Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II"

Transcriptie

1 Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? In de Subsidieregeling Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II (SBD) en de Algemene Subsidieverordening Heerhugowaard 2014 (ASV) staan de regels vermeld waaraan uw subsidieaanvraag moet voldoen. U vindt deze verordeningen op onze website: Wij adviseren u deze verordeningen eerst door te lezen voordat u het aanvraagformulier gaat invullen. Voor welke maatregelen kan ik subsidie aanvragen? Maatregelen ter verbetering van de beeldkwaliteit van bedrijfspanden en voor verbetering van de duurzaamheid op bedrijventerreinen Zandhorst I en II (artikel 3 lid 1, artikel 4 lid 1 en artikel 5 SBD). Wie kan subsidie aanvragen? Uitsluitend eigenaren van bestaande bedrijfspanden kunnen subsidie aanvragen (artikel 6 SBD). Op welk moment kan ik subsidie aanvragen? Een aanvraag kan worden ingediend in de periode van 7 juni 2016 tot 1 januari 2018 (artikel 10 SBD). Let op! 1. Bij een onvolledige aanvraag geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvulling is ontvangen. Zorg ervoor dat u alle vragen op het formulier invult en alle bijlagen bijvoegt. 2. De maatregel dient voor 1 januari 2018 te zijn gerealiseerd (art. 3 lid 2 SBD) Hoeveel subsidie kan ik aanvragen? (artikel 8 lid 1 SBD) De bijdrage aan een maatregel bedraagt maximaal 25% van de investering, met een minimum van en een maximum van per aanvraag voor maatregelen op het gebied van Beeldkwaliteit. Hetzelfde geldt voor maatregelen op het gebied van Duurzaamheid. Aanvragen onder het minimumbedrag of boven het maximumbedrag worden niet in behandeling genomen. Een eigenaar ontvangt voor alle aanvragen, dus voor Beeldkwaliteit (max ) en Duurzaamheid (max ), in totaal niet meer dan (artikel 8 lid 1 SBD). Wanneer hoor ik of ik subsidie krijg? (artikel 8 ASV) Uiterlijk 13 weken na indiening van een volledige aanvraag. Wanneer ontvang ik de subsidie. De uitbetaling van de subsidie vindt plaats direct na vaststelling van de subsidie. Waar stuur ik de volledig ingevulde aanvraag met bijlagen naar toe? Gemeente Heerhugowaard Cluster realisatie, team subsidies Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard Contactpersonen Mw. P. van der Mark: Mw. W. Croese: Mw. M. van Scheppingen: telefoon: , telefoon: , telefoon: ,

2 - 2 -

3 Aanvraagformulier subsidie Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II Deel I: Uw gegevens Naam organisatie: Adres: Postcode en Woonplaats: Telefoonnummer: (van uur) Rekeningnummer: Ondertekening Dit formulier is ingevuld door: Naam: Functie: Telefoonnummer: De aanvrager is niet failliet verklaard of aan hem surséance van betaling verleend of is ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen niet van toepassing verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank ingediend. In het geval van penvoerderschap geldt het voor het samenwerkingsverband. Aldus naar waarheid ingevuld; Datum: Handtekening: - 3 -

4 Deel II: Algemeen Vraagt u aan als eigenaar? (artikel 6 lid 1 SBD) Zo ja, van welk bedrijfspand? 2. Vraagt u aan als penvoerder? (artikel 6 lid 2 SBD) c Nee c Zo ja, wie behoren tot het samenwerkingsverband? ` - 4 -

5 Deel III: Activiteiten 3. Staat(n) uw bedrijfspand(en) op bedrijventerrein Zandhorst I of II? (artikel 3 SBD) Zo ja, wat is (zijn) uw adres(sen) Beeldkwaliteit Vraag 4 8 alleen invullen indien uw aanvraag betrekking heeft op beeldkwaliteit. Zo niet, dan kunt u verder gaan met vraag 9 4. Dragen de maatregelen bij aan verbetering van de beeldkwaliteit van uw bedrijfspand(en) (artikel 3, lid 1 SBD) 5. Op welke datum of in welke periode vindt uw activiteit plaats? (artikel 3, lid 2 SBD) Datum: Indien uw activiteit niet wordt gerealiseerd vóór 1 januari 2018, komt de activiteit niet in aanmerking voor subsidie. 6. Hebben uw maatregelen ter verbetering van de beeldkwaliteit betrekking op één of meerdere in bijlage 1 genoemde maatregelen? (artikel 4 lid 1 SBD) Zo ja, u dient op bijlage 1 de desbetreffende maatregelen aan te kruisen. 7. Dragen uw maatregelen ter verbetering van de beeldkwaliteit ook bij aan verbetering van de duurzaamheid van gebouw of terreininrichting? (artikel 4 lid 2 SBD) 8. Is een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend? (artikel 4 lid 3 en 4 SBD) c Ja c Nee Zo ja, per welke datum? Zo nee, waarom niet? Duurzaamheid 9. Hebben uw maatregelen ter verbetering van de duurzaamheid betrekking op één of meerdere in bijlage 2 genoemde maatregelen? (artikel 5 SBB) Zo ja, u dient op bijlage 2 de desbetreffende maatregelen aan te kruisen

6 Deel IV: Subsidie 10. Hoeveel subsidie vraag u aan per maatregel? De bijdrage aan een maatregel bedraagt maximaal 25% van de investering, met een minimum van en een maximum van per aanvraag voor maatregelen op het gebied van Beeldkwaliteit. Hetzelfde geldt voor maatregelen op het gebied van Duurzaamheid. Aanvragen onder het minimumbedrag of boven het maximumbedrag worden niet in behandeling genomen. Een eigenaar ontvangt voor alle aanvragen, dus voor Beeldkwaliteit (max ) en Duurzaamheid (max ), in totaal niet meer dan (Artikel 8 lid 1 SBD) 11. Wat zijn de totale kosten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de maatregel? De subsidie voor een maatregel bedraagt maximaal 25% van de investering (artikel 8 lid 1 SBD). Voeg een begroting en een dekkingsplan voor de kosten van de maatregel als bijlage toe (artikel 6 lid 2 c ASV) 12. Heeft u in de afgelopen drie belastingjaren subsidie(s) of een andere vorm van overheidsbijdrage ontvangen? (artikel 8 lid 2 SBD) c Ja c Nee Zo ja, U dient een de-minimis verklaring in te vullen en mee te sturen (zie bijlage 3). Bijlagen Zijn onderstaande documenten bijgevoegd? Alleen als alle vereiste bijlagen zijn meegezonden wordt uw aanvraag in behandeling genomen: 4 Een begroting en een dekkingsplan voor de kosten van de maatregel (artikel 6 lid 2c ASV); 4 de bij dit formulier behorende bijlagen 1 en/of 2; 4 de bij dit formulier behorende bijlage 3, indien van toepassing. De volledig ingevulde aanvraag met bijlagen zend u aan: Gemeente Heerhugowaard, Cluster realisatie, team subsidies Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard [i]woc-014 okt

7 Bijlage 1 maatregel gebouwniveau terreinniveau Grijswatersysteem / hergebruik van regenwater Groene daken (sedumdak) Groene gevels Klimaatgevels Zonwering als architectonisch onderdeel van de gevel Groene, natuurlijke oevers (indien van toepassing) Vermindering verharding met tenminste 20%, meer beplanting op eigen terrein Parkeren op halfverharding of half-open verharding Vergroten van waterberging op eigen terrein LED-verlichting in de buitenruimte Planten van bomen Hemelwater afkoppelen, eventueel als onderdeel van een grijswatersysteem Met X aankruisen voor welke maatregel u subsidie aanvraagt

8 Bijlage 2 maatregel gebouwniveau terreinniveau LED-verlichting Restwarmtebenutting, al dan niet geleverd door of aan een lokaal warmtenet Koude geleverd door lokaal koudenet Warmte geleverd door lokaal warmtenet Warmte- en koudeopslag Warmte- en koudeopslag gekoppeld aan lokaal warmte-/koudenet Zonnepanelen Oplaadpunten electrische auto Groen-gas vulpunten Warmteterugwinning uit ventilatielucht Vraaggestuurde ventilatie Zonneboiler Zonnecollectoren Lagetemperatuurverwarming Dakisolatie Vloerisolatie Spouwmuurisolatie Paneelisolatie Isolatie massieve muur HR++-glas Sedumdak (gecombineerd met regenwaterretentie) Hergebruik regenwater (gecombineerd met regenwaterretentie) Groene daken (gecombineerd met regenwaterretentie) Met X aankruisen voor welke maatregel u subsidie aanvraagt

9 BIJLAGE 3 Verklaring de-minimissteun Wij raden u aan om, voordat u de verklaring invult, eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen! Verklaring Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming 1 geen de-minimissteun is verleend Over de periode van (begindatum van het belastingjaar gelegen twee jaar vóór de datum van ondertekening van deze verklaring) tot (datum van ondertekening van deze verklaring) is niet eerder de-minimissteun verleend. beperkte de-minimissteun is verleend Over de periode van (begindatum van het belastingjaar gelegen twee jaar vóór de datum van ondertekening van deze verklaring) tot (datum van ondertekening van deze verklaring) is eerder de-minimissteun (in welke vorm of voor welk doel dan ook) verleend tot een bedrag van in totaal Of deze de-minimissteun al daadwerkelijk is uitbetaald, doet niet ter zake. Een kopie van de stukken waaruit het verlenen van de-minimissteun blijkt, voegt u hierbij. reeds andere steun voor dezelfde in aanmerking komende kosten is verleend Voor dezelfde in aanmerking komende kosten is al staatssteun verleend tot een bedrag van in totaal. Deze staatssteun is verleend op grond van de algemene groepsvrijstellingsverordening 2, de MKB Landbouwvrijstellingsverordening 3 of een besluit van de Europese Commissie d.d. Een kopie van de stukken waaruit het verlenen van staatssteun voor dezelfde in aanmerking komende kosten blijkt, voegt u hierbij. Aldus volledig en naar waarheid ingevuld door: (datum) (bedrijfsnaam) (inschrijfnr. KvK) (naam en functie ondertekenaar) (adres onderneming) (postcode en plaatsnaam) (handtekening) Zie toelichting hierna 1. In artikel 2, tweede lid, Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L 352) zijn criteria opgenomen aan de hand waarvan kan worden bepaald wanneer twee of meer ondernemingen binnen dezelfde lidstaat als één onderneming moeten worden beschouwd. 2. Verordening (EG) Nr. 800/2008 van de Commissievan 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard. PbEU2008, L Verordening (EG) Nr. 1857/2006 van de Commissievan 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten producren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001. PbEU2006, L

10 Toelichting verklaring de-minimissteun Deze toelichting dient als hulpmiddel bij het invullen van de de-minimisverklaring. Aan de toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L 352), hierna de de-minimisverordening is bepalend. De-minimisverordening en staatssteun De staatssteunregels in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (artikel 107 en 108 VWEU) stellen beperkingen aan overheden als zij steun willen verlenen aan ondernemingen. Deze de-minimisverklaring is nodig voor de gemeente Heerhugowaard om na te gaan of het voordeel dat uw onderneming door deze de-minimissteun krijgt, past binnen de voorwaarden die de Europese staatssteunregels stellen. In de de-minimisverordening heeft de Europese Commissie verklaard dat steunmaatregelen (zoals subsidieverlening) tot een bepaalde drempel het handelsverkeer tussen de lidstaten niet ongunstig beïnvloedt en de mededinging niet vervalst, en daarom niet beschouwd worden als staatssteun in de zin van het EU-verdrag. Deze drempel is gesteld op ,- ( ,- voor ondernemingen die voor rekening van derden goederenvervoer over de weg verrichten). Dit bedrag geldt per onderneming over een periode van drie belastingjaren. Steun die genoemde drempelbedragen niet overschrijdt, wordt aangemerkt als de-minimissteun. Voor de visserij- en landbouwsector zijn aparte de-minimisverordeningen van toepassing, waarvoor een drempel van respectievelijk ,- 4 en ,- 5 geldt. Naast ondernemingen in deze sectoren is de de-minimisverordening (nr. 1407/2013) in bepaalde gevallen niet van toepassing op steun aan ondernemingen die actief zijn in de sector verwerking en afzet van landbouwproducten. Ook exportsteun, steun waardoor binnenlandse producten ten opzichte van ingevoerde producten worden bevoordeeld en steun voor de aanschaf van vervoermiddelen valt buiten de de-minimisvrijstelling. Eén onderneming Het de-minimisplafond geldt voor één onderneming. Artikel 2, lid 2 van de de-minimisverordening geeft aan wanneer sprake is van één onderneming. Het kan namelijk voorkomen dat twee (of meer) ondernemingen een bepaalde band met elkaar onderhouden en onder deze verordening als één onderneming worden gezien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het hebben van de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders van een andere onderneming, het recht om onder meer bestuursleden van een andere onderneming te benoemen/ontslaan en het recht een overheersende invloed op een andere onderneming uit te oefenen. Bedrag van de-minimissteun Door middel van deze verklaring geeft u aan dat met de huidige subsidieverlening voor uw onderneming de de-minimisdrempel niet wordt overschreden. U moet daarom nagaan of gedurende het lopende en de twee voorafgaande belastingjaren enige vorm van de-minimissteun door een overheidsinstantie aan uw onderneming is verstrekt. Indien dit het geval is bent u hierover door de overheidsinstantie in kennis gesteld. Het gaat dus niet alleen om steun die u heeft ontvangen van de gemeente Heerhugowaard. Bij overschrijding van de drempel kan geen beroep meer worden gedaan op de de-minimisverordening. Handelen in strijd met de staatssteunregels kan in het ergste geval leiden tot terugvordering van de verleende steun! 4. Verordening (EG) Nr. 875/2007 van de Commissie van 24 juli 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het EG-Verdrag op de-minimissteun in de visserijsector en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1860/2004. PbEU 2007, L Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector. PbEU 2013, L

11 De bedragen die dienen te worden gebruikt bij het invullen van de verklaring, zijn brutobedragen vóór aftrek van belastingen. Behalve om subsidieverlening kan het daarbij gaan om leningen tegen gunstige voorwaarden, de verkoop van grond tegen een lagere prijs dan de marktwaarde, vrijstellingen, verlagingen of kwijtschelding van directe of indirecte belastingen, etc. Onder voorwaarden is het mogelijk de verordening toe te passen op leningen en garanties die langer dan drie jaren lopen. De de-minimissteun wordt geacht te zijn verleend op het tijdstip waarop uw onderneming een wettelijke aanspraak op de steun verwerft, ongeacht de datum waarop de de-minimissteun aan de onderneming wordt betaald. Dit betekent concreet de datum waarop het besluit tot subsidieverlening (of verlening van een voordeel) aan uw onderneming is genomen. Samenloop met reguliere staatssteun Mogelijk heeft uw onderneming voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de huidige deminimissteun reeds staatssteun ontvangen, die door de Europese Commissie is goedgekeurd of binnen het toepassingsgebied van de zogenaamde algemene groepsvrijstellingsverordening 6 of de MKB Landbouwvrijstellingsverordening 7 valt. Het totaalbedrag van de-minimissteun en deze staatssteun mag dan de maxima niet overschrijden die op basis van het relevante besluit van de Europese Commissie of de betreffende vrijstellingsverordening zijn toegestaan Als u twijfelt of bepaalde steun die u heeft ontvangen goedgekeurde of vrijgestelde steun is, kunt u hierover contact opnemen met de overheid of uitvoeringsinstantie van wie u de steun heeft ontvangen. Het formulier heeft betrekking op drie situaties: - uw onderneming heeft gedurende het lopende en de twee voorafgaande belastingjaren in het geheel geen de-minimissteun ontvangen; - uw onderneming heeft gedurende het lopende en de twee voorafgaande belastingjaren de-minimissteun ontvangen. Opgeteld bij het bedrag van de huidige subsidieverlening wordt echter het bedrag van ,- niet overschreden (respectievelijk ,-/ ,-/ ,-) of - uw onderneming heeft voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de huidige subsidie reeds andere vormen van staatssteun ontvangen. Uiteraard vult u alléén de rubriek(en) in die op uw situatie van toepassing is/zijn. Vergeet u vooral niet om de bijlage(n) bij te sluiten! 6. Verordening (EG) Nr. 800/2008 van de Commissievan 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard. PbEU2008, L Verordening (EG) Nr. 1857/2006 van de Commissievan 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten producren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001. PbEU2006, L 358. [i]woc-014 okt

Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen!

Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen! Pagina 1 van 5 VERKLARING DE-MINIMISSTEUN Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen! Verklaring Hierbij verklaart ondergetekende,

Nadere informatie

Verklaring de-minimissteun

Verklaring de-minimissteun Verklaring in het kader van het verlenen van de-minimis steunbedragen als bedoeld in de de-minimis verordening (PbEU 2006, L 379). Aanbevolen wordt om voor het invullen van deze verklaring eerst de toelichting

Nadere informatie

Aanvraagformulier Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Vak A Hoofdweg CapelleXL

Aanvraagformulier Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Vak A Hoofdweg CapelleXL Aanvraagformulier Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Vak A Hoofdweg CapelleXL Gegevens aanvrager Bedrijfsnaam : Contactpersoon + functie :... Adres : Postcode + plaats : Telefoon : E-mail : Website

Nadere informatie

Subsidieregeling Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling. AANVRAAGFORMULIER Zeeland in Stroomversnelling: Demonstratieproject

Subsidieregeling Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling. AANVRAAGFORMULIER Zeeland in Stroomversnelling: Demonstratieproject Subsidieregeling Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling AANVRAAGFORMULIER Zeeland in Stroomversnelling: Demonstratieproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren

Nadere informatie

Programmaspecifieke Vragen Lijst

Programmaspecifieke Vragen Lijst 1. Specifieke vragen en beoogde resultaten 1.1 Heeft uw subsidieaanvraag betrekking op procesbegeleidingsactiviteiten door een onafhankelijke procebegeleider en het opstellen van een projectplan voor een

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 80421

GEMEENTEBLAD. Nr. 80421 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 80421 20 juni 2016 Subsidieregeling Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II Nr.BW16-0252 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling bodemverbetering Toelichting indienen aanvraag Volledige aanvragen moeten worden ingediend bij: Stichting Marke Haarloseveld Olden Eibergen e.o. Oude Eibergseweg 13 7273 PJ HAARLO Telefonische

Nadere informatie

Verklaring beperkte steun

Verklaring beperkte steun Verklaring beperkte steun Verklaring in het kader van het verlenen van beperkte steunbedragen als bedoeld in punt 4.2 van de Tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele subsidie 2018

Aanvraagformulier structurele subsidie 2018 Gegevens gemeente Datum ontvangst (in te vullen door de gemeente) Verzendadres Gemeente Krimpenerwaard Postbus 51, 2820 AB Stolwijk T: 140182, E: info@krimpenerwaard.nl Aanvraagformulier structurele subsidie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Naam project Aanvrager Looptijd project Inleiding welke gebeurtenissen zijn van invloed op het project? hoe ziet de huidige situatie eruit? wordt het project

Nadere informatie

Aanvraagformulier 'subsidieregeling vulpunten duurzame brandstoffen provincie Groningen'

Aanvraagformulier 'subsidieregeling vulpunten duurzame brandstoffen provincie Groningen' Aanvraagformulier 'subsidieregeling vulpunten duurzame brandstoffen provincie Groningen' A. Algemene gegevens 1. Projectnaam: 2. Naam projectindiener... Postadres Bezoekadres Postcode en plaats Contactpersoon

Nadere informatie

Aanvraagformulier incidentele subsidie 2017

Aanvraagformulier incidentele subsidie 2017 Gegevens gemeente Datum ontvangst (in te vullen door de gemeente) Verzendadres Gemeente Krimpenerwaard Postbus 51, 2820 AB Stolwijk T: 140182, E: info@krimpenerwaard.nl Aanvraagformulier incidentele subsidie

Nadere informatie

Programmaspecifieke vragen bij de digitale subsidieaanvraag

Programmaspecifieke vragen bij de digitale subsidieaanvraag E 2. Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen Voor dit programma gelden de regels: Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen. (titel 5.5) Voor alle aanvragen geldt: Voeg als bijlage een verklaring van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 4 Uitvoering De subsidieregeling wordt namens de provincie Groningen uitgevoerd door BIJ12.

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 4 Uitvoering De subsidieregeling wordt namens de provincie Groningen uitgevoerd door BIJ12. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 5492 6 oktober 2016 Subsidieregeling ganzenfoerageergebieden Groningen 2014 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 3

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Tijdelijke Subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart

Aanvraagformulier. Tijdelijke Subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart Aanvraagformulier Tijdelijke Subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart Dit formulier is verstrekt door en moet schriftelijk worden ingediend bij SenterNovem in Zwolle. Postadres: Postbus 10073,

Nadere informatie

Subsidieverordening Leegstaand Commercieel Vastgoed Landgraaf

Subsidieverordening Leegstaand Commercieel Vastgoed Landgraaf CVDR Officiële uitgave van Landgraaf. Nr. CVDR485530_1 29 mei 2018 Subsidieverordening Leegstaand Commercieel Vastgoed Landgraaf Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt

Nadere informatie

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 7 juli 2015, nr. 814D4BF6, tot vaststelling van de Vergoedingsregeling

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 7 juli 2015, nr. 814D4BF6, tot vaststelling van de Vergoedingsregeling CVDR Officiële uitgave van Utrecht. Nr. CVDR372857_1 23 februari 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 7 juli 2015, nr. 814D4BF6, tot vaststelling van de Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden

Nadere informatie

Besluit tot wijziging subsidieregeling Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II Heerhugowaard

Besluit tot wijziging subsidieregeling Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II Heerhugowaard GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Heerhugowaard Nr. 228409 22 december 2017 Besluit tot wijziging subsidieregeling Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II Heerhugowaard Bestuursdienst

Nadere informatie

TOELICHTING DE-MINIMISSTEUN

TOELICHTING DE-MINIMISSTEUN TOELICHTING DE-MINIMISSTEUN Bijlage 3 bij Verduidelijkende nota Staatssteun Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling INLEIDING Deze toelichting dient als hulpmiddel voor projectpartners bij het verlenen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Bijlage I Dit is het aanvraagformulier van de subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 (bijlage I, zie artikel 5 lid 1). Met dit formulier

Nadere informatie

Projectnummer: 829 Projectnaam: Gevelrenovatie Handelspanden Turnhout:

Projectnummer: 829 Projectnaam: Gevelrenovatie Handelspanden Turnhout: Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Turnhout en de co-promotor inzake onderstaand project dat goedgekeurd werd in het kader van de EFRO-oproep Gemeentelijke Gevelrenovatie en Renovatie Leegstaande

Nadere informatie

Subsidie aanschaf elektrische auto s veelrijders. Voor meer informatie kunt u bellen met: Mevr. I. van Poppel Tel. (0492) 587848

Subsidie aanschaf elektrische auto s veelrijders. Voor meer informatie kunt u bellen met: Mevr. I. van Poppel Tel. (0492) 587848 Subsidie aanschaf e auto s veelrijders 2012 Dit formulier zenden aan: Gemeente t.a.v. SE/EC T.a.v. I. van Poppel, Postbus 950 5700 AZ Voor meer informatie kunt u bellen met: Mevr. I. van Poppel Tel. (0492)

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Platform31/Energiesprong Postbus 30833 2500 GV Den Haag

Aanbiedingsbrief. Platform31/Energiesprong Postbus 30833 2500 GV Den Haag Aanbiedingsbrief Platform31/Energiesprong Postbus 30833 2500 GV Den Haag Datum: [Datum van inzending] Betreft: Aanvraag projectbijdrage Nul op de Meter Prestatiecontracten L.S. [Hier uw brief] Hieronder

Nadere informatie

Stimuleringsregeling subsidies milieu Harderwijk 2009

Stimuleringsregeling subsidies milieu Harderwijk 2009 Aanvraagformulier Stimuleringsregeling subsidies milieu Harderwijk 2009 Versie d.d. 2 september 2009 Dit is het aanvraagformulier waarmee u een bijdrage voor uw project kunt aanvragen in het kader van

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2018-2019 Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijdrage Duurzaamheid- en Beeldkwaliteitfonds Bedrijventerrein Sloterdijk II en Sloterdijk IV (De Heining)

Aanvraagformulier bijdrage Duurzaamheid- en Beeldkwaliteitfonds Bedrijventerrein Sloterdijk II en Sloterdijk IV (De Heining) Aanvraagformulier bijdrage Duurzaamheid- en Beeldkwaliteitfonds Bedrijventerrein Sloterdijk II en Sloterdijk IV (De Heining) Naam onderneming : Totale kosten ingreep : Aangevraagde bijdrage : Toelichting

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Sport

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Sport Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Sport 2018-2021 Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld voor

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2018-2019 Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld voor

Nadere informatie

Deelnameverklaring Pilot elektrische cargo bike

Deelnameverklaring Pilot elektrische cargo bike Deelnameverklaring Pilot elektrische cargo bike Contactgegevens De ondergetekende: Naam onderneming:... Vestigingsadres: Straatnaam en huisnummer:... Postcode en plaats:... Hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie De Energieke Stad-Lorentz III-

Aanvraagformulier subsidie De Energieke Stad-Lorentz III- Aanvraagformulier subsidie De Energieke Stad-Lorentz III- Met dit aanvraagformulier kunt u subsidie aanvragen als u zich op het bedrijventerrein Lorentz III gaat vestigen en maatregelen in uw bedrijf gaat

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Wonen, Welzijn en Zorg

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Wonen, Welzijn en Zorg Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Wonen, Welzijn en Zorg 2018-2019 Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels

Nadere informatie

DE-MINIMISVERKLARING

DE-MINIMISVERKLARING DE-MINIMISVERKLARING De Vlaamse overheid en het betrokken havenbestuur kunnen, mits de goedkeuring van uw projectvoorstel, in het kader van nieuwe en innovatie impulsen aan het Vlaamse hinterland aan uw

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Sport 2015 (indieningstermijn bij voorkeur vóór 1 april 2014)

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Sport 2015 (indieningstermijn bij voorkeur vóór 1 april 2014) Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Sport 2015 (indieningstermijn bij voorkeur vóór 1 april 2014) Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren.

Nadere informatie

Asbest eraf, zonnepanelen erop

Asbest eraf, zonnepanelen erop Asbest eraf, zonnepanelen erop Vanaf 1 juli 2013 is er een provinciale subsidieregeling opgesteld (Flevoland per 1 september en Gelderland per 1 oktober) en kunnen agrariërs subsidie aanvragen voor de

Nadere informatie

DE-MINIMISVERKLARING

DE-MINIMISVERKLARING DE-MINIMISVERKLARING De N.V. Waterwegen en Zeekanaal kan, mits de goedkeuring van uw aanvraagdossier door de beoordelingscommissie, in het kader van de steunmaatregel palletvervoer via de binnenvaart aan

Nadere informatie

PROGRAMMA. Innovatief en Duurzaam MKB Groningen-2

PROGRAMMA. Innovatief en Duurzaam MKB Groningen-2 PROGRAMMA Innovatief en Duurzaam MKB Groningen-2 Programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen-2 25 november 2014 Inleiding De provincie Groningen heeft 2,4 mln. beschikbaar voor uitvoering van het programma

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Participatie en Sociale Samenhang 2020

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Participatie en Sociale Samenhang 2020 Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Participatie en Sociale Samenhang 2020 Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Wonen, Welzijn en Zorg 2016

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Wonen, Welzijn en Zorg 2016 Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Wonen, Welzijn en Zorg 2016 (indieningstermijn tussen 1 juli en 1 oktober 2015) (art. 6, lid 2 DSV) Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt

Nadere informatie

Aanvraagformulier Stimulering projecten sociale huur Fryslân

Aanvraagformulier Stimulering projecten sociale huur Fryslân Aanvraagformulier Stimulering projecten sociale huur Fryslân Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân Formulier retoursturen naar: Bezoekadres: Contactpersoon: Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS behorend bij subsidieregeling advieskosten waddenfonds 2018/03

AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS behorend bij subsidieregeling advieskosten waddenfonds 2018/03 AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS behorend bij subsidieregeling advieskosten waddenfonds 2018/03 t.b.v. tegemoetkoming in advieskosten voor volledige aanvraag op grond van subsidieregeling waddenfonds 2018/02

Nadere informatie

Gewijzigde, nieuwe de-minimisgroepsvrijstelling

Gewijzigde, nieuwe de-minimisgroepsvrijstelling Gewijzigde, nieuwe de-minimisgroepsvrijstelling COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, [ ] 2006 C(2006). Ontwerp VERORDENING (EG) nr. /.. VAN DE COMMISSIE van [...] betreffende de toepassing

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016 Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016 Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld

Nadere informatie

Verklaring de-minimissteun

Verklaring de-minimissteun Verklaring de-minimissteun Verklaring in het kader van het verlenen van de-minimis steunbedragen als bedeld in de de-minimis verrdening (PbEU 2006, L 379). Aanbevlen wrdt m vr het invullen van deze verklaring

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009; Raadsbesluit Corsa registratie : 09.51705 Raadsbesluitnr. : Behoort bij voorstel : 09.51704 Datum B&W : 3 november 2009 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? De regels voor de subsidieverstrekking staan vermeld in de Subsidieregeling

Nadere informatie

Toelichting artikelsgewijs

Toelichting artikelsgewijs Toelichting artikelsgewijs Artikel 2. Reikwijdte Eerste lid Met het eerste lid krijgt het college de bevoegdheid toegewezen om te besluiten over het verstrekken van subsidies waarop de ASV van toepassing

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart (AIS) Deel 1: Registratie Aanvraag

Aanvraagformulier Subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart (AIS) Deel 1: Registratie Aanvraag Aanvraagformulier Subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart (AIS) Deel 1: Registratie Aanvraag Stuur het ingevulde formulier VOOR 31.12.2011 naar: Promotie Binnenvaart Vlaanderen VZW Armand Hertzstraat

Nadere informatie

c. Meerjarige subsidie: subsidie die voor twee kalenderjaren 5. Europees steunkader: een mededeling, richt-

c. Meerjarige subsidie: subsidie die voor twee kalenderjaren 5. Europees steunkader: een mededeling, richt- Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake actualisering gemeentelijk subsidiebeleid. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. Awb: de Algemene

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

BIJLAGE B SUBSIDIEPROGRAMMA PROEFTUINEN DUURZAME MOBILITEIT: RIJDEN OP BIOGAS EN HOGERE BLENDS BIOBRANDSTOFFEN

BIJLAGE B SUBSIDIEPROGRAMMA PROEFTUINEN DUURZAME MOBILITEIT: RIJDEN OP BIOGAS EN HOGERE BLENDS BIOBRANDSTOFFEN BIJLAGE B SUBSIDIEPROGRAMMA PROEFTUINEN DUURZAME MOBILITEIT: RIJDEN OP BIOGAS EN HOGERE BLENDS BIOBRANDSTOFFEN Verklaring de-minimissteun Verklaring in het kader van het verlenen van de-minimis steunbedragen

Nadere informatie

Aanvraagformulier. t.a.v. Procescoördinator Postbus AA OOSTERWOLDE. t Oost LE OOSTERWOLDE

Aanvraagformulier. t.a.v. Procescoördinator Postbus AA OOSTERWOLDE. t Oost LE OOSTERWOLDE Bijlage 3. Aanvraagformulier Aanvraagformulier Subsidieregeling Fonds Ooststellingwerf, pak je kans! 206 Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gemeente Ooststellingwerf t.a.v. Procescoördinator Postbus

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5470 12 april 2010 Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 30 maart 2010, nr. BJZ2010008985, Directie

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond (Vitale Stad)

Verordening Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond (Vitale Stad) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Roermond Nr. 44259 6 maart 2018 Verordening Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond (Vitale Stad) De raad van de gemeente Roermond, Gezien het voorstel van

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2016 (indieningstermijn bij voorkeur tussen 1 maart en 1 juni 2015)

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2016 (indieningstermijn bij voorkeur tussen 1 maart en 1 juni 2015) Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2016 (indieningstermijn bij voorkeur tussen 1 maart en 1 juni 2015) Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20510 30 december 2009 Regeling aanpassing voor het jaar 2010 van de percentages voor de milieu-investeringsaftrek uit

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Aanvraagformulier Internationale Marktverkenningsactiviteiten

Aanvraagformulier Internationale Marktverkenningsactiviteiten Aanvraagformulier Internationale Marktverkenningsactiviteiten Paragraaf 2.1 Internationale Marktverkenningsactiviteiten Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Contactpersoon: Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34249 24 juni 2019 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 18 juni 2019, nr. IENW/BSK-2018/250230,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen

Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.1 Grootschalige sportevenementen Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal

Aanvraagformulier subsidie Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal Gegevens gemeente Datum ontvangst versie 27-09-2016 Verzendadres Gemeente Oldenzaal Postbus 354 7570 AJ Oldenzaal Tel. (0541) 58 81 11 info@oldenzaal.nl Aanvraagformulier subsidie Actieprogramma Binnenstad

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening 2014

Algemene subsidieverordening 2014 Algemene subsidieverordening 2014 De raad van de gemeente Reimerswaal; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 april 2014, 14.008846, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: Onderwerp: Subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012. Datum: Decosnummer: 5

Raadsvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: Onderwerp: Subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012. Datum: Decosnummer: 5 Raadsvoorstel Status: besluitvormend Agendapunt: Onderwerp: Subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 Datum: Portefeuillehouder: Klaas Agricola Decosnummer: 5 Informant: Richard Pap E. r.pap@dalfsen.nl

Nadere informatie

Aanvraag van de cofinanciering van bodemsanering

Aanvraag van de cofinanciering van bodemsanering Aanvraag van de cofinanciering van bodemsanering /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

SUBSIDIE AANVRAAG FRIESE MEREN PROJECT. : Cluster A4 Woudsend, Onderdeel I

SUBSIDIE AANVRAAG FRIESE MEREN PROJECT. : Cluster A4 Woudsend, Onderdeel I SUBSIDIE AANVRAAG FRIESE MEREN PROJECT Status Auteur Projectnummer Projectnaam : Definitief : M. Faasse : Cluster A4 Woudsend, Onderdeel I : ASR gebouw te Woudsend 29 oktober 2012 Bijlage Subsidieaanvraag

Nadere informatie

Deelverordening Subsidie Zonnepanelen Kellen

Deelverordening Subsidie Zonnepanelen Kellen CVDR Officiële uitgave van Tiel. Nr. CVDR337647_1 10 juli 2018 Deelverordening Subsidie Zonnepanelen Kellen ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Deze regeling verstaat onder: a. ASV: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie isolatiemaatregelen woningen

Aanvraagformulier subsidie isolatiemaatregelen woningen logo_harderwijk Aanvraagformulier subsidie isolatiemaatregelen woningen 2016-2017 Met dit aanvraagformulier kunt u een subsidie aanvragen voor maatregelen die u heeft getroffen voor isolatie van uw koopwoning.

Nadere informatie

2. De Programmamanager kan het Bijdrageplafond tussentijds herzien en opnieuw vaststellen.

2. De Programmamanager kan het Bijdrageplafond tussentijds herzien en opnieuw vaststellen. BIJDRAGEREGELING MAASTRICHT BEREIKBAAR PILOT OMZETTEN LEASECONTRACTEN 2018 Publicatiedatum: 22 november 2018 Artikel 1: Definities In deze bijdrageregeling wordt verstaan onder: 1. Bestaand(e) Leasecontract:

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017

Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017 Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017 De gemeenteraad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 15 november 2016; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; gezien

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Westerveld 2018

Algemene subsidieverordening gemeente Westerveld 2018 Algemene subsidieverordening gemeente Westerveld 2018 De raad van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 november 2017; gelet op artikel 149

Nadere informatie

EBG heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ingeschakeld als uitvoerder van deze regeling.

EBG heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ingeschakeld als uitvoerder van deze regeling. EBG AdviesregelinG EBG AdviesregelinG 2017 Een instrument van Economic Board Groningen Versie 15 maart 2017 Inleiding Economic Board Groningen (EBG) heeft als missie om bij te dragen aan de groei van duurzame

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.;

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; Raadsbesluit nr.: Registratie-nr.: 09.08468 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; besluit: De volgende verordening, Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Stichting Herenboeren Nederland Datum 11 oktober 2017 Betreft subsidie Waarnemen, leren en doen! Ontwikkelen van een netwerk

Nadere informatie

Aanvraag van de cofinanciering van bodemsanering

Aanvraag van de cofinanciering van bodemsanering Aanvraag van de cofinanciering van bodemsanering /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken - -- -. -- - na - - - -rnnr --- Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Dierenbescherming Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2015

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2015 Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Activiteit: het resultaat van samenhangend handelen van een organisatie, meetbaar in tijd, kwantiteit, kwaliteit

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Versie 07-05-2015 Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 (voor het invullen aub eerst het gehele formulier doornemen) Raadhuisplein 2 Postbus 500 3850 AM Ermelo t

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2015-2018 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippenlijst Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Leiden 2015-2018, hierna de Verordening,

Nadere informatie

Hieronder sommen we aan de hand van een aantal topics de belangrijkste elementen op van de deminimisregel.

Hieronder sommen we aan de hand van een aantal topics de belangrijkste elementen op van de deminimisregel. Toelichtingsdocument VIS Projecten : DE DE MINIMISREGEL versie: juli 2009 1. De de minimisregel van toepassing op VIS Projecten IWT ontvangt regelmatig vragen over de Europese de minimisregel. Dit toelichtingsdocument

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Drenthe Nr. 9609 20 december 2018 Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 18 december 2018, kenmerk

Nadere informatie

Aanvraagreglement Beeldkwaliteits- en Duurzaamheidsfondsen Noord-Holland Noord/Schagen

Aanvraagreglement Beeldkwaliteits- en Duurzaamheidsfondsen Noord-Holland Noord/Schagen Aanvraagreglement Beeldkwaliteits- en Duurzaamheidsfondsen Noord-Holland Noord/Schagen 1. Algemene doelstelling Beeldkwaliteits- en Duurzaamheidsfondsen De algemene doelstelling van de Beeldkwaliteits-

Nadere informatie

Aanvraagformulier handelsmissie Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân, Paragraaf 5.1 Internationale Business Fryslân, handelsmissie & beursdeelname

Aanvraagformulier handelsmissie Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân, Paragraaf 5.1 Internationale Business Fryslân, handelsmissie & beursdeelname Aanvraagformulier handelsmissie Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Contactpersoon: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Provincie

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst) (2012/C 8/04)

(Voor de EER relevante tekst) (2012/C 8/04) 11.1.2012 Publicatieblad van de Europese Unie C 8/23 MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Goedkeuring van de inhoud van een ontwerp-verordening van de Commissie betreffende deminimissteun verleend aan diensten

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Scherpenzeel 2018

Algemene subsidieverordening gemeente Scherpenzeel 2018 Algemene subsidieverordening gemeente Scherpenzeel 2018 citeertitel: Algemene subsidieverordening gemeente Scherpenzeel 2018 vastgesteld bij besluit van: 15 februari 2018 Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017

Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017 Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017 Begripsomschrijvingen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - algemene groepsvrijstellingsverordening:

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

De Staatssecretaris van Economische Zaken; Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van, nr. WJZ/14144564, houdende regels met betrekking tot subsidiëring van de kosten van sloop en ombouw nertsenhouderijen (Regeling subsidiëring

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie

Aanvraagformulier subsidie Aanvraagformulier subsidie Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschapsbeheer Fryslân 2016, Formulier schriftelijk retour sturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Afdeling

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE SOCIAAL DOMEIN Alphen-Chaam

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE SOCIAAL DOMEIN Alphen-Chaam AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE SOCIAAL DOMEIN Alphen-Chaam 2020 1 Aanvragen activiteitensubsidie Het ingevulde aanvraagformulier kunt u per post of e-mail sturen naar: Gemeente Alphen-Chaam Cluster

Nadere informatie

Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015

Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015 Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015 Belangrijk: In 2014 geldt: indienen van een aanvraag: 23 januari 2014 tot en met 31 december 2014 (of eerder als budget

Nadere informatie

Koorbegeleiding. Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding

Koorbegeleiding. Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding Aanvraagformulier Koorbegeleiding Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân Aanvraagformulier Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen voor uw

Nadere informatie

Festivals in Fryslân

Festivals in Fryslân Aanvraagformulier 2018 Festivals in Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 3.6 Festivals Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân Afdeling Subsidies

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 november 2017, nr. 1010477/1010479, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering Noord-Holland 2017 Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Ons kenmerk: Doorkiesnummer: Datum: 1673/47.1/MW/SM januari 2010

Ons kenmerk: Doorkiesnummer:   Datum: 1673/47.1/MW/SM januari 2010 Aan geadresseerde Uw kenmerk: Onderwerp: Openstelling aalsubsidieregeling Ons kenmerk: Doorkiesnummer: E-mail: Datum: 1673/47.1/MW/SM 070-3369600 weijk@pvis.nl 13 januari 2010 Geachte heer/mevrouw, Eén

Nadere informatie

Interim Regeling Waardevermeerdering Zakelijk gerechtigde

Interim Regeling Waardevermeerdering Zakelijk gerechtigde Interim Regeling Waardevermeerdering Zakelijk gerechtigde Voorwaarden subsidieaanvraag Binnen de provincie Groningen bent u een particuliere woningeigenaar en woonachtig in één van de volgende elf gemeenten:

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het verlenen van subsidie voor groene daken en muren

Aanvraagformulier voor het verlenen van subsidie voor groene daken en muren Aanvraagformulier voor het verlenen van subsidie voor groene daken en muren In het kader van de subsidieregeling Groene daken en muren Het geheel ingevulde formulier, voorzien van alle benodigde bijlagen,

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieverlening Gevelrenovatiefonds Bedrijventerrein t Plaveen te Huizen

Aanvraagformulier subsidieverlening Gevelrenovatiefonds Bedrijventerrein t Plaveen te Huizen Aanvraagformulier subsidieverlening Gevelrenovatiefonds Bedrijventerrein t Plaveen te Huizen Naam onderneming : Totale kosten ingreep : Aangevraagde subsidiebijdrage : Toelichting Onderstaand treft u een

Nadere informatie

Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen

Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen Wetstechnische informatie : Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie