Rapport van het hertoetsbezoek aan de Bopz-afdeling van Woon- en Zorgcentrum Avond licht te Herwijnen op 16 april 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport van het hertoetsbezoek aan de Bopz-afdeling van Woon- en Zorgcentrum Avond licht te Herwijnen op 16 april 2015"

Transcriptie

1 Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport van het hertoetsbezoek aan de Bopz-afdeling van Woon- en Zorgcentrum Avond licht te Herwijnen Utrecht Juli 2015 V

2 1.5 Beschrijving locatie 4 1 Inleiding Aanleiding en belang Methode Toetsingskader Doelstelling 3 Inhoud Bijlage 2 Overzicht wet- en regelgeving, veldnormen, circulaires en rapporten 18 Bijlage 1 Geraadpieegde documenten 17 4 Resultaten inspectiebezoek Overige bevindingen Cliëntdossier Vrijheidsbeperking Medicatieveiligheid Sturen op kwaliteit en veiligheid Deskundigheid en inzet personeel Resultaatsverslag Vervolgacties inspectie Door de zorgaanbieder te treffen maatregelen Conclusie Overzicht van de resultaten eerdere bezoek Resultaten bezoek 2 oktober 2014 nog onvoldoende Resultaten hertoetsbezoek 16 april 2015, verbeteringen zichtbaar 6 Rapport van het hertoetsbezoek aan de Bopz-afdeling van Woon- en Zorgcentrum Avondlicht te Herwijnen 2 Conclusies 5 3 Handhaving 8 Pagina 2 van 18

3 Sturen Deskundigheid Rapport van het hertoetsbezoek aan de Bopz-afdeling van Woon- en Zorgcentrum Avondlicht te Herwijnen Inleiding Op 2 oktober 2014 bracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een onaangekondigd bezoek aan de Bopz-afdeling van Woon- en Zorgcentrum Avondlicht te Herwijnen (hierna: Avondlicht) en constateerde dat een aantal normen niet nageleefd werd. Op 16 april 2015 heeft de inspectie deze normen opnieuw beoordeeld. De normen waaraan Avondlicht wel voldeed tijdens het eerste bezoek, zijn niet opnieuw beoordeeld. De rapportage van het eerdere bezoek kan niet los worden gezien van de rapportage van het hertoetsbezoek. Het bezoek van 16 april 2015 was een aangekondigd bezoek omdat de inspectie wilde spreken met de verantwoordelijke arts van de Bopz-afdeling en de bestuurder van samenwerkingspartner Stichting Zorgcentra Rivierenland (hierna: SZR). Tijdens dit bezoek heeft de inspectie onaangekondigd een aantal dossiers bekeken van cliënten in het verzorgingshuis met een ZZP 5. In dit rapport wordt eerst het kader uiteengezet waarin de inspectie het bezoek bracht. Achtereenvolgens worden in de volgende hoofdstukken beschreven de conclusie, de handhaving (met daarin de te nemen maatregelen) en de resultaten. 1.1 Aanleiding en belang De inspectie heeft als doel de risico s op gezondheidsschade bij cliënten te beperken door naleving te bevorderen van wet- en regelgeving, (beroeps) normen, richtlijnen en standaarden bij ondertoezichtstaanden. De inspectie kiest daarbij prioriteiten op basis van mogelijke risico s op gezondheidsschade voor de cliënt. Hierbij gaat etra aandacht uit naar kwetsbare groepen. In dit kader verricht de inspectie binnen de langdurige zorg een groot aantal aangekondigde en onaangekondigde bezoeken. V66r 1 juli 2014 viel de Bopz-aangemerkte afdeling onder de verantwoordelijkheid van een andere zorgaanbieder. Na verschillende inspectiebezoeken werd telkens niet voldaan aan de normen. Onderlinge samenwerkingsproblemen waren een belangrijke oorzaak van de problematiek. Vanaf 1juli 2014 had Avondlicht zelf de verantwoordelijkheid voor de unit en ging daarom een samenwerkingsverband aan met SZR. Voor de unit werd een nieuwe Bopz-aanmerking aangevraagd. Het eerste bezoek aan de unit na de overdracht was op 2 oktober Op 26 maart 2015 ontving de inspectie ontving naar aanleiding van het bezoek op 2 oktober 2014 een resultaatsverslag waarin per norm was aangegeven: - Of binnen de gestelde termijn aan de norm is voldaan. - De aanpak en verbeteracties waarmee is bereikt dat aan de norm is voldaan. - De wijze waarop is gemeten dat aan de norm is voldaan. 1.2 Doelstelling Doel van het hertoetsbezoek aan Avondlicht was te beoordelen in hoeverre Avondlicht na de verbeteracties voldoet aan relevante wet- en regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden die risico s op gezondheidsschade voor de cliënt beperken. 1.3 Methode De inspectie gebruikte een bezoekinstrument waarin de te toetsen onderwerpen en de normen zijn vastgelegd. De volgende onderwerpen zijn opnieuw getoetst: op kwaliteit en veiligheid. Cliëntdossier. en inzet personeel. Pagina 3 van 18

4 management(team), de raad van bestuur van Stichting Zorgcentra richtlijnen en standaarden (zie volgende paragraaf). Medicatieveiligheid. Vrijheidsbeperking. De normen zijn gebaseerd op relevante Wet- en regelgeving, (beroeps)normen, Om tot een oordeel te komen heeft de inspectie: Gesprekken gevoerd met uitvoerend medewerkers en het hier wordt op geanticipeerd in de nieuwbouwplannen. belangrijke functie in het dorp omdat zij het enige woon- en zorgcentrum is en cliënten wonen allemaal op de begane grond van het verzorgingshuis. De ervaren beschikt over twee huiskamers voor de cliënten. Op deze afdeling worden geen cliënten opgenomen met een RM of 135. verwachting zal de groep cliënten met een Bopz-indicatie de komende jaren groeien, 1juli 2014 zelf verantwoordelijk voor de Bopz-afdeling. Avondlicht vervult een bewoners uit Herwijnen graag in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen. dienst bij Avondlicht. De medische eindverantwoordelijkheid ligt bij de Bopz-arts van begane grond is in ontwikkeling. De bouwplannen zijn in concept gereed. Naar teamleider die eerder gedetacheerd was vanuit SZR is per 1 april 2015 in vaste 1.5 Beschrijving locatie bijlage 2). de daarvan afgeleide veldnormen van de koepelorganisatie en 1.4 Toetsingskader brancheverenigingen en aan zorgvuldigheidsnormen van de inspectie zelf (zie Rivierenland en de directeur van Avondlicht. Rapport van het hertoetsbezoek aan de Bopz-afdehng van Woon- en Zorgcentrum Avondlicht te Herwijnen op 16 apnl 2015 De Cliëntdossiers Documenten Een ingezien. ingezien, genoemd in bijlage 1. verantwoordelijk arts van de afdeling en de teamleider rondgang gemaakt door de locatie. De normen die de inspectie toetste zijn gebaseerd op de wet- en regelgeving en Avondlicht is een woonzorgcentrum in het centrum van Herwijnen en is sinds Met SZR is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor de vijftien cliënten die op de Bopz-afdeling verblijven en voor zes somatische behandelplaatsen. Deze zes SZR. Deze specialist ouderengeneeskundige (SOG) is sinds januari 2015 in Avondlicht werkzaam. De paramedische zorg wordt ook door SZR verleend De Bopz-afdeling is gevestigd op de eerste etage van het verzorgingshuis en Het voornemen van Avondlicht om voor deze groep nieuwbouw te realiseren op de Pagina 4 van 18

5 Rapport van het hertoetsbezoek aan de Bopz-afdeling van Woon- en Zorgcentrum Avondlicht te Herwijnen 2 Conclusies Dit hoofdstuk start met een schematisch overzicht van de bevindingen van het eerdere bezoek. Daarna volgt een paragraaf met een terugblik op het eerdere bezoek en een paragraaf over het huidige bezoek. In de afsluitende paragraaf geeft de inspectie haar conclusie. 2.1 Overzicht van de resultaten eerdere bezoek Figuur 1.Overzhtresuftaten inspectiebezoek 2 oktober 2014 Voldoet Sturen op kwaliteit en veiligheid: 6 normen Thema s Voldoet niet Oordeel n.v.t. Niet beoordeeld Cliëntdossier: 9 normen Deskundigheid en inzet van personeel: 11 normen Medicatieveiligheid: 10 normen Vrijheidsbeperking: 11 normen Aantal normen Figuur 2. Overcht resultaten hertoetsbezoek 16 april2015 Voldoet Sturen op kwaliteit en veiligheid: 6 normen Thema s Voldoet niet BOordeel n.v.t. Niet beoordeeld Cliëntdossier: 9 normen 1 1 ( 7 Deskundigheid en inzet van personeel: 11 normen 1Q 10 Medicatieveiligheid: 10 normen Vrijheidsbeperking: 11 normen -l Aantal normen Pagina 5 van 18

6 Bopz-aanmerking was gedaan bij het ministerie van VWS. Het ontwikkelen van een samenwerking met de SZR. zorginhoudelijke processen vroegen nog de aandacht. Avondlicht was zich dit waren omgezet naar het format wat Avondlicht hanteerde en een aanvraag voor de van het praktisch regelen van allerlei zaken rondom de cliëntenzorg. Cliëntdossiers Avondlicht was HKZ gecertificeerd, een aantal taken wat betreft het sturen op de visie en beleid ten aanzien van de uitvoering van de Wet Bopz werd vormgegeven in De periode vanaf 1 juli 2014 tot en met 2 oktober 2014 stonden vooral in het teken 2.2 Resultaten bezoek 2 oktober 2014 nog onvoldoende zorginstelling zonder behandeling het basisaanbod huisartsenzorg kan belang is dat huisarts en zorginstelling hierover een overeenkomst sluiten. bieden, als de (aanvullende) inzet van een SOG is geborgd en dat het van in de Praktijkkaart ouderenzorg benoemd, dat de huisarts ingeval van een hoofdbehandelaar, ook van cliënten met (ernstige) dementie. De LHV heeft De huisarts is voor cliënten buiten de Bopz-afdeling in Avondlicht de buiten de Bopz-afdeling Inzet van de specialist ouderengeneeskunde bij cliënten met dementie De deskundigheid van het personeel vraagt meer aandacht en coaching aldus de Er was nu een vaste teamleider voor 32 uur. De vaste arts had etra tijd ter Deze keus maakte Avondlicht vanuit de gedachte de medewerkers meer te betrekking tot zorginhoudelijke veiligheid en cliënttevredenheid. Het eterne bureau betrok ook cliëntvertegenwoordigers bij deze analyse. Op basis van deze inspectiebezoek van 2 oktober Dit bureau voerde een nulmeting uit met analyse stelde het bureau een verbeterplan op. Vanaf januari 2015 startte plaats van over te nemen van het verpleeghuis waarmee Avondlicht samenwerkt. vormden zij het kernteam van de afdeling. Een eterne projectleider betrekken en verantwoordelijk te maken voor het functioneren van de afdeling. het gebied van medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking. Wat niet uit de scores behaalde resultaten in de vorm van interne audits moet nog gaan plaatsvinden. afdeling. Een etern bureau was ingeschakeld in november 2014 na het vorige beschikking om het verbeterplan uit te voeren. Samen met de psycholoog Medewerkers moeten leren om signalen van bijvoorbeeld onbegrepen gedrag van cliënten om te zetten in acties en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. cliënten met een ZZP 5 die in het verzorgingshuis wonen. principes in de medicatieketen. getoetst wordt door de verantwoordelijk apotheker en SOG aan de veilige Tot slot is het noodzakelijk dat de procedure voor de geneesmiddelendistributie Uit de overige bevindingen blijkt dat er aandacht nodig is van een SOG voor Avondlicht had serieus werk gemaakt van de kwaliteitsverbetering van de Bopz Avondlicht met het plan van aanpak. Het traject loopt door tot en met Avondlicht koos ervoor om alle benodigde protocollen zelf te ontwikkelen in blijkt maar wel verbeterd is, is de aansturing van de unit. Het borgen van de Avondlicht heeft een verbeterslag in gang gezet en resultaten zijn zichtbaar. Om de gewenste resultaten te behalen is het doorlopen van het gehele verbeter 2.3 Resultaten hertoetsbezoek 16 april 2015, verbeteringen zichtbaar ondersteunde het. De scores laten zien dat er verbeteringen zijn gerealiseerd op traject zoals dit is uitgezet, noodzakelijk. teamleider en arts, omdat de cultuurverandering de nodige tijd kost. hierbij eterne deskundigheid in te huren. terdege bewust en was bezig een plan van aanpak hiervoor op te zetten en gaf aan, Rapport van het hertoetsbezoek aan de Bopz-atdeling van Woon- en Zorgcentrum Avondlicht te Herwijnen Pagina 6 van 18

7 Rapport van het hertoetsbezoek aan de Bopz-afdeling van Woon- en Zorgcentrum Avondlicht te Herwijnen 2.4 Conclusie Avondlicht voldoet niet aan alle normen. Uit het resultaatsverslag en het hertoetsbezoek blijkt, dat het management de tekortkomingen onderkent. De inspectie verlerigt daarom de verbetertermijn. In het volgende hoofdstuk wordt aangegeven wat er verwacht wordt van de zorgaanbieder en wat de vervolgacties van de inspectie zijn. Pagina 7 van 18

8 3.1 Door de zorgaanbieder te treffen maatregelen nageleefd. Van de zorgaanbieder wordt verwacht dat er maatregelen genomen In dit hoofdstuk staat een overzicht van de normen die nog steeds niet worden 3 Handhaving worden in Avondlicht binnen een daarvoor vastgestelde termijn. - De - De De inspectie verwacht een resultaatsverslag waarin per norm staat: aanpak en acties waarmee is bereikt dat aan de norm is voldaan. 3.2 Resultaatsverslag kunt u dan aangeven wat hiervan de reden is. een SOG te regelen ten behoeve van cliënten met een vorm van dementie buiten de Bopz-afdeling. Mocht u een dergelijke overeenkomst niet sluiten, overeenkomst is gesloten tussen u en de huisarts om de betrokkenheid van De inspectie verzoekt u tevens véâr 1 september 2015 aan te geven of een Aanvullende maatregelen problemen, de doelen, acties, rapportage en evaluaties zijn congruent dat de cliënt of de vertegenwoordiger betrokken was bij de evaluatie. 2.4 Risico-inventarisaties waren recent niet uitgevoerd. De laatste risico 2.10 Er was geen periodieke evaluatie terug te vinden in het dossier waaruit bleek inventarisaties waren van met elkaar. 2.5 De in het zorg-/ondersteuningsplan beschreven zorg-/ondersteunings Wat betreft de overige bevindingen zijn er drie normen die niet voldoen De zorgaanbieder heeft werkinstructies (protocollen) over het toepassen (probleem)analyse verricht van het gedrag van de cliënt. 5.2 Voorafgaand aan de vrijheidsbeperkende maatregel(en) is een 5.8 Medewerkers passen vrijheidsbeperkende maatregel(en) zorgvuldig toe. van alle vrijheidsbeperkende maatregelen. uitvoering van vrijheidsbeperkende maatregelen. 5.1 De zorgaanbieder beschrijft visie en beleid over preventie, besluitvorming en een procedure farmaceutische zorg. 4.4 De procedure rondom uitzetten, toedienen en registreren is beschreven in werken met de doelgroep en de zorgproblematiek van de cliënten. 3.6 Medewerkers krijgen de benodigde scholing om verantwoord te kunnen ondersteuningsproblemen, de doelen, acties, rapportage en evaluaties zijn congruent met elkaar. 2.5 De in het zorg-/ondersteuningsplan beschreven zorg-! 1.5 De zorgaanbieder heeft in- en eclusiecriteria voor cliënten. geanalyseerd en gebruikt voor verbeteracties. 1.2 (bijna) Fouten worden systematisch en structureel gemeld, verzameld, véôr 16 oktober 2015 na te leven. De volgende normen worden nog niet nageleefd. De zorgaanbieder dient deze Rapport van het hertoetsbezoek aan de Bopz-adelin van Woon- en Zorgcentrum Avondlicht te -lerwijnen - Of Pagina 8 van 18 binnen de gestelde termijn aan de norm is voldaan. wijze waarop is gemeten dat aan de norm is voldaan.

9 Rapport van het hertoetsbezoek aan de Bopz-afdeling van Woon- en Zorgcentrum Avondlicht te Herwijnen De inspectie verwacht het resultaatsverslag voor de normen v66r september 3.3 Vervolgacties inspectie Op basis van het ontvangen resultaatsverslag beoordeelt de inspectie of vervolgacties nodig zijn. Een aangekondigd of onaangekondigd hertoetsbezoek aan Avondlicht behoort tot de mogelijke vervolgacties. Indien niet wordt voldaan aan de normen overweegt de inspectie handhavingsmaatregelen. Pagina 9 van 18

10 voldaan een toelichting opgenomen kunnen worden. Niet van toepassing wordt de norm is voldaan. In sommige gevallen zal ook bij normen waar wel aan is De inspectie geeft in dit hoofdstuk in principe alleen een toelichting als niet aan Dit hoofdstuk start met een overzicht per thema van de scores op de normen. 4 Resultaten inspectiebezoek onvoldoende naar patronen en oorzaken. Een aantal medewerkers was de medewerkers en teamleider en met de Bopz-arts. De MIC-commissie was calamiteit kan deze belofte geen stand houden. geschoold in de Prisma methodiek en meldingen werden nu besproken door vertrouwelijk behandeld worden. Als medewerkers betrokken zijn bij een registraties van meldingen maar kwalitatieve analyses naar basisoorzaken ontbraken nog. In het reglement van de MIC-commissie staat dat zaken inmiddels geïnstalleerd en ging deze maand van start. Er waren nu wel 1.2 Alleen kwantitatieve overzichten waren aanwezig, men zocht niet of Toelichting per norm waaraan niet wordt voldaan: dagbesteding in voldoende mate aanwezig is. 1.8 De zorgaanbieder zorgt er voor dat zinvolle 1.5 De zorgaanbieder heeft in- en eclusiecriteria voor cliëntenmedezeggenschap. 1.4 De zorgaanbieder regelt en/of zijn vertegenwoordiger. conform de wet en maakt deze bekend bij de cliënt 1.3 De zorgaanbieder heeft een klachtenregeling verbeteracties. gemeld, verzameld, geanalyseerd en gebruikt voor 1.2 (bijna) Fouten worden systematisch en structureel kwaliteitsverbetering. kwaliteitsinformatie en gebruikt dit voor 1.1 De zorgaanbieder verzamelt op structurele wijze > > 0 Z t t Sturen op kwaliteit en veiligheid eerste bezoek voldoet niet scoorden. De inspectie beoordeelde tijdens dit bezoek alleen de normen die tijdens het en niet alle normen uit dit bestand worden getoetst. binnen het team nooit voorkomt. Niet beoordeeld betekent dat de situatie gescoord als de situatie waarop de norm van toepassing is, in deze locatie of opeenvolgend. Dit komt omdat de normen uit een groter normenbestand komen waarop de norm van toepassing is, op de locatie wel voorkomt, maar niet aan de orde is geweest tijdens het bezoek. De nummering van de normen is niet altijd Rapport van het hertoetsbezoek aan de Bopz-afdeling van Woon- en Zorgoentrum Avondlicht te Herwijnen 4, 4 > w 0 G) W W W o o G).0 4, o 0 cl lente fl. Pagina 10 van 18

11 Rapport van het hertoetsbezoek aan de Bopz-afdeling van Woon- en Zorgcentrum Avondlicht te Herwijnen Dit geldt ook voor medewerkers met een BIG-registratie. Uit de gesprekken maakte de inspectie op dat deze formulering vooral bedoeld was om de meldingsbereidheid te stimuleren en een veilig werkklimaat te bevorderen. 1.5 De in- en eclusie criteria waren in concept gereed. Binnen de unit worden geen cliënten met een RM of IBS opgenomen. In de conceptversie ontbrak het aan informatie wanneer overplaatsing vanuit het verzorgingshuis naar de Bopz-afdeling aan de orde is. De cliënt en/of cliëntvertegenwoordiger krijgen binnenkort per brief informatie over de in en uitsluitingscriteria. Ook krijgen zij nadere informatie tijdens een cliëntcontactavond over het beleid met betrekking tot in- en eclusiecriteria. 4.2 Cliëntdossier > D e 0 w G) ) O 0 0. >. > 0 Z 2.1 Iedere cliënt heeft een zorg-/ondersteuningsplan. 2.2 De cliënt en/of cliëntvertegenwoordiger is aantoonbaar betrokken bij het opstellen van en heeft aantoonbaar ingestemd met het zorg-/ondersteuningsplan. 2.3 De wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt zijn de basis voor de zorg-/ ondersteuningsdoelen. 2.4 Risico s voor de cliënt zijn geïnventariseerd door de zorgverleners en de zorg en ondersteuning zijn hierop gebaseerd. 2.5 De in het zorg-/ondersteuningsplan beschreven zorg-/ ondersteuningsproblemen, de doelen, acties, rapportage en evaluaties zijn congruent met elkaar. 2.6 In het cliëntdossier is informatie van betrokken disciplines op een afgesproken plaats terug te vinden. 2.7 In het cliëntdossier is de dagelijkse rapportage opgenomen. 2.9 In het zorg-/ondersteuningsplan is vastgelegd welke disciplines met welke verantwoordelijkheden zijn betrokken bi] de verschillende onderdelen van de zorgverlening De cliënt of de cliëntvertegenwoordiger is betrokken bij de periodieke evaluatie van het zorg-/ ondersteuningsplan. Toelichting per norm waaraan niet wordt voldaan: 2.5 De zorg-/ondersteuningsdoelen en de acties hingen onvoldoende logisch met elkaar samen. In de dossiers die de inspectie inzag was een aantal opdrachten van behandelaren niet verwerkt in het zorgleefpian. Deze opdrachten stonden Pagina 11 van 18

12 zowel zorgproblemen, zorg-! ondersteuningsdoelen en zorgacties. behandelaar. Observaties van opdrachten waren niet systematisch opgeschreven. Het methodisch cyclisch denken en handelen over zorgdoelen, acties en evaluaties was niet in het papieren dossier terug te vinden. Na de deze bevindingen niet waren vastgelegd. De evaluaties handelden niet over toegepast. De medewerkers vertelden dat hier wel aandacht voor was maar dat inzet van bijvoorbeeld een sensor bij een cliënte ontbraken observaties over de effecten van de maatregel en de afwegingen waarom deze maatregel werd of in de rapportage of weggeschreven op het tabblad van de betreffende voldoende mate beschikbaar zijn. 3.8 De zorgaanbieder regelt dat vakinhoudelijk specialisten in zorg. deskundige medewerkers in ter uitvoering van de dagelijkse 3.7 De zorgaanbieder zet op de juiste momenten voldoende de cliënten. kunnen werken met de doelgroep en de zorgproblematiek van 3.6 Medewerkers krijgen de benodigde scholing om verantwoord te voorbehouden en risicovolle handelingen uit. 3.5 Alleen bevoegde en bekwame medewerkers voeren relevante richtlijnen, protocollen en/of werkinstructies. 3.4 Medewerkers werken op een verantwoorde manier met 3.3 Medewerkers hebben voldoende kennis van en vaardigheden voor de doelgroep van cliënten. 3.2 Medewerkers kennen de impact van hun bejegening op het gedrag van de cliënt. 3.1 Medewerkers werken cliëntgericht. > > 0 Z.s o E Deskundigheid en inzet personeel GJ 0 W G) W W o o W.0 Pagina 12 van 18 (gedrags-, meld)codes Medewerkers werken volgens relevante gedragscodes. vakinhoudelijke specialisten in Medewerkers en management kennen de grenzen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden en schakelen tijdig van inzet van personeel. nodig acties met betrekking tot belangrijke contetuele factoren 3.9 De zorgaanbieder verzamelt, analyseert en onderneemt zo Rapport van het hertoetsbezoek aan de Bopz-atdeling van Woon- en Zorgcentrum Avondlicht te Herwïjnen

13 Rapport van het hertoetsbezoek aan de Bopz-afdeling van Woon- en Zorgcentrum Avondlicht te Herwijnen Toelichting per norm waaraan niet wordt voldaan: 3.6 Het management had een scholingsplan, passend bij de behoeften van de doelgroep en het deskundigheidsniveau van de medewerkers, maar een deel van de scholing stond nog op de planning voor de komende maanden. En daarom scoorde dit onderdeel nog als niet voldoet. Voor de Bopz-afdeling belangrijke scholingen, zoals omgaan met onbegrepen gedrag, hadden op het moment van het bezoek nog niet plaatsgevonden. 4.4 Medicatieveiligheid w 4 W 4.1 De arts en de apotheker verrichten jaarlijks een medicatiebeoordeling voor alle cliënten. 4.2 De medicatie wordt alleen gemalen met schriftelijke instemming per geneesmiddel van de arts of apotheker. 4.3 De zorgaanbieder bepaalt in dialoog met de cliënt of de medicatie geheel of gedeeltelijk in eigen beheer wordt gegeven en legt de gemaakte afspraken daarover vast in het zorg-/ondersteuningsplan. 4.4 De procedure rondom uitzetten, toedienen en registreren is beschreven in een procedure farmaceutische zorg > 0 0 5) 5) 5) 5) o o >. > 0 Z 4.5 Medewerkers die hulp bieden bij de medicatie beschikken over een actueel medicatieoverzicht en toedienlijst van de apotheker. 4.6 Medewerkers signaleren werking en bijwerking van het toegediende geneesmiddel. 4.7 Niet GDS-medicatie wordt door een tweede bekwaam persoon gecontroleerd, of er is een afspraak met de apotheek dat het geen risicovolle medicatie betreft voor deze cliënt. 4.8 De medewerker past door de apotheek uitgezette medicatie alleen aan op aantoonbaar voorschrift van de arts. 4.9 De medewerker parafeert de toegediende of aangereikte medicatie op (door de apotheek verstrekte) toedienlijst Er is geborgd beleid rondom de omvang, identiteit en opslag van de voorraad geneesmiddelen. Pagina 13 van 18

14 staat dat: homeopathische middelen niet als farmaceutische verstrekking medicatieoverzicht alle medicatie dient te staan die een cliënt 4.4 De procedure rondom uitzetten, toedienen en registreren is beschreven in een procedure farmaceutische zorg. De inspectie heeft dit document niet in zijn worden beschouwd en zullen derhalve niet in het systeem van Veilige principes in de medicatieketen staat dat: op een actueel geheel beoordeeld. Twee punten vielen de inspectie op. In de procedure Toelichting per norm waaraan niet wordt voldaan: geneesmiddelendistributie worden gehanteerd. In de procedure van de Pagina 14 van 18 veel muteren. Verder is het begrip: met zekerheid niet omschreven. Wat zijn de voorwaarden om te bepalen of met zekerheid gesteld wordt dat het medicijn goed herkend is. verwijdering uit de zakjes. Niet omschreven is wat er verstaan werd onder de rol met zakjes verwijderd. Door de week doet de apotheekmede werker de en op de toedienlijst zijn opgenomen. toedienen, als deze zijn voorgeschreven of geaccordeerd door een arts zelfstandig kan, dan kan een zorgmedewerker die middelen alleen Als een cliënt zelf-gekochte middelen wil gebruiken en dat niet In de procedure staat verder: Indien er veel gemuteerd_moet worden, wordt gebruikt, ook de zelfzorgmiddelen die de cliënt zelf koopt. Rapport van het hertoetsbezoek aan de Bopz-afdeling van Woon- en Zorgcentrum Avondlicht te Herwijnen

15 Rapport van het hertoetsbezoek aan de Bopz-atdeling van Woon- en Zorgcentrum Avondlicht te Herwijnen 4.5 Vrijheidsbeperking 4 w u w 0 0. >. > 0 Z 5.1 De zorgaanbieder beschrijft visie en beleid over preventie, besluitvorming en uitvoering van vrijheidsbeperkende maatregelen. 5.2 Voorafgaand aan de vrijheidsbeperkende maatregel(en) is een (probleem)analyse verricht van het gedrag van de cliënt. 5.3 Voorafgaand aan de inzet van de psychofarmaca vindt een psychosociale- of gedragsinterventie plaats. 5.4 In dialoog met cliënt vindt multidisciplinaire besluitvorming plaats over de vrijheidsbeperkende maatregel(en). 5.5 Een arts of een gedragskundige is verantwoordelijk voor het besluit om over te gaan tot de vrijheidsbeperkende maatregel(en). 5.6 De cliënt en/of cliëntvertegenwoordiger geeft toestemming voor de vrijheidsbeperkende maatregel(en). 5.7 Alle vrijheidsbeperkende maatregelen zijn opgenomen in het cliëntdossier. 5.8 Medewerkers passen vrijheidsbeperkende maatregel(en) zorgvuldig toe. 5.9 De zorgaanbieder zorgt voor toetsing van besluitvorming en uitvoering, door een niet bij de behandeling betrokken deskundige, als fiatie met onrustband, afzonderen in een daarvoor bestemde ruimte of separatie worden toegepast De zorgaanbieder heeft werkinstructies (protocollen) over het toepassen van alle vrijheidsbeperkende maatregelen De zorgaanbieder heeft een registratie van vrijheidsbeperkende maatregelen op locatie- of team niveau. Toelichting per norm waaraan niet wordt voldaan: 5.1 Het beleid vrijheidsbeperkende maatregelen en Bopz was vastgesteld. Taken en verantwoordelijkheden van de Bopz-arts waren niet of onvoldoende vastgelegd. Hierin was namelijk geen waarneemregeling opgenomen voor de Bopz-arts. 5.2 De analyse was niet of onvoldoende terug te vinden in het cliëntdossier. Uit de (probleem)analyse kwam niet of onvoldoende naar voren wat de reden was dat de vrijheidsbeperkende maatregel(en) werden toegepast. In de dossiers stond summier vermeld wat de reden van toepassing was. Pagina 15 van 18

16 (bij sensor, camera, uitluisteren, chip in schoen) en aandacht voor juist in de dossiers. geïndividualiseerde werkwijze voor het gebruik van het protocol was niet opgenomen. 5.8 Medewerkers pasten vrijheidsbeperkende maatregel(en) onzorgvuldig toe. In de protocollen ontbrak het namelijk aan contra-indicaties en een 5.10 Er was geen risico-analyse beschreven van de vrijheidsbeperkende maatregel; bijvoorbeeld aandacht voor consequenties voor de zorg bij uitval apparatuur gebruik. De risico-analyses bij cliënten waar een sensor was ingezet, ontbrak inventarisaties waren van rapportages congruent zijn met elkaar. dat de cliënt of de vertegenwoordiger betrokken was bij de evaluatie. 2.4 Risico-inventarisaties waren niet recent uitgevoerd. De laatste risico onvoldoende omdat niet kan worden nagegaan of de doelen, acties en 2.10 Er was geen periodieke evaluatie terug te vinden in het dossier waaruit bleek 2.5 Op basis van de ontbrekende actuele risico-inventarisaties scoorde dit punt Toelichting per norm waaraan niet wordt voldaan: orde was. Omdat de betrokken familieleden dit niet wilden, was er tot op heden geen overplaatsing gerealiseerd. Bij beide clienten was geen SOG betrokken, en Tijdens het bezoek heeft de inspectie onaangekondigd twee dossiers bekeken beide cliënten was vastgesteld dat overplaatsing naar de Bopz -afdeling aan de niet uitgevoerd. ook begeleidingsadviezen ontbraken. MDO s vonden onregelmatig plaats. van clienten met een ZZP 5, die woonachtig waren in het verzorgingshuis. Bij Adviezen om een SOG te consulteren met betrekking tot dwaaldetectie waren Algemeen Overige bevindingen Rapport van het hertoetsbezoek aan de Bopz-adeIing van Woon- en Zorgcentrum Avondlicht te Herwijnen 4 f w 0 0 w aj o 0 W.0 > > 0 Z 2.4 Risico s voor de cliënt zijn geïnventariseerd door de zorgverleners en de zorg en ondersteuning zijn hierop gebaseerd. 2.5 De in het zorg-/ondersteuningsplan beschreven zorg-! ondersteuningsproblemen, de doelen, acties, rapportage en evaluaties zijn congruent met elkaar De cliënt of de cliëntvertegenwoordiger is betrokken bij de periodieke evaluatie van het zorg-! ondersteuningsplan. Pagina 16 van 18

17 - Missie - Grenzen - Resultaatsverslag - Resultaten Rapport van het hertoetsbezoek aan de Bopz-afdeling van Woon- en Zorgcentrum Avondlicht te Herwijnen Bijlage 1 Geraadpleegde documenten De onderstaande documenten zijn door de inspectie gebruikt bij het uitvoeren van het inspectiebezoek en het opstellen van dit rapport. De inspectie heeft de documenten niet in totaliteit beoordeeld, maar op specifieke onderwerpen doorgenomen. en visie Avondlicht - Beleid vrijheidsbeperkende maatregelen - Reglement commissie vrijheid, veiligheid en medicatie - Geneesmiddelendistributieprotocol van zorg - Huisregels Avondlicht - Diverse overeenkomsten aangaande zorg met verblijf! behandeling! zonder behandeling 26 maart 2015 Bopz-scan PG-unit Avondlicht Pagina 17 van 18

18 - Wet - Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO): Wijzigingswet - Kwaliteitswet - Wet Langdurige zorg (WLZ). Wetgeving: zorginstellingen. circulaires en rapporten Bijlage 2 Overzicht wet- en regelgeving, veldnormen, - Besluit - Besluit - Wet Burgerlijk Wetboek. klachtenbehandeling Bopz. rechtspositieregelen Bopz. middelen en maatregelen Bopz. patiëntendossier Bopz. Wet Wet Besluit Besluit Besluit Handreiking Intentieverklaring Klachtenrichtlijn Richtlijn RIVM Bulletin Cultuuromslag De Etra Pagina 18 van 18 - Handreiking - Kwaliteitsdocument - Nationale en verzorgingshuizen, V&VN, VGN en IGZ, Zorg voor Vrijheid, samen naar minder vrijheidsbeperking, - Beleidsdocument - Landelijke veilig melden, KNMG, Veld normen: huiselijk geweld en kindermishandeling. Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG, NPCF, V&VN, CG-raad, LOC-LPR, Platform VG, NIP-NVO, NVAVG, NVVA, Sting, V&VN, ActiZ, 2013 Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis. - Besluit - Medicatieveiligheid - Richtinggevend - Verantwoord terugdringen vrijheidsbeperking bij kwetsbare groepen in langdurige zorg volop gaande, duidelijke ambities voor 2011 nodig, IGZ, langdurige zorg, IGZ, december in de gezondheidszorg, IGZ, augustus Richtlijn - Van incident naar fundament, Movisie, Risicovolle Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra, IGZ, KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU, NHG, NICTIZ, NPCF, NVVA, NVZ, NVZA, vaststelling van de minimumeisen voor de (verplichte) meldcode werkvoorraad geneesmiddelen, Actiz, GGZ Nederland, VGN, gezondheidszorg versie 3.0, KNMG, zorgplanbespreking AWBZ-zorg. Veilige principes in de medicatieketen, ActiZ, KNMP, NVZA, beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden, Circulaires en rapporten: zorg, Nivel, kader vrijheidsbeperking, VWS, 26 maart richtlijngebruik in de gehandicaptensector, NIVEL, dagelijkse bezetting en kwaliteit van zorg in instellingen voor langdurige instructie voor Toediening Gereedmaken van medicatie in verpleeg Orde, V&VN, VWS,ZN, FNT, NMT en VGN, zorg en zorg thuis, IGZ, flink verbeterd in herbeoordeelde instellingen langdurige klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ). medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Overdracht van medicatiegegevens in de keten, ActiZ, GGZ Ned., Probleemgedrag, Verenso, medicatie in verband met dubbele controle, KNMG, 2013 Het mag niet, het mag nooit: seksuele intimidatie door hulpverleners inspanning noodzakelijk voor terugdringen vrijheidsbeperking in Rapport van het hertoetsbezoek aan de Bopz-adeIing van Woon- en Zorgcentrum Avondlicht te Harwijnen

Rapport van het hertoetsbezoek op 13 november 2014 aan R.K. zorgcentrum Roomburgh te Leiden

Rapport van het hertoetsbezoek op 13 november 2014 aan R.K. zorgcentrum Roomburgh te Leiden Rapport van het hertoetsbezoek op 13 november 2014 aan R.K. zorgcentrum Roomburgh te Leiden Utrecht, februari 2015 V1002854 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 26 maart 2015 aan De Hoge Hof te Herveld

Rapport van het hertoetsbezoek op 26 maart 2015 aan De Hoge Hof te Herveld Rapport van het hertoetsbezoek op 26 maart 215 aan De Hoge Hof te Herveld Utrecht, mei 215 V13576 Rapport van het hertoetsbezoek aan De Hoge Hof te Herveld op 26 maart 215 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 22 januari 2015 aan Residence Bel Park B.V. te Den Haag. Utrecht, mei 2015

Rapport van het hertoetsbezoek op 22 januari 2015 aan Residence Bel Park B.V. te Den Haag. Utrecht, mei 2015 Rapport van het hertoetsbezoek op 22 januari 2015 aan Residence Bel Park B.V. te Den Haag Utrecht, mei 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 2 september 2014 aan Verzorgings- en verpleeghuis Drieën-Huysen te Vlaardingen

Rapport van het hertoetsbezoek op 2 september 2014 aan Verzorgings- en verpleeghuis Drieën-Huysen te Vlaardingen Rapport van het hertoetsbezoek aan Verzorgings- en verpleeghuis Drieën-Huysen te Vlaardingen Utrecht Oktober 204 V00889 Inhoud Inleiding 3. Aanleiding en belang 3.2 Doelstelling 3.3 Methode 3.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 2014 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda. Utrecht december 2014

Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 2014 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda. Utrecht december 2014 Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 214 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda Utrecht december 214 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 6 januari 2015 aan Stichting H.V.P. Zorg, thuiszorgteam Zuiderparklaan te Den Haag

Rapport van het inspectiebezoek op 6 januari 2015 aan Stichting H.V.P. Zorg, thuiszorgteam Zuiderparklaan te Den Haag Rapport van het inspectiebezoek op 6 januari 2015 aan Stichting H.V.P. Zorg, thuiszorgteam Zuiderparklaan te Den Haag Utrecht, maart 2015 V1001355 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het hertoetsbezoek op 24 april 2014 aan Molenstaete te Breda

Vastgesteld rapport van het hertoetsbezoek op 24 april 2014 aan Molenstaete te Breda Vastgesteld rapport van het hertoetsbezoek op 24 april 2014 aan Molenstaete te Breda s-hertogenbosch juni 2014 V1001307 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode...

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 18 september 2014 aan Libertas Leiden, thuiszorgteam Vogelvlucht, te Leiden

Rapport van het hertoetsbezoek op 18 september 2014 aan Libertas Leiden, thuiszorgteam Vogelvlucht, te Leiden Rapport van het hertoetsbezoek op 18 september 2014 aan Libertas Leiden, thuiszorgteam Vogelvlucht, te Leiden Utrecht, november 2014 V1002871 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan zorgcentrum Noorderlicht te Hippolytushoef op 2 april 2015

Rapport van het hertoetsbezoek aan zorgcentrum Noorderlicht te Hippolytushoef op 2 april 2015 Rapport van het hertoetsbezoek aan zorgcentrum Noorderlicht te Hippolytushoef op 2 april 205 Utrecht Juni 205 V00528 Inhoud Inleiding 3. Aanleiding en belang 3.2 Doelstelling 3.3 Methode. Toetsingskader.5

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 26 juni 2014 aan Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam

Rapport van het hertoetsbezoek op 26 juni 2014 aan Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam Rapport van het hertoetsbezoek op 26 juni 214 aan Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam Den Haag, augustus 214 V11171 Rapport van het inspectiebezoek aan Centrum voor Reuma en Revalidatie

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 2 april 2014 aan Westerhout te Alkmaar

Rapport van het hertoetsbezoek op 2 april 2014 aan Westerhout te Alkmaar Rapport van het hertoetsbezoek op 2 april 2014 aan Westerhout te Alkmaar Amsterdam April 2014 V1001591 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 3 juli 2014 aan Thuiszorg Pantein locatie Veghel

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 3 juli 2014 aan Thuiszorg Pantein locatie Veghel Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 3 juli 2014 aan Thuiszorg Pantein locatie Veghel s-hertogenbosch oktober 2014 V1001278 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 30 september 2014 aan Envida, thuiszorgteam Belfort/Pottenberg te Maastricht. Utrecht, november 2014

Rapport van het inspectiebezoek op 30 september 2014 aan Envida, thuiszorgteam Belfort/Pottenberg te Maastricht. Utrecht, november 2014 Rapport van het inspectiebezoek op 30 september 2014 aan Envida, thuiszorgteam Belfort/Pottenberg te Maastricht Utrecht, november 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 19 augustus 2014 aan Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland te Tiel

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 19 augustus 2014 aan Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland te Tiel Vastgesteld rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 19 augustus 2014 aan Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland te Tiel Zwolle september 2014 V1001475 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 1 juli 2014 aan verpleeghuis Mariahoeve te Den Haag

Rapport van het hertoetsbezoek op 1 juli 2014 aan verpleeghuis Mariahoeve te Den Haag Rapport van het hertoetsbezoek op 1 juli 2014 aan verpleeghuis Mariahoeve te Den Haag Den Haag, augustus 2014 V1001784 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 26 november 2014 aan verpleeghuis De Zeven Bronnen te Maastricht. Utrecht, januari 2015

Rapport van het hertoetsbezoek op 26 november 2014 aan verpleeghuis De Zeven Bronnen te Maastricht. Utrecht, januari 2015 Rapport van het hertoetsbezoek op 26 november 2014 aan verpleeghuis De Zeven Bronnen te Maastricht Utrecht, januari 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 31 juli 2014 aan verpleeghuis Residentie Moermont te Bergen op Zoom. Utrecht november 2014

Rapport van het inspectiebezoek op 31 juli 2014 aan verpleeghuis Residentie Moermont te Bergen op Zoom. Utrecht november 2014 Rapport van het inspectiebezoek op 31 juli 2014 aan verpleeghuis Residentie Moermont te Bergen op Zoom Utrecht november 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 17 juni 2014 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar

Rapport van het inspectiebezoek op 17 juni 2014 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar Rapport van het inspectiebezoek op 17 juni 214 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar Den Haag Juli 214 V1389 Rapport van het inspectiebezoek op 17 juni 214 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 2015 aan Villa Oosterveld te Arnhem

Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 2015 aan Villa Oosterveld te Arnhem Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 5 aan Villa Oosterveld te Arnhem Utrecht, oktober 5 V6456 Rapport van het inspectiebezoek aan Villa Oosterveld te Arnhem op 5 augustus 5 Inhoud Inleiding 3.

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan verpleeghuis De Wellen te Oss op 4 november 2015

Rapport van het hertoetsbezoek aan verpleeghuis De Wellen te Oss op 4 november 2015 Rapport van het hertoetsbezoek aan verpleeghuis De Wellen te Oss op 4 november 2015 Utrecht, januari 2016 V1005955 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode...

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek op 12 februari 2014 aan woonzorgcentrum Aelserhof te Elsloo

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek op 12 februari 2014 aan woonzorgcentrum Aelserhof te Elsloo Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek op 12 februari 2014 aan woonzorgcentrum Aelserhof te Elsloo s-hertogenbosch april 2014 V66140 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang...

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 2014 aan woonzorgcentrum De Meander te Nieuwerkerk aan den IJssel

Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 2014 aan woonzorgcentrum De Meander te Nieuwerkerk aan den IJssel Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 214 aan woonzorgcentrum De Meander te Nieuwerkerk Utrecht december 214 V11276 Rapport van het inspectiebezoek aan op 21 oktober 214 aan woonzorgcentrum De Meander

Nadere informatie

Inspectierapport van het hertoetsbezoek aan ZZG Zorggroep, Rijk van Nijmegen, Thuiszorg te Groesbeek op 15 mei 2014

Inspectierapport van het hertoetsbezoek aan ZZG Zorggroep, Rijk van Nijmegen, Thuiszorg te Groesbeek op 15 mei 2014 Inspectierapport van het hertoetsbezoek aan ZZG Zorggroep, Rijk van Nijmegen, Thuiszorg te Groesbeek Zwolle, augustus 214 V11567 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan Zorggarant Thuiszorg te Apeldoorn op 4 juni 2015

Rapport van het hertoetsbezoek aan Zorggarant Thuiszorg te Apeldoorn op 4 juni 2015 Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport van het hertoetsbezoek aan Zorggarant Thuiszorg te Apeldoorn op 4 juni 2015 Utrecht, Juli 2015 V1004530 1.4 Methode

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan Vilente, locatie De Klinkenberg op 16 december 2015 te Ede

Rapport van het hertoetsbezoek aan Vilente, locatie De Klinkenberg op 16 december 2015 te Ede Rapport van het hertoetsbezoek aan Vilente, locatie De Klinkenberg op 6 december 205 te Ede Utrecht, Maart 206 V006945 Inhoud Inleiding 3. Aanleiding en belang 3.2 Doelstelling 3.3 Methode 3.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 27 mei 2015 aan Rinette Zorg te Best

Rapport van het hertoetsbezoek op 27 mei 2015 aan Rinette Zorg te Best Rapport van het hertoetsbezoek op 27 mei 215 aan Rinette Zorg te Best Utrecht juni 215 V1527 Rapport van het inspectiebezoek aan Rinette Zorg te Best op 27 mei 215 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Rikkers-Lubbers te Groningen op 18 maart 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Rikkers-Lubbers te Groningen op 18 maart 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Rikkers-Lubbers te Groningen op 18 maart 2015 Utrecht, Mei 2015 V1004939 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 4 november 2014 aan Stichting Verpleeg- en Verzorgingshuis De Leystroom te Breda. Utrecht, januari 2015

Rapport van het hertoetsbezoek op 4 november 2014 aan Stichting Verpleeg- en Verzorgingshuis De Leystroom te Breda. Utrecht, januari 2015 Rapport van het hertoetsbezoek aan Stichting Verpleeg- en Verzorgingshuis De Leystroom te Breda Utrecht, januari 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode...

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 25 januari 2016 aan Bethesda Thuiszorg B.V.

Rapport van het hertoetsbezoek op 25 januari 2016 aan Bethesda Thuiszorg B.V. Rapport van het hertoetsbezoek op 25 januari 216 aan Bethesda Thuiszorg B.V. Utrecht, april 216 V11536 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 26 februari 2015 aan Stichting Woonzorgcentrum Raffy te Breda

Rapport van het inspectiebezoek op 26 februari 2015 aan Stichting Woonzorgcentrum Raffy te Breda Rapport van het inspectiebezoek op 26 februari 2015 aan Stichting Woonzorgcentrum Raffy te Breda Utrecht, mei 2015 V1004758 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 1 oktober 2014 aan woonzorgcentrum t Huis op de Waard te Leiden

Rapport van het inspectiebezoek op 1 oktober 2014 aan woonzorgcentrum t Huis op de Waard te Leiden Rapport van het inspectiebezoek op 1 oktober 2014 aan woonzorgcentrum t Huis op de Waard te Leiden Den Haag, november 2014 V1002757 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan de Bopz-afdeling van Woonzorgcentrum Bloemswaard te Hillegom op 25 februari 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan de Bopz-afdeling van Woonzorgcentrum Bloemswaard te Hillegom op 25 februari 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan de Bopz-afdeling van Woonzorgcentrum Bloemswaard te Hillegom Utrecht mei 2015 V1004845 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 14juli 2015 aan Zorgwaard, locatie de Hoge Weide te Strijen

Rapport van het hertoetsbezoek op 14juli 2015 aan Zorgwaard, locatie de Hoge Weide te Strijen Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport van het hertoetsbezoek op 14juli 2015 aan Zorgwaard, locatie de Hoge Weide te Strijen Utrecht, oktober 2015 V1005208

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 7 oktober 2014 aan Humanitas locatie De Steenplaat te Rotterdam

Rapport van het hertoetsbezoek op 7 oktober 2014 aan Humanitas locatie De Steenplaat te Rotterdam Rapport van het hertoetsbezoek op 7 oktober 014 aan Humanitas locatie De Steenplaat te Rotterdam Utrecht, november 014 V1001359 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1. Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis De Engelenhof te Veenendaal op 16 januari 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis De Engelenhof te Veenendaal op 16 januari 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis De Engelenhof te Veenendaal op 16 januari 2014 Amsterdam, maart 2014 V1000779 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 31 maart 2015 aan Smart-Coach te s Hertogenbosch

Rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 31 maart 2015 aan Smart-Coach te s Hertogenbosch Rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 31 maart 215 aan Smart-Coach te s Hertogenbosch Utrecht mei 215 V1465 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek aan Plataan, de afdelingen somatiek 4 en 6 te Heerlen op 13 maart 2014

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek aan Plataan, de afdelingen somatiek 4 en 6 te Heerlen op 13 maart 2014 Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek aan Plataan, de afdelingen somatiek 4 en 6 te Heerlen s-hertogenbosch mei 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 20 februari 2014 aan Thuiszorg Pantein locatie Leygraaf te Oss

Rapport van het hertoetsbezoek op 20 februari 2014 aan Thuiszorg Pantein locatie Leygraaf te Oss Rapport van het hertoetsbezoek op 2 februari 214 aan Thuiszorg Pantein locatie Leygraaf te Oss s-hertogenbosch mei 214 V11229 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3

Nadere informatie

Rapport van het 2 e hertoetsbezoek op 5 november 2015 aan Rumah Kita te Wageningen

Rapport van het 2 e hertoetsbezoek op 5 november 2015 aan Rumah Kita te Wageningen Rapport van het 2 e hertoetsbezoek op 5 november 215 aan Rumah Kita te Wageningen Utrecht, februari 216 V15635 Rapport van het 2e hertoetsbezoek aan Rumah Kita te Wageningen op 5 november 215 Inhoud 1

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 27 januari 2015 aan Woonzorgcentrum De Tien Gemeenten te Purmerend

Rapport van het hertoetsbezoek op 27 januari 2015 aan Woonzorgcentrum De Tien Gemeenten te Purmerend Rapport van het hertoetsbezoek op 7 januari 15 aan Woonzorgcentrum De Tien Gemeenten te Purmerend Utrecht maart 15 V1557 Rapport van het inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum De Tien Gemeenten te Purmerend

Nadere informatie

Utrecht april Rapport van het inspectiebezoek op 28 januari 2015 aan Breukelderhof te Bennekom

Utrecht april Rapport van het inspectiebezoek op 28 januari 2015 aan Breukelderhof te Bennekom Utrecht april 2015 Rapport van het inspectiebezoek op 28 januari 2015 aan Breukelderhof te Bennekom Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode... 3 1.4 Toetsingskader...

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 28 maart 2014 aan Thuiszorg Directzorg regio Voorne, Putten, Rozenburg en Goeree-Overflakkee te Brielle

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 28 maart 2014 aan Thuiszorg Directzorg regio Voorne, Putten, Rozenburg en Goeree-Overflakkee te Brielle s-gravenhage juni 2014 Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 28 maart 2014 aan Thuiszorg Directzorg regio Voorne, Putten, Rozenburg en Goeree-Overflakkee te Brielle Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 10 juni 2014 aan woonzorgcentrum Vijverhof te Dordrecht

Rapport van het inspectiebezoek op 10 juni 2014 aan woonzorgcentrum Vijverhof te Dordrecht Rapport van het inspectiebezoek op 10 juni 2014 aan woonzorgcentrum Vijverhof te Dordrecht Den Haag, juli 2014 V1001343 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 10 december 2014 aan Verpleeghuis Talma Hûs te Veenwouden en Zorgcentrum De Skûle te Metslawier.

Rapport van het inspectiebezoek op 10 december 2014 aan Verpleeghuis Talma Hûs te Veenwouden en Zorgcentrum De Skûle te Metslawier. Rapport van het inspectiebezoek op 10 december 2014 aan Verpleeghuis Talma Hûs te Veenwouden en Zorgcentrum De Skûle te Metslawier te Veen Utrecht, januari 2015 V1004262 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan De Paasbergen te Odoorn op 8 januari 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan De Paasbergen te Odoorn op 8 januari 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan De Paasbergen te Odoorn op 8 januari 2014 Zwolle, juni 2014 V1000022 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het vervolg inspectiebezoek aan Thuiszorgorganisatie Centraalzorg Vallei & Heuvelrug te Leusden op 3 januari 2014

Rapport van het vervolg inspectiebezoek aan Thuiszorgorganisatie Centraalzorg Vallei & Heuvelrug te Leusden op 3 januari 2014 Rapport van het vervolg inspectiebezoek aan Thuiszorgorganisatie Centraalzorg Vallei & Heuvelrug te Leusden op Amsterdam, februari 2014 V1000732 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 21 januari 2014 aan woon-en trainingslocatie Traject te Zwolle

Rapport van het inspectiebezoek op 21 januari 2014 aan woon-en trainingslocatie Traject te Zwolle Rapport van het inspectiebezoek op 21 januari 214 aan woon-en trainingslocatie Traject te Zwolle Zwolle, April 214 Rapport van het inspectiebezoek aan woon- en trainingslocatie Traject te Zwolle op 21

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Lauwershof te Oudorp op 25 maart 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Lauwershof te Oudorp op 25 maart 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Lauwershof te Oudorp op 25 maart 2014 Amsterdam, mei 2014 V65595 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 14 augustus 2014 aan Zorgcentrum Aalsmeer te Aalsmeer

Rapport van het inspectiebezoek op 14 augustus 2014 aan Zorgcentrum Aalsmeer te Aalsmeer Rapport van het inspectiebezoek op 14 augustus 2014 aan Zorgcentrum Aalsmeer te Aalsmeer Utrecht, november 2014 V1002751 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 16 september 2014 aan Careyn Zorg Thuis DWO te Delft

Rapport van het inspectiebezoek op 16 september 2014 aan Careyn Zorg Thuis DWO te Delft Rapport van het inspectiebezoek op 16 september 2014 aan Careyn Zorg Thuis DWO te Delft Den Haag, november 2014 V1001210 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 2 september 2014 aan Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland thuiszorgteam Renkum te Renkum

Rapport van het inspectiebezoek op 2 september 2014 aan Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland thuiszorgteam Renkum te Renkum Rapport van het inspectiebezoek op 2 september 2014 aan Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland thuiszorgteam Renkum te Renkum Utrecht november 2014 V1002744 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 26 augustus 2014 aan zorgcentrum De Schutse te Sint Annaland

Rapport van het inspectiebezoek op 26 augustus 2014 aan zorgcentrum De Schutse te Sint Annaland Rapport van het inspectiebezoek op 26 augustus 2014 aan zorgcentrum De Schutse te Sint Annaland Den Haag, oktober 2014 V1002763 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Utrecht Oktober Rapport van het inspectiebezoek op 19 september 2014 aan ZuidZorg Thuiszorg te Veldhoven

Utrecht Oktober Rapport van het inspectiebezoek op 19 september 2014 aan ZuidZorg Thuiszorg te Veldhoven Utrecht Oktober 2014 Rapport van het inspectiebezoek op 19 september 2014 aan ZuidZorg Thuiszorg te Veldhoven Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 23 oktober 2014 aan Cordaan, locatie De Werf, Plaatwerkerstraat 6-8 te Amsterdam.

Rapport van het inspectiebezoek op 23 oktober 2014 aan Cordaan, locatie De Werf, Plaatwerkerstraat 6-8 te Amsterdam. Rapport van het inspectiebezoek op 23 oktober 2014 aan Cordaan, locatie De Werf, Plaatwerkerstraat 6-8 te Amsterdam. Utrecht februari 2015 V1002815 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 16 december 2014 aan Fokus Beemdgras te Pijnacker

Rapport van het inspectiebezoek op 16 december 2014 aan Fokus Beemdgras te Pijnacker Rapport van het inspectiebezoek op 16 december 2014 aan Fokus Beemdgras te Pijnacker Utrecht april 2015 V1003809 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 4 1.3 Methode 4 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 27 augustus 2014 aan Amstelring wijkzorg team Hoofddorp Noord te Hoofddorp

Rapport van het inspectiebezoek op 27 augustus 2014 aan Amstelring wijkzorg team Hoofddorp Noord te Hoofddorp Rapport van het inspectiebezoek op 27 augustus 2014 aan Amstelring wijkzorg team Hoofddorp Noord te Hoofddorp Utrecht, oktober 2014 V1001328 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 16 oktober 2014 aan zorgcentrum De Wieken te Zierikzee. Den Haag, januari 2015

Rapport van het inspectiebezoek op 16 oktober 2014 aan zorgcentrum De Wieken te Zierikzee. Den Haag, januari 2015 Rapport van het inspectiebezoek op 16 oktober 2014 aan zorgcentrum De Wieken te Zierikzee Den Haag, januari 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 19 maart 2015 aan woon-zorgcomplex Slinge te Rotterdam

Rapport van het inspectiebezoek op 19 maart 2015 aan woon-zorgcomplex Slinge te Rotterdam Rapport van het inspectiebezoek op 19 maart 2015 aan woon-zorgcomplex Slinge te Rotterdam Utrecht mei 2015 V1004836 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode...

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 30 september 2014 aan woonzorgcentrum Patria te Bussum

Rapport van het hertoetsbezoek op 30 september 2014 aan woonzorgcentrum Patria te Bussum Rapport van het hertoetsbezoek op aan woonzorgcentrum Patria te Bussum Amsterdam, oktober 214 V1256 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader 4

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 31 oktober 2014 aan Villa Oosterveld te Arnhem

Rapport van het inspectiebezoek op 31 oktober 2014 aan Villa Oosterveld te Arnhem Rapport van het inspectiebezoek op 31 oktober 2014 aan Villa Oosterveld te Arnhem Utrecht, februari 2015 V1002071 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 20 februari 2014 aan Stichting Het Hof, locatie Logement de Molen te Wageningen

Rapport van het inspectiebezoek op 20 februari 2014 aan Stichting Het Hof, locatie Logement de Molen te Wageningen Rapport van het inspectiebezoek op 20 februari 2014 aan Stichting Het Hof, locatie Logement de Molen te Wageningen Amsterdam April 2014 V1000905 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan Zorgcentrum De Raatstede te Heerhugowaard op 12 maart 2014

Rapport van het hertoetsbezoek aan Zorgcentrum De Raatstede te Heerhugowaard op 12 maart 2014 Rapport van het hertoetsbezoek aan Zorgcentrum De Raatstede te Heerhugowaard op 12 maart 214 Amsterdam, mei 214 V1375 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan Zorgcentrum Westerkim te Nieuw-Vennep op 3 december 2014

Rapport van het hertoetsbezoek aan Zorgcentrum Westerkim te Nieuw-Vennep op 3 december 2014 Rapport van het hertoetsbezoek aan Zorgcentrum Westerkim te Nieuw-Vennep op 3 december 2014 Utrecht, januari 2015 V1002688 Rapport van het hertoetsbezoek op 3 december 2014 aan Zorgcentrum Westerkim te

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 27 november 2014 aan De Klinkenberg te Ede

Rapport van het inspectiebezoek op 27 november 2014 aan De Klinkenberg te Ede Rapport van het inspectiebezoek op 27 november 2014 aan De Klinkenberg te Ede Utrecht, maart 2015 V1002069 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Utrecht, december Rapport van het hertoetsbezoek aan woonzorgcentrum Waalstaete te Arnhem op 29 september 2015

Utrecht, december Rapport van het hertoetsbezoek aan woonzorgcentrum Waalstaete te Arnhem op 29 september 2015 Utrecht, december 2015 Rapport van het hertoetsbezoek aan woonzorgcentrum Waalstaete te Arnhem op 29 september 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode...

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan Woonzorgcentrum De Tien Gemeenten te Purmerend op 24 april 2014

Rapport van het hertoetsbezoek aan Woonzorgcentrum De Tien Gemeenten te Purmerend op 24 april 2014 Rapport van het hertoetsbezoek aan Woonzorgcentrum De Tien Gemeenten te Purmerend Amsterdam juni 2014 V1000871 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Frankeland te Schiedam op 12 maart 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Frankeland te Schiedam op 12 maart 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Frankeland te Schiedam op 12 maart 2015 Utrecht juni 2015 V1004943 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 17 februari 2015 aan thuiszorgteam RAZ in ECR Sibelius te Oss

Rapport van het hertoetsbezoek op 17 februari 2015 aan thuiszorgteam RAZ in ECR Sibelius te Oss Rapport van het hertoetsbezoek op 17 februari 015 aan thuiszorgteam RAZ in ECR Sibelius te Oss Utrecht, maart 015 V100466 Vooraf Op grond van de bevindingen in dit rapport, het gesprek met de raad van

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 16 juli 2014 aan Woon- zorg- en dienstencentrum Maarsheerd te Stadskanaal

Rapport van het inspectiebezoek op 16 juli 2014 aan Woon- zorg- en dienstencentrum Maarsheerd te Stadskanaal Rapport van het inspectiebezoek op 16 juli 2014 aan Woon- zorg- en dienstencentrum Maarsheerd te Stadskanaal Utrecht, oktober 2014 1002749 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 4 november 2014 aan Zorgboerderij De Vierhoeve te Geesbrug

Rapport van het hertoetsbezoek op 4 november 2014 aan Zorgboerderij De Vierhoeve te Geesbrug Rapport van het hertoetsbezoek op 4 november 214 aan Zorgboerderij De Vierhoeve te Geesbrug Utrecht Januari 215 V133 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 16 januari 2014 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 16 januari 2014 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 16 januari 2014 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda s-hertogenbosch maart 2014 V65795 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan De Bremhorst te Bilthoven op 17 april 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan De Bremhorst te Bilthoven op 17 april 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan De Bremhorst te Bilthoven op 17 april 2014 Amsterdam, mei 2014 V1001200 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 4 november 2014 aan de PG-afdeling van Zorgcentrum Sint Franciscus te Gilze

Rapport van het inspectiebezoek op 4 november 2014 aan de PG-afdeling van Zorgcentrum Sint Franciscus te Gilze Rapport van het inspectiebezoek op 4 november 2014 aan de PG-afdeling van Zorgcentrum Sint Franciscus te Gilze Utrecht april 2015 V1001763 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 27 maart 2014 aan rayon de Amstelsprong van s Heeren Loo te Amsterdam

Rapport van het inspectiebezoek op 27 maart 2014 aan rayon de Amstelsprong van s Heeren Loo te Amsterdam Rapport van het inspectiebezoek aan rayon de Amstelsprong van s Heeren Loo te Amsterdam Amsterdam juli 2014 V64425 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Marrewijkpad 6 en 9 van Stichting Zuidwester in Spijkenisse op 25 november 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan Marrewijkpad 6 en 9 van Stichting Zuidwester in Spijkenisse op 25 november 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan Marrewijkpad 6 en 9 van Stichting Zuidwester in Spijkenisse op 25 Utrecht, februari 2015 V1002366 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 6 november 2014 aan Stichting Philadelphia Zorg, Nieuw Buitenzorg, locatie Wilddreef 3 te Leiderdorp.

Rapport van het inspectiebezoek op 6 november 2014 aan Stichting Philadelphia Zorg, Nieuw Buitenzorg, locatie Wilddreef 3 te Leiderdorp. Rapport van het inspectiebezoek op 6 november 2014 aan Stichting Philadelphia Zorg, Nieuw Buitenzorg, locatie Wilddreef 3 te Leiderdorp. Utrecht Januari 2015 V1002501 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 29 oktober 2015 aan Herbergier Arnhem te Arnhem

Rapport van het hertoetsbezoek op 29 oktober 2015 aan Herbergier Arnhem te Arnhem Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport van het hertoetsbezoek op 29 oktober 2015 aan Herbergier Arnhem te Arnhem Utrecht, januari 2016 V1006591 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het derde hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Utrecht e.o. te Houten op 12 oktober 2015

Rapport van het derde hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Utrecht e.o. te Houten op 12 oktober 2015 Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport van het derde hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Utrecht e.o. te Houten op 12 oktober 2015 Utrecht november

Nadere informatie

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 27 november 2013 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 27 november 2013 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar Definitief rapport van het inspectiebezoek op 27 november 2013 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar Den Haag, januari 2014 V-1000389 2014-1019803 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 1 mei 2014 aan Huize Valckenbosch, locatie van Stichting Antroz, te Zeist

Rapport van het hertoetsbezoek op 1 mei 2014 aan Huize Valckenbosch, locatie van Stichting Antroz, te Zeist Rapport van het hertoetsbezoek op 1 mei 2014 aan Huize Valckenbosch, locatie van Stichting Antroz, te Zeist Amsterdam juli, 2014 V1001744 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Methode 3 1.3

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 29 januari 2015 aan verpleeghuis Akropolis te Rotterdam

Rapport van het hertoetsbezoek op 29 januari 2015 aan verpleeghuis Akropolis te Rotterdam Rapport van het hertoetsbezoek op 29 januari 2015 aan verpleeghuis Akropolis te Rotterdam Utrecht, mei 2015 V1001890 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 13 januari 2015 aan Zorgboogcentrum de Nieuwenhof te Deurne

Rapport van het inspectiebezoek op 13 januari 2015 aan Zorgboogcentrum de Nieuwenhof te Deurne Rapport van het inspectiebezoek op 13 januari 2015 aan Zorgboogcentrum de Nieuwenhof te Deurne Utrecht Maart 2015 V1001363 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3

Nadere informatie

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 26 juli 2013 aan de psychogeriatrische afdeling van Thebe Park Stanislaus te Moergestel

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 26 juli 2013 aan de psychogeriatrische afdeling van Thebe Park Stanislaus te Moergestel Definitief rapport van het inspectiebezoek op 26 juli 2013 aan de psychogeriatrische afdeling van Thebe Park Stanislaus te Moergestel s-hertogenbosch september 2013 V63891 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek op 7 maart 2014 aan woonzorglocatie Buurstede afdeling Ameland te Oosterhout

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek op 7 maart 2014 aan woonzorglocatie Buurstede afdeling Ameland te Oosterhout Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek op 7 maart 2014 aan woonzorglocatie Buurstede afdeling Ameland te Oosterhout s-hertogenbosch juni 2014 V1001491 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorggarant thuiszorg locatie Apeldoorn op 2 december 2013

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorggarant thuiszorg locatie Apeldoorn op 2 december 2013 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorggarant thuiszorg locatie Apeldoorn op 2 december 2013 Amsterdam, april 2014 V1000535 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 18 februari 2015 aan Evean Eduard Douwes Dekker te Amsterdam

Rapport van het hertoetsbezoek op 18 februari 2015 aan Evean Eduard Douwes Dekker te Amsterdam Rapport van het hertoetsbezoek op 8 februari 5 aan Evean Eduard Douwes Dekker te Amsterdam Utrecht mei 5 V385 Rapport van het inspectiebezoek aan Evean Eduard Douwes Dekker te Amsterdam op 8 februari 5

Nadere informatie

Rapport van het tweede hertoetsbezoek op 11 november 2014 aan Rinette Zorg te Best

Rapport van het tweede hertoetsbezoek op 11 november 2014 aan Rinette Zorg te Best Rapport van het tweede hertoetsbezoek op november 24 aan Rinette Zorg te Best Utrecht december 24 V386 Rapport van het inspectiebezoek aan Rinette Zorg te Best op november 24 Inhoud Inleiding... 3. Aanleiding

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. te Amersfoort op 14 oktober 2015

Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. te Amersfoort op 14 oktober 2015 Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Eemland B.V. te Amersfoort op 14 oktober 2015 Utrecht, november

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan Hermes Huis in Bosch en Duin op 12 januari 2016

Rapport van het hertoetsbezoek aan Hermes Huis in Bosch en Duin op 12 januari 2016 Rapport van het hertoetsbezoek aan Hermes Huis in Bosch en Duin op 12 januari 2016 Utrecht, maart 2016 V1008104 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 4 1.3 Methode 4 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 29 juli 2014 aan Ipse de Bruggen locatie Schievaart, Gaardenpad 2b te Schiedam

Rapport van het inspectiebezoek op 29 juli 2014 aan Ipse de Bruggen locatie Schievaart, Gaardenpad 2b te Schiedam Rapport van het inspectiebezoek op 29 juli 2014 aan Ipse de Bruggen locatie Schievaart, Gaardenpad 2b te Schiedam Den Haag september 2014 V1000387 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Utrecht, oktober Rapport van het hertoetsbezoek op 1 oktober 2015 aan verpleeghuis Akropolis te Rotterdam

Utrecht, oktober Rapport van het hertoetsbezoek op 1 oktober 2015 aan verpleeghuis Akropolis te Rotterdam Utrecht, oktober 2015 Rapport van het hertoetsbezoek op 1 oktober 2015 aan verpleeghuis Akropolis te Rotterdam Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 10 september 2014 aan Stichting Vecht en IJssel, locatie Lieven de Key te Utrecht

Rapport van het inspectiebezoek op 10 september 2014 aan Stichting Vecht en IJssel, locatie Lieven de Key te Utrecht Rapport van het inspectiebezoek op 10 september 2014 aan Stichting Vecht en IJssel, locatie Lieven de Key te Utrecht Utrecht, Januari 2015 V1003304 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 12 november 2014 aan WZH De Strijp te s-gravenhage

Rapport van het inspectiebezoek op 12 november 2014 aan WZH De Strijp te s-gravenhage Rapport van het inspectiebezoek op 12 november 2014 aan WZH De Strijp te s-gravenhage Utrecht, januari 2015 V1003987 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode...

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 9 januari 2014 aan Vitalis Wilgenhof te Eindhoven

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 9 januari 2014 aan Vitalis Wilgenhof te Eindhoven Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 9 januari 2014 aan Vitalis Wilgenhof te Eindhoven s-hertogenbosch maart 2014 V61894 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 12 september 2013 aan ZorgSaam Thuiszorg West Zeeuws Vlaanderen te IJzendijke

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 12 september 2013 aan ZorgSaam Thuiszorg West Zeeuws Vlaanderen te IJzendijke Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 12 september 2013 aan ZorgSaam Thuiszorg West Zeeuws Vlaanderen te IJzendijke s-gravenhage november 2013 V65319 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Rivierenland e.o. te Maurik op 25 april 2016

Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Rivierenland e.o. te Maurik op 25 april 2016 Rapport van het hertoetsbezoek aan steunpunt PrivaZorg Rivierenland e.o. te Maurik op 25 april 2016 Utrecht mei 2016 V1008146 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 4 1.3 Methode

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 6 november 2013 aan Verpleeghuis De Hanepraij te Gouda

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 6 november 2013 aan Verpleeghuis De Hanepraij te Gouda Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 6 november 2013 aan Verpleeghuis De Hanepraij te Gouda Den Haag januari 2014 V-1000324 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3

Nadere informatie

Utrecht, maart Rapport van het hertoetsbezoek op 8 januari 2015 aan Zorgcentrum Coornhert State te Heerenveen

Utrecht, maart Rapport van het hertoetsbezoek op 8 januari 2015 aan Zorgcentrum Coornhert State te Heerenveen Utrecht, maart 205 Rapport van het hertoetsbezoek op 8 januari 205 aan Zorgcentrum Coornhert State te Heerenveen Inhoud Inleiding... 3. Aanleiding en belang... 3.2 Doelstelling... 3.3 Methode... 3.4 Toetsingskader...

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 4 juni 2014 aan Aya Thuiszorg BV te Amsterdam

Rapport van het hertoetsbezoek op 4 juni 2014 aan Aya Thuiszorg BV te Amsterdam Rapport van het hertoetsbezoek op 4 juni 214 aan Aya Thuiszorg BV te Amsterdam Amsterdam Augustus 214 V11192 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 4 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 2 december 2014 aan verpleeghuis De Wellen te Oss

Rapport van het inspectiebezoek op 2 december 2014 aan verpleeghuis De Wellen te Oss Rapport van het inspectiebezoek op 2 december 2014 aan verpleeghuis De Wellen te Oss Utrecht, november 2015 V1003637 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode...

Nadere informatie