Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen"

Transcriptie

1 Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Palliactief, april 2011

2

3 Voorwoord Sinds de start van de eerste Bijna Thuis Huizen, midden jaren tachtig, en de eerste High Care Hospices, begin jaren negentig, neemt het aantal hospicevoorzieningen gestaag toe. Het maatschappelijk draagvlak voor deze voorzieningen is groot en ze vormen een onderdeel van de reguliere zorg. Toch blijft de bekostiging van deze hospices veel aandacht vragen. Als bestuur van Palliactief kunnen wij u dit rapport aanbevelen en adviseren wij u om het gedetailleerd te bestuderen en te betrekken in de verdere vormgeving van het beleid inzake palliatieve zorg in uw omgeving. Hoogachtend, In 2006 is in opdracht van het Ministerie van VWS, door bureau Berenschot onderzoek gedaan naar de financiële knelpunten bij palliatief terminale zorgvoorzieningen. Dit heeft ertoe geleid dat in de subsidieregeling palliatieve zorg een tegemoetkoming voor de huisvestingskosten is opgenomen. Een deel van de aanbevelingen van het rapport Berenschot is opgenomen in het Plan van Aanpak Palliatieve Zorg (Ministerie van VWS, 2008). Mw. Dr. S.C.C.M. Teunissen en Dhr. Prof. Dr. K.C.P. Vissers Co-voorzitters van Palliactief mede namens de projectgroep Nijmegen, 1 april 2011 In de uitvoering van dit plan van Aanpak werd er door het Ministerie van VWS een subsidie verleend aan het NTPN dat inmiddels is omgevormd tot Palliactief, om een onderzoek uit te laten voeren naar de knelpunten in financiering en organisatie van palliatieve zorg in de eerste lijn en hospicevoorzieningen. Het rapport Financiering en organisatie van palliatieve zorg: De pioniersfase voorbij? 1, beschrijft de resultaten van het eerste deel van het onderzoek. Voor u ligt het tweede deel van dit onderzoek. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van het Business model als concept om de bedrijfsmatige kant te belichten. Daarnaast is de methode van moreel beraad gebruikt om ethische dilemma s rondom de bedrijfsvoering te kunnen analyseren. De resultaten hiervan zijn in dit rapport beschreven. 1 Deze publicatie kunt u downloaden via de link: 3 Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

4 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Inleiding Onderzoeksmethodiek Onderzoeksteam Leeswijzer 6 2 Historisch perspectief 7 3 Voorzieningen voor palliatief terminale zorg 8 4 Beknopte karakterisering van de High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen High Care Hospices Bijna Thuis Huizen 9 5 Theoretisch kader Business Model Moreel beraad 11 6 Resultaten enquête Inleiding Resultaten 12 7 Business model High Care Hospices Bijna Thuis Huizen Vergelijking business modellen High Care Hospice en Bijna Thuis Huis 24 8 Vraag en Aanbod Analyse Monitor (VAAM) 26 9 Moreel beraad Casus Marktwerking versus samenwerking Casus Hoogte eigen bijdrage Conclusies Aanbevelingen Bibliografie 33 4

5 1 Inleiding Uit: Plan van Aanpak Palliatieve Zorg Om vermijdbare financiële problemen op te lossen moeten Bijna Thuis Huizen, High Care Hospices en organisaties voor vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg een goede mix bereiken van lasten en inkomsten. Een goede bedrijfsvoering vraagt verder om inzicht in de omvang en aard van de vraag in de regio en om een goed beeld van de overige aanbieders in de regio. In het Plan van Aanpak Palliatieve Zorg is binnen het thema Financiering & Organisatie onder meer aandacht besteed aan de uitkomsten van het Rapport onderzoek naar financiële knelpunten bij voorzieningen voor palliatieve terminale zorg in opdracht van VWS opgesteld door bureau Berenschot (Berenschot, 2006). De conclusie dat hospices te maken hebben met vermijdbare en onvermijdbare risico s in de bedrijfsvoering, waren aanleiding voor toenmalig staatssecretaris Bussemaker om deze bevinding nader te verkennen. Door het Ministerie van VWS is een subsidie verleend om onderzoek te doen naar de Knelpunten in de financiering en organisatie van palliatieve zorg. Eerder werden andere onderdelen van dit onderzoek gepubliceerd onder de titel: Financiering en organisatie van palliatieve zorg: De pioniersfase voorbij? (Palliactief, 2011). Dit onderdeel van het onderzoek richt zich specifiek op de bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen en de problemen die zij ondervinden om tot een sluitende exploitatie te komen. In de schriftelijke enquête en interviews 1 waar in brede zin werd gevraagd naar knelpunten in de organisatie en financiering is ook specifiek ingegaan op onderwerpen met betrekking tot de bedrijfsvoering. Om meer inzicht te geven in de aspecten die samenhangen met de bedrijfsvoering van beide typen organisaties zijn, naast de enquête, twee verschillende benaderingen gehanteerd. Het bedrijfsmatige aspect is uitgewerkt in een business model voor High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen. Deze business modellen kunnen in een later stadium als basis dienen voor een maatschappelijke business case. Voor een tweetal meer ethische aspecten is de methode van moreel beraad gebruikt. Moreel beraad is een werkwijze om te reflecteren op dilemma s en het analyseren/beredeneren van de diverse aspecten, om uiteindelijk te komen tot verheldering en eventueel besluitvorming. Het moreel beraad is gebruikt om twee dilemma s uit te werken die verband houden met de bedrijfsvoering van de High Care Hospices en de Bijna Thuis Huizen. Tenslotte is nagegaan of de door het NIVEL, in opdracht van de NPCF, ontwikkelde Vraag en Aanbod Analyse Monitor (VAAM) een instrument is of kan worden om de vraag en aanbod van hospicezorg inzichtelijk te maken. 1.1 Onderzoeksmethodiek Het onderzoek kan worden gekarakteriseerd als een exploratieve studie (Polit & Beck, 2004). Er zijn verschillende methoden gebruikt om data te verzamelen. Hierdoor kunnen de gegevens gecombineerd en getoetst worden (Hart, 1998). Het onderzoek is als volgt opgebouwd: l Een schriftelijke enquête verstuurd naar alle High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen; l Invitational conference waarin het business model is toegelicht en de eerste sessie van moreel beraad; l Beschrijven van business model van respectievelijk High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen; l Tweede sessies van moreel beraad; l Invitational conference om de concept-aanbevelingen te toetsen bij het veld. 1 Palliactief (2011). Organisatie en financiering van palliatieve zorg: De pioniersfase voorbij? Bunnik: Palliactief. Dit onderzoek liep in 2010 en is in maart 2011 gepubliceerd. Dit deelonderzoek is hier een vervolg op. Verzamelde data dienen tevens als input voor dit deelonderzoek. 5 Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

6 1 Inleiding 1.2 Onderzoeksteam Het onderzoek is gestart in 2010 en is begin 2011 afgerond. Het onderzoeksteam bestond uit een project- en stuurgroep. De stuurgroep: Mevr. C. van Tol, vertegenwoordiger van Palliactief (voorheen NPTN) in het Platform Palliatieve Zorg Dhr. Drs. A. Rhebergen, directeur Palliactief (voorheen NPTN) De projectgroep: Drs. W.J.J. Jansen, onderzoeker VU medisch centrum, Amsterdam Mevr. J.C. Weststrate MSc, onderzoeker Palliactief, Bunnik De projectgroep is ondersteund door een aantal extern deskundigen: 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt het historisch perspectief geschetst, waar het gaat om het ontstaan van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen in Nederland. Hoofdstuk 3 bevat een karakterisering van de High Care Hospices en de Bijna Thuis Huizen. Het theoretisch kader van enerzijds het business model en anderzijds het moreel beraad wordt beschreven in hoofdstuk 5. De resultaten van de schriftelijke enquêtes en de uitwerking van de business modellen zijn beschreven in respectievelijk hoofdstuk 6 en 7. In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de door NIVEL ontwikkelde Vraag en Aanbod Analyse Monitor. Hoofdstuk 9 bevat een uitwerking van de twee sessies moreel beraad. De conclusies en aanbevelingen tenslotte, worden beschreven in hoofdstuk 10. Business model: Dhr. Drs. L.H.H.M. Demoulin, senior manager Ernst en Young, Utrecht. Moreel beraad: Prof. Dr. G.A.M. Widdershoven, afdeling ethiek VU medisch centrum, Amsterdam. Drs. B. Molewijk, afdeling ethiek, VU medisch centrum, Amsterdam. 6

7 2 Historisch perspectief In de jaren tachtig ontstonden in Nederland de eerste Bijna Thuis Huizen. Een initiatief om palliatief terminaal zieken die thuis wilden sterven en waar dit door het ontbreken van voldoende mantelzorg niet mogelijk was, een zo huiselijk mogelijke omgeving te bieden. Vrijwilligers palliatief terminale zorg vormen de spil van de Bijna Thuis Huizen. De lokale thuiszorgorganisatie en de eigen huisarts zijn verantwoordelijk voor de verpleegkundige en medische zorg. Begin jaren negentig werd dit initiatief gevolgd door de oprichting van de eerste (high care) hospices. Deze hospices werken met een eigen gespecialiseerd multidisciplinair samengesteld team en een team van vrijwilligers. Om voor zowel zorgverzekeraars, zorgkantoor en Inspectie Gezondheidszorg zo transparant mogelijk te kunnen zijn, is door de gezamenlijke High Care Hospices een keurmerk ontwikkeld. Door het ontbreken van een kwalificatie als erkende zorgaanbieders kwamen de High Care Hospices niet in aanmerking voor de reguliere bekostiging. Via de subsidieregeling Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg (CVTM) hadden High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen, wel de mogelijkheid om aanspraak te maken op een subsidie voor de kosten van de coördinatie en opleiding van de vrijwilligers. Een onderzoek van het NIVEL naar de rol van de zorgkantoren en netwerken palliatieve zorg bij de realisatie van palliatieve zorgvoorzieningen (Mistiaen, 2006), waren voor VWS onvoldoende aanleiding om concrete stappen te ondernemen. Als gevolg van de hervorming van de AWBZ en de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) werd de CVTM-regeling in 2007 beëindigd. Hiervoor in de plaats kwam met ingang van 2008 een door VWS ingestelde Subsidieregeling palliatieve zorg (Ministerie van VWS, 2008). Gelijktijdig met de brief Palliatieve zorg, de pioniersfase voorbij (Ministerie van VWS, 2008) stuurde staatssecretaris Bussemaker het rapport Onderzoek naar financiële knelpunten bij voorzieningen voor palliatief terminale zorg (Berenschot, 2006) naar de Tweede Kamer. (VWS, 2007). De in het rapport opgenomen bevindingen werden vervolgens opgenomen in het Plan van Aanpak Palliatieve zorg Vooruitlopend op de uitkomsten werd de bestaande subsidieregeling voor de coördinatiekosten vrijwilligers in 2008 uitgebreid met een tegemoetkoming in de huisvestingskosten. De Projectgroep Integratie Hospicezorg (PIH) adviseerde de minister van VWS onder andere de hospices een zelfstandige AWBZ status te geven (Projectgroep Integratie Hospicezorg, 2001). Dit advies vergde echter meer inspanning dan dat het een oplossing gaf, waarna in overleg met de High Care Hospices werd overeengekomen als onderaannemer van een thuiszorgorganisatie te fungeren. Hierna kon de geboden zorg worden gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Consequentie hiervan was wel dat uitsluitend de zorgkosten vergoed werden en niet de kosten van verblijf. In de daaropvolgende jaren werd door High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen regelmatig de bekostiging van de hospices aan de orde gesteld. In reactie hierop werd door toenmalige staatssecretaris Ross-van Dorp aan Bureau Berenschot de opdracht gegeven om onderzoek te doen bij hospicevoorzieningen naar de financiering, financiële problematiek en de indicatiestelling van zorg. 7 Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

8 3 Voorzieningen voor palliatief terminale zorg De relatie tussen vraag en aanbod is een belangrijk gegeven als het gaat om de exploitatie van een hospicevoorziening. Bij een groeiend aanbod zal concurrentie een belangrijkere rol spelen. Op basis van de database Zorg kiezen, waarin alle palliatieve netwerken de hospicevoorzieningen in hun netwerkregio vermelden, rapporteert Agora al enige jaren de omvang van het aanbod. Aangezien de naam hospice voor verschillende typen zorgorganisaties gebruikt wordt en er ook allerlei mengvormen zijn, is in deze database gebruik gemaakt van een beschrijvende typering. Zorgverzekeraars Nederland heeft circa tien jaar geleden een norm van 4-6 hospiceplaatsen per inwoners genoemd als streefgetal. In tabel 1 is te zien dat op 1 oktober 2010 op landelijk niveau er zes plaatsen per per inwoners zijn. Het minimum is te vinden in de provincie Friesland (3,4 plaatsen/ inwoners) en het maximum in Flevoland (10,4 plaatsen per inwoners (Agora, 2011). Momenteel telt de Associatie van High Care Hospices 16 leden en één adspirant-lid (Associatie High Hospices, 2011). Het aantal instellingen in de database Zorg Kiezen dat zich zelf karakteriseert als hospice met eigen verpleegkundige staf (high care) bedraagt echter 49 (Agora, 2011). Aantal plaatsen per soort organisatie Provincie Inwoners Totaal Aantal plaatsen per x inwoners Groningen ,1 Friesland ,4 Drenthe ,1 Overijssel ,6 Gelderland ,7 Utrecht ,1 Flevoland ,4 Noord Holland ,9 Zuid Holland ,5 Zeeland ,0 Noord Brabant ,5 Limburg ,9 Totaal ,0 Legenda: 1 = hospicevoorziening met eigen verpleegkundige staf; 2 = hospicevoorziening met overwegend vrijwilligers; 3 = hospicevoorziening behorend bij een verpleeg- of verzorgingshuis Tabel 1. Aantal hospiceplaatsen per provincie per 1 oktober 2010 (Bron: Zorg Kiezen, Agora) 8

9 4 Beknopte karakterisering van de High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen 4.1 High Care Hospices High Care Hospices zijn kleinschalige voorzieningen die door een huiselijke inrichting zoveel als mogelijk trachten de thuissituatie te benaderen. De zorg wordt getypeerd door de beschikbaarheid van een gespecialiseerd multidisciplinair samengesteld team dat in loondienst is bij de organisatie. Gespecialiseerde verpleegkundige zorg is 24 uur per dag aanwezig. Daarnaast beschikken de High Care Hospices over een team van vrijwilligers voor verschillende taken. In Nederland zijn er 17 High Care Hospices. Deze hospices zijn, op één na, in het bezit van het Keurmerk palliatieve zorg. Alle hospices worden bekostigd via de AWBZ, de meeste als extramuraal zorgverlener. Voor palliatief terminale zorg is een Standaard Indicatie Protocol (SIP) opgesteld (CIZ, 2011). De capaciteit van een High Care Hospice is gemiddeld 6,9 plaatsen (Buuse, 2010). Naast de High Care Hospices en de Bijna Thuis Huizen als hospicevoorziening, is in Nederland nog een derde type van hospicevoorzieningen, namelijk de units palliatieve zorg in/ bij verpleeg- en verzorgingshuizen. Zij onderscheiden zich van de High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen door het feit dat zij een intramurale AWBZ- voorziening zijn. De te leveren palliatief terminale zorg is beschreven in Zorgzwaartepakket V&V 10. Gezien de vraagstelling van dit gedeelte van het onderzoek, is deze groep van hospicevoorzieningen geen onderwerp in dit onderzoek. 4.2 Bijna Thuis Huizen Bijna Thuis Huizen worden gekenmerkt door het feit dat zij de thuissituatie zoveel mogelijk trachten te benaderen. Dat komt o.a. tot uitdrukking in de kleinschalige opzet en de vestiging in de buurt. De dagelijkse organisatie berust bij één of meer coördinatoren, die in loondienst zijn bij de organisatie. Gemiddeld heeft een Bijna Thuis Huis 4,6 bedden (Buuse, 2010). In principe behoudt de bewoner zijn eigen huisarts. Verpleegkundige zorg wordt verleend door thuiszorgverpleegkundigen op basis van het door het CIZ geïndiceerde aantal uren. Er zijn verschillende vormen geconstateerd waarop de professionele zorg wordt verleend. Variërend van een insteek op kwaliteit van de professionele zorg (een eigen team van verpleegkundigen/verzorgenden) tot het zoveel mogelijk continueren van de thuissituatie (de verpleegkundige/verzorgende vanuit de thuissituatie komt ook in het Bijna Thuis Huis). Vrijwilligers vervullen een scala aan taken. Vrijwel alle Bijna Thuis Huizen zijn lid van de Vereniging Vrijwillige Palliatief Terminale Zorg Nederland (VPTZ). 9 Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

10 5 Theoretisch kader Bij de bedrijfsvoering in de zorg is er niet uitsluitend sprake van een klant-leverancier relatie. De overheid, zorgverzekeraars en zorgkantoren spelen ook een belangrijke rol. Een situatie die een bedrijfsmatige benadering van de (palliatieve) zorg extra gecompliceerd maakt. Een zuiver bedrijfseconomische benadering doet ook onvoldoende recht aan het maatschappelijk belang en, zeker in de palliatief terminale zorg, aan de noodzakelijke ethische afwegingen. In de benadering van de vraagstelling is daarom nagegaan hoe deze verschillende aspecten bij elkaar gebracht kunnen worden. Daarom is gekozen voor de hantering van een business model om de bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen in kaart te brengen, en is de methode van moreel beraad gebruikt om te toetsen of deze methodiek een bijdrage kan leveren aan een goede ethische afweging van dilemma s die rond de bedrijfsvoering kunnen optreden. 5.1 Business Model Om inzicht te krijgen in de aspecten die van invloed zijn op de bedrijfsvoering is gebruik gemaakt van het business model. Een business model is een concept in een gemeenschappelijke taal en beschrijft de grondgedachte hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt. Een business model omvat negen bouwstenen: [1] Klantsegmenten, [2] Waarde propositie, [3] Kanalen, [4] Klantrelaties, [5] Inkomstenbronnen, [6] Bronnen, [7] Kernactiviteiten, [8] Partners en [9] Kostenstructuur (zie fig.1). Kernactiviteiten Waarde propositie Klantrelaties Partners Klantsegmenten Kostenstructuur Bronnen Kanalen Inkomstenbronnen Fig. 1. Bouwstenen van het Business Model 10

11 5 Theoretisch kader Deze bouwstenen omvatten de vier hoofdgebieden van een onderneming: klanten, aanbod, infrastructuur en financiële levensvatbaarheid (Osterwalder, 2010). Het hanteren van een business model als instrument lijkt op het eerste gezicht bedoeld voor commerciële organisaties, maar is ook een geschikte methode om zorgorganisaties te beschrijven. De elementen van het business model bieden voldoende aanknopingspunten om High Care Hospices en de Bijna Thuis Huizen te analyseren en te typeren. De dilemmamethode De methode die tijdens de twee sessies gehanteerd is, is de zogenaamde dilemmamethode (Widdershoven, 2010). Deze methode is relatief eenvoudig en is gericht op het zoeken naar een oplossing. In deze methode wordt een moreel probleem gedefinieerd in een vraag met twee keuzes, A of B. Kenmerkend voor deze twee keuzes is dat wanneer één van de twee keuzes ook daadwerkelijk wordt gedaan, de andere keuze tekort wordt gedaan. Met een delegatie van vertegenwoordigers van Bijna Thuis Huizen, respectievelijk High Care Hospices zijn, met begeleiding van een deskundige op dit gebied van Ernst en Young, de negen onderdelen van het business model uitgewerkt. 5.2 Moreel beraad Ethische theorieën en methodes/stappenplannen kunnen gebruikt worden als hulpmiddel bij het reflecteren op dilemma s en het analyseren/beredeneren van de diverse aspecten, om uiteindelijk te komen tot verheldering en eventueel besluitvorming (Het nieuwe trivium, 2010). Stappenplan dilemmamethode 1. Beschrijf een casus 2. Formuleer het dilemma 3. Vragenronde: verheldering van de casus 4. Onderzoek perspectieven 5. Maak een eigen keuze 6. Dialoog en conclusie Er zijn verschillende stappenplannen die als leidraad te gebruiken zijn bij het in kaart brengen van een moreel probleem (Manschot, 2003). Het is van belang te beseffen dat een dergelijk stappenplan niet automatisch tot een juiste oplossing leidt. Het helpt echter wel het doordenken van de situatie, het verhelderen van het probleem en het gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Bij morele problemen is er vaak sprake van een keuze tussen twee kwaden. In het ideale geval is iedereen het eens over de meest te verantwoorden handelswijze. Bij een ethische reflectie en discussie over morele kwesties is meestal geen enkele uitkomst perfect. Er is altijd wel iets dat tegen een bepaalde handelswijze pleit of er juist voor spreekt. 11 Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

12 6 Resultaten enquête 6.1 Inleiding In het kader van het brede onderzoek Knelpunten in de financiering en organisatie van palliatieve zorg is een schriftelijke enquête gedaan onder andere bij High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen. In de enquête zijn ook vragen gesteld over de exploitatie van de organisatie (Palliactief, 2011). 6.2 Resultaten Er zijn in totaal 100 enquêteformulieren verzonden naar de High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen. Hiervan zijn 64 formulieren ingevuld en geretourneerd. Van de vragen die betrekking hebben op de exploitatie van de voorziening worden in dit hoofdstuk de resultaten weergegeven. Van de respondenten geeft 94% aan additionele middelen in de vorm van donaties en sponsoring nodig te hebben om de exploitatie sluitend te krijgen. De met enige regelmaat wijzigende subsidieregels worden gezien als een onzekere factor als het gaat om continuïteit van financiering wat de positie kwetsbaar maakt. Een aantal respondenten geeft aan niet over een reserve te beschikken. De kosten van intakegesprekken en de geboden nazorg worden niet bekostigd via de reguliere bekostiging en/of subsidie. De meeste organisaties kennen een stichting Vrienden van. Deze stichting staat in de meeste gevallen garant bij financiële tekorten. Eigen bijdrage Van de respondenten vraagt 87% een eigen bijdrage van de bewoners. Deze eigen bijdrage is ter dekking van de niet-gesubsidieerde kosten en komt naast de verplichte, inkomensafhankelijke, eigen bijdrage van de AWBZ. De hoogte van de eigen bijdrage varieert van 0 tot 95 per dag. Eén respondent geeft aan dat de bijdrage naar draagkracht is, met een maximum van 25 per dag. Een andere respondent geeft aan dat het bedrag afhankelijk is van wat de zorgverzekeraar vergoed van de eigen bijdrage. Het merendeel van de instellingen vindt het van primair belang dat de zorg toegankelijk is voor hen die daar behoefte aan hebben. Als bewoners de bijdrage niet kunnen betalen, kan dit veelal worden gefinancierd uit andere middelen (diaconie, gemeente of sociale dienst). Huisvesting In de aanvraag van de subsidie is een rekenformule opgenomen om de tegemoetkoming in de huisvestingskosten te kunnen onderscheiden van de vergoeding voor de coördinatie. Slechts enkele respondenten maken dit onderscheid. Het is dus moeilijk om aan te geven in welke mate de subsidie de huisvestingskosten dekt. De kosten van de huisvesting kunnen variëren, afhankelijk van de grootte en de locatie van het pand en of er sprake is van huur of eigendom. De subsidie van VWS is gebaseerd op gemiddelde huisvestingskosten. Afhankelijk van de grootte en de locatie van het pand, de vestigingsplaats en of er sprake is van huur of eigendom van het pand. Van de respondenten geeft 56% aan een WMO-subsidie te hebben aangevraagd bij de gemeente. Van deze groep is bij 69% van de respondenten de aanvraag geheel gehonoreerd, bij 20% is deze niet gehonoreerd en bij 11% gedeeltelijk gehonoreerd. 12

13 7 Business model - High Care Hospices 7.1 High Care Hospices In dit hoofdstuk wordt het business model voor de High Care Hospices uitgewerkt aan de hand van de verschillende bouwstenen Klantsegmenten (Customer Segments) [1] Gasten met een levensverwachting van meer dan 3 maanden voor een tijdelijke opname. Een tijdelijke opname kan voorzien in een behoefte als het sociale systeem rondom de gast de situatie niet meer aan dreigt te kunnen. Een tijdelijke opname kan dan enige verlichting brengen, waardoor na de opnameperiode de zorg thuis weer voortgezet kan worden. De continuïteit van zorg kan worden gewaarborgd. Een andere reden voor een tijdelijke opname kan zijn het instellen op een bepaalde symptoombehandeling waarvoor het meer nauwkeurig volgen van de effecten van de behandeling noodzakelijk is. Binnen een High Care Hospice is de medische en de verpleegkundige deskundigheid beschikbaar om een optimale symptoombestrijding te kunnen realiseren. De bouwsteen klantsegmenten definieert de verschillende groepen mensen of organisaties die een onderneming wil bereiken of bedienen. - Voor wie creëren we waarde? - Wie zijn de belangrijkste klanten? Er worden twee groepen van klanten onderscheiden: I. Gasten en hun sociaal netwerk II. Zorgverleners Ad I. Gasten en hun sociaal netwerk Binnen de eerste groep van klanten kan de volgende onderverdeling worden gemaakt: Ongeneeslijk zieke gasten met een levensverwachting van minder dan 3 maanden. Als behoeften van deze groep kunnen worden genoemd het bieden van een veilige omgeving, zekerheid, geborgenheid, erkenning en respect. Door het leveren van zorg op maat en het bieden van deskundigheid ten aanzien van alle dimensies van palliatieve zorg kan in deze behoeften worden voorzien. Sociaal netwerk van de gast Soms dreigt alle aandacht uit te gaan naar de gast en wordt voorbijgegaan aan de behoefte van hen die direct betrokken zijn bij de zorg voor de gast vergeten. Binnen het High Care Hospices is ook oog voor deze mantelzorgers. Nabestaanden Nabestaanden kunnen wanneer zij dit wensen nazorg krijgen. Deze zorg bestaat uit begeleiding bij rouwverwerking. Het kan voorkomen dat er sprake is van disfunctionele rouw. Het team heeft vooral een signalerende functie. Er kan in voorkomende gevallen verwezen worden naar andere organisaties. Ad II. Zorgverleners Binnen de High Care Hospices beschikken de beroepsbeoefenaren en vrijwilligers over een specifieke deskundigheid ten aanzien van palliatief terminale zorg. Door middel van medewerking aan en organisatie van (bij- en na)scholingen en participatie in consultatieteams wordt kennis overgedragen aan andere zorgverleners. NB. Zorgverleners in de rol van verwijzer spelen een rol in het onderdeel distributiekanalen (zie 4). Ongeneeslijk zieke gasten met een levensverwachting van minder dan 3 maanden en een complexe zorgvraag. Naast de behoeften genoemd onder I. heeft deze groep van gasten psychosociale ondersteuning en begeleiding nodig. Uitdaging Expliciteren van wat een complexe zorgvraag is en de toegevoegde waarde van professionele deskundigheid bij het verlenen van palliatief terminale zorg. 13 Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

14 7 Business model - High Care Hospices Waarde propositie (Value Propositions) [2] De bouwsteen waarde propositie beschrijft de bundel van producten en diensten die waarde creëert voor een specifiek klantsegment. - Welke waarde leveren we aan de klant? - Welke probleem van onze klant helpen we oplossen? - In welke klantbehoeften voorzien we? - Welke bundels van producten en diensten bieden we aan elk klantsegment? Uitdaging Samenwerking met andere partners in het lokale netwerk kan de waarde c.q. erkenning van de deskundigheid van de High Care Hospices beter tot uitdrukking brengen. De vrije keuze van de gast voor een zorgvoorziening is een kernwaarde in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Voorwaarde is dan wel dat de gast zo volledig mogelijk is geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden die passen bij de individuele zorgbehoefte. High Care Hospices moeten zich inspannen om de meerwaarde ten opzichte van andere zorgverleners in de palliatieve zorg duidelijk te maken aan klanten en verwijzers Kanalen (Channels) [3] De High Care Hospices hebben een aantal specifieke waarden: l hooggekwalificeerde en gespecialiseerde verpleegkundigen (niveau 4 & 5), 24 uur per dag aanwezig l multidisciplinaire zorg door beschikbaarheid van o.a. gespecialiseerde arts(en), maatschappelijk werker, geestelijk verzorger(s) l kleinschaligheid l huiselijkheid l veilige omgeving door aanwezige deskundigheid l geborgenheid l ondersteuning en erkenning sociale netwerk gast (systeemgericht denken) De bouwsteen kanalen beschrijft hoe een organisatie met zijn klantsegmenten communiceert en ze bereikt om een waarde propositie te leveren. - Via welke kanalen willen onze klantsegmenten bereikt worden? - Hoe bereiken we ze nu? - Hoe zijn onze kanalen geïntegreerd? - Welke werken het beste? - Welke zijn het meest kostenefficiënt? - Hoe integreren we ze met klantroutines? Wat is de unieke waarde? Interdisciplinaire samenwerking in een multidisciplinair samengesteld team welke integrale zorg biedt. De 24-uurs aanwezigheid van hooggekwalificeerde (niveau 4 en 5) en gespecialiseerde verpleegkundige zorg. De gespecialiseerde artsen zijn verbonden aan de organisatie. De kleinschaligheid van de organisatie. Er zijn drie verschillende manieren waarop de gast naar het hospice verwezen wordt: Via het ziekenhuis De (oncologie)verpleegkundigen, transferverpleegkundigen en de behandelende specialist zijn de voornaamste disciplines die een rol spelen als het gaat om het informeren van 14

15 7 Business model - High Care Hospices de gast over de verschillende mogelijkheden en het realiseren van de overplaatsing. Vanuit thuis De huisarts en de wijkverpleegkundige of verzorgende informeren de gast over de verschillende mogelijkheden in relatie tot de wensen van de gast en de noodzakelijke zorgbehoefte. - Wat voor soort relatie verwacht elk van onze klantsegmenten dat we met ze zullen aangaan en onderhouden? - Welke klantrelaties zijn we al aangegaan? - Hoe duur zijn ze? - Hoe zijn ze geïntegreerd in de rest van ons business model? Mantelzorg/familie Mantelzorgers en/of familie kunnen door eigen onderzoek (internet/brochures) nagaan welke mogelijkheden er lokaal aanwezig zijn. Verpleeg- of verzorgingshuis Een verwijzing vanuit een verpleeg- of verzorgingshuis of een Bijna Thuis Huis komt relatief weinig voor. Een specifieke zorgbehoefte en de wens van een gast kan aanleiding zijn voor een overplaatsing. Uitdaging De verwijzende instanties moeten op de hoogte zijn van het specifieke zorgaanbod van het High Care Hospice en kunnen beoordelen of gasten behoefte hebben aan dit zorgaanbod. De capaciteit moet zodanig afgestemd zijn op het zorgaanbod dat er in netwerkverband ruimte is voor een acute opname Klantrelaties (Customer Relationships) [4] Relatie komt vaak pas op het laatste moment tot stand. Een klein deel van de potentiële klanten oriënteert zich vroegtijdig op de verschillende mogelijkheden één en ander afhankelijk van situering (één of meer aanbieders, één of meer ziekenhuizen). Keuze voor een hospice wordt vaak pas gemaakt als ontslag uit het ziekenhuis is aangekondigd en naar huis geen optie is of als blijkt dat het thuis niet meer gaat (crisissituatie). De verwijzer fungeert in de meeste gevallen als intermediair tussen hospice en cliënt. Wanneer de verwijzer niet of onvoldoende op de hoogte is van het aanbod, krijgt de cliënt een incompleet beeld van het werkelijke aanbod of onvoldoende informatie. Door middel van advanced care planning kan worden geanticipeerd op toekomstige keuzes. De gast kan zich o.a. door middel van bezoeken, vroegtijdig oriënteren op wat hospicezorg inhoudt en wat zijn/haar wensen zijn ten aanzien van de laatste levensfase. Een goed PR-beleid is een manier om de klantrelatie eerder aan te gaan en verwijzers op de hoogte te stellen van het specifieke zorgaanbod. Speciale aandacht dient hierbij geschonken te worden aan het sociale netwerk van de cliënt: Hoe ervaren zij de opname in een hospice? De bouwsteen klantrelaties beschrijft de soorten relaties die een organisatie aangaat met specifieke klantsegmenten. Uitdaging Meer aandacht voor advanced care planning, dat wil zeggen verwijzers overtuigen van het belang om vroegtijdig zaken rondom het levenseinde bespreekbaar te maken en keuzes te maken op basis van individuele zorgbehoefte. Goede informatievoorziening vanuit het regionale netwerk betreffende de verschillende mogelijkheden is van belang. Het eerder aangaan van een relatie met de patiënt. De kennis 15 Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

16 7 Business model - High Care Hospices van de lokale mogelijkheden (sociale kaart) kan mogelijk een langer verblijf thuis mogelijk maken. Daarnaast kan door een tijdige betrokkenheid een crisissituatie worden voorkomen Inkomstenbronnen (Revenue Streams) [5] Subsidie VWS VWS stelt een subsidie beschikbaar kosten van de coördinatie van de vrijwilligers en een tegemoetkoming voor de huisvestingskosten. Deze laatste kosten maken namelijk geen deel uit van de bekostiging van extramurale zorg. De beschikbare subsidie is een vast bedrag. Dat betekent dat bij een toename van het aantal organisaties de beschikbare bedragen per organisatie zullen dalen. Eigen bijdrage gast Alle High Care Hospices vragen een eigen bijdrage aan de gast ter dekking van de niet-gefinancierde/gesubsidieerde kosten. De hoogte van de bijdrage wordt door de organisatie zelf bepaald en vertoond aanzienlijke onderlinge verschillen. De bouwsteen inkomstenbronnen representeert de cash die een organisatie genereert uit elk klantsegment - Voor welke waarde zijn onze klanten echt bereid te betalen? - Voor wat betalen zij op dit moment? - Hoe betalen zij op dit moment? - Hoe zouden zij het liefst betalen? - Hoeveel draagt elke inkomstenbron bij aan de totale inkomsten? High Care Hospices kennen verschillende inkomstenbronnen: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In het kader van de herziening van de AWBZ is de functie huishoudelijke hulp overgeheveld naar de gemeenten. Elke gemeente voert een eigen beleid ten aanzien van de wijze waarop men de subsidie inzet. Een aantal High Care Hospices ontvangt jaarlijks een subsidie van de betreffende gemeente. Stichting Vrienden van Inkomsten van donaties, sponsors etc. wordt door High Care Hospice veelal gestort in een stichting Vrienden van. De Stichting levert een bijdrage aan het in stand houden van het hospice, door bijvoorbeeld garant te staan voor financiële tekorten en deze jaarlijks aan te vullen. AWBZ De meeste High Care Hospices zijn onderaannemer van een thuiszorgorganisatie. Gasten kunnen alleen in het hospice worden opgenomen met een indicatie voor palliatief terminale zorg (SIP 23-variant E). Deze indicatie wordt door het CIZ gesteld. Een aantal hospices heeft een eigen AWBZ erkenning en kan dus zelfstandig budgetafspraken maken met het zorgkantoor. Bij enkele High Care Hospices is er sprake van een situatie dat het zorgkantoor het High Care Hospice beschouwd als een intramurale zorgvoorziening. Bekostiging vindt dan plaats conform Zorgzwaartepakket-10. Uitdaging Vereenvoudiging van administratieve verantwoording van de verschillende vormen van bekostiging. Zorgkantoren hanteren een eigen beleid. Dit leidt tot regionale verschillen. Bekostiging van andere door de High Care Hospices verleende diensten en nevenactiviteiten. Eenduidigheid in de berekening van de eigen bijdrage: gebruik maken van een dezelfde systematiek (zie de casusbeschrijving moreel beraad 2). 16

17 7 Business model - High Care Hospices Bronnen (Key Resources) [6] Kernactiviteiten (Key Activities) [7] De bouwsteen bronnen beschrijft de belangrijkste bronnen die nodig zijn om te zorgen dat het business model werkt - Welke bronnen vereisen onze waarde proposities? - Onze distributiekanalen? Klantrelaties? Inkomstenbronnen? De bouwsteen kernactiviteiten beschrijft de belangrijkste dingen die een organisatie moet doen om te zorgen dat zijn business model werkt. - Welke kernactiviteiten vereisen onze waarde proposities? - Onze distributiekanalen? Klantrelaties? Inkomstenbronnen? Om hospicezorg te kunnen leveren is een aantal bronnen nodig. Mensen Een team van gespecialiseerde zorgverleners die samen de verschillende dimensies van palliatieve zorg kunnen waarborgen: een gespecialiseerd multidisciplinair team Daarnaast is een grote groep van vrijwilligers nodig om op verschillende onderdelen de organisatie te ondersteunen. Middelen Financiële middelen om de organisatie in stand te kunnen houden. Gebouw Aan het gebouw worden eisen gesteld als het gaat om de verpleging en verzorging van gasten: kleinschalig, éénpersoonskamers, toegankelijkheid. Daarnaast worden vanuit de overheid, op basis van wet- en regelgeving specifieke technische en/of bouwkundige eisen gesteld. De voornaamste kernactiviteit van een High Care Hospice is het bieden van palliatief terminale zorg door een multidisciplinair samengesteld team van gespecialiseerde zorgverleners die, afhankelijk van de discipline, 24 uur per dag aanwezig of beschikbaar zijn. Daaruit vloeit voort de samenwerking met de andere partners binnen het lokale netwerk palliatieve zorg. Deze samenwerking biedt de mogelijkheid het High Care Hospices op lokaal niveau onder de aandacht te brengen van de verwijzers (bv. via de website van het netwerk) Door bijdragen aan (bij- en na)scholingen wordt de specifieke kennis en deskundigheid overgedragen aan andere zorgverleners en disciplines. Om verzekerd te zijn en te blijven van de instroom van cliënten is een goed PR-beleid noodzakelijk. Uitdaging Streven dat het team voor 80% beschikbaar is voor cliëntcontact en maximaal 20% niet-cliënt gebonden taken (administratie, kwaliteitsindicatoren, enquêtes, etc.). 17 Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

18 7 Business model - High Care Hospices Partners (Key Partners) [8] Kostenstructuur (Cost Structure) [9] De bouwsteen partners beschrijft het netwerk van leveranciers en partners die zorgen dat het business model werkt. - Wie zijn onze partners? - Wie zijn onze kernleveranciers? - Welke bronnen halen we bij onze partners? - Welke kernactiviteiten voeren onze partners uit? De kostenstructuur beschrijft alle kosten die worden gemaakt om een business model te laten werken. - Wat zijn de belangrijkste kosten die inherent zijn aan ons business model? - Welke bronnen zijn het duurst? - Welke kernactiviteiten zijn het duurst? Het merendeel van de High Care Hospices werkt als onderaannemer van een thuiszorgorganisatie. Deze thuiszorgorganisatie fungeert als budgethouder en maakt de budgetafspraken met het zorgkantoor. Bij de High Care Hospices vormen de personele kosten voor zowel zorg als organisatie, de belangrijkste kostenpost. Om het niveau van deskundigheid te kunnen handhaven dient ook geïnvesteerd te worden in bij- en nascholing. Het lokale netwerk palliatieve zorg kent een aantal partners, waar het High Care Hospice er één van is. Het netwerk kan dus als partner worden gezien, maar ook de andere organisaties die deelnemen in het netwerk. Ziekenhuizen kunnen naast verwijzer ook als partner worden gezien als er specifieke ketenafspraken worden gemaakt. Dit mag de keuzevrijheid van de cliënt echter niet belemmeren. Uitdaging Hoe om te gaan met zaken als samenwerking, concurrentie en marktwerking (zie de casusbeschrijving moreel beraad 1). Een tweede belangrijke kostenpost vormt de huisvestingskosten, zoals huur van het pand of hypotheekkosten als het pand in eigendom is. Tot de huisvestingskosten worden ook gerekend de kosten die gemoeid zijn met de gemeentelijke regelgeving voor bv. brandveiligheid en legionellapreventie. Andere belangrijke kostenposten zijn die van (verpleegkundige) materialen en communicatiemiddelen. Uitdaging Inzichtelijk maken van de relatie tussen kosten en de bekostiging. 18

19 7 Business model - Bijna Thuis Huizen 7.2 Bijna Thuis Huizen In dit gedeelte wordt het business model voor de Bijna Thuis Huizen beschreven. Ook hier worden de bouwstenen beschreven. in het Bijna Thuis Huis voor haar rekening neemt en daarmee ook een meer specifieke deskundigheid kan leveren. Afhankelijk van de relatie met de thuiszorgorganisatie(s) kan deze als klant of leverancier fungeren Klantsegmenten (Customer Segments) [1] Uitdaging Omgaan met fluctuerend aanbod, wanneer er weinig of geen bewoners zijn: hoe kunnen de vrijwilligers dan gemotiveerd blijven. Hoe om te gaan met specifieke doelgroepen (zwaar dementerenden, verslaafdenzorg, geestelijke gezondheidszorg) waarbij er sprake is van multiproblematiek Waarde propositie (Value Propositions) [2] De bouwsteen klantsegmenten definieert de verschillende groepen mensen of organisaties die een onderneming wil bereiken of bedienen. - Voor wie creëren we waarde? - Wie zijn onze belangrijkste klanten? Als eerste wordt de groep ongeneeslijk zieke gasten met een levensverwachting van minder dan drie maanden benoemd. Zij kunnen of willen niet meer thuis verzorgd worden en zijn op zoek naar een plaats die het meest overeenkomt met een thuissituatie. Een tweede belangrijke groep van klanten wordt gevormd door het sociaal netwerk van de gast: familie en mantelzorgers. Hen wordt aandacht, ondersteuning en begeleiding geboden zowel tijdens het verblijf van de gast in het Bijna Thuis Huis als na het overlijden. Het gevoel dat de zorg geregeld is, betekent vaak dat een last van ze afvalt. De derde groep wordt gevormd door de thuiszorg. Er zijn verschillende varianten ten aanzien van de wijze waarop de thuiszorg binnen het Bijna Thuis Huis wordt ingezet. Het kan variëren van het continueren van de zorg thuis, dat wil zeggen verschillende thuiszorgorganisaties die de zorg in het hospice verlenen, tot een preferred provider, dat wil zeggen een overeenkomst met een thuiszorgorganisatie die de zorg De bouwsteen waarde propositie beschrijft de bundel van producten en diensten die waarde creëert voor een specifiek klantsegment. - Welke waarde leveren we aan de klant? - Welke probleem van onze klant helpen we oplossen? - In welke klantbehoeften voorzien we? - Welke bundels van producten en diensten bieden we aan elk klantsegment? Als belangrijkste kernwaarden van het Bijna Thuis Huis kunnen worden genoemd: l Het bieden van huiselijke omgeving ( geen instellingsdenken ); l De beschikbaarheid van privacy voor zowel gast als familie/mantelzorger als daar behoefte aan is; l Het creëren van veilige situatie door de beschikbaarheid van professionele medische en verpleegkundige zorg; 19 Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

20 7 Business model - Bijna Thuis Huizen l Het bieden van ondersteuning aan het sociaal netwerk van de gast in de vorm van aandacht en begeleiding. Uitdaging Met de komst van nieuwe initiatieven dreigt het institutionele en economische aspect meer aandacht te krijgen dan het oorspronkelijke ideële karakter. Uitgangspunt zou moeten blijven de (unieke) relatie boven het belang van de organisatie te stellen. Andere uitdagingen zijn de aandacht voor het bieden van ruimte voor de inbreng van de mantelzorger en de vraag of een maximale inspanning is gedaan om de gast thuis te laten blijven indien dit door hem/haar gewenst is. plines die een rol spelen als het gaat om het informeren van de gast over de verschillende mogelijkheden en het realiseren van de overplaatsing. Vanuit thuis De huisarts en de wijkverpleegkundige of -verzorgende kunnen de gast informeren over de verschillende mogelijkheden in relatie tot de wensen van de gast en de noodzakelijke zorgbehoefte. Mantelzorg/familie Mantelzorgers en/of familie kunnen door eigen onderzoek (internet/brochures) nagaan welke mogelijkheden er lokaal aanwezig zijn Kanalen (Channels) [3] Verpleeg- of verzorgingshuis Een verwijzing vanuit een verpleeg- of verzorgingshuis naar een Bijna Thuis Huis komt relatief weinig voor. Een specifieke zorgbehoefte en de wens van een gast kunnen aanleiding zijn voor een overplaatsing. De bouwsteen kanalen beschrijft hoe een organisatie met zijn klantsegmenten communiceert en ze bereikt om een waarde propositie te leveren - Via welke kanalen willen onze klantsegmenten bereikt worden? - Hoe bereiken we ze nu? - Hoe zijn onze kanalen geïntegreerd? - Welke werken het beste? - Welke zijn het meest kostenefficiënt? - Hoe integreren we ze met klantroutines? Er zijn verschillende distributiekanalen te onderscheiden: Aandachtspunten Het voorkomen van onnodige overplaatsingen door er naar te streven dat de deskundigheid bij de gast gebracht wordt in plaats van de gast naar de deskundigen. Bijna Thuis Huizen houden geen of zeer beperkte wachtlijsten aan. Dat kan betekenen dat gasten, die vroegtijdig te kennen hebben gegeven in een specifiek Bijna Thuis Huis te worden opgenomen, niet kunnen worden opgenomen omdat er geen plaats is. Het is zaak om crisissituaties te voorkomen en de periode tot opname op een goede wijze te overbruggen. Uitdaging Hoe te voorkomen dat de kanalen verstoppen? Zijn er bijvoorbeeld in de thuissituatie nog mogelijkheden om meer zorg in te zetten en hierdoor een opname te voorkomen of uit te stellen. Via het ziekenhuis De (oncologie)verpleegkundigen, transferverpleegkundigen en de behandelende specialist zijn de voornaamste disci- 20

Waar vindt terminale zorg plaats? Terminale zorg bij u thuis

Waar vindt terminale zorg plaats? Terminale zorg bij u thuis Terminale Zorg Wanneer u en uw naasten deze folder onder ogen krijgen, heeft u van uw behandelend arts te horen gekregen dat u ongeneeslijk ziek bent en uw levensverwachting beperkt is. De behandeling

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word...

Wat als ik niet meer beter word... Wat als ik niet meer beter word... 1 Deze folder is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en voor hen die betrokken zijn bij een ziek familielid of een andere zieke naaste waarvan het levenseinde

Nadere informatie

ZORG VOOR STERVENDEN

ZORG VOOR STERVENDEN ZORG VOOR STERVENDEN TOEKOMST PALLIATIEVE ZORG IN NEDERLAND overheidsbeleid en strategie Cilie Alberda November 2006 Inhoud presentatie Tweedelige inhoud A. Waar staan we nu Toekomstig beleid B. Politiek

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding:

Inhoud: 1. Inleiding: Beleidsplan Hospice en VPTZ de Waterlelie 2013-2017 Inhoud: 1. Inleiding 2. Visie en Missie 3. Inhoudelijke doelen 2013-2017 4. Financiën 4.1 Financiële stromen 4.2 Financiële doelen voor de toekomst 4.3

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Business Model Generation Canvas

Business Model Generation Canvas Business Model Generation Canvas Een Business Model beschrijft hoe een organisatie waarde creëert, levert en genereert [ WAT IS EEN BUSINESS MODEL?. ] Een Business Model is een kans om te innoveren/verbeteren,

Nadere informatie

Hospice De Wingerd. Heen en weer geslingerd Zonder rust noch duur Was ik maar een wingerd Had ik maar een muur. A. Roland Holst

Hospice De Wingerd. Heen en weer geslingerd Zonder rust noch duur Was ik maar een wingerd Had ik maar een muur. A. Roland Holst Hospice De Wingerd Hospice De Wingerd Heen en weer geslingerd Zonder rust noch duur Was ik maar een wingerd Had ik maar een muur. A. Roland Holst De Wingerd is een kleinschalige zorgvoorziening, gelegen

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word?

Wat als ik niet meer beter word? Wat als ik niet meer beter word? Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap roept veel vragen op, zoals: Deze folder is bedoeld voor mensen die

Nadere informatie

Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis

Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis Heeft u na uw verblijf in het ziekenhuis nog zorg nodig? Dan wordt afdeling nazorg ingeschakeld om dit samen met u voor u te regelen. De afdeling nazorg De afdeling

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis NAZORG NA ONTSLAG UIT HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente p/a Livio, afdeling Stafzorg Postbus 379, 7500 AJ Enschede Tel: 053-4881200 Email: h.mulder@livio.nl Website: http://palliatieftwenteoost.ikcnet.nl

Nadere informatie

Q&A s palliatieve zorg voor professionals

Q&A s palliatieve zorg voor professionals Q&A s palliatieve zorg voor professionals Inhoud Wat is palliatieve zorg?... 2 Wanneer begint palliatieve zorg?... 2 Wanneer eindigt palliatieve zorg?... 2 Waar kunnen cliënten de zorg ontvangen?... 2

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014

Activiteitenplan 2014 Activiteitenplan 2014 Voorwoord Voor u ligt het activiteitenplan van de stichting Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Midden- Holland. Het plan is een afgeleide van het beleidsplan en de activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hospice Oudewater 2015

Beleidsplan Stichting Hospice Oudewater 2015 Beleidsplan Stichting Hospice Oudewater 2015 1. Inleiding. Het initiatief om te komen tot de oprichting van een hospice in de gemeente Oudewater stamt uit 2009. Deze wens, om in Oudewater te komen tot

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht Beleidsplan Stichting Hospice Barendrecht 2014 1. Inleiding 2. Missie en visie 3. Doelstelling 4. Organisatie 5. Zorg en vrijwilligersbeleid 6. Beleidsplan en activiteiten 2 1. Inleiding Deze nota beschrijft

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Thuis in de laatste levensfase. Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg

Thuis in de laatste levensfase. Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg Thuis in de laatste levensfase Regionaal centrum voor palliatieve terminale zorg Wat is Hospice De Winde? Hospice De Winde is onderdeel van Zorggroep Solis. Zorggroep Solis verleent sinds 1267 zorg aan

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11870 28 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 juli 2010, nr. DLZ/KZ-U-3013911,

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 29 509 Palliatieve zorg Nr. 51 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor u betekenen U ontvangt deze folder omdat u na opname in het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. In deze folder staat beschreven wat

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Misschien heeft u na uw

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Bedrijfsplan Hospice Duurstede in Wijk bij Duurstede. Stichting Hospice Duurstede

Bedrijfsplan Hospice Duurstede in Wijk bij Duurstede. Stichting Hospice Duurstede Bedrijfsplan Hospice Duurstede in Wijk bij Duurstede Stichting Hospice Duurstede ANBI_website 24112013 Bedrijfsplan In 2008 heeft een initiatiefgroep onderzocht of het wenselijk is in de gemeente Wijk

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Transferpunt voor Nazorg Informatie en bemiddeling bij zorg na ziekenhuisopname. Transferpunt voor Nazorg bevindt zich in de centrale hal

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Transferbureau Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor U betekenen Thuiszorg Huishoudelijke hulp Hulpmiddelen Tijdelijke opname verzorgingshuis Revalidatie verpleegtehuis 1 2 Transferverpleegkundige

Nadere informatie

Hospice de Regenboog. Zorg in de laatste levensfase

Hospice de Regenboog. Zorg in de laatste levensfase Hospice de Regenboog Zorg in de laatste levensfase Even voorstellen Hospice De Regenboog is onderdeel van Stichting Sint Annaklooster. Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio

Nadere informatie

Voor palliatieve zorg op maat

Voor palliatieve zorg op maat hospice de Populier Voor palliatieve zorg op maat Afscheid van het leven wordt beschouwd als een onderdeel van het leven. Daarmee krijgt ook palliatieve zorg steeds meer een plek in de samenleving. Hospice

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 27 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 27 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 september 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 september 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Business Model Canvas

Business Model Canvas Business Model Canvas (Bron: Business Model Generatie Osterwalder & Pigneur NL editie) Ben je een ondernemende geest? Denk je constant over hoe je waarde kunt creëren en nieuwe businesses kunt opbouwen,

Nadere informatie

Stichting Hospice Dedemsvaart. Beleidsplan Versie juli 2013 Vastgesteld door het bestuur op 3 juli 2013

Stichting Hospice Dedemsvaart. Beleidsplan Versie juli 2013 Vastgesteld door het bestuur op 3 juli 2013 Stichting Hospice Dedemsvaart Beleidsplan Versie juli 2013 Vastgesteld door het bestuur op 3 juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk l 2 Doel 2 Bestuur 2 Locatie Hospice 2 Indicatie 2 Eigen bijdrage 2 Aanmelding

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis U wordt opgenomen in het ziekenhuis en denkt na ontslag uit het ziekenhuis ook nog zorg nodig te hebben. Bijvoorbeeld thuiszorg voor hulp

Nadere informatie

Stichting Voorzieningenfonds palliatieve zorg Dirksland BELEIDSPLAN vastgestelde versie 2.3 d.d

Stichting Voorzieningenfonds palliatieve zorg Dirksland BELEIDSPLAN vastgestelde versie 2.3 d.d Stichting Voorzieningenfonds palliatieve zorg Dirksland BELEIDSPLAN 2016-2018 vastgestelde versie 2.3 d.d. 2016-01-15 1 1. Inleiding De Stichting Voorzieningenfonds palliatieve zorg Dirksland is een stichting

Nadere informatie

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Zorghotel Breda Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Februari 2006 Antoinette Bolscher, RIGO Research en Advies Stichting Elisabeth en Stichting Thuiszorg Breda hebben gezamenlijk

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Genero Invitational Conference 27 maart 2017

Genero Invitational Conference 27 maart 2017 Genero Invitational Conference 27 maart 2017 Frans Baar, Spec Ouderengeneeskunde, Consulent consultatief palliatief team, directeur stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg Ellen Vink, Netwerk coördinator

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2017

Beleidsplan 2012-2017 STICHTING VRIENDEN VAN HET RIEMKEHUIS Beleidsplan 2012-2017 Pagina 1 van 5 Inhoud 1. Inleiding 2. De oprichting van de Stichting vrienden van Het Riemkehuis. 3. Doelstelling 4. Besteding en doelen van

Nadere informatie

Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft. Hospice Marianahof. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst

Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft. Hospice Marianahof. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft Hospice Marianahof Avoord Zorg en Wonen Zoals u het wenst 1 Welkom in marianahof Gastvrij thuis 4 Eigen regie 5 Aandacht 6 Multidisciplinair

Nadere informatie

: Verzoek renteloze lening Hospice de Ommejas BV

: Verzoek renteloze lening Hospice de Ommejas BV Nummer : 11-13.2011 Onderwerp : Verzoek renteloze lening Hospice de Ommejas BV Korte inhoud : De gemeenteraad van de gemeente Eemsmond wordt voorgesteld in te stemmen met het verzoek tot een renteloze

Nadere informatie

De Transferverpleegkundige

De Transferverpleegkundige De Transferverpleegkundige In het Lievensberg ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook de zorg, die nodig is na een ziekenhuisopname. De transferverpleegkundige

Nadere informatie

Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid. hun laatste levensfase kunnen afsluiten,

Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid. hun laatste levensfase kunnen afsluiten, Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid hun laatste levensfase kunnen afsluiten, in een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert. Sinds ongeveer 20 jaar worden er in Nederland regelmatig

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het

Nadere informatie

Een warm thuis voor mensen in de laatste levensfase

Een warm thuis voor mensen in de laatste levensfase Een warm thuis voor mensen in de laatste levensfase Tuinroos in bloei in onze prachtige tuin Hospice Kajan De meeste mensen blijven het liefst tot het eind van hun leven thuis in hun eigen omgeving. Soms

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007 Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard 1. Inleiding In 2005 is het Netwerk Palliatieve Zorg Hoelsche Waard (NPZ HW) gestart met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve

Nadere informatie

Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging. Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ

Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging. Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ Eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg 1. Achtergrond

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting VPTZ Land van Cuijk 2014-2016

Beleidsplan Stichting VPTZ Land van Cuijk 2014-2016 Beleidsplan Stichting VPTZ Land van Cuijk 2014-2016 1: Inleiding Het beleid van de overheid ten aanzien van de zorg voor ouderen en de terminale zorg in de laatste levensfase is gericht op een steeds grotere

Nadere informatie

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben,

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben, Jaarverslag 2013 Trends De doelgroep waarvoor VPTZ-organisaties zich inzetten bestaat voor het grootste deel uit oude(re) mensen. Aan eenieder in zijn laatste levensfase en diens naasten, bieden opgeleide

Nadere informatie

IN DIT NUMMER Historie Identiteit Cliënttevredenheid. Bericht van Sint Annaklooster over persoonlijke betrokkenheid

IN DIT NUMMER Historie Identiteit Cliënttevredenheid. Bericht van Sint Annaklooster over persoonlijke betrokkenheid Bericht van Sint Annaklooster over persoonlijke betrokkenheid Nieuwsbrief Sint Annaklooster voor verwijzers en relaties IN DIT NUMMER Historie Identiteit Cliënttevredenheid Ketenpartnertevredenheid Cliëntenraad

Nadere informatie

Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen

Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg 20-8-2014 Scholing Palliatieve zorg voor verpleegkundigen Duur van de scholing: 3 dagen Aantal deelnemers

Nadere informatie

Activiteitenplan 2012

Activiteitenplan 2012 Activiteitenplan 2012 Inleiding De netwerken palliatieve zorg maken, samen met stichting Agora, IKNL en kenniscentra palliatieve zorg, onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur. Ten aanzien van de taken

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017.

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017. Ministerie van VWS Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Verantwoorde zorg in de palliatieve fase

Verantwoorde zorg in de palliatieve fase Verantwoorde zorg in de palliatieve fase Driekwart van de Nederlanders brengt de laatste fase van zijn leven door in een verpleeg- of verzorgingshuis, of met ondersteuning van thuiszorg. Verantwoorde zorg

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Visie op Palliatieve Terminale Zorg in Oostelijke Zuid-Limburg en de rol van het netwerk PTZ Inleiding Mensen die terminaal zijn terminale patiënten

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

De Zorgmodule Palliatieve Zorg

De Zorgmodule Palliatieve Zorg De Zorgmodule Palliatieve Zorg - wat betekent dit voor de professional en zijn werkveld?- 2e regionale symposium palliatieve zorg s Hertogenbosch, 2 oktober 2014 Drs. Jaap R.G. Gootjes Alg. directeur /

Nadere informatie

Uw patiënt is terminaal ziek. Wat nu?

Uw patiënt is terminaal ziek. Wat nu? Uw patiënt is terminaal ziek. Wat nu? Wanneer genezing niet meer mogelijk is, staat de kwaliteit van leven voorop. Het is belangrijk om in samenspraak met uw patiënt te onderzoeken welke zorg het best

Nadere informatie

Deel 1 Achtergronden en cijfers

Deel 1 Achtergronden en cijfers Gedicht van een vrijwilliger Jolanda de Fiouw (bureaumanager) Start film 1 U:\Presentatie VPTZ\Thema 3 Er zijn van de Deel 1 Achtergronden en cijfers Missie VPTZ Nederland Aan een ieder in zijn laatste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 509 Palliatieve zorg Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Als genezing niet meer mogelijk is

Als genezing niet meer mogelijk is Algemeen Als genezing niet meer mogelijk is www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG043 / Als genezing niet meer mogelijk is / 06-10-2015 2 Als

Nadere informatie

Informatie over lokale financiering Van VPTZ-inzet in intramurale zorgorganisaties

Informatie over lokale financiering Van VPTZ-inzet in intramurale zorgorganisaties Informatie over lokale financiering Van VPTZ-inzet in intramurale zorgorganisaties VPTZ Nederland, versie 30 juni 2014 Dit document is een uitgave van VPTZ Nederland, en is ontwikkeld in het kader van

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Datum 26 juni 2017 Betreft Advies Overige zorg voor cliënten met ADL assistentie en een zeer zware zorgvraag

Datum 26 juni 2017 Betreft Advies Overige zorg voor cliënten met ADL assistentie en een zeer zware zorgvraag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Comfort, privacy en persoonlijke zorg

Comfort, privacy en persoonlijke zorg Hospice Comfort, privacy en persoonlijke zorg De hospices van TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) Een warme, huiselijke en comfortabele woonomgeving U kunt vertrouwen op een gespecialiseerd zorgteam Uw wensen

Nadere informatie

Logeerhuis In Via. Zorg onderweg

Logeerhuis In Via. Zorg onderweg Logeerhuis In Via Zorg onderweg Even voorstellen Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening willen we mensen

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Medisch Maatschappelijk Werk en Transferpunt Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Heeft u zorg nodig na het verblijf in het ziekenhuis? pag. 2 Wie regelt deze zorg? pag. 2 Komt u

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie

Regioprotocol palliatieve zorg (2.0)

Regioprotocol palliatieve zorg (2.0) Regioprotocol palliatieve zorg (2.0) Samenwerkingsverband voor transmurale zorg in het Rivierengebied Het regioprotocol is een kwaliteitskader dat de voorwaarden beschrijft waaraan een organisatie/instelling

Nadere informatie

Hospice Lansingerland. De laatste levensfase waardig leven

Hospice Lansingerland. De laatste levensfase waardig leven Hospice Lansingerland De laatste levensfase waardig leven Hospice Lansingerland, de laatste levensfase waardig leven Hospice Lansingerland biedt plaats aan vijf gasten in een huise lijke omgeving. Het

Nadere informatie

KLANTSEGMENTERING [ BUSINESS MODEL GENERATION CANVAS. ]

KLANTSEGMENTERING [ BUSINESS MODEL GENERATION CANVAS. ] KLANTSEGMENTERING [ BUSINESS MODEL GENERATION CANVAS. ] [ ZOEKTOCHT. ] [ ZOEKTOCHT. ] STARTUP CENTER STARTUP NEXT [ BUSINESS DEVELOPMENT. ] [ WAT IS EEN BUSINESS MODEL?. ] Een Business Model is een kans

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Keten Palliatieve Zorg

Keten Palliatieve Zorg Keten Palliatieve Zorg Wat is palliatieve zorg? Palliatieve zorg begint wanneer iemand te horen heeft gekregen dat hij/zij ongeneeslijk ziek is en behandeling niet meer mogelijk is. Dat is een harde boodschap

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden:

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gevestigd

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014. Inleiding... 3. Terugblik op 2014... 3

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014. Inleiding... 3. Terugblik op 2014... 3 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014 Inhoud Inleiding... 3 Terugblik op 2014.... 3 Activiteiten VPTZ Venlo e.o.... 4 Financiën... 7 3 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Business Model Analyse met het Canvas André Miedema

Business Model Analyse met het Canvas André Miedema klantwaarde financieel rendement geluk Business Model Analyse met het Canvas André Miedema www.hetzuiderlicht.nl Kennismaking Canvas http://www.businessmodelgeneration.com/canvas Business Model Canvas:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 september 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 september 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Financiering & organisatie van palliatieve zorg: De pioniersfase voorbij?

Financiering & organisatie van palliatieve zorg: De pioniersfase voorbij? Financiering & organisatie van palliatieve zorg: De pioniersfase voorbij? Een verkennend signalement van knelpunten in de palliatieve terminale zorg bij patiënten, nabestaanden en medewerkers van palliatieve

Nadere informatie

Handleiding voor het invullen van het Overdrachtsdocument palliatieve zorg

Handleiding voor het invullen van het Overdrachtsdocument palliatieve zorg Handleiding voor het invullen van het Overdrachtsdocument palliatieve zorg A. Algemeen Proactieve zorgplanning: markering Het palliatief overdrachtsdocument is bedoeld voor palliatieve patiënten. Vaak

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht De zorgvraag in Nederland stijgt. De toename is zodanig, dat de overheid aangeeft de zorg anders te moeten organiseren. Anders houden we de zorg in Nederland

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Inleiding. 3. Grondslag, missie en visie. 4. Doelstelling. 5. Uitwerking van de doelstelling. 6. Doelgroep. 7.

INHOUDSOPGAVE. 2. Inleiding. 3. Grondslag, missie en visie. 4. Doelstelling. 5. Uitwerking van de doelstelling. 6. Doelgroep. 7. Beleidsplan Hospice Nijkerk e.o. 2013 t/m 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Historie 2. Inleiding 3. Grondslag, missie en visie 4. Doelstelling 5. Uitwerking van de doelstelling 6. Doelgroep 7. Organisatie 8. Beleidsvoornemens

Nadere informatie

aandacht en zorg in laatste levensfase

aandacht en zorg in laatste levensfase aandacht en zorg in laatste levensfase *Palliatieve zorg komt van palliare, wat verzachten betekent. Hoe gaat u verder met uw leven als u niet meer beter wordt? Deze informatie is bedoeld voor mensen die

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie