Strategienota Human Capital Topsector Water

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategienota Human Capital Topsector Water"

Transcriptie

1 Strategienota Human Capital Topsector Water

2 Voorwoord Voor u ligt de vernieuwde strategienota Water Werkt!. En die is nodig! We staan, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd voor grote maatschappelijke uitdagingen. Water heeft een cruciale rol in veel conflicten, zoals bijvoorbeeld in het Midden-Oosten. Daarnaast willen we voorop (blijven) lopen in de internationale concurrentiestrijd en wereldwijd hét gids land blijven dat ondersteunt en assisteert bij water vraagstukken. Dit vraagt een toereikend personeels bestand. Een bestand, dat is uitgerust voor een toekomst vol van groei en verandering. Een toekomst waarin niet alleen kennis, maar ook innovatief vermogen en wendbaarheid belangrijke criteria zijn. Deze strategienota geeft informatie over 4 pijlers. De inhoudelijke hoofdlijnen zijn: 1. Onderwijs en Innovatie 2. Een Leven Lang Leren 3. Imago en Instroom 4. Internationalisering Het uitvoeringsprogramma van het Kernteam Human Capital van Topsector Water en de werkgroep geeft een overzicht van de doelen en activiteiten die voortvloeien uit deze strategie. We hebben een ieders inzet hard nodig! Ik doe daarom een dringende oproep voor brede en actieve participatie in onze activiteiten. De uitvoering van het Human Capital beleid vraagt vele en ook vernieuwende verbindingen in deze gouden cirkel. Bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en de overheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden om te kunnen groeien. We hebben elkaar nodig als het gaat om het zorgen voor kwalitatief goed en flexibel personeel. drs. H. Th. M. (Hein) Pieper Voorzitter Kernteam Human Capital Strategienota Human Capital Topsector Water 2

3 Inhoudsopgave Missie 4 Onderwijs en Innovatie 10 Ontwikkelingen en Context 5 Een Leven Lang Leren 13 Imago en Instroom 15 Internationalisering 18 Strategienota Human Capital Topsector Water 3

4 Missie Voldoende en goed gekwalificeerd personeel beschikbaar maken, behouden en bewaken, zodat de continuïteit en kwaliteit van het werkveld binnen Topsector Water verzekerd wordt. Strategienota Human Capital Topsector Water 4

5 Ontwikkelingen en Context Ontwikkelingen Topsector Water Goed gekwalificeerd en voldoende personeel is een kritische voorwaarde voor het succesvol uitvoeren van de innovatieagenda s binnen de water, delta en maritieme sector. De strategische koers van Topsector Water is het uitgangspunt voor de Human Capital agenda. Deze koers wordt gebaseerd op ontwikkelingen van de Nederlandse economie en haar export. Cijfermatig is deze onderbouwt door onder andere de Watermonitor 2016 van Topsector Water. Deze liet circa 15% sectorgroei en10% groei in personeelsbestand zien. Andere belangrijke invloeden zijn klimaatverandering en het klimaat akkoord van Parijs, drinkwatertekorten, conflicten rondom water wereldwijd, de energietransitie en mobiliteitsvraag stukken. Topsector Water heeft recent de koers verwoordt in het statement Innovatiekracht Nederland. Samenlevingen wereldwijd zijn kritisch afhankelijk van water. Urbanisatie van delta s, klimaatverandering, beschikbaarheid van zoet water en de energie transitie zijn niet langer problemen van morgen maar van vandaag. De maatschappelijke uitdagingen (duurzaam gebruik, klimaatadaptatie, schoon drinkwater, energievraagstuk, veilig en schoon transport) worden steeds sneller concreet en vragen ook in steeds hoger tempo om innovatieve oplossingen. Topsector Water streeft naar het oplossen van wateruitdagingen om de wereld welvaart te verhogen Onze innovatiemotor moet drastisch worden opgevoerd om 1 de maatschappelijke uitdagingen tijdig het hoofd te kunnen bieden in Nederland, 2 voorop te kunnen (blijven) lopen in de internationale concurrentiestrijd die op dit vlak al in volle gang is en 3 wereldwijd hét land te blijven dat om hulp wordt gevraagd bij watervraagstukken Kernbegrippen en dus randvoorwaarden vanuit Topsector Water voor het Human Capital beleid zijn innovatie, wendbaarheid, slagkracht, maatschappelijke toepassingen, internationale exposure en internationaal succes. Strategienota Human Capital Topsector Water 5

6 Ontwikkelingen Human Capital Een arbeidsmarkt in beweging laat zich moeilijk vangen in cijfers. En een cumulatief cijfer zoals in het verleden gebruikt, geeft niet direct goede sturing aan gerichte activiteiten en kan ook onjuiste verwachtingen wekken bij instromers. De ervaring leert dat tekorten op de arbeidsmarkt vaak specifiek zijn, bijvoorbeeld in bepaalde deelsectoren of vakgebieden. Deze knelpunten worden in toenemende mate aangepakt in specifieke samenwerking tussen opleidingen en werkgevers. Bekendheid en imago van de watersector blijft een aandachtspunt. Het (maatschappelijk) belang van de sector en inzicht in beroepsbeelden en bijbehorende opleidingen is nog een witte vlek bij doelgroepen zoals jongeren, maar ook potentiële zij-instromers. Focus op waterbewustwording, watereducatie en communicatie van beroepsbeelden en carrièremogelijkheden is gewenst. Innovatie en de daarmee veranderende werkvloer gaan onverminderd door en voltrekken zich ook in steeds sneller tempo. Direct valt te denken aan digitalisering en robotisering. De uitdaging is om hier met opleiding op in te spelen, zowel in het onderwijs als op de werkvloer. Water is verbonden met vele ander (top)sectoren. Een bekend voorbeeld is de link tussen water en energie (energie uit afvalwater, Blue Energy, getijdestromen en wind op zee). Maar er zijn ook minder bekende cross-overs zoals met high tech materials, dat specifieke waterzuivering vraagt. Deze trend in innovatie wordt ook doorgetrokken naar onderwijs en werkveld. De watersector is een internationale sector. Export is een belangrijke graadmeter. Dit vraagt menskracht die kennis heeft van het internationale veld. En opleidingen die mee kunnen gaan in de internationale context of kunnen bijdragen aan capaciteitsopbouw in het buitenland voor maatschappelijke impact. De bevolkingsopbouw en dus ook die van de beroepsbevolking verandert. Er zijn relatief meer oudere werknemers, die langer moeten doorwerken tot hun pensioen. Dit vraagt aandacht voor leren en persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers. Langere carrières doen nog meer beroep op mobiliteit. Strategienota Human Capital Topsector Water 6

7 In een wereld waar veranderingen steeds sneller gaan en disruptives innovations hele markten vervagen, is een leven lang leren tijdens de loopbaan cruciaal. Zoals switchen binnen de sector of tussen sectoren en zij-instroom uit andere sectoren. Door vergrijzing zal de komende jaren een grote groep werknemers vertrekken. Leeftijd is onderdeel van een breder pallet aan diversiteitsthema s, zoals gender, etnische en culturele achtergronden, en arbeidsbeperkingen. Allen van belang bij Human Capital. Synergie met bestaande Human Capital activiteiten en programma s In 2016 is er een Roadmap Human Capital voor de Topsectoren door de samenwerkende Human Capital teams opgesteld. De Roadmap is leidraad voor deze strategienota. Vanuit het Kernteam Human Capital Topsector Water is er actieve samenwerking met collega topsectoren rondom deze Roadmap. In 2016 is ook het Techniekpact geactualiseerd. Techniek blijft een belangrijke basis voor een gedegen Human Capital beleid. Naast aandacht voor opleiding in techniek is er in het Techniekpact ook focus op kwaliteit van het onderwijs. Beide programma s geven vernieuwde input en richting voor onze strategie. Vergeleken met enkele jaren geleden zien we in de gouden driehoek steeds meer volwaardige en ook kansrijke Human Capital initiatieven. Door publiek-private samenwerkingsconstructies (PPS-en) heeft samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt een vlucht genomen. Ook de indeling van Strategienota Human Capital Topsector Water 7

8 Centra of Expertise (CoE) voor HBO en Centra voor Innovatief vakmanschap (CIV) voor MBO heeft aanzienlijk geholpen. Verduur zaming en verder uitbouwen van deze constructies is nu gewenst. Ook zijn er talrijke initiatieven op het gebied van watereducatie voor scholieren, studenten en jongprofessionals. Door tegengaan van versnippering en het beter aanbieden van handvatten om te participeren aan bestaande initiatieven kunnen deze een vlucht nemen. Strategische hoofdlijnen Op basis van deze ontwikkelingen zijn binnen het Kernteam Human Capital de volgende inhoudelijke hoofdlijnen gekozen. Deze worden in de volgende hoofdstukken nader uitgewerkt. 1. Onderwijs en Innovatie Kwalitatief goed onderwijs en goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt zijn essentiële randvoorwaarden. De innovatieve slagkracht van de sector vraagt een wendbaar en adaptief onderwijssysteem waarin de innovatieve praktijk aan bod komt. Cross-overs naar andere (Top)sectoren zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. 2. Leven Lang Leren De snelle (technologische) ontwikkelingen vragen om flexibele professionals. Het opleiden van deze professionals beperkt zich niet tot de opleidingen, maar zet zich door in de praktijk. Aandacht voor leren tijdens het werkend leven is een belangrijk speerpunt. De opleidingen kunnen en zullen daar ook een belangrijke rol in spelen. Aandachtsgebieden zijn strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid en talentontwikkeling en ontwikkeling van vakmanschap, waarin werknemers samen optrekken: lerende organisaties en informeel leren. 3. Imago en Instroom Deze actielijn zorgt ervoor dat jongeren en studenten bekend worden met de veelzijdigheid van water en techniek. Voorbeelden van activiteiten zijn het jaarlijkse Wereld Water College en de uitreiking van de Topsector studiebeurzen om het studeren in water-gerelateerde richtingen te stimuleren. Daarnaast is er ook aandacht voor zij-instroom. Er wordt Strategienota Human Capital Topsector Water 8

9 samengewerkt met een groot netwerk van activiteiten variërend van waterbewustzijn, watereducatie en imago versterkende activiteiten. Dit alles in samenwerking met de watersector. 4. Internationalisering Een internationaal actieve sector vraagt om personeel dat zich goed kan bewegen in een internationaal veld. Daarom is internationale ervaring, zowel in onderwijs als in de loopbaan, belangrijk. Daarnaast leiden we in Nederland de nodige internationale studenten en professionals op. Belang rijke voordelen hiervan zijn: expert-status van het onderwijs en een internationaal alumni-netwerk. Topsector Water streeft naar het oplossen van wateruitdagingen om de wereld welvaart te verhogen. Strategienota Human Capital Topsector Water 9

10 Onderwijs en Innovatie Goed gekwalificeerd personeel vraagt om goede opleidingen en om de juiste opleidingen. Dit vergt goede afstemming tussen onderwijs en het werkveld. In de afgelopen jaren zijn hiertoe verschillende vormen van publiek-private-samenwerking (PPS-en) opgezet. Deze zijn terug te vinden in meerdere Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV, MBO) en Centers of Expertise (CoE, HBO) en een regionale PPS in het kader van Regionaal Investerings Fonds (RIF, MBO). Ook universiteiten hebben goede samenwerkingen met het werkveld. De PPS-en hebben hun waarde bewezen en zijn een belangrijke toevoeging aan de Human Capital agenda. Door deze constructies zijn duurzame vormen van samenwerking en dus kenniscirculatie in de gouden driehoek ontstaan. Deze zijn van veel grotere waarde dan korte samenwerkingen, zoals bijvoorbeeld in de vorm van een stage of opdracht alleen. Continuering van PPS-constructies op het gebied van onderwijs en innovatie is gewenst. Kennisvalorisatie is een belangrijke opgave in het thema Onderwijs en Innovatie. Er zijn een aantal ontwikkelingen in het werkveld die bijdragen aan het belang van continue vernieuwing en aanpassing in het onderwijs. De door innovatie en technologische Strategienota Human Capital Topsector Water 10

11 vernieuwing veranderende beroepen, vragen om aangepaste opleidingen zodat de aansluiting opleiding en arbeidsmarkt gewaarborgd blijft. Deze aanpassingen betreffen niet alleen inhoudelijke aanpassingen in het curriculum, maar betekenen ook vaak een verschuiving in opleidingsniveau. Voorheen typische MBO-beroepen, vragen nu een HBO-niveau. Naast deze kwalitatieve veranderingen, zijn er specifieke knelpunten in het huidige onderwijs door tekorten op de arbeidsmarkt. Dit biedt kansen voor het ontwikkelen van vraaggestuurde opleidingen. Bijvoorbeeld een opleiding voor elektrotechnici en procestechnologen in watertechnologie. De maatschappelijke uitdagingen en de innovatieve slagkracht van onze sector vraagt om een wendbaar en adaptief onderwijssysteem. Het is belangrijk dat de innovatieve praktijk aan bod komt in het onderwijs zodat de opleiding aansluit op het werkveld. Daarnaast is het belangrijk dat reeds in het onderwijs aangeleerd wordt dat innovatie continue verandering met zich meebrengt en dus een open houding vraagt. Om ervoor te zorgen dat de meest actuele innovatieve praktijk van Topsector Water in het onderwijs terecht komt, is goede samenwerking tussen de innovatie-agenda s (TKI s) en onderwijs belangrijk. Er ontstaan programma s en samenwerkingen door de urgentie van (grote) maatschappelijke uitdagingen. Verbinding van de gouden driehoek door meerdere kennis- en onderwijsinstellingen geeft snelheid aan de oplossen van de problemen. Regionaal ontstaan Living Labs, of landelijk zien we meer thematische samenwerkingen. Dit is een positieve ontwikkeling die in belangrijke mate bijdraagt een goed Human Capital beleid. Bij innovatie horen ook cross-overs. Water is innovatief verbonden aan ICT, energie, agro en horti producten en in feite alle andere (top)sectoren. Ook deze innovatieve context dient al aan bod te komen in het onderwijs. Bijvoorbeeld via nieuwe onderwijsconstructies waarin studenten in multidisciplinaire teams van verschillende opleidingen leren een actuele innovaties in een dynamische context. Strategienota Human Capital Topsector Water 11

12 De ondernemer voor de klas. Innovaties zullen snel in het onderwijs gebracht worden. Zo leren we aankomend talent de juiste ontwikkelingen. Cross-overs zorgen ook voor ideeën voor nieuwe PPS-en in onderwijs en innovatie. Bijvoorbeeld zoals bij het thema Wind op zee in de cross-over energie en water. Een belangrijk knelpunt is het tekort aan goede vakdocenten bij opleidingen. Bij enkele opleidingen leidt dit al tot een numerus fixus, terwijl er wel vraag is naar deze opgeleide mensen. Ook de kwaliteit van de docenten is een aandachtspunt en biedt ruimte voor verbetering. Binnen Techniekpact is hier aandacht voor, maar dit onderwerp moet zeker ook binnen watersector breed geagendeerd worden. Doel Onderwijs en Innovatie Bijdragen aan een onderwijs en innovatie klimaat met een goede interactie en samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Deze levendige relatie zal zorg dragen voor voldoende en goed gekwalificeerd personeel. Innovaties en de innovatieve praktijk moeten zo snel en effectief mogelijk ingebed worden in het onderwijs. De uitvoeringsdoelen zullen in nauwe samenwerking met de PPS-en onderwijs en arbeidsmarkt ontwikkeld en uitgevoerd worden. Strategienota Human Capital Topsector Water 12

13 Een Leven Lang Leren De snelle (technologische) ontwikkelingen vragen om flexibele professionals. Het opleiden van deze professionals beperkt zich niet tot de opleidingen, maar zet door in de werkende praktijk. Aandacht voor leren tijdens het werkend leven wordt een belangrijk speerpunt. De opleidingen kunnen en zullen daar ook een belangrijke rol in spelen. Kortom: Werkend Leren en Lerend Werken (uitdrukking zoals die wordt gebruikt door Vereniging van Waterbouwers) is een actueel en belangrijk thema. De Onderwijs & Onderzoek fondsen zijn een voedingrijke bron van opleiding voor nascholing en bijscholing. Samenwerking met deze fondsen en het benutten van deze fondsen is een aandachtspunt. Onderwijsinstellingen spelen een rol tijdens de na- en bijscholing. Bij instituten die goed samenwerken met het werkveld (zoals de Centra) wordt nascholing verzorgd voor bedrijven. De ontwikkelde kennis vloeit rechtstreeks in het curriculum van de opleiding. Strategienota Human Capital Topsector Water 13

14 Op deze manier ontstaat kenniscirculatie tussen bedrijven en onderwijs. Leven Lang Leren start dus al bij het onderwijs en onderwijs houdt niet op na het uitreiken van het diploma. Bij Leven Lang Leren hoort ook onderwerp kenniscirculatie binnen het bedrijf. Dit wordt door ons gezien als een kansrijk onderwerp. Er worden binnen bedrijven en (overheids-)organisaties experimenten en pilots opgestart met talentontwikkeling en ontwikkeling in vakmanschap tussen werknemers op de werkvloer, bijvoorbeeld in meester-gezelrelaties en mentoring. Leren gaat verder dan alleen het overbrengen van kennis. Ervaring overbrengen tijdens het werk is nog een onderbelicht aspect. Het is belangrijk om de lessen uit deze pilots breed te verspreiden over de watersector. Informeel leren in lerende organisaties. nauwelijks gesteld. Met de antwoorden op deze vragen kan een strategische personeelsplanning gemaakt worden, die aan de basis ligt van het Human Capital beleid en Leven Lang Leren -beleid van een werkgever. Strategisch personeelsmanagement is een sleutelonderdeel in de Human Capital agenda. Duurzame inzetbaarheid is een thema dat nauw verwant is aan Leven Lang Leren. Werkenden moeten rekening houden met een carrière tot 70 jaar. Vitaliteit, employability (het vermogen om te leren en ontwikkelen), workability (fysiek en mentaal wendbaar), en leiderschap (termen uit programma maritieme sector) zijn daarom ook onderdeel van een Leven Lang Leren. Doel Leven Lang Leren Voor werkgevers zijn vragen als Welke kennis is strategisch en blijvend relevant? en Waar is wanneer bekend wie, en in welke mate behoefte gaat krijgen aan bepaalde kennis? zeer belangrijk. Toch worden in de praktijk deze vragen niet of Bijdragen aan een klimaat in de watersector, waarbinnen volop aandacht is voor werkend leren en lerend werken, strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid waardoor kwaliteit personeelsbestand gewaarborgd blijft. Strategienota Human Capital Topsector Water 14

15 Imago en Instroom Als watersector willen we een aansprekend en reëel beeld schetsen van een innovatieve, maatschappelijk relevante sector met uitdagend en interessant werk. Werk dat ook innovatief vermogen en technische skills vraagt. Een sector met duurzame werkgelegenheid, met een grote diversiteit aan vakgebieden die zich volop ontwikkelen. Een sector die zich heeft verbonden met kwalitatief hoogwaardige opleidingen, met innovatief onderwijs en hoogwaardige faciliteiten. Dit beeld willen we nadrukkelijk laten terugkomen in de Imago en Instroom activiteiten. Binnen dit thema en de bijbehorende projecten en activiteiten zal in vergelijking met het verleden, meer de nadruk gelegd worden op imago en het hierboven geschetste kwaliteitsbeeld. Minder op generieke instroom inspanningen, zoals werving door grote kwantitatieve tekorten en hoge aantallen vacatures te noemen. Er is zeker nog te winnen bij de imagovorming van de watersector. Het hierboven geschetste beeld staat nog niet voldoende op het netvlies van onze doelgroepen. Strategienota Human Capital Topsector Water 15

16 Instroom inspanningen zullen zich richten op specifieke knelpunten: deelsectoren of vakgebieden waar tekorten zijn. Gerichte projecten met onderwijs (zie ook thema Onderwijs en Innovatie ) lenen zich hier goed voor. Bij promotie-activiteiten moet er opgepast worden voor een varkenscyclus, mede gezien de snelle veranderingen in de watersector, terwijl het opleiden van kundige mensen de nodige tijd vraagt. Technologische ontwikkeling en techniek gerelateerde innovatie zijn ontwikkelingen die zich in een snel tempo manifesteren en ook de watersector raken. Daarom is er bij de Imago en Instroom -activiteiten de nodige aandacht voor techniek, onder andere door te haken bij Techniekpact. Een ander belangrijk gegeven is dat we bij imago niet alleen aan jongeren moeten denken. Een ruime meerderheid van de instroom betreft zij-instromers en zijn dus mensen die al werkervaring hebben. Ook deze doelgroep moet een goed beeld hebben van de watersector. Binnen thema Imago en Instroom worden er door diverse partijen al vele activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd. Dit is een prima ontwikkeling. Voor het kernteam ligt er een taak om deze activiteiten te stroomlijnen en ondersteunen bij ontsluiting naar doelgroepen. De communicatie moet zich met name richten op de watersector zelf met daarin centraal handvatten om makkelijk deel te nemen in de activiteiten. Een goede afstemming en intensievere samenwerking tussen algemene waterbewustzijnsactiviteiten, watereducatie en Imago en Instroom -activiteiten is ook een vereiste in een programmatische aanpak. Voorbeelden van programmatische activiteiten zijn: Wereld Water College. Een dag voor leerlingen (14-18 jaar) met een technische achtergrond die de brede watersector leren kennen. Dit door een gastcollege, excursie en verschillende proeven op een lokatie. Studiebeurzen. Door deel te nemen aan dit programma krijg je twee lang studiegeld en een netwerk waar uitgeput kan worden om maatschappelijke carrière op te starten. Strategienota Human Capital Topsector Water 16

17 Roadshow Water. Hierin tonen samenwerkende initiatieven met stages, studiereizen, extra curriculaire cases, masteropleidingen studiebeurzen, traineeships, etc zich aan de doelgroep studenten door in samenwerking 50 HBO- en WO-instellingen bezoeken. De onderwijsinstellingen in de regio hebben een groot belang bij Imago en Instroom activiteiten. In veel gevallen hebben ze hier zelf ook goede structuren voor opgebouwd. Samen werken in het regionale Human Capital beleid biedt winst in slagkracht en efficiëntie. Doel Imago en Instroom Zorgdragen voor potentieel voldoende instroom door een helder en breed bekend imago van werken in de watersector. Het Kernteam zet hierop in door te faciliteren en activiteiten aan te jagen op het gebied van waterbewustzijn, watereducatie, communicatie van beroepsbeelden, opleidingen en carrièremogelijkheden. Strategienota Human Capital Topsector Water 17

18 Internationalisering Het thema internationaal laat zich op meerdere manieren vertalen naar Human Capital. Ook opleidingen bieden internationale ervaring aan in hun cv in de vorm van reizen, projecten en cases. Een internationaal actieve sector vraagt om personeel dat zich goed kan bewegen in een internationaal veld. Daarom is internationale ervaring belangrijk, zowel in het onderwijs als in de loopbaan. In het netwerk bevinden zich diverse goede instrumenten die hieraan bijdragen, bijvoorbeeld het Young Expert Programms (jong professionals doen buitenlandervaring op) en Wetskills (studenten werken in het buitenland met buitenlandse studenten aan praktijkcases van bedrijven). Voor een aantal specifieke banen, onder andere in het MBO in de maritieme sector, is een dermate schaarste aan werknemers en instroom in opleidingen, dat studenten uit het buitenland geworven moeten worden. Daarnaast leiden we in Nederland de nodige internationale studenten en professionals op. Zij keren na de opleiding veelal weer terug naar hun eigen land. Strategienota Human Capital Topsector Water 18

19 Belangrijke voordelen hiervan zijn: expert-status van het onderwijs en een internationaal alumni-netwerk. Voorbeelden van opleidingen zijn het IHE-Unesco instituut en de diverse internationale masteropleidingen. Doel internationalisering Bijdragen aan een krachtig personeelsklimaat waarin de internationale context goed verbonden is. Doordat ik de studiebeurs won, kreeg ik in een keer een waanzinnig groot netwerk. Daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. Strategienota Human Capital Topsector Water 19

20 Colofon Deze strategienota Water Werkt! is met inbreng van diverse vertegenwoordigers uit de gouden driehoek tot stand gekomen. Netherlands Maritime Technology, Vereniging van Waterbouwers, Unie van Waterschappen, Netherlands Water Partnership, Envaqua, Ministerie van I&M, Publiek-private samenwerkingen in onderwijs vertegenwoordigd door de Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV s) en Centers of Expertise (CoE s), Regionaal Investerings Fonds, Vertegenwoordigers van het Topteam Water, Kernteam en adviesraad Human Capital van Topsector Water. Daarnaast is nauw samengewerkt met de overkoepelende Human Capital Roadmap van de Topsectoren. Topsector Water heeft drie innovatielijnen: Maritieme technologie, Deltatechnologie en Watertechnologie. Gezamenlijk dragen zij bij aan een groot deel van de export van Nederland. Aan de strategienota is een uitvoeringsprogramma gekoppeld. Dit uitvoeringsprogramma is een living document en zal regelmatig worden geactualiseerd in een monitoring proces met het Kernteam en de werkgroep Human Capital Topsector Water. Meer informatie over de Human Capital agenda check de website: of stuur een naar

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Windenergie Volop kansen voor de Nederlandse Economie Samenwerking sector en onderwijs cruciaal

Windenergie Volop kansen voor de Nederlandse Economie Samenwerking sector en onderwijs cruciaal Windenergie Volop kansen voor de Nederlandse Economie Samenwerking sector en onderwijs cruciaal John Baken projectmanager TKI Wind op Zee trekker CAREER programma manager CoE Water & Energy Winddagen 2018

Nadere informatie

Human Capital in de watersector. Huiberdien Sweeris (NWP)

Human Capital in de watersector. Huiberdien Sweeris (NWP) Human Capital in de watersector Huiberdien Sweeris (NWP) Wereldwijde trends Water spelt een belangrijke rol in de 21e eeuw: verstedelijking, klimaatverandering, groeiende bevolking Water wordt steeds

Nadere informatie

Waar gaat LLL over? Regio. Onderwijs continuïteit. Arbeidsmarkt macro economie. Overheid vitaliteit, fiscaal beleid

Waar gaat LLL over? Regio. Onderwijs continuïteit. Arbeidsmarkt macro economie. Overheid vitaliteit, fiscaal beleid Waar gaat LLL over? Onderwijs continuïteit Arbeidsmarkt macro economie Individu employability Sector Regio Overheid vitaliteit, fiscaal beleid Bedrijven continuïteit, concurrentie Arbeidsmarkt doelen Sectorbeleid

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Voor vakmensen voor de toekomst

Voor vakmensen voor de toekomst Voor vakmensen voor de toekomst D66 Gelderland wil een klimaatneutrale en toekomstbestendige provincie zijn. Dat betekent windmolens plaatsen, zonneweides aanleggen en elk huis in Gelderland energieneutraal

Nadere informatie

Agendabrief Topsectoren 2017 Verbinden om te vernieuwen

Agendabrief Topsectoren 2017 Verbinden om te vernieuwen Agendabrief Topsectoren 2017 Verbinden om te vernieuwen De topsectoren in 2017 Het afgelopen jaar waren de resultaten van het topsectorenbeleid breed zichtbaar. De weg naar economisch herstel is doorgezet,

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

HAN en duurzame energie

HAN en duurzame energie Beroepsonderwijs tijdens de energie transitie HAN en duurzame energie Van buiten naar binnen. Tinus Hammink programma-manager SEECE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO en topsectoren; keuze van HAN 1.

Nadere informatie

Slim samenwerken aan Smart Technology

Slim samenwerken aan Smart Technology Slim samenwerken aan Smart Technology Het CIV Smart Technology (CIV is een afkorting van Centrum voor Innovatief Vakmanschap) is een dynamisch samenwerkingsverband tussen ondernemingen, overheden en het

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

FONTYS FOCUS 2020 ONTWIKKELDOELSTELLINGEN MET INDICATOREN

FONTYS FOCUS 2020 ONTWIKKELDOELSTELLINGEN MET INDICATOREN FONTYS FOCUS 2020 ONTWIKKELDOELSTELLINGEN MET INDICATOREN INLEIDING Fontys wil in 2020 een open betekenisvolle kennisinstelling zijn, verankerd in de verschillende regio s in Zuid-Nederland. Wij focussen

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

West-Brabant werkt aan morgen. Uitvoeringsprogramma

West-Brabant werkt aan morgen. Uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt aan morgen Uitvoeringsprogramma 2016-2020 West-Brabant werkt aan morgen Uitvoeringsprogramma 2016-2020 4 west-brabant werkt aan morgen Het rpa West-Brabant Het regionaal platform Arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Innovatief beroepsonderwijs in de regio: bindmiddel en broedplaats

Innovatief beroepsonderwijs in de regio: bindmiddel en broedplaats Innovatief beroepsonderwijs in de regio: bindmiddel en broedplaats Studiedag De toekomst van het platteland Nijmegen, 21 november 2018 Loek FM Nieuwenhuis Lectoraat beroepspedagogiek Lectoraat Beroepspedagogiek

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Baas van je eigen loopbaan in de wereld van morgen

Baas van je eigen loopbaan in de wereld van morgen Baas van je eigen loopbaan in de wereld van morgen Wil je je rugzak vullen om je loopbaan nu en in de toekomst gestalte te geven en voorbereid te zijn op je toekomst? Baas van je eigen loopbaan in de wereld

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Cluster High Tech, Hands On

De Nederlandse Maritieme Cluster High Tech, Hands On De Nederlandse Cluster High Tech, Hands On Speerpunten 2016 FACTS & FIGURES HUMAN CAPITAL Totaal 253.000 mensen werkzaam 25% Havens 15% Offshore 11% Scheepsbouw 10% Binnenvaart 9% toeleveranciers 8% Jachtbouw/

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

Introductie: het maritieme cluster

Introductie: het maritieme cluster Themabijeenkomst Topsector Water Drechtstedendinsdag, 3 oktober 2013, 17:00-18:00 - inleiding Bert van de Burgt - inleiding Hans Tanis - Hans Huis in t Veld, boegbeeld topsector Water Introductie: het

Nadere informatie

Wendbaar en waarde(n)vol onderwijs!

Wendbaar en waarde(n)vol onderwijs! Wendbaar en waarde(n)vol onderwijs! In ons onderwijs staat de mens centraal, of het nu gaat om studenten of medewerkers, om ouders of werknemers uit het bedrijfsleven, jongeren of volwassenen. Wij zijn

Nadere informatie

'Hoe kunnen de WOW organisaties meer investeren jong talent?'

'Hoe kunnen de WOW organisaties meer investeren jong talent?' 'Hoe kunnen de WOW organisaties meer investeren jong talent?' Het YPN wil samen met de WOW-organisaties haar schouders zetten onder de profilering van de beheerorganisaties bij kinderen, jongeren, studenten,

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hier komt uw titel te staan 1

Hier komt uw titel te staan 1 Hier komt uw titel te staan 1 Regionale visie van de 3 O s Regionale visie van de 3 O s De regionale visie vormt de basis en het uitgangspunt voor het gezamenlijk meerjarig inzetten van acties door diverse

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Onderwijsconcept Albeda Zet De Toon!

Onderwijsconcept Albeda Zet De Toon! Onderwijsconcept Onderwijsconcept Albeda Zet De Toon! Voorwoord Albeda heeft een mooie en grote maatschappelijke opdracht. We willen een TOP-school zijn voor studenten en bedrijven in de stad Rotterdam

Nadere informatie

De wereld verandert..

De wereld verandert.. De wereld verandert.. Vakmensen nodig Oud vakmanschap Procedures, vaste functies en rollen Urgentie hoog kwantitatief kwalitatief Nieuw vakmanschap Cross-overs komen en gaan Techniek Technologie Logistiek

Nadere informatie

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top!

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie Samen naar de top! Drs. G.M. Landheer Directeur Topsectoren en Industriebeleid

Nadere informatie

Cao Metalektro: die deal doen we samen

Cao Metalektro: die deal doen we samen Cao Metalektro: die deal doen we samen De drive om iets slimmer, sneller of beter te doen met de inzet van techniek, heeft de maakindustrie in ons land groot gemaakt. En daar zijn we trots op. Met technologische

Nadere informatie

Jaarplan 2018 Arbeidsmarkt & Onderwijs SIGRA

Jaarplan 2018 Arbeidsmarkt & Onderwijs SIGRA Jaarplan 2018 Arbeidsmarkt & Onderwijs SIGRA Inleiding Doel TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN Het Jaarplan 2018 programma

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN ONDERWIJS IN WESTLAND TOEKOMSTVISIE ISW

SAMEN WERKEN AAN ONDERWIJS IN WESTLAND TOEKOMSTVISIE ISW 1 SAMEN WERKEN AAN ONDERWIJS IN WESTLAND SAMEN WERKEN AAN ONDERWIJS IN WESTLAND 1 We nodigen iedereen van harte uit met ons mee te denken en mee te doen 2 Onderwijs doe je samen INLEIDING Op 1 september

Nadere informatie

Expertmeeting: Een naadloze aansluiting

Expertmeeting: Een naadloze aansluiting Expertmeeting: Een naadloze aansluiting 27-01-2016 Onderzoek: aansluiting gezocht Afstemming tussen behoeftes van technische MKB bedrijven en werkvoorkeuren van jonge technici Aanleiding Techniekbedrijven

Nadere informatie

Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het

Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het bedrijfsleven. 3 Excellenties, De wereld digitaliseert in hoog

Nadere informatie

CIV Welzijn en Zorg. Samenvatting van de uitwerkingen. Werkconferentie 6 Maart Datum: 12/3/2018 Versie: 1.0

CIV Welzijn en Zorg. Samenvatting van de uitwerkingen. Werkconferentie 6 Maart Datum: 12/3/2018 Versie: 1.0 CIV Welzijn en Zorg Werkconferentie 6 Maart 2018 Samenvatting van de uitwerkingen Datum: 12/3/2018 Versie: 1.0 Kijkend naar de inbreng van deelnemers zijn onderstaande vraagstukken de belangrijkste aangedragen

Nadere informatie

Arbeidsmarktagenda 21

Arbeidsmarktagenda 21 Arbeidsmarktagenda 21 Topsectoren en de HCA Voor de twee agrarische topsectoren is een Human Capital Agenda opgesteld met als doel, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zowel

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 1-11-2013 1 7 Facts & figures.

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

Inleiding MCN. Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013. www.maritimecampus.

Inleiding MCN. Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013. www.maritimecampus. Inleiding MCN Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013 Missie: Het duurzaam aanwenden van de zee en haar omgeving ten behoeve van het langdurig

Nadere informatie

Presentatie EDB Nicole Ottenheim Gemeente Venlo. Tjeu van de Laar ROC Gilde Opleidingen. Hans Aarts Fontys Hogescholen

Presentatie EDB Nicole Ottenheim Gemeente Venlo. Tjeu van de Laar ROC Gilde Opleidingen. Hans Aarts Fontys Hogescholen Presentatie EDB 27-9-2017 Nicole Ottenheim Gemeente Venlo Tjeu van de Laar ROC Gilde Opleidingen Hans Aarts Fontys Hogescholen Bedrijfsleven: personeelspiramide wordt personeelsruit Outsourcing HO MBO

Nadere informatie

KRIMP INLEIDING. voor de welvaart. Bevolking -1,2% Banen -4% In 2012 hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Zuid-Holland

KRIMP INLEIDING. voor de welvaart. Bevolking -1,2% Banen -4% In 2012 hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Zuid-Holland SMART WATER INLEIDING In 2012 hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Zuid-Holland - nieuw te ontwikkelen) projecten en activiteiten aan worden verbonden en worden KRIMP voor de welvaart

Nadere informatie

Update Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt

Update Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt Update Naar een 2016-2019 Met het uitvoeringsprogramma Naar een maken we de provinciale ambitie concreet: zoveel mogelijk Brabanders aan de slag. We werken aan vitale werknemers en vitale bedrijven die

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

Techniekpact; waarom, wat en hoe. Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact

Techniekpact; waarom, wat en hoe. Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact Techniekpact; waarom, wat en hoe Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact Vraag van de technische arbeidsmarkt Waarom het techniekpact? Schaarste aan goed opgeleide technici (alle niveaus) loopt op

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning. Basisdocument

Strategische Personeelsplanning. Basisdocument Strategische Personeelsplanning Basisdocument Strategische Personeelsplanning Basisdocument SPP als pijler van hr-beleid Om als organisatie in een dynamische omgeving met veel ontwikkelingen en veranderingen

Nadere informatie

Jaarplan educatie en arbeidsmarkt 2014-2015

Jaarplan educatie en arbeidsmarkt 2014-2015 Unie van Waterschappen Jaarplan educatie en arbeidsmarkt 2014-2015 De Unie van Waterschappen wil haar middelen en beschikbare capaciteit optimaal benutten voor de sector als geheel. Deze notitie geeft

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Intentieverklaring Versie:

Intentieverklaring Versie: Intentieverklaring Versie: 27-03-2018 1) Het regionale actieplan De vraag naar personeel in zorg en welzijn stijgt. De instroom is op dit moment onvoldoende om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.

Nadere informatie

DAS Lectorenbijeenkomst 13 november Annemarie Knottnerus Platform Bèta Techniek

DAS Lectorenbijeenkomst 13 november Annemarie Knottnerus Platform Bèta Techniek DAS Lectorenbijeenkomst 13 november 2014 Annemarie Knottnerus Platform Bèta Techniek Dynamiek Onderweg Publiek Private Samenwerking in het beroepsonderwijs Centres of expertise Centra voor innovatief vakmanschap

Nadere informatie

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg Auditrapportage 2014 Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel Dynamiek onderweg De vier geïdentificeerde typologieën van de Centra co-creator; incubator; transformator; facilitator - zijn hieronder kort

Nadere informatie

De kracht van een goede opdracht

De kracht van een goede opdracht PREVIEW De kracht van een goede opdracht Het moment is nu Als er íets zeker is, dan is het wel dat dit een bijzonder interessante tijd is om bij een woningcorporatie te werken. Naast de sociale opgave

Nadere informatie

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 Greenport Horti Campus Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 1 Internationaal kenniscentrum in het hart van de Greenport 2 Doel en ambitie Versterken internationale concurrentiekracht van de

Nadere informatie

CA-ICT Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT. CA-ICT Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT. Arbeidsmarkt ICT. Problematiek: Continue verandering

CA-ICT Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT. CA-ICT Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT. Arbeidsmarkt ICT. Problematiek: Continue verandering Opleidingsfonds Opleidingsfonds Louis Spaninks, directeur Werk maken van de toekomst 1 2 Problematiek: Continue verandering Toenemende onvoorspelbaarheid Toekomst Voorspelling in 2005: 2005: 80 % gebruikte

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs MBO HBO SIGRA

Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs MBO HBO SIGRA Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs HBO SIGRA MBO Inleiding TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN Voor u ligt het Jaarplan

Nadere informatie

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel?

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? 1 Waar wil ik het over hebben? Het MBO De arbeidsmarkt Jongeren Waar hebben wij het over als we het hebben over aansluiting? Mijn conclusies 2 Het MBO

Nadere informatie

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht 2 Inhoud Ruim baan voor beter inzicht Sturen op alle niveaus Betrouwbare gegevens innovatief gekoppeld Informatie op maat De

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Herman Broerenschool

Strategisch beleidsplan Herman Broerenschool Voor elk kind dat met plezier naar zijn eigen hoogte klimt Strategisch beleidsplan Herman Broerenschool www.hermanbroeren.nl Periode 2018-2022 Roermond, 1 augustus 2018 Voorwoord Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Duurzaamheid: Anne Mollema Projectmanager SO. Hoe een boerenjongen van de stad ging houden. 11 mei 2017

Duurzaamheid: Anne Mollema Projectmanager SO. Hoe een boerenjongen van de stad ging houden. 11 mei 2017 Duurzaamheid: Hoe een boerenjongen van de stad ging houden Anne Mollema Projectmanager SO 11 mei 2017 . En in de lucht Maar vooral op de grond Waar gaat het over? De transitie De omgeving Anders werken;

Nadere informatie

Workshop Cross the Line

Workshop Cross the Line Workshop Cross the Line Het belang van Cross Over werken Muis Schreuder Programma Korte uitleg over doel van de workshop Korte kennismaking Innovatie in de groene sector Cross Over werken en het belang

Nadere informatie

Genderscan mbo Techniek

Genderscan mbo Techniek Genderscan mbo Techniek Doelen Pamflet Meer meisjes in mbo Techniek Aandacht voor gender in Techniek- en ICT-opleidingen wordt een vaste waarde binnen mbo-scholen Voorlichtingsactiviteiten die een brede

Nadere informatie

Samenwerken! Noodzaak of Kans?

Samenwerken! Noodzaak of Kans? Brug tussen onderwijs en ondernemer Visie op CRM voor onderwijsinstellingen Samenwerken! Noodzaak of Kans? 14 oktober 2011 Samenwerken! Kans of Noodzaak? Overheid HBO instelling WO instelling Netwerk van

Nadere informatie

Flitsende en bruisende dienstverlening

Flitsende en bruisende dienstverlening Beleidsprogramma A+O fondsen Flitsende en bruisende dienstverlening Door: Rieke Veurink/ Fotografie: Shutterstock / Kees Winkelman Niet meer alleen het oude faciliteren, maar op weg gaan naar iets nieuws.

Nadere informatie

Toptechniek en Techniekpact. Een duurzame route

Toptechniek en Techniekpact. Een duurzame route Toptechniek en Techniekpact Een duurzame route Toptechniek en Techniekpact Een duurzame route In, door en uitstroom in de Techniek Techniekpact 3 Actielijnen: Kiezen voor techniek Leren in de techniek

Nadere informatie

Werkgelegenheidseffecten energietransitie

Werkgelegenheidseffecten energietransitie Werkgelegenheidseffecten energietransitie Reinier Rutjens, directeur WENB Marc Donckers, secretaris O&O-fondsen 27 september 2017 Wat doet de WENB? Werkgeversvereniging op het gebied van Triple Arbeid

Nadere informatie

RETAILAGENDA VERVOLGAANPAK IN VIJF THEMA S

RETAILAGENDA VERVOLGAANPAK IN VIJF THEMA S RETAILAGENDA 2018 2020 VERVOLGAANPAK IN VIJF THEMA S 2 INTRODUCTIE De Retailagenda is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK), samen met de betrokken organisaties en marktpartijen

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Onderwijs en Arbeidsmarkt Commissie BE & M, 8 februari 2018

Uitvoeringsagenda Onderwijs en Arbeidsmarkt Commissie BE & M, 8 februari 2018 Uitvoeringsagenda Onderwijs en Arbeidsmarkt 2018-2020 Commissie BE & M, 8 februari 2018 Programma Sociale Stad Inzoomen op 2 pijlers Werkgelegenheidsimpuls Vastgesteld door de raad op 9 jan. 1,2 miljoen

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

Pact Brabant

Pact Brabant Pact Brabant 27092018 1 Kennispact MBO Brabant Pact Brabant 27092018 2 Doel Kennispact MBO Brabant Kennispact MBO Brabant: verbindt, deelt kennis en draagt bij aan de matching van vraag en aanbod op de

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus is een samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn en beroepsopleidingen in Friesland. Onze focus is de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. 23 mei 2016 Netwerk Sociale Innovatie Universiteit Maastricht

Duurzame Inzetbaarheid. 23 mei 2016 Netwerk Sociale Innovatie Universiteit Maastricht Duurzame Inzetbaarheid 23 mei 2016 Netwerk Sociale Innovatie Universiteit Maastricht Kennismaken Annette van Waning (1970) Head of CSR Vebego International Directeur Vebego Foundation Drijfveren - Duurzaamheid

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Gemeente Den Haag Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Den Haag werkt aan betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Bedrijfsleven, onderwijs en bestuurders in de regio Den Haag slaan

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Strategienota Ruimte, Relatie & Rekenschap

Strategienota Ruimte, Relatie & Rekenschap Strategienota 2019-2022 Ruimte, Relatie & Rekenschap 2 Strategienota Landstede Groep 2019-2022 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Missie & waarden 6 1.1 Missie 6 1.2 Waarden 6 We willen ontwikkelen

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Duurzaam toerusten voor arbeidsmarkt en

Duurzaam toerusten voor arbeidsmarkt en Duurzaam toerusten voor arbeidsmarkt en samenleving Stel hogere eisen aan het arbeidsmarktperspectief Handhaaf het startkwalificatieniveau met extra aandacht aan studiekeuze mbo niveau 2 studenten. Biedt

Nadere informatie

Toekomst HR in logistiek

Toekomst HR in logistiek Toekomst HR in logistiek Seminar 13 februari 2012 Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek Logistieke arbeidsmarkt, úw uitdaging! uw meest waardevolle asset is sterk in beweging ABN AMRO Sectorrapport

Nadere informatie

Studenten lerarenopleiding. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Studenten lerarenopleiding. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Studenten lerarenopleiding In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel

Nadere informatie

Strategische agenda. Auteur Datum. Jan Bartling

Strategische agenda. Auteur Datum. Jan Bartling Strategische agenda Auteur Datum Jan Bartling 13-09-2018 Strategische agenda digitalisering mbo 2 Strategische agenda digitalisering mbo Bronnen onderzoek Interviews 16 april: conferentie Consultatie Concretiseren

Nadere informatie

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 WELKOM 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 Partners LeerWerkLoket PROGRAMMA 8e Netwerkbijeenkomst Leren & Werken 16.00 uur Welkom Jan Pieters, Hogeschool InHolland o.a. lid van de stuurgroep Leerwerkloket

Nadere informatie

ZET UW TALENT IN BEWEGING

ZET UW TALENT IN BEWEGING LEREN & WERKEN BIJ VAN DEN BOSCH TRANSPORTEN ZET UW TALENT IN BEWEGING Bent u op zoek naar een uitdagende internationale leeromgeving waarin theorie en praktijk samenkomen? Wilt u uw studenten praktijkervaring

Nadere informatie

Cofinanciering Innovatiesprong Twente (ISP)

Cofinanciering Innovatiesprong Twente (ISP) Cofinanciering Innovatiesprong Twente (ISP) De Agenda van Twente is een tienjarig investeringsprogramma van de veertien Twentse gemeenten. Hoofddoel is het versterken van de Twentse economie. Hiervoor

Nadere informatie

Kerngegevens Arbeidsmarktagenda oktober 2017 MEEST GESTELDE VRAGEN. Aan het werk. voor ouderen!

Kerngegevens Arbeidsmarktagenda oktober 2017 MEEST GESTELDE VRAGEN. Aan het werk. voor ouderen! Kerngegevens Arbeidsmarktagenda 2023 oktober 2017 MEEST GESTELDE VRAGEN Aan het werk voor ouderen! KERNGEGEVENS ARBEIDSMARKTAGENDA 2023 AAN HET WERK VOOR OUDEREN! Interessant voor bestuur beleid uitvoering

Nadere informatie

DE KRACHT VAN MIDDEN-HOLLAND: REGIO VAN VERBINDING

DE KRACHT VAN MIDDEN-HOLLAND: REGIO VAN VERBINDING DE KRACHT VAN MIDDEN-HOLLAND: REGIO VAN VERBINDING STRATEGISCHE AGENDA REGIO MIDDEN-HOLLAND 2019-2023 Bodegraven-Reeuwijk Krimpenerwaard Gouda Waddinxveen Zuidplas juli 2019 I. DE KRACHT VAN MIDDEN-HOLLAND:

Nadere informatie