. Het naar binnen stromende water zal dan ook geen snel zinken tot gevolg hebben. Het doel van bovenstaande eisen is om de gevolgen van water dat desondanks wel naar binnen stroomt, tot een minimum te beperken. Bij het langzaam naar binnen stromen van water zullen de mensen op tijd worden gewaarschuwd om het drijvend bouwwerk te kunnen verlaten Capaciteit van onderdelen Algemeen Eis: De capaciteit van de onderdelen dient te worden gebaseerd op Eurocode 0 t/m 6 en Eurocode 9 en andere van toepassing zijnde materiaalgebonden normen. Toelichting: Een toetsing van de capaciteit van onderdelen van een drijvend bouwwerk verschilt niet van een toetsing bij grondgebonden gebouwen Aanmeerconstructie Eis: De aanmeerconstructie dient op sterkte te worden getoetst waarbij rekening wordt gehouden met belasting door golven en ijs Drijflichaam Eis: Het drijflichaam dient top sterkte te worden getoetst waarbij rekening wordt gehouden met belasting door golven eis. Bij de toets van het drijflichaam van een bouwwerk in CC2 dient rekening te worden gehouden met het verticale effect van de golfbelasting. Bij een drijflichaam van een bouwwerk CC1 is dit niet noodzakelijk

20 Toelichting: De afmetingen van een drijflichaam voor een bouwwerk in CC1 zullen in het algemeen klein zijn. Daarom is de invloed van het verticale effect van de golfbelasting relatief klein, zodat het redelijk is om deze te verwaarlozen. 5.6 Beoordeling van de bruikbaarheidsgrenstoestand Een beoordeling van de bruikbaarheidsgrenstoestand is niet van toepassing. De beoordeling van de bruikbaarheidsgrenstoestand maakt namelijk geen onderdeel uit van de Regeling Bouwbesluit. 6 Tekstvoorstel voor de Regeling Bouwbesluit Eerste concepttekst wijziging Regeling Bouwbesluit 2012 drijvende bouwwerken Na artikel 2.10 wordt een paragraaf toegevoegd, luidende: Paragraaf 2.3 Drijvende bouwwerken Artikel In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 2.2 tot en met 2.5a van het besluit hebben drijvende bouwwerken voldoende stabiliteit, drijfvermogen en sterkte. 2. Voor een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC1 of CC2 zoals bedoeld in NEN-EN 1990 met geen vloer van een verblijfsgebied hoger dan 6 meter boven de waterlijn en dat niet is gelegen in: a. een rivier, kanaal, meer of ander water dat bestemd is voor motorvrachtschepen; b. een water dat onderhevig is aan getijdewisseling, wordt aan het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van de voorschriften in deze paragraaf. Artikel 2.12 Stabiliteit en drijfvermogen 1. De afstand tussen het metacentrum van een drijvend bouwwerk en het zwaartepunt van het drijvende bouwwerk is ten minste 0,25 m bij gevolgklasse CC1 en 0,60 m bij gevolgklasse CC2. Hierbij ligt het metacentrum boven het zwaartepunt. 2. De veiligheidsafstand is ten minste: a) 0 mm bij een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC1; b) 0 mm bij een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC2 met een drijflichaam zonder een holle ruimte; c) 150 mm bij een drijvende bouwwerk in gevolgklasse CC2 met een drijflichaam met een of meer holle ruimten; d) indien de significante golfhoogte, bepaald volgens tabel 4 en tabel 5, vermenigvuldigd met 1,125 groter is dan 300 mm dan worden de onder sub a, sub b en sub c genoemde grenswaarden verhoogd met het verschil tussen de waarde in de tabel vermenigvuldigd met 1,125 en de waarde van 300 mm. 3. De bij de in het tweede lid bedoelde veiligheidsafstand behorende scheefstand van het horizontale vlak van het drijflichaam mag niet groter zijn

21 tabel 4 Significante golfhoogte in mm als functie van de waterdiepte en strijklengte voor windgebied I (voor tussenliggende waarden mag lineair worden geïnterpoleerd). Waterdiepte Strijklengte (m) (m) tabel 5 Significante golfhoogte in mm als functie van de waterdiepte en strijklengte voor windgebieden II en III (voor tussenliggende waarden mag lineair worden geïnterpoleerd). Waterdiepte Strijklengte (m) (m) Artikel 2.13 Bepalingsmethoden stabiliteit en drijfvermogen 1. De in het eerste lid van artikel 2.12 bedoelde grenswaarde wordt bepaald uitgaande van: a) de meest ongunstige belastingscombinatie uitgaande van de grenstoestand EQU volgens NEN-EN 1990; b) de blijvende belastingen volgens NEN-EN 1991, waarbij in afwijking van de NEN-EN 1991 de volgende belasting ook als blijvende belastingen worden beschouwd: scheidingswanden; permanent aanwezige installaties; het trimgewicht. c) De gebruiksbelastingen volgens NEN-EN 1991, waarbij in afwijking van de NEN-EN 1991: geen rekening hoeft te worden gehouden met een ongunstige plaatsing van de gebruiksbelasting op een vloer;

22 op één vloer de extreme waarde van de belasting in rekening hoeft te zijn gebracht en op de overige vloeren de reductiefactor o in rekening is gebracht. 2. De in het tweede en derde lid van artikel 2.12 bedoelde veiligheidsafstand wordt bepaald uitgaande van de: a) de meest ongunstige belastingscombinatie uitgaande van de grenstoestand EQU volgens NEN-EN 1990; b) de blijvende belasting volgens NEN-EN 1991, waarbij in afwijking van de NEN-EN 1991 de volgende belasting ook als blijvende belastingen worden beschouwd: scheidingswanden; permanent aanwezige installaties; het trimgewicht. c) de veranderlijke belastingen volgens NEN-EN 1991, waarbij in afwijking van de NEN-EN 1991: de gebruiksbelasting, indien deze overheersend is zoals bedoeld in NEN-EN 1990, op één vloer met het grootste belastingseffect extreem en op de meest ongunstige plaats wordt beschouwd en op de overige vloeren de reductiefactor o in rekening is gebracht. Daarbij hoeft de gebruiksbelasting niet te worden gecombineerd met overige veranderlijke belastingen; de gebruiksbelasting, indien deze niet overheersend is zoals bedoeld in NEN-EN 1990, niet op de meest ongunstige plaats op een vloer hoeft te worden beschouwd. d) belastingen door golven volgens NEN-EN 1997 uitgaande van golven door wind die zijn bepaald volgens tabel 4 en tabel 5 voor zover deze hoger zijn dan 0,5 m en 3. De bepalingsmethoden uit het eerste en tweede lid, mogen alleen worden toegepast als: a) de scheefstand van het drijvende bouwwerk bij oplevering niet groter is dan 0,5 ; b) het drijvende bouwwerk met een drijflichaam met een holle ruimten beschikt over een waterniveau alarm; en indien het een drijvende bouwwerk in gevolgklasse CC2 betreft met een drijflichaam met holle ruimte: c) het drijflichaam bestaat uit ten minste twee gescheiden compartimenten; d) en het drijvende bouwwerk beschikt over een automatische pomp die binnendringend water direct afvoert in ieder compartiment. Artikel 2.14 Sterkte drijflichaam Bij de bepaling van het niet bezwijken van een drijflichaam van een drijvende bouwwerk moet uitgegaan worden van: a) de belastingen die op het drijflichaam worden uitgeoefend als gevolg van de belastingcombinaties uit artikel 2.13; b) fundamentele belastingscombinaties als bedoeld in artikel 2.2 van het besluit waarin de volgende belastingen zijn meegenomen als veranderelijke belasting: de belasting door ijs volgens NEN-EN 1997 ; voor zover het een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC2 betreft de verticale belasting door golven tegen de onderkant van het drijflichaam, uitgaande van golven door wind die zijn bepaalt volgens tabel 4 en tabel 5 voor zover deze hoger zijn dan 0,5 m; Deze belastingen hoeven niet gelijktijdig in rekening te worden gebracht

23 Artikel 2.15 Sterkte aanmeerconstructie Bij de bepaling van het niet bezwijken van een aanmeerconstructie van een drijvende bouwwerk moet uitgegaan worden van : a) de belastingen die op de aanmeerconstructies worden uitgeoefend als gevolg van de belastingcombinaties uit artikel 2.13; b) fundamentele belastingscombinaties als bedoeld in artikel 2.2 waarin de belasting door ijs volgens NEN-EN 1997 is meegenomen als veranderlijke belasting, Er wordt de volgende definitie opgenomen: Veiligheidsafstand Aanwezige loodrechte afstand tussen het wateroppervlak en het laagste punt van de ingedompelde zijde, waarboven het drijvend bouwwerk niet meer waterdicht is bepaald volgens NEN Rijswijk,11 augustus 2017 Heerenveen, 11 augustus 2017 ir. J.J. Meester ing. A.H. Bruinsma

24 Bijlage A: horizontale golfbelasting op een verticale wand De volgende tekst is overgenomen uit [4] A.1

25 A.2

26 A.3

27 A.4

28 A.5

29 A.6

30 A.7

31 A.8

32 A.9

33 A.10

34 A.11

35 A.12

36 A.13

37 A.14

38 A.15

39 A.16

40 A.17

41 A.18

42 A.19

43 A.20

44 A.21

45 A.22

46 Bijlage B: verticaal effect van de golfbelasting De volgende tekst is overgenomen uit [2] B.1

47 B.2

48 B.3

49 B.4

50 B.5

51 B.6

52 B.7

53 Bijlage C: bepaling hoogte van het metacentrum De volgende tekst is overgenomen uit [3] C.1

54 C.2

55 C.3

56 C.4

57 C.5

58 C.6

59 Bijlage D: afleiding tabellen significante golfhoogte De tabellen voor de significante golfhoogte zijn bepaald met de formules van Bretschneider. Door Bretschneider zijn formules bepaald voor diep water en ondiep water. Golven in diep water worden korte golven genoemd en golven in ondiep water lange golven. De formules van Bretschneider zijn overgenomen uit [8]. Voor situaties in het gebied tussen diep en ondiep water zijn door Bretschneider zogenaamde gecombineerde formules bepaald, waarin zowel de invloed van de strijklengte als van de waterdiepte tot uitdrukking komt [9]. Of er sprake is van diep of ondiep water is afhankelijk van de verhouding tussen de waterdiepte en de golflengte. De volgende ontwerpaspecten en parameters spelen een rol [8] D.1

60 Diep water: Voor diep water gelden volgens Bretschneider de volgende formules voor de dimensieloze signficante golfhoogte (H s ) en de piekperiode (T p ): Ondiep water: Voor ondiep water gelden volgens Bretschneider de volgende formules voor de dimensieloze signficante golfhoogte (Hs) en de piekperiode (Tp): Gecombineerde formules: De gecombineerde formules volgens Bretschneider voor de dimensieloze signficante golfhoogte (Hs) en de piekperiode (Tp) zijn: Diep of ondiep water: De relatie tussen golflengte met de waterdiepte is als volgt: D.2

61 Windsnelheid: De windsnelheid op 10 m hoogte wordt gebaseerd op de onderstaande kaart, afkomstig uit [10]. Het betreft de potentiële uurgemiddelde windsnelheid met een herhalingstijd van 1000 jaar. Windgebied I: U 10 = 36 m/s Windgebieden II en III: U 10 = 34 m/s D.3

62 Bijlage E: vergelijking Regeling Bouwbesluit met NTA 8111 ark E.1

63 Berekening volgens NTA E.2

64 E.3

65 E.4

66 E.5

67 E.6

68 E.7

69 Berekening volgens voorstel Regeling Bouwbesluit E.8

70 E.9

71 E.10

72 E.11

73 E.12

74 E.13

75 Bijlage F: vergelijking Regeling Bouwbesluit met NTA 8111 ark 2 Ark 2 bestaat uit een hoog en een laag gedeelte. Een gemiddelde situatie is beschouwd F.1

76 Berekening volgens NTA F.2

77 F.3

78 F.4

79 F.5

80 F.6

81 F.7

82 Berekening volgens voorstel Regeling Bouwbesluit F.8

83 F.9

84 F.10

85 F.11

86 F.12

87 F.13

88 Bijlage G: vergelijking Regeling Bouwbesluit met NTA 8111 ark G.1

89 Berekening volgens NTA G.2

90 G.3

91 G.4

92 G.5

93 G.6

94 G.7

95 Berekening volgens voorstel Regeling Bouwbesluit G.8

96 G.9

97 G.10

98 G.11

99 G.12

100 G.13

101 Bijlage H: vergelijking Regeling Bouwbesluit met NTA 8111 ark H.1

102 Berekening volgens NTA H.2

103 H.3

104 H.4

105 H.5

106 H.6

107 H.7

108 Berekening volgens voorstel Regeling Bouwbesluit H.8

109 H.9

110 H.10

111 H.11

112 H.12

113 H.13

114 Bijlage I: vergelijking Regeling Bouwbesluit met NTA 8111 ark I.1

115 Berekening volgens NTA I.2

116 I.3

117 I.4

118 I.5

119 I.6

120 I.7

121 Berekening volgens voorstel Regeling Bouwbesluit I.8

122 I.9

123 I.10

124 I.11

125 I.12

126 I.13

Dossier 9180 CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID DRIJVENDE BOUWWERKEN. Rapport Achtergronden Tekstvoorstel Regeling Bouwbesluit

Dossier 9180 CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID DRIJVENDE BOUWWERKEN. Rapport Achtergronden Tekstvoorstel Regeling Bouwbesluit Dossier 9180 CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID DRIJVENDE BOUWWERKEN Rapport 9180 1 1 Achtergronden Tekstvoorstel Regeling Bouwbesluit 5 september 2017 INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Gebruikte literatuur... 3 3 Huidige

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds In artikel 1.1 worden in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds In artikel 1.1 worden in de alfabetische rangschikking ingevoegd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 73470 21 december 2017 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 december 2017, nr.

Nadere informatie

Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L

Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L Nieuwbouw Amphia Ziekenhuis Breda Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L code: 11714K Nieuwbouw Amphia ziekenhuis Breda Staalberekening Dakopbouw bouwdeel C, E en L Berekening deel S-CEL - Concept

Nadere informatie

Eurocodes. Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties. Eurocode 0 Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp

Eurocodes. Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties. Eurocode 0 Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp Eurocodes Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties C.R. Braam 2 March 29 Afdeling Bouw - Betonconstructies Eurocode Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp Inleiding Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Rij woningen met penanten naast het trapgat

Rij woningen met penanten naast het trapgat Rij woningen met penanten naast het trapgat 1 Algemeen In dit voorbeeld wordt de stabiliteit van een rij van vier woningen beschouwd. De stabiliteit wordt verzekerd door penanten die zich naast het trapgat

Nadere informatie

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode )

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode ) Project : Daktuin Vilvaldistraat 50-66 Ordernummer : 8299 Onderdeel : Constructieve omschrijving t.b.v. Omgevingsvergunning Berekeningnummer : 001 Opdrachtgever : Breevast Van toepassing zijnde voorschriften

Nadere informatie

Sterkte-eisen aan een vloerafscheiding

Sterkte-eisen aan een vloerafscheiding Sterkte-eisen aan een vloerafscheiding Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen aan welke sterkte-eisen een vloerafscheiding moet voldoen en op welke wijze deze sterkte wordt bepaald. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Rapportage Code: V Trapsparingen Atrium Procore Berekening deel A: Sterkteberekening verdieping 8 t.b.v. trapsparing

Rapportage Code: V Trapsparingen Atrium Procore Berekening deel A: Sterkteberekening verdieping 8 t.b.v. trapsparing Rapportage Code: V16001-029 Trapsparingen Atrium Procore Berekening deel A: Sterkteberekening verdieping 8 t.b.v. trapsparing Datum: 16 juni 2016 Referentie: haa / kos Code: V16001-029 Projectgegevens

Nadere informatie

Rapport berekeningen. Tabaksteeg Leusden. Amvest Woningen Nova Projectontwikkeling B.V. Postbus 12446, 1100 AK Amsterdam. uitgangspuntendocument

Rapport berekeningen. Tabaksteeg Leusden. Amvest Woningen Nova Projectontwikkeling B.V. Postbus 12446, 1100 AK Amsterdam. uitgangspuntendocument Rapport berekeningen projectnummer project 15-152_e Gastenhuis Tabaksteeg Leusden opdrachtgever onderwerp fase Amvest Woningen Nova Projectontwikkeling B.V. Postbus 12446, 1100 AK Amsterdam uitgangspuntendocument

Nadere informatie

INHOUD. 1 Inleiding 3. 2 Samenvatting en conclusies 4. 3 Controle Berekening Gording Controle Hoofdligger 17

INHOUD. 1 Inleiding 3. 2 Samenvatting en conclusies 4. 3 Controle Berekening Gording Controle Hoofdligger 17 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Samenvatting en conclusies 4 2.1 Algemene gegevens 6 2.2 Materiaalgegevens 7 2.3 Vervormingen 7 2.4 Overzicht belastingen en gewichten 8 2.5 Windbelastingen. 11 3 Controle Berekening

Nadere informatie

REC Harlingen LUCO. Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere. REC Harlingen projectleider : ing. M.D Hulter

REC Harlingen LUCO. Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere. REC Harlingen projectleider : ing. M.D Hulter Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere Tel.: 036 530 52 99 Fax: 036 540 35 49 E-mail: pbt.almere@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl REC Harlingen LUCO paraaf : project

Nadere informatie

Constructieve veiligheid en NEN 8700. Ing. A. de Vries

Constructieve veiligheid en NEN 8700. Ing. A. de Vries Constructieve veiligheid en NEN 8700 Ing. A. de Vries Regels Bouwbesluit 2012, afd. 2.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie Regels Bouwbesluit 2012, overige afdelingen, Rechtens verkregen niveau Definitie

Nadere informatie

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode )

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode ) Project : Nieuwbouw De Hoofdstad te Amsterdam Ordernummer : 9317 Onderdeel : Constructie omschrijving tbv aanvraag omgevingsvergunning Opdrachtgever : Stichting Cordaan Architect : Tangram Architekten

Nadere informatie

DE THEORIE VAN DE STABILITEIT

DE THEORIE VAN DE STABILITEIT DE THEORIE VAN DE STAILITEIT Er zijn diverse vormen van stabiliteit, te weten; Aanvangsstabiliteit Statische stabiliteit Dynamische stabiliteit Kenterende momenten veroorzaakt door bijvoorbeeld wind, roer

Nadere informatie

Koetshuis te Hoog-Keppel

Koetshuis te Hoog-Keppel Project Koetshuis te Hoog-Keppel Ordernummer 9039 Opdrachtgever Transfer Solution Rapportnummer 001 Omschrijving Fase Verbouwing van het Koetshuis op de Ulenpas te Hoog-Keppel Uitvoeringsgereed ontwerp

Nadere informatie

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging Tabel 4 Brandwerendheidseisen met betrekking tot bezwijken (zie Bouwbesluit tabellen V) bouwconstructie brandwerendheidseis (min.) bouwconstructie waarvan bet bezwijken l~idt tot bet onbruikbaar worden

Nadere informatie

Bestaande Galerijen Constructieve Risico s

Bestaande Galerijen Constructieve Risico s Bestaande Galerijen Constructieve Risico s Simon Wijte Adviesbureau Hageman 3-10-2013 Introductie Inhoud van de lezing o Onderzoeksprotocol o Constructieve veiligheid van bestaande o Constructieve risico

Nadere informatie

Gewichts- en stabiliteitsberekening bouwdeel E - Concept

Gewichts- en stabiliteitsberekening bouwdeel E - Concept Nieuwbouw Amphia Ziekenhuis Breda Gewichts- en stabiliteitsberekening bouwdeel E - Concept code: 11714K Nieuwbouw Amphia Ziekenhuis Breda Gewichts- en stabiliteitsberekening bouwdeel E Concept Berekening

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw 7 woningen Plan Paardendorp Paardendorpseweg Zelhem. Onderwerp: Statische berekening 2x 2 onder 1 kap woningen blok 2

Project: Nieuwbouw 7 woningen Plan Paardendorp Paardendorpseweg Zelhem. Onderwerp: Statische berekening 2x 2 onder 1 kap woningen blok 2 Project: 17-151 Nieuwbouw 7 woningen Plan Paardendorp Paardendorpseweg Zelhem Onderwerp: Statische berekening 2x 2 onder 1 kap woningen blok 2 Opdrachtgever: Paardendorp bv. Vledderweg 19 8381 AB Vledder

Nadere informatie

Museum De Lakenhal te Leiden

Museum De Lakenhal te Leiden Project Museum De Lakenhal te Leiden Ordernummer 8536 Opdrachtgever Gemeente Leiden Rapportnummer 001 Omschrijving Fase Constructieve omschrijving ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning van de

Nadere informatie

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result 11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie Imagine the result Wie zijn wij? Jeroen Bunschoten Senior adviseur bouwregelgeving ARCADIS Nederland BV Gerard van Engelen Senior adviseur

Nadere informatie

INHOUD. 1 Inleiding 3. 2 Samenvatting en conclusies 4. 3 Het plaatsen van zonnepanalen op het beton schaaldak 7

INHOUD. 1 Inleiding 3. 2 Samenvatting en conclusies 4. 3 Het plaatsen van zonnepanalen op het beton schaaldak 7 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Samenvatting en conclusies 4 2.1 Algemene gegevens 5 2.2 Overzicht belastingen en gewichten 6 3 Het plaatsen van zonnepanalen op het beton schaaldak 7 blad 2 van 8 1 Inleiding In

Nadere informatie

Plan Den Briel Bedrijven Verzamel Gebouw Papendrecht

Plan Den Briel Bedrijven Verzamel Gebouw Papendrecht Pagina 1 van 9 Plan Den Briel Bedrijven Verzamel Gebouw Papendrecht Opdrachtgever: Gemeen Werknummer: W173 Datum rapport: 15 december 2014 Documentstatus versie datum status auteur 1 15-12-2014 definitief

Nadere informatie

Statische Berekening. Voetgangers-fietsbrug De Bleek te Vorden. Varsseveld,

Statische Berekening. Voetgangers-fietsbrug De Bleek te Vorden. Varsseveld, Varsseveld, 15-08-2016 Werknr. : 21449-IK Voetgangers-fietsbrug De Bleek te Vorden Statische Berekening Onderdeel A : totaal Constructeur : ir. C. Onstenk paraaf HC: E-mail: c.onstenk@fwiggers.com Opdrachtgever

Nadere informatie

Statische berekening. Aanbouw garage aan de Peellandsingel 113 te Deurne IB

Statische berekening. Aanbouw garage aan de Peellandsingel 113 te Deurne IB Statische berekening Aanbouw garage aan de Peellandsingel 113 te Deurne IB 12-04-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Algemene uitgangspunten... 2 Constructie principes... 3 Gewichtsberekening... 4 Hout...

Nadere informatie

Nieuwbouw 46 startersappartementen Constructieve Uitgangspunten Bouwaanvraag

Nieuwbouw 46 startersappartementen Constructieve Uitgangspunten Bouwaanvraag Pieters Bouwtechniek Vlietsorgstraat 15 2012 JB Haarlem 023-5431999 Postbus 4906 2003 EX Haarlem pbt.haarlem@pieters.net www.pietersbouwtechniek.nl Nieuwbouw 46 startersappartementen Constructieve Uitgangspunten

Nadere informatie

Schoorvoorzieningen in laagbouwwoningen 3120/106-C adviesbureau Brekelmans d.d. 11 december 2012

Schoorvoorzieningen in laagbouwwoningen 3120/106-C adviesbureau Brekelmans d.d. 11 december 2012 BIJLAGE 9 Schoorvoorzieningen in laagbouwwoningen 3120/106-C adviesbureau Brekelmans d.d. 11 december 2012 3120-106/C Heembeton casco Constructieve onderbouwing Schoorvoorzieningen in laagbouwwoningen

Nadere informatie

Stabiliteit met FERMACELL

Stabiliteit met FERMACELL Stabiliteit met FERMACELL STABILITEITSWANDEN Versie 2 VDH Konstruktieburo, Postbus 1, 7873 ZG Odoorn, Tel. (0591) 513 109 STABILITEITSWANDEN Versie 2 Overzicht: BEREKENINGSVOORBEELD WINDBELASTINGEN 4 Inleiding:

Nadere informatie

Berekening. Opdrachtgever : Wagenbouw Bouwsystemen bv Project : Tuinhuis gebouw C NKI Amsterdam Onderdeel : Gewichts-en grondspanningsberekening

Berekening. Opdrachtgever : Wagenbouw Bouwsystemen bv Project : Tuinhuis gebouw C NKI Amsterdam Onderdeel : Gewichts-en grondspanningsberekening Opdrachtgever : Wagenbouw Bouwsystemen bv Project : Tuinhuis gebouw C NKI Amsterdam Onderdeel : Gewichts-en grondspanningsberekening Berekening IOB document nr. : 150917C01 Klant document nr. : 2015-696

Nadere informatie

Legalisatie garage dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Controleberekening sterkte en stabiliteit. 9 juni 2014 Revisie: 0

Legalisatie garage dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Controleberekening sterkte en stabiliteit. 9 juni 2014 Revisie: 0 Hulsberg Revisie: 0 Pagina 2 / 10 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 3 1.1 Normen & Voorschriften 3 1.2 Materialen 4 1.3 Ontwerpcriteria 4 1.4 Belastingen 4 1.5 Stabiliteit 5 1.6 Vervormingseisen 5 1.7 Referentiedocumenten

Nadere informatie

Dimensionale toleranties op betonconstructies

Dimensionale toleranties op betonconstructies Dimensionale toleranties op betonconstructies Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB NBN EN 13670 en prnbn B15-400: Toleranties 06/11/2013 - Pagina 1 Inleiding Bij de bepaling van de toleranties

Nadere informatie

Park Hoog Lede BV Vlaardingen

Park Hoog Lede BV Vlaardingen Pieters Bouwtechniek Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft 015-2190300 Postbus 1047 2600 BA Delft info@pbt-delft.nl www.pietersbouwtechniek.nl Park Hoog Lede - Vlaardingen Uitgangspunten en Constructief

Nadere informatie

Nieuwbouw appartementen aan de Peperkampweg te Delden Onderwerp Constructieve uitgangspunten Projectnummer EE07718 Documentnummer TO-H01.

Nieuwbouw appartementen aan de Peperkampweg te Delden Onderwerp Constructieve uitgangspunten Projectnummer EE07718 Documentnummer TO-H01. Project Nieuwbouw appartementen aan de Peperkampweg te Delden Onderwerp Constructieve uitgangspunten Projectnummer EE07718 Documentnummer TO-H01.01 Status Definiteif Datum 19-04-2013 Auteur V. Klein Gunnewiek

Nadere informatie

Drijvende woning. Eindrapportage Bachelor Eindwerk

Drijvende woning. Eindrapportage Bachelor Eindwerk Drijvende woning Eindrapportage Bachelor Eindwerk Auteur: Robin Fasel Studentnummer: 1376810 Opleiding: Civiele Techniek Onderwijsinstelling: TU Delft Eerste Begeleider: Ir. P. Lagendijk Tweede begeleider:

Nadere informatie

Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26 te Steenbergen

Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26 te Steenbergen STERK adviesbureau voor bouwconstructies b.v. BEM1600618 gemeente Steenbergen 11210 Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26 te Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 30-03-2016

Nadere informatie

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode ) Project

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode ) Project Project : Amstelkwartier Blok 4H te Amsterdam Ordernummer : 9245 Onderdeel : Constructie omschrijving tbv aanvraag omgevingsvergunning Opdrachtgever : Boelens de Gruyter Architect : SeARCH Status : Definitief

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL

Wijzigingsblad BRL Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 3131 d.d. 16-03-2004 en vervangt het wijzigingsblad d.d. 30-01- 2013 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Metalen

Nadere informatie

Kantoorgebouw The Flow Moermanskkade 600 Amsterdam

Kantoorgebouw The Flow Moermanskkade 600 Amsterdam Kantoorgebouw The Flow Moermanskkade 600 Amsterdam Constructieve omschrijving van het project ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning BA.TO.001. Werknummer: 9498 Opdrachtgever: To Be Developed

Nadere informatie

Hydraulische belasting op golfbrekers in haven Wemeldinge

Hydraulische belasting op golfbrekers in haven Wemeldinge Hydraulische belasting op golfbrekers in haven Wemeldinge Berekeningen ten behoeve van het ontwerp Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 25 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding en samenvatting

Nadere informatie

Nieuwbouw paardenstal dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Gewichts-, sterkte- en stabiliteitsberekening. 13 mei 2014

Nieuwbouw paardenstal dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Gewichts-, sterkte- en stabiliteitsberekening. 13 mei 2014 Hulsberg Pagina 2 / 12 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 3 1.1 Normen & Voorschriften 3 1.2 Materialen 4 1.3 Ontwerpcriteria 4 1.4 Betondekking 4 1.5 Belastingen 5 1.6 Stabiliteit 6 1.7 Vervormingseisen 6

Nadere informatie

Rapportage code: Datum: 29 april Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping

Rapportage code: Datum: 29 april Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping Rapportage code: 13831 Datum: 29 april 2016 Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping Datum: 29 april 2016 Referentie: htj/kos Code: 13831 Blad:

Nadere informatie

17 september 2014 ONTWERP EN BEREKENING NEN NEN--EN 1998 EN 1998--1 1 + MEMO 15 mei 2014 NIEUWBOUWREGELING 1 Ing. H.J. Hoorn RC

17 september 2014 ONTWERP EN BEREKENING NEN NEN--EN 1998 EN 1998--1 1 + MEMO 15 mei 2014 NIEUWBOUWREGELING 1 Ing. H.J. Hoorn RC 17 september 2014 ONTWERP EN BEREKENING NEN-EN 1998-1 + MEMO 15 mei 2014 NIEUWBOUWREGELING 1 Ing. H.J. Hoorn RC 2 Introductie 3 Introductie 4 Introductie 5 Introductie Regelgeving Groningen 6 Gegevens

Nadere informatie

Plan Den Briel Blokken B en D Papendrecht

Plan Den Briel Blokken B en D Papendrecht Pagina 1 van 15 Plan Den Briel Blokken B en D Papendrecht Opdrachtgever: VORM Ontwikkeling B.V. Werknummer: W173 Datum rapport: 15 december 2014 Documentstatus versie datum status auteur 1 15-12-2014 definitief

Nadere informatie

Statische berekening. Projectnaam Verbouwing woning aan de Almenseweg 16 te Vorden. Projectnummer

Statische berekening. Projectnaam Verbouwing woning aan de Almenseweg 16 te Vorden. Projectnummer Statische berekening Projectnaam Verbouwing woning aan de Almenseweg 16 te Vorden Projectnummer 2015-003 Opdrachtgever Naam : Dhr. M. Boersma Adres : Almenseweg 16 Postcode : 7251 HR Vorden Status Definitief

Nadere informatie

Adviezen en ontwerpen op het gebied van beton-, staal- en houtconstructies en bouwfysica

Adviezen en ontwerpen op het gebied van beton-, staal- en houtconstructies en bouwfysica Postbus 224, 7600 AE Almelo Twentepoort Oost 42-10, 7609 RG Almelo Tel. 0546 639 020 E-mail Website Info@sanger-ibct.nl www.sanger-ibct.nl Bankrek.nr. : NL40 INGB 066 47 11 200 KvK. nr. : 06064831 Kienhuis

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Datum wijzigingsblad d.d. 15 oktober 2012 Techniekgebied H9: Staal voor toepassing in beton Vastgesteld door CvD Wapeningsmaterialen

Nadere informatie

massief kunststof plaat

massief kunststof plaat VERWERKINGSMETHODEN In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de eisen van het stijl- en regelwerk. Tevens zijn de uitgangspunten voor de verwerkingsmethoden (zichtbare- en blinde bevestiging) opgenomen.

Nadere informatie

Ir. A.M. de Roo MBA RO Hoofd Adviesgroep Constructies ARCADIS Nederland BV

Ir. A.M. de Roo MBA RO Hoofd Adviesgroep Constructies ARCADIS Nederland BV Ir. A.M. de Roo MBA RO Hoofd Adviesgroep Constructies ARCADIS Nederland BV 1 1 Introductie Aardbevingen 2 Kaders en normen 3 Aanpak Bouwkundig Versterken 4 Noodzaak van een efficiënt ontwerp 5 Belangrijke

Nadere informatie

Module 7 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 7 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Module 7 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Het verschil in aanpak betreft het evenwicht in de verplaatste vervormde toestand. Tot nu toe werd bij een evenwichtsbeschouwing van een constructie

Nadere informatie

Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26a te Steenbergen

Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26a te Steenbergen STERK adviesbureau voor bouwconstructies b.v. BEM1600634 gemeente Steenbergen 11210 Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26a te Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 01-04-2016

Nadere informatie

Spouwmuren met een buitenblad met een dikte van 65 mm belast door wind Aanvullende voorwaarden en rekenregels bij NPR

Spouwmuren met een buitenblad met een dikte van 65 mm belast door wind Aanvullende voorwaarden en rekenregels bij NPR TECHNISCHE AANBEVELING Spouwmuren met een buitenblad met een dikte van 65 mm belast door wind Aanvullende voorwaarden en rekenregels bij NPR 9096-1-1 STA.020.2017 - november 2017 Voorwoord In NPR 9096-1-1

Nadere informatie

EUREKA Engineering & Projects bv. Kroftman Structures B.V. Postbus 158 6900 AD Zevenaar Nederland Telefoon +31 854 010 064 E-mail info@kroftman.

EUREKA Engineering & Projects bv. Kroftman Structures B.V. Postbus 158 6900 AD Zevenaar Nederland Telefoon +31 854 010 064 E-mail info@kroftman. Projectnummer: 1185-021 Uitdraaidatum: 15-9-2010 Rapport Sterkteberekening Stalen loodsen H700 Opdrachtgever: Kroftman Structures B.V. Postbus 158 6900 AD Zevenaar Nederland Telefoon +31 854 010 064 E-mail

Nadere informatie

Statische berekening BEM ZK Projectnummer : 11901

Statische berekening BEM ZK Projectnummer : 11901 BEM1606273 gemeente Steenbergen Kerkhofweg 5 4835 GA Breda 076 560 2070 info@sterk-adviesbureau.nl www.sterk-adviesbureau.nl Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 14-12-2016 ZK16004950 Statische berekening

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) BRL 1507 "Gespoten of strijkbare dakbedekkingen" (2004-01) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Algemene sterkte

Nadere informatie

Nieuwbouw Bio-massa Opslag Schagen, Constructieve uitgangspunten

Nieuwbouw Bio-massa Opslag Schagen, Constructieve uitgangspunten Pieters Bouwtechniek Vlietsorgstraat 15 2012 JB Haarlem 023-5431999 Postbus 4906 2003 EX Haarlem pbt.haarlem@pieters.net www.pietersbouwtechniek.nl Nieuwbouw Bio-massa Opslag Constructieve uitgangspunten

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, METALEN ELEMENTEN of STROKEN (attest, productcertificaat)

DAKBEDEKKING, METALEN ELEMENTEN of STROKEN (attest, productcertificaat) DAKBEDEKKING, METALEN ELEMENTEN of STROKEN (attest, productcertificaat) BRL 1504 "Dakbedekkingssystemen van metalen elementen met dakpanprofiel en andere vormen" (2004-01) Beschouwde afdelingen van het

Nadere informatie

CONSTRUEREN IN YTONG CELLENBETON

CONSTRUEREN IN YTONG CELLENBETON DOSSIER 7547 CONSTRUEREN IN YTONG CELLENBETON Rapport 7547-1-0 Berekening van blokkenwanden volgens de Eurocode met de Nederlandse nationale bijlagen 24 december 2013 INHOUD A. Algemeen... 3 1 Inleiding...

Nadere informatie

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

Uitgangspuntenrapport constructie

Uitgangspuntenrapport constructie Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 1527782061451 Uitgangspuntenrapport constructie Renovatie PJ Vethgebouw aan de Nonnesteeg te Leiden Opdrachtgever : Vastgoedbedrijf

Nadere informatie

Principe constructie t.b.v. wabo aanvraag

Principe constructie t.b.v. wabo aanvraag Principe constructie t.b.v. wabo aanvraag Project: Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg Opdrachtgever: Architect: Onderdeel: Badhoeve Projectontwikkeling BV Postbus 40 1170 AA Badhoevedorp Tel 020 6595657 Kentie

Nadere informatie

VNK Staticaprogramma 6 Introductie Rekenvoorbeelden

VNK Staticaprogramma 6 Introductie Rekenvoorbeelden VNK Staticaprogramma 6 Introductie Rekenvoorbeelden Het Staticaprogramma, versie 6, is gebaseerd op de Eurocode 6: NEN-EN 1996-1-1+C1, de Nationale Bijlage (NB) en de bijbehorende Praktijkrichtlijn NPR

Nadere informatie

Figuur 6 Indeling vloerafscheiding ter plaatse van een hoogteverschil

Figuur 6 Indeling vloerafscheiding ter plaatse van een hoogteverschil NEN-normen NEN-normen zijn normen waaraan methodes en materialen moeten voldoen. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het toepassen van in het Bouwbesluit genoemde NEN-normen.

Nadere informatie

Nationale Wiskunde Dagen 2018

Nationale Wiskunde Dagen 2018 Nationale Wiskunde Dagen 2018 Varen is rekenen bij de koopvaardij! Ger Scheepstra Docent zeemanschap MIWB We gaan een (vereenvoudigde) stabiliteit berekening van de Victoriaborg maken Voldoende stabiliteit

Nadere informatie

Titel van de presentatie

Titel van de presentatie Constructieve Veiligheid Gevels Prof.dr.ir. Chris Geurts TNO Built Environment Eindhoven University of Technology NEN workshop, Delft, 19 april 2011 www.tue.nl www.tno.nl www.icwe13.org www.gebouwschil.nl

Nadere informatie

BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

BRL 5212 Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKINGS- EN GOOTCONSTRUCTIES, ZINK (procescertificaat) BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Nadere informatie

Annahoeve Science Park 205

Annahoeve Science Park 205 Annahoeve Science Park 205 Amsterdam 215231 Wabo rapportage Uitgangspunten verbouwing 04 juni 2015 Van Slingelandtstraat 28 1051 CH AMSTERDAM Postbus 57153 1040 BB AMSTERDAM www.duyts.nl 020-6847475 info@duyts.nl

Nadere informatie

Ventilatievoorzieningen voor een meterruimte in een woning

Ventilatievoorzieningen voor een meterruimte in een woning Ventilatievoorzieningen voor een meterruimte in een woning Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen er gelden voor de ventilatiecapaciteit die is vereist voor een meterruimte in

Nadere informatie

BurgtStaete Werkina 13 T HK Werkendam

BurgtStaete Werkina 13 T HK Werkendam BurgtStaete Werkina 13 T. 0611368882 4251 HK Werkendam post@burgtstaete.nl BEREKENING CONSTRUCTIE Ontwikkeling Middelstegracht 145-151 te Leiden Projectnummer 16064 Rapport 1 Onderdeel Deel 1 (appartementen

Nadere informatie

Woongebouw met stabiliteitswanden

Woongebouw met stabiliteitswanden Woongebouw met stabiliteitswanden 1 Algemeen In dit voorbeeld wordt een statische berekening uitgevoerd voor de kalkzandstenen draagconstructie van een woongebouw van elf bouwlagen. Het woongebouw in dit

Nadere informatie

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat)

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" (2003-12) + wijzigingsblad

Nadere informatie

Statische berekening

Statische berekening Statische berekening Project : Dakkapel Brederolaan 48 Ermelo Opdr. Gever : Dhr. O. Wierbos Brederolaan 48 3852 BC Ermelo Voorschriften van toepassing: NEN-EN 1990 (technische grondslagen bouwconstructies)

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

Hoofddorp. Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag. Projectnummer: Datum: 19 augustus 2015

Hoofddorp. Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag. Projectnummer: Datum: 19 augustus 2015 Project: Hotel Ibis Styles Hoofddorp Onderdeel: Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag Opdrachtgever: NBM Koningslaan 68 1075 AG AMSTERDAM Architect: Constructeur: Mulderblauw Architecten Keer-weer

Nadere informatie

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode )

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode ) Project : Hotel Joan Muyskenweg te Amsterdam Ordernummer : 8826 Onderdeel : Constructieve omschrijving tbv de bouwaanvraag Opdrachtgever : Burginvest Architect : Oeverzaaijer Van toepassing zijnde voorschriften

Nadere informatie

Solico. Dakkapel Max overspanning tot 4075 mm. Solutions in composites. Verificatie. : Van den Borne Kunststoffen B.V. Versie : 1.

Solico. Dakkapel Max overspanning tot 4075 mm. Solutions in composites. Verificatie. : Van den Borne Kunststoffen B.V. Versie : 1. B.V. Everdenberg 5A NL-4902 TT Oosterhout The Netherlands Tel.: +31-162-462280 - Fax: +31-162-462707 E-mail: solico@solico.nl Bankrelatie: Rabobank Oosterhout Rek.nr. 13.95.51.743 K.v.K. Breda nr. 20093577

Nadere informatie

Statische berekening. Geldersekade 37-3 te Amsterdam. werk no aug-17. Opdrachtgever. dhr. Philip Provoost

Statische berekening. Geldersekade 37-3 te Amsterdam. werk no aug-17. Opdrachtgever. dhr. Philip Provoost Statische berekening Geldersekade 37-3 te Amsterdam werk no. 820 aug-17 Opdrachtgever P en S Ingenieurs Zijllaan 21 3431 GK Nieuwegein info@pensingenieurs.nl 0306045485 0615180441 Inhoudsopgave blz. 1

Nadere informatie

Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk

Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk Is het mogelijk een bouwvergunning te verkrijgen zonder dat u NEN-normen koopt en toepast? Hoe gaat het in de praktijk? De meest relevante NEN-regeltjes,

Nadere informatie

Hoofdberekening constructie

Hoofdberekening constructie Hoofdberekening constructie Verbouw stal aan de Benedeneind Zuidzijde 243 te Benschop Opdrachtgever : dhr. Somers Benedeneind ZZ 243 Benschop Datum : 22 september 2015 Opdrachtnummer : 215454 Berekeningnummer

Nadere informatie

ordernummer: 9487 rapportnummer: N01 blz: 2 Inhoudsopgave

ordernummer: 9487 rapportnummer: N01 blz: 2 Inhoudsopgave blz: 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Uitgangspunten en randvoorwaarden... 4 1.1 Bouwkundige uitgangspunten... 4 1.2 Algemene uitgangspunten... 4 1.3 Materiaal eigenschappen... 4 1.4

Nadere informatie

Plan: Aanbouw te Steenbergen

Plan: Aanbouw te Steenbergen BEM1502877 gemeente Steenbergen STATISCHE BEREKENING Plan: Aanbouw te Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 24-06-2015 ZK15000389 Medewerker Publiekszaken/vergunningen Pagina 2 8-5-2015 INHOUD

Nadere informatie

STATISCHE BEREKENING. AZC Maastricht kp160 hoh 3 wd 3m_v4. deel 1: hoofdberekening. datum: 29 juni 2016 Behoort bij besluit van B&W d.d.

STATISCHE BEREKENING. AZC Maastricht kp160 hoh 3 wd 3m_v4. deel 1: hoofdberekening. datum: 29 juni 2016 Behoort bij besluit van B&W d.d. STATISCHE BEREKENING AZC Maastricht kp160 hoh 3 wd 3m_v4 deel 1: hoofdberekening Gemeente Maastricht Veiligheid en Leefbaarheid Ontvangen op : 29-06-2016 Zaaknummer : 16-1556WB datum: 29 juni 2016 Behoort

Nadere informatie

BEM Statische berekening ZK

BEM Statische berekening ZK Bredaseweg 108-A 4902 NS Oosterhout BEM1602635 gemeente Steenbergen Project: Verbouwing woning aan de Blozekriekse 12 te Nieuw - Vossemeer Rapportnummer: Betreft: Statische berekening Datum: 12 mei 2016

Nadere informatie

Kamilleveld VC Doetinchem T E. W.

Kamilleveld VC Doetinchem T E. W. Kamilleveld 47 7006 VC Doetinchem T. 06-27502274 E. info@ib-horst.nl W. www.ib-horst.nl Document nr. : 170140-BER-BA-1 Onderdeel : Statische berekening Werk : Dakopbouw op bestaande berging aan de Ruurloseweg

Nadere informatie

Notitie Dossier 8915

Notitie Dossier 8915 Notitie 02 03 2016 Dossier 8915 Brandschade bergingen Tichelberg Noord te Zoetermeer Verslag inspecties d.d. 21 en 26 januari 2016 tijdens verwijderen dakbedekking 1 Inleiding Op 31 december 2014 heeft

Nadere informatie

projectnummer : muurdoorbraak woning Eerste Anjeliersdwarsstraat 27 Amsterdam documentnummer : statische berekening

projectnummer : muurdoorbraak woning Eerste Anjeliersdwarsstraat 27 Amsterdam documentnummer : statische berekening documentnummer : 20171214-01 statische berekening datum: 09 november 2017 Bouwadvies Betuwe St. Janssteeg 2 4153 RW Beesd T 06 104 89 716 F 0345 575 406 E info@bouwadviesbetuwe.nl documentnummer : 20171214-01

Nadere informatie

dienst weg en water bouwkunde

dienst weg en water bouwkunde Cisx:oMgiS dienst weg en water bouwkunde i \\ 175

Nadere informatie

Doorbuiging in de GTB

Doorbuiging in de GTB Vervorming van gewapend-betonconstructies volgens de Eurocodes Doorbuiging in de GTB In de GTB 010, afgestemd op NEN-EN 199-1-1 (EC, zijn tabellen opgenomen waarmee de fictieve buigstijfheid van een gewapendbetonconstructie

Nadere informatie

AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / Fax: 0(032) 9 /

AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / Fax: 0(032) 9 / AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / 381.61.01 Fax: 0(032) 9 / 381.61.00 http://www.afixgroup.com BEREKENIINGSNOTA STEIGER EN 12810 2N SW12 / 257 H2 A - LA WERKHOOGTE = 38,,50 M Berekeningsnota

Nadere informatie

Constructieve toepassing van in tegelverband uitgevoerd metselwerk Aanvullende voorwaarden en rekenregels bij NEN-EN 1996

Constructieve toepassing van in tegelverband uitgevoerd metselwerk Aanvullende voorwaarden en rekenregels bij NEN-EN 1996 TECHNISCHE AANBEVELING Constructieve toepassing van in tegelverband uitgevoerd metselwerk Aanvullende voorwaarden en rekenregels bij NEN-EN 1996 STA.010.2015 - Oktober 2015 Voorwoord Metselwerk uitgevoerd

Nadere informatie

DHV Milieu en Infrastructuur BV. Laan 1914, nr. 35 Postbus 1076 3800 BB Amersfoort Telefoon (033) 468 27 00 Telefax (033) 468 28 01

DHV Milieu en Infrastructuur BV. Laan 1914, nr. 35 Postbus 1076 3800 BB Amersfoort Telefoon (033) 468 27 00 Telefax (033) 468 28 01 Rijkswaterstaat RIKZ Rijksinstituut voor Kust en Zee Gebruikshandleiding september 2001 Handleiding gebruik Rekeninstrument Golfbelasting in havens DHV Milieu en Infrastructuur BV Laan 1914, nr. 35 Postbus

Nadere informatie

Brandwerendheid in een brandoverslagsituatie

Brandwerendheid in een brandoverslagsituatie Brandwerendheid in een brandoverslagsituatie Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke brandwerendheids-eisen gelden in een brandoverslagsituatie. Oplossingsrichtingen Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Introductie. Inhoud. Regen. Wateraccumulatie. Wateraccumulatie schades. Dakinstortingen bij regen en sneeuw

Introductie. Inhoud. Regen. Wateraccumulatie. Wateraccumulatie schades. Dakinstortingen bij regen en sneeuw Introductie Dakinstortingen bij regen en sneeuw Adviesbureau Hageman te Rijswijk Veel ervaring met de analyse van bouwkundige constructieve schades. Betrokken bij de analyse van ruim 2 schadegevallen bij

Nadere informatie

projectnummer : berekening muurdoorbraak Van Linschotenstraat 12 te Amsterdam documentnummer : statische berekening

projectnummer : berekening muurdoorbraak Van Linschotenstraat 12 te Amsterdam documentnummer : statische berekening documentnummer : 2014678-01 statische berekening datum: 01 mei 2014 Bouwadvies Betuwe St. Janssteeg 2 4153 RW Beesd T 06 104 89 716 F 0345 575 406 E info@bouwadviesbetuwe.nl documentnummer : 2014678-01

Nadere informatie

Goudstikker - de Vries B.V. Blad: 1 Dimensies: kn;m;rad (tenzij anders aangegeven) Datum...: 07/07/2014 Bestand..: L:\Projecten\gdv\2014\4087\Ber\2-hal\tussenspant 6 meter.rww Belastingbreedte.: 6.000

Nadere informatie

Air Products. Bedrijfsgebouw. Definitief ontwerp Toelichting op de constructie

Air Products. Bedrijfsgebouw. Definitief ontwerp Toelichting op de constructie Air Products Bedrijfsgebouw Definitief ontwerp Toelichting op de constructie INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. UITGANGSPUNTEN 3 2.1. Algemeen 3 2.1.1. Locatie 3 2.1.2. Uitbreidingen 3 2.1.3. Bestaande

Nadere informatie

Steeds dikker glas. kunnen we bepalen of de gekozen ruitsamenstelling

Steeds dikker glas. kunnen we bepalen of de gekozen ruitsamenstelling Samenstelling verandert door gewijzigde normen NORMEN IR MATHIJS VAN DE VLIET Steeds dikker glas in balustrades Om de transparantie in een gebouw te verhogen worden veelvuldig glazen balustrades toegepast.

Nadere informatie

BA-richtlijn 3.1 Versie januari 2007

BA-richtlijn 3.1 Versie januari 2007 Techniek BA-richtlijn 3.1 Metalen bevestigingsmiddelen voor het afhangen van verlaagde plafonds in beton, cellenbeton en andere steenachtige materialen Metalen bevestigingsmiddelen voor het afhangen van

Nadere informatie

Bouwkundig buro. INSI Teken & Bouwkundig adviesburo. Morra KH Drachten. Projectnr Onderdeel : Constructie berekening

Bouwkundig buro. INSI Teken & Bouwkundig adviesburo. Morra KH Drachten. Projectnr Onderdeel : Constructie berekening Bouwkundig buro INSI Teken & Bouwkundig adviesburo Morra 2 9204 KH Drachten Project: Fam. Huitema Projectnr. 199-2010 Onderwerp: Opdrachtgever : Aanbouw woning Dhr. Huitema Onderdeel : Constructie berekening

Nadere informatie