Watergebiedsplan Reestdal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Watergebiedsplan Reestdal"

Transcriptie

1 Watergebiedsplan Reestdal

2 Watergebiedsplan Reestdal Organisatie Auteur Functie Waterschap Reest en Wieden G.J. Pool Projectmedewerker WOM Contact Versie 4.0 AB Datum oktober

3 Samenvatting Eén van de Water-Op-Maat (WOM) projecten van Waterschap Reest en Wieden is het project Reestdal. Voor het gebied rond de Reest is in 2003 door de provincies Overijssel en Drenthe in samenwerking met gebiedspartners het gebiedsplan Samen over de Reest opgesteld. Een belangrijke eerste ontwikkelingsrichting in dat plan is het realiseren van een duurzaam watersysteem als fundament van het Reestdal. Door de gebiedspartners is in 2004 een intentieovereenkomst getekend om al het nodige te doen om het gebiedsplan en het bijbehorende uitvoeringsprogramma tot uitvoering te brengen. De opgaven voor het Waterschap Reest en Wieden zijn nader uitgewerkt in een inrichtingsvisie. Met het voorliggende Watergebiedsplan geeft het waterschap invulling aan deze visie en wordt voor de Middenloop het GGOR vastgesteld en KRW doelen gerealiseerd. Van ruim 60 hectare natuurgrond wordt de waterhuishouding verbeterd en over een traject van bijna 18 km van de Reest wordt de ecologische kwaliteit (goede ecologische toestand) bevorderd. In dit Watergebiedsplan zijn de twee besluiten opgenomen die nodig zijn om het project te realiseren: GGOR (hoofdstuk 2) Projectplan (hoofdstuk 3). In het GGOR-proces wordt op basis van een belangenafweging het Gewenste of Gewogen Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) bepaald. Het maatregelenpakket om het GGOR te realiseren wordt vastgelegd in het Projectplan. Deze twee besluiten worden gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging hun zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. De zienswijzen worden verwerkt in een reactienota. Hierna wordt het Watergebiedsplan met de twee besluiten en een reactienota ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voorgelegd Het GGOR (hoofdstuk 2) Het OGOR staat voor het optimaal passende grond- en oppervlaktewater bij de functie van een gebied. Aan het Reestdal is de functie natuur toegekend. Doel van het WOM-project is het verbeteren van de waterhuishouding. Het Reestdal krijgt een natuurfunctie maar is in de huidige situatie afgestemd op landbouwkundig gebruik. Met het beekherstel wordt het watersysteem van het beekdal aangepast aan de natuurfunctie. Het Landschap Overijssel heeft het wensbeeld voor 2030 als volgt omschreven: een sterke verbetering van de hydrologische situatie ten behoeve van de gewenste natuurdoelen uit de natuurgebiedskaarten van Drenthe en Overijssel. Deze doelen betreffen vooral een meer natuurlijke beekloop en een uitbreiding van de beheertypen Nat schraal(gras)land en Vochtig Hooiland in de lage delen langs de beek, overgaand in kruiden en faunarijk grasland op de iets hogere gronden (maar wel nog in het beekdal zelf). Uit de beschikbare natuurdoelenkaart (Gebiedsvisie NBL Reest, 1997) en de Natuurbeheerplannen van de provincies Overijssel (24 april 2012) en Drenthe (2013) komt naar voren dat de uitbreiding van Nat schraalgrasland een belangrijk natuurdoel is voor het Reestdal. Getoetst is in hoeverre de verminderde drooglegging kansen biedt voor een uitbreiding van de natte graslanden. In het als bijlage 1 opgenomen rapport WOM project Reestdal, uitwerking GGOR maatregelen Middenloop (Grontmij, 14 april 2013) is op de bijgevoegde kaarten zichtbaar wat het effect is voor de natuurpercelen voor respectievelijk de GVG en GLG situatie. Geconcludeerd wordt dat met het huidige maatregelenpakket de kansen voor natte natuur in de Middenloop toenemen. In de GVG situatie worden de meeste uitbreidingskansen gerealiseerd voor het meest bovenstroomse deel van de Middenloop tussen de N48 en Den Westerhuis. Verder benedenstrooms in de lage delen van het beekdal is het al redelijk nat in de huidige GVG situatie. In totaal neemt het areaal goed bij de GVG-situatie met 34,7 ha toe. Samenvatting - 3 -

4 In de GLG situatie nemen de uitbreidingskansen voor natte natuur wel toe, maar nog steeds zijn grote delen van het beekdal te droog. Met de uitvoering van de maatregelen neemt In totaal het areaal met de beoordeling goed bij de GLG-situatie met 60,2 ha toe. Met het realiseren van de maatregelen worden de volgende concrete doelen bereikt: GGOR KRW : vaststellen GGOR 1250 hectare. Verbetering van 60 hectare natuur. : 18 km beekherstel Het projectplan conform de Waterwet (hoofdstuk 3) De maatregelen die worden uitgevoerd ten behoeve van de GGOR maatregelen zijn op onderstaande kaart weergegeven Afbeelding 1: Maatregelenkaart middenloop Reestdal Met de uitvoering van het plan worden vijf bestaande voordes / drempels verhoogd en een nieuwe voorde / drempel aangelegd. Op vijf plaatsen wordt de Reest verondiept. Ten behoeve van de landbouw wordt een deel van beekdal bemalen. Samenvatting - 4 -

5 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inhoudsopgave Toelichting Reestdal AANLEIDING Achtergrond Doel Randvoorwaarden WERKWIJZE Aanpak Procedure GGOR en Projectplan Hydrologisch onderzoek GEBIEDSBESCHRIJVING Geografische ligging Historie Hoogteligging Bodem Waterhuishouding Functies RELATIE MET ANDERE BESLUITEN EN PROCEDURES Vormvrije m.e.r.-beoordeling Bestemmingsplannen Flora- en Faunawet Natuurbeschermingswet / Natura Archeologie Overige vergunningen ONTWIKKELINGEN OMGEVING REESTDAL GGOR Reestdal INLEIDING ACTUELE GROND- EN OPPERVLAKTEWATER REGIME (AGOR) OPTIMALE GROND EN OPPERVLAKTEWATER REGIME (OGOR) GEWOGEN GROND- EN OPPERVLAKTEWATER REGIME (GGOR) Effecten op natuur Effecten op bebouwing en landbouw MONITORING...23 Ontwerp projectplan Reestdal Deel I - Aanleg of wijziging van het Reestdal AANLEIDING EN DOEL BESCHRIJVING VAN DE GEWENSTE SITUATIE Maatregelen Beschikbare gronden Effecten van het plan Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd BESCHRIJVING VAN DE TE TREFFEN VOORZIENINGEN, GERICHT OP HET ONGEDAAN MAKEN OF BEPERKEN VAN NADELIGE GEVOLGEN Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering Financieel nadeel LEGGER, BEHEER EN ONDERHOUD Deel II- Verantwoording VERANTWOORDING OP BASIS VAN WET- EN REGELGEVING VERANTWOORDING OP BASIS VAN VIGEREND BELEID VERANTWOORDING VAN DE KEUZEN IN HET PROJECT BENODIGDE VERGUNNINGEN EN MELDINGEN Deel III Rechtsbescherming Bijlagen...39 Inhoudsopgave - 5 -

6 Inhoudsopgave - 6 -

7 1 Toelichting Reestdal 1.1 Aanleiding Waterschap Reest en Wieden realiseert gebiedsgerichte projecten ofwel Water-Op-Maat (WOM) projecten. Met behulp van deze Water-Op-Maat projecten realiseert het waterschap een waterhuishouding waarbij de inrichting en de bijbehorende waterkwantiteit en -kwaliteit zo goed mogelijk zijn afgestemd op de functie van het gebied. Daarnaast worden maatregelen gerealiseerd om de gevolgen van de klimaatverandering binnen het Watersysteem op te vangen en de ecologische doelstellingen vanuit de Europese wetgeving vorm te geven. Eén van de projecten is het project Reestdal Achtergrond Voor het gebied rond de Reest is in 2003 door de provincies Overijssel en Drenthe in samenwerking met gebiedspartners het gebiedsplan Samen over de Reest opgesteld. Een belangrijke eerste ontwikkelingsrichting in dat plan is het realiseren van een duurzaam watersysteem als fundament van het Reestdal. Door de gebiedspartners is in 2004 een intentieovereenkomst getekend om al het nodige te doen om het gebiedsplan en het bijbehorende uitvoeringsprogramma tot uitvoering te brengen. De opgaven voor het Waterschap Reest en Wieden zijn nader uitgewerkt in een inrichtingsvisie. Met het voorliggende Watergebiedsplan geeft het waterschap invulling aan deze visie en wordt voor de Middenloop het GGOR vastgesteld en KRW doelen gerealiseerd. Van ruim 60 hectare natuurgrond wordt de waterhuishouding verbeterd en over een traject van bijna 18 km van de Reest wordt de ecologische kwaliteit (goede ecologische toestand) bevorderd Doel Doel van het WOM-project Reestdal is het verbeteren van de waterhuishouding. Het Reestdal krijgt een natuurfunctie maar is in de huidige situatie afgestemd op landbouwkundig gebruik. Met het beekherstel wordt met inachtneming van de blijvende landbouw het watersysteem zoveel mogelijk aangepast aan de natuurfunctie. Met het realiseren van de maatregelen worden de volgende concrete doelen bereikt: GGOR KRW : vaststellen GGOR voor 1250 hectare : Beekherstel Randvoorwaarden Randvoorwaarde voor de hydrologie is dat voor de omgeving de nadelige gevolgen worden beperkt dan wel worden gecompenseerd. Er is rekening gehouden met effect op bebouwing, landbouw, infrastructuur en natuur. Er is hydrologisch onderzoek uitgevoerd om de effecten te kunnen bepalen en waar nodig zijn maatregelen getroffen om ongewenste effecten tegen te gaan of te verkleinen. 1.2 Werkwijze Aanpak Voor de uitwerking van de maatregelen is als middel het GGOR-proces doorlopen, waarin op basis van een belangenafweging het Gewenste of Gewogen Grond- en Oppervlaktewater regiem (GGOR) is bepaald. Ook de maatregelen die nodig zijn om het GGOR te kunnen realiseren, zijn in het GGOR-proces vastgesteld. De uitkomst van dit GGOR-proces (GGOR + maatregelenpakket) wordt middels een besluit van het Algemeen Bestuur (AB) vastgelegd in dit watergebiedsplan. De Waterwet schrijft bovendien voor dat het waterschap altijd een projectplan moet vaststellen bij aanleg of wijziging van waterstaatswerken. Daaronder worden verstaan: oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken (zoals gemalen). In het GGORmaatregelenpakket voor de Reest is verondieping opgenomen. Dit betekent dat gekoppeld aan het watergebiedsplan ook een projectplan moet worden opgesteld en vastgesteld voor de aanpassingen aan de waterstaatswerken. Toelichting Reestdal - 7 -

8 In het voorliggende watergebiedsplan en de daarbij behorende onderbouwende rapporten is alle noodzakelijke informatie opgenomen waarmee het waterschap de volgende besluiten kan nemen: 1 Vaststellen van het GGOR voor het Reestdal. 2 Vaststellen projectplan conform de Waterwet. De verschillende besluiten komen elk apart aan de orde in de volgende delen en hoofdstukken van dit watergebiedsplan. Voor het projectplan is het vaste format van het waterschap gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat de tekst over het GGOR-proces deels overlapt met de tekst van het projectplan Procedure GGOR en Projectplan In dit watergebiedsplan zijn twee besluiten opgenomen die door het Waterschap worden vastgesteld, het GGOR en het Projectplan. De besluitvorming verloopt als volgt: Het ontwerp watergebiedsplan is op 21 mei 2013 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. Dit ontwerp watergebiedsplan, waarin de twee ontwerp besluiten zijn opgenomen, heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Belanghebbenden konden gedurende de termijn van de ter inzage legging hun zienswijze mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk kenbaar maken. De ingekomen zienswijzen zijn verwerkt in een reactienota. Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens een voorstel aan het Algemeen Bestuur voorleggen, waarbij de ingekomen zienswijzen zijn meegenomen in de afweging, zodat het Algemeen Bestuur een goed gemotiveerd besluit neemt. Het Algemeen Bestuur stelt de besluiten voor GGOR en Projectplan dan vast. GGOR: Op grond van de Provinciale Omgevingsverordeningen van Drenthe en Overijssel is GGOR onderdeel van het waterbeheerplan, de bepaling luidt, voor zover van toepassing, als volgt: Het beheerplan bevat tenminste het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime voor de aan het oppervlaktewater en het freatisch grondwater toegekende functies. Hieruit volgt dat een besluit moet worden genomen over het GGOR, via een partiële herziening van het waterbeheerplan (WBP). Het vastgestelde GGOR besluit wordt ter goedkeuring gestuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Projectplan Tegen het projectplan staat beroep open. De beroepstermijn is zes weken en begint te lopen op de dag na die waarop het besluit tot vaststelling door het AB is bekendgemaakt Hydrologisch onderzoek In het GGOR-proces wordt op basis van een belangenafweging het Gewenste of Gewogen Grond- en Oppervlaktewater Regime bepaald. Het maatregelenpakket om GGOR te realiseren wordt vastgelegd in een Projectplan. In de eerste fase van het WOM-project zijn hydrologische rekenmodellen gebouwd voor het grondwater (MIPWA) en het oppervlaktewater (Sobek). Met behulp van deze modellen zijn o.a. kansrijke maatregelen verkend voor het realiseren van de natuurdoelen. Doel van het onderzoek is de effecten op natuur, landbouw, wegen en bebouwing in beeld te brengen. Met het grondwatermodel zijn de effecten berekend op de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG, Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG), Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand (GVG) en kwel/wegzijgingsituatie bij inrichting van de Middenloop van het Reestdal. Waar deze effecten duidelijk negatief bleken te zijn voor de landbouw, wegen en bestaande bebouwing zijn voor zover mogelijk mitigerende maatregelen bedacht. Toelichting Reestdal - 8 -

9 1.3 Gebiedsbeschrijving De Reest en het beekdal zijn te onderscheiden in een bovenloop, een middenloop en een benedenloop, deze variëren in bodemopbouw, waterhuishouding, natuurkwaliteit en landschappelijke verschijning. De Reest is een typische laaglandbeek met een gemiddeld verhang van 1 m op 5 km. De breedte van het dal varieert van minimaal 100 tot 150 m tot maximaal 400 tot 600 m. Afbeelding 1 geeft de situering van de Middenloop. In de middenloop manifesteert het dal zich duidelijk tussen de middelhoge en hoge dekzandgronden en vooral bij de stuifzandgebieden de Wildenberg en in de omgeving van IJhorst. Plaatselijk komen beekduintjes voor die soms boven het veen uitsteken. In het gebied komen slechts op enkele plaatsen min of meer verlande, oude beekarmen voor, onder andere bij de Wildenberg en de Pieperij. Voor Nederlandse begrippen is het uniek te noemen dat de Reest nog zo sterk meandert. Fluviatiele processen kunnen hier redelijk ongestoord hun werk doen. Dit maakt het tot een aardkundig bijzonder waardevol gebied. Afbeelding 2: Middenloop Reestdal Toelichting Reestdal - 9 -

10 1.3.1 Geografische ligging De Middenloop strekt zich uit over twee provincies, Drenthe en Overijssel. Aan de Drentse kant wordt de middenloop gevormd door gemeente De Wolden. Aan de Overijsselse kant behoren de gemeenten Staphorst en Hardenberg tot de middenloop. De Middenloop is circa 1250 hectare groot, waarvan circa 535 hectare in Drenthe is gelegen en circa 715 hectare in Overijssel. De grotere kernen in de omgeving van de middenloop zijn Zuidwolde, Balkbrug, IJhorst en De Wijk. De kleine kernen zijn Veeningen, Linde en Nolde Historie Het Reestdal is historische gezien interessant omdat het nog een oorspronkelijk karakter kent. Vanwege het feit dat het een grensgebied is, hebben er weinig grootschalige ingrepen plaatsgevonden. Daarom zijn er nog een aantal ongeschonden buurtschappen te vinden met kenmerken die terug te voeren zijn op de middeleeuwen (Den Huizen, Ten Kaat, Oud Avereest, Den Westerhuis, De Bloemberg, De Stapel, Haalweide). In de 19e eeuw ontstaat er meer economische activiteit door de aanleg van de Dedemsvaart (Overijssel) en de Hoogeveensche Vaart (Drenthe) en de ontwikkeling van Meppel als marktplaats. Toen is ook begonnen met de ontginning van de veengebieden. De Reest was van oorsprong één van de weinige echte hoogveenbeken in Nederland. In de oorspronkelijke situatie werd de Reest gevoed door het hoogveengebied oostelijk van Dedemsvaart. Van dit hoogveengebied is niets overgebleven. De sponswerking van het uitgestrekte veengebied is door de ontginning in de loop van de 19e eeuw verdwenen waardoor de beek een hogere piekbelasting in natte perioden heeft gekregen. Aan Drentse zijde is een omleidingskanaal gegraven (Vervangende Reestleiding). Door deze toename van economische activiteit zijn er een aantal grotere kernen, waaronder Dedemsvaart, ontstaan. Overigens wordt het huidige beeld van het landschap en de bebouwingstypologie voornamelijk bepaald door de 2e helft van de 19e eeuw. De geografische ligging van de boerderijen en erven gaan echter verder in de tijd terug. Het bebouwingspatroon volgt het abiotisch landschapspatroon: de boerderijen liggen van oorsprong op zandkoppen (horsten) Hoogteligging Op afbeelding 2 is duidelijk zichtbaar dat het beekdal relatief vlak is, veelal aan beide zijden begrenst door steil randen. De gronden direct grenzend aan het beekdal zijn één à twee meter hoger dan het beekdal zelf Bodem De bodem in het beekdal bestaat voornamelijk uit veengronden, al dan niet met een zand of kleidek. Op de hogere delen komen podzolgronden en enkeerdgronden voor. De diepere bodemopbouw in het gebied is relatief eenvoudig. In het beekdal worden geen diepere slecht doorlatende lagen aangetroffen. De ondergrond bestaat dus alleen uit holocene afzettingen (voornamelijk veen) op een dik zandpakket tot een diepte van circa 50 m. Zie afbeelding 3 en 4 voor respectievelijk de bodemkaart en het dwarsprofiel Waterhuishouding Als gevolg van onder andere de grootschalige vervening is de afvoer van de Reest sterk afgenomen en werd deze bovendien veel onregelmatiger. Het afvoergebied is sterk verkleind ten opzichte van de natuurlijke situatie. Een deel van het oorspronkelijk stroomgebied watert momenteel af via het Ommerkanaal en een deel watert af via de Reestvervangende leiding en de Hoogeveensche vaart. Door de verschillende ruilverkavelingen in en rondom het beekdal zijn de grondwaterstanden in de afgelopen decennia in de natuurgebieden in het beekdal maar ook in de daarbuiten gelegen infiltratiegebieden sterk gedaald (o.a. Systeemonderzoek Reestdal, 1992) Functies Het huidige landgebruik in de middenloop van het Reestdal bestaat voor ca. 56% uit natuur en 44% uit particuliere en overige gronden, die hoofzakelijk de functie landbouw hebben. Zie afbeelding 5. Toelichting Reestdal

11 Afbeelding 3: Hoogtekaart Middenloop Reestdal Toelichting Reestdal

12 Afbeelding 4: Bodemkaart Middenloop Reestdal Afbeelding 5: Dwarsprofiel door het beekdal ter hoogte van meetpunt AL19 Toelichting Reestdal

13 Afbeelding 6: Functiekaart landgebruik middenloop Reestdal 1.4 Relatie met andere besluiten en procedures Het Water-Op-Maat (WOM) project Reestdal is opgenomen in het WOM uitvoeringsprogramma van het Waterschap en als zodanig onderdeel van het Waterbeheerplan Vormvrije m.e.r.-beoordeling Op basis van de Wet milieubeheer wordt conform het Besluit m.e.r. een zogenaamde vormvrije mer.- beoordeling uitgevoerd. Hierbij worden de milieu effecten in beeld gebracht en wordt onderzocht of er voldoende rekening is gehouden met alle milieu effecten. Uit de beoordeling blijkt dat de aanleg van drempels en verondiepingen in de Reest, ten behoeve van het aanpassen van het grond- en oppervlaktewaterpeil voor natuur: een project is met een beperkte omvang, dat er gedurende de uitvoering van de aanleg van de drempels en verondiepingen in de Reest lokaal enige negatieve effecten kunnen optreden, welke echter van beperkte omvang zijn en zeker geen significante effecten betreffen met de voorgenomen ontwikkeling wordt beoogd de waterhuishouding binnen het plangebied positief te versterken en de waterkwaliteit- en kwantiteit te verbeteren om daarmee te voldoen aan de doelstellingen van Kader Richtlijn Water en GGOR. Het beekherstel draagt bij aan het bereiken van een goede ecologische toestand, die hoort bij een halfnatuurlijke laaglandbeek. Toelichting Reestdal

14 Gezien de omvang van de activiteiten in relatie tot de drempelwaarde en bovenstaande conclusies ten aanzien van de milieueffecten wordt geconcludeerd dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten. Deze conclusie van de uitkomsten van de onderhavige toets in het kader van het Besluit m.e.r. leidt tot het eindoordeel dat er geen verdere m.e.r.-beoordeling behoeft plaats te vinden en geen MER behoeft te worden opgesteld. Tenslotte is toetsing aan de provinciale milieuverordeningen hier niet aan de orde. Provinciale Staten van Overijssel en Drenthe hebben in dit geval geen activiteiten aangewezen die kunnen leiden tot m.e.r.-plicht Bestemmingsplannen Het projectgebied valt binnen drie bestemmingsplannen, gelegen in drie verschillende gemeenten, Staphorst, De Wolden en Hardenberg. Onderstaand wordt omschreven in hoeverre de voorgestelde maatregelen, het aanleggen van een nieuwe voorde, het verhogen van 5 bestaande voordes en 5 verondiepingstrajecten, passen binnen de geldende bestemmingsplannen. Gemeente Staphorst Het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Staphorst heeft van 6 maart tot en met 16 april 2013 ter inzage gelegen. Na verwerking van de eventuele zienswijzen wordt het plan binnen een termijn van 12 weken na de terinzagelegging vastgesteld. Het bestemmingsplan treedt in werking de dag nadat de beroepstermijn is afgelopen en er geen schorsingsverzoek is ingediend. Het plan is onherroepelijk als er door de Raad van State een uitspraak is gedaan over het ingestelde beroep. Ondanks dat het bestemmingsplan op moment van schrijven nog niet in werking is getreden, worden de voorgestelde maatregelen wel aan dit bestemmingsplan getoetst. Er van uitgaande dat het bestemmingsplan tegen die tijd dat de werkzaamheden worden uitgevoerd inmiddels in werking is getreden. Ter plaatse van de Reest geldt de bestemming Water. De voorgestelde maatregelen passen binnen de bestemmingsomschrijving. Ter plaatse van een van de voorgenomen maatregelen (het ophogen van een van de voordes) geldt tevens de dubbelbestemming Waarde-Archeologie 6. De geplande werkzaamheden zijn echter niet van dusdanige aard (de ondergrond wordt niet geroerd) dat hiervoor een omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd. De conclusie is dat de voorgestelde maatregelen niet in strijd met het bestemmingsplan zijn. Gemeente De Wolden Het bestemmingsplan Buitengebied De Wolden (2002) is van kracht voor de noordelijke oever van de Middenloop. Op moment van schrijven wordt er een beheersverordening voorbereid die dit bestemmingsplan, die wat inhoud betreft nog actueel wordt bevonden, moet gaan vervangen. Ter plaatse van de Reest geldt de bestemming Water. De voorgestelde maatregelen passen binnen de bestemmingsomschrijving. Daarnaast geldt de aanvullende bestemming Zone van hydrologische beïnvloeding. De voorgestelde maatregelen passen binnen de bestemmingsomschrijving. De conclusie is dat de voorgestelde maatregelen niet in strijd met het bestemmingsplan zijn. Gemeente Hardenberg Het bestemmingsplan Reestdal en Bergentheim-Zuid is op 23 april 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Het vastgestelde plan ligt vanaf 1 mei 2013 voor 6 weken ter inzage. Het bestemmingsplan treedt in werking de dag nadat de beroepstermijn is afgelopen en er geen schorsingsverzoek is ingediend. Het plan is onherroepelijk als er door de Raad van State een uitspraak is gedaan over het ingestelde beroep. Ondanks dat het bestemmingsplan op moment van schrijven nog niet in werking is getreden, worden de voorgestelde maatregelen wel aan dit bestemmingsplan getoetst, er van uitgaande dat het bestemmingsplan tegen die tijd dat er een vergunning zou moeten worden aangevraagd, het bestemmingsplan inmiddels in werking is getreden. Indien dit nog niet het geval is dient de vergunning te worden aangehouden. Deze aanhoudingsplicht kan worden doorbroken als de activiteiten uit de vergunning niet in strijd zijn met het nieuwe plan. Toelichting Reestdal

15 Ter plaatse van de Reest geldt de bestemming Water. De voorgestelde maatregelen passen binnen de bestemmingsomschrijving. Tevens geldt voor de Reest de dubbelbestemming Waardearcheologie. Ingevolge deze dubbelbestemming is het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders werkzaamheden uit te voeren die betrekking hebben op het ophogen van de bodem en/of het verlagen of het verhogen van het over een oppervlakte van meer dan 100 m 2. De conclusie is derhalve voor het ophogen van de voordes en de verondiepingen een vergunningsplicht geldt en dat voor het overige geen sprake is van strijd met het bestemmingsplan zijn Flora- en Faunawet Voor de maatregelen die in het kader van het vasthouden van water getroffen worden, wordt in het voorjaar van 2013 een Flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. Dit omdat de werkzaamheden uitgevoerd worden in een gebied waarvan het bekend is dat hier beschermde plant- en diersoorten voorkomen. Gezien de seizoensgebonden activiteit van een dergelijk onderzoek, zal dit naar verwachting eind mei - begin juni plaats vinden. Onderstaand wordt al kort ingegaan op de mogelijk aan te treffen soorten en aandachtspunten. Het onderzoek is met name gericht op binnen de Flora- en faunawet zwaarder beschermde soorten (tabel 2 en 3) en zal zich (in ieder geval) richten op vissen, amfibieën en flora, maar ook andere beschermde soorten worden (indien in het veld toch verwacht). De verwachte soorten zijn onder andere kleine modderkruiper (Ffwet tabel 2), mogelijk bittervoorn en grote modderkruiper (beide Ffwet tabel 3), rietorchis (Ffwet tabel 2) en mogelijk poelkikker (Ffwet tabel 2). Daarnaast zullen met redelijke zekerheid enkele meer algemene, maar wel beschermde soorten (Ffwet tabel 1) worden gevonden als dotterbloem, zwanenbloem en diverse amfibieën en kleine, grondgebonden zoogdieren. Voor de soorten die in tabel 1 van de Flora- en faunawet worden genoemd, geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen echter een vrijstelling op de ontheffingsplicht (mits zorgvuldig gewerkt wordt). Wanneer soorten als kleine modderkruiper, poelkikker of rietorchis aangetroffen worden, zal met de uitvoering van de werkzaamheden rekening gehouden worden met de aanwezigheid van deze soorten. Plekken met rietorchis kunnen, afhankelijk van de groeiplaats mogelijk ontzien worden door de groeiplaats te markeren zodat hier niet gewerkt wordt. Indien de groeiplaats toch verdwijnt worden exemplaren verplaatst naar een nieuwe, geschikte plek. Voor poelkikker geldt dat voorafgaande aan de werkzaamheden de locaties ongeschikt gemaakt worden en dat eventueel aanwezige exemplaren weggevangen worden. Voor de vissoorten geldt dat het wegvangen van individuen rondom de werklocaties weinig zinvol is, aangezien de Reest een watersysteem is en de plek dus snel weer bevolkt kan worden door andere of zelfs de weggevangen vissen. Ook het droogleggen van de plekken is niet werkbaar, omdat de Reest moet blijven afvoeren. De meest geschikte oplossing is om voorafgaande aan de werkzaamheden in het water, deze ongeschikt maken en te verstoren en gedurende de werkzaamheden zal er zoveel activiteit zijn dat vissen wel weg zullen blijven. Wanneer soorten van tabel 3 van de flora- en faunawet als gevolg van de werkzaamheden geschaad kunnen worden, dient een ontheffing aangevraagd te worden. Dit geldt ook voor tabel 2 soorten, mits gewerkt wordt volgens een gedragscode. Onderdeel van een eventuele ontheffingsaanvraag betreft een ecologisch werkprotocol, waarin onderbouwd dat de werkzaamheden dusdanig worden uitgevoerd dat effecten worden voorkomen of zoveel mogelijk worden geminimaliseerd. Wanneer bij het onderzoek geen beschermde soorten in en rondom de werklocaties gevonden worden, dan zijn extra maatregelen waarschijnlijk niet nodig Natuurbeschermingswet / Natura 2000 Het Natura2000-gebied De Olde Maten en Veerslootslanden ligt centraal in het Staphorsterveld, dat zich uitstrekt tussen Meppel, Zwartsluis, Hasselt en Staphorst. Het gebied Olde Maten is een complex van graslanden met brede sloten (boksloten) en hier en daar enkele petgaten en legakkers. De Olde Maten & Veerslootslanden omvatten een van de laatst bewaard gebleven restanten van onbemeste blauwgraslanden in het Nederlandse laagveengebied. De bodemkundige en hydrologische situatie zijn gunstig voor herstel waar de kwaliteit achteruit gegaan is. Het uitgebreide slotenpatroon in het gebied is een van de belangrijkste leefgebieden van de grote modderkruiper in ons land. Effecten als gevolg van de maatregelen op gebieden die beschermd zijn binnen de Natuurbeschermingswet (Natura 2000 en Beschermde Natuurmonumenten) worden gezien de afstand (>3 km) tot dergelijke gebieden niet verwacht. Toelichting Reestdal

16 1.4.5 Archeologie Archeologische sporen wijzen uit, dat het gebied al in de prehistorie bewoond moet zijn geweest. Vooral de hogere gronden, dat wil zeggen de dekzandruggen langs de Reest, zijn van oudsher plekken geweest waar mensen zich in de prehistorie vestigden. Mogelijke sporen uit deze tijd zijn tijdens de Middeleeuwen afgedekt door het ontstaan van een esdek ter plaatse. Niet altijd weten archeologen precies waar het erfgoed zich bevindt. Ook worden archeologen vaak laat bij de ontwikkeling van plannen betrokken. Hierdoor wordt de aanwezigheid van archeologische waarden vaak pas ontdekt wanneer projecten als aanleg van waterwegen of natuurontwikkeling al in volle gang zijn. Door de Maltawetgeving is de bescherming van archeologisch erfgoed verbeterd. Een goede afstemming van het gemeentelijk archeologisch beleid, provinciaal beleid en provinciale advisering is noodzakelijk. Het Oversticht heeft per locatie waar maatregelen zijn voorzien gekeken wat de eventuele benodigde randvoorwaarden zijn voor archeologie. Hiervoor is gebruikgemaakt van de archeologische kaart van de gemeente De Wolden, die voor het Reestdal erg gedetailleerd is. Verder is nog contact opgenomen met de provinciaal archeoloog van Drenthe, de heer W. van der Sanden. Het beekdal van de Reest is in Drenthe een gebied van provinciaal belang. Dat houdt in dat de provinciaal archeoloog altijd betrokken moet worden bij het proces, in de vorm van archeologische begeleiding. Aangezien de ingrepen niet dieper dan 30 cm mv zullen plaatsvinden, worden geen effecten op eventueel aanwezige archeologische waarden verwacht Overige vergunningen De geplande werkzaamheden zijn niet vergunningplichtig, met uitzondering van de gebieden die op grond van het bestemmingsplan Buitengebied De Wolden een dubbelbestemming Waarde- Archeologie hebben en waarvoor voor het ophogen van de bodem een omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen vereist is. En op basis van het bestemmingsplan Buitengebied De Wolden (2002) dient ter plaatse van de aanvullende bestemming Zone van hydrologische beïnvloeding eveneens een aanlegvergunning aangevraagd te worden. Er worden verder geen bouwwerken opgericht of verbouwd of bomen gekapt. Er hoeft dus alleen voor de activiteit aanleggen een omgevingsvergunning aangevraagd te worden, alvorens de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Indien alsnog bij de nadere uitwerking naar voren komt dat voor overige werkzaamheden (bijvoorbeeld om het werkterrein bereikbaar te maken of in te richten) die verricht moeten worden vergunningsplichtig zijn, dan zal de vergunning tijdig aangevraagd worden. Toelichting Reestdal

17 1.5 Ontwikkelingen omgeving Reestdal Landinrichting Zuidwolde Zuid Binnen de landinrichting Zuidwolde Zuid is een herverkaveling gaande. Het herverkavelingsblok van deze landinrichting grenst aan de Drentse kant voor een groot deel aan de Reest (vanaf de Tippe tot net benedenstrooms van de brug over de Reest ter hoogte van café Poortman). De procedure van de landinrichting is nagenoeg afgerond. De bestuurscommissie is er in geslaagd verschillende percelen ten behoeve van natuur vrij te ruilen, maar dat is niet overal gelukt. Dit betekent dat er nog enkele enclaves landbouwgrond in het beekdal blijven liggen. Landinrichting Staphorst Het herverkavelingsblok van deze landinrichting grenst aan de Overijsselse zijde voor een groot deel aan de Reest (globaal net bovenstrooms van t Ende tot de spoorbrug over de Reest in Meppel). Deze Landinrichting is net gestart. Het definitieve inrichtingsplan ligt tot 23 mei ter inzage. Het betreft hier voorlopig alleen een landbouwkundige verkaveling. Stadsrandzone Meppel Voor het onderdeel water is door het waterschap het plan Watermaatregelen stadsrandzone Meppel - Reestdal en een Ontwerp Projectplan opgesteld. Met dit plan worden hier de WB21 doelen van het waterschap gerealiseerd (ca m3 extra berging) en tevens ca. 40 ha EHS* ingericht. Met de realisatie van de maatregelen wordt eveneens invulling gegeven aan de stedelijke wateropgave Meppel om m3 waterberging te realiseren. De in te richten percelen zijn eigendom van Het Drentse Landschap en Bureau Beheer Landbouwgronden. De werkzaamheden van het waterschap dienen vóór 2015 te zijn opgeleverd, om te voldoen aan de voorwaarden voor Synergiebijdrage. Toelichting Reestdal

18

19 2 GGOR Reestdal 2.1 Inleiding Uitgangpunt van het Waterschap is om in het gehele beheergebied de waterhuishouding zo goed mogelijk af te stemmen op de functies. Om het GGOR (Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime) te kunnen realiseren worden Water-Op-Maat projecten (WOM-projecten) uitgevoerd in alle gebieden waar de waterhuishouding nog niet voldoende is afgestemd op de functie. Onderdeel van deze WOM-projecten is het doorlopen van het GGOR-proces. Werkwijze bij het bepalen van het GGOR is allereerst het bepalen van het actuele en het optimale grond- en oppervlakteregime van het gebied (resp. AGOR en OGOR). Daarna volgt de afweging van belangen en wordt het GGOR voor het betreffende gebied vastgesteld. Ook de kosten van mogelijke maatregelen spelen daarbij een belangrijke rol. In dit deel van het Watergebiedsplan wordt toegelicht wat de uitkomst is van het GGOR-proces dat voor dit gebied is doorlopen en voor welk GGOR is gekozen. Onderdelen van een GGOR-besluit zijn de grond- en oppervlaktewatersituatie (verdeeld naar ruimte en tijd) die in een gebied wordt nagestreefd. Deze situatie wordt uitgedrukt in: de gemiddeld hoogste grondwaterstand (ghg), de gemiddeld laagste grondwaterstand (glg) en de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (gvg). de te hanteren oppervlaktewaterpeilen de termijn van realisatie 2.2 Actuele Grond- en Oppervlaktewater Regime (AGOR) Regionaal systeem Door het ontbreken van slecht doorlatende lagen staat de Reest rechtstreeks in contact met het regionale grondwatersysteem. De diepe grondwaterstroming is daarbij in westelijke richting. De Reest wordt dus met name gevoed met water dat afstroomt vanaf het gebied Zuidwolde ten oosten van de Reest. Daarnaast is er sprake van stagnatie van grondwater boven de keileem. Hierdoor ontstaan lokale ondiepe grondwatersystemen waar de stijghoogten tot wel enkele meters hoger zijn dan het diepere grondwater. Dit is te zien in afbeelding 7. GGOR Reestdal

20 Afbeelding 7: Regionale grondwaterstroming ondiep grondwater Grondwaterstanden Om een relatie te kunnen leggen tussen de drooglegging en de optredende grondwaterstanden is een analyse van beschikbare peilbuizen uitgevoerd. De grondwaterstanden in het beekdal stijgen in natte perioden (gemiddeld hoogste grondwaterstand=ghg) tot vlak onder maaiveld. In droge perioden (gemiddeld laagste grondwaterstand=glg) zakken de grondwaterstanden uit tot ruim een halve meter onder maaiveld. De gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) bedraagt circa 20 tot 30 cm mv. Ondanks dat het beekpeil in de GLG situatie behoorlijk ver uitzakt tot ruim 80 cm onder maaiveld, lijkt dit maar in beperkte mate door te werken in de grondwaterstanden nabij de beekloop. Wat verder opvalt is het relatief vlakke verloop van de grondwaterstand. Afbeelding 8: Freatische grondwaterstanden raai peilbuizen nabij AL 19 GGOR Reestdal

21 Kwel- wegzijging Gezien de aanwezig vegetaties in het beekdal (dotterbloemhooiland) kan al worden geconcludeerd dat er in ieder geval een deel van het jaar sprake is van kwel in de wortelzone. Door de afwezigheid van dikke slecht waterdoorlatende lagen is de kweldruk in het beekdal van de Reest echter wel beperkt: de stijghoogten in de ondiepe en diepe peilbuizen zijn bijna identiek. In de laagste delen van het beekdal is er sprake van enige kwel in natte perioden. In droge perioden zakt de diepere stijghoogte onder het freatisch filter en is sprake van wegzijging. De middenloop van de Reest heeft naar verwachting wel overal een duidelijk drainerende werking op het grondwater. De stijghoogten zijn over het algemeen circa 0,5 m hoger dan de waterpeilen ter plaatse. Gezien de relatief goed doorlatende zandondergrond geeft dit een aanzienlijke afvoer naar de beek. 2.3 Optimale Grond en Oppervlaktewater Regime (OGOR) Het OGOR staat voor het optimaal passende grond- en oppervlaktewater bij de functie van een gebied. Aan het Reestdal zelf is maar één functie toegekend: natuur. Voor de functie natuur zijn de berekende grondwaterstanden en kwel-wegzijging getoetst aan de ter plaatse toegekende beheertypen. Het Landschap Overijssel heeft het wensbeeld voor 2030 als volgt omschreven: een sterke verbetering van de hydrologische situatie ten behoeve van de gewenste natuurdoelen uit de natuurgebiedskaarten van Drenthe en Overijssel. Deze doelen betreffen vooral een meer natuurlijke beekloop en een uitbreiding van de beheertypen Nat schraal(gras)land en Vochtig Hooiland in de lage delen langs de beek, overgaand in kruiden en faunarijk grasland op de iets hogere gronden (maar wel nog in het beekdal zelf). Uit de beschikbare natuurdoelenkaart (Gebiedsvisie NBL Reest, 1997) en de Natuurbeheerplannen van de provincies Overijssel (24 april 2012) en Drenthe (2013) komt naar voren dat de uitbreiding van Nat schraalgrasland een belangrijk natuurdoel is voor het Reestdal. De hydrologische randvoorwaarden voor natuur, uitgaande van de recent in gebruik genomen beheertype systematiek, is weergegeven in tabel 2-1. Bloemrijk grasland (Hz-3.6) en Vochtig schraalgrasland (Hz-3.7) zoals weergegeven in figuur 2.1 komen daarbij overeen met de huidige beheertypen Nat Schraalgrasland (N1001), Kruiden- en Faunarijk grasland (N1202) en Vochtig hooiland (N1002). Beheertype GVG GLG Kwel Code Omschrijving Nat (cm-mv) Droog (cm-vm) Nat (cm-mv) Droog (cm-vm) N05.01 Moeras Nee N10.01 Nat Schraalgrasland (Algemeen) Ja Nat Schraalgras land (Caricetum Ja N10.01 rostratae,caricetum aquatilis, Caricetum lasiocarpa en Caricetum appropinquata)* N10.02 Vochtig hooiland (Algemeen) 5 30 Ja Vochtig hooiland (Calthion Ja N10.02 palustris)* N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland nb nb nb nb Nee N12.05 Kruiden- en faunarijke akker nb nb nb Nb Nee Tabel 1: Hydrologische randvoorwaarden beheertypen Reestdal GGOR Reestdal

22 De in bovenstaande tabel weergegeven hydrologische randvoorwaarden zijn recentelijk vastgesteld door het Rijk. Voor de beheertypen Nat Schraalgrasland en Vochtig Hooiland is alleen een GVG bandbreedte bepaald. Omdat de toegestane hydrologische bandbreedten voor de GLG in sterke mate worden bepaald door het aanwezige bodemtype (nalevering van vocht) is de toegestane bandbreedte voor de GLG in de algemene landelijke tabellen niet ingevuld. Bovendien is voor dit type geen rekening gehouden met (de bolle kwel- curve van) duurlijnen. Het uitzakken van de GLG in de zomer is ongewenst. Om te kunnen toetsen is in bovenstaande tabel ook de gehanteerde bandbreedten overgenomen zoals deze in het kader van het Achtergronddocument Water voor de Drentsche Aa in overleg met de ecologen in de werkgroep (SBB, DLG, Waterschap Hunze en Aa s en provincie Drenthe) is vastgesteld. Deze komt overeen met de ervaringen van de beide Landschappen voor de Reest: een GLG hoger dan 40 cm mv wordt als positief beoordeeld. Zowel nat schraalgrasland als vochtig hooiland zijn verder afhankelijk van periodieke kwel die reikt tot in de wortelzone. Hoewel bij dit project gekozen is voor een pragmatische aanpak op basis van drooglegging, is bovengenoemde OGOR-natuur toch relevant. Uiteindelijk gaat het om de grondwaterstanden. Bij de toetsing in H5 is uitgegaan van een maatgevende drooglegging waarbij op basis van de ervaringen van Landschap Overijssel en Het Drents Landschap de gewenste grondwaterstanden kunnen optreden. Kansen voor uitbreiding van natte natuur zijn als volgt vastgesteld: Drooglegging GVG situatie maximaal 30 cm; Drooglegging GLG situatie van maximaal 60 cm; Behoud van de kwel. 2.4 Gewogen Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) Bij het GGOR onderdeel is een afweging gemaakt waarbij rekening is gehouden met de doelen. Enerzijds een zo optimaal mogelijk inrichting van de functie natuur en anderzijds het beperken van de effecten op overige functies binnen en buiten het projectgebied Effecten op natuur Getoetst is in hoeverre de verminderde drooglegging kansen biedt voor een uitbreiding van de natte graslanden. In het als bijlage 1 opgenomen rapport WOM project Reestdal, uitwerking GGOR maatregelen Middenloop (Grontmij, 14 april 2013) is op de bijgevoegde kaarten zichtbaar wat het effect is voor de natuurpercelen voor respectievelijk de GVG en GLG situatie. De natuurpercelen zijn voor dit project gedefinieerd als de gronden die reeds in bezit zijn van Het Drents Landschap en Het Landschap Overijssel, die in de huidige situatie al bestaan uit (droge en natte) graslanden. Geconcludeerd wordt dat met het huidige maatregelenpakket de kansen voor natte natuur in de Middenloop toenemen. In de GVG situatie worden de meeste uitbreidingskansen gerealiseerd voor het meest bovenstroomse deel van de Middenloop tussen de N48 en Den Westerhuis. Verder benedenstrooms in de lage delen van het beekdal is het al redelijk nat in de huidige GVG situatie. In totaal neemt het areaal goed bij de GVG-situatie met 34,7 ha toe. In de GLG situatie nemen de uitbreidingskansen voor natte natuur wel toe, maar nog steeds zijn grote delen van het beekdal te droog. Met de uitvoering van de maatregelen neemt In totaal het areaal met de beoordeling goed bij de GLG-situatie met 60,2 ha toe. Om de natuurdoelen in het gebied volledig te realiseren zullen op termijn daarom toch nog aanvullende maatregelen nodig zijn. Er zijn zeer weinig tot geen effecten te verwachten van de maatregelen op de bovenloop bij 50% maatgevende afvoer. In de GLG situatie wordt de afvoer vanuit het gebied Zuidwolde niet begrensd, en treedt er wel een aanzienlijke vernatting op van de natuurpercelen. GGOR Reestdal

23 2.4.2 Effecten op bebouwing en landbouw Bebouwing Voor de bebouwing en de wegen is getoetst aan de GVG met een extra drooglegging van 100 cm in plaats van de gebruikelijke 70 cm in een GHG situatie ten opzichte van de onderkant van de drempel/wegdek. Hiermee is de norm aan de veilige kant gekozen. Op basis van een uitgevoerde inventarisatie blijkt dat er geen bebouwing ligt binnen de gebieden met een effect groter dan 5 cm, waarbij de drooglegging kleiner wordt dan 100 cm mv bij een 50% maatgevende afvoer. Landbouw De effecten van de maatregelen op landbouw en bebouwing zijn getoetst aan de hand van droogleggingskaarten. Voor de landbouw is met name de GVG-situatie (gemiddelde voorjaars-situatie) van belang en is daarom de 50% maatgevende afvoersituatie beschouwd. Hier gaat hier vooral om eventuele natschade. Als gevolg van de beschreven vernatting kunnen agrarische percelen minder productief worden. Als uitgangspunt voor het in beeld brengen van ernstige vernatting is een perceel van meer dan 0,1 ha, met een effect groter dan 5 cm in het vroege voorjaar, als randvoorwaarde gehanteerd. In een aantal gebieden liggen delen van percelen waar de drooglegging kleiner wordt dan 70 cm mv bij 50% maatgevende afvoer. Het betreft circa 13,2 ha. Voor deze locaties is natschade niet uit te sluiten. Daarnaast is op 17,2 ha de drooglegging al in de huidige situatie kleiner dan 70cm mv en verslechtert deze met meer dan 5 cm. De maatregelen in de Middenloop zelf (verhoging drempels) hebben geen uitstralend effect op de Bovenloop in de (maatgevende) GVG situatie, en daarmee niet op de drooglegging van de landbouwpercelen die hier liggen. Daar waar sprake is van ernstige vernatting wordt achtereenvolgens gekeken naar: 1. Mogelijkheid tot aankoop voor EHS*; 2. Mogelijkheid voor het nemen van maatregelen (ophoging of verbetering afwatering) 3. Mogelijk tot compensatie in gebruik grond. Voor die situaties waarbij bovenstaande oplossingen niet de voorkeur hebben, is gekozen om nadeelcompensatie uit te keren. De hoogte van de nadeelcompensatie wordt vastgesteld door onafhankelijke adviseurs. 2.5 Monitoring In het gebied worden metingen verricht aan de grond- en oppervlaktepeilen in het Reestdal. Deze meetpunten zullen ook worden gebruikt om de beoogde effecten voor de GGOR te monitoren. Daarnaast zijn extra peilbuizen geplaatst op plaatsen waar mogelijke natschade op kan treden. Het geheel is uitgewerkt in een monitoringsplan. GGOR Reestdal

24

25 Projectplan Reestdal Projectplan Reestdal BESLUIT AB VERGADERING D.D : 29 oktober 2013 NUMMER : WS/WRM/IMa/7927 ONDERWERP Vaststelling Watergebiedsplan GGOR en het Projectplan Reestdal. Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Reest en Wieden; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 24 september 2013, nummer WS/WRM/IMa/7864; gelet op de artikelen 5.2 en 5.4 van de Waterwet. BESLUIT Vaststellen van het Watergebiedsplan GGOR en het Projectplan Reestdal, met inachtneming van de reactienota met de beantwoording van de zienswijzen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 oktober Algemeen Bestuur, mr. A.K. Schuttinga, Secretaris-directeur M.M. Kool, Dijkgraaf Projectplan Reestdal

26

27 3 Deel I - Aanleg of wijziging van het Reestdal 3.1 Aanleiding en doel Het Waterschap Reest en Wieden is belast met de zorg voor het watersysteem in zijn beheersgebied. Deze zorg omvat het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater, het beheer van de waterkeringen, het kwantiteitsbeheer van het grondwater en de zuivering van stedelijk afvalwater. De Waterwet en de op grond van deze wet vastgestelde Waterverordening schrijven voor dat het waterschap Reest en Wieden met betrekking tot het beheer van het watersysteem een beheerplan opstelt. Het waterschap Reest en Wieden heeft in het waterbeheerplan de doelen en de maatregelen voor de periode met ingang van 22 december 2009 vastgelegd. Hieronder valt de Reest. Doel van het WOM-project is het verbeteren van de waterhuishouding. Het Reestdal krijgt een natuurfunctie maar is in de huidige situatie afgestemd op landbouwkundig gebruik. Met het beekherstel wordt het watersysteem van het beekdal aangepast aan de natuurfunctie. Met het realiseren van de maatregelen worden de volgende concrete doelen bereikt: GGOR KRW : vaststellen GGOR 1250 hectare. Verbetering van 60 hectare natuur. : 18 km beekherstel Afbeelding 9: Ligging middenloop Reestdal Deel I - Aanleg of wijziging van het Reestdal

28 De Middenloop strekt zich uit over twee provincies, Drenthe en Overijssel. Aan de Drentse kant wordt de middenloop gevormd door gemeente De Wolden. Aan de Overijsselse kant behoren de gemeenten Staphorst en Hardenberg tot de middenloop. De Middenloop is circa 1250 hectare groot, waarvan circa 535 hectare in Drenthe is gelegen en circa 715 hectare in Overijssel. De grotere kernen in de omgeving van de middenloop zijn Zuidwolde, Balkbrug, IJhorst en De Wijk. De kleine kernen zijn Veeningen, Linde en Nolde. Objectgegevens middenloop Reestdal Provincie Gemeente Coördinaten locatie middenloop Reestdal Drenthe, Overijssel De Wolden, Hardenberg, Staphorst / (N) / (O) / (Z) / (W) 3.2 Beschrijving van de gewenste situatie Maatregelen De maatregelen die worden uitgevoerd ten behoeve van de GGOR maatregelen zijn op onderstaande kaart weergegeven Afbeelding 10: Maatregelenkaart middenloop Reestdal Deel I - Aanleg of wijziging van het Reestdal

29 Ophogen van 5 bestaande voordes / drempels In de Reest zijn meerdere drempels aanwezig. Deze zijn opgebouwd met een damwand haaks op de stromingsrichting waarbij door middel van stortsteen het bodemverloop is aangepast. De drempels zijn in de Reest nauwelijks zichtbaar, lokale stroomversnellingen duiden de plaats aan. In het landschap vallen de drempels wel op door de zeer plaatselijke begroeiing, voornamelijk wilg, in het verder vrij kale beekdal. Door uitschuring is plaatselijk de damwand zichtbaar geworden. Omdat de effecten van bestaande drempels versterkt mogen worden in het kader van GGOR is besloten vijf drempels met 0,30 m op te hogen. Met een dergelijke ophoging bestaat de mogelijkheid dat de vispasseerbaarheid in het gedrang komt. In principe komen er twee oplossingen in aanmerking om dit probleem op te lossen: Het openhouden van een smalle sleuf in de ophoging waardoor altijd tenminste 10cm water zal stromen Een tweede drempel aanleggen waardoor de sprong kleiner wordt maar het beoogde effect in de middenloop wel wordt bereikt. Voordat de bestaande drempels aangepast worden moet de bestaande bestorting gelijkmatig worden verdeeld zodat de nieuw aan te brengen bestorting gelijkmatig/egaal verspreid kan worden. Aanleggen 1 nieuwe voorde / drempel De nieuw te plaatsen voorde / drempel zal vergelijkbaar met de bestaande voordes / drempels worden gemaakt. Er zal breuksteen worden toegepast in een passende gradatie. Omdat de breuksteen wordt aangelegd op de bestaande bodem wordt vooraf een doek met wiepen aangebracht op de bodem. Onder water zal zich tussen de stenen grond, zand en plantaardige resten afzetten zodat het een kwestie van tijd zal zijn dat zich een begroeiing in het talud vestigt. Indien dit niet gewenst is zal tijdens de onderhoudsrondes tijd vrijgemaakt moeten worden om deze begroeiing te verwijderen. Aanleggen van 5 verondiepings trajecten De Reestbodem wordt op 5 trajecten van circa 50m. met circa 50 cm verhoogd (verondiept). De ophoging zal worden gemaakt door een combinatie van boomstammen en aanvullingen met (gebiedseigen) zand. Om de locatie bereikbaar en bewerkbaar te maken zal mogelijk aanwezige begroeiing verwijderd moeten worden. De bodem en de taluds van de Reest zullen van eventueel aanwezig slib en begroeiing ontdaan moeten worden. Gemaaltje ten Kate, inclusief kering Om nadelige effecten van de maatregelen te mitigeren ter hoogte van de landbouw in de Huizinger landen wordt een gemaal gesticht. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke hoogtes kan hier op een efficiënte manier een kade worden gemaakt zodat het gebied tot een T=10 situatie kan worden bemalen. Het gaat om een agrarisch bedrijf dat in de huidige situatie middels een aantal schouwsloten onder normale omstandigheden vrij kan afwateren op de Reest. De afwatering van deze sloten zal bij een stijging van het peil van de Reest minder goed verlopen. Ook zullen de maatregelen in de middenloop effect hebben op de grondwatersituatie in de Huizingerlanden. Door het peil in de schouwsloten te reguleren met een gemaal kan worden voorkomen dat de drooglegging hier verslechterd. Zie afbeelding 9 voor ligging van het bemalen gebied, het gemaaltje en de kering Beschikbare gronden De werken worden uitgevoerd op gronden van zowel Stichting Het Drents Landschap als Landschap Overijssel. (6 voordes / drempels en 5 verondiepingstrajecten). Het te bemalen gebiedje is deels in eigendom van Landschap Overijssel en grotendeels privé eigendom. Deel I - Aanleg of wijziging van het Reestdal

Projectplan water vasthouden Reestdal

Projectplan water vasthouden Reestdal Projectplan water vasthouden Reestdal Projectplan water vasthouden Reestdal Organisatie Auteur Functie Waterschap Reest en Wieden G.J. Pool Projectmedewerker WOM Contact 0522-276 847 Versie 4.0 AB Datum

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : CATEGORIE PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool, K.B. Schelhaas AB : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 28 oktober 2014 NUMMER : WS/WRM/CR/JVi/8412 OPSTELLER : J.C. Visser, 06-27617999

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland

Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT pagina 1 Van 7 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beschrijving

Nadere informatie

Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland

Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland Opsteller: Rienke Dekker Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Definitief ontwerp 701581 Datum: 25 april 2012 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

Projectplan Holsdiek Orvelte

Projectplan Holsdiek Orvelte Projectplan Holsdiek Orvelte Waterschap Drents Overijsselse Delta Dokter van Deenweg 186 Postbus 60, 8000 AB Zwolle e-mail: info@wdodelta.nl website: www.wdodelta.nl Telefoonnummer: 088 2331200 Datum:

Nadere informatie

Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis

Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis Opsteller: N. Verhoof-Schuil Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Voorontwerpfase 701700 Datum: 17-01-2013 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok)

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT Datum: 27 04-2011 Kopie: Archief Opdrachtgever Teamleider Projectleider

Nadere informatie

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Opsteller: E. Jansens Molenaar Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Besteksfase 701897 Datum: 29 augustus 2016 Datum: 29 augustus

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

3. Gewenste ontwikkeling Milieu Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Gewenste ontwikkeling Milieu Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Gewenste ontwikkeling 4 4. Milieu 4 5. Planbeschrijving 6 6.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Projectplan Vervangen stuw , polder Schieveen. Gemeente Rotterdam

Projectplan Vervangen stuw , polder Schieveen. Gemeente Rotterdam Projectplan Vervangen stuw 217472, polder Schieveen Gemeente Rotterdam Opsteller: Esmeralda Jansens Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Schetsontwerp 100087-03.430925 Datum: 21 juni 2018 Datum:

Nadere informatie

Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen:

Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-3-2017 Notitie: Motivering archeologie Motivering aspect archeologie bij aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuw horecagebouw op de locatie Goirlesedijk

Nadere informatie

Blad 2. Beoordeling verzoek

Blad 2. Beoordeling verzoek Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het dempen van een kadesloot en verbreden van watergangen in de Wergeastermarpolder Door het Wetterskip Fryslân is een

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, vormverandering agrarisch bouwblok Hazeldonksestraat 2B, Rijsbergen. Toelichting/ ruimtelijke onderbouwing

Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, vormverandering agrarisch bouwblok Hazeldonksestraat 2B, Rijsbergen. Toelichting/ ruimtelijke onderbouwing vormverandering agrarisch bouwblok Hazeldonksestraat 2B, Rijsbergen. Toelichting/ ruimtelijke onderbouwing Opgesteld door: Provincie Noord-Brabant 19-05-2016 S.M.Verhaart- Menken Versie: 3_19-05-2016 Inhoud

Nadere informatie

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 NL.IMRO.0037.BP1303-vs01 25 augustus 2014 blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Plangebied

Nadere informatie

Watergebiedsplan Hem. Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging. Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005)

Watergebiedsplan Hem. Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging. Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005) Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005) Registratienummer 12.15043 Datum 20 maart 2012 Samenvatting Aanleiding Door een

Nadere informatie

Zienswijzen heer Liebregts Zienswijze d.d. 8 december 2011, gesprekken d.d. 26 januari jl. en 23 februari jl.

Zienswijzen heer Liebregts Zienswijze d.d. 8 december 2011, gesprekken d.d. 26 januari jl. en 23 februari jl. Bijlage B, Nota van beantwoording zienswijzen van de heren Liebregts, van Dommelen, van Mierlo en ZLTO afdeling Kempen Zuidoost. Zienswijzen heer Liebregts Zienswijze d.d. 8 december 2011, gesprekken d.d.

Nadere informatie

Oplegnotitie. 1 Aanleiding

Oplegnotitie. 1 Aanleiding Oplegnotitie Onderwerp: Reest - Vledders en LeijerhooiAanvullende hydrologische berekeningen nieuw inrichtingsplan Vledders en Leijerhooilanden Projectnummer: 348119348119 Referentienummer: 348119_berekening2018_Bdg

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling archeologiebeleid 2 Regeling beregening & drainage Bestemmingsplan buitengebied Deventer

Uitvoeringsregeling archeologiebeleid 2 Regeling beregening & drainage Bestemmingsplan buitengebied Deventer 78 Augustus 2014 Uitvoeringsregeling archeologiebeleid 2 Regeling beregening & drainage Bestemmingsplan buitengebied Deventer Auteur: Bart Vermeulen COLOFON 2014, Gemeente Deventer, Deventer. Auteur: Bart

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

Herinrichting beekdal Oude Strijper Aa Beknopte toelichting op de plannen en procedure

Herinrichting beekdal Oude Strijper Aa Beknopte toelichting op de plannen en procedure Herinrichting beekdal Oude Strijper Aa Beknopte toelichting op de plannen en procedure In het beekdal dreigen bossen en vennen te verdrogen. Ook staat kwetsbare natuur onder druk door te hoge stikstofuitstoot.

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden

REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden 1. Familie Willems, Roderwolde Functies beekdal Hoger peil toename kwel rand effecten (onkruid / vliegen) Grenzen peilbesluit komen overeen met de vastgestelde

Nadere informatie

Ontwerp-projectplan Plaatsen van twee Beaver deceiver bij een duiker ter hoogte van de Beugense Maasstraat te Beugen

Ontwerp-projectplan Plaatsen van twee Beaver deceiver bij een duiker ter hoogte van de Beugense Maasstraat te Beugen Ontwerp-projectplan Plaatsen van twee Beaver deceiver bij een duiker ter hoogte van de Beugense Maasstraat te Beugen Auteur: N. van Rooij District: Raam Inhoudsopgave Pagina 1 van 7 Leeswijzer... 3 DEEL

Nadere informatie

Landgoed Heijbroeck. Waterparagraaf. Datum : 11 juni Bureau van Nierop, Landgoed Heijbroeck, Waterparagraaf 1

Landgoed Heijbroeck. Waterparagraaf. Datum : 11 juni Bureau van Nierop, Landgoed Heijbroeck, Waterparagraaf 1 Landgoed Heijbroeck Waterparagraaf Datum : 11 juni 2013 Auteur Opdrachtgever : W.J. Aarts : Fam. van Loon 1 VOORWOORD In opdracht van Fam. van Loon is er door Bureau van Nierop een waterparagraaf conform

Nadere informatie

Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Ontwerp projectplan Deurzerdiep Anreeperdiep Nummer: Bestuursstukken\1548 Agendapunt: 11 DB: Ja 10-2-2014 BPP: Ja 5-3-2014 Workflow Opsteller: Harriët Bosman, 0598-693226 Beleid, Projecten en

Nadere informatie

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd)

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Beknopte watersysteemanalyse de Knoop, Doetinchem Arnhem, 29 juli 2015

Nadere informatie

ontwerp-projectplan Waterwet Renovatie en vispassage stuw Schenkel Lopik

ontwerp-projectplan Waterwet Renovatie en vispassage stuw Schenkel Lopik ontwerp-projectplan Waterwet Renovatie en vispassage stuw Schenkel Lopik Voornemen Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is voornemens, gelet op artikel

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Maart 2009 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nr. Door Zienswijze Reactie dagelijks bestuur

Nr. Door Zienswijze Reactie dagelijks bestuur Reactienota n.a.v. zienswijzen ontwerpbesluit Watergebiedsplan landbouwgebied rondom Nieuwveense Landen en m.e.r. -beoordeling Waterbeheersing landbouwgebied rondom Nieuwveense Landen Nr. Door Zienswijze

Nadere informatie

Projectplan Vervangen stuw en duiker in de polder Schieveen in de Gemeente Rotterdam

Projectplan Vervangen stuw en duiker in de polder Schieveen in de Gemeente Rotterdam Projectplan Vervangen stuw 217202 en duiker 21700349 in de polder Schieveen in de Gemeente Rotterdam Opsteller: E. Jansens Molenaar Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Definitiefase 100087-03.430925

Nadere informatie

Het Reestdal. Een innovatieve manier van wateropslag. Korte introductie

Het Reestdal. Een innovatieve manier van wateropslag. Korte introductie Een innovatieve manier van wateropslag Korte introductie Het Reestdal In 1998 dreigde Meppel te overstromen. In deze Drentse stad komt de afvoer van meerdere beken samen. Door extreem nat weer konden de

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN. Gemeente Someren. Project 3: Beekdal van de Aa ten oosten van de Zuid Willemsvaart

ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN. Gemeente Someren. Project 3: Beekdal van de Aa ten oosten van de Zuid Willemsvaart ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN Gemeente Someren Datum: 9 november 2001 Project: 119-4 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Someren VOORWOORD Door het college van Burgemeester & Wethouders

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Projectplan Sluiskant Klein Plaspoelpolder Gemeente Leidschendam-Voorburg

Projectplan Sluiskant Klein Plaspoelpolder Gemeente Leidschendam-Voorburg Versie 16 juni 2016 701948 Projectplan Sluiskant Klein Plaspoelpolder Gemeente Leidschendam-Voorburg Opsteller: C.M. Woltering Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Datum: 16-06-2016 Datum: 16-06-2016

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: N.V. Nederlandse

Nadere informatie

Projectplan Aanleg stuwen skivijver te Naaldwijk, Gemeente Westland

Projectplan Aanleg stuwen skivijver te Naaldwijk, Gemeente Westland Projectplan Aanleg stuwen skivijver te Naaldwijk, Gemeente Westland Opsteller: E. Jansens Molenaar Status: Definitief (versie 2) Projectfase: Projectnummer: Schetsontwerp 702048 Datum: 24 juli 2018 Datum:

Nadere informatie

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt CONCEPT Omgevingsdienst Regio Utrecht juli 2012 kenmerk/ opgesteld door beoordeeld door Ronald Jansen Dagmar Storm INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

huidig praktijk peil (AGOR) [m NAP]

huidig praktijk peil (AGOR) [m NAP] TOELICHTING INDICATIEVE SCENARIOBEREKENING Voor het herstel van de natuur in de N2000 gebieden zijn enkele indicatieve scenarioberekeningen uitgevoerd ter verkenning van het effect op het (kwantitatieve)

Nadere informatie

Oude Badweg 60 Eelderwolde

Oude Badweg 60 Eelderwolde Oude Badweg 60 Eelderwolde Projectgebied 2 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied, huidige situatie... 4 Op het perceel is reeds een recreatiewoning met bijgebouwen aanwezig. De bestaande

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Betreft Actualisatie locatieonderzoek natuurwaarden 1 Aanleiding In 2007 is door Grontmij het Locatieonderzoek natuurwaarden Projectlocatiegebied

Nadere informatie

Afvoergebied Spuikom Bath; GAF57

Afvoergebied Spuikom Bath; GAF57 Toelichting ontwerp peilbesluit Zuid-Beveland-Oost Versie 1.1 Bijlagen Afvoergebied Spuikom Bath; GAF57 Peilgebied GJP555 Afvoergebied Huidig peilgebied Oppervlakte Peilregulerend kunstwerk GAF57; Spuikom

Nadere informatie

Verdrogingsbestrijding Vossenbroek

Verdrogingsbestrijding Vossenbroek Projectplan Waterwet (definitief besluit) Datum 08-09-2014 Projectnummer P2200C Onderwerp Verdrogingsbestrijding Vossenbroek Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe besluit

Nadere informatie

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011 Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden Juni 2011 Achtergrond van de lagen benadering De oorsprong van de lagenbenadering moet gezocht worden in de negentiende eeuw,

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT 30 augustus 2016 vastgesteld 52-027 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3

Nadere informatie

Havenkwartier Zeewolde

Havenkwartier Zeewolde Havenkwartier Zeewolde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 september 2011 / rapportnummer 2459 60 Oordeel over het MER Voor de aanleg van de woonwijk Polderwijk te Zeewolde is in 2003 de procedure

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s

Waterschap Hunze en Aa s Beekaanpassing Loonerdiep-Taarlooschediep Willem Kastelein 11 juni 2018 Waterschap Hunze en Aa s Democratische overheid Verantwoordelijk voor waterbeheer Veiligheid Voldoende water Waterkwaliteit 1 Drie

Nadere informatie

Ontwerp-projectplan Waterwet Voorboezem Duifhuisvliet oost

Ontwerp-projectplan Waterwet Voorboezem Duifhuisvliet oost Ontwerp-projectplan Waterwet Voorboezem Duifhuisvliet oost Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Ter inzage van 3 november tot en met 14 december 2015 Verantwoording Titel: Ontwerp-projectplan Waterwet

Nadere informatie

Projectplan Verbeteren waterkwaliteit Thurledevijver gemeente Rotterdam

Projectplan Verbeteren waterkwaliteit Thurledevijver gemeente Rotterdam Projectplan Verbeteren waterkwaliteit Thurledevijver gemeente Rotterdam Opsteller: Nienke Schuil Status: definitief Projectfase: Projectnummer: Bestekfase 701832 Datum: 02/10/2015 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

(ONTWERP) PROJECTPLAN WATERWET

(ONTWERP) PROJECTPLAN WATERWET DAT UM 10 juni 2016 (ONTWERP) PROJECTPLAN WATERWET DEEL I AANLEG ZONNEWEIDE GEMAAL LOVINK 1. Aanleiding en doel Op grond van de Waterwet is het nodig, wanneer er sprake is van een aanpassing aan een waterstaatskundig

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN MORTIERE FASE 5A. GEMEENTE MIDDELBURG vastgesteld 6 december ruimte voor ideeën

WIJZIGINGSPLAN MORTIERE FASE 5A. GEMEENTE MIDDELBURG vastgesteld 6 december ruimte voor ideeën WIJZIGINGSPLAN MORTIERE FASE 5A GEMEENTE MIDDELBURG vastgesteld 6 december 2016 ruimte voor ideeën Mortiere fase 5A Inhoudsopgave Vaststellingsbesluit 3 Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal

Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal De aanleiding voor het onderzoek Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal betreft de voorgenomen verruiming

Nadere informatie

BELEIDSREGEL DEMPEN SLOTEN WATERSCHAP HUNZE EN AA S

BELEIDSREGEL DEMPEN SLOTEN WATERSCHAP HUNZE EN AA S BELEIDSREGEL DEMPEN SLOTEN WATERSCHAP HUNZE EN AA S Algemeen Bestuur: 17 september 2003 Beleidsregels in de zin van de Algemene wet bestuursrecht De Algemene wet bestuursrecht geeft aan wat onder beleidsregels

Nadere informatie

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting In deze bijlage zijn voorbeeld planregels met betrekking tot archeologie en cultuurhistorie opgenomen voor nieuwe bestemmingsplannen in de gemeente

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Projectplan Leuvenumse Beek

Ontwerpbesluit Projectplan Leuvenumse Beek Ontwerpbesluit Projectplan Leuvenumse Beek 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Dit projectplan beschrijft de geplande maatregelen in het traject Leuvenumsebeek. De Leuvenumse

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS WATERKWANTITEIT KEUR WATERSCHAP HUNZE EN AA S 2014 Onderdeel 1 STEIGER pagina 1 van 5

ALGEMENE REGELS WATERKWANTITEIT KEUR WATERSCHAP HUNZE EN AA S 2014 Onderdeel 1 STEIGER pagina 1 van 5 Onderdeel 1 STEIGER pagina 1 van 5 Artikel 1 Begripsbepalingen a. Steiger: constructie, die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd in het achterliggende perceel. b. Natuurvriendelijke

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING Aanhef Op 17 januari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Provincie Utrecht mevrouw

Nadere informatie

BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN

BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN DATUM 30 april 2017 BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN DEEL I VERVANGEN DAMWANDEN REGIONALE WATERKERING PLUUTHAVEN ZEEWOLDE 1. Aanleiding en doel Het waterschap is naar aanleiding van het AV besluit

Nadere informatie

Werk uitvoeren voor natuur in Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Werk uitvoeren voor natuur in Lingegebied & Diefdijk-Zuid Werk uitvoeren voor natuur in Lingegebied & Diefdijk-Zuid Nieuwsbrief Natura 2000-gebied Lingegebied & Diefdijk-Zuid Nummer 5, februari 2018 Op 10 januari jl. vond in de Schildkamp in Asperen een inloopbijeenkomst

Nadere informatie

Projectplan Waterwet Aanpassen duikers District Raam 2019

Projectplan Waterwet Aanpassen duikers District Raam 2019 Projectplan Waterwet Aanpassen duikers District Raam 2019 Pagina 1 van 7 november 2018 Inhoudsopgave Projectplan Waterwet Deel I Deel II Deel III Deel IV Aanleg of wijziging van duiker Verantwoording Rechtsbescherming

Nadere informatie

Bijlage 1: Kaart locatie inrichtingsmaatregelen buiten het natuurgebied

Bijlage 1: Kaart locatie inrichtingsmaatregelen buiten het natuurgebied Bijlage 1: Kaart locatie inrichtingsmaatregelen buiten het natuurgebied Bijlage 2. Kaart hydrologische effecten Met een hydrolgisch model zijn de effecten van de waterhuishoudkundige maatregelen uit het

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Realisatie kunstwerk Bestemming Drachten Markeringspunt Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Realisatie kunstwerk Bestemming Drachten Markeringspunt Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Realisatie kunstwerk Bestemming Drachten Markeringspunt Noord 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een kunstwerk

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

Toelichting partiële herziening peilbesluit Oude Polder van Pijnacker - peilgebied OPP XIII

Toelichting partiële herziening peilbesluit Oude Polder van Pijnacker - peilgebied OPP XIII Toelichting partiële herziening peilbesluit Oude Polder van Pijnacker - peilgebied OPP XIII Versie 13 april 2018 M.W. Näring, MSc (Hoogheemraadschap van Delfland) 1 Inleiding Het beheergebied van Delfland

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing 12 woningen aan de Kreukel te Bergen op Zoom

Ruimtelijke onderbouwing 12 woningen aan de Kreukel te Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Ruimtelijke onderbouwing 12 woningen aan de Kreukel te Bergen op Zoom ten behoeve van het verlenen van een omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder

Nadere informatie

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal Onderwerp Status : Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal : Ontwerpbesluit Datum vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden : 3 december

Nadere informatie

Herinrichting Aaltense Goor - Zwarte Veen

Herinrichting Aaltense Goor - Zwarte Veen Herinrichting Aaltense Goor - Zwarte Veen PRESENTATIES Werksessie Landbouw 13 Maart 2012 Beste lezer, In dit document vindt u op navolgende pagina s de sheets van de volgende presentaties: 1. Presentatie

Nadere informatie

Bestemmingsplan Enkelbestemming Beoordeling

Bestemmingsplan Enkelbestemming Beoordeling ONDERWERP Bestemmingsplan check DO 42 Zoetepasweiden ONZE REFERENTIE 078791258 0.2 DATUM 19-1-2016 VAN Wouter Nijhof In uiterwaarde 42 Zoetepasweiden is het volgende bestemminsplannen vigerend: Bestemmingsplan

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte i.v.m. bp Broeksche Erven, Nuenen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 3 - gelezen het verzoek van

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

Hatertse en Overasseltse Vennen

Hatertse en Overasseltse Vennen Hatertse en Overasseltse Vennen Maatregelplan aanpak verdroging en natuur Harro Kraal Waterschap Rivierenland Beleid Rijksbeleid TOP-gebieden EHS Provinciaal Waterhuishoudingsplan Actiegebieden Waterberging

Nadere informatie

Kaart 1 Overzichtskaart. Legenda. Duurswold. Veenkoloniën. Hunze. Drentse Aa. Peilbesluit Paterswolde en stad Groningen

Kaart 1 Overzichtskaart. Legenda. Duurswold. Veenkoloniën. Hunze. Drentse Aa. Peilbesluit Paterswolde en stad Groningen Duurswold Veenkoloniën Hunze Drentse Aa Peilbesluit en stad Kaart 1 Overzichtskaart 0 500 1.000 2.000 3.000 4.000 Schaal: 1:100.000 Datum: 4-11-2014 O:\Peilbesluit\Pr ojects\_stad groningen\kaarten 1646

Nadere informatie

Projectplan Waterwet

Projectplan Waterwet Projectplan Waterwet Verplaatsen stuw 280 DHS Nieuwe Ervenloop nabij de Ploegstraat te Someren-Eind Document titel Projectplan Waterwet Verplaatsen stuw 280 DHS Nieuwe Ervenloop nabij de Ploegstraat te

Nadere informatie

RENHEIDE OP PEIL Doel pilot Beoogde effecten Maatregelen

RENHEIDE OP PEIL Doel pilot Beoogde effecten Maatregelen Doel pilot GGOR: Gewogen Grondwater- en Oppervlaktewater Regime Verbetering waterhuishouding voor zowel landbouw als natuur Betere stuurbaarheid waterpeil in Buulder Aa Natuurlijker peilverloop (winter

Nadere informatie

Wijzigingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West - Strandeiland V A S T G E S T E L D

Wijzigingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West - Strandeiland V A S T G E S T E L D Wijzigingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West - Strandeiland V A S T G E S T E L D Wijzigingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West - Strandeiland V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding

Nadere informatie

Notitie / Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Water. Nora Koppert en Henk Kolkman Jasper Jansen Datum: 23 december 2016

Notitie / Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Water. Nora Koppert en Henk Kolkman Jasper Jansen Datum: 23 december 2016 Notitie / Memo Aan: Nora Koppert en Henk Kolkman Van: Jasper Jansen Datum: 23 december 2016 Kopie: Carola Hesp Ons kenmerk: WATBE9859N001D0.1 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V.

Nadere informatie

Bijlage 1 Nadere toelichting cultuurhistorie en archeologie

Bijlage 1 Nadere toelichting cultuurhistorie en archeologie Bijlage 1 Nadere toelichting cultuurhistorie en archeologie In onderstaand kader is een uitsnede van de cultuurhistorische waardenkaart van provincie Noord-Brabant opgenomen. Voor de locatie aan de Kerkstraat

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Document: Archeologische Quickscan versie 2 Plangebied: Polderpark, Oudesluis, gemeente Schagen Adviesnummer: 16185 Opsteller: drs. C.M. Soonius (senior archeoloog) & drs. S. Gerritsen (senior archeoloog)

Nadere informatie

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen WATERTOETSDOCUMENT Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 20 mei 2010 ingediende digitale formulier. Op 6

Nadere informatie

: Projectplan Waterwet Realiseren open water verbinding vijver Coehoornsingel in Zutphen met de Berkel

: Projectplan Waterwet Realiseren open water verbinding vijver Coehoornsingel in Zutphen met de Berkel Onderwerp Status : Projectplan Waterwet Realiseren open water verbinding vijver Coehoornsingel in Zutphen met de Berkel : Besluit Datum vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden : 21 november

Nadere informatie

9 Oude Diep. 9.1 Watersysteem

9 Oude Diep. 9.1 Watersysteem 9 Oude Diep 9.1 Watersysteem Het waterlichaam Oude Diep behoort tot de KRW-categorie Rivieren, type R5; langzaam stromende middenloop/benedenloop op zandbodem (RBO Rijn-Oost, 2004. p. 31). De oorsprong

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving Oude Diep

Gebiedsbeschrijving Oude Diep Gebiedsbeschrijving Oude Diep I. HET STROOMGEBIED Het waterlichaam Oude is een langzaam stromende meanderende beek. De oorsprong van deze beek ligt in het natuurgebied Mantinger Bos en Weiden. Het Oude

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

3. Gewenste ontwikkeling Milieu Planbeschrijving Inspraak Voorschriften Plankaart 10

3. Gewenste ontwikkeling Milieu Planbeschrijving Inspraak Voorschriften Plankaart 10 TOELICHTING 1. Inleiding 4 2. Bestaande situatie 4 2.1 Plangebied 4 2.2 Vigerende bestemmingsplan 4 2.3 bestaande situatie 5 3. Gewenste ontwikkeling 5 4. Milieu 5 5. Planbeschrijving 8 6. Inspraak 8 7.

Nadere informatie

Antwoordnota bij zienswijzen op ontwerp peilbesluit Sint Philipsland Documentnummer: Datum:

Antwoordnota bij zienswijzen op ontwerp peilbesluit Sint Philipsland Documentnummer: Datum: Antwoordnota bij zienswijzen op ontwerp peilbesluit Sint Philipsland Documentnummer: 2013026410 Datum: 18-10-2013 Het ontwerp peilbesluit van Sint Philipsland heeft van 27 augustus tot en met 14 oktober

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 27 september Zaaknummer 16570

Watervergunning. Datum 27 september Zaaknummer 16570 Watervergunning Voor het dempen, graven en verbreden van (een) watergang(en) en het aanleggen van plasbermen op de locatie bij Heeswijk 120 in Montfoort Datum 27 september 2017 Zaaknummer 16570 Poldermolen

Nadere informatie

Drainage en beregening rondom Natura 2000 gebieden

Drainage en beregening rondom Natura 2000 gebieden Drainage en beregening rondom Natura 2000 gebieden 1. Inleiding Ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet is het verboden zonder vergunning projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk

Nadere informatie