AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0"

Transcriptie

1 AZL Corporate Compliance POLICY Klokkenluider Policy Versie 1.0 Klokkenluidersbeleid mei

2 INFORMATIEBLAD Gepubliceerd door: AZL Deze Policy geeft uitvoering aan de eisen van, en is afgestemd op, het Klokkenluidersbeleid van de ING Groep van 7 januari Deze Policy is ook goedgekeurd door de ondernemingsraad van AZL op DATUM. Doelgroep: Werknemers en tijdelijk personeel van AZL Goedgekeurd door: Directie van AZL Datum van ingang: 1 mei 2014 Volgende herzieningsdatum: 1 mei 2015 Contactpersoon: Judith Kochen Esmiralda Thieme Klokkenluidersbeleid mei

3 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en werkingssfeer Doelstellingen Werkingssfeer Opdracht Definities Verplichtingen Rechten van Klokkenluiders Verplichtingen voor Klokkenluiders Verplichtingen van AZL Gevolgen van Schendingen Rapportageproces & onderzoeksproces Meldingsproces Vooronderzoek Volledig onderzoek Problemen met betrekking tot directie AZL Administratieve zaken Implementatie en afwijkingen Vrijstelling Vastlegging en bewaring Interne rapportage Klokkenluidersbeleid mei

4 1 Inleiding en werkingssfeer 1.1 Doelstellingen De reputatie en organisatorische integriteit van AZL zijn belangrijke vereisten om met succes werkzaam te kunnen zijn in de financiële dienstverlening. Als AZL niet voldoet aan deze vereisten maakt het inbreuk op de AZL Business Principles en kan dit AZL en haar werknemers blootstellen aan mogelijke aansprakelijkheid op basis van toezichtwetgeving of het strafrecht. Interne melding van (vermoedelijk) crimineel of onethisch gedrag door, of binnen, AZL is van vitaal belang voor het behouden van een gezonde en integere bedrijfsvoering. Werknemers worden aangemoedigd dit soort gedrag te rapporteren via de gebruikelijke rapportagekanalen (dus aan hun direct leidinggevende, de eerst volgende hogere leidinggevende of de vertrouwenspersoon) teneinde een open dialoog te houden. Echter, een werknemer kan het ongeschikt of onprettig vinden een probleem aan te kaarten via de gebruikelijke rapportagekanalen. In dat geval verschaft de Klokkenluider Policy van AZL (hierna te noemen: de Policy ) iedere werknemer de mogelijkheid om een probleem, al dan niet anoniem, te melden buiten de gebruikelijke rapportagekanalen om. AZL garandeert een aantal rechten, inclusief het recht op bescherming tegen Vergeldingsmaatregelen, aan een werknemer die een probleem te goeder trouw meldt, of informatie verschaft, of ervoor zorgt dat informatie wordt verschaft, of die anderszins medewerking verleent aan een onderzoek en die de geheimhouding respecteert. Deze Policy ziet op problemen betreffende feitelijke of vermoedelijke onregelmatigheden of wangedrag binnen AZL, die van algemene, operationele of financiële aard zijn, inclusief maar niet beperkt tot: Financiële administratie, interne boekhoudcontrole of auditzaken; Witwaspraktijken; Marktmisbruik; Misbruik van voorkennis; Schending van geheimhoudingsplicht of privacy; Diefstal; Fraude; en Omkoperij of corruptie. 1.2 Werkingssfeer Uitgesloten van de werkingssfeer van deze Policy zijn klachten waarvoor specifieke procedures zijn vastgesteld, bijvoorbeeld voor bepaalde soorten arbeidsrechtkwesties of persoonlijke grieven van werknemers. Deze Policy geldt als een minimumnorm en de naleving daarvan door alle werknemers is te allen tijde verplicht. 1.3 Opdracht De directie van AZL geeft de afdeling Risk, Compliance & Internal audit de opdracht de ontwikkeling, coördinatie en onderhoud van deze Policy en de daarmee samenhangende minimum standaarden, richtlijnen, procedures en andere verklaringen te borgen en monitoren. Uitsluitend het hoofd P&O en het hoofd Risk, Compliance & Internal audit zijn bevoegd om waar nodig uitleg te geven van de Policy. Klokkenluidersbeleid mei

5 1.4 Definities Anonimiteit/Anoniem Anonimiteit heeft betrekking op de identiteit van de Klokkenluider. Een Klokkenluider is anoniem wanneer zijn/haar identiteit niet bekend is bij werknemers, inclusief bevoegde personen, binnen AZL. Bevoegde Personen Bevoegde Personen zijn personen die strikt noodzakelijk zijn voor de afhandeling en/of het onderzoek van een probleem gemeld door een Klokkenluider. Louter zij, die de informatie strikt nodig hebben, zijn of kunnen bevoegde personen zijn: Hoofd P&O (structureel); Hoofd Risk, Compliance & Internal audit (structureel); Externe adviseurs (bijvoorbeeld advocaten) of onderzoekers (ad hoc). Management kan deel uitmaken van de kring van bevoegde personen maar dit moet per geval worden bepaald door de bevoegde personen waarbij speciaal aandacht moet worden geschonken aan mogelijke belangenconflicten en Geheimhouding. CEO/CFO Een directielid dat uiteindelijk zakelijk verantwoordelijk is op zijn/haar niveau in de organisatie. Geheim(houding) Geheim(houding) heeft betrekking op het niet openbaar maken van bepaalde informatie zoals de identiteit van de Klokkenluider, de inhoud van het probleem alsmede verdere details die betrekking hebben op het probleem en een eventueel onderzoek naar het probleem. Dit omvat ook alle informatie die betrekking heeft op de identiteit van de Klokkenluider. Probleem Een melding van een Klokkenluider over een feitelijke of vermoedelijke onregelmatigheid of misdraging binnen AZL die leidt of kan leiden tot een schending van: AZL Business Principles Bestaande regels binnen AZL en/of Een wet, regeling of code Tenzij een bepaalde procedure is vastgesteld voor bepaalde klachten (bijvoorbeeld voor bepaalde soorten arbeidsrechtkwesties of persoonlijke grieven) in welk geval de desbetreffende procedure gevolgd moet worden. Werknemer Iedere persoon die werkt bij AZL of gedetacheerd is bij AZL. Te Goeder Trouw Een probleem wordt te goeder trouw gemeld als het probleem niet met kwade opzet is gemeld en het probleem gebaseerd is op feiten en/of omstandigheden op grond waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het probleem voldoende onderbouwd is. Volledig Onderzoek Het onderzoek dat volgt op het vooronderzoek dat uitgevoerd is in overeenstemming met de AZL regels. Klokkenluidersbeleid mei

6 Onderzoek Vooronderzoek en/of Volledig Onderzoek. Vooronderzoek Een onderzoek om te bepalen: (i) of het gemelde probleem binnen de werkingssfeer van deze Policy valt; en indien dit het geval is, (ii) of er redelijke feiten en/of omstandigheden zijn die vragen om een volledig onderzoek teneinde het probleem te bevestigen of ongegrond te verklaren. Vergeldingsmaatregelen Vergeldingsmaatregelen omvatten iedere nadelige actie tegen een Klokkenluider als gevolg van het melden van een probleem of iedere schadelijke actie tegen een andere werknemer die informatie verstrekt, die ervoor zorgt dat er informatie wordt verstrekt of die anderszins meewerkt aan een onderzoek. Voorbeelden van dergelijke nadelige acties kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het lastigvallen, bedreigen, ontslaan of degraderen, verminderen van voordelen, overplaatsen naar een andere afdeling binnen de organisatie, wijzigen van arbeidstijden of kantoorlocatie wijzigen of veranderen van verantwoordelijkheden. Klokkenluider Een Werknemer die een probleem meldt in overeenstemming met deze Policy. Klokkenluidersbeleid mei

7 2 Verplichtingen Dit artikel bevat uitleg over de rechten en verplichtingen van de werknemers op grond van deze Policy en wat werknemers kunnen verwachten van de andere direct belanghebbenden wanneer het gaat over een probleem gemeld door een Klokkenluider. 2.1 Rechten van Klokkenluiders Klokkenluiders hebben recht op: Eenvoudig en anoniem melden van een probleem en toegang tot de eerder genoemde bevoegde personen; Geheimhouding van hun identiteit. Goede toegang Als (principieel) uitgangspunt geldt dat potentiële klokkenluiders een probleem melden via de gebruikelijke rapportagekanalen Indien: o de Klokkenluider bang is voor vergeldingsmaatregelen; of o het senior management van een bedrijfsonderdeel is bij het probleem; of o er andere redenen zijn waarom de Klokkenluider het ongeschikt of onprettig vindt om een probleem te melden bij een bevoegd persoon, dan hebben Klokkenluiders het recht een probleem te melden aan iedere op persoonlijke titel gekozen externe adviseur. Anoniem Melden Klokkenluiders worden aangemoedigd om hun identiteit bekend te maken aan de Reporting Officer wanneer ze een probleem melden. Echter, indien de Klokkenluider vindt dat hij/zij een probleem alleen anoniem kan melden of zich daarbij prettiger voelt, dan kan hij/zij het probleem schriftelijk anoniem melden. Geheimhouding identiteit In principe blijft de identiteit van een Klokkenluider die een probleem niet anoniem heeft gemeld alleen bekend bij het hoofd P&O en hoofd risk, compliance & internal audit, die de melding van het probleem heeft ontvangen. De identiteit van de Klokkenluider wordt niet aan anderen bekendgemaakt, tenzij: i. het strikt noodzakelijk is dat een of meerdere bevoegde personen hiervan op de hoogte gebracht worden; ii. AZL wettelijk verplicht is de identiteit van de Klokkenluider bekend te maken; en/of iii. het bekend maken van deze informatie nodig is indien en wanneer AZL besluit om het probleem aan de desbetreffende toezichthoudende of strafrechtelijke autoriteiten te melden. Klokkenluidersbeleid maart

8 Geen recht op Immuniteit Klokkenluiders die een probleem hebben gemeld dat (mede) verband houdt met hun eigen gedrag zullen niet automatisch immuniteit genieten met betrekking tot een Onderzoek, disciplinaire maatregelen, strafrechtelijke vervolging en/of civielrechtelijke aansprakelijkheid. Dit geldt ook voor iedere andere werknemer die informatie verschaft, of die ervoor zorgt dat er informatie wordt verschaft, of die anderszins meewerkt aan een onderzoek. Klokkenluidersbeleid maart

9 2.2 Verplichtingen voor Klokkenluiders Klokkenluiders moeten: Overwegen om de gebruikelijke rapportagekanalen te gebruiken, alvorens een probleem te melden op grond van deze Policy; Een probleem te goeder trouw melden; Alle relevante informatie verschaffen; Voor de hoofden P&O en risk, compliance & internal audit beschikbaar zijn voor onderzoek; Geheimhouding respecteren Rapportagekanalen Werknemers worden aangemoedigd alle problemen te rapporteren via de gebruikelijke rapportagekanalen (dus aan hun direct leidinggevende, de eerst volgende hogere leidinggevende of de vertrouwenspersoon) teneinde een open dialoog te houden. Indien een werknemer het ongeschikt of onprettig vindt een probleem te melden via de gebruikelijke rapportagekanalen, wordt de werknemer aangemoedigd om het probleem te melden bij het hoofd P&O en hoofd risk, compliance & internal audit. Het verschaffen van informatie/beschikbaarheid Klokkenluiders wordt verzocht alle informatie die voorhanden is en alle details die aan hen bekend zijn over de gebeurtenis(sen) die ten grondslag liggen aan het probleem te verschaffen, waaronder: o de datum van de gebeurtenis(sen); o de aard van de gebeurtenis(sen); o de naam/namen van de persoon/personen die betrokken is/zijn bij de gebeurtenissen; o (mogelijke) getuigen van de gebeurtenis(sen); o bewijs van de gebeurtenis/gebeurtenissen, bijvoorbeeld documenten, s of gespreksopnamen. Klokkenluiders dienen te voldoen aan ieder redelijk verzoek tot verduidelijking van de feiten en/of omstandigheden, tot het verschaffen van (aanvullende) informatie en tot het verlenen van medewerking aan een Onderzoek. Een gebrek aan informatie kan reden zijn om te beslissen geen Onderzoek uit te voeren en/of te concluderen dat er geen feitelijke grondslag bestaat voor het probleem. Geheimhouding respecteren Een Klokkenluider of een werknemer die informatie verschaft, die ervoor zorgt dat informatie wordt verschaft of die anderszins zijn/haar medewerking verleent aan een onderzoek mag de details van het gemelde probleem of een daarmee samenhangend onderzoek met niemand anders bespreken dan met het hoofd P&O en hoofd risk, compliance & internal audit.. Klokkenluidersbeleid maart

10 2.3 Verplichtingen van AZL AZL moet: Iedere potentiële Klokkenluider goede toegang bieden om (anoniem) te melden; Een Klokkenluider, of een Werknemer die informatie verschaft of die ervoor zorgt dat informatie wordt verschaft of die anderszins zijn/haar medewerking verleent aan een Onderzoek, beschermen tegen vergeldingsmaatregelen; De Geheimhouding van de identiteit van de Klokkenluider en de Geheimhouding van de details van het probleem respecteren en beschermen. Anonimiteit Indien een Klokkenluider ervoor gekozen heeft een probleem anoniem te melden, is het werknemers, inclusief de leden van de directie en reporting officers, niet toegestaan om de identiteit van de klokkenluider te achterhalen. Vergeldingsmaatregelen De CEO en/of CFO dienen ervoor te zorgen dat een Klokkenluider, of een werknemer die informatie verschaft of die ervoor zorgt dat informatie wordt verschaft of die anderszins medewerking verleent aan een Onderzoek, beschermd wordt tegen Vergeldingsmaatregelen door: Vergeldingsmaatregelen strikt te verbieden. Vergeldingsmaatregelen zijn ook verboden indien uit een Onderzoek blijkt dat het gemelde probleem, alhoewel niet gefundeerd, Te Goeder Trouw gemeld werd; Zijn/haar personeel te informeren over deze specifieke verboden; en Iedere Werknemer die vergeldingsmaatregelen neemt of probeert te nemen tegen een Klokkenluider of tegen een Werknemer die informatie verschaft, of die ervoor zorgt dat er informatie verschaft wordt of die anderszins zijn/haar medewerking verleent aan een Onderzoek, te onderwerpen aan disciplinaire, civielrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen. Een ieder die vermoedt slachtoffer te zijn geweest van Vergeldingsmaatregelen of die feitelijk slachtoffer is geweest van vergeldingsmaatregelen door overtreding van deze Policy, dient dit onmiddellijk te melden bij de hoofden P&O en risk, compliance & internal audit. Geheimhouding Alle bevoegde personen dienen de identiteit van de Klokkenluider en verdere details van het probleem, evenals verdere details over een Onderzoek, te beschermen door informatie alleen te delen met andere Bevoegde Personen en dit alleen voor zover deze personen de informatie strikt nodig hebben. Een uitzondering op het principe van Geheimhouding bestaat wanneer AZL op grond van toepasselijke wet- of regelgeving verplicht is een derde partij, die daartoe wettelijk is aangewezen, te voorzien van informatie met betrekking tot een probleem dat is gemeld door een Klokkenluider, inclusief de identiteit van de Klokkenluider en/of de identiteit van de beschuldigde persoon/personen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien AZL moet voldoen aan een rechterlijk bevel, of moet voldoen aan informatieverzoeken van, of meldingsplichten aan, overheidsinstanties zoals toezichthouders, de politie, het Openbaar Ministerie of ombudsmannen. Een andere uitzondering op het principe van Klokkenluidersbeleid maart

11 Geheimhouding bestaat daar waar openbaarmaking van dergelijke informatie noodzakelijk is wanneer AZL besluit om van het probleem melding te maken aan de desbetreffende toezichthoudende of strafrechtelijke autoriteiten. Klokkenluidersbeleid maart

12 2.4 Gevolgen van Schendingen Een ieder die deze Policy schendt, kan hierdoor persoonlijke gevolgen ondervinden. In het bijzonder: Werknemers, inclusief de leden van het (senior) management en bevoegde personen, die inbreuk maken op bepalingen uit deze Policy, kunnen onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen, strafrechtelijke vervolging en/of civielrechtelijke aansprakelijkheid. Een Klokkenluider die niet te goeder trouw handelde bij het melden van een vermeend probleem op basis van deze Policy, of die de bepalingen van deze Policy met betrekking tot Geheimhouding niet respecteert, kan: o o de rechten en bescherming geboden op grond van deze Policy verliezen; onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen, strafrechtelijke vervolging en/of civielrechtelijke aansprakelijkheid. Klokkenluidersbeleid maart

13 3 Rapportageproces & onderzoeksproces 3.1 Meldingsproces De bevoegde persoon dient, voor zover mogelijk, de ontvangst van de melding van het probleem te bevestigen aan de Klokkenluider. De bevoegde persoon dient, voor zover mogelijk, de Klokkenluider te informeren of het probleem valt onder de werkingssfeer van deze Policy en, indien dit het geval is, de Klokkenluider te informeren over zijn/haar rechten, verplichtingen, bescherming en de vervolgstappen. De bevoegde persoon dient de CEO/CFO te informeren over de ontvangst van een melding van een probleem zonder daarbij de identiteit van de Klokkenluider prijs te geven. Indien de CEO en/of CFO het onderwerp is van het gemelde probleem, dient de Raad van Commissarissen (voorzitter) geïnformeerd te worden. De Klokkenluider mag de bevoegde persoon regelmatig vragen naar de voortgang van het Onderzoek (algemene status update), maar niet naar de details van het Onderzoek zelf. 3.2 Vooronderzoek Indien het gemelde probleem onder de werkingssfeer van deze Policy valt moet de bevoegd persoon een vooronderzoek instellen. Werknemers, inclusief leden van het (senior) hoger management, zijn verplicht daaraan mee te werken. Het vooronderzoek dient in principe binnen 2 maanden na ontvangst van het gemelde probleem afgerond te zijn. De bevoegd persoon moet de CEO/CFO informeren over de resultaten van het vooronderzoek. 3.3 Volledig onderzoek Indien er redelijke feiten en/of omstandigheden zijn gevonden tijdens het vooronderzoek waaruit geconcludeerd kan worden dat het gemelde probleem voldoende onderbouwd is, adviseert de bevoegd persoon de CEO/CFO om een volledig onderzoek uit te voeren. Indien de CEO en/of de CFO het advies van de reporting officer om een volledig onderzoek te verzoeken niet opvolgen kan de reporting officer zich wenden tot de ING Group (reporting officer). Het volledig onderzoek wordt uitgevoerd door een externe partij hiertoe aangewezen. 3.4 Problemen met betrekking tot leden van de directie van AZL Indien een probleem betrekking heeft op een lid van de directie dient de bevoegd persoon bij wie het probleem gemeld is de zaak te rapporteren aan de Raad van Commissarissen (voorzitter). Klokkenluidersbeleid maart

14 4 Administratieve zaken 4.1 Implementatie & afwijkingen van de Policy De CEO en CFO zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de ten uitvoerlegging van de principes van deze Policy en de bepalingen in de relevante procedures. Daar waar de wet- en regelgeving strengere regels stelt dan die in deze Policy zijn opgenomen, gelden de strengere regels. Eventuele afwijkingen van deze Policy gebaseerd op toepasselijke wet- en regelgeving dienen in de geldende procedures te worden opgenomen. Alleen afwijkingen van deze Policy vanwege toepasselijke wet- en regelgeving zijn toegestaan. 4.2 Vrijstelling Er kan geen vrijstelling worden verleend van de principes of bepalingen van deze Policy. 4.3 Vastlegging en bewaring AZL dient een administratie bij te houden van alle activiteiten, rapporten en ontvangen informatie op grond van deze Policy. Deze administratie kan onder andere rapporten over het eerste contact, afschriften van vergaderingen en mondelinge gesprekken over het (vermeende) probleem en alle feiten van een Onderzoek bevatten. Iedere administratie met betrekking tot Klokkenluiders dient minimaal als Geheim aangemerkt en behandeld te worden, in overeenstemming met het van toepassing zijnde beleid en normen van AZL inzake informatiebeveiliging. Iedere administratie met betrekking tot Klokkenluiders dient bewaard en verwijderd te worden in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede het AZL beleid. 4.4 Interne rapportage De bevoegde personen dienen de status van de door de Klokkenluiders gemelde problemen ieder kwartaal te rapporteren aan de CEO/CFO, zonder daarbij de identiteit van de klokkenluiders prijs te geven. De bevoegde personen rapporteren eveneens periodiek (minimaal één keer per jaar) aan de Ondernemingsraad van AZL. Klokkenluidersbeleid maart

KLOKKENLUIDER POLICY VAN ING GROEP

KLOKKENLUIDER POLICY VAN ING GROEP KLOKKENLUIDER POLICY VAN ING GROEP Belangrijkste risicogebied: gedragsgerelateerde persoonlijke integriteit 1 INFORMATIEBLAD DOELGROEP: Werknemers van ING Groep N.V. (hierna te noemen: 'ING Groep'), inclusief

Nadere informatie

Regeling Klokkenluiden

Regeling Klokkenluiden Regeling Klokkenluiden Doelgroep Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van Van Lanschot. Gepubliceerd door Compliance Vervangt Beleid d.d. 1 april 2015 Instemming verleend door De ondernemingsraad

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Inwerkingtreding De klokkenluidersregeling is op 18 mei 2016 vastgesteld in de vergadering van de RvC en treedt per 18 mei 2016 in werking. Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Pagina 1 van 6 Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor interne en externe meldingen van (potentiële)

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling 2015

Klokkenluidersregeling 2015 Klokkenluidersregeling 2015 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand voor werknemers (en andere belanghebbenden) van Alliander N.V. ( de vennootschap ) en haar dochterondernemingen

Nadere informatie

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen Regeling Incidenten Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail N.V.

Nadere informatie

INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER. Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis

INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER. Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis INCIDENTPROCEDURE KLOKKENLUIDER Proces voor het melden van het vermoeden van een incident op anonieme basis Versie: 2.0 Datum vaststelling: 18 juli 2017 INHOUDSOPGAVE 1 INCIDENT PROCEDURE KLOKKENLUIDER...

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden Dit document beschrijft het beleid dat DSM geformuleerd heeft om medewerkers te ondersteunen die aandacht vragen voor

Nadere informatie

Speak up Interne meldingsprocedure

Speak up Interne meldingsprocedure Speak up Interne meldingsprocedure Interne meldingsprocedure bij BAM 1 In deze leidraad: 1 Definities / 3 2 Vermoeden van een misstand / 4 3 Meldingsprocedure / 4 4 Toekenning van verantwoordelijkheden

Nadere informatie

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND ("KLOKKENLUIDERSREGELING") ACCELL GROUP N.V.

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND (KLOKKENLUIDERSREGELING) ACCELL GROUP N.V. REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND ("KLOKKENLUIDERSREGELING") ACCELL GROUP N.V. Deze regeling is vastgesteld door de raad van bestuur van Accell Group N.V. op 20 februari 2017

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Heijmans. Meldprocedure integriteit en misstanden. Pagina 1 van 6

Heijmans. Meldprocedure integriteit en misstanden. Pagina 1 van 6 Heijmans Meldprocedure integriteit en misstanden Pagina 1 van 6 1. Algemeen Deze Heijmans Meldprocedure integriteit en misstanden, die door de Raad van Bestuur is goedgekeurd, biedt iedere Heijmans medewerker

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. Incidenten- en Klokkenluidersregeling

Stichting Metro Pensioenfonds. Incidenten- en Klokkenluidersregeling Stichting Metro Pensioenfonds Incidenten- en Klokkenluidersregeling Onderdeel van het Integriteitsbeleid Versie maart 2017 Vorige versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 december 2015 Stichting

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Thús Wonen

Klokkenluidersregeling Thús Wonen Klokkenluidersregeling Thús Wonen Voorwoord Thús Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

PostNL groepsprocedure

PostNL groepsprocedure 1 juli 2016 PostNL N.V. PostNL groepsprocedure inzake klokkenluiden Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel Versie 2.0 PostNL groepsprocedure inzake klokkenluiden Dit document is een vertaling

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERS- REGELING

KLOKKENLUIDERS- REGELING KLOKKENLUIDERS- REGELING Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht juni 2008 Pagina 1 van 7 Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht Inleiding Woningstichting Woensdrecht wil in al haar

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Artikel 1 Inleiding Wst Vooruitgang vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Publicatiedatum: februari 2007 (redactioneel bijgewerkt december 2016)

Klokkenluidersregeling. Publicatiedatum: februari 2007 (redactioneel bijgewerkt december 2016) Klokkenluidersregeling Publicatiedatum: februari 2007 (redactioneel bijgewerkt december 2016) Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Inleiding In de Governancecode voor Woningcorporaties is gesteld dat de directeur-bestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben

Nadere informatie

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit.

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit. KLOKKENLUIDERSBELEID Reglement voor het omgaan met een vermoeden van een misstand Introductie De ForFarmers gedragscode (Code of Conduct) bevat richtlijnen en principes voor het dagelijks handelen. Het

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Eureko: Raad van Bestuur: De medewerker: Externe Vertrouwenspersoon: Interne Vertrouwenspersoon: Vertrouwenscommissie:

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP (Bijlage van Eureko Achmea Incidentenbeleid)

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP (Bijlage van Eureko Achmea Incidentenbeleid) KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP (Bijlage van Eureko Achmea Incidentenbeleid) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Eureko: Raad van Bestuur: De medewerker: Externe Vertrouwenspersoon:

Nadere informatie

ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie

ZO DOEN WE DAT BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie KLOKKENLUIDEN BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie AANLEIDING Deze regeling biedt iedere medewerker van WoonGenoot

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Interne regeling met betrekking tot klachten en vermoedens van een misstand Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: - De Jong Koster: De Jong Koster Accountants

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Woontij, versie 1.2, 8 februari 2011 1 Woontij vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING ROTTERDAMS MONTESSORI LYCEUM

KLOKKENLUIDERSREGELING ROTTERDAMS MONTESSORI LYCEUM KLOKKENLUIDERSREGELING ROTTERDAMS MONTESSORI LYCEUM Regeling voor het melden van het vermoeden van een misstand ("klokkenluidersregeling") bij het Rotterdams Montessori Lyceum ("RML") 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Pensioenfonds Legal & General Eigenaar regeling: Bestuur Auteur: A.H.M. Dasselaar /Compliance Officer 1 Documenthistorie Versie Status Datum Omschrijving 0.1 concept 01-08-2016

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling de Alliantie

Klokkenluidersregeling de Alliantie Pagina : 1/7 Klokkenluidersregeling de Alliantie Regeling procedure betreffende het omgaan met een vermoeden of aanwijzing van een misstand Inleiding De Alliantie wil in al haar activiteiten hoge normen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Auteur: Compliance Versie: Definitief (6 december 2016) Algemeen Vektis legt de lat hoog waar het gaat om integer, open en fatsoenlijk handelen (binnen de wet en de eigen gedragscode)

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Area

Klokkenluidersregeling Area Area Juli 2015 Klokkenluidersregeling Inleiding In de Governancecode Woningcorporaties van Aedes is in artikel II.1.6 gesteld dat de directeur-bestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar voor

Nadere informatie

2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd.

2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd. INCIDENTENREGELING Artikel 1. Definities 1. Bestuur: het bestuur van het fonds. 2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd. 3. Fonds: Stichting

Nadere informatie

MELDPROCEDURE SPEAK UP

MELDPROCEDURE SPEAK UP MELDPROCEDURE SPEAK UP KPN hecht grote waarde aan eerlijkheid, transparantie en integriteit. We werken continu aan een klimaat waarin iedereen zich vrij voelt om ongewenst gedrag te melden. Ongewenst gedrag

Nadere informatie

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand)

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting

Nadere informatie

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in deze incidentenregeling worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Inleiding Ymere vindt openheid, fatsoen en integer handelen erg belangrijk. Ymere wil dat medewerkers bij hun handelen hoge normen hanteren op dit gebied. Dit

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Incidentenregeling

Fondsdocumenten SNPF. Incidentenregeling Fondsdocumenten SNPF Incidentenregeling Incidentenregeling Artikel 1. Definities a. bestuur: het bestuur van het fonds; b. compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance

Nadere informatie

Governance handboek. Klokkenluidersregeling Havensteder

Governance handboek. Klokkenluidersregeling Havensteder Governance handboek Klokkenluidersregeling Havensteder Havensteder vindt het belangrijk dat haar medewerkers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van (eventuele vermoedens van) misstanden

Nadere informatie

Klachtenregeling. Klachtenregeling FSV Accountants + Adviseurs pagina 1 van 5

Klachtenregeling. Klachtenregeling FSV Accountants + Adviseurs pagina 1 van 5 Klachtenregeling Inleiding Tevreden cliënten en relaties zijn zeer belangrijk voor FSV Accountants + Adviseurs. Als u niet tevreden bent met onze dienstverlening, dan zijn wij dus niet tevreden. Wij willen

Nadere informatie

Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP)

Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP) Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP) Inleiding Deze incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een incident

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Meldingsregeling overtredingen of misstanden Group Compliance Document informatie Titel Klokkenluidersregeling Auteur Group Compliance Versie 2.0 Datum 1 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Doel

Nadere informatie

Klachtenregeling. Regeling met betrekking tot externe klachten. - Bestuur: Het bestuur van Van der Zwet Accountants en Adviseurs;

Klachtenregeling. Regeling met betrekking tot externe klachten. - Bestuur: Het bestuur van Van der Zwet Accountants en Adviseurs; Klachtenregeling Regeling met betrekking tot externe klachten Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: - Bestuur: Het bestuur van Van der Zwet Accountants en Adviseurs; - Klachtenfunctionaris:

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING. Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand

KLOKKENLUIDERREGELING. Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand KLOKKENLUIDERREGELING Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand Klokkenluiderregeling Centrada acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Juli 2013 Klokkenluidersregeling Poort6 Inleiding Poort6 hecht er veel waarde aan dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen maken van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud 7 Klachtenregeling Inhoud 1. Doelstellingen en uitgangspunten 2. Contactpersonen 3. Klachtenprocedure 4. Evaluatie klachtenafhandeling 5. Geheimhouding 6. Privacy en rechtbescherming 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Dutch Shipping Defence N.V. Klokkenluidersregeling

Dutch Shipping Defence N.V. Klokkenluidersregeling Dutch Shipping Defence N.V. Klokkenluidersregeling colofon Titel Dutch Shipping Defence N.V. Klokkenluidersregeling Versie 1.0 Ingangsdatum 17 november 2015 Geldig tot 17 november 2016 Samengesteld door

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Bergen op Zoom, november 2007 Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant - pagina 1 Wonen West Brabant vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige

Nadere informatie

Regeling melden (vermoedens) van misstanden

Regeling melden (vermoedens) van misstanden Regeling melden (vermoedens) van misstanden 1. Doel van de regeling en toepassingsgebied 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan waarop een medewerker (vermoedens van) een misstand kan melden. Cosun moedigt

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: werknemer: de persoon die werkt of heeft gewerkt voor de Veiligheidsregio Utrecht zoals bedoeld in

Nadere informatie

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV 1. Basisprincipes KBC Asset Management NV verwacht dat haar medewerkers de voorwaarden van hun arbeidscontracten te goeder trouw

Nadere informatie

DE INTERNE MELDPROCEDURE HEEMWONEN

DE INTERNE MELDPROCEDURE HEEMWONEN DE INTERNE MELDPROCEDURE HEEMWONEN 1. REIKWIJDTE & DOEL 1.1 Deze interne meldprocedure beschrijft de wijze waarop meldingen van mogelijk frauduleus, onethisch of onwettig gedrag kunnen worden gedaan en

Nadere informatie

Klachtenregeling. Inleiding. Heeft u een klacht? Vervolg. Vertrouwelijk

Klachtenregeling. Inleiding. Heeft u een klacht? Vervolg. Vertrouwelijk Klachtenregeling Inleiding Tevreden cliënten en relaties zijn zeer belangrijk voor De Jong Koster. Als u niet tevreden bent met onze dienstverlening, dan zijn wij dus niet tevreden. Wij willen dan ook

Nadere informatie

Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring

Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring Geldig met ingang van januari 2017 Waarom hebben we deze Verklaring? Wij moedigen Medewerkers actief aan om redenen tot bezorgdheid

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting Standvast Wonen Klokkenluidersregeling Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 18 september 2014 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen d.d. 26 september 2014 Henri van Hees Controller d.d.

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Stichting Wonen Wierden Enter.

Klokkenluiderregeling. Stichting Wonen Wierden Enter. Klokkenluiderregeling Stichting Wonen Wierden Enter Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: De werknemer: Degene die in dienstverband, of anderszins gedurende langere periode, werkzaam

Nadere informatie

klokkenluidersregeling

klokkenluidersregeling klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Woonvisie 1 Inleiding Woonvisie wil in al zijn activiteiten hoge normen naleven ten aanzien van openheid, fatsoen en integriteit. Om deze normen te handhaven

Nadere informatie

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Kennemer Wonen Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1.

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1. Voorbeeld Regeling melden vermoeden misstand (Interne klokkenluidersregeling [naam gemeente/organisatie]) BIJLAGE BIJ ECWGO/U201601078 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie]

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014)

Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014) Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014) Domesta is een maatschappelijk ondernemer en heeft als corporatie de verantwoordelijkheid over vastgoed en (financiële) middelen

Nadere informatie

Meldingsregeling vermoeden misstanden Ymere

Meldingsregeling vermoeden misstanden Ymere Meldingsregeling vermoeden misstanden Ymere oktober 2017 Doel regeling Ymere wil in al haar activiteiten een goede norm stellen ten aanzien van openheid, fatsoen en integriteit. Om deze normen te handhaven

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Versie: 2016.01 Vastgesteld door bestuur: 16 november 2016 Goedgekeurd door RvT: 22 november 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1. Doel... 2 2. Klokkenluidersregeling... 3 2.1.

Nadere informatie

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling InterUM BV; gelet op het belang dat InterUM BV hecht aan het voeren van een deugdelijk

Nadere informatie

FOR INTERNAL USE ONLY. Incidentenregeling

FOR INTERNAL USE ONLY. Incidentenregeling Incidentenregeling Uitgave 1 juli 2015 2015-002042 -2- Incidentenregeling van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Voorliggende Incidentenregeling beschrijft de wijze waarop het Pensioenfonds acteert

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER. 1 januari 2010

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER. 1 januari 2010 KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER 1 januari 2010 Herzien februari 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur d.d. 28 januari 2014 Instemming OR d.d. 21 januari 2014 Goedgekeurd door de Raad van commissarissen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling SmitsVandenBroek

Klokkenluidersregeling SmitsVandenBroek Klokkenluidersregeling SmitsVandenBroek 1. Algemeen SmitsVandenBroek vindt een goede klachtenregeling belangrijk. Daarom is het van belang dat medewerkers en personen van buiten onze organisatie vermeende

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Velserbroek, 12 december 2016 Colofon In opdracht van: Het bestuur Pré Wonen Auteurs: Martin West Pré Wonen Postbus 2008 2002 CA Haarlem 1.1. Inleiding Pré Wonen acht het van belang

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V.

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, met instemming van de Ondernemingsraad van High Five Health

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Procedure. Versie 3.3

Procedure. Versie 3.3 ROC MN Klokkenluiderregeling Toelichting op de regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand. Alleen het officiële reglement is rechtsgeldig. Vooraf Voor ondernemingen en instellingen zijn

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KAS BANK

Stichting Pensioenfonds KAS BANK Stichting Pensioenfonds KAS BANK Incidentenregeling Januari 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Regelgeving... 2 Samenhang interne regelingen... 2 Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Melden incidenten...

Nadere informatie

Incidenten- regeling

Incidenten- regeling Incidentenregeling Uitgave januari 2015 Incidentenregeling (januari 2015) Voorliggende Incidentenregeling beschrijft de wijze waarop het Pensioenfonds acteert in geval van melding van een (dreigend) Incident.

Nadere informatie

Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016

Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016 CVDR Officiële uitgave van Metropoolregio Eindhoven. Nr. CVDR425614_1 28 juni 2017 Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016 Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, besluit;

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen

Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen 1.1 Inleiding Bij Stichting MeerWonen geldt een zogenaamde klokkenluidersregeling die de procedure inhoudt op welke wijze een medewerker (een vermoeden van) een

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Inleiding Velison Wonen acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van ernstige misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG

Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG Inleiding PSW heeft een klokkenluidersregeling. Doel is een zorgvuldige afhandeling van meldingen van redelijke vermoedens van misstanden binnen de

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Preambule De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Signum biedt een beschrijving

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand voor LEKSTEDEwonen

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand voor LEKSTEDEwonen Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand voor LEKSTEDEwonen Algemene toelichting Medewerkers - inclusief leidinggevenden - zijn degenen die soms merken dat er

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Klokkenluidersregeling Versie 1 december 2016 NB met het verschijnen van een nieuwe klokkenluidersregeling komt de vorige te vervallen. Wil

Nadere informatie

Speak Up procedure is beschikbaar in verschillende talen.

Speak Up procedure is beschikbaar in verschillende talen. Speak Up procedure Speak Up procedure is beschikbaar in verschillende talen. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort The Netherlands T +31 33 713 3333 www.frieslandcampina.com

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Lunet zorg

Klokkenluidersregeling Lunet zorg Klokkenluidersregeling Lunet zorg Versie 20 december 2016, vastgesteld Raad van Bestuur Lunet zorg Eindhoven 1/7 Inleiding De klokkenluidersregeling biedt medewerkers de mogelijkheid om vermoedens van

Nadere informatie

Procedurerichtlij nen voor informanten

Procedurerichtlij nen voor informanten Procedurerichtlij nen voor informanten De bijgevoegde procedurerichtlijnen voor informanten die door elke bestuurder, directeur en werknemer van BARNES Group Holland B.V., zakendoend met de naam KENT,

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Incidentenregeling 2014

Stichting Pensioenfonds ANWB. Incidentenregeling 2014 Stichting Pensioenfonds ANWB Incidentenregeling 2014 Documentbeheer en goedkeuring Versiebeheer Versie Auteur Datum Revisie 0.1 T. Barlage 18 06 2014 Karst van der Meulen (27 06 2014) 0.2 T. Barlage 02

Nadere informatie

TiU-Klokkenluidersregeling

TiU-Klokkenluidersregeling TiU-Klokkenluidersregeling Het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg vindt het wenselijk om in het kader van goed bestuur en een integere en transparante organisatie een heldere procedure

Nadere informatie