Hoofdstuk 1: De Vereniging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1: De Vereniging"

Transcriptie

1 Fabiant Statuten Hoofdstuk 1: De vereniging art. 1 3 Hoofdstuk 2: De leden art. 4 9 Hoofdstuk 3: De algemene vergadering art Hoofdstuk 4: Het praesidium art Hoofdstuk 5: De verkiezingen art Hoofdstuk 6: Activiteiten art Hoofdstuk 7: De statuten art Hoofdstuk 8: Soixante-neuf art. 69 Hoofdstuk 1: De Vereniging Artikel 1 Fabiant staat voor FAculteit BIologie ANTwerpen en is de studentenvereniging van de biologiestudenten en de studenten milieuwetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Indien in volgende artikels biologiestudenten vermeld wordt, dan wordt steeds naar beide studies verwezen. Artikel 2 De vereniging stelt zich tot doel om door het organiseren van zowel vormende, informatieve als ontspannende activiteiten van allerlei aard, de biologiestudenten van de Universiteit Antwerpen een goed onderling contact te bieden, het studentenleven van deze studenten te verzorgen en te intensifiëren en bij te dragen tot hun sociale en wetenschappelijke vorming. Artikel 3 De vereniging zal de belangen van haar leden verdedigen bij de andere universitaire instanties. Zij zal daarom contacten onderhouden met de rectoraten, de leden van het academisch personeel, de overkoepelende studentenwerkingen (ASK-STUWER) en de andere studentenverenigingen. Deze lijst is niet beperkend. Hoofdstuk 2: De Leden Artikel 4 De vereniging bestaat uit gewone leden, steunende leden en ereleden. Artikel 5 Als gewone leden worden aanvaard, mits zij het gewone lidgeld voor het lopende werkjaar hebben betaald: zij die op de rol zijn ingeschreven aan de Universiteit Antwerpen als: o Bachelorstudenten in de Biologie; o Masterstudenten in de Biologie; o Masterstudenten in de Milieuwetenschappen; o Doctoraatsstudenten m.b.t. de Biologie; afgestudeerde biologiestudenten van de Universiteit Antwerpen;

2 zij die om een of andere reden met hun biologiestudies aan de Universiteit Antwerpen gestopt zijn. Artikel 6 Als steunende leden worden aanvaard, zij die minstens het gewone lidgeld voor het lopende werkjaar hebben bijgedragen en niet in de opsomming van artikel 5 vermeld worden. Artikel 7 Als ereleden worden benoemd door het praesidium, de leden, ex-leden of niet-leden die: door hun inzet van buitengewoon belang geweest zijn of nog zijn voor Fabiant; door Fabiant speciaal erkend worden omwille van hun academische, wetenschappelijke of maatschappelijke inzet. Het praesidium kan aan ereleden een erefunctie toekennen. Artikel 8 Het praesidium kan een lidmaatschap tijdelijk ontnemen aan personen die de werking van Fabiant ernstig verstoren of Fabiant schade berokkenen. Het praesidium dient dit ernstig gemotiveerd bekend te maken ad valvas en in de Fabikrant. Artikel 9 De bedragen van de lidgelden worden door het aftredende praesidium vastgesteld voor het volgende werkjaar. Hoofdstuk 3: De Algemene Vergadering Artikel 10 De algemene vergadering is het hoogste praesidiumorgaan van de vereniging. Haar beslissingen over een bepaald onderwerp vernietigen alle beslissingen terzake, genomen door lagere praesidiumorganen. Artikel 11 De algemene vergadering staat open voor alle leden en dient minstens vijf werkdagen op voorhand aangekondigd te worden ad valvas zowel op Campus Middelheim, Campus Groenenborger en Campus Drie Eiken. De aankondiging moet plaats, tijd en agenda vermelden. De agenda mag geen 'varia' bevatten. Artikel 12 De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het praesidium. Het praesidium kan dit uit eigen beweging doen, maar wordt hiertoe verplicht indien ten minste vijf leden de algemene vergadering aanvragen. Deze aanvraag moet schriftelijk en gemotiveerd bij het praesidium worden ingediend via een praesidiumlid. De algemene vergadering moet dan voor de tweede eropvolgende praesidiumvergadering worden gehouden. Artikel 13 De algemene vergadering dient steeds bijeengeroepen te worden voor vertrouwensstemmingen, statutenwijzigingen en beroep aangetekend tegen

3 beslissingen van het praesidium. Zij zal tevens bijeengeroepen worden indien het praesidium zich onbevoegd acht of indien er wegens grove onenigheid geen beslissingen genomen kunnen worden door het praesidium. Artikel 14 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de praeses. Artikel 15 In de algemene vergadering kunnen alle leden deelnemen aan de discussie, vragen stellen of opmerkingen maken. Alle gewone leden en (ex-)praesidiumleden hebben stemrecht. Artikel 16 Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij het om personen gaat. In dit geval is de stemming geheim. Een voorstel wordt aanvaard wanneer het minstens de helft plus één van de uitgebrachte stemmen behaalt, behalve in de gevallen voorzien door artikels van deze statuten. Onthoudingen worden niet meegeteld als uitgebrachte stem. De stemprocedure wordt bepaald door het praesidium. Artikel 17 De secretaris maakt een verslag en laat dit, na goedkeuring door de praesidiumleden, tekenen door de praeses. Vanaf dan geldt dit verslag als bewijs van de genomen beslissingen. Het dient gepubliceerd te worden in de eerstvolgende Fabikrant en binnen de vijf werkdagen ad valvas aangehangen, zowel op Campus Middelheim, Campus Groenenborger en Campus Drie Eiken. Leden kunnen beroep aantekenen tegen dit verslag binnen de tien dagen na het verschijnen ervan ad valvas. Het indienen van dit beroep dient te gebeuren op dezelfde wijze als het aanvragen van een algemene vergadering. Artikel 18 Indien het praesidium weigert om een, op basis van in artikel 12 van deze statuten aangevraagde, algemene vergadering te houden, kan deze aanvraag gebeuren op de wijze bepaald in artikel 12, bij de voorzitter van ASK-STUWER. Deze of zijn/haar afgevaardigde heeft dan het recht een algemene vergadering samen te roepen indien hij/zij het wenselijk acht, en ze (zonder stemrecht) voor te zitten. Hoofdstuk 4: Het Praesidium Artikel 19 Het praesidium staat in voor de dagelijkse leiding van de vereniging. Het praesidium en de jaarverantwoordelijken houden onderling contact voor een goede communicatie tussen de studenten Biologie en de vereniging. Artikel 20 Het praesidium bestaat maximum uit (met uitzondering van de erepraesidiumfuncties): één praeses; twee vice-praesides twee sportpraesides één cultuurpraeses;

4 één secretaris; één penningmeester; één cantor; één zedenmeester; één mentor; één webmaster; twee Biokotverantwoordelijken; één PR-verantwoordelijke; één weekendverantwoordelijke. Deze functies kunnen niet gecumuleerd worden tenzij bij gebrek aan kandidaten. Artikel 20 bis Als ere-praesidiumfuncties worden benoemd door het aftredend en opkomend praesidium, de ex-praesidiumleden of aftredende praesidiumleden die door hun inzet van buitengewoon belang geweest zijn of nog zijn voor Fabiant en die zich hiervoor akkoord verklaren. Er kunnen maximum twee ere-praesidiumfuncties worden toegekend. Deze gelden gedurende één academiejaar. De namen en taken van deze functies worden door het praesidium bepaald in samenspraak met de verkozen personen. Artikel 21 Het bestuur bestaat uit de praeses, vice-praeses en penningmeester. Indien er twee vice-praesides zijn, bepaalt de praeses welke van de twee vice-praesides zetelt in het bestuur. Artikel 22 Elke praesidiumfunctie kan maar door één persoon worden uitgeoefend. Gedeelde mandaten zijn niet mogelijk. Artikel 23 Elk lid van het bestuur van Fabiant dient het huidige en het voorafgaande academiejaar aan de UA als student ingeschreven te zijn. Artikel 24 Ten minste 90 procent van de praesidiumleden van Fabiant dient het huidige en het voorafgaande academiejaar aan de UA als student ingeschreven te zijn (vanaf ). Artikel 25 Ten minste 69 procent van het praesidium moet bestaan uit gewone leden. Steunende leden kunnen aanvaard worden als kandidaat voor een praesidiumfunctie wanneer er geen gewoon lid gevonden wordt. Het percentage steunende leden in het praesidium mag de 31 procent niet overschrijden. Artikel 26 De taak van de praeses bestaat er in de activiteiten te coördineren, de vergaderingen te leiden, de studentikoze activiteiten te leiden, de vereniging te vertegenwoordigen bij de academische overheid en naar buiten toe, de kasverslagen mee te ondertekenen en bij hoogdringendheid persoonlijke beslissingen te nemen waarover hij/zij later op eventuele aanvraag van het praesidium verantwoording moet afleggen.

5 De praeses draagt de verantwoordelijkheid voor alle door Fabiant georganiseerde activiteiten, tenzij hij/zij door overmacht niet aanwezig is, of vooraf schriftelijk afstand gedaan heeft van zijn/haar verantwoordelijkheid bij het praesidium. Het praesidium dient in dit laatste geval een andere verantwoordelijke aan te duiden. Artikel 27 De taak van de vice-praesides bestaat erin de praeses bij te staan en waar nodig deze te vervangen. Artikel 28 De taak van de penningmeester bestaat erin de verenigingskas bij te houden, de financiële verrichtingen van de vereniging uit te voeren, contact te zoeken met de subsidiërende instanties en erop toe te zien dat voldaan wordt aan de door hen gestelde eisen, semestrieel en per werkjaar een kasverslag op te maken, dit mee te laten ondertekenen door de praeses en voor te leggen aan het praesidium. Artikel 29 De taak van de sportpraesides bestaat erin contact te houden met het sportcommissariaat, sportmanifestaties waaraan Fabiant deelneemt te coördineren, ploegen samen te stellen en sportieve activiteiten te organiseren.. De taak van de cultuurpraeses bestaat erin initiatieven te nemen voor de organisatie van algemeen vormende of culturele activiteiten, de uitvoering ervan te coördineren en het Fabiant-clubblad te maken. De taak van de secretaris bestaat erin het secretariaatswerk (in de ruimste zin van het woord) van de vereniging te volbrengen. Dit houdt in het aanleggen van lijsten, het maken van affiches, het regelen van gezamenlijke aankopen, het maken van verslagen. Deze lijst is niet beperkend, maar wordt aangevuld met de taken die de secretaris krijgt van het praesidium. De taak van mentor bestaat erin de studenten die voor het eerste jaar ingeschreven zijn als biologiestudent, in bijzonder eerste bachelor, op te vangen, te begeleiden en te stimuleren naar Fabiant activiteiten. De mentor moet ingeschreven zijn in eerste of tweede bachelor Biologie. De taak van webmaster bestaat uit het onderhoud en uitbouwen van de website en informeren van leden via internet. De webmaster is verantwoordelijk voor de Gouwe Gids. De P.R.-verantwoordelijke staat in voor het zoeken van sponsors zowel voor de werking van de club als voor herstellingen aan het clublokaal. De sponsors hebben geen inspraak in de gang van zaken binnen de club. De weekendverantwoordelijke staat in voor de organisatie van de weekends, i.e.: hij/zij zoekt en reserveert de locatie voor de weekends en is verantwoordelijk voor het bijhouden en in orde brengen van de contracten en rekeningen. Op de weekends zelf is hij/zij verplicht aanwezig. Indien de weekendverantwoordelijke om bepaalde redenen onmogelijk aanwezig kan zijn, worden zijn/haar taken overgenomen door de andere praesidiumleden. De weekendverantwoordelijke is samen met de penningmeester verantwoordelijk voor de betaling van de rekeningen van de

6 weekends en ziet samen met de penningmeester toe op de inning van de te betalen bedragen van de aanwezige deelnemers. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten op de weekends. Deze functie komt slechts ter beschikking als al de andere functies ingevuld zijn. Artikel 30 De taken van cantor en zedenmeester bestaan in de organisatie, samen met de praeses, van typisch studentikoze activiteiten, zoals cantussen, kroegentochten, drill, doop,... Hun taken kunnen verder omschreven worden door de praeses of in een 'Codex voor het clubleven'. Artikel 30 bis Voor de verkiezing van cantor en zedenmeester gebeurt de stemming op de verkiezingscantus. Leden die niet aanwezig kunnen zijn op de verkiezingscantus, kunnen stemmen op een vooraf bepaald tijdstip en een vooraf bepaalde plaats in de nabijheid van de verkiezingscantus. Tijdstip en plaats worden vermeld op de website. Artikel 31 De taak van de Biokotverantwoordelijken bestaat erin toe te zien dat het gebruik van het Biokot vlot verloopt en volgens de regels die door het praesidium gesteld werden in een eventueel 'Huishoudelijk reglement van het Biokot'. Zij dienen eveneens semestrieel en per werkjaar een verslag over de toestand en het gebruik van het Biokot voor te leggen aan het praesidium en hier een beheersplan aan te koppelen. Artikel 32 De taak van alle praesidiumleden is te zorgen voor de onderlinge contacten en informatiestroom tussen leden en praesidium. Artikel 33 Een motie van wantrouwen tegen één of meerdere leden van het praesidium dient te worden ingediend op analoge wijze als de aanvraag tot een algemene vergadering. Artikel 34 Het praesidium neemt alle beslissingen, behalve die, die door deze statuten werden toegewezen aan de bevoegdheid van externen. Nochtans kan het bestuur een gedeelte van zijn bevoegdheden afstaan aan externen om het nemen van uitvoeringsbeslissingen sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Artikel 35 Het praesidium kan met het oog op bijzondere activiteiten een comité samenstellen (dat niet uitsluitend uit praesidiumleden moet bestaan) dat kan beschikken over de door het praesidium vastgestelde bevoegdheden en een door het praesidium vastgesteld budget. Deze comités bestaan slechts tijdelijk. Artikel 36 Praesidiumvergaderingen staan open voor alle leden. Artikel 37 Op praesidiumvergaderingen kunnen alle leden deelnemen aan de discussie, vragen stellen of voorstellen doen. Enkel de praesidiumleden hebben stemrecht met elk een stem.

7 Het praesidium kan bij wijze van uitzondering over een bepaald onderwerp stemrecht verlenen aan leden die bijzonder bekwaam worden geacht op dat gebied. Artikel 38 Er zal naar gestreefd worden de beslissingen zoveel mogelijk bij consensus te nemen. Indien er gestemd dient te worden, wordt een voorstel aanvaard indien het de helft plus één van de uitgebrachte stemmen haalt. Onthoudingen worden niet meegeteld bij de uitgebrachte stemmen. Er wordt gestemd door handopsteking, tenzij het om personen gaat. In dit laatste geval is de stemming geheim. De stemprocedure wordt bepaald door de praeses. Artikel 39 De secretaris maakt een verslag van de vergadering en bezorgt dit aan alle praesidiumleden ter goedkeuring. Artikel 40 Beroep tegen de beslissingen van het praesidium kan aangetekend worden op dezelfde wijze als de aanvraag tot een algemene vergadering. Het praesidium zal zich binnen de drie lesdagen na het ontvangen van het beroep opnieuw beraden over de gewraakte beslissing. Een hoger beroep kan worden aangegaan door een algemene vergadering te laten bijeenkomen. Artikel 41 Indien een praesidiumlid bij een vertrouwensstemming meer tegen- dan voorstemmen haalt, wordt hij/zij ambtshalve uit zijn functie ontheven. Hoofdstuk 5: De Verkiezingen Artikel 42 De praesidiumverkiezingen en verkiezingscantus vinden plaats in de tiende lesweek van het tweede semester, kandidaturen worden ingediend ten laatste in lesweek acht en worden ad valvas opgehangen ten laatste in lesweek negen. Inhuldiging vindt plaats rond het begin van het volgend academiejaar. Artikel 43 Door het aftredend praesidium wordt een verkiezingscommissie van drie personen opgericht. Deze personen mogen in geen geval kandidaat zijn bij de verkiezingen. Artikel 44 Men kan zich voor verschillende functies kandidaat stellen. Men dient te voldoen aan al de voorwaarden die gesteld worden voor het uitoefenen van de functie waarvoor men zich kandidaat stelt. Artikel 45 Om zich kandidaat te kunnen stellen als praeses, cantor of zedenmeester moet men gedurende minstens één jaar lid geweest zijn van Fabiant en als Fabiantschacht gedoopt geweest zijn, of zich in het jaar van zijn mandaat laten dopen. Wordt aan deze tweede voorwaarde niet voldaan, wordt de betrokkene ambtshalve uit zijn functie ontheven.

8 Artikel 46 Kandidaturen moeten ten laatste de laatste lesdag van de 8ste lesweek van het 2 e semester om 12 uur 's middags binnengebracht worden bij een van de leden van de verkiezingscommissie. Deze kandidatuur moet schriftelijk zijn gesteld en ondertekend. Artikel 47 De bij de verkiezingscommissie binnengebrachte kandidaturen worden de eerste lesdag van de negende lesweek ten laatste om 17 uur uitgehangen ad valvas, zowel op Campus Middelheim, Campus Groenenborger en Campus Drie Eiken. Artikel 48 Elk gewoon lid kan ten laatste de lesdag voor de verkiezingen om 12 uur 's middags bij een lid van de verkiezingscommissie schriftelijk, gemotiveerd beroep aantekenen tegen een kandidatuur of tegen het afwijzen van een kandidatuur. Elke kandidaat kan voor die tijd zijn kandidatuur terugtrekken. Artikel 49 De verkiezingscommissie zal kandidaturen onontvankelijk verklaren indien zij in tegenstelling zijn met één of meerdere artikels van deze statuten. Artikel 50 Hoewel men zich als ploeg voor het praesidium of een deel ervan kandidaat kan stellen, wordt over elke kandidaat afzonderlijk gestemd. Artikel 51 Indien voor een functie meerdere kandidaten zijn, worden deze in alfabetische volgorde vermeld op het stembriefje en stemt men voor één van deze kandidaten of men stemt tegen alle kandidaten indien men geen van allen geschikt vindt voor de functie. Verkozen wordt de kandidaat die het meeste aantal stemmen heeft behaald. Indien er slechts één kandidaat bestaat voor een functie, kan men voor of tegen stemmen. De kandidaat wordt verkozen als hij/zij meer voor- dan tegenstemmen behaalt. Artikel 52 Alle gewone leden en (ex-)praesidiumleden zijn stemgerechtigd. Men kan één stem uitbrengen per praesidiumfunctie. Cantor en zedenmeester worden pas op de verkiezingscantus verkozen (zie artikel 57). Artikel 53 De stemming gebeurt geheim op door de verkiezingscommissie opgemaakte stembriefjes, op de door de verkiezingscommissie vastgestelde plaats op Campus Groenenborger en Campus Drie Eiken en binnen de door de verkiezingscommissie vastgestelde uren. Ook op de verkiezingscantus kan nog gestemd worden. Artikel 54 Er dient steeds een lid van de verkiezingscommissie aanwezig te zijn bij de stembus om ervoor te zorgen dat de artikels 52 en 53 van deze statuten worden nageleefd.

9 Artikel 55 De stemmen worden binnen de 12 uren nadat de stemming gesloten werd, getekend door de leden van de verkiezingscommissie. Kandidaten mogen hierbij aanwezig zijn als waarnemer. De verkiezingsuitslag wordt ten laatste om 12 uur s middags de lesdag nadat hij werd vastgesteld, uitgehangen ad valvas, zowel op Campus Middelheim, Campus Groenenborger en Campus Drie Eiken. Artikel 56 Elk lid kan, op grond van onregelmatigheden, bij de verkiezingscommissie beroep aantekenen tegen de verkiezingsuitslag binnen de twee lesdagen na het verschijnen ervan ad valvas. De verkiezingscommissie zal zich na deze twee dagen beraden over het beroep en indien zij dit wenselijk acht nieuwe verkiezingen voor (een gedeelte van) het praesidium uitschrijven, waarbij de regels gesteld door de artikels 50 tot 56 nageleefd zullen worden. Voor deze nieuwe verkiezingen kunnen geen nieuwe kandidaturen worden gesteld. Artikel 57 Voor de functies van cantor en zedenmeester wordt gestemd op de verkiezingscantus. De praeses bepaalt de wijze waarop gestemd wordt. Elk op de verkiezingscantus aanwezig lid heeft één stem. Artikel 58 Het nieuwe praesidium treedt in functie na overdracht tijdens inhuldigingscantus. Artikel 59 Wanneer een praesidiumlid zijn/haar ontslag indient of het vertrouwen verliest, zal een vervanger gekozen worden. Dit zal gebeuren volgens de onderstaande procedure. In de tweede lesweek na het ontslag of het verlies van vertrouwen wordt een algemene vergadering gehouden waarop een vervanger gekozen wordt. Kandidaturen moeten ten laatste 6 lesdagen voor deze algemene vergadering om 12 uur s middags ingediend worden bij de stemmingscommissie. Deze stemmingscommissie bestaat uit drie praesidiumleden die noch aftreden noch opkomen, en staat in voor het maken van de stembriefjes. Kandidaturen moeten schriftelijk zijn gesteld en ondertekend. De binnengebrachte kandidaturen worden ten laatste 5 lesdagen voor de algemene vergadering uitgehangen ad valvas, zowel op campus Middelheim, campus Groenenborger en campus Drie Eiken. Artikels 48 t.e.m. 51 dienen nageleefd te worden, waarbij verkiezingen gelezen wordt als algemene vergadering en verkiezingscommissie als stemmingscommissie. Alle leden zijn stemgerechtigd voor de functies van cantor en zedenmeester. Voor de resterende functies zijn enkel de gewone leden en de (ex-)praesidiumleden stemgerechtigd. De stemmingscommissie dient aanwezig te zijn op de algemene vergadering. Artikel 55 dient nageleefd te worden, waarbij verkiezingscommissie gelezen wordt als stemmingscommissie. Elk lid kan, op grond van onregelmatigheden, bij de stemmingscommissie beroep aantekenen tegen de verkiezingsuitslag binnen de twee lesdagen na het verschijnen ervan ad valvas. De stemmingscommissie zal zich na deze twee dagen beraden over

10 het beroep en indien zij dit wenselijk acht nieuwe verkiezingen uitschrijven volgens bovenstaande procedure. Het nieuwe praesidiumlid treedt in functie twee lesdagen na de algemene vergadering indien er geen beroep wordt aangetekend. Artikel 60 In de gevallen die niet voorzien zijn door deze statuten, beslist de verkiezingscommissie. Hoofdstuk 6: Activiteiten Artikel 61 Het praesidium zal de door Fabiant georganiseerde activiteiten spreiden doorheen heel het jaar, waarbij rekening gehouden wordt met de examenperiodes zowel op Campus Middelheim, Campus Groenenborger en Campus Drie Eiken. Artikel 62 Elk voorstel voor een activiteit, naar voren gebracht door één van de leden, zal in overweging genomen worden door het praesidium. Het praesidium zal er echter over waken dat Fabiant-activiteiten nooit gebeuren in het persoonlijk belang van één of enkele personen. Artikel 63 Het praesidium staat in voor een goede samenwerking met de andere studentenverenigingen en voor de blijvende integratie van Fabiant in het Antwerpse studentenleven. Artikel 64 Indien voor activiteiten een deelnameprijs gevraagd wordt, dient deze voor leden steeds lager te liggen dan voor niet-leden. Artikel 65 De cultuurpraeses staat in voor het regelmatig verschijnen van de Fabikrant, het Fabiant-clubblad. Ingezonden artikels mogen geweigerd worden. Geweigerde artikels moeten verantwoord worden in het clubblad en kunnen opgevraagd worden bij de cultuurpraeses. Hoofdstuk 7: De Statuten Artikel 66 Voor een wijziging van deze statuten is een algemene vergadering vereist waarop een twee derde meerderheid voor de voorgestelde verandering bereikt wordt. Onthoudingen worden niet meegeteld als stem. Artikel 67 Kopieën van deze statuten zijn tegen kostprijs verkrijgbaar bij de praeses en de secretaris. Bij het begin van het academiejaar zal dit aan elk lid bekend gemaakt worden. Elk lid wordt verondersteld deze statuten te kennen.

11 Artikel 68 Deze statuten zijn geldig vanaf de inhuldiging van de praesidiumleden van het academiejaar Alle vorige statuten vervallen hierdoor. Hoofdstuk 8: Soixante-Neuf Artikel 69 FABIANT IS GROOT!!! Deze tekst van de statuten werd goedgekeurd door de algemene vergadering op 21 november De algemene vergadering wijzigde de artikels 5, 8, 12, 52 en 65 op 6 februari De algemene vergadering wijzigde de artikels 29, 30, 42, 46, 57, 59 en 68 op 3 juni De algemene vergadering wijzigde de artikels 30 en 68 en voegde een artikel 5 bis toe op 17 oktober De algemene vergadering wijzigde de artikels 14, 17, 20, 22, 23, 28, 29, 38, 52, 57, 67 en 68 op 25 maart De algemene vergadering wijzigde de artikels 5 bis, 20, 30, 68 op 11 juli De algemene vergadering wijzigde artikel 22 op oktober De algemene vergadering voegde artikel 22 bis toe op 21 oktober De algemene vergadering wijzigde de artikels 5, 11, 17, 19, 20, 22, 25, 30, 32, 36, 39, 47, 53, 55, 61 en voegde artikel 29 bis toe op 13 oktober 2004 De algemene vergadering wijzigde de artikels 5, 20 en 42 op 8 mei 2007 De algemene vergadering wijzigde de artikels 3, 18, 22, 29bis, 30, 46, 47, 58, 67 en 68 op 20 april 2008 De algemene vergadering wijzigde de artikels 1, 5, 5bis, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 22 bis, 30 bis, 30 tris, 31, 32, 42, 47, 51, 65, 66, 68 en elk artikel waarin het woord praesidium staat. Gewijzigd op 28 juni De algemene vergadering wijzigde de artikels 3, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30 bis, 30 tris, 32, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 65, 67 en 68 op vrijdag 1 juli De algemene vergadering wijzigde de artikels 1, 5, 6, 11, 17, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 30 bis, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 48, 51, 52, 59, 65, 68 en 69, verwijderde artikels 5 bis en 30 tris en voegde artikel 20 bis toe op donderdag 5 juli 2012.

- Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen -

- Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen - - Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen - Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus

Nadere informatie

Statuten van de Kring Der Alchemisten

Statuten van de Kring Der Alchemisten Statuten van de Kring Der Alchemisten Statuten opgesteld op 11/09/07, laatst aangepast op 22/04/09 INHOUDSTAFEL Titel I Benaming, zetel, doel, levensduur Artikel 1 - Benaming en zetel Artikel 2 - Doel

Nadere informatie

Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel

Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel STATUTEN Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 8 maart 2014 1. Omschrijving en zetel 1.1. Het Symfonisch Orkest van de Vrije Universiteit Brussel,

Nadere informatie

Statuten studentenclub Acantha

Statuten studentenclub Acantha Statuten studentenclub Acantha I. Doel Art. 1: Studentenclub Acantha is een feitelijke vereniging. Cf. appendix Art. 2: De vereniging heeft als doel het op regelmatige basis organiseren van studentikoze

Nadere informatie

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren ASV The Next Generation WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren A. VERKIEZING KERNTEAM Art. 1 Alle leden van ASV The Next Generation (verder: ASV TNG) kunnen zich kandidaat

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad gemeente Alken

Huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad gemeente Alken Huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad gemeente Alken Hoofdstuk 1: Doel Artikel 1: In de gemeente Alken is een gemeentelijke jeugdraad opgericht in uitvoering van het decreet van 9 juni 1993,

Nadere informatie

Statuten AmiScientia

Statuten AmiScientia 2016 Statuten AmiScientia 2016-2017 In volgend document staan de statuten (leefregels) binnen studentenvereniging AmiScientia (Brugge). Volgende statuten moeten worden nageleefd binnen de vereniging en

Nadere informatie

Statuten Spectrum Antwerpen Wezen en doel De Algemene Vergadering Besluitvorming en quorum De voorzit(s)ter en de verslaggever Toetredingscriteria en

Statuten Spectrum Antwerpen Wezen en doel De Algemene Vergadering Besluitvorming en quorum De voorzit(s)ter en de verslaggever Toetredingscriteria en Statuten Spectrum Antwerpen Wezen en doel De Algemene Vergadering Besluitvorming en quorum De voorzit(s)ter en de verslaggever Toetredingscriteria en evaluatie van de activiteitenverslagen Sanctionering

Nadere informatie

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren

WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren ASV The Next Generation WERKINGSREGLEMENT Kernteam en werkgroepen : verkiezing en functioneren A. VERKIEZING KERNTEAM Art. 1 Alle leden van ASV The Next Generation (verder: ASV TNG) kunnen zich kandidaat

Nadere informatie

PloegVormingsReglement Medica Laatste update: 7/11/2017

PloegVormingsReglement Medica Laatste update: 7/11/2017 PloegVormingsReglement Medica Laatste update: 7/11/2017 Inhoud I. Inleiding...1 II. Inhoud...1 1. De informatievergadering...1 2. Meet and greet...2 3. Verdediging van visie en motivatie...2 4. De stemvergadering(en)...2

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen

Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen In werking getreden op 1 januari 2013. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE VERGADERING 1.1 Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen Artikel 1 Alle leden

Nadere informatie

Koninklijke Liberty Yacht Club vzw. Thonetlaan Antwerpen Statuten. 24 maart 2012

Koninklijke Liberty Yacht Club vzw. Thonetlaan Antwerpen Statuten. 24 maart 2012 Koninklijke Liberty Yacht Club vzw Thonetlaan 131 2050 Antwerpen 03 219 06 82 www.klyc.be info@klyc.be Statuten 24 maart 2012 Gesticht op 10 april 1934 als Arbeidersvereeniging voor Watertoerisme. Benaming

Nadere informatie

a) de beleidsvisie en over de initiatieven die er op gemeentelijk vlak kunnen genomen worden.

a) de beleidsvisie en over de initiatieven die er op gemeentelijk vlak kunnen genomen worden. Statuten Januari 2013 Artikel 1. De Raad voor Internationale Samenwerking is de adviesraad van de gemeente voor ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidproblematiek DAC (Development Assistance Committee)

Nadere informatie

Statuten van Studentenclub Confabula

Statuten van Studentenclub Confabula Statuten van Studentenclub Confabula Deel 1: Begrippen Artikel 1: Voor toepassing van deze statuten wordt verstaan onder; Gewone meerderheid van de stemmen: meer voorstemmen dan tegenstemmen (onthoudingen,

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTRAAD STABROEK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTRAAD STABROEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTRAAD STABROEK Hoofdstuk 1 ALGEMENE VERGADERING Art.1 De algemene vergadering komt minstens 1 maal per jaar samen, elke 4 de dinsdag van de maand maart. Een buitengewone algemene

Nadere informatie

STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018

STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018 STATUTEN SPORTRAAD OVERIJSE versie gemeenteraad van 23 oktober 2018 Artikel 1. Doelstelling van de sportraad Sportraad Overijse is een feitelijke vereniging, erkend door de gemeente, met een adviesfunctie

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE JEUGDRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE JEUGDRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE JEUGDRAAD COLOFON Uitgave stadsbestuur Halen, Markt 14, 3545 Halen Ontwerp & realisatie Tekst - stadsbestuur Halen Ontwerp - dienst Communicatie stad Halen Beelden -

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement feestcomité Meerdonk

Huishoudelijk reglement feestcomité Meerdonk Huishoudelijk reglement feestcomité Meerdonk Artikel 1 - Verwijzing naar wettelijke basis De gemeenteraadbeslissing van 7 maart 2013 tot de delegatie van budgethouderschap aan wijkcomités en burgerinitiatieven.

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

GEMEENTE DE PINTE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

GEMEENTE DE PINTE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR GEMEENTE DE PINTE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Gelet op de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Gemeente De Pinte over het gemeentelijk milieu- en

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Merkator Leuven vzw

Huishoudelijk Reglement Merkator Leuven vzw Huishoudelijk Reglement Merkator Leuven vzw 1. Doel 1.1. (De oogmerken van Merkator). Sinds de oprichting in het jaar 1963 als feitelijke vereniging, zijn de Oogmerken van Merkator steeds behartigd geworden.

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD

Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD p/a Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD Goedgekeurd door de cultuurraad op 26 november 2008. Goedgekeurd op de Gemeenteraad van 17 december 2008 Hoofdstuk

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1 UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK V DE COMMISSIES Artikel 11. De Commissies 11.1 In toepassing van Artikel 33 der Statuten worden Commissies opgericht voor alle FEI disciplines: Dressuur,

Nadere informatie

Statuten van Mesacosa

Statuten van Mesacosa Statuten van Mesacosa [aangepaste versie d.d. 06/05/1999; goedgekeurd binnen het bestuur d.d. 10/05/1999 en A.V. 3-05/ 2000] [bijgewerkt op woe 06-12/2000, goedgekeurd binnen bestuur d.d..18-12/2000 en

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering) De Scientica Leuven vzw, afgekort Scientica, heeft een drieledig doel. Ze staat ten eerste in voor de bevordering en samenwerking

Nadere informatie

Art.1: Doelstelling van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid

Art.1: Doelstelling van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid ONTWERP Statuten Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid (Gemeenteraad 6 mei 2019) Art.1: Doelstelling van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid De doelstelling van De Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid, afgekort

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT dd. 28/09/2016 HOOFDSTUK V Artikel 11. De Commissies 11.1 In toepassing van Artikel 33 der statuten worden commissies opgericht voor alle FEI disciplines: Dressuur,

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

S T A T U T E N. FEDERATIE van TOERISTISCHE GIDSENGROEPERINGEN vzw afgekort " F T G " Vossekotstraat Zichem

S T A T U T E N. FEDERATIE van TOERISTISCHE GIDSENGROEPERINGEN vzw afgekort  F T G  Vossekotstraat Zichem S T A T U T E N FEDERATIE van TOERISTISCHE GIDSENGROEPERINGEN vzw afgekort " F T G " Vossekotstraat 130 3271 Zichem Identificatienummer 10729/83 - Ondernemingsnummer 424828326 -------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden 1. Toegetreden lid iedereen kan toegetreden lid van de vereniging worden. deze hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering en kunnen niet tot lid van de Raad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEOS LEUVEN VZW

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEOS LEUVEN VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEOS LEUVEN VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement Aard- en Omgevingswetenschappen

Nadere informatie

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

Statuten Slavia: Faculteitskring van de Oost-Europese Talen en Culturen.

Statuten Slavia: Faculteitskring van de Oost-Europese Talen en Culturen. Statuten Slavia: Faculteitskring van de Oost-Europese Talen en Culturen. 1. Wezen van de kring: Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Slavia is de faculteitskring van de studenten Oost- Europese

Nadere informatie

Statuten HSC Dionysus

Statuten HSC Dionysus Statuten HSC Dionysus 1 Algemeen Art. 1: Hoogstudentenclub Dionysus heeft als doel het op regelmatige basis organiseren van studentikoze activiteiten. Art. 2: HSC Dionysus maakt deel uit van het Seniorenkonvent

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD FACULTEIT CAMPUS DEN HAAG

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD FACULTEIT CAMPUS DEN HAAG REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD FACULTEIT CAMPUS DEN HAAG TER TOELICHTING: REGLEMENTAIR KADER De juridische grondslag van het Reglement van Orde van de Faculteitsraad ligt in het Reglement van de Faculteit

Nadere informatie

Statuten WiNA Maart 2019

Statuten WiNA Maart 2019 Statuten WiNA 2019 5 Maart 2019 1 Algemene bepalingen Art. 1 WiNA is de faculteitskring van de studenten in de wiskunde, informatica, fysica en sterrenkunde aan de Universiteit Gent. De vereniging stelt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de deputatie (Artikel 55 Provinciedecreet)

Huishoudelijk reglement van de deputatie (Artikel 55 Provinciedecreet) departement Interne Organisatie Griffie Reglement met betrekking tot de deputatie (huishoudelijk reglement) Huishoudelijk reglement van de deputatie (Artikel 55 Provinciedecreet) Hoofdstuk I - Organisatie

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Statuten gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Verwijzing naar wettelijke basis Het decreet van 05/04/1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en de uitvoeringsreglementering. Doelstellingen In de gemeente is een gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

STOS, vzw STATUTEN. Oprichting en zetel.

STOS, vzw STATUTEN. Oprichting en zetel. STOS, vzw STATUTEN Oprichting en zetel. Artikel 1. De sinds 1956 opgerichte Soc. Turnrkirng Ontwikkeling Schoten is op 22 september 1998 omgevormd in een vereniging zonder winstoogmerk onder de benaming

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN BIBLIOTHEEK ALKEN

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN BIBLIOTHEEK ALKEN ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN BIBLIOTHEEK ALKEN Titel I: Opdracht Artikel 1. Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de inrichtende overheid (gemeenteraad en college van burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JANS-MOLENBEEK

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JANS-MOLENBEEK GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JANS-MOLENBEEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD (deelraad van de schoolraad) BINNEN HET NEDERLANDSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS GOEDGEKEURD BIJ BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Federatie voor Kattenliefhebbers V.Z.W.

Federatie voor Kattenliefhebbers V.Z.W. Federatie voor Kattenliefhebbers V.Z.W. Toegetreden Leden 1. Toegetreden lid Huishoudelijk Reglement Iedereen kan toegetreden lid van de vereniging worden, hetzij als fokkerlid, steunend lid of familielid.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen.

1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen. PHT statuten (revisie mei 2012) 1. Algemeen 1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen. 1.2. PHT heeft tot doel haar leden

Nadere informatie

OKeR vzw Huishoudelijk reglement

OKeR vzw Huishoudelijk reglement OKeR vzw Huishoudelijk reglement Goedgekeurd op de AV van 25/05/2012 Titel I. Praesesvergaderingen Op regelmatige tijdstippen, en minstens elke twee maanden zal OKeR vzw een praesesvergadering organiseren.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE SPORTRAAD LOKEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE SPORTRAAD LOKEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE SPORTRAAD LOKEREN Dit huishoudelijk reglement regelt al wat niet door de statuten wordt bepaald en is in feite de praktische leidraad bij de werking van de Sportraad.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad

Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad Afdeling Scientica Kringraad van de vzw Scientica Leuven 1. Doel 1.1. (Kadering) Scientica Kringraad (vervolgens vermeld als Kringraad) is de afdeling van

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

STATUTEN HSC SALMONELLA

STATUTEN HSC SALMONELLA STATUTEN HSC SALMONELLA ALGEMEEN ART. 1 HoogStudentenClub Salmonella is "een club van kameraden" (zie clublied), zetelend in café Cuba Libre, Overpoortstraat, waar het bestuur minstens eenmaal per maand

Nadere informatie

Statuten Feitelijke Vereniging Chemica

Statuten Feitelijke Vereniging Chemica Statuten Feitelijke Vereniging Chemica I. Wezen en doel van de vereniging Artikel 1: Naam & Wezen van de vereniging 1. Chemica is de studentenvereniging voor de studenten van de opleidingen Chemie en Biochemie

Nadere informatie

STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 :

STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 : STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 : Algemeen : Art. 1 : De zetel van de gemeentelijke ouderenadviesraad is gevestigd in het gemeentehuis. Doelstellingen : Art. 2 : De gemeentelijke

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

Statuten PFK. Wezen en doel. De Algemene Vergadering. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4

Statuten PFK. Wezen en doel. De Algemene Vergadering. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4 Statuten PFK Wezen en doel De Algemene Vergadering Besluitvorming en quorum De voorzit(s)ter en de verslaggever Toetredingscriteria en evaluatie van de activiteitenverslagen Sanctionering van de verenigingen

Nadere informatie

STATUTEN KWB WAMBEEK JOGGINGTEAM

STATUTEN KWB WAMBEEK JOGGINGTEAM STATUTEN KWB WAMBEEK JOGGINGTEAM Titel I : Omschrijving van de vereniging ==== ======================== Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt KWB Wambeek Joggingteam kortweg de vereniging en neemt

Nadere informatie

STATUTEN MONDIALE RAAD MECHELEN 1

STATUTEN MONDIALE RAAD MECHELEN 1 STATUTEN MONDIALE RAAD MECHELEN 1 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De Mondiale Raad is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidbeleid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de sportraad

Huishoudelijk reglement van de sportraad Huishoudelijk reglement van de sportraad Hoofdstuk 1 : Doel Artikel 1 : De gemeentelijke sportraad beschikt over door de gemeenteraad goedgekeurde statuten betreffende de gemeentelijke adviesraden voor

Nadere informatie

STATUTEN WATERSPORTVERENIGING ONDERDENDAM

STATUTEN WATERSPORTVERENIGING ONDERDENDAM STATUTEN WATERSPORTVERENIGING ONDERDENDAM Algemene bepalingen: Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder de vereniging: Watersportvereniging Onderdendam. de statuten: de Statuten van de Vereniging;

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Statuten jeugdraad Glabbeek

Statuten jeugdraad Glabbeek Statuten jeugdraad Glabbeek 2018-2025 Algemeen Art 1. In de gemeente Glabbeek wordt een gemeentelijke jeugdraad opgericht in uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond jeugd en jeugdwerk van het gemeentebestuur.

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond jeugd en jeugdwerk van het gemeentebestuur. STATUTEN JEUGDRAAD Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "jeugdraad". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van het Gemeentedecreet van 15 juli

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Merkator Studentenvertegenwoordiging

Huishoudelijk reglement Merkator Studentenvertegenwoordiging Huishoudelijk reglement Merkator Studentenvertegenwoordiging Afdeling Merkator Studentenvertegenwoordiging van Merkator Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering). Merkator Studentenvertegenwoordiging vormt een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOOFDSTUK I Inleiding Artikel 1 De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking Affligem, afgekort als GROS, is een gemeentelijke

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

FOVIG V.Z.W. ONDERNEMINGSNUMMER: Statuten volgens de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

FOVIG V.Z.W. ONDERNEMINGSNUMMER: Statuten volgens de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. FOVIG V.Z.W. ONDERNEMINGSNUMMER: 0431976236 Statuten volgens de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. BENAMING EN ZETEL Art. 1. De vereniging heeft als naam: Federatie van ouderverenigingen

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Bijlage op basis van artikel 2 van het Schoolstatuut van het R.K. Gymnasium Juvenaat H. Hart

Bijlage op basis van artikel 2 van het Schoolstatuut van het R.K. Gymnasium Juvenaat H. Hart Bijlage op basis van artikel 2 van het Schoolstatuut van het R.K. Gymnasium Juvenaat H. Hart Leerlingenraadreglement Voor de leesbaarheid zijn in dit reglement alle functies in mannelijke vorm geschreven.

Nadere informatie

VERKIEZINGS- REGLEMENT BALIE WEST- VLAANDEREN

VERKIEZINGS- REGLEMENT BALIE WEST- VLAANDEREN Artikel 1. De Stafhouder, de Vice-Stafhouder en de gewone leden van de Raad, worden jaarlijks in de loop van de maand juni rechtstreeks gekozen door de Algemene Vergadering van de Orde, waarvoor alle van

Nadere informatie

Vereniging Aziatische Sporten Arashi, te Enschede

Vereniging Aziatische Sporten Arashi, te Enschede Vereniging Aziatische Sporten Arashi, te Enschede Naam, zetel, duur Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Aziatische Sporten Arashi, en is gevestigd te Enschede. 2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad

Statuten HoGent Studentenraad Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 5 oktober 2017) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

- De heer Thomas Daniel Carine Panis, Guido Gezellelaan 22, 2640 Mortsel, België

- De heer Thomas Daniel Carine Panis, Guido Gezellelaan 22, 2640 Mortsel, België Aanhef De vereniging ASK-Stuwer, overkoepelende studentenvereniging van de campussen Drie Eiken en Middelheim van de Universiteit Antwerpen, is ontstaan tengevolge van een fusie tussen de overkoepelende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EGEA Leuven

Huishoudelijk reglement EGEA Leuven Huishoudelijk reglement EGEA Leuven Afdeling EGEA Leuven van Merkator Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering). EGEA Leuven is de Leuvense entiteit van de European GEography Association for students and young

Nadere informatie

Seniorenadviesraad Galmaarden

Seniorenadviesraad Galmaarden Seniorenadviesraad Galmaarden DE GEMEENTERAAD Gelet op het decreet van 7 december 2012 van de Vlaamse Regering houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Stedelijke adviesraad toegankelijkheid statuten

Stedelijke adviesraad toegankelijkheid statuten Stedelijke adviesraad toegankelijkheid statuten Artikel 1 : Oprichting adviesraad Er wordt een stedelijke adviesraad toegankelijkheid opgericht. Deze adviesraad is bevoegd alle materies te behandelen m.b.t.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Versie juni 2016 Lidmaatschap Rechten van gewone leden De rechten van gewone leden zijn: 1. Het bijwonen van algemene ledenvergaderingen,

Nadere informatie

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond culturele aangelegenheden van het gemeentebestuur.

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond culturele aangelegenheden van het gemeentebestuur. STATUTEN CULTUURRAAD Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Cultuurraad". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van het Gemeentedecreet van 15

Nadere informatie