CONCEPT SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels"

Transcriptie

1 CONCEPT SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting De Singels april 2009 Versie

2 VERKLARING Werkgevers: - Stichting Steinmetz de Compaan, gevestigd te Rijswijk, - Stichting De Singels, gevestigd te Rotterdam en hun rechtsopvolger(s). Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer; - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag; - NU 91, gevestigd te Utrecht; - FBZ, gevestigd te Utrecht; - De Unie Zorg en Welzijn, gevestigd te Culemborg. Overwegende dat de fusie gevolgen kan hebben voor werknemers en het wenselijk is voorzieningen daarvoor te treffen, komen de werkgevers en werknemersorganisaties het volgende Sociaal Plan overeen met het doel tegemoet te komen aan de eventuele nadelige gevolgen van de fusie en de daaruit volgende reorganisaties voor werknemers. Ondertekening - Stichting Steinmetz de Compaan De heer W. de Gooijer Den Haag, d.d. - ABVAKABO FNV Mevrouw L. Groen Zoetermeer, d.d. - Stichting De Singels De heer W. de Gooijer Den Haag, d.d. - CNV Publieke Zaak Mevrouw K.M. de Lange Rotterdam, d.d. - Stichting Steinmetz de Compaan De heer H. Waardenburg Den Haag, d.d. - NU 91 Mevrouw E. Tibbe Amsterdam, d.d. - Stichting De Singels De heer H. Waardenburg Den Haag, d.d. - FBZ De heer B.H.G. Steehouder Utrecht, d.d. - De Unie Zorg en Welzijn Mevrouw L. Reiff Culemborg, d.d. 2-14

3 - Artikel 1 Uitgangspunten Dit Sociaal Plan beoogt de eventueel nadelige gevolgen van fusie en de daaruit volgende reorganisatie(s) van de in de aanhef bedoelde organisaties voor haar werknemers te ondervangen, in het bijzonder met betrekking tot werk, functie, inkomen en verworven rechten. Er zal geen rechtspositionele achteruitgang plaatsvinden voor het personeel dat op het moment van de fusie een arbeidsovereenkomst heeft met een van de fusiepartijen. Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt dit voor de duur van de afgesproken contractperiode. Er zullen geen gedwongen ontslagen plaatsvinden als gevolg van de fusie en de daaruit volgende reorganisaties tenzij er sprake is van een weigering van een passende functie. Aan iedere werknemer zal voor zover mogelijk een gelijke functie worden aangeboden, dan wel bij het ontbreken daarvan een functie die zoveel mogelijk in de lijn ligt van de oorspronkelijke functie (gelijkwaardig). 5. De werkgever zal bij het (her)plaatsingsbeleid voor zover mogelijk rekening houden met bestaande arbeidspatronen zonder dat een werknemer hieraan rechten kan ontlenen. Artikel 2 Werkingssfeer Dit Sociaal Plan is van toepassing op de werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben op het moment van de fusie met de aan dit Sociaal Plan gebonden werkgevers en vanwege de wet met de werkgever die na de juridische fusie ontstaat, indien en voor zover de werknemer werkzaam is op de organisatieonderdelen PO&O, Facilitaire dienst, Administratie, Kwaliteit en Innovatie en/of Cliëntenzaken. Dit Sociaal Plan regelt de wijze waarop wordt omgegaan met de personele en rechtspositionele gevolgen van de fusie en de daaruit volgende reorganisatie(s). De bepalingen in dit Sociaal Plan laten onverlet de verplichtingen op basis van de artikelen van de CAO Gehandicaptenzorg, de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen en de wettelijke verplichtingen van de werkgever waaronder doch niet uitsluitend de bepalingen in boek 7, titel 10, afdeling 8, artikel van het Burgerlijk Wetboek. Dit Sociaal Plan regelt alleen de fusie tussen Stichting Steinmetz de Compaan en Stichting De Singels. Van eventuele toekomstige fusies, daaronder begrepen elke vorm van overdracht van zeggenschap over (een onderdeel van) de instelling en elke vorm van overdracht van werknemers aan derden, wordt melding gemaakt aan de betrokken werknemersorganisaties en zal waar nodig overleg worden gevoerd over een (aanvullend c.q. nieuw) Sociaal Plan. 5. Indien een werknemer aanspraken heeft uit hoofde van een Sociaal Plan dat voor de ingangsdatum van dit Sociaal Plan is afgesloten en dat nog steeds geldig is, prevaleert die aanspraak voor zover de rechten daarvan uitstijgen boven de aanspraken als gevolg van deze regeling. 3-14

4 Artikel 3 Hardheidsclausule In gevallen, waarin dit Sociaal Plan niet of onvoldoende voorziet of waarbij toepassing ervan leidt tot een individueel onbillijke situatie of ongewenste gevolgen voor de werknemer, zal door partijen nader overleg worden gevoerd teneinde tot een resultaat in de geest van dit Sociaal Plan te komen. Artikel 4 Begripsbepalingen In dit Sociaal Plan wordt verstaan onder: De werkgever: de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke instellingen die fuseren, te weten: - Stichting Steinmetz de Compaan - Stichting De Singels en de nieuwe werkgever die op het moment van de juridische fusie ontstaat. De werknemer: de persoon die in de zin van het Burgerlijk Wetboek een arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever. De bestuurders en de leden van de Raden van Toezicht zijn geen werknemer in de zin van dit Sociaal Plan. Bezwarenadviescommissie: de commissie zoals bedoeld in bijlage 1 van dit plan. Anciënniteitprincipe: het principe waarbij op grond van het aantal dienstjaren een onderscheid gemaakt wordt tussen werknemers die in beginsel een gelijke aanspraak hebben. De werknemer met de meeste dienstjaren wordt als eerste geplaatst en bij gelijke uitkomst van diensttijd gaat de oudere werknemer bij plaatsing voor de jongere werknemer. Boventallig: boventallig is de werknemer wiens functie of formatieplaats is komen te vervallen en die nog niet is herplaatst. Diensttijd: de diensttijd doorgebracht in dienst bij de werkgever en zijn rechtsvoorganger(s). Het gaat om de tijd die op grond van een arbeidsovereenkomst aaneengesloten is doorgebracht. Hieronder valt ook de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die voorafging aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mits niet onderbroken door meer dan 3 maanden. Een periode van onbetaald verlof geldt ook als diensttijd. Formatieplaatsenplan: een overzicht van functies met een omschrijving van de inhoud, de functieeisen en het niveau van de functie op grond van het op het moment van de fusie vigerende functiewaarderingssysteem. Functie: een afgerond geheel van taken en verantwoordelijkheden, die de werknemer in opdracht van de werkgever verricht. Oorspronkelijke functie: de functie of het samenstel van aan de werknemer opgedragen werkzaamheden zoals in de organisatie van werkgever voorkomt, direct voorafgaand aan de datum waarop de fusie en de daaruit volgende reorganisatie(s) formeel stand krijgt/krijgen. Gelijkwaardige functie: een functie op hetzelfde functieniveau en waarbij de functie-eisen inhoudelijk niet of nauwelijks afwijken van de functie die de werknemer vervulde voor de organisatieverandering. Gewijzigde functie: een zodanige wijziging van het takenpakket waardoor de functie overwegend een andere inhoud krijgt en/of in een andere functieschaal wordt ingedeeld (conform het op het moment van de fusie vigerende functiewaarderingssysteem) en er mitsdien niet meer kan worden gesproken van een gelijkwaardige functie. Geschikte functie: een functie die de werknemer bereid is te aanvaarden. Passende functie: functie bij werkgever die in voldoende mate aansluit bij de aanleg, kennis en ervaring van de werknemer mede gelet op de aangeboden mogelijkheden tot begeleiding in om-, herof bijscholing, die redelijkerwijs aan de werknemer kan worden aangeboden. In beginsel betreft het een functie met een gelijk aantal uren. Een passende functie heeft een hoger, gelijk alsook een maximaal 1 schaal lager salarisniveau in vergelijking met de functie die werknemer bekleedt ten tijde van de fusie. 4-14

5 Nieuwe functie: een functie die in het oude formatieplaatsenplan niet voorkwam. Fusie: het, als gevolg van rechtsgeldige besluiten van twee of meer organisaties, samengaan van zelfstandig functionerende organisatorische eenheden van organisaties dan wel het samengaan van totale instellingen. Plaats van tewerkstelling: de plaats van waaruit de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht. Outplacement: externe en/of interne begeleiding van een of meer werknemers bij het zoeken naar een nieuwe functie buiten de organisatie, in opdracht en op kosten van de werkgever. Reorganisatie: een wijziging in de organisatie van de instelling voortvloeiend uit een samenhangend plan, waarbij één of meer werknemers zijn betrokken. Samenwerking: het aangaan van een duurzame samenwerking zoals bedoeld in artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden, van twee of meer instellingen, dan wel onderdelen van instellingen met het oogmerk gezamenlijk activiteiten te ontplooien. Salaris: het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandloon of periodeloon, exclusief de in de betreffende CAO genoemde vergoedingen en/of toelagen. Detachering: de omstandigheid dat een werknemer, met het oog op kennismaking met de nieuwe situatie of ter vervulling van een tijdelijke vacature, met instemming van de werknemer, bij een andere werkgever dan de werkgevers betrokken bij dit Sociaal Plan werkzaamheden verricht. Artikel 5 Geen gedwongen ontslagen Als gevolg van fusie en de daaruit volgende reorganisaties zullen geen gedwongen ontslagen plaatsvinden tenzij er sprake is van weigering van een passend functieaanbod (zie artikel 14). Artikel 6 Overgang werknemers Door de fusie gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege over op de werkgever die als gevolg van de fusie ontstaat. Onder rechten en verplichtingen wordt tenminste verstaan: functie, salaris, salarisuitloop, datum van indiensttreding, arbeidsduur, werktijden, plaats van tewerkstelling en verworven rechten. Aan de individuele arbeidsovereenkomst wordt een artikel toegevoegd middels een bijlage luidend: Deze overeenkomst is een voortzetting van de tussen werknemer en voormalig werkgever Stichting Steinmetz de Compaan dan wel Stichting De Singels, dan wel diens rechtsvoorgangers, gesloten individuele arbeidsovereenkomst. 5-14

6 Artikel 7 Medezeggenschap De (nieuwe) werkgever draagt ervoor zorg dat uiterlijk een maand na de datum van de juridische fusie een voorlopig Ondernemingsraad-reglement is vastgesteld op basis waarvan Ondernemingsraadverkiezingen kunnen worden georganiseerd. Zolang de Ondernemingsraad van de nieuwe werkgever niet is gekozen, oefenen de Ondernemingsraden van de oude werkgevers in vereniging alle rechten voortvloeiend uit de Wet op de Ondernemingsraden, het bepaalde in de vigerende CAO en eventuele afspraken met de voormalige werkgever(s). Bestaande faciliteiten van de oude Ondernemingsraden zullen als gevolg van de fusie geen wijziging in nadelige zin ondergaan. Bij cumulatie van regelingen en/of onderlinge tegenstelling tussen de nieuwe Ondernemingsraad en directie van de nieuwe werkgever wordt een aangepaste regeling getroffen. Artikel 8 Plichten werkgever en werknemer Werkgever en werknemer zijn gehouden aan uitvoering van dit Sociaal Plan. De werkgever informeert de Ondernemingsraad tijdig omtrent een voornemen tot reorganisatie als bedoeld in artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden opdat de Ondernemingsraad advies kan uitbrengen. Deze informatie bevat een globale aanduiding van de achtergronden, de overwegingen en uitgangspunten die aan het voornemen ten grondslag liggen, alsmede een probleemanalyse, de gevolgen voor de werknemers en de werkgelegenheid, een globale oplossingsrichting en het voorgenomen tijdspad. Een besluit tot reorganisatie in de vorm van een fusie als bedoeld in artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden wordt pas genomen nadat de Ondernemingsraad in de gelegenheid is gesteld schriftelijk advies uit te brengen over de voorgenomen reorganisatie, met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Het advies van de Ondernemingsraad wordt gevraagd op basis van een plan van aanpak dat tenminste de volgende elementen bevat: - de aanleiding en de inhoud van de voorgenomen reorganisatie; - de bestaande en de voorgenomen organisatiestructuur; - een overzicht van het aantal formatieplaatsen in de oude en in de nieuwe situatie; - welke functies kwalitatief en kwantitatief wijziging zullen ondergaan, en; - op welke wijze (tijdsbestek en fasen) de reorganisatie zal worden geëffectueerd. Artikel 9 Wijzigingen in formatie, functie en/of locatie Wijzigingen in functie en/of in de plaats van tewerkstelling zijn slechts mogelijk als deze voortvloeien uit een, na advies van de Ondernemingsraad, vastgesteld reorganisatie- en formatieplaatsenplan. De personele invulling zal plaatsvinden met inachtneming van de gemaakte afspraken in dit Sociaal Plan. Ingeval van een fusie kunnen de volgende wijzigingen in functie dan wel in de formatie plaatsvinden: - het vervallen ervan; - het wijzigen ervan; - het uitoefenen van de werkzaamheden op een andere plaats van tewerkstelling. 6-14

7 De werkgever overlegt in een zo vroeg mogelijk stadium met de werknemer die geconfronteerd wordt met een wijziging in zijn functie en/of plaats van tewerkstelling, met het doel consequenties van deze wijziging voor de werknemer te bespreken en tot een zo groot mogelijke overeenstemming te komen over de oplossingsrichting, met inachtneming van de bepalingen in dit Sociaal Plan. Artikel 10 Belangstellingsregistratie Na vaststelling van het formatieplaatsenplan en voordat de plaatsingsprocedure van start gaat, wordt er onder de werknemers van het organisatieonderdeel alwaar een reorganisatie plaatsvindt een schriftelijke belangstellingsregistratie gehouden. Met de werknemer die dit wenst wordt een belangstellingsgesprek gevoerd. De belangstellingsregistratie heeft tot doel, met de betrokken werknemer(s) na te gaan welke functie(s) beschikbaar is of zijn voor de betrokken werknemer en welke functie(s) de werknemer ambieert. Bij de belangstellingsregistratie wordt nagegaan of er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden, waarmee rekening dient te worden gehouden in de plaatsingsprocedure. Tevens worden de gegevens ten aanzien van gevolgde opleidingen, werkervaringen en bijzondere omstandigheden geïnventariseerd. De resultaten van deze belangstellingsregistratie worden schriftelijk vastgelegd. De gegevens uit de belangstellingsregistratie dienen tezamen met het formatieplaatsenplan als basis bij de plaatsing. Aan de belangstellingsregistratie en aan het gesprek kunnen geen rechten worden ontleend. De registratie wordt verricht ten behoeve van een goede plaatsing en herplaatsing van werknemers. Artikel 11 Uitgangspunten (her)plaatsingsbeleid Bij (her)plaatsing geldt als primair uitgangspunt dat de werknemer de functie volgt. Het tweede uitgangspunt is dat de werknemer voldoet aan de functie-eisen zoals deze in het formatieplaatsenplan zijn opgenomen of daar binnen redelijke termijn aan kan voldoen. Wanneer het aantal in aanmerking komende kandidaten het aantal beschikbare formatieplaatsen overtreft, wordt het anciënniteitprincipe toegepast oftewel degene met de meeste dienstjaren wordt als eerste geplaatst en bij gelijke uitkomst van diensttijd gaat de oudere werknemer voor de jongere werknemer. Artikel 12 De plaatsingsprocedure Bij het aanbieden van een functie, wordt de volgende volgorde in acht genomen: Zoveel als mogelijk zal dezelfde (oorspronkelijke) functie met dezelfde contractomvang worden aangeboden; Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, zal een gelijkwaardige functie met dezelfde contractomvang worden aangeboden; Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, zal een passende hogere functie met dezelfde contractomvang worden aangeboden; Indien dat (ook) niet mogelijk blijkt te zijn, zal een passende lagere functie met dezelfde contractomvang worden aangeboden. 7-14

8 Indien aan de werknemer dezelfde (oorspronkelijke) functie wordt aangeboden geldt dat de geschiktheid van de werknemer voor de functie niet ter discussie staat. In alle overige situaties kan bij- of herscholing noodzakelijk zijn. Uitgangspunt is derhalve of de werknemer geschikt is of binnen redelijke termijn geschikt is te maken voor de functie. Noodzakelijke scholing geschiedt op kosten en in de tijd van de werkgever. Alleen in het geval sprake is van een voor de werknemer hogere functie of als er sprake is van een nieuwe en/of gewijzigde functie, is plaatsing op grond van anciënniteit niet automatisch aan de orde en is de werkgever vrij om de meest geschikte kandidaat te selecteren voor de functie. Werknemers die niet geplaatst kunnen worden, worden boventallig verklaard en komen voor herplaatsing in aanmerking. De werkgever streeft ernaar elke herplaatsingskandidaat te plaatsen in een functie die hij of zij ambieert. 5. In het geval van nieuwe functies zal de werkgever deze functies aanbieden aan de (her)plaatsingkandidaten alvorens intern en extern te gaan werven. 6. Wanneer er geen functie beschikbaar is die voldoet aan het onder lid 1 van dit artikel gestelde, kan de boventallige medewerker tijdelijk boventallig op een functie worden geplaatst. De werknemer behoudt gedurende deze plaatsing zijn boventalligheidsstatus en blijft zich samen met de werkgever inspannen om het onder punt genoemde streven te realiseren. Periodiek, te weten eens per maand, vinden er gesprekken plaats waarin de inspanningen worden geëvalueerd. Zowel werkgever als werknemer zijn verplicht initiatief tot deze gesprekken te nemen. 7. Indien er geen passende functie beschikbaar is, kan de werkgever de werknemer, met diens instemming, tijdelijk detacheren bij een andere werkgever. De arbeidsovereenkomst blijft volledig in stand en alle kosten die direct verband houden met de detachering komen voor rekening van de werkgever. 8. Indien een werknemer in het kader van een eerdere fusie of reorganisatie is geplaatst in een functie met een lagere salarisschaal, wordt de werknemer uitsluitend in een gelijkwaardige of hogere functie geplaatst. Artikel 13 Voorrang (her)plaatsingkandidaten bij vacatures Vanaf het moment dat de belangstellingsregistratie plaatsvindt worden vacatures exclusief en actief aangeboden aan de sociaal plan-kandidaten. 8-14

9 Artikel 14 Procedure weigering functieaanbod De werkgever maakt het functieaanbod schriftelijk aan de werknemer bekend, onder vermelding van de redenen, alsmede van de consequenties van een eventuele wijziging. Indien de werknemer niet instemt met het gedane functieaanbod, dient hij binnen 3 weken schriftelijk bezwaar te maken tegen het functieaanbod bij de werkgever. Naar aanleiding van het schriftelijke bezwaar, zal er een gesprek plaatshebben tussen de werknemer en de werkgever over de door de werknemer gesignaleerde knelpunt(en). Doel van dit gesprek is tot een oplossing te komen. Van dit gesprek wordt door de werkgever verslag gedaan. Eerst indien werkgever en werknemer gezamenlijk geen oplossing kunnen vinden voor de door werknemer aangevoerde bezwaren, kan werknemer een met redenen omkleed bezwaar indienen bij de Bezwarenadviescommissie. Dit bezwaar dient schriftelijk te worden ingediend binnen 3 weken na dagtekening van de brief waarin de werkgever de werknemer schriftelijk heeft geïnformeerd over haar besluit naar aanleiding van diens bezwaar en het daarop volgende gesprek. De Bezwarenadviescommissie brengt binnen een redelijke termijn na ontvangst van het bezwaar van de werknemer doch uiterlijk na vier weken een zwaarwegend advies uit aan de werkgever. De werknemer ontvangt hiervan een afschrift. Indien de Bezwarenadviescommissie de bezwaren gegrond acht, dient de werkgever de werknemer een andere, passende functie aan te bieden, met inachtneming van het advies van de Bezwarenadviescommissie. De Bezwarenadviescommissie kan gemotiveerd en eenmalig de termijn van vier weken schriftelijk verlengen. Indien de Bezwarenadviescommissie van oordeel is dat er sprake is van een passend functieaanbod en de werknemer weigert desondanks in te gaan op het aanbod van de werkgever, heeft deze weigering consequenties voor de werknemer. De werknemer wordt door de werkgever schriftelijk geïnformeerd over de consequenties van weigering van een passend functieaanbod. De werknemer krijgt gedurende één week de gelegenheid om de functie alsnog te accepteren bij gebreke waarvan de werkgever nadere maatregelen kan treffen. De werknemer kan gemotiveerd en eenmalig de termijn schriftelijk verlengen. Artikel 15 Herhaalde plaatsing Indien binnen zes maanden na herplaatsing in een nieuwe functie blijkt dat de werknemer buiten zijn schuld niet geschikt is voor de functie en ook niet binnen redelijke termijn alsnog geschikt kan worden gemaakt middels bij- of herscholing, zal de werkgever eenmaal een andere passende functie aanbieden. Deze situatie wordt niet beschouwd als weigering van een functie door de werknemer. De plaatsingsprocedure is wederom geheel van toepassing. Artikel 16 Faciliteiten ten behoeve van een nieuwe werkkring De hierna volgende afspraken zijn van toepassing op werknemers die als gevolg van het nieuwe formatieplaatsenplan boventallig zijn geworden. De werknemer wordt desgevraagd en in overleg betaald verlof verleend ten behoeve van sollicitatie. 9-14

10 De werknemer kan, indien hij niet kan worden herplaatst zonder eigen toedoen, eventueel gebruik maken van outplacementfaciliteiten, uit te voeren door een erkend bureau dat met instemming van de werknemer en op kosten van de werkgever wordt gecontracteerd. De tijdsbesteding door werknemer wordt, voor zover deze binnen de reguliere werktijden van betrokkene vallen, tot de arbeidsduur gerekend. Een outplacementtraject duurt maximaal 9 maanden en de vergoeding van de werkgever bedraagt maximaal 8.000,- inclusief BTW. Bij aanvang van het traject worden afspraken gemaakt tussen werkgever en werknemer over de acties bij wel of niet succesvol verlopen van dit traject. Deze worden schriftelijk vastgelegd. De werkgever zal de boventallig verklaarde werknemer, indien deze daarom verzoekt, niet houden aan de opzegtermijn. Terugbetalingsregelingen in het kader van de regeling studiefaciliteiten komen in het geval van het vervallen van de arbeidsplaats en een ontslagname door werknemer dientengevolge te vervallen. Door de werkgever zal geen verrekening van een eventuele nog openstaande studieschuld plaatsvinden. 5. Indien de boventallig verklaarde werknemer ontslag neemt om in dienst te treden bij een andere werkgever en hij volgt op het moment van ontslagname een opleiding onder de regeling studiefaciliteiten terwijl de nieuwe werkgever de verplichtingen inzake studiekosten niet overneemt, is de werkgever gehouden de regeling studiefaciliteiten te blijven toepassen als ware de werknemer in dienst gebleven. Dit betekent in elk geval dat door de werkgever geen verrekening van een eventuele studieschuld zal plaatsvinden. Artikel 17 Salarisgarantieregeling Indien de werknemer een bestaande functie aanvaardt en deze functie hoger of op gelijkwaardig niveau is ingedeeld in vergelijking met de functie op het moment van de fusie, ontvangt de werknemer vanaf het moment van daadwerkelijke uitoefening van die andere functie het salaris behorende tot die functie. Indien het een hoger ingedeelde functie betreft geldt de bevorderingsregel conform de relevante CAO. Indien de werknemer een door de fusie nieuw ontstane functie aanvaardt, wordt deze functie door de werkgever voorlopig ingedeeld in een salarisschaal. Zes maanden na de start in deze nieuwe functie wordt de functie op initiatief van de werkgever definitief beschreven en ingedeeld volgens de uitgangspunten van de FWG, zoals weergegeven in de relevante CAO. Indien de werknemer een andere functie aanvaardt en deze op maximaal één niveau lager is ingedeeld dan het huidige functieniveau, behoudt de werknemer het salaris behorende bij zijn oorspronkelijke functie, inclusief zijn doorloop in de schaal tot aan het maximum van de oorspronkelijke functieschaal. Het salaris wordt ook aangepast aan de loonontwikkelingen van de relevante CAO. De salarisgarantieregeling is gebaseerd op de omvang van het dienstverband met de werkgever in de maand voorafgaand aan de functieverandering. Indien de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever op enig tijdstip na de functieverandering op verzoek van de werknemer een minder aantal uren omvat dan het in de vorige zin bedoelde dienstverband, wordt de aanspraak naar rato van dit mindere aantal uren berekend. Deze salarisgarantie vervalt, indien de werkgever binnen twee jaar de werknemer eenmalig het aanbod tot plaatsing in een functie van het oorspronkelijke salarisniveau doet en de werknemer dit plaatsingsaanbod zonder goede gronden weigert. Het vervallen van de salarisgarantie heeft tot gevolg dat de werknemer ingeschaald wordt in de bij de functie behorende functiegroep en inpassingsnummer. Indien het huidige inpassingsnummer hoger is dan het maximum van de 10-14

11 functiegroep behorende bij de lager ingedeelde functie, wordt de werknemer ingeschaald in de maximum van deze schaal. Indien de werknemer een functie aanvaardt en deze functie meer dan 1 niveau lager is ingedeeld dan het functieniveau ten tijde van de fusie, vervalt de salarisgarantie behorende bij zijn oorspronkelijke functie. Het salaris wordt aangepast aan het bij de lagere functie behorende salarisniveau. Artikel 18 Verworven rechten Indien de werknemer op het moment van de juridische fusie en de overgang naar de nieuwe werkgever verworven rechten, schriftelijk vastgelegd of aantoonbaar, heeft boven de CAO of op basis van voorgaande Sociaal Plannen, behoudt de werknemer deze rechten jegens de nieuwe werkgever. De werkgever inventariseert de verworven rechten en legt deze, mits akkoord door de werkgever, schriftelijk in een bijlage bij de individuele arbeidsovereenkomst vast. Deze inventarisatie vindt plaats voordat eventuele veranderingen als gevolg van de fusie plaatsvinden en zal aan werknemer worden voorgehouden. Na inventarisatie en instemming van de werknemer, kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht en geldt als rechtens datgene wat in de inventarisatie is opgetekend. Indien bij de oude werkgever, onmiddellijk voor de juridische fusie en de overgang naar de nieuwe werkgever, rechten of aanspraken boven of naast de CAO bestaan voor groepen werknemers of het gehele personeel blijven deze van kracht bij de nieuwe werkgever. In overleg met de Ondernemingsraad worden deze rechten of aanspraken per werkgever geïnventariseerd en in het kader van de fusie geïntegreerd. Uiteraard met inachtneming van het van toepassing zijnde advies- en instemmingsrecht op grond van de Wet op de Ondernemingsraden. Artikel 19 Wijziging plaats van tewerkstelling Indien bij de vaststelling van het formatieplaatsenplan blijkt dat aan een werknemer een wijziging van de plaats van tewerkstelling moet worden aangeboden, zal de werkgever in een zo vroeg mogelijk stadium met de betrokken werknemer overleg plegen met het doel tot overeenstemming te komen en daarbij de consequenties van de wijziging aan betrokkene mede te delen. Aan de werknemer zal in verband met een wijziging van de plaats van tewerkstelling geen verhuisplicht worden opgelegd. De werknemer die door de gewijzigde plaats van tewerkstelling wenst te verhuizen, wordt op zijn verzoek verhuisplichtig gesteld en ontvangt een vergoeding voor de kosten op grond van de vigerende bepalingen in de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg of in de CAO Gehandicaptenzorg. Een werknemer die in verband met een wijziging in de plaats van tewerkstelling parkeerkosten moet maken, krijgt deze extra kosten tegen overlegging van bewijsstukken vergoed gedurende een periode van een half jaar. Na deze periode vervalt deze volledige vergoeding en kan de werknemer geen aanspraak meer doen gelden op een vergoeding voor parkeerkosten vanuit het Sociaal Plan. Binnen deze periode zal de nieuwe werkgever in overleg met de Ondernemingsraad een regeling ontwerpen voor vergoeding van parkeerkosten die voor alle werknemers geldt. Een werknemer, die bij verandering van standplaats meer woon-werkverkeer heeft ten opzichte van de voorafgaande situatie, heeft gedurende maximaal één jaar recht op een vergoeding van 75% van de meerkosten woon-werkverkeer. Na één jaar worden de reiskosten vergoed conform de regeling in de voor de werknemer geldende CAO. De werkgever kan, indien de werknemer hiermee instemt, de compensatie eenmalig afkopen

12 Onder meerkosten wordt verstaan het verschil tussen de werkelijke reiskosten woon-werkverkeer van de oude en de nieuwe situatie op basis van het laagste tarief openbaar vervoer en de tegemoetkoming in de kosten conform de reiskostenregeling van de vigerende CAO. Voor het bepalen van de reisafstand woon-werkverkeer wordt het deur-tot-deur-principe gehanteerd. 5. Iedere werknemer heeft één standplaats, tenzij meerdere standplaatsen zijn overeengekomen. 6. Wanneer een locatiewijziging ernstige verstoringen veroorzaakt in het sociale leven van de werknemer, zal de werkgever in overleg treden met de betrokken werknemer over een individuele voorziening. Deze voorziening dient redelijkerwijs tegemoet te komen aan de praktische problemen die de locatiewijziging tot gevolg heeft. Voorbeeld hiervan is een aanzienlijke toename van de reisduur voor woonwerkverkeer. Artikel 20 Looptijd Sociaal Plan Dit Sociaal Plan treedt in werking op het moment van ondertekening door partijen en loopt tot maximaal 31 december Drie maanden voor het einde van de looptijd van dit Sociaal Plan vindt overleg plaats over beëindiging, wijziging respectievelijk verlenging van het Sociaal Plan. Artikel 21 Slotbepalingen Met instemming van partijen kan dit Sociaal Plan tussentijds worden gewijzigd indien zich naar het oordeel van partijen daartoe onvoorziene zwaarwegende omstandigheden voordoen. De interpretatie van dit Sociaal Plan is voorbehouden aan partijen verbonden aan dit plan. Inzake de toepassing van dit Sociaal Plan kunnen werkgever en werknemer advies inwinnen bij de Bezwarenadviescommissie (zie bijlage 1). De werkgever zal een exemplaar van het Sociaal Plan ter beschikking stellen aan de werknemers

13 Bijlage 1 De Bezwarenadviescommissie De werkgever stelt de Bezwarenadviescommissie in. Voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie ontvangen de leden presentiegeld en een vergoeding van de reiskosten. De taak van de commissie is uitsluitend het, op verzoek van werkgever dan wel individuele werknemer, adviseren over de toepassing van de in dit Sociaal Plan neergelegde bepalingen. De commissie brengt over de verrichte werkzaamheden periodiek verslag uit aan de werkgever en geanonimiseerd aan de Ondernemingsraad. De commissie bestaat uit drie leden, niet zijnde bestuurslid, directielid of lid van de Ondernemingsraad. Eén lid wordt benoemd door de werkgever, één lid wordt benoemd door de Ondernemingsraad. De onafhankelijke voorzitter wordt benoemd door de hierboven genoemde commissieleden gezamenlijk. Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de in de aanhef genoemde werkgevers, te weten bestuurssecretariaat. Dezelfde leden vormen tevens de commissie Interne Bezwaren Commissie (IBC) in het kader van de FunctieWaardering Gezondheidszorg (FWG). De werknemer kan zich schriftelijk wenden tot de Bezwarenadviescommissie met bezwaren inzake: - de inhoud van de hem toegedeelde functie en de plaats van tewerkstelling; - de individuele toepassing van dit Sociaal Plan. 5. De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen drie weken na indiening van het bezwaarschrift. Tijdens de behandeling worden de betrokken werknemer en de werkgever gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen doen bijstaan. De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de adviescommissie anders besluit, gehoord hebbende de betrokken werknemer en de werkgever. 6. De beraadslagingen van de commissie geschieden in een voltallige vergadering, welke niet openbaar is. De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht. Werkgever en de betrokken werknemer zijn verplicht alle gevraagde medewerking te verlenen aan de Bezwarenadviescommissie. 7. De commissie doet een uitspraak over het al dan niet ontvankelijk zijn van het door de werknemer ingediende bezwaar. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één week na de hoorzitting, met redenen omkleed, bij aangetekend schrijven aan de betrokken werknemer en werkgever medegedeeld. De Bezwarenadviescommissie kan gemotiveerd en eenmalig de termijn met in totaal vier weken verlengen. 8. De werkgever is verplicht, indien het bezwaar gegrond is verklaard, met inachtneming van de uitspraak een nieuw besluit te treffen, tenzij genoegzaam kan worden aangetoond dat zulks als gevolg van overheidsmaatregelen onmogelijk is. 9. Indien werknemer zijn bezwaar reeds bij de burgerlijke rechter heeft aangemeld, heeft hij geen toegang tot de Bezwarenadviescommissie. Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door de werkgever en/of de werknemer het bezwaar aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, staakt de commissie de verdere behandeling

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie en daaruit voortvloeiende reorganisaties van stichting Steinmetz de Compaan en stichting Paus Johannes XXIII oktober 2009 1-14 VERKLARING Werkgevers: - Stichting Steinmetz

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties.

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van de fusie van. - Stichting Cardia. - Stichting Duinrust. en de daaruit volgende reorganisaties. SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van - Stichting Cardia - Stichting Duinrust en de daaruit volgende reorganisaties. Definitieve versie d.d. 14 september 2009 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers: en hun

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis

SOCIAAL PLAN. ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis SOCIAAL PLAN ten behoeve van de herziening van de organisatie- en communicatiestructuur van het Parkhuis 19 december 2008 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis. Ten behoeve van Integraal Management

SOCIAAL PLAN. Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis. Ten behoeve van Integraal Management SOCIAAL PLAN Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis Ten behoeve van Integraal Management Concept Januari 2006 Directie 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis, gevestigd te

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012

SOCIAAL PLAN (concept) 1 november 2009 tot en met 31 december 2012 SOCIAAL PLAN (concept) november 009 tot en met december 0 Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave:

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave: CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) 16 maart 2007 De ondergetekenden, 1. Stichting De Speelhoek 2. SKON Kinderopvang (SKON) te Utrecht enerzijds en 3. De Vereniging De Unie

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Timon, gevestigd te Zeist 2. Stichting Teen Challenge Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer,

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Sociaal Statuut Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Social statuut Surplus-Welzijn Versie d.d. 28 juni 2007 Inleiding: Pre-ambule

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw

SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE. Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw SOCIALE PARAGRAAF (JURIDISCHE) FUSIE Stichting De Bilthuysen en De Biltse Hof / Stichting De Opbouw 2e concept oktober 2008 Door: Jan Willem Nuismer, manager PO&O Harm Hoekstra, directeur / bestuurder

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT AVEANT Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008

SOCIAAL STATUUT AVEANT Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008 SOCIAAL STATUUT AVEANT 2007 Geldig van 1 mei 2007 tot 1 januari 2008 Sociaal Statuut 2007 versie 17 april 2007 Voorwoord Op 1 januari 2006 is Aveant als resultante van de fusie tussen Thuiszorg Stad Utrecht

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Tragel Zorg, INHOUDSOPGAVE 1. DOEL, UITGANGSPUNTEN EN WERKINGSFEER...5 1.1. Doelstelling...5 1.2. Uitgangspunten...5 1.3. Werkingssfeer...6 2. BEGRIPSBEPALINGEN...7

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van het Koningin Emmahuis te Leerdam en de Zorggroep Alblasserwaard te Ameide

SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van het Koningin Emmahuis te Leerdam en de Zorggroep Alblasserwaard te Ameide SOCIAAL PLAN Ten behoeve van de fusie van het Koningin Emmahuis te Leerdam en de Zorggroep Alblasserwaard te Ameide Leerdam, Ameide, december 2009 3 e en definitieve versie DE ONDERGETEKENDEN: Werkgevers:

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds,

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds, Concept sociaal plan De ondergetekenden, 1. Federatie VluchtelingenWerk Midden-Nederland, gevestigd te Utrecht 2. Stichting VluchtelingenWerk Utrecht (SVU), gevestigd te Utrecht 3. Stichting VluchtelingenWerk

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Inzake de reorganisatie van zorgcentrum De Wittenberg te Haaften

SOCIAAL PLAN. Inzake de reorganisatie van zorgcentrum De Wittenberg te Haaften SOCIAAL PLAN Inzake de reorganisatie van zorgcentrum De Wittenberg te Haaften Haaften, april 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk I. Doel, algemene bepalingen en werkingssfeer Blz. 5 Hoofdstuk 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Doorlopend sociaal plan

Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan Stichting Curamus te Hulst 1 januari 2015 1 januari 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord bestuurder 4 Ondertekening 5 Hoofdstuk 1, Begrippenlijst 6 Hoofdstuk 2, Algemene bepalingen

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsakkoord 1 februari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord De ondergetekenden Doel 3 4 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

Sociaal plan Vorming De bibliotheek

Sociaal plan Vorming De bibliotheek Sociaal plan Vorming De bibliotheek Werkgever De Stichting ProBiblio, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw A. Rube, hierna

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland

Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland Principe Akkoord Sociaal Plan Organisatie- Ontwikkeling GGZ Delfland 1 Sociaal Plan Organisatie Ontwikkeling GGZ Delfland Dit Sociaal Plan Organisatieontwikkeling bevat maatregelen en voorzieningen die

Nadere informatie

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter Sociaal Plan Stichting Peuterspeelzalen Boxtel en Kindercentrum Kindertuin vormen per 1 januari 2011 de nieuwe organisatie Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzaal b.v. De ondergetekenden, Namens de Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van: Reorganisaties bij de Zorggroep Sint Maarten

SOCIAAL PLAN. Ten behoeve van: Reorganisaties bij de Zorggroep Sint Maarten SOCIAAL PLAN Ten behoeve van: Reorganisaties bij de Zorggroep Sint Maarten Geactualiseerd d.d. 19-01-2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 DOEL, ALGEMENE BEPALINGEN EN WERKINGSSFEER...4 Inleiding... 4 1.1. Doelstelling...

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING SBWU INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 2 6. Overgangsprotocol bij fusie 4 7.

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Sociaal Plan. Mytylstichting Amstelrade. Amstelveen

Sociaal Plan. Mytylstichting Amstelrade. Amstelveen Sociaal Plan Mytylstichting Amstelrade Amstelveen Amstelveen, 15 oktober 2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Doel, werkingssfeer en duur 4 3. Uitgangspunten 4 4. Bezwaar en beroep 4 5.

Nadere informatie

Sociaal Plan Yulius GGZ

Sociaal Plan Yulius GGZ Contact: Jan Jongbloed T 088 405 4434 j.jongbloed@yulius.nl Sociaal Plan Yulius GGZ Looptijd: 01-04-2018 tot en met 31-12-2019 Document kenmerken Naam document: Sociaal Plan Status: Definitief Versie:

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP-8 25 09 2009 / PA 1 van 22 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015 S o c i a a l P l a n O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g G G Z D e l f l a n d 2015-2018 Proceseigenaar Auteur : E.F.M. Amkreutz : E. Kats Versie : Concept 5.0 Datum : 21 april 2015 Ingangsdatum

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsresultaat 24 januari 2014 Inhoudsopgave De ondergetekenden 3 Voorwoord 4 Doel 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 6 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg

Ten behoeve van: REORGANISATIE. Bij Attent, wonen welzijn zorg december 009 - Sociaal Plan Ten behoeve van: REORGANISATIE Bij Attent, wonen welzijn zorg Inhoudsopgave Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 9 Artikel 0 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008)

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Sociaal Plan Frion Frion Personeel & Organisatie Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Inhoudsopgave Aanleiding 3 Preambule 4 Inleiding 6 Begripsbepalingen 6 3. Algemene bepalingen 10 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011 SOCIAAL CONVENANT Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon November 2011 De werkgever: Stichting Trajectum: Raad van Bestuur De heer J.Martini. Raad van Bestuur B. Groeneweg Zwolle, d.d.. Zwolle, d.d...

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD SOCIAAL KADER. Nederlandse Rode Kruis. 1 juni 2015 tot en met 31 december 2017

PRINCIPE AKKOORD SOCIAAL KADER. Nederlandse Rode Kruis. 1 juni 2015 tot en met 31 december 2017 PRINCIPE AKKOORD SOCIAAL KADER Nederlandse Rode Kruis 1 juni 2015 tot en met 31 december 2017 Update april 2016 De ondergetekenden: De vereniging Het Nederlandse Rode Kruis, gevestigd te Den Haag, hierna

Nadere informatie

RAAM SOCIAAL PLAN SAXENBURGH GROEP. ten behoeve van. Reorganisaties Vormen van Samenwerking Fusies. Versie 27-09-2012 (vastgesteld) 1

RAAM SOCIAAL PLAN SAXENBURGH GROEP. ten behoeve van. Reorganisaties Vormen van Samenwerking Fusies. Versie 27-09-2012 (vastgesteld) 1 Saxenburgh Groep Raam Sociaal Plan Saxenburgh Groep november 2012 RAAM SOCIAAL PLAN SAXENBURGH GROEP ten behoeve van Reorganisaties Vormen van Samenwerking Fusies Versie 27-09-2012 (vastgesteld) 1 Ondergetekenden,

Nadere informatie

NU'91 district oost

NU'91 district oost SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Zozijn ( van werk naar werk) SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING ZOZIJN INHOUDSOPGAVE Preambule GRONDSLAGEN SOCIAAL PLAN 1 Doel 2 Uitgangspunten met betrekking tot

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, Stichting Centrum Vaartserijn, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting Zorgcentra De Betuwe

Sociaal Plan. Stichting Zorgcentra De Betuwe Sociaal Plan Stichting Zorgcentra De Betuwe December 2010 Versie 06-12-2010 Copyright/Disclaimer Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Zorgcentra De Betuwe

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ REORGANISATIES STICHTING THUISZORG GRONINGEN (PRINCIPE AKKOORD D.D )

SOCIAAL PLAN BIJ REORGANISATIES STICHTING THUISZORG GRONINGEN (PRINCIPE AKKOORD D.D ) VERSIE 3-5-2005 SOCIAAL PLAN BIJ REORGANISATIES STICHTING THUISZORG GRONINGEN (PRINCIPE AKKOORD D.D. 3-5-05) Overeengekomen op..2005 2 Overeenkomst Partijen bij deze overeenkomst: Werkgever: - Stichting

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

01-05-2011 tot en met 30-04-2013

01-05-2011 tot en met 30-04-2013 01-05-2011 tot en met 30-04-2013 Pagina 1 van 20 De werkgever: DE ONDERGETEKENDEN: - Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land gevestigd te Emmeloord enerzijds en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

Nadere informatie

Sociaal Plan GGNet 2009-2012

Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Sociaal Plan GGNet 2009-2012 Datum : 2 juni 2009 Betreft : Sociaal Plan 2009-2012 Versie : onderhandelaarsakkoord Kenmerk : JHR/IE/02.06. INHOUDSOPGAVE 1. PREAMBULE... 4 2. GRONDSLAGEN SOCIAAL PLAN...

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest

Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest Doorlopend Sociaal Plan Pieter van Foreest Versie 6.0 (12-10-2015) 1 Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van Zorginstellingen Pieter van

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

Werkgever: Stichting DSV Wonen Welzijn & Zorg, gevestigd te Katwijk

Werkgever: Stichting DSV Wonen Welzijn & Zorg, gevestigd te Katwijk De ondergetekenden Werkgever: Stichting DSV Wonen Welzijn & Zorg, gevestigd te Katwijk Werknemersorganisaties: FNV, gevestigd te Woerden CNV Zorg en Welzijn, onderdeel van CNV Connectief, gevestigd te

Nadere informatie

Ten behoeve van: Attent wonen welzijn zorg

Ten behoeve van: Attent wonen welzijn zorg CONCEPT SOCIAAL PLAN Ten behoeve van: De fusie tussen de volgende stichtingen: - Stichting verpleeghuis en reactiveringscentrum Regina Pacis - Stichting Attent wonen welzijn zorg De twee stichtingen maken

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds,

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Buat, Platform voor Molukkers, gevestigd te Utrecht 2. IOC, Inspraakorgaan Chinezen, gevestigd te Utrecht 3. IOT, Inspraakorgaan Turken, gevestigd te Utrecht 4. Lize,

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan Onderhandelingsakkoord

Concept Sociaal Plan Onderhandelingsakkoord Concept Sociaal Plan Onderhandelingsakkoord Ten behoeve van Timpaan Kinderopvang B.V., statutair gevestigd te Gorredijk en Stichting Timpaan Peuterspeelzalen, statutair gevestigd te Gorredijk 1 van 23

Nadere informatie

Sociaal Plan en Addendum Yulius GGZ

Sociaal Plan en Addendum Yulius GGZ Contact: José Versloot T 088 405 4360 j.versloot@yulius.nl Sociaal Plan en Addendum Yulius GGZ Samen door hectische tijden Looptijd:. -01-2015 tot -01-2018 Document kenmerken Naam document: Sociaal Plan

Nadere informatie