CBE Consultants BV Amsterdam, mei 2007 Dr Olaf McDaniel Drs Ellis de Kruyf Drs Miriam Watts-Jones Drs Jochem Duijnhouwer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CBE Consultants BV Amsterdam, mei 2007 Dr Olaf McDaniel Drs Ellis de Kruyf Drs Miriam Watts-Jones Drs Jochem Duijnhouwer"

Transcriptie

1 II BRONNENBOEK DEELSTUDIES RESULTAAT WORDT GEWAARDEERD (MAAR TELT NIET ECHT) INGEZETTE BELEIDSINSTRUMENTEN DOOR HET MINISTERIE OCW TUSSEN IN OPDRACHT VAN DE ONDERWIJSRAAD CBE Consultants BV Amsterdam, mei 2007 Dr Olaf McDaniel Drs Ellis de Kruyf Drs Miriam Watts-Jones Drs Jochem Duijnhouwer

2 INHOUDSOPGAVE BRONNENBOEK II DEELSTUDIES DEELSTUDIE 1 ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID 1.0. samenvatting onderwijsachterstandenbeleid samenvattend overzicht beleidsinstrumenten onderwijsachterstandenbeleid inleiding context en tijdsgeest beleid gevonden beleidsinstrumenten analyse 20 DEELSTUDIE 2 LERARENBELEID 2.0. samenvatting lerarenbeleid samenvattend overzicht beleidsinstrumenten lerarenbeleid inleiding context en tijdsgeest beleid gevonden beleidsinstrumenten analyse 77 DEELSTUDIE 3 INTERNATIONALISERING 3.0. samenvatting internationalisering samenvattend overzicht beleidsinstrumenten internationalisering inleiding context en tijdsgeest beleid budgettaire gevolgen van internationaal onderwijsbeleid internationalisering per onderwijssector gevonden beleidsinstrumenten analyse 94 DEELSTUDIE 4 LEVEN LANG LEREN 4.0. samenvatting Leven Lang Leren samenvattend overzicht beleidsinstrumenten Leven Lang Leren inleiding context en tijdsgeest beleid gevonden beleidsinstrumenten analyse 109 ONDERDEEL II (BRONNENBROEK) VERSIE 14 MEI 2007

3 INHOUDSOPGAVE DEELSTUDIE 5 VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 5.0. samenvatting voortijdig schoolverlaten samenvattend overzicht beleidsinstrumenten voortijdig schoolverlaten inleiding context en tijdsgeest beleid gevonden beleidsinstrumenten analyse 126 DEELSTUDIE 6 INNOVATIE 6.0. samenvatting innovatie samenvattend totaal overzicht beleidsinstrumenten innovatie inleiding context en tijdsgeest beleid samenvattend overzicht beleidsinstrumenten innovatie primair onderwijs innovatie primair onderwijs samenvattend overzicht beleidsinstrumenten innovatie voortgezet onderwijs innovatie voortgezet onderwijs samenvattend overzicht beleidsinstrumenten innovatie bve innovatie bve samenvattend overzicht beleidsinstrumenten innovatie hoger onderwijs innovatie hoger onderwijs gevonden beleidsinstrumenten analyse 161 DEELSTUDIE 7 ONDERWIJSTIJD 7.0. samenvatting onderwijstijd samenvattend overzicht beleidsinstrumenten onderwijstijd inleiding context en tijdsgeest beleid onderwijstijd in de diverse sectoren onderzoek geëffectueerde onderwijstijd gevonden beleidsinstrumenten analyse 176 DEELSTUDIE 8 ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE 8.0. samenvatting actief burgerschap en sociale integratie samenvattend overzicht beleidsinstrumenten actief burgerschap en sociale integratie inleiding context en tijdsgeest beleid gevonden beleidsinstrumenten analyse 187 ONDERDEEL II (BRONNENBROEK) VERSIE MEI

4 DEELSTUDIE 1 ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID ONDERDEEL II (BRONNENBROEK) VERSIE MEI 2007

5 BRONNENBOEK ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID STUDIE SAMENVATTING ONDERWIJSACHTERSTANDEN Via het stimuleringsbeleid in de jaren 70, het voorrangsbeleid in de jaren 80 en het onderwijsachterstandenbeleid van de jaren 90 wordt nu, begin 21 e eeuw, via het onderwijskansenbeleid onderwijsachterstanden bestreden die hun oorzaak vinden in sociale, economische en culturele factoren. 1 Met ingang van 1 augustus 1998 is de Wet Gemeentelijk Onderwijsachterstanden (wet GOA ) in werking getreden met als doel versterking van de samenhang en samenwerking op lokaal niveau. In aanvulling hierop is in 2000 gestart met het Onderwijskansenbeleid, gericht op inzetten van de gemeentelijke middelen voor de bestrijding van onderwijsachterstanden op basis van een analyse van de situatie binnen een school. Met ingang van 1 augustus 2002 valt dit beleid onder GOA II ( ). REGELINGEN ONDERWIJSACHTERSTANDEN 1. de (nieuwe) gewichtenregeling PO 2. de Regeling Leerplusarrangement VO bij probleemcumulatie (voorheen Cumi-regeling) 3. nieuwkomers VO 4. voorschoolse- en vroegschoolse educatie (VVE) 5. schakelklassen 6. regeling Aanvullende formatie basisscholen en scholen voor (voortgezet) onderwijs (v)so 7. regeling specifieke uitkering voor gemeenten in verband met de eerste opvang van vreemdelingen aan een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs Het onderwijsachterstandenbeleid heeft tot doel om achterstanden te voorkomen en terug te dringen, zodat de kansen, leerprestaties en schoolloopbanen van kinderen en jongeren met achterstand verbeteren. Uitvoering van het beleid, sinds augustus 2006 herzien, is uitgesplitst tussen scholen en gemeenten in een zevental regelingen. Voor het onderwijsachterstandenbeleid zet de overheid zo n 487 op jaarbasis in. Ongeveer achterstandsleerlingen in het basisonderwijs waarvan zo n kinderen in voor- en vroegtijdse educatie komen hiervoor in aanmerking. De focus van het onderwijsachterstandenbeleid is de laatste jaren meer en meer gaan liggen bij de voor- en vroegschoolse educatie. De onderwijsachterstandenmiddelen zijn in 2002 gebundeld (GOA-, VVE- en Onderwijskansenbudget). 2 Het onderwijsachterstandenbeleid is juridisch gebaseerd op de Wet Gemeentelijk Onderwijsachterstand, Nieuwkomersbeleid en via de uitvoeringsregels bekostiging. Het uitvoerend beleid is gedecentraliseerd naar gemeenten. Er is sprake van een behoorlijk pakket aan normerende sturing (categorie directe sturing) naast een ruim pakket aan stimulerende acties (indirecte sturing) gericht op de instellingen en de gemeenten die de achterstanden bestrijden. Vooral de middelen uit de gebundelde budgetten ingezet ten behoeve van het onderwijsachterstandenbeleid, convenanten en diverse communicatie acties zijn in dit kader veelgebruikte beleidsinstrumenten. Er zijn daarentegen slechts drie beleidsinstrumenten met innoverende sturing als uitgangspunt ingezet. 1 Notitie GOA-LBK , Schets van het landelijk beleidskader , p ONDERDEEL II (BRONNENBROEK) VERSIE MEI

6 1.1 SAMENVATTEND OVERZICHT BELEIDSINSTRUMENTEN ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID Directe sturing Indirecte sturing Type Voorschrijvend Normerend Stimulerend Innoverend Planning Bovenschoolse taalklas Bovenschoolse taalklas Bekostiging / economisch Nieuwkomersbeleid VVE GOA (I en II) middelen Gewichtenregeling PO Leer+ arrangement VO Aanvullende formatie VSO Bovenschoolse taalklas Taallijn VVE Intensief taalbeleid Regelgeving / juridisch GOA wetgeving (en opvolgers) Nieuwkomersbeleid Uitvoeringsregels bekostiging Landelijk beleidskader GOA Decentralisatie OA beleid naar de gemeenten Schakelklassen VVE Convenanten met gemeenten Beïnvloeding / communicatie Onderwerp op de politieke agenda brengen en houden Publicaties Teksten in MvT begrotingen Speeches, interviews en optredens Systematische informatie in WEBsites Publicaties Netwerkbijeenkomsten en (inter-) nationale congressen Onderzoek en lokale monitoring Lokale Educatieve Agenda ONDERDEEL II (BRONNENBROEK) VERSIE MEI

7 BRONNENBOEK ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID DEELSTUDIE INLEIDING In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ingezette beleidsinstrumenten voor het onderwijsachterstandenbeleid. Het is een rijk palet aan beleidsinitiatieven om achterstanden te bestrijden waarbij de focus de laatste jaren vooral op voor- en vroegschoolse educatie is komen te liggen. De uitkomsten van gevonden beleidsinstrumenten in de periode van onderwijsachterstanden worden beschreven, die zijn gebaseerd op documentatieanalyse. Het Ministerie van OCW heeft op haar website dossiers 3 van diverse thema s. Het dossier achterstanden is bestudeerd op inzet van beleidsinstrumenten (kamervragen, nota s, e.d.). Daarnaast zijn eveneens websites geconsulteerd van Centrale Financiën Instellingen 4 (Cfi)en van de rijksbegroting 5 vanaf 2002 geanalyseerd en de website van onderwijsachterstanden 6 is geraadpleegd. Bovendien zijn de jaarverslagen van het Ministerie OCW ( ) ingezien. Berichtgevingen gegenereerd van het Ministerie, Cfi en de mogelijkheid van de overheid om wet- en regelgeving via een website te kunnen inzien, corresponderen soms niet geheel. Af en toe heeft het Cfi het wel of niet, in vergelijking met het Ministerie of de overheid. Dit leverde enigszins onduidelijkheden op. We vervolgen dit hoofdstuk met de context en tijdgeest van het onderwijsachterstandenbeleid ( 1.3), daarna wordt de stand van het hedendaagse beleid weergegeven ( 1.4). Dan worden de financiële investering in het beleid ( 1.5) en regelingen op hoofdlijnen ( 1.6) beschreven. De gebruikte beleidsinstrumenten wordt in een overzicht gegeven ( 1.7) en worden beschreven. De analyse van beleidsinstrumenten ingezet ter bestrijding van onderwijsachterstanden is het sluitstuk van dit hoofdstuk ( 1.8). 1.3 CONTEXT EN TIJDSGEEST Onderwijsachterstanden worden als duidelijk ongewenst ervaren voor de individuele ontplooiing en voor de kwaliteit van de samenleving. Via het stimuleringsbeleid in de jaren 70, het voorrangsbeleid in de jaren 80 en het onderwijsachterstandenbeleid van de jaren 90 wordt nu, begin 21 e eeuw, via het onderwijskansenbeleid onderwijsachterstanden bestreden die hun oorzaak vinden in sociale, economische en culturele factoren. 7 In het Bestuursakkoord-nieuwe-stijl (BANS) van 4 maart 1999 tussen kabinet, Interprovinciaal Overleg (IPO) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is afgesproken een gezamenlijke visie op het jeugdbeleid op te stellen en is richtinggevend voor het jeugdbeleid van de overheden. In publicatie van Jeugdbeleid in Ba(la)ns (1999) is onder meer de versterking van de samenhangende aanpak van 0 tot 6 jarigen opgenomen. In de vervolgpublicatie Jeugdbeleid in Ba(la)ns II zijn alle afspraken opgenomen die er tussen 1999 en 2001 zijn gemaakt over gezamenlijk jeugdbeleid in het kader van het BANS. 8 Met ingang van 1 augustus 1998 is de Wet Gemeentelijk Onderwijsachterstanden (wet GOA ) in werking getreden. Doel van dit rijksbeleid is versterking van de samenhang en samenwerking op lokaal niveau, binnen het onderwijs en tussen het onderwijs en andere beleidsterreinen. Het landelijk beleidskader (LBK) Notitie GOA-LBK , Schets van het landelijk beleidskader , p. 4 8 Jeugdbeleid in Ba(la)ns II, p. 5 ONDERDEEL II (BRONNENBROEK) VERSIE MEI

8 BRONNENBOEK ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID DEELSTUDIE 1 geldt als uitwerking van de wet GOA. Het LBK geeft de prioriteiten aan binnen het lokaal onderwijsbeleid en worden door gemeenten en scholen gezamenlijk uitgewerkt. In aanvulling op het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is het ministerie van OCW in 2000 gestart met het Onderwijskansenbeleid. Dit beleid is erop gericht de gemeentelijke middelen voor de bestrijding van onderwijsachterstanden in te zetten op basis van een analyse van de situatie binnen een school. Met ingang van 1 augustus 2002 valt dit beleid onder GOA II ( ). Het onderwijsachterstandenbeleid is de laatste jaren vooral gericht op het jonge kind. De onderwijssectoren met onderwijsachterstandenbeleid zijn: primair onderwijs en voortgezet onderwijs, en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Het primair onderwijs krijgt extra gelden om achterstanden te bestrijden middels de gewichtenregeling en het VVE. Het voortgezet onderwijs krijgt extra geld via de Cumi-regeling thans Leerarrangement. BVE worden bekostigd voor de educatie en inburgering (NT2) door de gemeente om achterstanden te bestrijden. Dit wordt echter niet meer als achterstand beschouwd en als dusdanig bekostigd. 1.4 BELEID In augustus 2006 is het op hoofdlijnen bovengeschetste beleid herzien. Uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid kan anno 2007 worden uitgesplitst tussen scholen en gemeenten in een zevental regelingen: OVERZICHT REGELINGEN ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID Basisonderwijs 1. de nieuwe gewichtenregeling SCHOLEN ca. 312 miljoen euro: FINANCIERING Totaal ongeveer 487 miljoen euro op jaarbasis Voortgezet onderwijs 2. de Regeling Leerplusarrangement VO bij probleemcumulatie 3. Nieuwkomers VO 6. Regeling Aanvullende formatie basisscholen en scholen voor (voortgezet) onderwijs (v)so schooljaar GEMEENTEN (wet GOA) ca. 175 miljoen euro 4. voorschoolse educatie en vroegschoolse educatie (VVE) 5. Schakelklassen 7. Regeling specifieke uitkering voor gemeenten in verband met de eerste opvang van vreemdelingen aan een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs Verplicht overleg tussen scholen en gemeente gericht op 1. afspraken maken over het bevorderen van integratie en voorkomen van segregatie 2. afspraken over bestrijden van onderwijsachterstanden: de doorlopende leerlijn van VVE 3. inschrijvings- en toelatingsprocedures van achterstandsleerlingen worden besproken gemeenten 1. 70% deelname van de doelgroep aan de gehele voor- en vroegschoolse educatie verantwoordelijkheden ministeries van OCW en VWS stellen: 1. doelstellingen voor VVE vast 2. via specifieke uitkering GOA geld ter beschikking aan gemeenten. 3. financiert bovendien ministerie van OCW sinds 2002 de Taallijn VVE (ondersteunend taalstimuleringsprogramma) Ongeveer leerlingen in het basisonderwijs hebben een achterstand waarvan ongeveer leerlingen in het voor- en vroegtijdse educatie komen hiervoor in aanmerking Ongeveer achterstandsleerlingen in het basisonderwijs, waarvan zo n kinde- ONDERDEEL II (BRONNENBROEK) VERSIE MEI

9 BRONNENBOEK ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID DEELSTUDIE 1 ren 9 in voor- en vroegtijdse educatie, komen in aanmerking voor specifieke bekostiging. De basisschool wordt gefinancierd via de gewichtenregeling, toegekend op basis van opleidingsniveau van ouder(s). Bij sterke groei door toename van het aantal asielzoekers kunnen scholen in aanmerking komen voor aanvullend personeel. In overleg met gemeenten die bekostigd worden voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en schakelklassen, voeren basisscholen de uitvoering uit. Leerlingen krijgen in een schakelklas in een aparte groep les om hun achterstand weg te werken, om daarna (weer) volledig deel te nemen aan het reguliere onderwijs. Voor het inrichten van een bovenschoolse taalklas werken gemeenten samen met de betreffende scholen voor primair en voortgezet onderwijs waarbij de leerlingen zijn ingeschreven. Gemeenten ontvangen een bijdrage per leerling voor schoolkosten en voor coördinatiekosten. In 2005 is hieraan 6,9 mln. uitgegeven, waarvan 1,2 mln. in het primair onderwijs en 5,7 mln. in het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs kent thans als equivalenten de Leerplusarrangement VO bij probleemcumulatie en Nieuwkomers VO. De onderwijsachterstandenmiddelen zijn in 2002 gebundeld (GOA-, VVE- en Onderwijskansenbudget). In onderstaande tabel is het overzicht van de middelen die het Ministerie heeft ingezet op het beleidsterrein onderwijsachterstanden. 10 De begrotingen van 2007 en 2008 geven aan dat het budget verder zal schommelen. Voor het achterstandenbeleid is thans jaarlijks een bedrag van ongeveer 487 miljoen euro beschikbaar. 11 TABEL MIDDELEN ONDERWIJSACHTERSTANDEN12 (bedragen x 1 mln gebaseerd op teldatum 1 oktober 2003) GOA-middelen Totaal 190,0 152,6 167,9 167,9 167,9 GOA-middelen (PO en VO) (inclusief enveloppe-middelen voor schakelklassen) 183,7 141,4 152,9 152,9 152,9 Motie Verhagen c.s. (schakelklassen) 6,3 11,2 15,0 15,0 15,0 Gewichtenmiddelen PO Totaal 291,3 305,9 317,5 318,6 318,7 Gewichtenmiddelen (inclusief materiële instandhouding) 267,3 263,1 259,1 258,6 258,7 Middelen motie Verhagen c.s. 24,0 42,8 58,4 60,0 60,0 Motie Verhagen c.s. Totaal motie Verhagen c.s. 31,5 56,2 75,0 75,0 75,0 Schakelklassen, ingezet voor GOA (zie tabel 1) 6,3 11,2 15,0 15,0 15,0 Taallijn VVE 1,2 2,2 1,6 0,0 0,0 Budget voor BaO-scholen, ingezet bij gewichtenmiddelen (zie gewichtenmiddelen PO) 24,0 42,8 58,4 60,0 60,0 Bij de nieuwe gewichtenregeling (in werking per ) komen ramingen van de onderwijsachterstandbudget. 13 Deze ramingen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de 9 Op de website van het Ministerie staat In totaal gaat het om ongeveer kinderen, maar deze aantallen zijn gecorrigeerde door Joop Groos van het ministerie van OCW naar kinderen. 10 Brief aan de Tweede Kamer van 14 februari ONDERDEEL II (BRONNENBROEK) VERSIE MEI

10 BRONNENBOEK ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID DEELSTUDIE 1 Rijksbegroting. Voor de uitvoering van de specifieke uitkering aan gemeenten voor de bestrijding van onderwijsachterstanden is na de inwerkingtreding van nieuwe gewichtenregeling structureel een bedrag van bijna 168 miljoen op jaarbasis beschikbaar, waarvan met ingang van 2007 structureel 15 miljoen afkomstig uit de motie Verhagen c.s. voor het onderdeel onderwijsachterstandenbeleid. De GOA-middelen van structureel 152,9 miljoen (prijspeil 2004/2005), is een bedrag van 15 miljoen -afkomstig uit de enveloppe-middelen- inbegrepen, ten behoeve van schakelklassen. De wijze van verdeling van de middelen over de gemeenten, wordt bij algemene maatregel van bestuur geregeld. Grondslag voor de verdeling zal zijn het totale schoolgewicht per gemeente op 1 oktober Van het totale bedrag (circa 168 miljoen) zal ongeveer 70% naar de G30 gaan (brede doeluitkering) en 30% naar de kleinere gemeenten. Het is belangrijk dat (basis)scholen, gemeenten en andere instellingen op lokaal niveau samen werken aan het vroegtijdig signaleren en aanpakken van onderwijsachterstanden en hierover afspraken maken via het verplichte overleg dat de gemeente, schoolbesturen en de kinderopvang voeren. Deze afspraken zijn gericht op het bevorderen van integratie en voorkomen van segregatie en over de doorlopende leerlijn van voorschoolse naar vroegschoolse educatie. Daarnaast worden de inschrijvings- en toelatingsprocedures van achterstandsleerlingen besproken. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor deelname van 70% van de doelgroep aan de gehele voor- en vroegschoolse educatie. Ministeries van OCW en VWS zijn samen verantwoordelijk voor het vaststellen van doelstellingen voor VVE en stellen via de specifieke uitkering GOA geld aan gemeenten ter beschikking. Het ministerie van OCW financiert bovendien sinds 2002 een ondersteunend taalstimuleringsprogramma: de Taallijn VVE. 1.5 GEVONDEN BELEIDSINSTRUMENTEN Het onderwerp onderwijsachterstandenbeleid behoorde en behoort tot één van de speerpunten van het onderwijsbeleid. Om die reden is er sprake van de inzet van een fors aantal beleidsinstrumenten die onderstaand nog eens chronologisch zijn gerangschikt: ONDERWIJSACHTERSTANDEN BELEIDSINSTRUMENT WET- EN REGELGEVING (ZIE BRONNENBOEK 1.2) WETGEVING 2 REGELING VOLGENS CFI ALGEMENE MAATREGEL VAN BESTUUR (AMVB S) EN ANDERE KONINKLIJKE BESLUITEN 1 2 MINISTERIËLE REGELINGEN GEPUBLICEERDE BELEIDSREGELS EN CIRCULAIRES 1 CONVENANTEN (VOLGENS DE WEBSITE ONDER- WIJSACHTERSTANDEN ) BELEIDSINSTRUMENT BELASTINGEN MIDDELEN (IN MILJOENEN) 610,9 676,3 670,4 667,1 586,8 570,3 BELEIDSINSTRUMENT SUBSIDIE SUBSIDIE ONDERDEEL II (BRONNENBROEK) VERSIE MEI

11 BRONNENBOEK ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID DEELSTUDIE 1 BELEIDSINSTRUMENT INFORMATIE BERICHTEN OP OCW-SITE, onderverdeeld in KAMERSTUKKEN PUBLICATIE NOTITIE PERSBERICHT NIEUWSBERICHT TOESPRAAK BROCHURES ONDERWIJSRAAD ADVIES 2 1 RAPPORTEN/NOTITIES UITSTAANDE ONDERZOEKEN (3) 3 VERKENNING 1 1 PILOTS JAARVERSLAGEN OCW OP WEBSI- X X X X X -- TE MIN. FINANCIËN 15 INFORMATIE AAN TWEEDE KAMER VOLGENS JAAR- VERSLAGEN?? WEBSITES (start 2005) ? WET- EN REGELGEVING Het onderwijsachterstandenbeleid is neergelegd in de Wet gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid (GOA), de Regeling personele vergoeding culturele minderheids-groepen en anderstalige leerlingen voorgezet onderwijs (de cumi-regeling vo thans Leerplusarrangement VO), de Regeling specifieke uitkering voor gemeenten voor onderwijs aan schoolgaande asielzoekers in het primair en voortgezet onderwijs, NT2 en het onderwijskansenbeleid. 16 Er zijn dertien regelingen in deze periode door het Cfi17 gepubliceerd omtrent het onderwijsachterstandenbeleid. Zowel in 2001 als in 2003 is er een indexeringsregeling die een correctie bevat voor de GOA- en OALT-uitkering. In 2004 geldt een dergelijke indexeringsregeling alleen voor de GOA-uitkering, OALT is op 1 augustus 2004 beëindigd, en in 2005 is er een wijzigingsregeling omtrent de specifieke uitkering GOA. In 2004 is er een regeling Pilots Schakelklassen. Deze regeling is bestemd voor gemeenten en bevoegde gezagsorganen van scholen voor primair onderwijs. Een schakelklas is een aparte groep van leerlingen met extra grote taalachterstand die gedurende één schooljaar deelnemen aan het onderwijs in een basisschool in een aparte klas of extra lesuren volgen in de vorm van een verlengde schooldag. De schakelklassen zullen vanaf augustus 2006 op grote schaal worden ingericht. Hiertoe start in augustus 2005 een beperkt aantal pilots. De doelstelling van de pilots is om ervaring op te doen met de inrichting en organisatie van schakelklassen. In 2005 is een regeling die begin 14 Cfi: wet op de inburgering- 2005; nieuwe gewichtenregeling po- 2006; leerplusarrangement VO Postbus 51: Gemeente uw partner -2002; landelijk beleidskader, goa-beleid Jaarverslag min ocw ONDERDEEL II (BRONNENBROEK) VERSIE MEI

12 BRONNENBOEK ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID DEELSTUDIE is aangekondigd die de bezuiniging en de compensatie door middelen uit de motie Verhagen c.s. uitvoert. De nieuwe gewichtenregeling po en regeling Leerplusarrangement VO en Nieuwkomers VO die in 2006 uitkomen doen meer recht aan de feitelijke achterstand. Dit leidt tot een betere verdeling van de beschikbare middelen, die hierdoor efficiënter en effectiever kunnen worden gebruikt om onderwijsachterstanden te bestrijden. Er is ook een regeling wijziging Regeling Leerplusarrangement VO en Nieuwkomers VO en vaststelling bedragen en postcodelijst Leerplusarrangement VO 2007 en Er is in 2006 een subsidieregeling aanvalsplan Laaggeletterdheid De strijd tegen laaggeletterdheid is het effectiefst wanneer deze op lokaal niveau wordt gevoerd, in de directe omgeving van de betrokkenen. Deze middelen zijn bedoeld voor de inkoop van educatieve activiteiten (waaronder, veelal in het kader van opleidingen sociale redzaamheid, basiscursussen voor laaggeletterden) bij een regionaal opleidingencentrum (ROC). Er zijn drie AMVB s in deze periode afgesloten Het Landelijks Beleidskader (2002) is de uitwerking van de wet GOA. Vervolgens het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid en het Besluit bekostiging WEC en WPO (2006). Deze besluiten geven invulling aan de middelen. Er is een gepubliceerde beleidsregels en circulaires Elementcodetabel schooljaar voor de leerlingentelling voortgezet onderwijs die per 1 oktober 2004 ingaat. En er zijn in deze periode zes ministeriële regelingen in het kader van onderwijsachterstanden: 1. Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (2001) 2. Regeling verbreding onderwijskansenbeleid (2004) 3. Regeling toekenning extra achterstandenmiddelen aan basisscholen, schooljaar Regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (2005) 5. Regeling aanpassing bekostiging personeel PO Regeling Leerplusarrangement VO en Nieuwkomers VO (ingang , bekostiging per ) Daarnaast is het beleidsinstrument wet- en regelgeving ingezet bij het afsluiten van convenanten 18 volgens de website onderwijsachterstanden tussen staatssecretaris mevrouw Adelmund en de wethouders (Onderwijs) van gemeentes. Het convenant is gericht op een schoolspecifieke aanpak ter verbetering van het bestrijden van onderwijsachterstand onder bestaande gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Daarnaast zal met het convenant een bijdrage worden geleverd aan het systematiseren en toegankelijk maken van de beschikbare kennis over de aanpak van onderwijsachterstanden. Tussen het Rijk en de G21/ gemeenten (G4 reeds in 2000) en acht gemeenten in 2001 om structurele afspraken op lokaal niveau te maken van een onderwijskansenaanpak door het Rijk, gemeenten en schoolbesturen. Dit beleidsinstrument is in 2002 vijf keer, in 2003 slechts een keer en in 2004 niet ingezet volgens deze site. Zowel in 2005 als in 2006 zijn er twee convenanten ondertekend. MIDDELEN De onderwijsachterstandenmiddelen zijn in 2002 gebundeld (GOA-, VVE- en Onderwijskansenbudget). In onderstaande tabel is het overzicht van de middelen die het Ministerie heeft ingezet op het beleidsterrein onderwijsachterstanden. Deze tabel is integraal overgenomen uit de nota van wijziging die de minister aan de Tweede Kamer op 14 februari 2006 heeft gezon ONDERDEEL II (BRONNENBROEK) VERSIE MEI

13 BRONNENBOEK ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID DEELSTUDIE 1 den. Er is aangegeven wat onder de bekostiging valt van het onderwijsachterstandenbudget. Ook is zichtbaar dat sinds 2003 het budget is teruggelopen. In de brief van 10 februari 2004 (kenmerk PO/OO ) is het Kabinetsvoornemen bekend gemaakt om het GOAbudget met 100 miljoen te verlagen. Deze bezuiniging is vervolgens gedeeltelijk gecompenseerd door middelen uit onder meer de motie Verhagen c.s. De begrotingen van 2007 en 2008 geven aan dat het budget verder zal schommelen. Voor het achterstandenbeleid is thans jaarlijks een bedrag van ongeveer 487 miljoen euro beschikbaar. 19 MIDDELEN ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID 20 In x 1 miljoen Onderwijsachterstandenbeleid Gewichtenregeling basisonderwijs* 266,6 280,0 285,9 280,3 294,3 305,4 315,7 313,7 Formatiekosten anderstaligen sbao 13,2 14,9 16,0 17,0 17,0 16,9 16,7 16,4 GOA (incl. VVE en schakelklassen) 183,8 213,3 191,1 218,4 191,0 155,1 170,6 170,6 VVE taallijn 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 2,2 1,6 0,0 VVE uit FES-middelen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 9,5 0,0 Onderwijskansen (aflopend, gaat op in GOA) 9,3 9,3 9,3 9,3 7,5 2,7 0,0 0,0 OALT PO / OET VO 67,0 71,5 74,7 46,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Begintoets** 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 11,5 12,5 12,5 Schakelklassen (pilots en evaluatie) 0,0 0,0 0,0 1,1 3,7 0,8 2,0 2,0 Formatiekosten anderstaligen (v)so 13,3 14,7 16,4 18,2 19,1 19,4 19,3 19,2 Overig (AFB, trekkende bevolking, div. projecten)*** 2,6 7,6 5,7 6,2 5,9 5,6 5,6 5,6 Cumi / Leerplusarrangement VO**** 55,1 65,0 71,3 69,8 45,6 41,3 71,5 71,5 Totaal onderwijsachterstandenbeleid 610,9 676,3 670,4 667,1 586,8 570,3 625,0 611,5 * Incl. middelen motie Verhagen, vanaf ** Deze middelen worden tijdens de geleidelijke invoering van de nieuwe gewichtenregeling voor een belangrijk deel benut om de negatieve herverdeeleffecten tijdelijk (gedeeltelijk) te compenseren. Daarnaast worden de middelen voor een deel tijdelijk gebruikt voor het organiseren en uitvoeren van pilots taalbeleid *** Voor 2001 betreft het alleen trekkende bevolking **** Inclusief middelen motie Verhagen in het Leerplusarrangement VO per Bij de nieuwe gewichtenregeling (in werking per ) komen ramingen van de onderwijsachterstandbudget. 21 Deze ramingen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de Rijksbegroting. Voor de uitvoering van de specifieke uitkering aan gemeenten voor de bestrijding van onderwijsachterstanden is na de inwerkingtreding van nieuwe gewichtenregeling structureel een bedrag van bijna 168 miljoen op jaarbasis beschikbaar, waarvan met ingang van 2007 structureel 15 miljoen afkomstig uit de motie Verhagen c.s. voor het onderdeel onderwijsachterstandenbeleid. De GOA-middelen van structureel 152,9 miljoen (prijspeil 2004/2005), is een bedrag van 15 miljoen -afkomstig uit de enveloppe-middelen- inbegrepen, ten behoeve van schakelklassen. De wijze van verdeling van de middelen over de gemeenten, wordt bij algemene maatregel van bestuur geregeld. Grondslag voor de verdeling zal zijn het totale schoolgewicht per gemeente op 1 oktober Van het totale bedrag (circa p ONDERDEEL II (BRONNENBROEK) VERSIE MEI

14 BRONNENBOEK ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID DEELSTUDIE miljoen) zal ongeveer 70% naar de G30 gaan (brede doeluitkering) en 30% naar de kleinere gemeenten. De totale negatieve herverdeeleffecten op schoolniveau (het gewichtenbudget gaat rechtstreeks naar basisscholen) zijn ongeveer 33 miljoen. De scholen in de G4 raken per saldo ruim 11 miljoen van 159 miljoen (- 7%) kwijt. Voor scholen in de G26 is dat bijna 3 miljoen van 86 miljoen (- 3%). Scholen in de overige gemeenten gaan er per saldo ruim 15 miljoen op vooruit t.o.v. 112 miljoen (+ 14%). Het totaalbedrag op basis waarvan de herverdeeleffecten zijn berekend, is ruim 358 miljoen. De scholen die er op achteruit gaan, gaan er gemiddeld op achteruit; de scholen die er op vooruit gaan, gaan er gemiddeld op vooruit. De totale negatieve herverdeeleffecten op schoolniveau (het gewichtenbudget gaat rechtstreeks naar basisscholen) zijn ongeveer 33 miljoen. De scholen in de G4 raken per saldo ruim 11 miljoen van 159 miljoen (- 7%) kwijt. Voor scholen in de G26 is dat bijna 3 miljoen van 86 miljoen (- 3%). Scholen in de overige gemeenten gaan er per saldo ruim 15 miljoen op vooruit t.o.v. 112 miljoen (+ 14%). In een persbericht van maart 2005 wordt melding gemaakt van de verhoging van het onderwijsachterstandenbudget. De minister verhoogt het huidige achterstandenbudget voor het voortgezet onderwijs van 46,5 miljoen euro naar 71,5 miljoen euro vanaf 2007 per jaar: een verhoging van 25 miljoen. In oktober 2006 meldt de minister dat om positieve resultaten te blijven waarborgen is er de afgelopen tijd en zal er ook de komende tijd veel geïnvesteerd worden in het zo vroeg mogelijk en effectief aanpakken van onderwijsachterstanden. Naast de structurele investeringen voor de bestrijding van onderwijsachterstanden van 110 miljoen per jaar in VVE, 30 miljoen in schakelklassen en 315 miljoen in de gewichtenregeling basisonderwijs, is 18 miljoen extra uitgetrokken voor de verdere professionalisering van VVE-personeel en 45 miljoen extra voor het versneld halen van een bereik van 70% van de VVE-doelgroepkinderen. De onlangs aangenomen en door de regering overgenomen motie Rutte c.s. zal hieraan een extra impuls geven. SUBSIDIE Door uitbreiding van het budget kon in 2001 aan Edventure subsidie verstrekt worden voor deskundigheidsbevordering sbd s. Er is in 2002 een subsidieregeling verbetering kwalificaties OALT-leraren In het jaarverslag van staat vermeld dat het VNG subsidie krijgt om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van lokale plannen. Deze regeling is elders niet opgemerkt. Gemeenten die deelnemen aan pilot schakelklassen ontvangen subsidie voor het voorbereiden en het uitvoeren van een pilot op basis van de Regeling pilots schakelklassen meldt de Minister 23 geldend voor primair onderwijs. De gemeenten krijgen budget en de regierol om een schakelklas te organiseren. De pilots kunnen vanaf het schooljaar worden uitgevoerd. Er is een Subsidieregeling VSV en beroepsbegeleidende leerweg (BBL) voor onderwijsinstellingen en een Subsidieregeling Aanvalsplan Laaggeletterdheid beide in 2006 door Cfi gepubliceerd. INFORMATIE NIEUWSBERICHTEN Over onderwijsachterstanden zijn in de periode vijf nieuwsberichten gevonden p p. 9 ONDERDEEL II (BRONNENBROEK) VERSIE MEI

15 BRONNENBOEK ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID DEELSTUDIE 1 Deze zijn alle gepubliceerd in Bij deze nieuwsberichten kunnen doorverwijzingen (links) zitten wanneer men meer informatie zoekt over het onderwerp. Op 24 januari zijn er twee nieuwsberichten: over toegankelijke site (mijn.abc.nl) van laaggeletterden en De week van M. Dit laatste bericht meldt dat onorthodoxe maatregelen geoorloofd zijn bij schooluitval en jeugdwerkloosheid. En natuurlijk komt er geen taalpolitie. De link verwijst echter zonder op voorgaande in te gaan naar voorzitter Hans de Boer van de Taskforce Jeugdwerkloosheid in het NOS-journaal van donderdag 19 januari. Eind maart 2006 komt een nieuwsbericht uit over uitbreiding van voor- en vroegschoolse educatie: kinderen extra en 18 miljoen extra beschikbaar voor training van personeelsleden. Op de eerste dag van september geeft de minister een taalles aan 11 kinderen van een schakelklas, meldt een nieuwsbericht. Eind september komt het laatste nieuwsbericht dat de minister op werkbezoek is in de VS. Al daar onderneemt zij diverse activiteiten die met onderwijsachterstanden te maken hebben. PERSBERICHTEN Er zijn slechts drie persberichten uitgegaan over onderwijsachterstanden in de periode tussen Op 24 maart 2005 komt een persbericht over de verhoging van het onderwijsachterstandenbudget voor het voortgezet onderwijs van 35 miljoen. Daarnaast vermeldt het persbericht dat uit het onderzoek in opdracht van OCW door ITS-Nijmegen een voorstel heeft ontwikkeld voor een indicator voor het Leerplusarrangement VO. Er is bij dit persbericht een doorverwijzing naar een brief tweede kamer en een link naar het ITS-onderzoek. In mei 2005 wordt kenbaar gemaakt dat er een overgangsregeling komt van drie jaar voor basisscholen met achterstandsleerlingen om de financiële effecten van de nieuwe gewichtenregeling op te kunnen vangen (herverdelingseffecten). Het laatste persbericht is op 4 oktober 2005 gegeven over onderwijsachterstanden. Er wordt melding gemaakt van overeenstemming op hoofdlijnen met de onderwijsorganisaties (besturen- en vakorganisaties) en de vier grote gemeenten over een nieuwe verdeling van het extra geld om onderwijsachterstanden weg te werken. Verder wordt er informatie gegeven over de inhoud van de nieuwe gewichtenregeling. Er wordt doorverwezen naar een brief Tweede kamer en een link geheten achtergrond. Het persbericht van 4 oktober 2005 van de directie communicatie meldt dat er brede steun nieuwe gewichtenregeling is, omdat er op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over een nieuwe verdeling van het extra geld om onderwijsachterstanden weg te werken tussen voormalig minister Van der Hoeven en de onderwijsorganisaties (besturen- en vakorganisaties) en de vier grote gemeenten. Deze verdeling wordt gebaseerd op de feitelijke achterstand van een kind. Het opleidingsniveau van ouders wordt doorslaggevend omdat dat meer zegt over de feitelijke achterstand dan het land van herkomst. Vanaf 1 augustus 2006 wordt deze regeling over een periode van vier jaar ingevoerd, zodat scholen langzaam kunnen wennen aan de nieuwe situatie. Voor de eerste drie jaar van de invoering is er 48 miljoen beschikbaar voor compensatie en pilots voor intensief taalbeleid. Van dit geld gaat ongeveer de helft naar de scholen in de vier grote steden. Ook wordt onderzocht of een extra criterium gewenst is gebaseerd op opeenstapeling van problemen van jongeren. In het basisonderwijs krijgen scholen extra geld voor kinderen met een achterstand. De nieuwe gewichtenregeling ziet er als volgt uit: kinderen van ouders met maximaal lbo/vbo krijgen een 'gewicht' toegekend van 0,3. Kinderen van wie een ouder maximaal basisonderwijs en de andere ouder maximaal lbo/vbo heeft, krijgen een gewicht van 1,2. Etniciteit vervalt als criterium voor de toekenning van achterstandsgelden. De drempel van 9 procent is gedaald naar 6,4 procent omdat verwacht wordt dat de school binnen de reguliere formatie dit aantal leerlingen met achterstanden kan opvangen. In de komende ONDERDEEL II (BRONNENBROEK) VERSIE MEI

16 BRONNENBOEK ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID DEELSTUDIE 1 vier jaar komen er pilots 24 voor intensief taalbeleid voor basisschoolleerlingen met een extreme grote taalachterstand. De pilotscholen gaan aan de slag met een kwalitatief zeer goed taalbeleid voor kinderen met taalachterstanden (programma s, methoden, strategieën, deskundigheidsbevordering, doorlopende leerlijnen). Hierbij maken ze zoveel mogelijk gebruik van bestaande kennis, kunde en ervaringen. Waar nodig wordt een nieuw onderdeel ontwikkeld. Elke school werkt met een aanpak op maat. In het schooljaar 2009/2010 wordt er geëvalueerd en op basis daarvan wordt besloten hoe met de 'nieuwe' gewichtenregeling wordt doorgegaan. Vervolgens is er een persbericht uitgegaan van de ministerraad op 31 maart (RVD, ) over uitbreiding VVE in de periode : meer kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar met een (taal)achterstand. Er komt 18 miljoen extra beschikbaar voor training van personeelsleden. Centraal staat het leren van de Nederlandse taal. Er wordt gewerkt aan de hand van speciale VVE-programma s met een gestructureerde didactische aanpak. Hierbij gaat het om de vroegsignalering (0 tot 4 jaar) van consultatiebureaus, de voorschoolse voorzieningen (van 2 tot 4 jaar) en het vroegschoolse deel (van 4 tot 6 jaar). Zo wordt een doorlopende lijn van signaleren naar vroegtijdig aanpakken gerealiseerd. TOESPRAKEN Bij het beleidsinstrument toespraken wordt altijd duidelijk vermeldt dat alleen het gesproken woord geldt. Het is thans niet na te gaan, of de minister deze woorden inderdaad conform dit gedrukte bericht heeft uitgesproken. De minister heeft op 22 januari 2003 een toespraak voor internationaal gezelschap gehouden tijdens het OECD bijeenkomst te Rotterdam. Daar wordt gesproken over wat het gezamenlijke beleid voor jonge kinderen tot zes jaar mag kosten en wie dat betaalt. De demissionaire minister verwijst in het algemeen naar een betere toekomst door voor- en vroegtijdse educatie en kinderopvang. Een investering in Early Childhood Education and Care levert volgens haart later veel meer op dan is uitgegeven. Eveneens geeft zij aan dat als deze bijeenkomst duidelijke informatie oplevert, gebaseerd op degelijk onderzoek, dat dat een volgend kabinet helpt het beschikbare geld voor onderwijs en zorg zo goed mogelijk in te zetten. Vervolgens houdt de minister een toespraak bij de ondertekening van de intentieverklaring door provincie, gemeenten en schoolbesturen Van Domino naar Stratego op 26 mei 2004 te Utrecht. Een bewuste keuze voor strategische samenwerking en ontwikkeling om tweedeling in de regio tegen te gaan. De minister geeft aan dat het onderwijs van ons samen is, dat de problemen in het onderwijs sámen opgelost moeten worden, ook als het om segregatie gaat. De autonomie van scholen kan alleen als scholen die verantwoordelijkheid ook nemen, volgens de minister. Op de 18 e Molukse onderwijsdag halverwege november 2005 houdt de minister een toespraak geadresseerd aan meneer Matulessy. Zij spreekt over de Molukse minderheid en multiculturele samenleving. Via een canon van de Nederlandse geschiedenis en het vergroten van het historische besef hoopt de minister bij te dragen aan een multiculturele samenleving waar iedereen zich thuis voelt en waar mensen met respect met elkaar omgaan, ondanks de verschillen in cultuur en levensstijl. Toespraak door voormalig minister Van der Hoeven ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag, bijeenkomst georganiseerd door de Australische Ambassade, op 29 maart in de Koninklijke Schouwburg Den Haag geeft de minister aan dat zij wil dat iedereen gelijke kansen krijgt. Waar mensen die niet krijgen in onderwijs en werk, moet er extra in hen worden geïnvesteerd. Als er in de basis gelijkheid is, is er pas ruimte voor diversiteit ONDERDEEL II (BRONNENBROEK) VERSIE MEI

17 BRONNENBOEK ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID DEELSTUDIE 1 PUBLICATIES Er zijn in de periode diverse publicaties uitgegeven op de website van het Ministerie OCW. Er zijn ook nog publicaties elders gevonden (Cfi, Postbus 51). Onderwijskansen. Ruimte voor kwaliteit bij de aanpak van onderwijsachterstanden is enkel in 2000 gepubliceerd. Vier publicaties zijn uitgegeven in Een publicatie Landelijk beleidskader; gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid (2001) en een notitie Schets van het landelijk beleidskader Het tweede Landelijke beleidskader dat als uitwerking van de wet GOA geldt, geeft een overzicht van de beleidslijn van de wet gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid en de doelen verbonden aan schakelmomenten in het kwalificatietraject. In 2002 publiceert Cfi de brochure De gemeente uw partner: gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid In deze brochure worden de hoofdlijnen van dit nieuwe landelijke beleidskader weergegeven voor de planvorming op gemeentelijk niveau. De publicatie van een verkenning 26 van drie beleidsopties voor-en vroegtijdse educatie (VVE) in Grenzeloos leren door Sardes (2002) in opdracht van het Ministerie om in komende kabinetsperiode VVE krachtig te kunnen bevorderen en knelpunten weg te kunnen nemen. Er zijn diverse rapporten omtrent VVE gepubliceerd. Het rapport van Deloitte Consultancy VVE in de kinderopvang (2005) en het rapport Kansrijk kennisbeleid (CPB, 2006) vooren vroegschoolse educatie als kansrijk voor een beleidsinvestering om maatschappelijke positie en kansen op arbeidsmarkt van achterstandsleerlingen te versterken. Het rapport van Research voor beleid Nulmeting gemeentelijk VVE-beleid (2005) en notitie van het Centraal Plan Bureau (2006) Beoordeling kosten- en batenanalyse voortijdig schoolverlaten. Het rapport presenteert een relatief laag rendement voor de interventie Intensiveren voorschoolse educatie omdat het niet is gekwantificeerd en het moment waarop de baten beginnen op te treden een te grotere tijdspannen kent. Buitenlandse evaluaties tonen aan dat baten in termen van minder doorverwijzing speciaal onderwijs, betere onderwijsprestaties e.d. opleveren. In 2006 geeft het CFI een brochure uit Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs en de brochure Leerplusarrangement VO en nieuwkomers VO (2006) is terug te vinden op Postbus 51. ADVIES In oktober 2001 verschijnt het rapport Bekostiging onderwijs asielzoekers. Het bureau Andersson Elffers Felix is gevraagd door het Ministerie een advies uit te brengen over een nieuw stelsel van bekostiging voor het (basis- en voortgezet) onderwijs aan asielzoekers die korter dan een jaar in Nederland zijn. De eerste opvang en bekostiging van onderwijs aan schoolgaande asielzoekers zullen in een ander kader moeten komen dan de GOA systematiek. In november 2001 publiceert de Onderwijsraad haar adviezen: Wat het zwaarst weegt Een nieuwe aanpak voor het onderwijsachterstandenbeleid en Met t oog op onderwijsachterstanden. Effecten van beide adviezen van de Raad 'Wat 't zwaarst weegt' en 'De rugzak gewogen' zijn van groot belang bij de verdere beleidsvorming van de genoemde terreinen. Een deel van de aanbevolen maatregelen is fundamenteel ten opzichte van de huidige stelsels welke grote onderwijskundige en bestuurlijke verschuivingen met zich mee zal brengen volgens staatssecretaris Adelmundt. Nader inzicht is nodig over beleidsmatige effecten van deze verschuivingen alvorens een inhoudelijke beleidsreactie kan worden geven. De Onderwijsraad wordt verzocht een vervolgadvies uit te brengen over herijking gewichtenregeling. Ten slotte wordt het advies van Onderwijsraad Spelenderwijs. Kinder-centrum en basisschool hand in hand (2002) aan de Tweede Kamer gezonden. 26 Verkenning VVE, Publicatie, mei 2002 ONDERDEEL II (BRONNENBROEK) VERSIE MEI

18 BRONNENBOEK ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID DEELSTUDIE 1 ONDERZOEKEN Er is een onderzoek uitgevoerd om een indicator voor bekostiging vast te stellen door ITS: voorbereiding leerplusarrangement zal ingaan op 1 januari Er zal vanaf 2006 diverse onderzoekingen uitgevoerd worden naar VVE. Er is een systematisch gegevens verzameling in periode om zicht op kerngegevens VVE-beleid te verkrijgen. Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgezet naar het Kenniscentrum Educatie en Zorg voor het jonge kind dat wordt uitgevoerd door Sardes, eerste resultaten worden in 2006 verwacht. Er zal een aspectgericht onderzoek in 2006 uitgevoerd worden door de Onderwijsinspectie naar lees- en taalonderwijs in groep 1-4 en naar de kwaliteit van het aanbod van de VVE-programma s. Er wordt veel geïnvesteerd om het inzicht in voorschoolse educatie te vergroten. KAMERSTUKKEN In de periode staan in totaal tweeënzeventig kamerstukken 27 op de website van het Ministerie over het onderwerp onderwijsachterstanden. Een kamerstuk is een containerbegrip waaronder een verscheidenheid aan documenten kunnen vallen. Dit kan een enkele pagina ter informatie zijn aan de Tweede Kamer der Generaal zijn, het kunnen eveneens forse documenten zijn met verschillende bijlagen. In 2001 staan in totaal elf berichten, waarvan zeven documenten worden gekenmerkt als kamerstuk, drie als publicatie en een als notitie. In 2002 staan tien berichten. Eveneens zeven documenten zijn gekenmerkt als kamerstuk, waarvan vijf gespecificeerd naar vragen en antwoorden, een onderzoeksrapport met zeven bijlagen en twee als publicatie. Voor het jaar 2003 staan in totaal vier berichten, waarvan drie kamerstukken, waarvan een gespecificeerd is als vragen en antwoorden, en een toespraak. Tien berichten worden gevonden in 2004, hieraan zijn bij meerdere berichten diverse bijlagen toegevoegd. Er is een beleidsbrief en een uitwerkingsbrief beide met een bijlage. Er zijn drie kamerstukken die met in totaal zeventien bijlagen verwijzen naar evaluatierapporten. Er enige toespraak van de Minister als kamerstuk staat dit jaar genoteerd, twee kamerstukken zijn gespecificeerd als vragen en antwoorden. Een kamerstuk staat gekenmerkt als publicatie en een als voortgangsrapportage GOA-beleid met bijlage. Voor 2005 zijn negentien berichten gevonden. WEBSITES Er zijn in deze periode minimaal vijf website omtrent onderwijsachterstanden geactiveerd: 1. Deze website biedt informatie over het onderwijsachterstandenbeleid en de uitvoering daarvan en is speciaal bestemd voor alle beleidsmakers en uitvoerders in scholen, schoolbesturen en gemeenten. Het onderwijsachterstandenbeleid wordt uitgevoerd door het Rijk, gemeenten en scholen samen. Voor ouders, studenten en scholieren is deze site in eerste instantie niet bedoeld Deze website is hét loket voor beleidsinformatie over het Grotestedenbeleid (GSB). Deze kabinetsbrede site is ontwikkeld om de éénendertig GSB-steden te faciliteren bij de uitvoering van de tweede en de derde GSB-convenantsperiode De website informeerde via een nieuwsflits maandelijks over het gemeentelijk onderwijsachterstanden(beleid). De website wilde mensen die werken met of voor kinderen in achterstandssituaties snel en gericht informeren en hen zo ondersteunen in hun werk. De site werd door het CPS onderhouden en de laatste editie was mei ONDERDEEL II (BRONNENBROEK) VERSIE MEI

19 BRONNENBOEK ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID DEELSTUDIE 1 De website maakt laaggeletterden wegwijs op internet. Teksten zijn in eenvoudig Nederlands geschreven en kunnen worden voorgelezen door een spraakcomputer. Een initiatief dat volgens de bewindslieden van OCW prima past in het aanvalspan van vorig jaar Ondersteuning bij invoering van het persoonsgebonden nummer in het basisonderwijs. Er is een samenwerkingsafspraak tussen het Ministerie van OCW en de organisaties voor bestuur en management en de Algemene Vereniging van Schoolleiders dat de invoering van het persoonsgebonden nummer een gezamenlijke verantwoordelijk is van het onderwijsveld en de overheid. PGNO is een belangrijk middel bij het monitoren van onderwijsachterstandengegevens. ACTIES In 2002 is het Transferpunt Onderwijsachterstanden augustus 2002 opgericht als samenwerkingsverband van verantwoordelijke partijen voor het onderwijsachterstanden-beleid: de VNG, besturenorganisaties en het Ministerie van OCW. Als tijdelijk instrument heeft het Transferpunt de taak zorg te dragen voor de facilitering bij het realiseren van doelstellingen uit het landelijk beleidskader door o.a. het matchen van ondersteuningsvraag en aanbod en het toegankelijk maken van expertise, reeds ontwikkelde kennis en ervaringen op het terrein van onderwijsachterstanden. Het Transferpunt heeft een zinvolle stimulans gegeven aan het onderwijsachterstandenbeleid. Als gevolg van het regeerakkoord van Balkenende II is een nieuwe situatie ontstaan, waarbij autonomie en deregulering centraal staan. Het Transferpunt past hier niet bij en is per 1 augustus 2004 weer opgeheven. Dit jaar zijn diverse breedtemaatregelen gemaakt meldt het jaarverslag van 2002 ter ondersteuning: netwerkbijeenkomsten; onderzoek; ontwikkeling; productie brochures; beoordeling methodes; handreikingen; website; financiële maatregel vervroegd afschrijven taalmethodes. In 2005 komen de bewindslieden van het Ministerie met Aanvalsplan Alfabetisering. Hiervoor wordt een website geopend ( In 2006 wordt in overleg met gemeenten is afgesproken effectmeting van het instrument schakelklas als onderdeel voorgestelde onderwijsachterstandenbeleid. De gemeenten die deelnemen aan de pilots ontvangen een subsidie voor het voorbereiden en het uitvoeren van een pilot. In het kader van het toets- en evaluatiesysteem worden voor het meten van de resultaten van een schakelklas een begin- en eindtoets afgenomen. Hierdoor kan worden onderzocht of de taalachterstand is ingelopen. De Onderwijsinspectie is gevraagd komend schooljaar extra aandacht aan rekenen te besteden, meldt de minister in mei 2006 na vragen inzake rekenprestaties in po De resultaten worden gepubliceerd in het Onderwijsverslag De uitkomsten van het PPON rapport zijn aanleiding om de Inspectie te vragen eerder te starten met een rekenonderzoek onder een kleine steekproef van basisscholen en in het najaar van 2006 hierover te rapporteren en de uitkomsten zullen bepalen welke aanvullende acties ondernomen moeten worden. Op korte termijn zet de minister acties in gang om scholen te informeren en te ondersteunen bij het rekenen wiskundeonderwijs, in het bijzonder bewerkingen. Het resultaat van het PPON onderzoek is bovendien aanleiding om in het najaar van 2006 een (inter)nationale discussie te organiseren over het reken- en wiskundeonderwijs en de prioriteiten die daarbinnen moeten worden gesteld. De minister geeft in oktober 2006 melding dat zij 18 miljoen extra heeft uitgetrokken voor de verdere professionalisering van VVE-personeel en 45 miljoen extra voor het versneld ONDERDEEL II (BRONNENBROEK) VERSIE MEI

Schets van de Educatieve Agenda

Schets van de Educatieve Agenda Schets van de Educatieve Agenda 1. Inleiding In augustus 2006 is de tweede periode Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) beeindigd. Vanaf augustus 2006 is een nieuw inhoudelijk kader van toepassing

Nadere informatie

Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen

Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen Bestemd voor gemeenten. inwerkingtreding

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag 31 maart 2006 PO/ZO/2005/ OCW-B-085

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag 31 maart 2006 PO/ZO/2005/ OCW-B-085 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 31 maart 2006 PO/ZO/2005/53160 Uw kenmerk 05-OCW-B-085 Onderwerp Toekomst voor- en vroegschoolse

Nadere informatie

CBE Consultants BV Amsterdam, mei 2007 Dr Olaf McDaniel Drs Ellis de Kruyf Drs Miriam Watts-Jones Drs Jochem Duijnhouwer

CBE Consultants BV Amsterdam, mei 2007 Dr Olaf McDaniel Drs Ellis de Kruyf Drs Miriam Watts-Jones Drs Jochem Duijnhouwer III BIJLAGEN VAN DE DEELSTUDIES RESULTAAT WORDT GEWAARDEERD (MAAR TELT NIET ECHT) INGEZETTE BELEIDSINSTRUMENTEN DOOR HET MINISTERIE OCW TUSSEN 2000-2006 IN OPDRACHT VAN DE ONDERWIJSRAAD CBE Consultants

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van (datum) van, nr. WJZ/2006/ (2635), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van (datum) van, nr. WJZ/2006/ (2635), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Besluit van houdende vaststelling van het Besluit doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006 2010. Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van (datum)

Nadere informatie

Datum 28 november 2018 Betreft Beantwoording vragen schriftelijk overleg (Kamerstuk 31293, nr. 415))

Datum 28 november 2018 Betreft Beantwoording vragen schriftelijk overleg (Kamerstuk 31293, nr. 415)) >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Wetgeving en Juridische Zaken Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Stimuleringsregeling vroegschoolse educatie

Stimuleringsregeling vroegschoolse educatie Algemeen Verbindend Voorschrift POenK/OenO- 2008/55609 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Stimuleringsregeling vroegschoolse educatie 2008-2009 Bestemd

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 165 en 168 van de Wet op het primair onderwijs;

Gelet op de artikelen 165 en 168 van de Wet op het primair onderwijs; Besluit van houdende wijziging van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 in verband met het verhogen van een specifieke uitkering aan gemeenten teneinde

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Voor- en Vroegschoolse Educatie

Bestuurlijke afspraken Voor- en Vroegschoolse Educatie Bestuurlijke afspraken Voor- en Vroegschoolse Educatie Preambule Op 4 juni 2007 is het Bestuursakkoord tussen Rijk en, getiteld Samen aan de slag, getekend. Over voor- en vroegschoolse educatie zijn daarover

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 30 313 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met wijzigingen

Nadere informatie

VVE-pilot Spraak Makend in Oost-Groningen

VVE-pilot Spraak Makend in Oost-Groningen VVE-pilot Spraak Makend in Oost-Groningen 1. Doel Het doel van de VVE-pilot is het taalniveau van doelgroepkinderen zoals omschreven in de notitie Spraak Makend te verbeteren. Dit betekent dat de deelnemende

Nadere informatie

Het nieuwe Onderwijsachterstandenbeleid

Het nieuwe Onderwijsachterstandenbeleid Het nieuwe Onderwijsachterstandenbeleid Deel I Verandering wettelijk kader In het regeerakkoord Balkenende II was opgenomen dat het onderwijsachterstandenbeleid ingrijpend zou worden aangepast. Binnenkort

Nadere informatie

Bijlage 1: Technische en inhoudelijke toelichting bij onderdelen van de nieuwe gewichtenregeling.

Bijlage 1: Technische en inhoudelijke toelichting bij onderdelen van de nieuwe gewichtenregeling. Bijlage 1: Technische en inhoudelijke toelichting bij onderdelen van de nieuwe gewichtenregeling. Inhoudelijke achtergrond van de drempel en het plafond. Scholen moeten voldoende middelen ontvangen om

Nadere informatie

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor het bevoegd gezag van scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Regeling structurele gegevenslevering Wet op het primair onderwijs (WPO) en Wet op de expertisecentra (WEC)

Regeling structurele gegevenslevering Wet op het primair onderwijs (WPO) en Wet op de expertisecentra (WEC) Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling structurele gegevenslevering Wet op het primair onderwijs (WPO) en Wet op de

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

Voorlichting rijksbijdrage educatie 2007

Voorlichting rijksbijdrage educatie 2007 Voorlichtingspublicatie. Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Bestemd voor gemeenten en regionale opleidingscentra (roc s) inwerkingtreding

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

onderwijsachterstanden en het aanpassen van de bedragen leerlinggebonden budget in het vo

onderwijsachterstanden en het aanpassen van de bedragen leerlinggebonden budget in het vo Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling aanpassing bekostiging personeel PO 2006-2007,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 582 Besluit van 28 november 2011 tot wijziging van het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011 2014 in

Nadere informatie

Uw brief van. 19 juni 2006

Uw brief van. 19 juni 2006 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag 19 juni 2006 Ons kenmerk WJZ/2006/24509 (2635) Uw brief van 19 juni 2006 Onderwerp Voorhang ontwerpbesluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 313 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met wijzigingen

Nadere informatie

Beleidscontext VVE + actualiteiten

Beleidscontext VVE + actualiteiten Beleidscontext VVE + actualiteiten Elly Dekker, beleidsadviseur VNG Ronde tafelconferentie taalachterstanden 18 januari 2016 Landelijke ontwikkelingen Wetsvoorstel Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 25 november 2011 Betreft Bestuursafspraken G4 en G33

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 25 november 2011 Betreft Bestuursafspraken G4 en G33 a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Convenant tussen de Staat der Nederlanden en de Bve Raad over de. gevolgen van de invoering van de Wet inburgering

Convenant tussen de Staat der Nederlanden en de Bve Raad over de. gevolgen van de invoering van de Wet inburgering Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Convenant tussen de Staat der Nederlanden en de Bve Raad over de gevolgen

Nadere informatie

Overzicht OCW brieven 2018

Overzicht OCW brieven 2018 Brief over cultuurbeleid: visie en uitwerking regeerakkoord t.a.v. cultuur 1 e kwartaal 2018 Brief BTW-convenant film 1 e kwartaal 2018 Beleidsreactie advies Raad voor Cultuur film/audiovisuele sector

Nadere informatie

Openbaar advies B en W sector welzijn afdeling welzijnszaken

Openbaar advies B en W sector welzijn afdeling welzijnszaken Openbaar advies B en W sector welzijn afdeling welzijnszaken registratienummer 2004-1746 opsteller advies I.K. Albers en D.J. Lub telefoonnummer 010-5931970 paraaf chef/sectorhoofd paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10073 14 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2015, FenV/732728,

Nadere informatie

1. Gewichtenregeling: eenvoudiger en effectiever

1. Gewichtenregeling: eenvoudiger en effectiever De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk Bijlagen 19 februari 2009 PO/100261 3 Onderwerp Informatie over uitwerking impulsgebieden in gewichtenregeling

Nadere informatie

- 1 - log. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. 15 oktober 2007 PO/ZO/07/27051

- 1 - log. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. 15 oktober 2007 PO/ZO/07/27051 - 1 - log De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 15 oktober 2007 PO/ZO/07/27051 Uw brief van Onderwerp Informatie over schakelklassen

Nadere informatie

Voorstel om te besluiten Het door de raad vastgestelde subsidieplafond voor de voorschoolse voorzieningen van te verhogen tot

Voorstel om te besluiten Het door de raad vastgestelde subsidieplafond voor de voorschoolse voorzieningen van te verhogen tot Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 13 september 2017 / 74 / 2017 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Ophoging subsidieplafond voorschoolse voorzieningen Programma Onderwijs Portefeuillehouder

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 2 mei 2003 PO/LGF/03/ mei 2003

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 2 mei 2003 PO/LGF/03/ mei 2003 OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079)

Nadere informatie

Datum 6 november 2015 Bekostigingssystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Datum 6 november 2015 Bekostigingssystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

X X X B. en W. d.d. 25 oktober 2016 Nr. 11B Onderwerp: Onderwijsachterstandenbeleid

X X X B. en W. d.d. 25 oktober 2016 Nr. 11B Onderwerp: Onderwijsachterstandenbeleid BURGEMEESTER EN WETHOUDERS-ADVIES Zaaknr.: 052316520 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: 052355650 Van afdeling: BOO Opgesteld door: J. Quartel Datum: 17 oktober 2016 Overleg gepleegd

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam Nr. 44522 2 maart 2018 Nadere regels Rotterdams Onderwijsbeleid 2018-2019 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere informatie

Onderwerp en positionering van de beleidsdoorlichtingen In de beleidsdoorlichtingen van de ADR staan de volgende beleidsdoelstellingen centraal:

Onderwerp en positionering van de beleidsdoorlichtingen In de beleidsdoorlichtingen van de ADR staan de volgende beleidsdoelstellingen centraal: >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Financieel-Economische Zaken IPC 5350 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Educatief Beraad gemeente Terneuzen 2016 2020 + Lokale Educatieve Agenda 2016 2020 Opzet van dit document 1. Wat is het Educatief Beraad? 2. Ambitie en visie samenwerkende partners in het Educatief Beraad.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Bevorderen van integratie op de politieke agenda

Bevorderen van integratie op de politieke agenda Bevorderen van integratie op de politieke agenda Door Hans Teegelbeckers, VOS/ABB Sinds de jaren 80 wordt een maatschappelijke discussie gevoerd over etnische segregatie in het Nederlands onderwijs, de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 860 Weer samen naar school Nr. 63 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 242 Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Nadere informatie

Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Soort document Algemeen verbindend voorschrift Datum 30 oktober 2000 Kenmerk PO/PJ-2000-37542 Datum inwerkingtreding zie

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie pilot taalklas schooljaar

Tussentijdse evaluatie pilot taalklas schooljaar Tussentijdse evaluatie pilot taalklas schooljaar 2013-2014 Start taalklas In oktober 2013 is de gemeente Asten in samenwerking met het schoolbestuur van stichting PRODAS gestart met een pilot taalklas

Nadere informatie

Deze toelichting wordt mede gegeven namens de Staatssecretaris van Economische Zaken.

Deze toelichting wordt mede gegeven namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. Nota van toelichting De wijzigingen uit deze algemene maatregel van bestuur betreffen twee onderwerpen, namelijk het stellen van nadere voorwaarden aan orthopedagogisch-didactische centra in het primair

Nadere informatie

Datum 29 november 2018 Uitwerking Regeerakkoordmaatregel versterking voorschoolse educatie

Datum 29 november 2018 Uitwerking Regeerakkoordmaatregel versterking voorschoolse educatie >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Zomerscholen, Schakelklassen en soortgelijke voorzieningen

Zomerscholen, Schakelklassen en soortgelijke voorzieningen Zomerscholen, Schakelklassen en soortgelijke voorzieningen Een informatienotitie t.b.v. de bestuursafspraken G4/G33-Rijk Versie 16 januari 2012 Aanleiding De bestuursafspraken Effectief benutten van vve

Nadere informatie

Regeling vaststelling van de drempel en de compensatieregeling bij de gewichtenregeling voor het schooljaar

Regeling vaststelling van de drempel en de compensatieregeling bij de gewichtenregeling voor het schooljaar Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling vaststelling van de drempel en de compensatieregeling bij de gewichtenregeling

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs 1. Algemene toelichting In dit mapje treft u cijfers aan die inzicht geven in het financieel meerjarenperspectief van uw nieuwe samenwerkingsverband.

Nadere informatie

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Mei 2014 1. Inleiding In februari hebt u kengetallen van uw samenwerkingsverband ontvangen. Deze waren gebaseerd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

Voorlichting gemeenten en roc s over de ontwikkelingen rond de educatie na de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel.

Voorlichting gemeenten en roc s over de ontwikkelingen rond de educatie na de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel. Voorlichtingspublicatie BVE/Stelsel- 2006/31436 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Voorlichting gemeenten en roc s over de ontwikkelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 313 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met wijzigingen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 27 020 Aanpak onderwijsachterstanden Nr. 90 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Convenant Proces van signalering, toeleiding en plaatsing voor- en vroegschoolse educatie

Convenant Proces van signalering, toeleiding en plaatsing voor- en vroegschoolse educatie Convenant Proces van signalering, toeleiding en plaatsing voor- en vroegschoolse educatie De ondergetekenden: 1. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 506 Besluit van 5 oktober 2012 tot wijziging van het Formatiebesluit W.V.O. in verband met het budgetteren van de bekostiging van leerwegondersteunend

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 242 Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) 27 020 Aanpak onderwijsachterstanden Nr. 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. De huidige situatie

1. Aanleiding. 2. De huidige situatie logoocw Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 19 oktober 2004 PO/OO/2004/48937 Onderwerp tussenschoolse opvang Bijlage(n) Eindrapport en tabellenrapport Evaluatie

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Melding geïndiceerde leerlingen

Melding geïndiceerde leerlingen Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor scholen voor primair onderwijs; scholen voor

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP,

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP, Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 september 2006, nr. PO/BenB/06 37878, houdende de vaststelling van programma's van eisen voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Het Nederlandse onderwijsachterstandenbeleid: bewezen effectief?

Het Nederlandse onderwijsachterstandenbeleid: bewezen effectief? Het Nederlandse onderwijsachterstandenbeleid: bewezen effectief? dr. Geert Driessen ITS Radboud Universiteit Nijmegen g.driessen@its.ru.nl www.geertdriessen.nl Achterstandenbeleid Algemene doel Bestrijden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Migratiebeleid Juridische en Algemene Zaken Schedeldoekshaven

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 1627

STAATSCOURANT. Nr. 1627 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1627 23 januari 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 januari 2015, nr. VO/F-669126,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 120, derde lid, en 121, van de Wet op het primair onderwijs;

Gelet op de artikelen 120, derde lid, en 121, van de Wet op het primair onderwijs; Besluit van 25 juni 2014 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het bepalen van de voorwaarden voor aanvullende bekostiging van internationaal georiënteerd basisonderwijs Op de voordracht

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid

Nadere informatie

Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs

Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs Inleiding Er komt een nieuwe gewichtenregeling in het basisonderwijs. De al bestaande

Nadere informatie

Ik heb geen kruisje gekregen bij de regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009, maar ik heb hier wel al uitgaven voor gedaan.

Ik heb geen kruisje gekregen bij de regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009, maar ik heb hier wel al uitgaven voor gedaan. Ik heb geen kruisje gekregen bij de regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009, maar ik heb hier wel al uitgaven voor gedaan. In 2010 is pas bekend welke medeoverheden in aanmerking komen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Eerste opvang van vreemdelingen in het voortgezet onderwijs. Aanpassing Regeling Leerplusarrangement VO en Nieuwkomers VO

Eerste opvang van vreemdelingen in het voortgezet onderwijs. Aanpassing Regeling Leerplusarrangement VO en Nieuwkomers VO Eerste opvang van vreemdelingen in het voortgezet onderwijs Aanpassing Regeling Leerplusarrangement VO en Nieuwkomers VO Eerste opvang vreemdelingen Aanpassing Leerplusarrangement VO en Nieuwkomers VO

Nadere informatie

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Bestemd voor

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 27 januari 2011 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [08] Behandelend ambtenaar : A. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Wet OKE / VVE 2011-2014 Inleiding

Nadere informatie

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Bestemd voor bevoegde

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol

Nadere informatie

VNG Leertraject Onderwijs

VNG Leertraject Onderwijs VNG Leertraject Onderwijs 2016-2017 Neem uw educatieve regierol Introductie Om gemeenten te ondersteunen in de professionele aanpak van de educatieve regierol biedt de VNG Academie een leertraject dat

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2006

Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 april 2007, nr. PO/BenB/07/10192, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19108 10 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2015, nr. PO/SenO/747922,

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 23 06/912

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 23 06/912 o~~çëîççêëíéä= Onderwerp: Aanpassingen van het MOP GSB III mbt Volwasseneducatie, Onderwijsachterstanden en Inburgering Portefeuillehouder: M.H. Thalens-Kolker Dienst Beleid Beleidsvoorbereiding J. Backers,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410072 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling. Project subsidies Taalhulp

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410072 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling. Project subsidies Taalhulp 15-1 Collegevoorstel Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Project subsidies Taalhulp Samenvatting Basisscholen De Spelelier en de Angelaschool hebben in het schooljaar 2011/12 en 2012/13 een

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Borger-Odoorn Kern cijfers uit de periode 2012-2017 Drentse Onderwijsmonitor 2017 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 12de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Voorlichting Leerlingentelling voor aanvullende bekostiging personeelskosten in verband met (bijzondere) groei voor basisscholen

Voorlichting Leerlingentelling voor aanvullende bekostiging personeelskosten in verband met (bijzondere) groei voor basisscholen Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorlichting Leerlingentelling voor aanvullende bekostiging personeelskosten in verband met (bijzondere)

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 1. Inleiding Kinderen ontplooien zich later beter in onderwijs en maatschappij als hun start goed is. Als een kind in de voor- of vroegschoolse

Nadere informatie

Het aantal doelgroepkinderen dat op 31 december 2009 deelneemt aan voorschoolse educatie 1.

Het aantal doelgroepkinderen dat op 31 december 2009 deelneemt aan voorschoolse educatie 1. 26 juli 2006 Startnotitie voor aanpassing van de meerjaren ontwikkelingsprogramma s van de grote steden op het terrein van voorschoolse educatie en schakelklassen i.v.m. toevoeging middelen aan de BDU

Nadere informatie

Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus ZH VOORHOUT. t.a.v. de heer drs. H. Kelderman. Datum

Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus ZH VOORHOUT. t.a.v. de heer drs. H. Kelderman. Datum a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Het Bestuur van de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Postbus 98 2215 ZH VOORHOUT t.a.v. de heer drs. H. Kelderman Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Bijlage 2. Invulling taakstelling passend onderwijs

Bijlage 2. Invulling taakstelling passend onderwijs Bijlage 2 Invulling taakstelling passend onderwijs Inleiding Het budget voor (v)so en lgf is eerder gebudgetteerd op het macroniveau van de Rijksbegroting van 2008. In het regeerakkoord is een taakstelling

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 23 januari 2019 Toezeggingen Passend Onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 23 januari 2019 Toezeggingen Passend Onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie